x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE"

Transkriptio

1 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi EMÄKSINEN VUOROPESUAINE Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Lypsykoneiden ja tilasäiliöden pesuaine, desinfioiva Toimialakoodi Käyttötarkoituskoodi Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Nekrak Oy Yhteystiedot Katuosoite Keskuskatu 7 Postinumero ja -toimipaikka Postilokero Riihimäki Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Telefax Y-tunnus Ulkomaisen valmistajan tiedot 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite /Myrkytystietokeskus tai suora numero Myrkytystietokeskus, PL 340, HUS 112 Yleinen hätänumero 2. VAARAN YKSILÖINTI Valmiste on luokiteltu syövyttäväksi(c) voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Voimakkaasti syövyttävää. Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Katso KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EY/Rekisteröinti-nro Aineosan nimi Pitoisuus Kaliumhydroksidi 5-15% Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivi- 3-4% kloorin määrä valmisteessa Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta C;R22-35 C,N;R Aineesta tehty asetuksen liitteen 3 mukainen hakemus tai ilmoitus Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena Muut tiedot Sivu 1

2 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Erityiset ohjeet Pahoinvointia tunnettaessa ja onnettomuuden sattuessa lääkäriin(tämä tidote tai etiketti mukaan mikäli mahdollista). Saastunut vaatetus riisutaan ja pestään ennen seuraavaa käyttöä. 4.2 Hengitys Raitis ilma. Huuhtele nenä, suu ja nielu vedellä. Tarvittaessa lääkäriin. 4.3 Iho Iho huuhdellaan heti runsaalla vedellä. Saastunut vaatetus riisutaan. Tarvittaessa lääkäriin(jos syöpymisen merkkejä). 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdotaan välittömästi runsaalla vedellä(vähint. 15 min ajan). Heti yhteys lääkäriin. 4.5 Nieleminen Juo maitoa tai vettä mikäli mahdollista(potilas tajuissaan). Ei saa oksennuttaa. Heti yhteys lääkäriin. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet Tuote ei pala. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Kuumennettaessa syntyy myrkyllistä kloorikaasua ja samaan aikaan kuumennus aiheuttaa suljettujen astioiden paineennousun ja rikkoutumisvaaran. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Hengityslaite tarvittaessa. 5.5 Muita ohjeita Tulelle alttiiksi jääneet astiat siirretään pois tai jäähdytetään vedellä, mikäli mahdollista. 6. TOIMENPITEET ONNETOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Suojalasit tai kasvonsuojain. Suojakäsineet. Suojavaatetus. Tarvittaessa hengityssuojain. Ulkopuolisten pääsy vuotoalueelle estettävä. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Tuki vuodot mahdollisuuksien mukaan niin että tuote ei pääse valumaan maahan, viemäriin tai vesistöön. Tarpeen vaatiessa soita yleiseen hätänumeroon, Puhdistusohjeet Vuodot imeytetään hiekkaan ja kerätään talteen. Hävitetään paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Pienet määrät huuhdellaan runsaalla vedellä mikäli mahdollista. 6.4 Muita ohjeita 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Varovainen käsittely minimoi roiske- ja vuotovaaraa. Tarvittaessa käytettävä suojavarusteita altistumisriskin mukaan. Silmienhuuhtelumahdollisuus lähettyvillä. 7.2 Varastointi Tuotteen aktiiviklooripitoisuus pienenee aina varastoinnin aikana. Hajoamisnopeus on erittäin riippuvainen varastointiolosuhteista. Säilytetään viileässä varastossa, ja aina alle 30 o C, erillään hapoista ja auringonvalolta suojattuna. Säilytetään alkuperäispakkauksessa. Suojeltava jäätymiseltä(ei alle -5 o C). 7.3 Erityiset käyttötavat. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET.1 Altistuksen raja-arvot.1.1 HTP-arvot HTP15min=0,5ppm(1,5mg/m 3 ) kloori, 2009 HTP15min = 2 mg/m 3, kattoarvo, kaliumhydroksidi, Sivu 2

3 .1.2 Muut raja-arvot.1.3 Muissa maissa annettuja raja-arvoja.1.4 DNEL.1.5 PNEC.2 Altistumisen ehkäiseminen.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta Työpaikka, työmenetelmät ja laitteet suunniteltava niin ettei tuote joudu iholle, silmiin tai hengitysteihin Hengityksensuojaus Normaalikäytössä ei tarvita. Tarpeen vaatiessa hengityssuojain B Käsiensuojaus Suojakäsineet(esim. neopreeni tai PVC) Silmiensuojaus Suojalasit tai kasvonsuojain Ihonsuojaus Normaalit työvaatteet(huom! Tuote valkaisee useita kankaita) tai suojavaatteet(esim. PVC) tarvittaessa..2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen Tuotteen käsittely ja varastointi on tapahduttava niin ettei vuotoja maahan, viemäriin tai vesistöön pääse tapahtumaan. Mahdolliset vuodot imeytetään hiekkaan ja kerätään talteen. Hävitetään paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Kirkas, kellertävä, hieman kloorille haiseva neste. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph >14(voimakkaasti emäksinen) Kiehumispiste/kiehumisalue( o C) Leimahduspiste( o C) - Syttyvyys(kiinteät aineet, kaasut)( o C) - Räjähdysominaisuudet - Hapettavat ominaisuudet hapettava aine Höyrynpaine Suhteellinen tiheys(g/dm 3 ) 1210 Liukoisuus: - vesiliukoisuus hyvin liukeneva(kaikissa suhteissa) - rasvaliukoisuus - Jakautumiskerroin: n-oktanooli/vesi Viskositeetti(SFS 3751)(sek) n.15 Höyryntiheys Haihtumisnopeus 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Kuumuus ja kirkas aurigonvalo. Tuotteen aktiiviklooripitoisuus pienenee aina varastoinnin aikana. Katso Vältettävät materiaalit Hapot ja happamat aineet, ammoniakkipitoiset aineet - voi syntyä kloorikaasua. Syövyttää useita metalleja, mm. messinki ja kevytmetalleja. Metalli-ionit edistävät kloorikatoa Vaaralliset hajoamistuotteet Katso 5.3 ja MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys LD50 (kaliumhydroksidi) = 365 mg/kg, suun kautta, rotta LD50 (natriumhypokloriittiliuos 10%:nen) = 200 mg/kg, suun kautta, rotta 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Tuote on luokiteltu syövyttäväksi(c) voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Hengittäminen: Kloorin haju saattaa ärsyttää. Poikkeavassa käytössä(korkeapainepesu) sumu Sivu 3

4 Ihokosketus: ärsyttää limakalvoja ja hengityselimiä. Suurien pitoisuuksien yhteydessä on on keuhkovaurioiden vaara. Voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita ja syviä, hitaasti paranevia haavoja. Aluksi iho tuntuu ainoastaan liukkaalta, sitten ilmenee kirvelyä, rakkulanmuodostumista ja syöpymisvaurioita. Silmäkosketus: Roiskeet silmiin aiheuttavat voimakasta kirvelyä ja syöpymisvaurioita. Pysyvän silmävaurion(sokeuden) vaara on suuri. Nieleminen: Tuote voi aiheuttaa voimakasta kirvelyä, syöpymisvaurioita, rintakipuja, oksentelua ja mahdollisesti huonon yleiskunnon(shokkitilan). On olemassa suuri vaara, että ruokatorven syöpymisvaurion arpeutuminen aiheuttaa pysyviä oireita Herkistyminen 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin 11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Paikalliset päästöt voivat aiheuttaa muutoksia veden ph-arvoon. Useille kalalajeille ph 9:n ylitys on haitallista. Levät häviävät ph,5:stä lähtien. Tällaisiin muutoksiin tarvitaan kuitenkin hiukan suurempi, paikallinen päästö Myrkyllisyys muille eliöille Normaalin käsittelyn ei arvioida aiheuttavan haittavaikutuksia Kulkeutuvuus 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Biologisen hajoavuuden kriteerejä ei voida soveltaa epäorgaanisiin aineisiin( kaliumhydroksidi). Tuotteen sisältämä pieni määrä fosfonaatti ei ole bilogisesti helposti hajoava, mutta ei aiheuta ongelmia jätevedenpuhdistamoissa Kemiallinen hajoavuus Natriumhypokloriitti hajoaa neutraaleissa ja happamissa olosuhteissa melko nopeasti joko suolaksi ja hapeksi tai natriumkloraatiksi ja suolaksi Biokertyvyys Biokertyvyys ei ole odotettavissa vesiympäristössä PBT-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Tuote on luokiteltu. Jätteet hävitettävä ongelmajätteenä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti, kuten myös tyhjät puhdistamattomat pakkaukset. Tyhjät pakkaukset voidaan huuhtelun jälkeen toimittaa kierrätykseen. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Pakkausryhmä II 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka, luokituskoodi, C5 (ADR) Vaaran tunnusnumero Varoituslipuke Sivu 4

5 Rahtikirjan mukainen nimitys Syövyttävä neste, emäksinen n.o.s.(kaliumhydroksidiliuos, seos) Muita tietoja 14.4 Merikuljetukset IMDG-luokka Oikea tekninen nimi Corrosive liquid, alkaline n.o.s.(potassium hydroxide sol., mixture) Varoituslipuke Muita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka Oikea tekninen nimi Corrosive liquid, alkaline n.o.s.(potassium hydroxide sol., mixture) Varoituslipuke Muita tietoja 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi C; Syövyttävä Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Kaliumhydroksidi, natriumhypokloriitti R-lausekkeet 31 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. 35 Voimakkaasti syövyttävää S-lausekkeet 26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä(15 min.ajan) ja mentävä lääkäriin. 37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. 45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon(näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista) Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset Kemikaaliturvallisuusarviointi tehty seuraaville aineille/valmisteelle 15.2 Kansalliset määräykset 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo valmisteen kaikki aineosien R-lausekkeista 22 Terveydelle haitallista nieltynä. 31 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. 34 Syövyttävää 35 Voimakkaasti syövyttävää. 50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset 16.4 Lisätiedot 16.5 Käytetyt tietolähteet Raaka-ainetoimittajien käyttöturvallisuustiedotteet; Työpaikan kemikaalilainsäädäntö 2009; Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 2009; HTP-arvot Lisäykset, poistot ja muutokset Uudenmallinen lomake. Sivu 5

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 Kauppanimi: MYCOTAL 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi MYCOTAL

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT OKTOeriste 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OKTOeriste CE 0416 OKTOeriste 0/6 (standardi SFSEN 13242)

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.11271, 11275, 11265 EAN 6414504106474, 6414504106481,

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot