Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Aika klo 18:00-19:25 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Esityslistan hyväksyminen 5 4 Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosääntö 6 5 Perusturvakuntayhtymä Akselin strategia 9 6 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 11 7 Kehitysvammahuollossa perittävät ateriamaksut 13 8 Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnontilojen vuokrasopimus ja 14 vuokrakortti 9 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan TA 2015 toimet Pyyntö Perusturvakuntayhtymä Akselin koulukuraattorin palkan 17 tarkistamiseen, Pohjola 11 Johtavan hoitajan viran täyttäminen Toiminimikkeiden muuttaminen Palkkaan liittyvä oikaisuvaatimus, Jorva Kaarina Esimiesasemassa olevien työsopimussuhteiden muuttaminen 22 viroiksi 15 Hallinnon poikkeukselliset aukioloajat vuonna Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 28

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Alastalo Jyrki jäsen Hillgren Olavi jäsen Karjalainen Matti jäsen Lehtonen Esko jäsen Maisila Päivi jäsen Santalainen-Saaros Päivi jäsen Muu Hassinen-Laine Tuija ikäihmisten palvelulinjajohtaja Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Pettersson Marita sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajoh taja Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja Ristimäki Jaana sihteeri Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkir janpitäjä Käsitellyt asiat 1-18 :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Jyrki Alastalo Olavi Hillgren Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 1 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 2 Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Ala-Karvia ja Jyr ki Alastalo. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Alastalo ja Olavi Hillgren. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus 3 Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten ylimääräisten asioiden käsittelyyn ottamisesta. Hyväksyttiin esityslista. Ylimääräisiä asioita ei ollut.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosääntö Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosääntö on hyväksytty Hallintosäännön voimaan astumisen jälkeen kuntayhtymässä on tapahtu nut muutok sia, jotka tulee huomioida hallintosäännössä, esimerkiksi sosi aalitoimen siirtyminen kuntayhtymään sekä talous- ja henkilöstöpäälli kön viran perus taminen. Lisäksi FCG Finnish Consulting Groupin keväällä 2014 laatiman selvitys työn yhdeksi kehittämisehdotukseksi nousi hallintosäännön uudistaminen ja erityisesti yhtymähallitustyöskentelyn muuttaminen. Oheismateriaalin mukainen hallintosääntöluonnoksen keskei simmät muutokset nykyiseen hallintosääntöön: 4, Yhtymähallitus: yhtymähallituksen tehtävien muutos, henkilöstöäasioita koskeva päätösvalta siirretty lukuun 4 6, Yhteistyötoimikunta, tarkennettu toimikunnan roolia 9, Kuntayhtymän organisaatio: laajennettu organisaation kuvausta 10, Kuntayhtymän johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta: päivitetty teh tä viä ja siirretty henkilöstöä koskeva päätösvalta lukuun 4 13, Talous- ja henkilöstöpäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta: lisätty talous- ja henkilöstöpäällikön tehtävät 14, muiden viranhaltijoiden ja tehtävät ja ratkaisuvalta: lisätty tulosyksiköiden esimiesten ja lähiesimiesten tehtävät Vanhaa lukua 4, viranhaltijat ja muu henkilöstö, koskevat määräyk set siir ret ty uuteen lukuun 4, toimivalta henkilöstöasioissa 19, henkilöstövalinnat ja koeaika: tarkennettu määräystä virkaan tai toimeen valinnasta 21, virka- ja työvapaa: lisätty kappale virka- ja työvapaan myöntämisestä 25, ratkaisuvalta muissa henkilöstöasioissa, lisätty uusi pykälä ja tarkennettu aikaisempia määräyksiä Lisäksi oheismateriaalina olevassa luonnoksessa on muita pienempiä muutoksia, jotka on edellä mainittujen lisäksi merkitty punai sella. Hallintosäännön päivityksen tavoitteena on täsmentää viran haltijoiden ratkaisuvaltaa ja tehtävänjakoa sekä keventää yhtymähallitustyöskentelyä. Esityslistan oheismateriaalina on ehdotukset hallintosääntöön tehtäviksi muutoksiksi sekä puhtaaksi kirjoitettu ehdotus päi vi te tyk si hal lin to sään nök si. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus hyväksyy kokouksessa käsitellyn kuntayhtymän hallintosäännön ja lähettää sen perussopimuksen 4 :n mukaisesti jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti palauttaa hallintosäännön jatkovalmis-

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus teluun. Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosääntöä on tarkistettu. Yhtymähallituksen oheismateriaalina lähetetään vedos, jonka oikealla reunalla näkyy voimassaolevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset. Valmistelijat: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ja kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus hyväksyy kokouksessa käsitellyn kuntayhtymän hal lintosäännön ja lähettää sen perussopimuksen 4 :n mukaisesti jä senkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi. Yhtymähallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa oheismateriaali "Esityslistan liitteenä olleeseen hallintosääntöön tehtävät muutokset". Yhtymähallitus teki esityslistan oheismateriaalina toimitettuun hallintosääntöön seuraa vat muutokset: 10 Kuntayhtymän johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Kohta 12 päättää hallinnon tulosalueen sekä linjajohtajien henkilökohtaisista lisistä, tulospalkkioista, kannustuslisistä ja palkkahinnoittelusta yhtymähallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti poistettiin teksti sekä linjajohtajien lisäksi poistettiin 10 viimeisen kappaleen teksti Kuntayhtymän johtaja voi erillisellä kirjallisella päätöksellä siirtää toimivaltaansa 11 Tulosalueen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta poistettiin viimeisen kappaleen teksti Tulosalueen johtaja voi erillisellä kirjallisella päätöksellä siirtää toimival taansa alaisilleen Yhtymähallitus hyväksyi hallintosäännön kokouksessa teh dyin muu tok sin sekä kokouksessa jaetun oheismateriaalin mukaisin muutoksin ja lähettää sen perussopimuksen 4 :n mukaisesti jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi. Pöytäkirjan liitteenä 1 kokouksessa jaettu "Esityslistan liitteenä olleeseen hal lin to sään töön teh tävät muutokset"

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin strategia 106/ /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminnasta teetettiin selvitys keväällä Selvityksen toteutti FCG Finnish Consulting Group. Selvityksen yh tenä kehittämisehdotuksena oli strategian laatiminen kuntayhtymälle. Strategialla tarkoitetaan tietoista suunnanvalintaa muuttuvassa toimin taympäristössä. Strategiaan sisältyvät or ga ni saa tion toi min ta-aja tus, vi sio ja arvot. Perusturvakuntayhtymä Akseli toiminta-ajatus, visio ja arvot on mää ritelty valtuustojen hyväksymässä palvelutasosuunnitelmassa. Yhtymähallitus on käsitellyt kuntayhtymän strategiaa vuosille seminaarissaan Esityslistan oheismateriaalina on ehdotus kuntayhtymän strategiaksi vuo sil le Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus Yhtymähallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan Pe rus tur va kun ta yh ty mä Ak se lin stra te gian vuo sille Yhtymähallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian jatkovalmiste luun. Perusturvakuntayhtymä Akselin strategiaa vuosille on päivitet ty. Kokonaan on uudistettu kappale 6, eli Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminnanpäämäärät ja aiheeseen liittyvä taulukko. Esityslistan oheismateriaalina on esitys kuntayhtymän strategiaksi vuo sille Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan Perusturvakunta yhtymä Akselin strategian vuosille Yhtymähallitus teki strategiaan vuosille seuraavat muutokset: Sivu 5 3 Toimivat hyvinvointipalvelut poistettiin kolmas kohta Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Sivu 6 Taulukkoon tehtiin seuraavat muutokset ja tekstilisäykset Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sarakkeesta Toimenpiteet poistettiin hyvinvointikertomus ja lisättiin Hyvinvointisuunnitelma Sarakkeeseen Mittarit lisättiin Hyvinvointikertomus Kohdan Kriittiset menestystekijät kolmanteen lokeroon täydennettiin teks tiä Palvelujen laatu seuraavasti Palvelujen laatu ja kattavuus Yhtymähallitus hyväksyi oheismateriaalina olleen Perusturvakunta yhtymä Akse lin strategian vuosille kokouksessa tehdyin muutoksin täydennettynä.

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2/02.00/2015 Yhtymähallitus Kuntayhtymän talousarvio 2015 ja -suunnitelma vastaa kun talain 65 :n tarkoittamaa talousarviota ja -suunnitelmaa. Talousarvio si sältää kuntayhtymän tulosaluekohtaiset toiminnalliset ja ta lou delli set ta voit teet sekä toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät mää rä ra hat ja tulo arviot. Li säksi talousarviokirjassa on käyttösuunnitelmatietoina esitetty tulos yk sik kö koh taiset tu lo ar viot ja määrärahat. Kuntayhtymän hallintosääntö sisältää talouteen ja toimivallan dele goin tiin liittyvät ohjeet. Yhtymähallitus on hyväksynyt vuo den 2015 ta lous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman. Jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet ja hyväksyneet asian vuoden 2014 joulukuun kokouksissa. Talousarvion täytäntöönpano-ohje sisältää henkilöstöön ja hankintoihin liittyvät ohjeet, hankintavaltuudet sekä ostolaskujen hyväksyjät ja asiatar kas tajat. Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje on esityslistan liitteenä 1. Valmistelijat: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ja kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisesti. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin tehtiin seuraavat muutokset: Sivu 3 Poistettiin teksti Sosiaali- ja perhepalveluissa ostopalvelujen käyttö on merkittävässä osas sa, esimerkiksi lastensuojelun ja vammaishuollon palveluissa. Kohta 2.2 Ensimmäinen kappale Poistettiin sana vakinaisten Täyttölupamenettely Kolmas kappale lause "Täyttölupaa ei tarvita niissä viroissa, jotka yhtymähallitus täyttää." täydennettiin kuulumaan Täyttölupaa ei tarvita niissä viroissa, jotka yhtymähallitus täyttää ja tulevat yhtymähallituksen käsittelyyn ennen vakanssin täyttöä.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Sivu 4 Kohta 3.2 Poistettiin kohdasta Kuntayhtymän johtaja teksti voi delegoida päätösvaltaa palvelulinjajohtajalle ja talous- ja henkilöstöpäällikölle kohdasta Linjajohtajan toimivalta teksti voi delegoida päätösvaltaa tulosalueen esimiehelle Lisättiin kohtaan Talous- ja henkilöstöpäällikkö teksti ja sosiaalitoimen päälliköt Sivu 5 Kohta 5 Talousarviomuutokset Kolmas kappale Täydennettiin lause "Mikäli mahdollisia lisämäärärahatarpeita ei pystytä kattamaan kuntayhtymän sisällä, tulee lisämäärärahaesitys käsitellä yhtymähallituksessa, joka tekee... muotoon Mikäli mahdollisia lisämäärärahatarpeita ei pystytä kattamaan kuntayhty män sisällä, tulee lisämäärärahaesitys käsitellä sen tarpeen ilmaantuessa yh ty mähal li tuk ses sa, jo ka tekee... Yhtymähallitus hyväksyi Perusturvakuntayhtymä Akselin vuo den 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessa tehdyin muu toksin täy dennettynä.

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Kehitysvammahuollossa perittävät ateriamaksut 5/05.04/2015 Yhtymähallitus 7 Yhtymähallitus päätti kokouksessaan, että Perusturvakuntayhtymä Akselin järjestämässä omassa ja ostopalvelutoiminnassa noudate taan alkaen tois taiseksi hallinto-oikeuden ja Valviran kehitysvam maisten erityishuollosta annetun lain perusteella annettua ohjetta, jon ka osalta näiltä asiakkailta ei peritä aterioista muuta kuin raaka-ainekustan nukset. Tehty päätös lähetettiin tällöin Killin kehitysvammaisten tukiyhdis tyk sel le ja alueen eri palvelu yksiköille tiedoksi. KHO on :186 antopäivänään päättänyt purkaa aiemmin Rovaniemen hallinto-oikeuden päätökset lain virheellisen soveltamisen vuok si. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen mukaan ateriamaksun perus teena saa ruuan materiaalikustannusten lisäksi olla myös kohtuuhintaiset ruu an valmis tus-, kul je tus- ja säilytyskustannukset. Asiassa oikeudellisesti merkityksellistä oli, että ruuan valmistus ei ollut käsitellyissä tapauksissa asiakkaiden maksut tomaksi säädettyä erityishuoltoa vaan maksulliseksi säädettyä ylläpitoa. Oheismateriaalina lähetetään KHO:n :186 tekemä päätös. Valmistelija/lisätiedot: sosiaalityö- ja perhepalvelu jen palvelulinjajohtaja Ma rita Pet tersson, p Yhtymähallitus päättää kehitysvammahuollossa perittävistä ateriamaksuis ta seuraavasti; 1. Perusturvakuntayhtymä Ak selin jär jes tä mäs sä omassa ja ostopal ve lutoimin nassa nouda te taan al kaen toistai seksi Korkeimman hal linto-oikeuden :186 antamaa pää töstä, jonka osalta myös kehitysvammaisilta voidaan periä kuten muil takin vam mais- ja vanhustenhuol lon asiakkailtakin ruu an ma te ri aa li kus tan nus ten li säk si myös koh tuu hin tai set ruuan val mis tus-, kul je tus- ja säilytys kus tan nukset. 2. Tehty päätös lähetetään tiedoksi Killin Kehitysvam mais ten tukiyh dis tykselle ja sen lisäksi alueen eri palveluyksiköille, jotta he huomioisivat teh dyn pää töksen asiakkaittensa aterianmaksuja periessään, koska Pe rus turvakuntayhtymä Akseli ei enää jatkossa korvaa erillisesti palvelujen jär jestäjil le ke hi tys vam mais ten asiakkaiden aterioista syntyviä ruuan val mis tus-, kul je tusja säilytyskustannuksia vaan ne tulee jatkossa periä palvelu jen saa jalta itseltään. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnontilojen vuokrasopimus ja vuokrakortti Yhtymähallitus Perussopimuksen 17 mukaan kuntayhtymä toimii vuokratiloissa. Peruskorjauksista sekä laajennus- ja uudisrakennushankkeista huolehtiminen kuuluu jäsenkunnille. Toimipaikan sijaintikunta hankkii tai rakentaa kuntayhtymän käyttöön tulevat tilat kuntayhtymän asiantuntemusta hyödyntäen ja hakee niihin liittyvät mahdolliset valtionavustukset. Kuntayhtymä maksaa kiinteistöistä/rakennuksista niiden omistajille vuokraa ja sisällyttää kulut palvelujen toimipaikka- tai palvelukohtaisesti laskettaviin hintoihin. Vuokran määräytymisperusteet sisältyvät vuosisopimuksiin. Jäsenkuntien perimä vuokra muodostuu erikseen sovittavista ylläpitokustannuksista ja omistajakuluista. Kunnilta vuokrattaviin tiloihin sovelletaan yhteneviä vuokrausperusteita. Omistajakulut muodostuvat nykykäyttöarvosta laskettavasta yhdenmukaisesta poistosta ja korosta sekä maapohjan arvolle laskettavasta korosta. Poistolla kerättävällä vuokranosalla varaudutaan tuleviin peruskorjauksiin ja korolla kerättävällä vuokranosalla hoidetaan kiinteistön vieraan pääoman kustannukset. Nousiaisten kunnan omistama kiinteistö Moisionrinne sijaitsee osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen. Kiinteistö soveltuu hyvin Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloiksi alkaen. Vuokrasopimus ja vuokrakortti toimitetaan jälkilähetyksenä. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Perusturvakuntayhtymä Akseli vuokraa käyttöönsä Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevan kiinteistön, kiinteistötunnus ) tilat, osoitteessa Moisiontie 19, Nousiainen alkaen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus 8 Perusturvakuntayhtymä Akselin toimitilat ovat tehokkaassa käytössä. Ajoit tain on tullut tilaongelmia mutta toistaiseksi ne on saatu rat kaistua. Raken teelliset muutokset tuovat jatkossakin muutoksia toimitila tarpeisiin. Kotihoidon toiminta muuttui kun neljästä kotihoidon alueesta teh tiin kaksi isompaa kokonaisuutta. Samassa yhteydessä Moision vanhain ko din kotihoidontilat ovat vapautuneet muuhun käyttöön. Si säi sin jär jes te lyin, il man vuok ra sopimusmuutoksia saadaan ks. ti lat käyt töön ikä ih mis ten palvelu linjan henkilöstölle. Kuntayhtymänhallinnon henki lös töl le saa daan toi mitilaa ns. hallintokäytävältä.

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus 1) esittää Nousiaisten kunnalle, että kiinteistön Moisiorinne vuokrasopi mus päät tyy il man ir ti sa no misai kaa 2) päättää, että kuntayhtymän hallinnon tilat sijaitsevat alkaen Moision van hain ko dissa, Moisiontie 18, Nousiainen Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan TA 2015 toimet 6/02.00/2015 Yhtymähallitus 9 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2015 talousarviossa on varattu määrärahat sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjalle perheiden ennaltaehkäi sevään työn tehostamiseen. Kunnat ovat myös hyväksyneet kehittämistoimenpiteet vuo den 2015 talousarvioissaan. Vuoden 2015 talousarviossa on sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjalle hyväksytty ja varattu määrärahat seuraaviin uusiin toimiin; 1 perheohjaajan toimi alkaen päivähoidon kanssa tehtävään työ hön, perheiden en nal ta eh käi se vät ter veyspalvelut 1 perheohjaajan toimi alkaen, koulujen kanssa tehtävään työhön, perhei den ennaltaehkäisevät terveyspalvelut 0,5 toimen lisäys perheiden kotipalveluun ( lähihoitaja ) al kaen, perhei den ennaltaehkäisevät terveyspalvelut 1 toimi perheiden kotipalveluun ( lähihoitaja ) alkaen,perheiden sosiaali- ja psykososiaaliset palvelut 1 tukihenkilön toimi lastensuojeluun alkaen, perheiden sosiaali- ja psykososiaaliset palvelut Ko. toimien täyttäminen tulisi tapahtua nopeasti, koska perheiden lisäpanostaminen kannattaa aloittaa heti ja lisäksi alkaen jo voi maan tullut sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntia laajemmin kotipalvelun an ta mi seen lap siper heille. Valmistelija/lisätiedot: sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus antaa sosiaalityö- ja perhepalvelulinjalle luvan vuo den 2015 talousarvioon hyväksyttyjen toimien auki julistamiseen ja täyttä miseen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Pyyntö Perusturvakuntayhtymä Akselin koulukuraattorin palkan tarkistamiseen, Pohjola 122/01.02/2014 Yhtymähallitus 10 Perusturvakuntayhtymä Akselin koulukuraattori Anna Pohjola on jättänyt talous- ja henkilöstöpäällikölle pyynnön palkantarkistukseen. Pyyntö on vastaanotettu Tarkistuspyynnössä Pohjola vetoaa lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986). Pohjolan mukaan hän on työsuhteensa alusta lukien saanut miespuolista kollegaansa alhaisempaa palkkaa. Pohjolan tehtäväkohtainen palkka on 2.659,09 euroa ja miespuolisen kollegan 2.691,41 euroa. Eroa tehtäväkohtaisten palkkojen välillä on 32,32 euroa. Yhtymähallitus on , 148, vahvistanut koulukuraattorin pätevyydeksi lain sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 3 ja 14 :n mukaisen kelpoisuuden. Pohjolalla on hollantilainen psykologian maisterin tutkinto. Ulkomaalaisen tutkinnon antamasta kelpoisuudesta päättää Opetushallitus. Pohjola ei ole kehotuksista huolimatta hakenut tutkintonsa tunnustamista. Nousiais ten kunnan sivistystoimi oli aiemmin valinnut Pohjolan toistaiseksi voimassa ole vaan koulukuraattorin n. 70 %:a työajasta työsuhteeseen. Hän on siirty nyt tällä perus teella ja myös pienemmällä tehtäväkohtaisella palkalla Pe rus tur va kun ta yh ty mä Akseliin. Pohjolan miespuolinen kollega on siirtynyt Perusturvakuntayhtymä Akseliin vanhana työntekijänä. Hänet on valittu koulukuraattorin virkaan pätevänä ja hänelle mak setaan täyttä koulukuraattorin tehtäväkohtaista palk kaa. Kos ka Pohjola ei ole toimittanut Opetushallituksen päätöstä tut kinnon an ta masta viran kel poisuudesta niin hänelle ei tällä hetkellä voida maksaa täyt tä teh tä väkoh taista palkkaa. Pohjolan pienemmän tehtäväkohtaisen palkan syynä ei ole naisten ja miesten epä ta sa-arvoinen kohtelu, vaan tämän hetkisen tiedon mukaan virkaan vaadit ta van pä te vyy den puuttuminen. Tutkinnon tunnistamisen ja sen pätevyyden osoittamisen jälkeen Anna Pohjolan tehtäväkohtainen palkka voidaan suoraan ilman ilman erillistä yhtymähallituksen päätöstä vahvistaa Harri Niemiselle maksettavan tehtäväkohtaisen palkan tasolle. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus hylkää pyynnön palkantarkistukseen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Johtavan hoitajan viran täyttäminen Yhtymähallitus 11 Yhtymähallitus on kokouksessaan pykälässä 242 hyväksynyt johta van hoitajan Maija Seppälän irtisanoutumisen alkaen ja py kälässä 243 muuttanut johtavan hoitajan kelpoisuusehdoksi: ylempi korkeakoulututkinto tai terveydenhuollon maisterin tutkinto ja terveyden huol lon oikeusturvakes kuksen ylläpitämän terveyden huollon ammattihenki löi den keskusrekisteriin merkitty vastaava pätevyys ja sen lisäksi tervey denhuollon opistoas teen/ammattikorkeakoulututkinto, lain (559/1994) mu kainen laillisuus ja re kisteröinti, sekä edellä mainittujen pä tevyyksien lisäk si kokemusta hallinnollisista tehtävistä. Lisäksi yhtymähallitus on samassa kokouksessaan julistanut haettavaksi johtavan hoitajan viran. Perusturvakuntayhtymä Akselissa on ollut haettavana klo mennessä Kuntarekryssä, Akselin www-sivuilla ja Turun Sanomissa johta van hoitajan virka. Kelpoisuusehdot virkaan ovat yhtymähallituksen päätöksen mukaiset. Määräaikaan mennessä hakemuksen jät tivät kaksikymmentäviisi (25) hen kilöä, jois ta muo dol linen pätevyys puut tui yhdeltä (1) henkilöltä. Haki joista on tehty yhteenveto. Muodollisen kelpoisuuden täyttävistä kutsuttiin hakemusten perusteella haastatteluun Huukkala Katja, Laaksonen Päivi, Lamminen Merja, Laukka nen Laura, Lehti ranta Susanna, Ra simus Kaija-Lee na, Saarinen Jaana, Tupala Merja ja Turunen Annie. Haastattelun suorittavat 15.1 ja johtava hoitaja Maija Seppälä, kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen ja terveyspalvelu linjan linjajohta ja, ylilääkäri Susanna Laivoranta-Nyman. Haastattelijoiden yksimielinen esitys on, että johtavan hoitajan virkaan valitaan Susanna Lehtiranta. Valintapäätös perustuu työ ko ke muk seen, ha kemuk seen liit ty viin asia kir joi hin, haas tat te lussa esiin tul lei siin asioihin ja hakijas ta saa tuun ko ko naiskä si tykseen. valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja; Timo Tolppanen, kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus päättää, että johtavan hoitajan virkaan valitaan Susanna Lehtiranta. Työn aloitusajankohta sovitaan erik seen tehtäväs sä virkamääräyksessä Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Toiminimikkeiden muuttaminen 3/ /2015 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselissa työskentelee kuusi toimisosihtee riä se kä yksi tekstinkäsittelijä. Tekstinkäsittelijän tehtäviin on kuulunut pääasiassa ainoastaan lääkäreiden saneluiden purkua. Tehtävien uudelleen järjestelyiden vuoksi tekstinkäsittelyn tehtäviä on jaettu myös toimistosihteereille ja vastaavasti muista toimistotöitä tekstinkäsittelijälle toimenkuvien monipuolistamiseksi. Tekstinkäsittelijän nimike ei siten enää vastaa kyseisen työntekijän tehtävänku vaa, vaan työt vastaavat enemmän toimistosihteereiden tehtäviä. Tästä syystä olisi perusteltua muuttaa tekstinkäsittelijän nimike toimistosihteerik si. Nimikemuutos ei vaikuta palkkaukseen. Perusturvakuntayhtymä Akselin kotihoidossa siirryttiin neljästä alueesta kahteen alueeseen alkaen. Tämän muutoksen myötä vastaavia sairaan hoi ta jia tar vi taan enää kaksi, kun heitä aikaisemmin on ollut neljä. Si säisen haun jälkeen näihin vastaavan sairaanhoitajan tehtäviin valittiin kaksi hen kilöä. Muu toksen myötä kahta muuta vastaavan sairaanhoitajan nimi kettä ei enää tarvita, ja ne tulisi muuttaa sairaanhoitajan nimikkeiksi. Tehtä vien ja ni mikkeen muuttumisen myötä myös palkka muuttuu sairaan hoita jan pal kak si alkaen. (KVTS luku II 10 ) Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh , Tuija Hassinen-Laine, puh Yhtymähallitus päättää 1. muuttaa tekstinkäsittelijän nimikkeen toimistosihteeriksi. 2. muuttaa vastaava sairaanhoitaja Päivi Nurmisen nimikkeen sairaanhoitajaksi ja vastaava sairaanhoitaja Hanna-Leena Ohtosen nimikkeen sairaanhoitajaksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Palkkaan liittyvä oikaisuvaatimus, Jorva Kaarina 4/01.01/2015 Yhtymähallitus 13 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen lin ja joh ta ja va lit si viranhaltijapäätöksellään perheneuvonta Hermannin psykologin toimeen tois taiseksi al ka en Kaarina Jorvan. Päätös tehtiin ehdollisesti, koska kuntien valtuustot ei vät olleet vielä hyväksyneet Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarviota. Palkaksi vahvistettiin hänelle aiemmin päätty neek si ko kei lu ajaksi vah vis tet tu teh tä vä koh tai nen palkka. Psykologi Kaarina Jorva on hakenut kirjallisesti muutosta päätöksessä vahvistetun palkan osalta. Esityslistan oheismateriaalissa on Kaarina Jorvan kirjallinen oikaisuvaatimus ja tehty viranhaltijapäätös. Psykologi Kaarina Jorvan mielestä psykologiliiton Kuntasektorin palkkaoppaan 2013 mu kaan hänen tehtäväkohtainen palkkansa on työtehtäviin nähden liian mata la. Jatkossa esitetyt perustelut perustuvat KVTES:n määräyksiin (palkkalu ku 9 ) 4:stä erilaisesta työn vaatimustasosta. Hänen mielestään hänen tehtävänsä voidaan arvioida vaativan tason psykologin teh täviksi tavanomaisiin verrattuna seuraavista syistä; 1) työn kuvaan kuuluvat kehittämistehtävät työyhteisössä ja yhteistyökumppanien suhteen 2) työn koulutus- ja konsultaatiotehtävät 3) kuntalaisia laajemmin koskeva ehkäisevä työ ja suunnittelu 4) kriisityö Kaarina Jorvalle ja kaikille muillekin perustyötä perusturvakuntayhtymä Ak selis sa tekeville psyko logeille maksetaan tällä hetkellä tehtäväkohtaisena palkkana 3307,27 /kk. Perusturvakuntayhtymä Akselissa laaditun terveyskeskuspsykologin toimenkuvan perusteella myös nämä psykologit tekevät vaativaa tera pia- ja konsultaatiotyötä, koska heidän työkuvaansa kuuluvat myös edellä luetel lut tehtävät seuraavin perustein; 1) kehittä mistehtävät ja yhteistyö yhteistyökumppaneiden suhteen (mm. alueen psy ko sosiaalisten palveluiden kehittämiseen osallistumi nen, neuvo la työja oppilashuoltotyöryhmien toimintaan osallistuminen, kuntoutus suunnitel mien laadintaan osallistuminen, so si aa li toi men, perheneuvon nan, perheneuvolan ja TYKS po li kli ni koi den kanssa tehtävä yhteistyö ) 2) työn koulutus- ja konsultaatiotehtävät (mm. terveydenhoitajien ja opetta jien konsultointi )

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus ) kuntalaisia laajemmin koskeva ehkäisevä työ- ja suunnittelu ( mm. ly hyet kasvatuskeskustelut perheiden kanssa, lasten ja nuorten tukikäynnit, päiväkotien ja koulujen vanhem pain il toihin osallistuminen) 4) kriisityö (kaikki psykologit tekevät kriisityötä ja mm. suurin osa psykolo geista osal lis tuu krii si ryh män työs ken te lyyn) Lisäksi terveyskeskuspsykologit tekevät myös yksilötutkimuksia, jotka ei vät kuitenkaan kuulu perhe neuvonnan psykologin toimenkuvaan Luetteluissa osa-alueissa saattaa perheneuvonnan ja terveyskeskuspsykologien työn välillä olla erilaista painotusta, mutta kaikkiaan teh tä vä koh tais ta palk kaa tu li si edellä mainitun perusteella tasapuolisuuden vuok si nostaa myös kol men muun kuntayhtymän psykologin osal ta. Kaarina Jorva esittää, että hänelle maksettaisiin psykologiliiton suosituk sen mukaista /kk eli vaativan tason psykologin tehtäväkoh taista palkkaa, jonka osalta hän esittää pyyntönään tehtäväkohtaiseksi pal kak seen 3500 /kk eli korotuksena 192,73 /kk hä nen nykyiseen tehtävä kohtaiseen palkkaansa. Kaarina Jorvalla ei ole erikseen lisänä suoritettua terapian erikoistumiskoulutusta. Terveyskeskuspsykologien tehtäväkohtainen keskipalkka kunnissa lo ka kuussa 2014 oli 3318 /kk, psykologien yleensä 3323 /kk ja koulupsyko logien 3242 /kk. Naantalissa maksetaan tehtäväkohtaisena palkkana vastaavaa työtä tekevälle lapsiperhepsykologille 3325,09 /kk ja terveyskeskuspsykologille 3325,09 /kk ja lähtökohtana on ollut, että Naantalissa toimiville psy ko lo geille mak set tai siin kaikille sama tehtäväkohtainen palkka. Valmistelija/lisätiedot: sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjajohtaja Marita Pettersson Yhtymähallitus 1) merkitsee selvityksen tiedoksi ja 2) päättää pitää per he neu von nan psy ko lo gin Kaa ri nan Jor van tehtävä kohtaisesta pal kas ta teh dyn vi ranhaltijapää töksen ennallaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Esimiesasemassa olevien työsopimussuhteiden muuttaminen viroiksi Yhtymähallitus 14 Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen kohta "virka- ja työsuh teen käyttö" todetaan, että virka on perustettava ja henkilö palkattava virkasuhteeseen, jos henkilö on esimiesasemassa tai suorittaa asioiden valmistelua tai esittelyä toimielimelle, käyttää hallintolainsäännön nojalla ratkaisuvaltaa, päättää julkiseen valtaan perustuvan pakon käyttämisestä tai muutoin suorittaa erityislainsäädäntöön perustuvia viranomaistehtäviä. Kuntayhtymän vastaava suuhygienisti toimii esimiesasemassa, mutta jos tain syystä kyseisen tehtävän haussa vuonna 2012 ja täytössä Yh on kyseinen tehtävä kirjattu toimeksi. Kotihoidon vastaavat sairaanhoitajat ovat olleet työsopimussuhteisia, vaik ka he toi mi vat esimiesasemassa. Vastaavien sairaanhoitajien määrää vähennettiin neljästä kahteen alkaen. valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja, ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh Yhtymähallitus päättää muuttaa alkaen 1. vastaavan suuhygienistin toimen vastaa van suuhygienistin viraksi. 2. vastaava sairaanhoitaja Elina Porekarin ja vastaava sairaanhoitaja Eli na Salosen toimet vas taa van sai raan hoi tajan viroiksi. Keskustelun kuluessa, kuntayhtymän johtaja muutti päätösehdotustaan. Muutettu päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää palauttaa asian uuteen valmisteluun. Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Hallinnon poikkeukselliset aukioloajat vuonna 2015 Yhtymähallitus 15 Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän hallinnon tilat pi de tään vuon na 2015 asiakaspalvelulta suljettuna seuraavasti: to klo (kiirastorstai) - ei lyhennä työaikaa, henkilökunta käyttää saldovapaita pe (helatorstain jälkeinen päivä) - henkilökunta käyttää vuosilomia to klo (juhannusaaton aatto) - ei lyhennä työaikaa, henkilökunta käyttää saldovapaita ma su henkilökunnan kesälomat keskitetään tälle ajalle - asiakaspalvelu järjestetään tarvittaessa päivystysperiaatteella ke klo (jouluaaton aatto) - lyhentää työaikaa Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

23 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 16 Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Hankintapäätös Koulutuspaketin hankinta Asiantuntijapalveluiden hankinta Yhteisvoimin kotona -hankkeeseen Henkilöstöpäätös Työsuojeluvaltuute tun ansiomene tyksen korvaaminen Sairaanhoitajan toimen täyttäminen Muu päätös /2014 Korvauspäätös Korvauspäätös Maksusitoumus kotihoitoon Kuntayhtymän johtaja Henkilöstöpäätös Työloma-anomus Vii vi Riski Henkilöstösiirto Henkilöstösiirto Muu päätös Delegointipäätös hal linnon tulosalueella Sosiaalityö- ja per hepalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös /2014 Eron myöntäminen puheterapeutin tehtävistä Avopalveluohjaajan valinta Eron myöntäminen sosiaalityönte kijän virasta Sosiaalityön päällikkö aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut Henkilöstöpäätös Virkamääräys täy dennyskoulu tukseen osallistu misesta Tanja Keto ja Jonna Saariniemi Talous- ja henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpäätös Toi mistosihteerin vi ransijaisuuden hoitaminen Opintovapaa, Patrak ka Matti Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Sairaanhoitajan toi mien neljä (4) siirto vuode osas tolta kotisairaalaan ja ko. toimien täyttämi nen Irtisanoutuminen, Linnalo Henkilöstösiirto, Rosenqvist Henkilöstösiirto, Väli nen Sairaanhoitajan toi men täyttäminen Irtisanoutuminen sairaanhoitajan määräaikai sesta työsuhteesta, Niemi Irtisanoutuminen, Kataja

24 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

25 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus 17 Valvira Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimenmuutos ja toimipaikkojen nimen muutos: Suomen MS-liitto Finlands MS-Förbund ry on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimen muuttamisesta ja toimipaikkojen nimien muuttamisesta seuraavasti: Entinen nimi: Suomen MS-liitto ry Finlands MS-Förbund ry Uusi nimi: Neuroliitto ry, Finlands Neuroförbund rf Toimipaikkojen nimenmuutos: 1. palveluja tuottava toimipaikka: Entinen nimi: Avokuntoutus Aksoni, Oulu Uusi nimi: Neuroliitto ry, Avokuntoutus Aksoni, Oulu 2. Palveluja tuottava toimipaikka: Entinen nimi: Avokuntoutus Aksoni, Tampere Uusi nimi: Neuroliitto ry, Avokuntoutus Aksoni, Tampere 3. Palveluja tuottava toimipaikka: Entinen nimi: Suomen MS-liitto ry, Avokuntoutus Aksoni, Kuopio Uusi nimi: Neuroliitto ry, Avokuntoutus Aksoni, Kuopio 4. Palveluja tuottava toimipaikka: Entinen nimi: Suomen MS-liitto ry, Avokuntoutus Aksoni, Helsinki Uusi nimi: Neuroliitto ry, Avokuntoutus Aksoni, Helsinki 5. Palveluja tuottava toimipaikka: Entinen nimi: Suomen MS-liitto ry, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Uusi nimi: Neuroliitto ry, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus 6. Palveluja tuottava toimipaikka: Entinen nimi: Suomen MS-liitto ry, Palvelutalo Satakieli Uusi nimi: Neuroliitto ry, Palvelutalo Satakieli Nimien muutokset tulevat voimaan alkaen. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen. Hakija/Palvelujen tuottaja: Med Group Ensihoitopalvelu Oy, Vantaa. Hakemus: Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Valvira hyväksyisi uusiksi asemapaikoiksi seuraavasti: 1. Asemapaikka: Med Group Ensihoitopalvelu Oy, Mynämäen toimipiste Tuotettavat palvelut: Sairaankuljetuspalvelut Hoitotason yksiköiden lukumäärä: 1

26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Riika Maria Merivirta. 2. Asemapaikka: Med Group Ensihoitopalvelu Oy, Vantaan toimipiste Tuotettavat palvelut: Sairaankuljetuspalvelut Perustason yksiköiden lukumäärä: 2 Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja Laillistettu lääkäri Ali Omar Lausunnot, selvitykset ja tarkastukset: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alainen ensihoidon vastuulää käri on tarkastanut Vantaan asemapaikan tilat ja laitteet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alainen ensihoidon ylilääkäri on tarkastanut Mynämäen asemapaikan tilat ja laitteet Valviran ratkaisu: Med Group Ensihoitopalvelu Oy:lle myönnettyyn lupaan on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset lukien. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimenmuutos Esperi Senioripoliklinikka Oy on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimenmuutoksesta seuraavasti: Palvelujen tuottajan entinen nimi: Esperi Lääkäripalvelut Oy Palvelujen tuottajan nykyinen nimi: Esperi Senioripoliklinikka Oy Sosiaali- ja terveysministeriö -Laki valtion varaoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle ( HE 186/2014 vp; EV 208/2014 vp ), Kuntainfo 8/2014 -kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen sekä voimaan tulevat kuntouttavan työtoiminnan lain muutokset, Kuntainfo 9/2014 Kuntaliitto -Henkilökuljetusten uudistaminen, Jakeulkirje 1/2015 Ehdotus (kyj ) Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

27 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 18 Tekes Ilmoitus päätöksestä: Laadukas esimiestyö Akselissa -projektiin myönnetty avus tus.

28 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Pykälät:1-4, 7, 9, 14, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 5, 6, 8, 10-13, 15 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Perusturvakuntayhtymä Akseli, Yhtymähallitus Osoite: Ruutontie 2-4, Masku Pykälät: 5, 6, 8, 10-13, 15 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 PL TURKU Puhelin Telefax sähköposti

29 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Osoite: Pykälät: Valitusaika: pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle); nimi ja osoite: Pykälät: TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tämä päätös on..201 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä / saantitodistusta vastaan / luovutettu muulla tavalla, miten: Vastaanottaja: Tiedoksiantaja: virka-asema Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89. Laissa on erikseen säädetty tapauksis ta, joissa maksua ei peritä.

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen

Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 16.12.2015 klo 18:00-18:54 Paikka Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 12/2013 375 Yhtymähallitus Aika 29.10.2013 klo 18:00-20:15 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 227 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot