Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Aika klo 18:00-19:25 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Esityslistan hyväksyminen 5 4 Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosääntö 6 5 Perusturvakuntayhtymä Akselin strategia 9 6 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 11 7 Kehitysvammahuollossa perittävät ateriamaksut 13 8 Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnontilojen vuokrasopimus ja 14 vuokrakortti 9 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan TA 2015 toimet Pyyntö Perusturvakuntayhtymä Akselin koulukuraattorin palkan 17 tarkistamiseen, Pohjola 11 Johtavan hoitajan viran täyttäminen Toiminimikkeiden muuttaminen Palkkaan liittyvä oikaisuvaatimus, Jorva Kaarina Esimiesasemassa olevien työsopimussuhteiden muuttaminen 22 viroiksi 15 Hallinnon poikkeukselliset aukioloajat vuonna Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 28

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Alastalo Jyrki jäsen Hillgren Olavi jäsen Karjalainen Matti jäsen Lehtonen Esko jäsen Maisila Päivi jäsen Santalainen-Saaros Päivi jäsen Muu Hassinen-Laine Tuija ikäihmisten palvelulinjajohtaja Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Pettersson Marita sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajoh taja Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja Ristimäki Jaana sihteeri Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkir janpitäjä Käsitellyt asiat 1-18 :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Jyrki Alastalo Olavi Hillgren Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 1 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 2 Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Ala-Karvia ja Jyr ki Alastalo. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Alastalo ja Olavi Hillgren. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus 3 Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten ylimääräisten asioiden käsittelyyn ottamisesta. Hyväksyttiin esityslista. Ylimääräisiä asioita ei ollut.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosääntö Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosääntö on hyväksytty Hallintosäännön voimaan astumisen jälkeen kuntayhtymässä on tapahtu nut muutok sia, jotka tulee huomioida hallintosäännössä, esimerkiksi sosi aalitoimen siirtyminen kuntayhtymään sekä talous- ja henkilöstöpäälli kön viran perus taminen. Lisäksi FCG Finnish Consulting Groupin keväällä 2014 laatiman selvitys työn yhdeksi kehittämisehdotukseksi nousi hallintosäännön uudistaminen ja erityisesti yhtymähallitustyöskentelyn muuttaminen. Oheismateriaalin mukainen hallintosääntöluonnoksen keskei simmät muutokset nykyiseen hallintosääntöön: 4, Yhtymähallitus: yhtymähallituksen tehtävien muutos, henkilöstöäasioita koskeva päätösvalta siirretty lukuun 4 6, Yhteistyötoimikunta, tarkennettu toimikunnan roolia 9, Kuntayhtymän organisaatio: laajennettu organisaation kuvausta 10, Kuntayhtymän johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta: päivitetty teh tä viä ja siirretty henkilöstöä koskeva päätösvalta lukuun 4 13, Talous- ja henkilöstöpäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta: lisätty talous- ja henkilöstöpäällikön tehtävät 14, muiden viranhaltijoiden ja tehtävät ja ratkaisuvalta: lisätty tulosyksiköiden esimiesten ja lähiesimiesten tehtävät Vanhaa lukua 4, viranhaltijat ja muu henkilöstö, koskevat määräyk set siir ret ty uuteen lukuun 4, toimivalta henkilöstöasioissa 19, henkilöstövalinnat ja koeaika: tarkennettu määräystä virkaan tai toimeen valinnasta 21, virka- ja työvapaa: lisätty kappale virka- ja työvapaan myöntämisestä 25, ratkaisuvalta muissa henkilöstöasioissa, lisätty uusi pykälä ja tarkennettu aikaisempia määräyksiä Lisäksi oheismateriaalina olevassa luonnoksessa on muita pienempiä muutoksia, jotka on edellä mainittujen lisäksi merkitty punai sella. Hallintosäännön päivityksen tavoitteena on täsmentää viran haltijoiden ratkaisuvaltaa ja tehtävänjakoa sekä keventää yhtymähallitustyöskentelyä. Esityslistan oheismateriaalina on ehdotukset hallintosääntöön tehtäviksi muutoksiksi sekä puhtaaksi kirjoitettu ehdotus päi vi te tyk si hal lin to sään nök si. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus hyväksyy kokouksessa käsitellyn kuntayhtymän hallintosäännön ja lähettää sen perussopimuksen 4 :n mukaisesti jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti palauttaa hallintosäännön jatkovalmis-

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus teluun. Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosääntöä on tarkistettu. Yhtymähallituksen oheismateriaalina lähetetään vedos, jonka oikealla reunalla näkyy voimassaolevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset. Valmistelijat: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ja kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus hyväksyy kokouksessa käsitellyn kuntayhtymän hal lintosäännön ja lähettää sen perussopimuksen 4 :n mukaisesti jä senkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi. Yhtymähallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa oheismateriaali "Esityslistan liitteenä olleeseen hallintosääntöön tehtävät muutokset". Yhtymähallitus teki esityslistan oheismateriaalina toimitettuun hallintosääntöön seuraa vat muutokset: 10 Kuntayhtymän johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Kohta 12 päättää hallinnon tulosalueen sekä linjajohtajien henkilökohtaisista lisistä, tulospalkkioista, kannustuslisistä ja palkkahinnoittelusta yhtymähallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti poistettiin teksti sekä linjajohtajien lisäksi poistettiin 10 viimeisen kappaleen teksti Kuntayhtymän johtaja voi erillisellä kirjallisella päätöksellä siirtää toimivaltaansa 11 Tulosalueen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta poistettiin viimeisen kappaleen teksti Tulosalueen johtaja voi erillisellä kirjallisella päätöksellä siirtää toimival taansa alaisilleen Yhtymähallitus hyväksyi hallintosäännön kokouksessa teh dyin muu tok sin sekä kokouksessa jaetun oheismateriaalin mukaisin muutoksin ja lähettää sen perussopimuksen 4 :n mukaisesti jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi. Pöytäkirjan liitteenä 1 kokouksessa jaettu "Esityslistan liitteenä olleeseen hal lin to sään töön teh tävät muutokset"

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin strategia 106/ /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminnasta teetettiin selvitys keväällä Selvityksen toteutti FCG Finnish Consulting Group. Selvityksen yh tenä kehittämisehdotuksena oli strategian laatiminen kuntayhtymälle. Strategialla tarkoitetaan tietoista suunnanvalintaa muuttuvassa toimin taympäristössä. Strategiaan sisältyvät or ga ni saa tion toi min ta-aja tus, vi sio ja arvot. Perusturvakuntayhtymä Akseli toiminta-ajatus, visio ja arvot on mää ritelty valtuustojen hyväksymässä palvelutasosuunnitelmassa. Yhtymähallitus on käsitellyt kuntayhtymän strategiaa vuosille seminaarissaan Esityslistan oheismateriaalina on ehdotus kuntayhtymän strategiaksi vuo sil le Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus Yhtymähallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan Pe rus tur va kun ta yh ty mä Ak se lin stra te gian vuo sille Yhtymähallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian jatkovalmiste luun. Perusturvakuntayhtymä Akselin strategiaa vuosille on päivitet ty. Kokonaan on uudistettu kappale 6, eli Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminnanpäämäärät ja aiheeseen liittyvä taulukko. Esityslistan oheismateriaalina on esitys kuntayhtymän strategiaksi vuo sille Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan Perusturvakunta yhtymä Akselin strategian vuosille Yhtymähallitus teki strategiaan vuosille seuraavat muutokset: Sivu 5 3 Toimivat hyvinvointipalvelut poistettiin kolmas kohta Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Sivu 6 Taulukkoon tehtiin seuraavat muutokset ja tekstilisäykset Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sarakkeesta Toimenpiteet poistettiin hyvinvointikertomus ja lisättiin Hyvinvointisuunnitelma Sarakkeeseen Mittarit lisättiin Hyvinvointikertomus Kohdan Kriittiset menestystekijät kolmanteen lokeroon täydennettiin teks tiä Palvelujen laatu seuraavasti Palvelujen laatu ja kattavuus Yhtymähallitus hyväksyi oheismateriaalina olleen Perusturvakunta yhtymä Akse lin strategian vuosille kokouksessa tehdyin muutoksin täydennettynä.

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2/02.00/2015 Yhtymähallitus Kuntayhtymän talousarvio 2015 ja -suunnitelma vastaa kun talain 65 :n tarkoittamaa talousarviota ja -suunnitelmaa. Talousarvio si sältää kuntayhtymän tulosaluekohtaiset toiminnalliset ja ta lou delli set ta voit teet sekä toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät mää rä ra hat ja tulo arviot. Li säksi talousarviokirjassa on käyttösuunnitelmatietoina esitetty tulos yk sik kö koh taiset tu lo ar viot ja määrärahat. Kuntayhtymän hallintosääntö sisältää talouteen ja toimivallan dele goin tiin liittyvät ohjeet. Yhtymähallitus on hyväksynyt vuo den 2015 ta lous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman. Jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet ja hyväksyneet asian vuoden 2014 joulukuun kokouksissa. Talousarvion täytäntöönpano-ohje sisältää henkilöstöön ja hankintoihin liittyvät ohjeet, hankintavaltuudet sekä ostolaskujen hyväksyjät ja asiatar kas tajat. Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje on esityslistan liitteenä 1. Valmistelijat: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ja kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisesti. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin tehtiin seuraavat muutokset: Sivu 3 Poistettiin teksti Sosiaali- ja perhepalveluissa ostopalvelujen käyttö on merkittävässä osas sa, esimerkiksi lastensuojelun ja vammaishuollon palveluissa. Kohta 2.2 Ensimmäinen kappale Poistettiin sana vakinaisten Täyttölupamenettely Kolmas kappale lause "Täyttölupaa ei tarvita niissä viroissa, jotka yhtymähallitus täyttää." täydennettiin kuulumaan Täyttölupaa ei tarvita niissä viroissa, jotka yhtymähallitus täyttää ja tulevat yhtymähallituksen käsittelyyn ennen vakanssin täyttöä.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Sivu 4 Kohta 3.2 Poistettiin kohdasta Kuntayhtymän johtaja teksti voi delegoida päätösvaltaa palvelulinjajohtajalle ja talous- ja henkilöstöpäällikölle kohdasta Linjajohtajan toimivalta teksti voi delegoida päätösvaltaa tulosalueen esimiehelle Lisättiin kohtaan Talous- ja henkilöstöpäällikkö teksti ja sosiaalitoimen päälliköt Sivu 5 Kohta 5 Talousarviomuutokset Kolmas kappale Täydennettiin lause "Mikäli mahdollisia lisämäärärahatarpeita ei pystytä kattamaan kuntayhtymän sisällä, tulee lisämäärärahaesitys käsitellä yhtymähallituksessa, joka tekee... muotoon Mikäli mahdollisia lisämäärärahatarpeita ei pystytä kattamaan kuntayhty män sisällä, tulee lisämäärärahaesitys käsitellä sen tarpeen ilmaantuessa yh ty mähal li tuk ses sa, jo ka tekee... Yhtymähallitus hyväksyi Perusturvakuntayhtymä Akselin vuo den 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessa tehdyin muu toksin täy dennettynä.

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Kehitysvammahuollossa perittävät ateriamaksut 5/05.04/2015 Yhtymähallitus 7 Yhtymähallitus päätti kokouksessaan, että Perusturvakuntayhtymä Akselin järjestämässä omassa ja ostopalvelutoiminnassa noudate taan alkaen tois taiseksi hallinto-oikeuden ja Valviran kehitysvam maisten erityishuollosta annetun lain perusteella annettua ohjetta, jon ka osalta näiltä asiakkailta ei peritä aterioista muuta kuin raaka-ainekustan nukset. Tehty päätös lähetettiin tällöin Killin kehitysvammaisten tukiyhdis tyk sel le ja alueen eri palvelu yksiköille tiedoksi. KHO on :186 antopäivänään päättänyt purkaa aiemmin Rovaniemen hallinto-oikeuden päätökset lain virheellisen soveltamisen vuok si. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen mukaan ateriamaksun perus teena saa ruuan materiaalikustannusten lisäksi olla myös kohtuuhintaiset ruu an valmis tus-, kul je tus- ja säilytyskustannukset. Asiassa oikeudellisesti merkityksellistä oli, että ruuan valmistus ei ollut käsitellyissä tapauksissa asiakkaiden maksut tomaksi säädettyä erityishuoltoa vaan maksulliseksi säädettyä ylläpitoa. Oheismateriaalina lähetetään KHO:n :186 tekemä päätös. Valmistelija/lisätiedot: sosiaalityö- ja perhepalvelu jen palvelulinjajohtaja Ma rita Pet tersson, p Yhtymähallitus päättää kehitysvammahuollossa perittävistä ateriamaksuis ta seuraavasti; 1. Perusturvakuntayhtymä Ak selin jär jes tä mäs sä omassa ja ostopal ve lutoimin nassa nouda te taan al kaen toistai seksi Korkeimman hal linto-oikeuden :186 antamaa pää töstä, jonka osalta myös kehitysvammaisilta voidaan periä kuten muil takin vam mais- ja vanhustenhuol lon asiakkailtakin ruu an ma te ri aa li kus tan nus ten li säk si myös koh tuu hin tai set ruuan val mis tus-, kul je tus- ja säilytys kus tan nukset. 2. Tehty päätös lähetetään tiedoksi Killin Kehitysvam mais ten tukiyh dis tykselle ja sen lisäksi alueen eri palveluyksiköille, jotta he huomioisivat teh dyn pää töksen asiakkaittensa aterianmaksuja periessään, koska Pe rus turvakuntayhtymä Akseli ei enää jatkossa korvaa erillisesti palvelujen jär jestäjil le ke hi tys vam mais ten asiakkaiden aterioista syntyviä ruuan val mis tus-, kul je tusja säilytyskustannuksia vaan ne tulee jatkossa periä palvelu jen saa jalta itseltään. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnontilojen vuokrasopimus ja vuokrakortti Yhtymähallitus Perussopimuksen 17 mukaan kuntayhtymä toimii vuokratiloissa. Peruskorjauksista sekä laajennus- ja uudisrakennushankkeista huolehtiminen kuuluu jäsenkunnille. Toimipaikan sijaintikunta hankkii tai rakentaa kuntayhtymän käyttöön tulevat tilat kuntayhtymän asiantuntemusta hyödyntäen ja hakee niihin liittyvät mahdolliset valtionavustukset. Kuntayhtymä maksaa kiinteistöistä/rakennuksista niiden omistajille vuokraa ja sisällyttää kulut palvelujen toimipaikka- tai palvelukohtaisesti laskettaviin hintoihin. Vuokran määräytymisperusteet sisältyvät vuosisopimuksiin. Jäsenkuntien perimä vuokra muodostuu erikseen sovittavista ylläpitokustannuksista ja omistajakuluista. Kunnilta vuokrattaviin tiloihin sovelletaan yhteneviä vuokrausperusteita. Omistajakulut muodostuvat nykykäyttöarvosta laskettavasta yhdenmukaisesta poistosta ja korosta sekä maapohjan arvolle laskettavasta korosta. Poistolla kerättävällä vuokranosalla varaudutaan tuleviin peruskorjauksiin ja korolla kerättävällä vuokranosalla hoidetaan kiinteistön vieraan pääoman kustannukset. Nousiaisten kunnan omistama kiinteistö Moisionrinne sijaitsee osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen. Kiinteistö soveltuu hyvin Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloiksi alkaen. Vuokrasopimus ja vuokrakortti toimitetaan jälkilähetyksenä. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Perusturvakuntayhtymä Akseli vuokraa käyttöönsä Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevan kiinteistön, kiinteistötunnus ) tilat, osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen alkaen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus 8 Perusturvakuntayhtymä Akselin toimitilat ovat tehokkaassa käytössä. Ajoit tain on tullut tilaongelmia mutta toistaiseksi ne on saatu rat kaistua. Raken teelliset muutokset tuovat jatkossakin muutoksia toimitila tarpeisiin. Kotihoidon toiminta muuttui kun neljästä kotihoidon alueesta teh tiin kaksi isompaa kokonaisuutta. Samassa yhteydessä Moision vanhain ko din kotihoidontilat ovat vapautuneet muuhun käyttöön. Si säi sin jär jes te lyin, il man vuok ra sopimusmuutoksia saadaan ks. ti lat käyt töön ikä ih mis ten palvelu linjan henkilöstölle. Kuntayhtymänhallinnon henki lös töl le saa daan toi mitilaa ns. hallintokäytävältä.

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus 1) esittää Nousiaisten kunnalle, että kiinteistön Moisiorinne vuokrasopi mus päät tyy il man ir ti sa no misai kaa 2) päättää, että kuntayhtymän hallinnon tilat sijaitsevat alkaen Moision van hain ko dissa, Moisiontie 18, Nousiainen Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan TA 2015 toimet 6/02.00/2015 Yhtymähallitus 9 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2015 talousarviossa on varattu määrärahat sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjalle perheiden ennaltaehkäi sevään työn tehostamiseen. Kunnat ovat myös hyväksyneet kehittämistoimenpiteet vuo den 2015 talousarvioissaan. Vuoden 2015 talousarviossa on sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjalle hyväksytty ja varattu määrärahat seuraaviin uusiin toimiin; 1 perheohjaajan toimi alkaen päivähoidon kanssa tehtävään työ hön, perheiden en nal ta eh käi se vät ter veyspalvelut 1 perheohjaajan toimi alkaen, koulujen kanssa tehtävään työhön, perhei den ennaltaehkäisevät terveyspalvelut 0,5 toimen lisäys perheiden kotipalveluun ( lähihoitaja ) al kaen, perhei den ennaltaehkäisevät terveyspalvelut 1 toimi perheiden kotipalveluun ( lähihoitaja ) alkaen,perheiden sosiaali- ja psykososiaaliset palvelut 1 tukihenkilön toimi lastensuojeluun alkaen, perheiden sosiaali- ja psykososiaaliset palvelut Ko. toimien täyttäminen tulisi tapahtua nopeasti, koska perheiden lisäpanostaminen kannattaa aloittaa heti ja lisäksi alkaen jo voi maan tullut sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntia laajemmin kotipalvelun an ta mi seen lap siper heille. Valmistelija/lisätiedot: sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus antaa sosiaalityö- ja perhepalvelulinjalle luvan vuo den 2015 talousarvioon hyväksyttyjen toimien auki julistamiseen ja täyttä miseen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Pyyntö Perusturvakuntayhtymä Akselin koulukuraattorin palkan tarkistamiseen, Pohjola 122/01.02/2014 Yhtymähallitus 10 Perusturvakuntayhtymä Akselin koulukuraattori Anna Pohjola on jättänyt talous- ja henkilöstöpäällikölle pyynnön palkantarkistukseen. Pyyntö on vastaanotettu Tarkistuspyynnössä Pohjola vetoaa lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986). Pohjolan mukaan hän on työsuhteensa alusta lukien saanut miespuolista kollegaansa alhaisempaa palkkaa. Pohjolan tehtäväkohtainen palkka on 2.659,09 euroa ja miespuolisen kollegan 2.691,41 euroa. Eroa tehtäväkohtaisten palkkojen välillä on 32,32 euroa. Yhtymähallitus on , 148, vahvistanut koulukuraattorin pätevyydeksi lain sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 3 ja 14 :n mukaisen kelpoisuuden. Pohjolalla on hollantilainen psykologian maisterin tutkinto. Ulkomaalaisen tutkinnon antamasta kelpoisuudesta päättää Opetushallitus. Pohjola ei ole kehotuksista huolimatta hakenut tutkintonsa tunnustamista. Nousiais ten kunnan sivistystoimi oli aiemmin valinnut Pohjolan toistaiseksi voimassa ole vaan koulukuraattorin n. 70 %:a työajasta työsuhteeseen. Hän on siirty nyt tällä perus teella ja myös pienemmällä tehtäväkohtaisella palkalla Pe rus tur va kun ta yh ty mä Akseliin. Pohjolan miespuolinen kollega on siirtynyt Perusturvakuntayhtymä Akseliin vanhana työntekijänä. Hänet on valittu koulukuraattorin virkaan pätevänä ja hänelle mak setaan täyttä koulukuraattorin tehtäväkohtaista palk kaa. Kos ka Pohjola ei ole toimittanut Opetushallituksen päätöstä tut kinnon an ta masta viran kel poisuudesta niin hänelle ei tällä hetkellä voida maksaa täyt tä teh tä väkoh taista palkkaa. Pohjolan pienemmän tehtäväkohtaisen palkan syynä ei ole naisten ja miesten epä ta sa-arvoinen kohtelu, vaan tämän hetkisen tiedon mukaan virkaan vaadit ta van pä te vyy den puuttuminen. Tutkinnon tunnistamisen ja sen pätevyyden osoittamisen jälkeen Anna Pohjolan tehtäväkohtainen palkka voidaan suoraan ilman ilman erillistä yhtymähallituksen päätöstä vahvistaa Harri Niemiselle maksettavan tehtäväkohtaisen palkan tasolle. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus hylkää pyynnön palkantarkistukseen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Johtavan hoitajan viran täyttäminen Yhtymähallitus 11 Yhtymähallitus on kokouksessaan pykälässä 242 hyväksynyt johta van hoitajan Maija Seppälän irtisanoutumisen alkaen ja py kälässä 243 muuttanut johtavan hoitajan kelpoisuusehdoksi: ylempi korkeakoulututkinto tai terveydenhuollon maisterin tutkinto ja terveyden huol lon oikeusturvakes kuksen ylläpitämän terveyden huollon ammattihenki löi den keskusrekisteriin merkitty vastaava pätevyys ja sen lisäksi tervey denhuollon opistoas teen/ammattikorkeakoulututkinto, lain (559/1994) mu kainen laillisuus ja re kisteröinti, sekä edellä mainittujen pä tevyyksien lisäk si kokemusta hallinnollisista tehtävistä. Lisäksi yhtymähallitus on samassa kokouksessaan julistanut haettavaksi johtavan hoitajan viran. Perusturvakuntayhtymä Akselissa on ollut haettavana klo mennessä Kuntarekryssä, Akselin www-sivuilla ja Turun Sanomissa johta van hoitajan virka. Kelpoisuusehdot virkaan ovat yhtymähallituksen päätöksen mukaiset. Määräaikaan mennessä hakemuksen jät tivät kaksikymmentäviisi (25) hen kilöä, jois ta muo dol linen pätevyys puut tui yhdeltä (1) henkilöltä. Haki joista on tehty yhteenveto. Muodollisen kelpoisuuden täyttävistä kutsuttiin hakemusten perusteella haastatteluun Huukkala Katja, Laaksonen Päivi, Lamminen Merja, Laukka nen Laura, Lehti ranta Susanna, Ra simus Kaija-Lee na, Saarinen Jaana, Tupala Merja ja Turunen Annie. Haastattelun suorittavat 15.1 ja johtava hoitaja Maija Seppälä, kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen ja terveyspalvelu linjan linjajohta ja, ylilääkäri Susanna Laivoranta-Nyman. Haastattelijoiden yksimielinen esitys on, että johtavan hoitajan virkaan valitaan Susanna Lehtiranta. Valintapäätös perustuu työ ko ke muk seen, ha kemuk seen liit ty viin asia kir joi hin, haas tat te lussa esiin tul lei siin asioihin ja hakijas ta saa tuun ko ko naiskä si tykseen. valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja; Timo Tolppanen, kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus päättää, että johtavan hoitajan virkaan valitaan Susanna Lehtiranta. Työn aloitusajankohta sovitaan erik seen tehtäväs sä virkamääräyksessä Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Toiminimikkeiden muuttaminen 3/ /2015 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselissa työskentelee kuusi toimisosihtee riä se kä yksi tekstinkäsittelijä. Tekstinkäsittelijän tehtäviin on kuulunut pääasiassa ainoastaan lääkäreiden saneluiden purkua. Tehtävien uudelleen järjestelyiden vuoksi tekstinkäsittelyn tehtäviä on jaettu myös toimistosihteereille ja vastaavasti muista toimistotöitä tekstinkäsittelijälle toimenkuvien monipuolistamiseksi. Tekstinkäsittelijän nimike ei siten enää vastaa kyseisen työntekijän tehtävänku vaa, vaan työt vastaavat enemmän toimistosihteereiden tehtäviä. Tästä syystä olisi perusteltua muuttaa tekstinkäsittelijän nimike toimistosihteerik si. Nimikemuutos ei vaikuta palkkaukseen. Perusturvakuntayhtymä Akselin kotihoidossa siirryttiin neljästä alueesta kahteen alueeseen alkaen. Tämän muutoksen myötä vastaavia sairaan hoi ta jia tar vi taan enää kaksi, kun heitä aikaisemmin on ollut neljä. Si säisen haun jälkeen näihin vastaavan sairaanhoitajan tehtäviin valittiin kaksi hen kilöä. Muu toksen myötä kahta muuta vastaavan sairaanhoitajan nimi kettä ei enää tarvita, ja ne tulisi muuttaa sairaanhoitajan nimikkeiksi. Tehtä vien ja ni mikkeen muuttumisen myötä myös palkka muuttuu sairaan hoita jan pal kak si alkaen. (KVTS luku II 10 ) Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh , Tuija Hassinen-Laine, puh Yhtymähallitus päättää 1. muuttaa tekstinkäsittelijän nimikkeen toimistosihteeriksi. 2. muuttaa vastaava sairaanhoitaja Päivi Nurmisen nimikkeen sairaanhoitajaksi ja vastaava sairaanhoitaja Hanna-Leena Ohtosen nimikkeen sairaanhoitajaksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Palkkaan liittyvä oikaisuvaatimus, Jorva Kaarina 4/01.01/2015 Yhtymähallitus 13 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen lin ja joh ta ja va lit si viranhaltijapäätöksellään perheneuvonta Hermannin psykologin toimeen tois taiseksi al ka en Kaarina Jorvan. Päätös tehtiin ehdollisesti, koska kuntien valtuustot ei vät olleet vielä hyväksyneet Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarviota. Palkaksi vahvistettiin hänelle aiemmin päätty neek si ko kei lu ajaksi vah vis tet tu teh tä vä koh tai nen palkka. Psykologi Kaarina Jorva on hakenut kirjallisesti muutosta päätöksessä vahvistetun palkan osalta. Esityslistan oheismateriaalissa on Kaarina Jorvan kirjallinen oikaisuvaatimus ja tehty viranhaltijapäätös. Psykologi Kaarina Jorvan mielestä psykologiliiton Kuntasektorin palkkaoppaan 2013 mu kaan hänen tehtäväkohtainen palkkansa on työtehtäviin nähden liian mata la. Jatkossa esitetyt perustelut perustuvat KVTES:n määräyksiin (palkkalu ku 9 ) 4:stä erilaisesta työn vaatimustasosta. Hänen mielestään hänen tehtävänsä voidaan arvioida vaativan tason psykologin teh täviksi tavanomaisiin verrattuna seuraavista syistä; 1) työn kuvaan kuuluvat kehittämistehtävät työyhteisössä ja yhteistyökumppanien suhteen 2) työn koulutus- ja konsultaatiotehtävät 3) kuntalaisia laajemmin koskeva ehkäisevä työ ja suunnittelu 4) kriisityö Kaarina Jorvalle ja kaikille muillekin perustyötä perusturvakuntayhtymä Ak selis sa tekeville psyko logeille maksetaan tällä hetkellä tehtäväkohtaisena palkkana 3307,27 /kk. Perusturvakuntayhtymä Akselissa laaditun terveyskeskuspsykologin toimenkuvan perusteella myös nämä psykologit tekevät vaativaa tera pia- ja konsultaatiotyötä, koska heidän työkuvaansa kuuluvat myös edellä luetel lut tehtävät seuraavin perustein; 1) kehittä mistehtävät ja yhteistyö yhteistyökumppaneiden suhteen (mm. alueen psy ko sosiaalisten palveluiden kehittämiseen osallistumi nen, neuvo la työja oppilashuoltotyöryhmien toimintaan osallistuminen, kuntoutus suunnitel mien laadintaan osallistuminen, so si aa li toi men, perheneuvon nan, perheneuvolan ja TYKS po li kli ni koi den kanssa tehtävä yhteistyö ) 2) työn koulutus- ja konsultaatiotehtävät (mm. terveydenhoitajien ja opetta jien konsultointi )

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus ) kuntalaisia laajemmin koskeva ehkäisevä työ- ja suunnittelu ( mm. ly hyet kasvatuskeskustelut perheiden kanssa, lasten ja nuorten tukikäynnit, päiväkotien ja koulujen vanhem pain il toihin osallistuminen) 4) kriisityö (kaikki psykologit tekevät kriisityötä ja mm. suurin osa psykolo geista osal lis tuu krii si ryh män työs ken te lyyn) Lisäksi terveyskeskuspsykologit tekevät myös yksilötutkimuksia, jotka ei vät kuitenkaan kuulu perhe neuvonnan psykologin toimenkuvaan Luetteluissa osa-alueissa saattaa perheneuvonnan ja terveyskeskuspsykologien työn välillä olla erilaista painotusta, mutta kaikkiaan teh tä vä koh tais ta palk kaa tu li si edellä mainitun perusteella tasapuolisuuden vuok si nostaa myös kol men muun kuntayhtymän psykologin osal ta. Kaarina Jorva esittää, että hänelle maksettaisiin psykologiliiton suosituk sen mukaista /kk eli vaativan tason psykologin tehtäväkoh taista palkkaa, jonka osalta hän esittää pyyntönään tehtäväkohtaiseksi pal kak seen 3500 /kk eli korotuksena 192,73 /kk hä nen nykyiseen tehtävä kohtaiseen palkkaansa. Kaarina Jorvalla ei ole erikseen lisänä suoritettua terapian erikoistumiskoulutusta. Terveyskeskuspsykologien tehtäväkohtainen keskipalkka kunnissa lo ka kuussa 2014 oli 3318 /kk, psykologien yleensä 3323 /kk ja koulupsyko logien 3242 /kk. Naantalissa maksetaan tehtäväkohtaisena palkkana vastaavaa työtä tekevälle lapsiperhepsykologille 3325,09 /kk ja terveyskeskuspsykologille 3325,09 /kk ja lähtökohtana on ollut, että Naantalissa toimiville psy ko lo geille mak set tai siin kaikille sama tehtäväkohtainen palkka. Valmistelija/lisätiedot: sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjajohtaja Marita Pettersson Yhtymähallitus 1) merkitsee selvityksen tiedoksi ja 2) päättää pitää per he neu von nan psy ko lo gin Kaa ri nan Jor van tehtävä kohtaisesta pal kas ta teh dyn vi ranhaltijapää töksen ennallaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Esimiesasemassa olevien työsopimussuhteiden muuttaminen viroiksi Yhtymähallitus 14 Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen kohta "virka- ja työsuh teen käyttö" todetaan, että virka on perustettava ja henkilö palkattava virkasuhteeseen, jos henkilö on esimiesasemassa tai suorittaa asioiden valmistelua tai esittelyä toimielimelle, käyttää hallintolainsäännön nojalla ratkaisuvaltaa, päättää julkiseen valtaan perustuvan pakon käyttämisestä tai muutoin suorittaa erityislainsäädäntöön perustuvia viranomaistehtäviä. Kuntayhtymän vastaava suuhygienisti toimii esimiesasemassa, mutta jos tain syystä kyseisen tehtävän haussa vuonna 2012 ja täytössä Yh on kyseinen tehtävä kirjattu toimeksi. Kotihoidon vastaavat sairaanhoitajat ovat olleet työsopimussuhteisia, vaik ka he toi mi vat esimiesasemassa. Vastaavien sairaanhoitajien määrää vähennettiin neljästä kahteen alkaen. valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja, ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh Yhtymähallitus päättää muuttaa alkaen 1. vastaavan suuhygienistin toimen vastaa van suuhygienistin viraksi. 2. vastaava sairaanhoitaja Elina Porekarin ja vastaava sairaanhoitaja Eli na Salosen toimet vas taa van sai raan hoi tajan viroiksi. Keskustelun kuluessa, kuntayhtymän johtaja muutti päätösehdotustaan. Muutettu päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää palauttaa asian uuteen valmisteluun. Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Hallinnon poikkeukselliset aukioloajat vuonna 2015 Yhtymähallitus 15 Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän hallinnon tilat pi de tään vuon na 2015 asiakaspalvelulta suljettuna seuraavasti: to klo (kiirastorstai) - ei lyhennä työaikaa, henkilökunta käyttää saldovapaita pe (helatorstain jälkeinen päivä) - henkilökunta käyttää vuosilomia to klo (juhannusaaton aatto) - ei lyhennä työaikaa, henkilökunta käyttää saldovapaita ma su henkilökunnan kesälomat keskitetään tälle ajalle - asiakaspalvelu järjestetään tarvittaessa päivystysperiaatteella ke klo (jouluaaton aatto) - lyhentää työaikaa Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

23 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 16 Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Hankintapäätös Koulutuspaketin hankinta Asiantuntijapalveluiden hankinta Yhteisvoimin kotona -hankkeeseen Henkilöstöpäätös Työsuojeluvaltuute tun ansiomene tyksen korvaaminen Sairaanhoitajan toimen täyttäminen Muu päätös /2014 Korvauspäätös Korvauspäätös Maksusitoumus kotihoitoon Kuntayhtymän johtaja Henkilöstöpäätös Työloma-anomus Vii vi Riski Henkilöstösiirto Henkilöstösiirto Muu päätös Delegointipäätös hal linnon tulosalueella Sosiaalityö- ja per hepalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös /2014 Eron myöntäminen puheterapeutin tehtävistä Avopalveluohjaajan valinta Eron myöntäminen sosiaalityönte kijän virasta Sosiaalityön päällikkö aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut Henkilöstöpäätös Virkamääräys täy dennyskoulu tukseen osallistu misesta Tanja Keto ja Jonna Saariniemi Talous- ja henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpäätös Toi mistosihteerin vi ransijaisuuden hoitaminen Opintovapaa, Patrak ka Matti Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Sairaanhoitajan toi mien neljä (4) siirto vuode osas tolta kotisairaalaan ja ko. toimien täyttämi nen Irtisanoutuminen, Linnalo Henkilöstösiirto, Rosenqvist Henkilöstösiirto, Väli nen Sairaanhoitajan toi men täyttäminen Irtisanoutuminen sairaanhoitajan määräaikai sesta työsuhteesta, Niemi Irtisanoutuminen, Kataja

24 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

25 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus 17 Valvira Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimenmuutos ja toimipaikkojen nimen muutos: Suomen MS-liitto Finlands MS-Förbund ry on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimen muuttamisesta ja toimipaikkojen nimien muuttamisesta seuraavasti: Entinen nimi: Suomen MS-liitto ry Finlands MS-Förbund ry Uusi nimi: Neuroliitto ry, Finlands Neuroförbund rf Toimipaikkojen nimenmuutos: 1. palveluja tuottava toimipaikka: Entinen nimi: Avokuntoutus Aksoni, Oulu Uusi nimi: Neuroliitto ry, Avokuntoutus Aksoni, Oulu 2. Palveluja tuottava toimipaikka: Entinen nimi: Avokuntoutus Aksoni, Tampere Uusi nimi: Neuroliitto ry, Avokuntoutus Aksoni, Tampere 3. Palveluja tuottava toimipaikka: Entinen nimi: Suomen MS-liitto ry, Avokuntoutus Aksoni, Kuopio Uusi nimi: Neuroliitto ry, Avokuntoutus Aksoni, Kuopio 4. Palveluja tuottava toimipaikka: Entinen nimi: Suomen MS-liitto ry, Avokuntoutus Aksoni, Helsinki Uusi nimi: Neuroliitto ry, Avokuntoutus Aksoni, Helsinki 5. Palveluja tuottava toimipaikka: Entinen nimi: Suomen MS-liitto ry, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Uusi nimi: Neuroliitto ry, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus 6. Palveluja tuottava toimipaikka: Entinen nimi: Suomen MS-liitto ry, Palvelutalo Satakieli Uusi nimi: Neuroliitto ry, Palvelutalo Satakieli Nimien muutokset tulevat voimaan alkaen. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen. Hakija/Palvelujen tuottaja: Med Group Ensihoitopalvelu Oy, Vantaa. Hakemus: Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Valvira hyväksyisi uusiksi asemapaikoiksi seuraavasti: 1. Asemapaikka: Med Group Ensihoitopalvelu Oy, Mynämäen toimipiste Tuotettavat palvelut: Sairaankuljetuspalvelut Hoitotason yksiköiden lukumäärä: 1

26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Riika Maria Merivirta. 2. Asemapaikka: Med Group Ensihoitopalvelu Oy, Vantaan toimipiste Tuotettavat palvelut: Sairaankuljetuspalvelut Perustason yksiköiden lukumäärä: 2 Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja Laillistettu lääkäri Ali Omar Lausunnot, selvitykset ja tarkastukset: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alainen ensihoidon vastuulää käri on tarkastanut Vantaan asemapaikan tilat ja laitteet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alainen ensihoidon ylilääkäri on tarkastanut Mynämäen asemapaikan tilat ja laitteet Valviran ratkaisu: Med Group Ensihoitopalvelu Oy:lle myönnettyyn lupaan on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset lukien. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimenmuutos Esperi Senioripoliklinikka Oy on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimenmuutoksesta seuraavasti: Palvelujen tuottajan entinen nimi: Esperi Lääkäripalvelut Oy Palvelujen tuottajan nykyinen nimi: Esperi Senioripoliklinikka Oy Sosiaali- ja terveysministeriö -Laki valtion varaoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle ( HE 186/2014 vp; EV 208/2014 vp ), Kuntainfo 8/2014 -kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen sekä voimaan tulevat kuntouttavan työtoiminnan lain muutokset, Kuntainfo 9/2014 Kuntaliitto -Henkilökuljetusten uudistaminen, Jakeulkirje 1/2015 Ehdotus (kyj ) Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

27 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 18 Tekes Ilmoitus päätöksestä: Laadukas esimiestyö Akselissa -projektiin myönnetty avus tus.

28 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Pykälät:1-4, 7, 9, 14, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 5, 6, 8, 10-13, 15 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Perusturvakuntayhtymä Akseli, Yhtymähallitus Osoite: Ruutontie 2-4, Masku Pykälät: 5, 6, 8, 10-13, 15 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 PL TURKU Puhelin Telefax sähköposti

29 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Osoite: Pykälät: Valitusaika: pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle); nimi ja osoite: Pykälät: TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tämä päätös on..201 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä / saantitodistusta vastaan / luovutettu muulla tavalla, miten: Vastaanottaja: Tiedoksiantaja: virka-asema Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89. Laissa on erikseen säädetty tapauksis ta, joissa maksua ei peritä.

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot