SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :30, Pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 19.8.2013 18:30, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Kantatien 67 pohjoispuolen kaavoituksen käynnistäminen ja OAS:n asettaminen nähtäville Oikaisuvaatimus/opetushenkilöstön ja lastentarhanopettajien lomauttaminen... 3 Pykälän liite: Liite; vaihtoehtoja opetuksen järjestämiseksi Teuvan koululaitoksen perusasteella lomautusten aikana Vakuutusten kilpailutus Hallintojohtajan virka Lausunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämisestä vuosina Pykälän liite: Lausunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämisestä Ostotarjous Kauhajoen Lentokenttä Oy:n osakkeista Juhani Kallion eronpyyntö Teuvan kunnan luottamustehtävistä ja luottamustoimien täyttäminen Tiina Leppäniemen eronpyyntö Teuvan kunnan luottamustehtävistä ja luottamustoimien täyttäminen Syreenin koulun johtokuntaan valittavat lakkautettujen koulujen johtokuntien edustajat Edustajien nimeäminen Lehtiharjun sairaalan toiminnan kehittämistä valmistelevaan työryhmään Eläkeläisjärjestöjen edustus vanhusneuvostossa, Kristilliset eläkeläiset ry:n esitys Teuvan kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohje Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Kunnanjohtajan lomautusajankohta Hallintokuntien ja viranhaltijain pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat, kunnanhallitus Ilmoitusasiat, kunnanhallitus Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 29

2 -1, KHALL :30 Sivu 1 Paikka Kuohun kokoustila Aika klo (iltakoulu klo ) Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Toivonen Teijo Tuisku Minna-Liisa puheenjohtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 170 I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Mäntysaari Matti Salonen Markku Nummela Veli valtuuston puheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnaninsinööri, asiantuntija klo kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Heinola ja Anu Mäntylä. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Jukka Leppäniemi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 170 Veli Nummela pöytäkirjanpitäjä ja Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Arto Heinola :t Anu Mäntylä Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Raija Luopa, toimistosihteeri

3 157, KHALL :30 D: 278/2013 Sivu 2 Kunnanhallitus Kantatien 67 pohjoispuolen kaavoituksen käynnistäminen ja OAS:n asettaminen nähtäville Dnro D/278/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 157 Teuvan kunta on huhtikuussa 2013 hankkinut maata kantatien pohjoispuolelta teollisuusalueen laajentamista varten. Alueen kehittämistoimet on käynnistetty heti kaupanteon jälkeen ja kaavoituksen lähtökohdista on käyty viranomaisten kanssa neuvottelut ja Ely-keskus on neuvottelujen jälkeen päivätyllä kirjeellä tarkentanut käydyissä neuvotteluissa esittämiään näkemyksiä suunnittelualueen osalta tarvittavista kaavamuutoksista. Lisäksi on järjestetty neuvottelu Pohjanmaan museon kanssa Tekninen toimi on yhdessä Pöyry Oy:n kanssa valmistellut kesän kuluessa pidettyjen neuvottelujen pohjalta kantatien pohjoispuolen kaavoitukseen liittyviä asiakirjoja, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä osayleiskaava- ja asemakaavaluonnoksen alueesta. Asiakirjat esityslistan ohessa. Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Maankäytön kehittämisen ja kaavoituksen eteenpäinviemisen osalta kunnanhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä: - päättää käynnistää osayleiskaavan tarkistamisen sekä asemakaavan tarkistamisen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilla alueilla; - julistaa osayleiskaavan laadinta-alueelle rakennuskiellon ja määrää alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaisen toimenpiderajoituksen osayleis- ja asemakaavan laatimisen ajaksi; - asettaa osayleiskaavan tarkistamista sekä asemakaavan tarkistamista ja laajentamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä osayleis- ja asemakaavaluonnoksen nähtäville 20 päivän ajaksi ; - päättää, että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan; - pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, osayleiskaavasekä asemakaavaluonnoksesta mennessä; Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Arto Heinola ja Esko Lehtimäki eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn.

4 158, KHALL :30 D: 11/2013 Sivu 3 Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus/opetushenkilöstön ja lastentarhanopettajien lomauttaminen Dnro D/11/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 158 OAJ:n Teuvan paikallisyhdistys ry on jättänyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätökseen niiltä osin kun lomautus koskee kunnan opetushenkilöstöä ja lastentarhanopettajia (esityslistan liite). Paikallisyhdistyksen vaatimukset ovat: 1) Teuvan kunnanhallituksen päätös tulee kumota niiltä osin kun se koskee kunnan opetushenkilöstön ja lastentarhanopettajien lomauttamista, koska a) päätös ei ole tarkoituksenmukainen b) päätöksen täytäntöönpanoa ei voida toteuttaa lainsäädännön ja määräysten vaatimusten mukaisesti c) päätös on muutoinkin lainvastainen 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen Kuntalain 89 :n nojalla, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kunnanhallitus ei myöskään kiellä päätöksen täytäntöönpanoa. Kunnanhallituksen tekemä päätös perustuu kunnan talouden sopeutustarpeeseen ja on siten tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kunnanhallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös muiltakaan osin ole lain vastainen. Perusteluina päätökselleen kunnanhallitus esittää seuraavaa: Täytäntöönpanon keskeyttäminen Kunnanhallituksen päätöksessä todetaan, että opettajien kanssa käydään vielä erillinen neuvottelu ennen lomautuksen täytäntöönpanoa. Lomautukset toteutetaan oppilaiden oikeudet turvaavalla tavalla. Muu lainvastaisuus Korkeimman hallinto-oikeuden päätösten mukaan (KHO 209:33, KHO T. 1939) opetushenkilöstön lomauttaminen ei sinänsä ole perusopetuslain, lukiolain tai muunkaan kuntien opetustoimintaa sääntelevän lainsäädännön vastaista. Eduskunnan sivistysvaliokunnan dnro 12/500/2009 (s. 8) mukaan opettajien lomauttamisessa sovelletaan opettajan palvelusuhteesta riippuen viranhaltijoita tai työsopimussuhteita koskevaa lainsäädäntöä. Koulutusta koskevaan lainsäädäntöön ei sisälly lomauttamista koskevia säädöksiä. Edelleen (s. 9) todetaan, että vaikka opettajien lomauttamista ei ole sinänsä kielletty, asettaa esimerkiksi perusopetuslaki

5 158, KHALL :30 D: 11/2013 Sivu 4 Kunnanhallitus tiettyjä edellytyksiä esi- ja perusopetuksen opettajien lomautusten toteuttamiselle. Opetuksen järjestäjän velvollisuus muodostaa opetusryhmät siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet, sitoo järjestäjää myös lomautusten aikana. Sivulla 10 todetaan, että käytännössä myös lomautuksen aikaiset järjestelyt tulisi kuvata lukuvuosisuunnitelmissa siten, että opetussuunnitelman tavoitteet ja opetuksen määrä toteutuu lain ja asetuksen asettamissa rajoissa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteessa kunnanhallituksille todetaan, että nykyistä koulutusta koskeva lainsäädäntö ei estä opettajien lomautusta. Harkittaessa opettajien lomautusta täytyy kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä saatava opetussuunnitelman mukaista opetusta. Lomautukset pitää toteuttaa siten, että opetussuunnitelmien ja tuntijaon mukaiset vähimmäistuntimäärät toteutuvat. Teuvan kunta on valmistellut lomautukset huolella ja hakenut valmisteluun asiantuntija-apua mm. aluehallintovirastolta. Teuvan kunnassa lomautukset ohjeistetaan toteutettavaksi niin, että opetusta koskevassa lainsäädännöstä ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säädöksissä oikeus perusopetukseen ja lukio-opetukseen voidaan turvata säännöksessä tarkoitetulla tavalla lomautuksista huolimatta. Lomautussuunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden oikeuksia koskevat vaatimukset. Opetushenkilöstön lomautukset otetaan myös huomioon lukuvuosien työsuunnitelmissa. Sivistystoimenjohtaja on antanut ao. ohjeistukset rehtoreille kokousmuistiossa. Oppilaiden ja opiskelijoiden lakisääteiset oikeudet huomioon ottamalla, huolellisella suunnittelulla, lomapäivien sijoittamisella ja riittävällä oheistuksella opetus Teuvan kouluissa tullaan järjestämään myös lomautuksen aikana sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Myös kunnan päivähoidon osalta yksityiskohtaista lomautussuunnittelua on tehty ja suunnittelua tehdään edelleen lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi asiakasturvallisuutta vaarantamatta. Lomautusperuste Teuvan kunnan käyttötalouden mittava alijäämä edellyttää merkittäviä ja nopeasti toteutettavia säästötoimia. Henkilöstömenot on kunnan suurin menoerä, joten niitä ei voida rajata säästötoimien ulkopuolelle. Kunta pyrkii kohtelemaan kaikkia henkilöstöryhmiä tasa-arvoisesti, joten opetushenkilökuntaa ei tästä syystä voida rajata lomautusten ulkopuolelle. Kunta on pyrkinyt hakemaan tarvittavia henkilöstömenojen säästöjä ensisijaisesti muilla keinoin kuin lomauttamalla. Käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa kunta esitti tarvittavien henkilöstömenojen säästöjen aikaansaamiseksi muiden muassa lomarahojen leikkaamista sekä lomarahojen vapaaksi vaihtamista. Sillä perusteella, että kunta on jonkin verran leikannut koulujen tuntikehystä edellisvuoteen verrattuna, ei ole tarkoituksenmukaista rajata opetushenkilöstä lomautusten ulkopuolelle. Leikkauksista huolimatta oppilaat ja opiskelijat saavat kaikilla luokkatasoilla lakien ja asetusten mukaisen opetustuntimäärän ja opetuksen. Opettajien osalta tuntikehysleikkauksella on ollut vaikutusta lähinnä palkattavien ylituntien määrään.

6 158, KHALL :30 D: 11/2013 Sivu 5 Kunnanhallitus KVTES:n VIII luvun 1 :n mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain lomauttamista koskevia säännöksiä noudatetaan KVTES:n osana. Lomauttamisen perusteet koskevat KVTES:n VIII luvun 1.n lomauttamista koskevien määräysten tulkintaa ja koska tällainen kysymys voidaan saattaa asianomaisessa järjestyksessä työtuomioistuimen käsiteltäväksi, ei lomautuksen perusteita käsitellä oikaisuvaatimusmenettelyssä. Huoltajien ja oppilaiden kuuleminen Lomautukset toteutetaan siten, että oppilaiden ja opiskelijoiden oikeusturva, turvallisuus ja oikeus oppimiseen eivät missään vaiheessa vaarannu. Näin ollen lomautuksilla ei ole sellaisia olennaisia vaikutuksia oppilaiden ja opiskelijoiden asemaan, että heitä ja heidän huoltajiaan olisi tullut prosessissa erikseen kuulla. Lomautusasiat ovat palvelussuhdeasioita, joita käsitellään työnantajan ja henkilöstön välisinä asioina. Tällöin oppilaille, opiskelijoille tai heidän huoltajilleen ei tarvitse järjestää vaikuttamismahdollisuuksia hallintolain 41 :n tai muunkaan lain perusteella Huoltajien ja oppilaiden/opiskelijoiden informointi lomautusjärjestelyistä lukuvuoden aikana hoidetaan seuraavasti: Rehtorien johdolla käydään yhdessä koulukohtaisesti työsuunnitelmat ja muutokset läpi, jonka jälkeen ne käsitellään yksityiskohtaisesti koulujen johtokunnissa. Johtokuntien kokouspöytäkirjat työsuunnitelma- ym. liitteineen lähetetään varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle tiedoksi. Näin huoltajat saavat suoraan johtokunnan esittelijän (rehtorin) kautta tiedon, miten opetus järjestetään lomautuksen aikana. Lisäksi rehtorit lähettävät kaikille huoltajille tiedotteen opetusjärjestelyistä, kuljetuksista ja muista koulutyöhön liittyvistä lomautuksen aikaisista järjestelyistä. Tarvittaessa voidaan pitää myös lomautukseen liittyvä vanhempainilta syyskuun alkupuolella hyvissä ajoin ennen lomautuksen alkamista. Alustavan lomautussuunnitelman mukaan koululaitoksen opetushenkilöstön lomauttaminen suunnitellaan toteutettavaksi peruskoulun ja lukion opetuksen osalta osittain virkaehtosopimuksen mukaisina koulutuspäivinä (veso-päivinä), jotka on sijoitettu varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti syysloman (vko 42) yhteyteen. Lisäksi lomautuspäiviksi on suunniteltu TET-päivät (työelämään tutustumisjaksojen ajankohdat) ja erilaiset teemapäivät (taksvärkki-, liikuntapäivät jne). Osa lomautuspäivistä on suunniteltu itsenäisyyspäivää ja pääsiäisaikaa edeltävään päivään, vapun jälkeiseen päivään sekä syksyn koulutyön päätöspäivään, jolloin ne mahdollisimman vähän haittaavat koulunkäyntiä ja koulutyön tavoitteiden saavuttamista. Työsuunnitelmien ja työpäivien muutoksista on tehty päätös varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa. Toisen asteen koulutuksen (lukio) opetusjärjestelyt suunnitellaan siten, että lainsäädännön velvoitteet toteutetaan käyttämällä muun muassa itsenäiseen opiskeluun liittyviä työtapoja. Näistä järjestelyistä vastaa rehtori työsuunnitelmien kautta. Perusopetus on varautunut ylimääräiseen tukiopetukseen (20 resurssituntia) lomautusjärjestelyjen vuoksi opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneiden oppilaiden kohdalla.

7 158, KHALL :30 D: 11/2013 Sivu 6 Kunnanhallitus Liite; Vaihtoehtoja opetuksen järjestämiseksi Teuvan koululaitoksen perusasteella lomautusten aikana. Erityisopetus Pienryhmien erityisluokanopettajat lomautetaan viideksi vuorokaudeksi, joten ko. opettajat on jätetty tavallisina koulupäivinä lomautuksen ulkopuolelle. Laaja-alaiset erityisopettajat lomautetaan yhdeksäksi vuorokaudeksi. Näin mahdollistetaan yleisopetuksessa olevien erityisen tuen oppilaiden opiskelu pienryhmissä lomautuksen aikana. Näitä oppilaita on kuitenkin sen verran vähän, että laaja-alaisia erityisopettajia pystytään lomauttamaan myös tavallisina koulupäivinä jonkin verran. Yhteiskoulussa, Syreenissä ja kyläkouluissa opiskelee yleisopetuksessa muutamia erityisen tuen oppilaita. Lomautustilanteessa ko. erityisen tuen oppilaat otetaan pois yleisopetuksen ryhmistä omaan ryhmäänsä, jota opettaa erityisluokanopettaja ja kyläkouluissa laaja-alaiset erityisopettajat. Näin mahdollistetaan, että perusopetuslain ja -asetuksen mukainen opetus toimii lomautustilanteessa. Koulujen rehtorit vastaavat siitä, että opetusryhmien koot lomautussutilanteessakin ovat lain ja asetuksen mukaisia. Turvallinen opiskeluympäristö Suunnittelussa huomioidaan turvallisuusriskejä sisältävät opetusaineet. Niiden sijaan järjestetään muuta opetusta tai muutetaan sisältöä niin, että ne ovat toteutettavissa, esimerkiksi liikuntatunti korvataan suuren ryhmän liikuntatapahtumalla tai liikunta- tai terveyskasvatuksen oppitunnilla. Tällöin jakoryhmät on mahdollista yhdistää. Lukiokoulutus Lukiokoulutuksessa pääosa lomautuksista toteutetaan syysloman yhteydessä, jolloin opiskelijoilla on lomaa muutenkin. Lisäksi huomioidaan lomautuksissa koeviikkojen aika sekä itsenäisen opiskelun jaksot. Itsenäinen opiskelu kuuluu oleellisena osana lukiotyöskentelyyn. Oppilaille annetaan ryhmänohjaajien ja oppilaan ohjauksen riittävä tuki ennen lomautusta ja lomautuksen jälkeen. Itsenäinen opiskelu tukee toisen asteen opiskelijan tiedonhankintaa, sen kriittistä arviointia, monipuolisten näkökulmien hakemista sekä medioissa tarjotun informaation vertailua. Myös ns. teemapäivien, kuten taksvärkki- ja liikuntapäivien käyttöä lomautuksen yhteydessä on suunnitelmissa. Päivähoito ja esiopetus Päiväkodeissa lomautukset on suunniteltu hyvin ennakkoon niin, että lapset saavat riittävän turvan, kasvatuksen ja ohjauksen säännösten mukaisesti. Lomautuksista valtaosa pyritään toteuttamaan kesäaikana, niin että lomautukset aihetuttavat mahdollisimman vähän haittaa palvelutuotannolle. Lapsia on poissa hoidosta kesällä, jolloin varahoitojen tarpeet pystytään minimoimaan. Lisäksi osa lomautuksista pyritään toteuttamaan yksikköjen kesäsulkujen aikana. Vararyhmis pidetään suljettuna, jolloin toteutetaan osa henkilökunnan lomautuksista (omavastuuaika). Esiopetuksen lomautukset suunnitellaan myös siten, että turvallisuus, ryhmäkoot ym. tulevat lain ja asetuksen mukaisesti hoidettua.

8 158, KHALL :30 D: 11/2013 Sivu 7 Kunnanhallitus Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 158, KHALL :30 / Pykälän liite: Liite; vaihtoehtoja opetuksen järjestämiseksi Teuvan koululaitoksen perusasteella lomautuste Sivu 8

10 159, KHALL :30 D: 92/2013 Sivu 9 Kunnanhallitus Vakuutusten kilpailutus Dnro D/92/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall Osana säästötoimia on valmisteltu kunnan vakuutuspalvelujen kilpailuttamista vuoden 2013 aikana. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa siten, että kunnanhallitus antaa toimeksiannon vakuutusmeklarille, joka suorittaa kilpailutuksen kunnan valtuutuksen puitteissa. Kunnan kilpailutuksenalaisten vakuutusmaksujen arvo vuositasolla on tällä hetkellä n euroa. Kunnan johtoryhmä on keskustellut meklarointipalveluista Finanssia Group Oy:n Timo Maunulan kanssa ja Finanssia Group Oy on tarjonnut Teuvan Kunnalle vakuutusmeklaripalvelua seuraavasti: Vakuutusten kilpailutus: - nykyisten vakuutustietojen ja vahinkotilastojen hankkiminen nykyisestä yhtiöstä (valtakirja) - nykyisten vakuutusten läpikäynti - vakuutustarjouspyynnön laatiminen - tarjouspyynnön toimittaminen Hilmaa varten ja lähettäminen suoraan vakuutusyhtiöihin - tasapuolisen analyysin saaduista tarjouksista - tarjousten yhteenveto - yhteenvedon yhteydessä mahdolliset vakuutuksien sisältöön liittyvät korjausehdotukset Palkkio on 50 % ensimmäisen vuoden maksualennuksesta, lisättynä voimassaolevalla arvonlisäverolla. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä toimeksiantosopimuksen Finanssia Group Oy:n kanssa kunnan vakuutuspalvelujen kilpailuttamiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tarjouspyyntö tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn ennen kilpailutusta. Khall Vakuutusten kilpailutusta varten on laadittu oheinen tarjouspyyntö. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen tarjouspyynnön ja antaa valtuudet käynnistää kilpailutus. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 159, KHALL :30 D: 92/2013 Sivu 10 Kunnanhallitus Khall Finansia Group Oy on kilpailuttanut Teuvan kunnan vakuutukset toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, tarjousyhteenveto ja analyysi tarjouksista on liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä OP-Pohjolan tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 160, KHALL :30 D: 236/2013 Sivu 11 Kunnanhallitus Hallintojohtajan virka Dnro D/236/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall Hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto on tullut valituksi Etelä-Pohjanmaan liiton hallintojohtajaksi. Iso-Koivisto aloittanee uudessa tehtävässään elokuussa. Hallintojohtajan virka on Teuvan kunnassa muodostettu käytännössä yhdistämällä samaan tehtävään entiset kunnansihteerin ja kunnankamreerin toimenkuvat. Ensi vuoden aikana on hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueelta todennäköisesti eläköitymässä henkilöstösihteeri. Johtavista virkamiehistä myös sivistystoimenjohtaja tulee eläköitymisikään ensi vuonna. Muodostunut tilanne mahdollistaa harkita tehtävien uudelleenjärjestelyä. On kuitenkin perusteltua julistaa hallintojohtajan virka avoimeksi sen vakinaista täyttämistä varten sillä varauksella, että viran toimenkuvaa tarvittaessa muutetaan ja täydennetään. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi sen vakinaista täyttämistä varten. Viran hakuilmoitukset julkaistaan elokuun alussa Jari Iso-Koiviston jätettyä eroilmoituksensa. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Virkaan valittavaan sovelletaan 4 kk:n koeaikaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Khall Hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto on päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut Teuvan kunnan hallintojohtajan tehtävästä lukien. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Jari Iso-Koivistolle eron hallintojohtajan virasta lukien. Kunnanhallitus nimeää edustajansa hallintojohtajaehdokkaiden henkilökohtaisiin haastatteluihin. Haastatteluryhmä tekee esityksensä haastatteluun kutsuttavista kunnanhallituksen kokouksessa Päätös: Kunnanhallitus päätti myöntää Jari Iso-Koivistolle eron hallintojohtajan virasta lukien. Hallintojohtajaehdokkaiden haastatteluun osallistuvat kunnanhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajat ja kunnanjohtaja.

13 161, KHALL :30 D: 284/2013 Sivu 12 Kunnanhallitus Lausunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämisestä vuosina Dnro D/284/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 161 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on pyytänyt perussopimuksen 13 :n mukaisia esityksiä kuntayhtymän taloussuunnitelmaan toiminnan kehittämiseksi vuosina Vastaukset pyydetään mennessä. Kauhajoen yhteistoiminta-alueella ovat sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty ja perusturvajohtaja Erja Heikinniemi valmistelleet kunnille yhteisen lausuntoluonnoksen. Lausuntopyyntö ja lausuntoluonnos ovat liitteinä. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy lausunnon liitteen mukaisena. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

14 161, KHALL :30 / Pykälän liite: Lausunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Sivu 13 1(2) LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHIT- TÄMISESTÄ VUOSINA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on pyytänyt perussopimuksen 13 :n mukaisia esityksiä kuntayhtymän taloussuunnitelmaan toiminnan kehittämiseksi vuosina Vastaukset pyydetään mennessä. Yleistä Valtioneuvosto on 8. marraskuuta 2012 tehnyt periaatepäätöksen kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta. Periaatepäätös perustuu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittuun valtakunnalliseen suunnitelmaan Laitoksista yksilölliseen asumiseen: Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön. Valtakunnallisessa suunnitelmassa määritellään perusperiaatteet siirtymisessä laitoshoidosta lähiyhteisölliseen asumiseen. Perusperiaatteiden pohjalta esitetään ehdotukset toimenpiteiksi, joilla turvataan vammaisten ihmisten osallisuus ja oikeudet muutosprosessissa ja laitoshoitoa korvaavien palvelujen kehittyminen. Myös osaamisen varmistamista ja eri hallinnonalojen yhteistyötä korostetaan. Suunnitelman mukaan kaikille laitoksista tai kotoa muuttaville vammaisille henkilöille laaditaan palvelu- ja muuttosuunnitelma. Kunnat laativat kuntakohtaisen suunnitelman vammaisten henkilöiden palvelutarpeisiin vastaamisesta. Kehitysvammaisten asuminen järjestetään tavallisilla asuinalueilla normaaleissa asunnoissa joko omassa asunnossa tai pienissä asuinryhmissä. Vammaisia lapsia ei sijoiteta laitokseen. Vammaisille lapsille, joiden asumista lapsuudenkodissa tai perhehoidossa ei pystytä järjestämään voimakkaasti tuettunakaan, kehitetään pienryhmäkoteja. Kehitysvammaisten henkilöiden terveyspalvelut järjestetään osana yleistä terveydenhuoltoa tarvittaessa räätälöityinä palveluina. Tarvittavan erityisosaamisen ylläpitäminen ja kehittyminen turvataan. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on laatinut alueellisen suunnitelman vuoden 2011 aikana Omas kotona paree. Nyt on valmistelussa alueellinen suunnitelma, jonka osana tulevat olemaan kuntakohtaiset toimeenpanosuunnitelmat muutoksen toteuttamiseksi. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminta Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän jäsenkuntia on 32 kuntaa kahden maakunnan alueella. Eskoo jatkaa toimintaansa erityishuoltolain mukaisena kuntayhtymänä, jolla on perussopimuksessaan mainittuina muitakin sosiaalihuollon erityispalveluita. Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on maininta kuntien palvelustrategioiden laadinnasta: Kuntien tulee laatia palvelustrategia, johon sisältyvät kunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut sekä palvelut, jotka kunta on ottanut järjestettäväkseen. Palvelustra-

15 161, KHALL :30 / Pykälän liite: Lausunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Sivu 14 2(2) tegian tulee toteuttaa, konkretisoida ja tarkentaa palvelujen kehittämistä koskevia linjauksia. Teuvan kunta esittää toiminnan kehittämiseksi vuosina sekä kannanottona Eskoon rooliin tulevaisuudessa seuraavaa: Kuntayhtymän kehittämistavoitteet kehitysvammaisten lasten ja nuorten varhaisten palveluiden kehittämisestä avohuollon keinoin ovat oikeansuuntaiset. Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen saaminen, joita yksittäiset kunnat eivät kykene tuottamaan, tulee jatkossakin turvata keskitetysti ja että niitä toteutetaan myös lähipalveluina asukkaiden lähiympäristöissä. Laitosrakenteen muutosprosessi on oikeansuuntainen. Kuitenkin tulevaisuudessakin tulee turvata vaikeimmin kehitysvammaisten ja monivammaisten tarvitsemat laitoshoitopalvelut. Yhteistyö kuntien ja kuntayhtymien kesken on tärkeää suunniteltaessa kehitysvammaisten asumista ja mahdollisia kotiuttamisia Eskoosta. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tavoitteena on, että sillä on rooli jäsenkuntiensa ja muiden toimijoiden palvelustrategioissa myös tulevaisuudessa. Tämän roolin selkeyttämiseksi odotetaan kuntien ottavan kantaa Eskoon rooliin tulevaisuudessa sosiaalihuollon erityispalvelujen osaajana, tuottajana ja kehittäjänä. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus on edelleen kesken ja uudistuksen lopullinen muoto on vasta selviämässä. Nyt sote-uudistuksesta olevan tiedon perusteella voidaan todeta, että palvelujen tuottaminen ja järjestäminen eivät välttämättä tapahdu saman organisaation puitteissa. Aiemmassa yhteydessä on tullut esiin suunnitelma, että kehitysvammaisten laitoshoidon purkamista ei täysin voida toteuttaa loppuun saakka, koska on olemassa joukko kaikkein haastavimpia kehitysvammaisia henkilöitä, jotka edelleen tarvitsevat laitoshoitoa. Heidän osaltaan on suunniteltu, että Suomeen jäisi edelleen muutama kehitysvammaisten erityishuollon kuntayhtymä, jossa tämän ryhmän tarvitsemat palvelut tuotettaisiin. Uhkana tässä kehityksessä on Eskoseen kertyneen erityisasiantuntemuksen hajautuminen. Eskoo tuottaa nyt palveluita 32 kunnalle kahden maakunnan (Etelä- Pohjanmaa ja Pohjanmaa) alueella. Eskoon tulevaisuuden kannalta on olemassa kaksi pääkehityslinjaa. Eskoo jatkaa toimintaansa vapaaehtoisella kuntayhtymä mallilla suurin piirtein samassa muodossa kuin nyt ja myy palveluita muodostuville Sote-alueen vastuukunnalle/kunnille tai kuntayhtymälle. Eskoon toiminta nykyisessä muodossaan lakkaa. Asumispalvelut, toimintakeskukset, henkilökohtaisen avunkeskus ym. siirtyvät sote-alueen vastuukunnalle/kunnille tai kuntayhtymälle. Kehitysvammahuoltoon liittyvä erityisasiantuntemus koottaisiin omaan asiantuntijayksikköön, joka sijoitettaisiin osaksi Sote-alueen vastuukunnan toimintaa (yli asukasta) tai kuntayhtymää. Muille sote-alueen vastuukunnille tai kuntayhtymille (myös Pohjanmaan alueelta) myytäisiin kehitysvammahuollon erityispalveluita. Eskoon kiinteistöomaisuus voitaisiin siirtää kiinteistöyhtiöön.

16 162, KHALL :30 D: 285/2013 Sivu 15 Kunnanhallitus Ostotarjous Kauhajoen Lentokenttä Oy:n osakkeista Dnro D/285/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 162 Kauhajoen kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Kauhajoen Lentokenttä Oy:n toiminta ajetaan alas, ja yhtiön toiminta lakkautetaan. Kaupunginhallitus on päättänyt hankkia yhtiön kaikki osakkeet kaupungin omistukseen. Kauhajoen kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 93,7 %. Teuvan kunnan omistuksessa on 5 osaketta, omistusosuus yhtiöstä on 0,7 %. Kauhajoen kaupunki tarjoutuu ostamaan Teuvan kunnan omistamat osakkeet hintaan 10 euroa/osake. Tarjous on voimassa saakka. Yhtiön velat ovat varoja suuremmat. Velkoihin sisältyy Kauhajoen kaupungin antama pääomalaina. Yhtiön toiminnan lakkauttaminen edellyttää yhtiön asettamista selvitystilaan. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kauhajoen kaupunginhallituksen esittämän ostotarjouksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 163, KHALL :30 D: 289/2013 Sivu 16 Kunnanhallitus Juhani Kallion eronpyyntö Teuvan kunnan luottamustehtävistä ja luottamustoimien täyttäminen Dnro D/289/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 163 Juhani Kallio on kirjeellään pyytänyt eroa Teuvan kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Juhani Kallio on valittu seuraaviin kunnan luottamustoimiin: - kunnanvaltuuston jäsen ja valtuuston 1. varapuheenjohtaja - kunnan edustaja As Oy Tanulanrivi - kunnan edustaja Oy Botniarosk Ab - varaedustaja Suupohjan Kehittämisyhdistys ry, vuosikokous Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1) myöntää Juhani Kalliolle eron valtuuston jäsenyydestä ja valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä; 2) kutsuu hänen tilalleen varsinaiseksi valtuutetuksi ao.puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Anneli Koivun jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun; 3) valitsee valtuuston 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2014 loppuun; Edelleen kunnanhallitus päättää 1) myöntää Juhani Kalliolle eron kunnan edustajan tehtävistä As Oy Tanulanrivistä ja Oy Botniarosk Ab:sta sekä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n vuosikokouksen varaedustajan tehtävästä; 2) nimetä As Oy Tanulanriviin kunnan edustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2014 loppuun; 3) nimetä Oy Botniarosk Ab:iin kunnan edustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2014 loppuun; 4) nimetä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n vuosikokoukseen kunnan varaedustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2014 loppuun.

18 163, KHALL :30 D: 289/2013 Sivu 17 Kunnanhallitus Päätös: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1) myöntää Juhani Kalliolle eron valtuuston jäsenyydestä ja valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä; 2) kutsuu hänen tilalleen varsinaiseksi valtuutetuksi ao. puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Anneli Koivun jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun; 3) valitsee valtuuston 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2014 loppuun; Edelleen kunnanhallitus päätti 1) myöntää Juhani Kalliolle eron kunnan edustajan tehtävistä As Oy Tanulanrivistä ja Oy Botniarosk Ab:sta sekä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n vuosikokouksen varaedustajan tehtävästä; 2) nimetä As Oy Tanulanriviin kunnan edustajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2014 loppuun Toni Nevanperän; 3) nimetä Oy Botniarosk Ab:iin kunnan edustajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2014 loppuun Teijo Toivosen ja 4) nimetä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n vuosikokoukseen kunnan varaedustajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2014 loppuun Laura Kujalan.

19 164, KHALL :30 D: 283/2013 Sivu 18 Kunnanhallitus Tiina Leppäniemen eronpyyntö Teuvan kunnan luottamustehtävistä ja luottamustoimien täyttäminen Dnro D/283/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p sähköposti; Khall 164 Tiina Leppäniemi on pyytänyt eroa Teuvan kunnan lukion ja yhteiskoulun johtokunnan jäsenyydestä, varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenyydestä sekä rakennuslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1) myöntää Tiina Leppäniemelle eron yhteiskoulun ja lukion yhteisen johtokunnan jäsenyydestä, varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenyydestä sekä rakennuslautakunnan varajäsenyydestä; 2) valitsee jäsenen yhteiskoulun ja lukion yhteiseen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun; 3) valitsee henkilökohtaisen varajäsenen Laura Kujalalle varhaiskasvatus- ja koulutuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun, sekä 3) valitsee henkilökohtaisen varajäsenen Marja-Leena Paakkunaiselle rakennuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 165, KHALL :30 D: 274/2013 Sivu 19 Kunnanhallitus Syreenin koulun johtokuntaan valittavat lakkautettujen koulujen johtokuntien edustajat Dnro D/274/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Teuvan kunnan hallintosäännön 13 mukaan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäseniksi yhden opettajakunnan ja yhden koulun muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Hallintosäännön 20, kohta 3; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee mahdolliset edustajansa koulutuslautakunnan vastuualueiden johtokuntiin. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan lakkauttanut Kauppilan, Komsin ja Riipin koulut ja siirtänyt oppilaat Syreenin kouluun. Lakkautuksen vuoksi on syytä valita lopetettujen koulujen johtokuntien edustajat Syreenin koulun johtokuntaan syyskaudeksi perustetaan uusi laajennettu johtokunta koulukeskukseen. Kouluilta on pyydetty ehdotukset Syreenin johtokuntaan valittavista edustajista. He ovat tehneet esityksensä seuraavasti: Kauppilasta Harri Rintala varalle Antti Rintala Antti Muotio Anita Ekola Komsista Arto Korpela Anna-Kaisa Viljanmaa Matti Rintakomsi Minna Ristiluoma Riipistä Johanna Riippi Mika Uusi-Kauppila Sami Leppälä Ari Riippi Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle edustajien nimeämistä Syreenin koulun johtokuntaan syyskaudeksi 2013 seuraavasti: Kauppilasta Harri Rintala varalle Antti Rintala Antti Muotio Anita Ekola Komsista Arto Korpela Anna-Kaisa Viljanmaa Matti Rintakomsi Minna Ristiluoma Riipistä Johanna Riippi Mika Uusi-Kauppila Sami Leppälä Ari Riippi Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

21 165, KHALL :30 D: 274/2013 Sivu 20 Kunnanhallitus Khall Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

22 166, KHALL :30 D: 288/2013 Sivu 21 Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen Lehtiharjun sairaalan toiminnan kehittämistä valmistelevaan työryhmään Dnro D/288/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 166 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan asettanut työryhmän valmistelemaan Lehtiharjun sairaalan kehittämistoimia. Työryhmän tulee esittää mennessä, onko toiminnan jatkamiselle tehokkaita toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä ja miten toimintaa tulisi tällöin kehittää. Työryhmään kuuluvat terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty, hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi latomäki, ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala sekä johtokunnan jäsenet Pirjo-Liisa Ketola ja Tarja Tapanainen. Teuvan kuntaa pyydetään nimeämään edustajansa työryhmään. Työryhmän työskentelyyn voivat osallistua myös peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemi ja liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, joka kutsuu työryhmän koolle. Ote johtokunnan pöytäkirjasta on esityslistan ohessa. Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää työryhmään kaksi edustajaansa. Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä edustajikseen työryhmään Aulis Ranta-Muotion, Irma Harjulan, Veli Nummelan ja Heikki Korven.

23 167, KHALL :30 D: 280/2013 Sivu 22 Kunnanhallitus Eläkeläisjärjestöjen edustus vanhusneuvostossa, Kristilliset eläkeläiset ry:n esitys Dnro D/280/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 167 Kristilliset eläkeläiset ry on kuntaan saapuneella kirjeellä esittänyt vanhuspalvelulain edellyttämän vanhusneuvoston asettamisesta seuraavaa: Vuonna 2012 säädetty vanhuspalvelulaki astuu portaittain voimaan alkaen. Lailla edistetään muun muassa toimia ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun parantamiseksi. Lain 11 :n mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan lain 5 :ssä tarkoitetun kokonaisvaltaisen suunnitelman valmisteluun ja 6 :ssä tarkoitettuun arviointiin. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään Vanhusneuvostojen työn onnistuminen edellyttää sitä, että niissä ovat edustettuina kattavasti kunnassamme toimivat eläkeläisjärjestöt. Niiden edustajat ovat ikäihmisen arjen parhaita asiantuntijoita kunnassamme. Näin vahvistetaan myös lähidemokratiaa ja ikääntyneiden ihmisten osallisuutta ja aitoa kuulluksi tulemista. Edellä olevaan perustuen esitämme, että: 1. kunnanhallitus asettaa vanhuspalvelulain mukaisen vanhusneuvoston mahdollisimman pian 2. vanhusneuvostossa on edustettuna allekirjoittanut kunnassamme toimiva keskeinen eläkeläisjärjestö ja 3. vanhusneuvoston puheenjohtajaksi valitaan eläkejärjestöä edustava jäsen. Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että se on asettanut vanhus- ja vammaisneuvoston päätöksellään Tämä toimii vanhuspalvelulain (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista) mukaisena vanhusneuvostona. Neuvosto on jo aloittanut työnsä. Kristilliset eläkeläiset ry voi nimetä vanhus- ja vammaisneuvostoon edustajansa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

24 168, KHALL :30 D: 279/2013 Sivu 23 Kunnanhallitus Teuvan kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohje Dnro D/279/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 168 Teuvan vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan päättänyt esittää kunnanhallitukselle neuvoston toimintaohjeen hyväksymistä. Ohje ottaa huomioon voimaan tulleen vanhuspalvelulain. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohjeen muutoin esityksen mukaisena, mutta 2 muutetaan seuraavasti: Kunnanhallitus asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nimeää neuvostoon yhden edustajansa sekä tälle varaedustajan. Kunnanhallitus varaa alueensa vanhus- ja vammaisjärjestöille mahdollisuuden nimetä neuvostoon edustajansa. Kunnanhallitus nimeää neuvoston puheenjohtajan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

25 169, KHALL :30 D: 259/2013 Sivu 24 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Dnro D/259/ /2013 Khall 169 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen. Tällöin asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

26 170, KHALL :30 D: 11/2013 Sivu 25 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan lomautusajankohta Dnro D/11/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p sähköposti; Khall 170 Kunnanhallitus on päättänyt lomauttaa kunnan henkilöstön taloudellisista ja tuotannollisista syistä 14 vuorokaudeksi. Kunnanjohtaja on esittänyt lomautusajankohdakseen (9 kpv) ja (5 kpv). Lomautusjaksot ajoittuvat koulujen syysloma- ja hiihtolomaviikoille sekä osittain samaan aikaan hallinnon muun henkilöstön lomautusten kanssa. Kh:n pja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan lomautusjaksot edellä olevan mukaisesti (9 kpv) ja (5 kpv). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanjohtaja Veli Nummela poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän :n osalta puheenjohtaja.

27 171, KHALL :30 D: 259/2013 Sivu 26 Kunnanhallitus Hallintokuntien ja viranhaltijain pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat, kunnanhallitus Dnro D/259/ /2013 Lisätiedot: toimistosihteeri Raija Luopa, p sähköposti; Khall 151 Kunnan hallintosäännön 64 :n määräyksiin viitaten esitellään kunnanhallitukselle seuraavat pöytäkirjajäljennökset: - tekninen lautakunta varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sekä viranhaltijapäätökset: Maanrakennusmestarin päätös 10/2013 Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset sekä toteaa, ettei kunnanhallituksen käsiteltäväksi otettavia päätöksiä ole lukuun ottamatta niitä asioita, joissa lautakunta tai viranhaltija on tehnyt esityksen kunnanhallitukselle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

28 172, KHALL :30 D: 259/2013 Sivu 27 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat, kunnanhallitus Dnro D/259/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavaa: - Asunto Oy Norinrivin yhtiökokouspöytäkirja Asunto Oy Äystönrivin yhtiökokouspöytäkirja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus huhtikuulta 2013, jonka mukaan Teuvalla oli työttömiä työnhakijoita (ml. henk.koht. lomautetut) 241 (141 miestä, 100 naista, alle 25-vuotiaita 34, yli 50-vuotiaita 109, yli vuoden työttömänä olleita 42), työttömyysaste 9,7 % (helmikuulla 10,7 % ja maaliskuulla 10,0 %) - Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus toukokuulta 2013, jonka mukaan Teuvalla oli työttömiä työnhakijoita (ml. henk.koht. lomautetut) 204 (108 miestä, 96 naista, alle 25-vuotiaita 28, yli 50-vuotiaita 89, yli vuoden työttömänä olleita 38), työttömyysaste 8,3 % (maaliskuulla 10,0 % ja huhtikuulla 9,7 %) - Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus kesäkuulta 2013, jonka mukaan Teuvalla oli työttömiä työnhakijoita (ml. henk.koht. lomautetut) 244 (123 miestä, 121 naista, alle 25-vuotiaita 39, yli 50-vuotiaita 96, yli vuoden työttömänä olleita 38), työttömyysaste 9,9 % (huhtikuulla 9,7 % ja toukokuulla 8,3 %) - Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valtionavustuspäätös , jonka mukaan Teuvan kunnalle myönnetään enintään 1000 euroa avustusta seutulippukustannuksiin vuonna Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirjat ja , maakuntavaltuuston pöytäkirja sekä kulttuurilautakunnan pöytäkirjat ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen pöytäkirja ja yhtymävaltuuston pöytäkirja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjanote ; 62 Ylläpitomaksutaksa lukien - JUKO ry:n ilmoitus ; JUKOn pääluottamusmieheksi ajalle on valittu luokanopettaja Sanna-Maija Loukasmäki ja varapääluottamusmieheksi/luottamusmieheksi lehtori Tiina Kangas - Kauhajoen Lentokenttä Oy:n kutsu yhtiökokoukseen Kevan yleiskirje ; Valtion eläkelain piiriin kuuluvat toimeksiantosopimukset

29 172, KHALL :30 D: 259/2013 Sivu 28 Kunnanhallitus Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje ; Työkaarimallia kohti pidempiä työuria opas ikäohjelman laatimiseen - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös ; Siulannevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Närpiö. Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen. - Länsi-Suomen maistraatin väkilukutilastot: : Teuvan as.luku 5748, muutos vuodenvaihteesta 2012/ : Teuvan as.luku 5742, muutos vuodenvaihteesta 2012/ : Teuvan as.luku 5723, muutos vuodenvaihteesta 2012/ Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätökset ; Teuvan yhteiskoulun peruskorjaus, 1 B-vaihe, maksuerät Pohjola-Nordenin Pohjanmaan piirin tiedote syksyllä järjestettävistä tilaisuuksista - Seinäjoki Areenan kutsu yhtiökokoukseen Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjat , , ja sekä yhtymävaltuuston pöytäkirja Suomen Kuntaliiton yleiskirje ; Euroopan neuvoston paikallisdemokratian viikko ja Demokratiapäivä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja sekä esityslista ja yhtymävaltuuston pöytäkirja Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjat , , ja sekä esityslista ja yhtymävaltuuston pöytäkirja Verohallinnon verotuspäätös verovuodelta 2012; kunnalla ei maksua /ei palautusta - Teknisen toimen/työryhmän muistio ; Häiritsevän moottoriajoneuvoilla ajon rajoittaminen keskustaajaman alueella Ehdotus: Asiat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

30 9998, KHALL :30 Sivu 29 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 157, , 163 (osa), , 169 ja Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 162, 163 (osa), ja 170 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 159 HankintaL 102 Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Teuvan kunnanhallitus PL 25, TEUVA Porvarintie 20 A 4, TEUVA faksi (06) sähköposti: Pykälät: 162, 163 (osa), ja 170 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

31 9998, KHALL :30 Sivu 30 Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus PL 204, Vaasa Korsholmanpuistikko 43, VAASA faksi sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta - asiakirja, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu. Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Lisätiedot Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n tarjoamat hankerahoitusmahdollisuudet... 2 14 Lausunto kaavaehdotuksesta, Keskustan ja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 12 Liikuntatuntien määrä koulujen opetusohjelmissa... 2 13 Kouluterveyskysely 2011... 3 14 Ilmoitusasiat 12.6.2012... 4 15 Muut

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 22.10.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 26 Rakennuslupa, Kohtala Pasi, 46/2014... 2 27 Rakennuslupa, Honkilahti Petri, 47/2014... 3 28 Rakennuslupa, As Oy Norinrivi,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 22.5.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 22.5.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 22.5.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 15 Komsin koulun johtokunnan pöytäkirjanote koskien Yhteiskoulun rakennustyömaata ja oppilaiden aikaistettua siirtoa Syreenin

Lisätiedot

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 9.10.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 224 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet 30.9.2014

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 19.8.2015 17:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 49 Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015... 2 Pykälän liite: Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015, liite...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 225 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta, hankintaoikaisu... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet,

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Strömfors Bed & Bistro, Ruukintie 10, Ruotsinpyhtää. Söderholm Jukka Jäsen Tuhkunen Kalervo Jäsen Hakulinen Sari Esittelijä

Strömfors Bed & Bistro, Ruukintie 10, Ruotsinpyhtää. Söderholm Jukka Jäsen Tuhkunen Kalervo Jäsen Hakulinen Sari Esittelijä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 AIKA 15.06.2016 klo 12:40-13:35 PAIKKA Strömfors Bed & Bistro, Ruukintie 10, 07970 Ruotsinpyhtää LÄSNÄ Saarinen Sami Puheenjohtaja Liimatainen Mervi Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot