Ikääntyneiden ryhmäkuntoutuksen vaikutukset terveydenhuollon kustannuksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneiden ryhmäkuntoutuksen vaikutukset terveydenhuollon kustannuksiin"

Transkriptio

1 Ikääntyneiden ryhmäkuntoutuksen vaikutukset terveydenhuollon kustannuksiin Jorma Karttunen ylilääkäri, LT yleislääketieteen erikoislääkäri kuntoutuksen erityispätevyys Vetrea Terveys Oy

2 Ryhmäkuntoutuksen vaikutus 67 vuotta täyttäneiden toimintakykyyn, elämänlaatuun ja terveyspalvelujen kustannuksiin Väitöskirja LT Jorma Karttunen Kuopion yliopisto

3 1. Kuntoutusta ei huomioida tarpeeksi terveydenhuollossa Kunnissa on liian vähän mahdollisuuksia antaa ikääntyville toimintakykyä ylläpitävää ja sairauksia ennaltaehkäisevää kuntoutusta. Kela kuntouttaa pääsääntöisesti työikäisiä ja vain pieni osa ikääntyneistä pääsee Kelan kuntoutukseen. Ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta on järjestetty valtaosin sotainvalidija veteraanikuntoutuksena, mikä on vähentynyt luonnollisen poistuman myötä merkittävästi

4 Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisi kesäkuussa 2009 tarkastuskertomuksen lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Tarkastuskertomuksen mukaan Suomessa ei huomioida kuntoutusta tarpeeksi terveydenhuollossa. Hyvin hoidettu kuntoutus säästää terveydenhuollon resursseja mm. vähentämällä turhia lääkärikäyntejä ja uudestaan tehtyjä toimenpiteitä.

5 Lääkinnällinen kuntoutus kuuluu kuntien järjestämisvastuulle. Sitä rahoitetaan paitsi kuntien verotuloilla, myös kuntien saamilla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksilla. Lääkinnällistä kuntoutusta toteutetaan sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Kuntoutusta rahoittavat myös mm. Kela ja vakuutusyhtiöt.

6 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujärjestelmä on kaksiportainen ja rahoitus monikanavainen, mikä aiheuttaa ongelmia. VTT:n tarkastuksessa havaittiin, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö ei toimi kuntoutuksessa riittävän hyvin. Ongelmana mm. hoitoketjujen katkeaminen Hoitohenkilökunnan, erityisesti lääkärien, koulutuksessa, pitäisi panostaa enemmän kuntoutusasioihin.

7 Kansalaiset ovat eriarvoisessa asemassa kuntoutuksen saamisen suhteen asuinpaikkansa perusteella. Mitä heikompi kunnan taloudellinen tilanne, sitä niukempaa kuntoutustoimintaa se todennäköisesti tarjoaa. Ongelmana on myös pula ammattitaitoisista kuntoutuksen osaajista maan eri osissa. Kuntoutuksen vaikuttavuudesta on jo olemassa näyttöä, mutta resursseja ei aina näytetä suuntaavan tämän tiedon pohjalta.

8 Kuntien rahapula näkyy kuntoutuksessa. On helpompi kiristää rahaa sieltä, missä ihmiset eivät tarvitse välitöntä hoitoa. Siksi ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen rahoitus on tiukimmassa. Päättäjien asema ei ole helppo. Tulisi ymmärtää, että ennaltaehkäisy ja kuntoutus tuovat säästöjä pitkällä aikajänteellä.

9 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot ja rahoitus Suomessa Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto rahoitetaan pääasiassa verovaroin. Valtio maksaa kunnille peruspalvelujen valtionosuutta, jonka suuruus määräytyy kunnan asukasluvun, ikärakenteen, sairastavuuden ym. tekijöiden perusteella. Kuntien sosiaali- ja terveystoimen menot ovat yli puolet (v. 2013: 55,3 %) kuntien kokonaismenoista.

10 Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset olivat v keskimäärin 3453 euroa/asukas. Suurimmillaan sosiaali- ja terveystoimen menot olivat v Pelkosenniemen kunnassa 5277 euroa/asukas ja pienimmillään Oulunsalossa 2714 euroa/asukas. Mitä iäkkäämpää on väestö, sitä suurempia ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset.

11 3. Miten saadaan kuntien rahat riittämään terveydenhuoltoon? Terveydenhuollon kustannukset ovat selvästi nopeammassa kasvussa kuin kansantalous. Terveydenhuollon kustannuksia kasvattavat lääketieteellisen teknologian kehittyminen, uudet hoitomenetelmät, väestön vanheneminen ja kasvavat odotukset terveydenhuollon palveluja kohtaan.

12 Terveydenhuollon palvelutarve on pohjaton. Kaikkia hoitoja ei voida antaa kaikille. Terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa joudutaan väistämättä priorisoimaan. Tarvitaan eettisesti ja ekonomisesti hyväksyttävää priorisointia. Tehdään ne hoito- ja kuntoutustoimenpiteet, mistä on kustannuksiin nähden todennäköisesti merkittävää hyötyä. Tarvitsemme terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden arviointia.

13 4. Ikääntyneiden kuntoutuksen tutkimus Ikääntyneiden kuntoutuksen tutkimus on keskittynyt pitkälti liikkumisvaikeuksien kuntoutuksen tutkimiseen. Näyttöä on mm. aivohalvauksen jälkeisen kuntoutuksen ja lonkkamurtumien kuntoutuksen vaikuttavuudesta. Tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että iäkkäiden kuntoutujien toiminnanrajoitukset vähenevät (lihasvoima kasvaa ja kävelynopeus paranee).

14 Vain harvat tutkimukset ovat kyenneet osoittamaan kuntoutuksen vaikuttavuuden päivittäiseen toimintakykyyn. Näille interventioille on ollut ominaista intensiivisyys (harjoittelua 2-3 kertaa viikossa) ja pitkäkestoisuus (9-18 kuukautta)

15 Ikäihmisten kaatumisten ehkäisyssä on näyttöä monitekijäisistä, useisiin riskitekijöihin puuttuvista tai tasapainoon ja voimaharjoitteluun keskittyvistä interventioista. Kognition kuntoutuksesta on tullut viime vuosina näyttöä siitä, että muistitoimintojen harjoittelu on hyödyllistä ja pitkävaikutteista. Liikunta ylläpitää kognitiivisia toimintoja myös dementiaa sairastavilla.

16 On myös viitteitä liikunnan vaikutuksesta dementian ehkäisyssä. Liikuntaryhmistä on myös jonkin verran näyttöä ikääntyneiden masennuksen hoidossa ja ehkäisyssä.

17 Vanhustyön keskusliitossa kehitetty psykososiaalinen ryhmäkuntoutus perustui yksinäisten vanhojen ihmisten elämänhallinnan tukemiseen, voimaantumiseen ja sosiaaliseen aktivoitumiseen. Ryhmäkuntoutus paransi kuntoutujien psyykkistä hyvinvointia, kognitiota sekä vähensi terveyspalvelujen käyttöä ja kuolleisuutta.

18 5. Toimintakykyinen seniori- tutkimuksen tavoitteet Tavoitteena oli selvittää ryhmäkuntoutuksen vaikutuksia kotona asuvien 67 vuotta täyttäneiden toimintakykyyn, elämänlaatuun ja terveyspalvelujen kustannuksiin. Tutkimuksen yksityiskohtaisina tavoitteina oli selvittää, voidaanko ryhmäkuntoutuksella kohentaa ja ylläpitää ikääntyvien liikkumiskykyä ja fyysistä toimintakykyä sekä vähentää kaatumisia. Voidaanko ryhmäkuntoutuksella parantaa ikääntyvien päivittäistä toimintakykyä, vähentää depressiota sekä parantaa kognitiivisia toimintoja?

19 Voidaanko ryhmäkuntoutuksella parantaa ikääntyneiden elämänlaatua, vaikuttaa terveyspalvelujen käyttöön ja kuolleisuuteen sekä voidaanko osoittaa ikääntyneiden ryhmäkuntoutuksella olevan kustannusvaikuttavuutta?

20 6. Tutkimusaiheen valinta Kuntoutuksella ei ole riittävää painoarvoa terveydenhuollossa. Kiinnostus tutkia, mikä on ikääntyvien kuntoutuksen merkitys. Tutkimus antaisi lisätietoa ikääntyvien kuntoutuksesta ja myös mahdollisuuksia heidän kuntoutuspalvelujen kehittämiseen. Erityisesti kiinnosti selvittää, onko ikääntyvien kuntoutuksella vaikutusta terveydenhuollon kustannuksiin, mitä on varsin vähän tutkittu.

21 7. Intervention kuvaus Interventio kesti viisi kuukautta. Intervention ensimmäisen 2½ kuukauden aikana ryhmäharjoituksia oli kaksi kertaa viikossa eli maanantaisin ja torstaisin ja ne kestivät kolme tuntia/kerta. Yksi ryhmäharjoituskerta sisälsi yhden tunnin tasapainoharjoituksia, yhden tunnin kuntosaliharjoittelua ja yhden tunnin asiantuntijaluennon tai opetuskeskustelun.

22 Intervention viimeisen 2½ kuukauden aikaan sisältyi yhteen viikkoon yksi ryhmäharjoituskerta, jolloin oli yksi tunti kuntosaliharjoittelua ja 1½ tunnin asiantuntijaluento tai opetuskeskustelu, sekä yksi ryhmäharjoituskerta, jolloin oli yksi tunti tasapainoharjoittelua tai muuta liikuntaharjoittelua ja 1½ tunnin asiantuntijaluento tai keskustelu.

23 Muina liikuntalajeina kokeiltiin mm. lumikenkäkävelyä ja sauvakävelyä epätasaisessa maastossa. Lisäksi jokaiseen kuukauteen liitettiin yksi virkistystapahtuma, jolloin toteutettiin tutustumiskäynti tai vierailu.

24 Tasapainoharjoittelu toteutettiin kuntopiirin muodossa. Tasapainoharjoittelu alkoi alkuverryttelyllä, jossa valmisteltiin elimistöä fyysiseen harjoitukseen ja tavoitteena oli verenkierron vilkastuminen, lihaksiston lämpeneminen, nivelliikkuvuuksien, tasapainon ja koordinaation koheneminen. Kuntopiirissä harjoituspisteitä oli keskimäärin 8-10, joita vaihdettiin/vaikeutettiin noin neljän viikon välein, riippuen ryhmän tasosta. Yhdessä harjoituspisteessä harjoiteltiin 60 sekuntia yhtäjaksoisesti ja yhden kierroksen täytyttyä muutaman minuutin tauon jälkeen tehtiin toinen kierros.

25 Tasapainoharjoittelussa tehtiin mm. seuraavia harjoitteita: viivakävely eteen- ja taaksepäin parillisia numeroita taaksepäin ääneen laskien pyykkipoikien ripustus korkealla olevalle pyykkinarulle pehmeällä alustalla seisten tasapainolaudalla seisominen yhdellä jalalla viivalla seisten ilmapallon pompottelu ilmassa parilta toiselle mahdollisimman pitkään kartioiden pujottelu palloa pompottaen sulkapalloilu vartalon kiertoliike sekä vartalon taivutus eteen- ja taaksepäin kuntopallolla, parien selät vastakkain pehmeällä alustalla seisten voimisteluvanteen ojennus kohti kattoa ja alustaa viivalla kävellen varvas-kanta-askelin

26 tasapainolaudalla seisten pallon heitto parilta toiselle voimistelupuomilla kävely askelkyykky istumasta seisomaan nousu ilmatyyny jalkojen alla ja tuolilla voimistelupuomilla kävely isoa terapiapalloa pompottaen puolelta toiselle kartioiden kierto mahdollisimman nopeasti ja lopuksi viivakävely pehmeällä alustalla seisten parin kanssa kahden hernepussin heitto jonossa olevien voimistelurenkaiden sisään askellus ja hernepussin poiminta selän takaa jaloilla kyykistyen.

27 Kuntosaliharjoitteet olivat seuraavat: jalkaprässi, polven ojennus, polven koukistus, lonkan loitonnus, lonkan lähennys, vartalon fleksio ja vartalon ekstensio. Ensimmäisen kuukauden aikana tehtiin sarjoja x toistoja 2 x 15/laite, toisen kuukauden aikana tehtiin sarjoja x toistoja 2 x 10/laite ja kolmannen kuukauden aikana tehtiin sarjoja x toistoja 3 x 8/laite. Viimeisen 10 viikon aikana kuntosaliharjoitteet pysyivät ennallaan, mutta sarjat x toistot olivat luokkaa 2-3 x 10-12, vastuksia lisättiin voimien karttuessa.

28 Lisäksi osallistujat saivat liikuntatestien perusteella henkilökohtaisen liikuntaohjelman kirjallisesti.

29 Asiantuntijaluentojen aiheita olivat ikääntyvän liikuntaharjoittelu ja tasapainon vaikutus toimintakykyyn (fysioterapeutti Leena Jaatinen), elämänlaatua vanhuuteen, ylipainon riskit ja niiden ennaltaehkäisy (TtM Helli Haapasalo), opetuskeskustelu terveydenhoidosta ja terveellisestä ravinnosta (sairaanhoitaja Helena Hentunen), opetuskeskustelu psyykkisestä terveydestä ja elämänhallinnasta (psykologi Merja Kaikkonen), oppiminen ja ikääntyminen, ajatuksia muistin ylläpysymiseksi (KM Sirpa Moilanen), sosiaalityöntekijän asiantuntijakeskustelu (YTM Raili Könönen), opetuskeskustelu jalkojen hoidosta (jalkahoitaja Irma Vattulainen) sekä näkökulmia ikääntyvien kuntoutukseen (fysioterapeutti Marja Koivula).

30 8. Tutkimuksen keskeiset havainnot ja suositukset käytännön toimijoille Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä, että erityyppisillä interventioilla voidaan parantaa ikääntyvien liikkumis- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Kirjallisuuskatsauksen tutkimukset sisälsivät 71 erilaista interventiota ja lisäksi käytettiin runsaasti erilaisia yhdistelmiä näistä interventiomuodoista. Hyviä interventiomuotoja on runsaasti tarjolla ja tärkeää on, että käytettävä interventio on riittävän tehokas, monipuolinen ja riittävän pitkäkestoinen.

31 Tutkimusryhmässä todettiin tilastollisesti merkitsevä parantuminen yhdellä jalalla seisomisessa, 6 m taaksepäin kävelynopeudessa, tuolista ylösnousu -testissä, porraskävelyn suoriutumisentestissä ja osittaisessa Bergin tasapainotestissä.

32 Kuuden metrin kävelynopeudessa, 400 m kävelytestissä ja ADL-testeissä ei todettu tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Tutkimusryhmässä kaatumisten määrä oli laskenut enemmän kuin verrokkiryhmässä, mutta ei merkitsevästi.

33 Tutkimus- ja verrokkiryhmien välillä ei todettu merkitsevää eroa depressio- ja muistitesteissä. Tutkimusryhmässä todettiin tilastollisesti merkitsevä parantuminen elämänlaadun mittauksissa.

34 Tutkimusryhmässä olivat terveyspalvelujen käytön kustannukset kahden vuoden seuranta-aikana 856 euroa/henkilö (26,2 %) pienemmät kuin vertailuryhmässä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Harjoittelun kustannukset olivat 673 euroa/henkilö.

35 Tutkimusryhmässä todettiin kuitenkin terveyspalvelujen vähentymisen trendi, mikä suuntaa antavana löydöksenä oli varsin merkittävä. Ryhmäkuntoutus oli ennaltaehkäisevää kuntoutusta, minkä mahdolliset terveyspalvelujen kustannusten säästöt tulevat vasta viiveellä.

36 Tutkimuksen 12 kuukauden tulosten perusteella saadun yhden laatupainotetun elinvuoden (QALY) kustannusarvio oli euroa, mikä merkitsee kansainvälisen tason perusteella kustannusvaikuttavaa toimintaa. Päätöksentekijöiden kannattaisi ottaa käyttöön tutkimuksen tyyppinen ikääntyneiden ennaltaehkäisevä ryhmäkuntoutus, minkä avulla voidaan vähentää ikääntyneiden terveyspalvelujen kustannuksia sekä parantaa heidän toimintakykyään ja elämänlaatuaan.

37 Sopivien jatkoharjoitteiden avulla voidaan vielä mahdollisesti lisätä terveyspalvelujen kustannusten säästöjä. Kustannusvaikuttavuus voitaneen saada vielä paremmaksi, kun harjoittelun kohteena on ikäihmiset, joilla on jo merkkejä liikkumis- ja toimintakyvyn heikentymisestä.

38 Tutkimustuloksia avokuntoutuksen vaikutuksista ikääntyneiden terveydenhuollon kustannuksiin ja kustannusvaikuttavuuteen on vielä vähän käytettävissä. Ikääntyneiden ennaltaehkäisevää ryhmäkuntoutusta pitäisi lisätä merkittävästi ja samalla tutkia vaikutuksia terveydenhuollon kustannuksiin.

39 Tulevaisuudessa pitää selvittää se, että onko ikääntyneiden ennaltaehkäisevä ryhmäkuntoutus kustannusvaikuttavampaa kuntoutusta kuin ikääntyneiden yksilö- ja laitoskuntoutus eteenkin tietyille asiakasryhmille. Kotona asuvat, yksinäiset ikääntyneet henkilöt saattavat hyötyä enemmän riittävän pitkäkestoisesta tehokkaasta avokuntoutuksena toteutetusta ryhmäkuntoutuksesta kuin laitoskuntoutuksesta. Avokuntoutuksena toteutettava ryhmäkuntoutus on myös selvästi edullisempaa toteuttaa kuin laitoskuntoutus.

40 Ikääntyvien määrä kasvaa Suomessa nopeasti. Ikääntyvien terveyspalvelujen kustannukset ovat moninkertaiset verrattuna nuorempiin. Kunnilla on talousvaikeuksia nopeasti kasvavien terveydenhuollon kustannusten vuoksi.

41 Terveyspalvelujen järjestämisessä ja sairauksia ennaltaehkäisevissä toiminnoissa tarvitaan radikaaleja muutoksia. Yksi tärkeimmistä muutoksista on se, että lisätään merkittävästi ikääntyneiden ennaltaehkäisevää ryhmäkuntoutusta. Samalla tutkitaan ikääntyneiden ryhmäkuntoutuksen vaikutuksia terveydenhuollon kustannuksiin ja kehitetään entistä parempia ennaltaehkäisevän kuntoutuksen toimintamalleja.

42 Neljänteen tutkimusryhmään osallistuneitten kirje : Ihminen lienee kuitenkin luonnostaan laiska, mistä syystä tarvittaisiin jatkuvaa järjestettyä, projektin mallin mukaista, toimintaa. Iän lisääntyessä jokaista, varsinkin yksin elävää, alkaa askarruttaa huoli kotona selviämisestä. Jatkuva kokonaisvaltainen, fyysinen ja psyykkinen/sosiaalinen, kuntoutus antaa kokemuksemme mukaan varmuutta ja toivoa selviytyä pitempään ilman laitoshoitoa ja samalla vähentää yhteiskunnan kustannuksia.

43 Väitöskirjan tutkimuksen jälkeen seurattiin henkilöiden terveyspalvelujen käytön kustannuksia vielä kaksi vuotta eteenpäin eli yhteensä neljän vuoden ajan. Neljän vuoden aikana harjoitteluryhmässä olivat terveyspalvelujen kustannukset 2900 euroa/henkilö (33 %) pienemmät kuin vertailuryhmässä.

44 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 Suomessa oli vähintään 67 -vuotiasta henkilöä. Jos 10 % Suomen vähintään 67- vuotiaista henkilöistä eli henkilöä osallistuisi vastaavaan ryhmäkuntoutukseen, niin vastaavanlaisen säästön toteutuessa tulisi 260 milj. euron säästö terveyspalvelujen kustannuksissa neljässä vuodessa.

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Liikunta ja terveys TEE 1/2008

Liikunta ja terveys TEE 1/2008 TEE 1/2008 Liikunta ja terveys Lisäkalsium ja luuston kehitys esimurrosiässä Voimaharjoittelulla ikääntymistä vastaan Terveelliset elintavat suojaksi dementiaa vastaan Kahvi suojaa diabetekselta Tässä

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Manu Leppikangas Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen yksikkö ja

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA

HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA MAKUU- HAAVAT KAATU- MISET KUSTAN- NUKSET HOIDON LAATU HENKILÖSTÖ- PULA INFEKTIOT TYÖ- HYVIN- VOINTI Päättäjänä SINÄ Ratkaiset 1. Tulevaisuuden haasteet erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus 2014 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131 Sari Kehusmaa Hoidon menoja hillitsemässä Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä

Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä 1 «SÄHKÖINEN TEKSTIVERSIO» Jenni Varho ja Mauri Lehtovirta (toim.) Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä Konst för livet En utredning om kulturverksamheten

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä Hyvinvointi- ja toimintakyky, Psykomotoriikka erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot

kun selkä ja polvi ovat aina kipeät satumaa tuo Somerolle innovatiivisia senioriasuntoja Nauti joka askeleesta. Lamminniemen

kun selkä ja polvi ovat aina kipeät satumaa tuo Somerolle innovatiivisia senioriasuntoja Nauti joka askeleesta. Lamminniemen Nauti joka askeleesta. Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen asiakaslehti 2/2013 Huikea selviytymistarina sotavuosilta Olin valekuolleena vihollisen käsissä Lamminniemen satumaa tuo Somerolle innovatiivisia

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki. Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot. Vahvasti vankilasta vapauteen

Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki. Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot. Vahvasti vankilasta vapauteen 1 Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot Vahvasti vankilasta vapauteen Kuntoutus 1 2013 5 Kuntoutussäätiö SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS VEIJO NOTKOLA JA RIIKKA

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi?

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi? Dialogi terveydestä: Miten voi? Toukokuu 2014 Dialogi terveydestä on Terveystalon uusi, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiantuntijajulkaisu. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon läpinäkyvyyttä jakamalla

Lisätiedot