Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Ilmarinen Pekka jäsen. Niemimaa Juha jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Ilmarinen Pekka jäsen. Niemimaa Juha jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta AIKA klo 18:00-21:35 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Wikberg Gunilla varapuheenjohtaja Heir Björn jäsen Ilmarinen Pekka jäsen Janérus Mirja jäsen Niemimaa Juha jäsen Ojanen Tarja jäsen Einiö Erkko varajäsen Saukkola Heli jäsen Savolainen Pirjo jäsen Stranius Anne-Margit jäsen 1-9, poistui klo Tommila Eija jäsen Weintraub Roger jäsen POISSA Väre Jari puheenjohtaja Ourila Juha jäsen MUUT Hägg Toni kaupunginhallituksen edustaja 1-6, pois tui klo Jääskeläinen Lassi nuorisovaltuuston edustaja Streng Rebecka nuorisovaltuuston varaedustaja 1-9 pois tui klo Tuomi Päivi opetuspäällikkö Kuusimurto Merja varhaiskasvatuspäällikkö Lindroos Raija hallintopäällikkö Savela Jussi tekninen johtaja 6, poistui klo Vuori Kari-Pekka työsuojelupäällikkö 6, poistui klo Pitkonen Joni koordinaattori 5, poistui klo Alatalo Johanna tekninen asiantuntija Syrjälä Juha-Pekka tekninen asiantuntija Hassinen Pia pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t 1-19 ALLEKIRJOITUKSET Gunilla Wikberg Puheenjohtaja Pia Hassinen Pöytäkirjanpitäjä

2 PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Anne-Margit Stranius 1-9 Lohja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja NÄHTÄVÄNÄ Pia Hassinen, hallintosihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 3 Oinolan iltapäivätoiminnan järjestäminen 6 4 Virkkalan ruotsinkielisen iltapäivätoiminnan järjestäminen 8 5 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 9 6 Hyrsylän koulun opetuksen siirtäminen Oinolan kouluun 12 7 Hyrsylän koulun toiminnan jatkuminen tai lakkauttaminen 15 8 Perusopetuksen tuntijako Peruskoulujen toimintaresurssit lukuvuonna Oikaisuvaatimus kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen koskien koulumatkakuljetusten periaatteita 11 Lukion opinto-ohjauksen virkajärjestelyt Yksityisen päivähoidon osuus varhaiskasvatuksen palvelutuotannosta Yksityisten päiväkotien palvelusetelin arvon määräytyminen Aloite Nummi-Pusulan lukion ja Nummi-Pusulan yläkoulun nimen muuttamiseksi Aloite shakkikerhon perustamisesta Lohjalle Opetus-ja kulttuuritoimen valtionosuudet Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle Tiedotusluontoiset asiat Viranhaltijapäätökset 49 24

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOPLK Esitys Sj Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajan valinta 98/ /2013 KOPLK Esitys Sj Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan kasvatus- ja ope tuslau ta kun nan jäsen Anne-Margit Stranius. Päätös Hyväksyttiin

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Oinolan iltapäivätoiminnan järjestäminen 105/ /2013 KOPLK Oinolan koulun iltapäiväkerho toimii Oinolan koulun välittömässä lä hei syydes sä. Ylläpitäjänä on toiminut lukuvuoteen saakka Oinolan ilta päi vä ker hon kannatusyhdistys ry. Iltapäivätoiminta toimi aiemman kil pailu tuk sen myötä ostopalvelukerhona jonka toiminnan Lohjan kaupunki (ennen kuntaliitosta Nummi-Pusulan kunta) on ostanut. Monikuntaliitoksen myötä tuli esiin tarve tarkastella miten luokkalaisten iltapäivätoiminta jatkossa järjestetään. Kan na tus yh distys ry:n ja Lohjan kaupungin kesken neuvottelua käytiin tilojen, henkilöstön ja irtaimiston käytöstä. Neuvottelussa Lohjan kaupunkia edustivat si vis tystoi men kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden tukipalvelupäällikkö ja koor di naat to ri. Oinolan koulun iltapäivätoiminta toimii Oinolan koulukeskuksessa Lohjan kau pun gin omistamassa tilassa, josta kaupunki ei perinyt erikseen vuokraa kan na tus yh dis tyk sel tä. Oinolan koulun iltapäivätoiminnassa oli kaksi työntekijää, joista toi nen on koulutukseltaan aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja ja toisella on taus tal la muun alan koulutus. Neuvottelun yhteydessä toiminnan mah dol lises ta siirtämisestä kaupungin järjestettäväksi Lohjan kaupungin vi ran hal tija on informoinut työntekijöitä, että nämä voivat normaalin hakumenettelyn kaut ta hakeutua vastaavaan tehtävään kunnallistamisen yhteydessä. Koululaisten iltapäivätoiminnan ostopalveluihin oli kaupungin vuoden 2013 ta lous ar vios sa varattu euroa. Oinolan iltapäiväkerhon kan na tus yhdis tys ry on perinyt asiakasmaksut itse. Toiminnan jatkamiseksi os to pal velu na olisi talousarvioon tarvittu vähintään euron lisämääräraha koska ostopalvelun kustannukset olivat euroa vuodessa. Vuoden 2013 ke vät kau del la avustusta on maksettu euroa. Kunnallistamisen yhtey des sä toiminnasta koituvat menot koostuvat enimmäkseen henkilöstön palk ka kus tan nuk sis ta. Irtaimisto sen sijaan ei aiheuttaisi mainittavia hankin ta ku lu ja, koska tiloissa on jo kaikki tarpeellinen kalusto ja välineistö. Oinolan koulun iltapäivätoiminnan järjestämisestä Lohjan kaupunki maksoi ke vät kau del la 2013 ryhmäkohtaista hintaa (20 lasta) euroa/kk ja edel lä mainitun ryhmäkohtaisen hinnan lisäksi 175 euroa/kk lisälapsesta, yh teen sä euroa vuodessa. Lohjan kaupungin järjestäessä kyseisen Oi no lan koulun iltapäivätoiminnan henkilöstön työntekijäkohtaiset palk kakus tan nuk set ovat vuodessa noin euroa. Neuvotteluissa johtopäätöksenä syntyi käsitys siitä, että kyseisen koulun ilta päi vä toi min nan järjestäminen tulisi jatkossa toteuttaa Lohjan kaupungin oma na toimintana. Perusteluna nähdään suurehkon ja lapsimäärältään laa je ne van yksikön toiminnan organisoinnin näkökulma sekä ylipäätään edel ly tyk set tasapuolisesti turvata kaupungin muiden iltapäivätoiminnan yk si köi den kaltainen palvelu. Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Päätös Hyväksyttiin todeta, että Oinolan koulun iltapäivätoimintaa on toteutettu kaupungin jär jes tä mä nä alkaen; 2. hyväksyä, että Lohjan kaupunki järjestää Oinolan koulun il ta päi vä toi minnan toistaiseksi.

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Virkkalan ruotsinkielisen iltapäivätoiminnan järjestäminen 105/ /2013 KOPLK Lojo församlings eftermiddagsklubb on ollut Virkkalan kirkon tiloissa toi miva ruotsinkielinen koululaisten iltapäivätoiminnan yksikkö. Ylläpitäjänä on toi mi nut lukuvuoteen saakka Lohjan seurakunta. Il ta päi vä toimin ta on järjestetty siten että Lohjan kaupunki on maksanut avustusta il tapäi vä toi min nan järjestämisestä toteutuneiden ohjaustuntien mukaisesti yhdes tä ryhmästä. Avustus on samansuuruinen kuin valtionosuuden pe rusteel la laskettu avustus, joka vuodelle 2013 on ollut 26,00 /tunti ja josta val tion osuus on 57%. Sopimus on ollut voimassa alkaen tois taisek si. Irtisanomisaika on 6 kuukautta. Vuonna 2013 avustettu summa on ko ko nai suu des saan ollut 9 620,65 euroa. Lohjan seurakunta on toimittanut Lohjan kaupungin kasvatus- ja ope tuslau ta kun nal le kirjallisen ilmoituksen, jossa se irtisanoutuu koulu lais ten iltapäivätoiminnan järjestämisestä jälkeen. Seurakunta kat soo, että sillä ei ole riittäviä edellytyksiä jatkossa järjestää kyseistä toimin taa ja pääasiassa seurakunta haluaa suunnata lapsityön henkilöstönsä voi ma va ro ja enemmän seurakunnallisen perustehtävänsä mukaisesti. Lohjan seurakunnan irtisanomisen vuoksi tulee ratkaista, kuinka Virkby sko la nin luokkalaisten iltapäivätoiminta jatkossa järjestetään. Neu votte lui hin on osallistunut kaupungin tilapalvelun isännöitsijä, tu ki pal ve lu päällik kö, koordinaattori ja Virkby skolanin rehtori. Neuvottelua on käyty lä hinnä tiloihin liittyvistä järjestelyistä. Virkby skolanin koulun tilojen kartoituksen ja käytön suunnittelun joh to päätök se nä on opetustoimen ja tukipalveluyksikön kesken sovittu, että tar koituk seen soveltuvat tilat löytyvät Källhagenin koulun alakerrasta. Vä lit tömäs sä läheisyydessä on leikkipuisto ja ulkoiluun soveltuvat alueet. Virkkalan ruotsinkieliseen iltapäivätoimintaan määräaikaan mennessä hake nei ta oli 14 lasta. Kyseinen lapsimäärä edellyttää yhden ammatillisen kel poi suu den omaavan ohjaajan rekrytoimista. Tehtävä on täytetty mää räai kai ses ti. Kunnallistamisen yhteydessä toiminnasta koituvat menot koostuvat enimmäk seen henkilöstön palkkakustannuksista ja hankittavasta irtaimistosta ja välineistöstä, koska yksikkö perustetaan uutena yksikkönä. Kalusteita ja vä li neis töä on hankittu pääosin muista kerhoista ja Lohjan kaupungin kierrä tys kes kuk ses ta. Lohjan kaupungin järjestäessä jatkossa Virkkalan ruotsinkielisen il ta päi vätoi min nan ovat kyseisen iltapäivätoiminnan ohjaajan palkkakustannukset vuo des sa noin euroa. Kustannuslisäys vuositasolla on noin ja sisältyy vuoden 2015 talousarvioon. Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Virkkalan ruotsinkielisen il ta päi vä toi min nan siirtämisen kunnalliseksi yksiköksi alkaen. Päätös Hyväksyttiin

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 105/ /2013 KOPLK Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja sen laa juu desta säädetään perusopetuslaissa (8. luku a ja b). Lain mukaan kunta voi järjes tää tai hankkia lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, jolloin sitä tulee tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan op pi lail le sekä muiden vuosiluokkien osalta lain 17 :n 1 momentissa tarkoi te tuil le oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa (ko. momentti koskee erityistä tukea saavia oppilaita). Otettaessa lapsia aamu- ja il ta päi vätoi min taan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opetushallitus on päättänyt Perusopetuksen aamu- ja il ta päi vätoi min nan perusteista, joiden mukaan toiminta tulee järjestää alkaen. Lohjalla varhaiskasvatuspalvelut on järjestänyt perusopetuslain (628/1998) ja sen muuttamisesta annetun lain (1136/2003) mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa lukien. Lohjalla toimintaa on järjestetty kou lu päi vi nä iltapäivätoimintana tarjoten mahdollisuutta sekä 570 että vaih to eh toi ses ti 760 tunnin toimintaan työvuoden aikana. Iltapäivätoiminnan tarpeen määrälliseen kasvuun on vuosien varrella vastat tu lisäämällä iltapäivätoiminnan ohjaajien määrää. Tällä hetkellä ollaan ti lan tees sa, jossa ohjaajien lisääminen edellyttäisi myös tilakapasiteetin lisää mis tä. Jotta ensi syksyn iltapäivätoiminnan järjestelyt saataisiin tehtyä kaikille uuden kunnan hakijoille tasapuolisesti, tulee aamu- ja iltapäivätoimintaa järjes tä vän kunnan hyväksyä tätä toimintaa varten perusopetuslainmukainen toi min ta suun ni tel ma. Tavoitteena on ottaa iltapäivätoiminnan piiriin kaikki ne lapset, joille paikkaa on haettu hakuajan puitteissa. Mikäli kerhokohtaisesti paikkoja jää tyhjik si, ne täytetään toukokuun loppuun mennessä hakemukset jättäneistä. Sil loin kun yhteen kerhoon on tässä vaiheessa hakemassa useampia lapsia kuin paikkoja on jäljellä, täytetään vapaana olevat paikat arpomalla. Merkittävin tarkennus ohjeistuksessa on se, että iltapäivätoimintaa tar jotaan koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille. Erityisen tuen op pi lai den osallistumisesta iltapäivätoimintaan neuvotellaan toi min ta suunni tel man mukaan. Toinen merkittävä tarkennus on il ta päi vä toi min nan ohjaa jal la on pyydettäessä velvollisuus osallistua oppilashuoltoryhmän kokouk seen, kun katsotaan iltapäivätoiminnan olevan osa lapsen tehostettua tai erityistä tukea. Laki perusopetuslain muuttamisesta ( ) linjaa erityisen tuen muo dos tu vak si eritysopetuksesta ja muusta tämän lain mukaan an net tavas ta tuesta. Näin koululaisten iltapäivätoiminta on osa muuta pe rus opetus lain mukaan annettavaa tukea. Ennen erityisen tuen päätöksen te kemis tä opetuksen järjestäjän on kuultuaan oppilasta ja tämän huoltajaa

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta han kit ta va oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen ete ne mi sen ja moniammatillisen oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys te hos te tus ta tuesta ja erityisen tuen tarpeesta. Iltapäivätoiminnan tar peesta ja sen mahdollisesta järjestämisestä neuvotellaan yhteistyössä op pi lashuol to hen ki lös tön ja kodin kanssa. Tarvittavan aamuhoidon järjestäminen on pääsääntöisesti huoltajien vastuul la. (Merja Kuusimurto, Juha Lemberg) Erikseen jaettavat asiakirjat - Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lohjalla Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Koululaisten aamu- ja ilta päi vä toi min nan toimintasuunnitelman liitteen mukaisena. Toi min ta suunni tel ma astuu voimaan Päätös Hyväksyttiin Liite 1/ Koplk , Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lohjalla KOPLK Perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoiminnan toi min ta suun ni telmaa päivitetään kerhomaksujen (4.5. Kerhomaksut), asiakasmaksujen mää räy ty mi sen (4.6. Irtisanoutuminen ja muutokset) ja kuljetusten osalta (4.7. Kuljetukset). Kerhomaksuihin tehdään tasokorotus. Maksut ovat edelleen kuntavertailun mu kaan kohtuulliset. Maksu on kiinteä kuukausimaksu ilman hyvityksiä. Mak su va pau tuk set tai alennukset ovat edelleen mahdollisia so si aa li työn teki jän lausunnon ja toimeentuloselvityksen kautta. Päätöksen va pau tuk sesta tai alennuksesta tekee sivistysjohtaja. Kun lapsi on sairautensa vuoksi pois kalenterikuukauden aikana vähintään 11 hoitopäivää, peritään puolet ker ho mak sus ta. Kun lapsi on sairautensa vuoksi pois koko ka len te ri kuukau den, ei kerhomaksua peritä. Asiakasmaksu peritään huoltajan kirjallisen hakemuksen/irtisanoutumisen mu kaan. Iltapäivätoimintaan ja iltapäivätoiminnasta kotiin ei edelleenkään järjestetä kul je tus ta. Tältä osin toimintasuunnitelma ei muutu, mutta sama asia py ritään sanomaan vielä selkeämmin. Erikseen jaettavat asiakirjat - Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lohjalla Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Koululaisten aamu- ja ilta päi vä toi min nan toimintasuunnitelman liitteen mukaisena. Toi min ta suunni tel ma astuu voimaan

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Päätös Hyväksyttiin Iltapäiväkerhotoiminnan koordinaattori Joni Pitkonen poistui kokouksesta tä män asian käsittelyn jälkeen klo KOPLK Tulevan toimintakauden toimintasuunnitelmaan tehdään muutama muutos. Liit tee nä olevassa toimintasuunnitelmassa muutoskohdat on käsittelyn helpot ta mi sek si merkitty kursiivilla. Iltapäivämaksuihin tehdään tarkennus. Maksut ovat edelleen kun ta ver tailun mukaan kohtuulliset. Maksu on kiinteä kuukausimaksu huoltajan ha kemuk sen mukaan (riippumatta aloitus- ja/tai lopettamispäivistä, lo ma päi vistä) ilman hyvityksiä. Huoltaja tekee muutosilmoituksen kerhossaoloaikaan tai irtisanoutumiseen kir jal li ses ti. Muutos astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta ja asiakas mak su peritään sen mukaan. Maksuvapautukset tai alennukset ovat edelleen mahdollisia so si aa li työn teki jän lausunnon ja toimeentuloselvityksen kautta. Päätöksen va pau tuk sesta tai alennuksesta tekee sivistysjohtaja. Kun lapsi on sairautensa vuoksi pois iltapäivätoiminnasta ka len te ri kuu kauden aikana vähintään 11 kerhopäivää, peritään puolet kerhomaksusta. Kun lapsi on sairautensa vuoksi pois koko kalenterikuukauden, ei ker homak sua peritä. Elokuusta peritään puolen kuukauden maksu ja kesäkuun il ta päi vä ker ho päi vät ovat maksuttomia. Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Koululaisten aamu- ja ilta päi vä toi min nan toimintasuunnitelman liitteen mukaisena. Toi min ta suunni tel ma astuu voimaan Päätös Hyväksyttiin Liite 1/ Koplk , Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lohjalla Iltapäiväkerhotoiminnan koordinaattori Joni Pitkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyrsylän koulun opetuksen siirtäminen Oinolan kouluun 2/ /2015, 58/ /2015 KOPLK Hyrsylän koulussa on ollut havaintoja huonosta sisäilmasta ja koulun korjaus tar peis ta. Sisäilmatyöryhmässä asiaa on käsitelty asiaa mm , ja sekä ja ryhmä on kuullut Hyr sy län koulun henkilöstöä. Tilapalvelut ovat tehneet kouluun liittyviä korjaus toi men pi tei tä. Rakennukseen on tehty insinööritoimisto AIRKOS Oy:n mukaan seuraavia kor jaus toi mia: - Konesaumattu peltikatto on uusittu Katossa on ilmennyt vuotoja, alus kat tees sa on puutteita. - Liikuntaluokan lattia on uusittu Kivijalan kallistuskorjauksia on tehty Alapohjan orgaanista jätettä on poistettu Puhdistus- ja desinfiointityö on kesken. Kivijalan tuu letus luuk ku ja on lisätty Alapohjassa on painovoimainen ilmanvaihto. - Insinööritoimisto AIRKOS Oy - Eteisen lattia on laatoitettu kesällä Lattiaan on asennettu lat tia lämmi tys. Eteisessä on havaittu tunkkaista hajua ennen korjaustoimia. Muita tiedossa olevia korjauksia ja korjaustarpeita: - Eteisen tuulikaapin lattian vanhat villat on vaihdettu. - Hirsirakenteisia ulkoseiniä on lisäeristetty ja levytetty sisäpuolelta. Ul kosei nä ra ken teis sa ei tiettävästi ole höyrysulkua. Tuloilmaventtiilit ovat jääneet levyrakenteiden alle. - Salaojitusta on uusittu osittain rakennuksen pihan puolella. Ta ka si vus toilla salaojitustyötä ei ole tehty. - Luokkien kohdilla on alapohjassa ja kivijalan reunustalla ollut vettä. - Likaputki on ollut poikki. Tällöin alapohjaa on tyhjennetty. - Pikkukeittiön kaapistot on purettu työsuojelun tekemien hajuhavaintojen poh jal ta. Seinää ei ole avattu. Tilassa on homemaista hajua edelleen. - Ikkunat on teipattu. Teipit irrotetaan, jotta painovoimainen ilmanvaihto pää see toteutumaan. Hyrsylän koulu on 1923 valmistunut hirsirunkoinen kyläkoulu, jossa on 41 op pi las ta, 3 opettajaa ja 1 avustaja. Koululla käy mm. erityisopettaja, englan nin kielen opettaja ja kuraattori. Käyttäjät ovat valittaneet sisäilmasta useis sa koulun tiloissa. Henkilöstö on oireillut mm. flunssaa ja pitkittyneitä pos ki on te lo tu leh duk sia. Luokkatiloihin 3-4 ja 5-6 on asennettu ilmanpuhdistimet. Laitteita on lisätty ti loi hin englannin ja 1-2-luokkaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli laatia selvi tys rakennetilanteesta, rakenteiden kunnosta ja tilojen terveellisyydestä tar vit ta vin mittauksin. Insinööritoimisto AIRKOS Oy on tehnyt selvityksen rakennetilanteesta, raken tei den kunnosta ja tilojen terveellisyydestä tarvittavista mittauksista Lausunto rakennuksen kunnosta on liitteenä. Info-ti lai suus henkilökunnalle järjestettiin klo 14. Insinööritoimisto AIRKOS Oy on tehnyt myös mikrobimittaukset, joilla halut tiin selvittää rakennuksen sisäilman laatua. Näytteenotto tehtiin koulun lomakaudella. Rakennuksessa oli toiminnassa usea si-

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta sä il man puhdistinlaite. Tutkimusraportti on liitteenä. Tutkimusraportin johto pää tök siä kohdassa on esitetty yksityiskohtaisesti tutkimustulokset. Rapor tin mukaan rakennuksen sisätiloihin kohdistuu nykyisellään terveyden suo je lu lain mukaisesti homeiden aiheuttama terveyshaitta. Terveydensuojelulain 1 :n nojalla terveyshaitalla tarkoitetaan esimerkiksi asuin ym pä ris tös tä olevasta tekijästä tai olosuhteesta aiheutuvaa sairautta tai terveyden häiriötä. Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös al tis tu mis ta terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairau den tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. Tällainen tilanne saat taa syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen asuu tai oleskelee tilassa, jos sa hän voi altistua mikrobikasvustosta peräisin oleville soluille tai niiden ai neen vaih dun ta tuot teil le. Henkilökunnalle ja huoltajille järjestettiin klo Hyrsylän koulul la infotilaisuus. Infotilaisuuden muistio on liitteenä. Oinolan koulun hen kilö kun nal le ja huoltajille järjestetään myös infotilaisuus. Erikseen jaettavat asiakirjat - Insinööritoimisto AIRKOS Oy lausunto rakennuksen kunnosta - Insinööritoimisto AIRKOS Oy mikrobitutkimusraportti - Tilapalveluiden tekemä arvio korjaustoimenpiteistä ja kustannusarvio - Hyrsylän huoltajainfon muistio - Suunnitelma opetusjärjestelyistä - Työsuojelupäällikkö Kari-Pekka Vuoren lausunto - Lohjan ympäristöterveyspalveluiden lausunto Hyrsylän koulusta - Hyrsylän koulun vanhempien ja Nummen aluetoimikunnan lausunto Esitys Sj Muutosesitys Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Hyrsylän koulun opetus jär jeste tään lähtien Oinolan koulussa. Koulutilojen korjaamisesta pää te tään erikseen kevään 2015 aikana. Puheenjohtaja Gunilla Wikberg teki seuraavan muutosesityksen: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää 1. että Hyrsylän koulussa tehdään tarvittavat ilmanvaidon puutteiden korjaukset ja alapohjan tyhjennys, jonka jälkeen koulussa suoritetaan tehosiivous. Toimenpiteet, joita ei voida tehdä oppilaiden ollessa koulussa pyritään tekemään talviloman aikana, siten ettei oppilaiden eikä henkilökunnan terveydentilaa vaaranneta; 2. että toimenpiteiden jälkeen koulun tiloissa suoritetaan sisäilman seurantamittaus; 3. opetuksen järjestämisestä kaupungin palveluverkkoselvitysten yhteydessä ja jo aiemmin, mikäli koulun sisäilmatilanne edellä olevien toimenpiteiden jälkeen niin vaatii. Koska kukaan jäsenistä ei puheenjohtajan tiedustellessa asiaa ilmoittanut vas tus ta van sa puheenjohtajan esitystä, puheenjohtaja totesi kasvatus- ja ope tus lau ta kun nan hyväksyneen muutosesityksen.

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 1. että Hyrsylän koulussa tehdään tarvittavat ilmanvaidon puutteiden korjaukset ja alapohjan tyhjennys, jonka jälkeen koulussa suoritetaan tehosiivous. Toimenpiteet, joita ei voida tehdä oppilaiden ollessa koulussa pyritään tekemään talviloman aikana, siten ettei oppilaiden eikä henkilökunnan terveydentilaa vaaranneta; 2. että toimenpiteiden jälkeen koulun tiloissa suoritetaan sisäilman seurantamittaus; 3. opetuksen järjestämisestä kaupungin palveluverkkoselvitysten yhteydessä ja jo aiemmin, mikäli koulun sisäilmatilanne edellä olevien toimenpiteiden jälkeen niin vaatii. Eriävä mielipide Esittelijä Päivi Tuomi jätti asiasta eriävän mielipiteen kirjallisena tähän pykä lään Liite 2/ Koplk , Esittelijän eriävä mielipide Tekninen johtaja Jussi Savela ja työsuojelupäällikkö Kari-Pekka Vuori poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Puheenjohtaja keskeytti kokouksen taukoa varten klo Kokousta jatket tiin klo kasvatus- ja opetuslautakunnan ollessa edelleen pää tösval tai nen. Kaupunginhallituksen edustaja Toni Hägg poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyrsylän koulun toiminnan jatkuminen tai lakkauttaminen 58/ /2015 KOPLK Hyrsylän koulussa on ollut havaintoja huonosta sisäilmasta ja koulun korjaus tar peis ta. Sisäilmatyöryhmässä asiaa on käsitelty asiaa mm , ja sekä ja ryhmä on kuullut Hyr sy län koulun henkilöstöä. Tilapalvelut ovat tehneet kouluun liittyviä korjaus toi men pi tei tä. Hyrsylän koulu on 1923 valmistunut hirsirunkoinen kyläkoulu, jossa on 41 op pi las ta, 3 opettajaa ja 1 avustaja. Koululla käy mm. erityisopettaja, englan nin kielen opettaja ja kuraattori. Sisäilmaongelmien vuoksi koululla on teh ty korjaustoimenpiteitä ja sisäilmatutkimuksia. Rakennukseen on tehty insinööritoimisto AIRKOS Oy:n mukaan seuraavia kor jaus toi mia: Konesaumattu peltikatto on uusittu Katossa on ilmennyt vuotoja, alus kat tees sa on puutteita. Liikuntaluokan lattia on uusittu Kivijalan kallistuskorjauksia on tehty Alapohjan orgaanista jätettä on poistettu Puhdistus- ja desinfiointityö on kesken. Kivijalan tuu letus luuk ku ja on lisätty Alapohjassa on painovoimainen ilmanvaihto. Insinööritoimisto AIRKOS Oy Eteisen lattia on laatoitettu kesällä Lattiaan on asennettu lat tia lämmi tys. Eteisessä on havaittu tunkkaista hajua ennen korjaustoimia. Muita tiedossa olevia korjauksia ja korjaustarpeita: Eteisen tuulikaapin lattian vanhat villat on vaihdettu. Hirsirakenteisia ulkoseiniä on lisäeristetty ja levytetty sisäpuolelta. Ul kosei nä ra ken teis sa ei tiettävästi ole höyrysulkua. Tuloilmaventtiilit ovat jääneet levyrakenteiden alle. Salaojitusta on uusittu osittain rakennuksen pihan puolella. Ta ka si vus toilla salaojitustyötä ei ole tehty. Luokkien kohdilla on alapohjassa ja kivijalan reunustalla ollut vettä. Likaputki on ollut poikki. Tällöin alapohjaa on tyhjennetty. Pikkukeittiön kaapistot on purettu työsuojelun tekemien hajuhavaintojen poh jal ta. Seinää ei ole avattu. Tilassa on homemaista hajua edelleen. Ikkunat on teipattu. Teipit irrotetaan, jotta painovoimainen ilmanvaihto pää see toteutumaan. Insinööritoimisto AIRKOS Oy on tehnyt selvityksen rakennetilanteesta, raken tei den kunnosta ja tilojen terveellisyydestä tarvittavista mittauksista Lausunto rakennuksen kunnosta on liitteenä. Info-ti lai suus henkilökunnalle järjestettiin klo 14. Perusopetuslain 29 ( /1267) mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus tur val liseen opiskeluympäristöön. Kasvatus- ja opetuslautakunnassa on esitys Hyrsylän koulun ope tus toi min nan siirtämisestä talviloman jälkeen Oinolan kouluun. Hyrsylän koulun kunto on heikko ja koulun kunnostaminen vaatii kor jaustoi men pi tei tä. Tilapalvelut ovat kartoittaneet korjaustoimenpiteitä ja kus tannuk sia, ja on tarkoituksenmukaista, että käynnistetään selvitystyö Hyrsylän

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta kou lun toiminnan lakkauttamiseksi ja oppilaiden siirtämiseksi Oinolan kouluun pysyvästi. Kuntaliitto on ohjeistanut päätöksentekomenettelystä seuraavaa: Hallintolain 31 mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asian mu kai ses ta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeel li set tiedot sekä selvitykset. Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen Päätettäessä kunnan yhden koulun lakkauttamisesta ei asian kä sit telys sä katsota olevan varsinaisia asianosaisia, joita tulisi kuulla siten kuin hal lin to lain 34 :ssä säädetään asianosaisen kuulemisesta. Valmistelussa tu lee sen sijaan noudatettavaksi hallintolain 41 :n säännös vai kut ta mismah dol li suuk sien varaamisesta asiaan osallisille. Säännöksen taustalla on pe rus tus lais ta tuleva velvoite edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteis kun nal li seen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan pää töksen te koon. Lähtökohtaisesti on kysymys asiasta, jonka ratkaisulla voi olla huo mat ta va vaikutus useiden henkilöiden elinympäristöön, työntekoon tai mui hin oloihin. Osallisille henkilöille tulee varata mahdollisuus saada tietoja asian kä sit telyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä antaa tilaisuus lausua mielipiteensä asias ta. Vaikka osalliset on hallintolaissa määritelty henkilöiksi, voidaan osal li si na pitää esimerkiksi yhdistyksiä, joiden toiminta sivuaa val mis tel tava na olevaa asiaa, jolloin yhdistyksellä olisi mahdollisuus esittää mie li piteen sä jäsenistön puolesta. Osallisille on varattava vaikutusmahdollisuudet il moit ta mal la asian vireilläolosta sopivalla tavalla. Lisäksi tulee selvittää, mi ten asian vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt voivat saada asiasta li sä tie toja. Tiedotustilaisuuksista ja henkilöstön kuulemistilaisuuksista tulee tie dottaa hyvissä ajoin ja riittävän laajasti. Ilmoituksen, tiedotteiden lä het tä misten ja kuulemistilaisuuksien ajankohta on sovitettava siten, että osallisilla on vielä todellinen mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Suositeltavaa on myös in for moi da asian käsittelystä eri vaiheissa. Päätöksenteon aikataulutus: - lautakunta : periaatepäätös valmistelusta ja aikataulusta - ilmoitus asian vireilletulosta Länsi-Uusimaa -lehdessä - tiedotus- ja keskustelutilaisuus Hyrsylän koulun oppilaiden huoltajille ja hen ki lös töl le klo 18 Hyrsylän koululla (ns. vai kut ta mis mah dol lisuuk sien varaaminen) - tiedotus- ja keskustelutilaisuus muille osallisille ja kiinnostuneille, jär jes tetään yhteistyössä Nummen ja Pusulan -aluetoimikunnan kanssa (ns. vaikut ta mis mah dol li suuk sien varaaminen) tai erikseen sovittavana ajan koh ta na - edellisten lisäksi kaikilla asiasta kiinnostuneilla tahoilla on mahdollisuus toi mit taa asiasta kirjallinen kannanotto kasvatus- ja opetuslautakunnalle mennessä - erilliset lausuntopyynnöt mennessä: Hyrsylän van hem pain yhdis tys, Nummen ja Pusulan aluetoimikunnat, Lohjan rehtorit, Julkisalan kou lu tet tu jen neuvottelujärjestö JUKO ry - lautakunta : päätösesitys asiasta kaupunginhallitukselle ja val-

17 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta tuus tol le - kaupunginhallitus valtuusto : päätös asiasta Erikseen jaettavat asiakirjat: - Tilapalveluiden tekemä arvio korjaustoimenpiteistä ja kustannusarvio - Hyrsylän koulun vanhempien ja Nummen aluetoimikunnan lausunto Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää laatia selvityksen Hyrsylän koulun toi min nan järjestämisestä tulevaisuudessa ja edetä esitetyn aikataulun mukai ses ti asiaa koskevassa päätöksenteossa. Esitys asian jättämisestä pöydälle Jäsen Björn Heir esitti, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää jättää asian pöydälle. Koska kukaan jäsenistä ei puheenjohtajan tiedustellessa asiaa ilmoittanut vastustavansa jäsen Heirin esitystä, puheenjohtaja totesi kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyneen asian jättämisen pöydälle. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti jättää asian pöydälle

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen tuntijako / /2013 KOPLK Hallitus päätti perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvosto antoi asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun ope tuk sen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, pe rusope tuk sel le, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle ope tuksel le. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kie len ope tus ta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä. Uudistuksessa lisätään taide- ja taitoaineiden, yhteiskuntaopin ja liikunnan tun ti mää riä. Uskonnon tuntimäärää vähennetään. Draaman käyttöä opetus me ne tel mä nä lisätään sekä äidinkielen että yhteiskuntaopin ope tuk sessa. Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja terveystietoa opetetaan 1-6 luo kil la vastedes ympäristöoppiin integroituna. Taide- ja taitoaineiden kaikille yhteistä opetusta lisätään neljällä vuo si viikko tun nil la. Liikuntaan, musiikkiin ja kuvaamataitoon kohdistetuilla li säyk sillä vahvistetaan taidekasvatuksen yhdenvertaisuutta sekä tuetaan ak tii visen liikuntaharrastuksen kehittymistä kaikille nuorille. Kotitalous luetaan vas tai suu des sa myös virallisesti taide- ja taitoaineiden kokonaisuuteen. Historian ja yhteiskuntaopin opetusta varhennetaan ja lisätään kahdella vuo si viik ko tun nil la. Nykyistä nuoremmat oppilaat saavat uuden tuntijaon tul tua voimaan opetusta yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteista ja osal lis tu maan ja vaikuttamaan oppimisesta muun muassa draaman keinoin sekä nykyistä syvemmin myös taloustiedon opetusta. Uudistuksella vas ta taan suomalaisten nuorten heikkoon kiinnostukseen yhteiskunnallisiin asioi hin, tarpeeseen vahvistaa yhteiskunnallista ja arvokasvatusta sekä käy tän nön taloustiedossa ilmenneisiin puutteisiin. Uskonnon ja elä män katso mus tie don opetus vähenee uudessa tuntijaossa yhdellä vuo si viik ko tunnil la. B1-kielen (Lohjalla ruotsi) opetusta varhennetaan alkamaan kuudennella vuo si luo kal la. Opetushallitus on hyväksynyt opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, op pi vel vol lis ten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Pääjohtaja Aulis Pitkä lä allekirjoitti määräykset uusista perusteista Kaikilla kou luas teil la uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa ak tiivis ta roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kas va mi nen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vas tataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla. Lisätietoja: -_ja_lisaopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_22_12_2014 Lähtökohtana Lohjalla on saada perusopetuksen tuntijako ope tus suun ni-

19 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta tel ma työ tä varten valmiiksi. Siirtymäaika käyttöönotolle Valtioneuvosto hyväksyi perusopetuksen uuden tuntijaon (asetus 422/2012) käyttöönotolle siirtymäajan. Perusopetuksen vuosiluokat 1 6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen ope tuk seen lukuvuonna Vuosiluokat 7 9 jatkavat edellisen tun ti jaon (1435/2001) ja vuoden 2004 Perusopetuksen ope tus suun ni telman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mu kai ses ti. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti laadittu ope tussuun ni tel ma otetaan (määräyksessä: voidaan ottaa) käyttöön kaikilla vuosi luo kil la lukuun ottamatta lukuun 6 sisältyvää päättöarviointia ja to dis tuk sia koskevia määräyksiä sekä lukuun 12 sisältyviä perusopetuksen va lin nai suut ta koskevia määräyksiä. Näiltä osin käyttöönotto tapahtuu vuosi luo kit tain porrastettuna siten kuin edellä todetaan. Päättöarviointi tehdään vuoden 2004 perusteisiin sisältyviä päät tö ar vioinnin kriteerejä käyttäen. Vuosiluokat 7 9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 men nes sä. Ministeriön tiedotteessa nyt päätettyä siirtymäaikaa pe rus tellaan siten, että porrastetulla siirtymisellä taataan perusopetuksen op pi laiden vähimmäistuntimäärän täyttyminen sekä oikeudenmukainen ja val takun nal li ses ti yhdenvertainen päättöarviointi. Porrastettu siirtyminen uuteen tun ti ja koon helpottaa siirtymävaiheen järjestelyitä ja op pi ma te ri aa li han kinto ja kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien näkökulmasta. Siirtyminen van has ta tuntijaosta ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista uu teen tuntijakoon ja uuteen perusopetuksen opetussuunnitelman pe rustei siin ei aiheuta lisäkustannuksia. Lohjan tuntijako 2016 Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten ope tus suun ni tel mien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen ope tuk seen voidaan siirtyä alkavan lukuvuoden alusta lukien. Perus ope tuk seen valmistavan opetuksen perusteet on uudistettu vuonna 2009, eikä niihin tässä vaiheessa tule muutoksia. Lohjan tuntijakoa on valmisteltu opetuksen johtoryhmässä ja sen ni meämäs sä valmisteluryhmässä. Ehdotus on lähetetty lausunnolle kouluille, Loh jan rehtoriyhdistykselle, Lokovaan, LOOPiin, koulujen van hem pain yhdis tyk sil le, nuorisovaltuustolle ja Siuntion ja Inkoon sivistystoimeen. Tuntijakoluonnoksessa on tunnit jaoteltu valtioneuvoston tuntijaon mukai ses ti. Lohjan opetuksen tavoitteena on oppilaan laajan yleissivistyksen muodos tu mi nen. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden ajattelun, oppimaan op pi mi sen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön taitoja sekä motivaatiota. Ope tuk sen tulee edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja arjenhallintaa sekä kehittää niihin liittyviä valmiuksia. Tavoitteena on äidinkielen monipuolinen kirjallinen ja suullinen hallinta se kä valmiudet vuorovaikutukseen myös toisella kotimaisella kielellä ja

20 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta muil la kielillä. Oppiaineiden nivelkohdat ovat aina 2. ja 3. lk sekä 6. ja 7. lk välissä. Biologiaan ja maantietoon, fysiikkaan ja kemiaan sekä terveystietoon liitty viä asioita opetetaan osana ympäristöopissa integroidusti vuosiluokilla 1-6. Yhteiskuntaoppia opetetaan luokilla 4-6 vähintään 2 vuosiviikkotuntia ja vuo si luo kil la 7-9 vähintään 3 vuosiviikkotuntia. Historiaa ja yh teis kun taop pia opetetaan Lohjalla 4.lk:lla 1h, 5 lk:lla 2 h ja 6. lk:lla 2h. Yh teis kunta opis sa oppilaille opetetaan talous- ja kuluttajataitoja. Opetuksen tavoit tee na on tukea aktiivista kansalaisuutta ja antaa oppilaille valmiuksia yh teis kun nal li seen ajatteluun ja toimintaan sekä kestävän kehityksen edis tä mi seen. Uskontoa opetetaan 1 h vähemmän. Uudessa tuntijaossa painotetaan että oppilaat oppivat ma te maattis-luon non tie teel li sen ajattelun ja soveltamisen perusteita. Lohjalla paino te taan edelleen matematiikan osaamisen tärkeyttä, panostus on edelleen kahden lisätunnin verran. Vieraan kielen opinnot aloitetaan jo 2. luokalta ja ruotsinkielen opinnot aloi te taan jo 6. luokalta. Ruotsinkieltä voi opiskella 9. luokalla va lin naisopin toi na. Ruotsinkielisissä kouluissa A-kielenä opiskellaan suomea/ruotsia ja A2 kie le nä opiskellaan englantia. Kieliohjelma laaditaan opetussuunnitelmatyön yhteydessä. Kotitalous luetaan osaksi taide- ja taitoaineita. Alakoulun kokonaistuntimäärä on uudessa tuntijaossa 1-2 luokilla yhteen sä 20 h, 3-4 luokilla 23 h ja 5-6 luokilla 25 h. Yläkoulun ko ko naismää rä on 7-8 luokilla yht. 30 tunnissa/vuosiluokka. Alakouluilla opetetaan taito- ja taideaineita valinnaistunneilla yhteensä 3h (luokilla 3, 4, ja 5). Koulu voi painottaa taito- ja taideaineita valinnan mu kaan esimerkiksi musiikin tai kuvataiteen tunteihin, joiden tuntimäärä jäi vähäiseksi tuntijaossa. 3 h alakoulujen valinnaisista on kohdennettu kä si työ hön, jotta kaikille luokka-asteille saadaan 2 h/luokka käsityötä. Alakoulujen 6. luokan valinnaisaineena voi opettaa perusopetukseen so vel tu via, syventäviä ja soveltavia tässä asetuksessa säädettyjä ta voittei ta tukevia aineita tai useasta aineesta muodostettuja ai ne ko ko naisuuk sia sen mukaan kuin Lohjan opetussuunnitelmassa on määritelty. Yläkoululla valinnaisia aineita on kaikkiaan 8 h, Taito- ja taideaineiden va lin nai sia 5 tuntia, joista 1 tunti on käsityötä. Liikuntaan, musiikkiin ja ku vaa ma tai toon kohdistettujen valtakunnallisten lisäysten lisäksi Loh jalla panostetaan käsityön opettamiseen. Opetuksen tulee tukea taiteen, kä si työn ja liikunnan taitojen kehittymistä sekä oppilaiden kasvua luovuu teen. Lausuntojen pohjalta opetuksen johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen Loh jan kaupungin opetussuunnitelman 2016 tuntijaoksi (liite). Opetuksen joh to ryh mä esittää, että perusopetuksen nykyistä tuntiraamia 226 vuo siviik ko tun tia pienennetään 224 vuosiviikkotuntiin (valtioneuvoston asettama mi ni mi on 222 vuosiviikkotuntia). Uudessa tuntijaossa painotetaan, että oppi laat oppivat matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun ja soveltamisen pe rus tei ta. Lohjalla painotetaan edelleen matematiikan osaamisen tär keyttä, panostus on edelleen kahden lisätunnin verran. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Yhteenveto saaduista lausunnoista

21 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta OAJ:n Lohjan Paikallisyhdistyksen, LOOPin lausunto - Lohjan Rehtorit ry:n lausunto - Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen val takun nal li sis ta tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Lohjan kaupungin ope tus suun nitel man 2016 tuntijaon liitteen mukaisesti. Tuntijako otetaan käyttöön val tioneu vos ton hyväksymän siirtymäajan mukaisesti yhdessä uuden ope tussuun ni tel man 2016 kanssa lähtien. Päätös Hyväksyttiin Liite 3/ Koplk , Lohjan perusopetuksen tuntijako 2016

22 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Peruskoulujen toimintaresurssit lukuvuonna / /2013 KOPLK Perusopetuksen säästövelvoite lukuvuonna on 195 kurssia, jolloin ala kou luil ta säästetään 97,5 kurssia ja yläkouluilta 97,5 kurssia. Peruskoulujen ja lukioiden toimintaresurssien jako lukuvuonna Peruskoulujen tuntikehys jaetaan edellisen lukuvuoden mukaisesti op pi laskoh tai sen kertoimen sekä vuosiluokkiin ja yksikköjen määrään sidottujen va kioi den perusteella. Tuntikehys seuraa oppilasmäärää ja sen tasoa voidaan muuttaa säätämällä kertoimia. Alakoulujen kehys Alakoulujen pohjakehys lasketaan virkarehtorikohtaisesti kaavalla: yleisopetus: 1-2lk oppilaat x 1.25h + 5 h 3-4lk oppilaat x 1.28h + 7 h 5-6lk oppilaat x 1.39h + 11 h erityisopetus: Kokonaisoppilasmäärä x 0.20 Kehykseen lisätään 8h, jos rehtorin alaisuudessa on kaksi yksikköä ja vastaa vas ti 16h, mikäli rehtorin alaisuudessa on kolme yksikköä. Alakoulun tuntiresurssi on kokonaisuudessaan 5889,49 h ja Jalavan koulun 245 h. Opetuspäällikkö voi lisätä koulun tuntikehykseen tar koi tuk senmu kai sen määrän tunteja, kuitenkin kokonaiskehyksen puitteissa. Kehyslaskenta tehdään ennakoidun oppilasmäärän mukaan, jolloin huomioidaan ensimmäiselle luokalle tulevat uudet oppilaat. Yläkoulujen kehys Suomenkielisissä yläkouluissa kehys lasketaan oppilaskohtaisella kaaval la: Yleisopetus sisältäen laaja-alaisen erityisopetuksen: Oppilasmäärä x 1,5 h + 65h + yleisopetusoppilaat x 0.08 h + laskennalliset eri tyis teh tä vät. Erityisopetus: 75h yläkoulu ja Nummi-Pusulan koululla 70 h + keskitetty luok ka 30h (Anttila) Ruotsinkielisessä yläkoulussa kehys lasketaan kaavalla: Oppilasmäärä x 1.5 h + 65h + laskennalliset erityistehtävät, eri tyis ope tuk-

23 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta seen 75 h. Yläkoulujen kehyslaskenta tehdään ennakoidun oppilasmäärän mu kaan, jolloin yläkouluihin ilmoittautuneet 6. luokkalaiset. Kaavassa olevas ta oppilasmäärästä vähennetään sosiaalisesti vaativien ryhmä (10 oppi las ta/ryh mä), sekä yläkoulujen yhteisen keskitetyn luokan oppilaat (8 oppi las ta/ryh mä), yhteensä 56 tuntia. Alustavasti yläkoulun tuntiresurssi on ko ko nai suu des saan 4425 h. Tuntijakoesitys on suunniteltu yhteistyössä rehtoreiden kanssa. Se on erityi sen niukka alakoulujen osalta ja edellisvuoden mukaisesti tarvitaan li säre surs sia opetuksen tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen mm. eri tyisope tus järjestelyihin ja suurten ryhmien jakamiseen. Kaupunki on hakenut ja saanut valtiolta harkinnanvaraista rahoitusta opetus ryh mien pienentämiseen. Tämä mahdollisesti tuleva rahoitus jaetaan kou lu jen resurssiksi erillisellä päätöksellä. Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää Päätös Hyväksyttiin koulujen ja lukioiden toimintaresurssin jakamisesta lukuvuonna esitetyn mukaisesti; 2. oikeuttaa opetuspäällikön erityisestä syystä muuttamaan rehtorien esitys ten pohjalta edellä olevia tuntiresursseja päätetyn kokonaistuntimäärän puit teis sa. Koulukohtainen tuntikehys saatetaan kasvatus- ja ope tus lau takun nal le tiedoksi. Jäsen Anne-Margit Stranius ja nuorisovaltuuston varajäsen Rebecka Streng poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Puheenjohtaja keskeytti kokouksen taukoa varten klo Kokousta jatket tiin klo kasvatus- ja opetuslautakunnan ollessa edelleen pää tösval tai nen.

24 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Oikaisuvaatimus kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen kos kien koulumatkakuljetusten periaatteita 104/ /2013 KOPLK Lähtökohta Tero Hottinen on tehnyt päivätyn oikaisuvaatimuksen Lohjan kas va tus- ja opetuslautakunnan tekemään päätökseen (102 ) liit tyviin koulumatkakuljetusten periaatteisiin. Hän vaatii Muijalantien vaa ral lisuus luo ki tuk sen muutosta vaaralliseksi 0-6 luokkalaisille nykyisen 0-3 luok ka lais ten sijaan. Perusteluinaan Tero Hottinen esittää seuraavaa: Muijalantie on Muijalan kouluun osoitteesta Muijalantie 251 eteenpäin kulke vil le erittäin vaarallinen kulkea. Kyseisessä kohtaa tiessä on välittömästi ylä mäen jälkeen tiukasti oikealle kaartava kurvi, jossa on sisäkurvissa kukku la ja iso kallio täysin estämässä näkyvyyden kurvin yli. Lisäksi tie viettää kur vis sa ulkokaarteen suuntaan. Tie on tällä hetkellä luokiteltu vaa ral li seksi vielä 3. luokkalaisille asti, mutta tästä eteenpäin ei. Tie pitäisi kuitenkin luo ki tel la kaikille koululaisille vaaralliseksi, mutta tämä ei liene kuitenkaan re le vant tia 6. luokasta eteenpäin sillä yläkouluja ei sijaitse siten, että 7-9 luok ka lai sil le ei tämän hetkisten säännösten puitteissa olisi joka ta paukses sa koulukuljetusta. Tie on kokonaisuudessaan varsin kapea, eikä siinä ole lainkaan pien ta reita. Oheisesta kuvasta näkee, kuinka Lieviön suunnalta tullessa kä vel täessä liikennesääntöjen mukaan tien vasenta reunaa näkyvyys on pie nim millään alle 5 metriä. Vaikka autoilijat ajaisivat kurvista erittäin hiljaa, on vastaan tu le va kävelijä aina vaarassa kun näkyvyys on todella huono ja pien tare puuttuu. Ja valitettavasti läheskään kaikki - edes paikalliset jotka kurvin tie tä vät - eivät aja kurvista sen edellyttämällä turvallisella ti lan ne no peu della; tiellä on 50 km/h nopeusrajoitus joka on ko. kohtaan aivan liian kova vaik ka olisikin sallittu. Vaarallisuus kasvaa entisestään talvisaikaan kun tie ka pe nee lisää eikä aurausvallin yli pysty hyppäämään edes ojaan turvaan. Oikaisuvaatimus on liitteenä. Päätös perusteluineen Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää alla olevin perustein, että oi kai suvaa ti mus on aiheeton. Perusopetuslain 32 :n mukaan jos perusopetusta, esiopetusta tai li säope tus ta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se op pi laan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppi laal le liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus mak sut to maan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista var ten myönnettävään riittävään avustukseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt Lohjan esi kou lujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet alkaen. Pe ri aat teet määrittelevät vaarallisuuden seuraavasti:

25 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta MATKAN VAARALLISUUS Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kunta järjestää kul jetuk sen vähintään vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle. Teiden vaarallisuutta arvioi turvallisuustyöryhmä, joka muodostuu ope tuksen, varhaiskasvatuksen, teiden ylläpitäjän, poliisin ja logistiikkayksikön edus ta jis ta. Teiden vaarallisuuden arvioinnin perustana on val ta kun nal linen Koululiitu-järjestelmä. Työryhmä on listannut tiet ja väylät, joille on annet tu vaarallisuusmäärittely. Teiden vaarallisuudet tarkistetaan vähintään ker ran lukuvuodessa pidettävässä kokouksessa, jonka kutsuu kokoon logis tiik ka yk si kön edustaja. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy turvallisuustyöryhmän val mis te leman vaarallisten teiden luettelon. Kouluteiden turvallisuusryhmä on käsittelyt turvallisuusluokitukset ja Tero Hot ti sen esille nostaman tieosuuden (Muijalantie on Muijalan kouluun osoit tees ta Muijalantie 251 eteenpäin kulkeville) 2013 ja 2014 ( ). Tur val li suus työ ryh mä päätyi kokouksessaan siihen, että Mui jala-num men tie osuus on vaarallinen 0-3 luokkalaisille. Lisäksi päädyttiin teke mään parantavia toimenpiteitä seuraavasti: Tienkohdan lii ken ne tur val lisuut ta parantavat toimenpiteet. Selvitetään ELY:ssä nopeusrajoitus 40 km, tien pien ta reen puuston karsinta (3 vuoden välein) ja liikennemerkkilisäys mut ka mer kin vaarallisuuden lisäkyltti. Selvitetään tarvittaessa erikseen täsmä koh teen näkyvyyden parantaminen kaupungin toimesta. Suhteessa liiken ne mää rään ja verrattuna muihin vastaaviin teihin pitäydytään ny kyi sessä ratkaisussa vaarallisuus 0-3 luokka-asteille. Koulureitti: ,14z/data=!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x468dc1cd9dc5bf09:0x3ec0ab a0!2m2!1d !2d !1m0 Oikaisuvaatimuksen ongelmakohtana on Muijalantie 261 kohta, karttalinkki koh tee seen: 92t/data=!3m4!1e1!3m2!1sxDJS4TTrD88FejNYcgMRrQ!2e0 Asiasta pyydettiin myös logistiikkayksikön lausunto. Logistiikkayksikkö esit tää lausuntonaan seuraavaa: Logistiikkayksikön lausunto: Valtakunnallisen Koululiitujärjestelmän mukaan Muijalantie on arvioitu tieksi, jolla kulkeminen ei ole vaarallista pienimmillekään koululaisille. Lohjan vaa ral lis ten teiden luetteloon tie on otettu luokituksella vaarallinen 0-3 luok ka lai sil le. Lohjan alueen vaarallisten teiden luokitukset ovat joiltain koh din Koululiitujärjestelmästä poikkeavia. Koululiitujärjestelmän tavoitteena on tarkastella teiden vaarallisuusluokitus kes ki näi sel lä arvioinnilla siten, että kunnan sisällä on mahdollista tehdä ta-

26 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta sa-ar voi sia arviointeja koulumatkan turvallisuudesta. Järjestelmä on val takun nal li nen. Luokituksessa tarkastellaan mm. liikennemäärää, raskaan liiken teen määrää, liikennenopeuksia, näkymiä, pientareleveyksiä, tien leveyt tä ja päällystettä, tien ylityskohtia. Lohjalla toimiva vaarallisten teiden työryhmä käsitteli esitystä Muijalantien vaa ral li suu den nostamiseksi. Työryhmässä on mukana asiantuntijoina kau pun gin viranhaltijoiden lisäksi poliisin edustaja ja ELYn edustaja tien pitä jä nä. Ulkopuolisilla asiantuntijoilla on tietämys mm. liikennemäärästä, liiken teen tyypistä, liikenneonnettomuuksista. Tien profiilia, näkymiä, lii kenne mää rää, liikenteen nopeusrajoituksia verrattiin vastaavanlaiseen tiehen. Apu na käytettiin internetin katunäkymäaineistoa. Lisäksi logistiikkayksikön toi mes ta on suoritettu käynti paikan päällä. Vertailtaessa koulumatkareittiä Loh jal la sijaitsevaan vastaavanlaiseen reittiin (Immulantie) todettiin, ettei pe rus tei ta luokituksen muuttamiseen ole. Logistiikkayksikkö katsoo, ettei oikaisuvaatimus anna aihetta luokituksen muut ta mi seen Muijalantielle. Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hylätä Tero Hottisen oi kai su vaa timuk sen aiheettomana esittelyssä mainituin perustein. Tieosuus Muijalantie ei ole Muijalan kouluun osoitteesta Muijalantie 251 eteenpäin kulkeville suh tees sa liikennemäärään ja verrattuna vastaaviin teihin liian vaikea, rasit ta va tai vaarallinen, etteivät 4. luokalta lähtien voisi sitä kulkea. Oppilailla ei ole oikeutta maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saat ta mis ta varten myönnettävään riittävään avustukseen 4. luokalta lähtien. Päätös Hyväksyttiin Liite 4 / Koplk , Oikaisuvaatimus Lohjan kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen

Hyrsylän koulun lakkauttaminen

Hyrsylän koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 28.01.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 73 03.06.2015 Hyrsylän koulun lakkauttaminen 58/00.01.00/2015 KOPLK 28.01.2015 7 Hyrsylän koulussa on ollut havaintoja huonosta

Lisätiedot

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle koskien koulumatkakuljetusten periaatteita

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle koskien koulumatkakuljetusten periaatteita Kasvatus- ja opetuslautakunta 10 28.01.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 43 01.04.2015 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle koskien koulumatkakuljetusten periaatteita 104/08.01.01/2013 KOPLK 28.01.2015

Lisätiedot

Perusopetuksen tuntijako

Perusopetuksen tuntijako Opetus- ja kasvatuslautakunta 117 26.11.2015 Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 998/12.00.01/2015 OPEKAS 117 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254, koulutoimenjohtaja Per-Olof Nyström

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015. Sivistyslautakunta 10.12.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015. Sivistyslautakunta 10.12.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015 Sivistyslautakunta 10.12.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 10.12.2015 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone Inkinen Anneli Koivukoski

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015. Sivistyslautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015 Sivistyslautakunta 10.12.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 10.12.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanhallituksen kokoushuone Inkinen Anneli Koivukoski

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013 KOPLK 27.01.2016 11 Kaupunginvaltuusto on käsitellessään vuoden

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin Kaupunginhallitus 196 17.09.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 133 30.10.2012 Kaupunginhallitus 270 26.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 29.04.2013 Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 9 29.01.2015. Perusopetuksen opetussuunnitelma / tuntijako 1.8.2016 alkaen 325/12.00.01/2013

Sivistyslautakunta 9 29.01.2015. Perusopetuksen opetussuunnitelma / tuntijako 1.8.2016 alkaen 325/12.00.01/2013 Sivistyslautakunta 9 29.01.2015 Perusopetuksen opetussuunnitelma / tuntijako 1.8.2016 alkaen 325/12.00.01/2013 Sivla 29.01.2015 9 Valmistelu opetusjohtaja: 040 751 4731 Tuntijako on osa opetussuunnitelmaa.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus

Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus Kasvatus- ja opetuslautakunta 52 06.05.2015 Hyrsylän koulun vanhempien oikaisuvaatimus 316/12.00.01/2013 KOPLK 06.05.2015 52 Lähtökohta Hyrsylän koulun vanhemmat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen koskien

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Perusopetuksen talousarvio 2015

Perusopetuksen talousarvio 2015 Sivistyslautakunta 103 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Perusopetuksen talousarvio 2015 632/13/2014 Sivistyslautakunta 15.12.2014 103 Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen talousarvion

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01.

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01. Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 29 22.04.2015 Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi 463314) 348/01.01.01/2014 SOV 29 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. 09 5056 265

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 SISÄLLYSLUETTELO 19 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 39 20 VUODEN 2016 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2016-30.6.2016 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE...

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 114 09.10.2014

Sivistyslautakunta 114 09.10.2014 Sivistyslautakunta 114 09.10.2014 Opistojen rehtorin päätöksestä 30.4.2014 2 tehty oikaisuvaatimus / Jämsänjokilaakson musiikkiopiston opettajan Aino-Helena Lindenin virkasuhteen päättäminen 1702/01.01.00/2014

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKIOKOULUTUKSEN TODISTUSPOHJIEN HYVÄKSYMINEN UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISIKSI 1.11.

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKIOKOULUTUKSEN TODISTUSPOHJIEN HYVÄKSYMINEN UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISIKSI 1.11. Kasvatus- ja opetuslautakunta 121 25.10.2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKIOKOULUTUKSEN TODISTUSPOHJIEN HYVÄKSYMINEN UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISIKSI 1.11.2016 LÄHTIEN KAOPLTK 25.10.2016

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan Kaupunginvaltuusto 142 12.12.2013 Kaupunginhallitus 19 13.01.2014 Tekninen lautakunta 12 29.01.2014 Kaupunginhallitus 66 10.02.2014 Tekninen lautakunta 51 27.03.2014 Kaupunginhallitus 170 07.04.2014 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi-

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi- Sivistyslautakunta 22 28.02.2012 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Nuorisopalvelut, Perusopetuslain mukaiseen aamuja iltapäivätoimintaan hakeminen, valintakriteerit ja maksut Sivistys- ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta 27.01.2016. Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01.

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta 27.01.2016. Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01.2016 4 Perusopetuksen tuntijako KNGDno-2015-503 Sivistyslautakunta, 17.06.2015, 41 Valmistelija

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Niemimaa Juha jäsen. Ilmarinen Pekka varajäsen

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Niemimaa Juha jäsen. Ilmarinen Pekka varajäsen PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Suomenkielinen koulutusjaosto 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 19:36-19:46 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Tommila Eija puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Päivitetyn opetussuunnitelman mukainen tuntijako on hyväksytty varhaiskas vatus- ja koulutuslautakunnassa 11.2.2009/13.

Päivitetyn opetussuunnitelman mukainen tuntijako on hyväksytty varhaiskas vatus- ja koulutuslautakunnassa 11.2.2009/13. Varhaiskasvatus- ja 74 10.06.2009 Varhaiskasvatus- ja 5 20.01.2010 Varhaiskasvatus- ja 107 15.12.2010 Sivistyslautakunta 91 13.11.2013 Lukion opetussuunnitelman päivittäminen 157/30.304/2009 Varhaiskasvatus-

Lisätiedot