Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus"

Transkriptio

1 Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus 1. Vastaus a) vapaamuotoinen kaksipuolinen oikeustoimi eli sopimus, tarkemmin ilmaistuna kauppa b) määrämuotoinen kaksipuolinen oikeustoimi c) vapaamuotoinen, vastikkeeton oikeustoimi, lahja d) määrämuotoinen yksipuolinen oikeustoimi e) työpaikkahakemus ei ole oikeustoimi, koska sillä ei perusteta oikeuksia eikä velvollisuuksia. Työpaikkahakemus ei sido sen tekijää tai vastaanottajaa mihinkään. 2. Vastaus Vankeustuomio on rikoslaissa säädetty tuomioistuimen määräämä rangaistus, joka Jussin on itse suoritettava. Rangaistusta ei voi siirtää sopimuksella tai valtuutuksella toiselle henkilölle. Jos Pauli menisi Jussin puolesta vankilaan, hänet voitaisiin tuomita väärän henkilötiedon antamisesta sakkotai vankeusrangaistukseen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Lisäksi Jussin olisi istuttava hänelle tuomittu vankeusrangaistus. 3. Vastaus a) Pauliina ei voi alaikäisenä solmia avioliittoa ilman vanhempien suostumusta ja oikeusministeriön lupaa, b) Pauliina voi solmia työsopimuksen itsenäisesti, c) Pauliina ei voi tehdä ilman vanhempien suostumusta, d) Pauliina ei voi itse tehdä tällaista oikeustointa, eikä isä niin muodoin voi valtuuttaa alaikäistä tekemään tällaista oikeustointa. 4. Vastaus Oikeustoimi voi olla pätemätön muun muassa, jos se koskee rikosta tai on hyvän tavan vastainen, sopijana henkilö, jolla ei ole oikeustoimikelpoisuutta, oikeustoimi ei täytä sille asetettuja muotomääräyksiä, siinä on selvästi havaittava virhe tai erehdys, se on kunnianvastainen tai arvoton, esim. päihtymys, siinä on jommallekummalle sopijaosapuolelle kohtuuton sopimusehto, tekijän tahdonmuodostus puutteellinen, esim. vanhuus, sairaus, sopimus on syntynyt pakottamisen tuloksena. 5. Vastaus Henkan lapset voivat pyytää maistraattia selvittämään, olisiko edunvalvojan määrääminen tarpeellista tai olisiko ryhdyttävä jopa toimintakelpoisuuden rajoittamiseen. Maistraatti voi määrätä edunvalvojan, jos Henkka pyytää sitä itse ja nimeää ehdokkaan tehtävään. Mikäli Henkka ei kykene ymmärtämään, mitä edunvalvojan määrääminen hänen kannaltaan merkitsee, maistraatti ei voi

2 edunvalvojaa määrätä, vaan määräyksen antaa käräjäoikeus. Samoin menetellään niissä tapauksissa, joissa hakemus edunvalvojan määräämiseksi on tullut muulta kuin henkilöltä itseltään. Edunvalvontamääräys voi olla joko pysyvä tai määräaikainen. Maistraatti selvittää asian oikeudelliset ja lääketieteelliset edellytykset ennen päätöksentekoa. Lääkärin antamalla lausunnolla on suuri painoarvo, jos päädytään rajoittamaan Henkan toimintakelpoisuutta. Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa. Edunvalvoja voi olla sairaan tai vanhuksen lähiomainen tai muu läheinen. Edunvalvontamääräys voidaan myös antaa yleiselle edunvalvojalle. Edunvalvojan on pyrittävä hyvään yhteistyöhön päämiehensä kanssa. Ennen kuin edunvalvoja päättää päämiehelleen tärkeästä asiasta, hänen on tiedusteltava tämän mielipidettä, mikäli se on mahdollista. Edunvalvojan on pyynnöstä kerrottava päämiehelle tämän taloudellisesta tilanteesta sekä niistä toimista, joihin edunvalvoja on ryhtynyt omaisuuden hoitamisessa. Edunvalvojan on huolehdittava päämiehensä omaisuudesta siten, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tämän henkilökohtaisiin tarpeisiin. Edunvalvojan on huolehdittava siitä, että päämies saa riittävästi rahaa henkilökohtaisiin menoihinsa. 6. Vastaus Se henkilö, joka on valtuuttanut toisen tekemään oikeustoimen puolestaan, tulee sidotuksi valtuutetun tekemään oikeustoimeen. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että valtuutettu toimii valtuutuksen rajoissa ja päämiehen nimissä. Jos sopimusta päämiehen puolesta ei ole tehty valtuutuksen rajoissa, valtuutettu ylittää kelpoisuutensa. Silloin sopimus ei sido päämiestä. Laissa ei ole säädetty valtuutukselle tiettyä muotoa. Siten valtuutus voidaan yleensä perustaa vapaamuotoisesti. Joissakin erityislaeissa on valtuutuksen muotoa koskevia säännöksiä, mm. maakaaren mukaan kiinteistön myyntiä koskevan valtakirjan tulee olla kirjallinen, myyjän allekirjoittama ja siitä on käytävä ilmi asiamies ja myytävä kiinteistö. Auton tai asunto-osakkeiden kaupan osalta laissa ei ole valtuutukselle asetettu määrämuotoa. Siten esimerkiksi todistajien puuttuminen ei tee valtakirjaa virheelliseksi. Jos valtuutettu ylittää kelpoisuutensa ja aiheuttaa vahinkoa sopimuskumppanille, koska oikeustoimi ei ole sitova, valtuutettu voi joutua korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Jos sopimuskumppani kuitenkin tiesi valtuutuksen ylityksestä, korvausvelvollisuutta ei ole. Kallen tekemä autokauppa ei sido Erjaa, koska Kalle ylitti valtakirjasta ilmenevän kelpoisuutensa myymällä auton alle valtakirjassa mainitun vähimmäishinnan. Kalle ei joudu korvaamaan Eeron mahdollista vahinkoa pätemättömästä autokaupasta, koska kauppa tehtiin valtakirjalla ja Eero tiesi, että kauppahinta alitti valtakirjassa mainitun vähimmäishinnan eli Eero tiesi, että Kalle ylitti valtuutuksen. Jos kuitenkin kauppa tehtiin siten, ettei Eero tullut tietoiseksi valtakirjassa olleesta vähimmäishintaehdosta, Kalle joutuu korvaamaan Eerolle kaupan pätemättömyydestä aiheutuneet kustannukset, joita voivat olla esimerkiksi rekisteröinti- ja vakuutuskustannukset. Asunto-osakkeiden osalta valtakirjassa ei ollut mainittu vähimmäiskauppa-hintaa. Siten Kalle ei ylittänyt valtuutusta myydessään asunto-osakkeet Villelle eurolla, vaikka kauppa tapahtui alihintaan. Siten kauppa ei ole pätemätön valtuutuksen ylityksen vuoksi. Sen sijaan Erja voi vaatia oikeustoimen sovittelua eli kaupan ehtojen kohtuullistamista vaatimalla sovitun kauppahinnan nostamista kohtuulliseksi tai kaupan purkua. Erja kohdistaa oikeustoimen sovitteluvaateensa Villelle. Koska asunto myytiin selkeään alihintaan, lopputulos on joko kauppahinnan nostaminen kohtuulliseksi tai kaupan purkaminen.

3 7. Vastaus Periaatteessa ns. esineoikeus ei vanhene. Jos jollakulla on omistusoikeus esineeseen, joka on oikeudetta toisen hallussa, hän voi saada esineen takaisin. Omistusoikeuteen ei sovelleta kolmen vuoden yleistä velan vanhentumisaikaa. Omistusoikeus voi olla vuosikymmenien jälkeenkin. Esineen oikean omistajan tulisi hankkia omistusoikeudestaan vahvistustuomio. Se seikka, että esineen oikea omistaja on kuollut, ei ilman muuta merkitse, että "omistusoikeus sammuisi". Omistajan oikeudenomistajat eli perilliset käyttävät niitä oikeuksia, joita perittävä itse eläessään olisi voinut käyttää. Sopimuksesta käy ilmi, että myyjänä ollut pariskunta varasi itselleen oikeuden ottaa heille mieluisa irtain omaisuus. Muun omaisuuden he jättivät oman onnensa varaan. Lakikielellä sanottuna kysymys oli omistajahylännästä eli dereliktiosta, jonka johdosta irtain omaisuus on jäänyt vaille oikeaa omistajaa. Tässä tilanteessa se, joka ottaa omaisuuden haltuunsa, saa esineeseen valtaussaantoon perustuvan omistusoikeuden. Näin ollen tilan ostajille siirtyi laillisesti omistusoikeus siihen irtaimeen omaisuuteen, jonka myyjät tilalle jättivät. 8. Vastaus Käräjäoikeuden mukaan Markku ei ollut lyönyt laimin taistelukoiraksi jalostetun tanskandoggin asianmukaista valvontaa. Vaikka Markun koira oli iso ja innostui muiden ihmisten läsnäolosta, se oli sisätiloissa eikä sillä ollut mahdollisuutta tulla ulos omin avuin. Koira ei myöskään ollut koskaan aiemmin käyttäytynyt vihamielisesti ihmisiä kohtaan. Näillä perustein käräjäoikeus totesi, ettei Markku ollut syyllistynyt laiminlyöntiin, virheeseen tai muuhun huolimattomuuteen, joka on edellytyksenä tahalliselle tai tuottamukselliselle vahingolle. Käräjäoikeus hylkäsi Titan äidin nostaman kanteen ja siihen liittyneet vahingonkorvausvaateet. Titan äiti valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Hovioikeuden päätöksen mukaan Markku koiran omistajana ei valvonut itse tai vaimonsa avustuksella, ettei 9-vuotias Titta olisi mennyt asunnon sisätiloihin, jossa isokokoinen tanskandoggi oli irrallaan ja valvomatta. Titan ikä huomioiden pelkkä kieltäminen ei ollut riittävä toimenpide. Lisäksi hovioikeuden mukaan ei ole ennalta-arvaamatonta, että taistelukoiraksi jalostettu tanskandoggi saattaa noudattaa luontaisia vaistojaan suojella isäntäväkeään jonkun ulkopuolisen tullessa sisään. Hovioikeuden mukaan Titalle aiheutunut vahinko oli seurausta Markun huolimattomuudesta. Markun tuli korvata Titalle kivusta ja särystä korvausta 800 euroa ja pysyvästä kosmeettisesta haitasta euroa. Lisäksi Markun tuli korvata Titan sairaanhoito- ja lääkekuluja yhteensä 105 euroa. 9. Vastaus Piano kaatui, koska Tarja ei noudattanut tarpeellista huolellisuutta ja varovaisuutta. Sen vuoksi Tarja oli vastuussa vahingosta. Käsityön opettaja oli puolestaan laiminlyönyt järjestyksen ylläpidon luokassa ja vaikuttanut osaltaan vahingon syntymiseen. Kuitenkin käsityönopettajan tuottamuksellisuus oli lievää. Siksi kaupunki opettajan työnantajana oli osaltaan vastuussa vahingosta. Hovioikeus velvoitti Tarjan ja kaupungin maksamaan yhteisvastuullisesti Linnéalle kivusta ja särystä vajaat euroa. Kaupunki ja käsityönopettaja eivät saaneet korkeimmalta oikeudelta valituslupaa. Jos vahinko on alle 18-vuotiaan aiheuttama, hän on velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Korkein oikeus on

4 eräässä tapauksessaan katsonut, että koska 17-vuotiaan alaikäisen syyllisyys oli yhtä suuri kuin täysikäisten tekijäkumppaneiden, hän oli vastuussa korvauksesta täysimääräisesti. Yleensä syyllisyys, teon tahallisuus ja vähintään 15 vuoden ikä vaikuttavat niin, että korvaus voidaan määrätä täysimääräisenä. Julkisyhteisö, esimerkiksi valtio tai kunta, on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon, milloin toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. 10. Vastaus Työsuhteen solmiminen on kaksipuolinen oikeustoimi. Sen syntyminen edellyttää sekä työnantajan että työntekijän julkilausumaa yhteistä tahtoa. Se lausutaan julki silloin, kun allekirjoitetaan työsopimus. Näin ollen Laki ja Oikeus ei voi yksipuolisesti palauttaa kerran lopettamaansa työsuhdetta. Käytännössä työnantajan tarjouksella ottaa työntekijä takaisin työhön voi kuitenkin olla merkitystä, kun harkitaan, onko työntekijällä oikeus saada korvausta työsuhteen laittomasta irtisanomisesta. Työsopimuslain mukainen takaisinottovelvollisuus koskee vain tilanteita, joissa työnantaja on rekrytointia edeltävän 9 kuukauden aikana tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanonut työntekijöitä, jolloin avointa työpaikkaa tulee tarjota ensisijaisesti heille. 11. Vastaus Kyseessä on ilmeisimmin hoitovirhe. Aluksi Aleksin vanhemmat voivat tehdä ilmoituksen potilasasiamiehelle. Hän opastaa valituksen tekemisessä. Potilaslaki velvoittaa jokaista terveydenhuollon toimintayksikköä nimeämään potilasasiamiehen. Potilasasiamies toimii potilaan asemaa ja oikeuksia edistäen esimerkiksi neuvomalla potilaita ja omaisia, kouluttamalla henkilökuntaa, avustamalla potilaita tekemään muistutuksia tai vastaavia tyytymättömyyden ilmauksia tai hakemaan potilasvahinkolain mukaista korvausta tarvittaessa. Tärkeää potilasasiamiehen toiminnassa on toimia välittäjänä potilaan, omaisen ja hoitavan yksikön välillä ja saattaa eri mieltä olevat osapuolet keskustelemaan keskenään. 12. Vastaus Kauko voi vaatia kaupan julistamista pätemättömäksi kiskonnan vuoksi. Kauko oli kauppaa tehdessään päihtynyt, ja liikemies Tatu käytti hyväkseen Kaukon humalatilan aiheuttamaa ymmärtämättömyyttä ja sai itselleen epäsuhtaista etua, koska kauppa tehtiin selkeään alihintaan. 13. Vastaus Vanhuksen lapset voivat vedota dementiaan, jonka vuoksi vanhuksen tahdonmuodostus on ollut puutteellinen. Sopimus olisi näin muodoin pätemätön. Jos myyjä ei suostu kaupan purkuun, joudutaan hankkimaan selvitystä vanhuksen oikeustoimikelvottomuudesta, esimerkiksi lääkärinlausunto, ja riitelemään asiasta, jolloin tulee ratkaistavaksi, onko vanhuksen sairaus edennyt niin pitkälle, ettei hän ole kyennyt itse tekemään kauppaa. Lisäksi euron kauppahinta kelloradiosta vaikuttaa varsin korkealta. Sopimusta voisi olla mahdollista kuluttajansuolain 4 luvun 1 :n sisältämän sovittelusäännön perusteella kohtuullistaa eli käytännössä alentaa kauppahintaa. Kyseisessä pykälässä säädetään: 1 ( /1259) Jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös

5 vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 :stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat. ( /1072) Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan, jollei 2 :stä muuta johdu, sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan. 14. Vastaus Helkan kannattaa laatia asiasta yksilöity valtakirja, jolla hän valtuuttaa Marian myymään lasketteluvälineensä vähintään 400 euron hinnalla. Vaikka laki ei vaadi valtakirjaan todistajia, kaupan tekemistä helpottaa käytännössä se, että valtakirjaan otetaan kahden ulkopuolisen todistajan allekirjoitukset. 15. Vastaus Kaarinan kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus. Sen avulla Kaarina voi etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Edunvalvontavaltuutuksessa valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa sekä tämän taloudellisissa asioissa että tämän henkilöä koskevissa asioissa. Valtakirja tehdään kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä. Kun valtuuttaja on tullut pääasiallisesti kykenemättömäksi huolehtimaan valtuutuksen käsittämistä asioista, valtuutettu pyytää holhousviranomaista vahvistamaan valtuutuksen. Valtuutus tulee voimaan, kun holhousviranomainen eli maistraatti on vahvistanut sen. Holhousviranomainen valvoo valtuutetun toimintaa. Valtuuttaja voi valtakirjaan kirjaamalla itse vaikuttaa siihen, missä laajuudessa valtuutetun toimintaa valvotaan. YO-tehtävät 1999 kevät vastaus Oikeussubjekti voi olla luonnollinen henkilö eli ihminen. Toisaalta oikeussubjektina voi olla myös muu kuin yksittäinen henkilö, esimerkiksi yhtiö tai seurakunta. Oikeussubjektien ominaisuutta omata oikeuksia ja tulla velvoitetuksi sanotaan oikeuskelpoisuudeksi. Luonnolliset henkilöt ovat oikeuskelpoisia syntymästä kuolemaan tai kuolleeksi julistamiseen. Oikeushenkilöiden oikeuskelpoisuus taas alkaa yleensä viralliseen rekisteriin rekisteröitymisestä ja päättyy rekisteristä poistoon. Oikeudellinen toimintakyky jakautuu kahteen eri ominaisuuteen. Ne ovat: oikeustoimikelpoisuus ja oikeudellinen vastuunalaisuus. Oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa oikeussubjektin kykyä tehdä oikeustoimia. Luonnollinen henkilö saavuttaa oikeustoimikelpoisuuden täyttäessään 18 vuotta eli tullessaan täysi-ikäiseksi. Tämän jälkeen henkilö säilyttää oikeustoimikelpoisuutensa kuolemaansa asti, ellei häntä jostain erityisestä syystä julisteta vajaavaltaiseksi, jolloin hänelle nimitetään hänen asioitaan hoitava edunvalvoja.

6 Alaikäisten asioita hoitaa heidän vanhempansa tai erikseen nimetty edunvalvoja. 12 vuoden ikä on tärkeä ikäraja erityisesti lapsen kuulemisen kannalta. Lapsen mielipide on otettava huomioon monissa häntä koskevissa asioissa. 12 vuotta täyttäneen mielipidettä on kuultava häntä koskevissa viranomaiskäsittelyissä ja hänelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi häntä koskevassa lastensuojeluasiassa. 12 vuotta täyttäneen suku- tai etunimeä ei voida muuttaa ilman lapsen suostumusta. Suostumusta ei tarvita, jos lapsi sairauden tai vammaisuuden takia ei voi ilmaista tahtoaan. Alle 12-vuotiaankaan sukunimeä ei voida muuttaa, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota. Adoptiota ei voida vahvistaa ilman lapsen suostumusta, jos hän on täyttänyt 12 vuotta. Täytettyään 15 vuotta alaikäinen saa tehdä ja irtisanoa työsopimuksen. Henkilöä, jolla ei ole oikeustoimikelpoisuutta, kutsutaan vajaavaltaiseksi. Vajaavaltainenkin saa kuitenkin tehdä eräitä tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä oikeustoimia kuten pienimuotoisia ostoksia sekä määrätä siitä, mitä on omalla työllään ansainnut. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15 vuoden iässä. Sitä nuoremmille ei langeteta rangaistuksia. Heihin voidaan kohdistaa sen sijaan lastensuojelullisia toimenpiteitä. Vahingonkorvausvastuulle ei ole oikeusjärjestelmässämme määrätty alaikärajaa, vaan myös lapset voidaan velvoittaa korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Jos alle 18-vuotias aiheuttaa vahinkoa, hän on velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Korkein oikeus on eräässä tapauksessa katsonut, että koska 17-vuotiaan alaikäisen syyllisyys oli yhtä suuri kuin täysikäisten tekijäkumppaneiden, hän oli vastuussa korvauksesta täysimääräisesti. Yleensä syyllisyys, teon tahallisuus ja vähintään 15 vuoden ikä vaikuttavat niin, että korvaus voidaan määrätä täysimääräisenä. Oikeushenkilöiden vastuunalaisuus alkaa rekisteröitymisestä ja jatkuu purkamiseen tai eräissä tapauksissa sen ohikin. Rikoslain mukaan oikeushenkilöitä koskee nykyään vahingonkorvausvastuun ohella myös joissakin rikoksissa rikosoikeudellinen vastuu. Eräissä tapauksissa, esimerkiksi ympäristörikoksissa, rangaistukseksi voi tulla yhteisösakko. Yleisemmin esimerkiksi yrityksen henkilöstö tai johto voidaan asettaa vastuuseen yrityksen puolesta tekemistään ratkaisuista yksityisinä, luonnollisina henkilöinä. YO-tehtävät 1998 syksy vastaus Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voi turvallisesti liikkua. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia liukkauden torjunnasta. Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä huolehtivat siitä, että kiinteistön omistavan taloyhtiön velvoitteet täyttyvät. Yhtiön edustajien on valvottava, että kiinteistönhoitoon palkatut henkilöt suorittavat tehtävänsä asianmukaisesti. Jos taloyhtiö laiminlyö kiinteistön asianmukaisen hoidon, taloyhtiön on korvattava laiminlyönnistä aiheutunut vahinko eli tässä tapauksessa hiekoituksen laiminlyönnistä johtuneesta liukastumisesta seuranneet vahingot. Mielipahan, surun tai pelon tunteet taikka niitä vastaavat elämään kuuluvat epämiellyttävät tunnetilat eivät oikeuskäytännön mukaan ole vahingonkorvauslain nojalla korvattavia henkilövahinkoja. Vaatteiden rikkoutumisesta maksettavan korvauksen suuruutta täytynee vahingonkorvauslain 6:1 mukaisesti sovitella asukkaan juoksuaskelten vuoksi. Piha-alueen kunnossapitovelvoite ulottuu ainoastaan kävelyvauhtiin. Taloyhtiö on velvollinen suorittamaan sovittelun jälkeen alennetun korvauksen asukkaalle. Taloyhtiön hallituksen jäsenet tai talonmies

7 eivät pääsääntöisesti ole suoraan vahingonkärsijään päin henkilökohtaisessa korvausvastuussa, vaan korvausta vaaditaan kiinteistön omistavalta taloyhtiöltä. YO-tehtävät 1992 syksy vastaus Ratkaisevaa asiassa on kauppahinnan maksuun tarvittavan rahan hankintatapa: se oli Kallen työansiota. Vajaavaltaisella on oikeus määrätä siitä omaisuudesta, jonka hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut. Kalle ei tarvitse kesätöistä saamallaan palkalla tehtyyn kauppaan edunvalvojan suostumusta. Jos kauppa tehtiin Kallen palkkatuloilla, oikeustoimi oli siis pätevä. Vajaavaltaisen tekemän kaupan sitovuus riippuu seuraavista seikoista: 1. kaupan merkittävyys 2. kaupan kohteen laatu 3. kauppahinnan maksutapa 4. kauppahinnan maksuun tarvittavan rahan hankintatapa Holhoustoimesta - - annetussa laissa todetaan, että vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia sekä merkitykseltään vähäisiä. Lisäksi vajaavaltaisella on oikeus määrätä omalla työllään hankkimastaan omaisuudesta. Käytännössä kuluttajariitalautakunta käsittelee harvoin tällaisia kysymyksiä johtuen kauppojen vähäisestä taloudellisesta arvosta. Mopedi on rahallisesti huomattava hankinta. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisussa käy ilmi, ettei alaikäisellä ole oikeutta muilla varoillaan kuin työansioillaan ostaa moottoripyörää, jonka käyttäminen ei ole vaaratonta ja edellyttää ajolupaa. Tehtävästä ei käy ilmi, miten Kalle maksoi hankintansa. Sen sijaan Kallen katumisella ei ole oikeudellista merkitystä. Pääsääntö on, että sopimukset sitovat. Tehtävästä ei ilmene, että kaupassa olisi sellainen virhe, joka oikeuttaisi purkamaan kaupan kuluttajansuojalain nojalla, jos myyjä oli elinkeinonharjoittaja, tai irtaimen kauppaa koskevien oikeussääntöjen nojalla, jos myyjä ei ollut elinkeinonharjoittaja vaan esimerkiksi kuluttaja.

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Miten tuen muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeudellista toimintakykyä?

Miten tuen muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeudellista toimintakykyä? Miten tuen muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeudellista toimintakykyä? Porvoo 6.2.2015 Projektijohtaja Henna Nikumaa Suomen muistiasiantuntijat ry Sosionomi (YAMK), tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI Kuluttajaoikeuden linjauksia VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON ETÄMYYNTI...

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Tässä numerossa: Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus Yrityksen oikeusturvavakuutus

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot