JHS 157 Asiakaspäätteet julkishallinnossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHS 157 Asiakaspäätteet julkishallinnossa"

Transkriptio

1 JHS 157 Asiakaspäätteet julkishallinnossa Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto Soveltamisala Termit ja määritelmät Asiakaspäätteen kokoonpano Ohjelmat Käyttöjärjestelmä Varusohjelmat Tukiohjelmat Tietoturva ja tietosuoja Käyttäjän tietosuoja ja yksityisyys Virusten ja muiden haittaohjelmien torjunta Tietoliikenteen suojaaminen Päätteiden käyttöönotto ja ylläpito Päätteiden käyttöehdot Päätteen sijoittaminen ja käytettävyys Tilan suunnittelu ja kalustaminen Näytöt ja osoitinlaitteet Toimikortinlukulaitteet Opastavat tiedot Johdanto Tämän suosituksen tarkoituksena on ohjeistaa julkishallinnon toimijoita asiakaspäätteiden ja niihin liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden hankinnassa sekä päätteiden käyttöönotossa, sijoituksessa, käytössä, hallinnoinnissa ja ylläpidossa. Suosituksessa erotellaan asiakaspäätteet kahteen kategoriaan: verkkopäätteisiin ja asiointipäätteisiin. Ensimmäinen on tarkoitettu pääasiassa Internet-verkon käyttöön esim. tiedonhakuun ja jälkimmäinen vaativampaan verkkoasiointiin. Erityisryhmät on pyritty ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon erityisesti asiointipäätteen kokoonpanon määrittelyssä. Tästä syystä on suositeltavaa, että jokaisessa asiakaspäätteiden käyttöä tarjoavassa toimipisteessä olisi ainakin yksi asiointipääte, jonka kokoonpano, sijoituspaikka ja työympäristö ovat tämän suosituksen mukaiset. 2 Soveltamisala Tämä suositus koskee kaikkia julkishallinnon organisaatioita, jotka tarjoavat asiakaspäätteitä asiakkaidensa käyttöön. Suositusta voidaan hyödyntää myös yksityisen sektorin hankkeissa. 3 Termit ja määritelmät Asiakaspääte Julkisia asiakaspäätteitä ovat erilaisiin julkisiin tiloihin (valtion tai kuntien toimipaikat, yritysten, projektien tai yhteisöjen tilat ym.) sijoitetut mikrotietokoneet tai erityisesti käyttötarkoitukseensa suunnitellut 1/5

2 nettipäätteet tai kioskit, joita kansalaiset voivat maksutta tai maksusta käyttää. Julkisten asiakaspäätteiden tärkeä ominaisuus on, että sen kautta tarjotaan avoin tai rajattu yhteys Internetiin. 4 Asiakaspäätteen kokoonpano Asiakaspäätteet ovat perusmikroja. Mikäli käytetään kokoonpanoja, joissa näppäimistö on korvattu kosketusnäytöllä, tulisi vaihtoehtoisesti olla tarjolla myös laitteita, jotka soveltuvat erityisryhmille (esim. näkövammaiset tai motorisista vaikeuksista kärsivät). Asiakaspäätteiden tulee olla käyttäjälle mahdollisimman yksinkertaisia. Niiden pitää toimia turvallisesti, varmasti ja helposti kaikissa tilanteissa, huomioiden myös käyttäjän tietosuoja. Tavoitteena on, että päätteet on kytketty verkkoon kiinteällä yhteydellä, joka voi olla myös langaton. Verkkoyhteyden nopeus riippuu paikallisista olosuhteista, mutta minimisuositus on 512 kbps. Asiakaspäätetilassa on suositeltavaa olla myös langaton lähiverkko, jonka kautta käyttäjät voivat omalla kannettavalla tietokoneellaan käyttää verkkoyhteyttä. Kone tulee suojata siten, että käyttäjä ei voi muuttaa mitään sen perusasetuksia ja ne asetukset, jotka on käytettävyyden takia pakko muuttaa palautetaan ennalleen käyttäjän lopetettua työskentelynsä. Käyttäjän oikeudet omien tiedostojensa tallentamiseen on rajattava vain käyttäjän mukanaan tuomiin ulkoisiin tallennusvälineisiin (esim. levyke). Asiakaspäätteitä voi olla kahden tasoisia: verkkopäätteitä, jotka on tarkoitettu vain www-sivujen selailuun ja asiointipäätteitä, jotka on varustettu monipuolisemmin sähköisen asioinnin mahdollistamiseksi. Verkkopäätteen minimivarustetaso on näyttö, näppäimistö, hiiri ja ohjelmina Internet-selainohjelma, PDFdokumenttien lukuohjelma ja Flash Player -ohjelma. Asiointipäätteiden suositeltava varustetaso: toimikortinlukija diskettiasema CD-RW-asema tulostin (voi olla myös yhteiskäytössä oleva verkkotulostin) USB-portti koneen etupanelissa, tai muuten käyttäjän ulottuvissa äänikortti ja kuulokkeet sekä mikrofoni Web-kamera 5 Ohjelmat 5.1 Käyttöjärjestelmä Käyttöjärjestelmä voi olla mikä tahansa käytetylle laitteistolle sopiva käyttöjärjestelmä, joka tukee tässä suosituksessa kuvattuja ominaisuuksia ja joka katsotaan tietoturvaltaan riittäväksi. Käyttöjärjestelmän tulisi myös tukea mahdollisimman laajasti asiakaskunnan käyttämiä kieliä ja kielen pitäisi olla helposti vaihdettavissa. 5.2 Varusohjelmat Myös asiakaspäätteiden varusohjelmien tulisi mahdollisimman laajasti tukea asiakaskunnan käyttämiä kieliä. Ohjelmia valitessa tulisi painottaa UNICODE-merkistön käyttöä tukevia ohjelmistoja. Asiointipäätteen suositeltavat ohjelmat: Internet-selain tekstinkäsittely taulukkolaskenta esitysohjelma kuvankäsittelyohjelma PDF-dokumenttien lukuohjelma 2/5

3 toimikortinlukulaitteen vaatimat ohjelmistot pakkausohjelma SSH-ohjelma kuva- ja äänitiedostojen toisto-ohjelmat Flash Player ohjelma kuvapuhelinyhteysohjelma 5.3 Tukiohjelmat istunnonhallinta (mm. tietojen nollaaminen käyttäjää vaihdettaessa) virustorjunta palomuuri (ellei ole verkkotasolla) 6 Tietoturva ja tietosuoja Julkisen asiakaspäätteen ja sen kautta tarjottavien julkisten palvelujen toimintaympäristössä on monta eri toimijaa: asiakkaat, asiakaspäätteen tarjoajat, operaattorit, tukipalvelujen tuottajat, tekniikkatoimittajat ja palvelujen tuottajat. Hyvä tietoturva edellyttää, että kaikki toimijat ottavat huomioon julkisen käytön edellyttämät tietoturvavaatimukset. Lisää tietoa tietoturvallisuudesta saa valtionhallinnon tietoturvallisuusohjeista, joita kehittää valtiovarainministeriön asettama valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä - VAHTI (www.vm.fi/vahti). Ohjeistus kattaa kaikki tietoturvallisuuden osa-alueet. 6.1 Käyttäjän tietosuoja ja yksityisyys Asiakaspäätteen näyttö ja näppäimistö on sijoitettava tai muuten suojattava siten, että muut kuin käyttäjä eivät pysty seuraamaan käyttöä. Asiakaspääte on varustettava kiinteillä korvakuulokkeilla. Käyttäjälle on ennen käyttöä näytöllä tai muuten kerrottava, mikä on palvelun tarjoajan yksityisyyspolitiikka, mitä yksityisyyden riskejä liittyy päätteen käyttöön, mitä käyttäjän tietoja kerätään ja miten niitä käsitellään, mitkä ovat hänen oikeutensa suojata yksityisyyttään ja velvollisuutensa suojata muiden yksityisyyttä, miten käytön turvallisuus varmistetaan ja miten käyttäjän pitää toimia turvatakseen yksityisyytensä. Mikäli julkisen palvelun käyttö ei edellytä käyttäjän tunnistamista, palvelua on voitava käyttää anonyymisti. Toimikortin lukija tulee varustaa numeronäppäimistöllä tunnusluvun antamista varten. Kun käyttäjä päättää istuntonsa, kaikki istuntoa koskevat tiedot poistetaan päätteen kovalevyltä siten, että muut käyttäjät eivät pääse niihin käsiksi. Päätteistä vastaava henkilökunta ei saa seurata päätteen näytöltä tai verkonvalvontatyökaluja käyttämällä yksittäisten käyttäjien toimintaa päätteellä. Mikäli on perusteltua syytä olettaa, että päätettä on käytetty rikolliseen toimintaan, poliisin tehtävä on selvittää asia. 6.2 Virusten ja muiden haittaohjelmien torjunta Päätteet on varustettava virustorjuntaohjelmistolla, joka hakee automaattisesti viimeisimmät päivitykset niiden ilmestyttyä. Käyttäjä ei saa päästä käsiksi ohjelman asetuksiin tai poistamaan sitä käytöstä. Käyttäjä ei saa päästä asentamaan päätteelle ohjelmia. Mikäli asiakaspääte on kytkettynä suoraan avoimeen Internet-verkkoon, on se suojattava työasemakohtaisella palomuuriohjelmalla. 6.3 Tietoliikenteen suojaaminen Päätteelle tulee olla asennettuna SSH-ohjelma tai vastaava, joka mahdollistaa suojatun yhteyden muodostamisen Internetin yli. WWW-selaimen tulee tukea SSL-yhteyttä. 3/5

4 7 Päätteiden käyttöönotto ja ylläpito Päätteistä vastaavalle henkilökunnalle on annettava riittävä peruskoulutus käyttöönottovaiheessa. Henkilökunnan on osattava opastaa käyttäjiä ja ratkaista päivittäin syntyviä normaaleita ongelmatilanteita. Päätteen välittömästä läheisyydestä tulee löytyä päätteen ylläpidosta vastaavan tahon yhteystiedot. Päätteiden ylläpidossa noudatetaan pääsääntöisesti päätteitä hallinnoivan organisaation tietohallinnon käytäntöjä. Vähimmäisvaatimukset ylläpidolle ovat: päätteiden käyttöjärjestelmän ja varusohjelmien suojaus- ja versiopäivitysten ajantasalla pitäminen, haittaohjelmien torjuntaohjelmien säännöllinen päivittäminen ja niiden suorittaminen määräajoin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä päätteisiin, joihin on asennettu erityisryhmien käyttöön tarkoitettuja apulaitteita tai ohjelmia. Käyttöönottovaiheessa on myös tehtävä ylläpitosuunnitelma, josta selviää hankitun laitteiston takuutiedot, yhteystahot ongelmatilanteissa sekä ylläpitoon varattu rahoitus ja vastuuhenkilö. 8 Päätteiden käyttöehdot Julkisten asiakaspäätteiden käytön tulee pääsääntöisesti olla maksutonta. Mahdollisten maksujen (esim. tulosteiden osalta) tulee perustua kustannusvastaavuuteen. Päätteiden varauskäytännöissä ja istuntojen pituudessa on huomioitava tasapuolisuuden toteutuminen. Julkisen Internet-verkon käyttömahdollisuutta ei tule rajoittaa teknisesti muuten kuin päätteelle mahdollisesti haitallisen aineiston osalta (virussuojaus). Poikkeuksen muodostavat esimerkiksi kirjastojen lastenosastoille sijoitettavat asiakaspäätteet, jotka on tarkoitettu vain lasten käyttöön. Näissä voidaan harkinnan mukaan käyttää myös sisällön suodatusta. Mikäli suodatusta käytetään, siitä on ilmoitettava käyttäjille. Asiakaspäätteiden lähettyvillä tulee olla näkyvillä päätteiden käyttöehdot, eli käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet. Käyttöehtojen tulee olla saatavilla myös selkokielellä, eli sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä helpommin ymmärrettävällä kielellä. 9 Päätteen sijoittaminen ja käytettävyys 9.1 Tilan suunnittelu ja kalustaminen Päätteitä ei saa sijoittaa nurkkiin ja muihin ahtaisiin paikkoihin, joihin on vaikea päästä pyörätuolilla. Päätteiden tulee sijaita paikoissa, joissa muut käyttäjät eivät häiritse päätteen käyttäjää, ja joissa käyttäjä ei koe olevansa muiden tiellä. Ovien leveyden on hyvä olla vähintään 80 cm, joten samanlainen tila olisi hyvä olla päätteellä istuvan takana jouhevan ohikulun varmistamiseksi. Pyörätuolin pyörähdysympyrä on 150 cm, joka on huomioitava käytävien kulmissa. Liikkumispinnan tulee olla tasainen ja kulun päätteelle esteetöntä. Matkalla päätteelle ei saa olla korokkeita, kynnyksiä tai portaita. Ramppien tulee olla loivia ja luistamattomia (ei vahattuja) ja ovien tulee avautua kevyesti. Työpöydälle soveltuu useimmiten paremmin 85 cm:n korkeus kuin standardimitta 90 cm. Pyörätuolilla liikkuvalle henkilölle sopiva työpöydän korkeus on yleensä cm lattiasta. Polvitilan suositeltava leveys on 80 cm. Tuolin tulee olla käsinojilla varustettu, tukeva, istuinkorkeuden tulee olla säädettävissä. 9.2 Näytöt ja osoitinlaitteet Näytön tulee olla käännettävissä kallelleen eteenpäin niitä varten, jotka joutuvat istumaan itse hieman takakenossa. Näytön kallistamisen tulisi olla helppoa. Ruutuun kohdistuvat heijastukset huonontavat näkyvyyttä. Hiiren jäykkyyttä (kursorin/nuolen liikkumisnopeutta) pitää voida säädellä. Hiiren tulee olla symmetrinen ja pienikokoinen. Hiiren näppäinten toiminnot pitäisi pystyä muuttamaan peilisymmetriseksi vasenkätisiä varten. Hiiren tulee olla helposti liikuteltavissa eri puolelle pöytää, niin että sen saa tarvittaessa siirrettyä helposti näppäimistön oikealle ja vasemmalle puolelle ja oikealle korkeudelle. Samoin näppäimistö tulee olla mahdollista siirtää helposti sopivalle etäisyydelle. Päätteissä tulee olla mahdollisuus suurentaa fontteja tai ruutua. Suurennusohjelman käynnistäminen tulee olla mahdollista ilman apua eli sen pitää näkyä niin, että heikkonäköinen sen huomaa. 4/5

5 9.3 Toimikortinlukulaitteet Kortinlukulaitteen tulee olla sijoitettu siten, että myös liikuntarajoitteiset (esim. pyörätuolinkäyttäjät) voivat sitä käyttää. Sopiva sijoituspaikka on esim. pöydän etureuna. Jos kortinlukulaite on erillään muusta laitteistosta, pitäisi se olla kiinnitettynä paikalleen, etteivät muut käyttäjät siirrä sitä pois. Kortinlukijan ominaisuuksiin tulee kuulua palaute (äänimerkki ja visuaalinen signaali), joka kertoo heti onko kortin asettaminen onnistunut. Kortinlukulaitteessa tulisi lukea kuinka päin kortti sinne syötetään, samoin kuin mikä laite on kyseessä. Kortinlukulaitteen yhteyteen tulee sijoittaa myös selkeät ohjeet laitteen käytöstä, sekä siitä, mitä tehdä jos kortti katoaa. 10 Opastavat tiedot Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA, puh , sähköposti: JHS-järjestelmän verkkosivut: 5/5

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Ubuntu-pikaopas Linux peruskäyttäjälle

Ubuntu-pikaopas Linux peruskäyttäjälle Ubuntu-pikaopas Linux peruskäyttäjälle Kirjoittanut: Otto Kekäläinen, Teemu Sivonen ja Kimmo Suutala. Tekijänoikeudet: Opas perustuu Ubuntu tutuksi -wikikirjaan: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi.

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 6/2008 VAHTI Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä

Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä 1/8 Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä Näiden esimerkkien tavoitteena on havainnollistaa riskienhallinnan menetelmien käyttöä. Esimerkin tavoitteena ei ole toimia riskienhallintaprosessin

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille

VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille Outi Salo VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille Kirjoittaja: Outi Salo Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi,

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

RIMin tietosuojakäytäntö

RIMin tietosuojakäytäntö RIMin tietosuojakäytäntö Research In Motion Limited ja sen konserniyhtiöt ( RIM ) ovat sitoutuneet noudattamaan käyttämäänsä pitkäaikaista henkilökohtaisten tietojen yksityisyyden ja tietoturvan ylläpitokäytäntöä;

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa 1 Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Julkisena palveluorganisaationa yleinen kirjasto on velvollinen sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja että tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman paikkansapitävää

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas. 9216663 1. painos FI

Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas. 9216663 1. painos FI Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas 9216663 1. painos FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RD-10-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot

Opiskelijavaihtoon lähtijöiden, poissa olevaksi ilmoittautuneiden, keskeyttäneiden sekä 6 kk käyttämättöminä olleet käyttäjätunnukset lukitaan.

Opiskelijavaihtoon lähtijöiden, poissa olevaksi ilmoittautuneiden, keskeyttäneiden sekä 6 kk käyttämättöminä olleet käyttäjätunnukset lukitaan. Ohje 1 (6) TIETOVERKON KÄYTTÖSÄÄNNÖT Käyttösääntöjen merkitys Helsinki Business College Oy:n tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle hyvät mahdollisuudet tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien

Lisätiedot