Sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto Projektiraportti Helmikuu 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto Projektiraportti Helmikuu 2007"

Transkriptio

1 Sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto Projektiraportti Helmikuu 2007 Liisa Klemola Terveyshallinnon ja talouden laitos Irmeli Luukkonen Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

2 1 Pilotin tausta, lähtökohta ja tavoite Pilotin eteneminen Pilotin tuotokset Arviointia sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto pilotista... 9 Kuviot Kuvio 1. ActAD malliin pohjautuva rikastettu kaavio lääkärinkierrosta... 5 Taulukot Taulukko 1. Osaston päivärytmin nykytila: Toimintakokonaisuus (klo 7 16)... 6 Liitteet Liite 1. Muistio suunnittelukokouksesta...11 Liite 2. Keuhkokuumepotilaan palveluprosessin nykytila...12 Liite 3. Eturauhasen höyläys potilaan palveluprosessin nykytila...13 Liite 4. Osaston toiminnat seinätaululla...14 Liite 5. Fysioterapeutin päivän kulku...15 Liite 6. Mirandan käyttöönotto KYSin keuhko osastolla fysioterapeutin työnkulun näkökulmasta...16 Liite 7. Käyttöönottoon liittyviä asioita...19 Liite 8. Mentoripaketti...23

3 3 1 Pilotin tausta, lähtökohta ja tavoite ZipIT tutkimushankkeen tämän pilotin lähtötilanteessa erikoissairaanhoidon organisaatiossa oltiin valmistautumassa sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Sähköinen potilastietojärjestelmä oli otettu jo aikaisemmin käyttöön poliklinikoilla, ja pilotointivaiheen jälkeen se oltiin ottamassa käyttöön kaikilla vuodeosastoilla ja diagnostisilla erikoisaloilla vuoden 2007 loppuun mennessä. Sähköinen potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön porrastetusti, aluksi kahdella vuodeosastolla. ZipIT työryhmä kutsuttiin työskentelemään näiden kahden pilottiosaston kanssa. Työskentelyn tavoitteena oli ottaa huomioon ja suunnitella etukäteen toiminnan muutosta, jonka uuden tietovälineen käyttöönotto osastoilla mahdollistaisi. Molemmilla osastoilla porrastetusti toteutetuista käyttöönotoista kertyi kokemusta, hyviä käytäntöjä sekä työkaluja, joita voitiin hyödyntää käyttöönotoissa muilla osastoilla. Osastojen henkilökunnan ja kouluttajien väliseen yhteistyöhön haettiin uusia toimintatapoja ja apuvälineitä, joita voitaisiin hyödyntää käyttöönottokoulutuksessa ja joiden avulla osastojen henkilökunta voisi myös itsenäisesti valmistautua muutokseen. Osastoilla oli valittu muutama henkilö mentoreiksi, jotka koulutettiin muuta henkilökuntaa aikaisemmin potilastietojärjestelmän käyttöön ja joiden tehtävänä oli osallistua valmisteluun ja toimia tukena muulle henkilökunnalle käyttöönottovaiheessa. Pilotin aikana ZipIT työryhmä tuotti Miranda kouluttajien ja mentoreiden apuvälineeksi mentoripaketin rungon edelleen kehitettäväksi. Mentoripaketin tarkoituksena oli tukea osastojen henkilökuntaa ja kouluttajia haastavassa työssä näiden muutosten suunnittelussa jo ennen varsinaista käyttöönottoa.

4 4 2 Pilotin eteneminen Yhteistyö Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) kanssa aloitettiin suunnittelukokouksella (muistio Liite 1), jossa käytiin läpi KYSin odotukset ZipIT tutkimushankkeelta. Sairaalan Mirandan käyttöönotosta vastaavilla henkilöillä oli toiveena saada jotain konkreettista työvälinettä potilastietojärjestelmän aiheuttaman toiminnan muutoksen suunnittelussa. Pilottiin osallistuvat ZipIT työryhmän jäsenet kävivät esittäytymässä potilastietojärjestelmää pilotoivilla kahdella vuodeosastolla. Yhteistyö aloitettiin mallintamalla kahden, potilastietojärjestelmän käyttöönottoon osallistuvan pilottiyksikön tyypillisimmän asiakasryhmän, keuhkokuume ja eturauhasen höyläyspotilaan palveluprosessit. Molemmat yksiköt valitsivat itse potilasryhmän, jonka palveluprosessin nykytila kartoitettiin haastattelemalla yksikön henkilökuntaa. Tällä haluttiin saada selville, mitkä ammattiryhmät osallistuvat yksikössä potilaan hoitoon. Lisäksi selvitettiin, mihin asiakkaan hoitojaksolla muodostuva tieto tallennetaan ja mitä jo aiemmin syntynyttä tietoa tarvitaan. Samalla kartoitettiin, mitä tietovälineitä (esimerkiksi paperinen sairauskertomus, perinne järjestelmät tietokoneella) asiakkaan hoitojakson aikana tarvitaan. Tietovälineet kuvattiin vuokaavioihin. Kaaviot tarkistutettiin haastatteluihin osallistuneilla, jotta päästiin yhteiseen ymmärrykseen. Kaavioihin tehtiin pieniä korjauksia, jonka jälkeen kaaviot katsottiin vielä kerran yhdessä haastateltujen kanssa (Liite 2 ja 3). Asiakasprosessien ja niissä tarvittavan tiedon ja tietovälineiden kartoittamisen jälkeen haastateltiin yksiköissä eri henkilöstöryhmiä (sairaanhoitaja, fysioterapeutti, osastonsihteeri, lääkäri) ja havainnoitiin työprosesseja yksikön toiminnan yleiskuvan saamiseksi henkilökunnan näkökulmasta. Haastateltavat henkilöt ja havainnoitavat prosessit valittiin siten, että ne edustivat yksikön toimintaa mahdollisimman moniammatillisesti ja kattavasti. Haastatteluihin ja havainnointeihin osallistui useita tutkijoita kerrallaan. Esimerkiksi lääkärinkiertoa oli havainnoimassa ZipIT ryhmän neljä henkilöä ja jokaisella oli oma havainnointialueensa, esimerkiksi kuka kirjaa ja mitä tietovälineitä käytettiin. Lisäksi ZipIT työryhmälle järjestettiin koulutusta potilastietojärjestelmän käyttöön, jotta työryhmä pystyi ymmärtämään järjestelmän toimintaa.

5 5 Henkilökunnan haastattelut kirjoitettiin auki. Haastatteluissa ja havainnoinneissa kerätty tieto analysoitiin. Yksikön toiminnan kokonaisuutta ja niihin liittyviä tietovälineitä havainnollistettiin seinätaulutekniikan (Liite 4), taulukoiden ja kaavioiden avulla, esimerkkinä kuva lääkärinkierrosta (Kuvio 1). Eri toimijoiden päivänkulusta piirrettiin vuokaaviota, esimerkkinä fysioterapeutin päivä (Liite 5) sekä koottiin taulukko (Liite 6) fysioterapeutin käyttämistä tiedoista ja välineistä. Kun nykyinen toiminta ja tietovälineet oli kuvattu, nimettiin ne tehtäväkokonaisuudet, joihin tuleva potilastietojärjestelmän käyttöönottoon vaikuttaa. Muuttuvien tehtäväkokonaisuuksien kartoittamiseen käytettiin apuna myös yksiköissä pidettyjä työpajoja, joihin osallistuivat mentorit sekä yksikön henkilökuntaa. Päivitys Sairaanhoitaja Nettimemo Nettimemotuloste Sairaanhoitaja Aamu,ilta, ja yövuoro Sokeri Lääkäri Sairaanhoitaja Potilas Lääkäri PFE Saturaatio Keskustelu Havainnointi Lab. hoitaja Potilas Toiminta: Laboratorio Multilab PACS Lääk. Sh Os.siht. Aikaisemmat KYS käynnit (poli, osastot) Seurantalaitteen tulosten purku Potilaskansio Muistilaput Kooste osaston potilaiden tilanteen seurannasta Toiminta: Lääkärin kierto Kannettava Päätös potilaiden tarvittavista toimenpiteistä ja jatkohoidoista Lääkäri Pyyntö, ajanvaraus määräys Potilaskansio Sairaanhoitaja toimiston tussitaulu Potilas Toiminta: Röntgen Potilas Fys. ter. Toiminta: Fysioterapia Kuvio 1. ActAD malliin pohjautuva rikastettu kaavio lääkärinkierrosta. Haastatteluilla ja havainnoinneilla saatu aineisto analysoitiin ja tiedot taulukoitiin osaston päivärytmin nykytilan kuvaukseksi (Taulukko 1), jossa ovat mukana kaikki toimijat sekä toimijoiden työpäivän kulku (klo 7 16), osatoiminnat aikajärjestyksessä ja suhteessa toisiinsa. Tämä nykytila oli siis yhteenveto osaston toiminnasta. KYSin Miranda työryhmän palautteen

6 6 mukaan taulukosta sai helposti selville yleiskuvan koko osaston toiminnasta yhdellä silmäyksellä. Taulukko 1. Osaston päivärytmin nykytila: Toimintakokonaisuus (klo 7 16) Kello Lääkäri Sairaanhoitaja Osastonsihteeri Konekirjoittaja Fysioterapeutti 7.00 Aamumeeting Yöhoitajan raportti Palaveri fysiatrian osastolla työnjako Eiliseltä jääneiden määräyksien kirjaus 8.00 Lääkkeiden valmistelu ja jako Saapuu keuhko osastolle Kiertokärryjen valmistelu 9.00 Lääkärinkierto Uusien potilaiden paperit Kiireisien saneluiden purku Määräykset Määräysten ja pyyntöjen toteutus Jatkohoitotoimenpiteet Päivämeeting Tutkimukset Kotiutukset Toimenpiteet Ajanvaraukset Puhelinkontaktit aikojen siirrot potilaskyselyt Saneluiden kirjaaminen Korjautukset lääkärillä Konsultaatiot Hoitajien raportti Kotiutukset Sanelut Todistukset Hoitajakonsultaatiot Kyydit Hoitotuntien kirjaaminen laskutusta varten ZipIT työryhmä ja KYSin Mirandan käyttöönotosta vastaavat henkilöt pitivät tässä vaiheessa suunnittelukokouksen, jossa tarkennettiin pilotin tavoitteita. Keskustelun ja ZipITin työryhmän pohdiskelun jälkeen päädyttiin laajentamaan vuodeosastojen toiminnan tarkastelua useampiin asiakasryhmiin. Näin jo aiemmin kartoitetut asiakasprosessit saatiin linkittymään henkilökunnan työprosesseihin. Samaan aikaan kartoitettiin myös yhteistyön välineitä, työtapoja ja yksiköiden erityispiirteitä. Eri ammattiryhmien välisen yhteistyön väline voi olla esimerkiksi kanslian viestitaulu, johon kirjattiin kotiutuvien ja fysioterapiaa tarvitsevien asiakkaiden nimet. Tältä viestitaululta osastosihteerit saivat tiedon vapautuvista vuodepaikoista ja fysioterapeutti näki työpäivälle suunnitellut asiakkaat. Yksikön erityispiirre on muun muassa lukuisten kontrollimittausten (verenpaine, pulssi ja erikoisalaan liittyvät erityismittaukset) merkitseminen erillisille lomakkeille. Haastatteluin ja havainnoinnein kerätyn aineiston työstämisen jälkeen työryhmä totesi, että käytettävissä olevin resurssein ei ole mahdollista mallintaa kattavasti molempien pilottiosas

7 7 tojen (vuodeosasto 1 ja 2) nyky ja tavoitetiloja sekä suunnitella toimenpiteitä tavoitetilojen saavuttamiseksi. Työryhmän keskustelujen perusteella päädyttiin kohdistamaan huomio vuodeosasto 1:n niihin toimintoihin ja tietovälineisiin ja tietoon, jotka muuttuvat potilastietojärjestelmän tullessa käyttöön. Näitä asioita havainnollistettiin seinätaulutekniikan avulla (Liite 6) Työryhmässä nousi esille asioita (esimerkiksi kuka tulostaa arkistoitavan hoitokertomustekstin), jotka on sovittava yksiköissä ennen käyttöönottoa. Lisäksi tuli esille asioita (esimerkiksi yhtenäistettävä nestevuorokauden vaihtumisaika eri yksiköissä), jotka on sovittava organisaation tasolla. ZipIT työryhmä osallistui vuodeosastolla 1 myös laitekartoitukseen, jossa KYSin tietohallinnon edustajien avulla käytiin läpi nykyisten tietokoneiden sopivuus potilastietojärjestelmän aiheuttamiin vaatimuksiin. Lisäksi suunnniteltiin tietokoneiden paikat ja ehdotettiin, että osaston käytävälle sijoitettaisiin kaksi tietokonetta, joita henkilökunta voisi hyödyntää esimerkiksi lääkärinkierron aikana. Vuodeosastolla 1 järjestettiin kaksi työpajaa, joissa pohdittiin mitkä toiminnot muuttuvat, kun osasto ottaa käyttöön potilastietojärjestelmän. Samalla pohdittiin kuinka toimintaa voidaan muuttaa, esimerkkinä lääkärinkierron määräysten toteuttaminen. Työpajoihin osallistui sairaanhoitajia, osastonsihteereitä ja fysioterapeutti. KYSin Mirandan käyttöönotosta vastaavat henkilöt ja ZipIT työryhmä kokoontuivat tilannekatsaukseen ja pohdittiin yhdessä vielä kerran millaiseen ohjeistusta tarvitaan. Päädyttiin siihen, että työryhmä tuottaa yhteistyöorganisaation käyttöön ja edelleen työstettäväksi Mentoripaketin, joka toimii yhtenä käyttöönottoon valmistautumisen apuvälinenä osastoilla. Mentoripaketissa kuvataan ja ohjeistetaan mitä asioita osastoilla tulisi ottaa huomioon ennen käyttöönottoa ja miten osaston henkilökunta voi koulutuksen lisäksi valmistautua järjestelmän käyttöönottoon mentorien opastuksella. Lisäksi listattiin Miranda työryhmälle käyttöönotton yhteydessä huomioitavia asioita (Liite 7). ZipIT työryhmällä ja KYSin Miranda vastuuhenkilöillä oli kaiken kaikkiaan viisi tapaamista, joista kolme oli suunnittelupalaveria ja kaksi mentoripaketin esittelyä. Osastoilla käytiin tutustumassa toimintaan, haastattelemassa ja havainnoimassa 11 kertaa, työpajoja pidettiin kaksi ja mentoripakettia esiteltiin kerran.

8 8 3 Pilotin tuotokset Mentoripaketin (Liite 8) tarkoituksena oli tarjota osastoille työvälineitä valmistautumiseen Mirandan käyttöönottoon. Tavoitteena oli tukea mentoreiden roolia osastoilla suunnannäyttäjinä ja keskustelun herättäjinä työtapojen ja kirjauskäytäntöjen suhteen. Lisäksi tavoitteena oli tarjota apuvälineitä käyttöönottoon valmistautumiseen esimerkein, listojen, ja toimintatarinan avulla. Näiden apuvälineiden käyttöön kirjoitettiin ohjeet. Ohjeissa kuvattiin esimerkiksi, kuinka toimintatarinan ja esimerkkipotilaan kansion avulla voidaan etsiä toimintakokonaisuuksia, joihin sähköisen järjestelmän käyttö tuo muutoksia. Lisäksi mentoripaketin tarkoituksena oli auttaa osastojen henkilökunnan ja kouluttajien haastavaa työtä näiden muutosten suunnittelussa jo ennen varsinaista käyttöönottoa, jotta pulmatilanteita tulisi käyttöönoton aikana ja sen jälkeen mahdollisimman vähän. Mentoreiden rooli korostuu erityisesti tehtävien aloittamisessa ja muun henkilökunnan aktivoimisessa. Osaston mentorit ovat kehitysprosessin toteuttamisessa esimerkkinä ja suunnannäyttäjinä. Tärkeintä on saada keskustelu käyntiin ja kaikki osaston henkilöt osallistumaan osastoa koskevien asioiden päättämiseen. Mentoripaketti käytiin esittelemässä KYSillä Mirandan käyttöönotosta vastaaville henkilöille ja sitä tarkennettiin toiveiden mukaan. Muutosten jälkeen mentoripaketti käytiin vielä läpi ja yhdessä KYSiläisten kanssa suunniteltiin, kuinka pakettia hyödynnetään käytännössä. Lisäksi mentoripaketti esiteltiin Mirandaa pilotoivan toisen vuodeosaston henkilökunnalle. KYSin Mirandan käyttöönotosta vastaavat muokkasivat ZipITin tuottaman Mentoripaketin osaksi jokaiselle osastolle jaettavaa mentoreille tarkoitettua koulutuspakettia. Tarkoituksena oli, että mentoripaketti elää ja kehittyy KYSin tarpeiden mukaisesti käyttöönottoprojektin edetessä. Mentoripaketin tarkoituksena oli siis ohjeistaa henkilökuntaa pohtimaan yhdessä kuinka Mirandan kanssa toimitaan. Mirandan myötä muuttuvia toimintoja ovat esimerkiksi hoitotyön kirjaaminen ja lääkärinkierron määräysten toteuttaminen.

9 9 4 Arviointia sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto pilotista Miranda vastuuhenkilöiden kanssa sovitut tapaamiset toteutuivat suunnitellusti ja tapaamisissa selvennettiin aluksi epäselviltä tuntuvia tavoitteita. Tapaamisissa henkilökuntaa oli mukana vaihtelevasti osaston tiukan päivärytmin ja henkilöstövajauksen vuoksi. Tapaamisiin osallistui pääasiallisesti hoitohenkilökuntaa ja osastonsihteereitä. Lääkäreitä tavattiin lääkärinkierron havainnontien yhteydessä. Näin koko henkilökunnan yhteinen näkemys toiminnan muuttumisesta ja sen tarpeellisuudesta saattoi jäädä yksipuoliseksi. KYSin puolelta toivottiin, että ZipIT työryhmä seuraisi kuinka käyttöönotto ja toiminnan kehittäminen etenee ja tukitapaamisia mentoripaketin luovuttamisen jälkeen Miranda vastuuhenkilöiden kanssa on pidetty kaksi kertaa, joista toinen vuoden 2007 puolella. Tapaamisissa keskusteltiin käyttöönoton edistymisestä. Käyttöönotot ovat edenneet hyvin ja alkuaikojen ongelmiin (tekniset asiat mm. tulostimien asennukset omilla tunnuksilla ja toimintaprosessit mm. kuka tekee mitä, sekä kirjaamisohjeet riittävän tarkalle tasolle) osataan varautua ennen käyttöönottoa. KYSiltä saadun palautteen perusteella ZipIT yhteystyön avulla toiminnan suunnittelu selkiytyi mentoripaketin avulla ja siten tavoitteet yhteistyöstä toteutuivat hyvin. Mentoripaketti tuki toiminnan kehittämistä toimintatarinoiden ja tehtävätaulukkojen avulla. Kun tulevaa toimintaa suunniteltiin mentoripaketin kuvausten avulla, kehittämiskohteet löytyivät paremmin. ZipIT mentoripaketti on osana KYSin tuottamaa mentori kansiota (luku 3), jossa ohjeistetaan osastoja ennen käyttöönottoa. Mentoripaketin sisältöä on muutettu jonkin verran: joitakin kohtia on lyhennetty, tiivistetty ja kirjoitettu auki tarkemmalle tasolle. Mentori kansion paperiversio toimitetaan osastolle Mirandan alkuinfon yhteydessä n. 2 kk ennen käyttöönottoa. Sähköinen versio on luettavissa ja tulostettavissa Mirandan kotisivuilta jo ennen alkuinfoa. Miranda pilotin tuotoksia ja kokemuksia voidaan hyödyntää tulevissa tietojärjestelmäprojekteissa, etenkin toiminnan suunnitteluun pitäisi varata enemmän resursseja.

10 10 ZipIT työryhmän oma arvio pilotin kulusta Pilotin alussa tavoitteet yhteistyölle olivat hieman epäselviä ja sen vuoksi myöskään pilotin tavoitteet eivät olleet täsmentyneitä. Pilotissa työskenteli alkuvaiheessa neljä ZipIT hankkeen työntekijää ja harjoittelija. Suuren osallistujamäärän vuoksi myös ZipIT ryhmässä oli erilaisia käsityksiä pilotin tavoitteista. Tästä syystä työryhmä rajattiin kahteen tutkijaan ja harjoittelijaan. KYSin Miranda työryhmän kanssa pidetyn kokouksen jälkeen yhteistyön tavoitteet tarkentuivat ja myös mentoripaketin merkitys konkreettisena työvälineenä selkeytyi.

11 11 Liite 1. Muistio suunnittelukokouksesta ZipIT KYS Miranda kokous klo , T2 Terveyshallinnon ja talouden laitos Anneli Ensio, Päivi Kokkonen, Irmeli Minkkinen ZipIT, Eija Hämäläinen, Vuokko Hämäläinen 2801, Heli Tunturi Kemppainen 2202, Maritta Haukkapaasi 2202, Liisa Klemola ZipIT (siht) heli.tunturi 1. Anneli kertoi yleistä ZipIT hankkeesta: Rahoitus, aikataulu, osapuolet, tavoitteet. Lisää ZipI Tistä löytyy sivuilta 2. Irmeli kävi läpi ZipITin tavoitteita käytännön tasolla. Perusperiaatteena on kokonaisvaltainen, keskustelun avulla saavutettava käsitys kohteena olevasta pilotista. Kun käyttöönotetaan järjestelmä, on myös työtoimintaa kehitettävä. 3. Päivi: Epikriisit jo vuoden Mirandaan. Polikliininen hoitokertomus maaliskuun 2006 loppuun mennessä. Maaliskuu syyskuu 2006 vuodeosastojen käyttöönottojen valmistelu. Pilotit 2201, Koulutusten suunnittelu aloitettava. Kaikkien vuodeosastojen käyttöönotto lokakuu 2006 vuoden 2007 loppuun mennessä kaikki noin 40 osastoa käytössä. 4. Eija toimii Miranda kouluttajana. Mentorit koulutettu poliklinikan kaikista ammattiryhmistä noin kolme yksiköstään. Koulutusstrategia vuodeosastoja varten suunniteltava, mentorointi ei ehkä paras menetelmä. 5. Vuokko: 2801:lla tietokoneen peruskäyttötaidot kaikilla ja henkilökunta motivoitunut käyttöönottoon. Oberon ja PACS käytössä. 6. Maritta: Henkilökunnalla on ollut vastuu hankkia atk perustaidot. Oberon ja PACS käytössä. Eri järjestelmien rinnakkaiden käyttö hankalaa ja hidasta. 7. ZipIT pilotin eteneminen: Eija järjestää Liisalle Miranda koulutuksen Toimintamallista kertominen osastotunneilla (ajat sovitaan erikseen) I II Sovitaan suunnittelupalaverit kummankin osaston kanssa paikkana osastot: I ja 13.3 klo II ja 13.3 klo

12 Liite 2. Keuhkokuumepotilaan palveluprosessin nykytila 12

13 13 Liite 3. Eturauhasen höyläys potilaan palveluprosessin nykytila TURP potilaan preoperatiivinen nykytila Kutsukirje potilaalle Leikkausjonon tarkkailu Oberon Potilas kutsutaan osastolle Leikkausajan varaaminen TOTI Sairauskertomuksen tilaus arkistosta Sairauskertomus valmistellaan Potilas saapuu osastolle 2202 Sisäänkirjaus Oberoniin Hoitosuunnitelma Potilaan tulohaastattelu Leikkaavan lääkärin tapaaminen Pyynnöt Multilab Pyynnöt Radu Anestesialomake Anestesialääkärin tapaaminen Laboratorionäytteet Multilab Leikkauskelpoisuuden varmistaminen Sydänfilmi Leikkausvalmistelut PACS/Radu Röntgentutkimukset L.Klemola

14 14 Liite 4. Osaston toiminnat seinätaululla Kuopion yliopisto, kuvaaja Liisa Klemola

15 Liite 5. Fysioterapeutin päivän kulku 15

16 Mirandan käyttöönotto KYSin keuhko osastolla Tarvittavat / tuotettavat tiedot Fysioterapeutin (fyster) työnkulun näkökulmasta Liite 6. Mirandan käyttöönotto KYSin keuhko osastolla fysioterapeutin työnkulun näkökulmasta Mitä tietoa tarvitaan/kirjataan? Mistä tieto saadaan? Miten? Miksi tieto on tärkeä? Kuka muu käyttää/ kirjaa/ tarvitsee samaa tietoa? Missä tilanteessa työpäivän vaiheessa? Tieto Väline Sijainti Kirjaa Katsoo Miksi Mistä tieto tullut/ kuka kirjannut? Mihin tieto menee/ kuka tarvitsee Muuta Aamumeeting klo 7.30 Ketkä töissä Työlista, näkee, ketkä paikalla Fysiatrian osasto Työnjako, sijaisuudet Keuhko osastolle tulo Valmistautuminen potilaan hoitoon Ketä hoidetaan: potilaspaikka ja nimi + fys. terapian laatu (hengitys, liikkuminen, apuvälinetarpeen arviointi) Lääkärin määräys fysioterapiasta Tussitaulu Potilaskansio KeMu Kanslia (Toimisto?) Kiertokärrit, kanslia, joku muu paikka Kiertokärrit, kanslia, joku x x osaa poimia oikeat potilaskansiot varmistaa, hoitomuodon (että pitää antaa fys.terap) Lääkärinkierrolla (tai sen jälkeen) sh merkinnyt lääkärin määräyksen mukaan Lääkäri kirjaa kierrolla Joskus myös hoitaja kirjaa, aina pitää kuitenkin olla lääkärin määräys

17 Mirandan käyttöönotto KYSin keuhko osastolla Tarvittavat / tuotettavat tiedot Fysioterapeutin (fyster) työnkulun näkökulmasta Tulotiedot (kunto, liikkuminen, sairaudet) Potilaskansio tulotiedot x esitietoja, tarkennusta, vaikuttaa annettavaan terapiamuotoon, intensiivisyyteen yms. Jos potilas tullut poliklinikalta, on voitu kirjata siellä. Jos tullut suoraan osastolle, kirjattu tulohaastattelussa (kuka?) Esim. jos tulotiedoissa että potilas asuu yksin kerrrostalossa => melko hyväkuntoinen potilas Osastolletulosyy Lähete Usein katsoo uusista potilaista Tiedot osastohoidon aikana: mittaukset, (lämpö, verenpaine tarvittaessa), aik. fysioterapiat Fysioterapiamääräys Päivystyspoliklinikan hoitosuunnitelma Potilaskansio KeMu kuumekurva x x x esitietoja, tarkennusta, vaikuttaa annettavaan terapiamuotoon, intensiivisyyteen yms. Jos potilas tullut poliklinikalta, on voitu kirjata siellä. Sh siirtää osastolla tussitaululle Lisätiedot potilaan kunnosta yms. Kysyy hoitajilta / lääkäriltä tarkennusta Joskus lääkärin määräys = fysioterapia Lisätiedot potilaan kunnosta, tarvittavasta terapiasta Mukana lääkärinkierrolla, kysyy lääkäriltä Esim. uusista Teholta siirtyneistä potilaista tarvitaan joskus tarkennusta

18 Mirandan käyttöönotto KYSin keuhko osastolla Tarvittavat / tuotettavat tiedot Fysioterapeutin (fyster) työnkulun näkökulmasta Hoitojen aloittaminen paljonko mennyt happea, liikkuminen, sairaudet NettiMemotuloste x Yhteenveto tärkeimmistä asioista Hoitojen jälkeen keuhko osastolla Mitä tehtiin Potilaskansio, KeMu (vihreä kynä) x Fysioterapian toteuma Lääkäri, sh katsoo tietoa potilaan kunnosta Hoitojen lomassa Potilaalle annetun terapian kesto (min) NettiMemotuloste Oma tasku Oman muistin tueksi => Fysis (Laskutus: fysiatria laskuttaa keuhko osastoa) x Työpäivän kirjaukset / tilastointi Kullekin potilaalle (sotu) annetun terapian kesto (min) Fysis Fysiatrian osastolla x Laskutusta varten Paperisesta Nettimemosta=> Fysis => laskutus, tilastot (hallinto?) Kommentit fysioterapiasta Hoitotyön lähete Jatkohoidon varmistaminen TK: lääkäri, fysioterapeutti, kotihoito Joskus x Potilaan kotiuttaminen Potilaan sairaalassa annetut + fys.ter tarve, Soittaa terveyskeskuksen fysioterapeutille Jatkohoidon varmistaminen TK fyster Joskus

19 Liite 7. Käyttöönottoon liittyviä asioita Toimintamalli tietojärjestelmän käyttöönottoon Tässä paperissa on koottu niitä asioita, joihin on kiinnitettävä huomiota käyttöönottoprosessin eri vaiheissa ja eri toimijakokoonpanoilla. Konteksti / yleistä: Miranda käytössä jo poliklinikoilla, otetaan käyttöön 40 vuodeosastolla Aikataulutavoite: vuoden 2007 loppuun mennessä käytössä koko talossa Koulutettavia 1600; kaikki koulutetaan? Mentoreille syvempi koulutus? Kouluttajia 4, koulutustilat: 1 luokka, jossa 9 konetta, Mirandan koulutusversio asennettu x osastolle? HoKe ja PoKe ryhmät tekevät päätöksiä siitä, mitä, miten, mihin ja kuka kirjaa Mirandaan (yleiset ohjeet) Laitekartoitus menossa; hankinnat ja asennukset tehtävä hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa (jopa ennen kuin osastoilla on ennätetty miettiä Mirandan tuomia muutoksia työnkulkuihin + osastokohtaisia vaatimuksia laitteistoille). Osastot hankkivat itse omista budjeteistaan laitteet Yleistä huomioitavaa käyttöönoton suunnittelussa missä järjestyksessä kukin osasto mukaan (mikä järkevää kokonaisuuden kannalta: osastoiden välinen riippuvuus ja yhteydet, toiminnan laajuus/ monimutkaisuus/paljon erityispiirteitä, langattoman verkon tilanne, uusien tarvittavien laitteiden määrä.. ) kuka tekee yleiset ohjeet Päätettävä ylemmällä tasolla ; Koko taloa koskevat käytännöt käyttöoikeudet: kuka nämä antaa sijaiselle käyttöoikeudet (voidaanko antaa ammatin/roolin/ perusteella koko talon tasolla, vai onko osastoilla eroja) => liittyy seuraavaan kirjaamisvastuita osaston sisällä rooleittain (nämä olisi hyvä olla yhtenevät koko talossa, sillä henkilökunta liikkuu..); erilaisia rooleja esim. : osastosihteeri, osastonhoitaja, osaston lääkäri, erikoistuva lääkäri, sairaanhoitaja, omahoitaja, fysioterapeutti kirjaamisvastuita suhteessa asiakkaan hoitoketjuun: mitä kirjataan potilastoimistossa, poliklinikalla, osastolla yhteisiä ohjeita sellaisiin osaton osastoimintoihin, joita on yleisti joka osastolla (esim. lääkärinkierrolla lääkäri kirjaa Mirandaan määräykset kohtaan x ja sairaanhoitaja kirjaa potilaan vointia koskevat huomiot kohtaan y. HoKe ja PoKe ryhmien päätökset Sähköisen ja paperisen potilaskertomuksen suhde? => Mitkä osiot Mirandasta käyttöön? Säilyykö muilla osilla vanha käytäntö? => Miten toimitaan käyttökatkojen aikana? Paperilomakkeet? Kirjataanko jälkeenpäin? Kuka? => Päivittäinen tulostus? Kenen vastuulla? Missä säilytetään? Mitä tehdään vanhoille? Koulutuksessa huomioitavaa koulutuksen sisältö: kaikille sama / ammateittain tai rooleittain eriytetty / yleiskuvaus+ syventävä osa => kaikkien ei tarvitse osata kaikkea koulutuksen ajankohta, ajanvaraukset

20 koulutusmateriaali + koulutuksen muoto (tekemällä/ animaatioesitys/paperiohje) => voidaanko koulutuksessa edetä työnkulun mukaisessa järjestyksessä toimintatarinan avulla ; esimerkit omalta osastolta tai niin yleisiä että kaikki ymmärtää kirjaamisen lisäksi olisi huomioitava, miten tietoja haetaan ja katsotaan (=hyödynnetään) erilaisissa toiminnoissa (esim. hoitajien raportti) => mitkä näkymät hyödyllisiä, vaatiiko jotakin esivalmisteluja Koulutusmateriaalia osastoilta (ehdotus yleistettäväksi; keuhkolla jo aloitettu) Esimerkkipotilaasta koostetaan kansio: oikea potilas, jonka nimi muutetaan täytetyt paperit, joiden tietoja siirretään Mirandaan punaisena lankana harjoittelussa (siniset laput =) tehtäväniput: Mitä kirjataan tulohaastattelussa? Mitä kirjataan lääkärinkierrolla? Mihin ja miten kirjataan mittaustulokset? Huomiolista harjoittelussa (ja edelleen käytössä) tulleet kysymykset kerätään listaan (joka on jo aloitettu) kysymykset voivat liittyä monenlaisiin asioihin: kirjaamiskohtaan (Mihin kirjaan tämän tiedon?) kirjaamisvastuisiin (Kuka kirjaa tämän tiedon?) ajankohtaan (Missä asiakasprosessin vaiheessa tämä kirjataan?) kuittaamiseen (Kuka kuittaa esim. labrakokeen tilauksen / katsomisen? Miten kuitataan?) käyttökatkoon (Mistä saan tiedon käyttökatkosta? Miten kirjataan käyttökatkon aikana? Kuka siirtää Mirandaan? Miten/mistä tiedot löydetään käyttökatkon aikana?) tietoturvaan (Pitääkö joka kerran loggautua ulos, jos lähtee koneelta?) yms. Näistä kysymyksistä osa on sovittava (=sovittava käytäntö, miten ja missä ja ketkä; miten tiedotetaan) osastolla yhteisesti osaan tarvitaan se ylempi taho, eli pitää olla selvä osoite, mihin ja miten ylemmälle taholle viestitetään nämä kysymykset. Valmistautuminen käyttöönottoon osastolla peilaa yleiset annetut toimintakohtaiset ohjeet oman osaston nykykäytäntöön. Miten oma toiminta muuttuu? Riittääkö se, että nykykäytäntö muuttuu vain siltä osin, että kirjataan Mirandaan eikä paperiseen potilaskertomukseen, vai tarvitaanko myös esim. roolikohtaisten vastuiden muuttamista? mitä mahdollisuuksia Miranda antaa toiminnan sujuvoittamiselle? tunnista oman osaston erityispiirteet, jotka vaikuttavat toimintaan (esim. eristyshuoneet, tarvitaan paljon tiettyjä näytteitä / kuvia yms, potilaiden kunto, potilas käy osastohoidon aikana leikkauksessa tai jolkain muulla osastolla ) => mitä vaatimuksia asettaa tietojärjestelmän käytölle, tarvittaville laitteille koulutukseen osallistuminen => yleiskuva Mirandasta + käsitys siitä, miten sitä käytetään eri työtilanteissa esimerkkipotilaan tietojen kirjaamisen harjoittelu tehtäväkokonaisuuksina (esimerkkipotilaan tiedot kasattu oikeista potilasasiakirjoista, henkilötiedot muutettu; harjoittelu esim. tulohaastattelun kirjaaminen, mittaustulosten kirjaaminen, lääkärinkierron määräykset yms.)

21 Kuvio: Mirandan käyttöönottoon valmistautuminen suhteessa koulutukseen Mirandan yleiset käyttöohjeet Kansio osastolla tapahtuvaa harjoittelua varten Materiaali koulutukseen: tyypillisen potilaan tarina Ohjeita omalle osastolle PoKeryhmä Ideat, havainnot seuraavan osaston koulutukseen Lista yleisistä tärkeistä asioista HoKeryhmä Kouluttajat Päätökset, ohjeet Mentorien koulutus Esimerkkipotilaan kansion valmistelu Osaston muiden työntekijöiden koulutus Harjoittelu osastolla Tietohallinto Käyttöönotto Mentor Mirandan käyttäjä Kouluttaja

22 ZipIT suhteessa käyttöönoton koulutukseen Nykytilakuvaus "Toimintamalli tietojärjestelmän käyttöönottoon" Analysointi, kuvaaminen Ideointi Esimerkkisisältö Tutkimustapaamiset Taustatuki Pohjamateriaalin tuottaminen Toimintatarinan runko Sisältöohjeita Listan runko Esimerkkisisältö Mirandan yleiset käyttöohjeet Yleinen Mentor kansio Kansio osastolla tapahtuvaa harjoittelua varten Materiaali koulutukseen: tyypillisen potilaan tarina Ohjeita omalle osastolle PoKeryhmä Ideat, havainnot seuraavan osaston koulutukseen Lista yleisistä tärkeistä asioista HoKeryhmä Päätökset, ohjeet Mentorien koulutus Esimerkkipotilaan kansion valmistelu Osaston muiden työntekijöiden koulutus Harjoittelu osastolla Tietohallinto Käyttöönotto Mentor Mirandan käyttäjä Kouluttaja ZipIT Kouluttajat

23 23 Liite 8. Mentoripaketti Mentoreiden koulutuspaketti Irmeli Minkkinen, Liisa Klemola, Juho Jaatinen ZipIT

24 Sisällysluettelo 1 Mentoreiden koulutuspaketin tarkoitus Mirandan käyttöönottoon valmistautuminen osastoilla Materiaalit Esimerkkipotilaan kansio Toimintatarina Esimerkki toimintatarinasta Toimintatarinan runko Tehtävätaulukot Kysymys/huomiolista Runko kysymys/huomiolistaksi LIITE Valmistautuminen Mirandan käyttöönottoon osastoilla LIITE Tehtäväkokonaisuudet

25 1 Mentoreiden koulutuspaketin tarkoitus Tämän koulutuspaketin tarkoitus on tarjota osastoille työvälineitä valmistautumiseen Mirandan käyttöönottoon. Tavoitteena on tukea mentoreiden roolia osastoilla suunnannäyttäjinä ja keskustelun herättäjinä työtapojen ja kirjauskäytäntöjen suhteen. Seuraavissa luvuissa esiteltävät menetelmät on tarkoitettu kokoamaan osaston nykyistä toimintaa ja tarjoamaan pohjan uusien työtapojen pohdinnalle. Potilasta koskevan tiedon kirjaaminen ja tietojen käyttäminen työssä on osa potilaan hoitoprosessia. Sähköinen kirjaaminen tuo mukanaan väistämättä tiedonkäsittelyn työtapojen muutoksia, ja vaikuttaa sitä kautta myös muiden työprosessien kulkuun. Tämän mentoripaketin tarkoitus on auttaa osastojen henkilökunnan ja kouluttajien haastavaa työtä näiden muutosten suunnittelussa mahdollisimman hyvin jo ennen varsinaista käyttöönottoa, jotta pulmatilanteita tulisi käyttöönoton aikana ja sen jälkeen mahdollisimman vähän. Mentoreiden rooli korostuu erityisesti tehtävien aloittamisessa ja muun henkilökunnan aktivoimisessa. Osaston mentorit ovatkin kehitysprosessin toteuttamisen esimerkkinä ja suunnannäyttäjinä. Tärkeintä onkin saada keskustelu käyntiin ja kaikki osaston henkilöt osallistumaan osastoa koskevien asioiden päättämiseen. Siirryttäessä paperisesta kirjaustavasta sähköiseen Miranda järjestelmään on aiheutuviin muutoksiin syytä varautua ajoissa. Yksittäisten tietojen kirjaaminen sovitulla tavalla ja sovittuihin paikkoihin Mirandaa käytettäessä on potilasturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Potilaan hoito saattaa sisältää eri osastoilla tapahtuvia jaksoja. On tärkeää, että henkilökunta eri osastoilla voi luottaa kirjausten sovittuun sijaintiin järjestelmässä. Myös henkilökunta (esim. varahenkilöstö) voi siirtyä työskentelemään osastolta toiselle, ja tietojen yhtenevä kirjaaminen on tärkeää. Yhtenäisistä tavoista sopimista jo käyttöönottoon valmistautuessa voidaan tukea järjestelmän käyttöönottokoulutuksessa. Näin vältytään monilta lisäpohdinnoilta käyttöönoton ollessa kiireimmillään. 25

26 2 Mirandan käyttöönottoon valmistautuminen osastoilla Aikataulu Mirandan käyttöönottoon on kohtuullisen tiukka. Kuvassa 1. on esitetty pääpiirteissään valmistautumisprosessi. Osastoilla tullaan pitämään info tilaisuus Mirandan käyttöönotosta 4 viikkoa ennen osaston henkilökunnan koulutusten aloitusta. Mentorit koulutetaan n. 4 viikkoa ennen käyttöönottoa, ja samalla heille jaetaan mentoripaketti ohjeineen työstettäväksi omalla osastolla. Ennen muun henkilökunnan koulutusta osastolla tuotetaan esimerkkipotilaan kansio sekä potilasta kuvaava toimintatarina koulutuksen ja osastolla tapahtuvan kirjaamisharjoittelun tueksi. Kaikki osaston työntekijät koulutetaan ennen käyttöönottoa; koulutukset aloitetaan n. 2 viikkoa ennen käyttöönottoa. Koulutuksessa käytetään apuna osastolla tuotettua esimerkkipotilaan tarinaa, jotta heti harjoitteluvaiheessa kirjattavat asiat olisivat tuttuja ja siten mielekkäitä oman työn kannalta. Osastoille on asennettu ennen varsinaista käyttöönottoa Mirandan koulutusversio, jota käyttämällä voi tutustua Mirandaan ja harjoitella kirjaamista esimerkkipotilaan tiedoilla. Ennen käyttöönottoa osastoilla kootaan listaa niistä kirjaamiskäytännöistä, jotka on päätettävä joko osasto tai KYS kohtaisesti, mutta jotka ovat vielä avoimia. Tarkoituksena on, että mitä pidemmälle käyttöönotoissa edetään, sen lyhyemmäksi lista ainakin KYS tason asioista toivottavasti tulee. HoKe ja PoKe ryhmät linjaavat koko KYSiä koskevia käytäntöjä. Osastoilla voidaan käyttää apuna toiminnan suunnittelussa taulukoita, joissa tehtäväkokonaisuuksien mukaan listataan nykyiset kirjaamiskäytännöt ja rinnalle tuleva tapa. Mirandan yleiset käyttöohjeet INFOTILAISUUDET Kansio osastolla tapahtuvaa harjoittelua varten Materiaali koulutukseen: tyypillisen potilaan tarina Ohjeita omalle osastolle PoKeryhmä Ideat, havainnot seuraavan osaston koulutukseen Lista yleisistä tärkeistä asioista HoKeryhmä Päätökset, ohjeet Mentorien koulutus Esimerkkipotilaan kansion valmistelu Osaston muiden työntekijöiden koulutus Harjoittelu osastolla Tietohallinto Käyttöönotto Kouluttajat Mentor Mirandan käyttäjä Kouluttaja Kuva 1. Valmistautuminen Mirandan käyttöönottoon osastoilla (sama kuva on suurempana liitteessä) 26

27 3 Materiaalit Taulukossa 1 on yhteenveto suositelluista toimenpiteistä ja mentoripaketin sisällöstä. Valmiit mallipohjat ja ohjeet niiden käyttöön löytyvät dokumentin loppuosasta. Taulukko 1 Väline Sisältö Kuka tuottaa Tarkoitus Esimerkkipotilaan kansio Potilasasiakirjoja, joista Mentorit kouluttajien Kirjaamisharjoittelun apuväline henkilötunnukset ja nimet ohjauksella muutettu Toimintatarina Tehtävätaulukot Valmiiseen runkoon muokattu osaston tyypillisen potilaan tarina Kirjaamisen nykykäytännöt eri tehtäväkokonaisuuksissa sekä suunnitellut käytännöt, kun Miranda on käytössä Osaston henkilökunta mentorien ohjauksella Osaston henkilökunta mentorien ohjauksella Koulutuksessa apuvälineenä; konkretisoi kirjaamista Suunnitellaan osastolle yhteiset käytännöt, jotka löytyvät kansiosta (esim. sijaiset voivat löytää ne sieltä) Kysymys/huomiolista Käyttöönottoon valmistautumisen aikana (ja sen jälkeenkin) esille nousseet kysymykset henkilö Osaston kunta KYSin yhteiset käytännöt=> tiedoksi eteenpäin Osastokohtaiset sovittava osastoilla 3.1 Esimerkkipotilaan kansio Mentorit ja hoitohenkilöstö koostavat yhdessä potilaskansion osaston tyypillisestä potilaasta. Esimerkkipotilas edustaa potilasta, johon kohdistuvat kaikki useimmin toistuvat ja keskeisimmät hoitotoimenpiteet. Potilaskansioon kerätään osaston tyypillisen potilaan tarvitsemat erikoisalalehdet ja muut tarvittavat lomakkeet. Tässä voidaan käyttää oikeiden potilaiden oikeita täytettyjä lomakkeita, kunhan tietoturva asiat otetaan huomioon (nimet, hetut yms. muutettava!). Esimerkkipotilaan tietojen avulla voidaan harjoitella kirjaamista Mirandaan. Kun mallina käytetään oikeata potilasta, on kirjaamisen harjoittelu ja oppinen mielekkäämpää ja opitut käytännöt ovat helpommin siirrettävissä aitoihin työtilanteisiin. Kirjaamisessa kannattaa käyttää apuna myös tehtäväkokonaisuuksia. Esimerkiksi: Mitä asioita kirjataan tulohaastattelussa ja mihin? Minne kirjataan lääkärinkierrolla määräykset? Mitä kaikkea lääkärinkierrolla kirjataan? 3.2 Toimintatarina Jotta koulutuksen sisältö olisi lähellä reaalimaailmaa ja todellisia kirjaustilanteita, osastolla muokataan tämän luvun lopussa oleva potilaan tarina oman osaston potilaan tarinaksi, esimerkiksi samalla kun 27

28 koostetaan esimerkkipotilaan kansiota. Tarinan tyhjät kohdat täydennetään omalle osastolle sopivin termein. Tarinan rungon tehtävä on saattaa tarina alkuun. Osa tarinasta voi olla oman osaston kannalta merkityksetöntä, joillakin osastoilla potilaan tarinasta saattaa puuttua jotakin hyvin tärkeää. Olennaista on, että tarina on oman osaston tyypillisen potilaan näköinen. Henkilökunta tuntee omalla osastollaan käyvät potilaansa parhaiten, joten on mielekästä, että henkilökunta toteuttaa itse toimintatarinan mallipotilaan avulla. Näin ollen saadaan esimerkkipotilaasta mukaan erityispiirteitä, jotka ulkopuolisen kirjaamina jäisivät huomioitta. Joskus voi olla tarpeen tehdä useampia kuin yksi tarina. Tarina toimitetaan kouluttajille ennen oman osaston koulutuksen alkua. Kopioita voi jättää myös esimerkkipotilaan kansioon. Tarina toimii punaisena lankana KYSin järjestämässä koulutuksessa ja osastolla itsenäisen harjoittelun runkona. Yhtenäisestä harjoitus tehtävästä, joka on kaikille henkilöille sama, saadaan muodostettua mahdollisimman yhtenäisiä käytäntöjä kirjauksiin. Kun kirjauksia tehdään yhteiselle harjoituspotilaalle, myös esille nouseviin ongelmiin, esimerkiksi vaihtoehtoisiin kirjaamistapoihin, pystytään helpommin sopimaan osaston sisällä ratkaisuja kaikille tutun kirjaustehtävän puitteissa Esimerkki toimintatarinasta Tämä tarina on keksitty malliksi siitä, miten tarina voi edetä. Tarina voi olla joko lyhyt yhtenäinen tarina, jossa kuvattaisiin lähinnä vain potilaan lähtötiedot (esimerkkitarina luvussa 3.2.2), tai pidempi tarina, jossa asiakkaan tarina koostuu pienistä, osaston tehtäväkokonaisuuksiin liittyvistä osista, kuten alla. Tausta Kerttu Keuhkonen on 67 vuotias kuopiolainen leskirouva, joka asuu yksin omassa kerrostaloasunnossaan. Hänellä on todettu astma vuonna 2000, ja hänellä on siihen jatkuvana lääkityksenä Keuhkolääke 50 mg kolme kertaa päivässä. Lisäksi hänellä on sydämen rytmihäiriöitä. Viime aikoina Kertulla on ollut tavallista vaikeampaa hengenahdistusta. Hän kävi terveyskeskuksessa jossa lääkäri tutki hänet ja epäili keuhkoissa olevan nestettä. Hän kirjoitti sähköisen lähetteen KYSin keuhko osastolle tutkimuksia varten. Valmistellaan potilaan tuloa osastolle Keuhko osastolla lähetteen käsitteli ja otti vastaan ensimmäiseksi osastosihteeri, joka esitteli asian osaston lääkärille. Lääkäri päätti hoidon tarpeen olevan kiireellinen ja että tarvitaan röntgenkuva 28

29 keuhkoista. Osastosihteeri varasi Kertulle ajan osastolta sekä keuhkokuvaukseen ja lähetti kutsukirjeen postitse. Hän Tilasi sairauskertomuksen ja rontgenkuvat arkistosta ja valmisteli uuden potilaskansion. Potilaan tulo osastolle (lääkärin ja hoitajan tulohaastattelut) Kerttu saapui osastolle sovittuna aikana aamupäivällä. Hän oli käynyt keuhkokuvassa tullessaan. Hänet otti vastaan sairaanhoitaja, joka teki tulohaastattelun ja ohjasi Kertun potilashuoneeseen. Tulohaastattelussa hoitaja katsoi edellisten KYS käyntien tietoja, sekä kyseli Kertun vointia. Tulohaastattelun tiedot hän kirjasi hoitokertomukseen ja tilasi keskuskeittiöstä Kertulle sopivan ruokavalion mukaiset ateriat Hoitaja kirjasi lääkkeet kurvaan ja teki lääkekortin tarjottimelle. Lääkäri teki tulotarkastuksen ja määräsi Kertulle PEF mittaukset sekä totesi fysioterapiatarpeen sekä sairaalalääkityksen. Nämä tiedot hän kirjasi hoitokertomukseen. Sairaanhoitaja kirjasi tiedon fysioterapiatarpeesta ja mittauksista kanslian tussitaululle ja nettimemoon sekä lisäsi potilaskansioon Mittaukset lomakkeen. Hoitaja näki potilaskansiosta määrätyt mittaukset ja lisäsi Kertun omalle listalleen. PEF mittausten tulokset hän kirjasi PEF lomakkeelle, jota säilytetään potilaskansiossa. Mittauksissa oli poikkeavia arvoja, jotka hän raportoi suoraan lääkärille. Fysioterapia Fysioterapeutti näki tussitaululta, että Kertulle oli määrätty fysioterapia. Potilaskansiosta hän näki Kertun aikaisemmat tiedot. Hoitajien raportilla Hoitajien raportilla edellisen vuoron hoitaja kertoi Kertun tulleen osastolle ja taustatiedot, jotka hän luki potilaskertomuksesta. Kertun vointi ensimmäisenä päivänä oli heikko, eikä ruokakaan maistunut. Hoitajat avustivat liikkumisessa, sillä käveleminen aiheutti hengenahdistusta. Seuraavaan vuoroon tuleva hoitaja teki muistiinpanoja omaan nettimemokappaleeseensa. Ennen seuraavan vuoron vaihtumista hoitaja kirjaa muutokset nettimemoon. Hoito osastolla Osastolla olon aikana Kertun hoidosta vastaava sairaanhoitaja huolehti Kertun perushoidosta yhdessa työparinsa (perushoitaja/ toinen sairaanhoitaja) kanssa. Kertulle suoritetut toimenpiteet esim. pesut hoitaja kirjaa hoitosuunnitelmaan. Mittaukset Kertulla seurataan PEF arvoja ja saturaatiota. Näitä hoitaja käy mittaamassa neljän tunnin välein. Saadut arvot hoitaja kirjaa kontrollien seurantalomakkeelle. 29

30 Lääkärinkierto Lääkärinkierrolla Kertulle määrättiin lisätutkimuksia, CT tutkimus ja verikokeita. Lääkäri saneli CT pyynnön ja sanelu vietiin kirjoitettavaksi osastonsihteerille, joka myös tilasi tutkimuksen. Osastonsihteeri tilasi myös laboratoriotutkimukset. Lääkärinkierron aikana tehdyt huomiot ja määräykset lääkäri kirjaa hoitosuunnitelma lehdelle. Tilattujen tutkimusten tulokset lääkäri tarkastaa tuloksien tultua, mahdollisesti jo saman iltapäivän aikana. Lääkkeenjako Hoitaja jakaa lääkkeet tarjottimelle lääkekortin mukaan. Potilaille lääkkeet jaetaan määrättynä aikana. Lisää samanlaisia tilanteita ja tehtäviä löydetään osastokohtaisesti ja näiden kautta pystytään miettimään eteen tulevia tilanteita, joissa kirjauksia tehdään. 30

31 3.2.2 Toimintatarinan runko Toimintatarinan muodostamiseksi apuna voidaan käyttää myös seuraavaa mallia, jota voidaan muokata omaan osastoon sopivaksi. Paavo Potilas on vuotias mies, jolla on todettu ja. Hänellä on kotilääkityksenä. Nyt hänellä on ollut seuraavia oireita, ja hänelle on varattu aika seuraaviin tutkimuksiin ja tuloaika osastolle. Aikaisemmin Paavo on ollut hoidettavana ja... 31

32 3.3 Tehtävätaulukot Mirandan käyttöönoton yhteydessä kaikki aikaisemmin paperille tehdyt kirjaukset eivät enää mene samalla tavalla. Tämä aiheuttaa sen, että henkilöiden roolit tietojen kirjauksessa saattavat muuttua Mirandan tuoman työn muutoksen vuoksi. Osastolla tulisi pohtia keskeisimpien työtehtävien osalta, onko tarvetta muutokselle, ja jos on, suunnitella uusi toimintatapa ja kirjata se taulukkoon. Osa tehtävistä ei muutu millään lailla, osaan tarvitaan muutoksia. Erityisesti on mietittävä kirjaamiskäytäntöjen muutosta. Esimerkiksi nykyisin käytössä olevat lomakkeet ja kirjaamisvastuut jne. käydään läpi tehtävätaulukkojen avulla. Tämän luvun lopussa on valmiita tehtävätaulukoita joistakin osastoilla keskeisesti esiintyvistä tehtäväkokonaisuuksista. Kaikilla osastoilla ei ole tunnistettavissa jokaista listattua asiaa, mutta kääntäen, osastolla voi ilmetä useita muita tehtäväkokonaisuuksia oheisten lisäksi. Tärkeintä onkin löytää juuri oman osaston keskeiset tehtävät. Taulukoihin kirjataan nykyiset vastuuhenkilöt ja tehtävät tiedonkäsittelyn kannalta. Tämän jälkeen tulee pohtia, miten tehtävät voitaisiin tehdä jatkossa. Osaston kaikkien henkilöiden tai ainakin kaikkien eri ammattiryhmien on hyvä osallistua taulukoiden täyttämiseen, jotta saadaan useita mielipiteitä ja näkökulmia asiaan. Tämän mentoripaketin lopussa on liitteenä joitain keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia koottuna lomakkeelle, joita osastoilla voidaan käyttää apuna. Esimerkki taulukon täyttämisestä Potilaskansion valmistelu Nykykäytäntö Miranda maailma osallistuu: sihteeri sihteeri... Tehtävät: Tyhjien lomakkeiden kerääminen kansioon Vanhojen sairauskertomusten tilaaminen arkistosta Röntgenkuvien tilaaminen uuden hoitojakson perustaminen Välivaiheessa vanhojen sairauskertomusten tilaaminen arkistosta vanhojen kuvien aktivoiminen lyhytaikaisarkistoon 32

33 3.4 Kysymys/huomiolista Sähköisen potilaskertomuksen käyttäminen mahdollisimman yhdenmukaisesti koko KYSissä edesauttaa hoidossa tarvittavien tietojen löytymistä hoitotilanteessa. Jotta kirjaamiskäytännöt saataisiin yhdenmukaisiksi, on päätökset yhdenmukaisista toiminta ja kirjaamistavoista tehtävä KYS tasolla. Mm. HoKe ja PoKe ryhmät tekevät tätä työtä. Jotta päätökset palvelisivat mahdollisimman hyvin käytännön työtä osastoilla, on hyviä kirjaamistapoja löydyttävä eri osastojen asiantuntemusta käyttäen. Tähän listaan on tarkoitus kerätä niitä esille nousevia kohtia, joista tarvitaan yhteisiä käytäntöjä, sekä ratkaisuehdotuksia, jotka palvelisivat kutakin osastoa parhaiten. Mentorit toimittavat listat osastoilta eteenpäin käsiteltäviksi tietohallintoon. Esille nousevat asiat auttavat osaltaan koko KYSiä kehittämään yhtenäisiä toimintatapoja. Konkreettisimmin tämä näkyisi siinä, että tärkeimmistä käytännöistä olisi selkeästi kerrottu ohje joka koskisi koko KYSiä. Näiden yleistettävien kohtien tarkoituksena on helpottaa Mirandan käyttöönottoa ja tarjota selkeä ohje yleisimmille kirjauskäytännöille. Osa kysymyksistä koskee käytäntöjä, jotka on osastokohtaisesti sovittava. Mukana olisi hyvä olla useampien ammattiryhmien edustajia, jolloin voidaan sopia käytäntö, joka sujuvoittaa koko osaston toimintaa. Osastolla kerätään listaa kysymyksistä, jotka tulevat esille esim. Mirandan käyttöä harjoitellessa tai muissa tilanteissa. johon henkilökunta laittaa ylös esille nousevia asioita. Kysymykset voivat liittyä monenlaisiin asioihin, esimerkiksi: kirjaamiskohtaan (Mihin kirjaan tämän tiedon?) kirjaamisvastuisiin (Kuka kirjaa tämän tiedon?) ajankohtaan (Missä asiakasprosessin vaiheessa tämä kirjataan?) kuittaamiseen (Kuka kuittaa esim. labrakokeen tilauksen / katsomisen? Miten kuitataan?) käyttökatkoon (Mistä saan tiedon käyttökatkosta? Miten kirjataan käyttökatkon aikana? Kuka siirtää Mirandaan? Miten/mistä tiedot löydetään käyttökatkon aikana?) tietoturvaan (Pitääkö joka kerran loggautua ulos, jos lähtee koneelta?) Kaikki ajatukset on tärkeätä listata, sillä ne voivat sisältää useita tarpeellisia kehityskohtia. Lista voidaan liittää Esimerkkipotilaan kansioon, laittaa esille kahvihuoneen seinälle tai käyttää useampaakin listaa. Tärkeää on, että siihen on helppo kirjata asiat ylös, ja että se aikanaan toimitetaan eteenpäin. 33

34 Lista yleistystä vaativista asioista lähetetään joko paperisena tai sähköisenä Miranda kouluttajille. Listauksessa voidaan käyttää apuna seuraavana olevaa listarunkoa. 34

35 3.4.1 Runko kysymys/huomiolistaksi Tähän listaan kootaan niitä asioita esim. (päätettävät / selvitettävät käytännöt), jotka ovat nousseet esille Mirandan käyttöönottoon valmistautumisessa: Mirandan käyttöön ja sähköiseen kirjaukseen liittyviä asioita, joihin kaivataan KYSin yleistä taikka osastokohtaista ohjetta. OSASTO: PVM Havaittu asia Hyväksi havaittu käytäntö Hoito ja nesteytysvuorokauden vaihtuminen (esim.) Klo 6.00 (esim.) Mitä kirjataan hoitotaulukkoon (esim.) PFE ja sokerimittaukset (esim.) 35

36 LIITE Valmistautuminen Mirandan käyttöönottoon osastoilla 36 Mirandan yleiset käyttöohjeet INFOTILAISUUDET Kansio osastolla tapahtuvaa harjoittelua varten Materiaali koulutukseen: tyypillisen potilaan tarina Ohjeita omalle osastolle PoKeryhmä Ideat, havainnot seuraavan osaston koulutukseen Lista yleisistä tärkeistä asioista HoKeryhmä Kouluttajat Päätökset, ohjeet Mentorien koulutus Esimerkkipotilaan kansion valmistelu Osaston muiden työntekijöidenkoulutus Harjoittelu osastolla Tietohallinto Käyttöönotto Mentor Mirandan käyttäjä Kouluttaja

37 LIITE Tehtäväkokonaisuudet Potilaskansion valmistelu (Uuden potilaskertomuksen perustaminen) Potilaan saapuminen osastolle (Tulohaastattelut, lääkäreiden tulotarkastus, yms.): Lääkärinkierto Hoitajien suorittama raportti vuoron vaihtuessa Potilaan hoidossa tapahtuvat muutokset ja niiden kirjaaminen Perushoito (mittaukset, seurannat, yms.) Labrakierto Toiselta osastolta tuleville potilaille suoritettava hoitotyö (esim. mittaukset) Konsultaatiot osastolle/osastolta Potilastietojen päivittäminen ja tulostus (esim. Nettimemo, Calls, jne.) Potilaan varaamat soittoajat ja muut tiedustelut Lääkäreiden aamumeeting Sanelut ja niiden purkaminen Potilaan kotiuttamiseen liittyvät toimenpiteet Jatkohoitoasioiden selvittäminen Tulosteiden ja potilaspapereiden arkistointi Tehtäväkokonaisuuden nimi: Tehtäväkokonaisuuden nimi: Tehtäväkokonaisuuden nimi: 37

38 Oheisen listan tehtäväkokonaisuudet löytyvät myös seuravana olevista taulukoista, joihin on helpompi tehdä merkintöjä. Potilaskansion valmistelu (Uuden potilaskertomuksen perustaminen) Osallistuu: Tehtävät: Nykykäytäntö Miranda maailma 38

39 Potilaan saapuminen osastolle (Tulohaastattelut, lääkäreiden tulotarkastus, yms.): Osallistuu: Nykykäytäntö Miranda maailma Tehtävät: 39

40 Lääkärinkierto Osallistuu: Nykykäytäntö Miranda maailma Tehtävät: 40

41 Hoitajien suorittama raportti vuoron vaihtuessa Osallistuu: Nykykäytäntö Miranda maailma Tehtävät: 41

42 Potilaan hoidossa tapahtuvat muutokset ja niiden kirjaaminen Osallistuu: Nykykäytäntö Miranda maailma Tehtävät: 42

43 Perushoito (mittaukset, seurannat, yms.) Osallistuu: Nykykäytäntö Miranda maailma Tehtävät: 43

44 Labrakierto Osallistuu: Nykykäytäntö Miranda maailma Tehtävät: 44

45 Toiselta osastolta tuleville potilaille suoritettava hoitotyö (esim. mittaukset) Osallistuu: Nykykäytäntö Miranda maailma Tehtävät: 45

46 Konsultaatiot osastolle/osastolta Osallistuu: Nykykäytäntö Miranda maailma Tehtävät: 46

47 Potilastietojen päivittäminen ja tulostus (esim. Nettimemo, Calls, jne.) Osallistuu: Nykykäytäntö Miranda maailma Tehtävät: 47

48 Potilaan varaamat soittoajat ja muut tiedustelut Osallistuu: Nykykäytäntö Miranda maailma Tehtävät: 48

49 Lääkäreiden aamumeeting Osallistuu: Nykykäytäntö Miranda maailma Tehtävät: 49

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen & Synnöve Karvinen-Niinikoski Perheasioiden sovittelun uudet tuulet Havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjalta Suomen sovittelufoorumi ry Perheasioiden

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot