SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä asumista ja asumista tukevien palveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaisohjeistuksiin. Lieksan kaupungin strategia määrittelee suuntaviivat SOTE strategialle, kehittämistyölle ja tavoitteille. SOTE strategia painopistealueet vuosille ovat: Suunnitelmallinen ehkäisevä toiminta Ihmisläheiset työprosessit vähemmillä rajapinnoilla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman ja hyvinvointikertomuksen laatiminen seuraavaksi valtuustokaudeksi yhteistyössä eri palvelukeskusten kanssa Henkilöstöresursseista huolehtiminen Alueellisen yhteistyön kehittäminen Päihde- ja mielenterveystyön uudelleen organisointi Huostaanottojen vähentäminen (kodin ulkopuolelle sijoitettujen palvelurakennemuutos) Tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Tulosalueita ja kustannuspaikkoja pyritään muokkaamaan tarvelähtöisesti ja ehkäisevän työn painotus huomioiden. Tulosaluejaon pohjalta on mahdollista seurata paremmin ehkäisevän työn toteutumista ja jatkossa integroida toimintoja palvelukeskuksen sisällä tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Menossa olevat toiminnan kehittämishankkeet: Työelämän laadulla tuottavuutta hanke, (LATU, Sitra) Ikääosaavat palvelut IMMO , kotihoidon pienkotien kehittämishanke Palvelurakennemuutoksen arviointi yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa. Kansalaisten sähköisen asioinnin hanke suunnitteilla Pakolaisen oppimispolku Hallitusohjelman mukainen työllistämiskokeilu, Neurologisten sairauksien ryhmäkuntoutushanke, uusi Vastuualueet: - sosiaalipalvelut - terveyspalvelut - asumista tukevat palvelut Tulosalueet 201 Hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalipalvelut vastuualue 211 Perheneuvola 212 Lasten ja lapsiperheiden sosiaalityö 213 Vammaisten palvelut ja kehitysvammaisen huolto 214 Aikuissosiaalityö 215 Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistä tukevat palvelut 216 Maahanmuuttajapalvelut 233 Hammashuolto 234 Ehkäisevä perusterveydenhuolto 235 Perusterveydenhuolto 237 Ympäristöterveydenhuolto Asumista tukevat palvelut 241 Ehkäisevä työ 242 Kotihoito 244 Yrjönhovin tukikeskus ja palvelukoti 246 Partalanmäen tehostettu palveluasuminen 247 Yksityinen tehostettu palveluasuminen Terveyspalvelut vastuualue 231 Erikoissairaanhoito 232 Työterveydenhuolto Tilinpäätös (49)

2 PALVELUKESKUKSEN YHTEISET TAVOITTEET Palvelukeskuksen päällikkö: Tero Oinonen Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Suuntautuminen ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Kuntalaisten omatoimisen selviytymisen tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Sähköisen asioinnin kehittäminen Taloudelliset resurssit Kustannustehokas toiminta Resurssien suuntaaminen palvelujen saamiseen, saatavuudesta joudutaan tinkimään Taloustilanteen systemaattinen analysointi Prosessit ja rakenteet Toimintasäännön päivittäminen vastaamaan uuden hallintosäännön määräyksiä. Ikäpoliittisen strategian toteutumien seuranta ja arviointi. Mielenterveys- ja päihdestrategian toteuttaminen Talousarvion vuosikello Hyvinvointisuunnitelman tekemiseen/toteuttamiseen osallistuminen Hyvinvointimittareiden valinta palvelu- ja tulosalueittain. Ehkäisevän toiminnan prosessien avaaminen ja kehittäminen Prosessikuvaukset valmiit vuoden 2015 lopussa. Toiminnan ydintavoitteena ovat ihmisja asiakaslähtöiset työprosessit Mahdollisimman laaja perusturvan sähköinen käyttö Medinet käytössä terveydenhuollossa 2013 Asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen kuntalaisille, esim. keskustelutilaisuudet.. Organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöstä. Tulosalueille ja kustannuspaikoille on nimetty vastuuhenkilöt. Päälliköt ja toimielimet ovat velvollisia ohjaamaan ja valvomaan taloutta ja ryhtymään ajoissa toimenpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi. Tulosalue- ja kustannuspaikkavastaavien tukeminen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvaa toimintaa Tuotteistaminen. Aloitetaan työterveyshuollosta Talousraporttien hyödyntämisen kehittäminen Hallintosäännön vahvistamisen jälkeen Arviointityöryhmä. Työryhmän apuna arviointityössä toimii Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän aikuispsykiatrian poliklinikan kunnallistamisen Toimintojen mahdolliset päällekkäisyydet minimoidaan. Mielenterveys- ja päihdetyön toimintasuunnitelma valmis alkaen Käytössä alkaen. Jatkuvaa toimintaa. Tavoitteiden huomioiminen toimintasuunnitelmista Valitaan 2013 aikana Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työolosuhteiden ja ilmapiirin parantaminen. epäkohtiin puututaan. Työilmapiirimittauksessa ilmeneviin Johto käsittelee työilmapiirimittauksen yhteenvedot ja laatii toimintasuunnitel- Ehkäisevän toiminnan prosessien kuvaksia työstetty mm. mielenterveys- ja päihdepalveluissa, perheneuvolassa ja työllisyyspalveluissa Medinet on otettu käyttöön alkaen. Toimeentulotuen asiakaslähtöistä prosessia kehitettiin Tekes-hankkeessa Vanhusneuvosto on nimetty Uusi toimintasääntö on otettu käyttöön ja siinä on määritelty esimiesvastuut. Sosiaalipalvelujen organisaatiomuutosta on viety eteenpäin pala kerrallaan. Kuntamaiseman tulokset ovat valmistuneet ja niitä käytetään päätöksenteon apuna. Uusi toimintasääntö on hyväksytty Ikäpoliittista strategiaa on käytetty päätöksenteon pohjana Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulosalue on perustettu alkaen. Sisältöjen ja prosessien kehittäminen on käynnissä. Hyvinvointisuunnitelma laadittu ja sitä pitää edelleen kehittää Toimintasuunnitelma tehdään uuden työilmapiirikartoituksen pohjalta Osavuosiraportti (49)

3 Esimiesten ja henkilöstön kehittäminen Kaikki palvelukseen tulevat saavat riittävän perehdytyksen Tietoturva ja -suoja-asioiden lainmukaisuus LATU-hanke Johdon auditoinnit kaikille soten tulosalueille man. Esimiestunnit säännöllisiksi Henkilöstön ammattiosaamisen kartoittaminen Tulosalue- ja kustannuspaikkavastaavien hallinnollinen koulutus Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan vuosittain. Kaikki ovat käyneet kehityskeskustelun vuosittain. Keskushallinnon luomien perehdytyskäytäntöjen ja -materiaalien käyttö Tietoturvasuunnitelman ohjeet, seuranta, sanktiot ja koulutus. Kaikilla vaitiolovelvollisuussitoumus allekirjoitettuna vuoden 2012 loppuun mennessä. Latu-hankkeessa valitut kehittämiskohteet kirjattu tulosalueittaisiin tavoitteisiin. Valittujen kohteiden eteenpäin vieminen. Vuonna 2013 Esimiestunteja on pidetty säännölliseksi Lähes kaikki esimiehet ovat käyneet JET -koulutuksen Kehityskeskustelut on toteutettu alkuvuodesta Perehdytysmateriaali käytetään uusien työntekijöiden perehdyttämisessä Vaitiolositoumukset on laadittu, käyty läpi ja allekirjoitettu LATU -hankkeen kehittämiskohteista nostetaan osa toiminnallisiin tavoitteisiin Auditoinnit on toteutettu terveyspalvelujen alueella 201 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Tulosaluevastaava: Pellervo Hämäläinen 2000 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2010 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 2025 Hankkeet 2030 Avustukset 3160 Tekninen huolto 3170 Vaatehuolto 3180 Materiaalihuolto Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/Seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat tukipalvelut Asiakaspalvelu ja neuvonta sujuvaa Ostolaskujen käsittelyn sujuvoittaminen Työpisteiden/osastojen toiminnan turvaaminen laitteiden ja kaluston osalta. Piha-alueiden turvallisena pitäminen. Pelastussuunnitelmaan liittyvien tilojen ja välineiden tarkastaminen Tukipalveluiden kehittäminen ja osittainen uudelleenorganisointi tukipalveluiden laadun parantamiseksi Asiakastyytyväisyyskysely sisäisille yksiköille vuoden 2013 aikana 2010 Asiakaspalvelun säilyttämisen nykyisen laajuisena, toiminnan kehittäminen. Saatu palaute 2010 Laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen ajan tasalla kaikissa toimipisteissä Laskujen kierron eri vaiheiden kesto 3160 Laitteiden, kaluston ja pihaalueiden pitäminen kunnossa ja turvallisena. Apuvälineiden kunnostus. Apuväline korjaukset /kuljetukset Tarkastus 1 x vuosi / Tarkistuslista Hallinto- ja tukipalveluiden toimintaa kehitetty edelleen ja tehtäviä uudelleenorganisoitu. Teknisen huollon uudelleenorganisointi kesken. Sisäinen asiakastyytyväisyyskysely siirtyy vuodelle 2014 Resurssien pienentyessä asiakaspalvelun tason säilyttäminen on ollut haastavaa. Hoivapalveluissa otettu käyttöön iltapäivän soittoajat, joilla on pystytty turvaamaan saavutettavuus. Ostolaskujen tarkastuksessa on ollut vuoden mittaan ajoittain ruuhkaa. Kokonaisuutena käsittelyajat pysyneet lähes aiempien vuosien tasolla. Pysytty tavoitteessa. Vaatehuollosta sujuvuudesta huo Riittävän /oikean tekstiilimäärän Toiminta on sujunut kohtuullisen Osavuosiraportti (49)

4 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/Seurantatapa lehtiminen (vuokratekstiilit) varaaminen potilaille ja henkilökunnalle Tekstiilimäärät hyvin. Vuokratekstiili ja pesulapalveluiden kilpailutusta valmisteltu loppuvuodesta Materiaalihuollon palvelut työyksiköille Taloudelliset resurssit Toimivat ja ajanmukaiset työvälineet ja työtilat 3180 Sujuva yhteistyö yksiköiden kanssa Asiakaspalaute Resurssien käyttö Tehokkaan työskentelyn vaatimien välineiden varmistaminen, toimitilojen osalta yhteistyö tekniikan kanssa Resurssien tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö Toiminnan itsearviointi Toteutunut. Työvälineet kunnossa. Toimitiloissa parantamista. Yhteinen hallintohenkilöstön toimitila puuttuu. Toimistohenkilöstön osalta resurssi on pienentynyt (vuoden aikana yksi kanslistin vakanssi muutettu etuuskäsittelijäksi). Työtehtävien määrä ei ole ainakaan vähentynyt, joten henkilöstöresurssin tarkoituksenmukaista käyttöä on mietitty useita kertoja vuoden aikana. Prosessit ja rakenteet Tukipalveluiden yhdistämisen ( alkaen) eteenpäin vieminen ja toiminnan vakiinnuttaminen 2010 Toimistopalveluiden käytäntöjen yhtenäistäminen ja toiminnan osittainen uudelleenorganisointi Yhteistyön parantaminen ja sujuvoittaminen palvelukeskuksen sisällä. Sopivien ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen etsiminen ja toimiminen uuden tulosaluerakenteen mukaisesti. Päällekkäisyyksien välttäminen, tehtävänkuvien selkeyttäminen Tiedonkulun parantaminen Henkilöstöpalaute, johdon palaute, itsearviointi. Kirjalliset dokumentit Teknisen huollon osalta uudelleenjärjestely on edelleen kesken. Kuitenkin vuoden aikana on tehty järjestelyjä, joilla on pystytty vähentämään sijaisten käyttöä ja hoitamaan uusi tehtäviä. Käytäntöjä yhtenäistetty niiltä osin kuin se on ollut tarkoituksenmukaista. Yhteistyö on monilta osin lisääntynyt ja parantunut toimistopalveluiden yhdistämisen myötä. Tehtävänkuvat on käyty läpi keväällä Joitakin päällekkäisyyksiä on jäänyt johtuen toimistopalveluiden kolmesta fyysisesti eri toimipaikasta. Lync (videoneuvottelujärjestelmä) otettu uutena välineenä koekäyttöön eri toimipaikoissa toimivien henkilöiden välille. Prosessien kuvaaminen Prosessien kuvaamisen aloittaminen hankalimmista/tärkeimmistä. Prosessien kuvaaminen aloitettu. Eteneminen suunniteltua hitaampaa. Teknisen huollon tehtävälistat päivitetty keväällä Käytäntöjen selkeyttäminen kirjaamisen ja arkistoinnin osalta (LATUhanke). Kirjaaminen kehittynyt, arkistoinnissa ongelmana lainsäädännön rajanveto terveys- ja sosiaalitoimen välillä. Osavuosiraportti (49)

5 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/Seurantatapa Toiminta/laatukäsikirjan aloittaminen Kuvattujen prosessien lukumäärä Tämän hetkiset resurssit tehtävien määrään nähden eivät ole mahdollistaneet toiminta/laatukäsikirjan aloittamista. Toimistopalveluiden ja muiden työyksiköiden työtehtävien tarkasteleminen etenkin rajapinnoilla 2010 Työtehtävät ja vastuut selvitetty ja sovittu rajapinnoilla Tehty lähinnä tapauskohtaisesti. Rajapintoja esimerkiksi tilitoimistoon nähden läpikäymättä. Toimistopalveluille kuuluvien tehtävien listaaminen Uudistuminen ja henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen Pyritään mitoittamaan tehtävät ja henkilöstö oikein. Pyritään löytämään uusia aikaa säästäviä toimintatapoja. Listattu vakansseittain. Toimintatavat tehostuneet. Joistakin tehtävistä luovuttu kokonaan. Työmäärä etenkin toimistopalveluiden puolella varsin suuri käytettävissä olevaan resurssiin nähden. Huolehditaan työajoista ja pyritään pitämään mahdolliset kertyneet tunnit nopeasti pois Riittävä koulutus ja perehdytys uusiin ohjelmiin ja työtehtäviin Yli/lisätöitä kertynyt jonkin verran varsinkin keväällä Lisätyöt korvattu pääosin aikana. Pyritty vaikuttamaan siihen, että uusien ohjelmien käyttökoulutus olisi riittävää. Uusien työtehtävien osalta käytetty vertaisperehdytystä aina, kun se on ollut mahdollista. Kehityskeskustelut 1 x vuosi Henkilöstöpalaute Vuosittainen toteuman arviointi Kehityskeskustelut käyty edellisen kerran loppuvuodesta Seuraava kierros alkuvuodesta Johdon katselmus pidetty huhtikuussa Esimiestyöskentelyn kehittäminen 2010 Esimieskoulutus (JET) Tulosaluevastaava suorittanut. Työkuormien tasaaminen 2010 Työparitoiminnan mahdollisuuksien Hyödynnetty niiltä osin kun se on hyödyntäminen nähty tarkoituksenmukaiseksi. Tehtävien osittainen uudelleenorganisointi Tehtäviä on uudelleenorganisoitu tapauskohtaisesti. Itsearviointi Talous Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Poistot Netto , Osavuosiraportti (49)

6 SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: Soile Syrjäläinen Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Laajapohjainen osaamisen hyödyntäminen Joustavat, muuntuvat palvelut Taloudelliset resurssit Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti Työkäytäntöjä uudistetaan (dokumentointi, sähköiset palvelut, kokonaisvaltaiset palvelusuunnitelmat). Panostetaan muutosvalmiuteen ja strategiseen kykyyn kehittää omaa toimintaa. Painotetaan ennalta ehkäisyn näkemistä kaikkien keskeisten toimijoiden yhteisenä asiana. Päätösasiakirjat tarkistetaan työntekijäkohtaisesti kerran kuukaudessa. Työyksikön esimies valvoo, että kaikista pitkäaikaisasiakkaista on laadittu palvelusuunnitelma Organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta ja toiminnan kehittämisestä. Tulosalueja kustannuspaikkavastaavat huolehtivat resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja talousarvion edellyttämistä korjausliikkeistä. Osavuosikatsausten yhteydessä esimiehet valvovat raportoinnin toteutumista sovitulla tavalla. Etsivään nuorisotyöhön panostettu elokuusta 2013 lähtien.. Sosiaalitoimen nuorten tiimi (työvalmentaja, sosiaaliohjaaja)on tehnyt nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvien henkilöiden kanssa kuntoutussuunnitelmia, ohjannut nuoria koulutukseen ja kuntouttavaan toimintaan ym. Aktivoinnilla pyritty myös katkaisemaan nuorten pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Kesällä toteutettiin yhdessä sivistyspalvelukeskuksen kanssa lasten kesäleikkitoimintaa. Resurssia suunnattiin myös liikennepuistoon kahden kuukauden ajaksi. Em. toiminnot työllistivät pitkään työttömän olleita ja 10 opiskelijaa. Haettiin ulkopulista rahoitusta nuorten työpajatoiminnan laajentamiseen. Rahoitusta ei saatu. Toteutunut osittain. Tulosalue-. kustannuspaikkatason kustannustietoisuus parantunut. Prosessit ja rakenteet Työprosesseja avataan ja selkiytetään. Toteutunut osittain. Kehitetään sosiaalialan työntekijöiden kykyä nopeaan ja joustavaan reagointiin. Jatketaan sosiaalityön asiakasprosessien kehittämistä. Kehittäminen perustuu tiimityöhön, jolloin prosessissa on mukana sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, kanslisti, etuuskäsittelijä, lähihoitaja. Sosiaalityöntekijä kantaa kokonaisvastuun työprosessien koordinoinnista. Vammais- ja aikuissosiaalityön prosessien 2013 aikana Toteutunut osittain. avaamista jatketaan Lastensuojelun prosessien avaaminen 2013 Toteutunut osittain. Uudistuminen ja henkilöstön hyvinvointi Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota Resurssien järjestäminen äärimmäisen tärkeää. Lisä- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen. Käytössä oleviin tietojärjestelmiin liittyvän koulutuksen jakaminen koko henkilökunnalle. Taloushallintokoulutus esimiehille. Koulutusta koskevan tietokannan tarkistaminen kalenterivuosittain. Jokainen työntekijä osallistuu koulutukseen vä- Tiimityöskentelyn kehittämistä jatkettu osa-alueittain, mm. lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja maahanmuuttotyö. Koulutuksen tietokantaa päivitetty. Tietojärjestelmiin liittyvää osaamista kehitetty mm. siten, että pääkäyttäjä on opastanut henkilöstöä sisäisen koulutuksen avulla. Osavuosiraportti (49)

7 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa hintään 2-3 koulutuspäivää vuodessa. Riskikartoitus PERHENEUVOLA Tulosaluevastaava: Virpi Hämäläinen, sijaisena Tarja Pulkkinen 2200 Perheneuvola Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Ehkäisevä työ ja varhainen puutuminen/tukeminen Koulukuraattoreilla säännölliset vastaanottopäivät kaikilla kouluilla; kuraattorit osallistuvat koulujen oppilashuoltoryhmätyöhön; toteuttavat myös pienryhmä- ja luokkamuotoista toimintaa Perheneuvolan ja kuraattorityön vastaanotot toteutuneet suunnitellusti. Alle kouluikäisiä ollut toivotusti tutkimuksissa hieman aiempaa enemmän. Psykologilla varattu perheneuvolassa kerran kuukaudessa yksi päivä lastenneuvolasta ohjattuja asiakkaita varten Neuvolan omalle ajalle ei ollut tarvetta vuonna 2013 (tk-psykologi). Perheiden ohjaus- ja neuvontakäynnit perheneuvolassa (lähinnä kouluikäisten perheet) Lasten kehitystaso- ja oppimisvaikeustutkimukset Tarjotaan lieksalaisille perheille mahdollisuus käyttää Joensuun srk:n perheasiainneuvottelukeskuksen palveluja osallistumalla näistä käynneistä aiheutuviin kuluihin soteltk:n määrittelemällä osuudella Perheasiainneuvottelun käyttö hyvin niukkaa koko vuonna (matka). Lapsen / nuoren myönteistä kehitystä edistävä sosiaalinen, psykologinen sekä lääketieteellinen tutkimus ja hoito toteutuneet käynnit, asiakaspalaute Lasten, nuorten ja perheiden tutkimuskäynnit (tarvittaessa myös erikoislääkärin konsultaatiokäynnit) Lasten, nuorten ja perheiden terapiakäynnit, tarvittaessa ohjataan yksityiselle terapiataholle Tutkimuskäynnit ja lääkärikonsultaatiot toteutuneet suunnitellusti. Oma resurssi ollut riittävä perus perheneuvolatyön ja tutkimusten osalta. Terapioita ostettu suunnitellusti. Asiantuntija-apu kasvatus- ja perheasioissa muille lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville Tiedottaminen ja vaikuttaminen Ohjataan lapsia, nuoria ja heidän perheitään Elämänlanka-projektin sekä Etä-LAKUn tuottamiin kuntoutuspalveluihin toteutuneet käynnit, projektien tuottamiin kuntoutuspalveluihin osallistuneiden perheiden määrä, asiakaspalaute Konsultaatiot ja työnohjaukset, asiantuntijalausunnot, moniammatilliset yhteistyöryhmät yhteistyöryhmien määrä, yhteistyötahoilta saatu palaute Alustukset ja esitykset oppilasryhmille, vanhempainilloissa ym. tilaisuuksissa Moniammatillisia ryhmiä ollut odotetusti, päivähoidon konsultaatioita lisätty loppuvuonna. Erityisesti koulukuraattorit ovat pitäneet oppitunteja. Taloudelliset resurssit Kustannustehokas toiminta; huomioidaan se, että ehkäisevään työhön ja alustusten ja esitysten määrä Psykologiresurssin vajausta paikataan ostopalvelulla (otetaan huomioon palve- Ostopalvelut toteutuneet suunnitellusti. Loppuvuotta kohden ostot ovat hieman Osavuosiraportti (49)

8 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa varhaiseen puuttumiseen panostaminen sekä palvelujen järjestäminen mahdollisuuksien mukaan omalla paikkakunnalla on taloudellisempaa kuin se, että ongelmien vaikeutuessa lapset, nuoret ja perheet joutuvat turvautumaan esim. kalliisiin erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun laitoshuollon palveluihin lun hinta ja laatu) Erikoislääkäripalvelut ostopalveluna (noin 1 pv / kk:ssa sekä lasten- että nuorisopsykiatri) Neuropsykologin palveluja ostopalveluna muutaman kerran vuodessa vähentyneet (oma resurssi parempi). Neuropsykologin konsultaatiopäiviä ollut aiempaa vähemmän (sama hyöty saatu soveltuvasta työnohjauksesta). Varataan talousarvioon määräraha Elämänlanka-projektia varten sekä Etä- LAKUa varten Varataan talousarvioon määräraha yksityisiä terapioita ja mahd. muita kuntoutusmuotoja varten (lähinnä kuvataide- ja musiikkiterapia, nepsyvalmennus) Kanslisti hoitaa perustehtävänsä ohessa huomattavan määrän muita tietotekniikkaan liittyviä tehtäviä Prosessit ja rakenteet Perheneuvolapalveluiden selkiyttäminen osana muita lapsiperheiden palveluita Priorisointi, työn rajaaminen ja palvelujen kohdentaminen tarkoituksenmukaisella tavalla (otetaan huomioon käytettävissä olevat resurssit sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuus) Alueellisen yhteistyön ylläpitäminen ja sen kehittäminen talousarvion seuranta Yhteistyöprosessien tarkempi avaaminen sosiaali- ja terveystoimen lapsiperhepalveluiden kokonaisuuden osalta LATU-hanke, mielenterveys- ja päihdestrategia Asiakkuuden alkuvaiheessa panostetaan tutkimus- ja hoidontarpeen arviointiin; psykologisten tutkimusten käytössä tarveharkintaa, perheneuvolan sisällä tapahtuvien työprosessien tarkempi avaaminen LATU-hanke Lieksan ja Nurmeksen perheneuvoloiden yhteiset työkokoukset Pohjois-Karjalan perheneuvoloiden psykologien ja sos.tt:n sekä kuraattorien ammattikuntakohtaiset työkokoukset Mahd. koulutuksellinen yhteistyö Perheneuvolan asiakasprosessit mallinnettu osana LATUa. Perheneuvolan sos.tt. esitellyt luottamusmiehille mielenterveysstrategian toimeenpanotyöryhmän raporttia. Perheneuvolaan pääsy toteutunut kiireellisyyden mukaan ja jonotusaika n pysynyt kohtuullisena. Toteutuneet suunnitellusti. yhteistyötapaamisten ja koulutusten toteutuminen Uudistuminen ja henkilöstön hyvinvointi Pidetään kiinni jo luoduista hyvistä käytännöistä Tiimit 1 x vko:ssa, työkokoukset 2 x kuukaudessa, työyhteisön suunnitteluja kehittämispäivät sekä virkistyspäivät, yksilökohtaiset kehityskeskustelut 1 x vuodessa Toteutuneet sovitusti. Työn kuormituksen pitäminen kohtuullisena Riittävästä ammattitaidosta ja erityisasiantuntemuksesta huolehtiminen Tarpeenmukaiset yksilö- ja ryhmätyönohjaukset itsearviointi Työn priorisointi, rajaaminen, kertyneet ylityötunnit tasataan mahd. pian itsearviointi Täydennys- ja lisäkoulutukset siltä pohjalta, millaista ammattitaidon päivitystä ja mahd. lisäosaamista työyksikössä tarvitaan Oman resurssin vaje helpottanut loppuvuodesta. Koulutustarpeet kuluvalle vuodelle kartoitettu, käyty lähinnä lakisääteiset täydennyskoulutukset. Osavuosiraportti (49)

9 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa koulutuksiin osallistuminen Tunnusluvut Kust.p. Mittari Suorite Talousarvio Asiakasmäärä Perheneuvolatyö 1) Koulukuraattorityö 2) Käyntiluku 3) Perheneuvolatyö Koulukuraattorityö Asiantuntijatyö 4) Perheneuvolatyö moniammatilliset työryhmät alustukset, luennot ym. esitykset ei tilastoitu Koulukuraattorityö moniammatilliset työryhmät alustukset, luennot ym. esitykset ei tilastoitu 1. Tarkoitetaan pääasiallisesti sellaista työtä, jossa on mukana perheneuvolan psykologi, sosiaalityöntekijä ja / tai erikoislääkäri; koulukuraattori voi toimia perheneuvolatyössä työparina 2. Tarkoitetaan koulukuraattorien kuraattorin roolissa tekemää työtä 3. Tarkoitetaan asiakastyöhön käytettyä aikaa jaettuna 45 minuutilla 4. Tilastoidaan montako kertaa vuoden aikana toteutettu / osallistuttu; kaikkea asiantuntijatyötä (esim. konsultaatio) ei pystytä tilastoimaan Talous Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Poistot Netto , LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ Tulosaluevastaava: Tarja Lehto 2140 Tukihenkilö- ja perhetoiminta 2150 Lastensuojelun taloudellinen tuki 2160 Lasten perhehoito 2170 Lastenhuoltolaitokset 2175 Ensikoti/perhekuntoutusjaksot 2215 Lastensuojelun avopalvelut Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Ennaltaehkäisevien lasten ja nuoren hyvinvointia tukevien palvelujen vahvistaminen. Lasten ja nuorten asioissa toimivien yhteistoimintojen kehittäminen, ammatillisen konsultoinnin sekä yhteisen arvioinnin mahdollistaminen. Yhteistoimintoja tulisi kehittää suuntaan, jossa erityispalveluihin ajautumista (lastensuojelu, lasten- ja nuorten psykiatria) saataisiin vähennettyä. Tarkastelujaksolla on alkanut toimintatorstai-ryhmä pojille yhteistyössä lastensuojelun perhetyöntekijän ja työvalmentajan toimesta. Ryhmään osallistuminen ei ole edellyttänyt lastensuojeluasiakkuutta mutta työaika on irrotettu lastensuojelusta/työvalmennuksesta. Osavuosiraportti (49)

10 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Lapsiperheiden kodinhoitopalvelun tarjoaminen. Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä on siirtynyt lastensuojelun toimitiloista neuvolan toimitiloihin. Nykyisin hän toimii perhetyöntekijän nimikkeellä. Työskentely on tällä hetkellä yhden työntekijän varassa, Olisi järkevää selvittää, voiko lapsiperheille saada tukea myös muusta kotipalveluresurssista Taloudelliset resurssit Korvausperusteiden ja perimiskäytäntöjen selkeyttäminen. Perheneuvonnan sekä vanhempien toimintakykyä vahvistavien palvelujen saatavuus lähipalveluna. Lastensuojelun sijaishuollon tukiperheiden ja perhehoitajien saatavuuden varmistaminen sekä palkkioiden ja kulukorvauksien maksuperusteiden yhdenmukaistaminen. Perheneuvonnalle on lastensuojelun näkökulmasta ollut taas suurempi tarve. Lastensuojelun henkilökunta on osin paikannut sovittelutoimintaa tapaamalla lastensuojeluasiakkuuden ulkopuolella olevia perheitä, joiden tilanteiden on voitu arvioida kriisiytyvän ilman ulkopuolista toimijaa. PRIDE-valmennus toteutettiin yhteistyössä LKRO:n ja Nurmeksen kaupungin kanssa talvella Uutta koulutusta ei ole vielä suunniteltu. Lapsille, jotka ikänsä tai kehitystasonsa /perhetilanteensa vuoksi on voitu sijoittaa perhehoitoon, on ollut järjestettävissä sijaisperhe. Perhehoidon saatavuuden ja tukemisen puolesta on kuitenkin jatkossakin tehtävä säännöllisesti työtä. Kaikkiin yksittäisiltä tuki-, kriisi- ja sijaisperheiltä tulleisiin yhteydenottoihin ei ole edelleenkään ehditty reagoida eikä tarkempaa selvitystyötä tehdä. Perhehoitajien hoitopalkkioiden ja kulukorvausten sovellusohjeen laatimista ei ole vielä aloitettu. Palkkioiden ja korvausten määräytymistä on kuitenkin pyritty linjaamaan arkityössä. Prosessit ja rakenteet Lastensuojelun avohuollon palvelujen kehittäminen. Lastensuojelun sijaishuoltoon sekä avohuollon tukitoimisiin sijoituksiin liittyvien perintämenettelyjen tarkistaminen ja tehostaminen asiakasnäkökulmaa unohtamatta Lastensuojelun avohuollon palvelujen vahvistaminen perhetyötä sekä lastensuojelun laitoshoitojaksoja korvaavia tukimuotoja kehittämällä. Lastensuojelun sijoituksiin liittyvään perintämenettelyyn käytettävä aika on edelleen resurssien vuoksi hyvin vähäinen. Perhetyötä on toteutettu monipuolisesti ja suunnitelmallisesti mutta perhetyön palvelujen piiriin ohjautuvien perheiden määrä on tällä hetkellä edelleen suuri. Työskentelyn tavoitteellisuuden tehostamiseksi perhetyöhön ohjautumista pyritään arvioimaan entistä tarkemmin. Perhetyön työntekijöillä on tällä hetkellä korkeaa ammatillista erityisosaamista työtehtäviinsä. Perhetyössä työskentely edellyttää työn vaativuuden näkökulmasta käytännössä nykyisin amktasoista tutkintoa. Lastensuojelutiimin sisällä on toteutettu loppuvuodesta 2013 sisäisiä uudelleen Osavuosiraportti (49)

11 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa järjestelyjä työtehtävistä suoriutumiseksi resurssivajetilanteessa. Perhehoidon kehittäminen Lastensuojelun sijaishuollossa perhehoidon vahvistaminen ja perhehoidon saatavuuden varmistaminen perhehoidon tukirakenteita kehittämällä. Uusien perhehoitajien, kriisiperheiden ja tukiperheiden rekrytointi. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Alalle perehtynyt ja osaava henkilöstö Lastensuojeluun sijoittuva, ammatillisesti pätevä henkilöstö. Lastensuojeluun sijoittuvan ammattihenkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja työtehtäviin sitoutuminen säännöllisen tiimityöskentelyn, työnohjauksen ja koulutusmahdollisuuksien kautta. Tunnusluvut Kustan tannus nuspaikka Mittari Suorite 2011 (31.12.) 2210 asiakasmäärä avohuollon lastensuojelun asiakkaat( kotona asuvat lapset ja nuoret) 2160 lasten määrä perhehoito (sekä avo-, että sijaishuolto) 2170 lasten määrä ammatilliset perhekodit ja lastenhuoltolaitokset (sekä avo-, että sijaishuolto) lasten määrä jälkihuolto Lieksan ja Nurmeksen sosiaalitoimien yhteistyönä järjestettiin PRIDEennakkovalmennus, jonka valmennusryhmä valmistui talvella Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa säännöllisesti. Lieksan lastensuojelu tekee yhteistyötä yhden koulutuksesta saadun perheen kanssa. Uusia tuki-, kriisi- ja sijaisperheitä ei ole voitu rekrytoida ajan puutteen vuoksi. Työkontaktien kautta on kuitenkin saatu tukiperheverkostoon kaksi uutta perhettä. Lastensuojelun tiimi kokoontuu viikottain. Säännölliset tiimipalaverit ovat tehostaneet työn suunnittelua ja toimivat työnohjauksellisena väylänä työntekijöille. Ulkopuolinen työnohjaus on toteutunut vuoden aikana säännöllisesti mutta päättynyt nykyisellä työnohjaajalla Uudet työnohjaus järjestelyt ovat selvitettävänä. Sosiaalityöntekijätilanne on vaikeutunut merkittävästi vuoden 2013 loppupuolella. Lastensuojelussa työskentelee johtava lastensuojelun sosiaalityöntekijä mutta syksyllä 2013 avoinna olleeseen sosiaalityöntekijän virkaan ei saatu pätevää sosiaalityöntekijää ja kolmas sosiaalityöntekijän virka on avoinna vuorotteluvapaan sijaisuuden myötä. Tilannetta hoidetaan väliaikaisesti lastensuojelutiimin sisäisin järjestelyin. Asiakasmäärä sosiaalityöntekijää kohden ylittää huolestuttavissa määrin suositukset. Yksittäisiin työntekijöihin kohdistuva työpaine (määrä, sisältö) on edelleen akuutti, suuri riski työntekijöiden työssä jaksamiselle ja sitä kautta palvelujen toteuttamiselle Talousarvio Talousarvioon ei ole merkitty asiakasmääräennustetta vuodelle Asiakasmäärien arviointi on perusteetonta asiakkuuksien alkamisen ennustamattomuuden ja lastensuojelulain asettamat velvollisuudet Osavuosiraportti (49)

12 huomioiden mittaa kyseisen päivämäärän tilannetta, ei koko tarkasteluajanjaksoa. Talous Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Poistot Netto , Lasten ja lapsiperheiden tulosalueella määrärahaylitykset selittyvät seuraavilla seikoilla: Lastensuojelulain 75 :n mukaisessa jälkihuollossa on runsaasti nuoria, joilla on mittava tukipalvelujen tarve (omassa asunnossa asumiseen liittyvä avokuntoutus, tukiasuminen, tiivis tukihenkilötyöskentely. Jälkihuollossa olevien nuorten kustannukset ovat kohdistuneet vuonna 2013 kustannuspaikalle 2150: lastensuojelun taloudellinen tuki. Ensikotijaksoja sekä laitosmuotoista perhekuntoutusta varten anottiin lisämäärärahaa vuonna Kustannukset jäivät lisämäärärahan anomisen jälkeen kuitenkin odotettua pienemmäksi. Alkuperäinen määräraha-arvio kuitenkin ylittyi, sillä ensikoti- ja perhekuntoutusjaksoja jouduttiin toteuttamaan arvioitua runsaammalle määrälle perheitä ja osa jaksoista oli pitkäkestoisina. Nämä kustannukset kohdistuivat kustannuspaikalle 2175: ensikoti- ja perhekuntoutusjaksot. Kustannuspaikalla 2140 tukihenkilö- ja perhetoiminta toteutui myös määrärahaylitys, joka selittyy kasvaneella tukiperheiden kysynnällä (lastensuojelusta tarjottu vain lastensuojelullisin perustein) sekä vuoden 2013 aikana tukiperheiden avulla toteutetuista lyhytaikaisista perheiden tukijärjestelyistä kriisitilanteissa. 213 VAMMAISTEN PALVELUT JA KEHITYSVAMMAISEN HUOLTO Tulosaluevastaava: Tarja Lehto 2850 Vammaisten henkilökohtainen tuki 2870 Toukolantien päivätoiminta 2871 Taidetoimintakeskus 2900 Kehitysvammaisten asuntolat 2910 Invalidien palvelutalot 2925 Ruunaan metsätyömieskoti 2930 Perhehoito 2945 Vammaisten asuntojen korj Kehitysvammalaitos 2980 Vammaisten omaishoidon tuki 3600 Kuntoutusohjaus ja neuvolapalvelut Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/Seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Asumispalveluja kehitysvammaisille. Tuettua, ohjattua asumista ja kehitysvammaisten omaishoidon lomituksia ja asumisvalmennusta 2870 Tuetun ja ohjatun suoritteet vuodelle asetettu. Omaishoidon että asumisvalmennuksen suoritteet ohjatussa asumisessa sisällä. Tavoitteet toteutuneet Toukolantien osalta Päivätoimintaa kehitysvammaisille Päivätoiminta Työtoiminta Avotyötoiminta 2870 Suoritteet vuodelle asetettu Avotyötoimintaa 9 asiakkaalle Tavoitteet ylittyneet Toukolantien osalta Avotyössä sopimuksia vuoden aikana 12 asiakasta Toukolantieltä Osavuosiraportti (49)

13 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/Seurantatapa Ennaltaehkäisevää työtä kuntouttava työtoiminta 2870 Varataan 4 asiakaspaikkaa. Suoritteet vuodelle asetettu. Varattu 4 paikkaa ei saatu yhtä täyteen.toukolantiellä kuntouttavassa työtoiminnassa3 henkilöä Vammaispalvelulain palvelutakuusäädökset toteutuvat 2850 Palvelutarpeen arvio aloitetaan seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta Uusille vammaispalvelun asiakkaille tehdään palvelusuunnitelmat ja päivitetään aikaisemmin tehtyjä palvelusuunnitelmia Palvelusuunnitelmien kirjaaminen sähköisesti Henkilökohtaista apua saavien palvelutarpeen tarkistus ja arviointi ja yhteistyön kehittäminen eri toimialojen kanssa Kuljetuspalveluiden seuranta ja kimppakyytipalveluiden turvaaminen ja kehittäminen Toiminnan jatkuminen 2871 Turvataan taidetoimintakeskukselle riittävät resurssit toiminnan jatkamiseen Kehitysvammaisten asumispalveluiden turvaaminen ja kehittäminen Seurataan ja selvitellään eri vaihtoehtoja palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Mietinnässä asumispalveluiden kehittämistä kunnan sisäisesti. Tuetun asumisen turvaaminen 2925 Metsätyömieskodin toiminnan turvaaminen ja kehittäminen. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen. Palveluista tiedottaminen Yhteistyön kehittäminen Perhehoidon kehittäminen ja lisääminen 2930 Selvitellään perhehoidon lisäämisen ja kehittämisen mahdollisuuksia Vammaisten asumisen tukeminen 2945 Yhteistyön kehittäminen eri toimialojen kanssa ja palveluiden selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen Omaishoidon turvaaminen ja omaishoitajaperheiden tukeminen Vapaapäivien kehittäminen Taloudelliset resurssit Toiminnan toteutuminen talousarviossa pysyen Toiminnan toteuttaminen talousarviossa pysyen 2980 Omaishoidon kehittäminen ja omaishoitoperheiden tukeminen ja yhteistyön kehittäminen Omaishoitajilla olisi mahdollisuus käyttää lakisääteiset vapaapäivät. Vapaapäivien tuottamistapojen kehittäminen ja ylläpitäminen. Omaishoitajien sijaishoitajapalvelun jatkon turvaaminen Omaishoitoa tukevista palveluista tiedotetaan yleisesti Asiakastyytyväisyys kysely Toimintojen ja hankintojen suunnitelmallisuus hankinta säännöistä tietoisuus 2980 Talousarviossa varaudutaan omaishoidon tukeen. Valtuuston määräämä taso omaishoitajien määrän saajista Toimintojen ja hankintojen suunnitelmallisuus Talousarvion seuranta 1x kk (sisäinen valvonta) Toteutunut osittain. Toteutunut. Toteutunut. Palvelutarpeen tarkistus, arviointi a seurantatyö kuukausittain aloitettu. Yhteistyön kehittäminen etenee varsinkin kotipalvelun kanssa. Kuljetuspalveluiden käytön seuranta kuukausittain aloitettu. odotusaikojen tarkistukset laskujen mukaan. Toteutunut Palveluiden kehittämistyö vireillä. Suunnittelu käynnissä asumispalveluiden järjestämiseksi Lieksassa. Toistaiseksi toiminta jatkuu ainakin kuluvan vuoden. Vaihtoehtoisia toiminta- ja rahoitusmalleja selvitetään. Toteutunut osittain. Toteutunut osittain. Toteutunut ja kehittäminen jatkuu edelleen. Osittain toteutunut Toteutunut. Ei toteudu kehitysvammaisten omaishoidossa. On tiedotettu Lieksan kaupungin verkkosivuilla. Ei ole toteutunut. Isompia hankintoja ei ole tehty. Isompia hankintoja ei tehty Toukolantien osalta. Sijaismäärärahoissa ylitystä, Toukolantien osalta Prosessit ja rakenteet Tiliöinnin selkeyttäminen ja niiden sisäistäminen Työprosesseja avataan ja selkiytetään vuoden 2013 aikana Selkiytystyö vireillä,myös kustannuspaikkojen osalta. Laatukäsikirjan loppuun tekeminen 2870 Laatukäsikirjan tekeminen loppuun. Toukolantiellä laatukäsikirja laitet- Osavuosiraportti (49)

14 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/Seurantatapa ottaminen arjen työkaluksi Päivitetään tarvittaessa ohjeiden muututtua tu sähköiseen muotoon, joka aukeaa woorumin kautta Oman työn suunnittelua kehittämistä 2870 LATU- projekti Tässä vahvasti mukana Toukolantiellä. Loppu vuosi hiljaisempaa aikaa Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen 2870 Riittävä täydennyskoulutus Seuranta koulutuskortilla. Koulutuskortti annetaan vuoden lopussa johtavalle ohjaajalle joka vetää tilastot yhteen. Vähintään täydennyskoulutus velvoitteen toteutuminen Koulutuksia ollut henkilökunnalle, velvoite Toukolantien osalta täynnä Kehityskeskustelut 1 krt/ vuosi Työnohjaus Työyhteisön virkistyspäivä ja kehittämispäivä Vuosikello Työajoista huolehtiminen Titania ohjelmalla seuranta työaikoihin Toukolantien yksikössä kehityskeskustelut käytiin loppuvuodesta. Työnohjaus alkoi syyskuulla uuden työnohjaajan kanssa Toukolantiellä työajoista on huolehdittu titania ohjelmalla Tunnusluvut Kustan tannus nuspaikka Mittari Suorite Talousarvio asiakasmäärä Vpl-kuljetukset ja kimppakyyti 204/ / / asiakasmäärä henkilökohtainen avustajapalv suoritteiden määrä Toukolantien toimintakeskus päivätoiminta tuettuasuminen ohjattuasuminen kuntouttava työtoiminta Omaishoidon tuen piirissä olevat vammaiset henkilöt 2910 asiakasmäärä Invalidien palvelutalot Talous Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Poistot Netto , AIKUISSOSIAALITYÖ Tulosaluevastaava: Soile Syrjäläinen 3400 Sosiaalivirasto 3440 Päihdehuolto 3450 Sosiaaliasiamiestoiminta 3500 Toimeentulotuki 3620 Työosuusraha Osavuosiraportti (49)

15 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Asiakas pääsee oikea-aikaisesti tarpeen mukaiseen palveluun. Asiakkaan osallistaminen Asiakassuunnitelman laatiminen Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen Toimeentulotukiohjeen päivittäminen Asiakkaalle nimetään tarvittaessa vastuutyöntekijä Sitoudutaan aikuissosiaalityön palvelutakuuseen. Vuorovaikutuksellisuus ja dialogisuus Asiakkaan asiantuntijuuden hyödyntäminen Asiakassuunnitelman sisällön kehittäminen Asiakaspalaute Toteutunut osittain. Toimeentulotuen käsittelyajat ovat ajoittain ylittäneet lakisääteisen tason. Myös aikuissosiaalityön vastaanotolle pääsyssä on ollut viivettä. Asiakassuunnitelman sisällön ja asiakaspalautteen kehittämistyötä jatketaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt päivitetyn toimeentulotukiohjeen Taloudelliset resurssit Menot hallinnassa Prosessit ja rakenteet Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen. Tehostetut kohdennetut palvelut. Sosiaalityön suuntaaminen ennalta ehkäisyyn Päihdepalvelujen ostojen ohjaaminen Toimeentulotuen dokumentoinnin keittäminen Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtiminen Henkilöstön virkistysmahdollisuuksista huolehtiminen talousseuranta Perintätoimien tehostaminen Toiminnalliseen yhteistyöhön panostaminen mm. jakamalla asiakasprosessin kulut nykyistä oikeudenmukaisemmin Tutkimuksellinen kehittäminen Tehtäväjaon päivittäminen Pitkäaikaisasiakkuuksien ehkäisy tukemalla kuntalaisten itsenäisen selviytymisen toimintaedellytyksiä Päätösten nykyistä selkeämpi perustelu Asiakkaan sosioekonomisen tilanteen päivittäminen asiakastietojärjestelmään Kirjallisen dokumentoinnin arviointi Arviointityöryhmän nimeäminen Tehtäväjaon arviointi 1-2 kert. vuodessa Yhteistoimintojen lukumäärä AMK, yliopistot Huolehditaan työajoista (vältetään ylija lisätöitä) Paikallisten koulutustilaisuuksien järjestäminen ja sosiaaliasiamiesten asiantuntija-avun käytön tehostaminen Sosiaalityön seutupalavereihin osallistuminen P-K:n aikuissosiaalityön verkostotilaisuuksiin osallistuminen Aikuissosiaalityön Klubiin osallistuminen Työssä jaksamisen tukeminen ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen Työyhteisön kehittämiskeskustelut 1-2 kert./vuosi Työpaikkakokoukset Toimeentulotuen kokonaismenot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna n. 6 %. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi samaan aikaan 3 %. Täydentävää toimeentulotukea myönnettiin selvästi edellisvuotta enemmän mm. rästivuokriin, sähkölaskuihin, lääkkeisiin. Avainkumppanuussopimuksen (Karelia mmk) jatkosopimus allekirjoitettu.sopimus mahdollistaa mm. erilaiset maksuttomat selvitykset ja kaupungin kannalta merkityksellisten opinnäytetöiden tekemisen. Tehtäväjakoja muutettu mm. toimeentulotuen käsittelyn osalta. Täydentävän toimeentulotuen osalta hakemukset käsitellään viikottain sosiaalityöntekijöistä ja etuuskäsittelijöistä muodostetun tiimin toimesta. Dokumentoinnin osalta tavoitteet toteutuneet osittain. Yksi etuuskäsittelijän virka muutettiin palveluneuvojan toimeksi ja sijoituspaikka on yhteispalvelupiste. Sosiaalitoimen osuus vakanssista on 20 %. Toteutunut osittain. Yli- ja lisätöiden töiden määrä vähentynyt jonkin verran. Työajan tehostettu seuranta on toteutettu. Henkilöstövajaus näkyy palvelutason laskuna. Säännölliset työpaikkakokoukset toteutuneet. Ensiapu- ja väkivallan ehkäisykoulutukset toteutettu. Tiimipalaverien merkitys tiedostettu. Osavuosiraportti (49)

16 Tunnusluvut Kustan tannuspaikka Mittari Suorite Viranomaispäätösten määrä 3500 Palvelun saajien määrä Toimeentulotuen kotitaloudet (perus- ja täydentävä toim.tuki) Talous 2012 Talousarvio Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Poistot Netto , PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT Tulosaluevastaava: Soile Syrjäläinen 3800 Työllisyyspalvelut 3810 Kuntouttava työtoiminta 3850 Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu 3830 Oppisopimuskoulutus 3840 Muut työttömyyttä vähentävät tukipalvelut Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden keskeisten toimijoiden kanssa Työelämäosallisuuden lisääminen Kuntouttavan työtoiminnan laadullinen kehittäminen Taloudelliset resurssit Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen Hallitusohjelmaan sisältyvän eritysrahoituksen hyödyntäminen Toiminnallisen yhteistyön lisääminen Asiakasprofiloinnin kehittäminen Työvalmentajatoiminnan vakiinnuttaminen Palveluohjaus Luodaan useita eri komponentteja sisältävä kuntouttavan työtoiminnan malli, joka pureutuu alueen rakennetyöttömyyteen. Päästy TEM:n rahoittamaan kuntakokeiluun ( ). Tulosten raportointi TEM:lle, Elykeskukselle jne Asiakassuunnitelmat Kehittäjäasiakkaiden haastattelut (amk) Henkilöstö- ym. resurssien vahvistaminen siten, että kyetään vastaamaan prosessien hallinnoinnista Toteutunut osittain mm. kuntakokeilun puitteissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt työllistämisohjelman Ohjelmatyössä mukana mm. Itä-Suomen yliopiston täydennyskoulutusyksikkö. Työllistämisasioista vastaavan virka perustettiin. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut kaiken aikaa. Viimeisimmän tilaston mukaan kunnan maksuosuuden piiriin kuului n. 250 pitkään työttömänä ollutta henkilöä. Palkkatuella työllistämistä on jouduttu vähentämään toimintaan varattujen määrärahojen rajallisuudesta johtuen. Lisärahoitusta on haettu nuorten työllistämismahdollisuuksien parantamiseen ja velvoitetyön piiriin kuuluvien työllistämiseen. Kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut keskimäärin 90 henkilöä, joista reilut puolet on tehnyt ns. toimintapäi- Osavuosiraportti (49)

17 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa vät kaupungin eri työpisteissä. Toimintapäivien määrä on kasvanut edellisestä vuodesta noin 10 prosenttia. Elykeskuksen maksamat korvaukset ovat nousseet samassa suhteessa (v. 2013, euroa ja v euroa). Prosessit ja rakenteet Asiakaslähtöisten työprosessien ja toiminnallisten rakenteiden kehittäminen. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtiminen Palveluohjauksen ja kokonaisvaltaisen palvelusuunnittelun tehostaminen. Asiakastasolla räätälöidyt yksilölliset palveluratkaisut. Rakenteellisella tasolla luodaan eri viranomaistahojen ja muiden toimijoiden yhteistyön malli. Koulutus, työnohjaus. Yhteistyön lisääminen: järjestöt, TE-toimisto jne. Neuvottelujen ja koulutustilaisuuksien säännönmukaisuus Tunnusluvut Kustan tannuspaikka Mittari Suorite 2011 Toteutunut osittain. Osallistuttu koulutuksiin aktiivisesti Talousarvio asiakasmäärä Työllisyyspalvelut asiakasmäärä Kuntouttava työtoiminta asiakasmäärä velvoitetyöllistäminen asiakasmäärä tukityöllistäminen Talous Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Poistot Netto , MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Tulosaluevastaava: Soile Syrjäläinen 3560 Pakolaisten toimeentuloturva 3565 Pakolaistyö Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Maahanmuuttajien kotoutumisen edellytysten parantaminen Työikäisten ja kykyisten työllistyminen kolmen vuoden sisällä Suomen kielen käytännölliseen opetukseen pääsy kuukauden sisällä kuntaan muuttamisesta Peruskoulutusta vailla olevia maahanmuuttajia tuetaan suorittamaan peruskoulu Toteutunut tyydyttävästi osa-aikaisen, määräaikaisen työn ja työharjoittelun puitteissa. Toteutunut. Toteutunut osittain. 10 maahanmuuttajaa aloitti logistiikkakoulutukseen Lieksan ammattiopistossa. Suurin osa maahanmuuttajista on Osavuosiraportti (49)

18 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Ammatillinen koulutus ohjautuu maahanmuuttajan omien toiveiden sekä osaamiskartoituksen tulosten perusteella edelleen kieli- ja kulttuuripainotteisen opetuksen piirissä. Myös aikuisperuskoulun ja lukion aloittaneita on. Maahanmuuttotyö hallintokuntien rajoja ylittävää Taloudelliset resurssit Koto-toimiston resurssit Prosessit ja rakenteet Verkostoituminen Maahanmuuttotyö läpäisee kaikki kaupungin toimialat. Kotouttamista tukevien toimenpiteiden edellytetään olevan vaikuttavia, kustannustehokkaita, helposti saavutettavissa olevia sekä oikeaaikaisia. Niiden edellytetään tukevan maahanmuuttajien osallisuutta sekä omaa vastuuntuntoa Koto-toimiston vakinaistamista ja resursointia tulee selvittää niissä rajoissa, johon valtion maksamat laskennalliset korvaukset antavat mahdollisuuden. Toimijoiden edellytetään muodostavan moniammatillisen verkoston, joka mahdollistaa asiakaslähtöisen palveluketjun Toteutunut osittain. Ei ole toteutunut. Lieksassa maahanmuuttotyössä työskentelevien suhteellinen määrä on selvästi pienempi kuin muualla (esim. Kajaani, Jyväskylä). Koto-toimisto on voinut antaa vain kotoutumisen alkuvaiheen välttämättömän avun ja tuen. Koto-toimiston kulut, sivistysviraston perhetyöntekijän palkkakulut ja pakolaisten työharjoittelukulut on katettu laskennallisilla korvauksilla. Lisäksi sivistyspalvelukeskukselle on siirretty Ely-keskuksen maksamia laskennallisia korvauksia euroa päivähoidon järjestämiseen. Toteutunut hyvin. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Osaamisen hankkiminen ja ylläpito Maahanmuuttajien kanssa työskenteleville mahdollisuus työnohjaukseen ja monikulttuurisuuskoulutukseen LATU-hanke Koto-toimistossa työskentelee 2 henkilöä. Tavoitteena on perehdyttää mahdollisimman nopeasti maahanmuuttajat asioimaan kaikille tarkoitettujen palvelujen piirissä. Koto-toimiston määrärahoilla on rahoitettu sivistysvirastossa työskentelevä määräaikainen perhetyöntekijä.. Työnohjaus kerran kuussa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta on toteutunut. Tunnusluvut Kustan tannuspaikka Mittari Suorite Talousarvio 2013 Ta Palvelun saajien määrä Pakolaisten toimeentuloturva Pakolaisten määrä on noussut edellisvuodesta noin sadalla henkilöllä perheiden yhdistymisten myötä. Viranomaisilla ei ole tiedossa ketkä ovat hakeneet perheen yhdistymistä. Hakemukset on voitu tehdä jo vastaanottokeskusvaiheessa. Monen henkilön osalta perheen yhdistymisprosessi on ollut pitkä. Kielteisistä päätöksistä on voitu valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Lieksassa asuvat pakolaiset saivat syksyn 2013 aikana useita myönteisiä perheenyhdistymispäätöksiä pitkien juridisten prosessien seurauksena. Talous Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Osavuosiraportti (49)

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 16.5.2012 arviointikertomuksen vuoden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot