Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12"

Transkriptio

1

2 Sisältö SISÄLTÖ Yhteenveto 3 VUODEN 2013 VIIMEINEN NELJÄNNES LYHYESTI 4 Liiketoiminta-alueet 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Muut tapahtumat 13 Konsernijohtaja 13 Henkilöstö 13 Palkitseminen 13 Osakkeet ja osakepääoma 14 Sisäiset osingot 14 Luottoluokitukset 15 Konsernin vakavaraisuus 15 Velkarahoitus 16 Tulevaisuuden näkymät 17 Näkymät vuodelle Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä 17 Voitonjakoehdotus Konsernin taloudellinen kehitys 20 Tunnuslukujen laskentakaavat 21 Konsernin laaja tuloslaskelma kvartaaleittain 23 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 24 Konsernitase, IFRS 25 Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS 26 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 27 Liitetiedot 28 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 28 Laaja tuloslaskelma segmenteittäin Laaja tuloslaskelma segmenteittäin Tase segmenteittäin Tase segmenteittäin Muut liitetiedot 33 1 Vakuutusmaksut 33 2 Sijoitustoiminnan nettotuotot 34 3 Korvauskulut 37 4 Henkilöstökulut 38 5 Aineettomat hyödykkeet 39 6 Rahoitusvarat 40 7 Johdannaissopimukset 42 8 Käypien arvojen määritys ja hierarkia 43 9 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Ehdolliset velat ja sitoumukset Vahinkovakuutuksen tulosanalyysi Sampo Oyj:n tuloslaskelma ja tase (FAS)

3 Yhteenveto SAMPO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sampo Group s results for January September 2013 Sampo-konsernin tulos vuodelta 2013 ERINOMAINEN VUOSI, PAREMPI OSINKO Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2013 nousi miljoonaan euroon (1 622). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli miljoonaa euroa (1 887). Osakekohtainen tulos oli 2,59 euroa (2,51) vuonna Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 2,54 euroa (3,37) ja konsernin oman pääoman tuotto aleni 13,8 prosenttiin (19,9). Hallitus ehdottaa järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,65 euroa osakkeelta (1,35) ja valtuutusta enintään 50 miljoonan Sammon A-osakkeen hankkimiseksi. Maksettavan osingon kokonaismäärä on 924 miljoonaa euroa (756). Osakekohtainen substanssi kasvoi Nordean osakekurssin nousun tukemana mennessä 22,15 euroon (17,38). Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 929 miljoonaa euroa (864). Koko vuoden yhdistetty kulusuhde oli 88,1 prosenttia (88,9), mikä oli If Vahinkovakuutuksen historian paras yhdistetty kulusuhde. Oman pääoman tuotto oli 24,4 prosenttia (36,9). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin osuus tuloksesta oli 52 miljoonaa euroa (50). Sammon osuus Nordean vuoden 2013 nettotuloksesta oli 635 miljoonaa euroa (653). Nordean oman pääoman tuotto oli 11,0 prosenttia (11,6) ja ydinvakavaraisuussuhde nousi ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista 14,9 prosenttiin (13,1). Segmenttiraportoinnissa osuus Nordean tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin. Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja nousi 153 miljoonaan euroon (136). Laskuperustekorkoisiin vakuutuksiin sovellettavaa diskonttauskorkoa alennettiin 2,25 prosenttiin vuodelle 2014 ja 2,75 prosenttiin vuodelle Oman pääoman tuotto aleni 18,3 prosenttiin (28,5). AVAINLUVUT Milj. e Muutos, % Q4/2013 Q4/2012 Muutos, % Tulos ennen veroja Vahinkovakuutus Osakkuusyhtiö Nordea Henkivakuutus Omistusyhteisö (pl. Nordea) Tilikauden tulos Muutos Muutos Tulos/osake, euroa 2,59 2,51 0,08 0,71 0,71 0,00 Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 2,54 3,37-0,83 0,56 0,83-0,27 Substanssi/osake, euroa 22,15 17,38 4, Keskim. henkilöstömäärä (FTE) Konsernin vakavaraisuussuhde, % 184,4 170,9 13, Oman pääoman tuotto, % 13,8 19,9-6, Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2012 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu. Työsuhde-etuuksia koskevan muutetun tilinpäätösstandardin IAS 19:n käyttöönoton vuoksi vertailulukuina käytettävät vuoden 2012 luvut on laskettu uudelleen ja ne eroavat aiemmin julkistetuista luvuista. Muutokset koskevat pääasiassa vahinkovakuutussegmenttiä, mutta heijastuvat myös konsernitason tunnuslukuihin. Tuloslaskelmaerien muuntamisessa käytetty keskimääräinen EUR-SEK-vaihtokurssi on 8,6522 ja taselukuihin sovellettu vuoden lopun vaihtokurssi 8,8591. Vuonna 2012 vastaavat vaihtokurssit olivat 8,7040 ja 8,

4 Neljäs vuosineljännes 2013 lyhyesti VUODEN 2013 VIIMEINEN NELJÄNNES LYHYESTI Sampo-konsernin tulos ennen veroja loka-joulukuulta 2013 oli 440 miljoonaa euroa (439). Osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,71). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos aleni 0,56 euroon (0,83) suurelta osin valuuttakurssimuutosten ja eläkevastuun muutosten takia. Osakekohtainen substanssi kasvoi vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 1,62 euroa 22,15 euroon. Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 87,9 prosenttia (89,1). Tulos ennen veroja nousi 230 miljoonaan euroon (205). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin osuutena 10 miljoonaa euroa (14). Sammon osuus Nordean loka-joulukuun 2013 tuloksesta oli 157 miljoonaa euroa (188). Nordea-konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli vuoden 2013 lopulla ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista 14,9 prosenttia (13,1). Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja nousi 49 miljoonaan euroon (38). Maksutulo oli 275 miljoonaa euroa (299)

5 Liiketoiminta-alueet LIIKETOIMINTA-ALUEET Vahinkovakuutus If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä ja sivukonttoriensa kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. Tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark on Ifin osakkuusyhtiö. Tulos Milj. e Muutos, % Q4/2013 Q4/2012 Muutos, % Vakuutusmaksutulo, netto Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyhtiöiden voitoista/tappioista Tulos ennen veroja Avainluvut Muutos Muutos Yhdistetty kulusuhde, % 88,1 88,9-0,8 87,9 89,1-1,2 Riskisuhde,% 65,4 65,9-0,5 65,1 65,5-0,4 Toimintakulusuhde, % 22,8 23,0-0,2 22,7 23,6-0,9 Liikekulusuhde, % 16,8 16,9-0,1 16,8 17,5-0,7 Oman pääoman tuotto, % 24,4 36,9-12, Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja vuodelta 2013 kasvoi 929 miljoonaan euroon (864) erinomaisen vakuutusteknisen kannattavuuden ansiosta. Yhdistetty kulusuhde vuodelta 2013 oli 88,1 prosenttia (88,9), ja siten Ifin historian paras. Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 79 miljoonalla eurolla (133). Vakuutustekninen tulos parani 601 miljoonaan euroon (574) vuonna Henkilöasiakkaatliiketoiminnan vakuutustekninen tulos kasvoi 360 miljoonaan euroon (349) ja Suurasiakkaiden 43 miljoonaan euroon (28). Yritysasiakkaat-liiketoiminnan tekninen tulos säilyi vakaana ja oli 166 miljoonaa euroa (168), ja Baltia-liiketoiminnan tekninen tulos oli 15 miljoonaa euroa (17). Vuoden 2013 alussa ja loppupuolella vallinnut leuto sää pienensi vahinkofrekvenssiä. Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä sattuneet myrskyvahingot toisaalta heikensivät tulosta. Merkittävimmän yksittäisen myrskyn aiheuttamat vahingot olivat noin 23 miljoonaa euroa. Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 13,3 prosenttiin (13,1)

6 Liiketoiminta-alueet Oman pääoman tuotto käyvin arvoin aleni 24,4 prosenttiin (36,9). Vahinkovakuutuksen käyvän arvon rahasto kasvoi hyvien osaketuottojen ansiosta vuoden 2012 lopusta vuoden 2013 loppuun mennessä 472 miljoonaan euroon (364). Valuuttakurssimuutokset pienensivät käyvän arvon rahastoa 153 miljoonalla eurolla. Yhdistetty kulusuhde,% Riskisuhde,% Muutos Muutos Henkilöasiakkaat 87,8 88,1-0,3 64,9 64,9-0,0 Yritysasiakkaat 88,6 89,0-0,4 65,1 65,5-0,4 Suurasiakkaat 91,5 95,8-4,3 70,7 73,9-3,2 Baltia 88,4 87,1 1,3 56,2 54,7 1,5 Ruotsi 93,5 95,8-2,3 70,7 72,4-1,7 Norja 83,3 81,3 2,0 61,4 59,1 2,3 Suomi 88,5 89,5-1,0 65,5 66,7-1,2 Tanska 91,3 99,4-8,1 64,7 71,7-7,0 Yhdistetty kulusuhde,% Riskisuhde,% Q4/2013 Q4/2012 Muutos Q4/2013 Q4/2012 Muutos Henkilöasiakkaat 87,6 88,2-0,6 64,9 64,5 0,4 Yritysasiakkaat 87,4 86,4 1,0 64,6 63,2 1,4 Suurasiakkaat 91,3 92,7-1,4 69,0 71,4-2,4 Baltia 91,7 91,9-0,2 57,5 58,9-1,4 Ruotsi 96,0 94,7 1,3 72,6 71,8 0,8 Norja 80,3 80,2 0,1 59,1 57,8 1,3 Suomi 81,1 94,7-13,6 59,0 71,2-12,2 Tanska 107,0 84,1 22,9 79,7 56,5 23,2 Kaikkien liiketoiminta-alueiden paitsi Baltian yhdistetty kulusuhde parani vuonna Baltian kannattavuus säilyi silti erittäin hyvänä. Suurasiakkaat-liiketoiminnan yhdistetty kulusuhde parani merkittävästi vuonna 2013 suurvahinkoihin liittyvien kustannusten jäätyä pienemmiksi kuin vuotta aiemmin. Yhdistetyt kulusuhteet paranivat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tanskassa yhdistetty kulusuhde parani selvästi, vaikka loka-joulukuulle 2013 osuikin suuria myrskyihin liittyviä vahinkoja. Suurvahinkokehitys oli vuonna 2013 edellistä vuotta parempi. Suurvahingot ylittivät kokonaisuudessaan normalisoidun tason 14 miljoonalla eurolla (51) vuonna 2013, eli kehitys oli 37 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi

7 Liiketoiminta-alueet Sijoitusomaisuuden jakauma Vahinkovakuutus, Muut korkosijoitukset 72 % YHTEENSÄ 11,7 mrd. e Osakkeet 11 % Valtion jvk:t 9 % Rahamarkkinat 7 % Muut 1 % Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 1,5 prosenttia ja oli miljoonaa euroa (4 698). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 2,9 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikkialla muualla paitsi Suurasiakkaat-liiketoiminnassa. Henkilöasiakkaiden bruttovakuutusmaksutulo kasvoi valuuttakurssimuutokset huomioiden 5,0 prosenttia, Yritysasiakkaiden 1,7 prosenttia ja Baltian toimintojen 1,6 prosenttia. Suurasiakkaiden bruttovakuutusmaksutulo laski 4,4 prosenttia. Toimintakulusuhde parani 0,2 prosenttiyksikköä vuonna 2013 ja oli 22,8 prosenttia (23,0). Liikekulusuhde aleni 16,8 prosenttiin (16,9). Nimelliskustannuksia kasvatti Suomessa se, että Trygin Suomen-liiketoiminnan hankinta kasvatti henkilöstömäärää. Hankitun liiketoiminnan integrointi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli yhteensä 11,7 miljardia euroa (11,7). Sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat 368 miljoonaan euroon (359). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuonna 2013 oli 5,0 prosenttia (6,1). Korkosijoitusten duraatio oli 1,3 vuotta (1,1) ja keskimääräinen maturiteetti 2,3 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto oli eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) 2,9 prosenttia (3,6). Ifin vastuunkantokyky (vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon) oli vuoden 2013 lopussa 81 prosenttia (75). Neljännellä vuosineljänneksellä Sampo Oyj:lle maksetusta 4,3 miljardin Ruotsin kruunun suuruisesta osingosta huolimatta vakavaraisuuspääoma nousi miljoonaan euroon (3 485). Vastuuvelka oli maksutuloon suhteutettuna 160 prosenttia (164) ja maksettuihin korvauksiin suhteutettuna 227 prosenttia (222). If omisti kaikkiaan Topdanmarkin osaketta, mikä vastaa 25,2 prosentin osuutta kaikista osakkeista ja 28,0 prosenttia äänivallasta, kun laskelmiin ei sisällytetä Topdanmarkin hallussa olevia omia osakkeita. Ifin omistus ylitti 20 prosentin rajan toukokuussa 2011, josta lähtien Topdanmark on kirjattu Ifin osakkuusyhtiöksi. Topdanmarkin tuloksesta yhdisteltävä tulososuus oli Sammon vuoden 2013 tilinpäätöksessä 8 miljoonan euron suuruisten poistojen jälkeen 52 miljoonaa euroa (50)

8 Liiketoiminta-alueet Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna Euroopan kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordeaa käsitellään Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä ja yhtiön luvut sisältyvät raportoinnissa Omistusyhteisösegmenttiin. Sampo Oyj omisti joulukuun 2013 lopussa Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 8,03 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi oli 9,78 euroa. Nordean hallitus ehdottaa vuoden 2014 yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,43 euroa osakkeelta (0,34 euroa). Osingon osuutta tuloksesta pyritään kasvattamaan vuosina samalla kun pääomarakenne pidetään vahvana. Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sampo Oyj saa huhtikuussa 2014 Nordeasta osinkoa 370 miljoonaa euroa. Tulos Milj. e Muutos, % Q4/2013 Q4/2012 Muutos, % Rahoituskate Liiketoiminnan tuotot yhteensä Tulos ennen luottotappioita Luottotappiot, netto Luottotappiotaso (vuositasolla), pistettä Liikevoitto Riskisopeutettu tulos Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen (jatk.toim.), euroa 0,77 0,77-0,19 0,21 - Oman pääoman tuotto, % 11,0 11,6-10,5 11,9 - Alla oleva teksti on lainattu Nordean julkaistusta tilinpäätöstiedotteesta vuodelta Tuotot laskivat vuonna 2013 prosentin ja liikevoitto kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Riskisopeutettu tulos kasvoi prosentin edellisvuodesta. Valuuttakurssimuutokset pienensivät tuottoja ja kuluja noin prosenttiyksikön ja luotto- ja talletusvolyymejä noin 3 prosenttiyksikköä, kun verrataan vuoden 2013 lukuja vuoden 2012 lukuihin. Rahoituskate pieneni prosentin edellisvuodesta. Luotonannon volyymit pysyivät edellisvuoden tasolla paikallisissa valuutoissa laskettuna, kun käänteisiä takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon. Yritys- ja henkilöasiakkaille annettujen luottojen marginaalit kohenivat, kun taas talletusmarginaalit pääosin kaventuivat edellisvuodesta. Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 7 prosenttia ja nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 13 prosenttia edellisvuodesta

9 Liiketoiminta-alueet Kulut yhteensä pysyivät paikallisissa valuutoissa laskettuna suurin piirtein edellisvuoden tasolla, kun ei oteta huomioon tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä. Kulut on pidetty samalla tasolla jo 13 peräkkäisen neljänneksen ajan. Myös henkilöstökulut pysyivät paikallisissa valuutoissa laskettuna edellisvuoden tasolla, kun ei oteta huomioon tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä. Jatkuvien toimintojen luottotappioiden nettomäärä pieneni 735 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 21 pistettä (edellisvuonna 26 pistettä). Jatkuvien toimintojen tulos kasvoi prosentin miljoonaan euroon. Kaikkien toimintojen tulos pysyi edellisvuoden tasolla ja oli miljoonaa euroa. Riskisopeutettu tulos kasvoi prosentin edellisvuodesta. Ydinvakavaraisuussuhde parani ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista 1,8 prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin. Jos osingon aiempaa suurempaa osuutta tuloksesta ei oteta huomioon, ydinvakavaraisuussuhde olisi noussut 0,8 prosenttiyksikköä. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin parani 0,4 prosenttiyksikköä 15,7 prosenttiin ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Vakavaraisuussuhde parani 0,6 prosenttiyksikköä 18,1 prosenttiin ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Ydinvakavaraisuussuhteen paraneminen perustuu riskipainotettujen saamisten käytön tehostamiseen ja vahvoihin tuloksiin neljänneksen aikana. Nordea odottaa luottojen kysynnän pysyvän tulevina vuosina vaisumpana, asiakastoiminnan hiljaisempana ja korkojen matalampina kuin aiemmin oletettiin. Siksi pankki julkisti vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteessa tehostamishankkeita, joiden kustannusvaikutuksiksi arvioitiin 450 miljoonaa euroa vuosina Monet näistä hankkeista ovat tuottaneet odotettua parempia tuloksia. Lisäksi Nordea nopeuttaa ja laajentaa käynnissä olevaa tehostamisohjelmaa. Tavoite on nostettu 450 miljoonasta eurosta 900 miljoonaan euroon vuosina Tavoitteesta on jo saavutettu 210 miljoonaa euroa. Osa kustannussäästöistä käytetään investointeihin, mutta Nordea odottaa kulujen laskevan nettomääräisesti noin 5 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen Kulusäästöt syntyvät toimintakulujen vähentämisestä, konttoriverkoston sopeuttamisesta muuttuvaan asiakaskäyttäytymiseen, tuotteiden ja IT-toimintojen tehostamisesta, prosessien optimoinnista ja keskitettyjen toimintojen kululeikkauksista, kuten sisäisten palvelujen supistamisesta. Lisätietoja Nordea Bank AB:sta ja vuoden 2013 tuloksesta on saatavilla yhtiön internetsivustolta osoitteessa

10 Liiketoiminta-alueet Henkivakuutus Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja sen Virossa pääkonttoriaan pitävä tytäryhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE. Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta. Tulos Milj.e Muutos, % Q4/2013 Q4/2012 Muutos, % Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusritysten voitoista/tappioista Tulos ennen veroja Avainluvut Muutos Liikekustannussuhde, % 106,6 113,9-7, Oman pääoman tuotto, % 18,3 28,5-10, Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 12 prosenttia vuonna 2013 ja oli 153 miljoonaa euroa (136). Markkina-arvojen muutokset huomioiva henkivakuutustoiminnan laaja tulos oli 220 miljoonaa euroa (286). Oman pääoman tuotto (RoE) oli 18,3 prosenttia (28,5). Mandatum Life -konsernilla oli sijoitusomaisuutta markkina-arvoin mitaten 5,5 miljardin euron (5,5) arvosta, kun mukaan ei lasketa 4,6 miljardin euron (3,8) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuodelta 2013 oli 7,1 prosenttia (9,4). Joulukuun 2013 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 1,8 vuotta (1,8) ja keskimääräinen maturiteetti 2,2 vuotta (2,1). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,7 prosenttia (4,8). Sijoitusomaisuuden nettotuotot ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja nousivat 299 miljoonaan euroon (280). Tuotot kasvoivat erityisesti osakesijoitusten erinomaisen tuoton ansiosta. Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 270 miljoonaa euroa (294). Käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2013 aikana 101 miljoonaa euroa 492 miljoonaan euroon. Mandatum Life -konsernin vakavaraisuuspääoma ylitti Solvenssi I -säännösten mukaisen vakavaraisuuden minimivaatimuksen selvästi ja oli joulukuun 2013 lopussa miljoonaa euroa (1 391). Vakavaraisuussuhde oli 27,6 prosenttia (27,7). Mandatum Life -konsernin vastuuvelka kasvoi

11 Liiketoiminta-alueet Sijoitusomaisuuden jakauma Henkivakuutus, Muut korkosijoitukset 36 % Osakkeet 27 % YHTEENSÄ 5,5 mrd. e Valtion jvk:t 13 % Rahamarkkinat 10 % Muut 6 % Private equity 4 % Kiinteistöt 4 % 8,5 miljardiin euroon (7,9). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka ylsi vuoden lopussa 4,6 miljardiin euroon (3,8), mikä vastaa 54 prosentin (48) osuutta vastuuvelan koko määrästä. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä väheni edelleen vuonna 2013 ja oli 3,9 miljardia euroa (4,1). Luku sisältää diskonttauskoron alentamiseksi tehdyt 146 miljoonan euron varaukset. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan diskonttauskorko on alennettu 3,5 prosenttiin. Tästä johtuen vastuuvelkaa on täydennetty 75 miljoonalla eurolla (71). Lisäksi 71 miljoonaa euroa on varattu laskuperustekorkoisten sopimusten koron alentamiseksi 2,25 prosenttiin vuonna 2014 ja 2,75 prosenttiin vuonna Viime vuosineljännesten aikana toteutettu tehostamisohjelma ja palkkiotuottojen kasvu nostivat henkivakuutustoiminnan kustannusliikkeen tuloksen 14 miljoonaan euroon (6). Riskiliikkeen tulos oli vuonna 2013 erinomainen yltäessään 24 miljoonaan euroon (19). Kustannusliikkeen tuloksen odotetaan kasvavan edelleen vuonna 2014 sijoitussidonnaisen kannan kasvun ja kustannussäästöohjelman vaikutusten ansiosta. Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 10 prosenttia ja oli miljoonaa euroa (977). Maksutulo nousi ennen kaikkea Danske Bank -jakelukanavan ja omien myyntikanavien myynnin kasvun ansiosta. Pääpainopisteeksi valittujen sijoitussidonnaisten sopimusten maksutulo ylsi uuteen ennätykseen ja oli 909 miljoonaa euroa (810). Baltiassa maksutuloa kertyi 32 miljoonaa euroa (33). Maksutulon suuruudesta huolimatta Mandatum Lifen markkinaosuus sijoitussidonnaisessa vakuuttamisessa laski 19,3 prosenttiin (26,2), sillä koko alan henkivakuutusmaksutulo kasvoi Suomessa voimakkaasti. Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus Suomessa aleni 19,2 prosenttiin (24,5). Baltiassa Mandatum Lifen markkinaosuus laski 10 prosenttiin (11)

12 Liiketoiminta-alueet Omistusyhteisö Sampo Oyj hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti noin 21,2 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö. Tulos Milj. e Muutos, % Q4/2013 Q4/2012 Muutos, % Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusritysten voitoista/tappioista Tulos ennen veroja Avainluvut Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Muutos Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 589 miljoonaa euroa (623), josta 635 miljoonaa euroa (653) tuli Nordean vuoden 2013 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta omistusyhteisö teki -45 miljoonan euron tuloksen (-30). Sampo Oyj:n omistus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 6,9 miljardiin euroon. Omistusosuuden markkina-arvo oli joulukuun 2013 lopussa 8,4 miljardia euroa. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron (2,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita

13 Muut tapahtumat MUUT TAPAHTUMAT Konsernijohtaja Kari Stadigh jatkaa Sammon hallituksen pyynnöstä konsernijohtajana tammikuusta 2016 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti hänellä olisi ollut mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60 vuotta täyttäessään joulukuussa Henkilöstö Sampo-konsernin henkilöstön kokonaismäärä aleni hieman vuoden aikana, sillä mennessä henkilöstömäärä oli osa-aikaiset työntekijät kokoaikaisiksi työntekijöiksi muuntaen henkeä, kun määrä oli vuoden 2012 lopulla henkeä. Vahinkovakuutustoiminnan henkilömäärä pysyi suurin piirtein ennallaan. Suomessa vahinkovakuutuksen henkilömäärä kasvoi Trygin Suomen vakuutusliiketoiminnan integroinnin vuoksi, mutta Ruotsissa henkilömäärä säilyi ennallaan ja muissa maissa henkilöstömäärä aleni hieman toiminnan tehostamisen vuoksi. Henkivakuutuksen henkilöstön määrä laski Suomessa ja Baltiassa tehostustoimien ansiosta. Katsauskaudella konsernin henkilöstöstä 91 prosenttia työskenteli vahinkovakuutustoiminnoissa, 8 prosenttia henkivakuutustoiminnassa ja alle prosentti emoyhtiö Sampo Oyj:ssä. Henkilöstöstä työskenteli Suomessa 33 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Norjassa 21 prosenttia. Baltiassa ja muissa maissa työskenteli 19 prosenttia henkilöstöstä. Vuonna 2013 Sampo-konsernissa työskenteli keskimäärin henkeä, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli henkeä. Palkitseminen Sampo-konsernissa palkitseminen perustuu Sammon hallituksen hyväksymiin palkitsemisperiaatteisiin. Palkitsemisperiaatteet ovat saatavilla osoitteessa Pitkäaikaisen kannustinohjelman 2009:1 perusteella maksettiin vuonna 2013 palkkioita sosiaalikuluineen 27 miljoonaa euroa (17). Lyhytaikaisia kannustimia maksettiin sosiaalikulut mukaan lukien samalla ajanjaksolla 34 miljoonalla eurolla (28). Sampo-konsernin pitkäaikaisten kannustinohjelmien ehdot ovat luettavissa osoitteessa Sampo Oyj:n hallitus ei päättänyt uusien kannustinjärjestelmien käyttöönotosta vuonna

14 Muut tapahtumat Osakkeet ja osakepääoma Sampo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli osaketta, jotka jakaantuivat A-sarjan sekä B-sarjan osakkeeseen. Osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia on kappaletta. Vuoden 2013 yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Sampo Oyj ei ostanut vuonna 2013 omia osakkeitaan. Sampo ei ole hankkinut omia osakkeitaan myöskään katsauskauden päättymisen jälkeen. Sisäiset osingot Sampo-konsernin emoyhtiö sai vuonna 2013 tytäryhtiöiltään ja osakkuusyhtiöltään Nordea Bank AB:lta osinkoa lähes 900 miljoonaa euroa. Osinkoa saatiin seuraavasti: ; Nordea Bank AB; 293 miljoonaa euroa; ; Mandatum Life; 100 miljoonaa euroa; ja ; If Vahinkovakuutus; 4,3 miljardia Ruotsin kruunua (n. 490 miljoonaa euroa). Nordea Bank AB:n hallitus esitti Nordean järjestettävälle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaettaisiin 0,43 euroa osakkeelta. Sammon osuus osingosta on sen nykyisen omistuksen mukaisesti 370 miljoonaa euroa. Esityksen mukaisesti osingon maksupäivä on Mandatum Lifen vakavaraisuuslaskelmasta on jo vähennetty suunniteltu 100 miljoonan euron osinko emoyhtiölle. Osinko maksetaan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana

15 Muut tapahtumat Luottoluokitukset Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden luottoluokituksissa ei vuoden 2013 aikana tapahtunut muutoksia. Yhtiö Moody s Standard and Poor s Luokitus Näkymä Luokitus Näkymä Sampo Oyj Baa2 Vakaa Ei luokitusta - If Skadeförsäkring Ab (Ruotsi) A2 Vakaa A Vakaa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi) A2 Vakaa A Vakaa Konsernin vakavaraisuus Nordea Bank AB (publ):ia on käsitelty Sampo Oyj:n osakkuusyhtiönä lähtien. Sampokonserni on luokiteltu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi. Konsernin vakavaraisuus lasketaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta. Sampo-konsernin vakavaraisuus Milj. e Konsernitaseen oma pääoma Toimialakohtaiset erät Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset Ryhmittymän omat varat, yhteensä Omien varojen vaatimukset, yhteensä Ryhmittymän vakavaraisuus Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat % vähimmäisvaatimuksesta) 184,4 170,9 Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) kasvoi vuonna 2013 ja oli joulukuun lopussa 184,4 prosenttia (170,9). Vakavaraisuussuhde parani Sampokonsernin vahvan tuloskehityksen ansiosta. Aiempaa suurempaa osinko-olettamaa lukuun ottamatta muut muutokset olivat pieniä

16 Muut tapahtumat Rahoitus- ja vakuutusryhmittymää koskevien vakavaraisuussäädösten ohella Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja yhden vuoden horisontilla. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa. Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita nykyisellään vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä. Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle oli miljoonaa euroa (4 560) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli miljoonaa euroa (8 197). Velkarahoitus Sampo Oyj:llä oli velkarahoitusta miljoonaa euroa (2 162) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 980 miljoonaa euroa (1 048). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, rahamarkkinainstrumentit sekä 350 miljoonaa euroa tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Vuoden 2013 aikana nettovelka aleni 65 miljoonaa euroa miljoonaan euroon (1 113). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 29 prosenttia (32) yhtiön omasta pääomasta. Sampo Oyj:n taseessa olleet rahoitusvelat koostuivat miljoonan euron (1 710) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 308 miljoonan euron (451) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli 2,26 prosenttia (2,33). Tasapainottaakseen konsernitason riskejä Sampo Oyj sitoo velkarahoituksensa lyhyisiin korkoihin ja laskee liikkeeseen velkansa euromääräisenä tai Ruotsin kruunumääräisenä. Tavoitellun velkarakenteen saavuttamiseksi käytetään koronvaihtosopimuksia. Nämä johdannaiset arvostetaan tuloslaskelmassa käypään arvoon, vaikka ne taloudellisesti vastaavat velkojen maturiteetteja. Tämän seurauksena Sampo Oyj säilyttää joustavuuden tarpeen vaatiessa säätää johdannaispositiotaan, mutta hintana on Omistusyhteisö-segmentin rahoituskulujen lisääntynyt heilahtelu. Sampo Oyj:n pääasiallisena tavoitteena on ylläpitää hajautettua velkarakennetta ja vahvaa likviditeettiä, jotta yhtiö kykenee järjestämään rahoitusta strategisiin hankkeisiin tarpeen mukaan. Vahva likviditeetti ja kyky hankkia rahoitusta ovat keskeisiä tekijöitä Sampo-konsernin strategisen joustavuuden ylläpidossa. Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa

17 Tulevaisuuden näkymät TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Näkymät vuodelle 2014 Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen. Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2014 saavuttavan kirkkaasti yhdistetty kulusuhde -tavoitteensa, jonka mukaisesti pitkän aikavälin kulusuhde on alle 95 prosenttia. Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava. Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä Sampo-konserni tunnistaa ja analysoi säännöllisesti riskejä ja epävarmuustekijöitä, joille se altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan. Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat merkittävimmin markkina-, luottoja vakuutusriskit, joiden määrää voidaan arvioida erilaisin mittaustekniikoin. Näiden riskien osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta, jota käytetään sisäisesti pääomatarpeen arviointiin, ovat normaalitasollaan. Markkinariskin osuus on 34 prosenttia, luottoriskin 45 prosenttia ja vakuutusriskin 11 prosenttia. Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat tai liiketoimintaympäristön äkilliset rakenteelliset muutokset voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi tai hankaloittaa sen kykyä harjoittaa liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien tai mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi

18 Voitonjakoehdotus VOITONJAKOEHDOTUS Sampo Oyj:n osinkopolitiikan mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 50 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset erät pois lukien). Osingonjaon lisäksi voidaan ostaa omia osakkeita. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,93 euroa, josta tilikauden voitto on ,52 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,65 euroa kullekin yhtiön osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on euroa. Loput varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. SAMPO OYJ Hallitus

19 Lisätiedot Lisätiedot Talousjohtaja Peter Johansson, puh Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi Sampo järjestää tiedotusvälineiden edustajille suomenkielisen tiedotustilaisuuden tänään klo alkaen Hotelli Kämpin Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa (Pohjoisesplanadi 29, 2. krs, Helsinki). Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään klo Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) , +46 (0) , +44 (0) tai Puhelinkonferenssin nimi on Sampo Group s Results Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa. Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa Sampo-konsernin vuosikertomus vuodelta 2013 julkaistaan viikolla 12. Samaan aikaan julkaistaan myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys. Sampo julkaisee vuoden 2014 tammi maaliskuun osavuosikatsauksensa Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Finanssivalvonta

20 Konsernin taloudellinen kehitys TABLES 30 SEPTEMBER 2013 TAULUKOT TUNNUSLUVUT KONSERNI 1 12/ /2012 Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 13,8 19,9 Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 7,0 9,3 Omavaraisuusaste % 32,7 31,3 Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj.e Konsernin vakavaraisuussuhde % 184,4 170,9 Henkilöstön keskim. lukumäärä VAHINKOVAKUUTUS Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj.e Vakuutusmaksutuotot Milj.e Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 24,4 36,9 Riskisuhde ²) % 65,4 65,9 Toimintakulusuhde ²) % 22,8 23,0 Vahinkosuhde, ilman perustekorkokulua ²) % 71,4 72,0 Liikekulusuhde ²) % 16,8 16,9 Yhdistetty kulusuhde, ilman perustekorkokulua % 88,1 88,9 Henkilöstön keskim. lukumäärä HENKIVAKUUTUS Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj.e Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 18,3 28,5 Liikekustannussuhde % 106,6 113,9 Henkilöstön keskim. lukumäärä OMISTUSYHTEISÖ Voitto ennen veroja Milj.e Henkilöstön keskim. lukumäärä OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Osakekohtainen tulos euro 2,59 2,51 Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät euro 2,54 3,37 Osakekohtainen oma pääoma euro 19,01 17,89 Osakekohtainen substanssi euro 22,15 17,38 Antioikaistu ylin kurssi euro 35,92 25,04 Antioikaistu alin kurssi euro 25,04 17,91 Osakekannan markkina-arvo Milj.e ¹) Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) kolmannen luvun mukaisesti konsolidointimenetelmällä. ²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta eikä niitä siksi voida johtaa suoraan konsernin tuloslaskelmasta. Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi on esitetty liitteessä 13. Keskimääräisenä ja välitilinpäätöspäivän osakemääränä on käytetty kappaletta. Kiinteistöjen arvostuserot on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero sekä laskennallinen verovelka kiinteistöjen arvostuseroista. Kokonaispääoman sekä oman pääoman tuoton laskennassa on käytetty konsernin laajaa tulosta. Vakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu valtiovarainministeriön asetuksen ja sitä tarkentavan Finanssivalvonnan ohje- ja määräyskokoelman mukaisesti

21 Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), % + kauden laaja tulos sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen + oma pääoma yhteensä sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % + liikevoitto muut laajan tuloksen erät ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut + vastuuvelan perustekorko sijoitusten arvostuserojen muutos + taseen loppusumma sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka sijoitusten arvostuserot (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) x 100 % x 100 % Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), % + oma pääoma yhteensä sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen x 100 % + taseen loppusumma sijoitusten arvostuserot Vahinkovakuutuksen riskisuhde, % + korvauskulut korvausten käsittelykulut vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen toimintakulusuhde, % + liikekulut + korvausten käsittelykulut vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen vahinkosuhde, % korvauskulut vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen liikekulusuhde, % liikekulut vakuutusmaksutuotot x 100 % x 100 % x 100 % x 100 % Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, % vahinkosuhde + liikekulusuhde Henkivakuutuksen liikekustannussuhde, % + liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta + korvausten selvittelykulut x 100 % kuormitustulo

22 Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä Osakekohtainen substanssi + oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x raportointikauden viimeinen kaupantekokurssi

23 Konsernin laaja tuloslaskelma kvartaaleittain Milj. e 10 12/ / / / /2012 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Kauden voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtasuojaukset Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä Verot Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot Verot Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus

24 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Milj. e Liite 1 12/ /2012 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Kauden voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtasuojaukset 0-1 Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä Verot Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot Verot 7-13 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus - 0 Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus - 0 Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) 2,59 2,

25 Konsernitase, IFRS Milj. e Liite 12/ /2012 Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä Rahoitusvarat 6, 7, 8, 9, Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus - - Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

26 Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS Milj. e Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Sij. vapaan pääoman rahasto Voittovarat Muuntoerot 1) Myytävissä olevat rahoitusvarat 2) Rahavirtasuojaus 3) Yht. Raportoitu oma pääoma Muutokset tilinpäätösperiaatteissa IAS 19 4) Oikaistu oma pääoma Muutokset omassa pääomassa Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 6 6 Osingonjako Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista -4-4 Muut oman pääoman muutokset 5) 9 9 Kauden voitto Muut laajan tuloksen erät Oma pääoma Raportoitu oma pääoma Muutokset tilinpäätösperiaatteissa IAS 19 4) Oikaistu oma pääoma Muutokset omassa pääomassa Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 7 7 Osingonjako Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista Muut oman pääoman muutokset 5) Kauden voitto Muut laajan tuloksen erät Oma pääoma ¹) Muut laajan tuloksen erät sisältävät myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean vastaavista eristä. Voittovarat sisältävät 25 (-) milj. euron osuuden Nordean etuuspohjaisten eläkkeiden vakuutusmatemaattisista voitoista/tappioista. Muuntoerot sisältävät -99 (28) milj. euron osuuden Nordean muuntoeroista. Myytävissä olevat varat puolestaan sisältävät 5 (11) milj. euron osuuden Nordean myytävissä olevien rahoitusvarojen käypien arvojen muutoksista. Rahavirtasuojauksista Nordean osuus on -0 (-29) milj. euroa. 2) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 280 (384) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -70 (11) milj. euroa. 3) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -0 (-1) milj. euroa. 4) IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin nettovaikutus voittovaroihin oli -83 (-95) milj. euroa. 5) Tytäryhtiön muuntoerojen uudelleenluokittelu. Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, rahavirtasuojaukseen sekä elävelvoitteisiin sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä

27 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS Milj. e 1 12/ /2012 Kauden alun rahavarat Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot Vieraan pääoman lisäys Vieraan pääoman vähennys Kauden lopun rahavarat Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavarat sisältävät käteiset varat sekä muut enintään 3 kuukauden pituiset talletukset

28 Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Sammon konsernitilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat olennaisilta osiltaan samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta Sampo otti vuoden 2013 alusta käyttöön uusia tai muutettuja standardeja tai tulkintoja. Standardit ja tulkinnat löytyvät Sammon vuoden 2012 tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Tilinpäätös on luettavissa Sammon internet-sivuilla osoitteessa Yksi käyttöönotetuista muutoksista oli IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardiin sisältyvä muutos, joka edellyttää kaikkien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamista välittömästi muihin laajan tuloslaskelman eriin eli ns. putkimenetelmästä luovutaan ja rahoitusmeno määritetään välittömästi nettorahastointiin perustuen. Muutoksen seurauksena vuoden 2012 taseeseen on kirjattu lisää 127 milj. e eläkevelvoitteita ja näihin liittyviä verosaamisia 34 milj. e. Näiden nettovaikutus voittovaroihin oli 93 milj. e. Accounting policies

29 Laaja tuloslaskelma segmenteittäin Milj. e Vahinkovakuutus Henkivakuutus Omistusyhteisö Elim. Konserni Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtojen suojaus Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä Verot Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot Verot Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus - Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 1 (17) Tulikivi Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 6.2.2015 klo 10.00 - Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 10,7 Me (11,8 Me 10-12/2013), liiketulos

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO % liikevaihdosta 2 Markkinoiden kehitys Comptel toimii teleoperaattoreiden ohjelmistomarkkinoilla maailmanlaajuisesti. 75 5 15 1 Teleoperaattoreiden

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Keskustelualoite 2/2011 Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Mikko Spolander Toukokuu 2011 Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä siten välttämättä vastaa valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot