PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2011 68"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta AIKA klo 16:00-21:00 PAIKKA Kaupunginvirasto Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Liikuntatoimen avustukset v Rehtorin virat/kurenala ja Lakari Rehtorin virka/rimminkangas ja lukio Talousarvion toteutuminen Toimintakertomus v. 2010/Koulujen johtokuntien toimintakertomukset Syötteen koulun jatko Koululaisten päivähoito Nuorisotoimen avustukset v Kulttuuritoimen avustukset v Viranhaltijan ja työntekijän tehtävät ja ratkaisuvalta/ Kulttuuri- vapaa-aika ja 88 nuoriso 54 Hankintarajat/Viranhaltijan ratkaisuvalta Virkavapaa/Urpo Viljamaa Vuorotteluvapaa/Pirjo Jakkila Työsuhteen vakinaistaminen / Tauriainen Arja Edustajien nimeäminen seudullisen oppilashuoltostrategian työryhmään Virkamatkat/Kurenalan koulun Comenius-hanke Viranhaltijoiden päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi Tiedoksisaatettavat asiat Leirikoulu Tallinnaan/Lukio Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat 101 MERK. Puheenjohtaja PEKKA MÄÄTTÄ Pekka Määttä Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:00-21:00 Paikka Kaupunginvirasto Kotka OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Määttä Pekka 16:00-21:00 puheenjohtaja Jussila Jari 16:00-21:00 varapuheenjohtaja poissa klo 16:05-16:17 Haataja Auri 16:00-21:00 jäsen poissa klo 16:05-16:17 Kälkäjä Mari 16:00-21:00 jäsen Lantto Marja 16:00-21:00 jäsen Poijula Sakari 16:00-21:00 jäsen Törmänen Pekka 16:00-21:00 jäsen poissa klo 20:05-20:10 Anttila Niina 16:00-21:00 varajäsen Ojala Sari 16:00-21:00 varajäsen Daavittila Kaarina 16:00-18:25 kaupunginjohtaja Talala Reijo 16:00-21:00 kh:n edustaja Airaksinen Pekka 16:00-17:22 asiantuntija Valta Juha 16:00-21:00 opetus- ja sivistysjohtaja Timonen Irja 16:00-21:00 pöytäkirjanpitäjä Laakkonen Sampo 16:00-16:13 vapaa-aikaohjaaja POISSA Haapakoski Tiina jäsen Harju Heikki jäsen Takkinen Päivi jäsen Pohjanvesi Päivi jäsen Riekki Vesa kh:n puheenjohtaja Pekkala Jari vapaa-aikaohjaaja Tolonen Birgit kulttuuuriohjaaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pekka Määttä Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa ke Pekka Törmänen Sari Ojala 52 Jari Jussila

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SIVLA 42 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kokouksen työjärjestykseen tehtiin muutoksia siten, että esityslistan asia nro 9/Liikuntatoimen avustukset v siirrettiin ensimmäisenä kä si tel tä väk si, jon ka jäl keen asiat nro 6/Rehtorin virat/kurenala ja La kari ja nro 7/Rehtorin virka/rimminkangas ja lukio.

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta SIVLA 43 Koulutuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pekka Törmänen ja Sari Ojala.

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Liikuntatoimen avustukset v SIVLA 44 Liikuntatoimen avustukset ovat ol leet haettavana pai kallislehti Iijokiseudussa ja kaupungin www-si vus toil la klo mennessä. Liikuntatoimen v talousarviossa on kaikkiin vuoden aikana jaettaviin avustuksiin käy tet tä vis sä mää rä ra haa seuraavasti: avus tuk set (4730) ja avus tuk set yh tei söil le (4740). Määräaikaan mennessä liikuntatoimen perusavustusta haki viisi urheiluseuraa/-järjestöä ja si vu kylien liikuntapaikkojen kun nos sapi to avus tuk sia 12 yhdistystä/yhteisöä. Perusavustusten pisteytysohjeisto jaetaan lautakunnalle esityslistan mukana (lii te 5 c). Ehdotus jaet ta vis ta pe rus avus tuk sis ta ja si vu ky lien kun nos sa pi toavus tuksista liit teenä nro 5 a ja b. Liitteiden mukaan esitetään perusavustuksia jaettavaksi ja kunnossapitoavustuksia Asian on valmistellut vapaa-aikaohjaaja Sampo Laakkonen, puh Sivistyslautakunta päättää jakaa liikuntatoimen perusavustukset ja si vu ky lien kun nos sa pi to avus tukset esitetyn mu kai sesti. Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen mukaan. --- Merkitään pöytäkirjaan, että jäsenet Jari Jussila ja Auri Haataja ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 16:05-16:17.

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Rehtorin virat/kurenala ja Lakari 176/02/05/2009 SIVLA Pudasjärven kaupungin hyväksyttyyn tasapainottamisohjelmaan on kirjattu, että Kurenalan ja Lakarin koulut yhdistetään hallinnollisesti , jolloin Kurenalan kou lussa toimii hallinnollinen rehtori ja Lakarin koulussa apulaisjohtaja. Kurenalan koulun rehtorin palkkaperusteryhmä määräytyy OVTES:n mukaan, jossa todetaan, että vuosiluokilla 1-6 ja esiope tuksessa päätoimisten opet tajien määrän perusteella määräytyy rehtorin tehtäväkohtainen palkka. Kurenalan koululla työskentelee 23 päätoimista opettajaa, jolloin palkka-asteikko on 3161, ,68. La karin koulussa työskentelee yhdeksän (9) opettajaa. Jos koulut yhdistetään, niin päätoimisia opettajia on 32 ja palkka-asteikko on 3395, ,08. Kurenalan koulun rehto rin tehtäväkohtainen palkka on palkkaasteikon yläraja eli 3395,68. Yhdistämisen myötä tehtävä kohtainen palkka olisi 3686,08. Näin ollen yhdistämisen jälkeen rehtorin teh tävä kohtainen palkka nou sisi 290,40 euroa. Rehtorin opetustuntivelvollisuus määräytyy koulun palkkaperusteryhmien lukumäärän perusteella. Kurenalan koulun rehtorin opetusvelvollisuus on kymmenen (10) viikkotuntia. Yhdistämisen myötä rehtorin opetusvel vollisuus olisi enin tään viisi (5) viikkotuntia. Tä mä tarkoittaisi sitä, että joku opetta jista pitäisi rehtorilta jäävät vii si (5) tuntia. Näiden tuntien kustannusvaikutus olisi ylemmän korkeakoulutut kinnon ja opettajan pätevyy den omaavalla henkilöllä 422,00 euroa. Opetusvelvollisuuden huojennus voi olla jopa 7-9 tuntia, kos ka koulun toimiessa py syväisluonteisesti kahdessa tai useammassa erilli sessä paikassa, niin viikoittaisten ope tustuntien määrää huo jen netaan, ot taen huomioon toimipaikkojen koko, sijainti ja henkilöiden tehtävä jako, yleensä 2-4 viikkotunnilla. Lakarin koulun rehtorille maksetaan koulunjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa ja hänellä huojennusta viisi (5) tuntia viikossa. Lakarin koulun reh to ri opettaa 20 tuntia viikos sa. Kureanalan koulun apulaisrehto ril le maksetaan 130 euroa kuukaudessa ja Lakarin koulun apu lais rehtorille 80 euroa kuukau dessa. Yhdistä misen seu rauk sena apulaisrehtori/apulaisjohtajan tehtä vänä olisi vastata Laka rin kou lun jokapäiväisistä tehtävistä ja väli töntä rat kaisua vaativis ta teh tävistä, esim. kiusaamistapauk set, kuljetuk set jne. Käytän nössä apulaisrehtori/apulaisjohtaja hoitaisi Laka rin koulun reh torin teh tävät. Apulaisrehtorille/apulaisjohtajalle pi täisi antaa ope tusvel vollisuu-

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ den huojen nusta ja maksaa vielä eril linen korvaus. Huo jennus olisi useita viikkotunteja ja erilli nen kor vaus useita sa toja euroja. Rimminkan kaan yläkoulun ja lukion apulais rehtorin ope tusvelvollisuuden huojennus on 10 tun tia ja erillinen korvaus 550 euroa. Vastaavas ti Kurenalan koulun apu laisreh torin erilliskorvaus olisi nykyistä suurempi, koska hän joutuisi olemaan enemmän vas tuussa Kurenalan koulun arjesta, rehtorin ollessa Lakarilla. Oppilasennusteiden mukaan Lakarin koulun oppilasmäärä ei vähene vuosien aikana, sillä oppilasmäärä pysyy kuta kuinkin samana eli noin 150 oppilaassa. Kurenalan koulun oppilasmäärä vähenee hie man, sillä oppilasennusteen mukaan oppilaita on 310 v ja lukuvuonna oppilaita olisi 271. Koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä ei synny säästöjä, koska rehtorille maksettava teh täväkohtainen palkka nousee 290,40 euroa, korvaus perustuu koulun opettajien lukumäärään. Lisäksi rehtorin opetusvelvolli suuden huojennus lisääntyy 5-9 tunnilla. Yhden tunnin kustan nusvaikutus on 84,40 euroa eli viiden tunnin kustannusvaikutus olisi 422,00 euroa, seitsemän tunnin 590,80 ja yhdeksän tunnin 759,60. Näin ollen rehtorille maksetta va lisäkorvaus olisi vähintään 712,40 euroa ja enimmillään 1050 euroa. Lakarin koulun apulaisjohtajan opetusvelvollisuushuo jennus, OV TES:n mukaan olisi vähin tään 2 tuntia (168,80). Lisäksi kunnan työn vaativuuden arvoinnissa on sovittu, että Kurenalan koulun apulaisrehtorin TVA on 130 euroa ja Lakarin 70 euroa. Näin ollen Lakarin koulun apulaisjohtajan erilliskorvaus olisi vähintään 200 euroa. Koulujen yhdistämisestä ei ole taloudellisia eikä toiminnallisia etuja, sillä rakennukset sijaitsevat sen verran kaukana toisistaan, et tä henkilökunnan yhteis käyttö ei ole luontevaa. Koulujen ja Pudasjärven sivistystoimen kehittämisen näkökulmasta on merkittävää, että jokaisessa yksikössä on oma esimies. Tämä on henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Sivistyslautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lu van täyttää perusopetuksen rehtorin viran, sijoituspaikkana Ku renalan kou lu. Sivistyslautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta luvan jatkaa Lakarin koulun toimintaa hallinnollisesti itsenäisenä kouluna. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yk si mie li ses ti. KH Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää:

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ ) hyväksyä Lakarin koulun jatkamisen hallinnollisesti itsenäisenä kouluna 2) antaa sivistyslautakunnalle luvan täyttää perusopetuksen rehtorin virka, sijoituspaikkana Kurenalan koulu 3) perusopetuksen rehtorin virka laitetaan julkiseen hakuun Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Merkitään, että Marja-Leena Törrö ilmoitti esteellisyytensä ja poistui tämän asian käsittelyn ajaksi. SIVLA 45 Kurenalan koulun rehtoria on haettu seuraavalla ilmoituksella: "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten seuraavat rehtorien virat alkaen. Kurenalan koulun rehtorin virka. Kurenalan koulu on yli 300 oppi laan koulu. Koulussa on aa mu- ja il ta päi vä toi min ta, esi ope tus, vuosiluokat 1-6, erityisopetuk sen luokat 0-9 se kä maa han muutta jien valmistava opetus. Kou lussa paino te taan mm. kehit tävää oppilashuollista työtä ja kan sainvälistä toi mintaa. Virkaan valittavalta rehtorilta edellytämme perusopetuksen rehtorin kelpoisuutta siitä annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti ja kokemusta alakoulun johtamistehtävistä. Arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja, opetushallinnon tuntemusta, vahvaa osaamista johtamis-, kasvatus- ja opetustehtävistä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvaa näkemystä koulutuksen kehittämisestä." Viran hakuaika on päättynyt Virka oli haettavana työministeriön työvoimapalvelujen tietojärjestelmässä, Kalevassa, Iijokiseudussa ja Pudasjärvi-lehdessä. Määräaikaan mennessä virkaa haki kolme henkilöä. Virkaa hakivat KM Janne Salmela, KM Tuulia Säkkinen ja KM Marja-Leena Tör rö. Haastatteluun valittiin kaksi hakijaa, TuuliaSäkkinen ja Marja-Leena Tör rö. Mo lem milla on joh ta mis kou lutusta ja hakuilmoituk sessa edel lytet tyä ala kou lun joh ta mis koke musta. Haastattelutyöryhmään kuuluivat kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, lautakunnan puheenjohtaja Pekka Määttä, varapuheenjohtaja Jari Jussila, lautakunnan jäsenet Auri Haataja ja Marja Lantto. Lisäksi Psycon oy:n Pekka Airaksinen ja opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta. Haastattelutyöryhmän käytettävissä olivat kopiot haastateltavien

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ ansioluettelohakemuksista. Haastattelijat päättivät yksimielisesti lähettää psykologisiin testeihin hakijat Säkkinen ja Törrö. Testin tulokset esitellään kokouksessa. Virkaa hakeneista laadittu yhdistelmä lähetetään sivistyslautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina (liite nro 3). Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta, puh Hakemusten, haastattelujen ja psykologisten henkilöarviointien perusteella sivistyslautakunta päättää valita Kurenalan koulun rehtorin virkaan KM Marja-Leena Törrön alkaen. Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti valita Kurenalan koulun rehtorin virkaan KM Marja-Leena Törrön alkaen. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Rehtorin virka/rimminkangas ja lukio 1122/03/05/2011 SIVLA Koulutuslautakunta on päättänyt valita määräaikaisesti lukuvuosiksi ja Eeva Harjun hoitamaan lukion rehtorin virkaa, johon on liitetty velvollisuus toimia Rimminkankaan koulun rehtorina. Apulaisrehtorina on toiminut Raija Pohjola. Lautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta luvan saada täyttää vakinaisesti lukion rehtorin viran, johon liitetään velvolisuus toimia Rimminkankaan koulun rehtorina. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. KH Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää: 1) antaa luvan täyttää vakinaisesti lukion rehtorin virka, johon liite tään velvollisuus toimia Rim minkankaan koulun rehtorina 2) virka laitetaan julkiseen hakuun. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. SIVLA 46 Lukion rehtoria on haettu seuraavalla ilmoituksella: "Pudasjärven kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten seuraavat rehtorien virat al kaen. Lukion rehtorin virka, johon kuuluu velvollisuus toimia Rimminkankaan yläkoulun rehtorina. Koulut toimivat samassa pihapiirissä. Pudasjärven lukiossa opiskelee 133 opiskelijaa, joista osa on etäopiskelijoita ja kaksoistutkinnon suorittajia. Rimminkankaan yläkoulussa (7-9) opiskelee 354 opiskelijaa. Lisäksi koulussa annetaan maahanmuuttajien valmistavaa opetusta. Rimminkankaan yläkoulu on Liikkuva koulu -hankkeen pilottikoulu. Koulussa edellytetään mm. monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa ja kansainvälistä toimintaa. Lukiossa on laaja kurssitarjonta ja Pudasjärven lukio toimii yhtenä Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ etälukiona. Rehtorin viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Edellytämme kokemusta lukion tai yläkoulun johtamistehtävistä ja arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja, opetushallinnon tuntemusta, vahvaa osaamista johtamis-, kasvatus- ja opetustehtävistä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvaa näkemystä koulutuksen kehittämisestä." Virka on ollut haettavana työministeriön työvoimapalvelujen tietojärjestelmässä, Kalevassa, Iijokiseudussa ja Pudasjärvi-lehdessä. Hakuaika on päättynyt Määräaikaan mennessä virkaa haki viisi henkilöä. Virkaa hakivat FM Eeva Harju, FM Tuomas Karjalainen, FM Teuvo Kokkonen, FM Tero Lahtinen ja FM Vesa Pyykkö. Haastatteluun valittiin kolme hakijaa, joilla on johtamiskoulutusta ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta lukion tai yläkoulun tehtävistä. Haastattelukutsun saivat Eeva Harju, Tuomas Karjalainen ja Tero Lahtinen. Haastattelutyöryhmään kuuluivat kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pekka Määttä, varapuheenjohtaja Jari Jussila ja lautakunnan jäsenet Auri Haataja ja Marja Lantto. Lisäksi Psy con oy:n Pekka Airaksinen ja opetus- ja sivistysjohtaja Juha Val ta. Haastattelutyöryhmän käy tettävissä olivat kopiot haastateltavien ansioluettelohakemuksista. Haastattelijat päättivät yksimielisesti lähettää psykologisiin testeihin hakijat Harju, Karjalainen ja Lahtinen. Virkaa hakeneista laadittu yhdistelmä lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina (liite nro 4). Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta, Hakemusten, haastattelujen ja psykologisten henkilöarviointien perusteella sivistyslautakunta päättää valita lukion rehtoriksi FM Tero Lahtisen alkaen.

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta päätti valita äänestyksen jälkeen lukion rehtorin virkaan, johon kuuluu velvollisuus toimia Rimminkankaan yläkoulun rehtorina, FM Te ro Lah ti sen al kaen. Äänestysselostus on pöy täkirjan liit tee nä. Suori tetussa vaa lissa Te ro Lahtinen sai 5 ääntä ja Eeva Harju 4 ääntä, poissa kaksi jä sentä. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Talousarvion toteutuminen SIVLA 47 Kaupunginhallitus on antanut ohjeet talousarvion täytäntöön panosta ja to teu man seurannasta Ohjeen mu kaan toimi alo jen on ra portoitava kaupunginhallitukselle ja -val tuustolle mää rä ajoin toi minta- ja tulostavoitteiden toteutumi sesta seuraavasti (hallinto sääntö 38 ): tammi- maaliskuun toteutumasta mennessä tammi- kesäkuun toteutumasta mennessä tammi- syyskuun toteutumasta mennessä koko vuoden toteuma-arviosta mennessä. Sivistystoimen toteumasta esitetään talous- ja hallintopäällikkö Tuija Mikkosen laatima selonteko ja ly hyt sa nal li nen ana lyysi ta voit tei den ja ta lou den to teutu misesta liit tee nä nro1. Sivistystoimen toteuma osoittaa kokonaisuudessaan, että toiminta ka te on alit tu nut en simmäisellä vuosineljänneksellä 1,5 % (23,5 %). Toi min ta me not ovat hie man alle arvion 24, 3 %. Toimintatulot (37,9 %) ovat ar vioi tua suu remmat hankkeisiin saatujen valtion apu jen vuoksi. Toteumaluvuissa on laskentatoimen mukaan otettava huo mi oon se, et tä elä ke me no pe rus tei set ja var hais elä keme no perus teiset me not ei vät näy to teu ma ra portis sa, koska nii tä ei ole tässä vaiheessa kirjattu hal linto kun nille. Ko. meno ja on budjetoitu v si vistys toi meen yht , josta vuosineljännes te kee Nä mä mu kaanlukien si vistystoi men toteuma osoittaa toimintakatteessa hie man ylitystä 25,2 %. Toimintamenojen toteu maksi tulee 25,8 %. Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvion toteutuman ajalta ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallituksel le tie doksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Asian käsittelyn yhteydessä opetus- ja sivistysjohtaja selvitti tarkemmin opetushallitukselta kevään aikana saatuja valtionavustuksia.

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Toimintakertomus v. 2010/Koulujen johtokuntien toimintakertomukset SIVLA 48 Sivistyslautakunta hy väksyi kokouksessaan sivistystoimen ti lin pää tök sen ja toimintakertomuksen. Ker to muksessa to det tiin, että koulut antavat toiminnastaan oman se lon teon vuo delta Koulut ovat toimittaneet kou lu jen joh to kun tien toi min ta ker tomukset vuo delta 2010 (liite nro 2). Lakarin koululta on saapunut rehtori Pekka Törrön ilmoitus, että kou lun joh to kun ta ei ole pi tä nyt yh tään kokousta v. 2010, joten koululta ei ole laa dittu johtokunnan toimintakertomusta. Lisäksi kou lut an ta vat ke sällä lu ku vuo delta erilli sen lukuvuoden arviointikerto muk sen. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset koulujen johtokuntien toi mintakertomukset vuo delta Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Syötteen koulun jatko SIVLA 49 Valtuusto päätti talouden tasapainottamissopimuksessa, et tä Syöt teen koulun toiminta jatkuu lukuvuodet ja , jon ka jälkeen tilanne katso taan uudel leen ottaen huomioon oppi las määrä, sen kehitys ja rahoituspoh ja. Oulun Setlementti ry:n kanssa on sopimus, joka päättyy Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppai sen kanssa käytiin neuvottelu Syötteen koulun jatkos ta. Mukana neuvottelussa olivat kaupunginjohtaja, kehittämisjoh taja ja opetus- ja sivistysjohtaja. Neuvottelussa päädyttiin siihen, että Syötteen koulun jatkumisesta on ilmoitettava mennessä. Jussi Kemppainen lähetti sähköpostiviestin, jossa hän esittää seuraavaa: - tilavuokra euroa/vuosi, neliövuokra 8,75 euroa (vuosivuokra nyt euroa). Sisältäen: siivous- ja talonmiespalvelut, lämmityksen ja kunnossapidon sekä yhteistilojen (liikuntasali, kuntosali, ulkoliikuntapaikat, tähtitorni ja taidetilat) käytön erillisen sopimuksen/tarpeen mukaan. - ruokailu 4,10 euroa/ateria/oppilas (nyt 3,10 euroa). Vuokran korotus vuositasolla olisi 4515 euroa, eli 8,5 % ja ruoan korotus tekisi vuositasolla n euroa, eli yhteensä korotus olisi n. 8651,00 euroa. Korotus huomioon ottaen oppilaan toimintaka te vuo sitasolla olisi n. 9918,00 euroa. Syötteen kou lun ti lat käy tiin lä pi Syötteellä Set le men tin toiminnanjohtaja Jus si Kemp pai sen, Syötteen kou lun rehto rin ja ope tus- ja si vistys joh ta jan kesken. Tilojen vähentäminen/pilkkominen ny kyi sestä ei ole mielekästä, sillä Setlementin on vaikea keksiä mielekästä koulutyötä häiritsemätöntä käyttöä saman käytävän varrella olevalle yksittäiselle tilalle. Syötteen koulun oppilasennuste on seuraava: Lukuvuosi oppilaita Kuten oppilasennusteesta nähdään, niin oppilas määrä tulee pysy mään seuraavan viiden vuoden aikana minimis sään 20 oppilaas sa ja maksimissaan 26 oppilaassa. Tällä hetkel lä Syötteellä käy koulua 22 lasta.

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Nykyisten koulujen toimintakatteet oppilasta kohden vuosina 2009, 2010 ja 2011 selviävät seuraavasta: Koulu Vuosi Toi min taka Vuo si Toi minta- Vuosi Toiminta- te ka te ka te Aitto järvi Hir vas koski Kipinä Ku renala Lakari Sara kylä Syöte Syötteen alueen muiden tilojen käyttömahdollisuuksia on selvitetty, eli Pärjänkievarin, Safaritalon, Hiihtostadionin ja Metsähalli tuksen luonto kes kuk sen. Kus tan nuslaskelmia vuokriin ja muutos töihin liittyen ei ole saatu, mut ta teknisen johtajan Ritva Kinnulan mu kaan tiloi hin var maan jou duttaisiin tekemään jotakin remonttia ja liikunta- ja teknisen työn tilaa ei ole eikä se ole helpolla järjestettävissäkään. Syötteen koulun rehtori Paavo Tolkkisen mukaan vanhan koulun toinen koulurakennus on saneerattu asunnoik si. Muista em. mai ni tuista kiin teis töistä puut tuvat lii kunta- ja kä si työtilat ja toisen luo kan opetus tila. Syöt teen koulu tarvitsisi 2 luok katilaa, liikunta tilan, tek nisen- ja tekstii lityön tilat, oppilaiden ja opettajien sosi aalitilat se kä eri tyis opet tajan pienryh mätilat. Syö tekeskuksessa nämä kaikki ovat koulun käy tettävis sä. Syötteen koulua kannattaisi kehittää ajatuksella "tunturikoulu". Koulutoiminnan kehittämiseksi pitäisi selvittää erilaiset rahoitusmahdollisuudet ja Setlementin kanssa pitäisi lisätä sopimukseen maininta heidän sitoutumisesta Syötteen koulun kehittämiseen ja markkinointiin. Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Syötteen koulu jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa luvuoden Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvitysten tekemistä varten.

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Koululaisten päivähoito SIVLA 50 Laki lasten päivähoidosta ( 11a) velvoittaa kunnat järjestämään päivähoitoa äitiyis-, isyys- ja vanhempainrahakauden päätyttyä siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Valtuusto on linjannut vuodelle 2011 talousarviota hyväksyessään päi vähoidosta seuraavasti : "Lasten vanhemmat voivat valita lap selleen kunnan järjestämän päivähoitopaikan, hoitaa lasta koti hoidontuella tai jär jestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen tur vin vanhempainra hakauden päättymisestä siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppi velvollisena kouluun. Erityistä hoitoa ja kasvatus ta tarvitsevat lap set voivat saada päivähoitoa myös oppivelvolli suuden aikana." Kysyntä koululaisten päivähoitopaikoista on kasvamassa etenkin sivukylillä. Sivukylien päivähoidon järjestäminen on haasteellista perhepäivähoitajien saatavuuden vuoksi. Kouluikäinen lapsi voi viedä paikan alle kouluikäiseltä lapselta, mikä voi johtaa siihen, että alle kouluikäinen lapsi joudutaan kuljettamaan muualle päivähoitoon. Päivähoitolain ja valtuuston linjauksen mukaisesti päivähoito paikan saaminen kouluikäiselle edellyttää erikoislääkärin lau suntoa, jossa todetaan päivähoidon olevan välttämätöntä johtuen lapsen kehityksestä tai sairaudesta. Asian ovat valmistelleet päivähoidonohjaajat Merja Kemppainen ja Jaana Tuohimaa. Opetus-ja sivistysjohtaja ehdottaa: Lautakunta päättää, että koululaisen päivähoitopaikan saaminen edellyttää erikoislääkärin lausuntoa. Sivistyslautakunta päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle lisäselvitysten tekemistä varten.

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Nuorisotoimen avustukset v SIVLA 51 Nuorisotoimen yleis- ja kohdeavustukset nuorisoseuroille, yhteisöille ja vapaille toimintaryhmille ovat olleet haettavana klo mennessä. Määräajassa hakemuksia tuli 6 kpl: Pudasjärven Nuorten Tuki Ry, Pudasjärven Nuorisoseura ry, Hetekylän Nuorisoseura, Jongun alueen kyläyhdistys ry, Pudasjärven lukion oppilaskunta, SPR -nuoret ja Pudasjärven lukion tukioppilasryhmä. Avus tuk sia haet tiin seu raa vasti: yleis avus tuk set 3800, koh de avus tukset 7700 eli yh teen sä Nuori so-ohjaaja Jari Pekkala on laa ti nut ha ke muk sis ta yh teenvedon esityksineen. Yhteenveto esityslistan liit tee nä (nro 6). Yleisavustuksista esitetään jaettavaksi keväällä 2011 yht ja koh de avus tuksista 6890 eli yhteensä Asian on valmistellut vs.vapaa-aikaohjaaja Jari Pekkala, puh Sivistyslautakunta päättää hy väk syä nuo ri so toi men pe rus- ja kohdeavustukset esitetyn mukaisena. Kohdeavustukset maksetaan hakijoille esitettyjen kuittien perusteella. Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen mukaan.

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Kulttuuritoimen avustukset v SIVLA 52 Kulttuuriavustukset ovat olleet haettavina mennessä. Määräajassa avustuksia haettiin yhteensä 8560, josta yk si tyisten hakemia 5810, kulttuuriyhdistysten/kyläseurojen Kuluvan vuoden määrära haan on avus tuk siin on va rattu 3000, mistä summasta itsenäisyysjuhlassa myön nettä vän kult tuu ri sti pendin osuudeksi kulttuurioh jaaja esit tää jätettäväksi 500. Esityslistan liitteenä (nro 7 a ja b) kulttuuriohjaajan laa ti ma yhteen veto esityksineen hakemuksista. Avustuksia esitetään jaettavaksi yksi tyisille yhteensä 1340 ja kulttuuriyhdistyksille ja kyläseuroille 1160 eli yhteensä Lisäksi myönnetään koulutustukea kulttuuritoimen ja kansalaisopiston järjestämien lasten ja nuor ten näy tel mä ryh mien oh jaa jal le 155. Asian on valmistellut kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen puh Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuriavustukset jaettavaksi yksityisille sekä kulttuuriyhdistyksille ja kyläseuroille esi te tyllä ta valla. Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen mukaan. --- Merkitään tiedoksi, että jäsen Pekka Törmänen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Pöytäkirjantarkastajana toimi tämän :n ajan jäsen Jari Jussila.

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Viranhaltijan ja työntekijän tehtävät ja ratkaisuvalta/ Kulttuuri- vapaa-aika ja nuoriso SIVLA 53 Sivistystoimen johtosäännön , 11 mukaan lautakunta hyväksyy viranhaltijan ja työntekijän tehtävät ja ratkaisuvallan (toimintasääntö). Lautakunta voi päätöksellään siirtää myös johtosäännössä määrättyjä tehtäviään ja toimivaltaansa alaisil leen viranhaltijoille tai työntekijöille (5 ) Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso- toimi alan (kansalaisopisto,.kirjasto, kult tuu ri, lii kunta ja nuoriso) viran haltijoiden ja työntekijöiden tehtävät ovat muuttuneet ja täyden tyneet. Heille on siirty nyt hallinnon ja ohjel mis tojen muu tosten myötä mm. laskujen hy väk symi seen ja työ so pi mus ten te ke mi seen liitty viä asioita. Kunta tilin tarkastuk ses sa on huo mau tet tu, et tä virallis ta delegointi pää töstä asias ta ei ole tehty lauta kun nas sa. Lisäksi uuden sivistyslautakunnan kokousasiamäärän vuoksi kansalaisopiston, kirjaston, mu seon ja lii kun ta toi men esim. aukioloaikoja ja ai ka tau luja kos ke vat asiat on tar koi tuk sen mu kaista siir tää suo raan viranhaltijoiden/työntekijöiden pää tettä viksi. Nä mä asiat on kä sitel ty ai kai sem min kult tuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa. Tässä vaiheessa esitetään lautakunnalle kirjastonjohtajan, kulttuu ri oh jaa jan ja va paa-ai ka oh jaa jien ajan ta saistetut teh tä vät ja toi mi val ta liit tee nä no 8. Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuri, vapaa-aika ja nuorisotoimen viranhaltijoiden ja toimi hen ki löi den toi mi val lan esi te tyn mukaisena. Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen mukaan.

22 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Hankintarajat/Viranhaltijan ratkaisuvalta SIVLA 54 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaupungin hallintosäännön muutoksen ja edelleen sivistystoimen johtosäännön ( 17). Opetus- ja si vis tys joh ta ja eh dot taa: Hallintosäännön 6 :n 2 mom. mukaan toimielin toimialallaan päättää mm. hankinnoista ellei toisin ole säädetty, määrätty tai erikseen annetusta ohjeesta muuta johdu. Sivistystoimen johtosäännön 5 :n mukaan lautakunta voi päätöksellään siirtää johtosäännössä määrättyjä tehtäviä ja toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille tai työntekijöille. Sivistystoimen v tilintarkastukseen liittyvien keskustelujen yhteydessä kuntatilintarkastaja on ottanut esille, että hankintoja tekeville viranhaltijoille ja työntekijöille tulisi määrittää erilliset hankintarajat asetettujen sääntöjen, talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä muiden peruslinjausten pohjalta. Koulutuslautakunta on päättänyt hankintarajoista v Hankintarajoja on aiheellista tarkistaa ja täsmentää myös nykyisen organisaation/henkilöstön mu kaisiksi. Sivistyslautakunta päättää määrätä erillishankintojen hyväksymisen hankinta rajat seuraavasti: 1) opetus- ja sivistysjohtaja alle ) yksikköjohtaja/talous- ja hallintopäällikkö/osastosihteeri alle ) muut viranhaltijat/toimihenkilöt alle Sivistyslautakunta päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Virkavapaa/Urpo Viljamaa SIVLA 55 Rimminkankaan koulun lehtori Urpo Viljamaa anoo palkatonta virkavapautta perusteena vanhempainloma/hoitovapaa ajalle Urpo Viljamaa on ollut hoitovapaalla , , ja Rehtorin mukaan Urpo Viljamaan vapaalle ei ole estettä. Hänelle ei tarvita sijaista, sillä teknisen työn tuntiopettaja pystyy pitämään lähes kaikki Viljamaan tunnit. Muutama TN-kurssi jää lisäksi kolmen opettajan pidettäväksi. Hallintosäännön 14 :n 7-8. mom. mukaan sellainen virkava paus, jon ka saa mi seen viranhaltijalla on lainsäädännön tai virka- ja työeh to sopi muksen mukaan nojalla ehdoton oikeus, voidaan myöntää. Harkinnanvarainen virkavapaus voidaan myöntää, mi käli harkitta vaksi ei tu le virkavapauden tai työloman ajalta mak set ta van pal kan mää rä (palkaton virkavapaus/työloma). Sivistyslautakunta päättää myöntää Urpo Viljamaal le palkattoman hoitovapaan ajalle Sivistyslautakunta päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

24 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Vuorotteluvapaa/Pirjo Jakkila SIVLA 56 Kurenalan koulun pitkäaikainen englannin lehtori Pirjo Jakkila anoo vuo rot te lu va paa ta seuraavasti: 1. jakso se kä 2. jakso Vuorotteluvapaalain tarkoitus on edistää lyhytkestoisen työssäpoissaolon avulla työntekijän työssä jaksamista ja parantaa samalla työttömänä työnhakijana olevan henkilön työllistymistä. Työnantaja tekee työntekijän kanssa vuorotteluvapaasopimuksen ja palkkaa vastaavaksi ajaksi työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää ja enintään 359 päivää. Työhistoriaa tulee olla vähintään 10 vuotta ennen vapaan alkua. Vuorottelijalla on vapaan ajalta oikeus vuorottelukorvaukseen. Va. rehtori Marja-Leena Törrö on antanut lausunnon, jossa puoltaa vuorotteluvapaan myöntämistä esitetyllä tavalla ja to teaa, et tä Ku renalan kou lulla on me nos sa kan sain vä li nen Come ni us-han ke, jonka koordi naat tori na Pirjo Jakkila myös toimii. Han ke päät tyy v Kou lulla on so vittu, et tä Jak ki lan mahdollisen vuorot te luva paan aika na koor di naat tori na toimii työ ryhmän jäsen Minna Ne vanpe rä-joki kokko. Sivistyslautakunta myöntää vuorotteluvapaata Pirjo Jakkilalle seuraavasti:1. jakso sekä 2. jakso edel lyttäen, että pä te vä si jai nen saadaan. Sivistyslautakunta päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

25 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Työsuhteen vakinaistaminen / Tauriainen Arja SIVLA 57 Arja Tauriainen on toiminut päivähoitajan tehtävässä Ritolantien päiväkodissa alkaen ja hänen työsopimuksensa päättyy Määräaikaisuuden perusteena on ollut oppisopimusopiskelulu lähihoitajaksi. Hän valmistuu lähihoitajaksi ja suuntautuu lapsi-ja nuorisotyöhön. Arja Tauriainen on toiminut päivähoitajan sijaisuuksissa myös aikaisemmin useita kertoja mm. ajalla Työssään hän on osoittanut olevansa vastuullinen ja yhteistyökykyinen. Päivähoitajan tarve Ritolantien päiväkodissa jatkuu edelleen alkaen. Arja Tauriaisen valmistumisen myötä ei määräaikaisuudelle ole enää perusteita. Asian on valmistellut päivähoidonohjaaja Merja Kemppainen puh ) Lautakunta päättää vakinaistaa Arja Tauriaisen työsuhteen Ritolantien päi vä ko dis sa lähtien. Vakinaistaminen on eh dollinen siihen saakka, kun nes hän on toimittanut todistuksen lä hi hoi ta jak si val mis tumi ses taan. 2 ) Palkkaus KVTES:n 05PKO030 mukaan. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

26 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Edustajien nimeäminen seudullisen oppilashuoltostrategian työryhmään SIVLA 58 Oulunkaaren kuntayhtymän yhtymähallitus on nimennyt seudullisen oppilashuoltostrategian laadinnan työryhmään omat edustajansa. Yhtymähallitus pyytää kuntia nimeämään työryhmään edustajat sivistys- ja nuorisopalveluista. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojalulaissa (417/2007) tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen. Perusopetuksen laatukriteerien mukaan oppilashuollon tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren hyvää oppimista, kasvua ja kehitystä. Terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön luominen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ovat osa tätä tehtävää. Oppimisen esteiden ja kasvuun liittyvien ongelmien tunnistaminen mahdollistaa oppilaan tarvitseman varhaisen tuen ja ehkäisee syrjäytymistä. Huolenpito oppilaasta kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville asiantuntijoille. Oulunkaaren kuntayhtymän järjestämisvastuulla on asian valmistelijan, sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koiviston mukaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminnan järjestäminen. Kuntakohtaisesti on tehty oppilashuollon strategioita ja on tarpeen valmistella myös seudullinen oppilashuollon strategia, joka nivotaan yhteen kuntakohtaisten strategioiden kanssa. Yhtymähallituksen nimeäminä edustajina työryhmässä ovat seuraavat henkilöt: psykologi Leena Pesälä, alueen koulukuraattorit: Anne Smed lund, Leena Karvonen, Riikka Huhtakangas, Anne Iinattiniemi ja Liisa Erkinmikko, perheneuvo lan sos.työntekijä Teija Pohjolainen, las tensuojelun sos.työntekijä Anri Veijola, kouluterveydenhoitaja Marja-Liisa Jokelainen, perhe palvelujohtaja Kaisa Hiltunen ja so siaalijohtaja Leena Pimpe ri-koivisto. Sivistyslautakunta päättää nimetä seudullisen op pi las huol to strategian työryhmään sivistystoimesta Marja-Leena Törrön ja nuoriso pal ve luis ta Jari Pekkalan. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

27 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Virkamatkat/Kurenalan koulun Comenius-hanke SIVLA 59 Kurenalan koulu on saanut CIMO:lta kansainväliseen Comenius-toimintaan. Valtionavustuksen käyttöaika on Hankkeen teemana on Liikunta osana kansallista kulttuuri, paikallista yhteistöä ja kouluja. Kurenalan yhteistyökoulut ovat Mallorcalla ja Budapestissä. Va. rehtori Marja-Leena Törrö ilmoittaa, että hankkeeseen kuuluu tu tus tu mi sia yh teis työ kou lui hin, yh tei siä op pilaiden tekemiä projek teja, näytte lyi tä, kir jeen vaihtoa jne. Ke väällä 2012 myös koulun neljä oppi lasta pää see Mallorcalle. Hankkeen ensimmäinen työkokous on pidetty Mallorcalla Työkokouksessa oli mukana koko Kurenalan koulun Comenius-työryhmä. Toinen työkokous pidetään Budapestissä ja kolmas samassa paikassa Nel jäs työ ko kous pidetään Pudasjärvellä , jolloin unka rilai set ja mallorcalaiset tulevat tänne vierailulle. Viides ja vii mei nen työ ko kous on Mallorcalla Kurenalan koululla Comenius-työmatkat on hoidettu ja hoidetaan sisäisin järjestelyin. Rinnakkaisluokan opettajalle maksetaan oto-korvaus työmatkalla olevan opettajan luokan tunneista. Opettajaa avustaa koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja. Työkokouksessa olevalle opettajal le/koulunkäyntiavustajalle ei makseta päi värahaa virka matkan ajalta. Hankkeen kautta maksetaan osal lis tujien matka- ja hotelli kulut. Osallistujat maksavat itse muut ku lunsa kohde maassa. Työkokousten osallistujat on ilmoitettu tar kemmin liittees sä nro 9. Jotta Comenius-hankkeen työkokouksiin olisi turvallista osallistua, sivistyslautakuntaa pyy detään hyväksymään työkokoukset virkamatkoiksi, jolloin myös kaupungin vakuutukset ovat voimassa. Asian on valmistellut va. rehtori Marja-Leena Törrö puh Sivistyslautakunta päättää myöntää liitteessä mainituille opettajille edellämainituin ehdoin oikeuden osallistua työkokouksiin. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lautakunta tähdensi päätöstä tehdessään, että hankkeesta tulee saat taa lau ta kun nan tie toon ra port ti, jos ta sel viää tehdyn yh teis työn merki tys koululle ja Pu das järven kau pun gille.

28 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Viranhaltijoiden päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi SIVLA 60 Kuntalain 51 :n sekä kaupungin hallintosäännön pykälien (päätösten siirtäminen lautakunnalle) määräysten mukaisesti lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätöspöytäkirjojen jäljennökset: 1) Opetus- ja sivistysjohtajan päätökset: henkilötietomuutos (1), työn edellyttämä koulutus (2), vuosiloma (5) palkkausmuutos (1) vuosiloma (1) lapsen sairaus palkallinen (1) palkkaus yleinen (1), palvelussuhteen muutos (4), sairausloma (1), vuosiloma (1) opintovapaa (1) vuosiloma (1) palkkausmuutos (1), sairausloma (1), työn edellyttämä koulutus (1) vuosiloma (1) sairausloma (1) palkkausmuutos (1),sairausloma (1), vuosiloma3 (3) sairausloma (1), säästövapaa (1), vuosiloma (2) lapsen sairaus palkallinen (1), palkkaus yleinen (1), palkkionsaaja (1), palvelussuhteen muutos (1), sairausloma (1), vuosiloma (1) toisen viran hoito (1), vuosiloma (1) sairausloma (1), vuosiloma (1) sairausloma (1) 2) Osastosihteerin päätökset: 3) Rehtori Eeva Harjun päätökset: lapsen sairaus palkallinen (1), luottamusmieskoulutus (1), opintovapaa (3), palkkaus opettajat (1), sairausloma (7), työn edellyttämä koulutus (2), yksityisasia palkaton (3), yksityisasia palkallinen (1) palkkaus opettajat (4) julkinen tehtävä (1), lomarahavapaa (1), yksityisasia palkaton (1) lomarahavapaa (1) palkkaus opettajat (1), yksityisasia palkaton (1) 4) Rehtori Marja-Leena Törrön päätökset: palkkaus (1), sairausloma (1), työn edellyttämä koulutus (2), vuosiloma (2), yksityisasia palkaton (1) vuosiloma (1), yksityisasia palkaton (1), yksityisasia palkallinen (2) palkkaus (1), sairausloma (1) työn edellyttämä koulutus (1), vuosiloma (1), yksityisasia palkaton (1), ykstyisasia palkallinen (1) työn edellyttämä koulutus (2), vuosiloma (1), palkkaus 2), sairausloma (1) sairausloma (1) vuosiloma (1), yksityisasia palkallinen (1)

29 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ sairausloma (1) 5) Rehtori Pekka Törrön päätökset: sairausloma (3), vuosiloma (1), yksityisasia palkaton (3) yksityisasia palkallinen (1) 6) Vs. rehtori Mervi Sammelvuon päätökset: palkkaus (1), työn edellyttämä koulutus (2), yksityisasia palkaton (1) palkkaus (2), sairausloma (2), toisen viran hoito (1) palkkaus (1) 7) Rehtori/koulunjohtaja Jukka Lehdon päätökset: sairausloma (1) 8) Kirjastonjohtaja Kaisa Mannisen päätökset: vuosiloma (2) vuosiloma (1) sairausloma (1) sairausloma (1), vuosiloma (2) vuosiloma (1) 9) Vs. rehtori/koulunjohtajan Salme Luokkasen päätökset: palvelussuhteen muutos (1) palkkaus (1) vuosiloma (2) palkkaus (2) yksityisasia palkaton (2) 9) Päivähoidonohjaaja Merja Kemppaisen päätökset: vujosiloma (1) palk kaus (1), sairausloma (2) palkkaus (5), sairausloma (2), vuosiloma (1), yksityisasia palkaton (1) palkkaus (2), vuosiloma (1), yktsityisasia palkaton (1) palkkaus (1) henkilötietomuutos (1), sairausloma (1) 10) Vs. päivähoidonohjaaja Jaana Tuohimaan päätökset: vuosiloma (1) palkkaus (3),sairausloma (1) palkkaus (1) palkkaus (1) lomarahavapaa (1), vuosiloma (7) vuosiloma (1) sairausloma (1) vuosiloma (2) Sivistyslautakunta päättää todeta, ettei edellä mainittujen viranhaltijoiden päätöksiä Kuntalain 51 :n edellyttämässä järjestyksessä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

30 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Tiedoksisaatettavat asiat SIVLA 61 Koulutuslautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat kirjeet ja päätökset: 1) Opetusministeriön kirjeet: Valtionavustuksen käyttöoikeuden pidentäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö: Rakenteellisen kehittämisen avustukset 2011/Vapaa sivistystyö Opetus- ja kuklttuuriministeriön päätös ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun aikataulusta vuonna ) Opetushallituksen kirjeet: Hakutiedote 19/2011yleissivistävä koulutus Valtionavustuksen myöntäminen/kerhotoiminnan kehittäminen ) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjeet: Opettajien lomautuksista ilmoittaminen ja opetuksen järjestämistä lomautuksen aikana koskevan suunnitelman toimittaminen aluehallintovirastoon 4) Kaupunginhallituksen/-valtuuston/kaupungin kirjeet: Laskentasihteeri: Osavuositoteumasta/eläkemenoperusteiset puuttuvat Luottamustoimet/Jouni Seppälän eronpyyntö Talousarvion toteutuminen ) Koulujen kirjeet: Kipinän koulu: Opintoretki Kemiin ja Tornioon Lukio/Rimminkangas: Pyyntö koulusiht. palkan tarkistamiseksi Kurenalan koulu/rehtori M-L Törrö: Comenius virkamatkat, joh to kun nan tiedotteet, lausunnot Jakkila ja Luokkanen Rehtori Marja-Leena törrö: Pudasjärven kaupungin perus opetuksen oppilashuoltotyön linjauksia ja lausunto Kurenalan ja Lakarin koulujen avustajatarpeesta 6) Muut kirjeet: Urpo Viljamaa: Virkavapaushakemus Maija-liisa Inget: Irtisanoutuminen Tervaväylän koulu: Maksusitoumuspyyntö Ai kuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö: Verkkopalvelusopimus/nuo risotoimen oppisopimus Tilastokeskus: Oppilaitosverkon tarkastus ja päivitys Olli Jurvainen: Liite laskuun 3687/Hammastapaturman korvaaminen Pohjois-Pohjanmaan liitto: Kulttuurikeskus Pohjantähti/rahoitus Anna-Mari Luokkanen: Anomus Tuija Mikkonen: Tehostetun tuen ryhmästä Raija Jussila: Irtisanoutuminen Oulunkaaren kuntayhtymä: Seudullisen oppilashuoltostrategian laatiminen/työryhmän nimeäminen Pirjo Jakkila: Vuorottelusopimus Hilkka Parkkisenniemi: Pyyntö Asutushistoria-kirjan lähettämisesta Seura-lehdelle

31 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Päivähoito/Merja Kemppainen: Perhepäivähoitajien uusi työaikalaki as tuu voi maan /työaika lyhenee 40 t/vko, (aik. 43 t 15 min.) Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lautakunnan tietoon saatettiin myös OAJ:n Pudasjärven paikallisosaston pj Tiina Toikan kirje liittyen lukion ja yläkoulun hallintoon ja työoloihin.

32 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Leirikoulu Tallinnaan/Lukio SIVLA 62 Lukion ja Rimminkankaan koulujen va. rehtori Eeva Harju on toimittanut sivistyslautakunnalle koulun 9.luokkien ke vätretkisuunnitelmia ja pyytää lautakuntaa ottamaan käsiteltäväk si viisi päivää kestävän,tallinnaan suuntautuvan lukion 2. vuosikurssin leirikoulumatkan. Matkalle läh tee lukion toi sen vuo si kurssin 28 opis keli jaa ja sen ajankohta on Lautakunnan tietoon saatetaan myös Rimminkankaan ja lukion työsuunnitelmien täydennyksinä seuraavat, sa mas sa yhtey des sä toi mi te tut luok ka ret ki suun ni tel mat: Oulu 30.5./ 9 B, Tukhol ma /9 C (3 pv), Tampe re / 9D (3 pv), Oulu 30.5./9 F ja Oulu 27.5./9 E. Kouluretki- ja leirikouluohjeen mukaan (kohta 1) Pohjoismaiden ul ko puo lel le suuntautuvista tai yli viisi koulutyöpäivää kestävistä lei ri kou luis ta päättää lautakunta. Ohjeet käsittävät koulun ulkopuo lel la an nettavaa opetusta. Leirikoulun johtaja laatii leirikoulun to teu tu mi sesta johtokunnalle raportin, joka lähetetään tiedoksi myös sivistyslautakunnalle (kohta 14). Sivistyslautakunta hyväksyy lukion leirikoulun Tal lin naan Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

33 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat SIVLA 63 Muiden mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden yhteydessä opetus- ja sivistysjohtaja otti esille seuraavat asiat: - Ma eri kouluilla (Aittojärvi, Hirvaskoski) pidettävät tiedo tus ti lai suu det sisäilmaongelmista. - Seuraava lautakunnan kokous ma klo Pudasjärvi Merk. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja PEKKA MÄÄTTÄ Pekka Määttä Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta

34 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKU- KIELTO Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91 ): Pykälät 42,43, 61, 63 Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 :n 1 mom.). Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen valittamalla on muutoin kielletty (pykälä ja peruste): EtuostoL 22 2 mom. OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät ja 62 Oikaisuvaatimusviranomainen: Pudasjärven kaupunki Sivistyslautakunta Varsitie 7 PL 10, Pudasjärvi Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. MARKKINAOIKEUS * Päätökseen ei saa hakea muutosta Kuntalain (356/1995) eikä hallintokäyttölain (586/1996) nojal la sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen. Asia voidaan siltä osin saat taa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. - Ohjeet ovat oikaisuvaatimusoh jeita ja valitusosoituksen liitteenä. MARKKINAOIKEUS 14 päivää Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Puh Faksi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2012 271

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2012 271 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2012 271 Sivistyslautakunta 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 16:00-17:35 PAIKKA Kansalaisopisto, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 184 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Maaseutulautakunta 12.02.2010 AIKA 12.02.2010 klo 10:00-12:30 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Sivistyslautakunta 02.03.2011 AIKA 02.03.2011 klo 16:00-19:53 PAIKKA Puikkarin kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 41

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 41 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 41 Maaseutulautakunta 20.12.2010 AIKA 20.12.2010 klo 10:00-11:25 PAIKKA Niemitalon Juustola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 151

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 151 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 151 Koulutuslautakunta 06.08.2009 AIKA 06.08.2009 klo 16:00-17:32 PAIKKA Kaupungintalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 106 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55 Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta Aika 16.08.2016 klo 17:00-18:24 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 205 Käsitellyt asiat Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 11 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten perusavustukset 3. 12 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 6

Sisällysluettelo. 11 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten perusavustukset 3. 12 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Vapaa-aikalautakunta 22.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 11 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten perusavustukset 3 12 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 6 13

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014 AIKA Ke 19.2.2014 klo 16.30 18.55 PAIKKA lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ LISÄKSI POISSA Juhani Oksman puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi-

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi- Sivistyslautakunta 22 28.02.2012 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Nuorisopalvelut, Perusopetuslain mukaiseen aamuja iltapäivätoimintaan hakeminen, valintakriteerit ja maksut Sivistys- ja

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot