Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Ilmarinen Pekka jäsen. Niemimaa Juha jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Ilmarinen Pekka jäsen. Niemimaa Juha jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta AIKA klo 18:00-21:35 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Wikberg Gunilla varapuheenjohtaja Heir Björn jäsen Ilmarinen Pekka jäsen Janérus Mirja jäsen Niemimaa Juha jäsen Ojanen Tarja jäsen Einiö Erkko varajäsen Saukkola Heli jäsen Savolainen Pirjo jäsen Stranius Anne-Margit jäsen 1-9, poistui klo Tommila Eija jäsen Weintraub Roger jäsen POISSA Väre Jari puheenjohtaja Ourila Juha jäsen MUUT Hägg Toni kaupunginhallituksen edustaja 1-6, pois tui klo Jääskeläinen Lassi nuorisovaltuuston edustaja Streng Rebecka nuorisovaltuuston varaedustaja 1-9 pois tui klo Tuomi Päivi opetuspäällikkö Kuusimurto Merja varhaiskasvatuspäällikkö Lindroos Raija hallintopäällikkö Savela Jussi tekninen johtaja 6, poistui klo Vuori Kari-Pekka työsuojelupäällikkö 6, poistui klo Pitkonen Joni koordinaattori 5, poistui klo Alatalo Johanna tekninen asiantuntija Syrjälä Juha-Pekka tekninen asiantuntija Hassinen Pia pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t 1-19 ALLEKIRJOITUKSET Gunilla Wikberg Puheenjohtaja Pia Hassinen Pöytäkirjanpitäjä

2 PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Anne-Margit Stranius 1-9 Lohja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja NÄHTÄVÄNÄ Pia Hassinen, hallintosihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 3 Oinolan iltapäivätoiminnan järjestäminen 6 4 Virkkalan ruotsinkielisen iltapäivätoiminnan järjestäminen 8 5 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 9 6 Hyrsylän koulun opetuksen siirtäminen Oinolan kouluun 12 7 Hyrsylän koulun toiminnan jatkuminen tai lakkauttaminen 15 8 Perusopetuksen tuntijako Peruskoulujen toimintaresurssit lukuvuonna Oikaisuvaatimus kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen koskien koulumatkakuljetusten periaatteita 11 Lukion opinto-ohjauksen virkajärjestelyt Yksityisen päivähoidon osuus varhaiskasvatuksen palvelutuotannosta Yksityisten päiväkotien palvelusetelin arvon määräytyminen Aloite Nummi-Pusulan lukion ja Nummi-Pusulan yläkoulun nimen muuttamiseksi Aloite shakkikerhon perustamisesta Lohjalle Opetus-ja kulttuuritoimen valtionosuudet Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle Tiedotusluontoiset asiat Viranhaltijapäätökset 49 24

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOPLK Esitys Sj Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajan valinta 98/ /2013 KOPLK Esitys Sj Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan kasvatus- ja ope tuslau ta kun nan jäsen Anne-Margit Stranius. Päätös Hyväksyttiin

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Oinolan iltapäivätoiminnan järjestäminen 105/ /2013 KOPLK Oinolan koulun iltapäiväkerho toimii Oinolan koulun välittömässä lä hei syydes sä. Ylläpitäjänä on toiminut lukuvuoteen saakka Oinolan ilta päi vä ker hon kannatusyhdistys ry. Iltapäivätoiminta toimi aiemman kil pailu tuk sen myötä ostopalvelukerhona jonka toiminnan Lohjan kaupunki (ennen kuntaliitosta Nummi-Pusulan kunta) on ostanut. Monikuntaliitoksen myötä tuli esiin tarve tarkastella miten luokkalaisten iltapäivätoiminta jatkossa järjestetään. Kan na tus yh distys ry:n ja Lohjan kaupungin kesken neuvottelua käytiin tilojen, henkilöstön ja irtaimiston käytöstä. Neuvottelussa Lohjan kaupunkia edustivat si vis tystoi men kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden tukipalvelupäällikkö ja koor di naat to ri. Oinolan koulun iltapäivätoiminta toimii Oinolan koulukeskuksessa Lohjan kau pun gin omistamassa tilassa, josta kaupunki ei perinyt erikseen vuokraa kan na tus yh dis tyk sel tä. Oinolan koulun iltapäivätoiminnassa oli kaksi työntekijää, joista toi nen on koulutukseltaan aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja ja toisella on taus tal la muun alan koulutus. Neuvottelun yhteydessä toiminnan mah dol lises ta siirtämisestä kaupungin järjestettäväksi Lohjan kaupungin vi ran hal tija on informoinut työntekijöitä, että nämä voivat normaalin hakumenettelyn kaut ta hakeutua vastaavaan tehtävään kunnallistamisen yhteydessä. Koululaisten iltapäivätoiminnan ostopalveluihin oli kaupungin vuoden 2013 ta lous ar vios sa varattu euroa. Oinolan iltapäiväkerhon kan na tus yhdis tys ry on perinyt asiakasmaksut itse. Toiminnan jatkamiseksi os to pal velu na olisi talousarvioon tarvittu vähintään euron lisämääräraha koska ostopalvelun kustannukset olivat euroa vuodessa. Vuoden 2013 ke vät kau del la avustusta on maksettu euroa. Kunnallistamisen yhtey des sä toiminnasta koituvat menot koostuvat enimmäkseen henkilöstön palk ka kus tan nuk sis ta. Irtaimisto sen sijaan ei aiheuttaisi mainittavia hankin ta ku lu ja, koska tiloissa on jo kaikki tarpeellinen kalusto ja välineistö. Oinolan koulun iltapäivätoiminnan järjestämisestä Lohjan kaupunki maksoi ke vät kau del la 2013 ryhmäkohtaista hintaa (20 lasta) euroa/kk ja edel lä mainitun ryhmäkohtaisen hinnan lisäksi 175 euroa/kk lisälapsesta, yh teen sä euroa vuodessa. Lohjan kaupungin järjestäessä kyseisen Oi no lan koulun iltapäivätoiminnan henkilöstön työntekijäkohtaiset palk kakus tan nuk set ovat vuodessa noin euroa. Neuvotteluissa johtopäätöksenä syntyi käsitys siitä, että kyseisen koulun ilta päi vä toi min nan järjestäminen tulisi jatkossa toteuttaa Lohjan kaupungin oma na toimintana. Perusteluna nähdään suurehkon ja lapsimäärältään laa je ne van yksikön toiminnan organisoinnin näkökulma sekä ylipäätään edel ly tyk set tasapuolisesti turvata kaupungin muiden iltapäivätoiminnan yk si köi den kaltainen palvelu. Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Päätös Hyväksyttiin todeta, että Oinolan koulun iltapäivätoimintaa on toteutettu kaupungin jär jes tä mä nä alkaen; 2. hyväksyä, että Lohjan kaupunki järjestää Oinolan koulun il ta päi vä toi minnan toistaiseksi.

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Virkkalan ruotsinkielisen iltapäivätoiminnan järjestäminen 105/ /2013 KOPLK Lojo församlings eftermiddagsklubb on ollut Virkkalan kirkon tiloissa toi miva ruotsinkielinen koululaisten iltapäivätoiminnan yksikkö. Ylläpitäjänä on toi mi nut lukuvuoteen saakka Lohjan seurakunta. Il ta päi vä toimin ta on järjestetty siten että Lohjan kaupunki on maksanut avustusta il tapäi vä toi min nan järjestämisestä toteutuneiden ohjaustuntien mukaisesti yhdes tä ryhmästä. Avustus on samansuuruinen kuin valtionosuuden pe rusteel la laskettu avustus, joka vuodelle 2013 on ollut 26,00 /tunti ja josta val tion osuus on 57%. Sopimus on ollut voimassa alkaen tois taisek si. Irtisanomisaika on 6 kuukautta. Vuonna 2013 avustettu summa on ko ko nai suu des saan ollut 9 620,65 euroa. Lohjan seurakunta on toimittanut Lohjan kaupungin kasvatus- ja ope tuslau ta kun nal le kirjallisen ilmoituksen, jossa se irtisanoutuu koulu lais ten iltapäivätoiminnan järjestämisestä jälkeen. Seurakunta kat soo, että sillä ei ole riittäviä edellytyksiä jatkossa järjestää kyseistä toimin taa ja pääasiassa seurakunta haluaa suunnata lapsityön henkilöstönsä voi ma va ro ja enemmän seurakunnallisen perustehtävänsä mukaisesti. Lohjan seurakunnan irtisanomisen vuoksi tulee ratkaista, kuinka Virkby sko la nin luokkalaisten iltapäivätoiminta jatkossa järjestetään. Neu votte lui hin on osallistunut kaupungin tilapalvelun isännöitsijä, tu ki pal ve lu päällik kö, koordinaattori ja Virkby skolanin rehtori. Neuvottelua on käyty lä hinnä tiloihin liittyvistä järjestelyistä. Virkby skolanin koulun tilojen kartoituksen ja käytön suunnittelun joh to päätök se nä on opetustoimen ja tukipalveluyksikön kesken sovittu, että tar koituk seen soveltuvat tilat löytyvät Källhagenin koulun alakerrasta. Vä lit tömäs sä läheisyydessä on leikkipuisto ja ulkoiluun soveltuvat alueet. Virkkalan ruotsinkieliseen iltapäivätoimintaan määräaikaan mennessä hake nei ta oli 14 lasta. Kyseinen lapsimäärä edellyttää yhden ammatillisen kel poi suu den omaavan ohjaajan rekrytoimista. Tehtävä on täytetty mää räai kai ses ti. Kunnallistamisen yhteydessä toiminnasta koituvat menot koostuvat enimmäk seen henkilöstön palkkakustannuksista ja hankittavasta irtaimistosta ja välineistöstä, koska yksikkö perustetaan uutena yksikkönä. Kalusteita ja vä li neis töä on hankittu pääosin muista kerhoista ja Lohjan kaupungin kierrä tys kes kuk ses ta. Lohjan kaupungin järjestäessä jatkossa Virkkalan ruotsinkielisen il ta päi vätoi min nan ovat kyseisen iltapäivätoiminnan ohjaajan palkkakustannukset vuo des sa noin euroa. Kustannuslisäys vuositasolla on noin ja sisältyy vuoden 2015 talousarvioon. Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Virkkalan ruotsinkielisen il ta päi vä toi min nan siirtämisen kunnalliseksi yksiköksi alkaen. Päätös Hyväksyttiin

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 105/ /2013 KOPLK Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja sen laa juu desta säädetään perusopetuslaissa (8. luku a ja b). Lain mukaan kunta voi järjes tää tai hankkia lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, jolloin sitä tulee tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan op pi lail le sekä muiden vuosiluokkien osalta lain 17 :n 1 momentissa tarkoi te tuil le oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa (ko. momentti koskee erityistä tukea saavia oppilaita). Otettaessa lapsia aamu- ja il ta päi vätoi min taan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opetushallitus on päättänyt Perusopetuksen aamu- ja il ta päi vätoi min nan perusteista, joiden mukaan toiminta tulee järjestää alkaen. Lohjalla varhaiskasvatuspalvelut on järjestänyt perusopetuslain (628/1998) ja sen muuttamisesta annetun lain (1136/2003) mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa lukien. Lohjalla toimintaa on järjestetty kou lu päi vi nä iltapäivätoimintana tarjoten mahdollisuutta sekä 570 että vaih to eh toi ses ti 760 tunnin toimintaan työvuoden aikana. Iltapäivätoiminnan tarpeen määrälliseen kasvuun on vuosien varrella vastat tu lisäämällä iltapäivätoiminnan ohjaajien määrää. Tällä hetkellä ollaan ti lan tees sa, jossa ohjaajien lisääminen edellyttäisi myös tilakapasiteetin lisää mis tä. Jotta ensi syksyn iltapäivätoiminnan järjestelyt saataisiin tehtyä kaikille uuden kunnan hakijoille tasapuolisesti, tulee aamu- ja iltapäivätoimintaa järjes tä vän kunnan hyväksyä tätä toimintaa varten perusopetuslainmukainen toi min ta suun ni tel ma. Tavoitteena on ottaa iltapäivätoiminnan piiriin kaikki ne lapset, joille paikkaa on haettu hakuajan puitteissa. Mikäli kerhokohtaisesti paikkoja jää tyhjik si, ne täytetään toukokuun loppuun mennessä hakemukset jättäneistä. Sil loin kun yhteen kerhoon on tässä vaiheessa hakemassa useampia lapsia kuin paikkoja on jäljellä, täytetään vapaana olevat paikat arpomalla. Merkittävin tarkennus ohjeistuksessa on se, että iltapäivätoimintaa tar jotaan koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille. Erityisen tuen op pi lai den osallistumisesta iltapäivätoimintaan neuvotellaan toi min ta suunni tel man mukaan. Toinen merkittävä tarkennus on il ta päi vä toi min nan ohjaa jal la on pyydettäessä velvollisuus osallistua oppilashuoltoryhmän kokouk seen, kun katsotaan iltapäivätoiminnan olevan osa lapsen tehostettua tai erityistä tukea. Laki perusopetuslain muuttamisesta ( ) linjaa erityisen tuen muo dos tu vak si eritysopetuksesta ja muusta tämän lain mukaan an net tavas ta tuesta. Näin koululaisten iltapäivätoiminta on osa muuta pe rus opetus lain mukaan annettavaa tukea. Ennen erityisen tuen päätöksen te kemis tä opetuksen järjestäjän on kuultuaan oppilasta ja tämän huoltajaa

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta han kit ta va oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen ete ne mi sen ja moniammatillisen oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys te hos te tus ta tuesta ja erityisen tuen tarpeesta. Iltapäivätoiminnan tar peesta ja sen mahdollisesta järjestämisestä neuvotellaan yhteistyössä op pi lashuol to hen ki lös tön ja kodin kanssa. Tarvittavan aamuhoidon järjestäminen on pääsääntöisesti huoltajien vastuul la. (Merja Kuusimurto, Juha Lemberg) Erikseen jaettavat asiakirjat - Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lohjalla Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Koululaisten aamu- ja ilta päi vä toi min nan toimintasuunnitelman liitteen mukaisena. Toi min ta suunni tel ma astuu voimaan Päätös Hyväksyttiin Liite 1/ Koplk , Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lohjalla KOPLK Perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoiminnan toi min ta suun ni telmaa päivitetään kerhomaksujen (4.5. Kerhomaksut), asiakasmaksujen mää räy ty mi sen (4.6. Irtisanoutuminen ja muutokset) ja kuljetusten osalta (4.7. Kuljetukset). Kerhomaksuihin tehdään tasokorotus. Maksut ovat edelleen kuntavertailun mu kaan kohtuulliset. Maksu on kiinteä kuukausimaksu ilman hyvityksiä. Mak su va pau tuk set tai alennukset ovat edelleen mahdollisia so si aa li työn teki jän lausunnon ja toimeentuloselvityksen kautta. Päätöksen va pau tuk sesta tai alennuksesta tekee sivistysjohtaja. Kun lapsi on sairautensa vuoksi pois kalenterikuukauden aikana vähintään 11 hoitopäivää, peritään puolet ker ho mak sus ta. Kun lapsi on sairautensa vuoksi pois koko ka len te ri kuukau den, ei kerhomaksua peritä. Asiakasmaksu peritään huoltajan kirjallisen hakemuksen/irtisanoutumisen mu kaan. Iltapäivätoimintaan ja iltapäivätoiminnasta kotiin ei edelleenkään järjestetä kul je tus ta. Tältä osin toimintasuunnitelma ei muutu, mutta sama asia py ritään sanomaan vielä selkeämmin. Erikseen jaettavat asiakirjat - Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lohjalla Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Koululaisten aamu- ja ilta päi vä toi min nan toimintasuunnitelman liitteen mukaisena. Toi min ta suunni tel ma astuu voimaan

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Päätös Hyväksyttiin Iltapäiväkerhotoiminnan koordinaattori Joni Pitkonen poistui kokouksesta tä män asian käsittelyn jälkeen klo KOPLK Tulevan toimintakauden toimintasuunnitelmaan tehdään muutama muutos. Liit tee nä olevassa toimintasuunnitelmassa muutoskohdat on käsittelyn helpot ta mi sek si merkitty kursiivilla. Iltapäivämaksuihin tehdään tarkennus. Maksut ovat edelleen kun ta ver tailun mukaan kohtuulliset. Maksu on kiinteä kuukausimaksu huoltajan ha kemuk sen mukaan (riippumatta aloitus- ja/tai lopettamispäivistä, lo ma päi vistä) ilman hyvityksiä. Huoltaja tekee muutosilmoituksen kerhossaoloaikaan tai irtisanoutumiseen kir jal li ses ti. Muutos astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta ja asiakas mak su peritään sen mukaan. Maksuvapautukset tai alennukset ovat edelleen mahdollisia so si aa li työn teki jän lausunnon ja toimeentuloselvityksen kautta. Päätöksen va pau tuk sesta tai alennuksesta tekee sivistysjohtaja. Kun lapsi on sairautensa vuoksi pois iltapäivätoiminnasta ka len te ri kuu kauden aikana vähintään 11 kerhopäivää, peritään puolet kerhomaksusta. Kun lapsi on sairautensa vuoksi pois koko kalenterikuukauden, ei ker homak sua peritä. Elokuusta peritään puolen kuukauden maksu ja kesäkuun il ta päi vä ker ho päi vät ovat maksuttomia. Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Koululaisten aamu- ja ilta päi vä toi min nan toimintasuunnitelman liitteen mukaisena. Toi min ta suunni tel ma astuu voimaan Päätös Hyväksyttiin Liite 1/ Koplk , Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lohjalla Iltapäiväkerhotoiminnan koordinaattori Joni Pitkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyrsylän koulun opetuksen siirtäminen Oinolan kouluun 2/ /2015, 58/ /2015 KOPLK Hyrsylän koulussa on ollut havaintoja huonosta sisäilmasta ja koulun korjaus tar peis ta. Sisäilmatyöryhmässä asiaa on käsitelty asiaa mm , ja sekä ja ryhmä on kuullut Hyr sy län koulun henkilöstöä. Tilapalvelut ovat tehneet kouluun liittyviä korjaus toi men pi tei tä. Rakennukseen on tehty insinööritoimisto AIRKOS Oy:n mukaan seuraavia kor jaus toi mia: - Konesaumattu peltikatto on uusittu Katossa on ilmennyt vuotoja, alus kat tees sa on puutteita. - Liikuntaluokan lattia on uusittu Kivijalan kallistuskorjauksia on tehty Alapohjan orgaanista jätettä on poistettu Puhdistus- ja desinfiointityö on kesken. Kivijalan tuu letus luuk ku ja on lisätty Alapohjassa on painovoimainen ilmanvaihto. - Insinööritoimisto AIRKOS Oy - Eteisen lattia on laatoitettu kesällä Lattiaan on asennettu lat tia lämmi tys. Eteisessä on havaittu tunkkaista hajua ennen korjaustoimia. Muita tiedossa olevia korjauksia ja korjaustarpeita: - Eteisen tuulikaapin lattian vanhat villat on vaihdettu. - Hirsirakenteisia ulkoseiniä on lisäeristetty ja levytetty sisäpuolelta. Ul kosei nä ra ken teis sa ei tiettävästi ole höyrysulkua. Tuloilmaventtiilit ovat jääneet levyrakenteiden alle. - Salaojitusta on uusittu osittain rakennuksen pihan puolella. Ta ka si vus toilla salaojitustyötä ei ole tehty. - Luokkien kohdilla on alapohjassa ja kivijalan reunustalla ollut vettä. - Likaputki on ollut poikki. Tällöin alapohjaa on tyhjennetty. - Pikkukeittiön kaapistot on purettu työsuojelun tekemien hajuhavaintojen poh jal ta. Seinää ei ole avattu. Tilassa on homemaista hajua edelleen. - Ikkunat on teipattu. Teipit irrotetaan, jotta painovoimainen ilmanvaihto pää see toteutumaan. Hyrsylän koulu on 1923 valmistunut hirsirunkoinen kyläkoulu, jossa on 41 op pi las ta, 3 opettajaa ja 1 avustaja. Koululla käy mm. erityisopettaja, englan nin kielen opettaja ja kuraattori. Käyttäjät ovat valittaneet sisäilmasta useis sa koulun tiloissa. Henkilöstö on oireillut mm. flunssaa ja pitkittyneitä pos ki on te lo tu leh duk sia. Luokkatiloihin 3-4 ja 5-6 on asennettu ilmanpuhdistimet. Laitteita on lisätty ti loi hin englannin ja 1-2-luokkaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli laatia selvi tys rakennetilanteesta, rakenteiden kunnosta ja tilojen terveellisyydestä tar vit ta vin mittauksin. Insinööritoimisto AIRKOS Oy on tehnyt selvityksen rakennetilanteesta, raken tei den kunnosta ja tilojen terveellisyydestä tarvittavista mittauksista Lausunto rakennuksen kunnosta on liitteenä. Info-ti lai suus henkilökunnalle järjestettiin klo 14. Insinööritoimisto AIRKOS Oy on tehnyt myös mikrobimittaukset, joilla halut tiin selvittää rakennuksen sisäilman laatua. Näytteenotto tehtiin koulun lomakaudella. Rakennuksessa oli toiminnassa usea si-

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta sä il man puhdistinlaite. Tutkimusraportti on liitteenä. Tutkimusraportin johto pää tök siä kohdassa on esitetty yksityiskohtaisesti tutkimustulokset. Rapor tin mukaan rakennuksen sisätiloihin kohdistuu nykyisellään terveyden suo je lu lain mukaisesti homeiden aiheuttama terveyshaitta. Terveydensuojelulain 1 :n nojalla terveyshaitalla tarkoitetaan esimerkiksi asuin ym pä ris tös tä olevasta tekijästä tai olosuhteesta aiheutuvaa sairautta tai terveyden häiriötä. Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös al tis tu mis ta terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairau den tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. Tällainen tilanne saat taa syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen asuu tai oleskelee tilassa, jos sa hän voi altistua mikrobikasvustosta peräisin oleville soluille tai niiden ai neen vaih dun ta tuot teil le. Henkilökunnalle ja huoltajille järjestettiin klo Hyrsylän koulul la infotilaisuus. Infotilaisuuden muistio on liitteenä. Oinolan koulun hen kilö kun nal le ja huoltajille järjestetään myös infotilaisuus. Erikseen jaettavat asiakirjat - Insinööritoimisto AIRKOS Oy lausunto rakennuksen kunnosta - Insinööritoimisto AIRKOS Oy mikrobitutkimusraportti - Tilapalveluiden tekemä arvio korjaustoimenpiteistä ja kustannusarvio - Hyrsylän huoltajainfon muistio - Suunnitelma opetusjärjestelyistä - Työsuojelupäällikkö Kari-Pekka Vuoren lausunto - Lohjan ympäristöterveyspalveluiden lausunto Hyrsylän koulusta - Hyrsylän koulun vanhempien ja Nummen aluetoimikunnan lausunto Esitys Sj Muutosesitys Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Hyrsylän koulun opetus jär jeste tään lähtien Oinolan koulussa. Koulutilojen korjaamisesta pää te tään erikseen kevään 2015 aikana. Puheenjohtaja Gunilla Wikberg teki seuraavan muutosesityksen: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää 1. että Hyrsylän koulussa tehdään tarvittavat ilmanvaidon puutteiden korjaukset ja alapohjan tyhjennys, jonka jälkeen koulussa suoritetaan tehosiivous. Toimenpiteet, joita ei voida tehdä oppilaiden ollessa koulussa pyritään tekemään talviloman aikana, siten ettei oppilaiden eikä henkilökunnan terveydentilaa vaaranneta; 2. että toimenpiteiden jälkeen koulun tiloissa suoritetaan sisäilman seurantamittaus; 3. opetuksen järjestämisestä kaupungin palveluverkkoselvitysten yhteydessä ja jo aiemmin, mikäli koulun sisäilmatilanne edellä olevien toimenpiteiden jälkeen niin vaatii. Koska kukaan jäsenistä ei puheenjohtajan tiedustellessa asiaa ilmoittanut vas tus ta van sa puheenjohtajan esitystä, puheenjohtaja totesi kasvatus- ja ope tus lau ta kun nan hyväksyneen muutosesityksen.

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 1. että Hyrsylän koulussa tehdään tarvittavat ilmanvaidon puutteiden korjaukset ja alapohjan tyhjennys, jonka jälkeen koulussa suoritetaan tehosiivous. Toimenpiteet, joita ei voida tehdä oppilaiden ollessa koulussa pyritään tekemään talviloman aikana, siten ettei oppilaiden eikä henkilökunnan terveydentilaa vaaranneta; 2. että toimenpiteiden jälkeen koulun tiloissa suoritetaan sisäilman seurantamittaus; 3. opetuksen järjestämisestä kaupungin palveluverkkoselvitysten yhteydessä ja jo aiemmin, mikäli koulun sisäilmatilanne edellä olevien toimenpiteiden jälkeen niin vaatii. Eriävä mielipide Esittelijä Päivi Tuomi jätti asiasta eriävän mielipiteen kirjallisena tähän pykä lään Liite 2/ Koplk , Esittelijän eriävä mielipide Tekninen johtaja Jussi Savela ja työsuojelupäällikkö Kari-Pekka Vuori poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Puheenjohtaja keskeytti kokouksen taukoa varten klo Kokousta jatket tiin klo kasvatus- ja opetuslautakunnan ollessa edelleen pää tösval tai nen. Kaupunginhallituksen edustaja Toni Hägg poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyrsylän koulun toiminnan jatkuminen tai lakkauttaminen 58/ /2015 KOPLK Hyrsylän koulussa on ollut havaintoja huonosta sisäilmasta ja koulun korjaus tar peis ta. Sisäilmatyöryhmässä asiaa on käsitelty asiaa mm , ja sekä ja ryhmä on kuullut Hyr sy län koulun henkilöstöä. Tilapalvelut ovat tehneet kouluun liittyviä korjaus toi men pi tei tä. Hyrsylän koulu on 1923 valmistunut hirsirunkoinen kyläkoulu, jossa on 41 op pi las ta, 3 opettajaa ja 1 avustaja. Koululla käy mm. erityisopettaja, englan nin kielen opettaja ja kuraattori. Sisäilmaongelmien vuoksi koululla on teh ty korjaustoimenpiteitä ja sisäilmatutkimuksia. Rakennukseen on tehty insinööritoimisto AIRKOS Oy:n mukaan seuraavia kor jaus toi mia: Konesaumattu peltikatto on uusittu Katossa on ilmennyt vuotoja, alus kat tees sa on puutteita. Liikuntaluokan lattia on uusittu Kivijalan kallistuskorjauksia on tehty Alapohjan orgaanista jätettä on poistettu Puhdistus- ja desinfiointityö on kesken. Kivijalan tuu letus luuk ku ja on lisätty Alapohjassa on painovoimainen ilmanvaihto. Insinööritoimisto AIRKOS Oy Eteisen lattia on laatoitettu kesällä Lattiaan on asennettu lat tia lämmi tys. Eteisessä on havaittu tunkkaista hajua ennen korjaustoimia. Muita tiedossa olevia korjauksia ja korjaustarpeita: Eteisen tuulikaapin lattian vanhat villat on vaihdettu. Hirsirakenteisia ulkoseiniä on lisäeristetty ja levytetty sisäpuolelta. Ul kosei nä ra ken teis sa ei tiettävästi ole höyrysulkua. Tuloilmaventtiilit ovat jääneet levyrakenteiden alle. Salaojitusta on uusittu osittain rakennuksen pihan puolella. Ta ka si vus toilla salaojitustyötä ei ole tehty. Luokkien kohdilla on alapohjassa ja kivijalan reunustalla ollut vettä. Likaputki on ollut poikki. Tällöin alapohjaa on tyhjennetty. Pikkukeittiön kaapistot on purettu työsuojelun tekemien hajuhavaintojen poh jal ta. Seinää ei ole avattu. Tilassa on homemaista hajua edelleen. Ikkunat on teipattu. Teipit irrotetaan, jotta painovoimainen ilmanvaihto pää see toteutumaan. Insinööritoimisto AIRKOS Oy on tehnyt selvityksen rakennetilanteesta, raken tei den kunnosta ja tilojen terveellisyydestä tarvittavista mittauksista Lausunto rakennuksen kunnosta on liitteenä. Info-ti lai suus henkilökunnalle järjestettiin klo 14. Perusopetuslain 29 ( /1267) mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus tur val liseen opiskeluympäristöön. Kasvatus- ja opetuslautakunnassa on esitys Hyrsylän koulun ope tus toi min nan siirtämisestä talviloman jälkeen Oinolan kouluun. Hyrsylän koulun kunto on heikko ja koulun kunnostaminen vaatii kor jaustoi men pi tei tä. Tilapalvelut ovat kartoittaneet korjaustoimenpiteitä ja kus tannuk sia, ja on tarkoituksenmukaista, että käynnistetään selvitystyö Hyrsylän

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta kou lun toiminnan lakkauttamiseksi ja oppilaiden siirtämiseksi Oinolan kouluun pysyvästi. Kuntaliitto on ohjeistanut päätöksentekomenettelystä seuraavaa: Hallintolain 31 mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asian mu kai ses ta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeel li set tiedot sekä selvitykset. Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen Päätettäessä kunnan yhden koulun lakkauttamisesta ei asian kä sit telys sä katsota olevan varsinaisia asianosaisia, joita tulisi kuulla siten kuin hal lin to lain 34 :ssä säädetään asianosaisen kuulemisesta. Valmistelussa tu lee sen sijaan noudatettavaksi hallintolain 41 :n säännös vai kut ta mismah dol li suuk sien varaamisesta asiaan osallisille. Säännöksen taustalla on pe rus tus lais ta tuleva velvoite edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteis kun nal li seen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan pää töksen te koon. Lähtökohtaisesti on kysymys asiasta, jonka ratkaisulla voi olla huo mat ta va vaikutus useiden henkilöiden elinympäristöön, työntekoon tai mui hin oloihin. Osallisille henkilöille tulee varata mahdollisuus saada tietoja asian kä sit telyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä antaa tilaisuus lausua mielipiteensä asias ta. Vaikka osalliset on hallintolaissa määritelty henkilöiksi, voidaan osal li si na pitää esimerkiksi yhdistyksiä, joiden toiminta sivuaa val mis tel tava na olevaa asiaa, jolloin yhdistyksellä olisi mahdollisuus esittää mie li piteen sä jäsenistön puolesta. Osallisille on varattava vaikutusmahdollisuudet il moit ta mal la asian vireilläolosta sopivalla tavalla. Lisäksi tulee selvittää, mi ten asian vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt voivat saada asiasta li sä tie toja. Tiedotustilaisuuksista ja henkilöstön kuulemistilaisuuksista tulee tie dottaa hyvissä ajoin ja riittävän laajasti. Ilmoituksen, tiedotteiden lä het tä misten ja kuulemistilaisuuksien ajankohta on sovitettava siten, että osallisilla on vielä todellinen mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Suositeltavaa on myös in for moi da asian käsittelystä eri vaiheissa. Päätöksenteon aikataulutus: - lautakunta : periaatepäätös valmistelusta ja aikataulusta - ilmoitus asian vireilletulosta Länsi-Uusimaa -lehdessä - tiedotus- ja keskustelutilaisuus Hyrsylän koulun oppilaiden huoltajille ja hen ki lös töl le klo 18 Hyrsylän koululla (ns. vai kut ta mis mah dol lisuuk sien varaaminen) - tiedotus- ja keskustelutilaisuus muille osallisille ja kiinnostuneille, jär jes tetään yhteistyössä Nummen ja Pusulan -aluetoimikunnan kanssa (ns. vaikut ta mis mah dol li suuk sien varaaminen) tai erikseen sovittavana ajan koh ta na - edellisten lisäksi kaikilla asiasta kiinnostuneilla tahoilla on mahdollisuus toi mit taa asiasta kirjallinen kannanotto kasvatus- ja opetuslautakunnalle mennessä - erilliset lausuntopyynnöt mennessä: Hyrsylän van hem pain yhdis tys, Nummen ja Pusulan aluetoimikunnat, Lohjan rehtorit, Julkisalan kou lu tet tu jen neuvottelujärjestö JUKO ry - lautakunta : päätösesitys asiasta kaupunginhallitukselle ja val-

17 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta tuus tol le - kaupunginhallitus valtuusto : päätös asiasta Erikseen jaettavat asiakirjat: - Tilapalveluiden tekemä arvio korjaustoimenpiteistä ja kustannusarvio - Hyrsylän koulun vanhempien ja Nummen aluetoimikunnan lausunto Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää laatia selvityksen Hyrsylän koulun toi min nan järjestämisestä tulevaisuudessa ja edetä esitetyn aikataulun mukai ses ti asiaa koskevassa päätöksenteossa. Esitys asian jättämisestä pöydälle Jäsen Björn Heir esitti, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää jättää asian pöydälle. Koska kukaan jäsenistä ei puheenjohtajan tiedustellessa asiaa ilmoittanut vastustavansa jäsen Heirin esitystä, puheenjohtaja totesi kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyneen asian jättämisen pöydälle. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti jättää asian pöydälle

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen tuntijako / /2013 KOPLK Hallitus päätti perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvosto antoi asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun ope tuk sen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, pe rusope tuk sel le, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle ope tuksel le. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kie len ope tus ta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä. Uudistuksessa lisätään taide- ja taitoaineiden, yhteiskuntaopin ja liikunnan tun ti mää riä. Uskonnon tuntimäärää vähennetään. Draaman käyttöä opetus me ne tel mä nä lisätään sekä äidinkielen että yhteiskuntaopin ope tuk sessa. Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja terveystietoa opetetaan 1-6 luo kil la vastedes ympäristöoppiin integroituna. Taide- ja taitoaineiden kaikille yhteistä opetusta lisätään neljällä vuo si viikko tun nil la. Liikuntaan, musiikkiin ja kuvaamataitoon kohdistetuilla li säyk sillä vahvistetaan taidekasvatuksen yhdenvertaisuutta sekä tuetaan ak tii visen liikuntaharrastuksen kehittymistä kaikille nuorille. Kotitalous luetaan vas tai suu des sa myös virallisesti taide- ja taitoaineiden kokonaisuuteen. Historian ja yhteiskuntaopin opetusta varhennetaan ja lisätään kahdella vuo si viik ko tun nil la. Nykyistä nuoremmat oppilaat saavat uuden tuntijaon tul tua voimaan opetusta yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteista ja osal lis tu maan ja vaikuttamaan oppimisesta muun muassa draaman keinoin sekä nykyistä syvemmin myös taloustiedon opetusta. Uudistuksella vas ta taan suomalaisten nuorten heikkoon kiinnostukseen yhteiskunnallisiin asioi hin, tarpeeseen vahvistaa yhteiskunnallista ja arvokasvatusta sekä käy tän nön taloustiedossa ilmenneisiin puutteisiin. Uskonnon ja elä män katso mus tie don opetus vähenee uudessa tuntijaossa yhdellä vuo si viik ko tunnil la. B1-kielen (Lohjalla ruotsi) opetusta varhennetaan alkamaan kuudennella vuo si luo kal la. Opetushallitus on hyväksynyt opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, op pi vel vol lis ten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Pääjohtaja Aulis Pitkä lä allekirjoitti määräykset uusista perusteista Kaikilla kou luas teil la uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa ak tiivis ta roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kas va mi nen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vas tataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla. Lisätietoja: -_ja_lisaopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_22_12_2014 Lähtökohtana Lohjalla on saada perusopetuksen tuntijako ope tus suun ni-

19 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta tel ma työ tä varten valmiiksi. Siirtymäaika käyttöönotolle Valtioneuvosto hyväksyi perusopetuksen uuden tuntijaon (asetus 422/2012) käyttöönotolle siirtymäajan. Perusopetuksen vuosiluokat 1 6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen ope tuk seen lukuvuonna Vuosiluokat 7 9 jatkavat edellisen tun ti jaon (1435/2001) ja vuoden 2004 Perusopetuksen ope tus suun ni telman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mu kai ses ti. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti laadittu ope tussuun ni tel ma otetaan (määräyksessä: voidaan ottaa) käyttöön kaikilla vuosi luo kil la lukuun ottamatta lukuun 6 sisältyvää päättöarviointia ja to dis tuk sia koskevia määräyksiä sekä lukuun 12 sisältyviä perusopetuksen va lin nai suut ta koskevia määräyksiä. Näiltä osin käyttöönotto tapahtuu vuosi luo kit tain porrastettuna siten kuin edellä todetaan. Päättöarviointi tehdään vuoden 2004 perusteisiin sisältyviä päät tö ar vioinnin kriteerejä käyttäen. Vuosiluokat 7 9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 men nes sä. Ministeriön tiedotteessa nyt päätettyä siirtymäaikaa pe rus tellaan siten, että porrastetulla siirtymisellä taataan perusopetuksen op pi laiden vähimmäistuntimäärän täyttyminen sekä oikeudenmukainen ja val takun nal li ses ti yhdenvertainen päättöarviointi. Porrastettu siirtyminen uuteen tun ti ja koon helpottaa siirtymävaiheen järjestelyitä ja op pi ma te ri aa li han kinto ja kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien näkökulmasta. Siirtyminen van has ta tuntijaosta ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista uu teen tuntijakoon ja uuteen perusopetuksen opetussuunnitelman pe rustei siin ei aiheuta lisäkustannuksia. Lohjan tuntijako 2016 Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten ope tus suun ni tel mien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen ope tuk seen voidaan siirtyä alkavan lukuvuoden alusta lukien. Perus ope tuk seen valmistavan opetuksen perusteet on uudistettu vuonna 2009, eikä niihin tässä vaiheessa tule muutoksia. Lohjan tuntijakoa on valmisteltu opetuksen johtoryhmässä ja sen ni meämäs sä valmisteluryhmässä. Ehdotus on lähetetty lausunnolle kouluille, Loh jan rehtoriyhdistykselle, Lokovaan, LOOPiin, koulujen van hem pain yhdis tyk sil le, nuorisovaltuustolle ja Siuntion ja Inkoon sivistystoimeen. Tuntijakoluonnoksessa on tunnit jaoteltu valtioneuvoston tuntijaon mukai ses ti. Lohjan opetuksen tavoitteena on oppilaan laajan yleissivistyksen muodos tu mi nen. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden ajattelun, oppimaan op pi mi sen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön taitoja sekä motivaatiota. Ope tuk sen tulee edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja arjenhallintaa sekä kehittää niihin liittyviä valmiuksia. Tavoitteena on äidinkielen monipuolinen kirjallinen ja suullinen hallinta se kä valmiudet vuorovaikutukseen myös toisella kotimaisella kielellä ja

20 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta muil la kielillä. Oppiaineiden nivelkohdat ovat aina 2. ja 3. lk sekä 6. ja 7. lk välissä. Biologiaan ja maantietoon, fysiikkaan ja kemiaan sekä terveystietoon liitty viä asioita opetetaan osana ympäristöopissa integroidusti vuosiluokilla 1-6. Yhteiskuntaoppia opetetaan luokilla 4-6 vähintään 2 vuosiviikkotuntia ja vuo si luo kil la 7-9 vähintään 3 vuosiviikkotuntia. Historiaa ja yh teis kun taop pia opetetaan Lohjalla 4.lk:lla 1h, 5 lk:lla 2 h ja 6. lk:lla 2h. Yh teis kunta opis sa oppilaille opetetaan talous- ja kuluttajataitoja. Opetuksen tavoit tee na on tukea aktiivista kansalaisuutta ja antaa oppilaille valmiuksia yh teis kun nal li seen ajatteluun ja toimintaan sekä kestävän kehityksen edis tä mi seen. Uskontoa opetetaan 1 h vähemmän. Uudessa tuntijaossa painotetaan että oppilaat oppivat ma te maattis-luon non tie teel li sen ajattelun ja soveltamisen perusteita. Lohjalla paino te taan edelleen matematiikan osaamisen tärkeyttä, panostus on edelleen kahden lisätunnin verran. Vieraan kielen opinnot aloitetaan jo 2. luokalta ja ruotsinkielen opinnot aloi te taan jo 6. luokalta. Ruotsinkieltä voi opiskella 9. luokalla va lin naisopin toi na. Ruotsinkielisissä kouluissa A-kielenä opiskellaan suomea/ruotsia ja A2 kie le nä opiskellaan englantia. Kieliohjelma laaditaan opetussuunnitelmatyön yhteydessä. Kotitalous luetaan osaksi taide- ja taitoaineita. Alakoulun kokonaistuntimäärä on uudessa tuntijaossa 1-2 luokilla yhteen sä 20 h, 3-4 luokilla 23 h ja 5-6 luokilla 25 h. Yläkoulun ko ko naismää rä on 7-8 luokilla yht. 30 tunnissa/vuosiluokka. Alakouluilla opetetaan taito- ja taideaineita valinnaistunneilla yhteensä 3h (luokilla 3, 4, ja 5). Koulu voi painottaa taito- ja taideaineita valinnan mu kaan esimerkiksi musiikin tai kuvataiteen tunteihin, joiden tuntimäärä jäi vähäiseksi tuntijaossa. 3 h alakoulujen valinnaisista on kohdennettu kä si työ hön, jotta kaikille luokka-asteille saadaan 2 h/luokka käsityötä. Alakoulujen 6. luokan valinnaisaineena voi opettaa perusopetukseen so vel tu via, syventäviä ja soveltavia tässä asetuksessa säädettyjä ta voittei ta tukevia aineita tai useasta aineesta muodostettuja ai ne ko ko naisuuk sia sen mukaan kuin Lohjan opetussuunnitelmassa on määritelty. Yläkoululla valinnaisia aineita on kaikkiaan 8 h, Taito- ja taideaineiden va lin nai sia 5 tuntia, joista 1 tunti on käsityötä. Liikuntaan, musiikkiin ja ku vaa ma tai toon kohdistettujen valtakunnallisten lisäysten lisäksi Loh jalla panostetaan käsityön opettamiseen. Opetuksen tulee tukea taiteen, kä si työn ja liikunnan taitojen kehittymistä sekä oppilaiden kasvua luovuu teen. Lausuntojen pohjalta opetuksen johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen Loh jan kaupungin opetussuunnitelman 2016 tuntijaoksi (liite). Opetuksen joh to ryh mä esittää, että perusopetuksen nykyistä tuntiraamia 226 vuo siviik ko tun tia pienennetään 224 vuosiviikkotuntiin (valtioneuvoston asettama mi ni mi on 222 vuosiviikkotuntia). Uudessa tuntijaossa painotetaan, että oppi laat oppivat matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun ja soveltamisen pe rus tei ta. Lohjalla painotetaan edelleen matematiikan osaamisen tär keyttä, panostus on edelleen kahden lisätunnin verran. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Yhteenveto saaduista lausunnoista

21 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta OAJ:n Lohjan Paikallisyhdistyksen, LOOPin lausunto - Lohjan Rehtorit ry:n lausunto - Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen val takun nal li sis ta tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Lohjan kaupungin ope tus suun nitel man 2016 tuntijaon liitteen mukaisesti. Tuntijako otetaan käyttöön val tioneu vos ton hyväksymän siirtymäajan mukaisesti yhdessä uuden ope tussuun ni tel man 2016 kanssa lähtien. Päätös Hyväksyttiin Liite 3/ Koplk , Lohjan perusopetuksen tuntijako 2016

22 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Peruskoulujen toimintaresurssit lukuvuonna / /2013 KOPLK Perusopetuksen säästövelvoite lukuvuonna on 195 kurssia, jolloin ala kou luil ta säästetään 97,5 kurssia ja yläkouluilta 97,5 kurssia. Peruskoulujen ja lukioiden toimintaresurssien jako lukuvuonna Peruskoulujen tuntikehys jaetaan edellisen lukuvuoden mukaisesti op pi laskoh tai sen kertoimen sekä vuosiluokkiin ja yksikköjen määrään sidottujen va kioi den perusteella. Tuntikehys seuraa oppilasmäärää ja sen tasoa voidaan muuttaa säätämällä kertoimia. Alakoulujen kehys Alakoulujen pohjakehys lasketaan virkarehtorikohtaisesti kaavalla: yleisopetus: 1-2lk oppilaat x 1.25h + 5 h 3-4lk oppilaat x 1.28h + 7 h 5-6lk oppilaat x 1.39h + 11 h erityisopetus: Kokonaisoppilasmäärä x 0.20 Kehykseen lisätään 8h, jos rehtorin alaisuudessa on kaksi yksikköä ja vastaa vas ti 16h, mikäli rehtorin alaisuudessa on kolme yksikköä. Alakoulun tuntiresurssi on kokonaisuudessaan 5889,49 h ja Jalavan koulun 245 h. Opetuspäällikkö voi lisätä koulun tuntikehykseen tar koi tuk senmu kai sen määrän tunteja, kuitenkin kokonaiskehyksen puitteissa. Kehyslaskenta tehdään ennakoidun oppilasmäärän mukaan, jolloin huomioidaan ensimmäiselle luokalle tulevat uudet oppilaat. Yläkoulujen kehys Suomenkielisissä yläkouluissa kehys lasketaan oppilaskohtaisella kaaval la: Yleisopetus sisältäen laaja-alaisen erityisopetuksen: Oppilasmäärä x 1,5 h + 65h + yleisopetusoppilaat x 0.08 h + laskennalliset eri tyis teh tä vät. Erityisopetus: 75h yläkoulu ja Nummi-Pusulan koululla 70 h + keskitetty luok ka 30h (Anttila) Ruotsinkielisessä yläkoulussa kehys lasketaan kaavalla: Oppilasmäärä x 1.5 h + 65h + laskennalliset erityistehtävät, eri tyis ope tuk-

23 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta seen 75 h. Yläkoulujen kehyslaskenta tehdään ennakoidun oppilasmäärän mu kaan, jolloin yläkouluihin ilmoittautuneet 6. luokkalaiset. Kaavassa olevas ta oppilasmäärästä vähennetään sosiaalisesti vaativien ryhmä (10 oppi las ta/ryh mä), sekä yläkoulujen yhteisen keskitetyn luokan oppilaat (8 oppi las ta/ryh mä), yhteensä 56 tuntia. Alustavasti yläkoulun tuntiresurssi on ko ko nai suu des saan 4425 h. Tuntijakoesitys on suunniteltu yhteistyössä rehtoreiden kanssa. Se on erityi sen niukka alakoulujen osalta ja edellisvuoden mukaisesti tarvitaan li säre surs sia opetuksen tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen mm. eri tyisope tus järjestelyihin ja suurten ryhmien jakamiseen. Kaupunki on hakenut ja saanut valtiolta harkinnanvaraista rahoitusta opetus ryh mien pienentämiseen. Tämä mahdollisesti tuleva rahoitus jaetaan kou lu jen resurssiksi erillisellä päätöksellä. Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää Päätös Hyväksyttiin koulujen ja lukioiden toimintaresurssin jakamisesta lukuvuonna esitetyn mukaisesti; 2. oikeuttaa opetuspäällikön erityisestä syystä muuttamaan rehtorien esitys ten pohjalta edellä olevia tuntiresursseja päätetyn kokonaistuntimäärän puit teis sa. Koulukohtainen tuntikehys saatetaan kasvatus- ja ope tus lau takun nal le tiedoksi. Jäsen Anne-Margit Stranius ja nuorisovaltuuston varajäsen Rebecka Streng poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Puheenjohtaja keskeytti kokouksen taukoa varten klo Kokousta jatket tiin klo kasvatus- ja opetuslautakunnan ollessa edelleen pää tösval tai nen.

24 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Oikaisuvaatimus kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen kos kien koulumatkakuljetusten periaatteita 104/ /2013 KOPLK Lähtökohta Tero Hottinen on tehnyt päivätyn oikaisuvaatimuksen Lohjan kas va tus- ja opetuslautakunnan tekemään päätökseen (102 ) liit tyviin koulumatkakuljetusten periaatteisiin. Hän vaatii Muijalantien vaa ral lisuus luo ki tuk sen muutosta vaaralliseksi 0-6 luokkalaisille nykyisen 0-3 luok ka lais ten sijaan. Perusteluinaan Tero Hottinen esittää seuraavaa: Muijalantie on Muijalan kouluun osoitteesta Muijalantie 251 eteenpäin kulke vil le erittäin vaarallinen kulkea. Kyseisessä kohtaa tiessä on välittömästi ylä mäen jälkeen tiukasti oikealle kaartava kurvi, jossa on sisäkurvissa kukku la ja iso kallio täysin estämässä näkyvyyden kurvin yli. Lisäksi tie viettää kur vis sa ulkokaarteen suuntaan. Tie on tällä hetkellä luokiteltu vaa ral li seksi vielä 3. luokkalaisille asti, mutta tästä eteenpäin ei. Tie pitäisi kuitenkin luo ki tel la kaikille koululaisille vaaralliseksi, mutta tämä ei liene kuitenkaan re le vant tia 6. luokasta eteenpäin sillä yläkouluja ei sijaitse siten, että 7-9 luok ka lai sil le ei tämän hetkisten säännösten puitteissa olisi joka ta paukses sa koulukuljetusta. Tie on kokonaisuudessaan varsin kapea, eikä siinä ole lainkaan pien ta reita. Oheisesta kuvasta näkee, kuinka Lieviön suunnalta tullessa kä vel täessä liikennesääntöjen mukaan tien vasenta reunaa näkyvyys on pie nim millään alle 5 metriä. Vaikka autoilijat ajaisivat kurvista erittäin hiljaa, on vastaan tu le va kävelijä aina vaarassa kun näkyvyys on todella huono ja pien tare puuttuu. Ja valitettavasti läheskään kaikki - edes paikalliset jotka kurvin tie tä vät - eivät aja kurvista sen edellyttämällä turvallisella ti lan ne no peu della; tiellä on 50 km/h nopeusrajoitus joka on ko. kohtaan aivan liian kova vaik ka olisikin sallittu. Vaarallisuus kasvaa entisestään talvisaikaan kun tie ka pe nee lisää eikä aurausvallin yli pysty hyppäämään edes ojaan turvaan. Oikaisuvaatimus on liitteenä. Päätös perusteluineen Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää alla olevin perustein, että oi kai suvaa ti mus on aiheeton. Perusopetuslain 32 :n mukaan jos perusopetusta, esiopetusta tai li säope tus ta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se op pi laan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppi laal le liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus mak sut to maan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista var ten myönnettävään riittävään avustukseen. Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt Lohjan esi kou lujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet alkaen. Pe ri aat teet määrittelevät vaarallisuuden seuraavasti:

25 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta MATKAN VAARALLISUUS Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kunta järjestää kul jetuk sen vähintään vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle. Teiden vaarallisuutta arvioi turvallisuustyöryhmä, joka muodostuu ope tuksen, varhaiskasvatuksen, teiden ylläpitäjän, poliisin ja logistiikkayksikön edus ta jis ta. Teiden vaarallisuuden arvioinnin perustana on val ta kun nal linen Koululiitu-järjestelmä. Työryhmä on listannut tiet ja väylät, joille on annet tu vaarallisuusmäärittely. Teiden vaarallisuudet tarkistetaan vähintään ker ran lukuvuodessa pidettävässä kokouksessa, jonka kutsuu kokoon logis tiik ka yk si kön edustaja. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy turvallisuustyöryhmän val mis te leman vaarallisten teiden luettelon. Kouluteiden turvallisuusryhmä on käsittelyt turvallisuusluokitukset ja Tero Hot ti sen esille nostaman tieosuuden (Muijalantie on Muijalan kouluun osoit tees ta Muijalantie 251 eteenpäin kulkeville) 2013 ja 2014 ( ). Tur val li suus työ ryh mä päätyi kokouksessaan siihen, että Mui jala-num men tie osuus on vaarallinen 0-3 luokkalaisille. Lisäksi päädyttiin teke mään parantavia toimenpiteitä seuraavasti: Tienkohdan lii ken ne tur val lisuut ta parantavat toimenpiteet. Selvitetään ELY:ssä nopeusrajoitus 40 km, tien pien ta reen puuston karsinta (3 vuoden välein) ja liikennemerkkilisäys mut ka mer kin vaarallisuuden lisäkyltti. Selvitetään tarvittaessa erikseen täsmä koh teen näkyvyyden parantaminen kaupungin toimesta. Suhteessa liiken ne mää rään ja verrattuna muihin vastaaviin teihin pitäydytään ny kyi sessä ratkaisussa vaarallisuus 0-3 luokka-asteille. Koulureitti: ,14z/data=!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x468dc1cd9dc5bf09:0x3ec0ab a0!2m2!1d !2d !1m0 Oikaisuvaatimuksen ongelmakohtana on Muijalantie 261 kohta, karttalinkki koh tee seen: 92t/data=!3m4!1e1!3m2!1sxDJS4TTrD88FejNYcgMRrQ!2e0 Asiasta pyydettiin myös logistiikkayksikön lausunto. Logistiikkayksikkö esit tää lausuntonaan seuraavaa: Logistiikkayksikön lausunto: Valtakunnallisen Koululiitujärjestelmän mukaan Muijalantie on arvioitu tieksi, jolla kulkeminen ei ole vaarallista pienimmillekään koululaisille. Lohjan vaa ral lis ten teiden luetteloon tie on otettu luokituksella vaarallinen 0-3 luok ka lai sil le. Lohjan alueen vaarallisten teiden luokitukset ovat joiltain koh din Koululiitujärjestelmästä poikkeavia. Koululiitujärjestelmän tavoitteena on tarkastella teiden vaarallisuusluokitus kes ki näi sel lä arvioinnilla siten, että kunnan sisällä on mahdollista tehdä ta-

26 PÖYTÄKIRJA 1/ Kasvatus- ja opetuslautakunta sa-ar voi sia arviointeja koulumatkan turvallisuudesta. Järjestelmä on val takun nal li nen. Luokituksessa tarkastellaan mm. liikennemäärää, raskaan liiken teen määrää, liikennenopeuksia, näkymiä, pientareleveyksiä, tien leveyt tä ja päällystettä, tien ylityskohtia. Lohjalla toimiva vaarallisten teiden työryhmä käsitteli esitystä Muijalantien vaa ral li suu den nostamiseksi. Työryhmässä on mukana asiantuntijoina kau pun gin viranhaltijoiden lisäksi poliisin edustaja ja ELYn edustaja tien pitä jä nä. Ulkopuolisilla asiantuntijoilla on tietämys mm. liikennemäärästä, liiken teen tyypistä, liikenneonnettomuuksista. Tien profiilia, näkymiä, lii kenne mää rää, liikenteen nopeusrajoituksia verrattiin vastaavanlaiseen tiehen. Apu na käytettiin internetin katunäkymäaineistoa. Lisäksi logistiikkayksikön toi mes ta on suoritettu käynti paikan päällä. Vertailtaessa koulumatkareittiä Loh jal la sijaitsevaan vastaavanlaiseen reittiin (Immulantie) todettiin, ettei pe rus tei ta luokituksen muuttamiseen ole. Logistiikkayksikkö katsoo, ettei oikaisuvaatimus anna aihetta luokituksen muut ta mi seen Muijalantielle. Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hylätä Tero Hottisen oi kai su vaa timuk sen aiheettomana esittelyssä mainituin perustein. Tieosuus Muijalantie ei ole Muijalan kouluun osoitteesta Muijalantie 251 eteenpäin kulkeville suh tees sa liikennemäärään ja verrattuna vastaaviin teihin liian vaikea, rasit ta va tai vaarallinen, etteivät 4. luokalta lähtien voisi sitä kulkea. Oppilailla ei ole oikeutta maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saat ta mis ta varten myönnettävään riittävään avustukseen 4. luokalta lähtien. Päätös Hyväksyttiin Liite 4 / Koplk , Oikaisuvaatimus Lohjan kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot