2) hoidosta tai huollosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä tai muutoin vastaavissa olosuhteissa;

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2) hoidosta tai huollosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä tai muutoin vastaavissa olosuhteissa;"

Transkriptio

1 2) hoidosta tai huollosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä tai muutoin vastaavissa olosuhteissa; Ydinkysymys: Mitä tarkoittaa sana johtua? Se on selkeä ilmaisu, joten tekstiä ei voida lainvalmisteluasiakirjoissa muuksi muuttaa. Lainvalmisteluasiakirjoja käytetään vain silloin kun säädöksessä oleva teksti on epäselvä tai tulkinnavarainen. 3. Vrt. perustuslain perustuslain 9 ja kotikuntalain 3 (lisäksi sosiaalihuoltolain 13 :n 1 mom ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 2 mom.), KHO:2004:108 ja EIS:n 4. lisäpöytäkirjan 2. artikla. Viimeksi mainittu sitoo Suomea ja on Suomen lakien ja perustuslainkin yläpuolella. Kaikki säädökset siis sitovat virkamiestä, perustuslaki sitoo erityisesti tuomioistuinta. Isäni sairauksien ja iän johdosta on täysin kohtuutonta, jos hän joutuu hakemaan oikeutta hallinto- yms. tuomioistuimista. Esitän, että Kangasalan kunta ja Oriveden kaupunki tekevät asiasta sopimuksen, jolla asia tulee kuntoon. Se olisi kahdessa sodassa olleelle sairaalle vanhukselle oikeudenmukainen ja kohtuullinen ratkaisu. Kielteinen ratkaisu on häpeäksi tekijöilleen. 4. Liitän oheen yleisönosastokirjoituksen , jonka ainakin Helsingin Sanomat julkaisee. Kannattanee odottaa, löytyykö lukijan joukosta apua kunnan virkamiehen vaikealle päätökselle. Pyydän saada tulla suullisesti kuulluksi asiassa ennen päätöksen tekemistä. Kangasala Allekirjoitus (hakija/omainen/asianhoitaja) LIITTEET Lääkärinlausunto Yleisönosastokirjoitus Aamulehteen ja Helsingin Sanomiin c:\documents and settings\hannu\työpöytä\isanjutut\isanmuutto\vhhak doc Lomake V/1, 2005

2

3

4

5

6

7 Hannu Majuri Kantelu Rantasipinkuja KANGASALA Eduskunnan oikeusasiamies Arkadiankatu EDUSKUNTA Allekirjoittanut pyytää, että oikeusasiamies tutkii, ovatko seuraavat viranomaiset rikkoneet lakia tai hyvää hallintotapaa: 1. Oikeuskansleri ja perustuslakivaliokunta valvoessaan kotikuntalain (201/1994) säätämistä. Kotikuntalain on yksimielisesti katsottu olevan ristiriidassa perustuslain (731/1999) kanssa. Ristiriita on kirjattu yksimielisessä mietinnössä: Kotikuntalaki ja kotikunnan vaihtamisen rajoitukset. Kotikuntatyöryhmän loppuraportti. Sisäasiainministeriön julkaisuja 24/2005. (http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/fddd43268e3585a4c EEE/$file/ pdf) Asiasta on toimitettu OKV:oon tiedoksi sähköposti, joka on vastaanotettu, mutta siihen ei ole reagoitu. TP:lle osoitetussa viestissä esitettiin muun ohella, että OKV antaisi ohjeen, kumpaa lakia tulee noudattaa, kotikuntalakia vai perustuslakia. Viestissä on vedottu TP:n uudenvuoden puheeseen. Tuloksena oli SM:n kirje SM /PE-0; Sisäasiainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriöt virkamiehineen ovat hidastelleet asian korjaamista, asian, joka koskee kymmeniä tuhansia kansalaisia. Ministeriöiden olisi tullut ja tulee antaa välittömästi ohjeet kunnille, kuinka asiassa pitää menetellä. Kotikuntalain perustuslain vastaisuus on havaittu ainakin jo vuonna Kangasalan kunnan virkamiehet ja perusturvalautakunta ovat päätöksillään estäneet vanhan ja sairaan sotaveteraanin vapaasti valita kotikuntansa. Sama taho on kieltäytynyt selvittämästä sitä, onko kustannusneutraali vanhainkotiasukkaiden

8 vaihtaminen mahdollista (tarkoittaa asukkaiden vaihtamista naapurikuntien välillä niin, että molemmat asukkaat pääsevät lähemmäs omaisiaan). Viimeksi mainittua vaihtamista piti STM:n kansliapäällikkö luovana ja toteutuskelpoisena ideana. Kangasalan kunnan sosiaalikeskuksen sosiaalityöntekijä on tehnyt asiassa kielteisen pitkäaikaishoitopäätöksen ; 1, ja perusturvalautakunta on hylännyt asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisullaan Kielteinen kanta on kiistatta Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Suomen perustuslain vastainen. Perustuslain 106 :n mukaan tällaisessa tilanteessa viimeistään tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säädökselle. Käsitykseni mukaan Euroopan ihmisoikeussopimus sitoo myös kunnan virkamiestä. Ihmisoikeussopimus menee Suomen perustuslain edelle ja on kansallisesti velvoittavaa lainsäädäntöä. Ihmisoikeussopimuksen tahallinen ja tietoinen rikkominen on virkavirhe ja voi tulla Suomen valtiolle kalliiksi. Isäni hakemusasiassa on tuotu esiin ihmisoikeusopimuksen sisältö, joten Kangasalan viranomaiset ovat tietoisesti rikkoneet ihmisoikeussopimusta. Suomessa on sotaveteraania, joista noin 30 kuolee päivittäin ja siis vuodessa.. Suuri osa veteraaneista on vanhainkodissa ja osa todella kaukana lähimmistä omaisistaan. Rintamalla jokaiselle sotilaalle ainakin tiukassa paikassa luvattiin tiettävästi omakotitontti, lupaus ei toteutunut kaikkien osalla. Nyt on kysymys vain pääsystä lähelle omaisia ja vapaudesta valita asuinpaikkakunta. Olen tietoinen, että oikeusasiamies ei tutki yleensä asioita, joissa käsittely on kesken. Asia on siis kesken lähinnä ministeriöissä ja lisäksi kesken kotikuntalain ja perustuslain ristiriidan vuoksi. Tässä tapauksessa virheet ja lainvastaisuudet ovat kuitenkin räikeitä. Isäni ikä, 85 v sekä neljä vakavaa sairautta edellyttävät oikeusasiamiehen puuttumista asiaan välittömästi. Ministeriöt eivät ole kyenneet eivätkä nähtävästi kykene korjaamaan asiaa ennen vaaleja eivätkä niiden jälkeen. Julkisuudessa (TV1:n A-studio ) kuntaministeri ja STM:n kansliapäällikkö syyttelivät toisiaan. Kumpikin tosin olivat sitä mieltä, että tilanne on vakava ja asia pitäisi korjata. SM:n mielestä on väärin, että vanhus ei saa valita asuinpaikkaansa. SM on vastuussa kotikuntalaista. STM:n kansliapäällikön mielestä kaikilla pitäisi olla vapaus valita asuinpaikkansa ja hallinnon on taivuttava. Kangasalan perusturvalautakun-

9 ta ei kuitenkaan taipunut edes esitettyyn kompromissiin (jossa isäni olisi osallistunut lakisääteistä osuuttaan suurempaan maksuun), vaikka edellä mainittujen valtakunnan ylimpien vaikuttajien kannanotot olivat perusturvalautakunnan jäsenten tiedossa ja ainakin esittelevän virkamiehen tiedossa. Allekirjoittanut oli kuultavana perusturvalautakunnassa Täydellistä ylimielisyyttä tai tietämättömyyttä kuvasti lautakunnan varapuheenjohtajan väite siitä, että kukaan kangasalalainen ei ole estänyt isääni muutamasta Kangasalla, kuinka siis perustuslakia olisi voitu rikkoa? Käsitin tämän virkavastuulla annetuksi ohjeeksi ja käynnistimme isäni muuton valmistelun. Samalla ilmoitin varapuheenjohtajalle, että vanhainkodista muuttamisessa saattaa tulla ongelmia, joissa tarvitaan varapuheenjohtajan vastuuvakuutusta. Suurin ongelma on, jos ei tiedä, mihin Kangasalla voi muuttaa. Miettimisen aikana on kuollut jo sotaveteraania. Asia on erittäin vakava. Liitän oheen yleisönosaston kirjoitukseni HS:ssa ja AL:ssä Yleinen, merkittävä ja kymmenien tuhansien suomalaisten etu edellyttää, että oikeusasiamies puuttuu ripeästi asiaan. Asia on hoidettava välittömästi kuntoon esimerkiksi poikkeuslailla, jos lakia ei saada aikaiseksi. Toinen vaihtoehto on, että ylin lainvalvoja antaa ohjeen, kumpaa lakia on nyt sovellettava. OKV ei nähtävästi kykene antamaan ohjetta, koska on tehnyt virheen kotikuntalakia säädettäessä. Oman virheen myöntäminen on usein ylivoimaista. Hannu Majuri, tekniikan tohtori (yli-insinööri) p Kotisivun osoite: LIITTEENÄ: Kopiot yleisönosaston kirjoituksista (HS ja AL ) Kangasalan kunnan sosiaalikeskuksen sosiaalityöntekijän pitkäaikaishoitopäätös ; 1 SM:n kirje Kangasalan kunnan perusturvalautakunnan ratkaisu (toimitetaan myöhemmin) TIEDOKSI: OKV, SM, STM, Helsingin Sanomat, Aamulehti, Iltasanomat, A-studio, Kangasalan kunta, Oriveden kaupunki

10

11 Hannu Majuri Valitus Rantasipinkuja KANGASALA Hämeenlinnan hallinto-oikeus PL HÄMEENLINNA Viite: Pitkäaikaishoitopäätös Kangasalan kunnan perusturvalautakunnan päätös Liittäen oheen viitekohdassa mainitun päätöksen virallisen otteen allekirjoittanut katsoo, että viitekohdassa mainitut päätökset ovat perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisia ja siksi ne tulee kumota tai muuttaa myönteisiksi. Kuten päätöksestä ilmenee, on päätös annettu tiedoksi kirjeellä Saantitodistuskirjeen postileimasta käy ilmi, että päätös on noudettu postista Erityisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeutta sitoo tässä tapauksessa perustuslain 106. Tarkemmin asia ja perusteet kumoamiselle ilmenevät hakemuksesta ja oikaisuvaatimuksesta Erikseen haluan korostaa sitä, että perusturvalautakunnan päätös oli äänestyspäätös, jossa puheenjohtajan ääni ratkaisi. Puolet lautakunnan jäsenistä olisi halunnut siirtää asian käsittelyä seuraavaan kokoukseen, kuten kuulemistilaisuudessa aivan aluksi esitin. Tällöin olisi voitu tutkia asia kertaluokkaa laadukkaammin. Perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja esitti kuulemistilaisuudessa asiattoman ja sopimattoman väitteen, ettei kukaan kangasalalainen ole estänyt isääni muuttamasta Kangasalle, ja että perustuslakia ei tämän vuoksi ole rikottu. Väite on lisäksi perätön, koska kielteisen pitkäaikaishoitopäätöksen tehnyt virkamies on käsitykseni mukaan nimenomaan kangasalalainen. Asia on ollut esillä Helsingin Sanomien yleisönosastossa ja Aamulehden yleisönosastossa Asiasta on oltu yhteydessä tasavallan presidenttiin, jonka jälkeen sisäasiainministeriö on ottanut asiaan kantaa kirjeellään Ongelma oli esillä lisäksi TV1:n A-studiossa , jossa yhteydessä sisäasiainministeri sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö ottivat asiaan kantaa. Tältä osin toimitan tarvittaessa DVD-levykkeen. Asiasta on tehty kantelu oikeusasiamiehelle Siinä on pyydetty oikeusasiamiestä tutkimaan, ovatko oikeuskansleri, sisäasiainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kangasalan kunnan virkamiehet rikkoneet virkavelvollisuuksiaan.

12 Totean, että monella eri tavalla vakavasti sairas sotaveteraani-isäni on kohta 85- vuotias ja asian käsittelyllä on siksi kiire. Asia ei tietenkään voi odottaa keskimääräistä käsittelyaikaa. Kyseessä on kiistatta perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen räikeä rikkominen. Ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta on aina taloudellisiakin seurauksia myös valtiolle, jossa sopimusta rikotaan, jos asia viedään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Sotaveteraaneja kuolee kiihtyvällä vauhdilla ja juuri nyt päivittäin noin 30, lisäksi muita vanhuksia vielä enemmän. Asia on laillisuuskysymyksen lisäksi moraalinen, johon tasavallan presidenttikin viittasi uudenvuoden puheessaan. Kysymys on vakavasta asiasta, jossa ei voida odotella ministeriöiden välisien erimielisyyksien selvittelemistä. Sillä seikalla ei saa eikä voi ole mitään merkitystä, että kotikuntalakia on luvattu ilmeisesti joskus muuttaa. Kyllä hallinnon on taivuttava kulloinkin voimassa oleviin säädöksiin, kuten kuntaministeri Hannes Manninen ja kansliapäällikkö Kari Välimäki totesivat A-studion lähetyksessä Annan lisätietoja tarvittaessa. Pyydän saada tilaisuuden antaa vastineen kunnan elimien antamista lausunnoista. Jos on mahdollista, haluan tulla suullisesti kuulluksi hallinto-oikeudessa, jos se ei viivytä asian käsittelyä. ASIALLA ON KIIRE. Hannu Majuri, tekniikan tohtori, yli-insinööri p kotisivu: Liitteenä: Päätösote perusturvalautakunnan kokouksesta ; PES 22 Saantitodistus

13 Hannu Majuri Selitys Rantasipinkuja KANGASALA Hämeenlinnan hallinto-oikeus PL HÄMEENLINNA Viite: Kangasalan kunnan vastaus Lähetteenne /07/6199; , vastaanotettu Asia: Matti Majurin siirtyminen Oriveden kaupungin vanhainkodista Kangasalan kunnan vanhainkotiin Allekirjoittanut esittää selityksenään kunnioittaen seuraavan. Toistan kaiken aikaisemmin esittämäni. Totean aluksi, että Kangasalan kunnan vastauksesta ei saa selvää, edustaako se lautakunnan vai kahden virkamiehen käsityksiä. Välillä annetaan ymmärtää, että kyseessä on lautakunnan kannanotto, välillä on käytetty monikon ensimmäistä persoonamuotoa. Vastauksesta voi päätellä, että virkamiesten/lautakunnan mielestä pääasiallisin syy kotikunnan vaihtoon olisi allekirjoittaneen päivittäisen vierailun mahdollistaminen. Tämä on vakava ja hieman loukkaavakin arviointi ja väite. Tästähän ei ole pääasiassa kysymys, vaan siitä, että isäni haluaa muuttaa lähemmäs kaikkia omaisiaan. Tämä on yksi kohtuullinen kahden sodan veteraanin ja 85-vuotiaan sairaan vanhuksen viimeisiä toiveita. Tulkoon lisäksi mainituksi, että sairaalla vanhuksella on ymmärrettävästi korostunut tarve tavata omaisiaan. Omaisista on sitä paitsi konkreettista hyötyä myös hoitohenkilökunnalle. Kunnan vastineessa toistellaan lainkohtia, jotka eivät ole ratkaisevia eivätkä edes oleellisia tässä asiassa. Toistan jälleen kerran: Perustuslain mukaan kaikilla Suomen kansalaisilla on oikeus valita kotikuntansa. Sama oikeus turvataan ihmisoikeussopimuksessa. Alemmanasteisilla ristiriitaisilla säädöksillä ei ole mitään merkitystä ainakaan hallinto-oikeustasolla. Myös tohtori Pentti Arajärvi pitää sähköviestissään ihmisoikeustuomioistuimen kannan saamista mielenkiintoisena. Tässä tapauksessa ja muutenkin sotaveteraanien osalta tällaisen mielenkiintoisen kannan saamiseen kuluu kuitenkin niin kauan aikaa, että käytännössä kaikki sotaveteraanit ovat poistuneet keskuudestamme.

14 Kunnan vastauksen toisen sivun kolmannessa kappaleessa esitetty tieto siitä, että Kangasalla makuutetaan sairaalan vuodeosastolla 30 vanhusta, joiden paikka on vanhainkodissa, on pöyristyttävä. Se kertoo vakavasta välinpitämättömyydestä ja holtittomuudesta vanhusten asioiden hoidossa Kangasalla. Lisäksi se on uskomatonta verovarojen tuhlaamista. Se on käsittääkseni valtakunnan tason uutinen. Ja uutisarvo on sitäkin suurempi, jos vanhainkotiasukkaiden makuuttaminen sairaaloissa on maan tapa. Missään tapauksessa Kangasalan kunnan vanhustenhoidon ongelmilla ei ole mitään yhteyttä nyt käsillä olevaan asiaan. Toistan aikaisemmin esittämäni ja totean, että tuomioistuimen on annettava tässä asiassa (jossa on kiistatta ristiriita perustuslain ja kotikuntalain välillä) etusija perustuslaille, koska perustuslain 106 :ssä näin todetaan. Muussa tapauksessa hallinto-oikeus rikkoo perustuslakia ja ihmisoikeussopimusta. Tahallinen perustuslain rikkominen on ilmeisesti vakava virkavirhe. Lisäksi Suomen valtio joutuu mitä ilmeisimmin korvausvelvolliseksi, jos asia tutkitaan ihmisoikeustuomioistuimessa. Toistan vielä: Tasavallan presidentti Tarja Halonen, emeritus arkkipiispa John Vikström (HS D7, ), kuntaministeri Hannes Manninen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kari Välimäki ovat julkisesti korostaneet, että vanhusten pitää voida muuttaa lähelle omaisiaan tai että vanhusten ja omaisten yhteydenpitomahdollisuuksia on myös käytännössä tuettava. Tältä osin viittaan aikaisemmin esittämiini suoriin lainauksiin. Lisäksi ministeri ja ministeriön kansliapäällikkö ovat todenneet, että hallinnon pitää noudattaa (perustus)lakia ja tarvittaessa taipua. Hallinto-oikeuden ei pidä aliarvioida edellä mainittujen henkilöiden oikeudellista eikä moraalista arviointikykyä. Muistutan arvoista hallinto-oikeutta siitä, että asian ratkaisemisella on kiire. Isäni on 85-vuotias ja hänellä on neljä vakavaa sairautta. Tulen erityisesti huolehtimaan siitä, ettei asiassa viivytellä hallinto-oikeudessa ainakaan sen vuoksi, että asia saattaa olla kiusallinen monille päättävässä asemassa olevalle. Myöskään se ei tietenkään saa vaikuttaa hallinto-oikeuden aikatauluihin hidastavasti, että nykyisen hallituksen ohjelmiin kuuluu asian korjaaminen. Hannu Majuri, tekniikan tohtori, yli-insinööri p Tiedoksi: EOA HM/HM

15

16

17

18

19 Turun Sanomat 1 / :06 Torstai 14. helmikuuta 2008 Verkkolehden 14. vuosikerta Päätoimittaja Markku Salomaa Julkaistu :31:13 Perustuslain vastaiseksi todettu rajoitus poistuu lainmuutoksella Laitoshoidossa olevillekin pian oikeus vaihtaa kotipaikkaansa ANU VÄLILÄ Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee kotikuntalain uudistusta, jonka tarkoituksena on turvata laitoshoidossa olevien henkilöiden oikeus valita itse kotipaikkansa. Nykylain mukaan kotikunta ei muutu, jos asuminen toisessa kunnassa johtuu pääasiassa hoidosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä. TS/TS/Jori Liimatainen Kotikuntalain rajoitussäännös rikkoo laitoshoidossa olevien perustuslaillista oikeutta valita itse kotipaikkansa ja liikkua vapaasti laitoksesta toiseen. Käytännössä laki estää esimerkiksi vanhusten ja vammaisten perustuslain mukaisen liikkumisvapauden. Esitys uudeksi laiksi aiotaan tuoda eduskuntaan vielä ennen kesää. - Tämän enempää en voi lain sisällöstä sanoa tässä vaiheessa, koska valmistelu on yhä kesken. Joka tapauksessa lain muutos vaikuttaa moneen lakiin. Muun muassa sosiaalihuoltolakia joudutaan muuttamaan, toteaa lakimuutosta valmisteleva hallitussihteeri Anne Kumpula sosiaali- ja terveysministeriöstä. Rajoituksen syyt taloudellisia Liikkumisrajoituksen syyt ovat lähinnä taloudellisia. Laitoshoidossa olevan alkuperäinen kotikunta on vastuussa hoitokustannuksista asuinpaikan vaihtumisesta huolimatta. Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen Turun yliopistosta korostaa, että kuntatalouteen liittyvät asiat eivät saa olla esteenä kotikunnan vaihdokselle. - Perusoikeuskysymykset on otettava huomioon henkilön kotikuntaa määriteltäessä. Henkilön oikeus valita itse oma kotipaikkansa on huomioitava myös kotikuntalakia tulkittaessa. Laitoshoito ei anna oikeutta kohdella ihmisiä eri tavalla. Vammaisilla ja vanhuksilla pitää olla täsmälleen samat oikeudet kuin muillakin, Viljanen toteaa. Viljasen mukaan kyse on kuitenkin enemmän viranomaiskäytäntöjen ongelmista kuin siitä, että laki estäisi ihmisiä valitsemasta vapaasti kotipaikkaansa. - Usein kyse on lain soveltamisesta. Jos viranomaiskäytännöt asettavat ihmiset eriarvoiseen asemaan, perusoikeuksien toteutuminen tulisi turvata lain muutoksella. Lakimuutos aikaan tällä hallituskaudella Kotikuntalain rajoitussäännös on peräisin vuodelta Lainuudistusta tuolloin käsitellyt hallintovaliokunta piti tärkeänä,

20 Turun Sanomat 2 / :06 että ihmisen kotikunta kyetään määrittelemään siten, että se vastaa mahdollisimman tarkoin hänen todellista asumistaan. Tavoitteesta oli valiokunnan mielestä kuitenkin perusteltua poiketa silloin, kun oleskelu johtuu hoidosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä. Näin voitaisiin sen mielestä turvata palvelujen saatavuus. Sisäministeriön kotikuntatyöryhmä totesi 2005, ettei nykyinen rajoitussäännös ole perustuslain liikkumisvapaussäännöksen mukainen. Työryhmä katsoi, ettei rajoitussäännöstä voida kuitenkaan kumota ilman, että samalla ratkaistaan kuntien välinen kustannustenjako. Se johtaisi työryhmän mukaan kustannusten suureen nousuun niissä kunnissa, joiden alueella tuotetaan hoitopalveluja muillekin kuin kunnan omille asukkaille. Tämä taas vaarantaisi palvelujen saannin. Työryhmä ehdotti ratkaisuksi niin sanottua kuntalaskutusmallia. Henkilölle ensimmäisen laitoshoitoa koskevan hoitopaikka- ja maksuosoituspäätöksen tehnyt kunta maksaisi siinä laitoshoidon kustannukset kotikunnan vaihtumisesta huolimatta. Hallitus on luvannut, että lainmuutos ja kuntien välinen korvausjärjestelmä toteutetaan kuluvan hallituskauden aikana. Julkaistu :31:13 Copyright Turun Sanomat

21 Hannu Majuri Kantelu Rantasipinkuja KANGASALA Eduskunnan oikeusasiamies Arkadiankatu EDUSKUNTA Viite: Vastauksenne ; Dnro 937/4/07 Allekirjoittanut pyytää, että oikeusasiamies tutkii, onko Hämeenlinnan hallinto-oikeus viivytellyt perusteettomasti asiamme käsittelyssä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on luvannut valitukseemme päätöksen tammi-helmikuussa 2008 ja joka tapauksessa alle vuodessa. Lupaaja ei tosin enää ole hallinto-oikeuden palveluksessa. Päätöstä ei ole kuulunut. Käsitykseni mukaan tällaisessa asiassa, joka koskee tuhansia tai kymmeniä tuhansia kansalaisia, perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen noudattamista sekä usein sairaita ja avuttomia vanhoja sotaveteraaneja, ei voida mitenkään perustella yli vuoden käsittelyaikaa. Muistutan, että sotaveteraanien rivi harvenee noin :lla vuodessa. Kyllä tällaisille henkilöille tulisi turvata arvokas loppuelämä mahdollisimman lähellä omaisiaan. On lisäksi huomattava, että asia on oikeudellisesti ilmiselvä: Perustuslain 106 :n mukaan perustuslaille on annettava tuomioistuimessa etusija, jos laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa. Ristiriita on tässä tapauksessa kiistaton. Lopuksi toteaisin, että oikeusasiamiehen toimilla on nyt KIIRE. Asia ei voi odottaa oikeusasiamiehen keskiarvoista käsittelyaikaa. Hannu Majuri, tekniikan tohtori (yli-insinööri) p Kotisivun osoite:

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Hannu Majuri Kantelu Rantasipinkuja KANGASALA Viite: Vastauksenne ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös ; 08/0255/4; DNro 00672/07/6199 Asia: Perustuslain tarkoittama muutto-oikeus Allekirjoittanut pyytää oikeusasiamiestä tutkimaan, ovatko Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kolme tuomaria ylittäneet harkintavaltansa. Jos näin on käynyt, edellytän, että virkamiesten ansioluetteloon tehdään merkintä virkavirheestä. Käsitykseni asiasta ilmenee päätökseen liittyvistä asiakirjoista. Hallinto-oikeuden päätöksessä on useita virheitä ja kehäpäätelmiä. Niistä totean tässä vielä seuraavat: 1) Hallinto-oikeus on perustellut kielteistä päätöstään muun ohella sillä, että isäni kaltaisia vanhuksia on useita. Tällainen perustelu ei ole asianmukainen. 2) Vaikka useat tahot ovat todenneet selvän ristiriidan lain ja perustuslain välillä (mm. EOA , sisäasianministeriö, sisäasianministeri, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö ja tasavallan hallitus), hallinto-oikeus väittää sitkeästi, ettei ristiriitaa ole. 3) Hallinto-oikeus päätöksensä toiseksi viimeisessä kappaleessa antaa ymmärtää, että perustuslakivaliokunnan tekemän virheen vuoksi hallinto-oikeutta ei sido perustuslain 106. Tällainen on ennen kuulumatonta. 4) Hallinto-oikeus on lähtenyt vertailemaan perustuslain eri pykälien suhteellista velvoittavuutta ja keskinäistä ristiriitaisuutta. Tällainen tehtävä ei kuulu lain mukaan tietenkään hallinto-oikeudelle. Sillä ei ole siihen muodollista oikeutta, ja pätevyyskin taitaa puuttua. 5) Hallinto-oikeus viittaa myös siihen, ettei lakien perustuslainmukaisuuden valvonta kuulu sille. Tällainen toteamus on asiaton. Nyt on kyseessä tapaus, jossa hallinto-oikeuden on tutkittava, onko laki ristiriidassa perustuslain kanssa. Sen jälkeen sen on annettava etusija perustuslaille, jos ristiriitaa on. 6) Hallinto-oikeus viittaa ikään kuin perusteena myös siihen, ettei kyseessä ole yksinomaan yksittäistapaus. Tästä totean, ettei tällainen koplaaminen perustu lakiin. Edellä esitetyn perusteella esitän, että oikeusasiamies hakee purkua hallinto-oikeuden päätökseen tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, että isäni kohdalla perustuslaki toteutuisi ensi tilassa. Jos otetaan huomioon asianosaisen sairaus ja ikä sekä asian käsittelyyn jo kulunut aika, on oikeusasiamiehen kannanotolla ja toimenpiteillä TODELLA KIIRE, jos potilaan pitäisi olla hengissä oikeuden toteutumishetkellä. On syytä selvyyden vuoksi todeta, että tämän asian käsittelyn aikana on kuollut noin sotaveteraania. Toimitan lisätietoja mielelläni. Hannu Majuri, tekniikan tohtori, yli-insinööri p

33 Sivu 1 / 2 Hannu Majuri Lähettäjä: "Hannu Majuri" Vastaanottaja: Lähetetty: 24. huhtikuuta :44 Aihe: Re: Perustuslain mukainen muutto-oikeus Laitan täydennyksenä eiliseen kanteluuni seuraavan. Päätöksessä on sovellettu perustuslakia ja kotikuntalakia väärin. Lisäksi päätös on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Lain ja perustuslain väärä soveltaminen voidaan päätellä seuraavassa esitetystä: 1) Sisäministeriön asettaman kotikuntatyöryhmän yksimielisessä loppuraportissa ; 24/2005 on todettu, että kotikuntalaki poikkeaa perustuslain 9 :n liikkumisvapaussäännöksestä. 2) Sisäasiainministeriön lausunnossa (SM /Pe-0) on ilmoitettu, että ongelmaa ollaan poistamassa ja hallituksen esitystä ollaan tekemässä. Valtakunnan parhaat asiantuntijat ovat siis myöntäneet lain ja perustuslain välisen ristiriidan. 3) Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman kohdassa 4.2 (kuntapolitiikka ja palvelut) on luvattu toteuttaa järjestelyt (kotikuntalain muutos), jotka takaavat oikeuden vammaisille ja vanhuksille oikeuden kotikunnan vapaaseen valintaan (= perustuslain 9 ). 4) Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnossa (Dnro 937/4/07) on muun ohella todettu perustuslain ja kotikuntalain välinen ristiriita. Lausunnossa todetaan asian kiireellisyys. 5) Maan hallitus on luvannut antaa ristiriidan poistamista tarkoittava kotikuntalain muutosesityksen ennen kuluvan vuoden kesää. Ihmisoikeusrikkomukset tutkitutetaan tarvittaessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, ellei eduskunnan oikeusasiamies, korkein hallinto-oikeus tai muu kansallinen viranomainen kykene ongelman nopeaan ratkaisuun. Ihmisoikeustuomioistuimen käyttöä suositteli tohtori Pertti Arajärvi. Totesin vastauksessani hänelle, että vakavasti sairas isäni (86 v.) luultavasti kuolee ennen ratkaisun tulemista. Tämä prosessi on nyt kestänyt jo 1,5 vuotta, josta ajasta yli vuoden hallinto-oikeudessa. Tänä aikana on kuollut noin sotaveteraania

34 Sivu 2 / 2 Hannu Majuri, tekniikan tohtori, yli-insinööri p Hannu Majuri, tekniikan tohtori p Original Message From: "Hannu Majuri" To: Sent: Wednesday, April 23, :19 PM Subject: Perustuslain mukainen muutto-oikeus > Laita oheen kanteluni Toivon ripeää käsittelyä. > > Hannu Majuri, tekniikan tohtori > p >

35 Sivu 1 / 2 Hannu Majuri Lähettäjä: "Hannu Majuri" Vastaanottaja: Lähetetty: 24. huhtikuuta :07 Aihe: Korjaus Pyydän hävittämään edellisen, tänään lähettämäni viestin. Tässä oikea täydennys eiliseen kanteluuni. Päätöksessä on sovellettu perustuslakia ja kotikuntalakia väärin. Lisäksi päätös on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Lain ja perustuslain väärä soveltaminen voidaan päätellä seuraavassa esitetystä: 1) Sisäministeriön asettaman kotikuntatyöryhmän yksimielisessä loppuraportissa ; 24/2005 on todettu, että kotikuntalaki poikkeaa perustuslain 9 :n liikkumisvapaussäännöksestä. 2) Sisäasiainministeriön lausunnossa (SM /Pe-0) on ilmoitettu, että ongelmaa ollaan poistamassa ja hallituksen esitystä ollaan tekemässä. Valtakunnan parhaat asiantuntijat ovat siis myöntäneet lain ja perustuslain välisen ristiriidan. Onko edes teoriassa mahdollista, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen olisi hakeutunut maan etevimmät tuomarit? 3) Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman kohdassa 4.2 (kuntapolitiikka ja palvelut) on luvattu toteuttaa järjestelyt (kotikuntalain muutos), jotka takaavat oikeuden vammaisille ja vanhuksille oikeuden kotikunnan vapaaseen valintaan (= perustuslain 9 ). 4) Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnossa (Dnro 937/4/07) on muun ohella todettu perustuslain ja kotikuntalain välinen ristiriita. Lausunnossa todetaan asian kiireellisyys. 5) Maan hallitus on luvannut antaa ristiriidan poistamista tarkoittava kotikuntalain muutosesityksen ennen kuluvan vuoden kesää. 6) Perustuslain 106 :n velvoittamana hallinto-oikeuden olisi tullut antaa etusija perustuslaille. Hallinto-oikeus on pyrkinyt pohtimaan perustuslain pykälien keskinäistä vahvuutta ja etusijaa. Tällainen ei tietenkään kuulu hallinto-oikeuden tehtäviin eikä osaamialueeseen. Niin ikään hallinto-oikeus lähtee oletuksesta, ettei perustuslakivaliokunta voi tehdä virhettä. Tällä perusteella hallinto-oikeus pakenee vastuutaan. Lisäksi hallinto-oikeus pitää päätöksenä perusteena sitä, että isäni lisäksi Suomessa on useita sairaita vanhuksia. Tällaisen perusteen esittäminen on absurdia. Ihmisoikeusrikkomukset tutkitutetaan tarvittaessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, ellei eduskunnan oikeusasiamies, korkein hallinto-oikeus tai muu kansallinen viranomainen kykene ongelman nopeaan ratkaisuun. Ihmisoikeustuomioistuimen käyttöä suositteli tohtori Pertti

36 Sivu 2 / 2 Arajärvi. Totesin vastauksessani hänelle, että vakavasti sairas isäni (86 v.) luultavasti kuolee ennen ratkaisun tulemista. Tämä prosessi on nyt kestänyt jo 1,5 vuotta, josta ajasta yli vuoden hallinto-oikeudessa. Tänä aikana on kuollut noin sotaveteraania. Hannu Majuri, tekniikan tohtori, yli-insinööri p LIITTEENÄ: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös ; nro 08/0255/4; 00672/07/6199 Sisäasiainministeriön lausunto (SM /Pe-0) Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto (Dnro 937/4/07)

37 Hannu Majuri Purkuhakemus Rantasipinkuja KANGASALA Viite: Hallintolainkäyttölain (586/1996) 63, kohta 2 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös ; nro 08/0255/4; 00672/07/6199 Liittäen oheen viitekohdassa mainitun päätöksen ja muita asiakirjoja allekirjoittanut esittää kunnioittaen, että korkein hallinto-oikeus purkaa mainitun päätöksen. Perusteina purkamiselle esitän seuraavan: Päätöksessä on sovellettu perustuslakia ja kotikuntalakia väärin. Lisäksi päätös on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Lain ja perustuslain väärä soveltaminen voidaan päätellä seuraavassa esitetystä: 1) Sisäministeriön asettaman kotikuntatyöryhmän yksimielisessä loppuraportissa ; 24/2005 on todettu, että kotikuntalaki poikkeaa perustuslain 9 :n liikkumisvapaussäännöksestä. 2) Sisäasiainministeriön lausunnossa (SM /Pe-0) on ilmoitettu, että ongelmaa ollaan poistamassa ja hallituksen esitystä ollaan tekemässä. Valtakunnan parhaat asiantuntijat ovat siis myöntäneet lain ja perustuslain välisen ristiriidan. Onko edes teoriassa mahdollista, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen olisi hakeutunut maan etevimmät tuomarit? 3) Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman kohdassa 4.2 (kuntapolitiikka ja palvelut) on luvattu toteuttaa järjestelyt (kotikuntalain muutos), jotka takaavat oikeuden vammaisille ja vanhuksille oikeuden kotikunnan vapaaseen valintaan (= perustuslain 9 ). 4) Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnossa (Dnro 937/4/07) on muun ohella todettu perustuslain ja kotikuntalain välinen ristiriita. Lausunnossa todetaan asian kiireellisyys. 5) Maan hallitus on luvannut antaa ristiriidan poistamista tarkoittavan kotikuntalain muutosesityksen ennen kuluvan vuoden kesää. 6) Perustuslain 106 :n velvoittamana hallinto-oikeuden olisi tullut antaa etusija perustuslaille. Hallinto-oikeus on pyrkinyt pohtimaan perustuslain pykälien

38 keskinäistä vahvuutta ja etusijaa. Tällainen ei tietenkään kuulu hallintooikeuden tehtäviin eikä osaamisalueeseen. Niin ikään hallinto-oikeus lähtee oletuksesta, ettei perustuslakivaliokunta voi tehdä virhettä. Tällä perusteella hallinto-oikeus pakenee vastuutaan. Lisäksi hallinto-oikeus pitää päätöksenä perusteena sitä, että isäni lisäksi Suomessa on useita sairaita vanhuksia. Tällaisen perusteen esittäminen on absurdia. Ihmisoikeusrikkomukset tutkitutetaan tarvittaessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, ellei eduskunnan oikeusasiamies, korkein hallintooikeus tai muu kansallinen viranomainen kykene ongelman nopeaan ratkaisuun. Ihmisoikeustuomioistuimen käyttöä suositteli tohtori Pertti Arajärvi. Totesin vastauksessani hänelle, että vakavasti sairas isäni (86 v.) luultavasti kuolee ennen ratkaisun tulemista. Tämä prosessi on nyt kestänyt jo 1,5 vuotta, josta ajasta yli vuoden hallintooikeudessa. Tänä aikana on kuollut noin sotaveteraania. Pyydän korkeinta hallinto-oikeutta ratkaisemaan asian KIIREELLISENÄ, koska siihen on monia erittäin painavia syitä. Hannu Majuri, tekniikan tohtori, yli-insinööri p LIITTEENÄ: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös ; nro 08/0255/4; 00672/07/6199 Sisäasiainministeriön lausunto (SM /Pe-0) Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto (Dnro 937/4/07)

39 Katsokaa valitusohjetta Se handledningen (SWE) EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN EUROPEISKA DOMSTOLEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Euroopan neuvosto Europarådet Strasbourg, Ranska Frankrike VALITUS KLAGOMÅL Euroopan ihmisoikeussopimuksen 34 artiklan ja tuomioistuimen työjärjestyksen 45 ja 47 pykälän mukaisesti i enlighet med artikel 34 i den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter samt regel 45 och 47 i domstolens arbetsordning HUOMATKAA: Tämä valitus on virallinen oikeudellinen asiakirja ja saattaa vaikuttaa oikeuksiinne ja velvollisuuksiinne. VIKTIGT: Detta klagoformulär är ett juridiskt dokument som kan ha betydelse för Era rättigheter och skyldigheter.

40 - 2 - I. OSAPUOLET PARTERNA A. VALITTAJA KLAGANDEN Matti Johannes Majurin poika Hannu Juhani Majuri (Täyttäkää seuraaviin kohtiin tiedot valittajasta ja hänen asiamiehestään, jos valittajalla on asiamies) (Fyll i nedanstående uppgifter rörande klaganden och dennes eventuella ombud) 1. Sukunimi Majuri Etunimi (-nimet) Hannu Juhani... Efternamn Förnamn Sukupuoli: mies/nainen MIES Kön: man/kvinna 3. Kansalaisuus SUOMI Ammatti Tekniikan tohtori, yli-insinööri... Nationalitet Yrke 5. Syntymäaika ja paikka NOKIA... Födelsedatum och födelseort 6. Pysyvä osoite Rantasipinkuja 7, KANGASALA... Permanent adress 7. Puhelinnumero Telefonnummer 8. Nykyinen osoite (jos eri kuin kohdassa 6)... Aktuell adress (om annan än under 6) 9. Asiamiehen nimi*... Ombudets namn* 10. Asiamiehen ammatti... Ombudets yrke 11. Asiamiehen osoite... Ombudets adress 12. Puhelinnumero... Faksinumero... Telefonnummer Faxnummer B. KORKEA SOPIMUSPUOLI DEN HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTEN (Täyttäkää tähän sopimusvaltion(-valtioiden) nimi, jo(i)ta vastaan valitus kohdistuu) (Ange mot vilken/vilka stat(er) klagomålet riktar sig) 13. SUOMEN VALTIO... * Jos valittajalla on asiamies, liittäkää valitukseen valittajan allekirjoittama valtakirja. Har ombud utsetts skall en av klaganden undertecknad fullmakt bifogas.

41 - 3 - II. SELOSTUS TAPAUKSEN TOSIASIOISTA REDOGÖRELSE FÖR FAKTA (Katsokaa valitusohjeiden kohtaa II) (Se avsnitt II i handledningen) 14. Asiassa on kysymys lyhyesti siitä, voiko sairas vanhus, joka asuu vanhainkodissa, vaihtaa Suomessa asuinpaikkaansa, ja käytännössä siis toisen kunnan vanhainkotiin. Tässä tapauksessa nyt 86-vuotias sairas vanhus asuu Oriveden kaupungin vanhainkodissa. On tehty hakemus vanhuksen siirtymisestä vanhuksen pojan kotikunnan vanhainkotiin Kangasalla. Kangasalan kunnan viranhaltija teki kielteisen päätöksen, jota perusturvalautakunta ei päätöksellään eikä Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätöksellään muuttanut. III. SELOSTUS VÄITETYISTÄ SOPIMUSLOUKKAUKSISTA PERUSTELUINEEN REDOGÖRELSE FÖR PÅSTÅDDA KRÄNKNINGAR AV KONVENTIONEN OCH/ELLER PROTOKOLLEN SAMT ARGUMENTEN DÄRFÖR (Katsokaa valitusohjeiden kohtaa III) (Se avsnitt III i handledningen) 15. Suomen perustuslain 9 :n ja ihmisoikeussopimuksen 4. lisäpöytäkirjan 2 artikla tarkoittavat sitä, että kansalainen voi vapaasti valita asuinpaikkansa. Tässä tapauksessa Kangasalan kunnan viranhaltija, kunnan perusturvalautakunta ja Hämeenlinnan hallinto-oikeus ovat rikkoneet mainittuja säädöksiä, koska ovat päätöksillään tosiasiassa ja käytännössä estäneet isäni valitsemasta asuinpaikakseen Kangasalan kunnan. Asiaa ei muuksi muuta kotikuntalain 3 eikä sosiaalihuoltolain 13. Ensin mainitun lainkohdan onkin todettu olevan ristiriidassa perustuslain kanssa jo yksimielisessä Kotikuntatyöryhmän muistiossa 24/2005. Sama on toistettu sisäasianministeriön lausunnossa Myös eduskunnan oikeusasiamies on pitänyt epäkohtaa merkittävänä ja kiireellisesti korjattavana vastauksessaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksessä on pyritty vertailemaan perustuslain 9 :n ja 19 :n ristiriitaisuutta ja ensisijaisuutta. Sellaista valtaa ei ole annettu hallinto-oikeudelle. Niin ikään hallinto-oikeus vetäytyy lakiin perustuvasta tehtävästään perusteettomasti. Kotikuntalakia valmisteltaessa on tapahtunut selvä virhe, koska kotikuntalaki on nyt ristiriidassa perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen kanssa. Perustuslakivaliokunta ja oikeuskansleri ovat näin ollen laiminlyöneet tehtävänsä. Lisäksi hallinto-oikeus esittelee arvioitaan hoidon saatavuudesta. Sellainen ei myöskään kuulu hallinto-oikeuden tehtäviin. Perustuslain 106 :n perusteella hallinto-oikeuden olisi tullut antaa etusija perustuslain 9 :ssä säädetylle oikeudelle, joka on myös turvattu ihmisoikeussopimuksen 4. lisäpöytäkirjan 2 artiklassa. Maan hallitus (Matti Vanhasen II hallitus) on ottanut edellä mainitun ristiriidan vuoksi kotikuntalain muuttamisen hallitusohjelmansa kohtaan 4.2. Hallitus antaa nähtävästi esityksensä kotikuntalain korjaamisesta kuluvana keväänä. Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun tiedon mukaan asian pitäisi olla kunnossa vasta vuoden 2010 alussa. Tällöin Suomen valtio tulee rikkoneeksi ihmisoikeusopimusta ja perustuslakia yli 15 vuotta. Tänä aikana on Suomessa kuollut pelkästään sotaveteraaneja kymmeniä tuhansia. Maatansa henkensä uhalla puolustaneista veteraaneista suuri osa on joutunut asumaan etäällä omaisistaan viimeiset elinvuotensa. Vuonna 2010 Suomessa ei ole enää elossa kuin kourallinen sotaveteraaneja. Suomen valtion tulisi korvata tekemänsä vääryys, hävetä ja pyytää julkisesti anteeksi. IV. YLEISSOPIMUKSEN 35 ARTIKLAN 1 KOHTAA KOSKEVA SELOSTUS REDOGÖRELSE MED HÄNVISNING TILL ARTIKEL 35:1 I KONVENTIONEN (Katsokaa valitusohjeiden kohtaa IV. Jos tarpeellista, antakaa allamainittuja kohtia 16 ja 18 koskevat selostukset erillisellä sivulla kunkin erillisen valituksen osalta) (Se avsnitt IV i handledningen. Om så behövs, kan uppgifterna enligt punkterna 16 och 18 lämnas på separata papper för respektive klagomål)

42 Lopullinen päätös (päiväys, tuomioistuin tai muu viranomainen ja päätöksen luonne) Slutligt inhemskt avgörande (datum, domstol eller myndighet samt typ av avgörande) , Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös. Ratkaisu pitkäaikaishoitopaikkaa koskevassa asiassa. 17. Muut päätökset (aikajärjestyksessä oleva lista, josta käy ilmi päiväys, tuomioistuin tai muu viranomainen ja päätöksen luonne kunkin päätöksen osalta) Andra avgöranden (i kronologisk ordning med angivande av datum, domstol eller myndighet och typ av avgörande för respektive avgörande) , Kangasalan kunnan viranhaltijan pitkäaikaishoitopaikkaa koskeva päätös , Sisäasiainministeriön lausunto lausunto laitoshoidossa olevan kotikunnan vaihto-oikeudesta , Kangasalan kunnan perusturvalautakunnan pitkäaikaishoitopaikkaa koskeva päätös , Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus , Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus 18. Onko tai oliko käytettävissänne mitään muuta valitus- tai muutoksenhakukeinoa, jota ette ole käyttänyt? Jos on tai oli, selittäkää, miksi ette ole käyttänyt sitä. Finns eller fanns det någon ytterligare klagomöjlighet eller annat rättsmedel som Ni inte har prövat? Om så är fallet, ange varför Ni inte utnyttjat denna möjlighet. Ei ole muuta varsinaista muutoksenhakukeinoa, koska sosiaalihuoltolain 49 :n 1 momentin mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei saa valittaa. V. SELOSTUS VALITUKSEN TARKOITUKSESTA REDOGÖRELSE FÖR SYFTET MED KLAGOMÅLET (Katsokaa valitusohjeiden kohtaa V) (Se avsnitt V i handledningen) 19. Valituksen tarkoituksena on se, että EIT velvoittaa Suomen valtion noudattamaan vanhustensa osalta vapaata muutto-oikeutta, joka taataan Suomen perustuslain 9 :n ja ihmisoikeussopimuksen 4. lisäpöytäkirjan 2 artiklassa. Suomen valtion on korvattava aiheutunut vahinko kaikille, joilta muuttaminen on ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain vastaisesti evätty. Lisäksi Suomen valtion on pyydettävä julkisesti ja kansainvälisesti anteeksi ihmisoikeuksien rikkomisesta. VI. SELOSTUS MUUSTA KANSAINVÄLISESTÄ KÄSITTELYSTÄ REDOGÖRELSE FÖR ANDRA INTERNATIONELLA FÖRFARANDEN (Katsokaa valitusohjeiden kohtaa VI) (Se avsnitt VI i handledningen) Ei ole vireillä. 20. Oletteko valittanut samasta asiasta tai samoista asioista jollekin muulle kansainväliselle tutkinta- tai sovitteluelimelle? Jos olette, ilmoittakaa kaikki yksityiskohdat. Har Ni hänskjutit Era klagomål till något annat internationellt gransknings- eller förlikningsorgan? Om så är fallet, lämna en utförlig redogörelse. En ole valittanut. VII. LUETTELO VALITUSLOMAKKEEN LIITTEISTÄ

43 - 5 - (EI ALKUPERÄISIÄ ASIAKIRJOJA, VAIN VALOKOPIOITA; ÄLKÄÄ NIITATKO, TEIPATKO TAI SITOKO ASIAKIRJOJA) FÖRTECKNING ÖVER BIFOGADE HANDLINGAR (INGA ORIGINALHANDLINGAR, ENDAST KOPIOR; HÄFTA, TEJPA ELLER BIND INTE IHOP HANDLINGARNA) (Katsokaa valitusohjeiden kohtaa VII. Liittäkää valitukseenne valokopiot kaikista niistä asiakirjoista, jotka olette edellä maininnut kohdissa IV ja VI. Jos Teillä ei ole asiakirjoista valokopioita, Teidän tulee hankkia ne. Jos ette voi hankkia valokopioita, selittäkää, miksi ette. Mitään asiakirjoja ei palauteta Teille.) (Se avsnitt VII i handledningen. Bifoga kopior av samtliga handlingar Ni åberopat under avsnitt IV och VI i klagoformuläret. Om Ni inte har kopior av handlingarna, skall Ni införskaffa dem. Om detta inte är möjligt, skall Ni förklara varför. Inga handlingar kommer att återsändas till Er.) 21. a) , Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös. Ratkaisu pitkäaikaishoitopaikkaa koskevassa asiassa. b) , Kangasalan kunnan viranhaltijan pitkäaikaishoitopaikkaa koskeva päätös c) , Sisäasiainministeriön lausunto laitoshoidossa olevan kotikunnan vaihto-oikeudesta d) , Kangasalan kunnan perusturvalautakunnan pitkäaikaishoitopaikkaa koskeva päätös e) , Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus f) , Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus VIII. VAKUUTUS JA ALLEKIRJOITUS FÖRKLARING OCH UNDERSKRIFT (Katsokaa valitusohjeiden kohtaa VIII) (Se avsnitt VIII i handledningen) Vakuutan täten parhaan tietoni mukaan, että tässä valituksessa antamani tiedot ovat oikeat. Jag förklarar härmed att jag efter bästa förmåga och vetskap har lämnat fullständiga och korrekta uppgifter i detta klagoformulär. Paikka/Ort Kangasala... Päiväys/Datum (Valittajan tai hänen asiamiehensä allekirjoitus) (Underskrift av klaganden eller ombudet)

44

45

46

47 From: "Hannu Majuri" To: Cc: Sent: Tuesday, September 09, :48 PM Subject: Kotikunnan vaihto-oikeus kielletty kymmeniltä tuhansilta vastoin perustuslakia ja ihmisoikeussopimusta Hannu Majuri Kantelu Rantasipinkuja Kangasala Viite: Vastauksenne , Dnro 937/4/07 ja , Dnro 1510/4/08 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös , nro 08/0255/4 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , taltio 2196, Dnro 1344/2/08 Allekirjoittanut pyytää oikeusasiamiestä tutkimaan, ovatko viitekohdassa mainitut viranomaiset rikkoneet lakia ja perustuslakia sekä ihmisoikeussopimusta. Oleellista asiassa on se, ovatko laki ja perustuslaki ristiriidassa vai eivät. Jos ne ovat, olisi tuomioistuimen perustuslain 106 :n perusteella pitänyt antaa asiassa etusija perustuslaille. Näin ei ole käynyt. Toistan vielä sen, miksi ristiriita on selvä ja riidaton. 1) Sisäministeriön asettaman kotikuntatyöryhmän yksimielisessä loppuraportissa ; 24/2005 on todettu, että kotikuntalaki poikkeaa perustuslain 9 :n liikkumisvapaussäännöksestä. 2) Sisäasiainministeriön lausunnossa (SM /Pe-0) on ilmoitettu, että ongelmaa ollaan poistamassa ja hallituksen esitystä ollaan tekemässä. Valtakunnan parhaat asiantuntijat ovat siis myöntäneet lain ja perustuslain välisen ristiriidan. Onko edes teoriassa mahdollista, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen olisi hakeutunut maan etevimmät tuomarit? 3) Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman

48 kohdassa 4.2 (kuntapolitiikka ja palvelut) on luvattu toteuttaa järjestelyt (kotikuntalain muutos), jotka takaavat oikeuden vammaisille ja vanhuksille oikeuden kotikunnan vapaaseen valintaan (= perustuslain 9 ). 4) Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnossa (Dnro 937/4/07) on muun ohella todettu perustuslain ja kotikuntalain välinen ristiriita. Lausunnossa todetaan asian korjaamisen olevan kiireellistä. 5) Eduskunnassa on tiettävästi tehty toimenpidealoite ristiriidan poistamiseksi. 6) Maan hallitus on luvannut antaa ristiriidan poistamista tarkoittavan kotikuntalain muutosesityksen ennen kuluvan vuoden kesää. Hallitus on tuskin toteuttanut tätäkään lupaustaan. 7) Perustuslain 106 :n velvoittamana hallinto-oikeuden olisi päätöksessään tullut antaa etusija perustuslaille. Hallinto-oikeus on pyrkinyt pohtimaan perustuslain pykälien keskinäistä vahvuutta ja etusijaa. Tällainen ei tietenkään kuulu hallinto-oikeuden tehtäviin eikä osaamisalueeseen. Niin ikään hallinto-oikeus lähtee oletuksesta, ettei perustuslakivaliokunta voi tehdä virhettä. Tällä perusteella hallinto-oikeus pakenee vastuutaan. Lisäksi hallinto-oikeus pitää päätöksenä perusteena sitä, että isäni lisäksi Suomessa on useita sairaita vanhuksia. Tällaisen perusteen esittäminen on absurdia. 8) Korkeimman hallinto-oikeuden olisi tullut purkaa selvästi lainvastainen päätös. Edellä esitetyn perusteella katson, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden sekä korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet ovat kiistatta rikkoneet perustuslain 106 :ää. Tämän vuoksi esitän, että oikeusasiamies hakee purkua Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen. Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ovat mitään sanomattomat eivätkä täytä EIS 6.1 artiklassa edellytettyä. Lisäksi totean, että itse pääasialla on erittäin suuri merkitys koko Suomessa, se koskettaa kymmeniä tuhansia suomalaisia. Oma 86-vuotias sairas isäni on nyt loppusuoralla (vain hetkittäin tajuissaan viimeiset viisi viikkoa), viranomaiset ovat saaneet selvän asian käsittelyyn kulumaan aikaa nyt kohta 2 vuotta. Suomessa kuolee sotaveteraaneja noin 30 päivässä. Monet heistä kuolevat laitoksiin. Viranomaisten ja maan hallituksen tulisi hävetä. Suomen lehdistö vaikenee, siltäkin puuttuu selkäranka. Hannu Majuri, tekniikan tohtori, yli-insinööri p

49 sähköposti: tai

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA?

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA? EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA? EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES MITÄ OIKEUSASIAMIES TEKEE? Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet tehtävissään noudattavat lakia ja täyttävät

Lisätiedot

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta Kotikuntalaki 2 : Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän asuu. Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta,

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 481 Diaarinumero 2665/3/12 1 (7) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

- valtion virastot ja laitokset - kuntien virastot ja laitokset sekä luottamuselimet - tuomioistuimet.

- valtion virastot ja laitokset - kuntien virastot ja laitokset sekä luottamuselimet - tuomioistuimet. VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA? 1) Mitä eduskunnan oikeusasiamies tekee? Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hän valvoo muita julkista

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

1.2.2010. Dnro 3741/4/08. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström

1.2.2010. Dnro 3741/4/08. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström 1.2.2010 Dnro 3741/4/08 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström KIRKKOHERRAN TOIMINTA TURVAPAIKKA-ASIOISSA 1 KIRJOITUS Kantelija osoitti

Lisätiedot

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Dokumentoinnin kehittäminen / Työkokouspäivä 1 14.4.2011 Hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marski Hallinto-oikeussihteeri, hallintopäällikkö Kaisa

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen -

Kommenttipuheenvuoro. - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen - Kommenttipuheenvuoro - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen - Juha-Pekka Konttinen oikeusasiamiehensihteeri 4.11.2015 Helsinki 9-Nov-15 1 Sosiaalisten perusoikeuksien turvaaminen Perustuslain 19 :n 1

Lisätiedot

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus muistisairaan oikeuksista

Ajankohtaiskatsaus muistisairaan oikeuksista Ajankohtaiskatsaus muistisairaan oikeuksista Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Perheoikeuden dosentti, tutkija Helsingin yliopisto Alustuksen rakenne Itsemääräämisoikeuslaki Sosiaalihuoltolaki Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

/4/01. Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio

/4/01. Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio 19.6.2003 1255/4/01 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio LAPSEN LUOVUTTAMINEN PÄIVÄKODISTA 1 KANTELU A pyysi 17.4.2001 eduskunnan oikeusasiamiehelle

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA 25.2.2009 Dnro 2730/4/07 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta Rakennuslautakunta 84 14.10.2014 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta 117/10.03.00.15/2014 RAKLA 84 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

1 (5) Oikeusministeriölle. Viite: Lausuntopyyntönne 26.1.2016, OM 31/41/2015

1 (5) Oikeusministeriölle. Viite: Lausuntopyyntönne 26.1.2016, OM 31/41/2015 1 (5) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS LAUSUNTO Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 15.2.2016 H 00028/16 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Oikeusministeriölle Viite: Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

voiko oikeusasiamies auttaa?

voiko oikeusasiamies auttaa? voiko oikeusasiamies auttaa? eduskunnan oikeusasiamies Oikeusasiamiehelle tulee yli 4000 kantelua vuodessa. Kansliasta tehdään vuosittain yli 100 tarkastusta. Kuvassa laillisuusvalvojat kevättalvella 2013,

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen.

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.03.2014 Dnro OKV/734/1/2013 1/6 KANTELU A on 26.4.2013 osoittanut oikeuskanslerille kantelun, jossa hän pyytää tutkimaan Kalajoen kaupungin menettelyn lainmukaisuutta kaupungin osoitettua

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ 1 Nimi: Petteri Leino Osoite: Aliupseeriliitto ry, Ratamestarinkatu 11 A, 7.krs, 00520 Hki Puhelin: 040 7354 987 sähköposti: petteri.leino@aliupseeriliitto.fi Helsingin poliisilaitos Pasilanraitio 11 PL

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

HELsäSSSSÄTOR LÄHETE EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES. Dnro 4013 ja 4031/4/14

HELsäSSSSÄTOR LÄHETE EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES. Dnro 4013 ja 4031/4/14 EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES Helsinki 7.10.2015 Dnro 4013 ja 4031/4/14 ^HBSiNGIN!

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus TAUSTAMUISTIO 1 1 (5) 26.4.2016 Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus Työntekijöiden edustuksen nykytila Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu Luottamusmiehen

Lisätiedot

KANTELUT. Dnro OKV/883/1/2014

KANTELUT. Dnro OKV/883/1/2014 VASTAUS 28.10.2014 Dnrot OKV/883/1/2014 ja OKV/1026/1/2014 1/5 KANTELUT Dnro OKV/883/1/2014 Kantelija A arvostelee oikeuskanslerille 26.4.2014 osoittamassaan kantelussa korkeimman oikeuden presidentin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen

Oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 14.10.2014 Dnro OKV/595/1/2013 1/5 ASIA Oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen KANTELU A on kantelussaan 8.4.2013 arvostellut aikuisopiston rehtorin

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tilatukilain 20 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tausta Tilatukilaki tuli voimaan 1.8.2005 eduskunta lisäsi lakiin 20 3 ja 4 momentin Ennen lain voimaantuloa tehtyjen vuokrasopimusten päättyessä tukioikeudet

Lisätiedot

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat.

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat. LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 20 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto 8.9.2015

Suvianna Hakalehto 8.9.2015 1 Suvianna Hakalehto 8.9.2015 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan

Lisätiedot

Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5)

Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5) Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5) Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta (TyV@eduskunta.fi) Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 8/2010 29.1.2010 Asia: Kirjallinen varoitus Oikaisuvaatimuksen tekijä: X, sairaanhoitaja Virasto: Sairaala Päätös, johon haetaan

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN PK2_plus 1 *1439901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, jonka ulkomaalainen puoliso hakee ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pallas- Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain :n muuttamisesta Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus VIA-PROJEKTIN JURIDINEN POHJA Miksi juridiikkaa? Mikä on perusoikeus tai ihmisoikeus? Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus Miksi juridiikkaa?

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ 1088 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll und Zusatzprotokoll in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 6 PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot