Järjestöjen kilpailukyky maaseudun palvelutuotannossa. Jouni Kaipainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestöjen kilpailukyky maaseudun palvelutuotannossa. Jouni Kaipainen"

Transkriptio

1 Järjestöjen kilpailukyky maaseudun palvelutuotannossa Jouni Kaipainen

2 Tavaroiden ja palvelujen yhteys Hyödykkeitä voi tarkastella arvokkaina pidettyjen ominaisuuksien nippuina! (Lancaster 1966) Ihmiset muuntavat kaikki tavarat ja palvelut palveluvirraksi. Tavarat ovat tapa pakata palveluja = tavara on palvelujen jakelua (Vargo & Lusch) Kotitalous/kylä ratkaisee mitä ostaa ja mitä tuottaa itse (Willliamsonin kriteerit). Kaikki tavarat ja palvelut ovat vain panoksia/välituotteita.

3 Tavaroiden ja palvelujen ero Käännä katse tavaroista ja ominaisuusnipuista kohti prosesseja ja asiakassuhteita. Kaikki organisaatiot toimivat perimmältään palvelubisneksessä. Kilpailuttaminen ei sovi yhteen pitkien asiakassuhteiden mallin kanssa (kanta-asiakkaat). Asiakassuhdekohtainen tietämys ja pääoma katoaa vaihdettaessa tarjoajaa.

4 Järjestöjen erityispiirteet Vapaaehtoisten, työttömien ja kutsumusammattiin päätyneiden työntekijöiden käyttö vaikuttaa järjestöjen palvelutuotantoon. Epätyypillinen työvoima tarkoittaa, että talousteorian vakiomallit ja tulokset eivät aina päde. Ilmeinen yhdistävä tekijä on mahdollisuus myydä palveluja alle markkinahinnan. Mahdollisuuksia suurempaan innovatiivisuuteen ja tuotekehitykseen.

5 Kutsumustyö Sisäisesti motivoituneet ihmiset hakeutuvat mielellään kolmannelle tai julkiselle sektorille, jossa he ovat valmiita tekemään esim. palkattomia ylitöitä hyvän asian eteen. Heikot kannustimet suojaavat yhdistyksiä kuplilta nousukauden kiivaimpina aikoina. Monen tehtävän samanaikainen suorittaminen onnistuu (opetus ja tutkimus, myynti ja huolto). Vahvat kannustimet vääristävät ajankäyttöä.

6 Pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset Monitoimiset hyödyt mahdollisia, koska yhdistys tuottaa sekä palveluja kohderyhmälle että työllistää syrjäytymisuhan alaisia. Koordinoimattomissa tilanteissa kunnan hankintatoimisto ei havaitse, mitä sosiaalihuolto tekee (ja päinvastoin). Toisen säästö on toisen kustannus.

7 Vapaaehtoisuus muuttuu Vapaaehtoisuus on totuttu liittämään kollektiiviseen toimintaan, jossa eettinen tai uskonnollinen vakaumus saa ihmiset tekemään epäitsekkäitä toimia. Uusi vapaaehtoisuus näyttää olevan perustaltaan yksilöllistä. Enää ei sitouduta tiettyihin organisaatioihin eliniäksi, vaan haetaan eri tapahtumista ja organisaatioista hyvää tunnelmaa ja mieleenpainuvia elämyksiä. Vapaaehtoisten motivoinnista tulee aikaisempaa haastavampaa, sillä heidät on otettava aiempaa paremmin huomioon, jotta he saisivat haluamiaan kokemuksia ja tulisivat uudestaan samaan organisaatioon töihin.

8 Järjestöjen kilpailukyky Vähemmistöjen ja erityisryhmien palveleminen on järjestötyön ydintä. Massapalvelujen tuotanto on tehokkaampaa julkisella tai yksityisellä sektorilla. Yksikkökustannus vai (alueellisiin) tarpeisiin vastaaminen tärkeää?

9 Järjestöjen kilpailukyky Jos järjestön palvelutuotantoyksikkö joutuu ottamaan käyttöön yritysmäisen toimintatavan pärjätäkseen tarjouskilpailussa, missio ohenee ja kolmannen sektorin lisäarvo jää vähäiseksi. Laajassa sateenvarjohankkeessa järjestö voi toimia tyytyväisenä alihankkijana, vaikka ei aliresurssoinnin takia pystykään toimimaan EU-projektin vastuullisena koordinaattorina (Crisp ym 2011).

10 Järjestöjen kilpailukyky riippuu organisointimallista Rahoittaja katsoo yleensä lopputuotoksia, kun taas asiakkaille tuotantoprosessilla (inhimillisyys) on merkitystä. Kenen hyödyt merkittäviä Vapaaehtoisten käyttö taisteluparin (lääkäri ja hoitaja) osana.

11 Kilpailun teoreettinen pohja maaseudulla? Tarjouskilpailut pohjautuvat koeteltavien markkinoiden teoriaan, jossa samanlaisia palveluja tarjoavien organisaatioiden kilpailun uhka pitää markkinat tehokkaina. Resurssipohjainen teoria korostaa historiallisen, polkuriippuvaisen kehityksen luomia ainutkertaisia etuja.

12 Organisointimalleja Osallisuus suunnittelussa ja toteutuksessa (yhteistuotanto) Voi muuttaa palvelujärjestelmää radikaalistikin (mm. ammattilaisen ja asiakkaan suhde), mutta voi myös olla lähes näennäistä. Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset budjetit. Kilpailu markkinoista (tarjouskilpailut) voi korvautua kilpailulla markkinoilla (asiakassuhteet)

13 Henkilökohtaistaminen Jos asiakkailla omat budjetit, he voivat ostaa sellaisia palveluja kuin haluavat. Eivät sidottuja sektorirajoihin, voi palkata kyläavustajan helpottamaan kotona asumista tms. Todellista päätösvaltaa hajautetaan, mikäli asiakkaat (+ läheiset) kykeneviä päättämään ja yhteiskunta antaa käyttää rahaa moniin kohteisiin.

14 Henkilökohtainen budjetti Rikkoo sosiaalihuollon perinteisen jaon rahalliseen (toimeentulotuki) ja ei-rahalliseen (sosiaalipalvelut). Innovatiivinen toimintamalli on välimuoto (ehdollinen voimavaraoikeus, ks. Duffy ym 2010) Suurin hyöty voi tulla palvelujen saajan (ns. tilinomistajan) läheisille (Moran ym 2011, BJSW) Ammattiliitot eivät välttämättä tue muutosta.

15 Vanha ja uusi kolmas sektori Vapaaehtoiset on nostettu kolmatta sektoria yrityksistä ja julkisesta sektorista erottavaksi tekijäksi. Yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallissa korostetaan yrittäjyyttä ja organisaation toimintatapojen yritysmäisyyttä. Uusi ja vanha kolmannen sektorin toimintamalli eivät ole kaikilta osin kovin lähellä toisiaan, joten koko kolmanteen sektoriin kohdistuvien päätelmien teossa on oltava varovainen. Yhtäläisyyksiä silti löytyy, sillä kummassakin organisointitavassa palkattu henkilökunta voi tehdä työtä, jolla on merkitystä sekä yhteiskunnalle että heille itselleen.

16 Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallia tuodaan Suomeen viranomaisten, puolueiden ja kansalaisjärjestöjen voimin. Ilman yhteiskunnan tukea toimiva, hyviä asioita yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi yrittäjävetoisesti tekevä organisaatio on lähes liian hyvää ollakseen totta. Ei silti ole varma, että tarjontalähtöinen tarkastelu riittää turvaamaan heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten tai maaseudun asukkaiden palvelut. Yhteiskunnallisten yrittäjien sisäinen motivaatio voi suuntautua asiakkaiden toiveita enemmän jonkin muun seikan perusteella. Esimerkiksi ympäristön suojelu ohittaa yksinäisten vanhusten kontaktin tarpeen.

17 Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritys on ominaisuuksiltaan niin häilyväinen, ettei taloudellinen analyysi saa siitä otetta. Sukuni savolaisia juuria kunnioittaen totean, että yhteiskunnallisen yrityksen toimiessa vastuu on asiakkailla!

18 Maaseutumaisuus erottavana piirteenä Maaseudulla on sekä vanha itsellisyyden ja omillaan pärjäämisen kulttuuri että yhteistyötä korostava talkooperinne. Maaseutu on myös etäisyyksiä ja harvaa asutusta. Maaseudun kulttuuriset ja fyysiset erityispiirteet voivat vaikeuttaa hyvinvointipalvelujen kaupallista tarjoamista. Antamalla ihmisille enemmän vaikutusvaltaa omien palvelujensa tuottamiseen voidaan hyödyntää kotona asumisen halu, oman tuotannon ja talkoiden perinteet sekä etäisyyden luoma tullimuuri.

19 Miten palvelujen uudelleenorganisoituminen vaikuttaa alueelliseen kehitykseen? Jos lähipalveluja ei opita tekemään maaseudulle sopivalla tavalla, sektoreittainen keskittäminen johtaa vähitellen maaseudun alueelliseen rationalisointiin. Jos maaseudun palvelut siirtyvät asutuskeskuksiin, kehittämisvarat kannattaa käyttää tietotekniikkaa hyödyntäviin etäpalveluihin, asukkaiden liikkuvuuden parantamiseen ja monitoimisiin palvelubusseihin, jotka aikataulun mukaan tuovat palvelut asukkaiden lähelle. Terveyskioskit menevät sinne, minne asukkaatkin (eli kauppakeskuksiin).

20 Monitoimisuus ja monialaisuus pelastavana tekijänä Maaseudun monipalvelupisteet perustavat kilpailukykynsä monituoteetuihin (monituoteyritys). Kylätalo tai koulu palvelukeskuksena Keskittämisideologian taustalla näkemys yksituoteyrityksen laskevista keskimääräiskustannuksista. Moniammatillisuus on maaseudun palvelujen perusta. Ristiriita syntyy ammatillisen erikoistumisen kanssa.

21 Vaikutusten arviointi Perinteinen kerrointutkimus katsoo, missä määrin toimija ostaa palveluja paikallisilta alihankkijoilta. à tulo- ja työllisyysvaikutukset. Monet toimialat ovat mahdollistavia, joiden merkitystä kuvaavat eteenpäin suuntautuvat linkit.

22 Mittaustapa ei saa syrjiä mitään aloja Paikallisten palvelujen hallitsemissa talouksissa täytyy katsoa molempia suuntia. Vientisektorin rinnalle nousevat tasaveroisesti alat, jotka myyvät paikallisille kotitalouksille. Lasten- ja vanhustenhoito, julkinen liikenne ym mahdollistavat molempien puolisoiden työssäkäynnin.

23 Vaikuttavuus Panosten, välituotteiden ja tuotosten mittaamisesta pitäisi päästä vaikuttavuuden mukaiseen palkitsemiseen. Jos järjestöillä hyviä tuotteita, vaikuttavuuden mukaan palkitseminen voi antaa kilpailuedun yrityksiin nähden. Riskit kasvavat, jos toimien syyseuraussuhde vaikutuksiin heikko.

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

JÄRJESTÖLÄHTÖISEN AUTTAMISTYÖN UUDET VAATTEET

JÄRJESTÖLÄHTÖISEN AUTTAMISTYÖN UUDET VAATTEET 180 PUHEENVUOROJA JÄRJESTÖLÄHTÖISEN AUTTAMISTYÖN UUDET VAATTEET Satu Kaleva ja Jukka Valkonen * Johdanto Kansalais- ja kansanterveysjärjestöjen toiminnan kuvaamisessa on viime vuosina yleistynyt käsite

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus Haasteet opetukselle ja tutkimukselle toim. Ulla Salonen-Soulié IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 IX

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö 1 IX Bruno Sarlin työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus: Haasteet opetukselle ja tutkimukselle Päivi Kivelä & Pekka Lund,

Lisätiedot

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ?

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Pekka Kaunismaa (toim.) YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista Pekka Kaunismaa (toim.)

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot