Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma"

Transkriptio

1 Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Jyväskylän kaupunki

2 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto Työn tavoitteet Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelualueen rajaus Lähtötiedot Kaavoitustilanne Virkistysreittien luokitus Jyväskylässä Sidosryhmät ja vuoropuhelu Alueellinen virkistysreittisuunnitelma Reittien ja palvelujen toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet Aluereitit Lähireitit Polkumaiset yhteydet Pitkospuut Ladut Esteettömät reitit ja vanhustenpolku Esteetön nuotiopaikka ja lintutorni Haukanniemen silta Ulkoliikuntavälineet Reittien ja palvelujen sijainti Tuomiojärven rantaraitti Muut suunnittelualueeseen kuuluvat yhteydet Ladut ja talvikävelyreitit Toimenpideohjelma ja kustannusarvio

3 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Johdanto Koko kaupungin kattava Jyväskylän virkistysreittiselvitys valmistui vuonna Selvityksessä määriteltiin virkistysreiteistä käytettävä terminologia, ja siinä esitettiin tavoiteverkko retkeilyreiteille, ulkoilureiteille ja aluereiteille sekä erillisreiteille ja yksilöidyille reiteille. Virkistysreittiselvityksessä todettiin, että sen jatkona on tarpeen laatia alueellisia virkistysreittisuunnitelmia. Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma on näistä suunnitelmista ensimmäinen. Tuomiojärven Laajavuoren alue valittiin ensimmäiseksi alueellisen suunnitelman kohteeksi, koska siellä on käynnissä useita asemakaavahankkeita. Tuomiojärven rantaraitti on myös nostettu esiin kehitettävänä reittinä useammassa yhteydessä, mm. kaupungin viherpolitiikassa, ilmasto-ohjelmassa sekä Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelmassa. Suunnitelman tekovaiheessa otettiin huomioon työn pilottiluonne, ja kehitettiin alueellisten suunnitelmien tekemiseen sopivat toimintatavat ja -periaatteet. Alueellisessa virkistysreittisuunnitelmassa osoitetaan lähireitit ja palvelureitit sekä tarkennetaan kaupungin tasolla suunniteltujen aluereittien sijaintia ja laatutasoa. Suunnitelma sisältää myös toimenpideohjelman alustavine kustannusarvioineen. Valmistunutta suunnitelmaa hyödynnetään kaavahankkeiden taustamateriaalina ja lähtötietona, viheralueiden tarkemmassa suunnittelussa sekä reittien toteuttamiseen tähtäävän investointiohjelman perustana. Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma on laadittu Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakennepalveluiden kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan vastuualueiden toimeksiannosta. Suunnittelu aloitettiin lokakuussa Selvityksen laadintaan on osallistunut työryhmä, johon ovat kuuluneet: Mervi Vallinkoski, maisema-arkkitehti, pj Timo Vuoriainen, liikenneinsinööri Kari Häkkinen, ulkoilualueiden esimies Vesa Lehtinen, kaupunginpuutarhuri Vesa Rajaniemi, kaavoitusinsinööri Heikki Sihvonen, ympäristönsuojelusuunnittelija Nana Pentti, kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho, kaavoitusarkkitehti Kalle Räinä, kaavasuunnittelija Tapio Koikkalainen, ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri Merja Tissari, ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat Auvo Hamarus, ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat Työn aikana kuultiin alueella toimivien kaupungin eri hallintokuntien edustajia sekä asukkaita asukasyhdistysten ja järjestöjen edustajien kautta. Laajempi asukkaiden näkemys saatiin samaan aikaan käynnissä olleen Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hankkeen yhteydessä Jyväskylässä tehdyn asukaskyselyn kautta. Konsulttina työssä on toiminut WSP Finland Oy projektipäällikkönään maisema-arkkitehti MARK Arto Kaituri. Lisäksi työhön ovat osallistuneet DI Riikka Kallio ja miljöösuunnittelija AMK Juuso Haapamäki. 3

4 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Työn tavoitteet Alueellisessa virkistysreittisuunnitelmassa tarkennetaan koko kaupungin virkistysreittiselvitystä siten, että se sisältää kaikkien virkistykseen tarkoitettujen reittien analyysin sekä parantamistarpeet kesä- ja talvitilanteessa. Suunnitteluun otetaan mukaan lähireitit, palvelureitit, reitteihin liittyvät palvelut ja kunnossapidon muutostarpeet. Lähireittitasoisen tarkastelun mukaan ottaminen on olennainen lähtökohta, jotta mm. yhteydet asuinalueilta päävirkistysreiteille saadaan turvattua. Suunnitelmassa kuvataan reittien laatutaso, toteutustavan laadulliset periaatteet ja kunnossapidon tarpeet. Tarkempi toteutustapa reiteille määritellään myöhemmin toteutussuunnittelun yhteydessä. Tavoitteena on osoittaa se, mitä reittejä tai reittiosuuksia rakennetaan tulevina vuosina sekä määrittää reittien vastuutahot. Suunnittelun lähtökohtana ja päänäkökulmana oli reittien virkistyskäyttö. Työmatka- ja asiointiliikenne kuitenkin käyttävät usein osittain samoja reittejä, minkä takia suunnittelussa otettiin mahdollisuuksien mukaan huomioon myös työmatka- ja asiointiliikenteen tarpeita. Jyväskylän alueelle on määritelty työmatka- ja asiointiliikenteen tarpeita palvelevia kevyen liikenteen laatukäytäviä, mutta Tuomiojärven alueelle ei sellaista nykyisin sijoitu. Työn aikana keskusteltiin tarpeesta osoittaa laatukäytävä Tuomiojärven länsipuolelle palvelemaan Länsi-Palokan, Haukkalan ja tulevan Savulahden liikennettä keskustaan. Tässä suunnitelmassa laatukäytävää ei ole osoitettu, vaan sen tarve, sijoittuminen ja toteuttamisen vaatimat toimenpiteet tulee tutkia tarkemmin jatkosuunnittelussa. Tuomiojärven rantaraitti ja sen varren virkistysalueet ovat osa tekeillä olevassa yleiskaavassa määriteltyjä Kehä Sinisiä, joille ei mm. osoiteta uusia omarantaisia tontteja, vaan ne säilyvät virkistyskäytössä. Koska Tuomiojärveä kiertävä rantaraitti nousi voimakkaasti esiin työn lähtökohdista, päätettiin se ottaa omaksi suunnittelukokonaisuudekseen. Tuomiojärven rantaraitin osalta tavoitteena oli löytää reitille tarkka sijainti sekä muodostaa samalla reitistä mahdollisimman luonnonläheinen, vettä lähellä kulkeva yhteys. Tarkoituksena ei ollut tehdä Jyväsjärven rantaraitin kopiota, vaan muodostaa Tuomiojärvelle oma tähän ympäristöön soveltuva reitti. Tärkeänä tavoite oli myös saada erilaiset kulkijat eri reiteille siten, että lähimpänä vettä kulkeva reitti on suunnattu pääasiassa jalankulkuun, jolloin nopeampi pyöräily ja rullaluistelu tapahtuvat kauempana rannasta. Muita suunnittelukokonaisuuksia olivat käynnissä olevien uusien kaava-hankkeiden reitit, Laajavuoren alue sekä nykyisten alueiden parannettavat reitit. Tuomiojärven ympäristössä on useita valtakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita luontokohteita. Näiden luonnontilaa pyritään säästämään mahdollisimman paljon käyttämällä kevyitä rakenneratkaisuja, kuten pitkospuita ja siltoja, sekä sovittamalla reitin leveys luontokohteeseen ja toiminnalliseen tarpeeseen. Lähellä asutusta sijaitsevat luontoarvot turvataan parhaiten rakentamalla selkeät reitit ja polut, jolloin ihmisten kulkemisesta aiheutuva kuluminen kohdistuu pienemmälle alueelle. Nykyisten parannettavien reittien osalta tavoite oli ottaa huomioon virkistysreittien useat eri käyttötavat. Ihmisillä on erilaisia tarpeita, ja virkistysreittien tuleekin tarjota mahdollisuus erilaisiin tapoihin virkistyä luonnossa. Tämän mahdollistaa kattava, erilaisissa ympäristöissä, ja erityyppisiä reittejä niin laadullisesti kuin reitin pituudenkin osalta sisältävä verkosto. Verkoston tulee olla monipuolinen myös talvikäytössä. Virkistysreitteihin liittyvät palvelut ja palvelureitit ovat osa monipuolisen käytön mahdollistamista. Yhtenä reittien monipuolisuuteen liittyvänä tavoitteena oli tutkia esteettömän ranta-/luontoreitin saamista alueelle. 4

5 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Uusien kaava-alueiden osalta tavoitteena oli varmistaa, että kaavan toteutuessa nykyiset virkistysreittiyhteydet säilyvät, ja että jo määritellyille nykyisille ja tavoitteellisille aluereiteille on kaavoissa varaukset. Laajavuoren alueen kaavoitus oli työn aikana käynnissä, minkä takia Laajavuoren kaava-alueen sisällä tapahtuvat muutokset eivät kuuluneet hankkeeseen. Laajavuori on kuitenkin koko kaupunkia palveleva liikuntakeskus, jossa on monipuolista sekä virkistystä että urheilua palvelevaa toimintaa. Tässä suunnitelmassa osoitettiin Laajavuoren alueelle hyvät kevyen liikenteen yhteydet kaikkina vuodenaikoina. 5

6 Laajavuorenn alueellinen virkistysreittisuunnitelma Suunnittelunn lähtökohdat 3.1 Suunnittelualueen rajaus Suunnittelualueeseen kuuluvatt Tuomiojärven ja Laajavuoren alueet. Idästää suunnittelualue rajautuu Saarijärventiehen ja etelästä Rajakatuun, Nisulankatuun ja Vesangantiehen. Län- alueeseen. Pohjoisesta mukaan on otettu Elovainio ja Korppumäen eteläosat. Suunnittelu- alueen rajat on esitetty kuvassa 1. Kuvassa on esitetty myös merkittävimmät alueella nestä alue on rajattu siten, ettää Laajavuoren laskettelumäki mahtuu kokonaisuudessaan käynnissä olevat kaavahankkeet (vuoden 2010 tilanne). Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus. 6

7 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Lähtötiedot Työn lähtökohtana on ollut vuonna 2010 valmistunut Jyväskylän kaupungin virkistysreittiselvitys. Selvityksessä on esitetty tavoiteverkko retkeilyreiteille, ulkoilureiteille ja aluereiteille sekä erillisreiteille ja yksilöidyille reiteille sekä määritelty virkistysreiteistä käytettävä terminologia. Tavoitteellinen virkistysreittiverkko aluereittitasolla perustuu tähän selvitykseen. Nykyiset kevyen liikenteen väylät, puistokäytävät, polut, jalkakäytävät ja ladut saatiin selville yhdistämällä tiedot pyöräilykartasta, ulkoilukartasta, opaskartasta ja maastokartasta. Tärkeä lähtöaineisto nykyisen ja tavoitteellisen virkistysreittiverkon vertaamiseen ja sijainnin suunnitteluun olivat ajantasa-asemakaava ja viheryleissuunnitelmat sekä nykyisten ja suunniteltujen palvelujen sijainnit ja asukastiedot. Lisäksi tutkittiin meneillä olevien kaavahankkeiden luonnoksia. Myös Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelmaa ja tekeillä olevaa Jyväskylän pienten sisäjärvien melonta- ja veneilyreittiselvitystä käytettiin lähtötietoina. Jyväskylän merkittävät luontokohteet on kuvattu samannimisiin vuonna 2007 ja 2009 ilmestyneisiin raportteihin. Lisäksi suunnittelualueelta on tehty useita luontoselvityksiä ja liito-oravaselvityksiä, joissa on kuvattuna tarkemmin luonnon tilaa ja arvokohteita. Lisäksi käytössä oli selvitykset Jyväskylän ekologisesta verkostosta ja viheralueiden arvojen kartoituksesta sekä luonnonsuojelualueista tehdyt päätökset ja lausunnot. (vrt. lähteet) 3.3 Kaavoitustilanne Suunnittelualueella on useita voimassa olevia kaavoja. Käynnissä olevia kaavahankkeita ovat: Laajavuori, Pikku-Haukkala, Savulahti I, Mannisenmäki I ja II, Mannila ja Kivelänranta. Hankkeiden sijainti on esitetty kuvassa 1. Niiden sisältö ja vaihe maaliskuussa 2011 on kuvattu alla. Laajavuoren asemakaavan suunnittelualue käsittää noin 140 hehtaarin suuruisen alueen koostuen pääosin virkistysalueista. Suunnittelualueella sijaitsevat mm. hiihtokeskus Laajavuori, hyppyrimäkien alueet, Hotelli Rantasipi Laajavuori ja Vuorilampi. Tavoitteena on laatia asemakaava, joka mahdollistaa kehittämisen paikallisena ja seudullisena, monipuolisena, toimivana ja viihtyisänä retkeily-, ulkoilu-, liikunta- ja matkailu-keskuksena alueen luonnonarvot turvaten. Kaavan vaikutukset virkistysreittiverkostoon ovat pieniä, sillä kaavan reitit ovat pääosin nykyisiä. Vuorilammelle johtavan uuden kadun yli on suunniteltu ylikulkumahdollisuus (ladut). Kaavaluonnos oli nähtävillä syksyllä Kaavaehdotusta ollaan laatimassa. Pikku-Haukkalan kaava-alueella on Haukkalan koulusairaala, palstaviljelyalue ja pienten lasten leikkipaikka sekä uimaranta. Alueella kasvaa jykevää männikkömetsää. Asemakaavamuutoksen tarkoitus on muuttaa nykyinen sairaala-alue asuinalueeksi. Kaavaehdotuksessa Tuomiojärven ranta on jätetty virkistysalueeksi, ja mahdollinen rantaraitti on merkitty suunnitelmaan. Pikku-Haukkalan asemakaavaehdotus oli nähtävillä helmi-maaliskuussa Savulahden alueella on pientaloasutusta ja peltoa, mutta suurimmaksi osaksi se on metsää. Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa pientalojen ja pienkerrostalojen rakentaminen, ja suojella alueen luontoarvot. Tuomiojärven rantavyöhykkeelle mahdollistetaan kevyen liikenteen kulkuyhteys etelä-pohjoissuunnassa. Savulahden kaavoitus tuli vireille toukokuussa

8 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Mannisenmäen alueen kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa asuinpientalojen ja - kerrostalojen sekä niiden tarvitsemien kunnallisteknisten järjestelmien rakentaminen sekä turvata virkistys- ja luontoarvot. Myös liikerakentamisen mahdollisuus tutkitaan. Mankola II asemakaava on hyväksytty tammikuussa Kaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tuomiojärven rantaraitti ohjataan alueen läpi korkeimman hallintooikeuden päätöksestä riippuen joko kadun tai viheralueen kautta. Kivelänrannan alueesta on järjestetty arkkitehtikilpailu, jonka pohjalta on valmisteltu kaavamuutosta. Tavoitteena on suunnitella korkeatasoinen ja omaleimainen asuntoalue sekä vanhan leirintäalueen että pohjoisen mäenharjanteen kohdalle. Kaavan yhteydessä otetaan huomioon erityistekijät, kuten maisema, luontoarvot, virkistysreittiyhteydet ja läheisestä moottoritiestä aiheutuvat meluhaitat. Lisäksi kaavassa tutkitaan ammattiopiston paikoitustarpeita. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä keväällä Kaavaehdotus tulee nähtäville syksyllä Virkistysreittien luokitus Jyväskylässä Jyväskylän virkistysreiteille luotiin hallintokunnille yhteinen luokitus vuonna Luokitus perustuu ensisijaisesti reitin käyttötarkoitukseen, ja siihen kuinka kaukana asutuksesta reitti sijaitsee. Luokka kuvaa väylän luonnetta eli sitä, mihin tarkoitukseen väylä on ensisijaisesti suunniteltu. Tavoitteena on käyttäjälähtöisyys, joten eri väyläluokkien on tarkoitus olla myös maastossa erilaisia. Käytetty reittien pääluokitus on: retkeilyreitti, ulkoilureitti, aluereitti ja lähireitti. Pääluokituksen lisäksi on esitetty erillisreitit, jotka on tarkoitettu vain yhden lajin harrastajille. Tällaisia ovat esimerkiksi hevosurheilureitit. Pääluokan reittien ja erillisreittien lisäksi on muodostettu palvelureitit kuvaamaan väyliä, joiden sijainti, mitoitus ja rakenteet on suunniteltu erityisesti tiettyä käyttäjäryhmää ajatellen, mutta väylää voivat toki käyttää muutkin ulkoilijat. Taulukossa 1 on esitetty tiivistelmä Jyväskylän virkistysreittien luokituksesta. Tarkempi kuvaus luokituksesta on Jyväskylän virkistysreittiselvityksessä (2010). 8

9 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Taulukko 1. Jyväskylän virkistysreittien luokitus Reittityyppi Käyttötarkoitus Sijainti Pääluokat Retkeilyreitti Viikonlopun ja loma-aikojen ulkoilu, (mahdollisesti maastopyöräily) Taajamien ulkopuoliset retkeilyalueet ja metsät Ulkoilureitti Päivittäinen ulkoilu Retkeilyalueet, taajaman läheiset virkistysalueet ja metsät Aluereitti Lähireitti Päivittäinen kuntoilu ja ulkoilu, myös asiointi- ja työmatkaliikennettä Päivittäinen kuntoilu ja ulkoilu, erityisenä kohderyhmänä lyhyitä matkoja kulkevat Erillisreitit (Reitti, jonka käyttö on suunnattu vain yhden lajin käyttäjille) Kuntopolku, (ulkoilureitti / aluereitti) Luontopolku (ulkoilureitti / aluereitti) Hevosurheilureitti (ulkoilureitti) Maastopyöräily (ulkoilureitti) Päivittäinen kuntoilu Ympäristö- tai luontokasvatus, maisema- / luontokohde Säännöllinen harrastustoiminta Säännöllinen harrastustoiminta Taajamien virkistysalueet ja viheralueet ja niitä yhdistävät reitit sekä kadun/tien varren kevyen liikenteen väylät Asuinalueiden viheralueet, yhdistää asuinalueiden virkistyspalveluita ja lähipuistoja, yhteydet ulkoilureiteille, kadun varren kevyen liikenteen väylät, jos yhteystarve sijaitsee katualueella Taajamien virkistysalueet ja viheralueet Taajamien virkistysalueet ja viheralueet, taajamien lähialueet Taajamien läheisyys, sijoitus tallien mukaan Ulkoilu- ja virkistysalueet taajamien läheisyydessä Palvelureitit (Aluereitti / lähireitti, jonka sijainnissa, mitoituksessa, rakenteissa ja palveluissa on otettu erityisesti huomioon jokin käyttäjäryhmä / aihe, ei sulje muita käyttäjiä pois reitiltä) Ikääntyneiden reitti Pyörätuolireitti Lähilatu Koiralatu Erityisesti ikääntyneiden ulkoilu, esteetön reitti Ulkoilu pyörätuolilla, esteetön reitti Lasten ja vanhusten ulkoilu, siirtymäreitti ulkoilualueiden laduille Latu, jolla koirien ulkoilutus on sallittu aina tai tiettyyn kellonaikaan Palvelutalojen läheisyys Ulkoilualueet tai asuinalueiden viheralueet, esteetön pääsy pysäköintialueelta ja/tai julkisen liikenteen pysäkiltä Asuinalueiden viheralueet ja puistot Rullaluistelureitti Säännöllinen harrastustoiminta Asuinalueiden tai liikunta-alueiden läheisyydessä Maisema- / äänimaisemareitti, taidereitti Virkistysympäristön monipuolistaminen Sijainti ympäristön mukaan / tarkoitusta varten suunniteltu 9

10 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Sidosryhmät ja vuoropuhelu Suunnittelun aikana kuultiin alueella toimivien kaupungin palveluiden edustajia ja asukkaita. Heitä varten järjestettiin kaksi tilaisuutta, joista toinen oli tarkoitettu virkamiehille, ja toinen asukkaiden ja käyttäjien edustajaryhmille. Molemmat tilaisuudet olivat kutsutilaisuuksia. Lisäksi asukkaiden mielipiteitä saatiin käymällä läpi Sulka II -hankkeessa tehdyn asukaskyselyn vastaukset. Näiden tilaisuuksien lisäksi asukkaiden kanssa käytiin sähköpostikirjeenvaihtoa. Kaupungin edustajien tilaisuus oli Siihen osallistuivat edustajat liikuntapalveluista, opetustoimesta, koulutuskuntayhtymästä ja Viitakodit ry:stä. Tilaisuudessa esiteltiin suunnitelmaluonnosta ja pyydettiin edustajien näkemyksiä suunnitelmaan sekä toiveita virkistysreittien kehittämisestä. Tuomiojärven kiertävä reitti sai myönteisen vastaanoton. Erityisesti pidettiin ajatuksesta, joka pitää pyöräilyn ja rullaluistelun erillään jalankulusta. Tilaisuudessa kiinnitettiin huomiota koululaisten tarpeisiin päästä pyörällä kouluun turvallisia reittejä. Yksittäisistä kohteista tilaisuudessa korostui Haukanniemen tärkeys virkistysalueena, Laajavuorentien kevyen liikenteen väylä, yhdyslatujen puute ja Kortepohjan vanhusten palvelujen tarve. Asukkaiden ja käyttäjien tilaisuus järjestettiin Tilaisuudessa oli edustajia Viitaniemen asukasyhdistyksestä, Laajavuori Oy:stä, Kortepohjan opiskelija-asujista, Jyväskylän seurakunnasta, Jyvässulasta, JAPA ry:stä, JKL:n yläkaupungin asukasyhdistyksestä, Jyväskylä-seurasta, Jyväskylän pyöräilyseurasta sekä Melanvilauttajat ry:stä. Hanke sai myönteisen vastaanoton myös tässä tilaisuudessa. Rantaraitin rakentamisen toivottiin alkavan mahdollisimman pikaisesti. Reitin varren palveluista tärkeinä pidettiin taukopaikkoja, kuivakäymälöitä, penkkejä ja valaistusta. Yksittäisistä kohteista eniten esillä olivat työmatkapyöräilyyn soveltuvan sujuvan reitin saaminen Tuomiojärven länsipuolelle, Viitaniemen puiston valaistus, reitin linjaaminen jousiammuntakentän ohi (suojaetäisyys 30 m), jäälle tulevan kävelyreitin linjaaminen etäälle Lehtisaaresta ja Syväojan sillan riittävä alikulkukorkeus, jotta sen ali voi meloa. Runsas vastausmäärä saatiin samaan aikaan käynnissä olleen Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hankkeen Jyväskylässä tehdyn asukaskyselyn kautta. Kyselystä saadut vastaukset koskivat virkistysreittien käyttöä ja kehittämistä. Näistä analysoitiin Kantakaupungin, Kypärämäen Kortepohjan ja Palokan Puuppolan asukkaiden antamat vastaukset, joita oli yhteensä 346 kpl. Heidän suosituimmat ulkoilukohteet ovat talvella Laajavuori, Jyväsjärven luistelurata ja ladut, Tuomiojärven ladut ja Touruvuoren ladut. Kesällä suosituimmat ulkoilukohteet ovat Jyväsjärven rantaraitti, Viitaniemen puisto, Vehkalammen kentät, Laajavuori, Haukanniemi ja Touruvuori. Kehittämisehdotuksia annettiin sekä aluekohtaisesti että yleisesti. Yleisistä kehittämisehdotuksista eniten mainittiin seuraavia asioita: Opastuksen parantaminen erityisesti Laajavuoren alueella sekä kesällä että talvella Erilaisten ulkoilukarttojen parempi saatavuus kohteissa ja etukäteen internetistä Kävelyreittien lisääminen talvella sekä jäälle että metsiin Kunnossapidon parantaminen kesällä ja talvella Yhdyslatujen lisääminen ja parempi kunnostaminen Valaistuksen parantaminen erityisesti Laajavuoressa Frisbeegolf-rata sekä nuotio- ja laavupaikkojen suurempi määrä ja niiden parempi hoito Pyöräteiden asfaltoinnin parempi kunnossapito ja reunakivien poistaminen Virkistysreittisuunnitelma laitetaan julkisesti nähtäville kesäkuussa 2011 ja siitä tiedotetaan mm. Jyväskylän tiedotuslehdessä. 10

11 Laajavuorenn alueellinen virkistysreittisuunnitelma Alueellinen virkistysreittisuunnitelma 5.1 Reittien ja palvelujen toiminnalliset jaa laadulliset tavoitteet Aluereitit Aluereitit ovat valaistuja ja talvihoidettuja reittejä, joille odotetaann suuria käyttäjämääriä. Reittien poikkileikkauksen tulee olla 3,0 3,5 m, ja tapauskohtaisesti enemmänkin. Reittien pinnoite voi olla kivituhka tai asfaltti. Virkistysreittejä rakennettaessa tulee kiinnittää erityis- tila pidetään mahdollisimman kapeana, ja vältetään liiallista reunapuiden kaatamista. Tuomiojärven kiertävän reitin jo toteutuneet osat ovat kivituhkapintaisia. Myös uudet täy- dentävät osat toteutetaan kivituhkapintaisina. Kivituhkapinnoite ohjaa nopeamman pyöräi- lyn ja rullaluistelun ensisijaisesti muille reiteille. Muiden suunnitelmassa esitettyjen aluereit- tien osalta pintamateriaali valitaan ottamalla huomioon reittien jatkuvuus. Tämän periaat- teen mukaisesti esimerkiksi Laajavuorentien kevyen liikenteen väylä tulee toteuttaa t asfalt- tipäällysteisenä. Tuomiojärveä nykyisin kiertävät reitit on pääosin toteutettu tässää kuvatun laadun mukai- sesti valaistusta lukuun ottamatta. Kuvissa ovat esimerkit Kortesuolta ja Korteniitystä. tä huomiota siihen, että maastoon ei tehdä tarpeettoman leveäää uraa, vaan reitin vaatima Kuvat 2 ja 3. Aluereitit Tuomiojärven rantaraitilla, Korteniitty (leveys 3,0 m) ) ja Kortesuo (leveys 3,0 3,5 m) Lähireitit Lähireititt ovat tyypillisesti aluereittejä lyhyempiä, asuinalueen palveluita ja eri aluereittejä yhdistäviä reittejä. Reittien valaistustarve vaihtelee reitin sijainnin ja käytön luonteen mu- kaan. Reitit ovat pääosin talvihoidettuja. Talvihoito tuo vaatimuksensa reitin poikkileikkauk- seen, jonka on oltava vähintään 2,3 m. Suositeltava poikkileikkaus on 3,0 m, joka mahdol- listaa kahden rinnakkain kulkevan kävelijän ja pyöräilijän kohtaamisen. Lähireittien pinnoite määräytyyy jatkuvuuden takaamiseksi ympäröivän verkon pintamateri- aalin mukaan. Käyttötarpeen mukainen pintamateriaali on kivituhka tai asfaltti. 11

12 Laajavuorenn alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Kuva 4. Lähireitti Mannilassa Polkumaiset yhteydett Suunnitelmassa on esitetty polkumaisia yhteyksiä Tuomiojärvenn rantaraitille kohteisiin, joissa mennään herkän luontokohteen läheltä, ja joihin ei sen takia ole mahdollista tai mie- lekästä rakentaa korkeatasoisempaa yhteyttä. Polkumaiset yhteydet ovat pituudesta ja verkollisesta asemasta riippuen lähireittejä tai ulkoilureittejä. Polkumaisten reittien tarkoi- on tuksena on tarjota kulkijalle mahdollisuus luonnon- jaa vedenläheiseen reittiin. Yhteydet tarkoitettu jalankulkuun. Polkumaiset yhteydet ovat vain v kesäkäytössä eikä niitä valaista. Yhteyden tulee olla pinnan tasaisuudeltaan ja leveydeltään sellainen, että siinä on mahdol- m. lista työntää lastenvaunuja ja taluttaa pyörää. Tällöinn leveyden minimivaatimus on 1,0 Jos on mahdollista, otetaan myös huomioon kahden rinnakkain kulkevan alankulkijann tila- vaatimus 1,2 m. Maastosta riippuen polkumainen yhteys voidaan toteuttaa rakennettuna, esimerkiksi hak- keella pinnoitettuna polkuna. Toinen mahdollisuus onn poistaa reitiltä suuria epätasaisuuk- märkyys ja pieni epätasaisuus sallitaan. Poluille ei ole tarkoitus rakentaa kuivatusta tai ra- sia aiheuttavat kivet, kannot jaa juuret ja jättää pinta luonnonmukaiseksi. Pinnan ajoittainen kennekerroksia. Kuva 5. Nykyinen polkumainen n yhteys Kivelänrannassa (leveys s noin 1,5 m). 12

13 Laajavuorenn alueellinen virkistysreittisuunnitelma Pitkospuut Suunnitelmassa esitetyt pitkospuut ovat polkumaiste n yhteyksien osia. Niiden leveysvaa- metrin, jotta niillä voi työntää lastenvaunuja ja taluttaa pyörää. Pitkille pitkospuuosuuksille tulee tehdä kohtaamispaikkoja, jotka mahdollistavat kaksien lastenvaunujen kohtaamisen. Metrin levyiset pitkospuut mahdollistavat myös kahden kävelijänn kohtaamisen reitin joka kohdassa. Leveät pitkospuut voidaan toteuttaa käyttämällä jokoo leveitä lankkuja vierekkäin tai teke- mällä pitkospuut poikkisuuntaisilla lankuilla. timus on sama kuin polkumaisen yhteyden. Pitkospuiden tulee olla leveydeltään vähintään Kuvat 6 ja 7. Leveillä lankuilla toteutetut pitkospuut ja kohtaamispaikka Helsingin Alppiruusupuistos- sa. (leveimmillään 1,5m) ja ohituspaikka poikkilaudoituksella toteutetulla puupintaisella polulla (Läh- de: Esteetön luontoliikunta, kuvaaja Marko Ruti) Ladut Latujen tilantarve riippuu rinnakkain kulkevien latujenn määrästä ja hiihtotyylistä. Perinteisel- le hiihtotyylille tarkoitetun latuparin tilantarve on 2,5 3,0 m. Yksii perinteisenn hiihtotyylin la- tu, jonka vieressä on luistelu-ura, vaatii tilaa vähintään 3,0 m. Jos perinteisen latuja on kaksi ja keskellä on luistelu-ura, tilantarve on vähintään 4,5 m. Yhden perinteisen tyylin la- dun tilantarve on 1, 3 m, mutta minimileveys määräytyy latukoneen mukaan. Latujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon latujen turvallisuust s: Latujen risteämiset mui- den liikennemuotojen kanssa eivät saa olla alamäkien alla tai mutkien takana ja jyrkkiä mutkia mäen alla tulee välttää.. Risteämisiä muiden liikennemuotojen kanssa tuleekin vält- joissa kävelyreitti risteää ladun, tulee kävelyreitti jättää hiekoittamatta risteyskohdalta, ja tää, ja risteämiset ajoneuvoliik kenteen kanssa tulisi toteuttaa eritasoratkaisuina. Kohdissa, hiekan leviämisen estämiseksi i noin 5 m ennen ja jälkeen risteystä. Suunnitelmassa esitetyillä lähiladuilla ja yhdysladuilla a tarkoitetaan yhtä perinteisen hiihto- tavan latua, joka on tarkoitettu siirtymiseen parempiluokkaisille laduille ja lyhyiden matko- jen hiihtämiseen. Yhdysladut ovat tyypillisesti parkkialueiden ja asuinalueiden sekä latureit- autoa, sekä toisaalta jakaa autolla hiihtämään tulleiden lähtöpaikkoja ympäri kaupunkia. Lähiladut sijaitsevat asuinalueen sisällä, ja ne on tarkoitettu lyhyitä matkojaa hiihtäville, tien välisiä yhteyksiä, joiden tarkoituksenaa on mahdollistaa hiihtämään lähteminen ilman esi- 13

14 Laajavuorenn alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 merkiksii hiihtämään opetteleville lapsille ja vanhuksille. Lähiladut sijaitsevat tyypillisesti koulujen ja leikkipuistojen ympäristöissä ja puistoissa. Yhdysladut ja lähiladut voidaann toteuttaa monella eri tavalla. Vapaaseen maastoon, kuten pellolle tai puistoon, niiden toteuttaminen on helppoa. Tällöin voidaan ajaa kaksikin latua rinnakkain. Lähilatu voidaan toteuttaa myös kävelytien viereen pientareelle. Kivituhka tai sorapäällysteinen piennar toimii kesällä juoksijoiden reittinä ja talvella lähilatuna. Lähiladun sijaitseminen kävelytien vieressä edellyttää talvihoidolta tarkkuutta, jotta hiekka ei leviä la- dun puolelle. Lähilatu voidaan toteuttaa myös yhteiskäyttöisenä reittinä kävelijöiden kans- Kävelyllee tarkoitettua tilaa ei hiekoiteta tai aurata, vaan se tampataan tasaiseksi latuko- neella. Yhteiskäyttöinen reitti on mahdollista toteuttaa, jos maasto on tasaista (hiihtäjien vauhdit eivät nouse koviksi) ja käyttäjiä ei ole kovin paljon. sa. Tällöin maastoon tehdään yksi latu-ura, jonka viereen jätetään vapaataa tilaa kävelyyn. p Kuvat 8 ja 9. Kävelytie ja latu vierekkäin Helsingissä Pirkkolan ulkoilualueeu ella ja yhteiskäytössä oleva latu Kangaslammella Jyväskylässä (kuvaa Kari Häkkinen). Savulahden alueelle Tuomiojärven rantaan on esitetty aluereitinn ja latureitin kulkemista vie- rekkäin. Tämä edellyttää, että kohdassa on talvella sekä s talvikunnossapidetty kevyen lii- rin- kenteen väylä että vapaan ja perinteisen hiihtotyylin ladut. Reititt voidaan toteuttaa jokoo nakkain, jolloin reitti on kesällää hyvin leveä kivituhkapintainen reitti tai vierekkäin siten, että välissä on viherkaista. Jos väliin jätetään viherkaista, olisi sen leveyden oltava vähintään 3 metriä, jolloin vältetään hiekoitushiekasta ja aurauslumesta johtuvat ongelmat latu-uralla ja reittien väliin voidaan jättää puita ja muuta kasvillisuutta. 14

15 Laajavuorenn alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Kuvat 10. ja 11. Kevyen liikenteen väylä ja latu-ura vierekkäin (kokonaislev( veys 11 m) Kangaslammel- men la. (kuvat Kari Häkkinen ja Janne Ahola) Esteettömät reitit ja vanhustenpolku Suunnittelualueelle on esitetty kahta esteetöntä reittiä: Haukanniemeen ja Vehkalamm puistoon. Haukanniemen reitti on ajateltu palvelemaan erityisesti apuvälineiden kanssa liikkuvia. Reitin pituuskaltevuuss saa olla korkeintaan 5 %, mutta lyhyillä matkoilla sallitaan 8 % kaltevuus. Sivukaltevuus ei saa tasaisilla osuuksilla olla enempää kuin 3 % ja mäissä 1 %. Pinnan tulee olla tasainenn ja kova. Huolellisesti tiivistetty kivituhkapinta soveltuu myös tähän tarkoitukseen. Reitin tulee olla valaistu ja talvihoidettu, ja sen varrellaa tulee olla es- väy- teettömiä penkkejä riittävän tiheästi, vähintään 250 metrin m välein. Penkit tulee sijoittaaa län sivuun siten, että ne eivät ole kulun esteenä ja penkkien vieressä tulee olla tilaa myös pyörätuolille. Yhteys Haukanniemen pääreitiltä nuotiopaikalle tuleee toteuttaa esteettömänä. Maasto Haukanniemen pohjoiskärjessä on kivikkoista, joten tasaisen reitin toteuttaminen ilman mittavia maankaivutöitä on helpoin tehdä rakentamalla reitti puupintaisena polkuna. Es- teettömän puupintaisen polun minimileveys on 1,2 m, m jolloin tarvitaan vähintään 1,8 m le- himmäismitat ovat 2,5 m x 2,5 m. Puupintaisen polunn reunoihin suositellaan pyörätuolin renkaan putoamisen estävää reunaestettä ja polun laudoituksenn raot saavat olla enintään 5 mm. Puupolun lankut ladotaan poikittain kulkusuuntaan nähden, mutta routimattomassa maastossa polku on mahdollista toteuttaaa myös pituussuuntaisista lankuista. Puupintainen polku on tarkoitettu kesäkäyttöön. veitä ohituspaikkoja. Pitkälle kapealle polulle tarvitaan lisäksi kääntöpaikkoja, joiden vä- 15

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT Rajalanniemen eteläosan asemakaavan muutos 1 LÄHTÖKOHTIA Kaavahankkeen perustiedot on esitetty

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa,

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, Vartiosaari Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VIRKISTYSALUEET OSA I SAARISTO JA RANNIKKO TAAJAMARAKENTEEN ULKOPUOLISET ALUEET Loviisan kaupunki Arkkitehtitoimisto syksy 2007

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS V I R E I L L E T U L O V A I H E E N Y L E I S Ö T I L A I S U U S C A R E L I C U M I N A U D I T O R I O, T O R I K. 2 1 C, M A A N A N T A I N A

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 7.2.2014 Asemakaavamuutos koskee Puumalan Kitulanniemessä kiinteistöä 623-415-4-217. Asemakaavamuutoksella vahvistuu korttelit 241, 242,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2004/ 28.3.2006 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. kaupunginosan (Keskus) urheilualue (liikuntakeskus ja golfkenttä) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot