FUASin rakenteet vahvoilla ammattikorkeakoulujen rakenne- ja säästökehityksen turbulenssissa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FUASin rakenteet vahvoilla ammattikorkeakoulujen rakenne- ja säästökehityksen turbulenssissa!"

Transkriptio

1 FUAS Newsletter 2/2011 2/12 FUASista AJANKOHTAISTA FUASin rakenteet vahvoilla ammattikorkeakoulujen rakenne- ja säästökehityksen turbulenssissa! FUAS on luultavasti vahvin ja toimivin liittoumarakenteista, joita ammattikorkeakoulut ovat Suomessa muodostaneet. Tämä mitataan lähiaikoina OKM:n sopimuspalautteiden, OKM:n Ammattikorkeakoululaitoksen uudistamisen suuntaviivat paperin ja KESU:n linjausten mukaisesti. FUASin tulokset yhteisten hankkeiden, TKI:n, kv:n ja erityisesti kesäopintojen alueilla ovat odotusarvoja korkeammat. Yhteistyö etenee hyvin myös opiskelijahallinnon, tietohallinnon, oppimisen kehittämisen, henkilöstön kehittämisen, aikuiskoulutuksen ja virtuaalioppimisen alueilla. Tulevat haasteet kohdentuvat erityisesti strategisesti tärkeille TKI ja kv-alueille, joissa halutaan lisätä merkittävästi suoritettuja opintopisteitä. FUASista on sen ohjausryhmässä sovittu sen lisäksi, että itsenäiset ammattikorkeakoulut HAMK, LAMK ja Laurea halutaan kirjattavaksi AMK lakiin. niin FUASin tyyppiset liittoumakorkeakoulurakenteet kirjattaisiin sinne myös. Tämä jämäköittäisi tavoitteiden saavuttamista, eikä liittoumasta olisi helppo irroittautua. Jatkuvuus ja synergioiden hyödyntäminen olisi nykyistä määrätietoisempaa ja pitkäjänteisempää. Hyvää talven ja joulun odotteluaikaa ja luovaa intoa FUAS kokonaisuuden kehittämiseksi opiskelijoiden parhaaksi. Risto Ilomäki Rehtoriryhmän puheenjohtaja

2 FUAS Newsletter 2/2011 2/12 FUAS-liittoumastrategiaprosessi jalkauttamisesta käsittämiseen Projektijohtaja Antti Kauppi, FUAS FUAS-liittouman toiminnan linjaamisessa on tehty vuoden 2011 aikana merkittäviä päätöksiä. Linjaukset on kirjattu FUAS-liittoumastrategiaan, joka on hyväksytty FUAS-ohjausryhmässä ja sen jälkeen FUAS-ammattikorkeakoulujen päättävissä elimissä. FUAS-liittoumastrategia on luettavissa verkkosivuilla Perinteisesti on ajateltu, että ensin tehdään strategia ja sitten se jalkautetaan. Strategian jalkauttaminen tarkoittaa strategisten linjausten siirtämistä ylhäältä alas operatiivisiksi tavoitteiksi ja sitä kautta käytännön toiminnaksi. Matka linjauksista toiminnaksi on kuitenkin pitkä ja tekijät eivät aina osaa nähdä linjausten merkitystä oman työnsä kannalta, eivätkä toteuttaa niitä käytännössä. Toinen lähestymistapa strategian jalkauttamiseen lähtee ajatuksesta, että käytännön tekijät itse asiassa jo toteuttavat strategiaa, jota sitten strategiapaperissa kiteytetään linjauksiksi. Strategia syntyy alhaalta ylös. Lopputuloksena voi olla visioiltaan rajoittunut vaikkakin käytännölliseksi koettu strategia. Vaarana on, että se vain ylläpitää olemassa olevaa toimintaa ja tekee kehittämisen vaikeammaksi. FUAS-liittoumastrategian kohdalla olemme lähteneet liikkeelle kolmannesta vaihtoehdosta. Siinä nähdään, että strategia syntyy ja toteutuu käytännössä johdon ja tekijöiden vuoropuheluna. Tästä voisi puhua vaikka middle-up-and-down mallina. Strategiaprosessiin kytkeytyy läheisesti yhteisön oppimis- ja kehittämisprosessi, jossa luodaan strategiset linjaukset ja niiden toteuttamisen tavat. FUASin strategiaa rakennettaessa tämä prosessi on näkynyt toisaalta työryhmien ja kärkihankkeiden sekä toisaalta rehtori-vararehtoriryhmän ja FUAS-ohjausryhmän toiminnassa. Johto on katsonut kauemmaksi huomioiden valtakunnalliset koulutus- ja innovaatiopoliittiset linjaukset sekä Helsingin laajan metropolialueen merkityksen osana globaalinen metropolien verkostoa ja FUASin alueen kansainvälisen kilpailukyvyn rakentajana. Samalla työryhmät ja kärkihankkeet ovat luoneet mm. verkostomaisen yhteistyön malleja, opiskelijoiden liikkuvuuden mahdollistavia ratkaisuja sekä uudenlaisia koulutuksia ja hankkeita.

3 FUAS Newsletter 2/2011 3/12 Vuoropuhelua on käyty jatkuvasti prosessin edetessä hyödyntäen mm. tapaamisia, työseminaareja ja verkkohaastattelua. Välittävinä mekanismeina ovat lisäksi toimineet rehtoreille asioita valmistelevat ryhmät ja projektijohtajan osallistuminen ryhmien kokouksiin. Yhteinen oppimis- ja kehittämisprosessi on synnyttänyt strategian, joka sekä linjaa vahvasti FUASin tulevaisuutta että tukee käytännön toimenpiteitä linjausten toteuttamiseksi. Strategiaprosessin osallistavaa mallia laajennetaan syksyllä 2011 työryhmistä ja kärkihankkeista koko FUAS-yhteisöön. Kaikki FUASin yli tekijää, opiskelijaa ja sidosryhmää osallistavan verkkohaastattelun ensimmäinen vaihe on jo toteutettu ja toinen vaihe on edessä marraskuussa. Verkkohaastattelussa pääsee ideoimaan liittoumastrategian linjausten toteutumista omassa toiminnassa. Lopputulema esitellään verkon kautta toteutettavassa seminaarissa ja sitä hyödynnetään FUASin kehittämisessä. FUAS myös vahvistaa huomattavasti strategista viestintää. Viestintäryhmä on tehnyt strategisen viestinnän suunnitelman, jonka rehtori-vararehtorikokous on hyväksynyt. Viestinnässä keskitytään strategiasta nousseisiin ydinviesteihin ja niiden toteutumiseen käytännössä. Keskeistä on saada viestittyä konkreettisia näyttöjä strategian suuntaisista tuloksista ulkoisille sidosryhmille, opiskelijoille ja henkilöstölle. Viestinnässä vahvistetaan osallistavaa otetta mm. sosiaalista mediaa hyödyntäen. FUAS-liittouman strategiaprosessin perusajatuksena on, että strategiaa ei voi jalkauttaa, vaan se pitää käsittää. Strategia toteutuu meidän kaikkien toiminnassa ja sen toteutumisen edellytyksenä on, että oivallamme omakohtaisen tulkinnan, analysoinnin ja pohdinnan kautta sen merkityksen. Oivallus syntyy, kun keksimme, mitä strategia omissa käytännöissämme tarkoittaa. Strategia alkaa elää ja hengittää arjessa rakentaen FUASille menestyksellisen tulevaisuuden.

4 FUAS Newsletter 2/2011 4/12 TKI-toiminta käytännössä Johtaja Veijo Ilmavirta, Laurea-ammattikorkeakoulu FUASin TKI-yhteistyö etenee määrätietoisesti. FUASin liittoumastrategian neljälle painoalalle muodostetut kärkikonsortioryhmät ovat miettineet yhteistoiminnan muotoja ja tavoitteita sekä määrittevät sellaisia TKI-toiminnan alueita, joilla yhdessä olemme kilpailukykyisiä ja vahvoja ja joilla FUASilla on mahdollisuus edetä kansainväliselle tasolle. Erityisesti painotetaan sisältöjä, jotka ovat linjassa EU:n visio 2020 tavoitteiden kanssa sekä voivat tuottaa osaratkaisuja suuriin globaaleihin haasteisiin sekä vahvistavat Suomen ja Helsingin metropolin kilpailukykyä. FUAS on toiseksi suurin korkeakouluyhteisö Helsingin laajan metropolin alueella ja siksi yhteistyöhön Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston kanssa asetetaan suuria tavoitteita. Yritysten osallistumista tutkimushankkeisiin aktivoidaan, samoin tuetaan TKIn synnyttämien uusien yritysten rakentamista ja orientoitumista kilpailumarkkinoille. Alueen ja kuntien asiantuntijapalvelu on edelleen keskeinen tavoite. Hyvinvoinnin turvaaminen -konsortio (puheenjohtaja Merja Saarela, HAMK) järjestää koko päivän ideariihen, jossa uppoudutaan syvemmin mm. ikääntymiseen pitkänä prosessina ja esteettömyyteen, hyvinvointiteknologian ja palvelumuotoilun soveltamiseen sekä nuorisorikollisuuden ehkäisyyn. Ympäristö ja energiatehokkuus -konsortiolla (pj. Tapani Pöykkö, HAMK) on toimijatapaaminen Forssassa. Ryhmä panostaa mm. kestävän energiatuotannon, uusiutuvien luonnonvarojen käytön ja siihen liittyvän teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen sekä puhtaaseen teknologiaa. Useita hankkeita on valmisteilla. Yhteiskunnan turvallisuus ja eheys -konsortio (pj. Jyri Paasonen, Laurea) työstää viittä tutkimussuunnitelmaa, joissa paneudutaan monialaisesti konsortioiden rajatkin ylittäen julkisen sektorin sekä elinkeinoelämän turvallisuustoimintaan ja riskienhallintaan, erityisinä kohteina mm. elintarvike-, vesihuolto- ja ympäristöturvallisuus, asumisen turvallisuus kaavoituksessa sekä rikosseuraamus. Teknologiaosaaminen ja yrittäjyys -konsortion (pj. Antti Vettenranta) haasteena on yrit-

5 FUAS Newsletter 2/2011 5/12 täjyyden ja innovaatiotoiminnan tehokas orkestrointi niin, että kouluissa koetut parhaat käytännöt siirretään kaikkien yhteiskäyttöön. Tällaisia ovat mm. Sense, Boot Campit, innovaatiokilpailut, innovaatiopalvelut, mentorpankki sekä virtuaalipalveluiden kehittäminen. Teknologiaosaamiseen paneudutaan tuonnempana erikseen. TKI-toimija: Ota epäröimättä yhteyttä puheenjohtajiin ja ryhdy mukaan TKI-yhteistyöhön. Juuri sinun osaamista tarvitaan! FUAS ja korkeakoulut tukevat konsortioita ja niiden käynnistämiä hankkeita eri tavoin.

6 FUAS Newsletter 2/2011 6/12 YAMK- Graduate School Yliopettaja Birgitta Varjonen, HAMK FUAS-liittouman strateginen linjaus on muodostaa yhteinen verkostomainen YAMKkoulutuksen toteutusmalli - FUAS Graduate School. FUAS vastaa lähes 20 %:sti YAMK-koulutuksesta ja on siten volyymiltaan valtakunnallisesti merkittävä YAMK-kouluttaja. Toimijat ovat määritelleet FUAS Graduate School vision: FUAS Graduate School on ennakoiva metropolialueen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämiseen vuorovaikutteisesti kiinnittyvä kansainvälinen osaamisverkosto. Monipuoliset ja joustavat oppimispolut kytkeytyvät kiinteästi työelämän kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Ytimekkäästi sanottuna tämä tarkoittaa: Suomen paras työelämää kehittävä maisterikoulu. FUAS Graduate Schoolin toimintaa käynnistetään aktiivisesti. Yhteistyömuodot ovat seuraavat: 1. yhteinen opintojaksotarjonta; koulutusohjelmien opetustarjonta on avattu syksyllä opintojaksolla 2. yhteistyössä kehitettävät kärkiosaamisalueet, joita ovat mm. kriisi- ja trauma-, katastrofityö ja tulevaisuuden käyttäjälähtöiset, monimuotoiset hyvinvoinnin palvelumallit sekä ennakointi rakennetussa lähiympäristössä. Osaamisalueiden tiimoilta on jo pidetty laajoja yhteisseminaareja. Osaamisalueita kehitettiin tuloksellisesti mm pidetyssä yliopettajien työpajassa, johon osallistui yli 30 aktiivista YAMK-vaikuttajaa. 3. koulutusviennin kärkituotteet, joita suunnitellaan tulevaisuudessa kärkiosaamisalueilta Koulutuksen verkostototeuttajana FUAS pystyy tarjoamaan metropolialueen opiskelijoille laajan opintotarjonnan sekä kehittämään yhteistyössä YAMK-koulutuksen laatua ja kansainvälistä kilpailukykyä.

7 FUAS Newsletter 2/2011 7/12 FUAS opiskelijaliikkuvuus yhteiset kesäopinnot ja lukuvuoden aikainen opiskelu kumppani-amkissa Kehittämispäällikkö Pirjo Kuisma, HAMK FUAS-kesäopintoja oli tarjolla toukokuun ja elokuun välisenä aikana yhteensä 108 opintojaksoa. Näistä 33 oli toteutettu verkossa eikä siis edellyttänyt opiskelijoiden liikkumista kumppaniammattikorkeakoulujen välillä. Opintojaksoista 17 opetuskieli oli englanti. Opiskelijat tarttuivat innokkaasti kesäopintomahdollisuuksiin kaikissa FUASammattikorkeakouluissa. Yhteensä ilmoittautumisia kesätarjontaan tuli 2616, joista 763 oli kumppani-amkin toteutuksiin. Kesäopintojen suorittaminen on osalla edelleen kesken, mutta mennessä hyväksyttyjä suorituksia oli yhteensä 1406 kpl eli 5759 opintopistettä. Kesäopintojen suoritusprosentti kesältä on siis 57 %, joka on huomattavasti pienempi kuin vuoden 2010, jolloin opinnoista suoritettiin noin 70%. Kesäopinnoista kerätty palaute kertoo siitä, että yhteistyössä on vielä paljon kehitettävää. Yhteiset järjestelmät, käytänteet ja tiedonsiirrot ovat vasta kehitteillä, yhteistyö on pääosin käsityötä, toimintatavat eroavat normaalin opiskelun ja opettamisen käytänteistä ja aiheuttavat siten epäselvyyttä niin opiskelijoille kuin henkilöstöllekin. Kesäopintotarjonnan lisäksi on laadittu yhteiset fuas-ohjeet opiskelijoille ja henkilöstölle lukuvuoden aikaisen opiskelijaliikkuvuuden tehostamiseksi. Ohjeet löytyvät www. fuas.fi sivujen kohdasta Opiskelijalle. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat tehostaneet yhteistyötä kokoamalla lukuvuoden aikaisesta tarjonnasta sellaiset opinnot, joita kumppaniamkin yamk-opiskelijat voivat tulla suorittamaan. Opintojaksoittain FU- AS-YAMK-tarjonnassa on 5-10 opiskelijan kiintiöt kumppaniamkien opiskelijoille. Talven jälkeen tulee taas uusi kesä. Kesän 2012 opintotarjonta kootaan kaikissa FU- AS-amkeissa mennessä. Tämän jälkeen opettajilla on aikaa tehdä toteutussuunnitelmat kuntoon mennessä. Opiskelijoille kesän 2012 tarjonnasta tiedotetaan henmikuusta alkaen ja ilmoittautuminen kesän 2012 opintoihin alkaa maaliskuussa 2012.

8 FUAS Newsletter 2/2011 8/12 FUAS Virtuaalikampus muotoutuu Tutkimuspäällikkö Leena Vainio, HAMK FUAS Virtuaalikampus kiinnosti kansainvälisestikin. Aalto-yliopiston ACSI Aalto Camp For Societal Innovation -hankkeen kahdeksan päiväisessä työpajassa mietittiin monelta kantilta, millainen olisi toimiva virtuaalikampus (kts. https://wiki.hamk.fi/display/ virtuaalikampus/acsi+virtual+campus). Virtuaalikampukseen liittyy paljon odotuksia ja toiveita. Opintotarjonnan lisäksi toivotaan hyviä työkaluja verkostotyöskentelyyn ja uusia innovatiivisia teknologisia ratkaisuja. Kampuksen tulisi mahdollistaa laaja-alainen yhteistyö sekä alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. Erityisesti T&K&I toimintaa haluttaisiin uusia hyviä toimivia työmenetelmiä, jotta yhteistyö eri toimijoiden välillä olisi saumatonta ja jatkuvaa. Virtuaalikampuksen toimivuudesta ja tulevaisuuden haasteista saatiin kokemuksia kesälukukauden aikana. Kolmekymmentä prosenttia kesäopinnoista suoritettiin verkkoopintoina ja tarjontaa toivotaan lisättävän. Opiskelijat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä verkko-opetuksen järjestelyihin, mutta antoivat tietysti hyviä kehittämisehdotuksiakin. Manuaalinen opintojaksoille ilmoittautuneiden käsittely väsytti opettajia ja henkilökuntaa. Onneksi Winhan integroinnin myötä on odotettavasti ratkaisu ongelmiin jo ensi kesään mennessä. Kun verkko-opetustarjonta lisääntyy ja laajenee koko lukukauden aikaiseksi tarvitaan todellakin hyvä järjestelmä, jonka kautta virtuaaliopintojaksot löytyvät, opintojaksolle ilmoittautuminen on helppoa, ilmoittautumiset ovat automaattisesti käsiteltävissä ja tiedot opintojaksojen opiskelijamääristä ovat helposti lähetettävissä eteenpäin opettajille ja opiskelijoille. Loppuarviointiin asti järjestelmän tulisi hoitaa asiat joustavasti ja ilman manuaalisia työvaiheita. Kun opintotarjonta hoituu hyvin, voidaan kehittämisresurssit kohdentaa laadukkaan tarjonnan kehittämiseen ja monipuolistamiseen opiskelijathan toivoivat enemmän valinnan varaa verkkotarjontaan.

9 FUAS Newsletter 2/2011 9/12 FUAS in EAIE Conference in Copenhagen Planner, International Activities Mari Pohjola, LAUREA More than 4200 international higher education professionals from 87 countries met in the 23rd Annual EAIE (European Association for International Education) Conference in Copenhagen to exchange ideas and discover new trends and best practices, making it the largest event of its kind in Europe and breaking all previous EAIE conference records. Among these participants were also the representatives of the FUAS universities of applied sciences. Continuing the tradition started in the previous EAIE Conference in Nantes, France in 2010 the FUAS universities of applied sciences organised a reception for their closest international partners on Thursday, 15 September The reception gathered some 40 participants from all over the world. The reception was opened by Director Tapani Pöykkö from HAMK and the programme consisted of casual networking along with good food and some cocktails. The reception has proven to be an excellent platform for meeting with your partners in a relaxed setting. It is also a great opportunity for new international actors to meet the partners with whom FUAS is working closely in international activities. The tradition is sure to be kept running with another reception again in the EAIE Conference 2012 in Dublin! The FUAS Federation had also reserved a table together from the Naturally Finland stand organised by CIMO (Centre for International Mobility) in the EAIE Exhibition. The Naturally Finland stand was actively used to meet with existing partners as well as for establishing new partnerships and meeting with potential future partners to discuss practicalities and to learn more about each other. Having a table along with some brochures at the Finnish stand in the exhibition was also good marketing and visibility for all the FUAS universities of applied sciences both together and individually. The annual EAIE Conference is an important meeting place for international actors working in higher education from all over the world. All FUAS universities of applied sciences have long traditions of participating in the conference individually but along with the FUAS federation a new tradition of participating together has been created.

10 FUAS Newsletter 2/ /12 Organizing joint events and joining forces also in marketing creates even better possibilities for networking, strengthening cooperation with existing partners and finding new international strategic partnerships. LIITTOUMAKORKEAKOULUT-SEMINAARI FUAS-liittouma järjestää yhdessä ISATin (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut), Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen sekä Lapin korkeakoulukonsernin kanssa Liittoumakorkeakoulut-seminaarin Laurea Tikkurilassa. Seminaarin tavoitteena on tarkastella liittoumakorkeakouluja osana korkeakoulujärjestelmää, niiden eri toteut-tamismalleja ja vaikuttavuutta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. FUAS Newsletter on FUAS-liittouman uusi tapa viestiä toiminnasta. Uutiskirje ilmestyy 5 kertaa vuodessa. FUAS Newsletterin toimittaa viestintäjohtaja Päivi Korhonen ja taiton suorittaa viestintäsuunnittelija Taina Rönnqvist Laurea-ammattikorkeakoulusta. Palautetta ja kirjoitusvinkkejä voi lähettää osoitteeseen viestinta (at) laurea.fi

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1(7) Mika Hannula, Harri Melin, Mikko Naukkarinen Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1. Johdanto Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Hyvät kutsuvieraat, arvoisa pääjohtaja, hyvät ammattikorkeakoulun uudet ja jatkavat opiskelijat, hyvät opettajat ja muu henkilökunta,

Hyvät kutsuvieraat, arvoisa pääjohtaja, hyvät ammattikorkeakoulun uudet ja jatkavat opiskelijat, hyvät opettajat ja muu henkilökunta, 1 SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Avajaispuhe 09.09.2014 Rehtori Anneli Pirttilä Hyvät kutsuvieraat, arvoisa pääjohtaja, hyvät ammattikorkeakoulun uudet ja jatkavat opiskelijat, hyvät opettajat ja muu henkilökunta,

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla Ari Hyyryläinen Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla -näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen ja palvelualojen yritysten kehittämiseen Tulevaisuuden osaaminen ja työssä oppiminen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:7 Antti Pelkonen ja Mika Nieminen Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti kevät 2008 Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Kevät 2008 Teema: Stadiasta

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia Laatu syntyy yhteispelillä ja kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Tämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot