Mikä muotoilussa maksaa? seminaarin satoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä muotoilussa maksaa? 14.4.2000 seminaarin satoa"

Transkriptio

1 Ville-Matti Vilkka Mikä muotoilussa maksaa? seminaarin satoa Muotoiluinstituutin täydennyskoulutus järjesti huhtikuussa seminaarin, jossa oli tarkoitus pohtia muotoilun ja rahan suhdetta. Alustusten teemat vaihtelivat kuluttamisen teemoista koulutuksen kautta tuotteen suunnittelun kysymyksiin. Vaikka itse rahakysymys jäikin varsin vähälle huomiolle nousi seminaarissa esiin monia muotoilun kannalta tärkeitä asioita. Esineiden arvosisältö Markkinointisemiootikko Vaula Norrena aloitti seminaarin nostamalla muotoilun esiin arvokysymyksenä. Hänen mukaansa ihmiset löytävät itsensä tuotteiden kautta. Muotoilu personoi esineet ja antaa niille funktion lisäksi emotionaalisen latauksen. Näin samaa funktiota palveleva esine eri näköisenä korostaa käyttäjänsä kulloistakin mielialaa tai elämäntilannetta. Esineen kohdalla Norrenan mukaan ei enää kysytä kuinka esine palvelee minua vaan kuinka esine sopii minulle. Esineitä valittaessa kuluttaja etsii itsensä näköisiä esineitä, jotka vahvistavat hänen identiteettiään. Norrenan sanoin esineet järjestävät elämäämme ja ympäristöämme merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Esineiden muotoilu erottaa ne toisistaan ja luo niistä näin eri arvoisia. Kuluttaja valitsee omien arvojensa mukaisia esineitä. Norrenan mukaan tämä valitseminen ei ole järkiperäistä vaan pikemminkin yleisen arvoilmapiirin mukaista. Hänen mukaansa jokainen aikakausi tuottaa omanlaistaan muotoilua. Kovat arvot näkyvät nousukauden esineissä ja toisaalta lama näkyy pehmenevinä muotoina. Näin esineet välittävät ja kuljettavat arvoja ihmisten elämään. Muotoilijoille Norrena antoi evästykseksi ajatuksen, että designiin tulisi tiivistyä kohderyhmän historia, sosiaalinen struktuuri, moraali ja näkemys tulevaisuudesta. Hänen mukaansa näiden ei tarvitse olla harmonisessa suhteessa vaan tuote voi olla myös ristiriitainen kuin elämä itse.

2 Erityisesti tuotteiden markkinoinnissa tämä tuleekin esiin. Esimerkiksi maito on yhtä aikaa korkean teknologian tuottama funktionaalinen elintarvike mutta myös puhdas ja luonnollinen. Samoin on myös Levi s - tuoteperheen kanssa, univormu ja yksilöllisyys tuodaan yhtä aikaa esiin. Muotoilusta puhuessaan Norrena hehkutti sen puolesta, että muotoilu on nykyisessä maailmassa tullut korvaamaan sitä kaikkea, minkä väitetään puuttuvan. Intuitio, leikittely, tunteet sekä niiden kautta tapahtuvat tavaravalinnat antavat ihmisille tilaa järkevyyttä korostavassa maailmassa. Muotoilusta tulee yhä enemmän valintakriteeri jolloin esineiden suunnittelun lähtökohdat eivät ole enää ole funktionaalisia tai järkiperäisiä. Norrenan mukaan ennen oli tärkeää tuottaa toimivia ja tehokkaita esineitä, joiden käyttäjään suhtauduttiin kuin vähä-älyiseen. Nyt tuotteen tärkeitä ominaisuuksia ovat sen merkitys oman elämän rakentajana ja käyttäjälähtöisyys. Esineiden tulee palvella ihmisten arvomaailmaa kaikilla tasoilla. Muotoilu kilpailutekijänä Timo Helenius (Manager, Trade Marketing, Nokia Mobile Phones) jatkoi oikeastaan siitä mihin Norrena jäi. Hän konkretisoi Nokian näkökulmasta kuluttajan ja muotoilun suhdetta. Hänen mukaansa tuotteen kannalta on olennaista kaikki, mikä on sen ympärillä. Pakkaus, lisälaitteet, myymälän sisustus ja markkinointi ovat olennainen osa tuotetta. Lisäksi tuotteella pitää olla sukunäköä suhteessa saman tuotemerkin muihin tuotteisiin. Heleniuksen mukaan tuotteiden täytyy myös jatkuvasti uudistua ja kehittyä käytettävyyden ehdoilla. Hän muistutti kuitenkin, että tuote täytyy voida myös valmistaa. Muotoilun merkityksen Helenius nosti esiin yhtenä tärkeänä markkinointia edistävänä tekijänä. Hänen mukaansa kaikki asiakasryhmät ovat tutkimuksissa pitäneet muotoilua tärkeänä matkapuhelimen valintakriteerinä. Lopuksi Helenius toi esiin, kuinka muotoilusta tulee entistä tärkeämpi kilpailutekijä tulevaisuudessa, jolloin ihmiset eivät enää hanki ensimmäistä puhelintaan vaan hankkivat uusia. Erot eri valmistajien

3 puhelinten teknisissä ja käytöllisissä ominaisuuksissa pienenevät, jolloin muotoilun merkitys tulee kasvamaan. Tässä mielessä muotoiluun panostaminen kannattaa. Muotoilulla menestykseen Tutkija Inari Holttinen Muotoilun tutkimuslaitokselta toi keskusteluun, kuinka tärkeää yritysten olisi muotoilun keinoin ostaa kuluttajan sydän. Yritykset eivät voi enää tuudittautua ajatukseen suojatuista markkinoista ja uskollisista asiakkaista. Maailma muuttuu kokoajan pienemmäksi ja avoimemmaksi mutta samalla myös tarjonnan määrä kasvaa, niin yritysten kuin tuotteidenkin. Tällöin muotoilu on yksi keino erottautua. Holttisen mukaan yrityksille on elintärkeää tunnistaa toimintaympäristönsä merkit ja kyetä hallitsemaan mediaa. Hyvä tuote ei riitä, sillä on oltava myös julkisuusarvo. Kuluttajat ovat hänen mukaansa myös entistä kärsimättömämpiä tuotteen ominaisuuksien suhteen. Tuotteen pitää aueta nopeasti kuluttajalle, mikä on omiaan korostamaan muotoilun merkitystä. Muotoilun tutkimuslaitoksen, jota Holttinen edusti, tehtävänä on tuottaa muotoilutietoa asiakkailleen. Markkina-analyysit, brandi-identiteettien kartoitukset ja erilaiset testaukset tuottavat tietoa, jonka tarkoituksena on kohentaa yritysten kilpailukykyä. Tutkimukset räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan, jolloin kysymykseen tutkimuksen kustannuksista on vaikea vastata. Holttisen mukaan kysymys ei kuitenkaan ole kokonaisuudessa kovin suurista summista. Esimerkiksi brandianalyysien hinta on kymmenestätuhannesta ylöspäin, tavallisemmin kuitenkin viidenkymmenen ja sadantuhannen välillä. Tutkimuksissa käytetään tavallisesti asiakasraateja, asiantuntijoita ja kehityskeskusteluja yrityksen kanssa. Mitä muotoilija tekee? Muotoilija Pekka Toivanen toi ammattimuotoilijan näkemyksenä keskusteluun omassa esityksessään kaksi teesiä. Ensimmäisen mukaan muotoilusta maksetaan liian vähän eikä tiedetä, mitä muotoilijan kanssa

4 voisi tehdä. Toisessa teesissään hän näkee, että ensimmäisen teesin pessimismi on korjaantumassa. Muotoilu on nousemassa arvossaan niin, että siitä maksetaan liikaa. Tilanne syntyy silloin, kun ei tiedetä mistä muotoilussa oikeastaan pitäisi maksaa. Hyvää muotoilupalvelua ei ehkä osata erottaa huonosta. Toivasen mukaan muotoilijan työ on hyvin vaikeasti hahmottuva kokonaisuus, mitä ei edesauta muotoilijan työhön liitetyt käsitteet kuten ideoija, lisäarvon tuottaja, brandin rakentaja, käytettävyys, kierrättäjä, yllättäjä, provosoija tai suunnitelman täydellistäjä. Kun lisäksi sama muotoilija voi saada tehtäväkseen niin hammasharjan kuin autonkin suunnittelun paljastuu muotoilun laadullinen puoli. Muotoilukoulutuksessa tämä ongelma on Toivasen mukaan vähitellen oivallettu. Hyvään lopputulokseen pääsee erikoistumalla, mitä on jo alettu toteuttaa. Esimerkkinä hän nosti esiin Lahden muotoiluinstituutin pakkaussuunnittelun koulutuksen. Paineita erikoistumisen suuntaan Toivanen löytää myös tulee yritysten suunnalta, joiden ympärillä alkaa pyöriä monenlaista muotoilu-alkuista ammattilaista kuten muotoiluostajia, muotoilustrategeja tai muotoilumarkkinoijia. Erikoistuminen voi olla Toivasen mukaan myös urautumista. Muotoilija menettää urautuessaan kykynsä keksiä ja yllättää kuin laulaja äänensä. Tämän vuoksi laatua on myös hypätä muotoilutehtävästä toiseen. Toivanen näkee muotoilijan työn hyvin kokonaisvaltaisena. Hyvällä muotoilijalla on kyky astua sisään siihen kenttään, jossa tuotetta käytetään ja toisaalta sinne, missä sitä valmistetaan. Muotoilu ei ole tiedon varassa toimimista vaan aktiivista havainnointia ja kokeilua aidoissa tuotanto- ja käyttötilanteissa. Tärkeää muotoilijan työstä on Toivasen mukaan ymmärtää, että muotoilijan tehtävä on palvella asiakasta oman erityisen osaamisensa kautta. Lisäksi Toivanen muistutti, että muotoiluun sijoittaminen ei ole mikään oikotie yrityksen menestykseen, koska markkinat ovat hyvin arvaamattomia. Tähän liittyy selvä riski. Mutta Toivasen mukaan usein

5 riskin kantaa muotoilija, sillä muotoilusopimukset tehdään tavallisesti rojalti-perustaisiksi. Kallista koulutusta? Muotoiluinstituutin koulutusjohtaja Liisa Tiirola-Santala toi omassa alustuksessaan esiin muotoilukoulutuksen kustannukset. Opiskelijaa kohden kustannukset vaihtelevat varsin paljon koulutuspaikasta riippuen. Esimerkiksi Taideteollisessa korkeakoulussa Tiirola-Santalan laskelmien mukaan muotoilijan koulutus maksaa noin ja Muotoiluinstituutissa noin Hänen mukaansa muotoilijakoulutus on ammattikorkeakoulututkinnoista kalleimmasta päästä, mutta sille löytyy myös syynsä. Syyt löytyvät Tiirola-Santalan mukaan oppimisprosessin luoteesta, jossa korostuu aito yksilöllisyys, ongelmanratkaisukyky, oivallus ja pyrkimys samanlaisen sijasta erilaiseen. Jotta tämä voisi toteutua on oppilasryhmien oltava pieniä. Opetus ei muotoilukoulutuksessa perustu kirjoista oppimiseen vaan taidon oppimiseen aidoissa toiminnallisissa ympäristöissä, jolloin muun muassa laiteympäristön on oltava toimiva. Myös ulkopuolisten asiantuntijaopettajien käyttö on tämänkaltaisen oppimisprosessin kannalta välttämätöntä. Visioinnin välttämättömyys Viimeisenä alustajana esiintyi Muotoiluinstituutista teolliseksi muotoilijaksi valmistunut Arttu Salovaara (Design Manager, Benefon Oyj). Hän pohti alustuksessaan visioinnin merkitystä tuotekehityksen osana. Visioinnin merkitys on Salovaaran mukaan kahtaalla. Toisaalta se tukee yrityksen julkisuuskuvaa sekä stimuloin yritystä sisäisesti ja toisaalta visiointi tuottaa tuotemäärittelyjä ja tietoa käyttäjäkeskeistä suunnittelua varten. Salovaaran mukaan yrityksen kannattaa sitoa rahaa konseptuaaliseen suunnitteluun. Konseptisuunnittelu tukee varsinaisia tuotesuunnitteluprojekteja tuottamalla tietoa niitä varten. Lisäksi riskit ovat tässä vaiheessa vielä varsin pieniä. Samalla yrityksessä voidaan ennakoida teknologian kehitystä ja varautua siihen.

6 Salovaara esitti myös näkemyksiään muotoilijan toiminnan vahvuuksista ja haasteista. Hänen mukaansa muotoilija erityinen vahvuus on visuaalisessa osaamisessa, sillä kaikki ymmärtävät sitä visuaalista kieltä. Lisäksi muotoilijan vahvuutena on kokonaisuuksien hallinta, joka tarkoittaa materiaalisen ja toiminnallisen kentän hallintaa. Haasteena hän näki muotoilijan businesosaamisen. Muotoilijan on myös ymmärrettävä entistä paremmin liiketoiminnan merkitys osana muotoiluosaamista. Lopuksi Salovaara heitti haasteen myös yrityksille, joiden olisi syytä myös ymmärtää muotoilijan mahdollisuudet osana yrityksen strategista toimintaa.

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

UPEA UUDISTUS. Anu Harkin tapaan. Näin hurmaat verkossa. Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi. Sami Sykkö paneutui personointiin

UPEA UUDISTUS. Anu Harkin tapaan. Näin hurmaat verkossa. Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi. Sami Sykkö paneutui personointiin 5x LEMPIBRÄNDI 1/2010 Busterissa uskottiin unelmiin VENEKAUPAT KESKELLÄ TALVEA Näin hurmaat verkossa Opiskelijat panivat merkit järjestykseen Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi Sami Sykkö paneutui

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät. Sampsa Hyysalo

Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät. Sampsa Hyysalo Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät Sampsa Hyysalo nnistunut tuotekehitys vaatii syvällistä ymmärtämystä Okäyttä jien toimista, tyyleistä ja haluista. Käyttäjätiedon puute on puolestaan

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

SIXTH SENSE. kuluttajat? Tunnetko aidosti naapurimaidemme. TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 2/2008

SIXTH SENSE. kuluttajat? Tunnetko aidosti naapurimaidemme. TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 2/2008 SIXTH SENSE TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 2/2008 Tunnetko aidosti naapurimaidemme kuluttajat? Varmuutta epävarmaan aikaan Sisältö 2/2008 Onko juuri nyt oikea aika panostaa mainontaan, markkinointiin,

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot