Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma"

Transkriptio

1 Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Jyväskylän kaupunki

2 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto Työn tavoitteet Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelualueen rajaus Lähtötiedot Kaavoitustilanne Virkistysreittien luokitus Jyväskylässä Sidosryhmät ja vuoropuhelu Alueellinen virkistysreittisuunnitelma Reittien ja palvelujen toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet Aluereitit Lähireitit Polkumaiset yhteydet Pitkospuut Ladut Esteettömät reitit ja vanhustenpolku Esteetön nuotiopaikka ja lintutorni Haukanniemen silta Ulkoliikuntavälineet Reittien ja palvelujen sijainti Tuomiojärven rantaraitti Muut suunnittelualueeseen kuuluvat yhteydet Ladut ja talvikävelyreitit Toimenpideohjelma ja kustannusarvio

3 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Johdanto Koko kaupungin kattava Jyväskylän virkistysreittiselvitys valmistui vuonna Selvityksessä määriteltiin virkistysreiteistä käytettävä terminologia, ja siinä esitettiin tavoiteverkko retkeilyreiteille, ulkoilureiteille ja aluereiteille sekä erillisreiteille ja yksilöidyille reiteille. Virkistysreittiselvityksessä todettiin, että sen jatkona on tarpeen laatia alueellisia virkistysreittisuunnitelmia. Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma on näistä suunnitelmista ensimmäinen. Tuomiojärven Laajavuoren alue valittiin ensimmäiseksi alueellisen suunnitelman kohteeksi, koska siellä on käynnissä useita asemakaavahankkeita. Tuomiojärven rantaraitti on myös nostettu esiin kehitettävänä reittinä useammassa yhteydessä, mm. kaupungin viherpolitiikassa, ilmasto-ohjelmassa sekä Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelmassa. Suunnitelman tekovaiheessa otettiin huomioon työn pilottiluonne, ja kehitettiin alueellisten suunnitelmien tekemiseen sopivat toimintatavat ja -periaatteet. Alueellisessa virkistysreittisuunnitelmassa osoitetaan lähireitit ja palvelureitit sekä tarkennetaan kaupungin tasolla suunniteltujen aluereittien sijaintia ja laatutasoa. Suunnitelma sisältää myös toimenpideohjelman alustavine kustannusarvioineen. Valmistunutta suunnitelmaa hyödynnetään kaavahankkeiden taustamateriaalina ja lähtötietona, viheralueiden tarkemmassa suunnittelussa sekä reittien toteuttamiseen tähtäävän investointiohjelman perustana. Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma on laadittu Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakennepalveluiden kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan vastuualueiden toimeksiannosta. Suunnittelu aloitettiin lokakuussa Selvityksen laadintaan on osallistunut työryhmä, johon ovat kuuluneet: Mervi Vallinkoski, maisema-arkkitehti, pj Timo Vuoriainen, liikenneinsinööri Kari Häkkinen, ulkoilualueiden esimies Vesa Lehtinen, kaupunginpuutarhuri Vesa Rajaniemi, kaavoitusinsinööri Heikki Sihvonen, ympäristönsuojelusuunnittelija Nana Pentti, kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho, kaavoitusarkkitehti Kalle Räinä, kaavasuunnittelija Tapio Koikkalainen, ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri Merja Tissari, ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat Auvo Hamarus, ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat Työn aikana kuultiin alueella toimivien kaupungin eri hallintokuntien edustajia sekä asukkaita asukasyhdistysten ja järjestöjen edustajien kautta. Laajempi asukkaiden näkemys saatiin samaan aikaan käynnissä olleen Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hankkeen yhteydessä Jyväskylässä tehdyn asukaskyselyn kautta. Konsulttina työssä on toiminut WSP Finland Oy projektipäällikkönään maisema-arkkitehti MARK Arto Kaituri. Lisäksi työhön ovat osallistuneet DI Riikka Kallio ja miljöösuunnittelija AMK Juuso Haapamäki. 3

4 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Työn tavoitteet Alueellisessa virkistysreittisuunnitelmassa tarkennetaan koko kaupungin virkistysreittiselvitystä siten, että se sisältää kaikkien virkistykseen tarkoitettujen reittien analyysin sekä parantamistarpeet kesä- ja talvitilanteessa. Suunnitteluun otetaan mukaan lähireitit, palvelureitit, reitteihin liittyvät palvelut ja kunnossapidon muutostarpeet. Lähireittitasoisen tarkastelun mukaan ottaminen on olennainen lähtökohta, jotta mm. yhteydet asuinalueilta päävirkistysreiteille saadaan turvattua. Suunnitelmassa kuvataan reittien laatutaso, toteutustavan laadulliset periaatteet ja kunnossapidon tarpeet. Tarkempi toteutustapa reiteille määritellään myöhemmin toteutussuunnittelun yhteydessä. Tavoitteena on osoittaa se, mitä reittejä tai reittiosuuksia rakennetaan tulevina vuosina sekä määrittää reittien vastuutahot. Suunnittelun lähtökohtana ja päänäkökulmana oli reittien virkistyskäyttö. Työmatka- ja asiointiliikenne kuitenkin käyttävät usein osittain samoja reittejä, minkä takia suunnittelussa otettiin mahdollisuuksien mukaan huomioon myös työmatka- ja asiointiliikenteen tarpeita. Jyväskylän alueelle on määritelty työmatka- ja asiointiliikenteen tarpeita palvelevia kevyen liikenteen laatukäytäviä, mutta Tuomiojärven alueelle ei sellaista nykyisin sijoitu. Työn aikana keskusteltiin tarpeesta osoittaa laatukäytävä Tuomiojärven länsipuolelle palvelemaan Länsi-Palokan, Haukkalan ja tulevan Savulahden liikennettä keskustaan. Tässä suunnitelmassa laatukäytävää ei ole osoitettu, vaan sen tarve, sijoittuminen ja toteuttamisen vaatimat toimenpiteet tulee tutkia tarkemmin jatkosuunnittelussa. Tuomiojärven rantaraitti ja sen varren virkistysalueet ovat osa tekeillä olevassa yleiskaavassa määriteltyjä Kehä Sinisiä, joille ei mm. osoiteta uusia omarantaisia tontteja, vaan ne säilyvät virkistyskäytössä. Koska Tuomiojärveä kiertävä rantaraitti nousi voimakkaasti esiin työn lähtökohdista, päätettiin se ottaa omaksi suunnittelukokonaisuudekseen. Tuomiojärven rantaraitin osalta tavoitteena oli löytää reitille tarkka sijainti sekä muodostaa samalla reitistä mahdollisimman luonnonläheinen, vettä lähellä kulkeva yhteys. Tarkoituksena ei ollut tehdä Jyväsjärven rantaraitin kopiota, vaan muodostaa Tuomiojärvelle oma tähän ympäristöön soveltuva reitti. Tärkeänä tavoite oli myös saada erilaiset kulkijat eri reiteille siten, että lähimpänä vettä kulkeva reitti on suunnattu pääasiassa jalankulkuun, jolloin nopeampi pyöräily ja rullaluistelu tapahtuvat kauempana rannasta. Muita suunnittelukokonaisuuksia olivat käynnissä olevien uusien kaava-hankkeiden reitit, Laajavuoren alue sekä nykyisten alueiden parannettavat reitit. Tuomiojärven ympäristössä on useita valtakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita luontokohteita. Näiden luonnontilaa pyritään säästämään mahdollisimman paljon käyttämällä kevyitä rakenneratkaisuja, kuten pitkospuita ja siltoja, sekä sovittamalla reitin leveys luontokohteeseen ja toiminnalliseen tarpeeseen. Lähellä asutusta sijaitsevat luontoarvot turvataan parhaiten rakentamalla selkeät reitit ja polut, jolloin ihmisten kulkemisesta aiheutuva kuluminen kohdistuu pienemmälle alueelle. Nykyisten parannettavien reittien osalta tavoite oli ottaa huomioon virkistysreittien useat eri käyttötavat. Ihmisillä on erilaisia tarpeita, ja virkistysreittien tuleekin tarjota mahdollisuus erilaisiin tapoihin virkistyä luonnossa. Tämän mahdollistaa kattava, erilaisissa ympäristöissä, ja erityyppisiä reittejä niin laadullisesti kuin reitin pituudenkin osalta sisältävä verkosto. Verkoston tulee olla monipuolinen myös talvikäytössä. Virkistysreitteihin liittyvät palvelut ja palvelureitit ovat osa monipuolisen käytön mahdollistamista. Yhtenä reittien monipuolisuuteen liittyvänä tavoitteena oli tutkia esteettömän ranta-/luontoreitin saamista alueelle. 4

5 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Uusien kaava-alueiden osalta tavoitteena oli varmistaa, että kaavan toteutuessa nykyiset virkistysreittiyhteydet säilyvät, ja että jo määritellyille nykyisille ja tavoitteellisille aluereiteille on kaavoissa varaukset. Laajavuoren alueen kaavoitus oli työn aikana käynnissä, minkä takia Laajavuoren kaava-alueen sisällä tapahtuvat muutokset eivät kuuluneet hankkeeseen. Laajavuori on kuitenkin koko kaupunkia palveleva liikuntakeskus, jossa on monipuolista sekä virkistystä että urheilua palvelevaa toimintaa. Tässä suunnitelmassa osoitettiin Laajavuoren alueelle hyvät kevyen liikenteen yhteydet kaikkina vuodenaikoina. 5

6 Laajavuorenn alueellinen virkistysreittisuunnitelma Suunnittelunn lähtökohdat 3.1 Suunnittelualueen rajaus Suunnittelualueeseen kuuluvatt Tuomiojärven ja Laajavuoren alueet. Idästää suunnittelualue rajautuu Saarijärventiehen ja etelästä Rajakatuun, Nisulankatuun ja Vesangantiehen. Län- alueeseen. Pohjoisesta mukaan on otettu Elovainio ja Korppumäen eteläosat. Suunnittelu- alueen rajat on esitetty kuvassa 1. Kuvassa on esitetty myös merkittävimmät alueella nestä alue on rajattu siten, ettää Laajavuoren laskettelumäki mahtuu kokonaisuudessaan käynnissä olevat kaavahankkeet (vuoden 2010 tilanne). Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus. 6

7 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Lähtötiedot Työn lähtökohtana on ollut vuonna 2010 valmistunut Jyväskylän kaupungin virkistysreittiselvitys. Selvityksessä on esitetty tavoiteverkko retkeilyreiteille, ulkoilureiteille ja aluereiteille sekä erillisreiteille ja yksilöidyille reiteille sekä määritelty virkistysreiteistä käytettävä terminologia. Tavoitteellinen virkistysreittiverkko aluereittitasolla perustuu tähän selvitykseen. Nykyiset kevyen liikenteen väylät, puistokäytävät, polut, jalkakäytävät ja ladut saatiin selville yhdistämällä tiedot pyöräilykartasta, ulkoilukartasta, opaskartasta ja maastokartasta. Tärkeä lähtöaineisto nykyisen ja tavoitteellisen virkistysreittiverkon vertaamiseen ja sijainnin suunnitteluun olivat ajantasa-asemakaava ja viheryleissuunnitelmat sekä nykyisten ja suunniteltujen palvelujen sijainnit ja asukastiedot. Lisäksi tutkittiin meneillä olevien kaavahankkeiden luonnoksia. Myös Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelmaa ja tekeillä olevaa Jyväskylän pienten sisäjärvien melonta- ja veneilyreittiselvitystä käytettiin lähtötietoina. Jyväskylän merkittävät luontokohteet on kuvattu samannimisiin vuonna 2007 ja 2009 ilmestyneisiin raportteihin. Lisäksi suunnittelualueelta on tehty useita luontoselvityksiä ja liito-oravaselvityksiä, joissa on kuvattuna tarkemmin luonnon tilaa ja arvokohteita. Lisäksi käytössä oli selvitykset Jyväskylän ekologisesta verkostosta ja viheralueiden arvojen kartoituksesta sekä luonnonsuojelualueista tehdyt päätökset ja lausunnot. (vrt. lähteet) 3.3 Kaavoitustilanne Suunnittelualueella on useita voimassa olevia kaavoja. Käynnissä olevia kaavahankkeita ovat: Laajavuori, Pikku-Haukkala, Savulahti I, Mannisenmäki I ja II, Mannila ja Kivelänranta. Hankkeiden sijainti on esitetty kuvassa 1. Niiden sisältö ja vaihe maaliskuussa 2011 on kuvattu alla. Laajavuoren asemakaavan suunnittelualue käsittää noin 140 hehtaarin suuruisen alueen koostuen pääosin virkistysalueista. Suunnittelualueella sijaitsevat mm. hiihtokeskus Laajavuori, hyppyrimäkien alueet, Hotelli Rantasipi Laajavuori ja Vuorilampi. Tavoitteena on laatia asemakaava, joka mahdollistaa kehittämisen paikallisena ja seudullisena, monipuolisena, toimivana ja viihtyisänä retkeily-, ulkoilu-, liikunta- ja matkailu-keskuksena alueen luonnonarvot turvaten. Kaavan vaikutukset virkistysreittiverkostoon ovat pieniä, sillä kaavan reitit ovat pääosin nykyisiä. Vuorilammelle johtavan uuden kadun yli on suunniteltu ylikulkumahdollisuus (ladut). Kaavaluonnos oli nähtävillä syksyllä Kaavaehdotusta ollaan laatimassa. Pikku-Haukkalan kaava-alueella on Haukkalan koulusairaala, palstaviljelyalue ja pienten lasten leikkipaikka sekä uimaranta. Alueella kasvaa jykevää männikkömetsää. Asemakaavamuutoksen tarkoitus on muuttaa nykyinen sairaala-alue asuinalueeksi. Kaavaehdotuksessa Tuomiojärven ranta on jätetty virkistysalueeksi, ja mahdollinen rantaraitti on merkitty suunnitelmaan. Pikku-Haukkalan asemakaavaehdotus oli nähtävillä helmi-maaliskuussa Savulahden alueella on pientaloasutusta ja peltoa, mutta suurimmaksi osaksi se on metsää. Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa pientalojen ja pienkerrostalojen rakentaminen, ja suojella alueen luontoarvot. Tuomiojärven rantavyöhykkeelle mahdollistetaan kevyen liikenteen kulkuyhteys etelä-pohjoissuunnassa. Savulahden kaavoitus tuli vireille toukokuussa

8 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Mannisenmäen alueen kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa asuinpientalojen ja - kerrostalojen sekä niiden tarvitsemien kunnallisteknisten järjestelmien rakentaminen sekä turvata virkistys- ja luontoarvot. Myös liikerakentamisen mahdollisuus tutkitaan. Mankola II asemakaava on hyväksytty tammikuussa Kaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tuomiojärven rantaraitti ohjataan alueen läpi korkeimman hallintooikeuden päätöksestä riippuen joko kadun tai viheralueen kautta. Kivelänrannan alueesta on järjestetty arkkitehtikilpailu, jonka pohjalta on valmisteltu kaavamuutosta. Tavoitteena on suunnitella korkeatasoinen ja omaleimainen asuntoalue sekä vanhan leirintäalueen että pohjoisen mäenharjanteen kohdalle. Kaavan yhteydessä otetaan huomioon erityistekijät, kuten maisema, luontoarvot, virkistysreittiyhteydet ja läheisestä moottoritiestä aiheutuvat meluhaitat. Lisäksi kaavassa tutkitaan ammattiopiston paikoitustarpeita. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä keväällä Kaavaehdotus tulee nähtäville syksyllä Virkistysreittien luokitus Jyväskylässä Jyväskylän virkistysreiteille luotiin hallintokunnille yhteinen luokitus vuonna Luokitus perustuu ensisijaisesti reitin käyttötarkoitukseen, ja siihen kuinka kaukana asutuksesta reitti sijaitsee. Luokka kuvaa väylän luonnetta eli sitä, mihin tarkoitukseen väylä on ensisijaisesti suunniteltu. Tavoitteena on käyttäjälähtöisyys, joten eri väyläluokkien on tarkoitus olla myös maastossa erilaisia. Käytetty reittien pääluokitus on: retkeilyreitti, ulkoilureitti, aluereitti ja lähireitti. Pääluokituksen lisäksi on esitetty erillisreitit, jotka on tarkoitettu vain yhden lajin harrastajille. Tällaisia ovat esimerkiksi hevosurheilureitit. Pääluokan reittien ja erillisreittien lisäksi on muodostettu palvelureitit kuvaamaan väyliä, joiden sijainti, mitoitus ja rakenteet on suunniteltu erityisesti tiettyä käyttäjäryhmää ajatellen, mutta väylää voivat toki käyttää muutkin ulkoilijat. Taulukossa 1 on esitetty tiivistelmä Jyväskylän virkistysreittien luokituksesta. Tarkempi kuvaus luokituksesta on Jyväskylän virkistysreittiselvityksessä (2010). 8

9 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Taulukko 1. Jyväskylän virkistysreittien luokitus Reittityyppi Käyttötarkoitus Sijainti Pääluokat Retkeilyreitti Viikonlopun ja loma-aikojen ulkoilu, (mahdollisesti maastopyöräily) Taajamien ulkopuoliset retkeilyalueet ja metsät Ulkoilureitti Päivittäinen ulkoilu Retkeilyalueet, taajaman läheiset virkistysalueet ja metsät Aluereitti Lähireitti Päivittäinen kuntoilu ja ulkoilu, myös asiointi- ja työmatkaliikennettä Päivittäinen kuntoilu ja ulkoilu, erityisenä kohderyhmänä lyhyitä matkoja kulkevat Erillisreitit (Reitti, jonka käyttö on suunnattu vain yhden lajin käyttäjille) Kuntopolku, (ulkoilureitti / aluereitti) Luontopolku (ulkoilureitti / aluereitti) Hevosurheilureitti (ulkoilureitti) Maastopyöräily (ulkoilureitti) Päivittäinen kuntoilu Ympäristö- tai luontokasvatus, maisema- / luontokohde Säännöllinen harrastustoiminta Säännöllinen harrastustoiminta Taajamien virkistysalueet ja viheralueet ja niitä yhdistävät reitit sekä kadun/tien varren kevyen liikenteen väylät Asuinalueiden viheralueet, yhdistää asuinalueiden virkistyspalveluita ja lähipuistoja, yhteydet ulkoilureiteille, kadun varren kevyen liikenteen väylät, jos yhteystarve sijaitsee katualueella Taajamien virkistysalueet ja viheralueet Taajamien virkistysalueet ja viheralueet, taajamien lähialueet Taajamien läheisyys, sijoitus tallien mukaan Ulkoilu- ja virkistysalueet taajamien läheisyydessä Palvelureitit (Aluereitti / lähireitti, jonka sijainnissa, mitoituksessa, rakenteissa ja palveluissa on otettu erityisesti huomioon jokin käyttäjäryhmä / aihe, ei sulje muita käyttäjiä pois reitiltä) Ikääntyneiden reitti Pyörätuolireitti Lähilatu Koiralatu Erityisesti ikääntyneiden ulkoilu, esteetön reitti Ulkoilu pyörätuolilla, esteetön reitti Lasten ja vanhusten ulkoilu, siirtymäreitti ulkoilualueiden laduille Latu, jolla koirien ulkoilutus on sallittu aina tai tiettyyn kellonaikaan Palvelutalojen läheisyys Ulkoilualueet tai asuinalueiden viheralueet, esteetön pääsy pysäköintialueelta ja/tai julkisen liikenteen pysäkiltä Asuinalueiden viheralueet ja puistot Rullaluistelureitti Säännöllinen harrastustoiminta Asuinalueiden tai liikunta-alueiden läheisyydessä Maisema- / äänimaisemareitti, taidereitti Virkistysympäristön monipuolistaminen Sijainti ympäristön mukaan / tarkoitusta varten suunniteltu 9

10 Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Sidosryhmät ja vuoropuhelu Suunnittelun aikana kuultiin alueella toimivien kaupungin palveluiden edustajia ja asukkaita. Heitä varten järjestettiin kaksi tilaisuutta, joista toinen oli tarkoitettu virkamiehille, ja toinen asukkaiden ja käyttäjien edustajaryhmille. Molemmat tilaisuudet olivat kutsutilaisuuksia. Lisäksi asukkaiden mielipiteitä saatiin käymällä läpi Sulka II -hankkeessa tehdyn asukaskyselyn vastaukset. Näiden tilaisuuksien lisäksi asukkaiden kanssa käytiin sähköpostikirjeenvaihtoa. Kaupungin edustajien tilaisuus oli Siihen osallistuivat edustajat liikuntapalveluista, opetustoimesta, koulutuskuntayhtymästä ja Viitakodit ry:stä. Tilaisuudessa esiteltiin suunnitelmaluonnosta ja pyydettiin edustajien näkemyksiä suunnitelmaan sekä toiveita virkistysreittien kehittämisestä. Tuomiojärven kiertävä reitti sai myönteisen vastaanoton. Erityisesti pidettiin ajatuksesta, joka pitää pyöräilyn ja rullaluistelun erillään jalankulusta. Tilaisuudessa kiinnitettiin huomiota koululaisten tarpeisiin päästä pyörällä kouluun turvallisia reittejä. Yksittäisistä kohteista tilaisuudessa korostui Haukanniemen tärkeys virkistysalueena, Laajavuorentien kevyen liikenteen väylä, yhdyslatujen puute ja Kortepohjan vanhusten palvelujen tarve. Asukkaiden ja käyttäjien tilaisuus järjestettiin Tilaisuudessa oli edustajia Viitaniemen asukasyhdistyksestä, Laajavuori Oy:stä, Kortepohjan opiskelija-asujista, Jyväskylän seurakunnasta, Jyvässulasta, JAPA ry:stä, JKL:n yläkaupungin asukasyhdistyksestä, Jyväskylä-seurasta, Jyväskylän pyöräilyseurasta sekä Melanvilauttajat ry:stä. Hanke sai myönteisen vastaanoton myös tässä tilaisuudessa. Rantaraitin rakentamisen toivottiin alkavan mahdollisimman pikaisesti. Reitin varren palveluista tärkeinä pidettiin taukopaikkoja, kuivakäymälöitä, penkkejä ja valaistusta. Yksittäisistä kohteista eniten esillä olivat työmatkapyöräilyyn soveltuvan sujuvan reitin saaminen Tuomiojärven länsipuolelle, Viitaniemen puiston valaistus, reitin linjaaminen jousiammuntakentän ohi (suojaetäisyys 30 m), jäälle tulevan kävelyreitin linjaaminen etäälle Lehtisaaresta ja Syväojan sillan riittävä alikulkukorkeus, jotta sen ali voi meloa. Runsas vastausmäärä saatiin samaan aikaan käynnissä olleen Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hankkeen Jyväskylässä tehdyn asukaskyselyn kautta. Kyselystä saadut vastaukset koskivat virkistysreittien käyttöä ja kehittämistä. Näistä analysoitiin Kantakaupungin, Kypärämäen Kortepohjan ja Palokan Puuppolan asukkaiden antamat vastaukset, joita oli yhteensä 346 kpl. Heidän suosituimmat ulkoilukohteet ovat talvella Laajavuori, Jyväsjärven luistelurata ja ladut, Tuomiojärven ladut ja Touruvuoren ladut. Kesällä suosituimmat ulkoilukohteet ovat Jyväsjärven rantaraitti, Viitaniemen puisto, Vehkalammen kentät, Laajavuori, Haukanniemi ja Touruvuori. Kehittämisehdotuksia annettiin sekä aluekohtaisesti että yleisesti. Yleisistä kehittämisehdotuksista eniten mainittiin seuraavia asioita: Opastuksen parantaminen erityisesti Laajavuoren alueella sekä kesällä että talvella Erilaisten ulkoilukarttojen parempi saatavuus kohteissa ja etukäteen internetistä Kävelyreittien lisääminen talvella sekä jäälle että metsiin Kunnossapidon parantaminen kesällä ja talvella Yhdyslatujen lisääminen ja parempi kunnostaminen Valaistuksen parantaminen erityisesti Laajavuoressa Frisbeegolf-rata sekä nuotio- ja laavupaikkojen suurempi määrä ja niiden parempi hoito Pyöräteiden asfaltoinnin parempi kunnossapito ja reunakivien poistaminen Virkistysreittisuunnitelma laitetaan julkisesti nähtäville kesäkuussa 2011 ja siitä tiedotetaan mm. Jyväskylän tiedotuslehdessä. 10

11 Laajavuorenn alueellinen virkistysreittisuunnitelma Alueellinen virkistysreittisuunnitelma 5.1 Reittien ja palvelujen toiminnalliset jaa laadulliset tavoitteet Aluereitit Aluereitit ovat valaistuja ja talvihoidettuja reittejä, joille odotetaann suuria käyttäjämääriä. Reittien poikkileikkauksen tulee olla 3,0 3,5 m, ja tapauskohtaisesti enemmänkin. Reittien pinnoite voi olla kivituhka tai asfaltti. Virkistysreittejä rakennettaessa tulee kiinnittää erityis- tila pidetään mahdollisimman kapeana, ja vältetään liiallista reunapuiden kaatamista. Tuomiojärven kiertävän reitin jo toteutuneet osat ovat kivituhkapintaisia. Myös uudet täy- dentävät osat toteutetaan kivituhkapintaisina. Kivituhkapinnoite ohjaa nopeamman pyöräi- lyn ja rullaluistelun ensisijaisesti muille reiteille. Muiden suunnitelmassa esitettyjen aluereit- tien osalta pintamateriaali valitaan ottamalla huomioon reittien jatkuvuus. Tämän periaat- teen mukaisesti esimerkiksi Laajavuorentien kevyen liikenteen väylä tulee toteuttaa t asfalt- tipäällysteisenä. Tuomiojärveä nykyisin kiertävät reitit on pääosin toteutettu tässää kuvatun laadun mukai- sesti valaistusta lukuun ottamatta. Kuvissa ovat esimerkit Kortesuolta ja Korteniitystä. tä huomiota siihen, että maastoon ei tehdä tarpeettoman leveäää uraa, vaan reitin vaatima Kuvat 2 ja 3. Aluereitit Tuomiojärven rantaraitilla, Korteniitty (leveys 3,0 m) ) ja Kortesuo (leveys 3,0 3,5 m) Lähireitit Lähireititt ovat tyypillisesti aluereittejä lyhyempiä, asuinalueen palveluita ja eri aluereittejä yhdistäviä reittejä. Reittien valaistustarve vaihtelee reitin sijainnin ja käytön luonteen mu- kaan. Reitit ovat pääosin talvihoidettuja. Talvihoito tuo vaatimuksensa reitin poikkileikkauk- seen, jonka on oltava vähintään 2,3 m. Suositeltava poikkileikkaus on 3,0 m, joka mahdol- listaa kahden rinnakkain kulkevan kävelijän ja pyöräilijän kohtaamisen. Lähireittien pinnoite määräytyyy jatkuvuuden takaamiseksi ympäröivän verkon pintamateri- aalin mukaan. Käyttötarpeen mukainen pintamateriaali on kivituhka tai asfaltti. 11

12 Laajavuorenn alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Kuva 4. Lähireitti Mannilassa Polkumaiset yhteydett Suunnitelmassa on esitetty polkumaisia yhteyksiä Tuomiojärvenn rantaraitille kohteisiin, joissa mennään herkän luontokohteen läheltä, ja joihin ei sen takia ole mahdollista tai mie- lekästä rakentaa korkeatasoisempaa yhteyttä. Polkumaiset yhteydet ovat pituudesta ja verkollisesta asemasta riippuen lähireittejä tai ulkoilureittejä. Polkumaisten reittien tarkoi- on tuksena on tarjota kulkijalle mahdollisuus luonnon- jaa vedenläheiseen reittiin. Yhteydet tarkoitettu jalankulkuun. Polkumaiset yhteydet ovat vain v kesäkäytössä eikä niitä valaista. Yhteyden tulee olla pinnan tasaisuudeltaan ja leveydeltään sellainen, että siinä on mahdol- m. lista työntää lastenvaunuja ja taluttaa pyörää. Tällöinn leveyden minimivaatimus on 1,0 Jos on mahdollista, otetaan myös huomioon kahden rinnakkain kulkevan alankulkijann tila- vaatimus 1,2 m. Maastosta riippuen polkumainen yhteys voidaan toteuttaa rakennettuna, esimerkiksi hak- keella pinnoitettuna polkuna. Toinen mahdollisuus onn poistaa reitiltä suuria epätasaisuuk- märkyys ja pieni epätasaisuus sallitaan. Poluille ei ole tarkoitus rakentaa kuivatusta tai ra- sia aiheuttavat kivet, kannot jaa juuret ja jättää pinta luonnonmukaiseksi. Pinnan ajoittainen kennekerroksia. Kuva 5. Nykyinen polkumainen n yhteys Kivelänrannassa (leveys s noin 1,5 m). 12

13 Laajavuorenn alueellinen virkistysreittisuunnitelma Pitkospuut Suunnitelmassa esitetyt pitkospuut ovat polkumaiste n yhteyksien osia. Niiden leveysvaa- metrin, jotta niillä voi työntää lastenvaunuja ja taluttaa pyörää. Pitkille pitkospuuosuuksille tulee tehdä kohtaamispaikkoja, jotka mahdollistavat kaksien lastenvaunujen kohtaamisen. Metrin levyiset pitkospuut mahdollistavat myös kahden kävelijänn kohtaamisen reitin joka kohdassa. Leveät pitkospuut voidaan toteuttaa käyttämällä jokoo leveitä lankkuja vierekkäin tai teke- mällä pitkospuut poikkisuuntaisilla lankuilla. timus on sama kuin polkumaisen yhteyden. Pitkospuiden tulee olla leveydeltään vähintään Kuvat 6 ja 7. Leveillä lankuilla toteutetut pitkospuut ja kohtaamispaikka Helsingin Alppiruusupuistos- sa. (leveimmillään 1,5m) ja ohituspaikka poikkilaudoituksella toteutetulla puupintaisella polulla (Läh- de: Esteetön luontoliikunta, kuvaaja Marko Ruti) Ladut Latujen tilantarve riippuu rinnakkain kulkevien latujenn määrästä ja hiihtotyylistä. Perinteisel- le hiihtotyylille tarkoitetun latuparin tilantarve on 2,5 3,0 m. Yksii perinteisenn hiihtotyylin la- tu, jonka vieressä on luistelu-ura, vaatii tilaa vähintään 3,0 m. Jos perinteisen latuja on kaksi ja keskellä on luistelu-ura, tilantarve on vähintään 4,5 m. Yhden perinteisen tyylin la- dun tilantarve on 1, 3 m, mutta minimileveys määräytyy latukoneen mukaan. Latujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon latujen turvallisuust s: Latujen risteämiset mui- den liikennemuotojen kanssa eivät saa olla alamäkien alla tai mutkien takana ja jyrkkiä mutkia mäen alla tulee välttää.. Risteämisiä muiden liikennemuotojen kanssa tuleekin vält- joissa kävelyreitti risteää ladun, tulee kävelyreitti jättää hiekoittamatta risteyskohdalta, ja tää, ja risteämiset ajoneuvoliik kenteen kanssa tulisi toteuttaa eritasoratkaisuina. Kohdissa, hiekan leviämisen estämiseksi i noin 5 m ennen ja jälkeen risteystä. Suunnitelmassa esitetyillä lähiladuilla ja yhdysladuilla a tarkoitetaan yhtä perinteisen hiihto- tavan latua, joka on tarkoitettu siirtymiseen parempiluokkaisille laduille ja lyhyiden matko- jen hiihtämiseen. Yhdysladut ovat tyypillisesti parkkialueiden ja asuinalueiden sekä latureit- autoa, sekä toisaalta jakaa autolla hiihtämään tulleiden lähtöpaikkoja ympäri kaupunkia. Lähiladut sijaitsevat asuinalueen sisällä, ja ne on tarkoitettu lyhyitä matkojaa hiihtäville, tien välisiä yhteyksiä, joiden tarkoituksenaa on mahdollistaa hiihtämään lähteminen ilman esi- 13

14 Laajavuorenn alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 merkiksii hiihtämään opetteleville lapsille ja vanhuksille. Lähiladut sijaitsevat tyypillisesti koulujen ja leikkipuistojen ympäristöissä ja puistoissa. Yhdysladut ja lähiladut voidaann toteuttaa monella eri tavalla. Vapaaseen maastoon, kuten pellolle tai puistoon, niiden toteuttaminen on helppoa. Tällöin voidaan ajaa kaksikin latua rinnakkain. Lähilatu voidaan toteuttaa myös kävelytien viereen pientareelle. Kivituhka tai sorapäällysteinen piennar toimii kesällä juoksijoiden reittinä ja talvella lähilatuna. Lähiladun sijaitseminen kävelytien vieressä edellyttää talvihoidolta tarkkuutta, jotta hiekka ei leviä la- dun puolelle. Lähilatu voidaan toteuttaa myös yhteiskäyttöisenä reittinä kävelijöiden kans- Kävelyllee tarkoitettua tilaa ei hiekoiteta tai aurata, vaan se tampataan tasaiseksi latuko- neella. Yhteiskäyttöinen reitti on mahdollista toteuttaa, jos maasto on tasaista (hiihtäjien vauhdit eivät nouse koviksi) ja käyttäjiä ei ole kovin paljon. sa. Tällöin maastoon tehdään yksi latu-ura, jonka viereen jätetään vapaataa tilaa kävelyyn. p Kuvat 8 ja 9. Kävelytie ja latu vierekkäin Helsingissä Pirkkolan ulkoilualueeu ella ja yhteiskäytössä oleva latu Kangaslammella Jyväskylässä (kuvaa Kari Häkkinen). Savulahden alueelle Tuomiojärven rantaan on esitetty aluereitinn ja latureitin kulkemista vie- rekkäin. Tämä edellyttää, että kohdassa on talvella sekä s talvikunnossapidetty kevyen lii- rin- kenteen väylä että vapaan ja perinteisen hiihtotyylin ladut. Reititt voidaan toteuttaa jokoo nakkain, jolloin reitti on kesällää hyvin leveä kivituhkapintainen reitti tai vierekkäin siten, että välissä on viherkaista. Jos väliin jätetään viherkaista, olisi sen leveyden oltava vähintään 3 metriä, jolloin vältetään hiekoitushiekasta ja aurauslumesta johtuvat ongelmat latu-uralla ja reittien väliin voidaan jättää puita ja muuta kasvillisuutta. 14

15 Laajavuorenn alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Kuvat 10. ja 11. Kevyen liikenteen väylä ja latu-ura vierekkäin (kokonaislev( veys 11 m) Kangaslammel- men la. (kuvat Kari Häkkinen ja Janne Ahola) Esteettömät reitit ja vanhustenpolku Suunnittelualueelle on esitetty kahta esteetöntä reittiä: Haukanniemeen ja Vehkalamm puistoon. Haukanniemen reitti on ajateltu palvelemaan erityisesti apuvälineiden kanssa liikkuvia. Reitin pituuskaltevuuss saa olla korkeintaan 5 %, mutta lyhyillä matkoilla sallitaan 8 % kaltevuus. Sivukaltevuus ei saa tasaisilla osuuksilla olla enempää kuin 3 % ja mäissä 1 %. Pinnan tulee olla tasainenn ja kova. Huolellisesti tiivistetty kivituhkapinta soveltuu myös tähän tarkoitukseen. Reitin tulee olla valaistu ja talvihoidettu, ja sen varrellaa tulee olla es- väy- teettömiä penkkejä riittävän tiheästi, vähintään 250 metrin m välein. Penkit tulee sijoittaaa län sivuun siten, että ne eivät ole kulun esteenä ja penkkien vieressä tulee olla tilaa myös pyörätuolille. Yhteys Haukanniemen pääreitiltä nuotiopaikalle tuleee toteuttaa esteettömänä. Maasto Haukanniemen pohjoiskärjessä on kivikkoista, joten tasaisen reitin toteuttaminen ilman mittavia maankaivutöitä on helpoin tehdä rakentamalla reitti puupintaisena polkuna. Es- teettömän puupintaisen polun minimileveys on 1,2 m, m jolloin tarvitaan vähintään 1,8 m le- himmäismitat ovat 2,5 m x 2,5 m. Puupintaisen polunn reunoihin suositellaan pyörätuolin renkaan putoamisen estävää reunaestettä ja polun laudoituksenn raot saavat olla enintään 5 mm. Puupolun lankut ladotaan poikittain kulkusuuntaan nähden, mutta routimattomassa maastossa polku on mahdollista toteuttaaa myös pituussuuntaisista lankuista. Puupintainen polku on tarkoitettu kesäkäyttöön. veitä ohituspaikkoja. Pitkälle kapealle polulle tarvitaan lisäksi kääntöpaikkoja, joiden vä- 15

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS HOITOLUOKITUKSEN MERKITYS Kaavoitusvaiheessa määritetty alustava käyttö ja hoitoluokka kuvaavat alueen laatutavoitetta. Samalla viheralueiden rakentamisen ja hoidon kustannukset

Lisätiedot

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY)

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY) Tekninen lautakunta 102 13.08.2015 Kunnanhallitus 205 24.08.2015 Kunnanvaltuusto 83 31.08.2015 Kunnanhallitus 254 19.10.2015 Maankäyttölautakunta 125 28.10.2015 Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN MUISTUTUS 15.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Oulujoen etelärannan pyörätieyhteys. Suunnitelmien esittely Tapio Siikaluoma

Oulujoen etelärannan pyörätieyhteys. Suunnitelmien esittely Tapio Siikaluoma Oulujoen etelärannan pyörätieyhteys Suunnitelmien esittely 4.6.2014 Tapio Siikaluoma Pyöräilyn merkitys liikennemuotona Oulussa 1962 1989 2009 27 % 42 % 17 %9 % 16 % 28 % 48 % 6 % 19 % 21 % 54 % 5 % Kävely

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA

PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT 13.11.2013 ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA LEIKKIPUISTOVAIHTOEHDOT - VAIHTOEHTO 1: METSÄ, 1260 M2 - VAIHTOEHTO 2: KALLIONREUNA, 760 M2

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaava tullaan laatimaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti.

Asemakaava tullaan laatimaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava Kaavatilanne Kaavatilanne kiinteistöllä 418-424-0003-0088: Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava 29.3.2007 Kiinteistö on suurimmalta osin maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja osaltaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT Rajalanniemen eteläosan asemakaavan muutos 1 LÄHTÖKOHTIA Kaavahankkeen perustiedot on esitetty

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VIRKISTYSALUEET OSA I SAARISTO JA RANNIKKO TAAJAMARAKENTEEN ULKOPUOLISET ALUEET Loviisan kaupunki Arkkitehtitoimisto syksy 2007

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.2014, tark. 26.11.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNENIEMEN KOILLISRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET YLEISTÄ KYSELYSTÄ Kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä Loviisan Itärannan alueen suunnitteluvaihtoehtoihin. Mielipiteitä

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Kuva: Veikko Hahmo. Suomi100v. LUONTOHELMIKOHDE Pirkkalassa TAAPORINVUORI- KURIKKAKALLIO

Kuva: Veikko Hahmo. Suomi100v. LUONTOHELMIKOHDE Pirkkalassa TAAPORINVUORI- KURIKKAKALLIO Kuva: Veikko Hahmo Suomi100v. LUONTOHELMIKOHDE Pirkkalassa TAAPORINVUORI- KURIKKAKALLIO Retkelle lännestä Mistä retkelle: Kuntakeskusta, Takamaa, Vähäjärvi Kävellen kohti Takamaata ja moottoritien alikulun

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 20.10.2015 LEMPIVAARA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 229

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 20.10.2015 LEMPIVAARA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 229 1(6) LEMPIVAARA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 229 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja 1 (5) 03/06/2016 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja KATUSUUNNITELMIEN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: KATUJEN NIMET: Niittykummun keskus Niittykatu,

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 21.3.2011 / VVe KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ KATUVERKKO Linnakankaan halkaisee alueellinen pääväylä Linnakaarto, joka johtaa Oulun Metsokankaalle. Alueen katuverkkoa täydentävät ajan kanssa

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS LIITE 5 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto Yhdyskuntatekniikka 82120192/1 Itä-Immanen Vaihe 2 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS 03.10.2008

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE Vastaanottaja Iitin kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 27.11.2013 Viite 82144450 IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILUALUE Päivämäärä 27.11.2013 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

Jyväskylän pienten järvien melontareitit

Jyväskylän pienten järvien melontareitit Jyväskylän pienten järvien melontareitit Melonnan harrastus kasvaa Melonnan harrastajia on Suomessa noin 18 500 (2001) ja määrä kasvaa koko ajan. Aktiivimelojia kuitenkin vain noin 10 % tästä määrästä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa,

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, Vartiosaari Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

KAAVAN KUVAUS. Yleistä

KAAVAN KUVAUS. Yleistä KAAVAN KUVAUS Yleistä Tervajoen asemakaavaluonnoksen katujen, tonttien ja kortteleiden muodostamisessa on huomioitu ajantasaiset kiinteistörajat, tuore yleiskaava ja maastotieto. Ilman erityistä syytä

Lisätiedot

ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT

ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT ESPOONVÄYLÄ KESKUSPUISTO TUTKITTUJA VAIHTOEHTOJA LÄNTINEN LINJAUS- VAIHTOEHTO (FCG 2013) ITÄINEN LINJAUS- VAIHTOEHTO (Sito 2016) VERTAILTAVAT VAIHTOEHDOT ITÄINEN VE LÄNTINEN

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen

Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen Koirapalvelut Koirapalvelut ovat kaupungin tarjoamia palveluita koiran omistaville kuntalaisille Koirapuistojen lisäksi

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 849/10.03.01.00/2013 390 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv historia Kaupunginvaltuusto 2.9.2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 390 15.12.2014 Asianro 849/10.03.01.00/2013 9 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista historia

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

1(7) 7.5.2010. Haukiputaan kunta. Virpiniemi. Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

1(7) 7.5.2010. Haukiputaan kunta. Virpiniemi. Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) 7.5.2010 Haukiputaan kunta Virpiniemi Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nähtävillä XX.XX. XX.XX.2010 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 60 (RISTIINA), KORTTELI 2 (OSA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 60 (RISTIINA), KORTTELI 2 (OSA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikkelin kaupunki 1/5 MIKKELIN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 60 (RISTIINA), KORTTELI 2 (OSA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 60(Ristiina),

Lisätiedot