MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 6.3. 7.4.2015"

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR) TL PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistyminen Klusterimalli osaamisen tuotteistamisessa Venäjän markkinoille / Itä-Suomen yliopisto Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeessa rakennetaan ja testataan toimintamallia, jossa alueen eri toimijat (mm. pk-yrityksiä ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioita) tuodaan yhteen tuotteistamaan yhteisiä uusia palvelukokonaisuuksia tarjottavaksi Venäjän markkinoille. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kootaan Moskovan/Pietarin alueelta olemassa olevia ministeriötason kontakteja Venäjällä hyödyntäen 3-4 konkreettista kehittämiskohdetta, joihin pohjoissavolaiset toimijat voisivat yhteistyöllä vastata. Toisessa vaiheessa näistä valitaan 1-2 kehittämiskohdetta, joiden tarpeisiin vastaamaan kootaan sopivat toimijat. Tämä klusteri, joka voi täydentyä, tuotteistaa eri toimijoiden tarjontaa yhdeksi kokonaisuudeksi vastaamaan tarpeeseen. Hankkeessa tuotetaan konkreettiset suunnitelmat/yhteistyötarjoukset venäläisille yhteistyötahoille. Tällä hetkellä Venäjällä poliittinen ja taloudellinen tilanne on haasteellinen, mutta kansainvälisten pakotteiden ulkopuolisilla aloilla on toimia, joihin heillä on tarvetta hankkia osaamista ja tuotteita mm. Suomesta. Hankkeen uutuusarvona ja vahvuutena on sen konkreettisuus, tarvelähtöinen toimijaklusterin kokoaminen. Kun kyseessä on laajojen kokonaisuuksien kehittäminen, tuo klusteri olennaista lisäarvoa. Etukäteen tiedossa oleva markkinakysyntä luo potentiaalia yritysten liiketoiminnan kehittämiselle Venäjälle. Hanke toteutetaan yhteistyössä kehittämisyhtiöiden kanssa ja siinä hyödynnetään aiempia selvityksiä ja kokemuksia Venäjä-yhteistyöstä. Hanke tukee maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman toteutumista edistämällä pk-yritysten kansainvälistymistä. Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman toteutumista tukemalla pk-yrityksen kansainvälistymistä sekä niiden välisen yhteistyön ja verkottumisen kehittymistä. Lisäksi hanke edistää kasvuhakuista yritystoimintaa. (EAKR) TL Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Biojalostuksen resurssiälykäs demonstraatioympäristö Pohjois-Savo (BioDemoverstas Pohjois- Savo) / Itä-Suomen yliopisto Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: puun- ja biojalostus Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset

2 Biojalostuksen resurssiälykäs demonstraatioympäristö Pohjois-Savossa -hankkeella pyritään vakiinnuttamaan osaaminen sekä tehostetaan ja hyödynnetään aikaisemmissa hankkeissa rakennettua modernia laitekantaa. Mikäli Pohjois-Savo aikoo olla biotalousosaaja tki -toiminnassa myös tulevaisuudessa, tarvitsee toimialan kehitys jatkuvuutta ja osaajien sitoutumista. Tällä hankkeella siihen voidaan vaikuttaa omalta osaltaan. Hanke on keskeinen osa myös UEF:n omaa biotalousstrategiaa, joka tarvitsee tuekseen tekijöitä, tutkijoita ja relevantin laitekannan. Biojalostus on nousussa koko Suomessa, erityisesti puun hyödyntämiseen tähtäävissä toimenpiteissä. On huomattava se, että kehitystyö on pitkäjänteistä, koostuu eri osatekijöistä ja -alueista. Mikään konkreettista ei synny ilman aikaa ja rahoitusta. Hankkeen sisältönä onkin hyödyntää demonstraatiokokoluokan laitekokonaisuutta ja hyödyntää UEF:n ja tutkimusverkoston osaamista uusien tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämisessä siten, että biotalous muodostuu eri koulutusasteiden konkreettisen yhteistyön sisällöksi joka tukee ja synnyttää alalle uutta yritystoimintaa. Vähähiilisen tutkimuksen ja talouden edistämien näkyy vahvana kaikessa hankkeen sisällössä, jota pitää voida tuoda korostetusti esille, sillä se on hyvin vahvasti esillä EU:n strategisissa painopisteissä ohjelmakaudella Hankkeen toiminta tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaista puun- ja biojalostus - innovaatiokärkeä. Hanke toteuttaa sisällöllisesti maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, jonka mukaisesti puun- ja biojalostuksen kilpailukykyä parannetaan tuottavuudella ja innovoinnilla. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. Hanke sisältää t&k&i -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien ja palvelujen kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Kehitettävät biotalouden edistämiseen liittyvät tutkimusmenetelmät, tki-toimet ja osaamisen kehittyminen UEF:lla ja yrityksissä tukevat vähähiilisiä uusia ratkaisuja ja kaupallisten tuotteiden markkinoille saamista. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä eri osaamisalueita. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja sisältää vähähiilisyyteen tähtääviä toimenpiteitä. Hanke edistää EU:n itämeri - strategiaa, jonka mukaisesti kestävä kasvu tarkoittaa tässä hankkeessa resurssitehokasta, vihreämpää ja kilpailukykyisempää talouden edistämistä t&k&i:n keinoin. Hanke tukee UEF:n ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. 2 (EAKR) TL Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Uusiomateriaalien hyötykäyttö Savo-Karjalan kiertotaloudessa / Jätekukko Oy Osatoteuttajat: Fortum Power and Heat Oy, Puhas Oy, Kuopion Energia Oy, Yara Suomi Oy, Metsäsairila Oy Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Hanke on ylimaakunnallinen. Kohdealueena ovat Pohjois-Savo (50 %:n osuudella), Pohjois- Karjala (33 %:n osuudella) ja Etelä-Savo (17 %:n osuudella). Hankkeen tavoitteena on edistää kierrätysyhteiskunnan muotoutumista uusiomateriaalien lisääntyvällä käytöllä, edistää uusiomateriaalien valintaa rakentamisessa ja vaikuttaa luonnonvarojen säästymiseen, kaatopaikkakuormituksen pienentämiseen ja CO2-päästöjen vähentämiseen. Hanke on kestävän kehityksen mukainen ja tukee vähähiilistä taloutta. Hankkeessa välitetään tietoa uusiomateriaaleista ja niiden mahdollisuuksista rakentamisessa mm. oppilaitoksille, viranomaisille, päättäjille ja yhteistyökumppaneille. Välitettävä tieto koskee niin ympäristökelpoisuutta, materiaalien teknisiä ominaisuuksia kuin materiaalien soveltuvuutta rakennettaviin rakennesovellutuksiin sekä erilaisiin ympäristöolosuhteisiin.

3 Hanke edistää vahvasti vähähiilisen talouden tukemista saattamalla yhteistyöhön alueen toimijoita, joilla on keskeinen rooli kehitettäessä kierrätystaloutta tukevia toimintamalleja ja ratkaisuja. Toimijoiden määriltään suurimpia jäte-eriä ovat asfaltti-, betoni sekä tiilijäte myös ylijäämämaiden osuus on jäteasemille tuoduissa massoissa kohtuullinen. Sivukivi, rikastushiekka, kipsi ja pasute sekä tuhka ovat myös keskeisiä sivutuotteita. EAKR-rahoitus mahdollistaa uusiomateriaalin hyödyntämisen toimintamallin kehittämisen ja tähän mennessä vielä puuttuvan, tarkentavan tiedon kokoamisen. Toimintamallin luominen edellyttää merkittävää panostusta materiaalien tuottajilta ja toimijoilta. EAKR-rahoituksen avulla on mahdollisuus edistää toimijoiden välistä, ylimaakunnallista yhteistyötä. Rahoituksen avulla voidaan löytää parhaita ratkaisuja uusiomateriaalien ja kiertotalousajattelun jalkautumiselle Joensuun, Kuopion ja Mikkelin alueella. Kehittämiskokonaisuus ei tässä muodossa kuulu minkään toteuttajatahon toimenkuvaan, joten hankkeen avulla tuotetaan erittäin tärkeää, uutta tietoa, joka mahdollistaa toimintaympäristön kehittämisen ja modifioinnin. Hankkeesta saatavan tiedon perusteella voidaan luoda uutta liiketoimintaa uusiomateriaalien ympärille. Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan kaksi erityistavoitetta uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseksi. Hankkeella luodaan alueellisia materiaalivirtojen hyödyntämistä tukevia verkostoja sekä yhteistyön muotoja. Se tukee siten vähähiilisen talouden edistämistä. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman talouden uudistumisen toimintalinjan painopistettä parantamalla pkyritysten kilpailu-ja uudistumiskykyä sekä kehittämällä energiaja materiaalitehokkuutta. 3 EAKR) TL Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta HybWeld / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Rahoittaja: Tekes Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 90 %) ja kokonaiskustannukset Projektin tavoitteena on vertailla ja saada lisätietoa kaarihitsauksella, hybridihitsauksella ja laserhitsauksella tuotettujen hitsien välisistä eroavaisuuksista, kun lopputuotteiden käyttöolosuhteet ovat arktisia. Projektissa tutkitaan laser- ja hybridihitsauksen etujen kuten suuren hitsausnopeuden, pienen lämmöntuonnin, syvän tunkeuman sekä pienten muodonmuutosten ja jäännösjännitysten hyödyntämistä. Projektissa otetaan huomioon suunnittelullinen näkökohta eli miten tuote ja sen liitokset tulee suunnitella, että se olisi laser- ja hybridihitsauksen kannalta hyvin hitsattavissa. Tutkimuksessa sovelletaan alan laadunhallintastandardeja. Standardien mukaisia staattisia tutkimuksia täydennetään tarpeen mukaan dynaamisilla kuormituskokeilla, sillä usein dynaaminen hitsien kuormitus vastaa paremmin rakenteiden normaalia käyttötilannetta. Tekesin rahoitus on välttämätön edellytys projektin ja sen vaikutusten toteutumiselle. Projektissa kehitettävä uusi osaaminen ja edistää elinkeinoelämän uudistumista. Yritysten osaamista kasvatetaan edistämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimusryhmän osaaminen ja opetuksen taso nousevat. Hanke tukee Pohjois-Savon maakunta- ja sen toimeenpano-ohjelman toteutumista Kone- ja energiateknologian teemaohjelman painopistealueella. Hitsausteknologia on teknologiateollisuuden avainprosesseja.

4 4 (EAKR) TL Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Hyperpolarisoitu magneettikuvaus / Itä-Suomen yliopisto Rahoittaja: Tekes Innovaatiokärki/teema: terveysklusteri Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 90 %) ja kokonaiskustannukset Projektin tavoitteena on hyperpolarisaatioon perustuvan molekulaarisen kuvantamisen kehittäminen lääkekehityskäyttöön soveltuvaksi kuvantamismenetelmäksi sekä muodostaa teknologinen innovaatio kehitysalusta, jota hyödynnetään yritysverkoston kautta. Projekti tarjoaa välittömän kilpailuedun paikalliselle lääkekehityspolun yrityksille tarjoamalla uuden metabolisen kuvantamismenetelmän, jota ei vielä ole muualla saatavilla. Uusi kuvantamismenetelmä voi pitkällä tähtäimellä uudistaa potilaiden hoitoa ja olla osaltaan kehittämässä henkilökohtaista lääketiedettä. Eturintaman kuvantamisteknologia parantaa myös akateemisten toimijoiden kilpailukykyä ja mahdollisuutta kilpailla kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta esim. H2020 ohjelmassa. Tekesin rahoitus on välttämätön edellytys projektin ja sen vaikutusten toteutumiselle. Projektissa kehitettävä uusi osaaminen ja edistää elinkeinoelämän uudistumista. Yritysten osaamista kasvatetaan edistämään uusia liiketoiminta- ja kaupallistamismahdollisuuksia. Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmän osaaminen ja opetuksen taso nousevat. Projektin vaikutus kansallisen yhteistyöverkoston vahvistumiseen ja elinkeinoelämälle hyödyllisen uuden osaamisen syntymiseen on merkittävä. (EAKR) TL Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta VITOMIMO / Itä-Suomen yliopisto Rahoittaja: Tekes Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 92 %) ja kokonaiskustannukset Tässä hankkeessa kehitetään säteilylähteistä vapaa tomografinen virtausmittauslaitteisto, jolla pystytään mittaamaan johtavien nesteiden virtauskenttä putkivirtauksissa. Yhdistämällä virtausmittaukseen muita ns. diffuuseja tomografisia kuvantamismenetelmiä, myös kohteen eri faasien tilavuusosuudet ja näin ollen tilavuusvirrat voidaan määrittää. Tämä ratkaisee yhden suurimmista prosessiteollisuuden mittausongelmista: reaaliaikainen monifaasivirtausmittaus. Projekti toteuttaa selkeästi Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman tavoitteet ja kehittämiskohteet. Tässä hankkeessa toteutuvat erityisesti kohdat innovaatio- ja osaamispohjan laajentaminen, uuden liiketoiminnan synty, yritysten kasvua ja kansainvälistyminen sekä energia- ja materiaalitehokkuuden lisääminen. Tämä hanke liittyy laskennalliseen fysiikkaan ja erityisesti käänteisongelmien ratkaisuun ja niiden soveltamiseen teollisuuden (mm. kaivosteollisuus) mittauksissa ja automaatiossa. Itä- Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitos on synnyttänyt tämän osaamisen pohjalle muutamia spin-off yrityksiä.

5 5 (EAKR) TL Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen SmokeBox / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia, puun- ja biojalostus Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeessa hankitaan SmokeBox -savunmittausanalyysilaite ja FTIR -analysointilaitteistot. SmokeBoxilla mitataan mitattavan materiaalin savun tuottoa. Laitteella mitataan myös savun optisen tiheyden avulla savun määrää palavasta/ei liekehtivästä materiaalista. FTIR -kaasuanalyysilaitteisto mahdollistaa savukaasujen tarkemman analysoinnin mm. savukaasujen myrkyllisyyden määrittämisen. Laitteistolla voidaan lukea savunäytteestä mittaustapahtuman aikana materiaalin tuottamat haitalliset kaasut ja niiden pitoisuudet. Hankittavalla laitteistolla palvellaan yrityksiä tuotekehityksen aikana entistä monipuolisemmin ja pystytään antamaan heille tarkempaa informaatiota tuotteissa käytetyistä materiaaleista ja niiden ominaisuuksista. Laitteesta saatava informaatio palvelee Savonian opetuksen lisäksi maksullisena palveluna yrityksiä eri materiaalien valmistuksen aloilta mm. pressu-, muovi-, sisustus-, komposiitti- ja rakentamisessa tarvittavien ominaisuuksien selvittämisessä. Laiteinvestointi lisää Savonia koulutusyksiköiden välistä yhteistyötä kehittämällä paloturvallisuus osaamista rakennussuunnittelun mitoitukseen, rakenteiden suunnitteluun ja rakennusten/tuotteiden materiaalien käytön suunnitteluun rakennustekniikan-, muotoilun-, ympäristöalan lisäksi Pelastusopiston koulutuksessa. Tarvetta erilaisille testauksille on rakennustuotteiden/-materiaalien parissa työskentelevillä yrityksillä ja muilla tahoilla. Tietoa ja testausta tarvitaan mm. materiaalien uutuusarvot, markkinointi tieto, myyntiargumentit ja materiaalien tuntemus näkökulmista. Laitteisto mahdollistaa myös muunlaisen testauksen esim. turpeen, yhdistelmätuotteiden, pinnoitteiden testaamisen ja palonsuoja-aineiden ominaisuuksien parantaminen. Itä-Suomen yliopistolla ja Savonialla (Kuopio/Varkaus) tai Pelastusopistolla ei ole laitteistoa, joka soveltuu materiaalien savukaasujen mittaukseen. Vastaavaa laitteistoa ei ole muuallakaan Suomessa. Laitteisto mahdollistaa yhteistyön tiivistämisen Savonian koulutusyksiköiden: muotoilu-, ympäristö-, rakennustekniikan aloilla sekä Itä-Suomen yliopiston, Pelastusopisto, VTT:n ja myös kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa. Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen - mukaisia arviointikriteereitä. Hanke tukee pk -yritysten t&k -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi. Hanke tukee pk -yritysten tiivistä yhteistyötä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hankinta tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaisia Kone- ja energiateknologia sekä Puun- ja biojalostus - innovaatiokärkiä. Hanke tukee teknologiateollisuuden kehittämisen painopisteitä uusien tuotteiden ja tuotekehitykseen puu-, muovi- ja pintakäsittelyalan osaamisen kehittämisen osalta. (EAKR) TL Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Health Game Lab - innovatiivisten ratkaisujen tukena terveys- ja hyvinvointialalle / Kuopio Innovation Oy Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: terveysklusteri

6 6 Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Kuopio Innovation Oy:n toteuttama Games for Health Finland verkosto on luonut Suomeen terveyspelientoimintaympäristöä, joka tarjoaa puitteita yritysten innovaatiotoiminnan ja innovatiivisten yritysten syntymiselle ja kasvulle. Verkoston kautta pystytään tukemaan pk-yritysten tuotteiden- ja palveluiden kehittämistä sekä uusien kaupallisten teknologioiden käyttöönottoa ja kehittämistä, jotta pystytään vastaamaan kansanterveydellisiin haasteisiin. Verkostoon tarvitaan lisää aktiivisia kasvuhakuisia yrityksiä, jotta niiden innovatiivisia ideoita voidaan kehittää uuden liiketoiminnan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi Pohjois- Savossa. Hankkeen toimenpiteet muodostuvat työpaketeista, joissa luodaan monialainen virtuaalinen kohtaamispaikka, joka tukee pelien ja pelilisten ratkaisujen prototyyppien kehittämistä, tuotteita, yrityksiä (start-up, grow-up) sekä nopeita kokeiluja. Hankkeessa järjestetään valmennusta, ohjausta ja sparrausta. Vuosittain järjestetään useita Game Jam - pelinkehitystapahtumia eri ajankohtaisilla teemoilla. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan yritysten kasvuprosesseja ja kansainvälistymistä luomalla verkostoyhteyksiä, uusia yhteistoimintamuotoja ja palvelukokonaisuuksia. Health Game Lab -hankkeessa hyödynnetään aiemmin toteutettujen Games for Health Finland - Pelilliset menetelmät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena EAKR -hankkeen verkostoja ja osaamista, ja Tekesin rahoittamien Health ProPeli - suomalaisen Games for Health liiketoiminnan kehittäminen - hankkeiden tuloksia sekä tehdään yhteistyötä käynnissä olevan Neuronin toteuttaman Verkkopalvelupohjaisella etäkuntoutuksella kohti parempaa työkykyä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta ESR -hankkeen kanssa. Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen sekä Erityistavoite 5.1: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen -mukaisia arviointikriteerejä. Hanke tukee pk -yritysten t&k -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi sekä t&k -toiminnan käynnistymiseksi. Hanke tukee pk yritysten yhteistyötä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Hanke luo valmiuksia uuden yrityksen t&k - toiminnan käynnistymiselle. Hanke Pohjois-Savon maakuntaohjelman Terveysklusteri innovaatiokärkeen kuuluvaa terveyden teknologia osaamista ja hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. (ESR) TL Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Sujuvat omistajanvaihdokset Savossa / Savon Yrittäjät ry Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 77,9 %) ja kokonaiskustannukset Pohjois-Savossa on noin yritystä. Toimivista yrittäjistä yli puolet on 50+ vuotiaita. Noin 80 %:lla ei ole perheessään yritystoiminnan jatkajaa. Edellisistä alle 10 % tietää/tunnistaa yritykselle potentiaalisen ulkopuolisen ostajan. Myynnissä olevilla yrityksillä on pahoja puutteita valmiudessa esitellä liikeideaa ulkopuoliselle. Hankkeella toteutetaan sujuvia omistusjärjestelyitä: yritysten siirtymisiä seuraavalle sukupolvelle sekä yrityskauppoja. Yritysten jatkuvuuden parantamisen avulla säilytetään ja luodaan uusia työpaikkoja. Konkreettisten hankkeen aikaisten yritystapausten lisäksi nostetaan osaamisen tasoa yritysten taloudellisen ja toiminnallisen neuvonnan parissa työskenteleville yritysneuvojille sekä taloushallinnon ammattilaisille.

7 Hankkeen tavoitteita: - kehitetään ja pilotoidaan elinkeinoelämää palveleville henkilöille, tilitoimistojen ja tilintarkastusyhteisöjen työntekijöille sopiva ov-koulutus koulutus- sekä siihen liittyvä työssäoppimismalli - tuetaan yritysten uusiutumiskykyä - kehitetään yritysympäristöä ja tuetaan aitoa intoa uusiin kasvusykäyksiin - mahdollistetaan uuden omistajuuden kautta yritysten tuottavuuden kasvattaminen - autetaan uusia yrittäjiä turvallisemmin kannattavan liiketoiminnan haltuun ottamiseen - tuetaan nuorten henkilöiden mahdollisuutta työllistyä yrittäjinä valmiissa liikeideassa - tunnistetaan vaikeuksissa olevia yrityksiä ja tuodaan heille täsmäapua ongelmiin Yritysten uudistumista ja kilpailukykyä tuetaan kokonaisvaltaisesti kehittämällä johtamisjärjestelmää (omistajavaihdosta) ja toimintaprosesseja. Hyvin hoidettu omistajavaihdos tukee työntekijöiden hyvinvointia, toiminnan jatkuvuutta sekä tukee yrityksen liiketoimintamenestystä. Savon Yrittäjät hyödyntää hankkeen toteuttamisen jälkeen hankkeen aikana tuotettua materiaalia ja työkaluja ja tuo niitä aktiivisesti omistajavaihdosasioista kiinnostuneiden tarvitsijoiden käyttöön. Erityisesti yritysten arvonmääritykseen sekä myynnin valmisteluun tarkoitettujen työkalujen (excel-työkirjat sekä "yrityksen myynnin kotityökirja") jatkokäyttö tulee hyödyntämään alueen yrittäjiä myöhemminkin. Pilotoitu ja koestettu koulutusmalli on käytössä hankkeen jälkeen Pohjois-Savon alueella. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman toteutumista; Työvoiman riittävyys ja saatavuus; työmarkkinoiden toimintaa tukeva koulutus, joka tukee yrittäjän ja henkilöstön sopeutumiskykyä erilaisiin muutoksiin. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma-asiakirjan mukainen; toimintalinja kolme työllisyys ja työvoimanliikkuvuus, erityistavoitta tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Tavoitteena on vahvistaa yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukykyä muutostilanteiden parempaa hallintaa kehittämällä. 7 (ESR) TL Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Itä-Suomen työturvallisuuden harjoitusalueen valmisteluhanke / Kuopio Innovation Oy Osatoteuttaja: Pelastusopisto Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Tällä valmisteluhankkeella saadaan luotua Kuopioon konkreettinen työturvallisuuden harjoitusalue, joka palvelee laajasti yrityksiä, julkisia organisaatioita ja oppilaitoksia käytännöllisenä työturvallisuuden oppimisympäristönä. Valmisteluhankkeen päättymisen jälkeen työturvallisuuden harjoitusalueen toiminnasta vastaa tämän valmisteluhankkeen aikana määriteltävä organisaatio. Työturvallisuuden harjoitusaluetta tulevat hyödyntämään laaja yritysjoukko ja julkiset organisaatiot (esim. kuntatoimijat), jotka ovat valmisteluhankkeen aikana sitoutettu toimintaan ja oppilaitokset, jotka voivat hyödyntää työturvallisuuden harjoitusaluetta opiskelijoidensa työturvallisuuteen liittyvissä opinnoissa. Lisäksi kertamaksuperusteisesti työturvallisuuden harjoitusaluetta hyödyntää laaja yritysjoukko, julkiset organisaatiot ja oppilaitokset koko Väli- Suomen alueelta. Työturvallisuuden harjoitusalue vahvistaa osaltaan Kuopion huipputasoista turvallisuusosaamisen keskittymää ja Pelastusopiston tunnettuutta. Hankkeen toimenpiteiden kautta edistetään niin yritysten keskinäistä kuin yritysten ja julkistahojenkin välistä yhteistyötä, vahvistetaan yritysverkostoja ja kehitetään osaamisia. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma-asiakirjan mukainen; Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite; Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen; hankkeen tavoitteena on selvittää, onko tarkoituksenmukaista perustaa Pohjois-Savoon työturvallisuuden harjoitusalue, joka tukisi yritysten työntekijöiden työturvallisuuskäytäntöjen oppimista ja omaksumista. Hanke tu-

8 kee Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman toteutumista; työvoiman riittävyys ja saatavuus, työurien pidentäminen. 8 (ESR) TL Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen ProVarkaus 2 / Varkauden kaupunki Osatoteuttaja: Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Hanke on jatkoa ajalla 1/2014-3/2015 toteutetulle ProVarkaus-hankkeelle, jossa keskityttiin tehostetun tuen interventioiden pilotointiin kolmessa Varkauden alueen perusasteen koulussa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää suomalaiseen kouluun soveltuvia menetelmiä, joilla koulujen opettajat ja kasvatushenkilöstö voivat tukea oppilaiden käyttäytymistä niissä tapauksissa, joissa hyvä yleinen tuki ei riitä. Hankkeessa käytettiin systemaattista koko kouluyhteisön oppimiseen perustuvaa toimintatapaa sekä luotiin uutta toimintakulttuuria koulun ja SOTE-yhteistyön kautta. Yhteistyöllä palvelujen saatavuus nopeutuu oppilaan ja perheen näkökulmasta ja opetushenkilöstön työssä jaksaminen paranee, kun eri ammattikuntien asiantuntijat voivat tukea ja konsultoida toisiaan. Alustavat tulokset hankkeessa pilotoitujen interventioiden vaikuttavuudesta ovat hyvät. ProVarkaus 2-hankkeessa on tavoitteena pilotoida konsultatiivista opettajan luokan ohjaamisen taitoja kehittävää menetelmää sekä erityisen tuen tason keinoja tukea lapsia, joilla on vakavia ja pysyviä käyttäytymisen ongelmia. Käyttäytymisen ongelmat hankaloittavat kouluyhteisössä oppilaiden oppimista ja aiheuttavat tutkitusti opettajien työhyvinvoinnin heikkenemistä. Opettajien kokeman työn kuormittavuuden ja luokan työrauhan välillä on tutkimusten mukaan merkittävä yhteys. Työrauhan paranemisella on myös välitön vaikutus tuottavuuteen, sillä parempi käyttäytymisen hallinta oppitunneilla vähentää työrauhan ylläpitoon käytettyä aikaa, jolloin oppitunneilla voidaan keskittyä opettajan perustehtävään, opettamiseen. Hankkeessa luodaan uutta käyttäytymisen hallintaan liittyvää toimintakulttuuria, lisätään opetushenkilöstön osaamista ja kykyä vastata tarpeenmukaisesti oppimisen ja opettamisen haasteisiin. Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteena on opetushenkilöstön työhyvinvoinnin koheneminen, mikä näkyy sairauspoissaolojen vähenemisenä ja työn vaikuttavuuden kasvuna. Pitkällä aikavälillä tehokas ja riittävän aikaisessa vaiheessa tapahtuva puuttuminen lasten häiriökäyttäytymiseen ja tunne-elämän ongelmiin todennäköisesti vähentää lastensuojelun kuluja. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman tavoitteita, sillä hankkeessa kehitetään työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja perusopetukseen. Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman erityistavoitetta 7.1:n tavoitteita, sillä hankkeessa pilotoidaan työhyvinvointia ja tuottavuutta edistäviä toimintamalleja. (ESR) TL Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen Toimintamalli yritysten innovaatioiden kohdennettuun tarjontaan kansainvälisissä tapahtumissa / Kuopio Innovation Oy Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset

9 markkinoille tähtäävien pk-yritysten tapahtumamyyntikanavan hyödyntäminen on vielä osittain puutteellista. Kuitenkin Kuopion tiedepuiston ja alueen pk-yritysten osaamisen hyödyntäminen ja näkyvyyden lisääminen on osa Kuopion alueen strategisia painopistealueita. Hanke luo uuden toimintamallin, jolla kasvuhakuiset pk-yritykset pääsevät mukaan kansainvälisiin arvoverkostoihin. Uusi toimintamalli tukee alueen erikoisosaamisen profiloitumista ja edesauttaa yritysten yhtenäisen osaamisen viestimistä. Lisäksi toimintamallin kautta alueen tapahtumien järjestäjät voivat kehittää omaa toimintaansa yhteistyössä tapahtumaan osallistuvien pk-yritysten kanssa. Hankkeen tuotoksena syntyy tapahtumakonseptin työkirja, joka sisältää ohjeita tapahtumasuunnitteluun, - myyntiprosessiin sekä arviointiin. Toimintamalli sekä koulutuskonsepti jäävät näin osaksi asiakasyrityksen toimintaa. Yritykset maksavat hankkeen aikana tämän toimintamallin koulutuksesta ja valmennuksesta 100 per yritys. Kuopio Innovation tulee jatkossa tarjoamaan yrityksille tapahtumakoulutusta, joka sisältää tapahtumakonseptin työkirjan sekä valmennuksen. Jatkossa toiminta pohjautuu yritysrahoitukseen. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma-asiakirjan mukainen; toimintalinja neljä; Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen; Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ; tuetaan työssä olevien osaamisen ja ammattitaidon parantamista. Hanke tukee maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman toteutumista; työvoiman riittävyys ja saatavuus; työmarkkinoiden toimintaa tukeva koulutus. 9 (ESR) TL Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin / Metsähallitus Osatoteuttaja: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Projektissa kehitetään luontoympäristöön pohjautuvaa, terveyden edistämiseen tähtäävää matkailun palvelutarjontaa ja yritystoimintaa. Tämä edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja tuottaa myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia sekä samalla edistää palveluja käyttävien hyvinvointia. Projektissa valmistuu viisi kansallispuistoon tukeutuvaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävää matkailutuotetta ( kansallispuistotuotetta ), jotka perustuvat aitouteen ja paikallisuuteen. Kansallispuistotuotteella tarkoitetaan tässä yhteydessä tuotetta, jossa asiakas osallistuu kansallispuistoympäristössä suoritettavaan toimintaan ja saa siitä sekä aidosta luonnosta elämyksiä. Hankkeen tavoitteena on kehittää luontoympäristöön pohjautuvaa, terveyden edistämiseen tähtäävää matkailun palvelutarjontaa ja yritystoimintaa. Tiilikkajärven ja Pohjois-Savossa sekä osin Keski-Suomessa Etelä-Konneveden kansallispuistojen alueilla. Tämä edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja tuottaa myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia sekä samalla edistää palveluja käyttävien hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä yhteistyötä. Hanke edistää perustetun uuden Etelä-Konneveden kansallispuiston alueella toimivien yritysten liiketoimintaa ja yritysten verkostoitumista. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma-asiakirjan mukainen; toimintalinja neljä koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen; Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ; tuetaan työssä olevien osaamisen ja ammattitaidon parantamista. Hanke tukee maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman toteutumista; työvoiman riittävyys ja saatavuus; työmarkkinoiden toimintaa tukeva koulutus.

10 10 (ESR) TL Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen Paremman palvelun Kuopio / Savon Yrittäjät ry Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 76,1 %) ja kokonaiskustannukset Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen hanke. Hankkeen tarkoituksena on Kuopion keskustan alueen yritysten aktivointi yhdessä oppimisen, tekemisen ja koulutuksen keinoin sekä paremman palvelun Kuopio -konseptin luominen. Aktivointi -osiossa keskustan alueen yritysten asiakaspalvelun taso mitataan ns. mysteryshopping menetelmällä sekä hyödyntäen mm. Kuopion keskustan kehittämisyhdistyksen tekemää kyselyä. Lisäksi lähtötilanteen kartoittamiseksi aloitetaan asiakasraati -toiminta, jonka avulla saadaan asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä keskustan yrityksistä ja niiden toiminnasta. Hanke järjestää aloitusseminaarin, jonka avulla yrittäjiä innostetaan osallistumaan hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin: myynti- ja markkinointiosaamisen kehittäminen, sosiaalisen median ja internetin hyödyntäminen markkinoinnissa ja myynnissä, kauppaan liittyvien uusien innovaatioiden kehittäminen, teknologisen murroksen ja sen tuomien mahdollisuuksien tunnistaminen sekä Paremman Palvelun Kuopio - koulutuskokonaisuuteen osallistuminen. Kehittymistä mitataan koulutusten jälkeen uudelleen toteutettavalla mysteryshopping -kierroksella, jolloin nähdään alueen yritysten kehittyminen. Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan neljä rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantamista kehittämällä kaupan alan yrittäjien osaamista ja sopeutumiskykyä muuttuvat osaamistarpeet huomioiden. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman painopistettä edistämällä pk-yritysten kilpailu-ja uudistumiskykyä. (ESR) TL Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Vamos Kuopio / Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Vamos Kuopion tavoitteena on kehittää palvelukokonaisuus vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville alle 30 vuotiaille nuorille sekä kohentaa nuorten sosiaalista osallisuutta. Kohderyhmänä ovat vuotiaat Kuopion ja lähikuntien heikossa työmarkkina-asemassa olevat nuoret, jotka eivät ole kiinnittyneet opiskeluun tai työelämään. Monet heistä ovat kokonaan palvelujen ulkopuolella. Vamos Kuopio -hankkeessa on tarkoitus siirtää Helsingin Diakonissalaitoksen Etelä-Suomessa menestyksellisesti toteuttama Vamos-toimintamalli Kuopioon. Hankkeessa luodaan kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville nuorille matalan kynnyksen monialainen palvelukokonaisuus. Hanketta on suunniteltu yhteistyössä Kuopion kaupungin eri hallintokuntien ja paikallisten järjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että Vamos muodostaa palvelualustan, johon voidaan liittää muiden palvelutuottajien palveluja. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on arvioitu, että palvelukokonaisuuteen tulisi noin 30 työntekijää, joista suurin osa on kaupungin työtekijöitä. Kuopiossa ei ole aiemmin ollut vastaavaa toimintaa, ja sen tarve on tullut ilmi Lähde-hankkeessa vuosina tehdyssä tarvekartoituksessa. Kuopion kaupungin strategisena tavoitteena on, että hankkeessa kehitettävä toiminta vakiintuu osaksi Kuopion palvelujärjestelmää.

11 Hanke liittyy Kuopion kaupungin vuonna 2014 toteuttamaan Nuorten ohjaus- ja palvelukeskus Rehti - hankkeeseen, jossa kehitettiin ja pilotoitiin nuorten matalan kynnyksen ohjaus- ja tukikeskuksen toimintaa Kuopiossa. Syksyllä 2014 Kuopion kaupunki päätti lähti rahoittamaan Vamos Kuopio -hanketta ja vetäytyi samalla Rehdin toiminnan jatkokehittämisestä. Rehdin asiakkuudet on alkuvuonna 2014 siirretty Vamoshankkeelle. Vamos Kuopio hankkeen toiminta on jo käynnistynyt. Hankkeessa kehitetään Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaisesti matalan kynnyksen palveluja nuorille. Hanke tukee rakennerahasto-ohjelman TL 5:den tavoitteita, sillä tavoitteena on kehittää osallisuutta vahvistavia kokonaisvaltaisia palveluja ja monialaista yhteistyötä. 11 (ESR) TL Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Kuopion Saaristokaupungin nuoret kansalaiset - NuoriZaaristo / Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy Osatoteuttaja: Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue, nuorisopalvelut Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen hanke. Kuopion Saaristokaupungin nuoret kansalaiset - NuoriZaaristo -hanke keskittyy otsikkonsa mukaisesti Saaristokaupungin nuoriin. Hankkeen lähtökohtana on Kuopion nuorisopalveluiden tunnistama huoli nuorten osallisuuden, vaikuttamismahdollisuuksien, mielekkään elämänkulun ja aikuisuuden läsnäolon vajeista. Kaupungin nuorisopalveluilla on selkeä tarve kehittää nuorisopalvelujen työtapoja ja -menetelmiä uusille kasvaville asuinalueille, kuten Saaristokaupunki. Näitä uusia menetelmiä kehitetään sosiaalisesti vahvistavasti, ehkäisevästi ja yhteisöllisyyttä rakentavasti osallistamalla nuoret. Nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeen toimenpiteitä, jakamaan tietoa ja vaikuttamaan yhteisvastuullisesti. Näin nuorten hyvinvointi lisääntyy, työelämävalmiudet paranevat ja nuoret saavat hyviä eväitä tulevaisuuden opintopolkujensa suunnitteluun. Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan viisi tavoitteita. Nuorten osallistamisella ja yhteisöllisyyteen panostamalla nuoret saadaan kiinnittymään Saaristokaupunkiin ja Kuopioon. Nuoret tavoitetaan uusien menetelmien avulla aikaisempaa paremmin, mikä vaikuttaa muun muassa nivelvaiheen "putoamisiin" vähentävästi. Hankkeella tavoitetaan eri kultuureista ja sosioekonomisista taustoista tulevia nuoria ja hankkeen toiminnot suuntautuvat tasa-arvoisesti nuoriin. Nuorten työelämävalmiudet kehittyvät hankkeen aikana, kun nuoret saavat itse vaikuttaa, suunnitella, tulla kuulluksi, jakaa tietoa ja olla toiminnassa mukana. Tällainen osallistaminen auttaa parhaimmillaan nuoria myös löytämään oman opintopolkunsa ja koulutuksellisen suuntautumisensa sekä tulevaisuudessa työllistymään. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman painopistettä hyvinvointipalvelujen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työvoiman tarjonnan varmistamiseksi on keskeistä pitää huolta myös tulevan työvoiman, nuorten hyvinvoinnista ja kiinnittymisestä kotiseudulle. Pohjois-Savon vetovoimaisuuden näkökulmasta resurssien kohdentaminen nuoriin ja osallisuuden, yhteisöllisyyden ja uudenlaisten työtapojen kehittämiseen luo mahdollisuuden siihen, että Pohjois-Savo säilyy vetovoimaisena.

12 12 (ESR) TL Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Nuorten oma Kuopio! / Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen hanke. Hanke kohdistetaan kaupunkilaisiin, erityisesti syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin, asukastupien ja nuoristalojen ohjaajiin sekä alueen muotoilijoihin ja käsityöläisiin. Hankkeessa on kaikille avoimia toimintoja, ja mukaan haetaan erityiseti työelämän ulkopuolella olevia tai syrjäytymisuhan alla olevia nuoria ja muotoilijoita sekä käsityöläisiä, jotka löytävät hankkeessa saadun opin jakokemuksen kauttaa uusia työtilaisuuksia ja asiakkaita. Hankkeessa on mukana 4 asukastupaa tai nuorisotaloa (esimerkiksi asukastuvat Neulamäki, Petonen ja nuoristalot keskusta, Männistö) sekä Taiteen edistämiskeskuksen ja Kuopion Muotoiluakatemian valitsemat muotoilijat ja käsityöläiset. Projektissa mukana olevien nuorten elämänhallinta, itsetunto ja kädentaitojen omaksuminen lisääntyy ja he oppivat uusia taitoja. Ymmärrys omasta ympäristöstä ja siitä huolehtimisesta kasvaa. Hankkeessa syntyy uusia työpajamalleja ja tapoja asukastuville ja nuorisotaloille työskennellä asiakkaidensa kanssa. Asukastupien ja nuorisotalojen ohjaat oppivat uusia menetelmiä työskennellessään muotoilijan tai käsityöläisen työparina. Hankkeen jälkeen tietämys ja ymmärrys muotoilun ja käsityön monipuolisesta hyödyntämisestä kaupunkikehittämisessä ja asukastupien sekä nuorisotalojen arkityössä lisääntyy. Muotoilu tuo julkisten palvelujen ja kaupunkiympäristön kehittämiseen työkaluja, joita tarvitaan tulevaisuuden hahmottamiseen. Se tarkoittaa asukkaiden ymmärrystä, arjen havainnointia ja ennakkoluulotonta kokeilua. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan viisi erityistavoitteen mukaista toimintaa, jossa kehitetään asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluja osallisuuden tukemisessa. Tarjotaan nuorille suunnattuja syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä ja kehitetään siihen liittyviä palveluja. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman painopistettä,jossa kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen vahvistaa kansalaislähtöisten toimijoiden kyvykkyyttä toimia vaikuttavasti ja kuntien palveluaukkoja tåydentäen. Tuetaan myös nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä. (ESR) TL Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta TAKUULLA YHDESSÄ! / Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen hanke. TAKUULLA YHDESSÄ! -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa nuorten sosiaalista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Musiikki- ja tanssipajoissa nuori voi löytää omat vahvuutensa ja saada kipinän elinikäiseen musiikin tai tanssin harrastamiseen. Positiivinen kokemus voi jopa vaikuttaa tuleviin ammatinvalintoihin. Kuopion konservatorio ja Kuopion kaupunki tarjoavat nuorille musiikki- ja tanssipajoja yhteistyössä KYSin nuorisopsykiatrian, Kuopion psykiatrian keskuksen, Setlementti Puijolan Tyttöjen talon ja Savon ammattija aikuisopiston kanssa. Hyödynnämme aiemmissa Takuulla-hankkeissa syntynyttä moniammatillisia

13 osaamista ja toimintamalleja sekä kehitämme menetelmää edelleen nuorille sopivaksi. Rinnalla edistämme Itä-Suomen hyvinvointiosaamiskeskusta, Hyvinvointivoimalaa. Hanke kohdistuu etenkin toisen asteen opiskelijanuoriin, joiden kohtaaminen ja tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Hankkeen toiminta on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 5 mukaista, jossa kehitetään nuorten kasvua, osallisuutta ja elämänhallintaa tukevia palveluja. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa edistämällä nuorten hyvinvointipalveluja ja hyvinvointia. 13 (ESR) TL Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Kansalaistoimijalähtöinen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallisuuden ja kotoutumisen edistäminen sekä työelämävalmiuksien lisääminen Kuopiossa / Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen hanke. Projektin tarkoituksena on edistää maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallisuutta ja kotoutumista sekä lisätä valmiuksia ammattiopintoihin ja työelämään siirtymiseen erityisesti Kotityö- ja puhtaanpitoalalla. Hankkeen avulla -parannetaan osallistujien suomen kielen taitoa -tutustutetaan heidät suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin ja siten helpotetaan heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan -lisätään valmiuksia siirtyä työelämään ja ammatillisiin opintoihin erityisesti kotityö- ja puhtaanapitoalalla. -toteutetaan hygieniaosaamiskoulutus, jossa käytetään hyödyksi eri kielille käännettyä hygieniaosaamismateriaalia ja eri kielisiä tulkkeja hygieniasaamistestissä. Hanke sopii hyvin Itä-Suomen maahanmuuttostrategian tavoitteisiin. Järjestöt ovat merkittävässä asemassa viranomaisten tarjoamien palvelujen täydentäjinä sekä yhteistyökumppaneina kotoutumista tukevia palveluja suunniteltaessa ja toteuttaessa. Yhteistyö viranomaisten kanssa hankkeeseen osallistujien hankinnassa kehittää yhteistoimintaa, jolla voidaan nykyistä tehokkaammin vakiinnuttaa järjestöjen toiminta osaksi kotouttamisen kokonaisuutta. Hanke tukee Kuopion kotoutusohjelmaa sekä täydentää olevia kotoutuspalveluja. Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan viisi tavoitetta, jossa maahanmuuttajien sosiaalista osallisuutta tuetaan kotouttamistoimenpiteiden avulla. Hanke tukee Pohjois-Savon maakunta-ohjelman toimintalinjaa - hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi. Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen vahvistaa toimijoiden kyvykkyyttä toimia kumppanuudessa palvelutuotannossa. HYLÄTYT HANKKEET: (EAKR) TL Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Johdon opaskartta palveluinnovaatioihin ja erinomaisiin palveluihin, Management Roadmap for Service Innovation and Excellence (MARS) / Itä-Suomen yliopisto

14 14 Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (tuki 77 %) ja kokonaiskustannukset MARS-hankkeen taustalla on Pohjois-Savon alueen palveluntarjoajayritysten tarve palveluiden ja palvelunhallintaprossien jatkuvalle parantamiselle. Palvelutuotannon luonne on muuttumassa merkittävästi ja vaatii yrityksiltä uutta osaamista Pilvipalveluiden kasvu ja hyödyntäminen vaatii organisaatioilta ketterämpää palvelunhallintaa Palveluiden virtualisoituminen, käyttäjien omat laitteet ja uudet palvelukanavat (some) haastavat perinteistä asiakastukea Nopeasti kasvava palvelumuutosten ja palvelukehitysprojektien määrä edellyttää palvelu-keskeistä projektitoimistoa priorisoimaan projekteja Asiakkaat eivät halua ostaa teknologiaa vaan erinomaisia palveluita Jatkuva parantaminen on kriittinen osa palveluyritysten palvelun johtamisjärjestelmää (ilman innovointia organisaatio kuihtuu) Projektissa kehitettävän osaamisen merkitys alueelliselle elinkeinoelämälle on pienempi kuin kilpailevissa rahoituskohteissa, koska vaikutukset kohdistuvat pk-yritysten asemesta enemmänkin suurille yrityksille. Sisällöltään ja tavoitteiltaan sinänsä hyvä hanke, jolla on myös aitoa tarvetta tuloksia hyödyntävien yritysten piirissä. Ei vertailussa kuitenkaan nouse ihan kärkihankkeiden tasolle, lisäksi tekeminen painottuu liiaksi suurten yritysten näkökulmiin. Osallistujat ovat pääosin suuria yrityksiä ja on syytä uskoa myös vaikutusten kohdistuvat suurelta osin niille, joten vaikutukset pk-yritysten osalta jäävät liian pieniksi. Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 1 Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden edistäminen CowLab / Luonnonvarakeskus Osatoteuttajat: - Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: Kyseessä on jatkorahoituspäätös ja hankkeen toteutusaikaa anotaan jatkettavaksi saakka. Hankkeelle esitetty EU + valtion rahoituksen lisätuki on (kokonaistuki , tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset H ankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan hyvin pitkälle automatisoitu tietokanta (CowLab ACIS), johon ensivaiheessa MTT Maaningan tutkimuspihaton laitteistojen tuottamat tiedot voidaan tallentaa automaattisesti siten, että niistä syntyy yhtenäinen kokonaisuus. Tavoitteena on, että tietokannasta voidaan hakea tutkittavaan eläinyksilöön tai -ryhmään eri mittauslaitteista tallennettua tietoa ja yhdistää niistä kokonaisuuksia eri hakuehtojen perusteella. Tietokantaan sisällytetään käyttöliittymä, josta tutkija tai eläintenhoitaja voi suorittaa hakuja ehtoja visuaalisesti rajoittamalla.

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 1. luonnos maakuntahallitus 14.4.2014 2. maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuustoon 16.6.2014 versionimi: Päijät-Hämeen maakuntaohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05. POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.20/2014 EU:n RAKENNERAHASTOHANKKEET: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Luonnos 5 23.9.2013 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA LUONNOS 5 23.9.2013 Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa

Lisätiedot

LIITE 2 MYR 15.9.2014

LIITE 2 MYR 15.9.2014 13 LIITE 2 MYR 15.9.2014 2 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kuopio 2014 3 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää Pohjois- Savon mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet TL 2 ILMAKEHÄKESKUS: Itä-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot