SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä asumista ja asumista tukevien palveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaisohjeistuksiin. Lieksan kaupungin strategia määrittelee suuntaviivat SOTE strategialle, kehittämistyölle ja tavoitteille. SOTE strategia painopistealueet vuosille ovat: Suunnitelmallinen ehkäisevä toiminta Ihmisläheiset työprosessit vähemmillä rajapinnoilla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman ja hyvinvointikertomuksen laatiminen seuraavaksi valtuustokaudeksi yhteistyössä eri palvelukeskusten kanssa Henkilöstöresursseista huolehtiminen Alueellisen yhteistyön kehittäminen Päihde- ja mielenterveystyön uudelleen organisointi Huostaanottojen vähentäminen (kodin ulkopuolelle sijoitettujen palvelurakennemuutos) Tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Tulosalueita ja kustannuspaikkoja pyritään muokkaamaan tarvelähtöisesti ja ehkäisevän työn painotus huomioiden. Tulosaluejaon pohjalta on mahdollista seurata paremmin ehkäisevän työn toteutumista ja jatkossa integroida toimintoja palvelukeskuksen sisällä tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Menossa olevat toiminnan kehittämishankkeet: Työelämän laadulla tuottavuutta hanke, (LATU, Sitra) Ikääosaavat palvelut IMMO , kotihoidon pienkotien kehittämishanke Palvelurakennemuutoksen arviointi yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa. Kansalaisten sähköisen asioinnin hanke suunnitteilla Pakolaisen oppimispolku Hallitusohjelman mukainen työllistämiskokeilu, Neurologisten sairauksien ryhmäkuntoutushanke, uusi Vastuualueet: - sosiaalipalvelut - terveyspalvelut - asumista tukevat palvelut Tulosalueet 201 Hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalipalvelut vastuualue 211 Perheneuvola 212 Lasten ja lapsiperheiden sosiaalityö 213 Vammaisten palvelut ja kehitysvammaisen huolto 214 Aikuissosiaalityö 215 Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistä tukevat palvelut 216 Maahanmuuttajapalvelut 233 Hammashuolto 234 Ehkäisevä perusterveydenhuolto 235 Perusterveydenhuolto 237 Ympäristöterveydenhuolto Asumista tukevat palvelut 241 Ehkäisevä työ 242 Kotihoito 244 Yrjönhovin tukikeskus ja palvelukoti 246 Partalanmäen tehostettu palveluasuminen 247 Yksityinen tehostettu palveluasuminen Terveyspalvelut vastuualue 231 Erikoissairaanhoito 232 Työterveydenhuolto Tilinpäätös (49)

2 PALVELUKESKUKSEN YHTEISET TAVOITTEET Palvelukeskuksen päällikkö: Tero Oinonen Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Suuntautuminen ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Kuntalaisten omatoimisen selviytymisen tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Sähköisen asioinnin kehittäminen Taloudelliset resurssit Kustannustehokas toiminta Resurssien suuntaaminen palvelujen saamiseen, saatavuudesta joudutaan tinkimään Taloustilanteen systemaattinen analysointi Prosessit ja rakenteet Toimintasäännön päivittäminen vastaamaan uuden hallintosäännön määräyksiä. Ikäpoliittisen strategian toteutumien seuranta ja arviointi. Mielenterveys- ja päihdestrategian toteuttaminen Talousarvion vuosikello Hyvinvointisuunnitelman tekemiseen/toteuttamiseen osallistuminen Hyvinvointimittareiden valinta palvelu- ja tulosalueittain. Ehkäisevän toiminnan prosessien avaaminen ja kehittäminen Prosessikuvaukset valmiit vuoden 2015 lopussa. Toiminnan ydintavoitteena ovat ihmisja asiakaslähtöiset työprosessit Mahdollisimman laaja perusturvan sähköinen käyttö Medinet käytössä terveydenhuollossa 2013 Asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen kuntalaisille, esim. keskustelutilaisuudet.. Organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöstä. Tulosalueille ja kustannuspaikoille on nimetty vastuuhenkilöt. Päälliköt ja toimielimet ovat velvollisia ohjaamaan ja valvomaan taloutta ja ryhtymään ajoissa toimenpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi. Tulosalue- ja kustannuspaikkavastaavien tukeminen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvaa toimintaa Tuotteistaminen. Aloitetaan työterveyshuollosta Talousraporttien hyödyntämisen kehittäminen Hallintosäännön vahvistamisen jälkeen Arviointityöryhmä. Työryhmän apuna arviointityössä toimii Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän aikuispsykiatrian poliklinikan kunnallistamisen Toimintojen mahdolliset päällekkäisyydet minimoidaan. Mielenterveys- ja päihdetyön toimintasuunnitelma valmis alkaen Käytössä alkaen. Jatkuvaa toimintaa. Tavoitteiden huomioiminen toimintasuunnitelmista Valitaan 2013 aikana Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työolosuhteiden ja ilmapiirin parantaminen. epäkohtiin puututaan. Työilmapiirimittauksessa ilmeneviin Johto käsittelee työilmapiirimittauksen yhteenvedot ja laatii toimintasuunnitel- Ehkäisevän toiminnan prosessien kuvaksia työstetty mm. mielenterveys- ja päihdepalveluissa, perheneuvolassa ja työllisyyspalveluissa Medinet on otettu käyttöön alkaen. Toimeentulotuen asiakaslähtöistä prosessia kehitettiin Tekes-hankkeessa Vanhusneuvosto on nimetty Uusi toimintasääntö on otettu käyttöön ja siinä on määritelty esimiesvastuut. Sosiaalipalvelujen organisaatiomuutosta on viety eteenpäin pala kerrallaan. Kuntamaiseman tulokset ovat valmistuneet ja niitä käytetään päätöksenteon apuna. Uusi toimintasääntö on hyväksytty Ikäpoliittista strategiaa on käytetty päätöksenteon pohjana Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulosalue on perustettu alkaen. Sisältöjen ja prosessien kehittäminen on käynnissä. Hyvinvointisuunnitelma laadittu ja sitä pitää edelleen kehittää Toimintasuunnitelma tehdään uuden työilmapiirikartoituksen pohjalta Osavuosiraportti (49)

3 Esimiesten ja henkilöstön kehittäminen Kaikki palvelukseen tulevat saavat riittävän perehdytyksen Tietoturva ja -suoja-asioiden lainmukaisuus LATU-hanke Johdon auditoinnit kaikille soten tulosalueille man. Esimiestunnit säännöllisiksi Henkilöstön ammattiosaamisen kartoittaminen Tulosalue- ja kustannuspaikkavastaavien hallinnollinen koulutus Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan vuosittain. Kaikki ovat käyneet kehityskeskustelun vuosittain. Keskushallinnon luomien perehdytyskäytäntöjen ja -materiaalien käyttö Tietoturvasuunnitelman ohjeet, seuranta, sanktiot ja koulutus. Kaikilla vaitiolovelvollisuussitoumus allekirjoitettuna vuoden 2012 loppuun mennessä. Latu-hankkeessa valitut kehittämiskohteet kirjattu tulosalueittaisiin tavoitteisiin. Valittujen kohteiden eteenpäin vieminen. Vuonna 2013 Esimiestunteja on pidetty säännölliseksi Lähes kaikki esimiehet ovat käyneet JET -koulutuksen Kehityskeskustelut on toteutettu alkuvuodesta Perehdytysmateriaali käytetään uusien työntekijöiden perehdyttämisessä Vaitiolositoumukset on laadittu, käyty läpi ja allekirjoitettu LATU -hankkeen kehittämiskohteista nostetaan osa toiminnallisiin tavoitteisiin Auditoinnit on toteutettu terveyspalvelujen alueella 201 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Tulosaluevastaava: Pellervo Hämäläinen 2000 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2010 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 2025 Hankkeet 2030 Avustukset 3160 Tekninen huolto 3170 Vaatehuolto 3180 Materiaalihuolto Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/Seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat tukipalvelut Asiakaspalvelu ja neuvonta sujuvaa Ostolaskujen käsittelyn sujuvoittaminen Työpisteiden/osastojen toiminnan turvaaminen laitteiden ja kaluston osalta. Piha-alueiden turvallisena pitäminen. Pelastussuunnitelmaan liittyvien tilojen ja välineiden tarkastaminen Tukipalveluiden kehittäminen ja osittainen uudelleenorganisointi tukipalveluiden laadun parantamiseksi Asiakastyytyväisyyskysely sisäisille yksiköille vuoden 2013 aikana 2010 Asiakaspalvelun säilyttämisen nykyisen laajuisena, toiminnan kehittäminen. Saatu palaute 2010 Laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen ajan tasalla kaikissa toimipisteissä Laskujen kierron eri vaiheiden kesto 3160 Laitteiden, kaluston ja pihaalueiden pitäminen kunnossa ja turvallisena. Apuvälineiden kunnostus. Apuväline korjaukset /kuljetukset Tarkastus 1 x vuosi / Tarkistuslista Hallinto- ja tukipalveluiden toimintaa kehitetty edelleen ja tehtäviä uudelleenorganisoitu. Teknisen huollon uudelleenorganisointi kesken. Sisäinen asiakastyytyväisyyskysely siirtyy vuodelle 2014 Resurssien pienentyessä asiakaspalvelun tason säilyttäminen on ollut haastavaa. Hoivapalveluissa otettu käyttöön iltapäivän soittoajat, joilla on pystytty turvaamaan saavutettavuus. Ostolaskujen tarkastuksessa on ollut vuoden mittaan ajoittain ruuhkaa. Kokonaisuutena käsittelyajat pysyneet lähes aiempien vuosien tasolla. Pysytty tavoitteessa. Vaatehuollosta sujuvuudesta huo Riittävän /oikean tekstiilimäärän Toiminta on sujunut kohtuullisen Osavuosiraportti (49)

4 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/Seurantatapa lehtiminen (vuokratekstiilit) varaaminen potilaille ja henkilökunnalle Tekstiilimäärät hyvin. Vuokratekstiili ja pesulapalveluiden kilpailutusta valmisteltu loppuvuodesta Materiaalihuollon palvelut työyksiköille Taloudelliset resurssit Toimivat ja ajanmukaiset työvälineet ja työtilat 3180 Sujuva yhteistyö yksiköiden kanssa Asiakaspalaute Resurssien käyttö Tehokkaan työskentelyn vaatimien välineiden varmistaminen, toimitilojen osalta yhteistyö tekniikan kanssa Resurssien tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö Toiminnan itsearviointi Toteutunut. Työvälineet kunnossa. Toimitiloissa parantamista. Yhteinen hallintohenkilöstön toimitila puuttuu. Toimistohenkilöstön osalta resurssi on pienentynyt (vuoden aikana yksi kanslistin vakanssi muutettu etuuskäsittelijäksi). Työtehtävien määrä ei ole ainakaan vähentynyt, joten henkilöstöresurssin tarkoituksenmukaista käyttöä on mietitty useita kertoja vuoden aikana. Prosessit ja rakenteet Tukipalveluiden yhdistämisen ( alkaen) eteenpäin vieminen ja toiminnan vakiinnuttaminen 2010 Toimistopalveluiden käytäntöjen yhtenäistäminen ja toiminnan osittainen uudelleenorganisointi Yhteistyön parantaminen ja sujuvoittaminen palvelukeskuksen sisällä. Sopivien ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen etsiminen ja toimiminen uuden tulosaluerakenteen mukaisesti. Päällekkäisyyksien välttäminen, tehtävänkuvien selkeyttäminen Tiedonkulun parantaminen Henkilöstöpalaute, johdon palaute, itsearviointi. Kirjalliset dokumentit Teknisen huollon osalta uudelleenjärjestely on edelleen kesken. Kuitenkin vuoden aikana on tehty järjestelyjä, joilla on pystytty vähentämään sijaisten käyttöä ja hoitamaan uusi tehtäviä. Käytäntöjä yhtenäistetty niiltä osin kuin se on ollut tarkoituksenmukaista. Yhteistyö on monilta osin lisääntynyt ja parantunut toimistopalveluiden yhdistämisen myötä. Tehtävänkuvat on käyty läpi keväällä Joitakin päällekkäisyyksiä on jäänyt johtuen toimistopalveluiden kolmesta fyysisesti eri toimipaikasta. Lync (videoneuvottelujärjestelmä) otettu uutena välineenä koekäyttöön eri toimipaikoissa toimivien henkilöiden välille. Prosessien kuvaaminen Prosessien kuvaamisen aloittaminen hankalimmista/tärkeimmistä. Prosessien kuvaaminen aloitettu. Eteneminen suunniteltua hitaampaa. Teknisen huollon tehtävälistat päivitetty keväällä Käytäntöjen selkeyttäminen kirjaamisen ja arkistoinnin osalta (LATUhanke). Kirjaaminen kehittynyt, arkistoinnissa ongelmana lainsäädännön rajanveto terveys- ja sosiaalitoimen välillä. Osavuosiraportti (49)

5 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/Seurantatapa Toiminta/laatukäsikirjan aloittaminen Kuvattujen prosessien lukumäärä Tämän hetkiset resurssit tehtävien määrään nähden eivät ole mahdollistaneet toiminta/laatukäsikirjan aloittamista. Toimistopalveluiden ja muiden työyksiköiden työtehtävien tarkasteleminen etenkin rajapinnoilla 2010 Työtehtävät ja vastuut selvitetty ja sovittu rajapinnoilla Tehty lähinnä tapauskohtaisesti. Rajapintoja esimerkiksi tilitoimistoon nähden läpikäymättä. Toimistopalveluille kuuluvien tehtävien listaaminen Uudistuminen ja henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen Pyritään mitoittamaan tehtävät ja henkilöstö oikein. Pyritään löytämään uusia aikaa säästäviä toimintatapoja. Listattu vakansseittain. Toimintatavat tehostuneet. Joistakin tehtävistä luovuttu kokonaan. Työmäärä etenkin toimistopalveluiden puolella varsin suuri käytettävissä olevaan resurssiin nähden. Huolehditaan työajoista ja pyritään pitämään mahdolliset kertyneet tunnit nopeasti pois Riittävä koulutus ja perehdytys uusiin ohjelmiin ja työtehtäviin Yli/lisätöitä kertynyt jonkin verran varsinkin keväällä Lisätyöt korvattu pääosin aikana. Pyritty vaikuttamaan siihen, että uusien ohjelmien käyttökoulutus olisi riittävää. Uusien työtehtävien osalta käytetty vertaisperehdytystä aina, kun se on ollut mahdollista. Kehityskeskustelut 1 x vuosi Henkilöstöpalaute Vuosittainen toteuman arviointi Kehityskeskustelut käyty edellisen kerran loppuvuodesta Seuraava kierros alkuvuodesta Johdon katselmus pidetty huhtikuussa Esimiestyöskentelyn kehittäminen 2010 Esimieskoulutus (JET) Tulosaluevastaava suorittanut. Työkuormien tasaaminen 2010 Työparitoiminnan mahdollisuuksien Hyödynnetty niiltä osin kun se on hyödyntäminen nähty tarkoituksenmukaiseksi. Tehtävien osittainen uudelleenorganisointi Tehtäviä on uudelleenorganisoitu tapauskohtaisesti. Itsearviointi Talous Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Poistot Netto , Osavuosiraportti (49)

6 SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: Soile Syrjäläinen Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Laajapohjainen osaamisen hyödyntäminen Joustavat, muuntuvat palvelut Taloudelliset resurssit Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti Työkäytäntöjä uudistetaan (dokumentointi, sähköiset palvelut, kokonaisvaltaiset palvelusuunnitelmat). Panostetaan muutosvalmiuteen ja strategiseen kykyyn kehittää omaa toimintaa. Painotetaan ennalta ehkäisyn näkemistä kaikkien keskeisten toimijoiden yhteisenä asiana. Päätösasiakirjat tarkistetaan työntekijäkohtaisesti kerran kuukaudessa. Työyksikön esimies valvoo, että kaikista pitkäaikaisasiakkaista on laadittu palvelusuunnitelma Organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta ja toiminnan kehittämisestä. Tulosalueja kustannuspaikkavastaavat huolehtivat resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja talousarvion edellyttämistä korjausliikkeistä. Osavuosikatsausten yhteydessä esimiehet valvovat raportoinnin toteutumista sovitulla tavalla. Etsivään nuorisotyöhön panostettu elokuusta 2013 lähtien.. Sosiaalitoimen nuorten tiimi (työvalmentaja, sosiaaliohjaaja)on tehnyt nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvien henkilöiden kanssa kuntoutussuunnitelmia, ohjannut nuoria koulutukseen ja kuntouttavaan toimintaan ym. Aktivoinnilla pyritty myös katkaisemaan nuorten pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Kesällä toteutettiin yhdessä sivistyspalvelukeskuksen kanssa lasten kesäleikkitoimintaa. Resurssia suunnattiin myös liikennepuistoon kahden kuukauden ajaksi. Em. toiminnot työllistivät pitkään työttömän olleita ja 10 opiskelijaa. Haettiin ulkopulista rahoitusta nuorten työpajatoiminnan laajentamiseen. Rahoitusta ei saatu. Toteutunut osittain. Tulosalue-. kustannuspaikkatason kustannustietoisuus parantunut. Prosessit ja rakenteet Työprosesseja avataan ja selkiytetään. Toteutunut osittain. Kehitetään sosiaalialan työntekijöiden kykyä nopeaan ja joustavaan reagointiin. Jatketaan sosiaalityön asiakasprosessien kehittämistä. Kehittäminen perustuu tiimityöhön, jolloin prosessissa on mukana sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, kanslisti, etuuskäsittelijä, lähihoitaja. Sosiaalityöntekijä kantaa kokonaisvastuun työprosessien koordinoinnista. Vammais- ja aikuissosiaalityön prosessien 2013 aikana Toteutunut osittain. avaamista jatketaan Lastensuojelun prosessien avaaminen 2013 Toteutunut osittain. Uudistuminen ja henkilöstön hyvinvointi Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota Resurssien järjestäminen äärimmäisen tärkeää. Lisä- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen. Käytössä oleviin tietojärjestelmiin liittyvän koulutuksen jakaminen koko henkilökunnalle. Taloushallintokoulutus esimiehille. Koulutusta koskevan tietokannan tarkistaminen kalenterivuosittain. Jokainen työntekijä osallistuu koulutukseen vä- Tiimityöskentelyn kehittämistä jatkettu osa-alueittain, mm. lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja maahanmuuttotyö. Koulutuksen tietokantaa päivitetty. Tietojärjestelmiin liittyvää osaamista kehitetty mm. siten, että pääkäyttäjä on opastanut henkilöstöä sisäisen koulutuksen avulla. Osavuosiraportti (49)

7 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa hintään 2-3 koulutuspäivää vuodessa. Riskikartoitus PERHENEUVOLA Tulosaluevastaava: Virpi Hämäläinen, sijaisena Tarja Pulkkinen 2200 Perheneuvola Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Ehkäisevä työ ja varhainen puutuminen/tukeminen Koulukuraattoreilla säännölliset vastaanottopäivät kaikilla kouluilla; kuraattorit osallistuvat koulujen oppilashuoltoryhmätyöhön; toteuttavat myös pienryhmä- ja luokkamuotoista toimintaa Perheneuvolan ja kuraattorityön vastaanotot toteutuneet suunnitellusti. Alle kouluikäisiä ollut toivotusti tutkimuksissa hieman aiempaa enemmän. Psykologilla varattu perheneuvolassa kerran kuukaudessa yksi päivä lastenneuvolasta ohjattuja asiakkaita varten Neuvolan omalle ajalle ei ollut tarvetta vuonna 2013 (tk-psykologi). Perheiden ohjaus- ja neuvontakäynnit perheneuvolassa (lähinnä kouluikäisten perheet) Lasten kehitystaso- ja oppimisvaikeustutkimukset Tarjotaan lieksalaisille perheille mahdollisuus käyttää Joensuun srk:n perheasiainneuvottelukeskuksen palveluja osallistumalla näistä käynneistä aiheutuviin kuluihin soteltk:n määrittelemällä osuudella Perheasiainneuvottelun käyttö hyvin niukkaa koko vuonna (matka). Lapsen / nuoren myönteistä kehitystä edistävä sosiaalinen, psykologinen sekä lääketieteellinen tutkimus ja hoito toteutuneet käynnit, asiakaspalaute Lasten, nuorten ja perheiden tutkimuskäynnit (tarvittaessa myös erikoislääkärin konsultaatiokäynnit) Lasten, nuorten ja perheiden terapiakäynnit, tarvittaessa ohjataan yksityiselle terapiataholle Tutkimuskäynnit ja lääkärikonsultaatiot toteutuneet suunnitellusti. Oma resurssi ollut riittävä perus perheneuvolatyön ja tutkimusten osalta. Terapioita ostettu suunnitellusti. Asiantuntija-apu kasvatus- ja perheasioissa muille lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville Tiedottaminen ja vaikuttaminen Ohjataan lapsia, nuoria ja heidän perheitään Elämänlanka-projektin sekä Etä-LAKUn tuottamiin kuntoutuspalveluihin toteutuneet käynnit, projektien tuottamiin kuntoutuspalveluihin osallistuneiden perheiden määrä, asiakaspalaute Konsultaatiot ja työnohjaukset, asiantuntijalausunnot, moniammatilliset yhteistyöryhmät yhteistyöryhmien määrä, yhteistyötahoilta saatu palaute Alustukset ja esitykset oppilasryhmille, vanhempainilloissa ym. tilaisuuksissa Moniammatillisia ryhmiä ollut odotetusti, päivähoidon konsultaatioita lisätty loppuvuonna. Erityisesti koulukuraattorit ovat pitäneet oppitunteja. Taloudelliset resurssit Kustannustehokas toiminta; huomioidaan se, että ehkäisevään työhön ja alustusten ja esitysten määrä Psykologiresurssin vajausta paikataan ostopalvelulla (otetaan huomioon palve- Ostopalvelut toteutuneet suunnitellusti. Loppuvuotta kohden ostot ovat hieman Osavuosiraportti (49)

8 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa varhaiseen puuttumiseen panostaminen sekä palvelujen järjestäminen mahdollisuuksien mukaan omalla paikkakunnalla on taloudellisempaa kuin se, että ongelmien vaikeutuessa lapset, nuoret ja perheet joutuvat turvautumaan esim. kalliisiin erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun laitoshuollon palveluihin lun hinta ja laatu) Erikoislääkäripalvelut ostopalveluna (noin 1 pv / kk:ssa sekä lasten- että nuorisopsykiatri) Neuropsykologin palveluja ostopalveluna muutaman kerran vuodessa vähentyneet (oma resurssi parempi). Neuropsykologin konsultaatiopäiviä ollut aiempaa vähemmän (sama hyöty saatu soveltuvasta työnohjauksesta). Varataan talousarvioon määräraha Elämänlanka-projektia varten sekä Etä- LAKUa varten Varataan talousarvioon määräraha yksityisiä terapioita ja mahd. muita kuntoutusmuotoja varten (lähinnä kuvataide- ja musiikkiterapia, nepsyvalmennus) Kanslisti hoitaa perustehtävänsä ohessa huomattavan määrän muita tietotekniikkaan liittyviä tehtäviä Prosessit ja rakenteet Perheneuvolapalveluiden selkiyttäminen osana muita lapsiperheiden palveluita Priorisointi, työn rajaaminen ja palvelujen kohdentaminen tarkoituksenmukaisella tavalla (otetaan huomioon käytettävissä olevat resurssit sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuus) Alueellisen yhteistyön ylläpitäminen ja sen kehittäminen talousarvion seuranta Yhteistyöprosessien tarkempi avaaminen sosiaali- ja terveystoimen lapsiperhepalveluiden kokonaisuuden osalta LATU-hanke, mielenterveys- ja päihdestrategia Asiakkuuden alkuvaiheessa panostetaan tutkimus- ja hoidontarpeen arviointiin; psykologisten tutkimusten käytössä tarveharkintaa, perheneuvolan sisällä tapahtuvien työprosessien tarkempi avaaminen LATU-hanke Lieksan ja Nurmeksen perheneuvoloiden yhteiset työkokoukset Pohjois-Karjalan perheneuvoloiden psykologien ja sos.tt:n sekä kuraattorien ammattikuntakohtaiset työkokoukset Mahd. koulutuksellinen yhteistyö Perheneuvolan asiakasprosessit mallinnettu osana LATUa. Perheneuvolan sos.tt. esitellyt luottamusmiehille mielenterveysstrategian toimeenpanotyöryhmän raporttia. Perheneuvolaan pääsy toteutunut kiireellisyyden mukaan ja jonotusaika n pysynyt kohtuullisena. Toteutuneet suunnitellusti. yhteistyötapaamisten ja koulutusten toteutuminen Uudistuminen ja henkilöstön hyvinvointi Pidetään kiinni jo luoduista hyvistä käytännöistä Tiimit 1 x vko:ssa, työkokoukset 2 x kuukaudessa, työyhteisön suunnitteluja kehittämispäivät sekä virkistyspäivät, yksilökohtaiset kehityskeskustelut 1 x vuodessa Toteutuneet sovitusti. Työn kuormituksen pitäminen kohtuullisena Riittävästä ammattitaidosta ja erityisasiantuntemuksesta huolehtiminen Tarpeenmukaiset yksilö- ja ryhmätyönohjaukset itsearviointi Työn priorisointi, rajaaminen, kertyneet ylityötunnit tasataan mahd. pian itsearviointi Täydennys- ja lisäkoulutukset siltä pohjalta, millaista ammattitaidon päivitystä ja mahd. lisäosaamista työyksikössä tarvitaan Oman resurssin vaje helpottanut loppuvuodesta. Koulutustarpeet kuluvalle vuodelle kartoitettu, käyty lähinnä lakisääteiset täydennyskoulutukset. Osavuosiraportti (49)

9 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa koulutuksiin osallistuminen Tunnusluvut Kust.p. Mittari Suorite Talousarvio Asiakasmäärä Perheneuvolatyö 1) Koulukuraattorityö 2) Käyntiluku 3) Perheneuvolatyö Koulukuraattorityö Asiantuntijatyö 4) Perheneuvolatyö moniammatilliset työryhmät alustukset, luennot ym. esitykset ei tilastoitu Koulukuraattorityö moniammatilliset työryhmät alustukset, luennot ym. esitykset ei tilastoitu 1. Tarkoitetaan pääasiallisesti sellaista työtä, jossa on mukana perheneuvolan psykologi, sosiaalityöntekijä ja / tai erikoislääkäri; koulukuraattori voi toimia perheneuvolatyössä työparina 2. Tarkoitetaan koulukuraattorien kuraattorin roolissa tekemää työtä 3. Tarkoitetaan asiakastyöhön käytettyä aikaa jaettuna 45 minuutilla 4. Tilastoidaan montako kertaa vuoden aikana toteutettu / osallistuttu; kaikkea asiantuntijatyötä (esim. konsultaatio) ei pystytä tilastoimaan Talous Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Poistot Netto , LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ Tulosaluevastaava: Tarja Lehto 2140 Tukihenkilö- ja perhetoiminta 2150 Lastensuojelun taloudellinen tuki 2160 Lasten perhehoito 2170 Lastenhuoltolaitokset 2175 Ensikoti/perhekuntoutusjaksot 2215 Lastensuojelun avopalvelut Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Ennaltaehkäisevien lasten ja nuoren hyvinvointia tukevien palvelujen vahvistaminen. Lasten ja nuorten asioissa toimivien yhteistoimintojen kehittäminen, ammatillisen konsultoinnin sekä yhteisen arvioinnin mahdollistaminen. Yhteistoimintoja tulisi kehittää suuntaan, jossa erityispalveluihin ajautumista (lastensuojelu, lasten- ja nuorten psykiatria) saataisiin vähennettyä. Tarkastelujaksolla on alkanut toimintatorstai-ryhmä pojille yhteistyössä lastensuojelun perhetyöntekijän ja työvalmentajan toimesta. Ryhmään osallistuminen ei ole edellyttänyt lastensuojeluasiakkuutta mutta työaika on irrotettu lastensuojelusta/työvalmennuksesta. Osavuosiraportti (49)

10 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Lapsiperheiden kodinhoitopalvelun tarjoaminen. Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä on siirtynyt lastensuojelun toimitiloista neuvolan toimitiloihin. Nykyisin hän toimii perhetyöntekijän nimikkeellä. Työskentely on tällä hetkellä yhden työntekijän varassa, Olisi järkevää selvittää, voiko lapsiperheille saada tukea myös muusta kotipalveluresurssista Taloudelliset resurssit Korvausperusteiden ja perimiskäytäntöjen selkeyttäminen. Perheneuvonnan sekä vanhempien toimintakykyä vahvistavien palvelujen saatavuus lähipalveluna. Lastensuojelun sijaishuollon tukiperheiden ja perhehoitajien saatavuuden varmistaminen sekä palkkioiden ja kulukorvauksien maksuperusteiden yhdenmukaistaminen. Perheneuvonnalle on lastensuojelun näkökulmasta ollut taas suurempi tarve. Lastensuojelun henkilökunta on osin paikannut sovittelutoimintaa tapaamalla lastensuojeluasiakkuuden ulkopuolella olevia perheitä, joiden tilanteiden on voitu arvioida kriisiytyvän ilman ulkopuolista toimijaa. PRIDE-valmennus toteutettiin yhteistyössä LKRO:n ja Nurmeksen kaupungin kanssa talvella Uutta koulutusta ei ole vielä suunniteltu. Lapsille, jotka ikänsä tai kehitystasonsa /perhetilanteensa vuoksi on voitu sijoittaa perhehoitoon, on ollut järjestettävissä sijaisperhe. Perhehoidon saatavuuden ja tukemisen puolesta on kuitenkin jatkossakin tehtävä säännöllisesti työtä. Kaikkiin yksittäisiltä tuki-, kriisi- ja sijaisperheiltä tulleisiin yhteydenottoihin ei ole edelleenkään ehditty reagoida eikä tarkempaa selvitystyötä tehdä. Perhehoitajien hoitopalkkioiden ja kulukorvausten sovellusohjeen laatimista ei ole vielä aloitettu. Palkkioiden ja korvausten määräytymistä on kuitenkin pyritty linjaamaan arkityössä. Prosessit ja rakenteet Lastensuojelun avohuollon palvelujen kehittäminen. Lastensuojelun sijaishuoltoon sekä avohuollon tukitoimisiin sijoituksiin liittyvien perintämenettelyjen tarkistaminen ja tehostaminen asiakasnäkökulmaa unohtamatta Lastensuojelun avohuollon palvelujen vahvistaminen perhetyötä sekä lastensuojelun laitoshoitojaksoja korvaavia tukimuotoja kehittämällä. Lastensuojelun sijoituksiin liittyvään perintämenettelyyn käytettävä aika on edelleen resurssien vuoksi hyvin vähäinen. Perhetyötä on toteutettu monipuolisesti ja suunnitelmallisesti mutta perhetyön palvelujen piiriin ohjautuvien perheiden määrä on tällä hetkellä edelleen suuri. Työskentelyn tavoitteellisuuden tehostamiseksi perhetyöhön ohjautumista pyritään arvioimaan entistä tarkemmin. Perhetyön työntekijöillä on tällä hetkellä korkeaa ammatillista erityisosaamista työtehtäviinsä. Perhetyössä työskentely edellyttää työn vaativuuden näkökulmasta käytännössä nykyisin amktasoista tutkintoa. Lastensuojelutiimin sisällä on toteutettu loppuvuodesta 2013 sisäisiä uudelleen Osavuosiraportti (49)

11 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa järjestelyjä työtehtävistä suoriutumiseksi resurssivajetilanteessa. Perhehoidon kehittäminen Lastensuojelun sijaishuollossa perhehoidon vahvistaminen ja perhehoidon saatavuuden varmistaminen perhehoidon tukirakenteita kehittämällä. Uusien perhehoitajien, kriisiperheiden ja tukiperheiden rekrytointi. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Alalle perehtynyt ja osaava henkilöstö Lastensuojeluun sijoittuva, ammatillisesti pätevä henkilöstö. Lastensuojeluun sijoittuvan ammattihenkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja työtehtäviin sitoutuminen säännöllisen tiimityöskentelyn, työnohjauksen ja koulutusmahdollisuuksien kautta. Tunnusluvut Kustan tannus nuspaikka Mittari Suorite 2011 (31.12.) 2210 asiakasmäärä avohuollon lastensuojelun asiakkaat( kotona asuvat lapset ja nuoret) 2160 lasten määrä perhehoito (sekä avo-, että sijaishuolto) 2170 lasten määrä ammatilliset perhekodit ja lastenhuoltolaitokset (sekä avo-, että sijaishuolto) lasten määrä jälkihuolto Lieksan ja Nurmeksen sosiaalitoimien yhteistyönä järjestettiin PRIDEennakkovalmennus, jonka valmennusryhmä valmistui talvella Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa säännöllisesti. Lieksan lastensuojelu tekee yhteistyötä yhden koulutuksesta saadun perheen kanssa. Uusia tuki-, kriisi- ja sijaisperheitä ei ole voitu rekrytoida ajan puutteen vuoksi. Työkontaktien kautta on kuitenkin saatu tukiperheverkostoon kaksi uutta perhettä. Lastensuojelun tiimi kokoontuu viikottain. Säännölliset tiimipalaverit ovat tehostaneet työn suunnittelua ja toimivat työnohjauksellisena väylänä työntekijöille. Ulkopuolinen työnohjaus on toteutunut vuoden aikana säännöllisesti mutta päättynyt nykyisellä työnohjaajalla Uudet työnohjaus järjestelyt ovat selvitettävänä. Sosiaalityöntekijätilanne on vaikeutunut merkittävästi vuoden 2013 loppupuolella. Lastensuojelussa työskentelee johtava lastensuojelun sosiaalityöntekijä mutta syksyllä 2013 avoinna olleeseen sosiaalityöntekijän virkaan ei saatu pätevää sosiaalityöntekijää ja kolmas sosiaalityöntekijän virka on avoinna vuorotteluvapaan sijaisuuden myötä. Tilannetta hoidetaan väliaikaisesti lastensuojelutiimin sisäisin järjestelyin. Asiakasmäärä sosiaalityöntekijää kohden ylittää huolestuttavissa määrin suositukset. Yksittäisiin työntekijöihin kohdistuva työpaine (määrä, sisältö) on edelleen akuutti, suuri riski työntekijöiden työssä jaksamiselle ja sitä kautta palvelujen toteuttamiselle Talousarvio Talousarvioon ei ole merkitty asiakasmääräennustetta vuodelle Asiakasmäärien arviointi on perusteetonta asiakkuuksien alkamisen ennustamattomuuden ja lastensuojelulain asettamat velvollisuudet Osavuosiraportti (49)

12 huomioiden mittaa kyseisen päivämäärän tilannetta, ei koko tarkasteluajanjaksoa. Talous Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Poistot Netto , Lasten ja lapsiperheiden tulosalueella määrärahaylitykset selittyvät seuraavilla seikoilla: Lastensuojelulain 75 :n mukaisessa jälkihuollossa on runsaasti nuoria, joilla on mittava tukipalvelujen tarve (omassa asunnossa asumiseen liittyvä avokuntoutus, tukiasuminen, tiivis tukihenkilötyöskentely. Jälkihuollossa olevien nuorten kustannukset ovat kohdistuneet vuonna 2013 kustannuspaikalle 2150: lastensuojelun taloudellinen tuki. Ensikotijaksoja sekä laitosmuotoista perhekuntoutusta varten anottiin lisämäärärahaa vuonna Kustannukset jäivät lisämäärärahan anomisen jälkeen kuitenkin odotettua pienemmäksi. Alkuperäinen määräraha-arvio kuitenkin ylittyi, sillä ensikoti- ja perhekuntoutusjaksoja jouduttiin toteuttamaan arvioitua runsaammalle määrälle perheitä ja osa jaksoista oli pitkäkestoisina. Nämä kustannukset kohdistuivat kustannuspaikalle 2175: ensikoti- ja perhekuntoutusjaksot. Kustannuspaikalla 2140 tukihenkilö- ja perhetoiminta toteutui myös määrärahaylitys, joka selittyy kasvaneella tukiperheiden kysynnällä (lastensuojelusta tarjottu vain lastensuojelullisin perustein) sekä vuoden 2013 aikana tukiperheiden avulla toteutetuista lyhytaikaisista perheiden tukijärjestelyistä kriisitilanteissa. 213 VAMMAISTEN PALVELUT JA KEHITYSVAMMAISEN HUOLTO Tulosaluevastaava: Tarja Lehto 2850 Vammaisten henkilökohtainen tuki 2870 Toukolantien päivätoiminta 2871 Taidetoimintakeskus 2900 Kehitysvammaisten asuntolat 2910 Invalidien palvelutalot 2925 Ruunaan metsätyömieskoti 2930 Perhehoito 2945 Vammaisten asuntojen korj Kehitysvammalaitos 2980 Vammaisten omaishoidon tuki 3600 Kuntoutusohjaus ja neuvolapalvelut Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/Seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Asumispalveluja kehitysvammaisille. Tuettua, ohjattua asumista ja kehitysvammaisten omaishoidon lomituksia ja asumisvalmennusta 2870 Tuetun ja ohjatun suoritteet vuodelle asetettu. Omaishoidon että asumisvalmennuksen suoritteet ohjatussa asumisessa sisällä. Tavoitteet toteutuneet Toukolantien osalta Päivätoimintaa kehitysvammaisille Päivätoiminta Työtoiminta Avotyötoiminta 2870 Suoritteet vuodelle asetettu Avotyötoimintaa 9 asiakkaalle Tavoitteet ylittyneet Toukolantien osalta Avotyössä sopimuksia vuoden aikana 12 asiakasta Toukolantieltä Osavuosiraportti (49)

13 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/Seurantatapa Ennaltaehkäisevää työtä kuntouttava työtoiminta 2870 Varataan 4 asiakaspaikkaa. Suoritteet vuodelle asetettu. Varattu 4 paikkaa ei saatu yhtä täyteen.toukolantiellä kuntouttavassa työtoiminnassa3 henkilöä Vammaispalvelulain palvelutakuusäädökset toteutuvat 2850 Palvelutarpeen arvio aloitetaan seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta Uusille vammaispalvelun asiakkaille tehdään palvelusuunnitelmat ja päivitetään aikaisemmin tehtyjä palvelusuunnitelmia Palvelusuunnitelmien kirjaaminen sähköisesti Henkilökohtaista apua saavien palvelutarpeen tarkistus ja arviointi ja yhteistyön kehittäminen eri toimialojen kanssa Kuljetuspalveluiden seuranta ja kimppakyytipalveluiden turvaaminen ja kehittäminen Toiminnan jatkuminen 2871 Turvataan taidetoimintakeskukselle riittävät resurssit toiminnan jatkamiseen Kehitysvammaisten asumispalveluiden turvaaminen ja kehittäminen Seurataan ja selvitellään eri vaihtoehtoja palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Mietinnässä asumispalveluiden kehittämistä kunnan sisäisesti. Tuetun asumisen turvaaminen 2925 Metsätyömieskodin toiminnan turvaaminen ja kehittäminen. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen. Palveluista tiedottaminen Yhteistyön kehittäminen Perhehoidon kehittäminen ja lisääminen 2930 Selvitellään perhehoidon lisäämisen ja kehittämisen mahdollisuuksia Vammaisten asumisen tukeminen 2945 Yhteistyön kehittäminen eri toimialojen kanssa ja palveluiden selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen Omaishoidon turvaaminen ja omaishoitajaperheiden tukeminen Vapaapäivien kehittäminen Taloudelliset resurssit Toiminnan toteutuminen talousarviossa pysyen Toiminnan toteuttaminen talousarviossa pysyen 2980 Omaishoidon kehittäminen ja omaishoitoperheiden tukeminen ja yhteistyön kehittäminen Omaishoitajilla olisi mahdollisuus käyttää lakisääteiset vapaapäivät. Vapaapäivien tuottamistapojen kehittäminen ja ylläpitäminen. Omaishoitajien sijaishoitajapalvelun jatkon turvaaminen Omaishoitoa tukevista palveluista tiedotetaan yleisesti Asiakastyytyväisyys kysely Toimintojen ja hankintojen suunnitelmallisuus hankinta säännöistä tietoisuus 2980 Talousarviossa varaudutaan omaishoidon tukeen. Valtuuston määräämä taso omaishoitajien määrän saajista Toimintojen ja hankintojen suunnitelmallisuus Talousarvion seuranta 1x kk (sisäinen valvonta) Toteutunut osittain. Toteutunut. Toteutunut. Palvelutarpeen tarkistus, arviointi a seurantatyö kuukausittain aloitettu. Yhteistyön kehittäminen etenee varsinkin kotipalvelun kanssa. Kuljetuspalveluiden käytön seuranta kuukausittain aloitettu. odotusaikojen tarkistukset laskujen mukaan. Toteutunut Palveluiden kehittämistyö vireillä. Suunnittelu käynnissä asumispalveluiden järjestämiseksi Lieksassa. Toistaiseksi toiminta jatkuu ainakin kuluvan vuoden. Vaihtoehtoisia toiminta- ja rahoitusmalleja selvitetään. Toteutunut osittain. Toteutunut osittain. Toteutunut ja kehittäminen jatkuu edelleen. Osittain toteutunut Toteutunut. Ei toteudu kehitysvammaisten omaishoidossa. On tiedotettu Lieksan kaupungin verkkosivuilla. Ei ole toteutunut. Isompia hankintoja ei ole tehty. Isompia hankintoja ei tehty Toukolantien osalta. Sijaismäärärahoissa ylitystä, Toukolantien osalta Prosessit ja rakenteet Tiliöinnin selkeyttäminen ja niiden sisäistäminen Työprosesseja avataan ja selkiytetään vuoden 2013 aikana Selkiytystyö vireillä,myös kustannuspaikkojen osalta. Laatukäsikirjan loppuun tekeminen 2870 Laatukäsikirjan tekeminen loppuun. Toukolantiellä laatukäsikirja laitet- Osavuosiraportti (49)

14 Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/Seurantatapa ottaminen arjen työkaluksi Päivitetään tarvittaessa ohjeiden muututtua tu sähköiseen muotoon, joka aukeaa woorumin kautta Oman työn suunnittelua kehittämistä 2870 LATU- projekti Tässä vahvasti mukana Toukolantiellä. Loppu vuosi hiljaisempaa aikaa Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen 2870 Riittävä täydennyskoulutus Seuranta koulutuskortilla. Koulutuskortti annetaan vuoden lopussa johtavalle ohjaajalle joka vetää tilastot yhteen. Vähintään täydennyskoulutus velvoitteen toteutuminen Koulutuksia ollut henkilökunnalle, velvoite Toukolantien osalta täynnä Kehityskeskustelut 1 krt/ vuosi Työnohjaus Työyhteisön virkistyspäivä ja kehittämispäivä Vuosikello Työajoista huolehtiminen Titania ohjelmalla seuranta työaikoihin Toukolantien yksikössä kehityskeskustelut käytiin loppuvuodesta. Työnohjaus alkoi syyskuulla uuden työnohjaajan kanssa Toukolantiellä työajoista on huolehdittu titania ohjelmalla Tunnusluvut Kustan tannus nuspaikka Mittari Suorite Talousarvio asiakasmäärä Vpl-kuljetukset ja kimppakyyti 204/ / / asiakasmäärä henkilökohtainen avustajapalv suoritteiden määrä Toukolantien toimintakeskus päivätoiminta tuettuasuminen ohjattuasuminen kuntouttava työtoiminta Omaishoidon tuen piirissä olevat vammaiset henkilöt 2910 asiakasmäärä Invalidien palvelutalot Talous Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Poistot Netto , AIKUISSOSIAALITYÖ Tulosaluevastaava: Soile Syrjäläinen 3400 Sosiaalivirasto 3440 Päihdehuolto 3450 Sosiaaliasiamiestoiminta 3500 Toimeentulotuki 3620 Työosuusraha Osavuosiraportti (49)

15 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Asiakas pääsee oikea-aikaisesti tarpeen mukaiseen palveluun. Asiakkaan osallistaminen Asiakassuunnitelman laatiminen Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen Toimeentulotukiohjeen päivittäminen Asiakkaalle nimetään tarvittaessa vastuutyöntekijä Sitoudutaan aikuissosiaalityön palvelutakuuseen. Vuorovaikutuksellisuus ja dialogisuus Asiakkaan asiantuntijuuden hyödyntäminen Asiakassuunnitelman sisällön kehittäminen Asiakaspalaute Toteutunut osittain. Toimeentulotuen käsittelyajat ovat ajoittain ylittäneet lakisääteisen tason. Myös aikuissosiaalityön vastaanotolle pääsyssä on ollut viivettä. Asiakassuunnitelman sisällön ja asiakaspalautteen kehittämistyötä jatketaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt päivitetyn toimeentulotukiohjeen Taloudelliset resurssit Menot hallinnassa Prosessit ja rakenteet Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen. Tehostetut kohdennetut palvelut. Sosiaalityön suuntaaminen ennalta ehkäisyyn Päihdepalvelujen ostojen ohjaaminen Toimeentulotuen dokumentoinnin keittäminen Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtiminen Henkilöstön virkistysmahdollisuuksista huolehtiminen talousseuranta Perintätoimien tehostaminen Toiminnalliseen yhteistyöhön panostaminen mm. jakamalla asiakasprosessin kulut nykyistä oikeudenmukaisemmin Tutkimuksellinen kehittäminen Tehtäväjaon päivittäminen Pitkäaikaisasiakkuuksien ehkäisy tukemalla kuntalaisten itsenäisen selviytymisen toimintaedellytyksiä Päätösten nykyistä selkeämpi perustelu Asiakkaan sosioekonomisen tilanteen päivittäminen asiakastietojärjestelmään Kirjallisen dokumentoinnin arviointi Arviointityöryhmän nimeäminen Tehtäväjaon arviointi 1-2 kert. vuodessa Yhteistoimintojen lukumäärä AMK, yliopistot Huolehditaan työajoista (vältetään ylija lisätöitä) Paikallisten koulutustilaisuuksien järjestäminen ja sosiaaliasiamiesten asiantuntija-avun käytön tehostaminen Sosiaalityön seutupalavereihin osallistuminen P-K:n aikuissosiaalityön verkostotilaisuuksiin osallistuminen Aikuissosiaalityön Klubiin osallistuminen Työssä jaksamisen tukeminen ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen Työyhteisön kehittämiskeskustelut 1-2 kert./vuosi Työpaikkakokoukset Toimeentulotuen kokonaismenot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna n. 6 %. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi samaan aikaan 3 %. Täydentävää toimeentulotukea myönnettiin selvästi edellisvuotta enemmän mm. rästivuokriin, sähkölaskuihin, lääkkeisiin. Avainkumppanuussopimuksen (Karelia mmk) jatkosopimus allekirjoitettu.sopimus mahdollistaa mm. erilaiset maksuttomat selvitykset ja kaupungin kannalta merkityksellisten opinnäytetöiden tekemisen. Tehtäväjakoja muutettu mm. toimeentulotuen käsittelyn osalta. Täydentävän toimeentulotuen osalta hakemukset käsitellään viikottain sosiaalityöntekijöistä ja etuuskäsittelijöistä muodostetun tiimin toimesta. Dokumentoinnin osalta tavoitteet toteutuneet osittain. Yksi etuuskäsittelijän virka muutettiin palveluneuvojan toimeksi ja sijoituspaikka on yhteispalvelupiste. Sosiaalitoimen osuus vakanssista on 20 %. Toteutunut osittain. Yli- ja lisätöiden töiden määrä vähentynyt jonkin verran. Työajan tehostettu seuranta on toteutettu. Henkilöstövajaus näkyy palvelutason laskuna. Säännölliset työpaikkakokoukset toteutuneet. Ensiapu- ja väkivallan ehkäisykoulutukset toteutettu. Tiimipalaverien merkitys tiedostettu. Osavuosiraportti (49)

16 Tunnusluvut Kustan tannuspaikka Mittari Suorite Viranomaispäätösten määrä 3500 Palvelun saajien määrä Toimeentulotuen kotitaloudet (perus- ja täydentävä toim.tuki) Talous 2012 Talousarvio Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Poistot Netto , PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT Tulosaluevastaava: Soile Syrjäläinen 3800 Työllisyyspalvelut 3810 Kuntouttava työtoiminta 3850 Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu 3830 Oppisopimuskoulutus 3840 Muut työttömyyttä vähentävät tukipalvelut Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden keskeisten toimijoiden kanssa Työelämäosallisuuden lisääminen Kuntouttavan työtoiminnan laadullinen kehittäminen Taloudelliset resurssit Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen Hallitusohjelmaan sisältyvän eritysrahoituksen hyödyntäminen Toiminnallisen yhteistyön lisääminen Asiakasprofiloinnin kehittäminen Työvalmentajatoiminnan vakiinnuttaminen Palveluohjaus Luodaan useita eri komponentteja sisältävä kuntouttavan työtoiminnan malli, joka pureutuu alueen rakennetyöttömyyteen. Päästy TEM:n rahoittamaan kuntakokeiluun ( ). Tulosten raportointi TEM:lle, Elykeskukselle jne Asiakassuunnitelmat Kehittäjäasiakkaiden haastattelut (amk) Henkilöstö- ym. resurssien vahvistaminen siten, että kyetään vastaamaan prosessien hallinnoinnista Toteutunut osittain mm. kuntakokeilun puitteissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt työllistämisohjelman Ohjelmatyössä mukana mm. Itä-Suomen yliopiston täydennyskoulutusyksikkö. Työllistämisasioista vastaavan virka perustettiin. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut kaiken aikaa. Viimeisimmän tilaston mukaan kunnan maksuosuuden piiriin kuului n. 250 pitkään työttömänä ollutta henkilöä. Palkkatuella työllistämistä on jouduttu vähentämään toimintaan varattujen määrärahojen rajallisuudesta johtuen. Lisärahoitusta on haettu nuorten työllistämismahdollisuuksien parantamiseen ja velvoitetyön piiriin kuuluvien työllistämiseen. Kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut keskimäärin 90 henkilöä, joista reilut puolet on tehnyt ns. toimintapäi- Osavuosiraportti (49)

17 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa vät kaupungin eri työpisteissä. Toimintapäivien määrä on kasvanut edellisestä vuodesta noin 10 prosenttia. Elykeskuksen maksamat korvaukset ovat nousseet samassa suhteessa (v. 2013, euroa ja v euroa). Prosessit ja rakenteet Asiakaslähtöisten työprosessien ja toiminnallisten rakenteiden kehittäminen. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtiminen Palveluohjauksen ja kokonaisvaltaisen palvelusuunnittelun tehostaminen. Asiakastasolla räätälöidyt yksilölliset palveluratkaisut. Rakenteellisella tasolla luodaan eri viranomaistahojen ja muiden toimijoiden yhteistyön malli. Koulutus, työnohjaus. Yhteistyön lisääminen: järjestöt, TE-toimisto jne. Neuvottelujen ja koulutustilaisuuksien säännönmukaisuus Tunnusluvut Kustan tannuspaikka Mittari Suorite 2011 Toteutunut osittain. Osallistuttu koulutuksiin aktiivisesti Talousarvio asiakasmäärä Työllisyyspalvelut asiakasmäärä Kuntouttava työtoiminta asiakasmäärä velvoitetyöllistäminen asiakasmäärä tukityöllistäminen Talous Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Poistot Netto , MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Tulosaluevastaava: Soile Syrjäläinen 3560 Pakolaisten toimeentuloturva 3565 Pakolaistyö Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Maahanmuuttajien kotoutumisen edellytysten parantaminen Työikäisten ja kykyisten työllistyminen kolmen vuoden sisällä Suomen kielen käytännölliseen opetukseen pääsy kuukauden sisällä kuntaan muuttamisesta Peruskoulutusta vailla olevia maahanmuuttajia tuetaan suorittamaan peruskoulu Toteutunut tyydyttävästi osa-aikaisen, määräaikaisen työn ja työharjoittelun puitteissa. Toteutunut. Toteutunut osittain. 10 maahanmuuttajaa aloitti logistiikkakoulutukseen Lieksan ammattiopistossa. Suurin osa maahanmuuttajista on Osavuosiraportti (49)

18 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Ammatillinen koulutus ohjautuu maahanmuuttajan omien toiveiden sekä osaamiskartoituksen tulosten perusteella edelleen kieli- ja kulttuuripainotteisen opetuksen piirissä. Myös aikuisperuskoulun ja lukion aloittaneita on. Maahanmuuttotyö hallintokuntien rajoja ylittävää Taloudelliset resurssit Koto-toimiston resurssit Prosessit ja rakenteet Verkostoituminen Maahanmuuttotyö läpäisee kaikki kaupungin toimialat. Kotouttamista tukevien toimenpiteiden edellytetään olevan vaikuttavia, kustannustehokkaita, helposti saavutettavissa olevia sekä oikeaaikaisia. Niiden edellytetään tukevan maahanmuuttajien osallisuutta sekä omaa vastuuntuntoa Koto-toimiston vakinaistamista ja resursointia tulee selvittää niissä rajoissa, johon valtion maksamat laskennalliset korvaukset antavat mahdollisuuden. Toimijoiden edellytetään muodostavan moniammatillisen verkoston, joka mahdollistaa asiakaslähtöisen palveluketjun Toteutunut osittain. Ei ole toteutunut. Lieksassa maahanmuuttotyössä työskentelevien suhteellinen määrä on selvästi pienempi kuin muualla (esim. Kajaani, Jyväskylä). Koto-toimisto on voinut antaa vain kotoutumisen alkuvaiheen välttämättömän avun ja tuen. Koto-toimiston kulut, sivistysviraston perhetyöntekijän palkkakulut ja pakolaisten työharjoittelukulut on katettu laskennallisilla korvauksilla. Lisäksi sivistyspalvelukeskukselle on siirretty Ely-keskuksen maksamia laskennallisia korvauksia euroa päivähoidon järjestämiseen. Toteutunut hyvin. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Osaamisen hankkiminen ja ylläpito Maahanmuuttajien kanssa työskenteleville mahdollisuus työnohjaukseen ja monikulttuurisuuskoulutukseen LATU-hanke Koto-toimistossa työskentelee 2 henkilöä. Tavoitteena on perehdyttää mahdollisimman nopeasti maahanmuuttajat asioimaan kaikille tarkoitettujen palvelujen piirissä. Koto-toimiston määrärahoilla on rahoitettu sivistysvirastossa työskentelevä määräaikainen perhetyöntekijä.. Työnohjaus kerran kuussa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta on toteutunut. Tunnusluvut Kustan tannuspaikka Mittari Suorite Talousarvio 2013 Ta Palvelun saajien määrä Pakolaisten toimeentuloturva Pakolaisten määrä on noussut edellisvuodesta noin sadalla henkilöllä perheiden yhdistymisten myötä. Viranomaisilla ei ole tiedossa ketkä ovat hakeneet perheen yhdistymistä. Hakemukset on voitu tehdä jo vastaanottokeskusvaiheessa. Monen henkilön osalta perheen yhdistymisprosessi on ollut pitkä. Kielteisistä päätöksistä on voitu valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Lieksassa asuvat pakolaiset saivat syksyn 2013 aikana useita myönteisiä perheenyhdistymispäätöksiä pitkien juridisten prosessien seurauksena. Talous Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Osavuosiraportti (49)

19 Poistot Netto SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutosesitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot Netto , TERVEYSPALVELUT TERVEYSTOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: Erkki Tiainen Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Sähköisten palveluiden kehittäminen Medinet käyttöön Kanta arkistoon liittyminen 2013 Toteutuneet Etäkonsultaatioiden lisääminen Vähintään kahdella erikoisalalla 2013 Toteutunut yhdellä erikoisalalla Taloudelliset resurssit Resursseja joudutaan suuntaamaan palvelujen saamisen varmistamiseen ja tinkimään saatavuudesta Prosessit ja rakenteet Mielenterveys- ja päihdetyö omaksi tulosalueekseen Potilasturvallisuussuunnitelma ADHD- ja parkinsonintautipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen organisointi Lääkäripäivystyksen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas järjestäminen Toteutuu vuoden 2013 aikana Toteutuu vuoden 2013 aikana Työn alla Toteutunut alkaen. Tehty Kesken 231 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosaluevastaava: Erkki Tiainen 3130 Sairaankuljetus 3300 Erikoissairaanhoito Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelut ja niiden vaikuttavuus Terveydenhuoltolain toteuttaminen erikoissairaanhoidossa Terveyden edistäminen ja hoitoon pääsyn turvaaminen Yhteisesti sovittu politiikka palvelu- ja hoitoketjussa Erikoisalojen kanssa sovittu hoidon porrastus Yhteisyksiköiden toimintaan osallistuminen Jonotuspäivät. Vuositasolla vähemmän kappalemääräisesti kuin edellisenä kalenterivuotena. Mitataan vuosittain. Jonotuspäivät Lieksaan päin tavoite nolla päivää. Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun piirissä. Ainakin yhden erikoisalan lääkäreiden Osavuosiraportti (49)

20 Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Erikoissairaanhoidon poliklinikoiden lääkäreiden vastaanottoja Lieksaan Aikuispsykiatrian poliklinikan kunnallistaminen Taloudelliset resurssit Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta kehittämällä ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa ja huolehtimalla perusterveydenhuollon resursseista Prosessit ja rakenteet Noudatetaan erikoissairaanhoitolain, terveydenhuoltolain ja kansanterveyslain velvoitteita. Ensihoidon yhteistyön kehittäminen vastaanotto vuonna Vuonna 2013 Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät /1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät/1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit/1000 asukasta pysyminen koko maan keskiarvossa Erikoissairaanhoidon nettokustannusten saaminen samaan suuruusluokkaan kuin koko maan keskiarvo Sotka-net mittarit seurataan vuosittain. Prosessit ja rakenteet ovat kaikilta osin lakien ja asetusten mukaisia. Toiminnasta ei saa tulla huomautuksia tai sanktioita. Ei toteudu Toteutunut Toteutunut Toteutunut Uudistuminen ja henkilöstön työkyky RAMPE-hankenkeessa luotujen käytäntöjen juurruttaminen Luoda kattava valtakunnallinen pitkäkäaikais-sairauksien hoito- ja ehkäisymalli Mediatrijärjestelmän tiedon siirron toimivuutta kehitetään eri rekisterinpitäjien välillä Tavoitteena on lisätä työn vetovoimaisuutta ja palvelukykyä sekä potilaan osallisuutta hoitoprosessissa ja turvata pätevien lääkäreiden ja hoitajien saatavuus ja pysyvyys perusterveydenhuollossa ja päivystyksessä. Työn alla Tunnusluvut Kustan tannus nuspaikka Mittari Suorite Talousarvio Erikoissairaanhoito Lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Jonotuspäivät 0 9* *) Jonotuspäivät Paiholasta asumispalveluyksikköön toukokuussa. Talous Alkuperäinen talousarvio % Toimielimen muutos-esitys Muutos TA muutosten jälkeen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Poistot Osavuosiraportti (49)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli 12.9.2008 Taustalla uusi Äänekoski 1.1.2007 Rakennettu uutta kuntaa/perusturvaa; Suolahti, Sumiainen

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kuopio Anna-Mari Juutinen Kuntakokeilukoordinaattori 9.12.2015 Kuopion kaupunki Perusturva

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä.

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden vaatimusmäärittely Kiilan 2 vaiheessa - tiivistys. Helsinki Antti Mäkelä Kehityspäällikkö Medi-IT

Sosiaalipalveluiden vaatimusmäärittely Kiilan 2 vaiheessa - tiivistys. Helsinki Antti Mäkelä Kehityspäällikkö Medi-IT Sosiaalipalveluiden vaatimusmäärittely Kiilan 2 vaiheessa - tiivistys Helsinki 13.4.2015 Antti Mäkelä Kehityspäällikkö Medi-IT Lähtötilanne SOTE -uudistus asettaa vaatimuksia saumattomalle yhteistyölle

Lisätiedot

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma

Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma 1 Liite nro 2 Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma Sitovat toiminnalliset tavoitteet 311 01 Sosiaalivirasto 1. Käytössä

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ILOA VANHEMMUUTEEN KEHITTÄJÄVERKOSTO 16.12.2015 MERVI MAKKONEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ESITYKSEN SISÄLTÖ Perustiedot sosiaali- ja perhepalveluista

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot