KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-15:15 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta DRG (Diagnosis Related Groups) hankkeen loppuraportti 156 Kainuun Ikääntymispoliittinen strategia Iän iloinen Kainuu luonnos 157 Sosiaali- ja terveydenhuollon talouskatsaus ajalta Oikaisuvaatimus eläinlääkäripalvelujen riittävyyden varmistamisesta/parviainen Antti 159 Lausunto Talvivaaran kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Sotkamo (KAIELY/5/07.04/2012) 160 Klinikkamaksu ja muut eläinlääkintähuollon maksut alkaen 161 Kainuun maakunta- kuntayhtymän subventiot hyötyeläimen omistajalle eläinlääkärin palkkioista ja matkoista alkaen 162 Kuhmon työkeskuksen asiakkaat/kuhmon työkeskuksen sulku kesä-elokuu Tehostetun kotihoidon sairaanhoitajat/suunnitelma Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalvelut/kotona asumista tukevien palvelujen tehostetun kotihoidon ajalla tapahtuva supistettu toiminta 164 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä Tulliniemen vanhainkodin ja Kajaanin hoivayksikön yhdistäminen kansanterveyslain alaiseksi yksiköksi alkaen 166 Kotihoidon palveluiden hankinta Barona Hoiva Oy:ltä Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluiden myöntämisperiaatteiden tarkistaminen Oikaisuvaatimus/Talentia ry

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry:n viestiin 170 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Toiminimi Matin Kotiapu 171 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankesalkku vuonna Sosiaali- ja terveystoimialan hankkeet/"toimintamalli ja rakenne sosionomikoulutukselle Kainuussa" 173 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/palveluntuottajien tietojen poistaminen rekisteristä 174 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/toimeentulotukihakemuksien käsittelyajat 175 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/psykoterapia Psykologipalvelut Anne Leinonen Ky 176 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 177 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy 178 Sosiaali- ja terveysministeriö/sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan etenemistä arvioidaan laajasti 179 Sosiaali- ja terveysministeriö/työsuojeluvalvonta on ammattitaitoista ja tuloksellista 180 Ilmoitusasiat Katsaus

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUSAIKA klo 10:00-15:15 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-15:15 puheenjohtaja Karjalainen Aki 10:00-15:15 jäsen Kemppainen Aila 10:00-15:15 jäsen Moilanen Pentti 10:00-15:15 jäsen Nikulainen Kari 10:00-15:15 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-15:15 jäsen Ronkainen Tauno 10:00-15:15 jäsen Tervo Raili 10:00-15:15 jäsen Tolonen Kaisa 10:00-15:15 varapuheenjohtaja Törmänen Anni-Inkeri 10:00-15:15 jäsen Väisänen Sanni 10:00-15:15 jäsen Poissa Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Ahopelto Maire 10:00-15:15 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-15:15 sihteeri Huttu Lauri 10:00-15:15 mh:n edustaja Huusko Sirpa 10:07-10:38 suunnittelija Läsnä :n 155 esittelyn ajan Ryhänen Aila 10:39-11:19 projektipäällikko Läsnä :n 156 esittelyn ajan Nykänen Päivi 12:43-13:26 ymp.terv.huollon johtaja Läsnä :n 159 esittelyn ajan Tolonen Eija 13:40-14:03 vanhuspalvelujoht Läsnä :n 163 aja esittelyn ajan Saari Mauno 14:55-15:10 terveysjohtaja Läsnä 1:n 181 esittelyn aikana ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Aki Karjalainen Aila Kemppainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 153 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 154 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Aki Karjalainen ja Aila Kemppaisen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta DRG (Diagnosis Related Groups) hankkeen loppuraportti STLTK 155 DRG (Diagnosis Related Groups) on tunne tuin ja laajimmalle levinnyt vuodeosastohoi tojen ja päiväkirurgian toiminnan kuvaami sen käytetty potilasryh mittely. DRG:n avulla pystytään tuot teista maan ja hinnoittelemaan erikoissairaanhoi don palvelut se kä seuraa maan erikoissai raanhoidon kus tannuksia ja laatua. Yhden mukainen järjestelmä mahdol listaa myös valtakun nallisen vertailun. Poh joismaissa on käytössä yhtei nen NordDRG järjestelmä, jonka ylläpi dosta vastaa Poh joismainen luo kittelukeskus, Nord cacemix Centre. Suo messa omistaja Suomen Kunta liitto ja hal linnoija FCG Fin nish Consulting Group Oy. DRG-ryhmittelyssä hyödynnetään potilaas ta rutiininomaisesti kerättäviä perustietoja. Ryh mittelyn avulla saa daan tietoa mm. ku hunkin DRG-ryhmään kuuluvien potilaiden lukumää rästä ja keski määräisistä hoito ajoista. Jokaiselle DRG -ryhmälle voidaan määrittää kiinteä DRG-hinta, jolloin ryhmit telyä voidaan käyttää myös kustannusten seuraamiseen. Kustan nusseuranta edellyt tää tietojärjestelmää, jo ka tuottaa sel keitä raportteja, jotka puhutta vat niin johtoa kuin eri ammattikuntia orga nisaation eri ta soilla. Tällaisia raportteja tuo tetaan eri nä kökul mista kuten yksiköittäin, diagnooseit tain, hoitojaksoittain jne. Tavoitteena on DRG -ryhmittelyyn perustu van hinnaston käyttöönotto vuoden 2014 alusta ja sellaisen tietojär jestelmän käyt töönotto, jossa jokaisen eri koissai raanhoi don hoitojakson kus tannuksia seurataan ja laskutetaan ko. hinnaston pe rusteella. Hin noittelun tulee perustua to delli siin poti las kohtaisiin kustannuksiin vuonna 2014 riippumatta siitä, käytetäänkö tuotteis tami seen DRG-ryhmittelyä vai käynti- tai hoito päi vätuotteita. DRG-hankkeen päätehtävänä on ollut eri koissairaanhoidon tuotteistaminen ja hin noittelu se kä diagnoosipohjai seen ryhmitte lyyn perustuvan laskutuksen käyt töön otta minen Kainuu maakunta-kun tayhtymässä. Muina keskeisinä tehtävinä on ollut oh jata kirjaamisen kehittä mistä ja koko erikoissai raanhoidon henkilöstöä to teuttamaan tuot teistamista omissa yksiköis sään. DRG-projekti kuului Sosiaali- ja terveystoi men Tutkimus, kehittä mien ja suunnittelu- vastuu alueen sekä ta loushallinnon alaisuu teen ajalla Hank keen kustan nukset olivat euroa. Hankkeen suurimmat kustan nuserät muodos tuivat henkilöstökuluista. Hankkeen henkilöstö: projektin suunnittelija ja projektipäällikkö DRG-suunnittelijana sekä edellisen pro jektipäällikön jäädessä virkavapaal le teki projekti-

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ päällikön tehtäviä. Kaksi controlleria % työaika. Yksi ke hittäjätyöntekijä 100% työaika ajalla teh tävänä DRG-kirjaa misen suunnittelu, kehit täminen kouluttami nen ja toteutuksen seu ranta. Ohjausryhmän tehtävänä oli päättää han kinnoista, resursseista sekä seurata hank keen ete nemistä. Ohjaus ryhmä koostui mo niammatillisista asiantun tijoista. Hankkee seen on kuulu nut työryh miä, joiden jäsenet ovat olleet taloushallin nosta, tietohallinnos ta. Datawell OY:n Ecomed ICS-kustannuslas kentajärjestelmän hankinnasta tehtiin pää tös , jonka jäl keen aloi tettiin laskentasovelluk sen vaatimien mää rittelyjen te keminen vuo den 2010 tilinpää töstietojen pohjalta. Näin kokonaiskustan nuslaskenta on tehty kaik kien maakunnan työyksiköitten osalta. Hankkeen aikana on mukaan tullut myös OYS -erva -KPP -projekti, jonka tavoitteena on luo da kaikille OYS- er va -alueelle yhte näinen tietovarastoratkaisu, jossa on yh denmukainen tie tosisältö ja ai neiston käsit telylogiikka, sekä yhdenmu kaistaa kustan nuslaskennan ja hinnoit telun periaatteet, sekä DRG:n vaatima kirjaami nen. Erikoissairaanhoidon DRG-kirjaamisen ta voitteiden mukaiset koulutukset jatkuvat syste maattisesti samoin kus tannuslaskenta ja yhteistyö pohjoisen er va-alueen kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteenä DRG-hankkeen loppuraportti. Erillisliite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antavat kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen, puh , ja sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai säh kö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi DRG (Diagnosis Related Groups) hankkeen loppuraportin. Asiasntuntijana tässä asiassa kuultiin sun nittelija Sirpa Huuskoa, hän oli läs nä ko kouk ses sa asian esit te lyn ajan klo 10:07-10:38. Hyväksyi päätösehdotuksen.

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun Ikääntymispoliittinen strategia Iän iloinen Kainuu luonnos STLTK 156 Strategia lyhyesti: Strategiassa ikääntymisen vuoteen 2030 mennessä Kainuun asukkaille, yksityis-, järjestö- ja julkiselle sektorille tuomiin haasteisiin haetaan rat kaisuja ikääntymisen sisältämistä mahdollisuuksista. Pääkohderyh mä ovat vuotiaat, toinen kohderyhmä 65 täyttäneet. Kolme toimintalinjaa ovat koti ja ympäristö, työ ja elinkeinotoiminta sekä lii kunta, kulttuuri ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Strategia on osa maa kuntaohjelmaa. Toteutusta seuraa maakunnallinen ennakointi- ja seurantaryhmä. Tausta: Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta ja Ka jaanin vanhusneuvosto tekivät vuonna 2008 aloit teet Kainuun ikääntymis poliitti sen stra tegian laa timiseksi Kainuun maakunta hallitukselle. So siaali- ja ter veyslautakunta hyväksyi hankehakemuk sen ( 273). Hanke: Kainuun ikääntymispoliittinen strategia (esiselvitys ) - rahoitus : Euroopan aluekehitys rahasto 85 %, Kainuun kunnat 15 % - hallinnointi: sosiaali- ja terveystoimen suunnittelu ja kehittäminen - henkilöstö: projektipäällikkö Aila Ryhänen ja projektisihteeri Virpi Kil peläinen 40 % Hankkeen tavoitteet: Laatia Kainuuseen ikääntymispoliittinen strategia 2030 ja en simmäisen vaiheen toteu tus ohjelma, jotka ovat käytännönlähei siä, in nostavia ja eri sektoreiden hyödynnet tävis sä Strategian tavoitteet: 1. Ikääntyvien osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät 2. Ikääntyvien toimintakyky ja terveys paranevat 3. Palveluiden tuottamiseen kehitetään uu sia laadullisesti kestäviä ratkaisuja Ohjausryhmä: Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta: Sanni Väisä nen, pj. Kainuun Yrittäjät: Pekka Oja lehto, Yrjö Moilanen, Pekka Seppänen. Kunnan johtajat: Raija Po tila, Seppo Rajala Maakunta-kuntayhtymä: Esa Toivonen (strategiajohtaja), Hannu Heikkinen (suunnittelujohtaja), Maire Ahopelto (sosiaali- ja terveysjohtaja), Hannu Hänninen (kuljetuspäällikkö), Ei ja To lo nen (van huspal velu joh ta ja), Ma ri ta Pik ka rai nen, (ke hit tä mis johtaja), Maija Rissanen (koulutuslautakunta, varapuheenjohtaja), Raili Ter vo (sosiaali- ja terveyslautakunta).

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Kolmas sektori: Leena Val tanen, Hannu Tikka nen (Kainuun Liikunta ry). Asiantuntijat: yh dyskunta suunnittelu ja kaavoitus: Irmeli Hanka (kaupunginark kiteh ti, Kajaani), asu minen: Öz lem Özer-Kemp painen (yliopis ton lehtori, Oulun yliopisto) liikunta, oppi laitosyh teistyö: Liisa Paa vo la (Kajaa nin ammattikorkeakoulu), pal velut: Sari Ris sa nen (pro fes so ri, Itä-Suo men yliopisto). Kokouksissa on läsnä myös rahoitta jan edus taja Jorma Teitti nen. Oh jaus ryhmä on kokoontunut yhdeksän (9) kertaa. Toiminta, tapaamiset ja tiedotus: tapaamisia yhteensä noin 200, li säksi muu tiedotus: - asukastilaisuuksia 10: kunnat + Vuolijoki - kuntien johtoryhmäkeskustelut keväällä 2011 (ei Sotkamo, Kuhmo, ja Kajaani) - yleisötilaisuuksia neljä (4) (esim. Markkinakatu, järjestötapahtuma Sot ka mossa) - omia seminaareja kaksi (2) (Kajaani, Suomussal mi), kolmas kesäkuussa; seminaarivierailu ja - teemaryhmätapaamisia 17 - asukaskysely netissä ja paperilla: 722 vastausta - muu tiedotus: nettisivut, Facebook, lehti juttuja, ilmoituksia, radio, sidosryhmäviestin tä Jatko: lausun noille kunnat, järjestöt (esim. Kainuun Liikunta, Kainuun Yrittäjät, eläkeläisjärjestöt, Kainuun Nuotta), Senioripolis Oy, maakuntavaltuustoon syksyllä julkistusseminaari Iän Iloinen Kainuu kesäpäivä Kajaanissa Lautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteinä Iän iloinen Kainuu 2030 Kainuun ikääntymispoliittisen strategian ydinkohdat -kooste ja Iän iloinen Kainuu 2030 Kainuun ikääntymispoliittinen strategia -luon nos. Erillisliitteet nro: 2-3 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antavat kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen, puh , ja sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) keskustelee liitteenä olevasta Iän iloinen Kainuu 2030 Kainuun ikään ty mis po liittinen strategia -luonnoksesta 2) päättää lähettää suunnitelmaluonnoksen lausuntokierrokselle Kainuun kuntiin, Kajaanin vanhusneuvostolle, Kainuun ikäihmisten neu-

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: vot te lukunnalle ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintayhdistykselle, Kainuun Liikunnalle, Kainuun Yrittäjille sekä Senioripolis Oy:lle 3) lausunnot tulee toimittaa projektipäällikkö Aila Ryhäselle mennessä sekä 3) päättää, että lopullinen suunnitelma tuodaan lautakunnan hy väksyttäväksi kokoukseen. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin projektipäällikkö Aila Ryhästä, hän oli läs nä ko kouk ses sa asian esit te lyn ajan klo 10:39-11:19. Kokouksessa lautakunnalle jaettiin Iän iloinen Kainuu 2030 Kainuun ikääntymispoliittinen strategian toteutusohjelma 1: Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 2, Iän iloinen Kainuu ydinkohdat Erillisliite nro 3, : Iän iloinen Kainuu ikääntymispoliittinen strategia -luonnos

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon talouskatsaus ajalta STLTK 157 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto esittelee lautakunnan kokouk ses sa talouskatsauksen ajalta Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee sosiaali- ja terveystoimialan talouden toteutumasta ajal ta ja mer kit see talouskatsauksen tiedoksi ajalta Lautakunnalle jaettiin kokouksessa talou den seurantaraportti ajalta Hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että maakuntahallitus an toi sosi aa li- ja ter veys lau ta kun nal le raa min vuo delle Sosiaa li- ja terveys lauta kunta hy väk syi vuo den 2012 ta lousarvioehdotuksen ja to te si, että jo toisen ker ran peräkkäin on annettu sellainen raami, ettei käy tän nös sä ole mahdol lisuuksia annetun raamin puit teissa suoriu tua ase te tuista velvoitteista. Lautakunta totesi, et tä lakisääteisistä velvoitteista on huolehdittava raamista huolimatta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää maakuntahalli tuk sel le ja -val tuustolle vuodelle 2012 lisätalousarviota 11,470 M :a. Lisämäärä rahaa tarvitaan hen ki lös tö ku lui hin 1,7 M, asia kas pal velui den os toi hin 6,4 M, mui den pal ve lujen os toihin 0,8 M ja tarvi ke han kintoi hin 0,9 M se kä samal la pyyde tään oikai se maan tu loar vio ta 1,0 M. Näihin ul ko puo lisiin asia kas palvelu ostoi hin HUS:s ta, OYS:ta ja las ten suoje lusta ei voida vai kut taa omilla toi minnoilla. Lisäksi omaishoi don tu keen va ratut määrärahat eivät ole riittäneet myöntä miskriteerit täyt täville hakijoille ja lisätarve on noin 0,630 M.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Oikaisuvaatimus eläinlääkäripalvelujen riittävyyden varmistamisesta/parviainen Antti 69/62/621/2012 STLTK 158 Maaseutuyrittäjä Antti Parviainen on tehnyt oikaisuvaatimuksen so si aali- ja terveyslautakuntaan päätöksestä , jo ka kos kee eläinlääkäriresurssien riittävyyden varmistamista. Päätös on teh ty Antti Parviaisen vetoomuksesta, jossa hän on esittänyt tar vit se vansa eläinlääkärin palveluja tilalleen hevosten kiimakierron mää rit tämiseen tulevana kesänä ajalle Vetoomuk sen mu kaan vuonna 2011 eläinlääkäreitä ei ole onnistuttu saamaan pai kalle koko kesänä ja alustavien tiedustelujen mukaan sama tilan ne uhkaa toistua tänä vuonna. Oikaisuvaatimuksessa tuodaan ilmi sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen perusteluja riittämättömistä resursseista ja aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä. Oikaisuvaatimusta perustellaan eläinlääkintähuoltolain kunnille asettamilla vaatimuksilla. Parviaisen mukaan eläinlääkäriresurssien riittävyys on erityisen tärkeää hevosten hyvinvoinnin ja Parviaisen tilan toiminnan kannattavuuden kannalta. Liite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykänen, puh ja tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) hylkää oikaisuvaatimuksen 2) pysyttää voimassa aiemmin tekemänsä päätöksen Päätöksestä il menee, kuinka Kainuun maakunta -kuntayhtymän eläinlääkin tähuolto turvaa eläinlääkintä huoltolain (765/2009) vaatimat perus eläinlääkäripalvelut virka-aikana. Hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Liitteet Liite nro 1, : Oikaisuvaatimus A. Parviainen

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunto Talvivaaran kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Sotkamo (KAIELY/5/07.04/2012) STLTK 159 Kainuun ELY-keskus YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausun toa otsikossa mai nitusta asiasta. Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee kaivok sen laajennushanketta tavoitteenaan alu een merkittävän malmi esiintymän hyödyntä minen, tuotantoka pasiteetin nostaminen sekä mah dollisesti metallien jatkojalostami nen. Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on kerätä tietoa suunnitellun laajennushankkeen vaikutuksista luonnon ympäris töön, asukkaisiin, yhdys kuntiin ja elinkeinoi hin. Arvioin nissa vertail laan toiminnan laa juuden vaihtoehtoja ja omaa jatkojalostusta niiden ympäristölli sen, sosiaalisen ja tek nistaloudellisen toteutet tavuuden kannal ta. YVA-menettelyn avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa pää töksentekoa ja lupa prosesseja varten. Hankkeesta vastaavana toimii Talvivaara Sotkamo Oy ja YVA-konsulttina Ramboll Finland Oy. Kuvaus laajennushankkeen vaihtoehdoista VE 0: Nykyisen ympäristöluvan mukainen toiminta. Nikkeliä tuotetaan nykyisen luvan mukai sesti ton nia vuodessa nikkeli sulfidina, joka viedään jatkojalostettavaksi asiakkaalle. Myös sin kin, kuparin ja koboltin tuotemäärät ovat ny kyisen luvan mukaisia. Louhintaa teh dään Kuusilammen ja myö hemmin myös Kolmi sopen alueella. Vaihto ehtoon sisältyvät luvi tusvaiheessa olevat uraanin ja mangaanin talteenotto. VE 0+: Nikkeliä tuotetaan nykyisillä laitteilla ja nykyistä prosessia kehittämällä tonnia vuodessa nikkeli sulfidina, joka vie dään jatkojalostettavaksi asiakkaalle. Sin kin, kuparin, ko boltin ja mangaanin tuote määrät kasvavat samassa suhteessa. Uraanin vuosituotantomäärä ei kasva vaih toehtoon VE 0 verrattuna. Lou hintaa teh dään Kuusilam men ja myöhem min myös Kolmisopen alueella. VE 1A: Tuotantokapasiteetin laajennus. Nikkeliä tuotetaan tonnia vuodessa sakka muotoisena nikkeli sulfidina, joka vie dään kokonaisuudessaan jatkojalostetta vaksi asiakkaal le. Sinkin, ku parin, koboltin, uraanin ja mangaanin tuote määrät kasvavat samassa suhtees sa. Lou hintaa tehdään Kuusilammen ja Kolmiso pen alueilla. VE 1B: Tuotantokapasiteetin laajennus ja osittainen oma nikkelin

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ jatkojalostus. Nik keliä tuo tetaan tonnia vuodessa, josta tonnia vuo dessa jalostetaan Talvivaarassa me tallisek si nikkeliksi ja tonnia vuodessa vie dään jatkojalostet tavaksi asiakkaalle. Sin kin, kuparin, kobol tin, uraanin ja mangaanin tuotemäärät kasvavat samassa suhteessa. Lou hintaa teh dään Kuusilammen ja Kolmi sopen alueilla. VE 2A: Tuotantokapasiteetin laajennus. Nikkeliä tuotetaan tonnia vuodessa sakka muotoisena nikkeli sulfidina, joka vie dään kokonaisuudessaan jatkojalostetta vaksi asiakkaal le. Sinkin, ku parin, koboltin, uraanin ja mangaanin tuo temäärät kasva vat samassa suhtees sa. Louhintaa tehdään Kuusilammen ja Kolmi sopen alueilla. VE 2B: Tuotantokapasiteetin laajennus ja nikkelin ja ko boltin jatkojalostus. Nikkeliä tuotetaan tonnia vuodessa ja koko määrä jalostetaan Tal vivaarassa me talli seksi nikkeliksi. Sinkin, kuparin, koboltin, uraanin ja mangaanin tuotemäärät kasva vat samassa suhteessa. Louhintaa tehdään Kuusilammen ja Kolmi sopen alueil la. Lisäksi tarkastellaan kaivostoimintaan liitty vinä toimintoina erikseen neljää toisistaan riippu matonta erillistä han ketta, jotka ovat rikkihapon osittai nen oma tuotanto, Kolmi sopen vesistö järjestely, osit tainen oma energiantuotanto tuuli-voimalla Sopenvaa ran alueella sekä uuden 110 kv voimajoh don toteuttaminen nykyiseen käy tävään. Nä mä hankkeet voi daan toteuttaa minkä ta hansa tuotannon laajennusvaihto ehdon yh teydessä ja myös kaivoksen ny kyisten lupi en mukaisen toiminnan jatkues sa. Liitteenä on aluekartta nykyisen luvan mu kaisesta tilanteesta ja laajennuksesta. Liite nro: 2 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Kokonaisuudessaan arviointiohjelma löytyy yhteysviranomaisen internetsivuilta: ojelu/yva/vireillä/luonnonvarat/sivut/talvivaarankaivoksenlaajennus.aspx Lisätietoja asiasta antaa ympäristötervey denhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykä nen, puh ja sosiaali- ja ter veys johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Talvi vaara Sotkamo Oy:n kaivoksen laajennuk sen ar viointiohjelmasta lausuntonaan seu raavaa: Yleistä Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan on otettu tarkasteltavaksi

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ viisi eri vaihtoehtoa tuo tannon laajentami seksi nollavaihtoehdon lisäksi. Nolla vaihtoehtona (VE0) käytetään nykyi sen ympäristöluvan mukaista toimintaa sekä li säksi luvitusvaiheessa olevia uraanin ja man gaanin talteenottoa. Nollavaihtoehto ei kuvaa nykytilannetta, sillä uraanin ja man gaanin tal teenotto edellyttää uusien kemi kaalien käyttöönottoa ja joka tapauk sessa ne lisäävät ke mikaalikulutusta, kulje tus määriä ja päästöjä ilmaan nykytilantee seen verrattuna. Arviointiohjelmassa on arvioitavat vaikutuk set esitetty oleellisten asioiden osalta. Kainuun maakunnan sosiaali- ja terveyslau takunta toteaa, että arvioitavia vaihtoehtoja niihin mahdollisesti liittyvine hankkeineen on esitetty yhteen yva-prosessiin liikaa. Ar viointiohjel massa on vaihtoehtojen arviointi vaihtoehtojen paljou den takia hyvin yleisel lä tasolla ja puutteel lista. Yva-arviointi on voimassa kymme nen(10)vuotta. Kunkin laajennusvaihtoeh don toteuttami sen vaatima suunnit telu ja ra kentamisvaihe tulee kestämään useita vuo sia. Laajennushankkeen vireillepano tilantees sa, jossa yhtiön nykyisestä toiminnasta ai heutu neet laajat ympäristö haitat ovat vasta hahmottuneet, ei osoita yhtiöltä vastuullista toimintaa alueen asuk kaisiin, ympäristöön ja ympäristölainsää däntöön. Kaivosyhtiö ilmoitti investoivansa nykyisen toiminnan tuotanto- ja ympäristö on gelmien korjaamiseen. Uuden ympäristö tekniikan tulee olla toimin tavarma kaikissa olosuh teissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ympäristövai kutusten arviointia on mahdol lista jatkaa vasta, kun kaivosyhtiö on lunastanut lu pauksensa päästöjen vä hentämisestä. Päästökuormituksen lisää minen ei ole pe rusteltua Eri vaihtoehtojen osalta tulee arviointiselos tuksessa esittää yksityiskohtaisia lukuja il moitet taessa päästömää riä ilmaan ja vesis töihin sekä polttoaineiden, jätteiden, käytet tävien kemi kaalien alkuainei den (raskasmetallien) ja raa ka-aineiden mää riä. Arvioitavat vaikutukset Arvioinnissa keskitytään hankkeen merkittä vimpiin vaikutuksiin mm. elin-olosuhteisiin, ihmis ten terveyteen, ve sistöjen vedenlaa tuun, ilmanlaatuun, maan käyttöön, liiken teeseen sekä mi neraalien hyödyntämiseen. Välittömien vaikutusten tarkastelualue kat taa Talvivaaran nykyi sen ja laajentuvan kai vos-piirin lähiympäristön. Hajun ja vesistö vaikutusten osalta vaikutuk sia on nyky-toi minnasta aiheutunut laajem malle. Osittain näiden ja muidenkin vaiku tusten vuoksi tar kasteltava vaikutusalue on rajattu 40 km sä teelle kaivoksen tehdas-alueesta. Ilma Pölyn osalta todetaan arviointiohjelmassa, että jo toteutetun pöly-

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ seurannan perusteella voi daan arvioida myös uusien toimintojen pölyvaikutuksia ja siten vaikutuksia maape rään. Pöly seuranta on toteutettu laskeuma menetelmällä, joka kuvaa lähinnä pölyn mu kana kulkeutuvia haitta-aineita ja pölykuormituksesta aiheu tuvaa viihtyvyyshaittaa. Nykytutki muksin on kuiten kin todettu hengi tettävien hiukkasten aiheuttavan terveysvai kutuksia, joten ar viointiin on lisäksi otettava pienhiukkaset mukaan ja selvitys (jatkuva toimiset mittaukset) on tehtävä riit tävän pit kältä ajalta, muu tama kuukausi ei ole riittä vä aika. Lisäksi hengi tettävien hiukkasten mittaukset anta vat paremman kuvan hetkit täi sistä pitoi suusvaihteluista. Ilmanlaadun arvioinnissa käytetään mate maattista leviämismallia kaivoksen tuotan non eri vaihtoehtojen ilma päästöjen leviämi sen ja vaikutusten selvittämiseksi. Hajuti lanteiden esiin tyminen huomioidaan erityi sesti. Mallinnuksessa käytetään tarkkailuoh jelmiin perustuvia il mapäästömittauksia ja tarkentavia päästö mittauksia. Selostukses sa tulee esittää, mi ten uu det päästölähteet (esimerkiksi uusien rikkivetytehtaiden ja me tallien talteenottolin jojen mahdolliset pääs töt) lisää vät haju päästöjä eri vaihtoehdois sa. Arvioinnissa tu lee ottaa huomi oon myös häiriö- ja poik keustilanteista aiheutuvat ha jupäästöt. Li säksi mallinnuksella saatavia tu loksia on verrattava alueisiin, joista on tul lut ha juilmoituksia sekä toiminnanharjoitta jalle että valvovalle viranomaiselle, vas taavatko malli ja havainnot toisiaan miltä osin. Alueet ja tulok set tulee esittää selos tukseen kart tatarkasteluna, jo hon on merkit tävä myös vallitsevat tuu lensuunnat. Selos tukseen tu lee liittää myös kartta päästöläh teistä, joista hajua aiheutuu. Haju ai heuttaa viihtyvyys haittaa jo silloin, kun kyse ei vielä ole terveyshai tasta. Melu Melun osalta arviointiohjelmassa todetaan, että laajennuksen eri vaihtoehtojen sekä ra ken tamisen aiheutta mat melutasot arvioi daan melun laskenta mallinnuksella ja sii hen liittyvillä melumit tauksilla. Selostukses sa tulee erikseen tuoda esille yöaikaiset melutasot ja melulähteet. Esimerkiksi bio liuotusalueen laajentuessa kasan il mastamiseen käytet tävien puhalti mien toiminnas ta aiheutuva melu lisääntyy. Tämä on arvioinnissa otettava huomioon. Vesi Pohjavesien osalta hankkeen vaikutukset pohjaveden virtausolosuhteisiin, määrään ja laa tuun arvioidaan. Laa jennusalueelta tulee tehdä pohjavesiselvitys sekä talousvesikai vojen osalta tulee tehdä perustilaselvitys, jos sa selvitetään ta lousveden laatu sekä tutkitaan myös veden uraani- ja radonpitoi suudet. Selvitys tulee tehdä laajennusalu een lä heisyy dessä ole vista talousvesikaivoista mukaan lu kien Lahnasjär ven alue. Nykyinen kaivostoiminta on aiheuttanut vai kutuksia purkuvesistöihin. Vesistövaikutuk sia ar vioidaan nykyisen tarkkailun, johdetta van ylijäämäveden todettujen ja laajennus vaihtoeh doissa lasken nallisten päästöpitoi suuksien, puhdistus menetelmän tehokkuu den ja laajennusalu een perustilatarkkailun perusteella. Tarve johtaa puhdistettu ja

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ yli jäämävesiä vesis töön säilyy jokaisessa hankevaihtoehdossa. Laajennuksen ylijää mävesien vaikutukset vesis töihin mallinne taan. Selostukseen tu lee tarkentaa ylijää mävesien määrät eri va luma-alueille, virtaa mat mittauksineen ja ve sistöihin johdettavat määrät jokaisessa vaihtoehdossa. Arviointiohjelmassa jätevesien käsittelyyn osana jälkikäsittely-yksikköä esitetään käy tettä väksi mm. luontaisia maa-altaita ja pa toamalla lisäaltaita, jotka eivät täytä par haan saatavilla olevan teknii kan vaatimuk sia ajatellen jätevesien puh distusta. Ensisi jaisena vaihtoehtona tu lee huomioida jäte vedenpuhdistamon rakenta minen ja arvioi da sen vaikutukset jätevesiin. Kipsisakka-altaiden osalta päästöön huo mioidaan ylijäämäveteen muodostuva kuor mitus ja siitä pintavesiin ai heutuvat vaiku tukset. Selostukseen tulee arvioida myös altaiden aiheutta mat riskit, miten altaiden tii veys varmistetaan, mitä vaikuttaa uusien al taiden rakentaminen ja niistä mahdollisesti aiheutuvat vuodot. Ris kiä arvioitaessa on huomioitava myös, mitä poik keukselliset päästöt vaikuttavat altaiden jätteiden koos tumuksiin. Arviointiselostuksessa tulee esittää vesien hallinta myös ns. kaivosalueen ja ympäris tön puh taiden vesien osal ta. Rakennetuilta alueilta kerättävien sa de-vesien osalta on arvioitava vai kutukset ja riskit, mikäli on ole tettavissa vesien likaan tumisvaaraa poik keustilanteissa ja mi ten tällainen on estettä vissä, jos näitä vesiä joh detaan ympäristöön. Kaivoksen vesienhallinnan arviointi kokonai suudessaan tulee selvittää selostuksessa. Rakentaminen Kaivoksen laajennushankkeen rakennustyöt tulevat olemaan ennen kaikkea hyvin laaja mit taisia maarakennus töitä mm. uudet liuo tusalueet ja kipsisak ka-altaat. Tämän vuok si selos tuksessa tu lee arvioida erikseen rakentamisvaiheen ai kaiset vaikutukset. Muuta Arviointiselostuksessa on esitettävä ehdo tus ympäristövaikutusten seurantaohjel maksi. Seu rantaohjelmaan tulee huomioida myös hajujen tarkkailu vesistöpäästöjen, pohja- ja pintave sien, pölyn (laskeuma ja hengitettävät hiukkaset), sä teilyn, melun ja tärinän sekä biologinen tark kailun lisäksi. Selostukseen on myös esitettävä laajennus alueen ja sen ympäristön marjojen, sienten ja ka lojen haitta-ainepitoi suuksia koskeva seurantasuunnitelma, jos ta ilmenee tarkkai lualueet se kä tehtävät määritykset. O-vaihtoehdon vaikutuksia ympäristöön tulee arvioida bioindikaattoritutkimuksella vertaamalla nykytilannetta vuonna 2009 tehtyyn tutkimukseen. Samalla tulee arvioida tuotannon laajentamisen vaikutuk-

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: set näihin kohteisiin, mm. humukseen ja neulasiin. Luonnontilaisten vesistöjen säilyttäminen virkistyskäytössä on otettava huomioon ar vioin nissa. Kolmisoppijärven kuivattamisen ja louhok seksi muuttamisen vaikutus alapuolisen ve sistön ti laan tulee arvioi da. Tiedottaminen poikkeus- ja häiriötilanteista viranomaisille, kaivosalueella asioiville ja lähialu een asutukselle tu lee kuvata selos tukseen. Terveysvaikutuksia arvioidaan erityisesti ris kien ja poikkeustilanteiden hallinnan kaut ta. Ar vioinnissa ei tule jättää huomiotta myös kään normaalitoimin taa. Toiminnan riskien ja poikkeustilanteiden ar vioinnissa tulee huomioida myös haitta-ai neiden leviäminen ilman kautta. Uraanin osalta on selostukseen arvioitava ympäristö- ja terveysriskit jokaisen vaihto ehdon osalta. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin ympä ristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päivi Ny kästä, hän oli läsnä asian esittelyn ajan klo 12:43-13:26. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 2, : Kartta nykyisen luvan mukaisesta tilanteesta ja laajennuksesta

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Klinikkamaksu ja muut eläinlääkintähuollon maksut alkaen STLTK 160 Eläinlääkintähuoltolain (765/09) 21 1 mom. mukaan kunta voi periä ns. klinikkamaksun koti eläimen omistajalta tai haltijalta kunnan jär jestämistä toimitiloista ja työvälineistä sekä avustavan henkilökunnan palkkauksesta aiheutu vien kustannusten kattamiseksi silloin, kun kotieläintä hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt klinikkamaksut päätöksellään Tällä hetkellä klinikkamaksu on 7 ja se on pe ritty Kajaa nin, Sotkamon ja Suomussalmen eläinlääkäreiden vastaan otolla käynneistä. Perusteena on ollut vastaanottojen parempi varus telu: mm. avustaja, rtg-laitteisto ja verinäyteanalysaattori. Muita mak suja ovat olleet röntgenmaksu 4 /kuva. Verinäytteen tutkimisesta on pe ritty seuraavat maksut: Sysmex-verinäyteanalysaattorilla tehtä vä analyy si 3 /näyte ja Reflovet -pika-analysaattorilla tehtävä ana lyy si 3 /näyte. Klinikkamaksu on pysynyt ennallaan vuodesta 2006 alkaen. Klinikkamaksutuotto oli v noin euroa. Kohonneiden kustannusten ja paremman varustetason vuoksi klinikkamaksuun kohdistuu korotuspaineita. Kaikilla vastaanotoilla on käytössä esim. ultraäänilaite. Vastaanottojen varustetasoa on tarkoitus tarkastella ja kehittää tarpeenmukaiseksi. Mikäli klinikkamaksua korotetaan vain 3 parhaiten varustetulla vastaanotolla, muodostuu ero esim. koiran rokotuksen hinnassa eri paikkakunnilla varsin suureksi. Lisätietoja asiasta antaa eläinlääkintähuollon vs. vastuualuepäällikkö Aila Rauatmaa, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että: 1. Eläimen vastaanottokäynnistä Kajaanin, Sotkamon ja Suo mussalmen vastaanotolla peritään klinikkamaksu, jonka suu ruus on 7, jos vastaanottokäynnillä ei tehdä toimenpidettä, josta peritään toimenpidemaksu (ro ko tuk set, lois hää döt tms.) ja 10 mikäli potilaalle tehdään toi men pide, josta peri tään toi menpidemaksu. Röntgenkuvasta peri tään 5 /kuva, Vettest tai Reflovet -pika-analysaattorilla tehtävä analyysi 4 /näy te ja STart-analysaattorilla tehtävä ve ri analyysi10 /näyte. 2. Eläimen vastaanottokäynnistä muilla vastaanotoilla (Paltamo, Kuh mo, Puolanka, Hyrynsalmi, Vuolijoki) peritään 5 klinikka maksu. 3 Maksut sisältävät arvonlisäveron (23 %). Maksun perii eläimen omistajalta tai haltijalta vastaanotolla työskentelevä eläinlääkä ri.

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveys lau takunta: Maksua ei peritä, jos eläimen omistajalla on esittää kuitti aiemmin peritystä klinikkamaksusta ja kysymyksessä on kahden kuukauden sisällä saman yksittäisen eläimen jatkohoidosta. Hoidettaessa useita saman omistajan eläimiä samalla käyntikerralla, peritään vain yksi klinikkamaksu. Myös pentuetarkastuksista peritään vain yksi maksu. 4. Maksut tu le vat voi maan alkaen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta- kuntayhtymän subventiot hyötyeläimen omistajalle eläinlääkärin palkkioista ja matkoista alkaen STLTK 161 Eläinlääkintähuoltolain (765/09) lain 22 :n mukaan kunta voi osal listua eläinlääkäripalvelusta kotieläimen omistajalle tai halti jalle aiheutu neisiin kustannuksiin. Poh jois-suomessa on yleisesti käytössä hyö tyeläimen omista jien eläinlääkärikäyntien sub ven tiot. Pe ruste on eläinsuojelulli nen: eläin voidaan hoitaa ajallaan ei kä pe rus teita tuo tanto eläinten eläin suojelurikkeille ole yhteiskun nan puolesta. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt hyötyeläimen omistajille mak settavaksi matkakorvauksesta ja käynti palkkiosta yli 15 km menevän osuuden. Eläinlääkä rin mat kakustan nukset ja käyntipalkkiot määräytyvät kunnal liseläinlääkä ritaksan mu kaan. Eläin lääkintähuollon budjetissa on sub ventioihin va rattu euroa. Koska alueella on osit tain siirrytty suurem paan päivys tysalueeseen, näyttää sil tä että sub ventioihin kuluu ai empaa enem män rahaa. Hyöty eläi men omavastuun korotta minen 20 km käynti maksua ja edesta kaisia matka kuluja vas taavaksi toisi vuodessa arviol ta euron sääs tön. Hyötye läimelle tämä koro tus ai heut taisi vuoden 2012 kunnalliseläin lääkäri tak san perus teella noin 7 lisä kus tannuk sen eläin lääkärin käyn tiä kohden. Eläinlääkintähuoltolain mukaan hyötyeläimellä tarkoitetaan kotieläintä, jota pidetään maataloutta tai muuta elinkeinotoimintaa taikka ihmiselle tarpeellista työsuoritusta varten. Lain perusteluiden mukaan hyötyeläimiä eivät olisi esim. seura-, harrastus- tai kilpailutarkoituksessa pidettävät eläimet. Täten muun muassa ravihevoset ja kilparatsut sekä niiden kas vatus on poisluettu. Myös pienikokoiset eläimet kuten koirat hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla ja täten ne ovat pois suljettu subven tion pii ristä, vaikka olisivat esimerkiksi yrittäjän rekikoiria. Lisätietoja asiasta antaa eläinlääkintähuollon vastuualuepäällikkö Aila Rauatmaa, puh , tai sähköpostitse Kainuun maakunta -kuntayhtymä maksaa hyötyeläimen omistajalle tai haltijalle korvauksen kunnaneläinlääkärin hyötyeläimen hoidosta aiheutuneista matkakus tan nuksista ja käyntipalk kioista yli 20 km menevän osuu den esittelytekstis sä esite tyin rajauksin. Maakunta ei osallistu arvonli säve ron maksami seen. Sub vention pohjana on kun nan eläinlää käri taksan mukainen käyntimaksu ja siihen liit tyvä mat ka kor vaus ja en sin ne laske taan yh teen. Saadus ta summas ta vähenne tään hyöty eläi men omistajan tai hal tijan omavastuu, joka on suurel taan yli 20 km:n mukainen käynti palk kion ja edestakaisen matkakustannus ten yh teis suma. Sub ventio ote taan käyttöön alkaen.

24 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyi päätösehdotuksen.

25 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuhmon työkeskuksen asiakkaat/kuhmon työkeskuksen sulku kesä-elokuu 2012 STLTK 162 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuhmon työkeskuksen asiakkaat ovat lähet täneet sosiaali- ja terveyslautakunnalle tie doksi päivätyn maakuntahallitukselle lä het tä män sä seu raavan sisältöi sen kannanoton: "Asia: Kuhmon työkeskuksen sulku kesä-elokuu Halutaan tehdä töitä kesälläkin. - Liian pitkä kesä tauko. - Kadut tulee tutuksi. - Työosuus raha loppuu ja pitäisi saada sitä rahaa. - Laskut pitäisi maksaa ja syödäkin pitäisi. - Eikä ole tekemistä. Aika ei kulu. - Nuoret/vanhat aikuiset jotka eivät pärjää yksin kotona heille pitäisi olla tekemistä päiväksi. - Olisi vaihtelua koti askareista. Seinät kaatuu päälle. - Ei ole edes leiriä niin kuin ennen oli joka vuosi ja olisi nytkin kiva jos olisi leiri tänäkin vuonna. - Aktiviteettejä lisää esim: Urheilua enemmän. Koska kesällä niitä ei ole. - Eläke ei riitä kaikkeen. - Tulee mökkihöperöksi. - Kavereita ei näe - Töissä saa lämpimän ruuan ja kahvin." Kannanoton allekirjoittajat ovat tehneet aloitteen omasta ja muidenkin puolesta. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi. Hyväksyi päätösehdotuksen.

26 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tehostetun kotihoidon sairaanhoitajat/suunnitelma Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalvelut/kotona asumista tukevien palvelujen tehostetun kotihoidon ajalla tapahtuva supistettu toiminta STLTK 163 Tehostetun kotihoidon sairaanhoitajat ovat lähettäneet sosiaali- ja terveyslautakunnalle seu raavan sisältöisen kirjelmän: "Tehostetun kotihoidon sairaanhoitajina lä hestymme teitä näin kirjelmän avulla, joka koskee suunnitelmaa Kai nuun maakunta -kuntayhtymän, vanhuspal velut/ kotona asumista tukevien palvelujen tehostetun ko tihoidon ajalla tapahtu vaa supistettua toimintaa. Mi kä tarkoittaa, että tehostetussa kotihoidossa on vain yksi hoitaja vuorossaan. Ainoastaan hoidetaan säännölliset asiakkaat eli etu päässä tehos tetun kotihoidon perustamis vaiheessa alka neet ns. Fabryn-tautiin aloi tetut suonensi säiset lääkitykset. Muuten työskentelemme koti hoidon eri tiimeissä sairaanhoitajien si jaisina. Tehostetussa kotihoidossa työskentelee kuusi sairaanhoitajaa kaksivuorotyössä vii kon jokai sena päivänä, vuo rossaan on kak si hoitajaa. Työnkuva on vaativaa sairaan hoidollista työtä. Asiakkaat koostuvat pää sääntöisesti yli 65-vuotiaista kajaanilaisista ikäihmisistä. Tehostettu koti hoito on ollut toiminnassa reilut kaksi vuot ta. Asiakas käyntejä on kuukaudessa n. 250, jo hon pu helinneuvonta päälle. Toiminta on muotou tunut hyvin kotisairaalatyyppiseksi toimin naksi. Asiakkaat tulevat pääsääntöisesti erikois sairaanhoidosta ja päivystyksestä. Suurim mat sai rausryhmät ovat keuhkokuume-, ruusu-, proteesi-infektio-, sydäninfarkti-, saattohoito-, ja vaa tivaa haa vanhoitoa tar vitsevat potilaat. He tarvitsevat tarkkaa sai raanhoidollista seurantaa ja hoi toa. Viikonloppuisin ja iltaisin yhteistyö päivys tyksen ja nd-yksikön kanssa on tiivistä. Täl löin poti laat kotiutuvat te hostetun kotihoidon turvin. Hoitokodit ovat myös suuri ryhmä te hostetun ko tihoidon toi minnassa. Potilas saa sieltä perushoidon ja tehostetulta koti hoidolta esim. keuh kokuu meeseen tarvitse mansa suonensisäisen an tibiootin. Muuten han nämä potilaat hoidet taisiin vuodeosas tolla, jolloin hoitokodin paikka olisi tyhjillään ja asiakas veisi kaksi kuntayhty män vuodepaikkaa. Viikonloppui sin ja iltaisin työnku vaan tulee myös kotihoi don sairaanhoi dol lista apua tarvitsevat asiakkaat esim. haa vanhoidot, injektion an not ym. Tällä hetkellä ovat lisääntyneet myös omaisten ja itse asiakkaiden yhtey denotot, jossa he toivovat voinnintar kastuskäyntiä. Tämä vähentää ensihoidon- ja päi vystyksen käyntejä merkit tävästi. Kainuun keskussairaalan puhelin päivystyksen sai raanhoitaja ottaa myös useasti yhteyttä ja toivoo meiltä kotikäyntiä.

27 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Koemme, että Tehostetun kotihoidon viisi kuukautta kestävä supistettu toiminta hei kentää merkittävästi poti lasturvallisuutta ka jaanilaisille sairaille ihmi sille. Asiakkaat ei vät saa tarvitse maansa hoitoa. Potilasjo nojen kasvaessa, lääkärin vastaanotolle pääsy viivästyy. Sairaalan vuodepaikat täyt tyvät. Potilaat joudutaan laittamaan yhä huonokuntoisempana kotiin, jossa heille ei pystytä tarjoamaan sairaan hoidollista seu rantaa/hoitoa. Supistetun toiminnan aikana proteesi- infek tio potilaat kuormittavat päivystystä, vuode osas toja pitkien suonesi säisten lääkityk sen/haavan hoidon vuoksi. Keuhkokuu me/ruusuinfek tiopotilaat tarvitse vat erikois sairaanhoitovuodepaikan. Ambu lanssitoi minta mahdollisesti su pistuu sijais ten puut teen vuoksi, miten ihmiset saavat avun ko tiin? Nyt asiakkaat soittavat usein meille. Sosiaali- ja terveysministeriön 2010 saatto hoitosuosituksessa määrätään kuntia järjes tämään potilaan tahdon mukaisen saattohoi don. Miten hoidetaan ne, jotka haluavat kuolla kotona? Kajaanis sa ainoastaan Te hostettu kotihoito on pys tynyt antamaan vaativaa oireenmukaista hoitoa kotona ta pahtuvaan saattohoitoon. Näitä ovat kivun hoito PCA-kipupumpun avulla, suonensisäi nen ravitsemus ja -lää kehoito. Suunnitellun supistetun toiminnan aikana nämä potilaat tarvitsevat osastopai kan. Haluamme tuoda teille myös esille työnan tajan toiminnan kyseenalaisuuden. Ennen YT-neu votteluja ja SO TE lautakunnan pää töstä on jo työntekijöiltä kysymättä tehty työ vuorolistat, joissa 2.5 al kaen on pelkkää aa muvuoroa, ei viikonlop puja/iltavuoroja. Työ vuorolistassa työn teki jöitä on sijoitettu toisiin kotihoitoihin sijaisik si. Yhdeltä viikonlopulta puuttuu kokonaan hoi tajat tehostetusta koti hoidosta. Suunnitelmasta esimies ilmoitti torstaina 5.4. puhelimitse työvuorossa olevalle sai raanhoita jalle, että teille kai kille on laitettu sähköpostiin ilmoitus mah dollisesta supiste tusta toiminnas ta. Puheli messa hän mainit si, että viestissä kerrotaan myös, että tehos tettu hoitaa sinä aika na vain säännölliset asiakkaat, muuten meidät sijoitetaan koti hoitoon sairaanhoitajien sijai siksi pala verissa, jossa oli paikalla Jaana Mäklin ja Ritva Heinistö meille kerrot tiin, että supiste tun toiminnan aikana työ vuorot suunnitel laan tarpeen mukaan toisiin kotihoitoihin. Myös ilta- ja viikonloppuvuoroa voi ilmeises ti tehdä, mutta silloin työ on hoi vatyötä. Mie les tämme tämä on ammattitai tomme tuh laamista. Olemme kaikki sitoutu neet vah vasti työhöm me ja haluamme ke hittää sitä jatkossakin. Katsomme, että jos viiden kuukauden supistettu toiminta toteu tuu, työm me kehitys lopahtaa ja olemme tästä kovin pahoillamme. Mikäli työ vuorossa on vain yk si hoitaja, hän pystyy työvuoron aikana te kemään vain ennalta sovitut työ tehtävät, akuutti tarpeeseen emme voi vas tata. Työ on erittäin vaativaa kotisairaala tyyp pistä toi mintaa, mutta lääkäriä ei ole ko ko aikaa ta voitettavissa, siksi koemme että kollegan tu ki olisi hyvin tärkeää. Mielestäm me toi min tamme tuo säästöjä kuntayhty mälle koska teem me kotona sai raalahoidon tasoista työtä."

28 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee kirjelmän tie doksi. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin vanhuspalvelujohtaja Eija Tolosta, hän oli läsnä kokouksesa asian esittelyn aikana klo 13:40-14:03. Hyväksyi päätösehdotuksen.

29 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2012 STLTK Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito: - Osasto 13 on suljettu ajalla Riippuvuuksien hoito A-klinikka, Kajaani toimii supistetusti kesä-elokuun ajan Suun terveydenhuolto: - Kajaanin, Kuh mon, Sotkamon ja Suo mussalmen ham mashoi tolat ovat avoinna koko kesän - Päivittäinen särky- ja ensiapupäivystys Kajaanin, Sotkamon, Kuhmon ja Suomussalmen hammashoitoloissa - Keskussairaalan hammas- ja suusairauksien polikli nikka on suljet tu (viikot 29-31) ja mahdollisesti (viikko 31) Hyrynsalmen hammashoitola on suljettu (viikot 26-30) Paltamon hammashoitola on suljettu (viikko 29) Puolangan hammashoitola on suljettu (viikot 27-30) Ristijärven hammashoitola on suljettu (vii kot 26-27) Operatiivinen vastuualue: - Osasto 7 on suljettuna Korva- nenä- ja kurkkutautien poliklinikka on suljettu ja sekä Kirurgian poliklinikka on suljettu Silmätautien poliklinikka on suljettu Konservatiivinen vastuualue: - Osasto 8 neljän sairaansijan vähennys Keuhkosairauksien poliklinikka on suljettu Neurologian poliklinikka on suljettu Ihotautien poliklinikka on suljettu Koronaariangiografia on suljettu Fysiatria - Ylilääkäri on vuosilomalla , fysioterapeutteja on töis sä

30 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Kainuun keskussairaalan kuntoutusyksikkö - Kuntoutusyksikkö toimii supistetusti ke sä-elokuun aikana, ylilääkäri on lomalla Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminta Kajaanin seutu Lääkärin päivystys- ja vastaanottotoiminta Paltamon, Ristijärven, Vuolijoen ja Lehtikankaan terveysasemilla on suljettu Päivystys (lääkärit ja hoitajat) Kajaanin pääterveysasemalla, Satamakatu 2 A, ma-to klo 8-16, pe Päivystysajanvaraus ja sairaanhoitajan puhelinohjaus ja neuvonta puh. (08) Kansanterveyshoitajien puhelinohjaus ja -neuvonta sekä ajanvaraus (mm. injektiot, haavanhoidot, ompeleiden poistot) ma-pe klo 8-9 ja 12-13, puh. (08) , Potilastoimisto puh. (08) Paltamon terveysasemalla hoitajan vastaanotto etukäteen sovituille asiakkaille ma, ke ja to klo Hoitotarvikejakelu - Paltamon, Ristijärven ja Vuolijoen terveysasemien hoitotarvikejakelu on suljettu Kajaanin pääterveysaseman hoitotarvikejakelu on suljettu , kiireelliset asiat hoidetaan Kajaanin pääterveysaseman vastaanotolla ma-pe klo 8-9 ja 12-13, puh. (08) , Reseptien uusiminen - Kiireelliset reseptit voi toimittaa oman paikkakunnan apteekkiin tai Kajaanin pääterveysasemalle, Satamakatu 2 A, puh. (08) Laboratorio - Kajaanin pääterveysaseman päivystysasiakkaiden ja osastojen laboratorionäytteenotto ma-pe klo Kainuun keskussairaalan laboratorio palvelee supistetulla henkilökunnalla normaalisti, ma-pe klo 7-15, suosittelemme ajanvarausta näytteenottoon. - Marevan kontrollit: Vuolijoen terveysasema ti klo 8-9, Ristijärven terveysasema ke klo 8-9, Paltamon terveysasema ke klo Kuhmo Päivystysvastaanotto terveysasemalla ma-pe klo 8-18, la-su klo 9-18, Kirkkotie Päivystysajanvaraus ja sairaanhoitajan puhelinohjaus ja neuvonta puh. (08) Kiireettömät asiat ma-pe klo 12-15, puh. (08)

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 13.05.2009 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009 STLTK 149 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2011

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 187 18.05.2011 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2011 STLTK 187 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 164 02.05.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2012 STLTK 164 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 111 27.05.2015 Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 111 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2014

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2014 Hallitus 95 23.04.2014 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2014 H 95 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Täydennetty muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2013

Täydennetty muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2013 Hallitus 286 19.06.2013 Täydennetty muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2013 H 286 Hallitus hyväksyi 29.5.2013 252 muutokset ja toiminnan rajaukset Kai nuun soten palvelupisteisiin

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

lausuntoa Talvivaara Sotkamo Oy:n kai voksen laa jen nuksen ym pä ris tövaikutusten

lausuntoa Talvivaara Sotkamo Oy:n kai voksen laa jen nuksen ym pä ris tövaikutusten Kunnanhallitus 101 17.04.2012 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 44/1/172/2012 KHALL 101 Ympäristötarkastaja Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Saattohoito

Valtuustoaloite: Saattohoito Maakuntavaltuusto 98 07.09.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 34 10.02.2010 Maakuntahallitus I 49 22.02.2010 Maakuntavaltuusto 20 29.03.2010 Valtuustoaloite: Saattohoito 757/18/180/2009 MV 98 STLTK 34

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 275 29.08.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset 459/66/2012, 520/66/2012, 53/61/616/2011, 589/61/2012, 52/61/616/2011 STLTK 275 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Yhteistyötoimikunta 16.06.2009 AIKA 16.06.2009 Klo 09:00-11:30 PAIKKA Kauppakatu 1, 4. krs, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-16:00

Kokousaika kello 14:00-16:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 9/2010 1 Maaseutulautakunta Kokousaika 13.10.2010 kello 14:00-16:00 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat Otsikko Sivu 15 SIILINJÄRVEN MAASEUTUOHJELMA 4 Siilinjärven

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot