KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-15:15 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta DRG (Diagnosis Related Groups) hankkeen loppuraportti 156 Kainuun Ikääntymispoliittinen strategia Iän iloinen Kainuu luonnos 157 Sosiaali- ja terveydenhuollon talouskatsaus ajalta Oikaisuvaatimus eläinlääkäripalvelujen riittävyyden varmistamisesta/parviainen Antti 159 Lausunto Talvivaaran kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Sotkamo (KAIELY/5/07.04/2012) 160 Klinikkamaksu ja muut eläinlääkintähuollon maksut alkaen 161 Kainuun maakunta- kuntayhtymän subventiot hyötyeläimen omistajalle eläinlääkärin palkkioista ja matkoista alkaen 162 Kuhmon työkeskuksen asiakkaat/kuhmon työkeskuksen sulku kesä-elokuu Tehostetun kotihoidon sairaanhoitajat/suunnitelma Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalvelut/kotona asumista tukevien palvelujen tehostetun kotihoidon ajalla tapahtuva supistettu toiminta 164 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä Tulliniemen vanhainkodin ja Kajaanin hoivayksikön yhdistäminen kansanterveyslain alaiseksi yksiköksi alkaen 166 Kotihoidon palveluiden hankinta Barona Hoiva Oy:ltä Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluiden myöntämisperiaatteiden tarkistaminen Oikaisuvaatimus/Talentia ry

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry:n viestiin 170 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Toiminimi Matin Kotiapu 171 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankesalkku vuonna Sosiaali- ja terveystoimialan hankkeet/"toimintamalli ja rakenne sosionomikoulutukselle Kainuussa" 173 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/palveluntuottajien tietojen poistaminen rekisteristä 174 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/toimeentulotukihakemuksien käsittelyajat 175 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/psykoterapia Psykologipalvelut Anne Leinonen Ky 176 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 177 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy 178 Sosiaali- ja terveysministeriö/sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan etenemistä arvioidaan laajasti 179 Sosiaali- ja terveysministeriö/työsuojeluvalvonta on ammattitaitoista ja tuloksellista 180 Ilmoitusasiat Katsaus

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUSAIKA klo 10:00-15:15 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-15:15 puheenjohtaja Karjalainen Aki 10:00-15:15 jäsen Kemppainen Aila 10:00-15:15 jäsen Moilanen Pentti 10:00-15:15 jäsen Nikulainen Kari 10:00-15:15 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-15:15 jäsen Ronkainen Tauno 10:00-15:15 jäsen Tervo Raili 10:00-15:15 jäsen Tolonen Kaisa 10:00-15:15 varapuheenjohtaja Törmänen Anni-Inkeri 10:00-15:15 jäsen Väisänen Sanni 10:00-15:15 jäsen Poissa Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Ahopelto Maire 10:00-15:15 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-15:15 sihteeri Huttu Lauri 10:00-15:15 mh:n edustaja Huusko Sirpa 10:07-10:38 suunnittelija Läsnä :n 155 esittelyn ajan Ryhänen Aila 10:39-11:19 projektipäällikko Läsnä :n 156 esittelyn ajan Nykänen Päivi 12:43-13:26 ymp.terv.huollon johtaja Läsnä :n 159 esittelyn ajan Tolonen Eija 13:40-14:03 vanhuspalvelujoht Läsnä :n 163 aja esittelyn ajan Saari Mauno 14:55-15:10 terveysjohtaja Läsnä 1:n 181 esittelyn aikana ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Aki Karjalainen Aila Kemppainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 153 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 154 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Aki Karjalainen ja Aila Kemppaisen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta DRG (Diagnosis Related Groups) hankkeen loppuraportti STLTK 155 DRG (Diagnosis Related Groups) on tunne tuin ja laajimmalle levinnyt vuodeosastohoi tojen ja päiväkirurgian toiminnan kuvaami sen käytetty potilasryh mittely. DRG:n avulla pystytään tuot teista maan ja hinnoittelemaan erikoissairaanhoi don palvelut se kä seuraa maan erikoissai raanhoidon kus tannuksia ja laatua. Yhden mukainen järjestelmä mahdol listaa myös valtakun nallisen vertailun. Poh joismaissa on käytössä yhtei nen NordDRG järjestelmä, jonka ylläpi dosta vastaa Poh joismainen luo kittelukeskus, Nord cacemix Centre. Suo messa omistaja Suomen Kunta liitto ja hal linnoija FCG Fin nish Consulting Group Oy. DRG-ryhmittelyssä hyödynnetään potilaas ta rutiininomaisesti kerättäviä perustietoja. Ryh mittelyn avulla saa daan tietoa mm. ku hunkin DRG-ryhmään kuuluvien potilaiden lukumää rästä ja keski määräisistä hoito ajoista. Jokaiselle DRG -ryhmälle voidaan määrittää kiinteä DRG-hinta, jolloin ryhmit telyä voidaan käyttää myös kustannusten seuraamiseen. Kustan nusseuranta edellyt tää tietojärjestelmää, jo ka tuottaa sel keitä raportteja, jotka puhutta vat niin johtoa kuin eri ammattikuntia orga nisaation eri ta soilla. Tällaisia raportteja tuo tetaan eri nä kökul mista kuten yksiköittäin, diagnooseit tain, hoitojaksoittain jne. Tavoitteena on DRG -ryhmittelyyn perustu van hinnaston käyttöönotto vuoden 2014 alusta ja sellaisen tietojär jestelmän käyt töönotto, jossa jokaisen eri koissai raanhoi don hoitojakson kus tannuksia seurataan ja laskutetaan ko. hinnaston pe rusteella. Hin noittelun tulee perustua to delli siin poti las kohtaisiin kustannuksiin vuonna 2014 riippumatta siitä, käytetäänkö tuotteis tami seen DRG-ryhmittelyä vai käynti- tai hoito päi vätuotteita. DRG-hankkeen päätehtävänä on ollut eri koissairaanhoidon tuotteistaminen ja hin noittelu se kä diagnoosipohjai seen ryhmitte lyyn perustuvan laskutuksen käyt töön otta minen Kainuu maakunta-kun tayhtymässä. Muina keskeisinä tehtävinä on ollut oh jata kirjaamisen kehittä mistä ja koko erikoissai raanhoidon henkilöstöä to teuttamaan tuot teistamista omissa yksiköis sään. DRG-projekti kuului Sosiaali- ja terveystoi men Tutkimus, kehittä mien ja suunnittelu- vastuu alueen sekä ta loushallinnon alaisuu teen ajalla Hank keen kustan nukset olivat euroa. Hankkeen suurimmat kustan nuserät muodos tuivat henkilöstökuluista. Hankkeen henkilöstö: projektin suunnittelija ja projektipäällikkö DRG-suunnittelijana sekä edellisen pro jektipäällikön jäädessä virkavapaal le teki projekti-

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ päällikön tehtäviä. Kaksi controlleria % työaika. Yksi ke hittäjätyöntekijä 100% työaika ajalla teh tävänä DRG-kirjaa misen suunnittelu, kehit täminen kouluttami nen ja toteutuksen seu ranta. Ohjausryhmän tehtävänä oli päättää han kinnoista, resursseista sekä seurata hank keen ete nemistä. Ohjaus ryhmä koostui mo niammatillisista asiantun tijoista. Hankkee seen on kuulu nut työryh miä, joiden jäsenet ovat olleet taloushallin nosta, tietohallinnos ta. Datawell OY:n Ecomed ICS-kustannuslas kentajärjestelmän hankinnasta tehtiin pää tös , jonka jäl keen aloi tettiin laskentasovelluk sen vaatimien mää rittelyjen te keminen vuo den 2010 tilinpää töstietojen pohjalta. Näin kokonaiskustan nuslaskenta on tehty kaik kien maakunnan työyksiköitten osalta. Hankkeen aikana on mukaan tullut myös OYS -erva -KPP -projekti, jonka tavoitteena on luo da kaikille OYS- er va -alueelle yhte näinen tietovarastoratkaisu, jossa on yh denmukainen tie tosisältö ja ai neiston käsit telylogiikka, sekä yhdenmu kaistaa kustan nuslaskennan ja hinnoit telun periaatteet, sekä DRG:n vaatima kirjaami nen. Erikoissairaanhoidon DRG-kirjaamisen ta voitteiden mukaiset koulutukset jatkuvat syste maattisesti samoin kus tannuslaskenta ja yhteistyö pohjoisen er va-alueen kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteenä DRG-hankkeen loppuraportti. Erillisliite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antavat kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen, puh , ja sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai säh kö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi DRG (Diagnosis Related Groups) hankkeen loppuraportin. Asiasntuntijana tässä asiassa kuultiin sun nittelija Sirpa Huuskoa, hän oli läs nä ko kouk ses sa asian esit te lyn ajan klo 10:07-10:38. Hyväksyi päätösehdotuksen.

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun Ikääntymispoliittinen strategia Iän iloinen Kainuu luonnos STLTK 156 Strategia lyhyesti: Strategiassa ikääntymisen vuoteen 2030 mennessä Kainuun asukkaille, yksityis-, järjestö- ja julkiselle sektorille tuomiin haasteisiin haetaan rat kaisuja ikääntymisen sisältämistä mahdollisuuksista. Pääkohderyh mä ovat vuotiaat, toinen kohderyhmä 65 täyttäneet. Kolme toimintalinjaa ovat koti ja ympäristö, työ ja elinkeinotoiminta sekä lii kunta, kulttuuri ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Strategia on osa maa kuntaohjelmaa. Toteutusta seuraa maakunnallinen ennakointi- ja seurantaryhmä. Tausta: Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta ja Ka jaanin vanhusneuvosto tekivät vuonna 2008 aloit teet Kainuun ikääntymis poliitti sen stra tegian laa timiseksi Kainuun maakunta hallitukselle. So siaali- ja ter veyslautakunta hyväksyi hankehakemuk sen ( 273). Hanke: Kainuun ikääntymispoliittinen strategia (esiselvitys ) - rahoitus : Euroopan aluekehitys rahasto 85 %, Kainuun kunnat 15 % - hallinnointi: sosiaali- ja terveystoimen suunnittelu ja kehittäminen - henkilöstö: projektipäällikkö Aila Ryhänen ja projektisihteeri Virpi Kil peläinen 40 % Hankkeen tavoitteet: Laatia Kainuuseen ikääntymispoliittinen strategia 2030 ja en simmäisen vaiheen toteu tus ohjelma, jotka ovat käytännönlähei siä, in nostavia ja eri sektoreiden hyödynnet tävis sä Strategian tavoitteet: 1. Ikääntyvien osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät 2. Ikääntyvien toimintakyky ja terveys paranevat 3. Palveluiden tuottamiseen kehitetään uu sia laadullisesti kestäviä ratkaisuja Ohjausryhmä: Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta: Sanni Väisä nen, pj. Kainuun Yrittäjät: Pekka Oja lehto, Yrjö Moilanen, Pekka Seppänen. Kunnan johtajat: Raija Po tila, Seppo Rajala Maakunta-kuntayhtymä: Esa Toivonen (strategiajohtaja), Hannu Heikkinen (suunnittelujohtaja), Maire Ahopelto (sosiaali- ja terveysjohtaja), Hannu Hänninen (kuljetuspäällikkö), Ei ja To lo nen (van huspal velu joh ta ja), Ma ri ta Pik ka rai nen, (ke hit tä mis johtaja), Maija Rissanen (koulutuslautakunta, varapuheenjohtaja), Raili Ter vo (sosiaali- ja terveyslautakunta).

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Kolmas sektori: Leena Val tanen, Hannu Tikka nen (Kainuun Liikunta ry). Asiantuntijat: yh dyskunta suunnittelu ja kaavoitus: Irmeli Hanka (kaupunginark kiteh ti, Kajaani), asu minen: Öz lem Özer-Kemp painen (yliopis ton lehtori, Oulun yliopisto) liikunta, oppi laitosyh teistyö: Liisa Paa vo la (Kajaa nin ammattikorkeakoulu), pal velut: Sari Ris sa nen (pro fes so ri, Itä-Suo men yliopisto). Kokouksissa on läsnä myös rahoitta jan edus taja Jorma Teitti nen. Oh jaus ryhmä on kokoontunut yhdeksän (9) kertaa. Toiminta, tapaamiset ja tiedotus: tapaamisia yhteensä noin 200, li säksi muu tiedotus: - asukastilaisuuksia 10: kunnat + Vuolijoki - kuntien johtoryhmäkeskustelut keväällä 2011 (ei Sotkamo, Kuhmo, ja Kajaani) - yleisötilaisuuksia neljä (4) (esim. Markkinakatu, järjestötapahtuma Sot ka mossa) - omia seminaareja kaksi (2) (Kajaani, Suomussal mi), kolmas kesäkuussa; seminaarivierailu ja - teemaryhmätapaamisia 17 - asukaskysely netissä ja paperilla: 722 vastausta - muu tiedotus: nettisivut, Facebook, lehti juttuja, ilmoituksia, radio, sidosryhmäviestin tä Jatko: lausun noille kunnat, järjestöt (esim. Kainuun Liikunta, Kainuun Yrittäjät, eläkeläisjärjestöt, Kainuun Nuotta), Senioripolis Oy, maakuntavaltuustoon syksyllä julkistusseminaari Iän Iloinen Kainuu kesäpäivä Kajaanissa Lautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteinä Iän iloinen Kainuu 2030 Kainuun ikääntymispoliittisen strategian ydinkohdat -kooste ja Iän iloinen Kainuu 2030 Kainuun ikääntymispoliittinen strategia -luon nos. Erillisliitteet nro: 2-3 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antavat kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen, puh , ja sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) keskustelee liitteenä olevasta Iän iloinen Kainuu 2030 Kainuun ikään ty mis po liittinen strategia -luonnoksesta 2) päättää lähettää suunnitelmaluonnoksen lausuntokierrokselle Kainuun kuntiin, Kajaanin vanhusneuvostolle, Kainuun ikäihmisten neu-

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: vot te lukunnalle ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintayhdistykselle, Kainuun Liikunnalle, Kainuun Yrittäjille sekä Senioripolis Oy:lle 3) lausunnot tulee toimittaa projektipäällikkö Aila Ryhäselle mennessä sekä 3) päättää, että lopullinen suunnitelma tuodaan lautakunnan hy väksyttäväksi kokoukseen. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin projektipäällikkö Aila Ryhästä, hän oli läs nä ko kouk ses sa asian esit te lyn ajan klo 10:39-11:19. Kokouksessa lautakunnalle jaettiin Iän iloinen Kainuu 2030 Kainuun ikääntymispoliittinen strategian toteutusohjelma 1: Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 2, Iän iloinen Kainuu ydinkohdat Erillisliite nro 3, : Iän iloinen Kainuu ikääntymispoliittinen strategia -luonnos

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon talouskatsaus ajalta STLTK 157 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto esittelee lautakunnan kokouk ses sa talouskatsauksen ajalta Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee sosiaali- ja terveystoimialan talouden toteutumasta ajal ta ja mer kit see talouskatsauksen tiedoksi ajalta Lautakunnalle jaettiin kokouksessa talou den seurantaraportti ajalta Hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että maakuntahallitus an toi sosi aa li- ja ter veys lau ta kun nal le raa min vuo delle Sosiaa li- ja terveys lauta kunta hy väk syi vuo den 2012 ta lousarvioehdotuksen ja to te si, että jo toisen ker ran peräkkäin on annettu sellainen raami, ettei käy tän nös sä ole mahdol lisuuksia annetun raamin puit teissa suoriu tua ase te tuista velvoitteista. Lautakunta totesi, et tä lakisääteisistä velvoitteista on huolehdittava raamista huolimatta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää maakuntahalli tuk sel le ja -val tuustolle vuodelle 2012 lisätalousarviota 11,470 M :a. Lisämäärä rahaa tarvitaan hen ki lös tö ku lui hin 1,7 M, asia kas pal velui den os toi hin 6,4 M, mui den pal ve lujen os toihin 0,8 M ja tarvi ke han kintoi hin 0,9 M se kä samal la pyyde tään oikai se maan tu loar vio ta 1,0 M. Näihin ul ko puo lisiin asia kas palvelu ostoi hin HUS:s ta, OYS:ta ja las ten suoje lusta ei voida vai kut taa omilla toi minnoilla. Lisäksi omaishoi don tu keen va ratut määrärahat eivät ole riittäneet myöntä miskriteerit täyt täville hakijoille ja lisätarve on noin 0,630 M.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Oikaisuvaatimus eläinlääkäripalvelujen riittävyyden varmistamisesta/parviainen Antti 69/62/621/2012 STLTK 158 Maaseutuyrittäjä Antti Parviainen on tehnyt oikaisuvaatimuksen so si aali- ja terveyslautakuntaan päätöksestä , jo ka kos kee eläinlääkäriresurssien riittävyyden varmistamista. Päätös on teh ty Antti Parviaisen vetoomuksesta, jossa hän on esittänyt tar vit se vansa eläinlääkärin palveluja tilalleen hevosten kiimakierron mää rit tämiseen tulevana kesänä ajalle Vetoomuk sen mu kaan vuonna 2011 eläinlääkäreitä ei ole onnistuttu saamaan pai kalle koko kesänä ja alustavien tiedustelujen mukaan sama tilan ne uhkaa toistua tänä vuonna. Oikaisuvaatimuksessa tuodaan ilmi sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen perusteluja riittämättömistä resursseista ja aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä. Oikaisuvaatimusta perustellaan eläinlääkintähuoltolain kunnille asettamilla vaatimuksilla. Parviaisen mukaan eläinlääkäriresurssien riittävyys on erityisen tärkeää hevosten hyvinvoinnin ja Parviaisen tilan toiminnan kannattavuuden kannalta. Liite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykänen, puh ja tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) hylkää oikaisuvaatimuksen 2) pysyttää voimassa aiemmin tekemänsä päätöksen Päätöksestä il menee, kuinka Kainuun maakunta -kuntayhtymän eläinlääkin tähuolto turvaa eläinlääkintä huoltolain (765/2009) vaatimat perus eläinlääkäripalvelut virka-aikana. Hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Liitteet Liite nro 1, : Oikaisuvaatimus A. Parviainen

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunto Talvivaaran kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Sotkamo (KAIELY/5/07.04/2012) STLTK 159 Kainuun ELY-keskus YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausun toa otsikossa mai nitusta asiasta. Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee kaivok sen laajennushanketta tavoitteenaan alu een merkittävän malmi esiintymän hyödyntä minen, tuotantoka pasiteetin nostaminen sekä mah dollisesti metallien jatkojalostami nen. Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on kerätä tietoa suunnitellun laajennushankkeen vaikutuksista luonnon ympäris töön, asukkaisiin, yhdys kuntiin ja elinkeinoi hin. Arvioin nissa vertail laan toiminnan laa juuden vaihtoehtoja ja omaa jatkojalostusta niiden ympäristölli sen, sosiaalisen ja tek nistaloudellisen toteutet tavuuden kannal ta. YVA-menettelyn avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa pää töksentekoa ja lupa prosesseja varten. Hankkeesta vastaavana toimii Talvivaara Sotkamo Oy ja YVA-konsulttina Ramboll Finland Oy. Kuvaus laajennushankkeen vaihtoehdoista VE 0: Nykyisen ympäristöluvan mukainen toiminta. Nikkeliä tuotetaan nykyisen luvan mukai sesti ton nia vuodessa nikkeli sulfidina, joka viedään jatkojalostettavaksi asiakkaalle. Myös sin kin, kuparin ja koboltin tuotemäärät ovat ny kyisen luvan mukaisia. Louhintaa teh dään Kuusilammen ja myö hemmin myös Kolmi sopen alueella. Vaihto ehtoon sisältyvät luvi tusvaiheessa olevat uraanin ja mangaanin talteenotto. VE 0+: Nikkeliä tuotetaan nykyisillä laitteilla ja nykyistä prosessia kehittämällä tonnia vuodessa nikkeli sulfidina, joka vie dään jatkojalostettavaksi asiakkaalle. Sin kin, kuparin, ko boltin ja mangaanin tuote määrät kasvavat samassa suhteessa. Uraanin vuosituotantomäärä ei kasva vaih toehtoon VE 0 verrattuna. Lou hintaa teh dään Kuusilam men ja myöhem min myös Kolmisopen alueella. VE 1A: Tuotantokapasiteetin laajennus. Nikkeliä tuotetaan tonnia vuodessa sakka muotoisena nikkeli sulfidina, joka vie dään kokonaisuudessaan jatkojalostetta vaksi asiakkaal le. Sinkin, ku parin, koboltin, uraanin ja mangaanin tuote määrät kasvavat samassa suhtees sa. Lou hintaa tehdään Kuusilammen ja Kolmiso pen alueilla. VE 1B: Tuotantokapasiteetin laajennus ja osittainen oma nikkelin

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ jatkojalostus. Nik keliä tuo tetaan tonnia vuodessa, josta tonnia vuo dessa jalostetaan Talvivaarassa me tallisek si nikkeliksi ja tonnia vuodessa vie dään jatkojalostet tavaksi asiakkaalle. Sin kin, kuparin, kobol tin, uraanin ja mangaanin tuotemäärät kasvavat samassa suhteessa. Lou hintaa teh dään Kuusilammen ja Kolmi sopen alueilla. VE 2A: Tuotantokapasiteetin laajennus. Nikkeliä tuotetaan tonnia vuodessa sakka muotoisena nikkeli sulfidina, joka vie dään kokonaisuudessaan jatkojalostetta vaksi asiakkaal le. Sinkin, ku parin, koboltin, uraanin ja mangaanin tuo temäärät kasva vat samassa suhtees sa. Louhintaa tehdään Kuusilammen ja Kolmi sopen alueilla. VE 2B: Tuotantokapasiteetin laajennus ja nikkelin ja ko boltin jatkojalostus. Nikkeliä tuotetaan tonnia vuodessa ja koko määrä jalostetaan Tal vivaarassa me talli seksi nikkeliksi. Sinkin, kuparin, koboltin, uraanin ja mangaanin tuotemäärät kasva vat samassa suhteessa. Louhintaa tehdään Kuusilammen ja Kolmi sopen alueil la. Lisäksi tarkastellaan kaivostoimintaan liitty vinä toimintoina erikseen neljää toisistaan riippu matonta erillistä han ketta, jotka ovat rikkihapon osittai nen oma tuotanto, Kolmi sopen vesistö järjestely, osit tainen oma energiantuotanto tuuli-voimalla Sopenvaa ran alueella sekä uuden 110 kv voimajoh don toteuttaminen nykyiseen käy tävään. Nä mä hankkeet voi daan toteuttaa minkä ta hansa tuotannon laajennusvaihto ehdon yh teydessä ja myös kaivoksen ny kyisten lupi en mukaisen toiminnan jatkues sa. Liitteenä on aluekartta nykyisen luvan mu kaisesta tilanteesta ja laajennuksesta. Liite nro: 2 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Kokonaisuudessaan arviointiohjelma löytyy yhteysviranomaisen internetsivuilta: ojelu/yva/vireillä/luonnonvarat/sivut/talvivaarankaivoksenlaajennus.aspx Lisätietoja asiasta antaa ympäristötervey denhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykä nen, puh ja sosiaali- ja ter veys johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Talvi vaara Sotkamo Oy:n kaivoksen laajennuk sen ar viointiohjelmasta lausuntonaan seu raavaa: Yleistä Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan on otettu tarkasteltavaksi

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ viisi eri vaihtoehtoa tuo tannon laajentami seksi nollavaihtoehdon lisäksi. Nolla vaihtoehtona (VE0) käytetään nykyi sen ympäristöluvan mukaista toimintaa sekä li säksi luvitusvaiheessa olevia uraanin ja man gaanin talteenottoa. Nollavaihtoehto ei kuvaa nykytilannetta, sillä uraanin ja man gaanin tal teenotto edellyttää uusien kemi kaalien käyttöönottoa ja joka tapauk sessa ne lisäävät ke mikaalikulutusta, kulje tus määriä ja päästöjä ilmaan nykytilantee seen verrattuna. Arviointiohjelmassa on arvioitavat vaikutuk set esitetty oleellisten asioiden osalta. Kainuun maakunnan sosiaali- ja terveyslau takunta toteaa, että arvioitavia vaihtoehtoja niihin mahdollisesti liittyvine hankkeineen on esitetty yhteen yva-prosessiin liikaa. Ar viointiohjel massa on vaihtoehtojen arviointi vaihtoehtojen paljou den takia hyvin yleisel lä tasolla ja puutteel lista. Yva-arviointi on voimassa kymme nen(10)vuotta. Kunkin laajennusvaihtoeh don toteuttami sen vaatima suunnit telu ja ra kentamisvaihe tulee kestämään useita vuo sia. Laajennushankkeen vireillepano tilantees sa, jossa yhtiön nykyisestä toiminnasta ai heutu neet laajat ympäristö haitat ovat vasta hahmottuneet, ei osoita yhtiöltä vastuullista toimintaa alueen asuk kaisiin, ympäristöön ja ympäristölainsää däntöön. Kaivosyhtiö ilmoitti investoivansa nykyisen toiminnan tuotanto- ja ympäristö on gelmien korjaamiseen. Uuden ympäristö tekniikan tulee olla toimin tavarma kaikissa olosuh teissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ympäristövai kutusten arviointia on mahdol lista jatkaa vasta, kun kaivosyhtiö on lunastanut lu pauksensa päästöjen vä hentämisestä. Päästökuormituksen lisää minen ei ole pe rusteltua Eri vaihtoehtojen osalta tulee arviointiselos tuksessa esittää yksityiskohtaisia lukuja il moitet taessa päästömää riä ilmaan ja vesis töihin sekä polttoaineiden, jätteiden, käytet tävien kemi kaalien alkuainei den (raskasmetallien) ja raa ka-aineiden mää riä. Arvioitavat vaikutukset Arvioinnissa keskitytään hankkeen merkittä vimpiin vaikutuksiin mm. elin-olosuhteisiin, ihmis ten terveyteen, ve sistöjen vedenlaa tuun, ilmanlaatuun, maan käyttöön, liiken teeseen sekä mi neraalien hyödyntämiseen. Välittömien vaikutusten tarkastelualue kat taa Talvivaaran nykyi sen ja laajentuvan kai vos-piirin lähiympäristön. Hajun ja vesistö vaikutusten osalta vaikutuk sia on nyky-toi minnasta aiheutunut laajem malle. Osittain näiden ja muidenkin vaiku tusten vuoksi tar kasteltava vaikutusalue on rajattu 40 km sä teelle kaivoksen tehdas-alueesta. Ilma Pölyn osalta todetaan arviointiohjelmassa, että jo toteutetun pöly-

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ seurannan perusteella voi daan arvioida myös uusien toimintojen pölyvaikutuksia ja siten vaikutuksia maape rään. Pöly seuranta on toteutettu laskeuma menetelmällä, joka kuvaa lähinnä pölyn mu kana kulkeutuvia haitta-aineita ja pölykuormituksesta aiheu tuvaa viihtyvyyshaittaa. Nykytutki muksin on kuiten kin todettu hengi tettävien hiukkasten aiheuttavan terveysvai kutuksia, joten ar viointiin on lisäksi otettava pienhiukkaset mukaan ja selvitys (jatkuva toimiset mittaukset) on tehtävä riit tävän pit kältä ajalta, muu tama kuukausi ei ole riittä vä aika. Lisäksi hengi tettävien hiukkasten mittaukset anta vat paremman kuvan hetkit täi sistä pitoi suusvaihteluista. Ilmanlaadun arvioinnissa käytetään mate maattista leviämismallia kaivoksen tuotan non eri vaihtoehtojen ilma päästöjen leviämi sen ja vaikutusten selvittämiseksi. Hajuti lanteiden esiin tyminen huomioidaan erityi sesti. Mallinnuksessa käytetään tarkkailuoh jelmiin perustuvia il mapäästömittauksia ja tarkentavia päästö mittauksia. Selostukses sa tulee esittää, mi ten uu det päästölähteet (esimerkiksi uusien rikkivetytehtaiden ja me tallien talteenottolin jojen mahdolliset pääs töt) lisää vät haju päästöjä eri vaihtoehdois sa. Arvioinnissa tu lee ottaa huomi oon myös häiriö- ja poik keustilanteista aiheutuvat ha jupäästöt. Li säksi mallinnuksella saatavia tu loksia on verrattava alueisiin, joista on tul lut ha juilmoituksia sekä toiminnanharjoitta jalle että valvovalle viranomaiselle, vas taavatko malli ja havainnot toisiaan miltä osin. Alueet ja tulok set tulee esittää selos tukseen kart tatarkasteluna, jo hon on merkit tävä myös vallitsevat tuu lensuunnat. Selos tukseen tu lee liittää myös kartta päästöläh teistä, joista hajua aiheutuu. Haju ai heuttaa viihtyvyys haittaa jo silloin, kun kyse ei vielä ole terveyshai tasta. Melu Melun osalta arviointiohjelmassa todetaan, että laajennuksen eri vaihtoehtojen sekä ra ken tamisen aiheutta mat melutasot arvioi daan melun laskenta mallinnuksella ja sii hen liittyvillä melumit tauksilla. Selostukses sa tulee erikseen tuoda esille yöaikaiset melutasot ja melulähteet. Esimerkiksi bio liuotusalueen laajentuessa kasan il mastamiseen käytet tävien puhalti mien toiminnas ta aiheutuva melu lisääntyy. Tämä on arvioinnissa otettava huomioon. Vesi Pohjavesien osalta hankkeen vaikutukset pohjaveden virtausolosuhteisiin, määrään ja laa tuun arvioidaan. Laa jennusalueelta tulee tehdä pohjavesiselvitys sekä talousvesikai vojen osalta tulee tehdä perustilaselvitys, jos sa selvitetään ta lousveden laatu sekä tutkitaan myös veden uraani- ja radonpitoi suudet. Selvitys tulee tehdä laajennusalu een lä heisyy dessä ole vista talousvesikaivoista mukaan lu kien Lahnasjär ven alue. Nykyinen kaivostoiminta on aiheuttanut vai kutuksia purkuvesistöihin. Vesistövaikutuk sia ar vioidaan nykyisen tarkkailun, johdetta van ylijäämäveden todettujen ja laajennus vaihtoeh doissa lasken nallisten päästöpitoi suuksien, puhdistus menetelmän tehokkuu den ja laajennusalu een perustilatarkkailun perusteella. Tarve johtaa puhdistettu ja

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ yli jäämävesiä vesis töön säilyy jokaisessa hankevaihtoehdossa. Laajennuksen ylijää mävesien vaikutukset vesis töihin mallinne taan. Selostukseen tu lee tarkentaa ylijää mävesien määrät eri va luma-alueille, virtaa mat mittauksineen ja ve sistöihin johdettavat määrät jokaisessa vaihtoehdossa. Arviointiohjelmassa jätevesien käsittelyyn osana jälkikäsittely-yksikköä esitetään käy tettä väksi mm. luontaisia maa-altaita ja pa toamalla lisäaltaita, jotka eivät täytä par haan saatavilla olevan teknii kan vaatimuk sia ajatellen jätevesien puh distusta. Ensisi jaisena vaihtoehtona tu lee huomioida jäte vedenpuhdistamon rakenta minen ja arvioi da sen vaikutukset jätevesiin. Kipsisakka-altaiden osalta päästöön huo mioidaan ylijäämäveteen muodostuva kuor mitus ja siitä pintavesiin ai heutuvat vaiku tukset. Selostukseen tulee arvioida myös altaiden aiheutta mat riskit, miten altaiden tii veys varmistetaan, mitä vaikuttaa uusien al taiden rakentaminen ja niistä mahdollisesti aiheutuvat vuodot. Ris kiä arvioitaessa on huomioitava myös, mitä poik keukselliset päästöt vaikuttavat altaiden jätteiden koos tumuksiin. Arviointiselostuksessa tulee esittää vesien hallinta myös ns. kaivosalueen ja ympäris tön puh taiden vesien osal ta. Rakennetuilta alueilta kerättävien sa de-vesien osalta on arvioitava vai kutukset ja riskit, mikäli on ole tettavissa vesien likaan tumisvaaraa poik keustilanteissa ja mi ten tällainen on estettä vissä, jos näitä vesiä joh detaan ympäristöön. Kaivoksen vesienhallinnan arviointi kokonai suudessaan tulee selvittää selostuksessa. Rakentaminen Kaivoksen laajennushankkeen rakennustyöt tulevat olemaan ennen kaikkea hyvin laaja mit taisia maarakennus töitä mm. uudet liuo tusalueet ja kipsisak ka-altaat. Tämän vuok si selos tuksessa tu lee arvioida erikseen rakentamisvaiheen ai kaiset vaikutukset. Muuta Arviointiselostuksessa on esitettävä ehdo tus ympäristövaikutusten seurantaohjel maksi. Seu rantaohjelmaan tulee huomioida myös hajujen tarkkailu vesistöpäästöjen, pohja- ja pintave sien, pölyn (laskeuma ja hengitettävät hiukkaset), sä teilyn, melun ja tärinän sekä biologinen tark kailun lisäksi. Selostukseen on myös esitettävä laajennus alueen ja sen ympäristön marjojen, sienten ja ka lojen haitta-ainepitoi suuksia koskeva seurantasuunnitelma, jos ta ilmenee tarkkai lualueet se kä tehtävät määritykset. O-vaihtoehdon vaikutuksia ympäristöön tulee arvioida bioindikaattoritutkimuksella vertaamalla nykytilannetta vuonna 2009 tehtyyn tutkimukseen. Samalla tulee arvioida tuotannon laajentamisen vaikutuk-

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: set näihin kohteisiin, mm. humukseen ja neulasiin. Luonnontilaisten vesistöjen säilyttäminen virkistyskäytössä on otettava huomioon ar vioin nissa. Kolmisoppijärven kuivattamisen ja louhok seksi muuttamisen vaikutus alapuolisen ve sistön ti laan tulee arvioi da. Tiedottaminen poikkeus- ja häiriötilanteista viranomaisille, kaivosalueella asioiville ja lähialu een asutukselle tu lee kuvata selos tukseen. Terveysvaikutuksia arvioidaan erityisesti ris kien ja poikkeustilanteiden hallinnan kaut ta. Ar vioinnissa ei tule jättää huomiotta myös kään normaalitoimin taa. Toiminnan riskien ja poikkeustilanteiden ar vioinnissa tulee huomioida myös haitta-ai neiden leviäminen ilman kautta. Uraanin osalta on selostukseen arvioitava ympäristö- ja terveysriskit jokaisen vaihto ehdon osalta. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin ympä ristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päivi Ny kästä, hän oli läsnä asian esittelyn ajan klo 12:43-13:26. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 2, : Kartta nykyisen luvan mukaisesta tilanteesta ja laajennuksesta

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Klinikkamaksu ja muut eläinlääkintähuollon maksut alkaen STLTK 160 Eläinlääkintähuoltolain (765/09) 21 1 mom. mukaan kunta voi periä ns. klinikkamaksun koti eläimen omistajalta tai haltijalta kunnan jär jestämistä toimitiloista ja työvälineistä sekä avustavan henkilökunnan palkkauksesta aiheutu vien kustannusten kattamiseksi silloin, kun kotieläintä hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt klinikkamaksut päätöksellään Tällä hetkellä klinikkamaksu on 7 ja se on pe ritty Kajaa nin, Sotkamon ja Suomussalmen eläinlääkäreiden vastaan otolla käynneistä. Perusteena on ollut vastaanottojen parempi varus telu: mm. avustaja, rtg-laitteisto ja verinäyteanalysaattori. Muita mak suja ovat olleet röntgenmaksu 4 /kuva. Verinäytteen tutkimisesta on pe ritty seuraavat maksut: Sysmex-verinäyteanalysaattorilla tehtä vä analyy si 3 /näyte ja Reflovet -pika-analysaattorilla tehtävä ana lyy si 3 /näyte. Klinikkamaksu on pysynyt ennallaan vuodesta 2006 alkaen. Klinikkamaksutuotto oli v noin euroa. Kohonneiden kustannusten ja paremman varustetason vuoksi klinikkamaksuun kohdistuu korotuspaineita. Kaikilla vastaanotoilla on käytössä esim. ultraäänilaite. Vastaanottojen varustetasoa on tarkoitus tarkastella ja kehittää tarpeenmukaiseksi. Mikäli klinikkamaksua korotetaan vain 3 parhaiten varustetulla vastaanotolla, muodostuu ero esim. koiran rokotuksen hinnassa eri paikkakunnilla varsin suureksi. Lisätietoja asiasta antaa eläinlääkintähuollon vs. vastuualuepäällikkö Aila Rauatmaa, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että: 1. Eläimen vastaanottokäynnistä Kajaanin, Sotkamon ja Suo mussalmen vastaanotolla peritään klinikkamaksu, jonka suu ruus on 7, jos vastaanottokäynnillä ei tehdä toimenpidettä, josta peritään toimenpidemaksu (ro ko tuk set, lois hää döt tms.) ja 10 mikäli potilaalle tehdään toi men pide, josta peri tään toi menpidemaksu. Röntgenkuvasta peri tään 5 /kuva, Vettest tai Reflovet -pika-analysaattorilla tehtävä analyysi 4 /näy te ja STart-analysaattorilla tehtävä ve ri analyysi10 /näyte. 2. Eläimen vastaanottokäynnistä muilla vastaanotoilla (Paltamo, Kuh mo, Puolanka, Hyrynsalmi, Vuolijoki) peritään 5 klinikka maksu. 3 Maksut sisältävät arvonlisäveron (23 %). Maksun perii eläimen omistajalta tai haltijalta vastaanotolla työskentelevä eläinlääkä ri.

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveys lau takunta: Maksua ei peritä, jos eläimen omistajalla on esittää kuitti aiemmin peritystä klinikkamaksusta ja kysymyksessä on kahden kuukauden sisällä saman yksittäisen eläimen jatkohoidosta. Hoidettaessa useita saman omistajan eläimiä samalla käyntikerralla, peritään vain yksi klinikkamaksu. Myös pentuetarkastuksista peritään vain yksi maksu. 4. Maksut tu le vat voi maan alkaen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta- kuntayhtymän subventiot hyötyeläimen omistajalle eläinlääkärin palkkioista ja matkoista alkaen STLTK 161 Eläinlääkintähuoltolain (765/09) lain 22 :n mukaan kunta voi osal listua eläinlääkäripalvelusta kotieläimen omistajalle tai halti jalle aiheutu neisiin kustannuksiin. Poh jois-suomessa on yleisesti käytössä hyö tyeläimen omista jien eläinlääkärikäyntien sub ven tiot. Pe ruste on eläinsuojelulli nen: eläin voidaan hoitaa ajallaan ei kä pe rus teita tuo tanto eläinten eläin suojelurikkeille ole yhteiskun nan puolesta. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt hyötyeläimen omistajille mak settavaksi matkakorvauksesta ja käynti palkkiosta yli 15 km menevän osuuden. Eläinlääkä rin mat kakustan nukset ja käyntipalkkiot määräytyvät kunnal liseläinlääkä ritaksan mu kaan. Eläin lääkintähuollon budjetissa on sub ventioihin va rattu euroa. Koska alueella on osit tain siirrytty suurem paan päivys tysalueeseen, näyttää sil tä että sub ventioihin kuluu ai empaa enem män rahaa. Hyöty eläi men omavastuun korotta minen 20 km käynti maksua ja edesta kaisia matka kuluja vas taavaksi toisi vuodessa arviol ta euron sääs tön. Hyötye läimelle tämä koro tus ai heut taisi vuoden 2012 kunnalliseläin lääkäri tak san perus teella noin 7 lisä kus tannuk sen eläin lääkärin käyn tiä kohden. Eläinlääkintähuoltolain mukaan hyötyeläimellä tarkoitetaan kotieläintä, jota pidetään maataloutta tai muuta elinkeinotoimintaa taikka ihmiselle tarpeellista työsuoritusta varten. Lain perusteluiden mukaan hyötyeläimiä eivät olisi esim. seura-, harrastus- tai kilpailutarkoituksessa pidettävät eläimet. Täten muun muassa ravihevoset ja kilparatsut sekä niiden kas vatus on poisluettu. Myös pienikokoiset eläimet kuten koirat hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla ja täten ne ovat pois suljettu subven tion pii ristä, vaikka olisivat esimerkiksi yrittäjän rekikoiria. Lisätietoja asiasta antaa eläinlääkintähuollon vastuualuepäällikkö Aila Rauatmaa, puh , tai sähköpostitse Kainuun maakunta -kuntayhtymä maksaa hyötyeläimen omistajalle tai haltijalle korvauksen kunnaneläinlääkärin hyötyeläimen hoidosta aiheutuneista matkakus tan nuksista ja käyntipalk kioista yli 20 km menevän osuu den esittelytekstis sä esite tyin rajauksin. Maakunta ei osallistu arvonli säve ron maksami seen. Sub vention pohjana on kun nan eläinlää käri taksan mukainen käyntimaksu ja siihen liit tyvä mat ka kor vaus ja en sin ne laske taan yh teen. Saadus ta summas ta vähenne tään hyöty eläi men omistajan tai hal tijan omavastuu, joka on suurel taan yli 20 km:n mukainen käynti palk kion ja edestakaisen matkakustannus ten yh teis suma. Sub ventio ote taan käyttöön alkaen.

24 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyi päätösehdotuksen.

25 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuhmon työkeskuksen asiakkaat/kuhmon työkeskuksen sulku kesä-elokuu 2012 STLTK 162 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuhmon työkeskuksen asiakkaat ovat lähet täneet sosiaali- ja terveyslautakunnalle tie doksi päivätyn maakuntahallitukselle lä het tä män sä seu raavan sisältöi sen kannanoton: "Asia: Kuhmon työkeskuksen sulku kesä-elokuu Halutaan tehdä töitä kesälläkin. - Liian pitkä kesä tauko. - Kadut tulee tutuksi. - Työosuus raha loppuu ja pitäisi saada sitä rahaa. - Laskut pitäisi maksaa ja syödäkin pitäisi. - Eikä ole tekemistä. Aika ei kulu. - Nuoret/vanhat aikuiset jotka eivät pärjää yksin kotona heille pitäisi olla tekemistä päiväksi. - Olisi vaihtelua koti askareista. Seinät kaatuu päälle. - Ei ole edes leiriä niin kuin ennen oli joka vuosi ja olisi nytkin kiva jos olisi leiri tänäkin vuonna. - Aktiviteettejä lisää esim: Urheilua enemmän. Koska kesällä niitä ei ole. - Eläke ei riitä kaikkeen. - Tulee mökkihöperöksi. - Kavereita ei näe - Töissä saa lämpimän ruuan ja kahvin." Kannanoton allekirjoittajat ovat tehneet aloitteen omasta ja muidenkin puolesta. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi. Hyväksyi päätösehdotuksen.

26 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tehostetun kotihoidon sairaanhoitajat/suunnitelma Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalvelut/kotona asumista tukevien palvelujen tehostetun kotihoidon ajalla tapahtuva supistettu toiminta STLTK 163 Tehostetun kotihoidon sairaanhoitajat ovat lähettäneet sosiaali- ja terveyslautakunnalle seu raavan sisältöisen kirjelmän: "Tehostetun kotihoidon sairaanhoitajina lä hestymme teitä näin kirjelmän avulla, joka koskee suunnitelmaa Kai nuun maakunta -kuntayhtymän, vanhuspal velut/ kotona asumista tukevien palvelujen tehostetun ko tihoidon ajalla tapahtu vaa supistettua toimintaa. Mi kä tarkoittaa, että tehostetussa kotihoidossa on vain yksi hoitaja vuorossaan. Ainoastaan hoidetaan säännölliset asiakkaat eli etu päässä tehos tetun kotihoidon perustamis vaiheessa alka neet ns. Fabryn-tautiin aloi tetut suonensi säiset lääkitykset. Muuten työskentelemme koti hoidon eri tiimeissä sairaanhoitajien si jaisina. Tehostetussa kotihoidossa työskentelee kuusi sairaanhoitajaa kaksivuorotyössä vii kon jokai sena päivänä, vuo rossaan on kak si hoitajaa. Työnkuva on vaativaa sairaan hoidollista työtä. Asiakkaat koostuvat pää sääntöisesti yli 65-vuotiaista kajaanilaisista ikäihmisistä. Tehostettu koti hoito on ollut toiminnassa reilut kaksi vuot ta. Asiakas käyntejä on kuukaudessa n. 250, jo hon pu helinneuvonta päälle. Toiminta on muotou tunut hyvin kotisairaalatyyppiseksi toimin naksi. Asiakkaat tulevat pääsääntöisesti erikois sairaanhoidosta ja päivystyksestä. Suurim mat sai rausryhmät ovat keuhkokuume-, ruusu-, proteesi-infektio-, sydäninfarkti-, saattohoito-, ja vaa tivaa haa vanhoitoa tar vitsevat potilaat. He tarvitsevat tarkkaa sai raanhoidollista seurantaa ja hoi toa. Viikonloppuisin ja iltaisin yhteistyö päivys tyksen ja nd-yksikön kanssa on tiivistä. Täl löin poti laat kotiutuvat te hostetun kotihoidon turvin. Hoitokodit ovat myös suuri ryhmä te hostetun ko tihoidon toi minnassa. Potilas saa sieltä perushoidon ja tehostetulta koti hoidolta esim. keuh kokuu meeseen tarvitse mansa suonensisäisen an tibiootin. Muuten han nämä potilaat hoidet taisiin vuodeosas tolla, jolloin hoitokodin paikka olisi tyhjillään ja asiakas veisi kaksi kuntayhty män vuodepaikkaa. Viikonloppui sin ja iltaisin työnku vaan tulee myös kotihoi don sairaanhoi dol lista apua tarvitsevat asiakkaat esim. haa vanhoidot, injektion an not ym. Tällä hetkellä ovat lisääntyneet myös omaisten ja itse asiakkaiden yhtey denotot, jossa he toivovat voinnintar kastuskäyntiä. Tämä vähentää ensihoidon- ja päi vystyksen käyntejä merkit tävästi. Kainuun keskussairaalan puhelin päivystyksen sai raanhoitaja ottaa myös useasti yhteyttä ja toivoo meiltä kotikäyntiä.

27 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Koemme, että Tehostetun kotihoidon viisi kuukautta kestävä supistettu toiminta hei kentää merkittävästi poti lasturvallisuutta ka jaanilaisille sairaille ihmi sille. Asiakkaat ei vät saa tarvitse maansa hoitoa. Potilasjo nojen kasvaessa, lääkärin vastaanotolle pääsy viivästyy. Sairaalan vuodepaikat täyt tyvät. Potilaat joudutaan laittamaan yhä huonokuntoisempana kotiin, jossa heille ei pystytä tarjoamaan sairaan hoidollista seu rantaa/hoitoa. Supistetun toiminnan aikana proteesi- infek tio potilaat kuormittavat päivystystä, vuode osas toja pitkien suonesi säisten lääkityk sen/haavan hoidon vuoksi. Keuhkokuu me/ruusuinfek tiopotilaat tarvitse vat erikois sairaanhoitovuodepaikan. Ambu lanssitoi minta mahdollisesti su pistuu sijais ten puut teen vuoksi, miten ihmiset saavat avun ko tiin? Nyt asiakkaat soittavat usein meille. Sosiaali- ja terveysministeriön 2010 saatto hoitosuosituksessa määrätään kuntia järjes tämään potilaan tahdon mukaisen saattohoi don. Miten hoidetaan ne, jotka haluavat kuolla kotona? Kajaanis sa ainoastaan Te hostettu kotihoito on pys tynyt antamaan vaativaa oireenmukaista hoitoa kotona ta pahtuvaan saattohoitoon. Näitä ovat kivun hoito PCA-kipupumpun avulla, suonensisäi nen ravitsemus ja -lää kehoito. Suunnitellun supistetun toiminnan aikana nämä potilaat tarvitsevat osastopai kan. Haluamme tuoda teille myös esille työnan tajan toiminnan kyseenalaisuuden. Ennen YT-neu votteluja ja SO TE lautakunnan pää töstä on jo työntekijöiltä kysymättä tehty työ vuorolistat, joissa 2.5 al kaen on pelkkää aa muvuoroa, ei viikonlop puja/iltavuoroja. Työ vuorolistassa työn teki jöitä on sijoitettu toisiin kotihoitoihin sijaisik si. Yhdeltä viikonlopulta puuttuu kokonaan hoi tajat tehostetusta koti hoidosta. Suunnitelmasta esimies ilmoitti torstaina 5.4. puhelimitse työvuorossa olevalle sai raanhoita jalle, että teille kai kille on laitettu sähköpostiin ilmoitus mah dollisesta supiste tusta toiminnas ta. Puheli messa hän mainit si, että viestissä kerrotaan myös, että tehos tettu hoitaa sinä aika na vain säännölliset asiakkaat, muuten meidät sijoitetaan koti hoitoon sairaanhoitajien sijai siksi pala verissa, jossa oli paikalla Jaana Mäklin ja Ritva Heinistö meille kerrot tiin, että supiste tun toiminnan aikana työ vuorot suunnitel laan tarpeen mukaan toisiin kotihoitoihin. Myös ilta- ja viikonloppuvuoroa voi ilmeises ti tehdä, mutta silloin työ on hoi vatyötä. Mie les tämme tämä on ammattitai tomme tuh laamista. Olemme kaikki sitoutu neet vah vasti työhöm me ja haluamme ke hittää sitä jatkossakin. Katsomme, että jos viiden kuukauden supistettu toiminta toteu tuu, työm me kehitys lopahtaa ja olemme tästä kovin pahoillamme. Mikäli työ vuorossa on vain yk si hoitaja, hän pystyy työvuoron aikana te kemään vain ennalta sovitut työ tehtävät, akuutti tarpeeseen emme voi vas tata. Työ on erittäin vaativaa kotisairaala tyyp pistä toi mintaa, mutta lääkäriä ei ole ko ko aikaa ta voitettavissa, siksi koemme että kollegan tu ki olisi hyvin tärkeää. Mielestäm me toi min tamme tuo säästöjä kuntayhty mälle koska teem me kotona sai raalahoidon tasoista työtä."

28 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee kirjelmän tie doksi. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin vanhuspalvelujohtaja Eija Tolosta, hän oli läsnä kokouksesa asian esittelyn aikana klo 13:40-14:03. Hyväksyi päätösehdotuksen.

29 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2012 STLTK Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito: - Osasto 13 on suljettu ajalla Riippuvuuksien hoito A-klinikka, Kajaani toimii supistetusti kesä-elokuun ajan Suun terveydenhuolto: - Kajaanin, Kuh mon, Sotkamon ja Suo mussalmen ham mashoi tolat ovat avoinna koko kesän - Päivittäinen särky- ja ensiapupäivystys Kajaanin, Sotkamon, Kuhmon ja Suomussalmen hammashoitoloissa - Keskussairaalan hammas- ja suusairauksien polikli nikka on suljet tu (viikot 29-31) ja mahdollisesti (viikko 31) Hyrynsalmen hammashoitola on suljettu (viikot 26-30) Paltamon hammashoitola on suljettu (viikko 29) Puolangan hammashoitola on suljettu (viikot 27-30) Ristijärven hammashoitola on suljettu (vii kot 26-27) Operatiivinen vastuualue: - Osasto 7 on suljettuna Korva- nenä- ja kurkkutautien poliklinikka on suljettu ja sekä Kirurgian poliklinikka on suljettu Silmätautien poliklinikka on suljettu Konservatiivinen vastuualue: - Osasto 8 neljän sairaansijan vähennys Keuhkosairauksien poliklinikka on suljettu Neurologian poliklinikka on suljettu Ihotautien poliklinikka on suljettu Koronaariangiografia on suljettu Fysiatria - Ylilääkäri on vuosilomalla , fysioterapeutteja on töis sä

30 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Kainuun keskussairaalan kuntoutusyksikkö - Kuntoutusyksikkö toimii supistetusti ke sä-elokuun aikana, ylilääkäri on lomalla Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta Kajaanin seutu Lääkärin päivystys- ja vastaanottotoiminta Paltamon, Ristijärven, Vuolijoen ja Lehtikankaan terveysasemilla on suljettu Päivystys (lääkärit ja hoitajat) Kajaanin pääterveysasemalla, Satamakatu 2 A, ma-to klo 8-16, pe Päivystysajanvaraus ja sairaanhoitajan puhelinohjaus ja neuvonta puh. (08) Kansanterveyshoitajien puhelinohjaus ja -neuvonta sekä ajanvaraus (mm. injektiot, haavanhoidot, ompeleiden poistot) ma-pe klo 8-9 ja 12-13, puh. (08) , Potilastoimisto puh. (08) Paltamon terveysasemalla hoitajan vastaanotto etukäteen sovituille asiakkaille ma, ke ja to klo Hoitotarvikejakelu - Paltamon, Ristijärven ja Vuolijoen terveysasemien hoitotarvikejakelu on suljettu Kajaanin pääterveysaseman hoitotarvikejakelu on suljettu , kiireelliset asiat hoidetaan Kajaanin pääterveysaseman vastaanotolla ma-pe klo 8-9 ja 12-13, puh. (08) , Reseptien uusiminen - Kiireelliset reseptit voi toimittaa oman paikkakunnan apteekkiin tai Kajaanin pääterveysasemalle, Satamakatu 2 A, puh. (08) Laboratorio - Kajaanin pääterveysaseman päivystysasiakkaiden ja osastojen laboratorionäytteenotto ma-pe klo Kainuun keskussairaalan laboratorio palvelee supistetulla henkilökunnalla normaalisti, ma-pe klo 7-15, suosittelemme ajanvarausta näytteenottoon. - Marevan kontrollit: Vuolijoen terveysasema ti klo 8-9, Ristijärven terveysasema ke klo 8-9, Paltamon terveysasema ke klo Kuhmo Päivystysvastaanotto terveysasemalla ma-pe klo 8-18, la-su klo 9-18, Kirkkotie Päivystysajanvaraus ja sairaanhoitajan puhelinohjaus ja neuvonta puh. (08) Kiireettömät asiat ma-pe klo 12-15, puh. (08)

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Videoneuvottelun käytön kehittäminen

TOIMINTA JA HALLINTO. Videoneuvottelun käytön kehittäminen TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 7 2015 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 2 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 7 2015 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 3 Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen

Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen pääkirjoitus 10.6.2007 Lapsilisä yllätyksenä n Suomen lapsilisät tulivat virolaiselle Sulev Saarelle täytenä yllätyksenä.

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

No 12. Hoivayritys saa myos kannattaa. moniammatillisuus s. 14. 6 x. mediakasvatus s. 36. sairausloman muutokset

No 12. Hoivayritys saa myos kannattaa. moniammatillisuus s. 14. 6 x. mediakasvatus s. 36. sairausloman muutokset No 12 24.9.2013 yritysneuvoja hilkka lydén Hoivayritys saa myos kannattaa toimivaa tiimityötä moniammatillisuus s. 14 6 x sairausloman muutokset diginuoret mikä on liikaa? mediakasvatus s. 36 Tehyn yksityissektorin

Lisätiedot

SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 18/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen

SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 18/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 Marraskuu 18/01 SOSIAALITURVA Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 18/2001 89. vsk Tässä numerossa Ilmestyy

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

No 4. haavanhoito s. 14. hyvinvointi s. 32. tehy-uutiset s. 56. Aina ajan tasalla tekniikassa. faktaa lomasta

No 4. haavanhoito s. 14. hyvinvointi s. 32. tehy-uutiset s. 56. Aina ajan tasalla tekniikassa. faktaa lomasta No 4 11.3.2014 ravitsemus näkyy haavassa haavanhoito s. 14 suomalainen on kosketusta vailla hyvinvointi s. 32 uusin voimin neuvotteluihin tehy-uutiset s. 56 anestesiahoitaja Aina ajan tasalla tekniikassa

Lisätiedot