Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus"

Transkriptio

1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Merikarvian kunta Kauppatie Merikarvia Lausunto VAREL Y/163/07.01/ SAAPUNUT Z014 Viite: Lausuntopyyntönne Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos Hanke Yleiskaavan laatimisen tavoitteena on mahdollistaa 12 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston ja tähän liittyvän sähköaseman ja sähkönsiirto- ja huoltotieverkoston rakentaminen suunnittelualueelle. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a mukaisena yleiskaavana. Suunnittelualue sijoittuu noin 10 km pohjoiseen Merikarvian kunnan keskustaajamasta: pääosin Riispyyntien eteläpuolelle, Valtatien 8 (E8) ja Rantatien (6600) väliselle alueelle. Alueen pinta-ala on noin 780 ha. Suunnittelualue on pääosin metsätalouskäytössä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 2,4-4,0 MW ja kokonaiskorkeus lavat mukaan luettuna enintään 200 metriä. Tuulivoimalat yhdistetään sähköverkkoon suunnittelualueelle rakennettavalta 110/20 kv sähköasemalta 110 kv ilmajohdolla joko Korpi-Matin tuulivoimapuiston sähköasemalle, Mikonkeitaan tuulivoimapuiston sähköasemalle tai rakennettavan Puukosken sähköaseman kautta Leväsjoen sähköasemalle. Ote yleiskaavaehdotuksesta on lausunnon liitteenä 1. Kaavoitustilanne Maakunta kaava Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu Satakunnan maakuntakaava, joka tuli lainvoimaiseksi KHO:n päätöksellä. Suunnittelualueelle ei ole maakuntakaavassa osoitettu aluevarauksia. Suunnittelualueen länsiosa rajautuu luonnonsuojelualueeseen (SL, Mankaneva-Kakkurinneva, Mankanevan Natura-alue) ja myös alueen itäreunassa on suojelualue (S, Korvennevan vanha suolaidun). Alueen ulkopuolella koillisessa ja kaakossa on turpeenottoalueita (E03; Kotoneva ja Kirrineva) ja etelässä muutamia muinaisjäännöskohteita (sm). Lähin maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (kh), Korvenkangas, Riispyy, sijoittuu suunnittelualueen itäpuolelle Riispyyntien varteen. VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS YMPARISTÖ JA LUONNONVARAT Vaihde ki~aamo.varsinais - keskus.f1 fax (02) ltsenäisyydenaukio 2, TURKU PL 236, Turku

2 VARELY/163/07.01/2014 2/10 Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 Maakuntavaltuuston hyväksymässä, ympäristöministeriössä vahvistettavana olevassa Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 suunnittelualueelle ei ole osoitettu tuulivoimaloiden aluetta. Korvennevan viereen suunniteltu Korpi-Matin tuulipuisto on osoitettu vaihemaakuntakaavassa tuulivoimaloiden alueeksi. Yleis- ja asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavaa tai asemakaavaa. Suunnittelualueen länsipuolelle laadittava Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Hankkeeseen liittyvät selvitykset Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). YVAohjelma valmistui toukokuussa 2013 ja YVA -selostus tammikuussa Yhteysviranomaisen lausunto YVA -selostuksesta valmistuu kesäkuussa YVA- ja osayleiskaavatyötä varten on laadittu luontoselvityksiä (liito-oravaselvitys, pesimälinnustoselvitys, lintujen syys- ja kevätmuuttoselvitys, lepakkoselvitys), muinaisjäännösinventointi, maisemaselvitys, asukaskysely sekä melu- ja vilkkumismallinnukset. EL Y -keskuksen kannanotto Satakunnan vahvistamismenettelyyn edenneessä vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan seudullisesti tai maakunnallisesti merkittävät tuulivoima-alueet. Korvennevan suunnittelualuetta ei ole osoitettu tuulivoimarakentamiseen soveltuvaksi alueeksi maakuntakaavassa. Seudullisesti tai maakunnallisesti merkittävät maankäyttökysymykset tulee pääsääntöisesti tutkia ja ratkaista maakuntakaavassa ja yleiskaavaa laadittaessa tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan noudattaa maakuntakaavaa ohjeena. EL Y -keskus katsoo näin ollen, että Korvennevan varaaminen tuulivoimatuotantoon yleiskaavaluonnoksen mukaisesti edellyttäisi vaihemaakuntakaavan voimaan tultua maakuntakaavan muuttamista. Yleiskaavan luonnosvaiheen asiakirjojen perusteella EL Y keskus esittää seuraavat kannanotot: Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet edellyttävät, että alueidenkäytössä varmistetaan valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen säilyminen. Vastaavasti maakunnallisesti merkittävät maakunta-

3 VARELY/163/07.01/2014 3/10 kaavan mukaiset kulttuurihistoriallisesti rakennetun ympäristön arvokkaat aluekohteet tulee ottaa huomioon suunnittelun lähtökohtina. Suunnittelualuetta lähimmät valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ovat Trolssin kylä ja kiviaidat lähimmästä tuulivoimalasta noin 5 km länteen ja Alakylä 9 km lounaaseen. Lisäksi km:n etäisyydellä sijaitsevat Lankosken kylä ja kulttuurimaisema, Siipyyn kylä ja kalasatama, Leppijärven kylän kulttuurimaisema, Yttergrundin majakka- ja luotsiyhdyskunta, Siikaisten talonpoikaisarkkitehtuuri ja Otamon kylä. Maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 1993) ovat Honkajärven kylä ja kulttuurimaisema noin 3 km koilliseen, Riispyyn kylä ja kulttuurimaisema 5,5 km länteen sekä 6-14 km:n etäisyydellä sijaitsevat Lauttijärven kylä, Ylikylä ja Holmankosken kulttuurimaisema, Kasalan kylä ja kulttuurimaisema, Kasalan ka lasatama, Karvianourat ja Siikaisten kirkko ympäristöineen. Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat noin 22 km etäisyydellä sijaitsevat Härkmeren kylä Kristiinan kaupungissa ja Ahlainen Porissa. YVA -selostuksessa on esitetty näkemäalueanalyysi, maisema-analyysi ja yhdeksän havainnekuvaa eri suunnista. Näkemäanalyysin mukaan eniten tuulivoimaloita näkyy ympäröiville soille. "Lähialue" -vyöhykkeen (noin 0-5 km tuulivoimaloilta) arvokohteista ei ole näköyhteyttä voimaloille eikä maisemallisia haittavaikutuksia näin aiheudu. "Välialue" -vyöhykkeellä (noin 5-12 km) eniten tuulivoimaloita näkyy merelle, Storsjöträsketin länsiosiin hankealueen luoteispuolella, Iso Rydistönkeitaalle hankealueen koillispuolella ja Lauttijärvelle hankealueesta kaakkoon. Kohtalaista haittavaikutusta aiheutuu muutamille lähimmille asuinrakennuksille Lauttijärvellä ja vapaa-ajan rakennuksille joillakin saarilla ja merenrannalla."kaukoalue" -vyöhykkeellä (noin km) tuulivoimaloita näkyy merelle, Siikaisjärvelle ja ehkä myös Leppijärvelle, Siipyyn viljelyaukeille ja Lankosken pelloille, mutta etäisyyden takia ne erottuisivat melko heikosti ja vaikutukset jäisivät vähäisiksi. Väli- ja kaukoalueen arvokohteille tuulivoimalat eivät todennäköisesti näy. EL Y-keskus toteaa maisemavaikutusten arvioinnin riittäväksi ja sen tulokset oikeansuuntaisiksi. Koska voimalat sijoittuvat tasaiseen ja peitteiseen maastoon, maisemalliset haittavaikutukset jäävät todennäköisesti vähäisiksi kun tarkastellaan pelkästään Korvennevan hanketta. Melu- ja välkevaikutukset Kaavaselostuksen mukaan lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin 1 km:n etäisyydellä tuulivoimaloista. Tuulivoimaloista alle 2 km:n vyöhykkeelle sijoittuu 13 asuinrakennusta ja 6 lomarakennusta. Me/uvaikutukset Ympäristöministeriön "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" -oppaan (2012) mukaiset tuulivoimaloiden ulkomelutason suunnitteluohjearvot on huomioitu kaavaselostukses-

4 VAREL Y/163/07.01 / sa. Ne ovat asumiseen käytettävillä alueilla, loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamissa ja virkistysalueilla päivällä 45 db ja yöllä 40 db ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamien ulkopuolella, leirintäalueilla ja luonnonsuojelualueilla päivällä 40 db ja yöllä 35 db. Tuulivoimaloiden melumallinnus on suoritettu VTI:n "Ehdotus tuulivoimamelun laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan" -raportin mukaisin menetelmin WindPROmelulaskentaohjelmalla. Raportissa esitetty standardiin ja sää- ja ympäristöolosuhdearvoihin ja tuulivoimalan melupäästön takuuarvoon pohjaava melumallinnus katsotaan Tuulivoimaloiden melun mallintaminen (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014) - ohjeessa riittäväksi tuulivoimaloiden kaavoitus- ja YVA-menettelyjen melumallinnuksessa. Melumallinnukset tehtiin neljällä voimalatyypillä: Vestas V126, napakorkeus 120 m, Vestas V m, Vestas V m ja Nordex N m. Voimaloiden äänentasot olivat 105, 105,5 ja 107,5 db (LwA). Maanpinnan kovuutena käytettiin arvoa 0,4 (asteikolla 0-1, kova -pehmeä). Mallinnuksen mukaan tuulivoimaloiden melu saattaa ylittää yöajan suunnitteluohjearvon 3-5 lomarakennuksen kohdalla. Asuinrakennusten osalta melutaso ei millään voimalatyypillä ylitä ohjearvoa. Mankanneva-Kakkurinevan soidensuojeluohjelma- ja Natura-alueella päiväajan ohjearvo voi ylittyä. Ulkomelun lisäksi mallinnettiin matalataajuinen melu rakennusten sisällä ja ulkona. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan asuntojen sisätiloissa käytetään tuulivoimaloiden aiheuttaman matalataajuisen melun osalta asumisterveysohjeen (STM 2003: 1) mukaisia suunnitteluohjearvoja. Matalataajuinen melu jäi mallinnustulosten mukaan selvästi alle ohjearvon kaikissa asuinkiinteistöissä. Rakennusten ulkopuolella matalien äänien tasot olivat pahimmillaan noin 8 db sisäohjearvon yläpuolella taajuudella 100 Hz ja äänekkäimmin kuului 200 Hz terssi, vastaten noin 20 db voimakkuutta. Kaava-aineiston liitteenä olevassa YV A -selostuksessa on asianmukaisesti esitetty häiriintyvien kohteiden melumallinnustulokset sisältävä raportti. EL Y-keskus toteaa, että melumallinnusten perusteella tulisi valita hiljaisempi voimalamalli ja silloinkin suunnitteluohjearvot ylittyvät kolmen vapaa-ajan asunnon kohdalla. Osayleiskaava-alueen rajaus seurailee suunnilleen 45 db:n melualuetta. EL Y -keskus katsoo, että kaava-alueen rajauksen tulee ulottua alueelle, jolla meluvaikutukset estävät asuin- tai lomarakentamisen. Suunnittelualueen rajauksen tulisi soveltuvin osin kattaa 35 db:n melualue. Selostuksessa olisi hyvä esittää kaava-alueen rajaus ja 35 db:n meluvyöhyke samalla kartalla päällekkäin. Selostuksen mukaan tuulivoimalamelua voidaan vähentää tuulivoimaloiden valinnalla ja sijoittelulla ja säätä- ja ohjausjärjestelmän avulla. Rakennuslupavaiheessa voidaan tarvittaessa tehdä tarkemmat melumallinnukset Nord 2000-mallilla. YVAselostuksessa (s. 54) todetaan, että mikäli melun pitäminen suositusarvojen alapuolella ei ole mahdollista, joudutaan haitoista sopimaan kiinteistönomistajien kanssa. EL Y -keskus katsoo, että kaavasuunnittelun keinoin tulee pyrkiä sellaiseen tuulivoimaloiden sijoitteluun tai voimalamalliin liittyviin ratkaisuihin, ettei suunnittelun ohjear-

5 VAREL Y/163/07.01/2014 5/10 vojen ylityksiä tapahdu asuin- ja lomarakennusten tai luonnonsuojelualueen osalta. EL Y -keskus toteaa myös, että toiminnallisen säätelyn toteuttaminen, seuranta ja valvonta vaatisivat joko erillisiä ympäristönsuojelulain 85 mukaisia määräyksiä tai ympäristölupamenettelyä. Esitettyä sopimusmenettelyä ei voida suositella, koska melusta voi olla myös terveysvaikutuksia. Jatkosuunnittelussa ja seurannassa tulisi huomioida tuulivoimaloiden melun mallintamiseen, tuulivoimaloiden melupäästön todentamiseen mittaamalla ja tuulivoimaloiden melutason mittaamiseen altistuvassa kohteessa liittyvät ympäristöhallinnon ohjeet 2/2014, 3/2014 ja 4/2014 sekä, mikäli se aikataulullisesti on mahdollista, myös tuleva valtioneuvoston asetus tuulivoimarakentamisen ulkomelutasoa koskevista suunnitteluohjearvoista. Välke vaikutukset Suomessa ei ole annettu raja-arvoja tai suosituksia hyväksyttävän varjostus /välkevaikutuksen määrästä, mutta ympäristöministeriön oppaassa (2012) suositellaan käyttämään apuna muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta. Esimerkiksi Saksassa raja-arvot laskennallisille maksimitilanteille ilman auringonpaisteaikojen huomioonottamista ovat 30 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä ja ns. todellisessa tilanteessa 8 tuntia vuodessa. Tanskassa sovelletaan todellisen tilanteen rajaarvona 10 tuntia vuodessa ja Ruotsissa 8 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. Välke-/varjostusmallinnus on tehty WindPRO-ohjelman Shadow-moduulilla napakorkeudeltaan 120- ja 137-metrisillä voimaloilla ns. todelliselle tilanteelle eli ottaen huomioon tuulivoimaloiden käyntiaika ja auringonpaistetunnit. Mallinnustulokset välkkymisen kestosta on esitetty neljälle havainnointipisteelle (läheisiä vakituisia ja lomaasuntoja). Suositusarvo 8 tuntia ei ylittynyt missään kohteessa. Vilkunnan kesto vaihteli välillä 3-7 tuntia vuodessa. Alle 8 mutta yli 1 tunnin varjostusvaikutuksia aiheutui 9 asuinrakennukselle ja 5 vapaa-ajan rakennukselle. Mankanevan Natura-alueen itäosaan aiheutuu yli 20 h/v ja keskiosaan 8-20 h/v varjostusvaikutuksia. EL V-keskus toteaa, että välkevaikutukset eivät ylitä suositusarvoja ja välkemallinnus on tehty kattavasti. Li nn ustova i kutu ks et Luonnonsuojelun näkökulmasta hanke on ongelmallinen erityisesti linnuston kohdistuvien yhteisvaikutusten kannalta. Yhdessä Korpi-Matin tuulipuiston kanssa hankkeet muodostavat vähintään 15 kilometriä leveän pohjois-eteläsuuntaisen esteen muuttolinnuille, joka on poikittainen ainakin hanhien luontaista muuttosuuntaa vastaan. Lisäksi alueella muuttaa ja pesii runsaasti petolintuja. Alueen sääksikanta on vielä vahva (10% Satakunnan kannasta pesii alle 5 kilometrin päässä hankealueesta) ja alueella pesii myös Suomessa harvalukuinen haarahaukka. Muita alueen arvokkaita petolintuja ovat merikotka ja mehiläishaukka. Pesimälinnuista myös kaakkuri saattaa kärsiä, ja laji on vaarassa jopa hävitä Mankanevan Natura-alueelta sen jäädessä kolmelta suunnalta tuulivoimaloiden ympäröimäksi.

6 VARELY/163/07.0'1/2014 6/10 Mikään yksittäinen turbiini ei merkittävästi lisää linnustoon kohdistuvaa riskiä muita enempää, vaan kysymys on turbiinien kokonaismäärästä ja hankalasta sijainnista muihin tuulipuistoihin nähden. Siksi vain luonnonsuojelun kannalta arvioiden hankkeen suunnittelua ei tulisi jatkaa ennen kuin mahdollinen Korpi-Matin tuulivoimapuisto on toiminnassa, jolloin voidaan seurata sen vaikutuksia lintujen lentoreitteihin ja käyttäytymiseen alueella. Korpi-Matin turbiinit saattavat ohjata merkittävästi enemmän lintuja Korvennevan alueella kuin hankkeen selvityksissä on tähän mennessä havaittu. Jatkosuunnittelussa pitää voida luotettavasti arvioida, ettei yhteisvaikutuksien kautta synny tuulivoiman rakentamista estäviä vaikutuksia linnustoon. Kaavamerkinnät ja -määräykset Koko yleiskaava-aluetta koskevissa määräyksissä sanotaan, että "Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyiswden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon valtiovaltioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista sekä ympäristöministeriön tuulivoimarakentamista koskevat ulkomelutason suunnitteluohjearvot." Tuulivoimarakentamisen ulkomelutasoa koskevista suunnitteluohjearvoista ollaan valmistelemassa valtioneuvoston asetusta kevään 2014 aikana, EL Y-keskus katsoo, että meluhaittojen ehkäisemistä koskevissa kaavamääräyksissä tulee viitata ainoastaan tuulivoiman suunnittelun ohjearvoihin. Suunnittelun lähtökohtana tulee olla, ettei M-1 alueelle ei sijoiteta lainkaan melulle herkkiä toimintoja. EL Y-keskus katsoo, että kaavamääräys tulee muotoilla siten ettei alueella sallita asuinrakentamista. M-1 aluetta koskevaan määräykseen tulee näin ollen sisällyttää ehdoton rakentamisrajoitus (MRL 43.2 ). Kaavan yleismääräyksissä edellytetään, että "Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on saatava hyväksyntä Puolustusvoimien Pääesikunnalta. " EL Y-keskus katsoo, että edellytykset kaavan toteuttamiseen tulee selvittää yleiskaavaa laadittaessa. Hyväksymismenettelyn sijaan kaavamääräyksissä on mahdollista edellyttää Puolustusvoimien kuulemista esim. lausunnon muodossa ennen rakennusluvan myöntämistä. Kaavan pohjoisosassa sijaitseva Korvennevan alue on osoitettu EO -kohteeksi, jonka ulottuvuutta ei ole määritelty lainkaan. Kaavamääräys kuuluu: "TURPEENOTTO KOHDE. Alueen rajaus tarkentuu lupamenettelyssä. Turpeenoton toteuttamisessa on huomioitava lähialueen luontoarvot. Turpeenoton päätyttyä kohdetta voidaan käyttää maa- ja metsätalouteen." Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan "Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon turvetuotantoon soveltuvat suot ja sovitettava yhteen tuotanto- ja suojelutarpeet. Turpeenottoalueiksi varataan jo ojitettuja tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja käytöstä paistettuja suopeltoja. Turpeenoton vaikutuksia on tarkasteltava valuma-alueittain ja otettava huomioon erityisesti suoluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja muiden ympäristönäkökohtien sekä taloudellisuuden asettamat vaatimukset." Satakunnan maakuntakaavassa Korvennevan aluetta ei ole varattu turvetuotantoalueeksi. Tuul ivoimayleiskaavassa ole tehty turpeenottoon liittyviä selvityksiä, eikä esitetty perusteita maakun-

7 VARELY/163/07.01/2014 7/10 takaavaan nähden. EL Y- keskus katsoo, ettei EO - merkinnälle näin ollen ole perusteita. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita koskevaa kaavamääräystä on tarpeen täydentää siten, ettei metsän käsittelyä saa suorittaa ilman 128 :ssä tarkoitettua lupaa (toimenpiderajoitus). Yhteisvaikutukset EL Y-keskuksen tiedossa olevat muut lähimmät tuulivoimahankkeet ovat suunnittelualueen vieressä länsipuolella Merikarvian Korpi-Matissa ja pohjoispuolella Merikarvian Halssissa. Muut lähimmät hankkeet sijaitsevat Kristiinankaupungin Mikonkeitaalla noin 9 km:n, Kristiinankaupungin Metsälässä noin 9 km:n, Siikaisten Leppijärvellä noin 10 km:n, Kristiinankaupungin Västervikissä noin 11 km:n, Siikaisten Jäneskeitaalla noin 11 km:n, Merikarvian Köörtilässä noin 17 km:n etäisyydellä suunnittelualueesta. Lisäksi km:n säteellä on noin kahdeksan muuta suurta tuulivoimapuistohanketta. Lähikuntien tuulivoimahankkeet on esitetty asianmukaisesti kartalla (kuva 25). Tuulivoimahankkeista voi syntyä erityisesti maisemaa ja linnustoa koskevia yhteisvaikutuksia. Lähimpien hankkeiden kanssa yhteisvaikutukset voivat koskea myös melua ja välkettä. Yhteisvaikutuksia arvioidaan kaavaselostuksessa luvussa 5.3. Melun ja välkkeen yhteisvaikutusten tarkastelua varten Korvennevan ja Korpi-Matin voimalat mallinnettiin yhdessä. Yhteisvaikutukset aiheuttavat hieman melualueen laajenemista hankealueiden ympärillä ja varsinkin niiden välissä Timmerheidissä, Mankanevan suoalueella ja Ahvenjärven ja Annalammin alueella ja 35 db:n suunnitteluohjearvo ylittyy kolmen uuden lomarakennuksen osalta. Myös varjostusalue laajenee hieman hankealueiden välisellä alueella ja etenkin Mankanevan eteläosassa, Korvennevan lähialueen asuintai lomarakennuksiin kohdistuva varjostus ei lisäänny. Yhteisvaikutukset valtatien 8 liikenteeseen voivat olla merkittäviä, mikäli tuulivoimaloita rakennetaan samanaikaisesti. Maisemallisesti Korvennevan, Halssin ja Korpi-Matin tuulivoimapuistot näkyisivät lähialueen avoimiin tiloihin, erityisesti merelle ja soille. Ne muodostavat myös vähintään 15 km leveän pohjois-etelä-suuntaisen esteen lintujen luontaista muuttosuuntaa vastaan, mikä lisää muuttolintujen törmäysriskiä. Yhteisvaikutuksia voi aiheutua myös pesimälajeille ja kaakkureihin kohdistuvat vaikutukset voivat olla maakunnallisella tasolla merkittäviä. EL Y-keskus toteaa, että yhteisvaikutukset on pääosin käsitelty kattavasti. Linnustovaikutusten osalta on kuitenkin vielä tarpeen odottaa mahdollisen Korpimatin tuulivoimapuiston seurantatietoja. Näitä osin EL Y -viittaa kohdassa "linnustovaikutukset" yksilöityyn seurantatarpeeseen. Selostuksessa on myös vielä jatkossa tarpeen tarkemmin arvioida, vaikuttaisiko Korvennevan tuulivoimaloiden rakentaminen heikentävästi vaihemaakuntakaavaan merkityn Korpi-Matin toteuttamiskelpoisuuteen.

8 VARELY/163/07.01 /2014 Seuranta 8/10 Yleiskaavan toteuttamisen vaikutukset ovat monitahoiset. Ne koostuvat luontoon ja maisemaan kohdistuvista vaikutuksista, melusta, varjostuksesta sekä näiden tekijöiden aiheuttamasta asuin- ja elinympäristön viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista. Vaikutusten arvioinnin kautta pyritään sellaiseen kaavaratkaisuun, ettei ennakoimattomia haitallisia vaikutuksia syntyisi. Suunnitteluvaiheen arviointiin liittyy kuitenkin epävarmuutta ja todelliset vaikutukset ilmenevät vasta kaavan toteutumisen myötä. Kaavan toteutumisesta aiheutuvien vaikutusten seurannan tarvetta ei ole käsitelty kaavaselostuksessa, mutta se on mukana YVA -selostuksessa. Jatkossa myös tuulivoimapuistohankkeen vaikutusten seurannasta tulisi kaavan laatimisen yhteydessä esittää keskeiset vaikutukset kattava seurantaohjelma, joka tu lisi mahdollisuuksien mukaan kytkeä hankkeen edellyttämiin lupiin. _I / - -~~ Ylitarkastajf uu111u r\.11aapi Ylitarkastaja Esa Hoffren TIEDOKSI Satakuntaliitto Satakunnan museo I Liisa Nummelin, Leena Ko ivisto, leena. EL Y/Anu Lillunen, Ville Vasko

9 LIITE 1,... VAREL Y/ ll,,\ ~ ll~pll"'f tt.i# \ 1,,. L ' "11n/r11/u~o (r A

10 VARELY/163/07.01 /2014 KORVENNEVAN TUUUVOIMAPUISTOH OSAYlEISKAAVA MERIKARVIAN KUNTA 10/ UM.-.iA. MEfSÅTA1.0U$Y"1.T'A&NE"tAt.IA AJ~o.nv 1yrtu~.i-n..-~~Y>iKtqn. H'-*'' sa.,}011;il~ b.l,ll ye.lm~ Nflt t,qflm o.;o l hi~.. ttkj 1itta 11at1en ttuo110- teiy:,,. llk!lft~j. Mt11 - jtc ff'~pl~ :f9'i.enmml'*l bjin;~..tnn1tian 2l~mttf.fi r~1~ t 11UU~«rrelorr,1a "'l ~11t~ ~fnlio.t~1ll lmm<i. SUO.Jl\.Uld.l.IE A.Loaboi,,,;y ldl!jmb.11 wbisia loinlft'1)1oa:i ta._,~ ~ voh<.jt d.mllfllioå~.anllil:a.t.~al.jltl:n~umvtll A1~11 1rwo:1nkiyt1100n mlllhd~lllo:i; U ~~~ ~v~~rdbdrtrl tah.lnkkai&&.l llll fmllfl 'ftll l~1itc.:o.r.ll lli1" mt.'1tlml:\vbll~l~~llitlltlrr l')'hf~ llllh hj~ojlllu!i~'f NW.. l t... i. &1 '1ii yn1~~~m1...,...i_a ~~Jit;..<WMIJWMCJ' IO~ turpe~nottc»<c» I OI. /i!ämn rv>a 1o.1 1Mt-ar..1:WllplltNflt~M luipt,tncilotl h.'*utwln'... 0-!I tt..oflllollilvalinalue.-i wr~ct U~ttM m.. jl~ioltlttfl. r~ton P'i\t'itrtal;OhdlilWoi'OIO:a&n EHERJlAHUOUQN)(OttOO M~!lMOfl ot6t6 l!ajl.-"'»p..miol'li:u'1k~ BllMl'rAl~... KORVENNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSA YLEISKAAVA Mittakaava 1: NYKYlr-JEN t JClJ,...OSTETT~VA. TIEYHTEYS.,.,.. _!j> CtUl!Ell... ~ENUUSI TWVHJEY-S vo"'~j.a,f<f)"mteysfaav( l#n<i~r on... 1&tt1, v.,oi.- ria n ~fkt\tf'qr' 41P.. ~ ja lftiinllimn.-...ohe~ 'l'!.. IJ T'UlA.fYOIMALOCH:.U AUJ(. M!lfiUJ'.ni1ll;a~anfM: "'MM, ).l Qri ~ Sop&l a.tw'-'fol~t~ Vo.,..aloltl woman -.p -:C,.. 11.lito~.i11.-.9W'IQ~ fo!l0 "'4f\.Jt)t nof11mlt$11ml p ~ "191'1"i i\ Vot~ r~l~in-t'ip6tl)~puilhl tqcja~uwq.tlolanil'..,..!t ~lt tw Twhciil'nllddiln <IOtH- M! b.jm ir,..t.11 i~wl \OltJflil-Wli6MMl:J ~elol1 in8lll1't 1'u..fäoh\1.IOidM l'l6c>tfu:wt9!il... ennia n t~o M. Tw~..O 'NI04lr1 kom>m t~w:wn-..wm! Ula,,_.,,~i~ ttf!uwnbo~ C#tlller'l ntllt;..ai~ Tuu~~Wi~ n O'ldl.'J Y '/l'ltt:iru!ij'\~ Mlttbl Yoi harj:j~:t PNa,,. m~*9b,l lln YlEISKMVA-AVJEEloi RA.lfl. ALUEENRA.lo\ MERI OHJEal lfen IAJ.SI MAAKAAPE1.l M..-.-,..n tumli tt»~ ttwh aoitliw~en roumwl ~Wt'*ttten,...,...1\- UJöNNCIN MC»O... OToeJUDt.'N~Nl\.l, TA ERJNISENAA\l(:)KAtAL~ ;.W4 rt ma~j'fll>l., lt t:;'t~ llft. ~h.'f' el11--'~~qt\!l1,> &.ÅMU 08'\ft nl.lmtro '-t& Jil ll,r()l"(jqmt~l\m n ll~~j;mtn.. LtJOMNON MONIMUOTOISt.IL<>EN i<anwj.ta PAJKALLl~ESHNtV'OkMAl.UE. Ai»~n~on py!sl\':11 ~ "'ct11ns;myml lietn. ~lil tl..'lllf\uma'q A&11 lllcnioatt...'l'jl\mrt ~km!aa. KOKO A.YlEt:IW'{M\U1f!rA fsqske;\iaj MJ.AM'fKSEJ 1 Mll(ili'1Jl._,. onl18'.jmj~~ ilt~~:n T7eot "-.ukollt.1r.n n9 0~1.>C... ""'9 )'!ri!ilaavt,., ow,lti1wi,.;1 "t'o!dlfln ktyl1m,-.kt..,sn 1'11Jb~llt.,_ lj\imll,...,._,dlf'i fl!im!nfl..._b 'f.!n myönu!rnmn PC!~ tciul~!oi3en ~lo fw...s11eilb~ ~--~OSOl!l!nul IUJJ.-.d~ al ~~bo~d.un s,p'iba )llåienu. a"u"m h- 12 ~wiimal.m ~ 1 l'lidwl wutim r.i\ rn..i110t!ail.. ti.dycwn~~ n1n..ahl<~mdon~ ~JH!tctn ;a.~'fuki 1.-5'lfp~ s;~ tti~... Etnell W Wll'ftiilfdjift tilli"ltl.itklwln ~t}'mllltmtt on latili'li h~~"""" P11d\ltM'fQin-Jtn PMe~na. WOHNON MOtrollfAJOTotSUl.CIEN ~r.na.lta Ul.JU AR'IJOKAS M UE M.eftl"!Wm~ o:i mi:f.tdol~«niw~~~ytltltn hll0ma~ ah1cmi ~~ Misw ditbtk.lrml"oll'll'u'-iucf'fto~mtyt\s«n l. ~tsol'toln. N la.ivoimai.alloks'111 OHJeeu.. INEN SIJAIHfl ~1omwD..,m11:a~~~Jt'111;1 r.ill1 1tc1"'1 U)'Mrtyyn ~mllfti:l«ln~n T~m~"~YGIPtali!'OIJen"'a~61lneto:sotcn;ut0tl.'s'1111in#lnol' n1lcorira.js~ncnuil!jllflmli!lr.tamål:t~jhun~ ~ ~lt~and1 1:.:1Mmir.llim.' ~ ymp.arincn"1~l'f''1rtölrlöll'n~ ol!uoan ~u~,. ' ~ml.. G1ötiWtotllttliiifal'l li~.,.il~mimti:l*» m tcjtmq11natijer~~ ~~l'mlt-'cnuth'4,...~min 1!4ie~ 1Akom&U~n :i.u11nltst luof"'9ntit

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 Lausuntojen vastineet, 1 (7) Sisällysluettelo 1 Liikenteen

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

Tuulivoimarakentaminen, YVA ja kaavoitus

Tuulivoimarakentaminen, YVA ja kaavoitus Tuulivoimarakentaminen, YVA ja kaavoitus Kehittämiskeskustelu 5.9.2013 Kankaanpää Anu Lillunen VARELY / Ympäristönsuojeluyksikkö / AL 5.9.2013 Tavoitteita Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020: Uusiutuvan

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Liite 11 1 (13) 24.2.2015

Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Huittisten kaupunki Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoalueen melu

Tuulivoimatuotantoalueen melu Tuulivoimatuotantoalueen melu John Öst Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.3.2017 Tuulivoiman keskeiset vaikutukset Keskeisiä vaikutuksia ovat muun muassa vaikutukset maisemaan, linnustoon ja turvallisuuteen

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 2.4.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 4 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä melusta... 4 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio - Melumallinnus

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

LAUSUNTO, HAKEMUS POIKKEAMISEKSI ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVASTA, SIIKAJOKI

LAUSUNTO, HAKEMUS POIKKEAMISEKSI ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVASTA, SIIKAJOKI LAUSUNTO POPELY/1728/2017 Pohjois-Pohjanmaa 20.11.2017 Raahen rakennusvalvonta Jyrki Määttä jyrki.määttä@raahe.fi LAUSUNTO, HAKEMUS POIKKEAMISEKSI ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVASTA, SIIKAJOKI Taustaa:

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7)

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7) Lakiakankangas 1 Malinen Pertti Liite 7 1 (7) 16.2.2014 Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Yrittäjänkatu 13, PL 186, 65101 Vaasa Puh. 010 4090, fax 010 409 6999,

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL 38 90015 Oulun kaupunki 1 : Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Suunnittelutarveratkaisuhakemusten täydennys: Päivitetty melu- ja varjostusvaikutusten mallinnus

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 24.9.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 3 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä äänestä... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 13.1.2015 43100 Saarijärvi

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 13.1.2015 43100 Saarijärvi 1 / 5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi LAUSUNTO ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 13.1.2015 43100 Saarijärvi VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, Kaavaluonnos Karstula Karstulan kunta pyytää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimahanke

Soidinmäen tuulivoimahanke KESELY/14//07.04/2013 Keski-Suomi 17.1.2014 Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy/Megatuuli Oy Teknobulevardi 3-5 01530 VANTAA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Hanke: Soidinmäen

Lisätiedot

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.4.2012 Viite 82139905 MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS MUNNINMÄEN TUULIVOIMALAT MELUMALLINNUS Päivämäärä 5.4.2012 Laatija

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Lestijärven tuulivoimapuisto

Lestijärven tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LESTIJÄRVEN TUULIVOIMA OY Lestijärven tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E126 x 118 x HH170 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 182014 P20818 FCG

Lisätiedot

TERVETULOA. Steningen Tuulipuiston osayleiskaava. Yleisötilaisuus 21.11.2013 Sauvo

TERVETULOA. Steningen Tuulipuiston osayleiskaava. Yleisötilaisuus 21.11.2013 Sauvo TERVETULOA Steningen Tuulipuiston osayleiskaava Yleisötilaisuus 21.11.2013 Sauvo OHJELMA 18.00 Kahvitarjoilu TILAISUUDEN AVAUS Seppo Allen, Sauvon kunnanjohtaja KAAVAHANKKEEN ESITTELY Anne Karlsson, kaavan

Lisätiedot

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III Markus Erkkilä 11/2014 Esityksen sisältö Maakuntakaavoitus yleisesti Maakuntakaavatilanne Etelä Pohjanmaalla

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 21.12.2016 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 7.10.2016 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, luonnosvaihe KAAVAHANKE

Lisätiedot

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY V126 x 7 x HH137m

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus Erkki Heikkola Raportin otsikko ja kirjoittajat Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka - Melumallinnus Erkki Heikkola Numerola Oy Asiakas Ilmatar Luhanka Oy Tiivistelmä

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä Ilkka Niskanen Paljon mielipiteitä, tunnetta, pelkoa, uskomuksia 2 Tuulivoimaa Euroopassa ja Suomessa Maa Pinta-ala km2

Lisätiedot

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TILAISUUDEN OHJELMA 1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo 2. YVA-menettely, ELY-keskus Leena Ivalo 3. Voimamylly Oy:n

Lisätiedot

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAT/ 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Keuruu

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAT/ 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Keuruu 19.4.2012 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAT/ 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Keuruu 18.4.2012 1 MAAKUNTAKAAVOITUSTILANNE Keski-Suomen maakuntakaava - kokonaismaakuntakaava Vahvistus 14.4.2009, lainvoima

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava 19.12.2011 päivitetty 6.2.2012, 27.2.2012, 30.10.2012, Merikarvian kunta Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue

Lisätiedot

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta?

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Tuulialfa Oy Knuutintie 3 as.2 00370 Helsinki www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Viite: Napapiirin

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY N117 x 12 x HH141 + G128 x 33

Lisätiedot

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) YHTEENVETO JA VASTINEET KAAVAEHDOTUKSEN LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA Nähtävilläoloaika 16.9. 13.11.2015 Lausunnot L1 Lausunnon Varsinais- Suomen

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 21.2.2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 21.2.2013. ELY keskuksen kannanotto 22.1.2014 1 / 10 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 21.2.2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueen eteläpuolelle lähimmillään 3,5 km etäisyydelle ulottuu

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25. 11.2014 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1

Lisätiedot

Liite 14 1 (21) 10.3.2014

Liite 14 1 (21) 10.3.2014 Liite 14 1 (21) 10.3.2014 Koski Tl kunta ja Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaluonnos Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Koski Tl:n ja Marttilan Verhonkulman

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (9) Sisällysluettelo 1 Ylivieskan kaupunki,

Lisätiedot

SOPIMUS TUULIVOIMAYLEISKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ JA YHTEIS- TYÖSTÄ (LUONNOS)

SOPIMUS TUULIVOIMAYLEISKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ JA YHTEIS- TYÖSTÄ (LUONNOS) SOPIMUS TUULIVOIMAYLEISKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ JA YHTEIS- TYÖSTÄ (LUONNOS) Sopijapuolet Viitasaaren kaupunki Keskitie 10 44500 Viitasaari (Jäljempänä sopimuksessa Viitasaaren kaupunki) Greenwatt

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Suoluonnon suojelu maakuntakaavoituksessa

Suoluonnon suojelu maakuntakaavoituksessa Suoluonnon suojelu maakuntakaavoituksessa Aulikki Alanen, ympäristöneuvos, YM/LYMO Suo, luonto ja turve yleisöseminaari 24.5.2016 Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoki Soidensuojelutyöryhmän ehdotus SSTE

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Muistio 1 (7) Läsnä Esa Hoffrén Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja, YVA yhteyshenkilö

Muistio 1 (7) Läsnä Esa Hoffrén Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja, YVA yhteyshenkilö Muistio 1 (7) Närhi Johanna 18.4.2013 UPM-KYMMENE OYJ Merikarvian Korvennevan tuulivoima-menettely Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) ja YVA:n esittely Aika 15.4.2013 klo 12.30-14.10 Paikka

Lisätiedot

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9. 82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti Merikarvian Korpi-Matin osayleiskaava PALAUTERAPORTTI 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.2014 1) Pääesikunnan

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 22.3.2017 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 1.2.2017 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe KAAVAHANKE Kaava-alue

Lisätiedot