PÄIHTYÄ VAI EI? NUORTEN OMIA NÄKEMYKSIÄ PÄIHTEISTÄ JA PÄIHDEVALISTUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIHTYÄ VAI EI? NUORTEN OMIA NÄKEMYKSIÄ PÄIHTEISTÄ JA PÄIHDEVALISTUKSESTA"

Transkriptio

1 PÄIHTYÄ VAI EI? NUORTEN OMIA NÄKEMYKSIÄ PÄIHTEISTÄ JA PÄIHDEVALISTUKSESTA Kaisa Laitinen Mari-Annukka Sutinen Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Kaisa Laitinen Mari-Annukka Sutinen, Päihtyä vai ei? Nuorten omia näkemyksiä päihteistä ja päihdevalistuksesta, Pieksämäki, syksy 2002, 47 s. 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK) Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli tarkastella nuorten omia näkemyksiä päihdevalistuksesta ja heidän kokemuksiaan päihteistä. Tutkimuksen teoriaosuus käsittelee päihteitä, nuoruutta ja ehkäisevää päihdetyötä. Tutkimuksen kohderyhmänä oli kolme luokkaa Pieksämäen kaupungin Meriluodon koululta ja kolme luokkaa Pieksämäen maalaiskunnan Siilin koululta. Tiedot kerättiin kyselylomakkeella. Kyselyaineisto kerättiin keväällä Kyselyn sai kaikkiaan vuotiasta nuorta. Vastauslomakkeista jouduttiin hylkäämään 26 kappaletta. Tutkimustuloksista käy ilmi, että suurin osa nuorista on saanut päihdevalistusta teemapäivien ja oppituntien muodossa. Iso osa oppilaista pitää saamaansa päihdevalistusta monipuolisena, opettavaisena ja tarpeellisena. Kyselyssä kävi ilmi, että tupakka on seitsemäs luokkalaisten yleisin kokeilema ja käyttämä päihde. Melko suuri osa oppilaista on myös kokeillut alkoholia. Yli puolet vastaajista pitää kuitenkin päihteitä turhina. Iso osa vastaajista kokee teemapäivät parhaaksi päihdevalistuksen muodoksi. Oppitunneista ja keskusteluista nuoret kokisivat myös olevan hyötyä. Yleensä nuoret siis kokevat toiminnallisen päihdevalistuksen mukavaksi ja hyödylliseksi. Tässä tutkimuksessa saatua tietoa voidaan hyödyntää mahdollisissa jatkotutkimuksissa nuorten päihteiden käytön ehkäisemiseksi. Asiasanat: ehkäisevä päihdetyö, nuoruus, päihteet, kvalitatiivinen tutkimus Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikön kirjasto Huvilakatu 31, Pieksämäki

3 ABSTRACT Kaisa Laitinen Mari-Annukka Sutinen, Get drunk or not? Youth s own opinions controlled substance and controlled substance prevention, Pieksämäki, autumn 2002, 47 pages, 3 appendices Diaconia Polytechnic, Pieksämäki Training Unit, Churc community work oriented degree programme in social welfare, health and education; Bachelor of Social Sci-ences. The purpose of the finel thesis was to examine youths own opinions of controlled substance education and their experiences of substance. This theory part handles intoxicants, youth and preventive controlled substance education work.. Subjects of this research were three classaes of Meriluoto school in Pieksämäki and three classes of Siili school in the county of Pieksämäki. Information was collected by a inquiryform. Inquiry concerned student s attitudes. Questionares were collected in spring Questioning reached 126 youth aged between years. 26 questionnaires had to be rejected. In our research we found out that the largest part of youths were reached especially during theme days in school and in class lessons. The biggest part of students had the opinion that controlled substance education was diverse, educational and essential. Inquiry also showed that cigarette is a genarally used or experimented substance. Quite large a group has also tested alcohol. More than half of answers find substances useless. A big part of respondents experienced that days were the best way of controlled substance education. Class lessons and conversations were experienced usuful by youth. Commonly youth experienced controlled substance education interesting and usuful. Information of this inquiry can also be used in possible further research of youth controlled substance prevention. Keywords: controlled substance prevent, youth, controlled substance, qualitative research Filed at The Diaconia Polytechnic, Pieksämäki, Library, Huvilakatu 31, Pieksämäki

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1. JOHDANTO PÄIHTEET PIEKSÄMÄEN SEUDUN PÄIHDESTRATEGIA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ JA PÄIHDEVALISTUS Ehkäisevän päihdetyön osa-alueet Päihdevalistuksen tarpeellisuus NUORET PÄIHDEVALISTUKSEN KOHTEENA Nuoruus elämänvaiheena Nuoret päihteiden käyttäjinä KOULUN MERKITYS NUORTEN PÄIHTEIDEN KÄYTÖN EHKÄISYSSÄ NUORTEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÄ JA PÄIHDEVALISTUSTA KOSKEVA TUTKIMUS TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimusmenetelmä Kyselylomakkeen laadinta ja sisältö Aineiston keruu ja analysointi SIILIN KOULUN TUTKIMUSTULOKSET Nuorten kokemuksia päihdevalistuksesta Nuorten suhtautuminen päihteisiin Millaisesta päihdevalistuksesta nuoret kokisivat olevan hyötyä MERILUODON KOULUN TUTKIMUSTULOKSET Nuorten kokemuksia päihdevalistuksesta Nuorten suhtautuminen päihteisiin Millaisesta päihdevalistuksesta nuoret kokisivat olevan hyötyä YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Millaista päihdevalistusta nuoret ovat saaneet ja millaisena he sen kokevat Millaisesta päihdevalistuksesta nuoret kokisivat olevan hyötyä Kuinka nuoret suhtautuvat päihteisiin... 40

5 13. POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Tutkimuslupa-anomus Liite 2 Tutkimuslupa-anomus Liite 3 Kyselylomake

6 JOHDANTO Tutkimuksemme lähti liikkeelle syksyllä 2001 Tartutko ojentavaan käteen hankkeen kautta. Hankkeen tarkoituksena oli ehkäistä nuorten päihteiden kokeilua ja käyttöä. Hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikkö. Hankkeen kohderyhmänä olivat kaikki Pieksämäen kaupungin Meriluodon koulun luokkalaista ja kaikki Pieksämäen maalaiskunnan Siilin koulun luokkalaista. Kyseisen aiheen valintaan vaikutti se, että olemme molemmat opinnoissamme suuntautuneet lapsiin ja nuoriin sekä mielenterveyteen ja päihteisiin. Lisäksi olemme kiinnostuneita puuttumaan lasten ja nuorten kasvaviin päihdeongelmiin. On ollut erittäin huolestuttavaa havaita entistä nuorenpien kokeilevan/käyttävän päihteitä. Opinnäytetyön aiheen valinta osoittautui onnistuneeksi. Ennen tutkimuksen suorittamista kävimme aiheeseen liittyviä keskusteluja ohjaavan opettajamme kanssa, joka oli mukana vetämässä Tartutko ojentavaan käteen hanketta. Tutkimusta edelsi myös perehtyminen aihetta käsittelevään kirjallisuuteen. Tutkimuksemme keskeisiksi käsitteiksi muodostuivat nuoret, ehkäisevä päihdetyö sekä päihdevalistus. Työmme tarkoituksena on tutkia, millaisena nuoret kokevat saamansa päihdevalistuksen, millaista päihdevalistusta he haluaisivat saada sekä kuinka nuoret suhtautuvat päihteisiin. Tutkimuksemme on kvantitatiivinen, ja menetelmänä käytimme lomakekyselyä. Kyselyn suoritimme kevään 2002 aikana Meriluodon ja Siilin kouluilla, kolmelle luokalle kummastakin koulusta. Toivomme, että opinnäytetyöstämme olisi tulevaisuudessa hyötyä suunniteltaessa ja toteutettaessa ja nuorten päihdevalistusta Pieksämäen seudulla. Lasten päihdevalistusta suunniteltaessa tulisi entistä enemmän ottaa huomioon nuorten mielipiteet ja tarpeet. Tärkeää olisi myös muistaa, että nuorten kohdalla ei pelkkä yksilötason vaikuttaminen toimi, vaan on pyrittävä vaikuttamaan suurempiin joukkoihin.

7 7 2. PÄIHTEET Päihteillä tarkoitamme tupakkaa, alkoholia, päihtymistarkoituksessa käytettyjä teknisiä liuottimia, lääkkeitä sekä kaikkia huumausaineeksi määriteltyjä aineita. Tupakan sisällyttämistä päihteeksi on tässä yhteydessä perusteltu sillä, että tupakan on todettu liittyvän nuorten muuhun päihdekäyttäytymiseen. (Huoponen, Peltonen, Mustalampi & Koskinen-Ollonqvist 2001, 8.) Tupakka on päihdeluokitukseltaan keskushermostoa stimuloiva aine. Tupakansavu muodostuu tuhansista ainesosista, joista tärkeimmät ovat nikotiini, terva ja häkä. Nikotiini on tupakan riippuvuutta aiheuttava aine, terva puolestaan voi aiheuttaa syöpää ja keuhkoputken sairauksia, ja häkä lisää sydänsairauksien mahdollisuutta. Nikotiini on vahva mielialaan vaikuttava aine, joka saavuttaa tupakoidessa aivot nopeasti. Nikotiini on myös erittäin myrkyllistä. Kolmenkymmenen milligramman annos voi olla hengenvaarallinen. (Päihdelinkki 2002.) Tupakointi vaikuttaa välittömästi kasvattamalla merkittävästi sydämen lyöntinopeutta ja laskemalla ihon lämpötilaa. Myös hengitysnopeus kasvaa. Ihmiset jotka ovat tupakasta fyysisesti riippuvaisia kärsivät vieroitusoireista lopetettuaan sen käytön. Vieroitusoireita ovat ärtyneisyys, levottomuus, pääkipu, unihäiriöt (unettomuus tai uneliaisuus), keskittymisvaikeudet, hidastunut sydämen lyöntinopeus, kasvanut ruokahalu, ja nikotiininhimo. Nämä oireet voivat kestää useista päivistä useisiin viikkoihin. Tupakanhimo voi kuitenkin ilmetä kuukausienkin kuluttua osoittaen, että fyysisen riippuvuuden lisäksi myös muut tekijät vaikuttavat nikotiiniaddiktioon. (Päihdelinkki 2002.) Etyylialkoholi eli etanoli (yleisesti alkoholi) vaikuttaa jo pieninä annoksina keskushermoston toimintaan heikentäen toimintojen kontrollia, mikä ilmenee muun muassa puheliaisuuden lisääntymisenä. Humalatilan voimistuminen lamaa sekä henkisiä että fyysisiä toimintoja: suorituskyky laskee ja arvostelukyky, liikkeiden säätely, reaktioaika ja kipukynnys heikkenevät. Suuri osa nuorten huumekokeiluista tehdään alkoholin vaikutuksen alaisena. Alkoholinkäyttöön liittyy terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. Tavallisimpia alkoholinkäyttöön liittyviä terveyshaittoja ovat erilaiset tapaturmat, sillä niiden todennäköisyys kasvaa jo vähäisessä humalassa. Mitä runsaampaa al

8 8 koholinkäyttö on ja mitä pidempään sitä on jatkunut, sitä suurempi on elimistön toiminnallisten vaurioiden syntymisen vaara. (Irti huumeista ry 2002.) Teknisten liuottimien hengittämistä ja haistelemista kutsutaan imppaamiseksi. Imppaus tapahtuu usein kaveriporukassa. Varsinkaan nuorimmilla ei ole tietoa imppaamiseen liittyvistä vaaroista. Monet imppauksessa käytetyt aineet ovat nestemuodossa ja niitä hengitetään sekä nenän, että suun kautta esimerkiksi rätistä tai muovipussista. Päihdevaikutus tulee nopeasti, muutamassa minuutissa. (Antidrugnet 2002.) Päihtymystilassa käyttäjä on sekava, itsekontrolli olematon ja hänellä saattaa olla epämiellyttäviä aistiharhoja. Vaatteissa esiintyy usein liuottimien tai liimojen aiheuttamia tahroja. Päihtymystila kestää minuuttia, mitä seuraa raukea tylsyyden vaihe ja muistikatkoja. Lopulta seuraa usean tunnin mittainen krapulavaihe, johon liittyy päänsärkyä, pahoinvointia ja voimattomuutta. Vaarana on oksennukseen tukehtuminen tai talvella paleltuminen hankeen. Liuottimet aiheuttavat huumausaikana moninkertaisen aivosolukadon alkoholihumalaan verrattuna. Pitkäaikaiskäytön seurauksena on kalpeus, janoisuus, painon aleneminen, nenäverenvuodot, verestävät silmät ja haavaumat suussa sekä nenässä. Liuottimien käyttö kasvattaa luuydin- ja imusolmukeleukemian riskiä ja aiheuttaa maksa- ja munuaisvaurioita. Tekniset liuottimet tuhoavat aivoja tehokkaimmin kaikista huumaavista aineista. Tekniset liuottimet eivät kuulu huumausainelain piiriin. (Antidrugnet 2002.) Arkikielessä huumausaineilla tarkoitetaan useimmiten hasiksen ja marihuanan, amfetamiinin tai heroiinin kaltaisia huumeita. Suomessa huumausaineina pidetään niitä aineita, jotka on erikseen lueteltu huumausaineita koskevissa säädöksissä. Huumausaineita käytetään koko maassa. Käytön yleistymisen myötä myös huumausainerikosten määrä on kasvanut voimakkaasti 1990-luvulla. Suomessa yleisimmin käytettäviä huumausaineita ovat kannabis, erilaiset lääkkeet, amfetamiini ja sen johdannaiset, opiaatit ja niistä erityisesti heroiini, kokaiini ja sen johdannaiset sekä LSD. (Poliisi 2002.) Lääkkeillä ehkäistään ja hoidetaan sairauksia sekä lievennetään kipuja ja muita oireita. Lääkkeiden muu käyttö on väärinkäyttöä. Tavallisimmin väärinkäytettyjä lääkkeitä ovat unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet, masennuslääkkeet ja särkylääkkeet. Päihteiden sekakäyttö tarkoittaa useamman eri päihteen käyttöä esimerkiksi lääkkeiden ja alkoholin

9 9 nauttimista samanaikaisesti. Lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö aiheuttaa tokkuraisen ja sekavan päihtymystilan, kuolemaan johtavia myrkytyksiä, aggressiivisuutta, muistikatkoja tai sekavuustiloja. Vakavimpana muotona on sekä hengitys- että sydänpysähdyksen riski silloin, kun kokematon käyttäjä on ottanut liikaa ainetta. Lääkkeet kehittävät nopeasti käyttäjälleen vahvan psyykkisen ja fyysisen riippuvuuden. Käyttöä lopetettaessa esiintyy ongelmallisia vieroitusoireita. (Tampereen yliopisto 2002.) 3. PIEKSÄMÄEN SEUDUN PÄIHDESTRATEGIA Kunnissa on ryhdytty jäsentämään päihdetyötä strategioiksi nimettyjä kirjallisia suunnitelmia ja toimintaohjelmia laatimalla. Stakes kokoaa tietokantaa kuntien päihdestrategioiden tiivistelmästä. Strategia on moniammatilliselta pohjalta syntynyt suunnitelma, jonka tulisi ohjata toimintaa yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaan. Strategian laatiminen ei saa jäädä hallinnolliseksi, vaan sen tulee käytännössä tukea kentän työtä. (Stakes 2002.) Myös Pieksämäen seudulle on laadittu päihdestrategia, joka on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuustossa ja muissa strategiaan laatimiseen osallistuneissa kunnissa. Strategiaohjelma laadittiin Pieksämäen kaupungin, Pieksämäen maalaiskunnan, Jäppilän, Virtasalmen ja Haukivuoren kanssa yhteistyönä, ja se valmistui vuonna Toteutuksen on hoitanut strategiatyöryhmä, päihdekuntoutuksen työryhmä sekä ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen työryhmä. (Stakes 2002.) Päihdestrategian laatimisen lähtökohtana on Itä-Suomen läänin maaherran kuntiin lähettämä kirje, jossa pyydettiin kuntia käynnistämään laajapohjaisella yhteistyöllä kunnallisen päihdestrategian valmistelu. Strategiatyöryhmän toimesta toukokuussa 2000 toteutettiin paikkakuntakohtaiset päihdetapausselvitykset. Strategian laatimisen pohjana työryhmä on käyttänyt ko. selvityksestä saatua informaatiota sekä työryhmien esille nostamia kehittämistarpeita ja toimenpide-ehdotuksia. Strategiassa esitellään päihdetyön seutukunnallisia haasteita sekä päihdetilannetta seutukunnalla päihdetapausselvitysten perusteella. Strategia sisältää strategisia tavoitteita ja ehdotuksia toimenpiteiksi ennalta

10 10 ehkäisyn ja varhaisen puuttumisen strategian sekä myös kuntoutusstrategian osalta. (Stakes 2002.) Ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen strategian tavoitteissa ja toimenpiteissä painotetaan perusteiden yhtenäistämistä, valmiuksien kehittämistä, asenteisiin vaikuttamista, oppilashuollon roolin vahvistamista, vastuullisen vanhemmuuden tukemista, päihdevapaan elin- ja toimintaympäristön edistämistä, huumausaineiden levityksen estämistä, yleisen tietoisuuden lisäämistä. (Stakes 2002.) Ehkäisevän työn työryhmä näkee haasteet paljon suurempina mihin olemassa olevilla resursseilla voidaan vastata. Koordinaatiota ja yhteistyötä kaivataan lisää. Ehkäisevän päihdetyön ja neuvontapalveluiden keskittäminen saa myös työryhmän kannatusta. Työryhmä painottaa koulutusta ja yhteisten toimintaohjeiden laatimista eri palveluyksiköille. Eri toimijatahojen yhteinen työryhmä (Viisari) on toiminut aktiivisesti ja kehittänyt konkreettisia toimintamalleja yhteistyössä vapaa-aika-, nuoriso-, koulu-, poliisi-, ja terveystoimen sekä seurakuntien kanssa. Toiminta on keskittynyt mm. päihdekasvatuksen kehittämiseen, vanhemmuuden tukemiseen ja yhteisten pelinsääntöjen laatimiseen eri toimijatahojen kesken. (Stakes 2002; Rantola, R. Henkilökohtainen tiedonanto ) Ehkäisevän päihdetyön painopistealueet ja keskeisimmät toiminnot ovat Koulujen terveyskasvatuksen opetussuunnitelmarunko, joka on laadittu yhteistyössä koulutoimen ja kouluterveydenhuollon kanssa. Viisari-toiminta sisältää 7-luokkalaisille päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn tähtääviä toiminnallisia tapahtumia ja vanhempainiltoja. Suunnitelmat aloittaa kaupungin ala-asteilla kasvatusyhteistyömallin markkinointi edistämään kotien ja viranomaistahojen yhteistyötä lasten ja nuorten päihdekasvatuksessa. Kunnan nuorisotoimen ja seurakunnan päihteettömiä tapahtumia nuorille ovat nuorisokahvilatoiminta yhteistyössä nuorten palvelun kanssa, päihteettömät 0-promillediskot kuukausittain, katupartiotoiminta, sekä Keski-Savon oppimiskeskuksen huumeprojekti. (Stakes 2002.) Varhaiseen puuttumiseen on kiinnitetty huomiota erityisesti työterveydenhuollossa, mutta yhteisiä toimintaohjeita ei ole käytössä. Esimerkiksi koko terveydenhuollon ja

11 11 sosiaalityön sektoreiden toimintaperiaatteet varhaisen puuttumisen näkökulmasta ovat nykyisellään paljolti yksittäisen työntekijän varassa. (Stakes 2002.) 4. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ JA PÄIHDEVALISTUS Ehkäisevä päihdetyö määritellään toiminnaksi, jolla ehkäistään ja vähennetään päihteiden käyttöä vaikuttamalla päihteiden saatavuuteen, päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin, päihteiden käyttötapoihin sekä päihteiden ongelmakäyttöä synnyttäviin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin. (Huoponen ym. 2001, 8.) Terveyden edistämisessä ja ennalta ehkäisevässä päihdetyössä on tärkeä ottaa huomioon sekä kyvyt yksilölliseen elämänhallintaan että terveyskäyttäytymisen muotoutuminen sosiaalisen vuorovaikutuksen tuloksena. Pelkkä tieto terveellisistä eläväntavoista ei ole vielä riittävä edellytys terveyttä edistävään käyttäytymiseen. Tiedon lisäksi tarvitaan terveyden arvostamista ja kykyä toimia tavalla, joka edistää ja ylläpitää terveyttä. Tarvitaan sekä yksilöllisiä kognitiivisia taitoja että sosiaalisia taitoja toimia oman terveyden ylläpitämiseksi. Terveys tai terveysriskit määrittyvät eri tavalla erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Jos tarkastellaan elämänhallintateorioiden kolmea elementtiä, sisäistä ja ulkoista elämänhallintaa sekä sattumaa, vahva usko mahdollisuuksiin hallita omaa terveyttä liittyy tutkimusten mukaan parempiin tuloksiin terveyden kannalta. (Inkinen, Partanen & Sutinen 2000, 102.) Koko väestöön kohdistuvalla ennaltaehkäisevällä päihdetyöllä pyritään ehkäisemään päihteiden käyttöä ja vähentämään päihteiden kokonaiskulutusta. Ennalta ehkäisevän päihdetyön keinoja ovat alkoholi- ja huumevalvonta, alkoholin hintapolitiikka, päihdetietous, terveyskasvatus sekä päihteille vaihtoehtoisten toimintamallien tarjoaminen ja päihteettömyyttä suosivan ympäristön tukeminen ja yleisten elinolojen kehittäminen mm. syrjäytymistä ehkäiseviksi. (Inkinen ym. 2000, 103.) Ennaltaehkäisevä päihdetyö on pitkäjänteistä ja monialaista, tavoitteellista yhteistyötä. Työlle yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttaminen onnistuu vasta sitten, kun yhtei

12 12 seen toimintaan saadaan sitoutettua mahdollisimman moni taho. Nuorten ennalta ehkäisevässä päihdetyössä keskeisiä tahoja ovat nuorten ja heidän vanhempiensa sekä muiden läheisten lisäksi mm. koulu, nuorisotoimi, taloyhtiöt, vähittäismyyjien edustajat, urheiluseurat ja erilaiset paikalliset järjestöt, liike-elämä ja teollisuus sekä erilaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. (Inkinen ym. 2000, 103.) 4.1 Ehkäisevän päihdetyön osa-alueet Ehkäisevä päihdetyö on käsitteenä laaja ja se sisältää monentasoisia päihteidenkäyttöön ja sen haittoihin vaikuttavia päätöksiä ja toimenpiteitä. Toiminnan tason ja kohderyhmän mukaan puhutaan primaari-, sekundaari ja tertiaaripreventiosta. Preventioiden eri tasoja pidetään toisiaan tukevana kokonaisuutena, vaikka erilaisten kohderyhmien tarpeet ja käytetyt toimintatavat synnyttävät niissä niille ominaisia painotuksia. (Huoponen ym. 2001, 9.) Primaaripreventiolla tarkoitetaan koko väestöön tai yleisryhmiin kohdistuvaa toimintaa. Päihdevalistuksen ja kasvatuksen avulla pyritään lisäämään päihteisiin sekä niiden käyttöön ja haittoihin liittyvää tietoutta sekä edistämään yksilön elämänhallintaa. Yleisin kontrollipoliittisin keinoin pyritään vaikuttamaan päihteiden saatavuuteen sekä tarjontaan ja kysyntään. Sosiaali- ja terveyspolitiikan avulla pyritään vaikuttamaan ihmisen yleisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisääntymiseen. (Huoponen ym. 2001, 9.) Koulussa tehtävä ehkäisevä päihdetyö liittyy suurelta osin primaaripreventiona pidettäviin toimenpiteisiin. Koulun päihteiden käyttöä ehkäisevä rooli toteutuu koulun terveystiedon ja terveys- ja laillisuuskasvatuksen kautta. Tällöin koulun terveyskasvatus ja terveystieto, oppilashuollon ennaltaehkäisevä työ ja muu yhteistyö on osa laajempaa terveyden ja turvallisuuden edistämisen kokonaisuutta, jonka yhtenä tavoitteena on ehkäistä päihteiden käytön aloittaminen ja lisäksi tarjota terveyden edistämiseen liittyviä tietoja ja taitoja. (Huoponen ym. 2001, 9.) Sekundaaripreventioon liittyvät toimenpiteet kohdistuvat riskiryhmiin ja päihteidenkäyttöä jo kokeilleihin. Tavoitteena on riskeistä tiedottaminen, päihteidenkäytön varhainen toteaminen, käyttöön puuttuminen sekä asianmukainen hoitoonohjaus. Koulussa

13 13 päihteiden käytön varhainen havaitseminen, käyttöön puuttuminen ja hoitoonohjaus toteutetaan yhteistyössä kotien ja koulun oman oppilashuollon kanssa. (Huoponen ym. 2001, 9.) Tertiaaripreventiolla tarkoitetaan päihteiden käytöstä johtuvien haittojen hoitamista ja vähentämistä ja se kohdistuu päihteiden ongelmakäyttäjiin. Käytännössä se merkitsee jo vakavan riippuvuuden hoitamista, mikä edellyttää fyysistä, psyykkistä, henkistä ja sosiaalista kuntoutusta. (Huoponen ym. 2001, 9.) 4.2 Päihdevalistuksen tarpeellisuus Päihdevalistuksen tarpeellisuudesta ja oikeutuksesta on käyty vilkasta keskustelua viime vuosina. Alan asiantuntijoiden piirissä usko valistuksen tehoon laskee nopeasti. Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on jäänyt osoittamatta valistusprojektien kyky vähentää päihteiden käyttöä. Päihdevalistuksen tehosta ei ole saatu juuri minkäänlaista näyttöä maailmalla ja myös meillä Suomessa toteutetaan yhä kampanjoita, joiden tehoa ei tutkita, eikä edes voida tutkia. Valistuksella ei myöskään voida selvästi osoittaa saavutettua hyötyä, ja näin voidaan kysyä, onko valistukselle tarvetta. Siksi valistuksen suhteen olisi aluksi arvioitava tavoitteet, arvot, etikka ja sisältö ja vasta sen jälkeen, miten valistus olisi tulevaisuudessa järjestettävä. (Soikkeli 1998, ; Hippi 2001, 131.) Päihdevalistuksen tehokkuutta kohtaan päihteiden käytön ehkäisyssä on kohdistettu perusteltua kritiikkiä. Tämä velvoittaa kiinnittämään erityistä huomiota valistuksessa käytettyihin menetelmiin. Yhteiskunnan lait ja kansainväliset sopimukset asettavat velvollisuuden suojella nuoria muun muassa päihteiltä. Tämä edellyttää tietoja ja sosiaalisia taitoja, joiden avulla yksilöt kykenevät paremmin tekemään itsenäisiä ratkaisuja ja torjumaan paineet kokeilla päihteitä. Kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on oikeus riippumattomaan ja paikkansapitävään tietoon valintojensa seurauksista ja keinoista varjella terveyttään. Kasvattajat ja nuorten kanssa toimivat tarvitsevat siksi tietoa ja koulutusta pystyäkseen suhtautumaan asiallisesti ja toimimaan järkevästi. (Huumausainestrategia 1997, 21.)

14 14 Peruskoulussa ja muissa oppilaitoksissa sekä armeijassa annettu päihdevalistus tavoittaa kattavasti nuoret ikäluokat. Huume- ja päihdekysymyksiin erikoistuneet kansalaisjärjestöt täydentävät tätä valistusta, tiedotusta ja neuvontaa. Valistuksen sisältöä, menetelmiä ja aineistoja tulee vain edelleen kehittää. (Huumausainestrategia 1997, 21.) Valistuksen pitäminen ajan tasalla ja sen oikea kohdentaminen vaatii jatkuvaa kehitystyötä. Haasteeseen vastataan parhaiten järjestämällä valistustehtävissä toimiville koulutusta ja informaatiota. Samalla tulisi vahvistaa heidän keskinäistä vuorovaikutustaan sekä tukea ja organisoida tutkimusta valistuksen tietopohjan syventämiseksi. (Huumausainestrategia 1997, 22.) Kansainvälisen tutkimuksen mukaan tulokselliset päihdehankkeet ovat kohdistuneet nuoria ympäröiviin aikuisiin, kuten vanhempiin tai opettajiin. Lisäksi, jos kouluissa halutaan saada jotain aikaan, oppitunteja tulisi pitää useita. Yhden tunnin valistuksen merkitys katoaa nopeasti, ja valistuksella herätetään vain kiinnostusta. Nuoret alkavat kenties kuunnella kokeneempia kavereitaan. Valistus saattaa purra suureen joukkoon, joka ei koskaan kokeile esim. huumeita, mutta ei kokeilijoihin. (Hippi 2001, 565; Rimpelä 1999.) 5. NUORET PÄIHDEVALISTUKSEN KOHTEENA Tehokkain päihteidenkäytön ehkäisijä on lapsen ja vanhempien luottamuksellinen, toimiva suhde. Vanhempien antamalla esimerkillä on merkitystä nuoren päihdekokeiluihin ja päihteiden käyttöön. On tutkittu, että mitä vähemmän vanhemmat tietävät nuoren ystävistä ja menoista sitä todennäköisempää päihdekokeilut ovat. Nuorelle on tärkeää välittää luonnollinen suhtautuminen päihteisiin, näin voidaan ennaltaehkäistä päihteiden käyttöä. Ellei nuori liitä päihteisiin mitään tavoiteltava tai hienoa, ei niiden kokeilu myöskään kiinnosta. Nuorelle tulee antaa tietoa päihteiden käytön riskeistä ja vaaroista. Vahva itsetunto auttaa nuorta vastustamaan ryhmän paineita ja kieltäytymään päihteistä, vaikka muut tarttuisivatkin tilaisuuteen. (Ivanoff, Kitinoja, Rahko, Risku & Vuori 2001, 286.)

15 15 Nuorten kokemuksen mukaan vanhemmat eivät aina ymmärrä heidän maailmaansa, ja päihteiden käytöstä keskusteltaessa päädytään helposti riitelyyn. Monien vanhempien mielestä esim. huumeista ei tarvitse puhua, sillä se ei koske heidän lastaan. Vanhempien ei tulisi pitää nuorten huumeiden käyttöä hyväksyttävänä ja ohi menevänä ilmiönä, vaan siihen on puututtava heti. (Ivanoff ym. 2001, 286.) Koululaistutkimuksen mukaan huumeisiin liittyvää tietoa jakavat yleisimmin opettajat ja seuraavaksi yleisimmin poliisit ja terveydenhoitajat. Peruskoulussa järjestetään ennaltaehkäisevää huumetyötä huomattavasti yleisemmin kuin lukiossa ja ammattioppilaitoksissa. Todellinen päihdeopetus rakentuu nuoren omiin kokemuksiin. Nuoren oma pohdinta päihteidenkäytön merkityksistä ja seurauksista voi johtaa asenteiden ja toiminnan muutokseen. Aikuisilta nuoret vastaanottavat parhaiten asiallista ja kiihkoilematta esitettyä tietoa päihteistä. Lapset ja nuoret saavat nykyään paljon tietoa päihteistä ja niiden käytöstä televisiosta ja internetistä. Internetin välityksellä nuoret voivat myös hankkia huumeita ja saada ohjeita niiden käyttöön. (Luopa, Rimpelä & Jokela 2000, 28.) Päihteiden käytön ehkäisyyn tähtäävällä valistuksella on keskeinen tehtävä päihteiden vastaisessa työssä. Nuoria tulee tukea kyseenalaistamaan eri tahoilta saamaansa informaatiota, joka leviää entistä laajemmalle muun muassa tietoverkkojen välityksellä. Samalla nuoria tulisi tukea tarkastelemaan kriittisesti kaupallisen massakulttuurin päihteitä suosivia piirteitä. Valistuksen on vastattava nuorten omaa kokemusmaailmaa. Lisäksi informaatiota kehitetään vakiintuneiden- ja ongelmakäyttäjien tarpeisiin. Valistuksen tulee pyrkiä ehkäisemään myös päihteisiin liittyvää epäsosiaalisuutta sekä oheisrikollisuutta. (Huumausainestrategia 1997, 57.) 5.1 Nuoruus elämänvaiheena Nuoruus on erityinen elämänvaihe. Se määritellään usein siirtymävaiheeksi aikuisuuteen. Nuoruus ei kuitenkaan ole vain välitavoite täydelliseen aikuisuuteen, vaan elämänvaihe, jolloin nuori kasvaa fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Kokonaisuudessaan nuoruus on siis hyvin suurten muutosten aikaa. Yleisen käsityksen mukaan

16 16 kulttuuri määrittelee sen, miten kauan nuoren on hyväksyttävää. viettää nuoruuttaan. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 1999, ) Nuoruuden aikana nuori muuttuu paljon niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. Nuoruusikä käynnistää psyykkisellä tasolla vaiheita, jolloin nuori käy läpi omia tunteitaan, toiveitaan ja muodostaa omaa identiteettiään. Kognitiiviseen kehitykseen kuuluu abstraktin ja loogisen ajattelun kehitys ja eettinen pohdinta. (Aaltonen ym. 1999, 19.) Nuoruutta on vaikeaa sijoittaa tarkalleen tiettyyn ikään kuuluvaksi, koska jokaisen kehitys etenee yksilöllisellä tavalla. Nuoruuden alkaminen voidaan määritellä biologisesti niin, että sen katsotaan alkavan puberteetista. (Dunderfelt 1999, 93.) Nuoruusiän varhaisvaihe sijoittuu noin vuoden tienoille. Tällä kehitysvaiheelle tyypillisiä piirteitä ovat varsinaisen biologisen murrosiän alkaminen. Usein nuoren ihmissuhteissa ilmenee jonkinasteisia kriisejä, mutta samanaikaisesti nuori solmii uusia ystävyyssuhteita ikätovereiden kanssa. Samalla nuori protestoi vanhempiaan ja muita auktoriteetteja kohtaan. (Dunderfelt 1999, 92.) Nuoruusiän keskivaihe sijoittuu vuoden tienoille. Tälle ikävaiheelle tyypillistä ovat ihastumiset vastakkaiseen sukupuoleen ja samaistuminen ikätovereihin. Samanaikaisesti nuori kokeilee omia rajojaan sekä läpikäy omaa identiteettikriisiään. Nuoren ihmissuhteista alkaa muotoutua syvällisempiä. (Dunderfelt 1999, ) Nuoruusiän loppuvaihe sijoittuu ikävuoden tienoille. Nuori aloittelee itsenäistä elämää. Hänen pohdiskelun kohteena on oma asema maailmassa. Samalla hänen elämänsä elkaa tasaantumaan. (Dunderfelt 1999, 93.) 5.2 Nuoret päihteiden käyttäjinä Yhteiskunnassa kannetaan huolta nuorten lisääntyneestä päihteiden käytöstä. Aikuiset pyrkivät tukemaan nuoren tervettä kehitystä sekä erottelemaan ja hallitsemaan sitä uhkaavia riskitekijöitä. Mielekäs, ehkäisevä toiminta edellyttää kuitenkin herkkyyttä oivaltaa ja hyväksyä, että nuorten ja aikuisten käsitykset päihteiden käytöstä, sen syistä,

17 17 kulttuurisista merkityksistä ja käyttöön liittyvistä ongelmista eivät aina vastaa toisiaan. (Suomi ja huumeet 2001, 141.) Nuorten asenteiden lieventyminen varsinkin mietoja huumausaineita kohtaan heijastuu siinä, että jo sana huume tai huumausaine voi saada nuorten parissa vaihtelevia merkityksiä ja määrityksiä. Joillekin nuorille kannabis, ekstaasi, alkoholi ja tupakka saattavat määrittyä osaksi yhtä ja samaa nautintoaineiden kategoriaa, johon verrattuna heroiinia pidetään erittäin vaarallisena huumausaineena, jota ei missään tapauksessa koskaan käytettäisi. Kahvia ja tupakkaa saatetaan pitää myös vaarallisempana aineena kuin kannabista tai ekstaasia muun muassa siksi, että kahvin ja tupakan nähdään aiheuttavan voimakkaampaa riippuvuutta. (Suomi ja huumeet 2001, 143.) Nuoruuteen kuuluvat epävarmuus, itsetunto-ongelmat, ohimenevät masennustilat, itsensä etsiminen, lyhytjännitteisyys, välittömän tyydytyksen tarve ja monet muut ilmiöt. Epätavallisuus on nuoruusiässä tavallista ja tavallisuus sietämätöntä. Jokainen nuori on psykologisesti vaativan haasteen edessä. On kasvettava aikuiseksi, luovuttava lapsuuden turvallisista ihmissuhteista ja perheestä, lapsuuden toiveiden ja mielikuvituksen maailmasta ja sopeuduttava aikuisten maailman arkisiin tosiasioihin ja ympäröivän yhteisön ihmissuhteisiin. Kaikki nuoret ovat elämän muutosten keskellä tavalla tai toisella kriisissä. Siksi juuri nuoret ovat alttiita päihteiden vaaroille, niin kertapäihtymykseen liittyvälle riskikäyttäytymiselle kuin riippuvuuden kehittymisellekin. Nuoren selviytymistä kriisistään helpottavat turvalliset suhteet omiin vanhempiin ja muihin aikuisiin sekä muut ystävyssuhteet, ehjä itsetunto ja sitä tukevat harrastukset. (Puutio 1998, ) Mitä enemmän nuori turvautuu päihteisiin, sitä enemmän hän vieraantuu omasta olemuksestaan. Päihdeaineen psykologinen tausta piilee siinä, että käyttäjällä on halu saada sellaisia elämyksiä, joita nuori ei usko ilman tajuntaan vaikuttavia aineita syntyvän. Päihteiden ongelmakäyttäjälle muodostuu pikkuhiljaa uusi, vääristynyt kuva oikeasta ja väärästä. Näin voidaan ajatella, että päihteiden ongelmakäyttö on suljettu tila, jonka ulkopuolelle pääsee vain lopettamalla päihteiden käyttö. (Kemppinen 1997, 57.)

18 18 6. KOULUN MERKITYS NUORTEN PÄIHTEIDEN KÄYTÖN EHKÄISYSSÄ Peruskoulun tärkeä tehtävä on vastata koulutuksen tasa-arvosta koko ikäluokassa. Myös päihteisiin liittyvät kysymykset ovat sisällöllisesti osa tätä yleissivistävää koulutusta, joka koskettaa kaikkia. Koulun keskeisenä tehtävänä lasten ja nuorten päihteettömyyden tukemisessa on huolehtia, että oppilaalla on asiallista tietoa päihdekysymyksistä. Samalla nuoren ajattelutaitoja tulisi kehittää siten, että hän voi ymmärtää ja eritellä yhteiskunnassa käytävää keskustelua sekä tehdä oman elämänsä kannalta merkittäviä valintoja. Koulun on myös huolehdittava, että lapsi ja nuori tuntee olonsa turvalliseksi ja hänen mielipiteitään ja ajatuksiaan pidetään kouluyhteisössä tärkeinä. On myös tärkeää, että koulussa toimitaan johdonmukaisesti ja oikeudenmukaisesti myös konflikteissa: lapsen ja nuoren on voitava luottaa siihen, että hänestä välitetään ja huolehditaan ja että hän saa apua ongelmiinsa. Yhteistyön kodin, oppilashuollon ja muiden tukiverkkojen kanssa on toimittava. (Suomi ja huumeet 2001, 130.) Päihteiden käytön ehkäisyyn liittyvät kysymykset on perinteisesti liitetty koulussa terveyskasvatukseen ja terveystietoon. Koulun kasvatus- ja opetustavoitteet määritellään koulun opetussuunnitelmassa. Valtioneuvosto päättää koulutuksen yleisistä tavoitteista ja tuntijaosta. Opetushallituksen laatimat opetussuunnitelman perusteet on asiakirja, joka määrittelee opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Koulujen tulee opetussuunnitelmia laatiessaan noudattaa näitä tavoitteita. Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa voidaan ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet ja painottaa päihteisiin liittyvän opetuksen tavoitteita ja sisältöjä tarpeiden mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että osana koulun opetussuunnitelmaa voidaan ottaa huomioon nuorten elämäntilanteeseen liittyvät erityistarpeet myös opetuksen sisällöissä. (Suomi ja huumeet 2001, 130.) Päihteiden ehkäisyyn liittyvässä opetuksessa korostuvat aiempaa enemmän myös medialukutaitoon liittyvät tavoitteet. Tärkeä lähtökohta päihteiden kysynnän ehkäisyssä on lasten ja nuorten maailman tunteminen. Oppilaiden omat käsitykset ja kokemukset päihteisiin liittyvistä asioista ovat tärkeä opetuksen lähtökohta. Yhtä tärkeää on tiedostaa, minkälaista päihteisiin liittyvää informaatiota nuorille on tarjolla ja millaisia virikkeitä muu maailma tuottaa. (Suomi ja huumeet 2001, 131.)

19 19 Päihteisiin liittyvien kysymysten käsittely opetuksessa ei aina ole ongelmatonta. Tapa jolla päihdekysymyksiä käsitellään, voi vaikuttaa kuulijaansa monella eri tavalla. Opetustilanteeseen liittyy aina vastuu. Tukeeko valittu työtapa ja aiheen sisältöjen käsittely opetuksen tavoitteita ja päihteettömyyttä vai onko niillä myös vastakkaisia vaikutuksia. Nämä ongelmat tulevat selkeämmin esille silloin, kun pohditaan yhteistyötä erilaisten päihdetietoa tarjoavien viranomaisten, järjestöjen tai yksittäisten toimijoiden kanssa. (Suomi ja huumeet 2001, 133.) Koulun kasvatustavoitteet edellyttävät arvo- ja asennekeskustelua. Kasvattajan omat arvot ja asenteet päihdekysymyksissä, ja niiden tiedostaminen, ovat tärkeitä lähtökohtia opetusta ja yhteistyötä suunniteltaessa. Kouluyhteisössä tulisi käydä keskustelua siitä, mikä on kouluyhteisön välittämä asenneilmapiiri ja johdonmukaisuus lasten ja nuorten tupakoimattomuuden ja päihteettömyyden edistämisessä. Parasta tukea nuorelle päihteitä vastaan on vanhempien ja koulun yhteinen näkemys päihteistä. Yhteisen näkemyksen luominen suhteessa huumeisiin näyttää olevan suhteellisen helppo kysymys, mutta suhtautuminen muihin päihteisiin aiheuttaa jo vaikeuksia. (Suomi ja huumeet 2001, ) Nuorten päihteiden käytön lisääntyessä paineet koulujen päihdekasvatusta kohtaan ovat kasvaneet. Koulun kanssa yhteistyötä tekevät ovat olleet mukana kehittelemässä päihdekasvatuksen uusia muotoja, joissa koululla on tärkeä osa toteuttajana tai osallistujana. Perinteiset terveyskasvatusmateriaalit ovat sisällöllisiä kokonaisuuksia, joita opettajat voivat hyödyntää soveltuvin osin päihdekasvatuksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Lions Quest, Lapselle Selvä Elämä, Uskalla ja Smokefree Class- kilpailu ovat ohjelmallisia ja toiminnallisia kokonaisuuksia. Niillä on selkeä alku ja loppu ja niiden eri osioihin liittyy tukimateriaalia. Lisäksi päihdeohjelmien taustaoletuksina ovat erikseen määritellyt kasvatustavoitteet, joiden oletetaan toteutuvan, jos ohjelma toteutetaan ajatellussa muodossa.(huoponen, Peltonen, Mustalampi & Koskinen-Ollonqvist 1998, 3.) Lions Quest on varhaisnuorille tarkoitettu opettajajohtoinen kasvatusohjelma, joka on käytössä yli 30 maassa. Ohjelma kostuu opinto-ohjelmasta sekä yhteistyöstä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Ohjelmien sisältönä on esim. tutustuminen itseen, perheen merkitys, tupakka, päihteet ja tulevaisuuden tavoitteiden määrittely. Aiheita käydään läpi oppilaiden kokemusten kautta ja teemoja syvennetään vuosiluokittain. Lions Quest

20 20 ohjelmaa on arvioitu eri maissa vaihtelevin tuloksin, mutta pääasiassa opettajat ovat olleet tyytyväisiä. Oppilaisiin kohdistuneita tutkimuksia ei juurikaan ole. (Huoponen ym. 1998, ) No Smoking Class kilpailua on järjestetty peruskoulun 8.- luokkalaisille vuodesta 1989, lukuvuodesta lähtien kilpailuun ovat voineet osallistua myös 7. luokat. Jokainen kilpailuun osallistuvan luokan oppilas sitoutuu tupakoimattomuuteen puolen vuoden ajaksi allekirjoittamalla sitoumuslomakkeen. Luokka itse valvoo tupakoimattomuuttaan ja toteaa kilpailukykyisyytensä. Kilpailun tavoitteena on, että nuorten tupakoinnin alkaminen yläasteelle siirryttäessä vähenee tai ainakin siirtyy. Tavoitteena on myös rohkaista nuoria tekemään itsenäisiä valintoja ja hallitsemaan keinoja, joilla voi vastustaa sosiaalisia paineita. Kilpailun palkinnot arvotaan tupakoimattomina pysyneiden luokkien kesken. (Huoponen ym. 1998, 25.) Lapselle Selvä Elämä on Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten päihteiden käyttöä ehkäisemään pyrkivä ohjelma. Aineisto sisältää paljon leikkejä, harjoituksia ja ryhmätöitä. Oppilaat osallistuvat ohjelmaan kolmena peräkkäisenä vuonna ja siihen sisältyy myös vanhempain illat. Oppilaille suunnatuilla tunneilla pyritään kehittämään itsetuntoa ja minäkuvaa. Tunneilla käsitellään myös tupakan, alkoholin ja huumeiden haittavaikutuksia. Tehtävien tarkoituksena on myös virittää keskustelua kotona. Tunneilla harjoitellaan valmiuksia sanoa ei päihteille ja keskustellaan mahdollisista päihteisiin liittyvistä kokemuksista ja havainnoista. Samalla korostetaan päihteettömän elämän etuja. (Huoponen ym. 1998,23.) Uskalla on 7. ja 8. luokalla koulun, lähiverkoston ja poliisin kanssa yhteistyössä toteutettava ohjelma. Ohjelma perustuu tutkimuksiin, joilla on osoitettu sosiaalisten paineiden vastustamistaitoja korostavien kouluohjelmien voivan olla tehokkaita päihteiden käytön ennaltaehkäisyssä ja käytön aloittamisen lykkäämisessä. (Huoponen ym. 1998, 24.)

21 21 7. NUORTEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÄ JA PÄIHDEVALISTUSTA KOSKEVA TUTKIMUS Nuorten terveystapatutkimuksessa on seurattu vuodesta 1977 alkaen joka toinen vuosi valtakunnallisin postikyselyin vuotiaiden nuorten terveyttä ja terveystottumuksia. Lisäksi raportissa tarkastellaan tupakoinnin ja alkoholin käytön muutoksia keskittyen 1990-luvun loppuun ja 2000-luvun alkuun. Lisäksi tarkastellaan sosiaalista altistumista huumeille. Tuorein kysely on tehty keväällä Kyselyyn vastasi nuorta, vastausprosentin ollessa 70. (Rimpelä, Lintonen, Pere, Rainio & Rimpelä 2002, 4.) Nuorten päivittäinen tupakkatuotteiden käyttö, alkoholin käyttö, humalajuominen sekä sosiaalinen altistuminen huumeille yleistyivät 1990-luvulla. Vuosien 1999 ja 2001 välillä nuuskan ja alkoholin käytön kasvu pysähtyivät ja humalajuominen kääntyi laskuun. Nuorten sosiaalinen altistuminen huumeille lisääntyi edelleen, samoin kuin tyttöjen tupakkatuotteiden käyttö. Tupakkaa kokeilleiden osuudet pojilla laskivat. Raittiiden nuorten osuus väheni viime vuosikymmenenä, mutta vuosituhannen vaihteessa tämä kehitys pysähtyi. (Rimpelä ym. 2002, 4.) Hieman yli puolet vuotiaista tiesi tuttavapiirissään ainakin yhden huumaavia aineita kokeilleen. Huumekokeilijoita tuntevien osuus lisääntyi kahden viime vuoden aikana. Huumetarjonnan rakenne muuttui 1990-luvulla ja edelleen kahden viime vuoden aikana siten, että ystävien ja tuttavien osuus tarjonnasta lisääntyi ja tuntemattomien vähentyi. Vuonna 2001 suurin osa tarjonnasta tuli ystäviltä tai tuttavilta. (Rimpelä ym. 2002, 4.) Tupakointi, alkoholin käyttö ja sosiaalinen altistuminen huumeille pysyi harvinaisena 12-vuotiaiden keskuudessa. Aikaisempien tutkimusten mukaan 14-vuotiaiden tyttöjen tupakointi ja humalajuominen lisääntyivät 1990-luvulla muita ikä- ja sukupuoliryhmiä nopeammin ja 2001 välillä molemmat tottumukset kuitenkin vähenivät. Myös tupakointikokeilut vähenivät ja raittiiden osuus lisääntyi. (Rimpelä ym. 2002, 4.) Tulokset merkitsevät, että pitkästä aikaa nuorten tupakoinnissa ja alkoholin käytössä on myönteistä raportoitavaa. Tärkeintä on humalajuomisen yleistymisen pysähtyminen ja

22 22 selvä väheneminen. Jos kehitys saadaan jatkumaan tällaisena, Terveys 2015 kansanterveysohjelman tavoite nuorten alkoholin käytön vähentämisessä on mahdollista saavuttaa. Tupakointi sen sijaan ei vielä ole selvästi vähenemässä ja kansanterveysohjelman tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan runsaasti työtä. (Rimpelä ym. 2002, 4.) Nuorten päihteiden käyttöä on tutkinut myös Tomi Lintonen. Hän on koonnut materiaalia vuodesta 1977 alkaen aina kevääseen 1999 saakka. Tutkimustulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin Nuorten terveystapa tutkimuksessa. Tutkimus osoittaa, että mitä enemmän nuorella on rahaa käytettävissä, sitä enemmän hän käyttää alkoholia. Nuoren sosiaalisella asemalla on hyvin suuri merkitys alkoholin kulutukseen. Nuorten juomisessa miedot juomat ovat keskeisellä sijalla, niiden melko helpon saatavuuden vuoksi. Tutkimuksen mukaan tilanne on samankaltainen kaikissa Pohjoismaissa. (Lintonen 2001, ) Jaatisen tutkimus tarjoaa kuvan nuorten päihdekulttuurista. Se esittelee sitä merkitysten maailmaa, jonka innoittamina nuoret lähtevät tutustumaan päihteisiin ja jonka mukaan he päihteisiin liittyviä valintoja tekevät. Aineistona on käytetty vuotiaiden nuorten ryhmähaastatteluja, jotka on tehty keväällä 1998 kahdessa pääkaupunkiseudun yläasteen koulussa. Ensisijaisena tavoitteena oli saada esiin nuorten omat merkitykset, selitykset ja jäsennykset. Niinpä aineiston analyysissä on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, miten nuoret päihteistä yhdessä puhuvat ja minkälaisia merkityksiä luovat. (Jaatinen 1998, 3.) Tutkimus tarkastelee myös nuorten käsityksiä päihdevalistuksesta; mikä on heidän mielestään hyvää ja toimivaa, mikä huonoa ja toimimatonta. Nuorten maailmassa yksilötasoinen vaikuttaminen ei toimi. Ehkäisevän päihdetyön tulisi kohdistua nuorten yhdessä luomaan merkityssysteemiin ja sen itsestään selviksi määrittyviin paikkoihin ja lakeihin. (Jaatinen 1998,3.) Tutkimus osoittaa, että nuoret sosiaalistuvat päihdekulttuuriin hyvin varhain. He yhdistelevät lapsen maailmasta nousevia merkityksiä ympärillään oleviin malleihin. Tutkimuksen mukaan nuoret sosiaalistuvat päihdekulttuuriin hyvin erillään aikuisista, vaikka ainekset ja mallit tulevat aikuisten maailmasta. Näin he eivät saa sitä tukea ja tietoa, jota päihdeasioiden perusteellisempi käsittely edellyttäisi. Asetelma tuo mukanaan monia

23 23 ristiriitoja ja vaikeuksia, joista nuoret ovat jossain määrin myös itse tietoisia. (Jaatinen 1998, 3.) Tutkimus osoittaa sen, että päihdevalistusta tulisi tehdä nuorten ehdoilla, kuuntelemalla nuoria ja kyselemällä heidän mielipiteitään. Nuoret tulisi saada kiinnostumaan asiasta ja jopa lähtemään itse valistukseen mukaan. Tulokset osoittavat sen, että huumeita tarjoavat entistä enemmän kaverit. Ehkä tämä osaltaan lisää nuorten huumekokeiluja, koska tuttu ihminen tarjoaa niitä ja mahdollisesti itsekin käyttää. (Jaatinen 1998,4.) 8. TUTKIMUSONGELMAT Työmme tarkoituksena on tutkia, millaiseksi nuoret kokevat saamansa päihdevalistuksen ja millaista päihdevalistusta he haluaisivat saada. Samalla kartoitamme myös nuorten yleistä suhtautumista päihteisiin. Kyselyssä pyrimme saamaan vastauksia tutkimusongelmamme ja tätä kautta tekemään päihdevalistuksesta nuoria kiinnostavaa ja heidän tarpeistaan lähtevää. Tutkimuksella haemme vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millaista päihdevalistusta nuoret ovat saaneet? Millaiseksi nuoret kokevat saamansa päihdevalistuksen? Millaisesta päihdevalistuksesta nuoret kokisivat olevan hyötyä? Kuinka nuoret suhtautuvat päihteisiin?

24 24 9. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 9.1 Tutkimusmenetelmä Tutkimustamme varten jouduimme anomaan tutkimusluvan (Liitteet 1 ja 2) Pieksämäen kaupungin ja Pieksämäen maalaiskunnan koululautakunnilta. Lupa-anomuksen mukana lähetimme tietoa suunnitelmistamme ja tutkimuksestamme. Tutkimusluvan saamiseksi koululautakunta esitti ehdoksi sen, että heille toimitetaan valmis työ. Tutkimuksemme on kvantitatiivinen, jossa tutkimusongelmien selvittämiseksi menetelmänä käytimme lomakekyselyä (Liite 3) muun muassa sen tehokkuuden vuoksi. Samalla se säästää tutkijan aikaa ja myös vaivannäköä. Menetelmässä voidaan käyttää kysymyksiä, joissa on valmiita vastausvaihtoehtoja. Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttivat myös kohderyhmän suuri koko ja kysyttävien asioiden arkaluontoisuus. Mielestämme kyselylomakkeeseen on helpompi vastata rehellisesti ja avoimesti. Tällä tiedonhankintamenetelmällä tutkimustulokset saadaan käsiteltyä ja analysoitua nopeasti tietokoneen avulla, jos kyselylomake on laadittu huolella. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001,129,182.) Kyselytutkimukseen liittyy myös heikkouksia. Tavallisimmin aineistoa pidetään pinnallisena ja tutkimuksia teoreettisesti vaatimattomina. Tutkimustuloksista on myöskin hyvin vaikeaa arvioida, ovatko vastaajat pyrkineet vastaamaan huolellisesti ja rehellisesti. Väärinymmärryksien kontrolloiminen on lähes mahdotonta. Myös vastaajien perehtyneisyys tutkittavaan aihealueeseen vaikuttaa tuloksiin. (Hirsjärvi ym. 2001, 182.) Tutkimuksissa pyritään aina välttämään virheiden syntymistä. Silti tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat suuresti. Tämän vuoksi kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. Luotettavuutta voi mitata joko reaalibiliuden eli mittaustulosten toistettavuuden ja validiteetin eli tulosten pätevyyden kautta. (Hirsjärvi ym. 2001, 213.) Tutkimus suunniteltiin huolellisesti ja siihen käytettiin melko paljon aikaa. Tutkimuksen valmistelutyöhön liittyi perehtyminen aihetta käsittelevään kirjallisuuteen sekä aikaisempaan tutkimustietoon. Tutkimustulokset ovat melko hyvin yleistettävissä Piek

25 25 sämäen seudun nuoriin. Tutkimus toi esille samoja asioita kuin aiemmat tutkimukset. Käyttämällämme tutkimusmenetelmällä olemme saaneet vastaukset tutkimusongelmiimme. 9.2 Kyselylomakkeen laadinta ja sisältö Kyselylomakkeen laadimme keväällä Lomakkeen laadinnassa hyödynsimme aikaisempaa tietoamme Tartutko ojentavaan käteen -projektista ja nuorten päihteiden käyttöä ja päihdevalistusta koskevaa kirjallisuutta. Tutkimusongelmien selvittämiseksi laadimme kyselylomakkeeseen 12 kysymystä. Kysymykset olivat monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Ajan puutteen vuoksi kyselylomakkeeseen ei laadittu useita avoimia kysymyksiä, koska niiden käsittely on hyvin aikaa vievää. Samalla pyrimme laatimaan kysymyksistä myös selkeitä ja ymmärrettäviä. Emme laatineet kyselylomakkeesta myöskään liian pitkää, etteivät tutkimukseen osallistujat jättäisi vastaamatta osaan kysymyksistä, mikä heikentäisi tutkimustulosten luotettavuutta. Kyselylomakkeen alussa kartoitimme vastaajien sukupuolen. Lomakkeen ensimmäiset kysymykset koskivat nuorten saamaa päihdetietoutta ja sitä millaisena he sen kokevat. Nuorten päihteiden käyttöä koskevassa kysymyksessä oli kaksi vastausvaihtoehtoa (kyllä/ei). Kyllä - vaihtoehtoon liittyi kaksi lisäkysymystä päihteitä koskien. Kyselylomakkeen viimeiset kysymykset koskivat sitä, millaista päihdevalistusta nuoret haluaisivat. Lomake esitestattiin viidellä henkilöllä, jotka olivat 13-vuotiaita poikia. Esitestaus osoitti kysymysten olevan ymmärrettäviä ja riittävän selkeitä. Kyselylytutkimuksen suoritimme toukokuussa 2002 kolmelle Meriluodon koulun ja kolmelle Siilin koulun seitsemännelle luokalle. Yhteensä jaoimme 126 lomaketta. Väärinymmärrysten ja oppilaiden huolimattomuuden vuoksi jouduimme hylkäämään yhteensä 26 kyselylomaketta, mikä on aika paljon.

26 Aineiston keruu ja analysointi Tutkimuksemme kohderyhmänä oli 126 Pieksämäen kaupungin ja Pieksämäen maalaiskunnan vuotiasta nuorta. Kohderyhmän valinta tapahtui Tartutko ojentavaan käteen -hankkeen kohderyhmän kautta. Jaoimme kyselylomakkeet oppilaille henkilökohtaisesti ja olimme läsnä oppilaiden täyttäessä lomaketta. Tässä vaiheessa kerroimme oppilaille tutkimuksen tarkoituksen, selostimme lomakkeen sisältöä ja vastasimme oppilaiden esittämiin kysymyksiin. Tutkimusaineiston muodostivat kyselylomakkeilla saadut nuorten vastaukset. Merkkejä todellisuuden vääristelystä emme havainneet, mutta joissakin vastauksissa ilmeni vastaajien ylimalkaisuus kyselyämme kohtaan. Jotkut vastaukset olivat hiukan epäselviä ja jotkut kohdat puutteellisesti kirjattu. Suurin osa vastaajista oli täyttänyt kyselylomakkeen huolellisesti ja selkeästi. Vastauksissa ilmeni myös eroja nuorten itseilmaisussa sukupuolen mukaan. Tutkimuksellamme saimme vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Vastaukset osoittivat, että suurin osa nuorista oli ymmärtänyt kysymykset toivomallamme tavalla. Vastauksissa tuli ilmi samoja asioita kuin aikaisemmissakin tutkimuksissa. Tutkimusongelmien selvittämiseksi valittu aineistonkeruumenetelmä osoittautui onnistuneeksi. Aloitimme aineiston analysoinnin käymällä läpi kaikki vastaukset. Tämän jälkeen kartoitimme eri muuttujien frekvenssi- ja prosenttijakaumat sekä suoritimme ristiintaulukointia eri muuttujien kesken. Aineiston käsittelimme SPSS-tietokoneohjelmaa ja Excel taulukkolaskentaohjelmaa apuna käyttäen. Aineistoa käsitellessämme päädyimme vertailemaan tyttöjen ja poikien eroja joidenkin kysymysten kohdalla, koska tytöt ja pojat kokevat päihteisiin liittyvät asiat kuitenkin melko eritavalla. Kaikkien kysymysten kohdalla emme kuitenkaan ryhtyneet erottelemaan tyttöjä ja poikia, koska heidän vastauksensa olivat niin samantyyppisiä, ja prosentuaalisesti erot tyttöjen ja poikien välillä olivat hyvin pieniä. Jo tutkimusta suunniteltaessa myös ohjaava opettajamme oli sitä mieltä, että ei ole syytä vertailla koulujen tutkimustuloksia keskenään. Tutkimuksessamme mukana olleista kouluista toinen on kaupunki koulu ja toinen maalaiskunnan koulu mikä tarkoittaa sitä,

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN Tutkimus halkionuorten minäkäsityksen ja sosiaalisten suhteiden muuttumisesta osteotomia leikkauksen yhteydessä sekä ajatuksia SUHUPO ry:n nuorisotoiminnan järjestämisestä.

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa Sari Klink Maarit Katajisto Opinnäytetyö Opinnäytetyö Syksy 2002 Syksy 2002

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ilkka Vuorinen. Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta

Ilkka Vuorinen. Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta Ilkka Vuorinen Kannabiksen käytön vaikutuksia arkeen käyttäjien ja päihdetyön ammattilaisten näkökulmasta Opinnäytetyö Kevät 2013 Sosiaalialan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Se toimii sittenkin. kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. youth research network. Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa

Se toimii sittenkin. kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. youth research network. Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa Se toimii sittenkin kuinka päihdevalistuksesta saa selvää Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa youth research network Se toimii sittenkin Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS Päiväkeskustoiminta tyyppisessä paikassa käytettävät työmenetelmät asiakastyössä Sari Pekkala Sosiaalialan opinnäytetyö Yhteisö ja perusturvatyö Sosionomi (AMK) KEMI

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta Jenni Isomettä Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot