ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN"

Transkriptio

1 1 (26) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ASIAKASMAKSUT LUKIEN

2 2 (26) Sisällys SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN AVOPALVELUMAKSUT Kotona annettava palvelu Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito Tehostettu vanhusten asumispalvelu Päiväkeskustoiminta ja palvelupäivät Vanhusten päiväkeskus ja palvelupäivämaksut Kuljetustuet Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiskriteerit alkaen ShL-kuljetuspalvelun myöntämisperusteet alkaen Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Tukipalvelut Hälytyskäynti Ateriapalvelu Muut tukipalvelut Palvelutalojen, ryhmäkotien ja tehostetun asumispalvelun tukipalvelumaksut Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut Maksun määräytyminen Kehitysvammaisten asumispalvelut Lamminhovi Linnakoti Kuhmoisten asuntola Lyhytaikaispaikat tilapäismaksut Asiakkaiden retket ja matkat Muut asumispalvelut Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen Ensi- ja turvakotimaksut TERVEYSPALVELUN MAKSUT Avoterveydenhoidon maksut Muut perusterveydenhuollon maksut Yksilökohtaisen fysioterapia Jalkaterapeutti, ravitsemusterapeutti Aikuiselle annettava puheterapia ja toimintaterapia Sairaalan poliklinikkamaksut Päiväkirurgiamaksu 8a Suun terveydenhoidon asiakasmaksut Sairaankuljetuksen maksut Sarjassa annettava hoito LAITOSHOIDON MAKSUT Lyhytaikainen laitoshoito Päivä- ja yöhoidon maksut Kuntoutushoidon maksut Pitkäaikainen laitoshoito

3 3 (26) 4. MUUT MAKSUT Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut (Asiakasmaksulaki 6b) Perhehoito Vanhusten perhehoito Vammaisten perhehoito Lastensuojelun maksut Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kulujen korvauksena perittävät maksut Vanhemmilta perittävät asiakasmaksut Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus Kehitysvammaisten erityishuoltoon liittyvä ylläpito Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito Tilojen vuokrat TODISTUSMAKSUT Maksu lääkärintodistuksesta ULKOMAALAINEN ASIAKAS, PERUUTTAMATON AIKA JA MAKSUKATTO Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu Käyttämättä tai peruttamatta jätetystä käyntiajasta perittävä maksu Maksukatto ja maksujen seuranta 26 a-b MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIIN MAKSUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ERINÄISET SÄÄDÖKSET KUNNAN MUILTA PALVELUNTUOTTAJILTA OSTAMIEN PALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT... 26

4 4 (26) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN Noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen määräyksiä. Tekstissä mainitut pykäläkohdat viittaavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun asetukseen ( /912) ja siihen myöhemmin tehtyihin muutoksiin. 1 AVOPALVELUMAKSUT 1.1. Kotona annettava palvelu 3 Kotona annettavasta palvelusta peritään käyntikertojen ja asiakkaiden maksukyvyn mukaan kuukausimaksuna seuraavan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tuloista. Asiakkaalta perittävä maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia. (Asiakkaalta perittävä maksu ei voi ylittää 35 e/tunti. Perheen koko Maksuttomuuden tuloraja 0-5 h/kk % 6-14 h/kk % h/kk % yli 30 h/kk % 1 hlö hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Tukipalvelumaksut (ateria-, asiointi-, kylvetys- ja turvapalvelu) määritellään erikseen Säännöllisen kotihoidon asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan aina asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa. Asiakasmaksuja tarkistetaan aina kun perheen koossa, kuukausituloissa tai palvelun tarpeessa tapahtuu oleellisia muutoksia Maksua ei peritä sotilasvammalain mukaisilta vähintään 15 %:n elinkoronsaajilta, joiden osalta valtiokonttori korvaa palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito Lääkärin, hammaslääkärin käynti 14,70 Muun henkilön suorittama kotikäynti (mm. fysioterapeutti) 9,30 Erikoissairaanhoidon henkilöstön kotikäyntimaksu 29,30

5 5 (26) Kotihoidon käynnit luokitellaan tilapäisiksi, mikäli hoitosuhde kestää alle kuukauden ja/tai käyntejä on alle 1 krt viikossa Tehostettu vanhusten asumispalvelu Hoitomaksuna peritään asiakasmaksulain mukaisena, jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta perittävän korvauksen mukaisena (ks. kohta 1.1) Tilapäinen asumispalvelu Osapäivähoito (n. 2h-8h, sis. ateriat) 34,80 /vrk 16,10 /krt Kun asiakkaalle ostetaan asumispalvelu yksityiseltä palvelun tuottajalta, peritään asiakkaalta vastaavat maksut kuin kunnan itsensä tuottamista palveluista. Käyttövarat: Asiakasmaksuja vahvistettaessa ja perittäessä varmistetaan asiakkaan lakisääteisen käyttövaran turvaaminen. Tehostetun asumispalvelun maksun määräämisessä sovelletaan asiakasmaksulain (734/1992) 7 C 1 mom. määriteltyä asiakkaalle henkilökohtaiseen käyttöön jäävää vähimmäismäärää. Asiakasmaksujen perinnän jälkeen asiakkaalle on jäätävä henkilökohtaiseen käyttöön vähintään viimeksi maksuasetuksella vahvistettua henkilökohtaiseen käyttöön jätettävää käyttövaraa vastaava euromäärä kaksinkertaisena = 210. Käyttövaralaskelmassa huomioidaan vähennyksenä asiakkaalle lääkeannosjakelusta aiheutuvat kustannukset, vuokra, hoitomaksu, ateriamaksu, edunvalvojan palkkio ja tukipalvelumaksu Päiväkeskustoiminta ja palvelupäivät Vanhusten päiväkeskus ja palvelupäivämaksut Päiväkeskuksen päivämaksu 18,50 /päivä sis. aamupalan, lounaan, päiväkahvin, kuntoutus- ja viriketoiminnan sekä hoidon ja hoivan Päivähinta päiväkeskuksen osapäivämaksu 10,00 /päivä sis. lounas, jumppa ja viriketoiminta Päiväkeskuskuljetus 6,50 /edestakainen matka Palvelupäivä 18,50 /päivä sis. kuljetuksen, lounaan, päiväkahvin, saunotuksen, hoidon ja ohjelman 1.5. Kuljetustuet Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiskriteerit alkaen Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen 719/1982 ja 607/1983 pykälän 9:n 2 momentin mukaan kotipalvelun tukipalveluna järjestetään kuljetus- ja saattajapalvelua, josta käytetään nimitystä sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoituksena on tukea ja edistää iäkkäiden henkilöiden liikkumista, omatoimista asiointia ja kotona asumista. Sosiaalihuoltolain mu-

6 6 (26) kainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen palvelu, jota voidaan käyttää asiointimatkoilla kuten kauppa-, pankki- ja apteekkimatkoilla. Kuljetuspalveluna ei myönnetä sairasvakuutuslain alaisia (Kelan korvaamia) matkoja eikä muita matkoja, joihin on mahdollisuus saada korvausta muun lain perusteella. Hakijalla ei ole subjektiivista oikeutta palveluun. Sen tavoitteena on tarjota kuljetuspalvelua asiakkaille, joilla vaikeavammaisten kuljetuspalvelun kriteerit eivät täyty, mutta jotka eivät selviydy normaalin julkisen liikenteen tai palveluliikenteen avulla. Sosiaalihuollollinen kuljetuspalvelu kohdennetaan ensisijaisesti pienituloisille ja vähävaraisille kotona asuville tukemaan itsenäistä selviytymistä asioinneissa. Hakijan tulee antaa selvitys taloudellisesta tilanteestaan, tulojen ja varallisuuden osalta (asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912 / 1992). Tähän toimintaan varat on budjetoitu vammaispalvelulle. Kuljetuspalvelun tarvetta arvioitaessa selvitetään asiakkaan palveluiden kokonaisuus, kulkuyhteydet sekä kartoitetaan asiakkaan sosiaaliset suhteet ja kuljetusavun järjestyminen tätä kautta ShL-kuljetuspalvelun myöntämisperusteet alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään henkilölle: joka on täyttänyt 70 vuotta jolla on ikääntymisen ja sairauksien myötä vaikeuksia käyttää julkisia joukkoliikenteen palveluja (haittaluokan tulee olla 2-3 keskivaikea-vaikea), mutta ei ole vammaispalvelulain tarkoittama vaikeavammainen henkilö kuljetuspalvelu kohdennetaan pienituloisille ja vähävaraisille. Nettotulot ovat enintään 1200 euroa/kk ja pariskunnan 2000 euroa/kk. Tuloina huomioidaan kaikki tulot: työeläkkeet, kansaneläkkeet (takuu- ja leskeneläke), rintamalisä, ylimääräinen rintamalisä, eläkettä saavan hoito- ja asumistuki, korko- ja osinkotulot, metsätulot (metsän vuotuisesta tuotosta vähennettynä 10 %), vuokratulot ja mahdolliset muut tulot. Tulot huomioidaan soveltaen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia ja asetusta kotipalvelumaksujen tavoin käytettävissä olevien nettotulojen mukaan. säästöraja: kaikkien pankkitilien yhteenlasketut säästöt yksinasuvalta 5000 ja pariskunnalla vähennyksinä huomioidaan suurentuneet sairaus- ja palvelutarpeista (kuten kotihoito) aiheutuneet maksut. hakija esittää nettotulo- ja saldotiedot pankin antamilla tiliotteilla ja liittää hakemukseen myös viimeisimmät verotustiedot. kuljetuspalvelu kohdennetaan kotona asuville (hakija ei ole laitoshoidossa eikä vanhusten tehostetun palveluasumisen piirissä). ShL-kuljetuspalvelun tavoitteena on tukea omassa kodissa asumista ja itsenäistä asioimista. kuljetuspalvelua myönnettäessä arvioidaan palveluliikenteen (PALI) ja joukkoliikenteen käytettävyys hakijalla / kotitaloudessa ei ole käytettävissä liikkumiseen henkilöautoa Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan erityisin perustein myöntää itsenäistymisvaiheessa olevan vammaisen nuoren/ nuoren aikuisen itsenäisen toiminnan

7 7 (26) ja yhteiskuntaan osallistumisen tukemiseen niiden nuorten kohdalla, joilla eivät täyty vammaispalvelulain mukaiset vaikeavammaisuuden kriteerit suhteessa liikkumiseen. Hakeminen edellyttää palvelusuunnitelmaa, josta vastaavat vammaispalveluohjaajat. Päätös kuljetustuesta tehdään aina määräaikaiseksi. Sosiaalihuoltolain mukaisena kuljetuspalveluna myönnetään vuonna 2014 kahdeksan (8) yhdensuuntaista taksimatkaa/kk taksikorttina. Kuljetuspalvelu myönnetään asiakkaalle henkilökohtaisena etuutena. Kuljetuspalvelun omavastuuosuus on linja-autotaksan suuruinen, alle 12-vuotiaalla 50 % aikuisten taksasta. Omavastuuosuus peritään kaikilta myös ns. kimppataksikyydeissä sekä PALI- eli palveluliikenteessä tai asiointiliikenteessä matkustettaessa. Saattajan matkaa ei makseta ShL:n mukaisena kuljetuspalveluna. Jämsäläisten osalta matkat voivat suuntautua omaan lähimpään asiointikeskukseen ja tai/ Jämsän keskustan alueelle (esim. Halli-Jämsän keskusta, Jämsänkoski-Jämsän keskusta, Länkipohja- Jämsän keskusta) ja Kuhmoisissa Kuhmoisten kunnan keskustan alueelle. Sosiaalityöntekijän erillispäätöksellä matkat voivat suuntautua lähikunnan alueelle, mikäli välttämättä tarvittavat lähipalvelut sijaitsevat naapurikunnassa. Kuljetuspalvelua voi hakea ympäri vuoden. Kuljetuspalvelua myönnetään määrärahojen puitteissa. Päätös kuljetustuesta tehdään aina määräaikaiseksi. Kuljetuspalvelun myöntävällä viranhaltijalla on oikeus poiketa yllä luetelluista myöntämiskriteereistä erityisestä syystä Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät kykene vammasta tai sairaudesta johtuen käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Vaikeavammaiselle henkilölle myönnetään välttämättömät työ- ja opiskelumatkat ja sen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalvelumatkat myönnetään taksi- tai invataksimatkoina. Saattajaoikeus myönnetään erikseen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Kuljetuspalveluna ei myönnetä sairasvakuutuslain alaisia (Kelan korvaamia) matkoja eikä muita matkoja, joihin on mahdollisuus saada korvausta muun lain perusteella. Jämsässä asuvien osalta matkat voivat ulottua Jyväskylään, Muurameen, Kuhmoisiin, Keuruulle, Mänttä-Vilppulaan, Orivedelle, Juupajoelle ja Petäjävedelle. Kuhmoisissa asuvien osalta matkat voivat ulottua Jämsään, Padasjoelle, Orivedelle ja Kangasalalle. Mikäli kuljetuspalvelun saaja asuu toisella paikkakunnalla esim. vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisyksikössä, määritellään lähikunnat ko. asuinpaikkakunnan mukaan.

8 8 (26) Työmatkojen osalta voidaan erityisin perustein (esim. yrittäjän työmatkat) hyväksyä yhdensuuntaisen työmatkan pituudeksi enint. 80 km (= työssäkäyntialueen km-raja). Kuljetuspalvelun omavastuuosuus on linja-autotaksan suuruinen, alle 12-vuotiaalla 50 % aikuisten taksasta. Omavastuuosuus peritään kaikilta myös ns. kimppataksikyydeissä sekä PALI- eli palveluliikenteessä tai asiointiliikenteessä matkustettaessa. Vaikeavammaisten oppilaiden opiskelukuljetuksissa omavastuu peritään voimassaolevan opiskelijataksan mukaisesti. Kunnan järjestämän laitoshoidon piirissä olevien henkilöiden kohdalla tulee laitoksen järjestää asukkaalleen kuljetukset, jotka käsittävät enintään kuusi (6) edestakaista matkaa vuodessa. Laitosten osastonhoitajien tulee selvittää asiakkaan kuljetuspalvelun tarve ja myöntää kuljetuspalvelu tarpeen mukaisesti laitoksen varoista. 1.6.Tukipalvelut Hälytyskäynti Turvapuhelinhälytys käynti Turvapuhelinhälytys, ei säännöllisen kotihoidon asiakkuutta GSM-turvapuhelin/kaupungin laite ja hälytyspäivystys Turvapuhelin/kaupungin laite ja hälytyspäivystys Turvapuhelin/asiakkaan laite hälytyspäivystys Ovihälytin Lisäranneke 9,30 /käynti 22,00 /käynti 28,00 /kk 22,00 /kk 10,00 /kk 11,60 /kk 4,25 /kk Ateriapalvelu Kehitysvammaisten ateriapalvelut Lamminhovi, Linnakoti Kokopäivän ateriapaketti Osapäivän ateriapaketti peritään työ-, päivätoiminta- ja koulupäiviltä Kuhmoisten asuntola Kokopäivän ateriapaketti Osapäivän ateriapaketti peritään työ-, päivätoiminta- ja koulupäiviltä 139,50 /kk, 4,65 /pv 3,15 /pv 4,65 /pv 3,15 /pv Täysiltä poissaolopäiviltä ei peritä ateriapalvelumaksuja. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta Kuhmoisten toimintakeskus Ateriamaksu, sisältää lounaan ja kahvin peritään todellisilta läsnäolopäiviltä 6,00 /pv

9 9 (26) Vanhusten palvelut Kotiin kuljetettu ateria 6,80 /kpl Lounas palvelupisteessä 5,30 /kpl Päivällinen palvelupisteessä 4,30 /kpl Aamu- tai iltapala (ei käytössä kaikissa palvelutaloissa) 3,10 /kpl Päiväkahvi (ei käytössä kaikissa palvelutaloissa) 1,70 /kpl Aamupuuro (ei käytössä kaikissa palvelutaloissa) 1,00 /annos Vierasateria 7,30 /kpl Ateriapalvelun kk-maksu 471 /kk (15,70 /vrk) sis. aamupalan, lounaan, kahvin/välipalan, päivällisen ja iltapalan Muut tukipalvelut Asiointipalvelu (kuljetus kauppa/apteekki) 8,00 /kerta Asiointipalvelumaksu peritään asiakkaalta säännöllisen hoito- tai käyntimaksun lisäksi. Asiointipalvelumaksua ei peritä muun hoitokäynnin yhteydessä toimitettujen apteekissa annosjaettujen lääkkeiden kuljetuksesta kotihoitotoimistolta asiakkaan kotiin. Kylvetyspalvelu palvelupisteessä 8,00 /kerta Kylvetyspalvelun kuljetus 8,00 /edestakainen matka Vaatehuolto 8,00 /krt/max/kone 5 kg Palvelutalojen, ryhmäkotien ja tehostetun asumispalvelun tukipalvelumaksut Linnakartanon rivitalot 20,00 /kk sis. turvahälytyspäivystyksen ja yhteisten tilojen ja välineiden käytön Saksalan rivitalot ja tavalliset palvelutalot: (Koskentien pt, Hallin pt (6 as), Peltotien pt, Säterintien pt) 30,00 /kk Sis. turvahälytyspäivystyksen, viriketoiminnan ja yhteisten tilojen ja välineiden käytön Ryhmäkodit: Kotimäki, Koskentien rk, Linnatupa, Linnahovi ja Suutola 60,00 /kk Sis. turvahälytyspalvelut, pyykkihuollon, kodin päivittäisen siistimisen, siivouksen 1 x kk, siivousvälineet, aineet, tarvikkeet, wc- ja käsipyyhepaperit, suojakäsineet, pesulaput, hygieniatarvikkeet, yleisten tilojen tv-luvat, palvelutalon viriketoiminnan ja palvelutalon yhteisten välineiden käytön Tehostetut asumispalveluyksiköt: 80,00 /kk Alatupa, Dementiakoti Lammenranta, Hallin palvelutalo, Jämsänkosken palvelutalo, Kuhmoisten palvelutalo, Länkipohjan palvelutalo ja Linnakartanon palvelutalo. Sis. yö- ja kulunvalvonnan turvapalvelut, pyykkihuollon, kodin päivittäisen siistimisen, siivouksen 1 x kk, siivousvälineet, aineet, tarvikkeet, wc- ja käsipyyhepaperit,

10 10 (26) suojakäsineet, pesulaput, hygieniatarvikkeet, palvelutalon viriketoiminnan ja palvelutalon yleisten välineiden käytön 1.7. Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut Asumispalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla. Asiakasmaksun määräytymiseen vaikuttaa se, minkä lain nojalla asumispalvelu on järjestetty. Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalveluja järjestetään vanhuksille, kehitysvammaisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun Maksun määräytyminen - eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty syytinki - pääomatulot, myös laskennallinen metsätulo - asiakkaan ensisijaiset etuudet (asumistuki, hoitotuki) edellytetään haettaviksi; Hoitotuella katetaan lääkemenoja, joten ei oteta tulona huomioon. - vuokratulo omasta asunnosta Tulot otetaan huomioon nettomääräisenä. Tuloista tehtävät vähennykset - vuokra - ateriamaksut (kun asukas maksaa ne itse) - jatkuvat, huomattavan suuret terveydenhuoltomenot, joita Kela ei korvaa ja joista voidaan esittää luotettava selvitys. Tavanomaiset menot kuuluvat käyttövaralla korvattavaksi - hoitotuen ylittävä osa lääkärin määräämien lääkkeiden kuluista - oman asunnon kulut voidaan huomioida 3 kk ajan asiakkaan siirryttyä asumispalveluihin. - annosjakelupalkkio - edunvalvontakulut Käyttövarat - 15 % edellisessä kohdassa mainittujen vähennysten jälkeisistä nettotuloista kuitenkin vähintään 198 euroa/kk, ja talletusten ollessa vähintään 4000 euroa 105 euroa /kk.

11 11 (26) Muuta huomioitavaa Asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon myös asiakasmaksulain 7 c :n (puolison elatuksen turvaaminen) sekä 11 :n (maksun perimättä jättäminen ja alentaminen) säädökset. Maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä viranhaltijapäätöksellä, mikäli vahvistettu maksu aiheuttaisi toimeentulotuen tarpeen. Päiväkävijöiden asiakasmaksu: Päiväkävijöiden asiakasmaksu lasketaan asiakasmaksusta. (kuukausittainen asiakasmaksu jaetaan 30 päivällä, ja kerrotaan toteutuneilla päivillä. Kuitenkin siten, että ylin asiakasmaksu päivältä on 15,10.) Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Asiakasmaksut määritellään samojen perusteiden mukaan sekä omassa toiminnassa että kunnan ostaessa asumispalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta. Asumispalvelumaksun suuruuden päättää sosiaalityön johtaja. Sosiaalityönjohtaja päättää myös asiakasmaksun perimättä jättämisestä Kehitysvammaisten asumispalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) 4:2 :n mukaan kehitysvammaisten erityshuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 :ssä tarkoitettu kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä enintään siitä aiheutuvat kustannukset. Lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja lain 28 :ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Ylläpitomaksu saa olla enintään asumispalvelun järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen T 438 mukaan kehitysvammaisella henkilöllä, joka ei pysty kunnan järjestämiin asumispalveluihin liittyen itse valmistamaan aterioitaan, ateriapalveluiden tarve johtuu hänen kehitysvammastaan ja aterian valmistukseen liittyvät palvelut eivät näin ollen kuulu ylläpitoon, vaan ne ovat asiakkaalle maksutonta erityishuoltoa. Ateriamaksujen perusteena ovat ainoastaan aterian raaka-ainekustannukset ja ruoan valmistukseen käytettävän veden ja sähkön kulutus (Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 1633/4/12).

12 12 (26) Kehitysvammaisten päivätoimintaan liittyvän ateriamaksun maksuttomuudesta ei ole säädetty kehitysvammalaissa, ainoastaan päivätoimintaan liittyvät kuljetukset ovat lain mukaan maksuttomia. Lamminhovin ohjattu asuntola Linnakodin autettu asuntola Kuhmoisten asuntola Asumisesta kehitysvammahuollon asumisyksiköissä peritään huoneenvuokralain mukaiseen vuokrasopimukseen perustuva käypä vuokra, sähkö-, vesi- ja ateriamaksut sekä ylläpitokorvaus (tarvikemaksu). Tarvikemaksu sisältää mm. pesuja puhdistusaineet, siivousvälineet ja -aineet, wc- ja talouspaperit sekä muut kodin materiaalit/tarvikkeet. Asukkaan kanssa tehdään huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus ja vuokrataso määritellään paikkakunnalla käyvän tason mukaan. Jos asuntola on sen toiminnallisesta syystä suljettu, asukkaat maksavat ko. ajalta vain vuokran. Ateriat on jaettu kokopäivän ateriapakettiin ja osapäivän ateriapakettiin. Ateriamaksujen perusteena ovat ainoastaan aterian raaka-ainekustannukset ja ruoan valmistukseen käytettävän veden ja sähkön kulutus (Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 1633/4/12). Täysiltä poissaolopäiviltä ei peritä ateriapalvelumaksuja. Maksuja vahvistettaessa ja perittäessä on varmistettava asukkaan toimeentulo. Asukkaan käyttövaraksi on jäätävä lähtien vähintään 105 euroa/kk (sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus ). Maksut peritään kuukausittain jälkikäteen, toteutuneiden suoritteiden mukaisesti Lamminhovi Vuokra Vesimaksu (sisältää saunan) Sähkömaksu Tarvikemaksu Linnakoti Vuokra Vesimaksu (sisältää saunan) Sähkömaksu Tarvikemaksu Kuhmoisten asuntola Vuokra 6,20 / m 2 /kk (266 / asukas) 13,20 /hlö/kk 17,60 /hlö/kk 60,00 /hlö/kk (2 /hlö/vrk) 7,54 /m²/kk 13,20 /hlö/kk 17,60 /hlö/kk 60,00 /hlö/kk 2,00 /hlö/vrk yksiö (26 m² tai 36 m² 5,88 /m²

13 Vesimaksu (sis. saunan) Sähkömaksu Tarvikemaksu 13 (26) soluasunto 200,00 /kk 7,70 /hlö/kk 13,20 /asunto 60,00 /kk Lyhytaikaispaikat tilapäismaksut Ympärivuorokautinen paikka (läsnä koko vrk) 15,15 /henkilö/vrk (asuminen 8,50, tarvikemaksu 2, ateria 4,65 ) Ympärivuorokautinen paikka (työ- tai koulupäivän poissaolo) 13,70 /henkilö Päiväpaikka (aamu-ilta, peritään ateriapaketti) 4,65 Osapäiväpaikka 1,13 (1 ateria) 3,15 (2 ateriaa) Alle 16-vuotiaan kehitysvammaisen lapsen erityishuoltona 4,65 (täysi vrk) järjestetty ympärivuorokautinen asumispalvelu 3,15 (koulupv) (korvaus täydestä ylläpidosta/vrk) (Hämeenlinnan hallinto-oikeus numero 09/0075/4) Tämä koskee myös kehitysvammaisen alle 16-vuotiaan lapsen omaishoidon tuen vapaapäivien järjestämisestä perittävää maksua Asiakkaiden retket ja matkat Kehitysvammaisen henkilön osallistuminen retkille ja leireille on vapaaehtoista. Tämän vuoksi kehitysvammainen henkilö voi maksaa kuluja omilla varoillaan Muut asumispalvelut Kun kunta järjestää palvelut ostamalla ne yksityiseltä palveluntuottajalta, asiakkaalta peritään samat maksut ja korvaukset kuin kunnan itse tuottamista vastaavista palveluista. (Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 14/80/2000). Asumispalveluissa peritään vuokra (+sähkö ja vesi) siten kuin asumisyksikössä on erikseen vahvistettu tai ostopalvelusopimuksessa on käytännöksi sovittu. Ateriamaksut sekä tarvikemaksu peritään samansuuruisena kuin Linnakodin ja Lamminhovin asuntolassa. Maksut peritään kuukausittain jälkikäteen, toteutuneiden suoritteiden mukaisesti. Maksuja vahvistettaessa ja perittäessä on varmistettava asukkaan toimeentulo. Asukkaan käyttövaraksi on jäätävä lähtien vähintään 105 euroa/kk (sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus ). Tarvittaessa maksuja alennetaan 1. tarvikemaksusta ja 2. ateriamaksuista. Kehitysvammaisten erityishuoltona järjestetystä alle 16-vuotiaan asiakkaan osittaisesta ylläpidosta ei peritä maksua. Alle 16-vuotiaan erityishuoltona järjestetystä ympärivuorokautisesta asumispalvelusta (täysi ylläpito) peritään ateriamaksut; kokopäivän ateriat 4,65 /vrk tai osapäivän ateriat 3,15 /vrk (esim. koulupäiviltä). (Hämeenlinnan hallinto-oikeus numero 09/0075/4.) Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen

14 14 (26) Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa asiakas itse maksaa kaikki ne maksut, jotka normaalistikin ihmisille asumisestaan aiheutuvat, esimerkiksi vuokra, sähkö- ja vesimaksut sekä muut elinkustannukset, kuten ruoka. Palveluasumiseen liittyvästä ateriapalvelusta kunta voi periä asiakasmaksuna aterian raakaainekustannukset ja ruoan valmistukseen käytettävän veden ja sähkön kulutus (Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 1633/4/12) mutta ei ruoan kuljettamisesta, esille laittamisesta tai valmistamisesta aiheutuneita kustannuksia (Hämeenlinnan hallinto-oikeus T 09/0301/4). Palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ovat saajalleen maksuttomia. Maksuttomia erityispalveluja ovat kaikki ne palvelut ja tukitoimet, jotka edesauttavat hakijan selviytymistä kotona hakijan vamma ja siitä aiheutuva tarve huomioon ottaen Ensi- ja turvakotimaksut Aikuisilta perittävä maksu Alle 18-vuotias lapsi 25,00 /vrk 13,00 /vrk 2. TERVEYSPALVELUN MAKSUT 2.1. Avoterveydenhoidon maksut 7 Terveyskeskusmaksut Asiakas voi suorittaa terveyskeskusmaksun joko vuosimaksuna tai käyntimaksuna käyntikertojen lukumäärästä riippumatta Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävät maksut: Vuosimaksu 29,30 Vuosimaksu on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu. Käyntimaksu 14,70 Käyntimaksu peritään asiakkaalta, jotka ei maksa vuosimaksua. Käyntimaksu peritään jokaisesta käynnistä käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Terveyskeskuksen päivystysmaksu 20,20 /käynti Terveyskeskuksen päivystysmaksu peritään terveyskeskusmaksun sijasta 18 vuotta täyttäneiltä arkisin klo välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä koko päivältä. Päivystysmaksulla ei ole käyntimääräkohtaista rajoitusta. Jos potilas päivystyksessä suoritetun tarkastuksen jälkeen otetaan välittömästi Jokilaakson sairaalan kirurgian osastolle (erikoissairaanhoito) hoidettavaksi, häneltä ei peritä terveyskeskusmaksua/päivystysmaksua vaan laitoshoidon maksu.

15 15 (26) Jos potilas lähetetään jatkohoitoon toiseen erikoissairaanhoidon yksikköön (mm. keskussairaalat) häneltä ei peritä terveyskeskusmaksua/päivystysmaksua. Jos potilas otetaan päivystyksestä suoraan terveyskeskussairaalaan (osasto 2, osasto 4, osasta 10, osasto 11 tai osasto 12) häneltä peritään terveyskeskusmaksu/päivystysmaksu ja laitoshoidon maksu. Avoterveydenhuollon asiakasmaksut (terveyskeskusmaksu/päivystysmaksu) maksaa rintamaveteraanitunnuksen tai rintamasotilastunnuksen esittävän jämsäläisen tai kuhmoislaisen henkilön puolesta Jämsän kaupunki tai Kuhmoisten kunta Muut perusterveydenhuollon maksut Yksilökohtaisen fysioterapia Terveyskeskuksen fysioterapiakäynti, joka perustuu hoitavan lääkärin arvioon, hoitosuunnitelmaan tai hoidon tarve on todettu muulla tavoin terveyskeskuksessa. Terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia 8,00 /käynti. Maksu peritään myös ryhmistä, joissa on yksilöllinen ohjelma ja/tai käyntirajoitus 5 kertaa (selkäryhmä, ikääntyvien ryhmä, itsenäisen harjoittelun ryhmä, lääkinnällisen kuntoutuksen pienryhmät). Ryhmistä, joissa asiakkaat saavat käydä koko lukuvuoden (neurologiset ryhmät) peritään 49 /hlö/vuosi. Sarjassa annettavasta hoidosta kuten lääkinnällisestä kuntoutuksesta peritään 8,00 /hoitokerta. Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa Jalkaterapeutti, ravitsemusterapeutti Terveyskeskuksessa tapahtuva jalkaterapeutin tai ravitsemusterapeutin vastaanottokäynti 8,00 /käynti Aikuiselle annettava puheterapia ja toimintaterapia 8,00 /käynti Muistipoliklinikka, käyntimaksu 8,00 /käynti Maksu peritään enintään 45 käyntikerralta kalenterivuodessa Sairaalan poliklinikkamaksut 8 Sairaalan poliklinikkamaksu peritään poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta 29,30 /käynti Sairaalan poliklinikkamaksu 29,30 laskutetaan sekä erikoislääkärin että muun terveydenhuollon ammattilaisen antamasta palvelusta. Poliklinikkamaksu peritään myös alle 18-vuotiailta.

16 16 (26) Sairaalan poliklinikkamaksun maksaa rintamaveteraanitunnuksen tai rintamasotilastunnuksen esittävän jämsäläisen tai kuhmoislaisen henkilön puolesta Jämsän kaupunki tai Kuhmoisten kunta Päiväkirurgiamaksu 8a Päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa laajaa lääkitystä Päiväkirurgiamaksu 96,40 / käynti 2.5. Suun terveydenhoidon asiakasmaksut Suun ja hampaiden tutkimus 9 Hammashoidon perusmaksu suuhygienistillä Hammashoidon perusmaksu hammaslääkärillä Hammashoidon perusmaksu erikoishammaslääkärillä 8,00 /käynti 10,30 /käynti 14,90 /käynti Perusmaksun lisäksi voidaan kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteistä periä seuraavat maksut: kuvantamistutkimukset; hammaskuva leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus ehkäisevään hoitoon kuuluvat toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 6,60 euroa/kpl 14,70 /kpl 6,60/toimenpide tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta alla mainittuja proteettisia toimenpiteitä, seuraavasti: 0-2 6,60 /toimenpide , , , ,20 Proteettiset toimenpiteet proteesin hoito pohjauksella 42,90 /toimenpide proteesin korjaus 29,30 akryyliosa- ja kokoproteesi 143,20 kruunut ja sillat, per hammas 143,20 rankaproteesi 173,90 Suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksuja ei peritä alle 18-vuotiailta.

17 17 (26) Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 :ssä tarkoitettu todistus lain 1 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä peritään aiheutuneet hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina. Erikoismateriaaleista peritään todelliset kustannukset. Oikomislaitteen häviämisestä tai vahingoittumisesta peritään uuden laitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset Suun ja leukojen erikoissairaanhoito 9a Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimuksesta ja hoidosta peritään 9 :ssä säädettyjen maksujen sijasta sairaalan poliklinikkamaksua vastaava maksu Sairaankuljetuksen maksut 10 Sairaankuljetuspalvelun tuottaja voi periä asiakkaalta enintään liikenneministeriön vahvistaman taksan mukaisen maksun. Tämä maksu voidaan periä myös silloin, kun annetun ensi hoidon ansiosta potilaan tila on korjaantunut siinä määrin, että kuljetusta hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa Sarjassa annettava hoito 11 Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta peritään (myös yksityiseltä palveluntuottajalta maksusitoumuksella hankituista hoidoista) hoitokerralta yli 18-vuotiailta enintään 45 käynniltä/vuosi 8,00 3. LAITOSHOIDON MAKSUT Laitoshoidon maksuja peritään yksiköissä, jotka antavat ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa eli Jokilaakson sairaalassa, terveyskeskuksen vuodeosastohoidossa, vanhainkodeissa 3.1. Lyhytaikainen laitoshoito 12 lyhytaikainen hoito katkaisuhoito päihdeklinikalla kuntoutushoito päihdeklinikalla psykiatrinen laitoshoito 34,80 /vrk 15,10 /vrk 15,10 /vrk 16,10 /vrk Laitoshoidon maksut ovat asiakasmaksulain maksukaton piirissä. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 16,10 hoitopäivältä (26 a ). Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos

18 18 (26) asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. Alle 18-vuotiailta maksuja peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa Päivä- ja yöhoidon maksut 13 Alle 18-vuotiailta maksuja peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa. Yli 3 kk:n hoidosta asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. 16,10 /vrk 3.3. Kuntoutushoidon maksut 14 Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta lääkinnällisestä kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta peritään hoitopäivältä 12,10. Alle 18-vuotiailta maksuja peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa Pitkäaikainen laitoshoito 15 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. Maksun perimisessä noudatetaan asiakasmaksulain 7 C :n mukaisia enimmäismääriä. Päätös pitkäaikaisen laitoshoidon maksusta peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta tai kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa. Laitoshoidon maksu voidaan periä tulopäivältä, seuraavilta hoitovuorokausilta sekä lähtöpäivältä. Jos henkilö siirretään suoraan toiseen laitokseen, ei lähettävä laitos peri asiakasmaksua enää lähtöpäivältä. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos puolisoista suurempituloinen on laitoshoidossa, maksu on 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Myös kotona olevan puolison vammaisetuudet otetaan tulona huomioon asiakasmaksulain nojalla. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 105 euroa. Asiakasmaksun suuruudesta päättää vanhuspalvelujohtaja. Psykiatrisen laitoshoidon ja siihen rinnastettavan psykiatrisen palveluasumisen asiakasmaksun suuruudesta päättää sosiaalityöntekijän esityksestä mielenterveystyön vastuualueen esimies.

19 19 (26) 4. MUUT MAKSUT 4.1. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut (Asiakasmaksulaki 6b) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Palveluista, jotka kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään Vuorokaudelta (24 h), enintään 3 vrk/kk 11, Perhehoito 19 Sosiaalihuoltolain 25 :ssä tarkoitetusta perhehoidosta lukuun ottamatta lastensuojelulain perusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä asiakasmaksulain 7 C :ssä säädetty maksu pitkäaikaisen laitoshoidon maksuperusteiden mukaisesti Vanhusten perhehoito Pitkäaikaisesta vanhusten perhehoidosta peritään pitkäaikaisen laitoshoidon mukainen maksu (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 C ja asetus 19 ). Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan kuukausituloista lukuun ottamatta hoitotukea. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 105 kuukaudessa. Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavista tekijöistä, maksun määräämisen perusteena olevista tuloista ja tuloista tehtävistä vähennyksistä on säädetty asiakasmaksulain 10, 10 b ja 10 c :ssä. Ks. kohta 3.4. Lyhytaikaisesta vanhusten perhehoidosta voidaan periä asiakasmaksuasetuksen 12 ja 13 :n mukainen maksu. Lyhytaikaisesta ympärivuorokautisesta perhehoidosta peritään maksu siten kuin lyhytaikaisesta laitoshoidosta on vahvistettu. Ks. kohta 3. Osapäiväisestä vanhusten perhehoidosta peritään maksu siten kuin laitoshoidon päivä- ja yöhoidosta on vahvistettu. Ks. kohta Vammaisten perhehoito Peritään asiakasmaksut kuten kehitysvammaisten asumispalveluissa olevilta. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään maksut kuten kohdassa Lastensuojelun maksut Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kulujen korvauksena perittävät maksut Asiakasmaksulain 7 :n mukaan lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset huomioon ottaen perusteltua, periä

20 20 (26) korvaus. Korvaus voidaan periä perimällä elatusvelvolliselle vahvistettu elatusapu, perimällä korvaus lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista taikka vahvistamalla lapsen vanhemmalle erillinen lastensuojelun asiakasmaksu. Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa ko. palveluja Vanhemmilta perittävät asiakasmaksut Vanhemmilta peritään asiakasmaksu käytettävissä olevien nettokuukausitulojen perusteella. Lastensuojelupalveluista vanhemmilta perittävässä maksussa otetaan huomioon huollettavien määrä ja tulot elatusvelvollisuuden mukaan. Yhdessä asuville vanhemmille määritellään asiakasmaksu kummankin vanhemman nettotulojen perusteella erikseen ja molemmille tehdään oma päätös. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan ja se saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1 3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Jos henkilö tai perhe on varaton tai vähävarainen, maksua ei peritä. Vaikka vanhemmalle ei määrättäisi maksua, tulee se todeta ja perustella. Huomioon otettavat tulot: Ansiotulojen lisäksi tuloina otetaan huomioon eläkkeet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty syytinki, pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko-, osinko- ja vuokratulot sekä itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot. Lapsilisä, elatusapu ja elatustuki peritään suoraan hoidon korvaukseksi, jolloin niitä ei pidetä vanhempien tulona. Huomioon otettavat menot: Asiakasmaksua määriteltäessä nettotuloista vähennetään asumismenojen omavastuu (vuokra/yhtiövastike, josta vähennetään mahdollinen asumistuki, asuntolainan lainanhoitokulut/kk) ja maksetut elatusavut. Vanhemman nettotuloista tehdään nk. lapsivähennys. Yhdessä asuvilta vanhemmilta vähennetään 75 euroa/huollettava kotona asuva lapsi/vanhempi. Yksin asuvalta vanhemmalta vähennetään 150 euroa/huollettava kotona asuva lapsi. Lapsivähennystä ei tehdä sijoitettujen lasten osalta. Vanhemmilta, joille ei ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun asiakasmaksu alla olevan taulukon mukaisesti: Tulot /kk vähennysten jälkeen Perintä / kk maksua ei peritä % % % %

21 21 (26) Kun vanhemmalle on määrätty taulukon mukainen asiakasmaksu ja sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan seuraavasti: Sijoitettuja lapsia (lkm) Korotus % 1 Ei korotusta 2 15 % 3 30 % 4 45 % 5 tai useampi 60 % Vanhempien maksukykyä arvioitaessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös perheen kokonaistilanne. Lastensuojelun asiakasmaksu ei saa missään tilanteessa vaarantaa perheen toimeentuloa ja pyrkimyksiä selviytyä omatoimisesti ongelmistaan Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus Asiakasmaksulain 7 :n 3 momentin mukaan lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottava maksu myös lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 :n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista. Näitä tuloja ovat mm. eläke, elinkorko, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset, jotka maksetaan siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista perittävä korvaus saa olla enintään 1.432,40 /kk, eikä se saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Elatustuki ja lapsilisä sekä vammaistuki ovat lapsen tuloja, joiden maksamista kunta voi elatustukilain (2008/580) lapsilisälain (1992/796) ja lain vammaisetuuksista (2007/570) perusteella hakea itselleen, jos lapsi on kunnan kustantamassa ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella kalenterikuukautta pidemmän ajan. Elatustuki, lapsilisä ja vammaistuki maksetaan tällöin kunnalle aikaisintaan hoidon alkamista seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Elatustuen, lapsilisän ja vammaistuen voi hakea kunnalle hoidon korvauksena myös niissä tilanteissa, kun niitä ei ole haettu aikaisemmin lapselle. Lisäksi lastensuojelulain 77 :n mukaan lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista on varattava aina vähintään 40% hänen itsenäistymisvaroihinsa, 60% voidaan käyttää hoidon korvauksena Kehitysvammaisten erityishuoltoon liittyvä ylläpito 21 Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta peritään maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa 12 :n mukaisena ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksulain 7 c :n enimmäismäärien mukaisena.

22 22 (26) Alle 18-vuotiaalta maksuja ei saa periä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksua ei saa periä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) tarkoittamasta erityishuollosta Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito 22 Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia Tilojen vuokrat Päiväkeskuksen tai muun tilan juhlasali 46,00 /krt (sis. alv 24 %) Auditorion 18,00 /h (sis. alv 24 %) Muun neuvottelutilan vuokra 12,00 /h (sis. alv 24 %) Atk-koulutustilan ja tilan laitteiden vuokra 23,00 /h (sis. alv 24 %) Sopimusvuokraaja esim. Työväenopisto 9,50 /h (sis. alv 24 %) Päiväkeskusten keittiöt ja astiat 29,00 /krt (sis. alv 24 %) Päiväkeskuksen juhlasalin vuokraa ei peritä vanhustyötä tekeviltä järjestöiltä eikä myöskään vanhainkodin ja palvelutalon asukkaiden merkkipäivien viettotilaisuuksista tai näiden muistotilaisuuksista. 5. TODISTUSMAKSUT 5.1. Maksu lääkärintodistuksesta 23 Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta peritään todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 36,20 euroa. Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta ym. vastaavista lääkärintodistuksista peritään enintään 43,60 euroa. Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus). Mikäli saman asian selvittäminen edellyttää kahta erihintaista todistusta (esim. T - todistus ja tuberkuloosi lausunto) peritään maksu vain kalleimman todistuksen mukaan. Kun sairasloman tarpeen osoittamiseksi tarpeellinen lääkärintodistus annetaan kansanterveystyöhön kuuluvan hoidon yhteydessä, ei siitä saa periä maksua riippumatta siitä onko lausunto kirjoitettu SVA-, SVB- tai jollekin muulle lomakkeelle. Hoitoon liittymättömäksi todistukseksi katsotaan todistus, jolla asiakas hakee itselleen etuutta, oikeutta, korvauksia jne.

23 23 (26) Erikoissairaanhoidon todistusten maksut peritään 50 % korotettuna, mikäli todistuksen antaja on ao. alan erikoislääkäriä, lukuun ottamatta niitä todistuksia, joista on määrätty asiakasmaksuasetuksen mukainen enin mahdollinen perittävä asiakashinta. Valmiiksi laaditusta todistuksesta yms. määrätty maksu peritään asiakkaalta, vaikka hän ei sitä sovitun toimitushetken jälkeen enää tarvitsisikaan. Maksuttomia todistuksia/lausuntoja/selvityksiä ovat 1. A -lääkärintodistus päiväraha, matkakustannusten korvaus, kuntoutusarviointi 2. Todistus/lausunto/selvitys matkakustannusten korvausta varten lapsen tai työntekijän sairaudesta koulukyyditys sairauden takia raskauden keskeytys, sterilisointi neuvola- ja kouluterveyden-huoltoon liittyvä todistus allergiatodistukset joukkorokotuksen yhteydessä annettava todistus puolustusvoimien terveystarkastus ja lausunto palvelukelpoisuudesta lääkärinlausunto holhousasioissa kuolintodistus 3. Suositukset toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsyä varten Viranomaisilta perittävät maksut Poliisiviranomaisen pyytämästä lausunnosta peritään viranomaisen ilmoittama maksu. Asiakkailta perittävät todistus- ja lausuntopalkkiot Kansainvälinen rokotustodistus 16,00 /lausunto Lääkärinlausunto/-todistus 22,00 /lausunto vanhuksen tai vammaisen omaishoidon tuki VPL/SHL mukainen kuljetuspalvelu liikuntavammaisen pysäköintilupa apuvälinehakemus asunnon haku asunnon muutostyöt tuberkuloositodistus työvoimaviranomaisia varten laadittu suppea lausunto vapaamuotoiset pienehköt lausunnot B-lääkärinlausunto päiväraha, erityiskorvattavat lääkkeet, kuntoutus, työkyvyttömyyseläke 36,20 /lausunto

24 24 (26) C-lääkärinlausunto 36,20 /lausunto lapsenhoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki, vammaistuki T -lääkärinlausunto terveydentilasta Terveydentilatodistus ulkomaille lähtöä varten Muut terveystarkastustodistukset (erityisryhmät kuten purjelentäjä, sukeltaja) 36,20 /lausunto 36,20 /lausunto 36,20 /lausunto E-lääkärinlausunto 36,20 /lausunto työtapaturma, ammattitauti, liikennevahinko, potilasvahinko, yksityistapahtuma, sotilasvamma Lääkärinlausunto/-todistus veroviranomaisia varten autoveron alennusta varten HIV-vasta-ainetutkimukset Kuntoutussuunnitelma Lääkärinlausunto ampuma-aselupaa varten Maahanmuuttajan oleskelulupaa varten annettava lausunto/todistus 36,20 /lausunto 36,20 /lausunto 36,20 /lausunto 36,20 /lausunto Muut todistukset ja lausunnot asiakkaan tarvitsemat ja pyytämät lausunnot lääkärintodistus ajokorttia varten 36,20 /lausunto 43,60 /lausunto Valmiiksi laaditusta todistuksesta yms. määrätty maksu peritään asiakkaalta, vaikka hän ei sitä sovitun toimitushetken jälkeen enää tarvitsisikaan. 6. ULKOMAALAINEN ASIAKAS, PERUUTTAMATON AIKA JA MAKSUKATTO 6.1. Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu 24 Muulta kuin Suomessa asuvalta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Kaikille ulkomailla kotipaikan omaaville henkilöille on järjestettävä ensiapuluonteinen, kiireellinen sairaanhoito samojen perusteiden mukaan kuin hoitoa järjestetään Suomessa asuvillekin. Henkilö, joka on vakuutettu EU/ETA-alueella, osoittaa kuu-

25 25 (26) lumisensa kotivaltionsa sosiaalivakuutusjärjestelmän näyttämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai E111-lomakkeen. Jos henkilöllä on eurooppalainen sairaanhoitokortti, hän maksaa hoidostaan samat maksut kuin Suomessa kotipaikan omaava henkilö. Jos henkilöllä ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai jos henkilö tulee valtiosta, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, eikä henkilöllä ole kotikuntaa missään Suomen kunnassa, häneltä peritään kiireellisestäkin hoidosta aiheutuneiden kustannusten mukainen maksu asiakasmaksuna asiakasmaksulain 13 :n ja -asetuksen 24 :n nojalla Käyttämättä tai peruttamatta jätetystä käyntiajasta perittävä maksu 25 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty, asiakkaan varaama vastaanottoaika suun ja hampaiden tutkimus ja hoito erikoissairaanhoidon avohoito kallis kuvantamistutkimus terveyskeskuksen lääkärin vastaanotto 36,20 /kerta Peritään 15 vuotta täyttäneiltä. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy Maksukatto ja maksujen seuranta 26 a-b Noudatetaan asetuksessa päätettyjä periaatteita. 7. MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIIN MAKSUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Maksukyvyn mukaan määräytyviin maksuihin vaikuttavina tekijöinä noudatetaan maksuasetuksen :en määräyksiä. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan kuukausituloista ei vähennetä asiakasmaksulain 10 c :n 3. kohdan tarkoittamina mahdollisina muina menoina omassa käytössä ennen laitoshoitoon siirtymistä olleen asunnon vuokraa, yhtiövastiketta tai muita asunnosta aiheutuvia kustannuksia. Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut kun perheen olosuhteet ovat muuttuneet maksun määräämisen jälkeen maksu osoittautuu virheelliseksi asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.

26 26 (26) Maksujen perusteena olevat asiakkaan tulotiedot tarkistetaan vuosittain ja mahdolliset muutokset otetaan huomioon maksuissa. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. 8. ERINÄISET SÄÄDÖKSET Maksun perimisestä poissaolon ajalta ja henkilökohtaiseen käyttöön jätettävästä käyttövarasta noudatetaan maksuasetuksen :n määräyksiä. Maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä viranhaltijapäätöksellä, mikäli vahvistettu maksu aiheuttaisi toimeentulotuen tarpeen. Jos palvelusta määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien korkolaissa mainitun korkokannan mukaan. Viivästyskoron maksamisen perusteena oleva eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. Maksumuistutuksesta peritään 5 /lasku 9. KUNNAN MUILTA PALVELUNTUOTTAJILTA OSTAMIEN PALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT Mikäli kunta ostaa palvelut kunnalliselta, yksityiseltä tai muulta palveluntuottajalta, peritään asiakkaalta vastaavat maksut ja korvaukset kuin kunnan itse tuottamista palveluista. Erikoissairaanhoidon maksut määräytyvät erikoissairaanhoidon maksujen mukaisesti. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa psykiatrian toimintayksikössä hoito ja ylläpitomaksu on enintään 16,10 /hoitopäivä. Lääkärintodistukset ovat asetuksen mukaiset. Ostopalveluista perittävät asiakasmaksut kerryttävät samoin perustein maksukattoa kuin jos palvelu olisi kunnan tai kuntayhtymän omaa toimintaa; asiakasmaksulaki 12.

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

Kodin ja perheen vakuutukset

Kodin ja perheen vakuutukset Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Tuoteseloste voimassa 4.2.2013 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Kirjaudu verkkopalveluun sivulla op.fi (osuuspankin

Lisätiedot