Pohjois-Savon biotalousosaajat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon biotalousosaajat"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon biotalousosaajat

2 Toimittajat: Kati Lundgren, Kirsi Malaska Taittaja Kaisa Kokko, Mainostoimisto Crealab Pohjois-Savon biotalousosaajat Pohjois-Savon biotalousosaajat hanke Toteutusaika Toteuttaja Savon ammatti- ja aikuisopisto Yhteistyökumppanit Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu Tulokset ja aineistot internetissä osoitteessa biotalousosaajat.blogspot.fi Rahoittaja: Pohjois-Savon ELY-keskus (ESR)

3 Mitä on biotalous? Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous on uudenlainen toimintatapa, ei vain toimiala tai olemassa olevien toimialojen uudelleen ryhmittely. Biotaloudessa on kyse paitsi tuotteista, myös ratkaisuista. Biotaloutta voidaan pitää samanaikaisesti ratkaisuna kahteen yhteiskunnalliseen ongelmaan: sekä heikentyneeseen talouskasvuun ja työllisyyteen että globaaleihin ongelmiin kuten väestönkasvuun, luonnonvarojen niukkenemiseen, kasvaviin ympäristöpaineisiin ja ilmastonmuutokseen. Kestävää kasvua biotaloudesta - kansallinen biotalousstrategia Suomella on hyvät edellytykset hyödyntää biotalouden mahdollisuuksia. Meillä on vahvat perinteet, osaamista ja teknologiaa biopohjaisten raaka-aineiden hyödyntämisessä. Suomella on maailman neljänneksi suurin biokapasiteetti asukasmäärään nähden ja meillä on edelleen mahdollista lisätä merkittävästi kestävää biomassan hyödyntämistä. Biotaloudella on jo nyt suuri taloudellinen merkitys Suomelle. Biotalouden osuus Suomen tuotannosta on n. 16%, työvoimasta n. 13% ja viennistä n. 26%, mutta osuus voisi olla vieläkin suurempi. Potentiaalia biotalouteen pohjautuvaan uuteen liiketoimintaan on mm. biopohjaisten tuotteiden valmistuksessa, bioenergian tuotannossa, kemianteollisuudessa, teknologia-teollisuudessa, urbaanissa puurakentamisessa, elintarviketuotannossa, lääketeollisuudessa sekä palveluiden tuotannossa. MITÄ Biotalous mitä, miten ja miksi? Biotalouteen kuuluu biologisten, uusiutuvien luonnonvarojen hoito ja käyttö sekä näistä valmistettujen tuotteiden ja palvelujen tuotanto. MITEN Biotaloudessa toiminta-, tuotanto- ja kulutustapojen tulee olla kestäviä. Kestävyyttä ei takaa pelkkä uusiutuvien ja kestävästi tuotettujen luonnonvarojen käyttö vaan myös niiden käyttö ja hyödyntäminen on oltava tehokasta ja kestävää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kestävien ja resurssiviisaiden prosessien soveltamista tuotannossa sekä teollisten ja luonnon prosessien yhteensovittamista. MIKSI Biotaloudessa tulee pyrkiä etsimään asiakaslähtöisiä ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen niukkenemiseen ja väestönkasvuun. Laajasti tarkasteltuna biotalouden tulisi olla fossiilitaloutta seuraava uusi taloudellinen aikakausi. Kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä biotalouden tuotos on kasvanut 100 miljardiin ja biotalouteen on syntynyt uutta työpaikkaa.

4 Pohjois-Savon luonnonvaratalouden toimenpideohjelma Pohjois-Savon ELY-keskus ja Pohjois-Savon liitto ovat laatineet yhteisen maakunnan luonnonvaratalouden toimenpideohjelman. Toimenpideohjelman tavoitteena on lisätä yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, kasvattaa luonnonvarojen hyödyntämisen lisäarvoa, edistää resurssitehokkuutta, energiaomavaraisuutta ja kestävyyttä sekä minimoida luonnonvarojen käytöstä koituvia ympäristöhaittoja. ELY-keskuksella ja maakuntaliitolla on merkittävä rooli maakunnassa luonnonvarojen käytön ohjaamisessa ja hallinnassa mm. maakuntastrategian, maakuntaohjelman ja maaseutuohjelman kautta, EU-ohjelmatyön ja rahoituksen kautta, maankäytön suunnittelun ja liikennejärjestelmien kautta sekä luonnonvaratiedon kokoamisen ja ympäristövaikutusten arvioinnin kautta. Toimenpideohjelmaan on valittu viisi innovaatiokärkeä, jotka pohjautuvat maakunnassa olemassa olevaan osaamiseen ja muihin resursseihin. Valitut innovaatiokärjet ovat: 1. Puunjalostus ja biojalostus 2. Alkutuotanto ja elintarvikkeet 3. Veden ja ilman puhdistusprosessit 4. Mineraalivarat 5. Energia ja sivuvirrat

5 Biotalouden mahdollisuudet Pohjois-Savossa Pohjois-Savon biotalousosaajat -hankkeessa koottiin biotalouden edistämiseen liittyviä tavoitteita ja kehittämisehdotuksia mm. Pohjois-Savon maakuntaohjelmasta, Savon ilmasto-ohjelmasta ja Pohjois-Savon maaseutustrategiasta. Lisäksi biotalouteen liittyviä kehittämistavoitteita koottiin asiantuntijahaastatteluiden kautta pidetyssä työpajassa näitä tavoitteita priorisoitiin ja tulosten pohjalta valittiin kehittämisteemat, joihin Pohjois-Savon biotalousosaajat -hankkeessa keskityttiin. Työpajoissa eniten kannatusta saivat seuraavat kehittämistavoitteet: Edistetään puun hyödyntämistä uudenlaisena raaka-aineena, esimerkiksi puun kemiallinen hyödyntäminen Karjatalouden lantaongelman ratkaiseminen (ml. maatilan omien ravinteiden tehokkaampi hyödyntäminen, biokaasutuslaitosten perustaminen) Edistetään ja kehitetään puun jatkojalostusta energiakäyttöön (esim. pelletit, kaasu ja nestemäiset biopolttoaineet) Orgaanisten materiaalien kierrätyksen ja hyötykäytön kehittäminen energiaksi ja biomateriaalien raaka-aineiksi Asutusalueiden uusiutuvan, hajautetun energiantuotannon mahdollisuuksien ja toteuttamistapojen selvittäminen (aurinko, tuuli, maa/vesilämpö, ilmalämpöpumput) Maakunnan energiatekniikan osaamiskeskittymän vahvistaminen Yritysten toimintaedellytysten parantaminen (mm. yhteistyön helpottaminen T&K- toimijoiden kanssa, yhteistyö markkinoinnissa, tuotteistamisessa ja viennin edistämisessä) Energiapuun / puubiomassan saatavuuden, toimitusvarmuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen Metsäluontoon perustuvan yritystoiminnan edistäminen Maatalouden uusien toimintatapojen ja -mallien sekä yritysmuotojen edistäminen ja mallintaminen maataloudessa Uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääminen maataloudessa Lähiruoan käytön edistäminen ja markkinoille saaminen Näistä valittiin teemoja yhdistellen seuraavat kaksi kehittämiskohdetta, joihin Pohjois-Savon biotalousosaajat hankkeessa keskityttiin: Puun hyödyntäminen uudenlaisena raaka-aineena, puun kemiallinen hyödyntäminen uusien korkean lisäarvon jalosteiden kehittäminen biomateriaaleiksi puun jatkojalostus energiakäyttöön (esim. kaasu ja nestemäiset polttoaineet) Orgaanisten jätteiden kierrätyksen ja hyötykäytön edistäminen energiaksi ja biomateriaalien raaka-aineiksi karjanlanta, puhdistamolietteet, biojätteet ja teollisuuden orgaaniset jätevirrat lannan sekä muiden bioenergiajakeiden energiankäyttö- ja jalostustapojen kehittäminen

6 Biotalouden ratkaisuja Pohjois-Savon biotalousosaajat hankkeessa järjestettiin opintokäyntejä, joilla tutustuttiin valittujen kehittämisteemojen mukaisiin käytännön esimerkkeihin ja käytäntöihin. Biotalousalan yrityksiin ja esimerkkeihin tutustuttiin myös hankkeen seminaareissa ja työpajoissa. BioSampo - bioenergiaosaamista Suomeen ja maailmalle BioSampo on käytännönläheinen bioenergia-alan oppimis- ja tutkimusympäristö. Käytössä on demo-kokoluokan laitoksia, joissa opiskelijat perehtyvät käytännössä opetettaviin prosesseihin, esimerkiksi biokaasun tuotantoon, puun kuivatislaukseen tai öljyn puristamiseen rypsistä ja öljyn esteröintiin biodieseliksi. Keskuksessa kehitetään ja testataan hajautettuja energiantuotantomalleja koulutusta ja yritysten kehittämistoimintaa varten. Tavoitteena on löytää kytköksiä eri prosessien välillä niin, että yhden prosessin sivuvirtoja voidaan hyödyntää toisissa prosesseissa. BioSampo tekee yhteistyötä yliopistojen tutkimustoiminnan kanssa tarjoamalla testaus-ympäristön ja käytännön tekijöitä tutkimuksen käytännön sovelluksiin ja testauksiin. Myös yritykset voivat hyödyntää BioSampoa tuotekehityksensä testaus- ja pilottiympäristönä. Koulutus- ja tutkimuskeskus BioSampo on osa Kouvolan seudun ammattiopistoa (KSAO) ja sijaitsee luonnonvara-alan yksikön yhteydessä Anjalassa. Kuopion Biotehdas - biokaasua ja lannoitteita jätteistä Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa palvelua eloperäisten jätevirtojen laitosmaiseen käsittelyyn. Biohajoavista jätteistä tuotetaan biokaasua sekä orgaanista lannoitetta. Yrityksellä on kolme toiminnassa olevaa biokaasulaitosta ja muutamia hankkeita rakennus- ja suunnitteluvaiheessa. Ensimmäinen biokaasulaitos aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa Huittisten Vampulan kylässä. Kuopion laitos aloitti toimintansa maaliskuussa 2014 ja Honkajoen laitos otettiin käyttöön syyskuussa Kuopion laitoksessa käytetään prosessin syötteinä sekä kiinteitä että lietemäisiä jätteitä. Pääsiallisia syöt- Lisätietoja: Juvan Bioson Oy - maatilojen yhteinen biokaasulaitos Juvan Bioson Oy on pääosin maatilojen omistama yhteismädättämö, jossa tuottajat ovat myös osakkaina: maatilat tuottavat mädättämöön lantaa ja käyttävät syntyvän lannoitteen pelloillaan. Yrityksen osakkaina on kymmenen lypsykarjatilaa, neljä kanalaa ja biokaasulaitoksen vieressä sijaitseva puutarha, joka ostaa kaiken laitoksen biokaasusta tuotettavan sähkön ja lämmön. Biokaasu toimitetaan kaasuna puutarhalle, jonka yhteydessä toimivassa CHP-yksikössä kaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä. Biokaasua syntyy keskimäärin 1500 m 3 vuorokaudessa, josta saadaan vuositasolla energiaa n MWh. Tämä vastaa lähes puolta kasvihuoneen energiatarpeesta.

7 teitä ovat jätevesilaitosten puhdistamolietteet, kotitalouksien sekä kaupan biojätteet sekä teollisuuden eloperäiset jätevirrat. Laitoksen kapasiteetti on n tonnia biohajoavia jätteitä, joista tuotetaan biokaasua n MWh vuodessa. Prosessissa syntyvästä kaasusta Kuopion Energia tuottaa sähköä ja kaukolämpöä. Lisätietoja: Sybimar - kohti suljettua kiertoa Uudessakaupungissa sijaitseva Sybimar Oy on monialayritys, jonka toimintoihin kuuluu mm. elintarviketeollisuuden sivuvirtoihin pohjautuva biopolttoaineiden tuotanto, kalanviljely ja kasvihuonetuotanto, joissa sovelletaan yrityksen suljetun kierroin konseptia. Sybimarin suljetun kierron konseptissa on yhdistetty elintarvike- ja energiantuotantoa niin, että kaikkia prosessien sivuvirtoja voidaan hyödyntää toisten prosessien raaka-aineina tai tukitoimintoina. Kalankasvatuksessa veteen kertyvät ravinteet (typpi ja fosfori) voidaan hyödyntää kasvihuoneessa, kun vettä käytetään kasteluvetenä. Kasvihuoneessa voidaan hyödyntää myös veteen kalojen hengityksestä kertyvä hiilidioksidi ja puhdistettua vettä voidaan kierrättää takaisin kalankasvatuslaitokseen. Biokaasulaitoksessa voidaan hyödyntää syötteinä kalankasvatuksessa ja kasvihuoneessa syntyvät orgaaniset jätteet. Lisäksi laitoksessa käytetään myös muita syötteitä, mm. elintarviketeollisuuden jätteitä. Biokaasu, sähkö, kaukolämpö ja laimennusvesi kulkevat kalankasvatuslaitoksen, kasvihuoneen ja biokaasulaitoksen välillä. Lisätietoja: St1 - liikennepolttoainetta jätteistä St1 on rakentanut vuodesta 2007 Suomeen etanolitehtaiden verkostoa, jonka tavoitteena on tuottaa biojätteistä ja teollisuuden sivuvirroista vuonna 2020 noin m 3 etanolia liikennekäyttöön. Yhtiöllä on toiminnassa viisi Etanolix -teknologian laitosta, joissa etanolia tuotetaan mm. leipomo- ja panimoteollisuuden biojätteistä ja sivuvirroista. Hämeenlinnassa Karanojan jätteidenkäsittelyalueella on St1:n ensimmäinen Bionolix-laitos, jossa tuotetaan etanolia erilliskerätyistä kotitalouksien, kauppojen ja teollisuuden biojätteistä. Laitoksen uusi tuotantoteknologia mahdollistaa biojätteen jalostamisen ensimmäistä kertaa nestemäiseksi liikennepolttoaineeksi. Laitoksen vuotuinen vastaanotto-kapasiteetti on tonnia, josta tuotetaan noin 1 miljoona litraa bioetanolia liikennekäyttöön. Prosessin sivuvirroista tuotetaan myös mm. liuosmaista eläinrehua. Lisätietoja: Metsä Group - maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Metsä Group suunnittelee ja valmistelee ensimmäisen biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle. Lopullinen investointipäätös tehtaasta tehdään keväällä 2015 ja tavoitteena on saada tehdas käyntiin vuonna Uuden tehtaan pääprosessina tulee edelleen olemaan sellun tuotanto, mutta tuotannon sivuvirtoja voidaan hyödyntää biotuotetehtaassa paremmin kuin nykyisessä sellutehtaassa. Tavoitteena on hyödyntää raaka-aine ja sivuvirrat tuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti.

8 Tehtaan sivuvirroista voidaan tuottaa esimerkiksi bioetanolia, bioöljyä, tärpättiä, ligniinijalosteita, biokaasua, lannoitteita, maanrakennusaineita, sähköä ja kaukolämpöä sekä räätälöityjä selluja ja uusia kuitutuotteita. Liiketoimintamalli perustuu tehokkaaseen kumppanuusverkostoon ja uudet tuotteet syntyvät arvoketjun eri osaajien yhteistyönä. Toimintamalli luo erityisesti pk-sektorille uusia mahdollisuuksia valmistaa innovatiivisia korkean jalostusarvon biotuotteita. Uusi tehdas tulee olemaan erittäin resurssitehokas ja ympäristösuorituskykyinen. Tehtaan ympäristölupaa on haettu samoilla ehdoilla ja päästörajoilla kuin nykyiselle tehtaalle, vaikka tuotanto kasvaakin 2,5-kertaiseksi. Tehtaalla tulee olemaan erittäin tehokas vedenpuhdistusjärjestelmä, jolla päästään prosessiveden osalta suljettuun kiertoon. Tehdas ei myöskään käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Myös energiatehokkuutta korostetaan esimerkiksi kaikissa laiteratkaisuissa. Uusi biotuotetehdas tukee koko Suomen tasolla uusiutuvan energian tavoitteita: uusiutuvan energian käytön osuus kasvaa tehtaan myötä kaksi prosenttiyksikköä. Lisätietoja: Green Fuel Nordic hajautettua tuotantoa paikallisista luonnonvaroista Green Fuel Nordic Oy on vuonna 2011 perustettu suomalainen biojalostusyhtiö, jonka liiketoiminta-ajatus perustuu jo kaupallisessa käytössä olevan innovatiivisen teknologian hyödyntämiseen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Raaka-aineena käytetään uusiutuvaa kotimaista metsäbiomassaa. Yrityksen missiona on tarjota kannattava ja paikallinen vaihtoehto fossiilisille polttoaineille sekä olla edelläkävijä toisen sukupolven biopolttonesteiden jalostamisessa. Green Fuel Nordic Oy:llä on meneillään viisi biojalostamoinvestointia, joista pisimmällä on Iisalmen yksikkö, jonne on suunnitteilla kaksi jalostamoa. Lisäksi Savonlinnaan on suunnitteilla yksi ja Lieksaan kaksi jalostamoa. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on perustaa jopa 20 jalostamoa Suomeen. Vastaavia laitoksia on jo toiminnassa useita Pohjois-Amerikassa, mutta Suomeen tulevat laitokset ovat niitä suurempia. Green Fuel Nordic edistää osaltaan Suomen energiaomavaraisuutta tuottamalla uusiutuvan, paikallisen vaihtoehdoin fossiilisille polttoaineille. Lyhyellä aikavälillä (1-3v) yrityksen tuottamalla bioöljyllä voidaan korvata raskasta polttoöljyä lämmityssovelluksissa. Seuraavassa vaiheessa (3-5v) bioöljyn sovellusalueena on meriliikenteen polttoaine, jolla voidaan täyttää myös uuden rikkidirektiivin päästövaatimukset. Tavoitteena on myös tuotteen jatkojalostus liikennepolttoaineeksi kaupallisella tasolla sekä biojalostamo-konseptin saaminen vientituotteeksi. Pitkän aikavälin (yli 5v) tavoitteena on keskittyä korkeamman jalostusasteen tuotteiden kehittämiseen ja tuottamiseen, mm. lääke-, kemia- ja elintarviketeollisuudelle. Lisätietoja: Tarkemmat kuvaukset opintokäyntikohteista löydät hankkeen blogista, osoitteesta biotalousosaajat.blogspot.fi

9 Lisää biokaasua! Opintokäyntien jälkeen valittujen teemojen ympärillä toteutettiin työpajoja, joissa tunnistettiin teemaan liittyviä osaamistarpeita ja muita tarvittavia kehittämistoimenpiteitä järjestetyssä työpajassa pohdittiin keinoja, kuinka pienten biokaasulaitosten perustamista voitaisiin edistää Pohjois-Savossa. Biokaasutuotannon edistämisen kannalta tärkeimmiksi kehittämistarpeiksi valittiin seuraavat: Maakunnallisen tahtotilan vahvistaminen ja varmistaminen biokaasutuotannon edistämiseksi Eri toimijoiden ja hallinnonalojen tukitoimintojen koordinointi samansuuntaisiksi biokaasutuotannon edistämiseksi tulisi varmistaa. Eri hallinnonaloilla tulee tunnistaa keinot ja yhteistyömahdollisuudet biokaasutuotannon tukemiseksi. Tarvittava tuki voisi olla esimerkiksi investointitukia laitosten perustamiseen ja muiden, kuten ympäristöperustaisten tukien suuntaaminen. Taloudellisten tukien lisäksi tarvitaan myös muuta hallinnollista ohjausta, esimerkiksi suurten navettahankkeiden rakennus- ja ympäristölupien myöntämisessä voidaan kannustaa lietteen prosessointiin biokaasulaitoksessa. Tärkeää on myös hallinnollisten esteiden tunnistaminen ja poistaminen, esimerkiksi ympäristötukien tulisi olla yhteismitallisia sekä lannan että biokaasulaitoksen käsittelyjäännöksen peltolevitykselle. Biokaasulaitosten ylläpitäjien sekä muiden toimijoiden koulutus ja osaamisen kehittäminen Biokaasualan toimijat tarvitsevat osaamista mm. biokaasuprosessista ja siihen liittyvästä mikrobiologiasta, erilaisten syötteiden vaikutuksesta prosessiin ja prosessin stabiloinnista sekä toimivista teknologioista. Koulutuksen tulee olla käytännönläheistä ja edistää toimijoiden verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa. Koulutus tulee toteuttaa eri koulutusasteiden välisenä yhteistyönä. Biokaasutuotantoa ohjaavan politiikan pitkäjänteisyys ja ennustettavuus pitkällä tähtäimellä Pitkäjänteisyyttä tarvitaan mm. verotukseen, tukiin ja sääntelyyn. Tätä pidettiin erittäin tärkeänä tekijänä biokaasutuotannon edistämisessä, jotta pitkän tähtäimen investointeja uskalletaan tehdä. Monet toimintaa ohjaavat linjaukset tehdään joko valtakunnan tai jopa EU-tasolla, joten maakunnan ja yksittäisten toimijoiden tahtotilan lisäksi tarvitaan kansallista ja EU-tason yhteistä tahtotilaa sekä biotaloudelle myönteisiä päätöksiä. työpajan tulokset kokonaisuudessaan biotalousosaajat.blogspot.fi Maatalousyrityksille suunnattu yrityskohtainen neuvonta ja koulutus Investoinnista kiinnostuneet viljelijät tarvitsevat faktoja päätöksenteon tueksi sekä vertaistukea ja kokemustenvaihtoa muiden vastaavien toimijoiden kanssa. Neuvonnan ja koulutuksen tueksi tarvitaan myös hyviä esimerkkikohteiden kuvauksia erilaisista biokaasulaitosten toteutuksista, sekä teknologisista että liiketoiminnallisista ratkaisuista. Myös laskenta ja tietopalveluja tulee kehittää. Yrityskohtaisessa neuvonnassa ja ohjauksessa on tärkeää varmistaa toimijoiden riippumattomuus laitevalmistajista.

10 Pohjois-Savosta puun biojalostuksen piilaakso? järjestettiin teematyöpaja, jossa pohdittiin puun biojalostukseen liittyviä osaamis- ja kehittämistarpeita. Kehittämistarpeiden tunnistamisen jälkeen valittiin tärkeimmät, joihin vastaamalla biojalostukseen pohjautuvaa liiketoimintaa voidaan Pohjois-Savossa edistää. Tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöllä tukea tutkimustulosten kaupallistamiseen ja skaalaukseen kaupalliseen tuotantoon Yhdeksi keskeiseksi kehittämistarpeeksi valittiin biojalostuksen prosessien ja toiminnan skaalaaminen nykyistä nopeammin tutkimusmittakaavasta kaupalliseen tuotantoon. Tähän tarvitaan mm. mallintamisen kehittämistä ja mallien kytkemistä kokeellisen toimintaan. Keskeinen keino tähän on myös alueen tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioiden sekä yritysten yhteistyö pienen kokoluokan testauksissa. Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot voivat yhdessä tarjota alan yrityksille tukea alun tutkimus- ja tuotekehitysvaiheesta tuotannon skaalaukseen ja aina kaupallisen mittakaavan tuotannon ja prosessien suunnitteluun asti. Tutkimuksella uusia tuotteita Puubiomassan jalostusmahdollisuuksien tutkimusta ja tuotekehitystä tulee edelleen lisätä. Tutkimuksessa tulee vahvistaa ongelmalähtöistä lähestymistapaa ja vahvistaa asiakasnäkökulmaa jo varhaisessa vaiheessa. Tätä voidaan edistää suuntaamalla strategiaa ja tutkimusrahoitusta tuotekehitykseen ja asettamalla keksinnöt samalla viivalle tieteellisten julkaisujen kanssa. Lisäksi tarvitaan yrityksiä, jotka ovat halukkaita ja valmiita satsaamaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Koko arvoketjun saaminen tehokkaaksi Yksi keskeinen kehittämistarve on koko metsäketjun saaminen tehokkaaksi ja ketjun toiminnan kokonaisoptimointi nykyisen osaoptimoinnin sijasta, jossa kaikki toimijat tarkastelevat mm. laatua ja taloudellisuutta vain omasta näkökulmastaan. Kokon ketjun kannalta tulisi tarkastella, missä ja miten on järkevintä hoitaa varastointi, puutavaran lajittelu, prosessointi ja esikäsittely, mitkä olisivat optimaaliset puun mitta- ja laatuvaatimukset jne. Tämä edellyttää toimijoiden yhteistyötä koko arvoketjussa raaka-aineen kasvatuksesta esikäsittelyyn, kuljetukseen ja jalostukseen. Rahoituksen turvaaminen uusille yrityksille Biojalostusliiketoiminnan kannalta tärkeä kehittämiskohde on rahoituksen saannin varmistaminen uusille biojalostamoyrityksille, uusille tuotteille ja innovaatioille. Kehittämistoimenpiteitä tarvitaan sekä rahoitusta hakevissa yrityksissä että rahoittajien toiminnassa. Yritysten tulee selvittää ja varmistaa riittävällä tasolla tuotteensa markkinat jo T&K-vaiheessa. Monissa yrityksissä tarvitaan myös enemmän osaamista rahoituksen hakemisessa. Rahoittajilta puolestaan kaivataan läpinäkyviä rahoituskriteerejä ja rahoitettavien hankkeiden puolueetonta arviointia. Kansallisten etujen varmistaminen biotaloudessa Suomen tulisi pystyä hyödyntämään biomassaa tehokkaasti kansallisella tasolla. Tämä edellyttää mm. vaikuttamista ja edunvalvontaa EU:ssa. Poliitikoille ja kansalaisille tulee tuoda kansantajuisesti esille tutkimustuloksia metsän hoidon ja puubiomassan käytön hiilitaseesta, jotta biomassan hyödyntämistä Suomessa haluttaisiin edistää. Kansallisella tasolla on tärkeää osoittaa, että Suomessa tuotetaan ja käytetään biomassaa kestävästi, ettei tämä jäisi jää pienten, yksittäisten yritysten todistustaakaksi. Viestin viejiksi tarvitaan laajasti mm. poliitikoita, tutkijoita, järjestöjä ja yrityksiä. työpajan tulokset kokonaisuudessaan biotalousosaajat.blogspot.fi

11 Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois-Savossa Pohjois-Savon biotalousosaajat hankkeessa tunnistettiin valittuihin biotalouden teemoihin liittyviä osaamis- ja kehittämistarpeita. Hankkeessa valitut teemat olivat puun hyödyntäminen uudenlaisena raaka-aineena, puun kemiallinen hyödyntäminen sekä orgaanisten jätteiden kierrätyksen ja hyötykäytön edistäminen energiaksi ja biomateriaalien raaka-aineeksi. Hankkeen tuloksia on hyödynnetty mm. Pohjois-Savon luonnonvaratalouden toimenpideohjelman laatimisessa. Tulokset ovat vapaasti kaikkien koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden hyödynnettävissä. Tunnistettuja osaamis- ja kehittämistarpeita hyödynnetään hankkeen toteuttajaorganisaatiossa Savon koulutuskuntayhtymässä, Savonia ammattikorkeakoulussa ja Itä-Suomen yliopistossa mm. opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaamisessa. Biotalouden oppimispolut Savon ammatti- ja aikuisopiston kahteen tutkintoon, prosessiteollisuuden perustutkintoon sekä luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon laadittiin biotalouden oppimispolku. Tutkintojen osalta tunnistettiin biotalou- den kannalta keskeiset osaamistarpeet erityisesti valittujen teemojen eli puun biojalostuksen ja orgaanisen jätteen hyödyntämisen osalta. Nämä osaamistarpeet kuvattiin ja suunniteltiin, missä tutkinnon osissa asiat opetetaan ja miten opetus toteutetaan. Opettajien osaamisen ja opetuksen kehittäminen Yksi biokaasutuotannon edistämiseksi tunnistettu kehittämistarve oli maatalousyrittäjien osaamisen lisääminen biokaasutuotannosta. Yksi keino tämän osaamisen lisäämiseksi on sisällyttää biokaasutuotannon perustiedot maatalousalan ammatilliseen opetukseen. Syksyllä 2014 Savon ammatti- ja aikuisopistolla järjestettiin Lisää biokaasua! -täydennyskoulutus, joka oli suunnattu sekä oppilaitoksen opettajille että aikuisopiskelijoille. Tavoitteena on sisällyttää biokaasutuotannon perusteet jatkossa osaksi maatalousalan tutkintojen opetusta. Yhteisten opetus- ja tutkimusympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen Pohjois-Savon biotalousosaajat hankkeen puitteissa kartoitettiin ja suunniteltiin yhteistyömahdollisuuksia eri koulutusasteiden olemassa olevien oppimis- ja tutkimusympäristöjen hyödyntämisessä yli koulutusasterajojen. Yhteistyötä suunniteltiin myös eri koulutusasteiden opetuksessa sekä opetus- ja tutkimusprojektien yhdistämisessä. Eri koulutusasteiden yhteistyötä edistetään jatkossa pääasiassa yhteisen hanketoiminnan kautta.

12

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Pohjois Savon biotalousosaajat Projektin tavoitteet tunnistaa ja priorisoida biotalouden osaamistarpeita

Lisätiedot

Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely

Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely Kohti kestävää luonnonvarataloutta Pohjois-Savossa Hankkeet luonnonvarastrategian toteuttajina SAKKY 11.11.2014 Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely Jari Mutanen, johtaja,

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Uusiutuvasta metsäbiomassasta polttonesteeksi Suomesta bioöljyn suurvalta -seminaari 15.10.2012 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

Uusiutuvasta metsäbiomassasta polttonesteeksi Suomesta bioöljyn suurvalta -seminaari 15.10.2012 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Uusiutuvasta metsäbiomassasta polttonesteeksi Suomesta bioöljyn suurvalta -seminaari 15.10.2012 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen 2 Sisältö Green Fuel Nordic Oy Strateginen näkökulma Taktinen näkökulma

Lisätiedot

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Aiheet: 1. Biotalous ja hyvinvointi 2. Biotalous ja yhteistyö

Lisätiedot

Kainuun bioenergiaohjelma

Kainuun bioenergiaohjelma Kainuun bioenergiaohjelma Kajaanin yliopistokeskus/cemis-oulu Metsäenergia Kainuussa seminaari 20.11.2012 Sivu 1 19.11.2012 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma 2011-2015 Ohjelman päivitys - Nettikysely

Lisätiedot

Yhteenveto keskeisistä tuloksista ja johtopäätöksistä

Yhteenveto keskeisistä tuloksista ja johtopäätöksistä Pohjois Savon biotalousosaajat Yhteenveto keskeisistä tuloksista ja johtopäätöksistä 28.11.2014 1 Sisällys 1. Biotalouden keskeiset osaamis ja kehittämistarpeet Pohjois Savossa... 2 1.1. Biotalouteen liittyvät

Lisätiedot

Green Fuel Nordic Oy Uudet liiketoimintamahdollisuudet biotaloudessa Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

Green Fuel Nordic Oy Uudet liiketoimintamahdollisuudet biotaloudessa Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Green Fuel Nordic Oy Uudet liiketoimintamahdollisuudet biotaloudessa Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Muuttuva toimintaympäristö ja Suomi Globaaleja haasteita Ilmastonmuutos Riippuvuus fossiilisista polttoaineista

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Lannasta moneksi ravinteita ja energiaa Liedon kunnantalo 7.11.2011 Kaisa Suvilampi VamBio Oy Yhtiömme toiminta-ajatuksena on bioenergian ja lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Biojalostamo Suomen Toimintaympäristössä. Kestävä metsäenergia -seminaari Jerkko Starck

Biojalostamo Suomen Toimintaympäristössä. Kestävä metsäenergia -seminaari Jerkko Starck Biojalostamo Suomen Toimintaympäristössä Kestävä metsäenergia -seminaari Jerkko Starck Sisältö GFN yrityksenä Muuttuva toimintaympäristö Biojalostamon edut Mitä on bioöljy? Mikä on biojalostamo? Biojalostamoprosessi

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Globaali energiahaaste Maailma vuonna 2030... Source: BP 2012, Energy Outlook

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Lehdistötilaisuus 23.4.2014 1 Sisältö Hanke lyhyesti Markkina-asema vahvistuu edelleen Taloudelliset vaikutukset Investointipäätöksen edellytykset Biotuotetehdas

Lisätiedot

Biokaasulaskuri.fi. Markku Riihimäki Erika Winquist, Luonnonvarakeskus

Biokaasulaskuri.fi. Markku Riihimäki Erika Winquist, Luonnonvarakeskus Markku Riihimäki Erika Winquist, Luonnonvarakeskus Hajautettu / paikallinen energiantuotanto Hajautetun energiatuotannon ajatus lähtee omasta tai alueellisesta tarpeesta sekä raaka-ainevaroista Energian

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy 1 Johtava toimija valituissa liiketoiminnoissa Keskitymme tuotteisiin ja palveluihin, joissa meillä on vahvaa osaamista ja kilpailuetua ja joiden

Lisätiedot

Biotalouden uudet arvoverkot

Biotalouden uudet arvoverkot Biotalouden uudet arvoverkot Metsäbiotalouden Roadshow 2013 24.9.2013 Kokkola Petri Nyberg Jyväskylä Innovation Oy Kuva, jossa ihmisiä, tässä markkeerauskuva Sisältö Taustaa Projektin kuvaus Tunnistettuja

Lisätiedot

KOKOEKO-seminaari Suljetaanko kaatopaikat vuonna 2016? Minne jätteet? Kuopio 11.2.2014. Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy

KOKOEKO-seminaari Suljetaanko kaatopaikat vuonna 2016? Minne jätteet? Kuopio 11.2.2014. Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy KOKOEKO-seminaari Suljetaanko kaatopaikat vuonna 2016? Minne jätteet? Kuopio 11.2.2014 Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT 2 Maapallo kohtaa haasteet - kestävän kehityksen avaimet Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat

Lisätiedot

Biovakan yritysesittely

Biovakan yritysesittely Biovakan yritysesittely Biokaasulaitos Vehmaalla Ensimmäinen suuren mittaluokan yksikkö Suomessa Toiminta alkanut 2004 Käsittelee erilaisia biohajoavia materiaaleja 120 000 tn/v Menetelmänä mesofiilinen

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma. EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja

Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma. EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja Taustaa Pohjoisen-Savon maakuntasuunnitelmassa 2030 on linjattu maakunnan taloutta sekä yritysten

Lisätiedot

Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy. Kaasualan neuvottelupäivät 21-22.5.2014, M/S Viking Grace

Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy. Kaasualan neuvottelupäivät 21-22.5.2014, M/S Viking Grace Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy Kaasualan neuvottelupäivät 21-22.5.2014, M/S Viking Grace Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn.

Lisätiedot

Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen

Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Sivu 1 25.11.2014 Lantakoordinaattori, lantamaisteri Sivu 2 25.11.2014 Miksi ravinteiden

Lisätiedot

Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa

Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Selvitykset tehty Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hankkeessa vuosina 2008-2009 Eeli Mykkänen Joulukuu 2009 Tässä koosteessa on kuvattu

Lisätiedot

Lannan ravinteet ja energia talteen Biokaasun tuotannon mahdollisuudet Punkalaitumella

Lannan ravinteet ja energia talteen Biokaasun tuotannon mahdollisuudet Punkalaitumella Excellence by Experience Lannan ravinteet ja energia talteen Biokaasun tuotannon mahdollisuudet Punkalaitumella Punkalaidun 15.3.2014, Päivi Piispa Excellence by Experience. Biokaasun tuotannon mahdollisuudet

Lisätiedot

KIERTOTALOUS käytäntöön

KIERTOTALOUS käytäntöön KIERTOTALOUS käytäntöön Sykli FISS -työpaja 31.1.2017 Teolliset symbioosit toimintamalli Suomessa Työpajan ohjelma 12.30 12.45 Sykli kiertotalouden kouluttajana / LUO Next Step Eeva Hämeenoja, Sykli 12.45

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011 Biopolttoaineet maatalouden työkoneissa Hajautetun tuotannon veroratkaisut Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso Säätytalo 01.02.2011 Toimialapäällikkö Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

BIOKAASUN NYKYTILA,KEHITTÄMISTOIMENPITEET JA HYÖTYKÄYTÖN EDISTÄMINEN

BIOKAASUN NYKYTILA,KEHITTÄMISTOIMENPITEET JA HYÖTYKÄYTÖN EDISTÄMINEN BIOKAASUN NYKYTILA,KEHITTÄMISTOIMENPITEET JA HYÖTYKÄYTÖN EDISTÄMINEN BIOKAASUN TAUSTAA JA TAVOITTEITA 1) UUSIUTUVAN ENERGIAN EDISTÄMISOHJELMA 2003 2006 Biokaasun hyödyntäminen 2001 0,75 PJ = 208 GWh Tavoite:

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas. Metsä Group

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas. Metsä Group Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas 1 Sisältö Hanke lyhyesti Markkina-asema vahvistuu edelleen Taloudelliset vaikutukset Investointipäätöksen edellytykset Biotuotetehdas enemmän kuin sellutehdas

Lisätiedot

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 ENERGIAA JÄTEVESISTÄ Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 Watrec Oy palvelutarjonta Ratkaisut 1) Viranomaisprosessit 2) Selvitysprosessit 3) Asiantuntijaarvioinnit Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

Ravinteiden kierrätys ja humus Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari Jokioinen 6.11.2013

Ravinteiden kierrätys ja humus Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari Jokioinen 6.11.2013 Ravinteiden kierrätys ja humus Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari Jokioinen 6.11.2013 Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy (ent. VamBio Oy) Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka

Lisätiedot

Älykäs ja ekologinen

Älykäs ja ekologinen Älykäs ja ekologinen Bio-, vesi- ja kiertotalouden edelläkävijä Nokian, Tampereen ja Ylöjärven Kolmenkulmaan on rakentumassa täysin uudenlainen yrityspuisto. ECO3-alueella kehitämme yhdessä bio-, vesi-

Lisätiedot

BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre

BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre 1 Biotalous keskiössä, mutta fossiilitalous heräämässä henkiin Metsäliitto perustetaan Petrokemian lähtölaukaus Äänenkosken

Lisätiedot

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Bioetanolia food waste to wood waste kestävän, hajautetun biopolttoainetuotannon kehityspolku

Bioetanolia food waste to wood waste kestävän, hajautetun biopolttoainetuotannon kehityspolku BIOJALOSTUKSEN INNOVAATIOPÄIVÄ 30.5.2013, Lappeenranta Bioetanolia food waste to wood waste kestävän, hajautetun biopolttoainetuotannon kehityspolku St1 Biofuels Oy Patrick Pitkänen Globaali energiahaaste

Lisätiedot

Bio- ja kiertotalouden yritysalueen esittely

Bio- ja kiertotalouden yritysalueen esittely Bio- ja kiertotalouden yritysalueen esittely 1 Keskeinen sijainti kasvavalla kaupunkiseudulla Nokia ja Pirkanmaa Pirkanmaalla asuu yli 505 000 henkeä, mikä tekee siitä Suomen toiseksi suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Teollisten symbioosien globaalit markkinat ja suomalaiset mahdollisuudet. Tiina Pursula, Gaia Group Oy Teollisuuden vanhan kumous, 4.4.

Teollisten symbioosien globaalit markkinat ja suomalaiset mahdollisuudet. Tiina Pursula, Gaia Group Oy Teollisuuden vanhan kumous, 4.4. eollisten symbioosien globaalit markkinat ja suomalaiset mahdollisuudet iina ursula, Gaia Group Oy eollisuuden vanhan kumous, 4.4.2013 eollisten symbioosien markkinamahdollisuuksia Kehittyvien kaupunkien

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Biohiili. Pien-CHP. Pelletit. Biokaasu. Puutisleet. Biojalostusfoorumi Hanke-esittely Prof. Lauri Sikanen

Biohiili. Pien-CHP. Pelletit. Biokaasu. Puutisleet. Biojalostusfoorumi Hanke-esittely Prof. Lauri Sikanen Pien-CHP Biokaasu Biohiili Pelletit Biojalostusfoorumi 30.11.2011 Hanke-esittely Prof. Lauri Sikanen Puutisleet 1 http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/distributed_biobased_economy.pdf 2 http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/distributed_biobased_economy.pdf

Lisätiedot

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Watrec Oy Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishankkeen loppuseminaari Hotelli Keurusselkä 13.2.2014 Watrec Oy - suomalainen cleantech kasvuja vientiyritys

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitos

Maatalouden biokaasulaitos BioGTS Maatalouden biokaasulaitos Sähköä Lämpöä Liikennepolttoainetta Lannoitteita www.biogts.fi BioGTS -biokaasulaitos BioGTS -biokaasulaitos on tehokkain tapa hyödyntää maatalouden eloperäisiä jätejakeita

Lisätiedot

Maatalouden ravinteet kiertoon. Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.10.2015

Maatalouden ravinteet kiertoon. Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.10.2015 Maatalouden ravinteet kiertoon Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström Eduskunnan ympäristövaliokunta 13.10.2015 Sivu 1 12.10.2015 Sivu 2 12.10.2015 Ympäristön hoitoa edistäviä toimenpiteitä ohjelmassa

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

ja sen mahdollisuudet Suomelle

ja sen mahdollisuudet Suomelle ja sen mahdollisuudet Suomelle Asmo Honkanen, Luonnonvarakeskus 29.9.2015 Kuopio Biotalous on seuraava talouden aalto Biotalous on osa talouden uutta aaltoa, jossa resurssiviisaus ja luonnonvarojen kestävän

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Green Fuel Nordic Yleisesitys Vuosi 2014

Green Fuel Nordic Yleisesitys Vuosi 2014 Green Fuel Nordic Yleisesitys Vuosi 2014 2 Sisältö GFN Yrityksenä Missio Visio Strategia Suomen tiekartta Biojalostamo Standardoitu biojalostamo-malli Tuotantoprosessi Bioöljyn sovelluskohteet Sovelluskohteiden

Lisätiedot

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Marja-Liisa Tapio-Biström MMM Luomutoimijoiden kiertotalousseminaari Hämeenlinna 29.1.2016 31.1.2016 1 Sisältö tulevaisuuden mahdollisuudet biotalousstrategia

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Joutsan seudun biokaasulaitos

Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan biokaasulaitos Alueellinen biokaasulaitos, paikalliset maataloustoimijat sekä ympäristöyrittäjät Alueen jätteenkäsittely uusittava lyhyellä aikajänteellä (Evira) Vaihtoehdot:

Lisätiedot

Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit. 6.5.2014 Erkki Kalmari

Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit. 6.5.2014 Erkki Kalmari Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit 6.5.2014 Erkki Kalmari Prosessikaavio Jalostus -Liikenne -Työkoneet Biokaasu -Lämmöntuotanto -CHP Lanta Energiakasvit Jätteet (porttimaksut) Biokaasuprosessi

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ratkaisut orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon. 7.10.2015 Ari-Pekka Heikkilä Metsä Group

Metsäteollisuuden ratkaisut orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon. 7.10.2015 Ari-Pekka Heikkilä Metsä Group Metsäteollisuuden ratkaisut orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon 7.10.2015 Ari-Pekka Heikkilä Metsä Group Metsä Group yhtiönä Jätteenkäsittely Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto Sivutuotteet Haasteet

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Keski-Suomi ja biotalous. Hannu Koponen, kehittämispäällikkö/biotalous

Keski-Suomi ja biotalous. Hannu Koponen, kehittämispäällikkö/biotalous Keski-Suomi ja biotalous Hannu Koponen, kehittämispäällikkö/biotalous 1 http://www.keskisuomi2040.fi/ KESKI-SUOMEN VAHVIMMAT ERIKOISTUMISALAT Paperi ja sellu Puuteollisuus Metsätalous Koneet ja laitteet

Lisätiedot

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Tuoteketjujen massa-, ravinne- ja energiataseet Sanna Marttinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Kestävästi kiertoon yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Lisätiedot

t / vuosi. Ravinnerikkaita biomassoja syntyy Suomessa paljon. Ravinnerikkaita biomassoja yhteensä t Kotieläinten lanta

t / vuosi. Ravinnerikkaita biomassoja syntyy Suomessa paljon. Ravinnerikkaita biomassoja yhteensä t Kotieläinten lanta Suomi pyrkii ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi. Maataloudella on merkittävä rooli tavoitteen edistämisessä, sillä se on yksittäisistä toimialoista suurin fosforin ja typen käyttäjä. Ravinteita hyödynnetään

Lisätiedot

Kierrätysravinteita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biokaasuyhdistyksen seminaari 11.10.2012 Messukeskus, Helsinki

Kierrätysravinteita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biokaasuyhdistyksen seminaari 11.10.2012 Messukeskus, Helsinki Kierrätysravinteita erilaisiin käyttötarkoituksiin Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biokaasuyhdistyksen seminaari 11.10.2012 Messukeskus, Helsinki Biovakan toiminta-ajatuksena on tuottaa biokaasua ja kierrätysravinteita

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit BioG Haapavesi 8.12. 2010 Ritva Imppola ja Pekka Kokkonen Maaseudun käyttämätön voimavara Biokaasu on luonnossakin muodostuva kaasu, joka sisältää pääasiassa -

Lisätiedot

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA Elina Virkkunen, vanhempi tutkija MTT Sotkamo p. 040 759 9640 Kuvat Elina Virkkunen, ellei toisin mainita MTT Agrifood Research Finland Biokaasu Kaasuseos, joka sisältää

Lisätiedot

Biokaasutuotannon tuet. Maa- ja metsätalousministeriö

Biokaasutuotannon tuet. Maa- ja metsätalousministeriö Biokaasutuotannon tuet Maa- ja metsätalousministeriö MMM Biokaasutuotannon tuet Maatilainvestoinnit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Bioenergiatuotannon avustus TEM Syöttötariffi Energiatuki

Lisätiedot

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Selvityksessä kartoitettiin energiatehokkuuden

Lisätiedot

Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi Parikkalan kunta

Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi Parikkalan kunta Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi Parikkalan kunta 27.1.2015 Lähtökohtia biotalous-hankkeelle Biotalous-hankkeen hallinto Hankeaika: 6.5.2013-31.3.2015 Vastuullinen viranhaltija elinkeinojohtaja Projektipäällikkö,

Lisätiedot

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Säätytalo 13.10.2010 10 1 Yhteistyöllä, rohkeudella ja luovuudella kohti hiilineutraalia kuntaa! Kari koski Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Hinku-hanke

Lisätiedot

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys 17.03.2010 Kaakosta voimaa Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys Toteutusaika 1.9.2009-31.12.2011 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Liikenteen biopolttoaineet

Liikenteen biopolttoaineet Liikenteen biopolttoaineet Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 1.2.2012 Pohjois-Karjalan amk,joensuu 1 MTK:n energiastrategian tavoitteet 2020 Uusiutuvan energian osuus on 38 % energian loppukäytöstä 2020

Lisätiedot

Jätehuoltolaitosten tilannekatsaukset Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy. KOKOEKO seminaari 10.2.2015 Kuopio

Jätehuoltolaitosten tilannekatsaukset Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy. KOKOEKO seminaari 10.2.2015 Kuopio Jätehuoltolaitosten tilannekatsaukset Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy KOKOEKO seminaari 10.2.2015 Kuopio Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn.

Lisätiedot

Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa. Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä

Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa. Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä 5.2.2013 Taaleritehdas Varainhoitoa vuodesta 2007 Varoja hoidossa 2,3 miljardia euroa. Asiakkaita

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Tiedätkö sinä, mikä biotuotetehdas? Biotuotetehtaan ydin on sellutehdas, mutta biotuotetehdas on paljon muutakin. Mitä biotuotteet ovat? Minkälainen

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju

Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju Kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila Luonnonvarakeskus ilkka.p.laurila@luke.fi Salaojituksen Tukisäätiö 13.5.2015 Luke 133 pv (tai 117 v) Toiminta

Lisätiedot

Mädätyksen lopputuotteet ja niiden käyttö Kehityspäällikkö Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biolaitosyhdistyksen teemaseminaari 7.11.

Mädätyksen lopputuotteet ja niiden käyttö Kehityspäällikkö Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biolaitosyhdistyksen teemaseminaari 7.11. Mädätyksen lopputuotteet ja niiden käyttö Kehityspäällikkö Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biolaitosyhdistyksen teemaseminaari 7.11.2013, Jokioinen Biokaasuprosessi sulkee kierron Lähtökohtana lopputuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 30.5.2011

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 30.5.2011 Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry 2 Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena Metsäteollisuus on elintärkeä yli 50 paikkakunnalle 50 sellu- ja paperitehdasta Yli 240 teollista

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 4.4.2017 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 4.4.2017 Uudistuva liikenne, Joensuu 1 Biokaasuekosysteemiä kehitettiin yhteistyössä Sitran kanssa vuonna 2016 Keski-Suomen

Lisätiedot

Maatila biokaasun tuottajana Biokaasurakentamisen ensiaskeleet

Maatila biokaasun tuottajana Biokaasurakentamisen ensiaskeleet Maatila biokaasun tuottajana Biokaasurakentamisen ensiaskeleet Envitecpolis Oy Henri Karjalainen 15.3.2016 LUOTTAMUKSELLINEN Esitelmän rakenne 1) Envitecpolis 2) Biokaasuntuotanto maatilalla 3) Voiko biokaasuntuotanto

Lisätiedot

Envor Group - historiikki

Envor Group - historiikki Video lyhyt Video pitkä Envor Group - historiikki Envor Recycling Oy perustettu 1964 Metallien ja lasin kierrätys sekä rautakauppa Envor Processing Oy perustettu 1979 Kierrätysjakeiden jatkokäsittely ja

Lisätiedot

JaloJäte-tutkimus Luomupäivä 9.11.2011

JaloJäte-tutkimus Luomupäivä 9.11.2011 JaloJäte-tutkimus Luomupäivä 9.11.2011 Helena Kahiluoto Tausta Ilmastonmuutos ja Itämeren tila Velvoitteet ja energian hinta Vastuullinen kuluttaminen Vajaahyödynnetyt biomassat Tavoite JaloJäte tuottaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015

Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015 Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015 Bioenergian tulevaisuus Itä-Suomessa Joensuu 12.12.2006 Timo Tahvanainen - Metsäntutkimuslaitos (Metla) Eteneminen: - laajapohjainen valmistelutyö 2006 -

Lisätiedot

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11.

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11. Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö 1. Valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat 2. MSO:n

Lisätiedot

Metsä- ja puuala. Hämeen alueellinen verkostopäivä Tapani Pöykkö

Metsä- ja puuala. Hämeen alueellinen verkostopäivä Tapani Pöykkö Metsä- ja puuala Hämeen alueellinen verkostopäivä 20.1.2016 Tapani Pöykkö Hämeen metsävarat Metsätalousmaata on Kanta- ja Päijät-Hämeessä kaikkiaan noin 620 000 hehtaaria, joista valtaosa on yksityisten

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

MMM:n toimenpiteet biotalousstrategian toimeenpanossa

MMM:n toimenpiteet biotalousstrategian toimeenpanossa MMM:n toimenpiteet biotalousstrategian toimeenpanossa Liisa Saarenmaa 19.3.2015 24.3.2015 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Kainuun metsäohjelma

Kainuun metsäohjelma Kainuun metsäohjelma 2016-2020 Tuomo Mikkonen elinkeinopäällikkö Kainuu metsäohjelmavastaava Kainuun metsäneuvoston sihteeri Kainuun metsäohjelma Metsäneuvoston työkalu Ohjelman valmistelu on tehty yhteistyössä

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OULUN AMMATTIKORKEAKOULU BioE-logia Oppia ja tukea bioenergia-alan maaseutuyrittäjyyteen Toteuttaja Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Oamk Hallinnoijana Oamkin luonnonvara-alan osasto BioE-logia Oppia ja tukea

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen. Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki

Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen. Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki Bioenergian toimialaa ei ole virallisesti luokiteltu tilastokeskuksen TOL 2002 tai TOL 2008

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas Jari Voutilainen, logistiikkajohtaja, Metsä Group Kymenlaakson kauppakamari, 25.5.2015

Äänekosken biotuotetehdas Jari Voutilainen, logistiikkajohtaja, Metsä Group Kymenlaakson kauppakamari, 25.5.2015 Äänekosken biotuotetehdas Jari Voutilainen, logistiikkajohtaja, Metsä Group Kymenlaakson kauppakamari, 25.5.2015 Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Ilkka Hämälä Äänekosken biotuotetehdas Metsäteollisuuden

Lisätiedot

BIOMASSAT PAIKALLISEN ENERGIANTUOTANNON VOIMAVARANA. www.turkuamk.fi

BIOMASSAT PAIKALLISEN ENERGIANTUOTANNON VOIMAVARANA. www.turkuamk.fi Salo 10.10.2014 Pekka Alho BIOMASSAT PAIKALLISEN ENERGIANTUOTANNON VOIMAVARANA Taustaa Pure Biomass hanke www.purebiomass.eu Varsinais-Suomen biomassapotentiaalin kartoitus http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/publishedservice?file=

Lisätiedot