TOIMINTASUUNNITELMA Keski-Suomen Hyvinvointiklusteri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA Keski-Suomen Hyvinvointiklusteri 18.6.2007"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA Keski-Suomen Hyvinvointiklusteri

2 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA MAAKUNNALLISET KLUSTERIVALINNAT TAVOITE JA VISIO VUODELLE KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA JYVÄSKYLÄN SEUDUN KUNTA- JA PALVELURAKENTEEN UUDISTAMINEN JÄMSÄ-JYVÄSKYLÄ-ÄÄNEKOSKI KASVUKÄYTÄVÄ MARKKINAPOTENTIAALI JA KILPAILU HYVINVOINTIALA SUOMESSA KASVU KESKI-SUOMI AVAINTOIMIJAT JA TARJOAJAT ALUEEN TOIMIJOIDEN VALTAKUNNALLISET YHTEYDET JA VERKOSTOT MAAKUNNALLISET TOIMIJAT HYVINVOINTIALAN TUOTTEET JA YRITYKSET PROSESSIT VIESTINTÄ UUDET TEKNOLOGIAT JA NIIDEN SOVELTAMINEN TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET MYYNTI, MARKKINOINTI JA JAKELU TYÖTERVEYSHUOLTO TOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN PILOTIT RESURSSIT ORGANISOINTI JA TUKIJÄRJESTELMÄT KLUSTERIN ORGANISOITUMINEN KLUSTERIN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN JA PROJEKTIEN SUUNNITTELU... 30

3 3(31) 1. Tausta Hyvinvointiklusteri tarkoittaa liikunta-, terveys-, sosiaali- ja muiden hyvinvointipalveluiden sekä niihin liittyvien teknologiatuotteiden kokonaisuutta, joiden kokonaisliikevaihdon arvo lähialoineen Suomessa kohoaa vuositasolla jopa yli 20 Mrd. euroon. Hyvinvointialan merkitys tulevaisuudessa perustuu useisiin globaaleihin megatrendeihin. Ikääntyneen väestön lukumäärän kasvu lisää nykyisen kaltaisen terveydenhuoltojärjestelmän kustannuksia, jonka vuoksi terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien liikkeelle saaminen sekä parantaa elämänlaatua että edistää terveyttä ja näin välillisesti terveydenhuoltokustannuksia. Työpaikkojen ja väestön keskittyminen kaupunkeihin niin Suomessa kuin muualla maailmassa, aiheuttaa lukuisia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia alueiden kunnille ja asukkaille. Koska yritykset siirtyvät usein asiakkaiden ja osaavan työvoiman perässä, on alueiden turvattava paikallinen elinvoima houkuttelemalla uusia asukkaita ja yrityksiä alueelle. Toimiva asuinympäristö helposti saatavilla olevine palveluineen vaatii tuekseen hyvinvointia edistäviä palveluita. Vaikka hyvinvointiala ei liikevaihdossa mitattuna olisikaan seutukunnalle merkittävää toimintaa, on hyvinvointi yksi tärkeimmistä seutukuntien vetovoimatekijöistä houkuttelemalla osaavaa työvoimaa alueelle ja edistämällä tällä tavalla alueen yritysten kilpailukykyä. Hyvinvointialan oma työvoimatarve on kohtuullisen hyvin hallinnassa, vaikka joillakin kapeilla erityisaloilla, kuten hammaslääkärit, lievää työvoimapulaa koetaankin. Työvoimatilanteen kannalta onkin enemmän kyse alan työntekijöiden tottumuksesta ja taidosta käyttää uutta teknologiaa toimintansa osana kuin osaavan työvoiman puuttumisesta. Muita hyvinvointialaa koskettavia megatrendejä ovat: Perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen, vanhuuden myöhentyminen Lisääntyvä vapaa-aika Ihmisten kasvava maksukyky ja -valmius sekä kiinnostus omaa terveyttään ja hyvinvointia kohtaan Palveluiden looginen keskittyminen ja fyysinen hajautuminen, 24 h maailma Teknologian kiihtyvä vaikutus ihmiseen, yhteiskuntaan ja luontoon

4 4(31) Etäisyyksien merkityksien väheneminen Älykkäiden laitteiden ja prosessien leviäminen Elämyksellisyyden ja yksilöllisyyden korostuminen Kun käsitellään ihmisten hyvinvointiin liittyviä ilmiöitä, on huomioitava niiden olevan usein laajoja kokonaisuuksia, jotka koostuvat lukuisista määristä pienempiä yksityiskohtia. Näiden yksityiskohtien tulkitseminen vaatii tueksi asiantuntijoita. Lisäksi asiakkaat suosivat kokonaisia tuote- ja palvelukonsepteja, jolloin heidän ei tarvitse ostaa itse erilaisia palvelukokonaisuuksia eri paikoista. Kokonaiskonseptit voivat koostua useiden eri yritysten tuotteista. Teknologia voidaan nähdä enemmänkin mahdollistajana ja osana palveluprosessien tuottamista, kuin omana erillisenä tuotteenaan Maakunnalliset klusterivalinnat Klusterityön aikana on maakunnasta löytyvän osaamisen perusteella hyvinvointiklusterille valittu kolme pääteemaa: liikunta, toimintakyky ja terveys, joiden osaamista pyritään kehittämään ja muuntamaan kannattavaksi liiketoiminnaksi ja maakunnan asukkaita hyödyntäväksi palvelutuotannoksi. Pääteemoista tehtyjen swot-analyysien perusteella havaittiin, että pääteemojen väliset rajat ovat hankalia hahmottaa ja vain harvat yritykset kykenivät määrittämään paikkaansa hyvinvointia pääteemojen mukaan ryhmiteltäessä. Kun tarkasteluun lisättiin hyvinvoinnin eri ilmenemisympäristöt: työ tai koulu, koti ja vapaa-aika, oli yritysten helpompi hahmottaa omien tuotteidensa sijoittuminen hyvinvointikentässä. Hyvinvoinnin hahmotus näkyy kuvasta 1. Kuvassa näkyvät nuolet kuvaavat hyvinvointialan klusteroitumiseen ja kehittymiseen tähtääviä toimenpiteitä.

5 5(31) Hyvinvointi Toimintakyky Liikunta Terveys Työssä tai koulussa Kotona Vapaaaikana Kuva 1. Hyvinvointi esiintymisympäristöjen ja ilmenemismuotojen mukaan hahmotettuna. Kuvan nuolet kuvaavat hyvinvointialan klusteroitumiseen ja kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Klusterin valmistelutyön aikana on keskitytty suunnittelemaan toimintaa yritysten näkökulmasta, unohtamatta kuitenkaan julkisen terveydenhuollon merkittävää asemaa, sillä julkisen ja yksityisen toiminnan rajapinnassa syntyvät kontaktit ja innovaatiot ovat oleellisia koko klusterin toiminnan kehittymiseen. Klusterityössä pyritään edistämään toimintaa, jossa tulevaisuudessa päämaksajana on muu kuin kunnallinen tai muu julkinen toimija. Päämääränä on kehittää lähellä ihmistä olevia laadukkaita yksityisen sektorin tuotteita ja palveluita, jotka prosessien ja toimintamallien avulla kytkeytyvät julkisen sektorin rajapintaan ja näin tuottavat merkittävää lisäarvoa kaikille osapuolille. Kaikkien tuotteiden ja palveluiden on tuotava pitkällä aikavälillä säästöä ja hyvinvointia vaihtoehtoisiin tai aikaisempiin ratkaisuihin verrattuna eikä tarkoituksena ole siirtää kustannuksia julkiselta puolelta yksityiselle. Tämän näkökulman vahvistamiseksi intensiiviset toimenpiteet kohdennetaan pääasiassa niille yrityksille ja asiakkaille, joille niistä on eniten hyötyä. Suurimmat klusterin kehittämistoimenpiteet kohdistetaan kuitenkin kaikille hyvinvointialaan kytkeytyville yrityksille ja toimijoille. Klusterin valmistelutyöhön ovat osallistuneet julkisista organisaatioista Keski-Suomen liitto, Länsi-Suomen lääninhallitus, Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri,

6 6(31) Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes, Keski-Suomen Liikunta, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Jyväskylän kaupunki ja Saarijärvi-Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä. Valmisteluun osallistuneita yrityksiä on yhteensä 43. Kokonaisuudessaan valmisteluun on osallistunut yli 100 henkilöä. Yritysten edustajia oli mukana valmistelun jokaisessa vaiheessa ja yritysten kehittämistarpeet ja ideat kerättiin kahdessa yritysworkshopissa. Ensimmäisessä workshopissa yritykset kertoivat yrityskohtaisesti heidän merkittävimmät kehitystarpeensa, joista tehtiin yhteenveto pohjaksi toimenpiteiden suunnittelulle. Toisessa workshopissa yritykset ja toimijat määrittivät toimialan ja klusterin tavoitetilan vuodelle 2012, jonka perusteella tavoitetilan toteutumiseen vaadittavia toimenpiteitä lähdettiin suunnittelemaan lähtien tulevaisuudesta ja päätyen nykyhetkeen Tavoite ja visio vuodelle 2012 Maakunnan hyvinvointiklusterin visioksi vuodelle 2012 on asetettu seuraavaa: Hyvinvoivan Keski-Suomen asukkaat ja yritykset ovat valmiita investoimaan hyvinvointiinsa proaktiivisesti. Maakunta tarjoaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen ja yksilökohtaiseen hyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitämiseen tukemalla alueella tuotettavien hyvinvointipalvelujen käyttöä. Vision toteutuessa Keski-Suomen hyvinvointiklusteri luo hyvän kasvu- ja innovaatioympäristön erilaisten hyvinvointipalvelujen ja -tuotteiden kehittymiselle ja yritystoiminnan kasvulle. Päinvastoin kuin isojen yritysten, on kilpailukyvyn ylläpitämiseksi pienten ja keskikokoisten yritysten oltava nopeita omaksumaan uusia teknologioita ja hyödyntämään niitä uusien palveluiden tuottamisessa. Asiakkaiden palvelulle asettamien vaatimusten ja kysynnän kasvaessa uusien palvelutuotteiden ja teknologioiden houkuttelevuus isoille toimijoille kasvaa ja synnyttää näin lisää kysyntää niin teknologia- kuin palvelutuottajia kohtaan. Tavoitteena onkin synnyttää maakuntaan laaja pk-yrityskanta, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa ja joka näin edistää uusien innovaatioiden tuottamista, kehittämistä ja kaupallistamista (kuva 2.). Aktiivisesta ja laajasta yrityskannasta on huomattavasti nykyistä todennäköisempää löytää ja tunnistaa globaaleilla markkinoilla kilpailukykyiset yritykset, joiden kasvua kannattaa tukea. Käytännössä tämä näkyy uusien kasvuhakuisten yritysten ja yritysverkostojen syntymisenä maakuntaan ja sen ulkopuolelle sekä maakunnan ulkopuolelta tulevien yritysten lisääntyvänä aktiivisuutena alueella. Numeerisena kasvutavoitteena klusterilla on 2,5-kertaistaa alan yritysten liikevaihto vuoteen 2012 mennessä.

7 7(31) Kysyntä Kysyntä Asiakas Uudet palvelutuotteet Iso palveluntuottaja pkpalveluyritykset Tarjonta Teknologiatuottajat Kysyntä Kuva 2. Pk-yritysten rooli uusien innovaatioiden levittäjänä ja kysynnän luojana 1.3. Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma vuosille ennakoi yksityisten hyvinvointipalveluiden tuottamisen lisääntyvän tulevaisuudessa, vaikka vastuu palveluiden järjestämisestä säilyy pääosin kunnilla. Uusien teknologioiden odotetaan helpottavan palveluiden säilymistä myös harvaan asutuilla alueilla. Keski-Suomen liiton teettämässä Hyvinvointialan klusteriperustainen kehittäminen Keski-Suomessa - selvityksessä määritellään maakunnallisen hyvinvointialan klusteriperustan rakentuvan terveys-, sosiaali- ja muiden hyvinvointipalveluiden, tuotteiden, teknologian sekä niiden tutkimuksen ja kehittämisen kokonaisuuden ympärille. Kehittämisen toimintatavoissa on päämääränä hyödyntää monimuotoisuutta yhdistämällä laaja-alaisesti julkiset palveluntuottajat, hyvinvointipalvelu- ja teknologialiiketoiminnan yritykset, kouluttajat, tutkijat ja kehittäjät sekä asiakkaat vuorovaikutukseen. Selvityksessä asetetun vision mukaan vuonna 2015: Keskisuomalaiset tiedostavat omaan hyvinvointiinsa vaikuttavat tekijät ja kantavat vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan ja sitä tuetaan innovatiivisilla ratkaisuilla. Liikunnallisesta elämäntavasta on muodostunut merkittävin terveyttä ja toimintakykyä

8 8(31) edistävä toiminto. Hyvinvointialalle on muodostunut Keski-Suomessa merkittävää liiketoimintaa, joka palvelee alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä asiakkaita. Hyvinvointialan palvelutuotanto on verkottunut siten, että julkisen sektorin ohella palveluntuottajina toimivat vahvasti myös yritykset ja erilaiset järjestöt. Hyvinvointialalle on rakentunut Keski-Suomeen aitoon vuorovaikutukseen ja kumppanuuteen perustuva toimijaverkosto, jonka tavoitteena alan ohjelmallinen kehittäminen. (Hyvinvointialan klusteriperustainen kehittäminen Keski-Suomessa, Keski-Suomen liitto, 2006) 1.4. Jyväskylän seudun kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen Hyvinvointipalvelujen kehittäminen on asetettu yhdeksi toimenpiteeksi Jyväskylän seudun vastauksessa kunta- ja palvelurakennepuitelain haasteisiin (PARAS-hanke), jonka tavoitteeksi on asetettu elinvoimaisen, fyysisesti ja sosiaalisesti ehyen Jyväskylän seudun aikaansaaminen. Hyvinvointipalvelujen turvaaminen vaatii tuekseen uusia avauksia. Hyvinvointiliiketoiminnan tueksi luotu Klemmari-konsepti linkittää irrallaan olevia toimijoita ja hankkeita vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi. Uusien teknologioiden tuominen osaksi palvelukonsepteja helpottaa ja tehostaa toimintaa ja luo pitkällä aikavälillä säästöä ja hyvinvointia aiempiin ratkaisuihin verrattuna. Hyvinvointipalveluja myydään ja jaellaan kuntien ja kuluttajien ohella mm. rakentamisen ja matkailun ammattilaisten toimesta. Monen toimijan yhteispeli vaatii tuekseen toimivaa prosessinohjausta. Pienten palveluntarjoajien mahdollisuudet osallistua aidosti palvelutuotantoon ovat olemattomat, ellei kehitetä uusia ratkaisuja prosessien hallintaan, laadunvalvontaan, sähköiseen asiointiin ja kilpailuttamiseen. (Elinvoimainen, sosiaalisesti ja fyysisesti ehyt Jyväskylän seutu - Jyväskylän seudun vastaus kunta- ja palvelurakennepuitelain haasteisiin, Jyväskylän kaupunki, 2007) 1.5. Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski kasvukäytävä Myös Keski-Suomessa näkyy maailmanlaajuinen ilmiö väestön keskittymisestä liikenneväylien ympärille. Tämän johdosta onkin maakunnassa käynnistetty laaja selvitystyö ns. kasvukäytävien vaikutuksista sekä osana Jyväskylän seudun aluekeskusohjelmaa että Keski-Suomen liiton toimesta. Jyväskylän seudun kuntien ja Äänekosken välillä on selvitetty mahdollisuutta liittyä

9 9(31) seututerveyskeskushankkeeseen, jossa on jo mukana useita kuntia Keski-Suomen eri osista. Jämsän seudun matkailun kehittämistoimenpiteet tarjoavat puolestaan erinomaisen liittymäpinnan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen hyvinvointimatkailun muodossa. Julkisten ja yksityisten hyvinvointipalveluiden toimintaprosessien kehittäminen linkittyy luonnollisesti suoraan Keski-Suomen maakunnan maaseutuasumisen kehittämistoimenpiteisiin, joissa palveluiden turvaaminen maaseudulla on merkittävässä roolissa maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämisessä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toiminnan tehostamistoimenpiteet heijastuvat tulevaisuudessa koko maakuntaan, varsinkin kun nopean vasteen ja kotiuttamisprosessien käyttöönotto saadaan viimeisteltyä. Jo näiden toimenpiteiden tarpeisiin vastaaminen avaa lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia yksityisille hyvinvointipalveluille. 2. Markkinapotentiaali ja kilpailu Hyvinvointiklusteri tarkoittaa liikunta-, terveys-, sosiaali- ja muiden hyvinvointipalveluiden sekä niihin liittyvien teknologiatuotteiden kokonaisuutta. Koko klusterin liikevaihdon arvo lähialoineen Suomessa kohoaa yli 20 Mrd. euroon (Tekesin strategia). Toimiala on merkittävästi kasvamassa samalla kun se on huomattavien rakenteellisten muutosten edessä. Alalla luvassa olevien isojen rakennemuutosten vuoksi alan kehittämisen toimenpiteiden lopputulosten näkyminen saattaa kestää huomattavankin pitkään. Hyvinvointialalla odotettavissa oleva kasvu on pidemmällä aikavälillä enemmänkin logaritminen, eli jatkuvasti kiihtyvä, eikä alan kehittymisen toimenpiteiden vaikuttavuutta saisi verrata vakiintuneilla toimialoilla vallitsevan lineaarisen kasvun kriteerien mukaan. Toisin sanoen, alan kehittäminen vaatii katseen suuntaamisen pitkälle tulevaisuuteen, jolloin tulokset ovat selkeästi nähtävissä sekä luottamusta kulloinkin valittavien kehittämistoimenpiteiden toimivuuteen. Keski-Suomessa tämä luottamus onkin näkynyt useina alaa koskettavina uusina avauksina sekä alan kehittämisosaamisen kertymisenä maakuntaan Hyvinvointiala Suomessa Suomessa hyvinvointialalla toimi vuonna yritystä, ja se on uuden osaamisintensiivisen yritystoiminnan kehittämisen kannalta lupaavimpia toimialoja. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 5 miljardia euroa, josta teknologiayritysten osuus on noin 3 miljardia euroa.

10 10(31) Hyvinvointialaan liittyvää lääketieteellistä teknologiaa viedään noin 1,5 miljardin ja liikuntateknologiaa noin 2,5 miljardin euron arvosta. Viimeisimpien tilastojen omakustanteisiin liikuntaan käytettiin Suomessa 1,5 Mrd. euroa vuodessa ja työantajat käyttivät rahaa 0,28 Mrd. Euroa. Hyvinvointiklusterin liitännäispalveluja ovat esimerkiksi hyvinvointimatkailuun, terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvät tuotteet ja palvelut. Hyvinvointipalveluiden ja liiketoiminnan merkitys Suomen kansantaloudelle on erittäin merkittävä. Kuntaliiton mukaan 25 % maan työllisyyden paranemisesta johtuu yksistään hoivaklusterista. Suomessa terveyspalvelujen kokonaistuotanto oli vuonna ,5 Mrd. euroa, josta kunnat tuottivat 75 %, yritykset 19 % ja järjestöt 6 %. Yrityksiä alalla on , niissä henkilöstöä ja liikevaihto 1,6 Mrd. euroa. Terveyspalveluyritysten liikevaihto on kaksinkertaistunut vuodesta 1996 ja yritysmäärä on lisääntynyt 43 %. Vuonna 2002 sosiaalipalvelujen kokonaistuotanto oli 5 Mrd. euroa ja vuonna 2003 yrityksiä alalla oli Henkilöstöä yrityksissä oli ja yritysten liikevaihto vuonna 2003 oli 0,4 Mrd. euroa. Liikevaihdon ja henkilöstön määrä viisinkertaistui ja yritysmäärä kolminkertaistui vuosien aikana. Hyvinvointitoimiala voidaan nähdä myös sosiaali- ja terveyspalveluja laajempana siten, että siihen kuuluvat mm. matkailu- ja kulttuuripalvelut sekä osa asumisesta. Muiden palvelujen osuuden osalta rajanveto ja tilastotietojen saanti on vaikeampaa. Matkailun osuus hyvinvointipalveluiden tuotannosta ja liikevaihdosta on tulevaisuudessa yksi lupaavimmista kasvualueista Kasvu Hyvinvointiteollisuus ja -palvelut on merkittävä markkina ja kasvuala, joka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia uusille tuotteille ja palveluille. Yli 25 % maailman nopeimmin kasvavista yrityksistä kuuluu hyvinvointisektorin toimialaan. Teollisuuden liikevaihdon kasvu on ollut keskimäärin noin 10 % vuodessa ja toimialan työpaikkojen kehitysennusteet ovat globaalisti erittäin myönteisiä. Suurin osuus markkinoiden kokonaisarvosta on palveluilla, noin ¾ osaa. Esimerkiksi USA:ssa terveydenhuoltokustannusten arvioidaan nousevan miljardista dollarista (2003) miljardiin dollariin vuoteen 2008 mennessä ja vuoteen 2012 liki 18 % BKT:sta. Samansuuntainen kehitys on tapahtumassa läntisessä Euroopassa. Uusina suurina markkina-alueina ovat nousemassa Kiina ja Venäjä.

11 11(31) 2.3. Keski-Suomi Keski-Suomen toimialakatsauksessa keväältä 2007 arvioidaan Keski-Suomen hyvinvointipalveluiden liikevaihdon olleen noin 110 miljoonaa euroa vuoden 2006 lopussa. Liikevaihdon osalta toimialaryhmään sisältyvät vain yritysmuotoiset (pääasiassa yksityiset) terveys- ja sosiaalipalveluita sekä lääkkeitä ja lääkintälaitteita valmistavat toimijat. Henkilöstöä niin yksityisen kuin julkisen puolen palveluissa työskentelee arviolta Hyvinvointiteknologiaa tuottavien yritysten liikevaihto maakunnassa arvioidaan yritysten kaupparekisteriin toimittamien tietojen mukaan olevan noin 40 miljoonaa euroa. Hyvinvointipalveluyritysten liikevaihdon vähäinen osuus valtakunnallisesta liikevaihdosta selittyy osaksi sillä, että vuosina 2004 ja 2005 valtakunnalliset lääkäriasemaketjut ovat etabloituneet Keski-Suomeen ostamalla paikallisia lääkäriasemia. Samalla toimijoiden liiketoiminta on nimellisesti siirtynyt muualle Suomeen. Hyvinvointiteknologiapuolella pääsyy löytyy lääketieteellisten laitteiden valmistuksen puutteesta. Suurin yksittäinen syy laitteiden valmistuksen puutteelle on yliopistollisen keskussairaalan ja lääketieteellisen tiedekunnan puuttuminen maakunnasta. Teknologiatuottajien uudet innovaatiot esim. Firstbeat, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiteknologian kehittämisprojektit ovat jo saaneet valtakunnalliset liikuntateknologian pääyritykset (mm. Polar, Suunto, Karhu, Exel, Mega elektroniikka, Newtest, HUR, Amer Sports) toimimaan maakunnassa ja hyödyntämään maakunnasta löytyvää osaamista. 3. Avaintoimijat ja tarjoajat Hyvinvointialalle on alkanut syntyä yrityskeskittymiä esim. Jyväskylän Kivääritehtaalle työterveyshuoltoon liittyviä yrityksiä. Valtiontaloon on keskittynyt täydentävien hoitojen ja terapioiden ammattilaisia, Grafilaan hyvinvointiteknologia-yrityksiä sekä elämys- ja liikuntamatkailua Laukaan Peurungaan, Saarijärvelle, Keuruulle, Jämsään ja Hankasalmelle. Alan yritysten kontaktit ja yhteiskumppanit ulottuvat valtakunnan laajuisista yhteistoiminnoista maailmanmarkkinoilla toimiviin yrityksiin asti. Uudempina lupaavina avauksina ovat eri toimijoiden yhteistyösuunnitelmat Oulun ammattikorkeakoulun, Tampereen VTT:n hyvinvointiteknologian ja Norjalaisen SIN- TEFin (Norjan VTT) kanssa.

12 12(31) 3.1. Alueen toimijoiden valtakunnalliset yhteydet ja verkostot Alueen kehittäjäorganisaatioilla on vahvat yhteistyöverkostot niin keskenään, kuin valtakunnallisesti. Jyväskylän seudun aluekeskusohjelma on mukana liitännäisjäsenenä valtakunnallisessa Hyvinvoinnin osaamiskeskusohjelmassa sekä aluekeskusohjelman hyvinvointipuolen hyvinvointiyrittäjyyden ja itsenäisen suoriutumisen toimintalinjoissa. Keski-Suomen klusterityössä on esiin noussut yhteishanke, Esteetön asuminen, joka on myös yksi valtakunnallisen aluekeskusohjelman itsenäisen suoriutumisen toimintalinjan pilottikohteista. Verkostoja hyödyntäen on klusterityöhön liittyvästä yhteistyöstä keskusteltu aktiivisesti myös Jokapaikan tietotekniikan ja Asumisen osaamiskeskusohjelmien kanssa. Maakunnallisesti klusterinrakentamisvaiheessa yhteistyötä on tehty Keski-Suomen maakunnallisen kehittyvän asumisen ja rakentamisen klusterin kanssa, jonka kanssa työ on edennyt yhteiseen pilottiin (Esteetön asuminen) asti. Matkailun ja CIBS-alojen klustereihin löytyy myös luonnolliset yhteydet, jotka eivät näiden alojen klusterityön myöhäisemmän aloittamisen vuoksi ole edenneet tunnusteluja pidemmälle Maakunnalliset toimijat Hyvinvointialalle löytyy maakunnasta lukuisia toimijoita ja kehittäjiä. Tärkeimmät toimijat näkyvät taulukosta 1. Taulukko 1. Hyvinvointiklusteriin liittyvät julkiset kehittäjäorganisaatiot. Toimijat Maakunnalliset kehitysyhtiöt: Koulutus-/ tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohdentuminen Jykes Oy on sitoutunut vuodesta 2004 lähtien vahvasti hyvinvointialan kehittämiseen. Keulink Oy toteutti 2007 saakka HYPI-hanketta, jolla alaa ajettiin ylös Keuruun seudulla. SSYP ja Witas ovat toteuttaneet alan kehittämistä Pohjoisessa Keski-Suomessa Klemmari-hankkeella. Keski-Suomen ammattiopistot: mm. Hyvinvointialan perustutkintoihin johtava koulutus; työelämälähtöiset ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Monialaiset ammattiopistot, jossa mm. yrittäjyyskoulutuksen kautta kehittyy uusia hyvinvointipalveluita ja yritystoimintaa; kiinteä yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin kanssa; vahva kokemus maakunnallisesta kehittämistyöstä, jota on toteutettu Taitava Keski-Suomi -verkostomallin mukaisesti.

13 13(31) Jyväskylän yliopisto (JY): Soveltaa osaamistaan monialaisesti ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja kehittämiseksi (informaatioteknologia, psykologia, nanoteknologia, sosiologia, kasvatustiede). Oppimiseen, ikääntymiseen, ja terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvä osaaminen ja tutkimus. Monitieteinen yliopisto, jossa; Suomen suurin psykologian laitos; Hyvinvointiteknologian maisteriohjelma; Suomen ainoa liikunta- ja terveystieteen tiedekunta, jossa liikunnan ja terveyden yhteyksien tutkimus, liikuntabiologia ja -lääketieteellinen tutkimus, liikuntapedagoginen ja psykologinen sekä gerontologian tutkimus ovat kaikki merkittäviä tutkimussuuntia. Luomassa omaa palvelutoimintaan perustuvaa Vivecakonseptiaan, jonka tarkoituksena parantaa liikunta- ja terveystieteellisen osaamisen leviämistä yrityksiin. Osallistuu hyvinvointiteknologian kansallisen strategisen huippuosaamiskeskittymän suunnitteluun. Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK): Hyvinvointiteknologia, innovaatio- ja liiketoiminnan kehittäminen, tuotekehitys (käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käytettävyys), logistiikka, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, palveluprosessien ja toimintamallien kehittäminen, ikääntymiseen liittyvä osaaminen (geronteknologia). Monialainen ammattikorkeakoulu, jossa hyvinvointiteknologian insinööri-koulutusohjelma ja terveyden edistämisen, automaatioteknologian ja teknologiajohtamisen ylemmät amk-tutkintoon tähtäävät koulutukset. T&K-toimintaa on jäsennetty osaamiskeskittymien avulla: hyvinvointia tukevan palvelujärjestelmäosaamisen, hyvinvointiteknologian ja hyvinvointimatkailun osaamiskeskittymät. JAMK tuottaa myös maksullista palvelutoimintaa ja aikuisille suunnattuja täydennyskoulutuksia. AAATE-jäsenyys Kansanterveyden edistämiskeskus (KANTERE): Keski-Suomen kansanterveyden edistämiskeskus aloittaa toimintansa vuonna Kantereen tarkoituksena on ehkäistä kansansairauksia ja edistää kansanterveyttä Keski- Suomessa. Keskuksen taustalla on laaja-alainen terveyden edistämisen verkosto, joka koostuu yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoista. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (KOSKE): Sosiaalialan pitkäjänteinen kehittäminen; alan käytännön toimijoiden, tutkijoiden ja kouluttajien verkostoituminen; toiminta-alueet: varhaiskasvatus, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihdehuolto ja vanhustyö, tietoteknologian käytön edistäminen. Keski- Suomen sosiaalialan toimijoiden tuntemus; kuntien sosiaalijohdon tuki ja luottamus; toimiva yhteistyöverkosto. GeroCenter Useiden toimijoiden (mm. kunnat, koulutusorganisaatiot, järjestöt) yhteinen ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä tutkimus- ja kehittämiskeskus, jonka tehtävänä on tuottaa näyttöön ja uusiin kuntoutusnäkemyksiin perustuvia toimintamalleja toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisyyn, kuntoutukseen sekä hoito- ja

14 14(31) hoivatyöhön. Synnyttänyt muun muassa yhteisiä professuureja Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Erikoissairaanhoidon osaaminen ja terveyden edistäminen. Alueellisesti ja kansallisesti profiloitunut koulutuksen järjestäjä ja toiminnan uudistamisen edelläkävijä. Keskeinen maakunnallinen toimija ja yhteistyön kokoaja; useita professuureja mm. yleislääketieteen, kliinisen fysioterapian ja gerontologisen kuntoutuksen professuurit; Vahva kumppanuus yliopistoon terveystieteiden tutkimuksen saralla. Kilpailun ja huippuurheilun tutkimuskeskus (KIHU): Huippu-urheilun ja valmennuksen monitieteinen tutkimus-, kehitys- ja palveluorganisaatio. Biomekaniikka, fysiologia, urheilupsykologia, -sosiologia ja -pedagogiikka. Tuottaa palvelututkimuksina paljon tutkimustietoa liikunta-alan yrityksille ja lajiliitoille. Tekee alueellisesti yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES): Liikunnan ja kansanterveyden edistäminen ja niiden tieteellisen tutkimuksen tukeminen sekä Suomessa että kansainvälisesti. Liikunnan ja terveyden yhteyksien tutkimus, liikuntabiologia ja -lääketieteellinen tutkimus, liikuntapedagoginen ja -psykologinen tutkimus. Koordinoi useita valtakunnallisia liikunnan ja kansanterveyden edistämisohjelmia Hyvinvointialan tuotteet ja yritykset Asiakas Hyvinvointipalvelut Liikuntateknologiat ja palvelut Asiakas Koti- ja kotisairaanhoitopalvelut Teknologia -tuottajat Teknologiapalvelut Asiakas Työterveyspalvelut Hoitopalvelut Tutkimus-, hoitoja mittauslaitteet Asiakas Kuva 3. Hyvinvointiin liittyvien tuotteiden ja teknologian kytkentä asiakkaaseen.

15 15(31) Hyvinvointiteknologiatuotteet ovat usein käyttäjän kannalta vaativia ja ne vaativat niin käyttäjäkoulutusta kuin perustietämystä niiden toimintatavasta tai mitattavasta ilmiöstä. Esimerkiksi sykemittarin hyödyllinen käyttäminen vaatii ymmärrystä sykkeen ja rasitustason välisestä fysiologisesta yhteydestä. Usein teknologiaa hyödynnetään osana palveluntuotantoa esim. hoito- tai harjoituslaite fysioterapiassa tai sähköinen harjoituspäiväkirja osana harjoituksen seurantaa. Tällöin käyttäjä saa usein kirjalliset toimintaohjeet teknologian käyttöön tai opastusta koulutuksen muodossa. Keski-Suomen hyvinvointialalla hyvinvointiteknologiaa ei nähdä erillisenä toimialana, vaan pikemminkin yhtenä hyvinvointipalveluiden mahdollistajana ja soveltuvilta osin kuluttajatuotteina. Näkemys palveluiden tuottamisen ja teknologia linkittymisestä sekä yritysten sijoittumisesta niihin löytyvät kuvasta 3. ja taulukosta 2. Taulukossa nimetyt yritykset ovat esimerkkejä alan toimijoista Keski-Suomessa. Taulukko 2. Esimerkkejä klusteriin kuuluvista eri palvelu- ja teknologiayrityksistä YRITYSTOIMINNAN PAINOPISTEET Hyvinvointipalvelut Työterveyspalvelut Koti- ja kotisairaanhoitopalvelut Hoitopalvelut Tutkimus-, hoito- ja mittauslaitteet Teknologiapalvelut Liikuntapalvelut Teknologiatuottajat YRITYKSIÄ JA TOIMIJOITA Evestep Oy, Kunnon Syke Ky, Päiväkoti Aurinkoinen Oy, Vehniän koulukodit Oy, Pomelo-koti Oy, Jämsän Palvelukoti Oy, ET - Elämisen tuki Oy, Hiawatha Oy, Hieronta-akatemia, Eräopaspalvelu Jukan tokka, Primo Health Finland Oy, Kuntoutuskeskus Peurunka, Mehiläinen, Medivire, Suomen Terveystalo, Plus- Terveys-ketjun yritykset, Harmonia Oy, Hyvän olon piste, Kotisairaanhoito- ja terveydenhoitopalvelu Eeva-Liisa Taipale Oy, Medivire Hoiva Oy/Dementiakodit, Visitas Oy, Kotisun Oy, Sivina Oy, Jelppis Oy, Terhimaaria, SR-tomuliina Kunnon Syke Ky, Keski-Suomen kuntoutuspalvelu Ky, Hieronta-akatemia, Toimintakeidas, Hiawatha, Fysioterapiatuottajat, Metitur, Magnasense, Corusfit, Emfit, Prodetec, Doseco, SciReha ACE Solutions, Suncom Systems, PeetterSport, Firstbeat, Afetco, CorusFit, Idean, MobileTools, SRD, Murea KuntoKompassi, Hutunki, Suomalainen Vesiliikuntainstituutti, PeetterSport, Kuntomaailma, Primo Health Finland Oy, LIKES, Peurunka Suomalainen vesiliikuntainstituutti Oy, NorthWave Oy, Firstbeat Technologies Oy, Smartum, TaitoTiimi, Silenta, Penaudio

16 16(31) 3.4. Prosessit Hyvinvointiklusterin kehittämisprosessien määrittäminen tehtiin yhteistyössä yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa perustuen yrityksiltä saatuihin ja kerättyihin kehittämistarpeisiin ja ideoihin. Ffowcs-Williamsin klusterin kehittämisen ajatuksen mukaan, kerättyjen ideoiden ympärille koottiin alateemaryhmiä, jotka jatkavat tarkkojen toimenpiteiden suunnittelua projektiasteelle. Taulukosta 3. näkyy yritysten ilmaisemien tarpeiden ja ongelmien ratkaisuun suunnitellut yksittäiset toimenpiteet. Rajaus tarpeiden ja toimenpiteiden kohtaamisessa perustuu toimenpiteen pääasialliseen vaikutukseen, joten sama toimenpide voi täyttää useamman tarpeen tai ongelman. Taulukko 3. Yritysten tarpeiden ja ongelmien ratkaisuun tähtäävät toimenpiteet. TARVE/ONGELMA Liiketoimintaosaamisen kehittäminen Yritysten sisäiset toimintaprosessit TOIMENPIDE 1) Tuotteistaminen 2) Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3) Yhteinen asiakastietojärjestelmä 4) Yrityskohtainen konsultointi 5) Verkostokumppanuudet 6) Uudet yhteistyö- ja jakelumallit 7) Yritysten strateginen suunnittelu ja päätöksenteko(konsultit) 1) Tehokkaat toimintamallit ja prosessit sekä niiden levittäminen 2) Vapaiden asiakaspaikkojen hallintajärjestelmä 3) Toiminnanohjausjärjestelmät 4) Palveluseteli 5) Automaattinen lääkeannostelija 6) Yrityskohtainen konsultointi

17 17(31) Myynti- ja markkinointi Uudet teknologia- ja tuotekonseptit Työterveyshuolto 1) Myynti- ja markkinointikoulutus 2) Uudet jakelu- ja markkinointipaikat, kuten hvmatkailu, uudisrakennuskohteet 3) Yhteismarkkinointi 4) Yhteinen kanta-asiakasohjelma 5) Klemmari 2.0 6) Klusterin viestintä 1) Älykkäät kuntosalit ja liikuntaympäristöt 2) Liikunnalliset pelit 3) Automaattinen lääkeannostelija 4) Digikynä toiminnanohjauksen ja raportoinnin työkaluna 5) Sähköiset seurantajärjestelmät 1) Työssä jaksamisen toimintamallien kehittäminen ja edistäminen (hyvinvointijohtaminen) 2) Ennaltaehkäisevät ohjausmallit ja niihin liittyvät palvelut 3) Tehokkaiden toimintaprosessien rakentaminen 4) Uusien teknologioiden hyödyntäminen Kehittämisprosessit sekä vuosille 2007 ja 2008 määritetyt kehittämisteemat on koottu kuvaan 4. Tulevat kehittämisteemat määritellään vuosittain yritys- ja klusterifoorumeissa. Projektien suunnittelussa pyritään huomioimaan yksityisten ja julkisten toimijoiden (ns. public-private partnership) rajapinnat. Tutkimukset ja selvitykset Kehitysteemat: - Myynti ja markkinointiosaaminen - Jakelukanavat - Työterveyshuolto - Toimintaprosessien kehittäminen Viestintä Uudet teknologiat Teknologioiden hyödyntäminen Kuva 4. Hyvinvointiklusterin kehittämisprosessit ja teemat

18 18(31) Kuvassa 4. näkyvien prosesseissa kehittämisen lähtökohtana ovat tutkimukset ja selvitykset ja eri toimenpiteiden hyödyt on oltava ennustettavissa ennalta käsin. Tärkeinä ja lähes kaikkia koskettavina prosesseina nähtiin viestinnän, teknologioiden hyödyntämisen ja uusien teknologioiden tuottamisen edistäminen, kun taas kehitysteemat (myynti ja markkinointi, jakelu, työterveyshuolto ja toimintaprosessien kehittäminen) ovat pääosin yrityskohtaisia ja tarvelähtöisiä toimenpiteitä. Elämyksellisyys koettiin merkittäväksi lisäarvoksi asiakkaalle, kun taas innovatiivisten palveluiden tuottaminen nähtiin keinona tuottaa uusia palvelu- ja tuotekonsepteja. Taulukossa 4. näkyy klusterin ohjelmatason toimintasuunnitelma, jossa toimenpiteet on kuvattu pääpiirteittäin. Merkittävin riski klusterin kehittymiselle on kärsimättömyys ja asioiden ylisuuri hypetys. Kuten aikaisemmin on mainittu, alan niin Suomessa kuin muualla maailmassa odotettavissa oleva kasvu on pidemmällä aikavälillä enemmänkin logaritminen, eli jatkuvasti kiihtyvä, eikä alan kehittymisen toimenpiteiden vaikuttavuutta saisi verrata vakiintuneilla toimialoilla vallitsevan lineaarisen kasvun kriteerien mukaan. Tämän vuoksi riittävä kärsivällisyys alan kehittämiseen laitettujen panosten realisoitumiselle tulevaisuudessa on oleellista. Toisena merkittävänä riskinä on nähtävissä riittävän liiketoimintaosaamisen puute alalle syntyvissä ja siellä jo olevissa yrityksissä. Tulevaisuudessa julkisen palveluntuotannon siirtyy soveltuvilta osin palveluostoiksi, ja tällöin kannattavaan liiketoimintaan pääsevät käsiksi vain ne yritykset, joiden liiketoimintaosaaminen ja sisäiset prosessit ovat riittävän tehokkaita kannattavan toiminnan pyörittämiseen.

19 19(31) Taulukko 4. Klusterin ohjelmatason toimintasuunnitelma Lähihistoria Nykytilanne 2007/03 Lähitulevaisuus Visio 2012 Miksi? Kasvuhalu pieni, riittää kuin itsellä on töitä Teknologian hyödyntäminen vähäistä Kilpailua, ei mielellään yhteistyötä Megatrendit edelleen havaittavissa Kunnat ulkoistavat palveluntuotantoaan Terveydenhuollon kulut kasvavat Yhteistyö ja verkottuminen lisääntyy Toimintamallien leviäminen maakunnallisesti Osa yrityksistä kasvaa, osa lopettaa toimintansa Yksilöiden maksuhalukkuus hv-palveluille kasvaa Tehokas yksityinen palveluntuotanto merkittävässä osassa terveydenhuoltojärjestelmässä ja hyvinvoinnin tuottamisessa Uudet teknologiaratkaisut tehostavat palveluiden tuottamista ja laatua Hyvät toimintamallit levinneet kansallisesti Mitä? W ellness Dream Lab Klemmari (JKL) Useita eri toimijoiden omia hankkeita Klemmari (JKL, Saarijärvi) Työterveyshanke Toimijoiden omat hankkeet loppuneet tai loppumassa Toimintaprosessien kehittäminen maakunnallisesti Osaamishyppy kaikille toimijoille Asiakaskannan laajentaminen, ei pelkästään huonokuntoisille Myynnin, jakelukanavien ja verkostojen kehittäminen Laajoja useiden toimijoiden yrityslähtöisiä kehityshankkeita Maakunnalliset kokonaisuudet Liitännät asumisen ja matkailun palveluntuotantoon vahvoja Miten? Julkinen toimija yritystä projektit, joissa ei toimintaa rahoituksen loppumisen jälkeen Interventio-tyyliset projektit Koulutushankkeet Pilotit Viestintä Hankeportfolion kokoaminen Usean toimijan yhteiset projektipohjaiset hankkeet Verkostoyhteistyö palvelutoiminnassa Liiketoiminta- ja verkostokoulutus Teknologian käytön edistäminen Edistetään toimintaa, jossa maksajana on muu kuin kunta Hankeportfolion aktiivinen johtaminen Rahoituksen kohdistus osumakohtiin Projekteissa liukuma kaupalliseen toimintaan Edistetään toimintaa, jossa maksajana on muu kuin kunta Ketkä? JSP Oy, Jykes Oy, SSYP Oy JAO, JY, JAMK, KSSHP, KESLI, KOSKE, Jykes Oy, SSYP Oy JAO, JY, JAMK, KSSHP, KESLI, KOSKE Maakuntatasolla yhteistyö Yritykset, Koulutusorganisaatiot Yritykset Maakunnalliset toimijat virrat ja tulosmittarit Uudet yritykset Uudet työpaikat Uusi liikevaihto Uudet yritykset Uudet työpaikat Uusi liikevaihto Uudet työpaikat Uusi liikevaihto Vuosikate Uudet työpaikat Uusi liikevaihto Vuosikate

20 20(31) 3.5. Viestintä Koska hyvinvointiklusterin ohjaaminen perustuu visiojohtamiseen, on viestinnän rooli klusterityössä oleellinen. Yhteisen vision tarkoituksena on innostaa ja vahvistaa yhteistä identiteettiä sekä jäsentää eri toimijoiden roolia. Yhteinen visio vähentää myös muutosten aiheuttamaa epävarmuutta. Kaiken klusterin liittyvän viestinnän on tuettava visiota ja sen toteutumista. Klusterin ohjauksessa päämääränä on aina vision toteutuminen. Toimivan klusteriviestinnän edellytyksenä on avoin, rehellinen ja ajantasainen viestintä, jonka tarkoituksena on tukea alan kehitystä. Viestintää käytetään promovointiin jakamalla tietoa liikunnan, terveyden ja toimintakyvyn eri osa-alueista ja keinoista vaikuttaa niihin. Tärkeä osa viestintää on klusterin yritysten ja eri toimijoiden esittely ja niiden toiminnan uutisointi. Tällöin asiakkaiden tietämyksen lisäksi yritysten tuntemus omasta alasta lisääntyy. Viestinnän toteuttamiseen käytetään useita erilaisia kanavia. Osa viestinnän kanavista on klusterille yhteisiä kanavia, joihin kaikki sidosryhmät voivat tuottaa omia sisältöjään ja osa kanavista puhtaasti klusterin ohjaukseen käytettäviä kanavia. Alkuvaiheessa pääviestintäkanavat ovat Humantech News (www.humantech.fi), Klemmari (www.klemmari.org) sekä klusterityön aikana kootut postituslistat. Viestinnän suunnittelu toteutetaan tarkempana syksyn 2007 aikana, jolloin yritysten kanssa ideoidaan erilaisia keinoja viestinnän kehittämiseksi. Näitä keinoja voivat olla www-sivustot, markkinointikampanjat valituissa kohderyhmissä hyödyntäen lehtiä, tv:tä tai radiota. Eräänä toimenpiteenä on järjestää hyvinvoinnin teemavuosia, joiden markkinointiin pyritään ottamaan mukaan myös maakunnan päämediat. Viestinnän konkreettiset toimenpiteet: Hyvinvoiva Keski-Suomi sloganin käyttöönotto Yhteiset markkinointikampanjat ja mainosliitteet hyvinvointipalveluiden ja tuotteiden näkyvyyden ja saatavuuden lisäämiseksi Toteutuneiden toimenpiteiden ja tutkimusten tulosten viestiminen Hyvinvoinnin teemavuodet: 2008 Hyvinvointi työssä tai koulussa, 2009 Hyvinvointi kotona, 2010 Hyvinvointi vapaa-aikana, 2011 Ravinto hyvinvoinnin tukena Yrityssenssien ja HP Bazaar kaltaisten tapahtumien järjestäminen

21 21(31) Hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden tunnettuuden edistäminen eri viestintäkanavien kautta 3.6. Uudet teknologiat ja niiden soveltaminen Koska teknologia nähdään merkitsevänä tekijänä uusien palveluiden tuottamisessa, on teknologiakehityksen seuranta oleellista. Keski-Suomessa teknologiakehitys on vähäistä, joten on erityisen tärkeää, että klusterin toimijat ovat valmiita kokeilemaan ja omaksumaan myös muualla kehitettyjä uusia teknologiaratkaisuja. Tarkoituksena on kehittää yhteinen toimintamalli riskinhallintoineen, jolla yrityksistä saadaan nopeita uusien toimivien teknologioiden omaksujia. Kokeiluhaluiset palveluyritykset luovat uutta tietoa kehittyvistä asiakastarpeista ja mahdollistavat uusien teknologiayritysten tai -tuotteiden syntymisen maakuntaan. Eräs merkittävistä teknologiavaikutuksista on teknologian rooli yritysten sisäisten ja ulkoisten toimintaprosessien kehittäjänä ja tehostajana. Klusterin ohjauksessa pyritään aktiivisesti edistämään uusien toimivien teknologioiden kokeilua ja hyödyntämistä. Yksi uusista teknologiateemoista ovat eri kohderyhmille suunnatut älykkäät kuntosalit ja liikuntaympäristöt. Älykkäiden ympäristöjen avulla voidaan lisätä hyvinvointiin liittyvien tuotteiden elämyksellisyyttä ja virikkeellisyyttä, esimerkkinä liikunnalliset ja motivoivat pelit ja niiden hyödyntäminen osana matkailua tai ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa Tutkimukset ja selvitykset Tutkimusten ja selvitysten tavoitteena on tuottaa uutta ja oleellista tietoa markkinatrendien kehityksestä sekä edistää hyvinvointialan tutkimusten tulosten hyödyntämistä yrityksissä. Markkinatrendien seuranta ja tiedon levittäminen on oleellinen osa yritysten kilpailukyvyn ylläpitämistä. Asiakastiedon kerääminen palvelutoiveista, tarpeista, asenteista ja kokemuksista auttaa alan yrityksiä kannattavan liiketoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Uuden tutkimustiedon luominen ja levittäminen synnyttää uusia ansaintamahdollisuuksia alalle.

22 22(31) Hyvinvointiklusterin valmisteluvaiheessa esiin nousseita ja toteutettavia tutkimuksia ja selvityksiä ovat: Laaja käyttäjätutkimus erilaisten yksilöiden ja perheiden (avioparit, lapsiperheet jne.) toiminnasta, jonka avulla voidaan tunnistaa erilaisia elämisen toimenpiteisiin liittyviä ongelmakohtia ja epäjohdonmukaisuuksia sekä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tutkimus ennaltaehkäisevien työterveysmallien sekä niiden verkostojen arvoketjuista ja ansaintalogiikoista taloudellisesti kannattavien ja asiakkaalle edullisien toimintaprosessien luomiseksi. Yritysten ja kuntien hyvinvointijohtamisen tilanneselvitys Hyvinvointialan markkinaselvitys Keski-Suomessa eri osa-alueilla: työhyvinvointi, liikunta, vapaa-aika Selvitys keskeisten täydentävien hoitojen asemoitumisesta Euroopassa 3.8. Myynti, markkinointi ja jakelu Tavoitetila vuodelle 2012: Hyvinvointialan yrityksillä on Keski-Suomessa yhteisiä kansainvälisiä myyntikanavia ja markkinointirenkaita, jotka hyödyntävät niin yhteistä asiakasrekisteriä kuin eri medioihin tuotettuja markkinointimateriaaleja. Maakunnassa ymmärretään kannustavan kilpailun alalle tuomat hyödyt ja ollaan avoimia markkinoille tuleville uusille innovaatioille, toimijoille ja yhteistyökumppaneille. Hyvinvointialan yritykset ovat aidosti verkostoituneita ja etsivät aktiivisesti uusia toimintamalleja ja kumppaneita toimintansa kehittämiseksi. Asiakas- ja käyttäjätarpeiden ymmärtäminen on tärkeää niin tuotekehityksen ja tuotteistamisen kuin markkinoinninkin onnistumisen suhteen. Tuotteita ja palveluita, jotka eivät täytä jotakin asiakastarvetta on hankala myydä ja markkinoida onnistuneesti. Myynnin ja markkinoinnin on puolestaan ymmärrettävä mitä asiakastarpeita myytävät tuotteet ja palvelut täyttävät. Maakunnan hyvinvointialan yrityksillä kuten kaikilla pk-yrityksillä on usein puutteita liiketoimintaosaamisessa ja tällä alalla pääasiassa jakelujärjestelyissä sekä myynti- ja markkinointiosaamisessa. Näiden osaamisten kehittäminen tapahtuu useilla eri toimenpiteillä, joista käytännön myynti- ja markkinointikoulutus on jo suunnitteluvaiheessa. Tämä toimenpide

23 23(31) auttaa suoraan käytännön myyntitoimenpiteiden osaamisessa eikä liiku vain teoriatasolla. Osaamisen lisääntyessä koulutusta olisi hyvä suunnata uudelleen myyntiin ja markkinointiin liittyvien strategisen tason liiketoimintaosaamisen tarpeisiin. Yritysten pienen koon vuoksi niiden markkinoinnin näkyvyys ja sen vaatima panos ei ole taloudellisesti kovinkaan kannattavaa. Tämän ongelman ratkaisuksi on suunniteltu yhteisten jakelu- ja markkinointikanavien rakentamista. Näistä kanavista Klemmari-palvelu on jo käytössä. Lisäksi yritysten välillä pyritään rakentamaan verkostokumppanuuksia, jolloin yritykset voivat myydä ja markkinoida yhteistä kokonaispalvelua ja näin saada synergiahyötyjä. Toimivan verkostokumppanuuden vaatimuksena on kuitenkin yrityskohtaisten palveluiden tuotteistaminen ja paketoiminen helposti ostettavaksi kokonaisuudeksi. Ostettavuus edistyy viimeistään hyvinvointi- ja palveluseteleiden käytön leviämisen jälkeen, mutta edellyttää kuitenkin yrityksiltä tuotteistettuja palvelutuotteita. Markkinapaikkana maakunnassa sijaitsevat matkailukohteet puolestaan tarjoavat tulevaisuuden mahdollisuuden esimerkiksi luontoliikunnan ja erilaisten hoito- ja hyvinvointipalveluiden tuottajille. Myös klusterin omalla viestinnällä on tärkeä ja näkyvä rooli yritysten markkinoinnin kannalta. Viestinnän rooli korostuu entisestään jos suunnitelmat alan yhteisen asiakasrekisterin ja kanta-asiakasohjelman rakentamisesta toteutuvat. Yksittäisiä jakelun, myynti- ja markkinointiosaamisen kehittämisen toimenpiteitä ovat: Hyvinvointiseteli -järjestelmän tuottaminen Asiakkaiden motivointi- ja porkkanajärjestelmän kehittäminen Myynti-/markkinointiosaaminen o Osa koulutuksesta kaikille yhteistä, osa yrityskohtaista o Toteutuspilotti yhteistyössä JAMK:in ja yritysten kanssa (keskittyy käytännön asioihin kuten myyntipuheluihin jne.) Yhteisen asiakasrekisterin luominen/hankkiminen (esim. verkkopalveluna selaimella käytettävä) Maakunnallinen kanta-asiakasohjelma Vapaiden asiakaspaikkojen seurantajärjestelmä eri ryhmille (liitäntä asiakasrekisteriin) o Perhekodit o Sairaan lapsen kotihoito o Kotisairaanhoito

24 24(31) o Kotipalvelut o jne. Uudet markkinointi- ja myyntipaikat, kuten matkailukohteet Yritysten, seurojen ja yhdistysten yhteistyö hyvinvointituotteiden markkinoinnissa (esiselvitys käynnissä) 3.9. Työterveyshuolto Tavoitetila vuodelle 2012: Keski-Suomessa toimii Kela-korvattavuuden ansainnut terveyttä edistävä ja ohjaava kokonaisvaltainen yrityksistä koostuva työterveysverkosto, jonka palveluja voidaan ostaa yritysten tarjoamilla hyvinvointiseteleillä. Työterveyshuolto on viime aikoina noussut yhdeksi hyvinvointialan merkittävimmistä mielenkiinnon kohteista. Syynä tähän voidaan pitää sitä, että työterveysalalla asiakkaiden kustannushyöty on helpommin todennettavissa eikä uusien toimintatapojen ja muutosten toteutuminen kestä niin pitkään kuin julkisen työterveys- ja terveydenhuollon puolella. Kustannusvaikutusten tunnettuuden lisäännyttyä on asiakkaiden maksuvalmius kasvanut ja näin nostanut toimialan houkuttelevuutta liiketoiminnan näkökulmasta. Työterveyshuollon toiminnan painopisteen siirtyessä yhä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan, tarvitsee toimiva laaja-alainen työterveyshuolto useista eri alojen ammattilaisista koostuvan osaamisen. Minkään yksittäisen työterveystoimijan ei ole kannattavaa pitää näitä ammattilaisia omalla palkkalistallaan, vaan toiminta kannattaa pyörittää verkoston avulla. Oleellista toiminnassa onkin sellaisten avoimien yritysverkostojen synnyttäminen ja rakentaminen, jotka tarjoavat ansaintamahdollisuuden kaikille osallistujille. Mukana verkostossa voi olla esimerkiksi työnohjaus-, liikunta- ja terveyskonsultteja, eri lääketieteen osa-alueiden asiantuntijoita, liikuntapalvelujen tarjoajia jne. Ollakseen kannattavaa, on verkoston toimintaprosesseja tutkittava ja kehitettävä sekä pystyttävä havainnollistamaan tehokkaan, yksilön tarpeet huomioon ottavan ja ennaltaehkäisevän toiminnan kustannusvaikuttavuus. Ensimmäistä työterveyshuoltoon keskittyvää palveluverkostoa on koottu alan yritysten toimesta ja toiminnan pilotointi alkaa syksyn 2007 aikana. Eräänä pilotoinnin päämääränä on selvittää ko. verkostoon liittyvä arvoketju ja sen ansaintalogiikka. Myös

25 25(31) yksilön motivointikeinot ja porkkanat ovat oleellisessa osassa asiakkaan riittävän sitoutumisen ja toimenpiteiden tuoman hyödyn saavuttamiseksi Toimintaprosessien kehittäminen Tavoitetila vuodelle 2012: Keski-Suomen hyvinvointiyritykset tekevät kannattavaa liiketoimintaa kehittyneiden ja tehokkaiden toimintaprosessien ansiosta. Yritykset hyödyntävät teknologiaa sisäisten prosessiensa automatisoimiseksi ja kykenevät tuottamaan korkealaatuisempia palveluita asiakkaalle Yksityisen palvelutuotannon oletetaan olevan julkista palveluntuotantoa tehokkaampaa. Tämä oletus pitää paikkansa vain jos yksityisten palveluntuottajien toimintaprosesseja saadaan yrityskohtaisesti tehokkaammiksi. Tehokkuuden lisäys voi tapahtua joko teknologiaa hyödyntämällä esimerkiksi toiminnan ohjauksen ja automatisoitujen laskutusjärjestelmien avulla tai luomalla uusia kannattavan liiketoiminnan mahdollistavia toimintamalleja. Toimintaprosessien kehittäminen kohdistuu aina yksittäisten yritysten sisäisten prosessien kehittämiseen, vaikka lopputuloksena olisikin laaja yhdessä toimiva yritysverkosto. Verkostomaisen toiminnan leviäminen mahdollistuu vain jos verkostojen ansainta-, liiketoiminta- ja toimintamallit ovat järkeviä ja kannattavia. Usein tämä vaatii yhteisiä tietojärjestelmiä, jotka ovat välttämättömiä toiminnasta aiheutuvien transaktiokustannusten minimoimisessa. Prosessien kehittämisessä lopullisena päämääränä on saada yritykset kehittämään itse omaa toimintaansa järkevämmäksi sekä jakamaan kokemuksiaan toimintansa kehittämisen aikaisista onnistumisista ja virheistä. Alkuvaiheessa tämä vaatii kuitenkin ns. kriittisen massan aikaansaamista yritysten ulkopuolelta tulevan koulutuksen ja konsultoinnin avulla, ennen kuin tieto voi levitä eteenpäin.

26 26(31) Pilotit Hyvinvointiklusterin ensimmäisiksi toimenpiteiksi nimettiin klusterityön aikana esiin tulleet ja jo käytännön suunnitteluvaiheeseen edenneet projektit: Myynti- ja markkinointikoulutus (syksy ) Osallistujat: JAMK (päätoteuttaja), Jykes, yritykset Tavoite: Pilotissa kehitetään uudentyyppinen yrityslähtöinen myynti- ja markkinointikoulutus, jonka tapaista toimintaa voidaan tarjota eri klustereihin kuuluville yrityksille. Aluksi koulutus kuitenkin pilotoidaan hyvinvointialan yrityksien kanssa. Ideana on käydä läpi käytännön tasolla myynnin ja markkinoinnin eri tilanteita, esimerkiksi myyntipuheluita, esitteiden sisältöjä jne. Toteutusmallissa osa koulutuksesta on kaikille yhteistä teoriataustaa ja osa yrityskohtaista koulutusta. Koulutuksen tarkka toteutustapa suunnitellaan yhdessä yritysten kanssa. Klemmari 2.0 (kesä ) Osallistujat: Jykes (päätoteuttaja), yritykset Tavoite: Hankkeessa tuotetaan Klemmari-palvelun uusi parannettu versio. Klemmari 2.0:ssa palvelujen löytäminen on helpompaa ja tavoitteena onkin uuden version avulla parantaa Klemmari-konseptin näkyvyyttä ja toimivuutta. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on tuottaa Klemmariin sisäiset hyväksyntäkriteerit, jolloin sen kautta palvelujaan markkinoivien yritysten toiminnan laatu on riittävää vastaamaan julkisen terveydenhuollon asettamiin vaatimuksiin. Työterveyden verkostopilotti (syksy ) Osallistujat: PlusTerveys (päätoteuttaja), Visita, Debaatti, FinnCoach, Kuntosydän, Helena Pohjanvirta, Marjatta Vester, KuntoKompassi, PuistoKlinikka, CorusFit, Jyväskylän Röntgenpalvelut, Kuntokeskus Positive, Jykes (tuki), Jamk (tuki), Jy (tutkimus) Tavoite: Hankkeen tavoitteena on synnyttää yhteistyöverkosto ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja työterveyshuollon palvelukokonaisuuksien tuottamiseen. Hankkeen aikana selvitetään arvoketjun määräytymiseen vaikuttavat tekijät sekä pyritään rakentamaan kannattava toimintamalli ennaltaehkäisevälle terveydenhuollolle.

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2014. Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset

TEM raportteja 20/2014. Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset TEM raportteja 20/2014 Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset Elinkeino- ja innovaatio-osasto 3.7.2014 Sisällys Liikuntaliiketoiminnan luvut... 4 1. Johdanto... 5 2. Kuinka selvitys tehtiin?...

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla Ari Hyyryläinen Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla -näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen ja palvelualojen yritysten kehittämiseen Tulevaisuuden osaaminen ja työssä oppiminen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot