2) hoidosta tai huollosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä tai muutoin vastaavissa olosuhteissa;

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2) hoidosta tai huollosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä tai muutoin vastaavissa olosuhteissa;"

Transkriptio

1 2) hoidosta tai huollosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä tai muutoin vastaavissa olosuhteissa; Ydinkysymys: Mitä tarkoittaa sana johtua? Se on selkeä ilmaisu, joten tekstiä ei voida lainvalmisteluasiakirjoissa muuksi muuttaa. Lainvalmisteluasiakirjoja käytetään vain silloin kun säädöksessä oleva teksti on epäselvä tai tulkinnavarainen. 3. Vrt. perustuslain perustuslain 9 ja kotikuntalain 3 (lisäksi sosiaalihuoltolain 13 :n 1 mom ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 2 mom.), KHO:2004:108 ja EIS:n 4. lisäpöytäkirjan 2. artikla. Viimeksi mainittu sitoo Suomea ja on Suomen lakien ja perustuslainkin yläpuolella. Kaikki säädökset siis sitovat virkamiestä, perustuslaki sitoo erityisesti tuomioistuinta. Isäni sairauksien ja iän johdosta on täysin kohtuutonta, jos hän joutuu hakemaan oikeutta hallinto- yms. tuomioistuimista. Esitän, että Kangasalan kunta ja Oriveden kaupunki tekevät asiasta sopimuksen, jolla asia tulee kuntoon. Se olisi kahdessa sodassa olleelle sairaalle vanhukselle oikeudenmukainen ja kohtuullinen ratkaisu. Kielteinen ratkaisu on häpeäksi tekijöilleen. 4. Liitän oheen yleisönosastokirjoituksen , jonka ainakin Helsingin Sanomat julkaisee. Kannattanee odottaa, löytyykö lukijan joukosta apua kunnan virkamiehen vaikealle päätökselle. Pyydän saada tulla suullisesti kuulluksi asiassa ennen päätöksen tekemistä. Kangasala Allekirjoitus (hakija/omainen/asianhoitaja) LIITTEET Lääkärinlausunto Yleisönosastokirjoitus Aamulehteen ja Helsingin Sanomiin c:\documents and settings\hannu\työpöytä\isanjutut\isanmuutto\vhhak doc Lomake V/1, 2005

2

3

4

5

6

7 Hannu Majuri Kantelu Rantasipinkuja KANGASALA Eduskunnan oikeusasiamies Arkadiankatu EDUSKUNTA Allekirjoittanut pyytää, että oikeusasiamies tutkii, ovatko seuraavat viranomaiset rikkoneet lakia tai hyvää hallintotapaa: 1. Oikeuskansleri ja perustuslakivaliokunta valvoessaan kotikuntalain (201/1994) säätämistä. Kotikuntalain on yksimielisesti katsottu olevan ristiriidassa perustuslain (731/1999) kanssa. Ristiriita on kirjattu yksimielisessä mietinnössä: Kotikuntalaki ja kotikunnan vaihtamisen rajoitukset. Kotikuntatyöryhmän loppuraportti. Sisäasiainministeriön julkaisuja 24/2005. (http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/fddd43268e3585a4c EEE/$file/ pdf) Asiasta on toimitettu OKV:oon tiedoksi sähköposti, joka on vastaanotettu, mutta siihen ei ole reagoitu. TP:lle osoitetussa viestissä esitettiin muun ohella, että OKV antaisi ohjeen, kumpaa lakia tulee noudattaa, kotikuntalakia vai perustuslakia. Viestissä on vedottu TP:n uudenvuoden puheeseen. Tuloksena oli SM:n kirje SM /PE-0; Sisäasiainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriöt virkamiehineen ovat hidastelleet asian korjaamista, asian, joka koskee kymmeniä tuhansia kansalaisia. Ministeriöiden olisi tullut ja tulee antaa välittömästi ohjeet kunnille, kuinka asiassa pitää menetellä. Kotikuntalain perustuslain vastaisuus on havaittu ainakin jo vuonna Kangasalan kunnan virkamiehet ja perusturvalautakunta ovat päätöksillään estäneet vanhan ja sairaan sotaveteraanin vapaasti valita kotikuntansa. Sama taho on kieltäytynyt selvittämästä sitä, onko kustannusneutraali vanhainkotiasukkaiden

8 vaihtaminen mahdollista (tarkoittaa asukkaiden vaihtamista naapurikuntien välillä niin, että molemmat asukkaat pääsevät lähemmäs omaisiaan). Viimeksi mainittua vaihtamista piti STM:n kansliapäällikkö luovana ja toteutuskelpoisena ideana. Kangasalan kunnan sosiaalikeskuksen sosiaalityöntekijä on tehnyt asiassa kielteisen pitkäaikaishoitopäätöksen ; 1, ja perusturvalautakunta on hylännyt asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisullaan Kielteinen kanta on kiistatta Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Suomen perustuslain vastainen. Perustuslain 106 :n mukaan tällaisessa tilanteessa viimeistään tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säädökselle. Käsitykseni mukaan Euroopan ihmisoikeussopimus sitoo myös kunnan virkamiestä. Ihmisoikeussopimus menee Suomen perustuslain edelle ja on kansallisesti velvoittavaa lainsäädäntöä. Ihmisoikeussopimuksen tahallinen ja tietoinen rikkominen on virkavirhe ja voi tulla Suomen valtiolle kalliiksi. Isäni hakemusasiassa on tuotu esiin ihmisoikeusopimuksen sisältö, joten Kangasalan viranomaiset ovat tietoisesti rikkoneet ihmisoikeussopimusta. Suomessa on sotaveteraania, joista noin 30 kuolee päivittäin ja siis vuodessa.. Suuri osa veteraaneista on vanhainkodissa ja osa todella kaukana lähimmistä omaisistaan. Rintamalla jokaiselle sotilaalle ainakin tiukassa paikassa luvattiin tiettävästi omakotitontti, lupaus ei toteutunut kaikkien osalla. Nyt on kysymys vain pääsystä lähelle omaisia ja vapaudesta valita asuinpaikkakunta. Olen tietoinen, että oikeusasiamies ei tutki yleensä asioita, joissa käsittely on kesken. Asia on siis kesken lähinnä ministeriöissä ja lisäksi kesken kotikuntalain ja perustuslain ristiriidan vuoksi. Tässä tapauksessa virheet ja lainvastaisuudet ovat kuitenkin räikeitä. Isäni ikä, 85 v sekä neljä vakavaa sairautta edellyttävät oikeusasiamiehen puuttumista asiaan välittömästi. Ministeriöt eivät ole kyenneet eivätkä nähtävästi kykene korjaamaan asiaa ennen vaaleja eivätkä niiden jälkeen. Julkisuudessa (TV1:n A-studio ) kuntaministeri ja STM:n kansliapäällikkö syyttelivät toisiaan. Kumpikin tosin olivat sitä mieltä, että tilanne on vakava ja asia pitäisi korjata. SM:n mielestä on väärin, että vanhus ei saa valita asuinpaikkaansa. SM on vastuussa kotikuntalaista. STM:n kansliapäällikön mielestä kaikilla pitäisi olla vapaus valita asuinpaikkansa ja hallinnon on taivuttava. Kangasalan perusturvalautakun-

9 ta ei kuitenkaan taipunut edes esitettyyn kompromissiin (jossa isäni olisi osallistunut lakisääteistä osuuttaan suurempaan maksuun), vaikka edellä mainittujen valtakunnan ylimpien vaikuttajien kannanotot olivat perusturvalautakunnan jäsenten tiedossa ja ainakin esittelevän virkamiehen tiedossa. Allekirjoittanut oli kuultavana perusturvalautakunnassa Täydellistä ylimielisyyttä tai tietämättömyyttä kuvasti lautakunnan varapuheenjohtajan väite siitä, että kukaan kangasalalainen ei ole estänyt isääni muutamasta Kangasalla, kuinka siis perustuslakia olisi voitu rikkoa? Käsitin tämän virkavastuulla annetuksi ohjeeksi ja käynnistimme isäni muuton valmistelun. Samalla ilmoitin varapuheenjohtajalle, että vanhainkodista muuttamisessa saattaa tulla ongelmia, joissa tarvitaan varapuheenjohtajan vastuuvakuutusta. Suurin ongelma on, jos ei tiedä, mihin Kangasalla voi muuttaa. Miettimisen aikana on kuollut jo sotaveteraania. Asia on erittäin vakava. Liitän oheen yleisönosaston kirjoitukseni HS:ssa ja AL:ssä Yleinen, merkittävä ja kymmenien tuhansien suomalaisten etu edellyttää, että oikeusasiamies puuttuu ripeästi asiaan. Asia on hoidettava välittömästi kuntoon esimerkiksi poikkeuslailla, jos lakia ei saada aikaiseksi. Toinen vaihtoehto on, että ylin lainvalvoja antaa ohjeen, kumpaa lakia on nyt sovellettava. OKV ei nähtävästi kykene antamaan ohjetta, koska on tehnyt virheen kotikuntalakia säädettäessä. Oman virheen myöntäminen on usein ylivoimaista. Hannu Majuri, tekniikan tohtori (yli-insinööri) p Kotisivun osoite: LIITTEENÄ: Kopiot yleisönosaston kirjoituksista (HS ja AL ) Kangasalan kunnan sosiaalikeskuksen sosiaalityöntekijän pitkäaikaishoitopäätös ; 1 SM:n kirje Kangasalan kunnan perusturvalautakunnan ratkaisu (toimitetaan myöhemmin) TIEDOKSI: OKV, SM, STM, Helsingin Sanomat, Aamulehti, Iltasanomat, A-studio, Kangasalan kunta, Oriveden kaupunki

10

11 Hannu Majuri Valitus Rantasipinkuja KANGASALA Hämeenlinnan hallinto-oikeus PL HÄMEENLINNA Viite: Pitkäaikaishoitopäätös Kangasalan kunnan perusturvalautakunnan päätös Liittäen oheen viitekohdassa mainitun päätöksen virallisen otteen allekirjoittanut katsoo, että viitekohdassa mainitut päätökset ovat perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisia ja siksi ne tulee kumota tai muuttaa myönteisiksi. Kuten päätöksestä ilmenee, on päätös annettu tiedoksi kirjeellä Saantitodistuskirjeen postileimasta käy ilmi, että päätös on noudettu postista Erityisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeutta sitoo tässä tapauksessa perustuslain 106. Tarkemmin asia ja perusteet kumoamiselle ilmenevät hakemuksesta ja oikaisuvaatimuksesta Erikseen haluan korostaa sitä, että perusturvalautakunnan päätös oli äänestyspäätös, jossa puheenjohtajan ääni ratkaisi. Puolet lautakunnan jäsenistä olisi halunnut siirtää asian käsittelyä seuraavaan kokoukseen, kuten kuulemistilaisuudessa aivan aluksi esitin. Tällöin olisi voitu tutkia asia kertaluokkaa laadukkaammin. Perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja esitti kuulemistilaisuudessa asiattoman ja sopimattoman väitteen, ettei kukaan kangasalalainen ole estänyt isääni muuttamasta Kangasalle, ja että perustuslakia ei tämän vuoksi ole rikottu. Väite on lisäksi perätön, koska kielteisen pitkäaikaishoitopäätöksen tehnyt virkamies on käsitykseni mukaan nimenomaan kangasalalainen. Asia on ollut esillä Helsingin Sanomien yleisönosastossa ja Aamulehden yleisönosastossa Asiasta on oltu yhteydessä tasavallan presidenttiin, jonka jälkeen sisäasiainministeriö on ottanut asiaan kantaa kirjeellään Ongelma oli esillä lisäksi TV1:n A-studiossa , jossa yhteydessä sisäasiainministeri sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö ottivat asiaan kantaa. Tältä osin toimitan tarvittaessa DVD-levykkeen. Asiasta on tehty kantelu oikeusasiamiehelle Siinä on pyydetty oikeusasiamiestä tutkimaan, ovatko oikeuskansleri, sisäasiainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kangasalan kunnan virkamiehet rikkoneet virkavelvollisuuksiaan.

12 Totean, että monella eri tavalla vakavasti sairas sotaveteraani-isäni on kohta 85- vuotias ja asian käsittelyllä on siksi kiire. Asia ei tietenkään voi odottaa keskimääräistä käsittelyaikaa. Kyseessä on kiistatta perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen räikeä rikkominen. Ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta on aina taloudellisiakin seurauksia myös valtiolle, jossa sopimusta rikotaan, jos asia viedään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Sotaveteraaneja kuolee kiihtyvällä vauhdilla ja juuri nyt päivittäin noin 30, lisäksi muita vanhuksia vielä enemmän. Asia on laillisuuskysymyksen lisäksi moraalinen, johon tasavallan presidenttikin viittasi uudenvuoden puheessaan. Kysymys on vakavasta asiasta, jossa ei voida odotella ministeriöiden välisien erimielisyyksien selvittelemistä. Sillä seikalla ei saa eikä voi ole mitään merkitystä, että kotikuntalakia on luvattu ilmeisesti joskus muuttaa. Kyllä hallinnon on taivuttava kulloinkin voimassa oleviin säädöksiin, kuten kuntaministeri Hannes Manninen ja kansliapäällikkö Kari Välimäki totesivat A-studion lähetyksessä Annan lisätietoja tarvittaessa. Pyydän saada tilaisuuden antaa vastineen kunnan elimien antamista lausunnoista. Jos on mahdollista, haluan tulla suullisesti kuulluksi hallinto-oikeudessa, jos se ei viivytä asian käsittelyä. ASIALLA ON KIIRE. Hannu Majuri, tekniikan tohtori, yli-insinööri p kotisivu: Liitteenä: Päätösote perusturvalautakunnan kokouksesta ; PES 22 Saantitodistus

13 Hannu Majuri Selitys Rantasipinkuja KANGASALA Hämeenlinnan hallinto-oikeus PL HÄMEENLINNA Viite: Kangasalan kunnan vastaus Lähetteenne /07/6199; , vastaanotettu Asia: Matti Majurin siirtyminen Oriveden kaupungin vanhainkodista Kangasalan kunnan vanhainkotiin Allekirjoittanut esittää selityksenään kunnioittaen seuraavan. Toistan kaiken aikaisemmin esittämäni. Totean aluksi, että Kangasalan kunnan vastauksesta ei saa selvää, edustaako se lautakunnan vai kahden virkamiehen käsityksiä. Välillä annetaan ymmärtää, että kyseessä on lautakunnan kannanotto, välillä on käytetty monikon ensimmäistä persoonamuotoa. Vastauksesta voi päätellä, että virkamiesten/lautakunnan mielestä pääasiallisin syy kotikunnan vaihtoon olisi allekirjoittaneen päivittäisen vierailun mahdollistaminen. Tämä on vakava ja hieman loukkaavakin arviointi ja väite. Tästähän ei ole pääasiassa kysymys, vaan siitä, että isäni haluaa muuttaa lähemmäs kaikkia omaisiaan. Tämä on yksi kohtuullinen kahden sodan veteraanin ja 85-vuotiaan sairaan vanhuksen viimeisiä toiveita. Tulkoon lisäksi mainituksi, että sairaalla vanhuksella on ymmärrettävästi korostunut tarve tavata omaisiaan. Omaisista on sitä paitsi konkreettista hyötyä myös hoitohenkilökunnalle. Kunnan vastineessa toistellaan lainkohtia, jotka eivät ole ratkaisevia eivätkä edes oleellisia tässä asiassa. Toistan jälleen kerran: Perustuslain mukaan kaikilla Suomen kansalaisilla on oikeus valita kotikuntansa. Sama oikeus turvataan ihmisoikeussopimuksessa. Alemmanasteisilla ristiriitaisilla säädöksillä ei ole mitään merkitystä ainakaan hallinto-oikeustasolla. Myös tohtori Pentti Arajärvi pitää sähköviestissään ihmisoikeustuomioistuimen kannan saamista mielenkiintoisena. Tässä tapauksessa ja muutenkin sotaveteraanien osalta tällaisen mielenkiintoisen kannan saamiseen kuluu kuitenkin niin kauan aikaa, että käytännössä kaikki sotaveteraanit ovat poistuneet keskuudestamme.

14 Kunnan vastauksen toisen sivun kolmannessa kappaleessa esitetty tieto siitä, että Kangasalla makuutetaan sairaalan vuodeosastolla 30 vanhusta, joiden paikka on vanhainkodissa, on pöyristyttävä. Se kertoo vakavasta välinpitämättömyydestä ja holtittomuudesta vanhusten asioiden hoidossa Kangasalla. Lisäksi se on uskomatonta verovarojen tuhlaamista. Se on käsittääkseni valtakunnan tason uutinen. Ja uutisarvo on sitäkin suurempi, jos vanhainkotiasukkaiden makuuttaminen sairaaloissa on maan tapa. Missään tapauksessa Kangasalan kunnan vanhustenhoidon ongelmilla ei ole mitään yhteyttä nyt käsillä olevaan asiaan. Toistan aikaisemmin esittämäni ja totean, että tuomioistuimen on annettava tässä asiassa (jossa on kiistatta ristiriita perustuslain ja kotikuntalain välillä) etusija perustuslaille, koska perustuslain 106 :ssä näin todetaan. Muussa tapauksessa hallinto-oikeus rikkoo perustuslakia ja ihmisoikeussopimusta. Tahallinen perustuslain rikkominen on ilmeisesti vakava virkavirhe. Lisäksi Suomen valtio joutuu mitä ilmeisimmin korvausvelvolliseksi, jos asia tutkitaan ihmisoikeustuomioistuimessa. Toistan vielä: Tasavallan presidentti Tarja Halonen, emeritus arkkipiispa John Vikström (HS D7, ), kuntaministeri Hannes Manninen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kari Välimäki ovat julkisesti korostaneet, että vanhusten pitää voida muuttaa lähelle omaisiaan tai että vanhusten ja omaisten yhteydenpitomahdollisuuksia on myös käytännössä tuettava. Tältä osin viittaan aikaisemmin esittämiini suoriin lainauksiin. Lisäksi ministeri ja ministeriön kansliapäällikkö ovat todenneet, että hallinnon pitää noudattaa (perustus)lakia ja tarvittaessa taipua. Hallinto-oikeuden ei pidä aliarvioida edellä mainittujen henkilöiden oikeudellista eikä moraalista arviointikykyä. Muistutan arvoista hallinto-oikeutta siitä, että asian ratkaisemisella on kiire. Isäni on 85-vuotias ja hänellä on neljä vakavaa sairautta. Tulen erityisesti huolehtimaan siitä, ettei asiassa viivytellä hallinto-oikeudessa ainakaan sen vuoksi, että asia saattaa olla kiusallinen monille päättävässä asemassa olevalle. Myöskään se ei tietenkään saa vaikuttaa hallinto-oikeuden aikatauluihin hidastavasti, että nykyisen hallituksen ohjelmiin kuuluu asian korjaaminen. Hannu Majuri, tekniikan tohtori, yli-insinööri p Tiedoksi: EOA HM/HM

15

16

17

18

19 Turun Sanomat 1 / :06 Torstai 14. helmikuuta 2008 Verkkolehden 14. vuosikerta Päätoimittaja Markku Salomaa Julkaistu :31:13 Perustuslain vastaiseksi todettu rajoitus poistuu lainmuutoksella Laitoshoidossa olevillekin pian oikeus vaihtaa kotipaikkaansa ANU VÄLILÄ Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee kotikuntalain uudistusta, jonka tarkoituksena on turvata laitoshoidossa olevien henkilöiden oikeus valita itse kotipaikkansa. Nykylain mukaan kotikunta ei muutu, jos asuminen toisessa kunnassa johtuu pääasiassa hoidosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä. TS/TS/Jori Liimatainen Kotikuntalain rajoitussäännös rikkoo laitoshoidossa olevien perustuslaillista oikeutta valita itse kotipaikkansa ja liikkua vapaasti laitoksesta toiseen. Käytännössä laki estää esimerkiksi vanhusten ja vammaisten perustuslain mukaisen liikkumisvapauden. Esitys uudeksi laiksi aiotaan tuoda eduskuntaan vielä ennen kesää. - Tämän enempää en voi lain sisällöstä sanoa tässä vaiheessa, koska valmistelu on yhä kesken. Joka tapauksessa lain muutos vaikuttaa moneen lakiin. Muun muassa sosiaalihuoltolakia joudutaan muuttamaan, toteaa lakimuutosta valmisteleva hallitussihteeri Anne Kumpula sosiaali- ja terveysministeriöstä. Rajoituksen syyt taloudellisia Liikkumisrajoituksen syyt ovat lähinnä taloudellisia. Laitoshoidossa olevan alkuperäinen kotikunta on vastuussa hoitokustannuksista asuinpaikan vaihtumisesta huolimatta. Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen Turun yliopistosta korostaa, että kuntatalouteen liittyvät asiat eivät saa olla esteenä kotikunnan vaihdokselle. - Perusoikeuskysymykset on otettava huomioon henkilön kotikuntaa määriteltäessä. Henkilön oikeus valita itse oma kotipaikkansa on huomioitava myös kotikuntalakia tulkittaessa. Laitoshoito ei anna oikeutta kohdella ihmisiä eri tavalla. Vammaisilla ja vanhuksilla pitää olla täsmälleen samat oikeudet kuin muillakin, Viljanen toteaa. Viljasen mukaan kyse on kuitenkin enemmän viranomaiskäytäntöjen ongelmista kuin siitä, että laki estäisi ihmisiä valitsemasta vapaasti kotipaikkaansa. - Usein kyse on lain soveltamisesta. Jos viranomaiskäytännöt asettavat ihmiset eriarvoiseen asemaan, perusoikeuksien toteutuminen tulisi turvata lain muutoksella. Lakimuutos aikaan tällä hallituskaudella Kotikuntalain rajoitussäännös on peräisin vuodelta Lainuudistusta tuolloin käsitellyt hallintovaliokunta piti tärkeänä,

20 Turun Sanomat 2 / :06 että ihmisen kotikunta kyetään määrittelemään siten, että se vastaa mahdollisimman tarkoin hänen todellista asumistaan. Tavoitteesta oli valiokunnan mielestä kuitenkin perusteltua poiketa silloin, kun oleskelu johtuu hoidosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä. Näin voitaisiin sen mielestä turvata palvelujen saatavuus. Sisäministeriön kotikuntatyöryhmä totesi 2005, ettei nykyinen rajoitussäännös ole perustuslain liikkumisvapaussäännöksen mukainen. Työryhmä katsoi, ettei rajoitussäännöstä voida kuitenkaan kumota ilman, että samalla ratkaistaan kuntien välinen kustannustenjako. Se johtaisi työryhmän mukaan kustannusten suureen nousuun niissä kunnissa, joiden alueella tuotetaan hoitopalveluja muillekin kuin kunnan omille asukkaille. Tämä taas vaarantaisi palvelujen saannin. Työryhmä ehdotti ratkaisuksi niin sanottua kuntalaskutusmallia. Henkilölle ensimmäisen laitoshoitoa koskevan hoitopaikka- ja maksuosoituspäätöksen tehnyt kunta maksaisi siinä laitoshoidon kustannukset kotikunnan vaihtumisesta huolimatta. Hallitus on luvannut, että lainmuutos ja kuntien välinen korvausjärjestelmä toteutetaan kuluvan hallituskauden aikana. Julkaistu :31:13 Copyright Turun Sanomat

21 Hannu Majuri Kantelu Rantasipinkuja KANGASALA Eduskunnan oikeusasiamies Arkadiankatu EDUSKUNTA Viite: Vastauksenne ; Dnro 937/4/07 Allekirjoittanut pyytää, että oikeusasiamies tutkii, onko Hämeenlinnan hallinto-oikeus viivytellyt perusteettomasti asiamme käsittelyssä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on luvannut valitukseemme päätöksen tammi-helmikuussa 2008 ja joka tapauksessa alle vuodessa. Lupaaja ei tosin enää ole hallinto-oikeuden palveluksessa. Päätöstä ei ole kuulunut. Käsitykseni mukaan tällaisessa asiassa, joka koskee tuhansia tai kymmeniä tuhansia kansalaisia, perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen noudattamista sekä usein sairaita ja avuttomia vanhoja sotaveteraaneja, ei voida mitenkään perustella yli vuoden käsittelyaikaa. Muistutan, että sotaveteraanien rivi harvenee noin :lla vuodessa. Kyllä tällaisille henkilöille tulisi turvata arvokas loppuelämä mahdollisimman lähellä omaisiaan. On lisäksi huomattava, että asia on oikeudellisesti ilmiselvä: Perustuslain 106 :n mukaan perustuslaille on annettava tuomioistuimessa etusija, jos laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa. Ristiriita on tässä tapauksessa kiistaton. Lopuksi toteaisin, että oikeusasiamiehen toimilla on nyt KIIRE. Asia ei voi odottaa oikeusasiamiehen keskiarvoista käsittelyaikaa. Hannu Majuri, tekniikan tohtori (yli-insinööri) p Kotisivun osoite:

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Hannu Majuri Kantelu Rantasipinkuja KANGASALA Viite: Vastauksenne ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös ; 08/0255/4; DNro 00672/07/6199 Asia: Perustuslain tarkoittama muutto-oikeus Allekirjoittanut pyytää oikeusasiamiestä tutkimaan, ovatko Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kolme tuomaria ylittäneet harkintavaltansa. Jos näin on käynyt, edellytän, että virkamiesten ansioluetteloon tehdään merkintä virkavirheestä. Käsitykseni asiasta ilmenee päätökseen liittyvistä asiakirjoista. Hallinto-oikeuden päätöksessä on useita virheitä ja kehäpäätelmiä. Niistä totean tässä vielä seuraavat: 1) Hallinto-oikeus on perustellut kielteistä päätöstään muun ohella sillä, että isäni kaltaisia vanhuksia on useita. Tällainen perustelu ei ole asianmukainen. 2) Vaikka useat tahot ovat todenneet selvän ristiriidan lain ja perustuslain välillä (mm. EOA , sisäasianministeriö, sisäasianministeri, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö ja tasavallan hallitus), hallinto-oikeus väittää sitkeästi, ettei ristiriitaa ole. 3) Hallinto-oikeus päätöksensä toiseksi viimeisessä kappaleessa antaa ymmärtää, että perustuslakivaliokunnan tekemän virheen vuoksi hallinto-oikeutta ei sido perustuslain 106. Tällainen on ennen kuulumatonta. 4) Hallinto-oikeus on lähtenyt vertailemaan perustuslain eri pykälien suhteellista velvoittavuutta ja keskinäistä ristiriitaisuutta. Tällainen tehtävä ei kuulu lain mukaan tietenkään hallinto-oikeudelle. Sillä ei ole siihen muodollista oikeutta, ja pätevyyskin taitaa puuttua. 5) Hallinto-oikeus viittaa myös siihen, ettei lakien perustuslainmukaisuuden valvonta kuulu sille. Tällainen toteamus on asiaton. Nyt on kyseessä tapaus, jossa hallinto-oikeuden on tutkittava, onko laki ristiriidassa perustuslain kanssa. Sen jälkeen sen on annettava etusija perustuslaille, jos ristiriitaa on. 6) Hallinto-oikeus viittaa ikään kuin perusteena myös siihen, ettei kyseessä ole yksinomaan yksittäistapaus. Tästä totean, ettei tällainen koplaaminen perustu lakiin. Edellä esitetyn perusteella esitän, että oikeusasiamies hakee purkua hallinto-oikeuden päätökseen tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, että isäni kohdalla perustuslaki toteutuisi ensi tilassa. Jos otetaan huomioon asianosaisen sairaus ja ikä sekä asian käsittelyyn jo kulunut aika, on oikeusasiamiehen kannanotolla ja toimenpiteillä TODELLA KIIRE, jos potilaan pitäisi olla hengissä oikeuden toteutumishetkellä. On syytä selvyyden vuoksi todeta, että tämän asian käsittelyn aikana on kuollut noin sotaveteraania. Toimitan lisätietoja mielelläni. Hannu Majuri, tekniikan tohtori, yli-insinööri p

33 Sivu 1 / 2 Hannu Majuri Lähettäjä: "Hannu Majuri" Vastaanottaja: Lähetetty: 24. huhtikuuta :44 Aihe: Re: Perustuslain mukainen muutto-oikeus Laitan täydennyksenä eiliseen kanteluuni seuraavan. Päätöksessä on sovellettu perustuslakia ja kotikuntalakia väärin. Lisäksi päätös on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Lain ja perustuslain väärä soveltaminen voidaan päätellä seuraavassa esitetystä: 1) Sisäministeriön asettaman kotikuntatyöryhmän yksimielisessä loppuraportissa ; 24/2005 on todettu, että kotikuntalaki poikkeaa perustuslain 9 :n liikkumisvapaussäännöksestä. 2) Sisäasiainministeriön lausunnossa (SM /Pe-0) on ilmoitettu, että ongelmaa ollaan poistamassa ja hallituksen esitystä ollaan tekemässä. Valtakunnan parhaat asiantuntijat ovat siis myöntäneet lain ja perustuslain välisen ristiriidan. 3) Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman kohdassa 4.2 (kuntapolitiikka ja palvelut) on luvattu toteuttaa järjestelyt (kotikuntalain muutos), jotka takaavat oikeuden vammaisille ja vanhuksille oikeuden kotikunnan vapaaseen valintaan (= perustuslain 9 ). 4) Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnossa (Dnro 937/4/07) on muun ohella todettu perustuslain ja kotikuntalain välinen ristiriita. Lausunnossa todetaan asian kiireellisyys. 5) Maan hallitus on luvannut antaa ristiriidan poistamista tarkoittava kotikuntalain muutosesityksen ennen kuluvan vuoden kesää. Ihmisoikeusrikkomukset tutkitutetaan tarvittaessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, ellei eduskunnan oikeusasiamies, korkein hallinto-oikeus tai muu kansallinen viranomainen kykene ongelman nopeaan ratkaisuun. Ihmisoikeustuomioistuimen käyttöä suositteli tohtori Pertti Arajärvi. Totesin vastauksessani hänelle, että vakavasti sairas isäni (86 v.) luultavasti kuolee ennen ratkaisun tulemista. Tämä prosessi on nyt kestänyt jo 1,5 vuotta, josta ajasta yli vuoden hallinto-oikeudessa. Tänä aikana on kuollut noin sotaveteraania

34 Sivu 2 / 2 Hannu Majuri, tekniikan tohtori, yli-insinööri p Hannu Majuri, tekniikan tohtori p Original Message From: "Hannu Majuri" To: Sent: Wednesday, April 23, :19 PM Subject: Perustuslain mukainen muutto-oikeus > Laita oheen kanteluni Toivon ripeää käsittelyä. > > Hannu Majuri, tekniikan tohtori > p >

35 Sivu 1 / 2 Hannu Majuri Lähettäjä: "Hannu Majuri" Vastaanottaja: Lähetetty: 24. huhtikuuta :07 Aihe: Korjaus Pyydän hävittämään edellisen, tänään lähettämäni viestin. Tässä oikea täydennys eiliseen kanteluuni. Päätöksessä on sovellettu perustuslakia ja kotikuntalakia väärin. Lisäksi päätös on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Lain ja perustuslain väärä soveltaminen voidaan päätellä seuraavassa esitetystä: 1) Sisäministeriön asettaman kotikuntatyöryhmän yksimielisessä loppuraportissa ; 24/2005 on todettu, että kotikuntalaki poikkeaa perustuslain 9 :n liikkumisvapaussäännöksestä. 2) Sisäasiainministeriön lausunnossa (SM /Pe-0) on ilmoitettu, että ongelmaa ollaan poistamassa ja hallituksen esitystä ollaan tekemässä. Valtakunnan parhaat asiantuntijat ovat siis myöntäneet lain ja perustuslain välisen ristiriidan. Onko edes teoriassa mahdollista, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen olisi hakeutunut maan etevimmät tuomarit? 3) Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman kohdassa 4.2 (kuntapolitiikka ja palvelut) on luvattu toteuttaa järjestelyt (kotikuntalain muutos), jotka takaavat oikeuden vammaisille ja vanhuksille oikeuden kotikunnan vapaaseen valintaan (= perustuslain 9 ). 4) Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnossa (Dnro 937/4/07) on muun ohella todettu perustuslain ja kotikuntalain välinen ristiriita. Lausunnossa todetaan asian kiireellisyys. 5) Maan hallitus on luvannut antaa ristiriidan poistamista tarkoittava kotikuntalain muutosesityksen ennen kuluvan vuoden kesää. 6) Perustuslain 106 :n velvoittamana hallinto-oikeuden olisi tullut antaa etusija perustuslaille. Hallinto-oikeus on pyrkinyt pohtimaan perustuslain pykälien keskinäistä vahvuutta ja etusijaa. Tällainen ei tietenkään kuulu hallinto-oikeuden tehtäviin eikä osaamialueeseen. Niin ikään hallinto-oikeus lähtee oletuksesta, ettei perustuslakivaliokunta voi tehdä virhettä. Tällä perusteella hallinto-oikeus pakenee vastuutaan. Lisäksi hallinto-oikeus pitää päätöksenä perusteena sitä, että isäni lisäksi Suomessa on useita sairaita vanhuksia. Tällaisen perusteen esittäminen on absurdia. Ihmisoikeusrikkomukset tutkitutetaan tarvittaessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, ellei eduskunnan oikeusasiamies, korkein hallinto-oikeus tai muu kansallinen viranomainen kykene ongelman nopeaan ratkaisuun. Ihmisoikeustuomioistuimen käyttöä suositteli tohtori Pertti

36 Sivu 2 / 2 Arajärvi. Totesin vastauksessani hänelle, että vakavasti sairas isäni (86 v.) luultavasti kuolee ennen ratkaisun tulemista. Tämä prosessi on nyt kestänyt jo 1,5 vuotta, josta ajasta yli vuoden hallinto-oikeudessa. Tänä aikana on kuollut noin sotaveteraania. Hannu Majuri, tekniikan tohtori, yli-insinööri p LIITTEENÄ: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös ; nro 08/0255/4; 00672/07/6199 Sisäasiainministeriön lausunto (SM /Pe-0) Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto (Dnro 937/4/07)

37 Hannu Majuri Purkuhakemus Rantasipinkuja KANGASALA Viite: Hallintolainkäyttölain (586/1996) 63, kohta 2 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös ; nro 08/0255/4; 00672/07/6199 Liittäen oheen viitekohdassa mainitun päätöksen ja muita asiakirjoja allekirjoittanut esittää kunnioittaen, että korkein hallinto-oikeus purkaa mainitun päätöksen. Perusteina purkamiselle esitän seuraavan: Päätöksessä on sovellettu perustuslakia ja kotikuntalakia väärin. Lisäksi päätös on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Lain ja perustuslain väärä soveltaminen voidaan päätellä seuraavassa esitetystä: 1) Sisäministeriön asettaman kotikuntatyöryhmän yksimielisessä loppuraportissa ; 24/2005 on todettu, että kotikuntalaki poikkeaa perustuslain 9 :n liikkumisvapaussäännöksestä. 2) Sisäasiainministeriön lausunnossa (SM /Pe-0) on ilmoitettu, että ongelmaa ollaan poistamassa ja hallituksen esitystä ollaan tekemässä. Valtakunnan parhaat asiantuntijat ovat siis myöntäneet lain ja perustuslain välisen ristiriidan. Onko edes teoriassa mahdollista, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen olisi hakeutunut maan etevimmät tuomarit? 3) Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman kohdassa 4.2 (kuntapolitiikka ja palvelut) on luvattu toteuttaa järjestelyt (kotikuntalain muutos), jotka takaavat oikeuden vammaisille ja vanhuksille oikeuden kotikunnan vapaaseen valintaan (= perustuslain 9 ). 4) Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnossa (Dnro 937/4/07) on muun ohella todettu perustuslain ja kotikuntalain välinen ristiriita. Lausunnossa todetaan asian kiireellisyys. 5) Maan hallitus on luvannut antaa ristiriidan poistamista tarkoittavan kotikuntalain muutosesityksen ennen kuluvan vuoden kesää. 6) Perustuslain 106 :n velvoittamana hallinto-oikeuden olisi tullut antaa etusija perustuslaille. Hallinto-oikeus on pyrkinyt pohtimaan perustuslain pykälien

38 keskinäistä vahvuutta ja etusijaa. Tällainen ei tietenkään kuulu hallintooikeuden tehtäviin eikä osaamisalueeseen. Niin ikään hallinto-oikeus lähtee oletuksesta, ettei perustuslakivaliokunta voi tehdä virhettä. Tällä perusteella hallinto-oikeus pakenee vastuutaan. Lisäksi hallinto-oikeus pitää päätöksenä perusteena sitä, että isäni lisäksi Suomessa on useita sairaita vanhuksia. Tällaisen perusteen esittäminen on absurdia. Ihmisoikeusrikkomukset tutkitutetaan tarvittaessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, ellei eduskunnan oikeusasiamies, korkein hallintooikeus tai muu kansallinen viranomainen kykene ongelman nopeaan ratkaisuun. Ihmisoikeustuomioistuimen käyttöä suositteli tohtori Pertti Arajärvi. Totesin vastauksessani hänelle, että vakavasti sairas isäni (86 v.) luultavasti kuolee ennen ratkaisun tulemista. Tämä prosessi on nyt kestänyt jo 1,5 vuotta, josta ajasta yli vuoden hallintooikeudessa. Tänä aikana on kuollut noin sotaveteraania. Pyydän korkeinta hallinto-oikeutta ratkaisemaan asian KIIREELLISENÄ, koska siihen on monia erittäin painavia syitä. Hannu Majuri, tekniikan tohtori, yli-insinööri p LIITTEENÄ: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös ; nro 08/0255/4; 00672/07/6199 Sisäasiainministeriön lausunto (SM /Pe-0) Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto (Dnro 937/4/07)

39 Katsokaa valitusohjetta Se handledningen (SWE) EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN EUROPEISKA DOMSTOLEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Euroopan neuvosto Europarådet Strasbourg, Ranska Frankrike VALITUS KLAGOMÅL Euroopan ihmisoikeussopimuksen 34 artiklan ja tuomioistuimen työjärjestyksen 45 ja 47 pykälän mukaisesti i enlighet med artikel 34 i den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter samt regel 45 och 47 i domstolens arbetsordning HUOMATKAA: Tämä valitus on virallinen oikeudellinen asiakirja ja saattaa vaikuttaa oikeuksiinne ja velvollisuuksiinne. VIKTIGT: Detta klagoformulär är ett juridiskt dokument som kan ha betydelse för Era rättigheter och skyldigheter.

40 - 2 - I. OSAPUOLET PARTERNA A. VALITTAJA KLAGANDEN Matti Johannes Majurin poika Hannu Juhani Majuri (Täyttäkää seuraaviin kohtiin tiedot valittajasta ja hänen asiamiehestään, jos valittajalla on asiamies) (Fyll i nedanstående uppgifter rörande klaganden och dennes eventuella ombud) 1. Sukunimi Majuri Etunimi (-nimet) Hannu Juhani... Efternamn Förnamn Sukupuoli: mies/nainen MIES Kön: man/kvinna 3. Kansalaisuus SUOMI Ammatti Tekniikan tohtori, yli-insinööri... Nationalitet Yrke 5. Syntymäaika ja paikka NOKIA... Födelsedatum och födelseort 6. Pysyvä osoite Rantasipinkuja 7, KANGASALA... Permanent adress 7. Puhelinnumero Telefonnummer 8. Nykyinen osoite (jos eri kuin kohdassa 6)... Aktuell adress (om annan än under 6) 9. Asiamiehen nimi*... Ombudets namn* 10. Asiamiehen ammatti... Ombudets yrke 11. Asiamiehen osoite... Ombudets adress 12. Puhelinnumero... Faksinumero... Telefonnummer Faxnummer B. KORKEA SOPIMUSPUOLI DEN HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTEN (Täyttäkää tähän sopimusvaltion(-valtioiden) nimi, jo(i)ta vastaan valitus kohdistuu) (Ange mot vilken/vilka stat(er) klagomålet riktar sig) 13. SUOMEN VALTIO... * Jos valittajalla on asiamies, liittäkää valitukseen valittajan allekirjoittama valtakirja. Har ombud utsetts skall en av klaganden undertecknad fullmakt bifogas.

41 - 3 - II. SELOSTUS TAPAUKSEN TOSIASIOISTA REDOGÖRELSE FÖR FAKTA (Katsokaa valitusohjeiden kohtaa II) (Se avsnitt II i handledningen) 14. Asiassa on kysymys lyhyesti siitä, voiko sairas vanhus, joka asuu vanhainkodissa, vaihtaa Suomessa asuinpaikkaansa, ja käytännössä siis toisen kunnan vanhainkotiin. Tässä tapauksessa nyt 86-vuotias sairas vanhus asuu Oriveden kaupungin vanhainkodissa. On tehty hakemus vanhuksen siirtymisestä vanhuksen pojan kotikunnan vanhainkotiin Kangasalla. Kangasalan kunnan viranhaltija teki kielteisen päätöksen, jota perusturvalautakunta ei päätöksellään eikä Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätöksellään muuttanut. III. SELOSTUS VÄITETYISTÄ SOPIMUSLOUKKAUKSISTA PERUSTELUINEEN REDOGÖRELSE FÖR PÅSTÅDDA KRÄNKNINGAR AV KONVENTIONEN OCH/ELLER PROTOKOLLEN SAMT ARGUMENTEN DÄRFÖR (Katsokaa valitusohjeiden kohtaa III) (Se avsnitt III i handledningen) 15. Suomen perustuslain 9 :n ja ihmisoikeussopimuksen 4. lisäpöytäkirjan 2 artikla tarkoittavat sitä, että kansalainen voi vapaasti valita asuinpaikkansa. Tässä tapauksessa Kangasalan kunnan viranhaltija, kunnan perusturvalautakunta ja Hämeenlinnan hallinto-oikeus ovat rikkoneet mainittuja säädöksiä, koska ovat päätöksillään tosiasiassa ja käytännössä estäneet isäni valitsemasta asuinpaikakseen Kangasalan kunnan. Asiaa ei muuksi muuta kotikuntalain 3 eikä sosiaalihuoltolain 13. Ensin mainitun lainkohdan onkin todettu olevan ristiriidassa perustuslain kanssa jo yksimielisessä Kotikuntatyöryhmän muistiossa 24/2005. Sama on toistettu sisäasianministeriön lausunnossa Myös eduskunnan oikeusasiamies on pitänyt epäkohtaa merkittävänä ja kiireellisesti korjattavana vastauksessaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksessä on pyritty vertailemaan perustuslain 9 :n ja 19 :n ristiriitaisuutta ja ensisijaisuutta. Sellaista valtaa ei ole annettu hallinto-oikeudelle. Niin ikään hallinto-oikeus vetäytyy lakiin perustuvasta tehtävästään perusteettomasti. Kotikuntalakia valmisteltaessa on tapahtunut selvä virhe, koska kotikuntalaki on nyt ristiriidassa perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen kanssa. Perustuslakivaliokunta ja oikeuskansleri ovat näin ollen laiminlyöneet tehtävänsä. Lisäksi hallinto-oikeus esittelee arvioitaan hoidon saatavuudesta. Sellainen ei myöskään kuulu hallinto-oikeuden tehtäviin. Perustuslain 106 :n perusteella hallinto-oikeuden olisi tullut antaa etusija perustuslain 9 :ssä säädetylle oikeudelle, joka on myös turvattu ihmisoikeussopimuksen 4. lisäpöytäkirjan 2 artiklassa. Maan hallitus (Matti Vanhasen II hallitus) on ottanut edellä mainitun ristiriidan vuoksi kotikuntalain muuttamisen hallitusohjelmansa kohtaan 4.2. Hallitus antaa nähtävästi esityksensä kotikuntalain korjaamisesta kuluvana keväänä. Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun tiedon mukaan asian pitäisi olla kunnossa vasta vuoden 2010 alussa. Tällöin Suomen valtio tulee rikkoneeksi ihmisoikeusopimusta ja perustuslakia yli 15 vuotta. Tänä aikana on Suomessa kuollut pelkästään sotaveteraaneja kymmeniä tuhansia. Maatansa henkensä uhalla puolustaneista veteraaneista suuri osa on joutunut asumaan etäällä omaisistaan viimeiset elinvuotensa. Vuonna 2010 Suomessa ei ole enää elossa kuin kourallinen sotaveteraaneja. Suomen valtion tulisi korvata tekemänsä vääryys, hävetä ja pyytää julkisesti anteeksi. IV. YLEISSOPIMUKSEN 35 ARTIKLAN 1 KOHTAA KOSKEVA SELOSTUS REDOGÖRELSE MED HÄNVISNING TILL ARTIKEL 35:1 I KONVENTIONEN (Katsokaa valitusohjeiden kohtaa IV. Jos tarpeellista, antakaa allamainittuja kohtia 16 ja 18 koskevat selostukset erillisellä sivulla kunkin erillisen valituksen osalta) (Se avsnitt IV i handledningen. Om så behövs, kan uppgifterna enligt punkterna 16 och 18 lämnas på separata papper för respektive klagomål)

42 Lopullinen päätös (päiväys, tuomioistuin tai muu viranomainen ja päätöksen luonne) Slutligt inhemskt avgörande (datum, domstol eller myndighet samt typ av avgörande) , Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös. Ratkaisu pitkäaikaishoitopaikkaa koskevassa asiassa. 17. Muut päätökset (aikajärjestyksessä oleva lista, josta käy ilmi päiväys, tuomioistuin tai muu viranomainen ja päätöksen luonne kunkin päätöksen osalta) Andra avgöranden (i kronologisk ordning med angivande av datum, domstol eller myndighet och typ av avgörande för respektive avgörande) , Kangasalan kunnan viranhaltijan pitkäaikaishoitopaikkaa koskeva päätös , Sisäasiainministeriön lausunto lausunto laitoshoidossa olevan kotikunnan vaihto-oikeudesta , Kangasalan kunnan perusturvalautakunnan pitkäaikaishoitopaikkaa koskeva päätös , Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus , Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus 18. Onko tai oliko käytettävissänne mitään muuta valitus- tai muutoksenhakukeinoa, jota ette ole käyttänyt? Jos on tai oli, selittäkää, miksi ette ole käyttänyt sitä. Finns eller fanns det någon ytterligare klagomöjlighet eller annat rättsmedel som Ni inte har prövat? Om så är fallet, ange varför Ni inte utnyttjat denna möjlighet. Ei ole muuta varsinaista muutoksenhakukeinoa, koska sosiaalihuoltolain 49 :n 1 momentin mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei saa valittaa. V. SELOSTUS VALITUKSEN TARKOITUKSESTA REDOGÖRELSE FÖR SYFTET MED KLAGOMÅLET (Katsokaa valitusohjeiden kohtaa V) (Se avsnitt V i handledningen) 19. Valituksen tarkoituksena on se, että EIT velvoittaa Suomen valtion noudattamaan vanhustensa osalta vapaata muutto-oikeutta, joka taataan Suomen perustuslain 9 :n ja ihmisoikeussopimuksen 4. lisäpöytäkirjan 2 artiklassa. Suomen valtion on korvattava aiheutunut vahinko kaikille, joilta muuttaminen on ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain vastaisesti evätty. Lisäksi Suomen valtion on pyydettävä julkisesti ja kansainvälisesti anteeksi ihmisoikeuksien rikkomisesta. VI. SELOSTUS MUUSTA KANSAINVÄLISESTÄ KÄSITTELYSTÄ REDOGÖRELSE FÖR ANDRA INTERNATIONELLA FÖRFARANDEN (Katsokaa valitusohjeiden kohtaa VI) (Se avsnitt VI i handledningen) Ei ole vireillä. 20. Oletteko valittanut samasta asiasta tai samoista asioista jollekin muulle kansainväliselle tutkinta- tai sovitteluelimelle? Jos olette, ilmoittakaa kaikki yksityiskohdat. Har Ni hänskjutit Era klagomål till något annat internationellt gransknings- eller förlikningsorgan? Om så är fallet, lämna en utförlig redogörelse. En ole valittanut. VII. LUETTELO VALITUSLOMAKKEEN LIITTEISTÄ

43 - 5 - (EI ALKUPERÄISIÄ ASIAKIRJOJA, VAIN VALOKOPIOITA; ÄLKÄÄ NIITATKO, TEIPATKO TAI SITOKO ASIAKIRJOJA) FÖRTECKNING ÖVER BIFOGADE HANDLINGAR (INGA ORIGINALHANDLINGAR, ENDAST KOPIOR; HÄFTA, TEJPA ELLER BIND INTE IHOP HANDLINGARNA) (Katsokaa valitusohjeiden kohtaa VII. Liittäkää valitukseenne valokopiot kaikista niistä asiakirjoista, jotka olette edellä maininnut kohdissa IV ja VI. Jos Teillä ei ole asiakirjoista valokopioita, Teidän tulee hankkia ne. Jos ette voi hankkia valokopioita, selittäkää, miksi ette. Mitään asiakirjoja ei palauteta Teille.) (Se avsnitt VII i handledningen. Bifoga kopior av samtliga handlingar Ni åberopat under avsnitt IV och VI i klagoformuläret. Om Ni inte har kopior av handlingarna, skall Ni införskaffa dem. Om detta inte är möjligt, skall Ni förklara varför. Inga handlingar kommer att återsändas till Er.) 21. a) , Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös. Ratkaisu pitkäaikaishoitopaikkaa koskevassa asiassa. b) , Kangasalan kunnan viranhaltijan pitkäaikaishoitopaikkaa koskeva päätös c) , Sisäasiainministeriön lausunto laitoshoidossa olevan kotikunnan vaihto-oikeudesta d) , Kangasalan kunnan perusturvalautakunnan pitkäaikaishoitopaikkaa koskeva päätös e) , Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus f) , Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus VIII. VAKUUTUS JA ALLEKIRJOITUS FÖRKLARING OCH UNDERSKRIFT (Katsokaa valitusohjeiden kohtaa VIII) (Se avsnitt VIII i handledningen) Vakuutan täten parhaan tietoni mukaan, että tässä valituksessa antamani tiedot ovat oikeat. Jag förklarar härmed att jag efter bästa förmåga och vetskap har lämnat fullständiga och korrekta uppgifter i detta klagoformulär. Paikka/Ort Kangasala... Päiväys/Datum (Valittajan tai hänen asiamiehensä allekirjoitus) (Underskrift av klaganden eller ombudet)

44

45

46

47 From: "Hannu Majuri" To: Cc: Sent: Tuesday, September 09, :48 PM Subject: Kotikunnan vaihto-oikeus kielletty kymmeniltä tuhansilta vastoin perustuslakia ja ihmisoikeussopimusta Hannu Majuri Kantelu Rantasipinkuja Kangasala Viite: Vastauksenne , Dnro 937/4/07 ja , Dnro 1510/4/08 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös , nro 08/0255/4 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , taltio 2196, Dnro 1344/2/08 Allekirjoittanut pyytää oikeusasiamiestä tutkimaan, ovatko viitekohdassa mainitut viranomaiset rikkoneet lakia ja perustuslakia sekä ihmisoikeussopimusta. Oleellista asiassa on se, ovatko laki ja perustuslaki ristiriidassa vai eivät. Jos ne ovat, olisi tuomioistuimen perustuslain 106 :n perusteella pitänyt antaa asiassa etusija perustuslaille. Näin ei ole käynyt. Toistan vielä sen, miksi ristiriita on selvä ja riidaton. 1) Sisäministeriön asettaman kotikuntatyöryhmän yksimielisessä loppuraportissa ; 24/2005 on todettu, että kotikuntalaki poikkeaa perustuslain 9 :n liikkumisvapaussäännöksestä. 2) Sisäasiainministeriön lausunnossa (SM /Pe-0) on ilmoitettu, että ongelmaa ollaan poistamassa ja hallituksen esitystä ollaan tekemässä. Valtakunnan parhaat asiantuntijat ovat siis myöntäneet lain ja perustuslain välisen ristiriidan. Onko edes teoriassa mahdollista, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen olisi hakeutunut maan etevimmät tuomarit? 3) Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman

48 kohdassa 4.2 (kuntapolitiikka ja palvelut) on luvattu toteuttaa järjestelyt (kotikuntalain muutos), jotka takaavat oikeuden vammaisille ja vanhuksille oikeuden kotikunnan vapaaseen valintaan (= perustuslain 9 ). 4) Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnossa (Dnro 937/4/07) on muun ohella todettu perustuslain ja kotikuntalain välinen ristiriita. Lausunnossa todetaan asian korjaamisen olevan kiireellistä. 5) Eduskunnassa on tiettävästi tehty toimenpidealoite ristiriidan poistamiseksi. 6) Maan hallitus on luvannut antaa ristiriidan poistamista tarkoittavan kotikuntalain muutosesityksen ennen kuluvan vuoden kesää. Hallitus on tuskin toteuttanut tätäkään lupaustaan. 7) Perustuslain 106 :n velvoittamana hallinto-oikeuden olisi päätöksessään tullut antaa etusija perustuslaille. Hallinto-oikeus on pyrkinyt pohtimaan perustuslain pykälien keskinäistä vahvuutta ja etusijaa. Tällainen ei tietenkään kuulu hallinto-oikeuden tehtäviin eikä osaamisalueeseen. Niin ikään hallinto-oikeus lähtee oletuksesta, ettei perustuslakivaliokunta voi tehdä virhettä. Tällä perusteella hallinto-oikeus pakenee vastuutaan. Lisäksi hallinto-oikeus pitää päätöksenä perusteena sitä, että isäni lisäksi Suomessa on useita sairaita vanhuksia. Tällaisen perusteen esittäminen on absurdia. 8) Korkeimman hallinto-oikeuden olisi tullut purkaa selvästi lainvastainen päätös. Edellä esitetyn perusteella katson, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden sekä korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet ovat kiistatta rikkoneet perustuslain 106 :ää. Tämän vuoksi esitän, että oikeusasiamies hakee purkua Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen. Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ovat mitään sanomattomat eivätkä täytä EIS 6.1 artiklassa edellytettyä. Lisäksi totean, että itse pääasialla on erittäin suuri merkitys koko Suomessa, se koskettaa kymmeniä tuhansia suomalaisia. Oma 86-vuotias sairas isäni on nyt loppusuoralla (vain hetkittäin tajuissaan viimeiset viisi viikkoa), viranomaiset ovat saaneet selvän asian käsittelyyn kulumaan aikaa nyt kohta 2 vuotta. Suomessa kuolee sotaveteraaneja noin 30 päivässä. Monet heistä kuolevat laitoksiin. Viranomaisten ja maan hallituksen tulisi hävetä. Suomen lehdistö vaikenee, siltäkin puuttuu selkäranka. Hannu Majuri, tekniikan tohtori, yli-insinööri p

49 sähköposti: tai

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Telilä on antanut 18.5.2012 päivätyn vastineen selvityksestä.

Telilä on antanut 18.5.2012 päivätyn vastineen selvityksestä. PÄÄTÖS 20.11.2012 Dnro OKV/449/1/2011 Mika Telilä Jäkälä-Äytsi 99885 LEMMENJOKI 1/13 ASIA Ministerin menettely KANTELU Mika Telilä pyytää 31.3.2011 oikeuskanslerille osoittamassaan kirjoituksessa puuttumaan

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

EI JULKINEN OIK.01/EJ/04.06.92

EI JULKINEN OIK.01/EJ/04.06.92 27 Mitä vielä tulee lainsäädäntöön, niin lainsäädännönkin tarkoituksena on ollut selvästikin, että pankkitoiminnan pitää pysyä niissä puitteissa ja elää niiden periaatteiden mukaan, joita se on historiallisesti

Lisätiedot

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö KUVAILULEHTI ULKOASIAINMINISTERIÖ Nimi Vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.12.2009 Dnro OKV/1168/1/2007 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan perusteella

Lisätiedot

Arvostelitte kirjeessanne Helsingin karajaoikeuden ratkaisua lapsen tapaamisoikeuden taytantoonpanoa koskevassa asiassa.

Arvostelitte kirjeessanne Helsingin karajaoikeuden ratkaisua lapsen tapaamisoikeuden taytantoonpanoa koskevassa asiassa. EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIA Helsinki 8.3.2013 Dnro 4086/4/12 Jyrki Risku Walterintie 2 05620 Hyvinkaa Viite: Kirjeenne 28.10.2012 VASTAUS Arvostelitte kirjeessanne Helsingin karajaoikeuden ratkaisua

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

CityLink Oy:lle rotta ei koskaan käynyt CityLink Oy:n t iloissa eikä tavannut asiassa V. Kuusistoa

CityLink Oy:lle rotta ei koskaan käynyt CityLink Oy:n t iloissa eikä tavannut asiassa V. Kuusistoa 20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus. Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA YHDENVERTAISUUS 2 Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 7.4.2014

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto 1 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 säädettiin oikeudenkäymiskaareen uudet sovintoa koskevat säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen tulee riita-asian valmistelussa

Lisätiedot

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Kysymyksiä ja Vastauksia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Kysymyksiä ja Vastauksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Kysymyksiä ja Vastauksia Kysymyksiä ja Vastauksia Mikä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin? Tuomioistuimen sihteeristö on valmistellut nämä kysymykset ja vastaukset. Tämä

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 Virve-Maria de Godzinsky LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ ENGLISH SUMMARY THE BEST INTEREST OF THE CHILD AND THE CHILD S RIGHT

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 143/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

+XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ ODXVXQQRQMRKGRVWD

+XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ ODXVXQQRQMRKGRVWD HT, OTL, VT, dosentti (UNNL0HQQROD 10.10.2007 Valtioneuvoston päätös 28.6.2007 kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä +XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,

Lisätiedot