Lisätietoa Östersundomin yhteisen yleiskaavan verkkosivuilta:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisätietoa Östersundomin yhteisen yleiskaavan verkkosivuilta: http://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/"

Transkriptio

1 Hallitus LAUSUNTO ÖSTERSUNDOMIN YHTEISESTÄ YLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 947/ /2015 Hallitus 32 Esittelijä Valmistelijat Määräaika Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Tulosaluejohtaja Irma Karjalainen Osastonjohtaja Tuomo Heinonen p , ympäristöpäällikkö Juha Uuk su lai nen p , ilmastoasiantuntija Susanna Kankaanpää p , projektipäällikkö Pia Tynys p , il man suo je lu asian tun ti ja Marjatta Malkki p Östersundom-toimikunta on pyytänyt HSY:ltä lausuntoa Ös tersun do min yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta sekä kaavaluonnosvaiheen val mis te lu ai neis tos ta. Lisätietoa Östersundomin yhteisen yleiskaavan verkkosivuilta: Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen tausta Sipoon lounaisosa ja Vantaan ns. Västerkullan kiila liitettiin Helsinkiin Valtioneuvoston päätöksellä. Helsingin, Vantaan ja Sipoon kesken hyväksyttiin marraskuussa 2010 sopimus kuntien yhteisen yleiskaavan laa ti mi ses ta alueelle, johon kuuluu Helsingin osalta Östersundomin suur piiri, Vantaan osalta Länsisalmen kaupunginosa, osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojan gon kaupunginosista sekä Sipoon osalta Majvik ja Granön saari. Kaa va-alue on suuruudeltaan noin 40 km². Östersundomin yhteisen yleiskaavan keskeisiä tavoitteita ovat: - yhdyskuntarakenteen eheyttäminen - asuntotuotannon mahdollistaminen pääkaupunkiseudulle - raideliikenteeseen perustuva taajamarakenne - riittävä väestömäärä metron kannattavuuden ja paikallisen pal velu ta son varmistamiseksi Kaavan toteuttamisen aikajänne on Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen uudelle asukkaalle sekä uutta työpaikkaa alueelle. Kaava perustuu te hok kaaseen joukkoliikennejärjestelmään itämetron laajennuksen pohjalta. Alueen suun nit te lul le on muodostunut neljä erityistä teemaa: - pientalokaupunki, jossa yhdistyy kaupunkimainen, toiminnallisesti ja visuaalisesti monipuolinen ympäristö, pientaloasuminen ja hyvä jouk ko lii ken teen ja lähipalveluiden palvelutaso - kestävä liikkumiskulttuuri ja kaupunkimainen liikenneverkko - uusiutuvat energianlähteet, ekotehokkuus ja cleantech-alojen elinkei no toi min ta

2 - luonnonsuojelu sekä ekologian ja luonnon erityispiirteiden huomioi mi nen kaupunkiympäristön suunnittelussa. Kaava pyrkii säi lyttä mään Sipoonkorven ja Natura 2000-alueiden arvot ja ottamaan huo mi oon ekologiset käytävät kaupunkirakenteessa. Kaavaehdotusta voidaan vielä tarkistaa lausuntojen ja muistutusten poh jalta. Kaavaehdotuksesta tehdyssä Natura-arvioinnissa ( ) mer kittä vän haitan kynnys ylittyi linnuston osalta kolmen lintulajin, pyyn, keh rääjän ja ruisrääkän, kohdalla. Jos suunnittelualueita pienennettäisiin lisää, yleis kaa va ei enää vastaisi suunnittelun pohjaksi hyväksyttyä luon nos vaihto eh toa eikä hankkeelle aiemmin asetettuja tavoitteita. Natura-arviointien lau sun not saadaan mennessä, minkä jälkeen voidaan päättää kaa van etenemisestä. Kuntien puollettua kaavaesitystä Ös ter sun dom-toimi kun ta hyväksyy kaavaehdotuksen. Kaavan vahvistaa ym pä ris tö mi nis teriö. Ehdotus (RI) Hallitus päättää antaa Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yh teises tä yleiskaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon: Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen Östersundomin alueen yhteinen yleiskaava avaa seudulla uuden kas vusuun nan itään. Raideliikenteeseen tukeutuva, täydentyvä yh dys kun ta raken ne on pääkaupunkiseudun yhteisen ilmastostrategian maankäytön linjaus ten mukainen. Alueen toteuttamisjärjestyksen osalta tulisi huomioida, että täydennetään en si si jai ses ti seudun keskeisemmillä paikoilla, jo yhdyskuntarakenteen sisäl lä olevia kohteita. Myös raideliikenteen ratkaisun tulee olla päätettynä ja to teu tus vai hees sa, kun asuntorakentaminen aloitetaan. Näin asukkailla on va lit ta vis sa vähäpäästöiset ja tehokkaat joukkoliikenteen ratkaisut alueelle muut taes saan. Liikenteen päästöjen vähentämisen näkökulmasta on hyvä, et tä keskustaan suuntautuvan raideliikenneyhteyden lisäksi myös poi kit taisen joukkoliikenteen seudullisia yhteyksiä vahvistetaan alueen asu kas määrän kasvaessa merkittävästi. Alueen energiaratkaisut ovat edistyksellisiä sähköntuotannon perustuessa au rin ko voi maan. Kaavassa on myös laajat aluevaraukset, jotka mah dol lista vat uusiutuvaan polttoaineeseen perustuvan paikallisen ener gian tuo tannon. Nämä ratkaisut tukevat osaltaan seudun hiilineutraaliuden tavoitetta. Tä män lisäksi on hyvä huomioida jäteveden lämmön tal teen ot ta mis mahdol li suu det. Kaavan toteuttamisen aikajänne on pitkä, aina vuoteen 2060 asti. Maa pallon ilmasto on jo nyt muutoksen tilassa ja mikäli globaalit kas vi huo ne kaasu jen päästöt pysyvät nykyisellä tasolla, ilmasto muuttuu tällä vuosisadalla voi mak kaas ti. Suomen sademäärien arvioidaan lisääntyvän ja me ren pinnan nousevan keskiskenaarion mukaan noin 40 cm vuosisadan loppuun men nes sä, mutta arvioon sisältyy myös suuria epävarmuuksia. Pit kä ai kaisen merenpinnan nousun lisäksi tulee huomioida merenpinnan korkeuden ly hyt ai kai set ääriarvot, jotka ovat lisääntyneet Helsingin rannikolla 1900-luvun alusta noin 30 cm. Helsinki-Espoo rannikkoalueen tulvariskikartat ovat val mis tu neet. Niiden mukaan osa Östersundomin yleiskaavan alueesta si-

3 jait see jo nyt tulvavaara-alueella. Alueen jatkosuunnittelussa tulee huo mioida tulevaisuudessa merenpinnan noususta sekä myrskyjen aiheuttamista ly hyt ai kai sis ta ääriarvioista aiheutuvat lisääntyvät tulvariskit. HSY pitää hyvänä, että alueen suunnittelussa hulevesien hallinta to teu tetaan hulevesistrategian tavoitteiden mukaisesti. Hulevesien arvioidaan myös lisääntyvän tulevaisuudessa, sillä ilmastonmuutos kasvattaa sa demää riä ja lisää rankkasateita. Alueen jatkosuunnittelussa tulee suosia luonnon mu kai sia hulevesien hallinnan toimenpiteitä sekä varata riittävästi tilaa ve del le ja lumelle. Viherrakenteen turvaaminen ja viherkäytävien säi lyt tä minen on tärkeää ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja myös hillinnän kannal ta. Viheralueet tuottavat ekosysteemipalveluita kuten esimerkiksi metsien, kosteikkojen, peltojen, niittyjen ja virkistysalueiden merkitys hii li nie luina ja tulvaniittyinä, biodiversiteetin turvaamisessa, virkistyskäytössä ja viher käy tä vi nä. Ilmansuojelu Vesihuoltoverkostot Uusi maankäyttö aiheuttaa liikennemäärien huomattavaa kasvua kaava-alu een maanteillä ja pääkaduilla. Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu tii vis tä asumista myös pääväylien varteen. Vaikka meluntorjunnan kannalta oli si suotavaa noudattaa annettua suositusta rakentaa väylien varret tiiviisti ja talot yhteen kytkien, muodostuu väylistä ko. ratkaisulla katukuiluja, joissa pa ko kaa su jen laimeneminen ja ilman pudistuminen merkittävästi heik ke nevät. Ajoneuvotekniikka vähentää liikenteen päästöjä pitkällä aikavälillä, mutta bio polt to ai nei ta, sähköä tai maakaasua käyttävät autot lisääntyvät hitaasti Suo mes sa. Teknisistä uudistuksista huolimatta etenkin katupöly- ja pienhiuk kas pi toi suu det säilyvät edelleen ongelmallisina myös pitkällä aikavälillä. Eri tyi ses ti pienhiukkasten terveyshaitat ja vaikutus ennenaikaisiin kuo le man ta pauk siin ovat merkittävät. Pienhiukkasten raja-arvo on ter veys vai ku tus tut ki mus ten mukaan liian korkea, eikä sen alittuminen takaa terveellistä il man laa tua. Mikäli asutusta suunnitellaan suojavyöhykesuosituksia lä hem mäs väylää, tulee ilmanlaatuvaikutukset ja -ratkaisut selvittää. Herkät koh teet (koulut, päiväkodit, sairaalat, vanhainkodit) tulee sijoittaa riittävän etääl le vilkasliikenteisistä väylistä. Kevyen liikenteen edellytyksiin tulee kiin nit tää huomiota ja kevyen liikenteen väylät sijoittaa siten, että kävelijöiden ja pyöräilijöiden altistuminen ilmansaasteille minimoidaan. Puun pienpolton päästöt aiheuttavat merkittäviä terveyshaittoja. On huo lehdit ta va siitä, että puunpolton päästöt minimoidaan. Kaukolämpö, maalämpö ja aurinkoenergia ovat paikallisen ilmanlaadun kannalta suositeltavia lämmi tys muo to ja. HSY on osallistunut yleiskaavaehdotuksessa esitettyyn vesihuollon yleis järjes te ly jen suunnitteluun. Vesihuollon yleisjärjestelyn suunnitelma perustuu maa-asen tei seen putkiverkkoon. Teknistaloudellisessa selvityksessä on kui ten kin todettu, että "mikäli alueelle rakennetaan yhdyskuntateknisen huol lon tunneli, tullaan siihen sijoittamaan päävesijohto ja kau ko läm pö joh-

4 dot sekä aluetta palvelevia kaapelointeja. "Jotta päävesijohto sijoitettaisiin yh dys kun ta tek ni sen huollon tunneliin, tulee vaihtoehdon olla vesihuollon kan nal ta kokonaistaloudellisesti edullisin sijoitusvaihtoehto. Mikäli näin ei ole, niin vesijohto voidaan kuitenkin sijoittaa tunneliin, mutta HSY osallistuu kus tan nuk siin ainoastaan maa-asenteisen vesijohdon kustannusosuudella. Kuten selostuksessa on todettu, niin vesihuollon kannalta olisi edullisinta aloit taa rakentaminen yleiskaava-alueen länsiosasta. HSY:n vesihuollon laa jen tu mi sen kustannusjaossa noudatetaan Puitesopimusta kun ta tek niikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken. Vesihuoltoverkostojen ra ken ta mi sen kustannukseksi on selostuksessa arvioitu 190 miljoonaa euroa. Östersundomin vesihuoltosuunni telmat tulee tehdä yhteistyössä Helsin gin kau pun gin, HSY:n ja Sipoon vesilai toksen kanssa. Jatkosuunnittelussa ote taan huomioon Porvoon - Sipoon suunnan kuntien mahdolliset ve si huolto yh tey det HSY:n verkostoon. Porvoon vedenjakelun varmistamiseksi on suun ni tel tu rakennettavaksi runkovesijohto Helsingistä Porvooseen, joka to teu tues saan kulkisi kaava-alueen läpi. Maanalaisen jätevedenpuhdistamon varaus Pääkaupunkiseudun asukasmäärän ennustetaan kasvavan voimakkaasti tu le vien vuosikymmenten aikana ja tämä tulee lisäämään jätevesien määrää. Elintason kasvusta johtuen myös asukaskohtainen ominaiskuormitus kas vaa etenkin typen osalta. Taustalla vaikuttaa myös ilmastonmuutos, jon ka toteutumisen voimakkuus vaikuttaa osaltaan vesimääriin. Edellä maini tut tekijät tulevat edellyttämään jätevedenpuhdistuksen kapasiteetin kasvat ta mis ta. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kapasiteetti tulee ennusteen mukaan ylit ty mään 2020 luvulla ja yhtenä kapasiteetin lisäämisvaihtoehtona on uuden itäisen puhdistamon rakentaminen. Laajennustarpeiden osalta on otettu huomioon myös koko itäisen Uudenmaan tuleva kehitys sekä siir to yhteys tar peet nykyisestä viemäröintijärjestelmästä. Itäisellä puhdistamolla varau du taan n asukkaan jätevesien puhdistamiseen. Kaavassa merkinnällä et2 on osoitettu kallioalue, jolle voidaan sijoittaa maan alai nen jätevedenpuhdista mo ja puhdistamon edellyttämät maanpäälliset tilat ja alueet. Merkintä pitää si sällään kaksi vaihtoehtoista si joi tuspaik kaa, toinen Porvoonväylän etelä- ja toi nen pohjoispuolella. Jä te ve denpuh dis ta mon maanalaiset tilat vaativat noin 200x300 metriä kokoisen kallio re surs sin. Lisäksi puhdistamon maanpäällisille toi minnoille tulee olla käytet tä vis sä olevia alueita noin 2 ha. Maanalaisen puhdistamon pystykuilut ja maanpäälliset pelastusreitit ra joitta vat osittain puhdistamon yläpuolista rakentamista ja tämä tulee ottaa huo mi oon puhdistamon yläpuolella olevan et1-merkinnän mukaisella alueel la.

5 Hulevedet Vesihuollon toiminta-alue Selostuksessa todetaan, että yleiskaava-alueelle on laadittu huleve sien hal lin ta suun ni tel ma. Hulevesien hal linta toteutetaan kaupungin hu le ve sistra te gian tavoitteiden mukaisesti. Valuma-alueet tulee huomioida ko ko naisuu te na. Hulevesien hallinnassa varaudutaan käyttämään ekologisia mene tel miä, ku ten pintavalutusta, imeytystä, lammikoi ta ja laskeutusaltaita. Rat kai suil la voidaan parantaa veden laatua, parantaa vesistön vir kis tyskäyt tö ar voa ja ehkäistä hulevesi viemärien tulvimista. Lisäksi kosteikkoympäristöt lisäävät alueiden monimuo toisuutta. Nykyiset lammet, purot ja me renlahdet ovat hulevesisuunnittelun lähtökohtana. Mahdolliset uudet vesiuo mat, kosteikot ja lammikot pyritään sijoittamaan tarkoitukseen sopiville alu eille. Matalakasvustoisille ranta-alueille, joilla on luonnonsuojelullisia arvoja, ei saa rakentaa sellaisia rakenteita tai pen gerryksiä, jotka estävät luontaisen tulva dynamiikan toiminnan. Va luma-alu een pintavesien purkukohdat on säilytettävä nykyisellään tai niin, että tärkeiden luon tokohtien suojelulliset tavoitteet huomi oidaan. Yleiskaavassa todetaan vesihuollon osalta lisäksi, että vesihuollon toi minta-alu eet muuttuvat. Alueen nykyisestä talousveden jakeluverkosta vastaa pää osin Sipoon vesi- ja viemärilaitos. Sipoon vesi- ja viemärilaitoksen toimin ta-alu ee seen kuuluvat Landbon, Itäsalmen keskustan, Karhusaaren ja Kors nä sin kaava-alueet. HSY:n toimialueeseen kuuluvat Vantaan alueet ja ne Helsingin alueet, jotka kuuluivat ennen kuntaliitosta Helsinkiin tai Vantaa seen. Selostuksessa todetaan, että olemassa oleva vesihuoltoverkosto on mi toitet tu palvelemaan lähinnä nykyistä asukasmäärää. Nykyisellä ve den ja ke lujär jes tel mäl lä pystytään vedenjakelu järjestämään enintään 900 uudelle asuk kaal le. Jätevesien runkojohto kestää mitoitustilanteesta riippuen asukkaan lisäyksen alueella. Kun Östersundom siirtyi osaksi Helsingin kaupunkia, vesihuollon osalta sovit tiin, että vesihuoltolaitosten toiminta-alueet jäävät liitosalueen liittämisen yh tey des sä ennalleen. Östersundomin nykyisen vesihuoltoinfran omistaa, ve si huol los ta vastaa ja vesihuollon maksut perii siten Sipoon ve si huol to laitos. Östersundom on sovittu liitettäväksi HSY:n toiminta-alueeseen vaiheittain si tä mukaa kun uusia kaava-alueita toteutetaan alueella. HSY osallistuu Ös ter sun do min uusien kaavojen valmisteluun ja vesihuoltojärjestelmien suun nit te luun kuten muillakin uusilla kaava-alueilla Espoon, Helsingin, Kauniais ten ja Vantaan alueilla. Edelleen HSY toteuttaa tarvittavan uuden ve sihuol to jär jes tel män alueelle kustannuksellaan sekä kytkee olemassa olevan ve si huol to-omai suu den uuteen järjestelmään. Olemassaolevan ve si huolto-omai suu den luovuttamisesta Sipoon vesihuoltolaitokselta HSY:lle neuvo tel laan erikseen. Neuvottelussa käsitellään luovuttamiseen liittyvät pe riaat teet. Luovuttaminen toteutuu vaiheittain asemakaavoituksen edetessä, jol loin HSY:n toiminta-alue laajenee ja olemassa oleva vesihuolto-omaisuus siir tyy Sipoon vesihuoltolaitokselta HSY:lle.

6 Jätehuolto Kaavan teknistaloudellisessa selvityksessä jätehuollosta on todet tu seuraavaa: Yleiskaava-alueesta Helsingin ja Vantaan kaupunkien alu eet kuuluvat HSY:n jätehuollon toimialueeseen. Sipoon kunnan vas tuulla olevista jätehuollon palvelutehtävistä vastaa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Alueella noudatetaan voimassaolevia jätehuoltomääräyksiä, joiden mukai ses ti jätehuollolle varataan riittävät tilat. Tarkempi jätehuoltosuunnitelma teh dään suunnittelun edetessä. HSY:llä ei ole huomautettavaa teknistaloudellisessa selvityksessä esi tettyyn. HSY korostaa, että jatkosuunnittelun edetessä on hyvä olla yh tey dessä HSY:n jätehuoltoon muun muassa uusien keräystapojen (put ki kul je tusjär jes tel mät, korttelikohtaiset keräykset), pientaloalueiden kier rä tys pis teiden (pakkausjätteet) ja saariston jätehuollon järjestämiseen liittyvien yk sityis koh tais ten suunnitelmien osalta. Yhteenveto Östersundomin yhteinen yleiskaava on seudun maankäytön linjausten mukai nen ja sen raideliikenteeseen tukeutuva, täydentyvä yhdyskuntarakenne to teut taa seudun ilmastostrategian tavoitteita ja mahdollistaa kus tan nus tehok kaan infrastruktuurin toteuttamisen. HSY suosittaa, että rakentaminen aloi te taan yleiskaava-alueen länsiosasta, mikä olisi vesihuollon kannalta edul li sin ta. HSY suosittaa, että alueen toteuttamisjärjestyksen osalta huomioi daan, että raideliikenteen ratkaisu on päätettynä ja toteutusvaiheessa, kun asuntorakentaminen aloitetaan. HSY suosittaa myös, että alueen jatko suun nit te lus sa otetaan huomioon tulevaisuudessa merenpinnan nou susta sekä myrskyjen aiheuttamista lyhytaikaisista ääriarvioista aiheutuvat lisään ty vät tulvariskit. HSY esittää, että pääväylien varsien rakentaminen vaa tii huolellista suunnittelua, että ilmanlaatuongelmat saadaan ratkaistua. HSY edellyttää, että Östersundomin vesihuoltosuunni telmat tehdään yhteis työs sä Helsin gin kaupungin, HSY:n ja Sipoon vesilai toksen kanssa. Viikin mä en jätevedenpuhdistamon kapasiteetti tulee ennusteen mukaan ylit tymään 2020 luvulla ja yhtenä kapasiteetin lisäämisvaihtoehtona on uuden itäi sen puhdistamon rakentaminen. Östersundom on sovittu liitettäväksi HSY:n toiminta-alueeseen vaiheittain sitä mukaa kun uusia kaava-alueita to teu te taan alueella. HSY osallistuu Östersundomin uusien kaavojen valmis te luun ja vesihuoltojärjestelmien suunnitteluun. Käsittely Hallitus kävi asiasta keskustelun, jonka aikana jäsen Markku J. Jääs ke läinen jäsenten Antti Vuorelan ja Sirpa Kauppisen kannattamana ehdotti lausun toon seuraavia täsmennyksiä: Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen -otsikon toisen kappaleen toisen lauseen kuulumaan:"myös raideliikenteen ratkaisun ja siihen kyt key tyvän poikittaisliikenteen tulee olla päätettynä ja toteutusvaiheessa, kun asun to ra ken ta mi nen aloitetaan" ja viimeisen lauseen kuu lu maan:"lii kenteen päästöjen vähentämisen näkökulmasta on hyvä, että Helsingin keskus taan suuntautuvan raideliikenneyhteyden lisäksi myös poikittaisen jouk-

7 ko lii ken teen seudullisia yhteyksiä vahvistetaan alueen asukasmäärän kasvaes sa merkittävästi". Poistamaan Ilmansuojelu -otsikon toisen kappaleen ensimmäisen virkkeen se kä muuttamaan toisen virkkeen kuulumaan:"ajoneuvotekniikan uu dis tuksis ta huolimatta etenkin katupöly- ja pienhiukkaspitoisuudet säilyvät edelleen ongelmallisina myös pitkällä aikavälillä". Vesihuoltoverkostot -otsikon kolmannen kappaleen ensimmäisen virkkeen kuu lu maan:"ös ter sun do min vesihuoltosuunnitelmat tulee tehdä yh teis työssä Helsingin ja Vantaan kaupunkien, HSY:n ja Sipoon vesilaitoksen kanssa". Hulevedet -otsikon ensimmäisen kappaleen toisen virkkeen kuu lumaan:"hu le vesi en hallinta toteutetaan Helsingin ja Vantaan kaupunkien ja Si poon hulevesistrategian tavoitteiden mukaisesti". Yhteenveto -otsikon toisen kappaleen ensimmäisen kappaleen kuu lumaan:"h SY edellyttää, että Östersundomin vesihuoltosuunnitelmat tehdään yh teis työs sä Helsingin ja Vantaan kaupunkien, HSY:n ja Sipoon ve si lai tok sen kanssa". Raimo Inkinen esittelijänä muutti päätösehdotuksen tehtyjen muu tos esi tysten mukaisesti. Päätös Hallitus päätti antaa Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yh tei ses tä yleiskaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon: Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen Östersundomin alueen yhteinen yleiskaava avaa seudulla uuden kas vusuun nan itään. Raideliikenteeseen tukeutuva, täydentyvä yh dys kun ta raken ne on pääkaupunkiseudun yhteisen ilmastostrategian maankäytön linjaus ten mukainen. Alueen toteuttamisjärjestyksen osalta tulisi huomioida, että täydennetään en si si jai ses ti seudun keskeisemmillä paikoilla, jo yhdyskuntarakenteen sisäl lä olevia kohteita. Myös raideliikenteen ratkaisun ja siihen kytkeytyvän poi kit tais lii ken teen tulee olla päätettynä ja to teu tus vai hees sa, kun asun tora ken ta mi nen aloitetaan. Näin asukkailla on va lit ta vis sa vähäpäästöiset ja te hok kaat joukkoliikenteen ratkaisut alueelle muut taes saan. Liikenteen pääs tö jen vähentämisen näkökulmasta on hyvä, et tä Helsingin keskustaan suun tau tu van raideliikenneyhteyden lisäksi myös poi kit tai sen jouk ko lii kenteen seudullisia yhteyksiä vahvistetaan alueen asu kas mää rän kasvaessa mer kit tä väs ti. Alueen energiaratkaisut ovat edistyksellisiä sähköntuotannon perustuessa au rin ko voi maan. Kaavassa on myös laajat aluevaraukset, jotka mah dol lista vat uusiutuvaan polttoaineeseen perustuvan paikallisen ener gian tuo tannon. Nämä ratkaisut tukevat osaltaan seudun hiilineutraaliuden tavoitetta. Tä män lisäksi on hyvä huomioida jäteveden lämmön tal teen ot ta mis mahdol li suu det.

8 Kaavan toteuttamisen aikajänne on pitkä, aina vuoteen 2060 asti. Maa pallon ilmasto on jo nyt muutoksen tilassa ja mikäli globaalit kas vi huo ne kaasu jen päästöt pysyvät nykyisellä tasolla, ilmasto muuttuu tällä vuosisadalla voi mak kaas ti. Suomen sademäärien arvioidaan lisääntyvän ja me ren pinnan nousevan keskiskenaarion mukaan noin 40 cm vuosisadan loppuun men nes sä, mutta arvioon sisältyy myös suuria epävarmuuksia. Pit kä ai kaisen merenpinnan nousun lisäksi tulee huomioida merenpinnan korkeuden ly hyt ai kai set ääriarvot, jotka ovat lisääntyneet Helsingin rannikolla 1900-luvun alusta noin 30 cm. Helsinki-Espoo rannikkoalueen tulvariskikartat ovat val mis tu neet. Niiden mukaan osa Östersundomin yleiskaavan alueesta sijait see jo nyt tulvavaara-alueella. Alueen jatkosuunnittelussa tulee huo mioida tulevaisuudessa merenpinnan noususta sekä myrskyjen aiheuttamista ly hyt ai kai sis ta ääriarvioista aiheutuvat lisääntyvät tulvariskit. HSY pitää hyvänä, että alueen suunnittelussa hulevesien hallinta to teu tetaan hulevesistrategian tavoitteiden mukaisesti. Hulevesien arvioidaan myös lisääntyvän tulevaisuudessa, sillä ilmastonmuutos kasvattaa sa demää riä ja lisää rankkasateita. Alueen jatkosuunnittelussa tulee suosia luonnon mu kai sia hulevesien hallinnan toimenpiteitä sekä varata riittävästi tilaa ve del le ja lumelle. Viherrakenteen turvaaminen ja viherkäytävien säi lyt tä minen on tärkeää ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja myös hillinnän kannal ta. Viheralueet tuottavat ekosysteemipalveluita kuten esimerkiksi metsien, kosteikkojen, peltojen, niittyjen ja virkistysalueiden merkitys hii li nie luina ja tulvaniittyinä, biodiversiteetin turvaamisessa, virkistyskäytössä ja viher käy tä vi nä. Ilmansuojelu Uusi maankäyttö aiheuttaa liikennemäärien huomattavaa kasvua kaava-alu een maanteillä ja pääkaduilla. Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu tii vis tä asumista myös pääväylien varteen. Vaikka meluntorjunnan kannalta oli si suotavaa noudattaa annettua suositusta rakentaa väylien varret tiiviisti ja talot yhteen kytkien, muodostuu väylistä ko. ratkaisulla katukuiluja, joissa pa ko kaa su jen laimeneminen ja ilman pudistuminen merkittävästi heik ke nevät. Ajoneuvotekniikan uudistuksista huolimatta etenkin katupöly- ja pien hiukkas pi toi suu det säilyvät edelleen ongelmallisina myös pitkällä aikavälillä. Eri tyi ses ti pienhiukkasten terveyshaitat ja vaikutus ennenaikaisiin kuo leman ta pauk siin ovat merkittävät. Pienhiukkasten raja-arvo on ter veys vai kutus tut ki mus ten mukaan liian korkea, eikä sen alittuminen takaa terveellistä il man laa tua. Mikäli asutusta suunnitellaan suojavyöhykesuosituksia lä hemmäs väy lää, tulee ilmanlaatuvaikutukset ja -ratkaisut selvittää. Herkät kohteet (kou lut, päiväkodit, sairaalat, vanhainkodit) tulee sijoittaa riittävän etääl le vil kas lii ken tei sis tä väylistä. Kevyen liikenteen edellytyksiin tulee kiinnit tää huo mio ta ja kevyen liikenteen väylät sijoittaa siten, että kävelijöiden ja pyö räi li jöi den altistuminen ilmansaasteille minimoidaan. Puun pienpolton päästöt aiheuttavat merkittäviä terveyshaittoja. On huo lehdit ta va siitä, että puunpolton päästöt minimoidaan. Kaukolämpö, maalämpö ja aurinkoenergia ovat paikallisen ilmanlaadun kannalta suositeltavia lämmi tys muo to ja.

9 Vesihuoltoverkostot HSY on osallistunut yleiskaavaehdotuksessa esitettyyn vesihuollon yleis järjes te ly jen suunnitteluun. Vesihuollon yleisjärjestelyn suunnitelma perustuu maa-asen tei seen putkiverkkoon. Teknistaloudellisessa selvityksessä on kui ten kin todettu, että "mikäli alueelle rakennetaan yhdyskuntateknisen huol lon tunneli, tullaan siihen sijoittamaan päävesijohto ja kau ko läm pö johdot sekä aluetta palvelevia kaapelointeja. "Jotta päävesijohto sijoitettaisiin yh dys kun ta tek ni sen huollon tunneliin, tulee vaihtoehdon olla vesihuollon kan nal ta kokonaistaloudellisesti edullisin sijoitusvaihtoehto. Mikäli näin ei ole, niin vesijohto voidaan kuitenkin sijoittaa tunneliin, mutta HSY osallistuu kus tan nuk siin ainoastaan maa-asenteisen vesijohdon kustannusosuudella. Kuten selostuksessa on todettu, niin vesihuollon kannalta olisi edullisinta aloit taa rakentaminen yleiskaava-alueen länsiosasta. HSY:n vesihuollon laa jen tu mi sen kustannusjaossa noudatetaan Puitesopimusta kun ta tek niikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken. Vesihuoltoverkostojen ra ken ta mi sen kustannukseksi on selostuksessa arvioitu 190 miljoonaa euroa. Östersundomin vesihuoltosuunni telmat tulee tehdä yhteistyössä Helsin gin ja Vantaan kau pun kien, HSY:n ja Sipoon vesilai toksen kanssa. Jat ko suunnit te lus sa ote taan huomioon Porvoon - Sipoon suunnan kuntien mah dol liset ve si huol to yh tey det HSY:n verkostoon. Porvoon vedenjakelun var mis tami sek si on suun ni tel tu rakennettavaksi runkovesijohto Helsingistä Por vooseen, joka to teu tues saan kulkisi kaava-alueen läpi. Maanalaisen jätevedenpuhdistamon varaus Pääkaupunkiseudun asukasmäärän ennustetaan kasvavan voimakkaasti tu le vien vuosikymmenten aikana ja tämä tulee lisäämään jätevesien määrää. Elintason kasvusta johtuen myös asukaskohtainen ominaiskuormitus kas vaa etenkin typen osalta. Taustalla vaikuttaa myös ilmastonmuutos, jon ka toteutumisen voimakkuus vaikuttaa osaltaan vesimääriin. Edellä maini tut tekijät tulevat edellyttämään jätevedenpuhdistuksen kapasiteetin kasvat ta mis ta. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kapasiteetti tulee ennusteen mukaan ylit ty mään 2020 luvulla ja yhtenä kapasiteetin lisäämisvaihtoehtona on uuden itäisen puhdistamon rakentaminen. Laajennustarpeiden osalta on otettu huomioon myös koko itäisen Uudenmaan tuleva kehitys sekä siir to yhteys tar peet nykyisestä viemäröintijärjestelmästä. Itäisellä puhdistamolla varau du taan n asukkaan jätevesien puhdistamiseen. Kaavassa merkinnällä et2 on osoitettu kallioalue, jolle voidaan sijoittaa maan alai nen jätevedenpuhdista mo ja puhdistamon edellyttämät maanpäälliset tilat ja alueet. Merkintä pitää si sällään kaksi vaihtoehtoista si joi tuspaik kaa, toinen Porvoonväylän etelä- ja toi nen pohjoispuolella. Jä te ve denpuh dis ta mon maanalaiset tilat vaativat noin 200x300 metriä kokoisen kallio re surs sin. Lisäksi puhdistamon maanpäällisille toi minnoille tulee olla käytet tä vis sä olevia alueita noin 2 ha.

10 Maanalaisen puhdistamon pystykuilut ja maanpäälliset pelastusreitit ra joitta vat osittain puhdistamon yläpuolista rakentamista ja tämä tulee ottaa huo mi oon puhdistamon yläpuolella olevan et1-merkinnän mukaisella alueel la. Hulevedet Vesihuollon toiminta-alue Selostuksessa todetaan, että yleiskaava-alueelle on laadittu huleve sien hal lin ta suun ni tel ma. Hulevesien hal linta toteutetaan Helsingin ja Vantaan kau pun kien ja Sipoon hu le ve si stra te gian tavoitteiden mukaisesti. Va luma-alu eet tulee huomioida ko ko nai suu te na. Hulevesien hallinnassa va raudu taan käyttämään ekologisia me ne tel miä, ku ten pintavalutusta, imeytystä, lam mi koi ta ja laskeutusaltaita. Rat kai suil la voidaan parantaa veden laatua, pa ran taa vesistön vir kis tys käyt tö ar voa ja ehkäistä hulevesi viemärien tul vimis ta. Lisäksi kosteikko ympäristöt lisäävät alueiden monimuo toisuutta. Nykyiset lammet, purot ja me renlahdet ovat hulevesisuunnittelun lähtökohtana. Mahdolliset uudet vesiuo mat, kosteikot ja lammikot pyritään sijoittamaan tarkoitukseen sopiville alu eille. Matalakasvustoisille ranta-alueille, joilla on luonnonsuojelullisia arvoja, ei saa rakentaa sellaisia rakenteita tai pen gerryksiä, jotka estävät luontaisen tulva dynamiikan toiminnan. Va luma-alu een pintavesien purkukohdat on säilytettävä nykyisellään tai niin, että tärkeiden luon tokohtien suojelulliset tavoitteet huomi oidaan. Yleiskaavassa todetaan vesihuollon osalta lisäksi, että vesihuollon toi minta-alu eet muuttuvat. Alueen nykyisestä talousveden jakeluverkosta vastaa pää osin Sipoon vesi- ja viemärilaitos. Sipoon vesi- ja viemärilaitoksen toimin ta-alu ee seen kuuluvat Landbon, Itäsalmen keskustan, Karhusaaren ja Kors nä sin kaava-alueet. HSY:n toimialueeseen kuuluvat Vantaan alueet ja ne Helsingin alueet, jotka kuuluivat ennen kuntaliitosta Helsinkiin tai Vantaa seen. Selostuksessa todetaan, että olemassa oleva vesihuoltoverkosto on mi toitet tu palvelemaan lähinnä nykyistä asukasmäärää. Nykyisellä ve den ja ke lujär jes tel mäl lä pystytään vedenjakelu järjestämään enintään 900 uudelle asuk kaal le. Jätevesien runkojohto kestää mitoitustilanteesta riippuen asukkaan lisäyksen alueella. Kun Östersundom siirtyi osaksi Helsingin kaupunkia, vesihuollon osalta sovit tiin, että vesihuoltolaitosten toiminta-alueet jäävät liitosalueen liittämisen yh tey des sä ennalleen. Östersundomin nykyisen vesihuoltoinfran omistaa, ve si huol los ta vastaa ja vesihuollon maksut perii siten Sipoon ve si huol to laitos. Östersundom on sovittu liitettäväksi HSY:n toiminta-alueeseen vaiheittain si tä mukaa kun uusia kaava-alueita toteutetaan alueella. HSY osallistuu Ös ter sun do min uusien kaavojen valmisteluun ja vesihuoltojärjestelmien suun nit te luun kuten muillakin uusilla kaava-alueilla Espoon, Helsingin, Kauniais ten ja Vantaan alueilla. Edelleen HSY toteuttaa tarvittavan uuden ve sihuol to jär jes tel män alueelle kustannuksellaan sekä kytkee olemassa olevan ve si huol to-omai suu den uuteen järjestelmään. Olemassaolevan ve si huol-

11 to-omai suu den luovuttamisesta Sipoon vesihuoltolaitokselta HSY:lle neuvo tel laan erikseen. Neuvottelussa käsitellään luovuttamiseen liittyvät pe riaat teet. Luovuttaminen toteutuu vaiheittain asemakaavoituksen edetessä, jol loin HSY:n toiminta-alue laajenee ja olemassa oleva vesihuolto-omaisuus siir tyy Sipoon vesihuoltolaitokselta HSY:lle. Jätehuolto Kaavan teknistaloudellisessa selvityksessä jätehuollosta on todet tu seuraavaa: Yleiskaava-alueesta Helsingin ja Vantaan kaupunkien alu eet kuuluvat HSY:n jätehuollon toimialueeseen. Sipoon kunnan vas tuulla olevista jätehuollon palvelutehtävistä vastaa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Alueella noudatetaan voimassaolevia jätehuoltomääräyksiä, joiden mukai ses ti jätehuollolle varataan riittävät tilat. Tarkempi jätehuoltosuunnitelma teh dään suunnittelun edetessä. HSY:llä ei ole huomautettavaa teknistaloudellisessa selvityksessä esi tettyyn. HSY korostaa, että jatkosuunnittelun edetessä on hyvä olla yh tey dessä HSY:n jätehuoltoon muun muassa uusien keräystapojen (put ki kul je tusjär jes tel mät, korttelikohtaiset keräykset), pientaloalueiden kier rä tys pis teiden (pakkausjätteet) ja saariston jätehuollon järjestämiseen liittyvien yk sityis koh tais ten suunnitelmien osalta. Yhteenveto Östersundomin yhteinen yleiskaava on seudun maankäytön linjausten mukai nen ja sen raideliikenteeseen tukeutuva, täydentyvä yhdyskuntarakenne to teut taa seudun ilmastostrategian tavoitteita ja mahdollistaa kus tan nus tehok kaan infrastruktuurin toteuttamisen. HSY suosittaa, että rakentaminen aloi te taan yleiskaava-alueen länsiosasta, mikä olisi vesihuollon kannalta edul li sin ta. HSY suosittaa, että alueen toteuttamisjärjestyksen osalta huomioi daan, että raideliikenteen ratkaisu on päätettynä ja toteutusvaiheessa, kun asuntorakentaminen aloitetaan. HSY suosittaa myös, että alueen jatko suun nit te lus sa otetaan huomioon tulevaisuudessa merenpinnan nou susta sekä myrskyjen aiheuttamista lyhytaikaisista ääriarvioista aiheutuvat lisään ty vät tulvariskit. HSY esittää, että pääväylien varsien rakentaminen vaa tii huolellista suunnittelua, että ilmanlaatuongelmat saadaan ratkaistua. HSY edellyttää, että Östersundomin vesihuoltosuunni telmat tehdään yhteis työs sä Helsin gin ja Vantaan kaupunkien, HSY:n ja Sipoon vesilai toksen kans sa. Vii kin mä en jätevedenpuhdistamon kapasiteetti tulee ennusteen mu kaan ylit ty mään 2020 luvulla ja yhtenä kapasiteetin li sää mis vaih to eh tona on uuden itäi sen puhdistamon rakentaminen. Östersundom on sovittu lii tet tä väk si HSY:n toiminta-alueeseen vaiheittain sitä mukaa kun uusia kaa va-aluei ta to teu te taan alueella. HSY osallistuu Östersundomin uusien kaavojen val mis te luun ja vesihuoltojärjestelmien suunnitteluun.

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus VALKEAKOSKEN KAUPUNKI JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINENN OSAYLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus 25. 2.2013 Ehdotusvaiheen selostus SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot