PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIPALVELUT KIRKKONUMMELLA. Kirkkonummen kunnan perusturvan toimiala pyytää tarjoustanne:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIPALVELUT KIRKKONUMMELLA. Kirkkonummen kunnan perusturvan toimiala pyytää tarjoustanne:"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1/11 PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIPALVELUT KIRKKONUMMELLA Tämä tarjouspyyntö koskee Kirkkonummen perusterveydenhuollon päivystyksen palvelujen tuottamista sopimuskaudelle (+2 vuoden optio) siten kuin tarjouspyynnössä on myöhemmin määritelty. Jatkossa palveluntuottajalla tarkoitetaan tarjouskilpailun voittanutta yritystä sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Palvelun tilaajalla tarkoitetaan Kirkkonummen perusturvan toimialaa alla mainituin edellytyksin. tekee hankintapäätöksen ja allekirjoittaa sopimuksen tässä tarjouspyynnössä määritellyistä hankinnoista. Päivystystyö tehdään terveyskeskuspäivystyksen tiloissa Kirkkonummen keskustassa ja virka-aikaisessa lääkäripalvelussa kunnan eri toimipisteissä kunnan alueella (ks. liite 1). 1 HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunnan perusturvan toimiala pyytää tarjoustanne: 1) perusterveydenhuollon viikonloppupäivystyksen tuottamisesta ja 2) puitejärjestelynä virka-aikaisen lääkärityövoiman täydennystarpeen tuottamisesta. Tarjouksen voi antaa joko toiseen tai molempiin edellä mainittuihin ja tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvattuihin palvelukokonaisuuksin. Palvelut tuotetaan väestön ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti noudattaen hyvää hoito- ja palvelukäytäntöä sekä kansallisia ja kunnan sisäisiä ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan katkottoman palvelun 100- prosenttisella toimitustakuulla kaikilta osin. 1.1 Palveluntuottajan velvoitteet päivystyksen osalta Tämä tarjouspyyntö lähtee siitä olettamuksesta, että palveluntuottaja järjestää päivystyksen toiminnan huomioiden seuraavat reuna-ehdot: päivystysyksikön vastuuhenkilön tulee olla yleislääketieteen erikoislääkäri käyntimäärät vuositasolla (2010) ovat olleet 4750 käyntiä. Palveluntuottajan tulee ottaa huomioon käyntimäärien mahdollinen nousu vertailuperusteissa luvattujen seikkojen kohdalla.

2 TARJOUSPYYNTÖ 2/11 Terveyskeskuspäivystyksen potilasvastuiden ehdottomat vähimmäisvaatimukset: Terveyskeskuspäivystys huolehtii kaikista sairaankuljetuksen kuljettamista potilaista. Terveyskeskuspäivystyksessä hoidetaan päivystyshoitoa tarvitsevat potilaat (B, C, D). Virka-aikana terveysasemat huolehtivat pääasiassa E-luokitelluista potilaista, kuitenkin niin että päivystykseen hakeutunut E-ryhmäläinen hoidetaan päivystyksessä. Päivystyksen saatavuuden ja jatkohoitojen suhteen vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat: Kaikki päivystykseen hakeutuvat potilaat saavat hoidon. E-luokiteltujen potilaiden lääkärin hoitoon pääsy toteutuu alle 3 tunnissa 80%:sti ja aina alle 4 tunnissa (100%). Kaikkien tämän hankinnan piiriin kuuluvien potilaiden kohdalla noudatetaan päivystyksessä kansallisesti käytössä olevaa Triagea. Palveluntuottajan tulee ottaa huomioon, että päivystyksen seurantapaikoilla olevat potilaat tulee päivittäin kotiuttaa tai siirtää jatkohoitoon järkevän hoidon porrastuksen ja hyvän hoitokäytännön periaatteiden mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa siitä, että siirtyvät potilaat ovat asianmukaisesti tutkittu ja riittävät diagnostiset tutkimukset tehty ennen siirtoa. Päivystyksessä on 6 seurantapaikkaa. Palveluntuottajan tulee suunnitella potilaan hoito ja hoitoprosessi siten, että seurantapaikat ovat riittävät. Lääkärit (sekä päivystys että virka-aikaiset) Palveluntuottajan sopimuksen piirissä käytettävien lääkäreiden tulee olla lääkäreiden ammatinharjoittamisesta ja pätevyydestä säätävän Suomessa voimassaolevan lain ja asetuksen velvoitteiden täyttäviä lääkäreitä tai lääkäriksi opiskelevia. Päivystävällä lääkärillä tulee olla saatavilla jatkuvasti riittävät konsultaatiomahdollisuudet. Lääkärillä tulee olla hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito sekä kyky palvella asiakkaita myös ruotsin kielellä. Lääkärin on esitettävä tarvittaessa selvitys kielitaidon osoittamiseksi. Palveluntuottajalla tulee olla toimiva varalääkärijärjestelmä siten, että palveluntuottaja pystyy vastamaan hoidon saatavuudesta sovittuina aikoina. Palveluntuottajan vastuulle

3 TARJOUSPYYNTÖ 3/11 tulee lääkäreiden toiminta kokonaisuudessaan mukaan lukien lääkäreiden työnjohto ja lääkärien toiminnan kehittäminen. Tarjouksen tekijän tulee esittää arvionsa tässä asiakirjassa kuvatun toiminnan vaatiman lääkärimiehityksen laajuudesta (ks. liite 1). Lääkäritoiminnan vastuuhenkilönä ja yhdyshenkilönä tilaajaan nähden toimii palveluntuottajan nimeämä yhdyshenkilö. Yhdyshenkilön tulee osallistua tilaajan nimeämiin yhteistoimintapalavereihin tilaajan määrittämässä laajuudessa. Vastuuhenkilöltä edellytetään vähintään yleislääketieteen erikoislääkärin tutkintoa, sekä kokemusta päivystystoiminnasta, potilasohjauksesta, kouluttamisesta ja johtamistehtävistä. Palveluntuottajan lääkäreillä on oltava tehtävän edellyttämä riittävä osaaminen ja kokemus. Tilaajalla on viime kädessä oikeus arvioida, onko palveluntuottajan tarjoamalla lääkärillä tehtävän edellyttämä osaaminen ja tarvittaessa oikeus velvoittaa palveluntuottajaa vaihtamaan tämän tarjoama lääkäri. Palveluntuottajan huolehtii työntekijöidensä perehdyttämisestä Kirkkonummen terveyskeskuksen toimintaan tilaajan toimittaman materiaalin pohjalta. Tilaaja päivittää materiaalin tarpeen mukaisesti. 1.2 Tilaajan velvoitteet Tilaaja vastaa päivystyksen hoitajien ja avustavan henkilöstön toiminnasta kokonaisuudessaan, mukaan lukien kaikki työnantajavelvoitteet sekä työnjohto ja toiminnan kehittäminen. Tilaaja vastaa hoitohenkilökunnan ja avustavan henkilöstön sijaistuksista ja sijaistuksen kaikista kustannuksista. Tilaaja vastaa tekstinkäsittelypalvelujen, konekirjoituspalvelujen, potilastietojen tallentamisen (sanelujen purku ja mahdolliset muut konekirjoitustyöt ja tekstinkäsittelytyöt) järjestämisestä ja kustannuksista. Potilaskertomustekstien tulee olla saneltuna työvuoron päättyessä. Käynnit tilastoidaan potilastietojärjestelmään tilaajan käytäntöjen mukaisesti. Tilastoinnin oikeellisuudesta vastaa palveluntuottaja. 1.3 Vastuunjako kustannuksista Palvelut tulee tuottaa Kirkkonummen terveyskeskuksessa sijaitsevissa perusterveydenhuollon päivystystiloissa. Tilat ovat kokonaisuutena ajanmukaiset ja ne on suunniteltu

4 TARJOUSPYYNTÖ 4/11 päivystystä varten. Tilat, välineet ja laitteet luovutetaan palveluntuottajan käyttöön korvauksetta tämän tarjouspyynnön mukaisten palvelujen tuottamiseksi. ATK-laitteet luovutetaan palveluntuottajan käyttöön veloituksetta tilaajan toimesta. Niiden huollosta ja uusimisesta vastaa tilaaja. Sairaskertomusten yms. postituskuluista vastaa tilaaja. Toimistopalvelujen kustannuksista vastaa tilaaja kaikilta osin. Vaatehuollosta ja vaatteistoista vastaa tilaaja Potilastietojärjestelmä (Pegasos ja Navitas) Potilastietojärjestelmä ATK-laitteineen ja laitehuoltoineen on Kirkkonummen kunnan vastuulla. Pegasos- potilastietojärjestelmä on palveluntuottajan käytettävissä sopimuskauden ajan. Palveluntuottajalle annetaan käyttöön käyttäjätunnuksia siten, että palveluntuottaja vastaa tietosuojalomakkeiden täyttämisestä ja allekirjoituksista asianmukaisesti. Palveluntuottaja vastaa tietosuojan toteuttamisesta tilaajan ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa vuokralääkäreiden kouluttamisesta ja perehdyttämisestä tietojärjestelmien käyttöön ja siihen liittyvistä kustannuksista (suorat koulutuskustannukset sekä koulutuksessa olevien henkilöiden mahdolliset sijaiskustannukset). Lisäksi palveluntuottaja vastaa siitä, että potilastiedot joko sanellaan purettavaksi tai kirjataan suoraan tietojärjestelmään Laitteet ja ohjelmat ATK-laitteiden, ohjelmien ja kiinteiden puhelinten hankinnasta ja ylläpidosta vastaa tilaaja (esim. tietokonekeskusyksiköt, näytöt, kopiokoneet, tulostimet ym. vastaavat laitteet sekä tarvittavat internet-yhteydet). Tilaaja vastaa vuokralääkärin matkapuhelimen hankinta- ja ylläpito- ja käyttökustannuksista Muut kustannukset Palveluiden tuottaja vastaa henkilökuntansa kaikista työpaikka-, jatko- ja täydennyskoulutusmenoista ml. matka- ja osallistumismaksut sekä sijaiskustannukset. Palveluntuottaja vastaa oman henkilökuntansa ravitsemuspalveluista.

5 TARJOUSPYYNTÖ 5/ Laboratorio- ja kuvantamispalvelut Päivystysaikoina laboratorio- ja kuvantamispalveluita ei ole käytettävissä. Tilaajalla on röntgenissä käytössä digikuvausjärjestelmä ja perusterveydenhuollossa röntgenkuvat katsotaan omalta työasemalta Navitas-viitetietojärjestelmän kautta. HANKINTAMENETTELY JA HANKINTAEHDOT Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla (HILMA) Kyseessä on EU -kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Tarjotun palvelun tulee olla tarjouspyynnön asiakirjojen sisällön mukaisia. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. Osatarjouksen voi jättää joko päivystyslääkäripalveluihin tai virka-aikaiseen lääkäripalveluun. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Kirkkonummen kunnalla on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tarjousta tai keskeyttää hankinta, mikäli tarjotun palvelun hinta ylittää sille varatun määrärahan. Tilaaja ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. 2 TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUS SEKÄ TARJOUSTEN VERTAILU 2.1 Tarjousten käsittely Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous voidaan hylätä. Tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä mm. silloin kun siihen ei sisälly vaadittuja tietoja ja liitteitä. Tarjoaja, joka ei täytä vaadittuja teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä, voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois. Myöhästynyttä tarjousta ei oteta tarjouskilpailussa huomioon. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä olevat ehdot. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan arviointiryhmän toimesta kolmessa vaiheessa: - Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten vertailu

6 TARJOUSPYYNTÖ 6/ Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajien kelpoisuutta arvioidaan liitteessä 1 ilmoitettujen vaatimusten mukaisesti. Hankintalain 71 :n mukaisesti tarjouskilpailusta tulee sulkea pois sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. 2.3 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tässä vaiheessa tarjouksia arvioidaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavilta palveluilta edellytetään. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja siinä mainittuja vaatimuksia. Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä, tai se on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. 2.4 Tarjousten vertailu Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjottavalle palvelulle ja tarjouksen muodolle asetetut kelpoisuusehdot. Valintakriteerinä sekä päivystys- että virka-aikaisissa lääkäripalveluissa on hinta. Tarjoushinta 1) päivystyspalveluissa on viikonlopun perushinta yhteenlaskettuna arkipyhäpäivän tuntihinnan kanssa. 2) virka-aikaisessa lääkärityössä tuntihinta. Mikäli päivystyslääkäripalveluissa on jätetty kaksi tarjousta, joilla on täsmälleen sama hinta, voidaan valita toimittajaksi se, jolla todetaan olevan paremmat edellytykset ja laatukuvaukset palvelun toteuttamiseksi. Virka-aikaisessa lääkäripalvelussa puitejärjestely tarkoittaa sitä, että kaikilta tarjouspyynnön ehdot täyttäneiltä palveluntuottajilta voidaan tilata palvelua siten, että halvimman tarjoajan mahdollisuus tarjota lääkäri selvitetään ensin jne.

7 TARJOUSPYYNTÖ 7/11 3 TARJOUSHINTA JA HINNAN TARKISTUS Palvelu on arvonlisäverollista työvoiman vuokrauspalvelua. Päivystyspalvelu: Hinta ilmoitetaan kiinteänä viikonlopun päivystyshintana ja arkipyhäpäivän tuntihintana. Esimerkiksi juhannus veloitetaan siten, että perjantain tunnit 8 16 veloitetaan tarjotulla tuntihinnalla. Joulun lakisääteisten vapaapäivien osalta perjantain klo 16 ja sunnuntain klo 22 väliset tunnit menevät tarjotun viikonloppuhinnan mukaisesti ja muihin päiviin tai aikoihin osuvat tunnit tuntihinnoilla. Normaalin arkipyhäpäivän työaika on Vertailuhinta muodostuu siten, että päivystysviikonlopun hintaan lisätään arkipyhäpäivän (klo 8-22) tuntihinta. Molemmat palvelukokonaisuudet: Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa liite 3 eli hintalomake, jota ei saa muuttaa millään tavoin. Erillisiä kustannuksia kuten esimerkiksi laskutus- ja toimistokuluja, matkoja, palveluntuottajalle palveluntuottamisesta aiheutuvia veroja tms. ei hyväksytä, niiden tulee sisältyä annettuun kokonaisvuosihintaan. Tarjoushinta päivystyspalveluihin on kaksi eri hintaa (koko viikonloppu ja arkipyhän tuntihinta) sekä virka-aikaisessa pelkkä tuntihinta ja ne annetaan arvonlisäverottomana. Tarjouksessa esitetyn hinnan tulee olla kiinteänä voimassa saakka. Optiokaudella hinnantarkistusesitys seuraavaa vuotta koskien on toimitettava kirjallisena sopijapuolelle viimeistään edellisen vuoden elokuun loppuun mennessä. Tämän määräajan jälkeen tulleita hinnantarkistusesityksiä ei käsitellä. Hinnantarkistusesityksen perusteena on alan yleisessä kustannusrakenteessa tapahtuvat olennaiset muutokset ja hinnan korotus voi olla enintään 2 % edellisen vuoden kokonaisvuosihinnasta ja korkeintaan ko. ajankohdan edellisen elinkustannusindeksin vuosimuutoksen suuruinen. Hinnantarkistusesitykseen on sisällytettävä selvitys niistä muutoksista, joita kustannusrakenteessa on tapahtunut. Uudet hinnat tulevat voimaan, kun niistä on sovittu, kuitenkin aikaisintaan seuraavan vuoden alusta. 4 ALIHANKKIJAT Palvelutuottaja ei saa käyttää alihankkijoita.

8 TARJOUSPYYNTÖ 8/11 5 HANKINTASOPIMUS Kirkkonummen perusturvan tehtyä hankintapäätöksensä, osapuolten välille tehdään määräaikainen sopimus, joka on voimassa asti. Hankintalain mukaan hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi. Päivystyspalveluita koskeva sopimus on kummankin osapuolen allekirjoitettava mennessä. Mikäli tarjouskilpailun voittanut toimittaja ei allekirjoita sopimusta edellä mainittuun päivämäärään mennessä, tilaaja varaa oikeuden tehdä sopimuksen tarjouskilpailussa voittaneen toimittajan sijaan tarjouskilpailussa toiseksi tulleen toimittajan kanssa ja tilaajalla on oikeus saada tarjouskilpailun voittaneelta toimittajalta sakkoa tarjoamastaan viikonloppupäivystyksen hinnasta sopimuksen viivästymisen vuoksi. Tilaajan ja palveluntuottajan välinen sopimus tulee osapuolia sitovaksi, kun osapuolet ovat ne allekirjoittaneet. Päätös ja sopimus eivät kuitenkaan sido tilaajaa ennen kuin on selvinnyt, käyttääkö toimivaltainen toimielin asiassa kuntalain mukaista otto-oikeutta. 6 SOPIMUSEHDOT Tarjoajan on tutustuttava huolellisesti liitteen nro 4 a ja b sopimusehtoihin. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia. Tarjoaja ei voi esittää omia sopimusehtoja tarjouksessaan. Muita kuin tarjoushintaan vaikuttavia sopimusehtokohtia voidaan täsmentää sopimusneuvotteluissa. Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Muilta osin noudatetaan Kirkkonummen kunnan yleisiä hankintaohjeita sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009 Palvelut (saatavilla ja kunnan internetsivuilla). 7 VIRKAVELVOLLISUUTTA VAATIVIEN TEHTÄVIEN HOITO Tehtäviin, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä, voi käyttää ainoastaan virassa toimiva henkilö. Palveluntuottaja voi tehdä lain sallimissa rajoissa virkavelvollisuutta vaativia tehtäviä.

9 TARJOUSPYYNTÖ 9/11 8 VAKUUTUKSET Palveluntuottajalla tulee olla potilasvakuutus. Vakuutusyhtiön todistus potilasvakuutuksesta tulee toimittaa tilaajalle viimeistään ennen sopimuksen allekirjoitusta. Palveluntuottajalla on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa kaikki palvelun tuottamisessa asiakkaalle, tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Todistus vastuuvakuutuksesta on toimitettava tilaajalle viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista. Lisäksi palveluntuottajalla on oltava lakisääteiset tapaturma- ja vahinkovakuutukset. 9 MAKSUEHTO JA LASKUTUS Maksuehdon on oltava vähintään 21 päivää netto. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Laskutus on kuukausittain jälkikäteen. 10 LAADUNVALVONTA JA RAPORTOINTI Tilaajan vastuuhenkilöt tulevat erilaisin laadunvalvontamenetelmin seuraamaan palveluntuottajan toimintaa niin asiakkaiden hoidon ja palvelun kuin myös laskutuksen oikeellisuuden osalta. Hankintayksikkö kerää materiaalia kunnan järjestelmän kautta laadunvalvontaa varten. Palveluntuottaja toimittaa erikseen sovitut raportit tilaajalle. 11 POIKKEUSOLOJEN VALMIUS Palveluiden tuottaja sitoutuu noudattamaan kunnan valmiussuunnitelmaa ja muita ohjeita sekä ohjeistamaan henkilökuntansa näiden varalle. Palveluiden tuottaja laskuttaa tilaajaa erikseen normaaliolojen erityistilanteissa tai poikkeusoloissa suoritetusta ylimääräisestä työstä aiheutuneista kustannuksista, ja tästä aiheutuvia kustannuksia ei saa huomioida tarjoushinnassa. Ylimääräisen työn sisällöstä, laajuudesta ja kustannuksista sovitaan yhteisissä neuvotteluissa ja kustannukset hyväksytään perusturvalautakunnassa. 12 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Sitova allekirjoitettu suomenkielinen kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa perusturvan kirjaamoon klo 12:00 mennessä. Li-

10 TARJOUSPYYNTÖ 10/11 säksi kelpoisuusehdot- ja hintalomake on toimitettava sähköpostin liitetiedostona viimeistään samaan ajankohtaan mennessä osoitteeseen Kirjaamon osoite: Perusturvan kirjaamo Tarjouskuoren päällä on oltava merkintä: "Tarjous Lääkäripalvelut". Lisäksi kuoressa on ilmoitettava tarjoavan yrityksen nimi ja osoite. Tiedostoversiossa tulee olla tarjouspyynnöstä kelpoisuusehdot lomake (liite nro 1) ja hintalomake (liite nro 3) täytettynä Word-tiedostomuodossa. Tarjouksen tiedostoversiossa ei tarvitse olla muita kirjalliseen versioon pyydettyjä liitteitä esimerkkinä luottotietolomake. Mikäli paperimuotoisen tarjouksen ja tiedostomuotoisen tarjouksen välillä on ristiriitaa, on paperimuotoinen tarjous ensisijainen. Hintalomakkeeseen (liite nro 3) tarjoaja kirjoittaa tarjoushinnan sekä tarjoajan sähköpostiosoitteen hankintapäätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten. Sitovien tarjousten on oltava voimassa saakka. Myöhästyneitä, ilman vaadittuja liitteitä toimitettuja tai allekirjoittamattomia tarjouksia ei käsitellä. Tarjouskirjeeseen saa sisällyttää vain ko. tarjouspyyntöön liittyviä asiapapereita. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on laadittava erilliseen Wordtiedostoon ja lähetettävä klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Tarjoaja on velvollinen tutustumaan vastauksiin ja tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtyihin tarkennuksiin, jotka julkaistaan Kirkkonummen kunnan internetsivuilla osoitteessa: Mikäli tarjouspyyntöön ei ole saapunut kysymyksiä, siitä ei erikseen ilmoiteta. Tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Liikesalaisuudet tulee ilmoittaa erillisellä liitteellä (hinta ei voi olla liikesalaisuus). Julkisuuslain nojalla tarjouksia pyytävälle viranomaiselle kuuluu päätöksen tekeminen tarjouksen julkisuudesta ja liikesalaisuuksista. KIRKKONUMMEN KUNTA

11 TARJOUSPYYNTÖ 11/11 Liisa Ståhle perusturvajohtaja LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 a Liite 4 b ehdottomat vaatimukset (palautettava) kuvaus toiminnan nykytilasta hintalomake (palautettava) päivystyspalvelujen sopimusluonnos virka-aikaisen lääkäripalvelun sopimusluonnos

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot