Työ ja ihminen. 1 / vuosikerta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ ja ihminen. 1 / 2006 20. vuosikerta"

Transkriptio

1

2

3 Työ ja ihminen 1 / vuosikerta Pääkirjoitus Onko Suomella varaa vanheta?... 3 Juhani Ilmarinen Artikkelit Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta työssä: Siegristin kyselyn rakenne johtajilla... 5 Ulla Kinnunen, Taru Feldt, Tiina Tarvainen Työ ja työkyky vakavien eläkeajatusten ennustajina: seurantatutkimus kunta-alalla sekä eläkeajatusten toteutuminen Pekka Huuhtanen, Kaija Tuomi Ergonomiaintervention vaikuttavuus liikuntaelinten oireisiin tietokonetyössä Ritva Ketola, Risto Toivonen, Esa-Pekka Takala, Eira Viikari-Juntura Katsaus Graafisen alan tekniikan, työn ja työkuormituksen muutokset 1960-luvulta 2000-luvulle Pentti Seppälä Sammandrag Summaries Kirjoittajat

4 Toimitus Anna-Liisa Karhula Taitto Mari Pakarinen ISSN Kirjapaino Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print,

5 on pyrittävä määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamiseen. Eri ikäryhmien keskinäistä vuorovaikutusta työelämässä vahvistetaan, jotta pitkään työkokemukseen sisältyvä taitotieto siirtyy uusille työntekijöille. Hallitus lupaa myös edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia työelämässä. 1 Vuosina Työterveyslaitos toteutti laajan Ikääntyvä arvoonsa terveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman. Ohjelmassa kokeiltiin yhteistyössä yliopistojen ja yritysten kanssa erilaisia keinoja vaikuttaa yli 45-vuotiaiden työkykyyn sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tutkimuksen ajattelutavat (paradigmat) ja menetelmät testattiin käytännössä ja todettiin toimiviksi. 2 Siksi valtiovalta yhä käynnistää kehittämisohjelmia, jotka jatkavat siitä mihin edelliset päättyivät. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla oleva Veto-ohjelma ( ) 4 kannustaa ikääntyviä pysymään työelämässä pidempään lisäämällä työelämän vetovoimaa ja kehottaa nuoria aloittamaan työuransa aiempaa aikaisemmin. Veto-ohjelma pyrkii sitomaan entistä konkreettisemmin yhteen työsuojelun, työterveyshuollon ja sosiaalivakuutuksen. Työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki ja työeläkelainsäädäntö luovat uuden pohjan toimenpiteille ja yhteistyölle. Veto-ohjelman tavoitteena on luoda uusia toimintatapoja sekä kehittää ja tehostaa nykyisiä käytäntöjä. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko Suomen väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta on monipuolinen ja laaja katsaus ikääntymisen haasteisiin. Varautumisen tavoitteena on turvata ihmisten hyvinvointi, etsiä taloudellisesti kestäviä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia ratkaisuja kaikille sukupolville ja molemmille sukupuolille. 3 Samalla selonteko havainnollistaa, kuinka sitkeässä ikään liittyvät virhekäsitykset istuvat. Juhani Ilmarinen LÄHTEET 1. Hallitusohjelma Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelma Saatavissa: www. valtioneuvosto.þ (viitattu ). 2. Ilmarinen J & Louhevaara V (toim.) 1999: FinnAge. Respect for the aging: action programme to promote health, work ability and well-being of ageing workers in People and Work, Research reports 26. Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki. 3. Valtioneuvoston kanslia 2004: Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta. Valtioneuvoston julkaisusarja 27/2004. Saatavissa: pdf/þ.pdf (viitattu ). 4. Veto-ohjelma. Https://rtstm.teamware.com/Resource.phx/veto/index.htx (viitattu ; ks. myös 4

6 Pääkirjoitus Onko Suomella varaa vanheta? V aikka elinaika on Suomessa merkittävästi pidentynyt viime vuosikymmeninä, se ei ole pidentänyt työelämään panostettuja vuosia. Työelämästä poistumisen reitit ennen eläkeikää ovat olleet suosittuja monesta eri syystä. Työelämään käytetty aika lyhenee myös toisesta päästä, kun nykyajan koulutetut nuoret tulevat työmarkkinoille vanhempina kuin suuret ikäluokat, jotka aloittivat työnteon luvulla. Syntyvyyden väheneminen viime vuosikymmenten aikana on vaikuttanut siihen, että huoltosuhteemme on käymässä yhä raskaammaksi. Tilanne näyttää olevan nyt se, että Suomessa on yhtä paljon väkeä työelämän ulkopuolella kuin sen sisällä. Yhteiskunta kokee työvoiman ikääntymisen ongelmat ja haasteet konkreettisesti. Eläkemenot ja sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tarve lisääntyvät, mutta maksajia on entistä vähemmän. Julkishallinnossa joudutaan miettimään työvoiman ikääntymistä myös työnantajan näkökulmasta, onhan sen työntekijät siirtymässä eläkkeelle sankoin joukoin. Siksi asenteita olisi muutettava myönteisemmäksi entistä pidempää työuraa kohtaan ja ikäsyrjintää yhteiskunnassa olisi ehkäistävä. Lainsäädäntö tarjoaa ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin : eläkeuudistuksella voidaan tarjota uusia mahdollisuuksia, varhaisen työelämästä poistumisen mahdollisuuksia kiristetään, työsuhdeturvaa parannetaan ja yleistä ikäasennetta korjataan. Kansallisilla ohjelmilla vahvistetaan seniorien työasenteita ja ikäsyrjintää kitketään pois yhteiskunnasta. Tavoitteet voidaan asettaa varsin korkealle: seniorit jatkavat työssä 2 3 vuotta pidempään, huoltosuhteet kevenevät ja eläkekustannukset ja terveydenhuoltokulut laskevat. Kansantalous kohenee ja hyvinvointiyhteiskunnan perusteet vahvistuvat. Matti Vanhasen hallitus pyrkii työllä, yrittämisellä ja yhteistyöllä Suomen uuteen nousuun. Sosiaali- ja terveyspolitiikassa väestön terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä yksilön elämänhallinnan, työ- ja toimintakyvyn sekä omatoimisuuden tukeminen ovat keskeisiä tavoitteita. Eläkepolitiikan tavoitteina ovat talouden kasvu, yleinen luottamus järjestelmän kestävyyteen ja jaksaminen työelämässä nykyistä pidempään. 1 Hallituksen tavoitteena on turvata kansalaisten täysipainoinen osallistuminen työelämään. Se haluaa pidentää työssäoloaikaa, parantaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tasa-arvoa ja vahvistaa työn houkuttelevuutta. Hallitus laajentaa työelämän kehittämisohjelmia ottamalla erityisesti huomioon pienet työpaikat. Hallitus kirjaa ohjelmassaan, että suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymiseen on varauduttava. Julkisen sektorin työpaikkojen kilpailukyvystä on huolehdittava ja Työ ja ihminen 20 (2006) 1: 3 4 3

7 artikkelit Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta työssä: SIEGRISTIN KYSELYN RAKENNE JOHTAJILLA Ulla Kinnunen, Taru Feldt, Tiina Tarvainen Tutkimuksemme tavoitteena oli tutkia Siegristin kehittämän 23-osioisen ERIkyselyn suomalaisen käännöksen rakennevaliditeettia johtajilla (n = 1 301) sekä johtajien sukupuolen, iän ja johtotason yhteyttä kyselyn pääskaaloihin: ponnistukset, palkkiot ja ylisitoutuminen. Lisäksi tarkastelimme, voidaanko ponnistusten ja palkkioiden mallilla ennustaa koettua terveydentilaa. Kyselyn oletettiin sisältävän kolme pääfaktoria ja lisäksi palkkioita kuvaavan faktorin oletettiin muodostuvan kolmesta alafaktorista (arvostus, etenemismahdollisuudet, työn varmuus). KonÞrmatorisen faktorianalyysin tulokset tukivat kyselyn teorianmukaista rakennetta, ja myös osioiden faktorilataukset (kahta poikkeusta lukuun ottamatta) olivat korkeat. Lisäksi pääfaktorit olivat yhteydessä toisiinsa: voimakas ponnistelu työssä oli yhteydessä vähäisiin palkkioihin ja ylisitoutumiseen, ja vähäiset palkkiot olivat myös yhteydessä ylisitoutumiseen työssä. ERI-kysely erotteli johtajien kokemuksia johtotason, sukupuolen ja iän mukaan. Ensinnäkin ylimmässä johdossa koettiin sekä ponnistukset että palkkiot työssä suuremmiksi kuin alimmassa johdossa. Toiseksi naiset kokivat johtamistyön palkitsevampana ja he olivat myös ylisitoutuneempia työhönsä kuin miehet. Kolmanneksi nuorimmat johtajat (alle 40-vuotiaat) kokivat työnsä palkitsevampana kuin vuotiaat. Lisäksi ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta sekä ylisitoutuminen olivat yhteydessä huonoksi koettuun terveydentilaan sekä mies- että naisjohtajilla. Kaikkiaan ERI-kyselyn suomalainen versio näyttää olevan psykometrisesti toimiva mittari: sen rakenne oli oletuksen mukainen, sen erottelukyky osoittautui hyväksi ja myös mallin ennustevaliditeetti sai tukea. Lisäksi asteikkojen reliabiliteetit olivat samaa luokkaa kuin aiemmissa tutkimuksissa. Saadaksemme lisätietoa ERI-kyselyn toimivuudesta sen käyttö myös muilla ammattiryhmillä sekä heterogeenisillä otoksilla on tarpeen. Avainsanat: ERI-kysely, ikä, johtotaso, konþrmatorinen faktorianalyysi, sukupuoli, terveydentila, validiteetti Työ ja ihminen 20 (2006) 1:

8 U. Kinnunen, ym. JOHDANTO Tutkimuksen lähtökohta Työ on nykyään yhä enemmän niin henkisesti kuin ruumiillisesti rasittavaa. Suomalaisten palkansaajien kokeman työn henkisen rasittavuuden on arvioitu lisääntyneen 1970-luvulta aina 1990-luvulle asti, ja vasta viime vuosina työn henkisen rasittavuuden arviot ovat tasoittuneet tai kääntyneet jopa laskuun 15. Mielenkiintoista on, että samalla aikavälillä työn ruumiillisessa rasittavuudessa on tapahtunut hyvin vähän muutoksia. Vuonna 2003 palkansaajista 36 % piti työtään erittäin tai melko raskaana ruumiillisesti, kun taas 51 % arvioi työnsä henkisesti erittäin tai melko rasittavaksi. Nämä muutokset kertovat ammattirakenteen pitkän aikavälin muutoksista: maatalous- ja teollisuusyhteiskunnasta on siirrytty palvelu- ja tietoyhteiskuntaan, jossa töille on tyypillistä psykososiaalinen kuormitus. Näin keskiöön ovat nousseet psykososiaaliseen työympäristöön liittyvät ongelmat. Vaikka tällä alueella on edetty, eivät tutkijat edelleenkään ole yhtä mieltä siitä, kuinka haitallinen psykososiaalinen työympäristö tulisi määritellä ja kuinka sitä tulisi mitata. Ongelmiin on useita erilaisia lähestymistapoja 4, 8. Tässä artikkelissa esittelemme yhden lähestymis- ja mittaamistavan, joka perustuu saksalaisen Johannes Siegristin 22 ponnistusten ja palkkioiden epäsuhdan malliin. Aluksi esittelemme mallin taustalla olevan teorian lyhyesti ja sen jälkeen kuvaamme malliin perustuvan mittarin psykometrisiä ominaisuuksia. Artikkelin tavoitteena on esitellä kyselyn suomalainen käännös ja tutkia erityisesti kyselyn rakennevaliditeettia johtajista koostuvassa aineistossa. Ponnistusten ja palkkioiden malli Siegrist on esittänyt ponnisteluihin ja niistä saatuihin palkkioihin perustuvan mallinsa ensimmäistä kertaa vuonna 1986 (Effort- Reward Imbalance, ERI, model). Malli perustuu sosiaalisen vastavuoroisuuden teoriaan (social exchange theory), joka ohjaa ihmisten välistä käyttäytymistä 22. Työelämässä tämä merkitsee sitä, että työntekijä ponnistelee työssään sijoittamalla siihen esimerkiksi energiaansa ja aikaansa ja odottaa samalla saavansa ponnistuksilleen vastinetta. Mikäli työntekijä tuntee, että hän sijoittaa enemmän kuin saa vastineeksi, voi seurauksena olla voimakkaita kielteisiä tunteita ja hyvinvoinnin heikkenemistä. Nämä tunnetilat puolestaan voivat aktivoida autonomisen hermoston, jonka pitkäaikainen viriäminen voi johtaa sairastumiseen. Ponnistelut edustavat työn vaatimuksia tai velvollisuuksia, joita työ kohdistaa tekijäänsä. Työtä kuvaavat palkkiot puolestaan liittyvät palkan lisäksi itsearvostukseen, työn varmuuteen ja etenemismahdollisuuksiin. Esimerkiksi tilanne, jossa henkilö tekee kovasti töitä saamatta siitä arvostusta, kuvaa tällaista haitallista epätasapainotilaa. Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhtaa kuvataan yleensä niiden välisenä suhdelukuna 23. Kun suhdeluku on yksi, ponnistukset ja palkkiot ovat samalla tasolla. Kun suhdeluku on suurempi kuin yksi, ponnistukset ovat suuremmat kuin palkkiot, mikä merkitsee, että työssä vallitsee haitallinen epäsuhta ponnistusten ja palkkioiden välillä. Vastaavasti kun suhdeluku jää alhaisemmaksi kuin yksi, kyse on myönteisestä tilanteesta, jossa saadut palkkiot ylittävät ponnistukset. Tutkimuksissa voidaan käyttää joko tällaista dikotomista (suhdeluku < 1 vs. > 1) tai jatkuvaa suhdelukua 19. Vii- 6

9 Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta työssä: Siegristin kyselyn... meaikaisissa tutkimuksissa on suositeltu jatkuvan suhdeluvun käyttöä sen suuremman tilastollisen voiman (power) vuoksi 19, 23. Vaikka yleensä henkilö pyrkii ponnistusten ja palkkioiden väliseen tasapainotilaan, Siegristin 22 mukaan on olemassa tiettyjä tilanteita, joissa epätasapainotila voi jatkua pitkäänkin: 1. jos muita vaihtoehtoisia työpaikkoja ei ole 2. jos työntekijä odottaa palkkioita tulevaisuudessa (strategiset syyt) ja 3. jos työntekijä sitoutuu työhönsä erityisen voimakkaasti. Ylisitoutuminen nähdään persoonallisuutta kuvaavana ominaisuutena, jossa yhdistyvät kognitiiviset (tiedolliset), emotionaaliset (tunneperäiset) ja motivationaaliset (käyttäytymistä suuntaavat) A-tyyppisen käyttäytymismallin elementit. Nämä elementit kuvaavat voimakasta kunnianhimoa yhdistyneenä tarpeeseen tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi. Ylisitoutuminen voidaan nähdä mallin henkilökohtaiseksi (sisäiseksi) komponentiksi ja ponnistelut ja palkkiot tilannekohtaisiksi (ulkoisiksi) komponenteiksi. Mallin mukaan työn vaatimusten ja sen tarjoamien palkkioiden lisäksi työntekijän ylisitoutuminen on olennainen tekijä, sillä se voi vahvistaa epätasapainotilan vaikutusta. Malliin perustuva kysely ja sen psykometriset ominaisuudet Siegrist 23 on kehittänyt 23-osioisen kyselylomakkeen, jolla näitä mallin peruskäsitteitä ponnistukset, palkkiot ja ylisitoutuminen voi mitata. Kysely sisältää yhden fyysistä kuormittavuutta mittaavan osion, jonka voi jättää pois tutkittaessa henkisen työn tekijöitä. Viiden maan (Belgia, Iso-Britannia, Ranska, Ruotsi, Saksa) epidemiologisessa tutkimuksessa ERI-kyselyn 22-osioinen versio (ei sisältänyt fyysistä kuormittavuutta mittaavaa osiota) osoittautui psykometrisesti toimivaksi 23. Toisin sanoen kysely sisälsi kolme faktoria: yksidimensioiset ponnistusten ja ylisitoutumisen faktorit sekä kolmidimensioisen palkkioiden faktorin, joka koostui arvostuksen, uralla etenemisen ja työn varmuuden dimensioista. Tämä faktorirakenne oli maasta toiseen pysyvä, ja se päti yhtä hyvin miehiin ja naisiin. Lisäksi mallilla pystyttiin ennustamaan itsearvioitua terveyttä: ne, jotka arvioivat ponnistuksensa saamiaan palkkioita suuremmaksi ja jotka olivat voimakkaasti ylisitoutuneita, arvioivat terveytensä muita heikommaksi. Tähänastinen tutkimus 28, 29 onkin tukenut etenkin ns. ulkoista ERI-hypoteesia, eli voimakkaat ponnistelut yhdistettynä vähäisiin palkkioihin lisäävät oireilua ja sairastumisriskiä. Myös ns. sisäinen hypoteesi on saanut tukea, eli ylisitoutuminen on ollut yhteydessä kaikkiin muihin käytettyihin terveyden ja hyvinvoinnin osoittimiin paitsi käyttäytymiseen (sairauspoissaolot ja terveyskäyttäytyminen). Sen sijaan vähemmän huomiota ja myös tutkimustukea on saanut vuorovaikutushypoteesi, jonka mukaan erityisesti niillä henkilöillä, joita kuvaavat sekä ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta että ylisitoutuminen, on suuri riski sairastua. Kaikkiaan mallin ennustevaliditeetti on kuitenkin osoittautunut hyväksi ks. myös 10. Lisäksi ponnistusten, palkkioiden ja ylisitoutumisen asteikoissa on havaittu keskiarvoeroja esimerkiksi sukupuolen, sosioekonomisen aseman ja iän perusteella 23. Tämä kertoo puolestaan mittarin erottelukyvystä. On esimerkiksi havaittu, että iäkkäiden työntekijöiden ponnistelut työssä usein Työ ja ihminen 20 (2006) 1:

10 U. Kinnunen, ym. vähenevät, kun taas palkkiot lisääntyvät. Sekä ponnistukset että palkkiot työssä puolestaan lisääntyvät sosioekonomisen aseman ja koulutuksen lisääntyessä. Ylisitoutuminen on tyypillisempää naisille kuin miehille, ja se näyttää olevan korkeimmillaan vuoden iässä. Lisäksi ylisitoutuminen lisääntyy koulutuksen myötä. Asteikkojen sisäinen yhdenmukaisuus eli reliabiliteetti (Cronbachin alfakertoimella arvioituna) on osoittautunut vähintään tyydyttäväksi (yleensä > 0,70). Viiden maan tutkimuksessa 23 kertoimet vaihtelivat seuraavasti: ponnistelut 0,68 0,79 palkkiot 0,79 0,86 ja ylisitoutuminen 0,73 0,82. Tutkimuksen tavoite Tavoitteenamme on esitellä Siegristin ryhmän 23 ponnistusten ja palkkioiden malliin perustuvan 23-osioisen kyselyn suomalainen käännös, jolla mitataan mallin peruskäsitteitä, ponnisteluja, palkkioita ja ylisitoutumista. Erityisesti tutkimme mittarin rakennevaliditeettia johtajista koostuvalla aineistolla. Lisäksi tarkastelemme mittarin erottelukykyä johtajan sukupuolen, iän ja johtamistason mukaan sekä ERI-mallin kykyä ennustaa koettua terveydentilaa. Etsimme siten vastauksia seuraaviin kolmeen kysymykseen: 1. Sisältääkö suomalainen 23-osioinen ERI-kysely kolme pääfaktoria (ponnistukset, palkkiot, ylisitoutuminen), ja muodostuuko palkkioiden faktori kolmesta alafaktorista (arvostus, uralla eteneminen, työn varmuus) kuten oletamme? 2. Onko ponnistuksissa, palkkioissa ja ylisitoutumisessa työssä sukupuolen, iän ja johtamistason mukaisia eroja? 3. Ennustaako ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta ja ylisitoutuminen koettua (huonoa) terveydentilaa? Vahvistaako ylisitoutuminen ponnistusten ja palkkioiden epäsuhdan yhteyttä (huonoon) terveydentilaan? MENETELMÄT Tutkittavat Tutkimukseen osallistujat valittiin satunnaisotoksena viiden eri ammattiliiton tai -yhdistyksen (Ekonomiliitto, Insinööriliitto, Tekniikan Akateemiset, Kumula ry ja Henry ry) jäsenrekistereistä. Kriteerinä tutkimukseen osallistumiselle pidettiin johtotehtävissä toimimista (nimikkeenä esimerkiksi johtaja tai päällikkö). Kaikkiaan tutkimuspyyntö lähetettiin 3 600:lle johtotehtävissä toimivalle henkilölle siten, että suurista liitoista (ekonomit, insinöörit, tekniikan akateemiset) pyynnön osallistua tutkimukseen sai kustakin henkilöä ja muista liitoista tai yhdistyksistä 300 henkilöä. Isoissa liitoissa tehtiin lisäksi etukäteen rajaus, jossa ylimmän johdon osuudeksi määriteltiin 300 ja keski- ja alemman johdon osuudeksi 700 henkilöä. Tällaisella laajalla eri ammattiliittoihin kohdistuneella otoksella pyrimme saamaan kohdejoukon, joka edustaisi hyvin erilaisia johtajia. Kun näin määritellystä joukosta lopulta poistettiin ne henkilöt, jotka ilmoittivat, etteivät tutkimushetkellä toimineet johtotehtävissä (n = 379), saatiin lopulliseksi otoskooksi Tästä joukosta henkilöä vastasi heille lähetettyyn kyselyyn (yhden muistutuskierroksen jälkeen), joten vastausprosentiksi muodostui 40,4. Vaikka vastausprosentti, joka vaihteli liitoittain 35 prosentin (Ekonomiliitto) ja 59 prosentin (Kumula ry) välillä, jäikin suhteellisen alhaiseksi, edusti vastanneiden joukko otosta käytettävissä olevien taustatietojen (suku- 8

11 Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta työssä: Siegristin kyselyn... puoli ja ikä) perusteella melko hyvin. Koko otoksessa oli naisia 29 % ja miehiä 71 %, kun taas vastanneista 30 % oli naisia ja 70 % miehiä. Ikätieto oli käytettävissä vain isoista liitoista otetuista otoksista, ja sen mukaan vastanneet olivat otokseen kuuluvia hieman iäkkäämpiä: vastanneiden keski-ikä oli 47,1 vuotta ja otoksen 46,1 vuotta. Kyselyyn vastanneista liki 90 % eli aviotai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja yli puolella heistä (58 %) oli vähintään yksi kotona asuva lapsi. Koulutuksena valtaosalla oli vähintään ylempi korkeakoulututkinto (60 %). Vastanneet jakautuivat melko tasaisesti eri johtotasoille siten, että operatiivisen tason johtajat muodostivat suurimman vastanneiden ryhmän (42 %), seuraavana oli ylin johto (32 %) ja loput (26 %) kuuluivat keskijohtoon. Lähes kaikki (98 %) työskentelivät vakinaisessa työsuhteessa ja noudattivat kiinteää (47 %) tai kokonaistyöaikaa (48 %). Yli kaksi kolmasosaa (72 %) oli yksityisen työnantajan palveluksessa. Yleisimmin työskenneltiin teollisuuden tai energiahuollon (43 %), informaatioteknologian/tietoliikenteen (9 %) tai kaupan (8 %) alalla. Valtaosa vastanneista (57 %) toimi organisaatioissa, joiden henkilöstöön kuului vähintään 50 henkilöä, ja suoria alaisia heistä 70 prosentilla oli korkeintaan 20. Noin kolme neljännestä kyselyyn vastanneista kuului joko Ekonomiliittoon (25 %), Insinööriliittoon (29 %) tai Tekniikan Akateemisiin (24 %). Loput vastanneista kuuluivat joko Kumula ry:hyn (13 %), Henry ry: hyn (5 %) tai olivat useamman kuin yhden liiton tai yhdistyksen jäseniä (4 %). Tutkimusmenetelmät Aineisto kerättiin 10-sivuisella kyselyllä marraskuun 2004 ja helmikuun 2005 välisenä aikana. Kyselyyn vastattiin nimettömänä, mutta lomakkeet (Henry ry:n vastaajia lukuun ottamatta) olivat numeroituja siksi, että mahdolliset muistutukset (käytettiin yhtä muistutusta) pystyttiin tarvittaessa kohdentamaan vain vastaamatta jättäneille henkilöille. Sellaisia tutkimuspyynnön saaneita, jotka eivät tutkimushetkellä toimineet johtotehtävissä, pyydettiin palauttamaan lomake tyhjänä. Kysely sisälsi suomennetun 23-osioisen ponnistusten ja palkkioiden epäsuhdan kyselyn. Kysely käännettiin englannista suomeksi, ja käännöksen oikeellisuuden tarkasti englannin kielen asiantuntija. Lisäksi tästä riippumattoman takaisinkäännöksen teki toinen kielen asiantuntija. Tämän jälkeen mittari lähetettiin Johannes Siegristille, joka hyväksyi takaisinkäännöksen. Kyselyn sisältämät osiot vastausvaihtoehtoineen ja asteikkojen reliabiliteettitiedot on esitetty taulukossa 1 (s. 10). Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhtaa kuvaamaan muodostettiin suhdeluku siten, että ponnistusten pistemäärä jaettiin palkkioiden pistemäärällä. Palkkioiden pistemäärä on kuitenkin ennen tätä kerrottava korjauskertoimella 0,5454 (= 6/11), koska ponnistusasteikossa on osioita kuusi ja palkkioiden asteikossa 11. Kun näin saatu suhdeluku on yksi, ponnistukset ja palkkiot ovat samalla tasolla, ja vastaavasti kun suhdeluku ylittää ykkösen, alkaa ilmetä haitallista epäsuhtaa (ponnistukset ovat suuremmat kuin palkkiot). Käytimme suhdelukua analyyseissamme jatkuvana, kuten viimeisimmissä julkaisuissa on suositeltu 19, 23. Lisäksi teimme suhdeluvulle logaritmimuunnoksen, koska sen jakauma oli vino ja koska kyseistä muunnosta myös suositellaan 19, 23. Terveydentilaa, jota ennustimme ERImallin muuttujilla, pyydettiin kyselyssä arvioimaan 5-portaisella asteikolla (1 = erittäin hyvä, 5 = erittäin huono) seuraavan kysymyk- Työ ja ihminen 20 (2006) 1:

12 U. Kinnunen, ym. Taulukko 1. ERI-kyselyn asteikot ja osiot Asteikko Osiot Vastausasteikko Pistemäärän vaihteluväli Ponnistukset Osio 1: Koen jatkuvia aika paineita työmäärän vuoksi Osio 2: Koen työssäni paljon keskeytyksiä ja häiriöitä Osio 3: Työni on hyvin vastuullista Osio 4: Koen usein paineita jäädä ylitöihin Osio 5: Työni on fyysisesti vaativaa Osio 6: Työni on muuttunut yhä vaativammaksi viime vuosien aikana Palkkiot arvostus Osio 7: Saan ansaitsemani arvostuksen esimiehiltäni Osio 8: Saan ansaitsemani arvostuksen työtovereiltani etenimismahdollisuudet työn varmuus Osio 9: Koen saavani riittävästi tukea vaikeissa tilanteissa Osio 10: Minua kohdellaan epäoikeudenmukaisesti töissä Osio 15: Kaikki ponnisteluni ja saavutukseni huomioon ottaen saan töissä ansaitsemani arvostuksen ja kunnioituksen Osio 11: Etenemismahdollisuuteni ovat heikot Osio 14: Tämänhetkinen ammatillinen asemani vastaa riittävän hyvin koulutustani Osio 16: Kaikki ponnisteluni ja saavutukseni huomioon ottaen tulevaisuudennäkymäni töiden suhteen ovat riittävän hyvät Osio 17: Kaikki ponnisteluni ja saavutukseni huomioon ottaen palkkani/tuloni ovat riittävät Osio 12: Olen kokenut tai uskon kokevani epämieluisan muutoksen työssäni Osio 13: Työssäni on paljon epävarmuustekijöitä 1 = ei kuvaa työtäni 2 = kuvaa, mutta ei kuormita 3 = kuvaa, ja kuormittaa jonkin verran 4 = kuvaa, ja kuormittaa melko paljon 5 = kuvaa, ja kuormittaa erittäin paljon Osiot 7 9 ja 14 17: 1 = kuvaa työtäni 2 = ei kuvaa, mutta ei myöskään kuormita 3 = ei kuvaa, ja kuormittaa jonkin verran 4 = ei kuvaa, ja kuormittaa melko paljon 5 = ei kuvaa, ja kuormittaa erittäin paljon Osiot: = ei kuvaa työtäni, 2 = kuvaa, mutta ei kuormita, 3 = kuvaa, ja kuormittaa jonkin verran 4 = kuvaa, ja kuormittaa melko paljon 5 = kuvaa, ja kuormittaa erittäin paljon 6 30 (mitä suurempi pistemäärä, sitä enemmän kuormittavia ponnistuksia) osioiden pisteytys käännetään (mitä suurempi pistemäärä, sitä enemmän palkkioita) Alfa 0,83 0,88 0,84 0,71 0,69 10

13 Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta työssä: Siegristin kyselyn... Taulukko 1. jatkuu... Ylisitoutuminen Osio 18: Työni aikapaineet saavat minut helposti lamaantumaan Osio 19: Alan miettiä työasioita heti herättyäni aamulla Osio 20: Kotiin tullessani pystyn helposti rentoutumaan ja vaihtamaan vapaalle Osio 21: Läheiseni sanovat, että uhraan työlleni liikaa Osio 22: Pystyn harvoin irrottautumaan työasioistani, ne pyörivät mielessäni yhä kun menen nukkumaan Osio 23: Jos lykkään jotain asiaa, joka olisi pitänyt tehdä tänään, minun on vaikea saada unta yöllä 1 = täysin eri mieltä 2 = eri mieltä 3 = samaa mieltä 4 = täysin samaa mieltä 6 24 osion 20 pisteytys käännetään (mitä suurempi pistemäärä, sitä yli-sitoutuneempi työssä) 0,76 sen avulla: Millainen terveydentilasi on ollut viimeisen vuoden aikana? Vastausvaihtoehdoista muodostettiin kaksi luokkaa: 1 = hyvä terveys (arviot 1 2) ja 2 = huono terveys (arviot 3 5). Tilastolliset analyysit Ensimmäistä tutkimusongelmaamme eli Siegristin 23-osioisen kyselyn rakennevaliditeettia tutkimme konþrmatorisella faktorianalyysilla, koska kyselyn rakenne ja sitä koskevat hypoteesit on muotoiltu selkeästi teorian pohjalta 20. Toisin kuin eksploratiivinen faktorimalli, konþrmatorinen faktorimalli on ns. rajoitettu faktorimalli, jossa mallille asetetaan tiettyjä rajoituksia sisällöllisesti perusteltujen olettamusten mukaisesti. Nämä rajoitukset ilmaisevat, mitkä latentit faktorit vaikuttavat mihinkin havaittuun muuttujaan (osioon) ja mitkä latenteista faktoreista korreloivat keskenään. Teimme konþrmatoriset faktorianalyysit kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa estimoimme kyselyn pääkäsitteille (ponnistelut, palkkiot, ylisitoutuminen) omat käsitekohtaiset faktorimallit. Ponnisteluja kuvattiin yhden faktorin mallilla, jossa kaikki kuusi osiota (1 6) asetettiin yhdelle latentille faktorille. Samoin ylisitoutumista kuvattiin yhden faktorin mallilla (osiot 18 23). Sen sijaan palkkioita kuvattiin korreloivalla kolmen faktorin mallilla, sillä palkkioiden oletettiin muodostuvan kolmesta toisiinsa yhteydessä olevasta alakäsitteestä, joita ovat arvostus (osiot 7 9, 10, 15) etenemismahdollisuudet (osiot 11, 14, 16, 17) ja työn varmuus (osiot 12 ja 13). Huomionarvoista on, että palkkioista muodostettua korreloivaa kolmen faktorin mallia voidaan kuvata myös tilastollisesti ekvivalentilla toisen kertaluvun mallilla (sopii Työ ja ihminen 20 (2006) 1:

14 U. Kinnunen, ym. yhtä hyvin aineistoon). Tässä mallissa arvostusta, etenemismahdollisuuksia ja työn varmuutta kuvaavien ns. ensimmäisen kertaluvun faktoreiden (alafaktoreiden) väliset korrelaatiot korvataan toisen kertaluvun faktorilla. Näin ollen toisen kertaluvun faktori (palkkiot) muodostuu kolmen ensimmäisen kertaluvun faktorin (arvostus, etenemismahdollisuudet, varmuus) yhteisestä varianssista. Toisessa vaiheessa estimoimme koko 23- osioista kyselyä kuvaavan faktorimallin. Tässä mallissa yhdistettiin edellä kuvatut käsitekohtaiset faktorimallit yhdeksi kokonaiseksi rakenneyhtälömalliksi, jossa ponnisteluja, palkkioita ja ylisitoutumista kuvaavien faktoreiden annettiin korreloida keskenään. KonÞ rmatorisia faktorianalyysejä estimoidessamme käytimme LISREL 8.5 -ohjelmaa 7. Osa kyselyn osioista ei noudattanut normaalijakaumaa, joten normalisoimme kyseiset osiot PRELIS-ohjelmalla ennen kovarianssimatriisin laskemista. Koska puuttuvia tietoja oli hyvin vähän, kovarianssimatriisi laskettiin pairwise-tyyppisesti, jolloin kaikkien tutkittavien (n = 1 301) tiedot tulivat huomioiduksi faktorianalyysejä laskettaessa. Estimointimenetelmänä käytimme suurimman todennäköisyyden (maximum likelihood) menetelmää. Mallien sopivuutta aineistoon arvioitiin useiden sopivuusindeksien avulla, joita olivat χ 2 -arvo (ei-merkitsevä arvo kuvaa hyvää mallin yhteensopivuutta), RMSEA (= root mean square error of approximation; arvo 0,00 kuvaa täydellistä sopivuutta, arvot 0,01 0,05 hyvää sopivuutta; arvot 0,06 0,08 tyydyttävää sopivuutta; 0,09 0,10 välttävää sopivuutta ja arvot > 0,10 huonoa sopivuutta 2 ); standardoitu RMR (= standardized root mean square residual; arvot 0,00 0,05 osoittavat hyvää sopivuutta); CFI (= comparative-þ t-index; arvot > 0,90 osoittavat hyvää mallin sopivuutta 1 ) ja NNFI (= nonnormed Þ t index; arvot > 0,90 osoittavat hyvää sopivuutta 1 ). Koska χ 2 -testin tiedetään tuottavan herkästi merkitseviä arvoja suurten otoskokojen aineistoissa 1, painotimme mallien sopivuuden arvioinneissa muita edellä kuvattuja sopivuusindeksejä. Lopuksi muodostimme kyselyn pääkäsitteistä summamuuttujat ns. yksinkertaisina summina ja tarkastelimme kaksisuuntaisten varianssianalyysien (luokittelijoina sukupuoli ja johtotaso/ikä) avulla sitä, onko ponnisteluissa, palkkioissa ja ylisitoutumisessa työssä sukupuolen, johtotason tai iän mukaisia eroja. Tämän lisäksi tutkimme monimuuttujaisella logistisella regressioanalyysilla ERI-mallin muuttujien (ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta, ylisitoutuminen ja epäsuhdan ja ylisitoutumisen interaktiotermi) yhteyttä terveydentilaan. Nämä analyysit tehtiin erikseen nais- ja miesjohtajien ryhmässä. Analyyseissa kontrolloitiin seuraavat taustatekijät, joissa naisja miesjohtajat erosivat toisistaan: ikä, puolison olemassaolo (on/ei), johtotaso (alin/ keski/ylin), työpaikan sektori (julkinen/ yksityinen) ja työtunnit viikossa 26. Tulokset esitetään ristitulosuhteina (odds ratio = OR) ja niiden 95 prosentin luottamusväleinä. TULOKSET Käsitekohtaiset faktorimallit Ponnisteluja kuvaavan yhden faktorin mallin sopivuusindeksit olivat yleisesti ottaen kohtuullista tasoa, joskin χ 2 -testi ja RMSEA-arvo hylkäsivät mallin (χ 2 (9) = 178,06, p = 0,000, RMSEA = 0,12, standardoitu RMR = 0,04, CFI = 0,96, NNFI = 0,93). ModiÞkaatioindeksien tarkastelu osoitti, että osioiden 3 ( Työni on hyvin vastuullista ) ja 6 ( Työni on muuttunut yhä vaativammaksi viime vuosien aikana ) välillä oli 12

15 Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta työssä: Siegristin kyselyn... merkitsevä virhetermien välinen kovarianssi. Toisin sanoen näiden osioiden välillä oli löydettävissä yhteistä varianssia, jota yksi latentti faktori ei selittänyt. Tämä virhetermien välisen kovarianssin (0,17) vapautus olisi parantanut ponnisteluja kuvaavan faktorimallin sopivuusindeksejä (χ 2 (8) = 88,22, p = 0,000, RMSEA = 0,08, standardoitu RMR = 0,03, CFI = 0,98, NNFI = 0,96). Ponnisteluja kuvaavan faktorimallin faktorilataukset olivat yhtä lukuun ottamatta varsin korkeaa tasoa. Faktorilataukset vaihtelivat 0,59 ja 0,86 välillä kaikissa muissa osioissa paitsi työn ruumiillista raskautta kuvaavassa osiossa (osio 5), jonka faktorilataus oli 0,34. Palkkioita kuvaava faktorimalli sisälsi kolme latenttia faktoria, joiden annettiin korreloida keskenään. Ensimmäiselle faktorille asetettiin arvostusta kuvaavat osiot (7 9, 10, 15), toiselle faktorille etenemismahdollisuutta kuvaavat osiot (11, 14, 16 ja 17) ja kolmannelle faktorille kaksi työn varmuutta kuvaavaa osiota (12 ja 13). Mallin sopivuus aineistoomme oli melko hyvää tasoa (χ 2 (41) = 440,61, p = 0,000, RMSEA = 0,09, standardoitu RMR = 0,05, CFI = 0,97, NNFI = 0,96), eikä huomattavia modiþ kaatioindeksejä ollut löydettävissä osioiden virhetermien väliltä. Mallin faktorilataukset vaihtelivat 0,51 ja 0,84 välillä. Kolmen latentin faktorin väliset korrelaatiot (ψ) olivat hyvin korkeat. Arvostuksen ja etenemismahdollisuuksien välinen korrelaatio oli 0,88 ja arvostuksen ja työn varmuuden välinen korrelaatio 0,65. Etenemismahdollisuuksien ja työn varmuuden välinen yhteys oli 0,73. Tästä syystä valitsimme myöhempään koko 23-osioista mittaria kuvaavaan malliin toisen kertaluvun mallin, jonka sopivuusindeksit ovat täysin samat kuin korreloivan kolmen faktorin mallilla. Ylisitoutumista kuvaava yhden faktorin malli sopi hyvin aineistoomme (χ 2 (9) = 25,02, p = 0,003, RMSEA = 0,04, standardoitu RMR = 0,02, CFI = 0,99, NNFI = 0,99). Huomionarvoista oli, että malli sisälsi yhden matalan faktorilatauksen (0,38; osio 18: Työni aikapaineet saavat minut helposti lamaantumaan ). Muiden osioiden faktorilataukset vaihtelivat 0,54 ja 0,79 välillä. Koko kyselyä kuvaava rakenneyhtälömalli Lopuksi edellä kuvatut käsitekohtaiset faktorianalyysimallit yhdistettiin yhdeksi koko 23-osioista kyselyä kuvaavaksi rakenneyhtälömalliksi. Tämän mallin täysin standardoitu ratkaisu on esitetty kuvassa 1 (s. 14). Malli sopi hyvin aineistoon (χ 2 (224) = 1339,80, p = 0,000, RMSEA = 0,06, standardoitu RMR = 0,05, CFI = 0,96, NNFI = 0,96). Huomionarvoista on, että malli on täysin kyselyä kuvaavan teoreettisen rakenteen mukainen, jolloin yhtään virhetermien välistä kovarianssia ei ole vapautettu. Kuten kuvasta 1 (s. 14) käy ilmi, Siegristin 23 kyselyn pääkäsitteet olivat yhteydessä toisiinsa. Erityisesti ponnistelut olivat voimakkaasti yhteydessä ylisitoutumiseen (ψ = 0,67). Yhteys löytyi myös ponnistelujen ja palkkioiden väliltä (ψ = 0,40) sekä palkkioiden ja ylisitoutumisen väliltä (ψ = 0,37). Ponnistusten, palkkioiden ja ylisitoutumisen erot sukupuolen, iän ja johtotason mukaan Mies- ja naisjohtajien keskiarvot ponnistuksissa, palkkioissa ja ylisitoutumisessa johtotasoittain ja ikäryhmittäin on esitetty taulukossa 2 (s. 15). Kaksisuuntaiset varianssianalyysit, joissa sukupuoli ja johtotaso/ikä olivat luokittelevina muuttujina, Työ ja ihminen 20 (2006) 1:

16 U. Kinnunen, ym ,68 0,63 0,79 0,36 0,69 PONNISTUKSET ,81 0,59 0,67 0,67 0,84 arvostus 0,90 0, ,67 0,51 0,77 0,51 etenemismahdollisuudet 0,97 0,76 PALKKIOT 0, ,82 0,65 työn varmuus 0, ,38 0, ,54 0,79 0,54 YLISITOU- TUMINEN Kuva 1. ERI-kyselyn kokonaisfaktorimalli. osoittivat, että vain johtotasolla oli omavaikutus ponnistuksiin (F (2, 1262) = 8,99, p = 0,000): ylimmässä ja keskijohdossa ponnistukset arvioitiin suuremmiksi kuin alimmassa johdossa. Palkkioihin sekä sukupuolella (F (1, 1230) = 3,88, p = 0,049) että johtotasolla (F (2, 1230) = 8,50, p = 0,000) oli omavaikutus: naiset kokivat työnsä palkitsevampana kuin miehet, ja ylimmässä johdossa työ koettiin 14

17 Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta työssä: Siegristin kyselyn... Taulukko 2. Ponnistusten, palkkioiden ja ylisitoutumisen erot sukupuolen, johtotason ja iän mukaan. Naiset (n = ) Miehet (n = ) Ponnistukset ka ka johtotaso alin johto 17,44 18,08 keskijohto 18,91 19,28 ylin johto 19,30 18,52 ikä < 40 17,88 18, ,80 18, ,67 18, ,51 19,26 > 54 18,42 17,92 Palkkiot ka ka johtotaso alin johto 43,10 41,72 keskijohto 44,33 42,50 ylin johto 45,42 45,14 ikä < 40 44,84 44, ,05 43, ,00 44, ,83 41,41 > 54 42,44 42,90 Ylisitoutuminen ka ka johtotaso alin johto 14,52 14,21 keskijohto 15,33 14,53 ylin johto 15,30 14,40 ikä < 40 15,02 14, ,12 14, ,55 14, ,07 14,67 > 54 15,07 14,33 palkitsevampana kuin keskijohdossa tai alimmassa johdossa. Myös iällä oli omavaikutus palkkioihin (F (4, 1237) = 3,76, p = 0,005), mikä näkyi siten, että alle 40-vuotiaat kokivat työnsä palkitsevampana kuin vuotiaat. Lisäksi sukupuolella (F (1, 1257) = 8,75, p = 0,003) ja johtotasolla (F (2, 1257) = 3,16, p = 0,043) oli omavaikutus ylisitoutumiseen: naisilla oli miehiä enemmän ylisitoutumista, mutta johtotasot eivät eronneet toisistaan parittaisissa vertailuissa. Työ ja ihminen 20 (2006) 1:

18 U. Kinnunen, ym. Taulukko 3. ERI-mallin muuttujien yhteydet koettuun terveydentilaan: ristitulosuhde (OR) ja sen 95 %:n luottamusväli. Huonoksi koettu terveydentila ERI-malli Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta (jatkuva suhdeluku) Naiset (n = 359) 3,52** 1,43 8,68 Miehet (n = 817) 2,24** 1,31 3,80 Ylisitoutuminen 1,14* 1,02 1,27 Epäsuhta x ylisitoutuminen 1,10 0,84 1,46 1,20*** 1,12 1,29 0,90 0,75 1,07 Huom. Ikä, parisuhteessa eläminen, johtotaso, työpaikan sektori ja työtunnit viikossa kontrolloitu analyyseissa. * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhdan sekä ylisitoutumisen yhteydet koettuun terveydentilaan ERI-mallin muuttujien yhteyttä terveydentilaan tarkasteltiin monimuuttujaisella logistisella regressioanalyysilla. Tätä varten terveydentilan arviot luokiteltiin kahteen luokkaan. Koettu terveydentila oli 20 prosentilla naisista ja 21 prosentilla miehistä huono (sisältää arviot kohtalainen, melko ja erittäin huono) ja lopuilla hyvä (sisältää arviot melko ja erittäin hyvä). Analyysin tulokset on esitetty taulukossa 3. Siitä nähdään, että niin nais- kuin miesjohtajillakin ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta samoin kuin ylisitoutuminen olivat yhteydessä huonoon terveydentilaan. Sen sijaan epäsuhdan ja ylisitoutumisen interaktiotermi ei ollut merkitsevä, mikä tarkoittaa sitä, ettei voimakas ylisitoutuminen vahvistanut epäsuhdan yhteyttä huonoon terveydentilaan. Näin ollen ERI-mallin ns. ulkoinen ja sisäinen hypoteesi sai tukea, mutta vuorovaikutushypoteesi ei. POHDINTA ERI-kyselyn rakennevaliditeetti sai tukea johtaja-aineistossa Tutkimuksemme tavoitteena oli tutkia Siegristin 23 kehittämän 23-osioisen ERIkyselyn suomalaisen käännöksen rakennevaliditeettia johtajilla sekä johtajien sukupuolen, iän ja johtotason yhteyttä kyselyn pääkäsitteisiin: ponnistuksiin, palkkioihin ja ylisitoutumiseen. Lisäksi tutkimme ERImallin kykyä ennustaa koettua terveydentilaa. Siegristin 22 ponnistusten ja palkkioiden mallin mukaisesti kyselyn oletettiin sisältävän kolme pääfaktoria, jotka olivat ponnistukset, palkkiot ja ylisitoutuminen. Tämän lisäksi palkkioita kuvaavan faktorin oletettiin muodostuvan kolmesta alafaktorista: arvostuksesta, etenemismahdollisuuksista ja työn varmuudesta. KonÞrmatorisen faktorianalyysin tulokset tukivat 23-osioisen ERI-kyselyn teorianmukaista rakennetta. Kysely sisälsi kolme pääkäsitettä (ponnistukset, palkkiot, ylisitoutuminen), joista palkkiot muodostuivat 16

19 Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta työssä: Siegristin kyselyn... kolmesta voimakkaasti keskenään korreloivasta arvostuksen, etenemismahdollisuuksien ja työn varmuuden alakäsitteestä. Kahta poikkeusta lukuun ottamatta osioiden faktorilataukset olivat korkeat. Koska johtajien työtä kuvaavat enemmänkin henkiset kuin fyysiset ponnistelut, jäi fyysistä kuormittavuutta kuvaavan osion (osio 5) faktorilataus ponnistuksia kuvaavassa faktorissa matalaksi. Kyseinen osio voidaankin Siegristin ryhmän 23 mukaan jättää pois tutkittaessa henkisen työn tekijöitä. Toinen matala faktorilataus ilmeni yhdessä ylisitoutumista kuvaavassa osiossa (osio 18: Työni aikapaineet saavat minut helposti lamaantumaan ). Osio kuvaakin sisällöltään enemmän kuormitusta kuin ylisitoutumista, joka lyhennetyssä ERIkyselyssä kuvaa lähinnä kyvyttömyyttä irrottautua työstä. Huomionarvoista on, että kyselyn faktorit olivat myös toisiinsa yhteydessä. Ensinnäkin voimakas ponnistelu oli yhteydessä vähäisiin palkkioihin, toisin sanoen mitä enemmän työ sisälsi ponnistuksia, sitä vähemmän palkitsevana se koettiin. Toiseksi voimakas ponnistelu oli varsin voimakkaasti yhteydessä ylisitoutumiseen: mitä enemmän työssä ponnisteltiin, sitä ylisitoutuneempia työhön oltiin. Kolmanneksi myös vähäiset palkkiot olivat yhteydessä ylisitoutumiseen, eli mitä vähemmän palkitsevana työ koettiin, sitä ylisitoutuneempia siihen oltiin. Johtotehtävissä työskentelevien kokemuksia voisi siis kuvata seuraavasti: mitä enemmän työhön sitouduttiin ja siinä ponnisteltiin, sitä vähemmän työssä koettiin tulevan palkituksi. Tämä lienee monen kokemus nykypäivän työelämässä. Hieman yllättävä se on johtotehtävissä toimivilla, sillä johtamistyötä pidetään yleensä palkitsevana 3, 17, 18. Lisäksi viimeaikaiset julkiset keskustelut johtajien palkitsemisjärjestelmistä viittaisivat siihen, että ponnisteluille tulisi myös vastinetta. On kuitenkin hyvä muistaa, että tässä tutkimuksessa kyse on subjektiivisista kokemuksista ja niiden välisistä suhteista. Sinänsä kyselyn asteikkojen väliset yhteydet olivat samansuuntaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa 6, 13, 28. Ne olivat myös samaa suuruusluokkaa kuin esimerkiksi Kudielkan ja kumppaneiden 13 tutkimuksessa, jossa on käytetty samoja ponnistusten, palkkioiden ja ylisitoutumisen skaaloja kuin tässä tutkimuksessa. Sen sijaan viiden maan epidemiologisessa tutkimuksessa 23, jossa ERIkyselyn lyhennetty versio esitellään, ei raportoida asteikkojen välisiä yhteyksiä. ERI-kysely erotteli johtajien kokemuksia myös johtotason, sukupuolen ja iän mukaan Johtajien taustatekijät johtotaso, sukupuoli ja ikä olivat yhteydessä ponnistuksiin, palkkioihin ja ylisitoutumiseen. Ensinnäkin johtotaso kytkeytyi sekä ponnistuksiin että palkkioihin: ylimmässä johdossa koettiin sekä satsatut ponnistukset että saadut palkkiot suuremmiksi kuin alimmassa johdossa. Tämä on aikaisempien tutkimusten mukainen havainto, sillä ponnistusten ja palkkioiden työssä on havaittu lisääntyvän sosioekonomisen aseman ja koulutuksen lisääntyessä 23. Tulos on myös aiempien johtajatutkimusten mukainen, sillä työ ylimmässä johdossa on todettu vaativaksi mutta samalla myös palkitsevaksi 3, 17, 18. Toiseksi sukupuoli oli yhteydessä palkkioiden ja ylisitoutumisen kokemiseen. Naiset kokivat johtotyön palkitsevampana ja olivat myös ylisitoutuneempia työhönsä kuin miehet. Ylisitoutumisen osalta havainto on aikaisempien tutkimusten mukainen 23, joissa on myös ilmennyt, että ylisitoutuminen on tyypillisempää naisille kuin Työ ja ihminen 20 (2006) 1:

20 U. Kinnunen, ym. miehille. Tässä tapauksessa se siis merkitsee sitä, että naisjohtajien näyttää olevan vaikeampaa irrottautua työstään kuin miesjohtajien. Mistä tämä mahtaa johtua? Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että naisjohtajat joutuvat miesvaltaisessa johtotyössä lujemmille. Ehkä he ovat myös valikoituneet johtotehtäviin tietoisemmin kuin miehet ja ovat siten miehiä sitoutuneempia tehtäviinsä. Kyse voi olla myös siitä, että naisten ns. kaksoistaakka (toinen työ kotona) estää heitä irrottautumasta tehokkaasti työstään, sillä vapaa-ajan harrastukset ovat palauttavampia kuin talous- ja muut kotityöt 24. On olemassa viitteitä siitä, että johtotehtävissä toimivat miehet elpyvät naisia tehokkaammin työn aiheuttamasta kuormittuneisuudesta. Näin kävi ruotsalaisen tutkimuksen mukaan 5, jossa naisjohtajien stressihormonitasot nousivat työpäivän päättymisen jälkeen, kun taas miehillä ne laskivat. Löydös viittaa naisten suurempaan vastuuseen perheestä ja kotitöistä, toisin sanoen he käyttävät aikaansa enemmän kotitöihin, jotka eivät elvytä. Palkkioiden osalta havaittu sukupuoliero on samansuuntainen kuin aiemmassa tutkimuksessamme 26 olemme havainneet: naisjohtajat arvioivat työssään olevan enemmän iloa ja tyydytystä tuottavia voimavaratekijöitä kuin miesjohtajat. Kyse saattaa olla siitä, että naiset vertaavat työtään muihin naisiin ja ovat siksi jo ikään kuin vähempiin palkkioihin (arvostuksen, palkan, työn varmuuden ja etenemismahdollisuuksien muodossa) tyytyväisempiä kuin miehet. Työn palkitsevuuden kokemisessa oli myös ikäryhmäero, sillä nuorimmat johtajat (alle 40-vuotiaat) kokivat työnsä palkitsevampana kuin vuotiaat. Tässä saattaa kyse olla samasta viiteryhmän valinnasta: alle 40-vuotiaiden ikäryhmässä johtamistyön palkkiot koetaan hyviksi, kun vertailukohteena ovat muissa tehtävissä olevat samanikäiset henkilöt. Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta sekä ylisitoutuminen yhteydessä huonoon terveydentilaan Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta sekä ylisitoutuminen olivat yhteydessä huonoon terveydentilaan sekä nais- että miesjohtajilla. Sen sijaan voimakas ylisitoutuminen ei vahvistanut epäsuhdan yhteyttä huonoon terveydentilaan. Tutkimustuloksemme ovat yhteneviä Siegristin ryhmän 23 saamien tulosten kanssa: viiden maan epidemiologisessa tutkimuksessa, jossa ennustettavana oli koettu terveydentila, ERI-mallin ulkoinen ja sisäinen hypoteesi sai tukea. Tutkimuksessa ei sen sijaan tarkasteltu ns. interaktiohypoteesia lainkaan. Myös muissa tutkimuksissa, joissa on ennustettu terveydentilaa, on saatu vastaavia tuloksia ponnistusten ja palkkioiden epäsuhdan osalta 19, 21, 25. Ylisitoutuminen oli terveyden riskitekijä myös Niedhammerin, Tekin, Starken ja Siegristin 19 tutkimuksessa, jossa se oli yhteydessä huonoon terveydentilaan miehillä mutta ei naisilla. Tutkitut naiset olivat useimmiten hallinnollisissa toimistotehtävissä, kun taas miehet olivat enimmäkseen johtajia ja insinöörejä ja muistuttivat siten tutkimaamme joukkoa. Kaikkiaan havaitsemamme ERI-mallin yhteydet terveydentilaan vahvistavat aiempaa kuvaa mallin sisältämien hypoteesien saamasta tuesta 27, 29. Sinänsä on muistettava, että koska tutkimuksemme oli poikkileikkaustutkimus, emme viime kädessä voi sanoa, onko koettu huono terveydentila työn psykososiaalisten työolojen seuraus vai niiden syy. Pitkittäistutkimuksessa 19 on 18

21 Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta työssä: Siegristin kyselyn... kuitenkin havaittu, että ERI-malli ennusti huonoa terveydentilaa vuoden seurantatutkimuksessa. Loppuarvio Kaikkiaan ERI-kyselyn suomalainen versio näyttää olevan psykometrisesti toimiva mittari: sen rakenne oli oletuksen mukainen ja sen erottelukyky osoittautui hyväksi. Myös ERI-mallin ennustevaliditeetti sai tukea. Lisäksi asteikkojen reliabiliteetit (sisäinen yhdenmukaisuus) olivat samaa luokkaa kuin aiemmissa tutkimuksissa itse asiassa ne olivat ponnistusten ja palkkioiden osalta jopa hieman paremmat kuin aiemmissa tutkimuksissa. Tämä johtunee siitä, että otoksemme oli homogeeninen, johtajista koostuva. Näin ollen jatkossa ERI-kyselyn käyttö myös muilla ammattiryhmillä sekä heterogeenisillä otoksilla on tarpeen, jotta saamme lisätietoa kyselyn psykometrisestä toimivuudesta. Myös ERIkyselyn tai pikemminkin ERI-mallin ennustevaliditeettia tulisi tarkastella laajentamalla ennustettavien ilmiöiden joukkoa. Vaikka myös suomalaisissa tutkimuksissa 11 ponnistusten ja palkkioiden mallin ennustevaliditeetti on saanut tukea, niissä ei ole käytetty Siegristin tutkimusryhmän 23 kehittämää alkuperäistä mittaria. ERI-mallin etuna, esimerkiksi Karasekin vaatimusten ja hallinnan malliin 9 verrattuna, on pidetty sitä, että se ottaa huomioon psykososiaalisten työolojen lisäksi yksilölliset tekijät 23. Tällaisena yksilöllisenä tekijänä mallissa tarkastellaan ylisitoutumista. Kuitenkin lyhennetyssä ERI-kyselyssä ylisitoutumisen käsite tuntuu loittonevan sen alkuperäisestä ajatuksesta, jonka mukaan ylisitoutumisen pitäisi kuvata voimakasta kunnianhimoa yhdistyneenä tarpeeseen tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi. Lyhennetty kysely sisältää osioita, jotka kuvaavat lähinnä vaikeutta irrottautua työstä. Erona Karasekin malliin on myös se, että ponnistusten ja palkkioiden mallissa kiinnostuksen kohteena ovat pikemminkin työmarkkinoiden yleiset olosuhteet (palkkaus, ura, työn varmuus) kuin työpaikan työolot, joihin Karasekin mallin nähdään keskittyvän 23. Kolmantena erona nähdään mallien erilainen teoreettinen perusta: Karasekin mallissa peruskäsite on hallinta (kontrolli), jonka takana ovat valtaan liittyvät kysymykset, kun taas ERImalli perustuu palkkioihin ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. Malleja puolestaan yhdistää se, että ne molemmat ovat työstressimalleja, joilla on selkeä rajattu fokus. Lisäksi molempiin liittyy oma arviointimenetelmänsä. Näiden arviointimenetelmien erona on se, että ponnistusten ja palkkioiden mallin arviointimenetelmää voidaan pitää evaluatiivisena (arvioivana), kun taas vaatimusten ja hallinnan mallin arviointimenetelmä on pääasiassa deskriptiivinen (kuvaileva) 16. Tämä tarkoittaa sitä, että edellisessä pyydetään arvioimaan, aiheuttavatko kysytyt asiat (ponnistukset ja palkkioiden puute) kuormitusta vai eivät, kun taas jälkimmäisessä pyydetään kuvausta, kuinka asiat (esim. työn vaatimukset ja hallinta) ovat. Sinänsä arvioivaa kysymyksenasettelua voidaan pitää useiden stressiteoreettisten ajatusten esim. 14 mukaisina, jotka painottavat yksilön tilanteelle antamaa merkitystä: tilanteesta tulee kuormittava yksilön arvioinnin ja tulkinnan kautta. Kuvaileva kysymyksenasettelu on puolestaan luonteeltaan objektiivisempi, vaikka toki sekin viime kädessä perustuu subjektiiviseen arviointiin. Ponnistusten ja palkkioiden malli ja siihen perustuva kysely on kehitetty epidemiologisiin tutkimuksiin. Tästä huolimatta sitä on pidetty lupaavana menetelmänä Työ ja ihminen 20 (2006) 1:

22 U. Kinnunen, ym. myös interventioiden näkökulmasta 27 ; samoin sen soveltuvuutta kliiniseen käyttöön on pohdittu myönteisessä hengessä esimerkiksi uniongelmien tutkimisen yhteydessä 12. On kuitenkin huomattava, että tähänastiset interventiotutkimukset 27 ovat kohdistuneet koetun työstressin vähentämiseen yksilökeskeisiä interventioita toteuttamalla (lähinnä on pyritty muuttamaan työntekijöiden ylisitoutumista työhön). Toistaiseksi ei siis tiedetä, kuinka hyvin ERI-kysely toimisi työhön ja työoloihin suuntautuvissa interventioissa. Interventiotutkimukset, joissa työpaikalla toteutettavat kehittämistoimet suunnitellaan ponnistusten ja palkkioiden malliin pohjautuen, tavoitteena ponnistusten ja palkkioiden tasapaino työssä, lisäisivät edelleen tietoa ERI-mallin validiteetista. KIITOKSET Tutkimusta Johtotehtävissä toimivien työssä jaksaminen on rahoittanut Työsuojelurahasto (hankenumero ). KIRJALLISUUTTA 1. Bentler PB & Bonett DG: SigniÞ cance tests and goodness-of-fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin 88 (1980) Browne MW & Cudeck R: Alternative ways of assessing model Þ t. Teoksessa: Testing structural equation models, s Toim. Bollen KA & Long JS. Sage, Newbury Park CA Cartwright S: Taking the pulse of executive health in the U.K. Academy of Management Executive 14 (2000) Cooper CL, Dewe PJ & Driscoll MP: Organizational stress: A review and critique of theory, research and applications. Sage, Thousand Oaks California Frankenhaeuser M: Current issues in psychobiological stress research. Teoksessa: European views in psychology, s Toim. Vartiainen M. Acta Psychologica Fennica XIII, The Finnish Psychological Society Hanson EKS, Schaufeli W, Vrijkotte T, Plomp NH & Godaert GLR: The validity and reliability of the Dutch effort-reward imbalance questionnaire. Journal of Occupational Health Psychology 5 (2000) Jöreskog K, Sörbom D, du Toit S & du Toit M: LISREL 8: New statistical features. Scientific Software International Inc, Chicago Kahn RL & Byosiere P: Stress in organizations. Teoksessa: Handbook of industrial and organizational psychology, vol. 3, s Toim. Dunnette MD & Hough LM. Consulting Psychologists Press, Palo Alto CA Karasek RA & Theorell T: Healthy work: Stress, productivity, and reconstruction of working life. Basic Books, New York Kinnunen U & Feldt T: Stressi työelämässä. Teoksessa: Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet, s Toim. Kinnunen U, Feldt T & Mauno S. PS-kustannus, Jyväskylä Kivimäki M, Leino-Arjas P, Luukkonen R, Riihimäki H, Vahtera J & Kirjonen J: Work stress and risk of cardiovascular mortality: prospective cohort study of industrial employees. British Medical Journal 325 (2002) Kudielka BM, von Känel R, Gander M-L & Fischer JE: Effort-reward imbalance, overcommitment and sleep in a working population. Work and Stress 18 (2004) Kudielka BM, von Känel R, Gander M-L & Fischer JE: The interrelationship of psychosocial risk factors for coronary artery disease in a working population: Do we measure distinct or overlapping psychological concepts? Behavioral Medicine 30 (2004)

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla artikkelit Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla Markku Nurminen, Christopher Heathcote, Brett Davis Tutkimuksessa arvioimme, mikä on ikääntyvän (yli 45-vuotiaan) kuntatyöntekijän jäljellä

Lisätiedot

Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa

Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa LTA 3 / 1 4 p. 1 8 9 2 1 0 KRISTINA TILEV JA SINIKKA VANHALA Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa ABSTRAKTI Osa-aikatyön osuus on kasvanut palvelualoilla nopeammin kuin palkansaajakunnassa

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Työolot ja työssä jatkaminen

Työolot ja työssä jatkaminen T TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot ja työssä jatkaminen Eläketur vakeskuksen tutkimuksia 2010:2 TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

CORE-OM-mittarin suomalainen validointitutkimus: ei-kliininen aineisto

CORE-OM-mittarin suomalainen validointitutkimus: ei-kliininen aineisto CORE-OM-mittarin suomalainen validointitutkimus: ei-kliininen aineisto Hanna Juntunen 185161 Aino Piiparinen 241614 Psykologian pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus Kasvatustieteen

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Nyt on varaa tuhlata aikaa Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen haastatteluaineiston valossa 1

Nyt on varaa tuhlata aikaa Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen haastatteluaineiston valossa 1 ARTIKKELIT Pia Nieminen ja Pauli Forma Nyt on varaa tuhlata aikaa Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen haastatteluaineiston valossa 1 Johdanto Keskeiseksi yhteiskuntapolitiikan tavoitteeksi on viime vuosina

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Frank

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi Terveydenhuolto tieteessä Tarja Heponiemi PsT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.heponiemi@thl.fi Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Anna-Mari Aalto VTT, erikoistutkija

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Anneli Miettinen KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja E 32 /2008 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa 1 Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa Suosituksen laatijat: Aalto Anna-Mari, Korpilahti Ulla, Sainio

Lisätiedot