PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2011 68"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta AIKA klo 16:00-21:00 PAIKKA Kaupunginvirasto Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Liikuntatoimen avustukset v Rehtorin virat/kurenala ja Lakari Rehtorin virka/rimminkangas ja lukio Talousarvion toteutuminen Toimintakertomus v. 2010/Koulujen johtokuntien toimintakertomukset Syötteen koulun jatko Koululaisten päivähoito Nuorisotoimen avustukset v Kulttuuritoimen avustukset v Viranhaltijan ja työntekijän tehtävät ja ratkaisuvalta/ Kulttuuri- vapaa-aika ja 88 nuoriso 54 Hankintarajat/Viranhaltijan ratkaisuvalta Virkavapaa/Urpo Viljamaa Vuorotteluvapaa/Pirjo Jakkila Työsuhteen vakinaistaminen / Tauriainen Arja Edustajien nimeäminen seudullisen oppilashuoltostrategian työryhmään Virkamatkat/Kurenalan koulun Comenius-hanke Viranhaltijoiden päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi Tiedoksisaatettavat asiat Leirikoulu Tallinnaan/Lukio Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat 101 MERK. Puheenjohtaja PEKKA MÄÄTTÄ Pekka Määttä Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:00-21:00 Paikka Kaupunginvirasto Kotka OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Määttä Pekka 16:00-21:00 puheenjohtaja Jussila Jari 16:00-21:00 varapuheenjohtaja poissa klo 16:05-16:17 Haataja Auri 16:00-21:00 jäsen poissa klo 16:05-16:17 Kälkäjä Mari 16:00-21:00 jäsen Lantto Marja 16:00-21:00 jäsen Poijula Sakari 16:00-21:00 jäsen Törmänen Pekka 16:00-21:00 jäsen poissa klo 20:05-20:10 Anttila Niina 16:00-21:00 varajäsen Ojala Sari 16:00-21:00 varajäsen Daavittila Kaarina 16:00-18:25 kaupunginjohtaja Talala Reijo 16:00-21:00 kh:n edustaja Airaksinen Pekka 16:00-17:22 asiantuntija Valta Juha 16:00-21:00 opetus- ja sivistysjohtaja Timonen Irja 16:00-21:00 pöytäkirjanpitäjä Laakkonen Sampo 16:00-16:13 vapaa-aikaohjaaja POISSA Haapakoski Tiina jäsen Harju Heikki jäsen Takkinen Päivi jäsen Pohjanvesi Päivi jäsen Riekki Vesa kh:n puheenjohtaja Pekkala Jari vapaa-aikaohjaaja Tolonen Birgit kulttuuuriohjaaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pekka Määttä Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa ke Pekka Törmänen Sari Ojala 52 Jari Jussila

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SIVLA 42 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kokouksen työjärjestykseen tehtiin muutoksia siten, että esityslistan asia nro 9/Liikuntatoimen avustukset v siirrettiin ensimmäisenä kä si tel tä väk si, jon ka jäl keen asiat nro 6/Rehtorin virat/kurenala ja La kari ja nro 7/Rehtorin virka/rimminkangas ja lukio.

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta SIVLA 43 Koulutuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pekka Törmänen ja Sari Ojala.

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Liikuntatoimen avustukset v SIVLA 44 Liikuntatoimen avustukset ovat ol leet haettavana pai kallislehti Iijokiseudussa ja kaupungin www-si vus toil la klo mennessä. Liikuntatoimen v talousarviossa on kaikkiin vuoden aikana jaettaviin avustuksiin käy tet tä vis sä mää rä ra haa seuraavasti: avus tuk set (4730) ja avus tuk set yh tei söil le (4740). Määräaikaan mennessä liikuntatoimen perusavustusta haki viisi urheiluseuraa/-järjestöä ja si vu kylien liikuntapaikkojen kun nos sapi to avus tuk sia 12 yhdistystä/yhteisöä. Perusavustusten pisteytysohjeisto jaetaan lautakunnalle esityslistan mukana (lii te 5 c). Ehdotus jaet ta vis ta pe rus avus tuk sis ta ja si vu ky lien kun nos sa pi toavus tuksista liit teenä nro 5 a ja b. Liitteiden mukaan esitetään perusavustuksia jaettavaksi ja kunnossapitoavustuksia Asian on valmistellut vapaa-aikaohjaaja Sampo Laakkonen, puh Sivistyslautakunta päättää jakaa liikuntatoimen perusavustukset ja si vu ky lien kun nos sa pi to avus tukset esitetyn mu kai sesti. Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen mukaan. --- Merkitään pöytäkirjaan, että jäsenet Jari Jussila ja Auri Haataja ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 16:05-16:17.

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Rehtorin virat/kurenala ja Lakari 176/02/05/2009 SIVLA Pudasjärven kaupungin hyväksyttyyn tasapainottamisohjelmaan on kirjattu, että Kurenalan ja Lakarin koulut yhdistetään hallinnollisesti , jolloin Kurenalan kou lussa toimii hallinnollinen rehtori ja Lakarin koulussa apulaisjohtaja. Kurenalan koulun rehtorin palkkaperusteryhmä määräytyy OVTES:n mukaan, jossa todetaan, että vuosiluokilla 1-6 ja esiope tuksessa päätoimisten opet tajien määrän perusteella määräytyy rehtorin tehtäväkohtainen palkka. Kurenalan koululla työskentelee 23 päätoimista opettajaa, jolloin palkka-asteikko on 3161, ,68. La karin koulussa työskentelee yhdeksän (9) opettajaa. Jos koulut yhdistetään, niin päätoimisia opettajia on 32 ja palkka-asteikko on 3395, ,08. Kurenalan koulun rehto rin tehtäväkohtainen palkka on palkkaasteikon yläraja eli 3395,68. Yhdistämisen myötä tehtävä kohtainen palkka olisi 3686,08. Näin ollen yhdistämisen jälkeen rehtorin teh tävä kohtainen palkka nou sisi 290,40 euroa. Rehtorin opetustuntivelvollisuus määräytyy koulun palkkaperusteryhmien lukumäärän perusteella. Kurenalan koulun rehtorin opetusvelvollisuus on kymmenen (10) viikkotuntia. Yhdistämisen myötä rehtorin opetusvel vollisuus olisi enin tään viisi (5) viikkotuntia. Tä mä tarkoittaisi sitä, että joku opetta jista pitäisi rehtorilta jäävät vii si (5) tuntia. Näiden tuntien kustannusvaikutus olisi ylemmän korkeakoulutut kinnon ja opettajan pätevyy den omaavalla henkilöllä 422,00 euroa. Opetusvelvollisuuden huojennus voi olla jopa 7-9 tuntia, kos ka koulun toimiessa py syväisluonteisesti kahdessa tai useammassa erilli sessä paikassa, niin viikoittaisten ope tustuntien määrää huo jen netaan, ot taen huomioon toimipaikkojen koko, sijainti ja henkilöiden tehtävä jako, yleensä 2-4 viikkotunnilla. Lakarin koulun rehtorille maksetaan koulunjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa ja hänellä huojennusta viisi (5) tuntia viikossa. Lakarin koulun reh to ri opettaa 20 tuntia viikos sa. Kureanalan koulun apulaisrehto ril le maksetaan 130 euroa kuukaudessa ja Lakarin koulun apu lais rehtorille 80 euroa kuukau dessa. Yhdistä misen seu rauk sena apulaisrehtori/apulaisjohtajan tehtä vänä olisi vastata Laka rin kou lun jokapäiväisistä tehtävistä ja väli töntä rat kaisua vaativis ta teh tävistä, esim. kiusaamistapauk set, kuljetuk set jne. Käytän nössä apulaisrehtori/apulaisjohtaja hoitaisi Laka rin koulun reh torin teh tävät. Apulaisrehtorille/apulaisjohtajalle pi täisi antaa ope tusvel vollisuu-

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ den huojen nusta ja maksaa vielä eril linen korvaus. Huo jennus olisi useita viikkotunteja ja erilli nen kor vaus useita sa toja euroja. Rimminkan kaan yläkoulun ja lukion apulais rehtorin ope tusvelvollisuuden huojennus on 10 tun tia ja erillinen korvaus 550 euroa. Vastaavas ti Kurenalan koulun apu laisreh torin erilliskorvaus olisi nykyistä suurempi, koska hän joutuisi olemaan enemmän vas tuussa Kurenalan koulun arjesta, rehtorin ollessa Lakarilla. Oppilasennusteiden mukaan Lakarin koulun oppilasmäärä ei vähene vuosien aikana, sillä oppilasmäärä pysyy kuta kuinkin samana eli noin 150 oppilaassa. Kurenalan koulun oppilasmäärä vähenee hie man, sillä oppilasennusteen mukaan oppilaita on 310 v ja lukuvuonna oppilaita olisi 271. Koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä ei synny säästöjä, koska rehtorille maksettava teh täväkohtainen palkka nousee 290,40 euroa, korvaus perustuu koulun opettajien lukumäärään. Lisäksi rehtorin opetusvelvolli suuden huojennus lisääntyy 5-9 tunnilla. Yhden tunnin kustan nusvaikutus on 84,40 euroa eli viiden tunnin kustannusvaikutus olisi 422,00 euroa, seitsemän tunnin 590,80 ja yhdeksän tunnin 759,60. Näin ollen rehtorille maksetta va lisäkorvaus olisi vähintään 712,40 euroa ja enimmillään 1050 euroa. Lakarin koulun apulaisjohtajan opetusvelvollisuushuo jennus, OV TES:n mukaan olisi vähin tään 2 tuntia (168,80). Lisäksi kunnan työn vaativuuden arvoinnissa on sovittu, että Kurenalan koulun apulaisrehtorin TVA on 130 euroa ja Lakarin 70 euroa. Näin ollen Lakarin koulun apulaisjohtajan erilliskorvaus olisi vähintään 200 euroa. Koulujen yhdistämisestä ei ole taloudellisia eikä toiminnallisia etuja, sillä rakennukset sijaitsevat sen verran kaukana toisistaan, et tä henkilökunnan yhteis käyttö ei ole luontevaa. Koulujen ja Pudasjärven sivistystoimen kehittämisen näkökulmasta on merkittävää, että jokaisessa yksikössä on oma esimies. Tämä on henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Sivistyslautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lu van täyttää perusopetuksen rehtorin viran, sijoituspaikkana Ku renalan kou lu. Sivistyslautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta luvan jatkaa Lakarin koulun toimintaa hallinnollisesti itsenäisenä kouluna. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yk si mie li ses ti. KH Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää:

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ ) hyväksyä Lakarin koulun jatkamisen hallinnollisesti itsenäisenä kouluna 2) antaa sivistyslautakunnalle luvan täyttää perusopetuksen rehtorin virka, sijoituspaikkana Kurenalan koulu 3) perusopetuksen rehtorin virka laitetaan julkiseen hakuun Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Merkitään, että Marja-Leena Törrö ilmoitti esteellisyytensä ja poistui tämän asian käsittelyn ajaksi. SIVLA 45 Kurenalan koulun rehtoria on haettu seuraavalla ilmoituksella: "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten seuraavat rehtorien virat alkaen. Kurenalan koulun rehtorin virka. Kurenalan koulu on yli 300 oppi laan koulu. Koulussa on aa mu- ja il ta päi vä toi min ta, esi ope tus, vuosiluokat 1-6, erityisopetuk sen luokat 0-9 se kä maa han muutta jien valmistava opetus. Kou lussa paino te taan mm. kehit tävää oppilashuollista työtä ja kan sainvälistä toi mintaa. Virkaan valittavalta rehtorilta edellytämme perusopetuksen rehtorin kelpoisuutta siitä annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti ja kokemusta alakoulun johtamistehtävistä. Arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja, opetushallinnon tuntemusta, vahvaa osaamista johtamis-, kasvatus- ja opetustehtävistä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvaa näkemystä koulutuksen kehittämisestä." Viran hakuaika on päättynyt Virka oli haettavana työministeriön työvoimapalvelujen tietojärjestelmässä, Kalevassa, Iijokiseudussa ja Pudasjärvi-lehdessä. Määräaikaan mennessä virkaa haki kolme henkilöä. Virkaa hakivat KM Janne Salmela, KM Tuulia Säkkinen ja KM Marja-Leena Tör rö. Haastatteluun valittiin kaksi hakijaa, TuuliaSäkkinen ja Marja-Leena Tör rö. Mo lem milla on joh ta mis kou lutusta ja hakuilmoituk sessa edel lytet tyä ala kou lun joh ta mis koke musta. Haastattelutyöryhmään kuuluivat kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, lautakunnan puheenjohtaja Pekka Määttä, varapuheenjohtaja Jari Jussila, lautakunnan jäsenet Auri Haataja ja Marja Lantto. Lisäksi Psycon oy:n Pekka Airaksinen ja opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta. Haastattelutyöryhmän käytettävissä olivat kopiot haastateltavien

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ ansioluettelohakemuksista. Haastattelijat päättivät yksimielisesti lähettää psykologisiin testeihin hakijat Säkkinen ja Törrö. Testin tulokset esitellään kokouksessa. Virkaa hakeneista laadittu yhdistelmä lähetetään sivistyslautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina (liite nro 3). Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta, puh Hakemusten, haastattelujen ja psykologisten henkilöarviointien perusteella sivistyslautakunta päättää valita Kurenalan koulun rehtorin virkaan KM Marja-Leena Törrön alkaen. Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti valita Kurenalan koulun rehtorin virkaan KM Marja-Leena Törrön alkaen. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Rehtorin virka/rimminkangas ja lukio 1122/03/05/2011 SIVLA Koulutuslautakunta on päättänyt valita määräaikaisesti lukuvuosiksi ja Eeva Harjun hoitamaan lukion rehtorin virkaa, johon on liitetty velvollisuus toimia Rimminkankaan koulun rehtorina. Apulaisrehtorina on toiminut Raija Pohjola. Lautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta luvan saada täyttää vakinaisesti lukion rehtorin viran, johon liitetään velvolisuus toimia Rimminkankaan koulun rehtorina. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. KH Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää: 1) antaa luvan täyttää vakinaisesti lukion rehtorin virka, johon liite tään velvollisuus toimia Rim minkankaan koulun rehtorina 2) virka laitetaan julkiseen hakuun. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. SIVLA 46 Lukion rehtoria on haettu seuraavalla ilmoituksella: "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten seuraavat rehtorien virat al kaen. Lukion rehtorin virka, johon kuuluu velvollisuus toimia Rimminkankaan yläkoulun rehtorina. Koulut toimivat samassa pihapiirissä. Pudasjärven lukiossa opiskelee 133 opiskelijaa, joista osa on etäopiskelijoita ja kaksoistutkinnon suorittajia. Rimminkankaan yläkoulussa (7-9) opiskelee 354 opiskelijaa. Lisäksi koulussa annetaan maahanmuuttajien valmistavaa opetusta. Rimminkankaan yläkoulu on Liikkuva koulu -hankkeen pilottikoulu. Koulussa edellytetään mm. monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa ja kansainvälistä toimintaa. Lukiossa on laaja kurssitarjonta ja Pudasjärven lukio toimii yhtenä Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ etälukiona. Rehtorin viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Edellytämme kokemusta lukion tai yläkoulun johtamistehtävistä ja arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja, opetushallinnon tuntemusta, vahvaa osaamista johtamis-, kasvatus- ja opetustehtävistä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvaa näkemystä koulutuksen kehittämisestä." Virka on ollut haettavana työministeriön työvoimapalvelujen tietojärjestelmässä, Kalevassa, Iijokiseudussa ja Pudasjärvi-lehdessä. Hakuaika on päättynyt Määräaikaan mennessä virkaa haki viisi henkilöä. Virkaa hakivat FM Eeva Harju, FM Tuomas Karjalainen, FM Teuvo Kokkonen, FM Tero Lahtinen ja FM Vesa Pyykkö. Haastatteluun valittiin kolme hakijaa, joilla on johtamiskoulutusta ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta lukion tai yläkoulun tehtävistä. Haastattelukutsun saivat Eeva Harju, Tuomas Karjalainen ja Tero Lahtinen. Haastattelutyöryhmään kuuluivat kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pekka Määttä, varapuheenjohtaja Jari Jussila ja lautakunnan jäsenet Auri Haataja ja Marja Lantto. Lisäksi Psy con oy:n Pekka Airaksinen ja opetus- ja sivistysjohtaja Juha Val ta. Haastattelutyöryhmän käy tettävissä olivat kopiot haastateltavien ansioluettelohakemuksista. Haastattelijat päättivät yksimielisesti lähettää psykologisiin testeihin hakijat Harju, Karjalainen ja Lahtinen. Virkaa hakeneista laadittu yhdistelmä lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina (liite nro 4). Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta, Hakemusten, haastattelujen ja psykologisten henkilöarviointien perusteella sivistyslautakunta päättää valita lukion rehtoriksi FM Tero Lahtisen alkaen.

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta päätti valita äänestyksen jälkeen lukion rehtorin virkaan, johon kuuluu velvollisuus toimia Rimminkankaan yläkoulun rehtorina, FM Te ro Lah ti sen al kaen. Äänestysselostus on pöy täkirjan liit tee nä. Suori tetussa vaa lissa Te ro Lahtinen sai 5 ääntä ja Eeva Harju 4 ääntä, poissa kaksi jä sentä. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Talousarvion toteutuminen SIVLA 47 Kaupunginhallitus on antanut ohjeet talousarvion täytäntöön panosta ja to teu man seurannasta Ohjeen mu kaan toimi alo jen on ra portoitava kaupunginhallitukselle ja -val tuustolle mää rä ajoin toi minta- ja tulostavoitteiden toteutumi sesta seuraavasti (hallinto sääntö 38 ): tammi- maaliskuun toteutumasta mennessä tammi- kesäkuun toteutumasta mennessä tammi- syyskuun toteutumasta mennessä koko vuoden toteuma-arviosta mennessä. Sivistystoimen toteumasta esitetään talous- ja hallintopäällikkö Tuija Mikkosen laatima selonteko ja ly hyt sa nal li nen ana lyysi ta voit tei den ja ta lou den to teutu misesta liit tee nä nro1. Sivistystoimen toteuma osoittaa kokonaisuudessaan, että toiminta ka te on alit tu nut en simmäisellä vuosineljänneksellä 1,5 % (23,5 %). Toi min ta me not ovat hie man alle arvion 24, 3 %. Toimintatulot (37,9 %) ovat ar vioi tua suu remmat hankkeisiin saatujen valtion apu jen vuoksi. Toteumaluvuissa on laskentatoimen mukaan otettava huo mi oon se, et tä elä ke me no pe rus tei set ja var hais elä keme no perus teiset me not ei vät näy to teu ma ra portis sa, koska nii tä ei ole tässä vaiheessa kirjattu hal linto kun nille. Ko. meno ja on budjetoitu v si vistys toi meen yht , josta vuosineljännes te kee Nä mä mu kaanlukien si vistystoi men toteuma osoittaa toimintakatteessa hie man ylitystä 25,2 %. Toimintamenojen toteu maksi tulee 25,8 %. Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvion toteutuman ajalta ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallituksel le tie doksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Asian käsittelyn yhteydessä opetus- ja sivistysjohtaja selvitti tarkemmin opetushallitukselta kevään aikana saatuja valtionavustuksia.

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Toimintakertomus v. 2010/Koulujen johtokuntien toimintakertomukset SIVLA 48 Sivistyslautakunta hy väksyi kokouksessaan sivistystoimen ti lin pää tök sen ja toimintakertomuksen. Ker to muksessa to det tiin, että koulut antavat toiminnastaan oman se lon teon vuo delta Koulut ovat toimittaneet kou lu jen joh to kun tien toi min ta ker tomukset vuo delta 2010 (liite nro 2). Lakarin koululta on saapunut rehtori Pekka Törrön ilmoitus, että kou lun joh to kun ta ei ole pi tä nyt yh tään kokousta v. 2010, joten koululta ei ole laa dittu johtokunnan toimintakertomusta. Lisäksi kou lut an ta vat ke sällä lu ku vuo delta erilli sen lukuvuoden arviointikerto muk sen. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset koulujen johtokuntien toi mintakertomukset vuo delta Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Syötteen koulun jatko SIVLA 49 Valtuusto päätti talouden tasapainottamissopimuksessa, et tä Syöt teen koulun toiminta jatkuu lukuvuodet ja , jon ka jälkeen tilanne katso taan uudel leen ottaen huomioon oppi las määrä, sen kehitys ja rahoituspoh ja. Oulun Setlementti ry:n kanssa on sopimus, joka päättyy Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppai sen kanssa käytiin neuvottelu Syötteen koulun jatkos ta. Mukana neuvottelussa olivat kaupunginjohtaja, kehittämisjoh taja ja opetus- ja sivistysjohtaja. Neuvottelussa päädyttiin siihen, että Syötteen koulun jatkumisesta on ilmoitettava mennessä. Jussi Kemppainen lähetti sähköpostiviestin, jossa hän esittää seuraavaa: - tilavuokra euroa/vuosi, neliövuokra 8,75 euroa (vuosivuokra nyt euroa). Sisältäen: siivous- ja talonmiespalvelut, lämmityksen ja kunnossapidon sekä yhteistilojen (liikuntasali, kuntosali, ulkoliikuntapaikat, tähtitorni ja taidetilat) käytön erillisen sopimuksen/tarpeen mukaan. - ruokailu 4,10 euroa/ateria/oppilas (nyt 3,10 euroa). Vuokran korotus vuositasolla olisi 4515 euroa, eli 8,5 % ja ruoan korotus tekisi vuositasolla n euroa, eli yhteensä korotus olisi n. 8651,00 euroa. Korotus huomioon ottaen oppilaan toimintaka te vuo sitasolla olisi n. 9918,00 euroa. Syötteen kou lun ti lat käy tiin lä pi Syötteellä Set le men tin toiminnanjohtaja Jus si Kemp pai sen, Syötteen kou lun rehto rin ja ope tus- ja si vistys joh ta jan kesken. Tilojen vähentäminen/pilkkominen ny kyi sestä ei ole mielekästä, sillä Setlementin on vaikea keksiä mielekästä koulutyötä häiritsemätöntä käyttöä saman käytävän varrella olevalle yksittäiselle tilalle. Syötteen koulun oppilasennuste on seuraava: Lukuvuosi oppilaita Kuten oppilasennusteesta nähdään, niin oppilas määrä tulee pysy mään seuraavan viiden vuoden aikana minimis sään 20 oppilaas sa ja maksimissaan 26 oppilaassa. Tällä hetkel lä Syötteellä käy koulua 22 lasta.

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Nykyisten koulujen toimintakatteet oppilasta kohden vuosina 2009, 2010 ja 2011 selviävät seuraavasta: Koulu Vuosi Toi min taka Vuo si Toi minta- Vuosi Toiminta- te ka te ka te Aitto järvi Hir vas koski Kipinä Ku renala Lakari Sara kylä Syöte Syötteen alueen muiden tilojen käyttömahdollisuuksia on selvitetty, eli Pärjänkievarin, Safaritalon, Hiihtostadionin ja Metsähalli tuksen luonto kes kuk sen. Kus tan nuslaskelmia vuokriin ja muutos töihin liittyen ei ole saatu, mut ta teknisen johtajan Ritva Kinnulan mu kaan tiloi hin var maan jou duttaisiin tekemään jotakin remonttia ja liikunta- ja teknisen työn tilaa ei ole eikä se ole helpolla järjestettävissäkään. Syötteen koulun rehtori Paavo Tolkkisen mukaan vanhan koulun toinen koulurakennus on saneerattu asunnoik si. Muista em. mai ni tuista kiin teis töistä puut tuvat lii kunta- ja kä si työtilat ja toisen luo kan opetus tila. Syöt teen koulu tarvitsisi 2 luok katilaa, liikunta tilan, tek nisen- ja tekstii lityön tilat, oppilaiden ja opettajien sosi aalitilat se kä eri tyis opet tajan pienryh mätilat. Syö tekeskuksessa nämä kaikki ovat koulun käy tettävis sä. Syötteen koulua kannattaisi kehittää ajatuksella "tunturikoulu". Koulutoiminnan kehittämiseksi pitäisi selvittää erilaiset rahoitusmahdollisuudet ja Setlementin kanssa pitäisi lisätä sopimukseen maininta heidän sitoutumisesta Syötteen koulun kehittämiseen ja markkinointiin. Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Syötteen koulu jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa luvuoden Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvitysten tekemistä varten.

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Koululaisten päivähoito SIVLA 50 Laki lasten päivähoidosta ( 11a) velvoittaa kunnat järjestämään päivähoitoa äitiyis-, isyys- ja vanhempainrahakauden päätyttyä siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Valtuusto on linjannut vuodelle 2011 talousarviota hyväksyessään päi vähoidosta seuraavasti : "Lasten vanhemmat voivat valita lap selleen kunnan järjestämän päivähoitopaikan, hoitaa lasta koti hoidontuella tai jär jestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen tur vin vanhempainra hakauden päättymisestä siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppi velvollisena kouluun. Erityistä hoitoa ja kasvatus ta tarvitsevat lap set voivat saada päivähoitoa myös oppivelvolli suuden aikana." Kysyntä koululaisten päivähoitopaikoista on kasvamassa etenkin sivukylillä. Sivukylien päivähoidon järjestäminen on haasteellista perhepäivähoitajien saatavuuden vuoksi. Kouluikäinen lapsi voi viedä paikan alle kouluikäiseltä lapselta, mikä voi johtaa siihen, että alle kouluikäinen lapsi joudutaan kuljettamaan muualle päivähoitoon. Päivähoitolain ja valtuuston linjauksen mukaisesti päivähoito paikan saaminen kouluikäiselle edellyttää erikoislääkärin lau suntoa, jossa todetaan päivähoidon olevan välttämätöntä johtuen lapsen kehityksestä tai sairaudesta. Asian ovat valmistelleet päivähoidonohjaajat Merja Kemppainen ja Jaana Tuohimaa. Opetus-ja sivistysjohtaja ehdottaa: Lautakunta päättää, että koululaisen päivähoitopaikan saaminen edellyttää erikoislääkärin lausuntoa. Sivistyslautakunta päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle lisäselvitysten tekemistä varten.

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Nuorisotoimen avustukset v SIVLA 51 Nuorisotoimen yleis- ja kohdeavustukset nuorisoseuroille, yhteisöille ja vapaille toimintaryhmille ovat olleet haettavana klo mennessä. Määräajassa hakemuksia tuli 6 kpl: Pudasjärven Nuorten Tuki Ry, Pudasjärven Nuorisoseura ry, Hetekylän Nuorisoseura, Jongun alueen kyläyhdistys ry, Pudasjärven lukion oppilaskunta, SPR -nuoret ja Pudasjärven lukion tukioppilasryhmä. Avus tuk sia haet tiin seu raa vasti: yleis avus tuk set 3800, koh de avus tukset 7700 eli yh teen sä Nuori so-ohjaaja Jari Pekkala on laa ti nut ha ke muk sis ta yh teenvedon esityksineen. Yhteenveto esityslistan liit tee nä (nro 6). Yleisavustuksista esitetään jaettavaksi keväällä 2011 yht ja koh de avus tuksista 6890 eli yhteensä Asian on valmistellut vs.vapaa-aikaohjaaja Jari Pekkala, puh Sivistyslautakunta päättää hy väk syä nuo ri so toi men pe rus- ja kohdeavustukset esitetyn mukaisena. Kohdeavustukset maksetaan hakijoille esitettyjen kuittien perusteella. Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen mukaan.

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kulttuuritoimen avustukset v SIVLA 52 Kulttuuriavustukset ovat olleet haettavina mennessä. Määräajassa avustuksia haettiin yhteensä 8560, josta yk si tyisten hakemia 5810, kulttuuriyhdistysten/kyläseurojen Kuluvan vuoden määrära haan on avus tuk siin on va rattu 3000, mistä summasta itsenäisyysjuhlassa myön nettä vän kult tuu ri sti pendin osuudeksi kulttuurioh jaaja esit tää jätettäväksi 500. Esityslistan liitteenä (nro 7 a ja b) kulttuuriohjaajan laa ti ma yhteen veto esityksineen hakemuksista. Avustuksia esitetään jaettavaksi yksi tyisille yhteensä 1340 ja kulttuuriyhdistyksille ja kyläseuroille 1160 eli yhteensä Lisäksi myönnetään koulutustukea kulttuuritoimen ja kansalaisopiston järjestämien lasten ja nuor ten näy tel mä ryh mien oh jaa jal le 155. Asian on valmistellut kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen puh Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuriavustukset jaettavaksi yksityisille sekä kulttuuriyhdistyksille ja kyläseuroille esi te tyllä ta valla. Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen mukaan. --- Merkitään tiedoksi, että jäsen Pekka Törmänen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Pöytäkirjantarkastajana toimi tämän :n ajan jäsen Jari Jussila.

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Viranhaltijan ja työntekijän tehtävät ja ratkaisuvalta/ Kulttuuri- vapaa-aika ja nuoriso SIVLA 53 Sivistystoimen johtosäännön , 11 mukaan lautakunta hyväksyy viranhaltijan ja työntekijän tehtävät ja ratkaisuvallan (toimintasääntö). Lautakunta voi päätöksellään siirtää myös johtosäännössä määrättyjä tehtäviään ja toimivaltaansa alaisil leen viranhaltijoille tai työntekijöille (5 ) Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso- toimi alan (kansalaisopisto,.kirjasto, kult tuu ri, lii kunta ja nuoriso) viran haltijoiden ja työntekijöiden tehtävät ovat muuttuneet ja täyden tyneet. Heille on siirty nyt hallinnon ja ohjel mis tojen muu tosten myötä mm. laskujen hy väk symi seen ja työ so pi mus ten te ke mi seen liitty viä asioita. Kunta tilin tarkastuk ses sa on huo mau tet tu, et tä virallis ta delegointi pää töstä asias ta ei ole tehty lauta kun nas sa. Lisäksi uuden sivistyslautakunnan kokousasiamäärän vuoksi kansalaisopiston, kirjaston, mu seon ja lii kun ta toi men esim. aukioloaikoja ja ai ka tau luja kos ke vat asiat on tar koi tuk sen mu kaista siir tää suo raan viranhaltijoiden/työntekijöiden pää tettä viksi. Nä mä asiat on kä sitel ty ai kai sem min kult tuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa. Tässä vaiheessa esitetään lautakunnalle kirjastonjohtajan, kulttuu ri oh jaa jan ja va paa-ai ka oh jaa jien ajan ta saistetut teh tä vät ja toi mi val ta liit tee nä no 8. Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuri, vapaa-aika ja nuorisotoimen viranhaltijoiden ja toimi hen ki löi den toi mi val lan esi te tyn mukaisena. Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen mukaan.

22 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Hankintarajat/Viranhaltijan ratkaisuvalta SIVLA 54 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaupungin hallintosäännön muutoksen ja edelleen sivistystoimen johtosäännön ( 17). Opetus- ja si vis tys joh ta ja eh dot taa: Hallintosäännön 6 :n 2 mom. mukaan toimielin toimialallaan päättää mm. hankinnoista ellei toisin ole säädetty, määrätty tai erikseen annetusta ohjeesta muuta johdu. Sivistystoimen johtosäännön 5 :n mukaan lautakunta voi päätöksellään siirtää johtosäännössä määrättyjä tehtäviä ja toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille tai työntekijöille. Sivistystoimen v tilintarkastukseen liittyvien keskustelujen yhteydessä kuntatilintarkastaja on ottanut esille, että hankintoja tekeville viranhaltijoille ja työntekijöille tulisi määrittää erilliset hankintarajat asetettujen sääntöjen, talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä muiden peruslinjausten pohjalta. Koulutuslautakunta on päättänyt hankintarajoista v Hankintarajoja on aiheellista tarkistaa ja täsmentää myös nykyisen organisaation/henkilöstön mu kaisiksi. Sivistyslautakunta päättää määrätä erillishankintojen hyväksymisen hankinta rajat seuraavasti: 1) opetus- ja sivistysjohtaja alle ) yksikköjohtaja/talous- ja hallintopäällikkö/osastosihteeri alle ) muut viranhaltijat/toimihenkilöt alle Sivistyslautakunta päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Virkavapaa/Urpo Viljamaa SIVLA 55 Rimminkankaan koulun lehtori Urpo Viljamaa anoo palkatonta virkavapautta perusteena vanhempainloma/hoitovapaa ajalle Urpo Viljamaa on ollut hoitovapaalla , , ja Rehtorin mukaan Urpo Viljamaan vapaalle ei ole estettä. Hänelle ei tarvita sijaista, sillä teknisen työn tuntiopettaja pystyy pitämään lähes kaikki Viljamaan tunnit. Muutama TN-kurssi jää lisäksi kolmen opettajan pidettäväksi. Hallintosäännön 14 :n 7-8. mom. mukaan sellainen virkava paus, jon ka saa mi seen viranhaltijalla on lainsäädännön tai virka- ja työeh to sopi muksen mukaan nojalla ehdoton oikeus, voidaan myöntää. Harkinnanvarainen virkavapaus voidaan myöntää, mi käli harkitta vaksi ei tu le virkavapauden tai työloman ajalta mak set ta van pal kan mää rä (palkaton virkavapaus/työloma). Sivistyslautakunta päättää myöntää Urpo Viljamaal le palkattoman hoitovapaan ajalle Sivistyslautakunta päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

24 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Vuorotteluvapaa/Pirjo Jakkila SIVLA 56 Kurenalan koulun pitkäaikainen englannin lehtori Pirjo Jakkila anoo vuo rot te lu va paa ta seuraavasti: 1. jakso se kä 2. jakso Vuorotteluvapaalain tarkoitus on edistää lyhytkestoisen työssäpoissaolon avulla työntekijän työssä jaksamista ja parantaa samalla työttömänä työnhakijana olevan henkilön työllistymistä. Työnantaja tekee työntekijän kanssa vuorotteluvapaasopimuksen ja palkkaa vastaavaksi ajaksi työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää ja enintään 359 päivää. Työhistoriaa tulee olla vähintään 10 vuotta ennen vapaan alkua. Vuorottelijalla on vapaan ajalta oikeus vuorottelukorvaukseen. Va. rehtori Marja-Leena Törrö on antanut lausunnon, jossa puoltaa vuorotteluvapaan myöntämistä esitetyllä tavalla ja to teaa, et tä Ku renalan kou lulla on me nos sa kan sain vä li nen Come ni us-han ke, jonka koordi naat tori na Pirjo Jakkila myös toimii. Han ke päät tyy v Kou lulla on so vittu, et tä Jak ki lan mahdollisen vuorot te luva paan aika na koor di naat tori na toimii työ ryhmän jäsen Minna Ne vanpe rä-joki kokko. Sivistyslautakunta myöntää vuorotteluvapaata Pirjo Jakkilalle seuraavasti:1. jakso sekä 2. jakso edel lyttäen, että pä te vä si jai nen saadaan. Sivistyslautakunta päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

25 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Työsuhteen vakinaistaminen / Tauriainen Arja SIVLA 57 Arja Tauriainen on toiminut päivähoitajan tehtävässä Ritolantien päiväkodissa alkaen ja hänen työsopimuksensa päättyy Määräaikaisuuden perusteena on ollut oppisopimusopiskelulu lähihoitajaksi. Hän valmistuu lähihoitajaksi ja suuntautuu lapsi-ja nuorisotyöhön. Arja Tauriainen on toiminut päivähoitajan sijaisuuksissa myös aikaisemmin useita kertoja mm. ajalla Työssään hän on osoittanut olevansa vastuullinen ja yhteistyökykyinen. Päivähoitajan tarve Ritolantien päiväkodissa jatkuu edelleen alkaen. Arja Tauriaisen valmistumisen myötä ei määräaikaisuudelle ole enää perusteita. Asian on valmistellut päivähoidonohjaaja Merja Kemppainen puh ) Lautakunta päättää vakinaistaa Arja Tauriaisen työsuhteen Ritolantien päi vä ko dis sa lähtien. Vakinaistaminen on eh dollinen siihen saakka, kun nes hän on toimittanut todistuksen lä hi hoi ta jak si val mis tumi ses taan. 2 ) Palkkaus KVTES:n 05PKO030 mukaan. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

26 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Edustajien nimeäminen seudullisen oppilashuoltostrategian työryhmään SIVLA 58 Oulunkaaren kuntayhtymän yhtymähallitus on nimennyt seudullisen oppilashuoltostrategian laadinnan työryhmään omat edustajansa. Yhtymähallitus pyytää kuntia nimeämään työryhmään edustajat sivistys- ja nuorisopalveluista. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojalulaissa (417/2007) tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen. Perusopetuksen laatukriteerien mukaan oppilashuollon tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren hyvää oppimista, kasvua ja kehitystä. Terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön luominen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ovat osa tätä tehtävää. Oppimisen esteiden ja kasvuun liittyvien ongelmien tunnistaminen mahdollistaa oppilaan tarvitseman varhaisen tuen ja ehkäisee syrjäytymistä. Huolenpito oppilaasta kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville asiantuntijoille. Oulunkaaren kuntayhtymän järjestämisvastuulla on asian valmistelijan, sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koiviston mukaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminnan järjestäminen. Kuntakohtaisesti on tehty oppilashuollon strategioita ja on tarpeen valmistella myös seudullinen oppilashuollon strategia, joka nivotaan yhteen kuntakohtaisten strategioiden kanssa. Yhtymähallituksen nimeäminä edustajina työryhmässä ovat seuraavat henkilöt: psykologi Leena Pesälä, alueen koulukuraattorit: Anne Smed lund, Leena Karvonen, Riikka Huhtakangas, Anne Iinattiniemi ja Liisa Erkinmikko, perheneuvo lan sos.työntekijä Teija Pohjolainen, las tensuojelun sos.työntekijä Anri Veijola, kouluterveydenhoitaja Marja-Liisa Jokelainen, perhe palvelujohtaja Kaisa Hiltunen ja so siaalijohtaja Leena Pimpe ri-koivisto. Sivistyslautakunta päättää nimetä seudullisen op pi las huol to strategian työryhmään sivistystoimesta Marja-Leena Törrön ja nuoriso pal ve luis ta Jari Pekkalan. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

27 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Virkamatkat/Kurenalan koulun Comenius-hanke SIVLA 59 Kurenalan koulu on saanut CIMO:lta kansainväliseen Comenius-toimintaan. Valtionavustuksen käyttöaika on Hankkeen teemana on Liikunta osana kansallista kulttuuri, paikallista yhteistöä ja kouluja. Kurenalan yhteistyökoulut ovat Mallorcalla ja Budapestissä. Va. rehtori Marja-Leena Törrö ilmoittaa, että hankkeeseen kuuluu tu tus tu mi sia yh teis työ kou lui hin, yh tei siä op pilaiden tekemiä projek teja, näytte lyi tä, kir jeen vaihtoa jne. Ke väällä 2012 myös koulun neljä oppi lasta pää see Mallorcalle. Hankkeen ensimmäinen työkokous on pidetty Mallorcalla Työkokouksessa oli mukana koko Kurenalan koulun Comenius-työryhmä. Toinen työkokous pidetään Budapestissä ja kolmas samassa paikassa Nel jäs työ ko kous pidetään Pudasjärvellä , jolloin unka rilai set ja mallorcalaiset tulevat tänne vierailulle. Viides ja vii mei nen työ ko kous on Mallorcalla Kurenalan koululla Comenius-työmatkat on hoidettu ja hoidetaan sisäisin järjestelyin. Rinnakkaisluokan opettajalle maksetaan oto-korvaus työmatkalla olevan opettajan luokan tunneista. Opettajaa avustaa koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja. Työkokouksessa olevalle opettajal le/koulunkäyntiavustajalle ei makseta päi värahaa virka matkan ajalta. Hankkeen kautta maksetaan osal lis tujien matka- ja hotelli kulut. Osallistujat maksavat itse muut ku lunsa kohde maassa. Työkokousten osallistujat on ilmoitettu tar kemmin liittees sä nro 9. Jotta Comenius-hankkeen työkokouksiin olisi turvallista osallistua, sivistyslautakuntaa pyy detään hyväksymään työkokoukset virkamatkoiksi, jolloin myös kaupungin vakuutukset ovat voimassa. Asian on valmistellut va. rehtori Marja-Leena Törrö puh Sivistyslautakunta päättää myöntää liitteessä mainituille opettajille edellämainituin ehdoin oikeuden osallistua työkokouksiin. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lautakunta tähdensi päätöstä tehdessään, että hankkeesta tulee saat taa lau ta kun nan tie toon ra port ti, jos ta sel viää tehdyn yh teis työn merki tys koululle ja Pu das järven kau pun gille.

28 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Viranhaltijoiden päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi SIVLA 60 Kuntalain 51 :n sekä kaupungin hallintosäännön pykälien (päätösten siirtäminen lautakunnalle) määräysten mukaisesti lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätöspöytäkirjojen jäljennökset: 1) Opetus- ja sivistysjohtajan päätökset: henkilötietomuutos (1), työn edellyttämä koulutus (2), vuosiloma (5) palkkausmuutos (1) vuosiloma (1) lapsen sairaus palkallinen (1) palkkaus yleinen (1), palvelussuhteen muutos (4), sairausloma (1), vuosiloma (1) opintovapaa (1) vuosiloma (1) palkkausmuutos (1), sairausloma (1), työn edellyttämä koulutus (1) vuosiloma (1) sairausloma (1) palkkausmuutos (1),sairausloma (1), vuosiloma3 (3) sairausloma (1), säästövapaa (1), vuosiloma (2) lapsen sairaus palkallinen (1), palkkaus yleinen (1), palkkionsaaja (1), palvelussuhteen muutos (1), sairausloma (1), vuosiloma (1) toisen viran hoito (1), vuosiloma (1) sairausloma (1), vuosiloma (1) sairausloma (1) 2) Osastosihteerin päätökset: 3) Rehtori Eeva Harjun päätökset: lapsen sairaus palkallinen (1), luottamusmieskoulutus (1), opintovapaa (3), palkkaus opettajat (1), sairausloma (7), työn edellyttämä koulutus (2), yksityisasia palkaton (3), yksityisasia palkallinen (1) palkkaus opettajat (4) julkinen tehtävä (1), lomarahavapaa (1), yksityisasia palkaton (1) lomarahavapaa (1) palkkaus opettajat (1), yksityisasia palkaton (1) 4) Rehtori Marja-Leena Törrön päätökset: palkkaus (1), sairausloma (1), työn edellyttämä koulutus (2), vuosiloma (2), yksityisasia palkaton (1) vuosiloma (1), yksityisasia palkaton (1), yksityisasia palkallinen (2) palkkaus (1), sairausloma (1) työn edellyttämä koulutus (1), vuosiloma (1), yksityisasia palkaton (1), ykstyisasia palkallinen (1) työn edellyttämä koulutus (2), vuosiloma (1), palkkaus 2), sairausloma (1) sairausloma (1) vuosiloma (1), yksityisasia palkallinen (1)

29 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ sairausloma (1) 5) Rehtori Pekka Törrön päätökset: sairausloma (3), vuosiloma (1), yksityisasia palkaton (3) yksityisasia palkallinen (1) 6) Vs. rehtori Mervi Sammelvuon päätökset: palkkaus (1), työn edellyttämä koulutus (2), yksityisasia palkaton (1) palkkaus (2), sairausloma (2), toisen viran hoito (1) palkkaus (1) 7) Rehtori/koulunjohtaja Jukka Lehdon päätökset: sairausloma (1) 8) Kirjastonjohtaja Kaisa Mannisen päätökset: vuosiloma (2) vuosiloma (1) sairausloma (1) sairausloma (1), vuosiloma (2) vuosiloma (1) 9) Vs. rehtori/koulunjohtajan Salme Luokkasen päätökset: palvelussuhteen muutos (1) palkkaus (1) vuosiloma (2) palkkaus (2) yksityisasia palkaton (2) 9) Päivähoidonohjaaja Merja Kemppaisen päätökset: vujosiloma (1) palk kaus (1), sairausloma (2) palkkaus (5), sairausloma (2), vuosiloma (1), yksityisasia palkaton (1) palkkaus (2), vuosiloma (1), yktsityisasia palkaton (1) palkkaus (1) henkilötietomuutos (1), sairausloma (1) 10) Vs. päivähoidonohjaaja Jaana Tuohimaan päätökset: vuosiloma (1) palkkaus (3),sairausloma (1) palkkaus (1) palkkaus (1) lomarahavapaa (1), vuosiloma (7) vuosiloma (1) sairausloma (1) vuosiloma (2) Sivistyslautakunta päättää todeta, ettei edellä mainittujen viranhaltijoiden päätöksiä Kuntalain 51 :n edellyttämässä järjestyksessä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

30 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Tiedoksisaatettavat asiat SIVLA 61 Koulutuslautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat kirjeet ja päätökset: 1) Opetusministeriön kirjeet: Valtionavustuksen käyttöoikeuden pidentäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö: Rakenteellisen kehittämisen avustukset 2011/Vapaa sivistystyö Opetus- ja kuklttuuriministeriön päätös ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun aikataulusta vuonna ) Opetushallituksen kirjeet: Hakutiedote 19/2011yleissivistävä koulutus Valtionavustuksen myöntäminen/kerhotoiminnan kehittäminen ) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjeet: Opettajien lomautuksista ilmoittaminen ja opetuksen järjestämistä lomautuksen aikana koskevan suunnitelman toimittaminen aluehallintovirastoon 4) Kaupunginhallituksen/-valtuuston/kaupungin kirjeet: Laskentasihteeri: Osavuositoteumasta/eläkemenoperusteiset puuttuvat Luottamustoimet/Jouni Seppälän eronpyyntö Talousarvion toteutuminen ) Koulujen kirjeet: Kipinän koulu: Opintoretki Kemiin ja Tornioon Lukio/Rimminkangas: Pyyntö koulusiht. palkan tarkistamiseksi Kurenalan koulu/rehtori M-L Törrö: Comenius virkamatkat, joh to kun nan tiedotteet, lausunnot Jakkila ja Luokkanen Rehtori Marja-Leena törrö: Pudasjärven kaupungin perus opetuksen oppilashuoltotyön linjauksia ja lausunto Kurenalan ja Lakarin koulujen avustajatarpeesta 6) Muut kirjeet: Urpo Viljamaa: Virkavapaushakemus Maija-liisa Inget: Irtisanoutuminen Tervaväylän koulu: Maksusitoumuspyyntö Ai kuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö: Verkkopalvelusopimus/nuo risotoimen oppisopimus Tilastokeskus: Oppilaitosverkon tarkastus ja päivitys Olli Jurvainen: Liite laskuun 3687/Hammastapaturman korvaaminen Pohjois-Pohjanmaan liitto: Kulttuurikeskus Pohjantähti/rahoitus Anna-Mari Luokkanen: Anomus Tuija Mikkonen: Tehostetun tuen ryhmästä Raija Jussila: Irtisanoutuminen Oulunkaaren kuntayhtymä: Seudullisen oppilashuoltostrategian laatiminen/työryhmän nimeäminen Pirjo Jakkila: Vuorottelusopimus Hilkka Parkkisenniemi: Pyyntö Asutushistoria-kirjan lähettämisesta Seura-lehdelle

31 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Päivähoito/Merja Kemppainen: Perhepäivähoitajien uusi työaikalaki as tuu voi maan /työaika lyhenee 40 t/vko, (aik. 43 t 15 min.) Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lautakunnan tietoon saatettiin myös OAJ:n Pudasjärven paikallisosaston pj Tiina Toikan kirje liittyen lukion ja yläkoulun hallintoon ja työoloihin.

32 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Leirikoulu Tallinnaan/Lukio SIVLA 62 Lukion ja Rimminkankaan koulujen va. rehtori Eeva Harju on toimittanut sivistyslautakunnalle koulun 9.luokkien ke vätretkisuunnitelmia ja pyytää lautakuntaa ottamaan käsiteltäväk si viisi päivää kestävän,tallinnaan suuntautuvan lukion 2. vuosikurssin leirikoulumatkan. Matkalle läh tee lukion toi sen vuo si kurssin 28 opis keli jaa ja sen ajankohta on Lautakunnan tietoon saatetaan myös Rimminkankaan ja lukion työsuunnitelmien täydennyksinä seuraavat, sa mas sa yhtey des sä toi mi te tut luok ka ret ki suun ni tel mat: Oulu 30.5./ 9 B, Tukhol ma /9 C (3 pv), Tampe re / 9D (3 pv), Oulu 30.5./9 F ja Oulu 27.5./9 E. Kouluretki- ja leirikouluohjeen mukaan (kohta 1) Pohjoismaiden ul ko puo lel le suuntautuvista tai yli viisi koulutyöpäivää kestävistä lei ri kou luis ta päättää lautakunta. Ohjeet käsittävät koulun ulkopuo lel la an nettavaa opetusta. Leirikoulun johtaja laatii leirikoulun to teu tu mi sesta johtokunnalle raportin, joka lähetetään tiedoksi myös sivistyslautakunnalle (kohta 14). Sivistyslautakunta hyväksyy lukion leirikoulun Tal lin naan Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

33 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat SIVLA 63 Muiden mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden yhteydessä opetus- ja sivistysjohtaja otti esille seuraavat asiat: - Ma eri kouluilla (Aittojärvi, Hirvaskoski) pidettävät tiedo tus ti lai suu det sisäilmaongelmista. - Seuraava lautakunnan kokous ma klo Pudasjärvi Merk. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja PEKKA MÄÄTTÄ Pekka Määttä Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta

34 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKU- KIELTO Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91 ): Pykälät 42,43, 61, 63 Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 :n 1 mom.). Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen valittamalla on muutoin kielletty (pykälä ja peruste): EtuostoL 22 2 mom. OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät ja 62 Oikaisuvaatimusviranomainen: Pudasjärven kaupunki Sivistyslautakunta Varsitie 7 PL 10, Pudasjärvi Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. MARKKINAOIKEUS * Päätökseen ei saa hakea muutosta Kuntalain (356/1995) eikä hallintokäyttölain (586/1996) nojal la sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen. Asia voidaan siltä osin saat taa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. - Ohjeet ovat oikaisuvaatimusoh jeita ja valitusosoituksen liitteenä. MARKKINAOIKEUS 14 päivää Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Puh Faksi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2012 271

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2012 271 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2012 271 Sivistyslautakunta 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 16:00-17:35 PAIKKA Kansalaisopisto, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 184 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 16 Maaseutulautakunta 24.06.2010 AIKA 24.06.2010 klo 10:35-11:55 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Maaseutulautakunta 12.02.2010 AIKA 12.02.2010 klo 10:00-12:30 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Aika klo 17:00-18:50. Kunnanvirasto, edustustila 4.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Aika klo 17:00-18:50. Kunnanvirasto, edustustila 4. Pöytäkirja 6/2017 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 25.04.2017 klo 17:00-18:50 Paikka Kunnanvirasto, edustustila 4. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Valtionavustuksen käyttö koskien kielten

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 41

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 41 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 41 Maaseutulautakunta 20.12.2010 AIKA 20.12.2010 klo 10:00-11:25 PAIKKA Niemitalon Juustola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 Kaupunginhallitus 167 12.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot