MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 6.3. 7.4.2015"

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR) TL PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistyminen Klusterimalli osaamisen tuotteistamisessa Venäjän markkinoille / Itä-Suomen yliopisto Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeessa rakennetaan ja testataan toimintamallia, jossa alueen eri toimijat (mm. pk-yrityksiä ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioita) tuodaan yhteen tuotteistamaan yhteisiä uusia palvelukokonaisuuksia tarjottavaksi Venäjän markkinoille. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kootaan Moskovan/Pietarin alueelta olemassa olevia ministeriötason kontakteja Venäjällä hyödyntäen 3-4 konkreettista kehittämiskohdetta, joihin pohjoissavolaiset toimijat voisivat yhteistyöllä vastata. Toisessa vaiheessa näistä valitaan 1-2 kehittämiskohdetta, joiden tarpeisiin vastaamaan kootaan sopivat toimijat. Tämä klusteri, joka voi täydentyä, tuotteistaa eri toimijoiden tarjontaa yhdeksi kokonaisuudeksi vastaamaan tarpeeseen. Hankkeessa tuotetaan konkreettiset suunnitelmat/yhteistyötarjoukset venäläisille yhteistyötahoille. Tällä hetkellä Venäjällä poliittinen ja taloudellinen tilanne on haasteellinen, mutta kansainvälisten pakotteiden ulkopuolisilla aloilla on toimia, joihin heillä on tarvetta hankkia osaamista ja tuotteita mm. Suomesta. Hankkeen uutuusarvona ja vahvuutena on sen konkreettisuus, tarvelähtöinen toimijaklusterin kokoaminen. Kun kyseessä on laajojen kokonaisuuksien kehittäminen, tuo klusteri olennaista lisäarvoa. Etukäteen tiedossa oleva markkinakysyntä luo potentiaalia yritysten liiketoiminnan kehittämiselle Venäjälle. Hanke toteutetaan yhteistyössä kehittämisyhtiöiden kanssa ja siinä hyödynnetään aiempia selvityksiä ja kokemuksia Venäjä-yhteistyöstä. Hanke tukee maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman toteutumista edistämällä pk-yritysten kansainvälistymistä. Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman toteutumista tukemalla pk-yrityksen kansainvälistymistä sekä niiden välisen yhteistyön ja verkottumisen kehittymistä. Lisäksi hanke edistää kasvuhakuista yritystoimintaa. (EAKR) TL Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Biojalostuksen resurssiälykäs demonstraatioympäristö Pohjois-Savo (BioDemoverstas Pohjois- Savo) / Itä-Suomen yliopisto Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: puun- ja biojalostus Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset

2 Biojalostuksen resurssiälykäs demonstraatioympäristö Pohjois-Savossa -hankkeella pyritään vakiinnuttamaan osaaminen sekä tehostetaan ja hyödynnetään aikaisemmissa hankkeissa rakennettua modernia laitekantaa. Mikäli Pohjois-Savo aikoo olla biotalousosaaja tki -toiminnassa myös tulevaisuudessa, tarvitsee toimialan kehitys jatkuvuutta ja osaajien sitoutumista. Tällä hankkeella siihen voidaan vaikuttaa omalta osaltaan. Hanke on keskeinen osa myös UEF:n omaa biotalousstrategiaa, joka tarvitsee tuekseen tekijöitä, tutkijoita ja relevantin laitekannan. Biojalostus on nousussa koko Suomessa, erityisesti puun hyödyntämiseen tähtäävissä toimenpiteissä. On huomattava se, että kehitystyö on pitkäjänteistä, koostuu eri osatekijöistä ja -alueista. Mikään konkreettista ei synny ilman aikaa ja rahoitusta. Hankkeen sisältönä onkin hyödyntää demonstraatiokokoluokan laitekokonaisuutta ja hyödyntää UEF:n ja tutkimusverkoston osaamista uusien tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämisessä siten, että biotalous muodostuu eri koulutusasteiden konkreettisen yhteistyön sisällöksi joka tukee ja synnyttää alalle uutta yritystoimintaa. Vähähiilisen tutkimuksen ja talouden edistämien näkyy vahvana kaikessa hankkeen sisällössä, jota pitää voida tuoda korostetusti esille, sillä se on hyvin vahvasti esillä EU:n strategisissa painopisteissä ohjelmakaudella Hankkeen toiminta tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaista puun- ja biojalostus - innovaatiokärkeä. Hanke toteuttaa sisällöllisesti maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, jonka mukaisesti puun- ja biojalostuksen kilpailukykyä parannetaan tuottavuudella ja innovoinnilla. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. Hanke sisältää t&k&i -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien ja palvelujen kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Kehitettävät biotalouden edistämiseen liittyvät tutkimusmenetelmät, tki-toimet ja osaamisen kehittyminen UEF:lla ja yrityksissä tukevat vähähiilisiä uusia ratkaisuja ja kaupallisten tuotteiden markkinoille saamista. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä eri osaamisalueita. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja sisältää vähähiilisyyteen tähtääviä toimenpiteitä. Hanke edistää EU:n itämeri - strategiaa, jonka mukaisesti kestävä kasvu tarkoittaa tässä hankkeessa resurssitehokasta, vihreämpää ja kilpailukykyisempää talouden edistämistä t&k&i:n keinoin. Hanke tukee UEF:n ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. 2 (EAKR) TL Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Uusiomateriaalien hyötykäyttö Savo-Karjalan kiertotaloudessa / Jätekukko Oy Osatoteuttajat: Fortum Power and Heat Oy, Puhas Oy, Kuopion Energia Oy, Yara Suomi Oy, Metsäsairila Oy Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Hanke on ylimaakunnallinen. Kohdealueena ovat Pohjois-Savo (50 %:n osuudella), Pohjois- Karjala (33 %:n osuudella) ja Etelä-Savo (17 %:n osuudella). Hankkeen tavoitteena on edistää kierrätysyhteiskunnan muotoutumista uusiomateriaalien lisääntyvällä käytöllä, edistää uusiomateriaalien valintaa rakentamisessa ja vaikuttaa luonnonvarojen säästymiseen, kaatopaikkakuormituksen pienentämiseen ja CO2-päästöjen vähentämiseen. Hanke on kestävän kehityksen mukainen ja tukee vähähiilistä taloutta. Hankkeessa välitetään tietoa uusiomateriaaleista ja niiden mahdollisuuksista rakentamisessa mm. oppilaitoksille, viranomaisille, päättäjille ja yhteistyökumppaneille. Välitettävä tieto koskee niin ympäristökelpoisuutta, materiaalien teknisiä ominaisuuksia kuin materiaalien soveltuvuutta rakennettaviin rakennesovellutuksiin sekä erilaisiin ympäristöolosuhteisiin.

3 Hanke edistää vahvasti vähähiilisen talouden tukemista saattamalla yhteistyöhön alueen toimijoita, joilla on keskeinen rooli kehitettäessä kierrätystaloutta tukevia toimintamalleja ja ratkaisuja. Toimijoiden määriltään suurimpia jäte-eriä ovat asfaltti-, betoni sekä tiilijäte myös ylijäämämaiden osuus on jäteasemille tuoduissa massoissa kohtuullinen. Sivukivi, rikastushiekka, kipsi ja pasute sekä tuhka ovat myös keskeisiä sivutuotteita. EAKR-rahoitus mahdollistaa uusiomateriaalin hyödyntämisen toimintamallin kehittämisen ja tähän mennessä vielä puuttuvan, tarkentavan tiedon kokoamisen. Toimintamallin luominen edellyttää merkittävää panostusta materiaalien tuottajilta ja toimijoilta. EAKR-rahoituksen avulla on mahdollisuus edistää toimijoiden välistä, ylimaakunnallista yhteistyötä. Rahoituksen avulla voidaan löytää parhaita ratkaisuja uusiomateriaalien ja kiertotalousajattelun jalkautumiselle Joensuun, Kuopion ja Mikkelin alueella. Kehittämiskokonaisuus ei tässä muodossa kuulu minkään toteuttajatahon toimenkuvaan, joten hankkeen avulla tuotetaan erittäin tärkeää, uutta tietoa, joka mahdollistaa toimintaympäristön kehittämisen ja modifioinnin. Hankkeesta saatavan tiedon perusteella voidaan luoda uutta liiketoimintaa uusiomateriaalien ympärille. Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan kaksi erityistavoitetta uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseksi. Hankkeella luodaan alueellisia materiaalivirtojen hyödyntämistä tukevia verkostoja sekä yhteistyön muotoja. Se tukee siten vähähiilisen talouden edistämistä. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman talouden uudistumisen toimintalinjan painopistettä parantamalla pkyritysten kilpailu-ja uudistumiskykyä sekä kehittämällä energiaja materiaalitehokkuutta. 3 EAKR) TL Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta HybWeld / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Rahoittaja: Tekes Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 90 %) ja kokonaiskustannukset Projektin tavoitteena on vertailla ja saada lisätietoa kaarihitsauksella, hybridihitsauksella ja laserhitsauksella tuotettujen hitsien välisistä eroavaisuuksista, kun lopputuotteiden käyttöolosuhteet ovat arktisia. Projektissa tutkitaan laser- ja hybridihitsauksen etujen kuten suuren hitsausnopeuden, pienen lämmöntuonnin, syvän tunkeuman sekä pienten muodonmuutosten ja jäännösjännitysten hyödyntämistä. Projektissa otetaan huomioon suunnittelullinen näkökohta eli miten tuote ja sen liitokset tulee suunnitella, että se olisi laser- ja hybridihitsauksen kannalta hyvin hitsattavissa. Tutkimuksessa sovelletaan alan laadunhallintastandardeja. Standardien mukaisia staattisia tutkimuksia täydennetään tarpeen mukaan dynaamisilla kuormituskokeilla, sillä usein dynaaminen hitsien kuormitus vastaa paremmin rakenteiden normaalia käyttötilannetta. Tekesin rahoitus on välttämätön edellytys projektin ja sen vaikutusten toteutumiselle. Projektissa kehitettävä uusi osaaminen ja edistää elinkeinoelämän uudistumista. Yritysten osaamista kasvatetaan edistämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimusryhmän osaaminen ja opetuksen taso nousevat. Hanke tukee Pohjois-Savon maakunta- ja sen toimeenpano-ohjelman toteutumista Kone- ja energiateknologian teemaohjelman painopistealueella. Hitsausteknologia on teknologiateollisuuden avainprosesseja.

4 4 (EAKR) TL Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Hyperpolarisoitu magneettikuvaus / Itä-Suomen yliopisto Rahoittaja: Tekes Innovaatiokärki/teema: terveysklusteri Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 90 %) ja kokonaiskustannukset Projektin tavoitteena on hyperpolarisaatioon perustuvan molekulaarisen kuvantamisen kehittäminen lääkekehityskäyttöön soveltuvaksi kuvantamismenetelmäksi sekä muodostaa teknologinen innovaatio kehitysalusta, jota hyödynnetään yritysverkoston kautta. Projekti tarjoaa välittömän kilpailuedun paikalliselle lääkekehityspolun yrityksille tarjoamalla uuden metabolisen kuvantamismenetelmän, jota ei vielä ole muualla saatavilla. Uusi kuvantamismenetelmä voi pitkällä tähtäimellä uudistaa potilaiden hoitoa ja olla osaltaan kehittämässä henkilökohtaista lääketiedettä. Eturintaman kuvantamisteknologia parantaa myös akateemisten toimijoiden kilpailukykyä ja mahdollisuutta kilpailla kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta esim. H2020 ohjelmassa. Tekesin rahoitus on välttämätön edellytys projektin ja sen vaikutusten toteutumiselle. Projektissa kehitettävä uusi osaaminen ja edistää elinkeinoelämän uudistumista. Yritysten osaamista kasvatetaan edistämään uusia liiketoiminta- ja kaupallistamismahdollisuuksia. Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmän osaaminen ja opetuksen taso nousevat. Projektin vaikutus kansallisen yhteistyöverkoston vahvistumiseen ja elinkeinoelämälle hyödyllisen uuden osaamisen syntymiseen on merkittävä. (EAKR) TL Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta VITOMIMO / Itä-Suomen yliopisto Rahoittaja: Tekes Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 92 %) ja kokonaiskustannukset Tässä hankkeessa kehitetään säteilylähteistä vapaa tomografinen virtausmittauslaitteisto, jolla pystytään mittaamaan johtavien nesteiden virtauskenttä putkivirtauksissa. Yhdistämällä virtausmittaukseen muita ns. diffuuseja tomografisia kuvantamismenetelmiä, myös kohteen eri faasien tilavuusosuudet ja näin ollen tilavuusvirrat voidaan määrittää. Tämä ratkaisee yhden suurimmista prosessiteollisuuden mittausongelmista: reaaliaikainen monifaasivirtausmittaus. Projekti toteuttaa selkeästi Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman tavoitteet ja kehittämiskohteet. Tässä hankkeessa toteutuvat erityisesti kohdat innovaatio- ja osaamispohjan laajentaminen, uuden liiketoiminnan synty, yritysten kasvua ja kansainvälistyminen sekä energia- ja materiaalitehokkuuden lisääminen. Tämä hanke liittyy laskennalliseen fysiikkaan ja erityisesti käänteisongelmien ratkaisuun ja niiden soveltamiseen teollisuuden (mm. kaivosteollisuus) mittauksissa ja automaatiossa. Itä- Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitos on synnyttänyt tämän osaamisen pohjalle muutamia spin-off yrityksiä.

5 5 (EAKR) TL Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen SmokeBox / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia, puun- ja biojalostus Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeessa hankitaan SmokeBox -savunmittausanalyysilaite ja FTIR -analysointilaitteistot. SmokeBoxilla mitataan mitattavan materiaalin savun tuottoa. Laitteella mitataan myös savun optisen tiheyden avulla savun määrää palavasta/ei liekehtivästä materiaalista. FTIR -kaasuanalyysilaitteisto mahdollistaa savukaasujen tarkemman analysoinnin mm. savukaasujen myrkyllisyyden määrittämisen. Laitteistolla voidaan lukea savunäytteestä mittaustapahtuman aikana materiaalin tuottamat haitalliset kaasut ja niiden pitoisuudet. Hankittavalla laitteistolla palvellaan yrityksiä tuotekehityksen aikana entistä monipuolisemmin ja pystytään antamaan heille tarkempaa informaatiota tuotteissa käytetyistä materiaaleista ja niiden ominaisuuksista. Laitteesta saatava informaatio palvelee Savonian opetuksen lisäksi maksullisena palveluna yrityksiä eri materiaalien valmistuksen aloilta mm. pressu-, muovi-, sisustus-, komposiitti- ja rakentamisessa tarvittavien ominaisuuksien selvittämisessä. Laiteinvestointi lisää Savonia koulutusyksiköiden välistä yhteistyötä kehittämällä paloturvallisuus osaamista rakennussuunnittelun mitoitukseen, rakenteiden suunnitteluun ja rakennusten/tuotteiden materiaalien käytön suunnitteluun rakennustekniikan-, muotoilun-, ympäristöalan lisäksi Pelastusopiston koulutuksessa. Tarvetta erilaisille testauksille on rakennustuotteiden/-materiaalien parissa työskentelevillä yrityksillä ja muilla tahoilla. Tietoa ja testausta tarvitaan mm. materiaalien uutuusarvot, markkinointi tieto, myyntiargumentit ja materiaalien tuntemus näkökulmista. Laitteisto mahdollistaa myös muunlaisen testauksen esim. turpeen, yhdistelmätuotteiden, pinnoitteiden testaamisen ja palonsuoja-aineiden ominaisuuksien parantaminen. Itä-Suomen yliopistolla ja Savonialla (Kuopio/Varkaus) tai Pelastusopistolla ei ole laitteistoa, joka soveltuu materiaalien savukaasujen mittaukseen. Vastaavaa laitteistoa ei ole muuallakaan Suomessa. Laitteisto mahdollistaa yhteistyön tiivistämisen Savonian koulutusyksiköiden: muotoilu-, ympäristö-, rakennustekniikan aloilla sekä Itä-Suomen yliopiston, Pelastusopisto, VTT:n ja myös kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa. Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen - mukaisia arviointikriteereitä. Hanke tukee pk -yritysten t&k -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi. Hanke tukee pk -yritysten tiivistä yhteistyötä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hankinta tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaisia Kone- ja energiateknologia sekä Puun- ja biojalostus - innovaatiokärkiä. Hanke tukee teknologiateollisuuden kehittämisen painopisteitä uusien tuotteiden ja tuotekehitykseen puu-, muovi- ja pintakäsittelyalan osaamisen kehittämisen osalta. (EAKR) TL Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Health Game Lab - innovatiivisten ratkaisujen tukena terveys- ja hyvinvointialalle / Kuopio Innovation Oy Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: terveysklusteri

6 6 Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Kuopio Innovation Oy:n toteuttama Games for Health Finland verkosto on luonut Suomeen terveyspelientoimintaympäristöä, joka tarjoaa puitteita yritysten innovaatiotoiminnan ja innovatiivisten yritysten syntymiselle ja kasvulle. Verkoston kautta pystytään tukemaan pk-yritysten tuotteiden- ja palveluiden kehittämistä sekä uusien kaupallisten teknologioiden käyttöönottoa ja kehittämistä, jotta pystytään vastaamaan kansanterveydellisiin haasteisiin. Verkostoon tarvitaan lisää aktiivisia kasvuhakuisia yrityksiä, jotta niiden innovatiivisia ideoita voidaan kehittää uuden liiketoiminnan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi Pohjois- Savossa. Hankkeen toimenpiteet muodostuvat työpaketeista, joissa luodaan monialainen virtuaalinen kohtaamispaikka, joka tukee pelien ja pelilisten ratkaisujen prototyyppien kehittämistä, tuotteita, yrityksiä (start-up, grow-up) sekä nopeita kokeiluja. Hankkeessa järjestetään valmennusta, ohjausta ja sparrausta. Vuosittain järjestetään useita Game Jam - pelinkehitystapahtumia eri ajankohtaisilla teemoilla. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan yritysten kasvuprosesseja ja kansainvälistymistä luomalla verkostoyhteyksiä, uusia yhteistoimintamuotoja ja palvelukokonaisuuksia. Health Game Lab -hankkeessa hyödynnetään aiemmin toteutettujen Games for Health Finland - Pelilliset menetelmät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena EAKR -hankkeen verkostoja ja osaamista, ja Tekesin rahoittamien Health ProPeli - suomalaisen Games for Health liiketoiminnan kehittäminen - hankkeiden tuloksia sekä tehdään yhteistyötä käynnissä olevan Neuronin toteuttaman Verkkopalvelupohjaisella etäkuntoutuksella kohti parempaa työkykyä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta ESR -hankkeen kanssa. Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen sekä Erityistavoite 5.1: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen -mukaisia arviointikriteerejä. Hanke tukee pk -yritysten t&k -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi sekä t&k -toiminnan käynnistymiseksi. Hanke tukee pk yritysten yhteistyötä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Hanke luo valmiuksia uuden yrityksen t&k - toiminnan käynnistymiselle. Hanke Pohjois-Savon maakuntaohjelman Terveysklusteri innovaatiokärkeen kuuluvaa terveyden teknologia osaamista ja hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. (ESR) TL Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Sujuvat omistajanvaihdokset Savossa / Savon Yrittäjät ry Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 77,9 %) ja kokonaiskustannukset Pohjois-Savossa on noin yritystä. Toimivista yrittäjistä yli puolet on 50+ vuotiaita. Noin 80 %:lla ei ole perheessään yritystoiminnan jatkajaa. Edellisistä alle 10 % tietää/tunnistaa yritykselle potentiaalisen ulkopuolisen ostajan. Myynnissä olevilla yrityksillä on pahoja puutteita valmiudessa esitellä liikeideaa ulkopuoliselle. Hankkeella toteutetaan sujuvia omistusjärjestelyitä: yritysten siirtymisiä seuraavalle sukupolvelle sekä yrityskauppoja. Yritysten jatkuvuuden parantamisen avulla säilytetään ja luodaan uusia työpaikkoja. Konkreettisten hankkeen aikaisten yritystapausten lisäksi nostetaan osaamisen tasoa yritysten taloudellisen ja toiminnallisen neuvonnan parissa työskenteleville yritysneuvojille sekä taloushallinnon ammattilaisille.

7 Hankkeen tavoitteita: - kehitetään ja pilotoidaan elinkeinoelämää palveleville henkilöille, tilitoimistojen ja tilintarkastusyhteisöjen työntekijöille sopiva ov-koulutus koulutus- sekä siihen liittyvä työssäoppimismalli - tuetaan yritysten uusiutumiskykyä - kehitetään yritysympäristöä ja tuetaan aitoa intoa uusiin kasvusykäyksiin - mahdollistetaan uuden omistajuuden kautta yritysten tuottavuuden kasvattaminen - autetaan uusia yrittäjiä turvallisemmin kannattavan liiketoiminnan haltuun ottamiseen - tuetaan nuorten henkilöiden mahdollisuutta työllistyä yrittäjinä valmiissa liikeideassa - tunnistetaan vaikeuksissa olevia yrityksiä ja tuodaan heille täsmäapua ongelmiin Yritysten uudistumista ja kilpailukykyä tuetaan kokonaisvaltaisesti kehittämällä johtamisjärjestelmää (omistajavaihdosta) ja toimintaprosesseja. Hyvin hoidettu omistajavaihdos tukee työntekijöiden hyvinvointia, toiminnan jatkuvuutta sekä tukee yrityksen liiketoimintamenestystä. Savon Yrittäjät hyödyntää hankkeen toteuttamisen jälkeen hankkeen aikana tuotettua materiaalia ja työkaluja ja tuo niitä aktiivisesti omistajavaihdosasioista kiinnostuneiden tarvitsijoiden käyttöön. Erityisesti yritysten arvonmääritykseen sekä myynnin valmisteluun tarkoitettujen työkalujen (excel-työkirjat sekä "yrityksen myynnin kotityökirja") jatkokäyttö tulee hyödyntämään alueen yrittäjiä myöhemminkin. Pilotoitu ja koestettu koulutusmalli on käytössä hankkeen jälkeen Pohjois-Savon alueella. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman toteutumista; Työvoiman riittävyys ja saatavuus; työmarkkinoiden toimintaa tukeva koulutus, joka tukee yrittäjän ja henkilöstön sopeutumiskykyä erilaisiin muutoksiin. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma-asiakirjan mukainen; toimintalinja kolme työllisyys ja työvoimanliikkuvuus, erityistavoitta tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Tavoitteena on vahvistaa yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukykyä muutostilanteiden parempaa hallintaa kehittämällä. 7 (ESR) TL Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Itä-Suomen työturvallisuuden harjoitusalueen valmisteluhanke / Kuopio Innovation Oy Osatoteuttaja: Pelastusopisto Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Tällä valmisteluhankkeella saadaan luotua Kuopioon konkreettinen työturvallisuuden harjoitusalue, joka palvelee laajasti yrityksiä, julkisia organisaatioita ja oppilaitoksia käytännöllisenä työturvallisuuden oppimisympäristönä. Valmisteluhankkeen päättymisen jälkeen työturvallisuuden harjoitusalueen toiminnasta vastaa tämän valmisteluhankkeen aikana määriteltävä organisaatio. Työturvallisuuden harjoitusaluetta tulevat hyödyntämään laaja yritysjoukko ja julkiset organisaatiot (esim. kuntatoimijat), jotka ovat valmisteluhankkeen aikana sitoutettu toimintaan ja oppilaitokset, jotka voivat hyödyntää työturvallisuuden harjoitusaluetta opiskelijoidensa työturvallisuuteen liittyvissä opinnoissa. Lisäksi kertamaksuperusteisesti työturvallisuuden harjoitusaluetta hyödyntää laaja yritysjoukko, julkiset organisaatiot ja oppilaitokset koko Väli- Suomen alueelta. Työturvallisuuden harjoitusalue vahvistaa osaltaan Kuopion huipputasoista turvallisuusosaamisen keskittymää ja Pelastusopiston tunnettuutta. Hankkeen toimenpiteiden kautta edistetään niin yritysten keskinäistä kuin yritysten ja julkistahojenkin välistä yhteistyötä, vahvistetaan yritysverkostoja ja kehitetään osaamisia. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma-asiakirjan mukainen; Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite; Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen; hankkeen tavoitteena on selvittää, onko tarkoituksenmukaista perustaa Pohjois-Savoon työturvallisuuden harjoitusalue, joka tukisi yritysten työntekijöiden työturvallisuuskäytäntöjen oppimista ja omaksumista. Hanke tu-

8 kee Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman toteutumista; työvoiman riittävyys ja saatavuus, työurien pidentäminen. 8 (ESR) TL Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen ProVarkaus 2 / Varkauden kaupunki Osatoteuttaja: Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Hanke on jatkoa ajalla 1/2014-3/2015 toteutetulle ProVarkaus-hankkeelle, jossa keskityttiin tehostetun tuen interventioiden pilotointiin kolmessa Varkauden alueen perusasteen koulussa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää suomalaiseen kouluun soveltuvia menetelmiä, joilla koulujen opettajat ja kasvatushenkilöstö voivat tukea oppilaiden käyttäytymistä niissä tapauksissa, joissa hyvä yleinen tuki ei riitä. Hankkeessa käytettiin systemaattista koko kouluyhteisön oppimiseen perustuvaa toimintatapaa sekä luotiin uutta toimintakulttuuria koulun ja SOTE-yhteistyön kautta. Yhteistyöllä palvelujen saatavuus nopeutuu oppilaan ja perheen näkökulmasta ja opetushenkilöstön työssä jaksaminen paranee, kun eri ammattikuntien asiantuntijat voivat tukea ja konsultoida toisiaan. Alustavat tulokset hankkeessa pilotoitujen interventioiden vaikuttavuudesta ovat hyvät. ProVarkaus 2-hankkeessa on tavoitteena pilotoida konsultatiivista opettajan luokan ohjaamisen taitoja kehittävää menetelmää sekä erityisen tuen tason keinoja tukea lapsia, joilla on vakavia ja pysyviä käyttäytymisen ongelmia. Käyttäytymisen ongelmat hankaloittavat kouluyhteisössä oppilaiden oppimista ja aiheuttavat tutkitusti opettajien työhyvinvoinnin heikkenemistä. Opettajien kokeman työn kuormittavuuden ja luokan työrauhan välillä on tutkimusten mukaan merkittävä yhteys. Työrauhan paranemisella on myös välitön vaikutus tuottavuuteen, sillä parempi käyttäytymisen hallinta oppitunneilla vähentää työrauhan ylläpitoon käytettyä aikaa, jolloin oppitunneilla voidaan keskittyä opettajan perustehtävään, opettamiseen. Hankkeessa luodaan uutta käyttäytymisen hallintaan liittyvää toimintakulttuuria, lisätään opetushenkilöstön osaamista ja kykyä vastata tarpeenmukaisesti oppimisen ja opettamisen haasteisiin. Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteena on opetushenkilöstön työhyvinvoinnin koheneminen, mikä näkyy sairauspoissaolojen vähenemisenä ja työn vaikuttavuuden kasvuna. Pitkällä aikavälillä tehokas ja riittävän aikaisessa vaiheessa tapahtuva puuttuminen lasten häiriökäyttäytymiseen ja tunne-elämän ongelmiin todennäköisesti vähentää lastensuojelun kuluja. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman tavoitteita, sillä hankkeessa kehitetään työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja perusopetukseen. Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman erityistavoitetta 7.1:n tavoitteita, sillä hankkeessa pilotoidaan työhyvinvointia ja tuottavuutta edistäviä toimintamalleja. (ESR) TL Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen Toimintamalli yritysten innovaatioiden kohdennettuun tarjontaan kansainvälisissä tapahtumissa / Kuopio Innovation Oy Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset

9 markkinoille tähtäävien pk-yritysten tapahtumamyyntikanavan hyödyntäminen on vielä osittain puutteellista. Kuitenkin Kuopion tiedepuiston ja alueen pk-yritysten osaamisen hyödyntäminen ja näkyvyyden lisääminen on osa Kuopion alueen strategisia painopistealueita. Hanke luo uuden toimintamallin, jolla kasvuhakuiset pk-yritykset pääsevät mukaan kansainvälisiin arvoverkostoihin. Uusi toimintamalli tukee alueen erikoisosaamisen profiloitumista ja edesauttaa yritysten yhtenäisen osaamisen viestimistä. Lisäksi toimintamallin kautta alueen tapahtumien järjestäjät voivat kehittää omaa toimintaansa yhteistyössä tapahtumaan osallistuvien pk-yritysten kanssa. Hankkeen tuotoksena syntyy tapahtumakonseptin työkirja, joka sisältää ohjeita tapahtumasuunnitteluun, - myyntiprosessiin sekä arviointiin. Toimintamalli sekä koulutuskonsepti jäävät näin osaksi asiakasyrityksen toimintaa. Yritykset maksavat hankkeen aikana tämän toimintamallin koulutuksesta ja valmennuksesta 100 per yritys. Kuopio Innovation tulee jatkossa tarjoamaan yrityksille tapahtumakoulutusta, joka sisältää tapahtumakonseptin työkirjan sekä valmennuksen. Jatkossa toiminta pohjautuu yritysrahoitukseen. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma-asiakirjan mukainen; toimintalinja neljä; Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen; Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ; tuetaan työssä olevien osaamisen ja ammattitaidon parantamista. Hanke tukee maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman toteutumista; työvoiman riittävyys ja saatavuus; työmarkkinoiden toimintaa tukeva koulutus. 9 (ESR) TL Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin / Metsähallitus Osatoteuttaja: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Projektissa kehitetään luontoympäristöön pohjautuvaa, terveyden edistämiseen tähtäävää matkailun palvelutarjontaa ja yritystoimintaa. Tämä edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja tuottaa myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia sekä samalla edistää palveluja käyttävien hyvinvointia. Projektissa valmistuu viisi kansallispuistoon tukeutuvaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävää matkailutuotetta ( kansallispuistotuotetta ), jotka perustuvat aitouteen ja paikallisuuteen. Kansallispuistotuotteella tarkoitetaan tässä yhteydessä tuotetta, jossa asiakas osallistuu kansallispuistoympäristössä suoritettavaan toimintaan ja saa siitä sekä aidosta luonnosta elämyksiä. Hankkeen tavoitteena on kehittää luontoympäristöön pohjautuvaa, terveyden edistämiseen tähtäävää matkailun palvelutarjontaa ja yritystoimintaa. Tiilikkajärven ja Pohjois-Savossa sekä osin Keski-Suomessa Etelä-Konneveden kansallispuistojen alueilla. Tämä edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja tuottaa myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia sekä samalla edistää palveluja käyttävien hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä yhteistyötä. Hanke edistää perustetun uuden Etelä-Konneveden kansallispuiston alueella toimivien yritysten liiketoimintaa ja yritysten verkostoitumista. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma-asiakirjan mukainen; toimintalinja neljä koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen; Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ; tuetaan työssä olevien osaamisen ja ammattitaidon parantamista. Hanke tukee maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman toteutumista; työvoiman riittävyys ja saatavuus; työmarkkinoiden toimintaa tukeva koulutus.

10 10 (ESR) TL Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen Paremman palvelun Kuopio / Savon Yrittäjät ry Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 76,1 %) ja kokonaiskustannukset Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen hanke. Hankkeen tarkoituksena on Kuopion keskustan alueen yritysten aktivointi yhdessä oppimisen, tekemisen ja koulutuksen keinoin sekä paremman palvelun Kuopio -konseptin luominen. Aktivointi -osiossa keskustan alueen yritysten asiakaspalvelun taso mitataan ns. mysteryshopping menetelmällä sekä hyödyntäen mm. Kuopion keskustan kehittämisyhdistyksen tekemää kyselyä. Lisäksi lähtötilanteen kartoittamiseksi aloitetaan asiakasraati -toiminta, jonka avulla saadaan asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä keskustan yrityksistä ja niiden toiminnasta. Hanke järjestää aloitusseminaarin, jonka avulla yrittäjiä innostetaan osallistumaan hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin: myynti- ja markkinointiosaamisen kehittäminen, sosiaalisen median ja internetin hyödyntäminen markkinoinnissa ja myynnissä, kauppaan liittyvien uusien innovaatioiden kehittäminen, teknologisen murroksen ja sen tuomien mahdollisuuksien tunnistaminen sekä Paremman Palvelun Kuopio - koulutuskokonaisuuteen osallistuminen. Kehittymistä mitataan koulutusten jälkeen uudelleen toteutettavalla mysteryshopping -kierroksella, jolloin nähdään alueen yritysten kehittyminen. Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan neljä rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantamista kehittämällä kaupan alan yrittäjien osaamista ja sopeutumiskykyä muuttuvat osaamistarpeet huomioiden. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman painopistettä edistämällä pk-yritysten kilpailu-ja uudistumiskykyä. (ESR) TL Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Vamos Kuopio / Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Vamos Kuopion tavoitteena on kehittää palvelukokonaisuus vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville alle 30 vuotiaille nuorille sekä kohentaa nuorten sosiaalista osallisuutta. Kohderyhmänä ovat vuotiaat Kuopion ja lähikuntien heikossa työmarkkina-asemassa olevat nuoret, jotka eivät ole kiinnittyneet opiskeluun tai työelämään. Monet heistä ovat kokonaan palvelujen ulkopuolella. Vamos Kuopio -hankkeessa on tarkoitus siirtää Helsingin Diakonissalaitoksen Etelä-Suomessa menestyksellisesti toteuttama Vamos-toimintamalli Kuopioon. Hankkeessa luodaan kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville nuorille matalan kynnyksen monialainen palvelukokonaisuus. Hanketta on suunniteltu yhteistyössä Kuopion kaupungin eri hallintokuntien ja paikallisten järjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että Vamos muodostaa palvelualustan, johon voidaan liittää muiden palvelutuottajien palveluja. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on arvioitu, että palvelukokonaisuuteen tulisi noin 30 työntekijää, joista suurin osa on kaupungin työtekijöitä. Kuopiossa ei ole aiemmin ollut vastaavaa toimintaa, ja sen tarve on tullut ilmi Lähde-hankkeessa vuosina tehdyssä tarvekartoituksessa. Kuopion kaupungin strategisena tavoitteena on, että hankkeessa kehitettävä toiminta vakiintuu osaksi Kuopion palvelujärjestelmää.

11 Hanke liittyy Kuopion kaupungin vuonna 2014 toteuttamaan Nuorten ohjaus- ja palvelukeskus Rehti - hankkeeseen, jossa kehitettiin ja pilotoitiin nuorten matalan kynnyksen ohjaus- ja tukikeskuksen toimintaa Kuopiossa. Syksyllä 2014 Kuopion kaupunki päätti lähti rahoittamaan Vamos Kuopio -hanketta ja vetäytyi samalla Rehdin toiminnan jatkokehittämisestä. Rehdin asiakkuudet on alkuvuonna 2014 siirretty Vamoshankkeelle. Vamos Kuopio hankkeen toiminta on jo käynnistynyt. Hankkeessa kehitetään Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaisesti matalan kynnyksen palveluja nuorille. Hanke tukee rakennerahasto-ohjelman TL 5:den tavoitteita, sillä tavoitteena on kehittää osallisuutta vahvistavia kokonaisvaltaisia palveluja ja monialaista yhteistyötä. 11 (ESR) TL Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Kuopion Saaristokaupungin nuoret kansalaiset - NuoriZaaristo / Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy Osatoteuttaja: Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue, nuorisopalvelut Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen hanke. Kuopion Saaristokaupungin nuoret kansalaiset - NuoriZaaristo -hanke keskittyy otsikkonsa mukaisesti Saaristokaupungin nuoriin. Hankkeen lähtökohtana on Kuopion nuorisopalveluiden tunnistama huoli nuorten osallisuuden, vaikuttamismahdollisuuksien, mielekkään elämänkulun ja aikuisuuden läsnäolon vajeista. Kaupungin nuorisopalveluilla on selkeä tarve kehittää nuorisopalvelujen työtapoja ja -menetelmiä uusille kasvaville asuinalueille, kuten Saaristokaupunki. Näitä uusia menetelmiä kehitetään sosiaalisesti vahvistavasti, ehkäisevästi ja yhteisöllisyyttä rakentavasti osallistamalla nuoret. Nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeen toimenpiteitä, jakamaan tietoa ja vaikuttamaan yhteisvastuullisesti. Näin nuorten hyvinvointi lisääntyy, työelämävalmiudet paranevat ja nuoret saavat hyviä eväitä tulevaisuuden opintopolkujensa suunnitteluun. Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan viisi tavoitteita. Nuorten osallistamisella ja yhteisöllisyyteen panostamalla nuoret saadaan kiinnittymään Saaristokaupunkiin ja Kuopioon. Nuoret tavoitetaan uusien menetelmien avulla aikaisempaa paremmin, mikä vaikuttaa muun muassa nivelvaiheen "putoamisiin" vähentävästi. Hankkeella tavoitetaan eri kultuureista ja sosioekonomisista taustoista tulevia nuoria ja hankkeen toiminnot suuntautuvat tasa-arvoisesti nuoriin. Nuorten työelämävalmiudet kehittyvät hankkeen aikana, kun nuoret saavat itse vaikuttaa, suunnitella, tulla kuulluksi, jakaa tietoa ja olla toiminnassa mukana. Tällainen osallistaminen auttaa parhaimmillaan nuoria myös löytämään oman opintopolkunsa ja koulutuksellisen suuntautumisensa sekä tulevaisuudessa työllistymään. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman painopistettä hyvinvointipalvelujen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työvoiman tarjonnan varmistamiseksi on keskeistä pitää huolta myös tulevan työvoiman, nuorten hyvinvoinnista ja kiinnittymisestä kotiseudulle. Pohjois-Savon vetovoimaisuuden näkökulmasta resurssien kohdentaminen nuoriin ja osallisuuden, yhteisöllisyyden ja uudenlaisten työtapojen kehittämiseen luo mahdollisuuden siihen, että Pohjois-Savo säilyy vetovoimaisena.

12 12 (ESR) TL Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Nuorten oma Kuopio! / Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen hanke. Hanke kohdistetaan kaupunkilaisiin, erityisesti syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin, asukastupien ja nuoristalojen ohjaajiin sekä alueen muotoilijoihin ja käsityöläisiin. Hankkeessa on kaikille avoimia toimintoja, ja mukaan haetaan erityiseti työelämän ulkopuolella olevia tai syrjäytymisuhan alla olevia nuoria ja muotoilijoita sekä käsityöläisiä, jotka löytävät hankkeessa saadun opin jakokemuksen kauttaa uusia työtilaisuuksia ja asiakkaita. Hankkeessa on mukana 4 asukastupaa tai nuorisotaloa (esimerkiksi asukastuvat Neulamäki, Petonen ja nuoristalot keskusta, Männistö) sekä Taiteen edistämiskeskuksen ja Kuopion Muotoiluakatemian valitsemat muotoilijat ja käsityöläiset. Projektissa mukana olevien nuorten elämänhallinta, itsetunto ja kädentaitojen omaksuminen lisääntyy ja he oppivat uusia taitoja. Ymmärrys omasta ympäristöstä ja siitä huolehtimisesta kasvaa. Hankkeessa syntyy uusia työpajamalleja ja tapoja asukastuville ja nuorisotaloille työskennellä asiakkaidensa kanssa. Asukastupien ja nuorisotalojen ohjaat oppivat uusia menetelmiä työskennellessään muotoilijan tai käsityöläisen työparina. Hankkeen jälkeen tietämys ja ymmärrys muotoilun ja käsityön monipuolisesta hyödyntämisestä kaupunkikehittämisessä ja asukastupien sekä nuorisotalojen arkityössä lisääntyy. Muotoilu tuo julkisten palvelujen ja kaupunkiympäristön kehittämiseen työkaluja, joita tarvitaan tulevaisuuden hahmottamiseen. Se tarkoittaa asukkaiden ymmärrystä, arjen havainnointia ja ennakkoluulotonta kokeilua. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan viisi erityistavoitteen mukaista toimintaa, jossa kehitetään asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluja osallisuuden tukemisessa. Tarjotaan nuorille suunnattuja syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä ja kehitetään siihen liittyviä palveluja. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman painopistettä,jossa kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen vahvistaa kansalaislähtöisten toimijoiden kyvykkyyttä toimia vaikuttavasti ja kuntien palveluaukkoja tåydentäen. Tuetaan myös nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä. (ESR) TL Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta TAKUULLA YHDESSÄ! / Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen hanke. TAKUULLA YHDESSÄ! -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa nuorten sosiaalista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Musiikki- ja tanssipajoissa nuori voi löytää omat vahvuutensa ja saada kipinän elinikäiseen musiikin tai tanssin harrastamiseen. Positiivinen kokemus voi jopa vaikuttaa tuleviin ammatinvalintoihin. Kuopion konservatorio ja Kuopion kaupunki tarjoavat nuorille musiikki- ja tanssipajoja yhteistyössä KYSin nuorisopsykiatrian, Kuopion psykiatrian keskuksen, Setlementti Puijolan Tyttöjen talon ja Savon ammattija aikuisopiston kanssa. Hyödynnämme aiemmissa Takuulla-hankkeissa syntynyttä moniammatillisia

13 osaamista ja toimintamalleja sekä kehitämme menetelmää edelleen nuorille sopivaksi. Rinnalla edistämme Itä-Suomen hyvinvointiosaamiskeskusta, Hyvinvointivoimalaa. Hanke kohdistuu etenkin toisen asteen opiskelijanuoriin, joiden kohtaaminen ja tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Hankkeen toiminta on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 5 mukaista, jossa kehitetään nuorten kasvua, osallisuutta ja elämänhallintaa tukevia palveluja. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa edistämällä nuorten hyvinvointipalveluja ja hyvinvointia. 13 (ESR) TL Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Kansalaistoimijalähtöinen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallisuuden ja kotoutumisen edistäminen sekä työelämävalmiuksien lisääminen Kuopiossa / Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen hanke. Projektin tarkoituksena on edistää maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallisuutta ja kotoutumista sekä lisätä valmiuksia ammattiopintoihin ja työelämään siirtymiseen erityisesti Kotityö- ja puhtaanpitoalalla. Hankkeen avulla -parannetaan osallistujien suomen kielen taitoa -tutustutetaan heidät suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin ja siten helpotetaan heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan -lisätään valmiuksia siirtyä työelämään ja ammatillisiin opintoihin erityisesti kotityö- ja puhtaanapitoalalla. -toteutetaan hygieniaosaamiskoulutus, jossa käytetään hyödyksi eri kielille käännettyä hygieniaosaamismateriaalia ja eri kielisiä tulkkeja hygieniasaamistestissä. Hanke sopii hyvin Itä-Suomen maahanmuuttostrategian tavoitteisiin. Järjestöt ovat merkittävässä asemassa viranomaisten tarjoamien palvelujen täydentäjinä sekä yhteistyökumppaneina kotoutumista tukevia palveluja suunniteltaessa ja toteuttaessa. Yhteistyö viranomaisten kanssa hankkeeseen osallistujien hankinnassa kehittää yhteistoimintaa, jolla voidaan nykyistä tehokkaammin vakiinnuttaa järjestöjen toiminta osaksi kotouttamisen kokonaisuutta. Hanke tukee Kuopion kotoutusohjelmaa sekä täydentää olevia kotoutuspalveluja. Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan viisi tavoitetta, jossa maahanmuuttajien sosiaalista osallisuutta tuetaan kotouttamistoimenpiteiden avulla. Hanke tukee Pohjois-Savon maakunta-ohjelman toimintalinjaa - hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi. Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen vahvistaa toimijoiden kyvykkyyttä toimia kumppanuudessa palvelutuotannossa. HYLÄTYT HANKKEET: (EAKR) TL Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Johdon opaskartta palveluinnovaatioihin ja erinomaisiin palveluihin, Management Roadmap for Service Innovation and Excellence (MARS) / Itä-Suomen yliopisto

14 14 Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (tuki 77 %) ja kokonaiskustannukset MARS-hankkeen taustalla on Pohjois-Savon alueen palveluntarjoajayritysten tarve palveluiden ja palvelunhallintaprossien jatkuvalle parantamiselle. Palvelutuotannon luonne on muuttumassa merkittävästi ja vaatii yrityksiltä uutta osaamista Pilvipalveluiden kasvu ja hyödyntäminen vaatii organisaatioilta ketterämpää palvelunhallintaa Palveluiden virtualisoituminen, käyttäjien omat laitteet ja uudet palvelukanavat (some) haastavat perinteistä asiakastukea Nopeasti kasvava palvelumuutosten ja palvelukehitysprojektien määrä edellyttää palvelu-keskeistä projektitoimistoa priorisoimaan projekteja Asiakkaat eivät halua ostaa teknologiaa vaan erinomaisia palveluita Jatkuva parantaminen on kriittinen osa palveluyritysten palvelun johtamisjärjestelmää (ilman innovointia organisaatio kuihtuu) Projektissa kehitettävän osaamisen merkitys alueelliselle elinkeinoelämälle on pienempi kuin kilpailevissa rahoituskohteissa, koska vaikutukset kohdistuvat pk-yritysten asemesta enemmänkin suurille yrityksille. Sisällöltään ja tavoitteiltaan sinänsä hyvä hanke, jolla on myös aitoa tarvetta tuloksia hyödyntävien yritysten piirissä. Ei vertailussa kuitenkaan nouse ihan kärkihankkeiden tasolle, lisäksi tekeminen painottuu liiaksi suurten yritysten näkökulmiin. Osallistujat ovat pääosin suuria yrityksiä ja on syytä uskoa myös vaikutusten kohdistuvat suurelta osin niille, joten vaikutukset pk-yritysten osalta jäävät liian pieniksi. Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 1 Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden edistäminen CowLab / Luonnonvarakeskus Osatoteuttajat: - Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: Kyseessä on jatkorahoituspäätös ja hankkeen toteutusaikaa anotaan jatkettavaksi saakka. Hankkeelle esitetty EU + valtion rahoituksen lisätuki on (kokonaistuki , tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset H ankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan hyvin pitkälle automatisoitu tietokanta (CowLab ACIS), johon ensivaiheessa MTT Maaningan tutkimuspihaton laitteistojen tuottamat tiedot voidaan tallentaa automaattisesti siten, että niistä syntyy yhtenäinen kokonaisuus. Tavoitteena on, että tietokannasta voidaan hakea tutkittavaan eläinyksilöön tai -ryhmään eri mittauslaitteista tallennettua tietoa ja yhdistää niistä kokonaisuuksia eri hakuehtojen perusteella. Tietokantaan sisällytetään käyttöliittymä, josta tutkija tai eläintenhoitaja voi suorittaa hakuja ehtoja visuaalisesti rajoittamalla.

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 Alueosasto/Rakennerahastot LUONNOS 2 9.5.2014 1 (6) VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma I YLEISET VALINTAPERUSTEET Merkitään rastilla täyttyvät kriteerit.

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Turku, 16.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen

Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen - Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 Soile Juuti, Ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto EnergyVarkaus 8.8.2014 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 13.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun

Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun Syksy 2015 talvi 2016 Mari Kuparinen Kasvun mahdollisuudet Toimiva arki Kestävä luonnontalous Avoimet kehitysympäristöt ja älypalvelut Uusiutuva yritystoiminta Ympäristöliiketoiminta

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 20.5.2014 ESR osana Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa Sama ohjelma, sama rakenne Toimintalinjat,

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Suuri tarve työtä ja ohjausta Työllisyyden trendit Hämeessä Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 26 241,

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI

SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI 12.3.2014 RAHOITUSMAHDOLLISUUDET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 Jyrki Tomberg Satakuntaliitto ESITYKSEN RAKENNE - Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 - Luova Eurooppa ohjelma - Central

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Länsi-Suomen ESR-haku 21.12.2015 1.3.2016 20.1.2016 Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä,

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Seurantakomitean on yleisasetuksen (1313/2013) mukaisesti tutkinut ja hyväksynyt toimien valinnassa käytetyt menetelmät

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus Mikko Väisänen 11.9.2013 Tulevaisuus hanke, kesto: 1.1.2012-30.6.2014 Hankkeella organisoidaan Pohjois-Pohjanmaan ennakointityötä entistä tiiviimmäksi.

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Lapin liitto

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Lapin liitto Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Lapin liitto 17.3.2017 Ohjelman edistymistilanne 9.3.2017 Valtakunnallisesti Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto ohjelma Varattu ja

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat Maakunnan yhteistyöryhmän 41 08.06.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 32 15.06.2015 Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat MYRS 08.06.2015 41 Kestävää kasvua ja

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma. EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja

Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma. EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja Taustaa Pohjoisen-Savon maakuntasuunnitelmassa 2030 on linjattu maakunnan taloutta sekä yritysten

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,432 0 EU 1, , ,208 0 Valtio 0, , ,916 0 Kunta 0, , ,308 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,432 0 EU 1, , ,208 0 Valtio 0, , ,916 0 Kunta 0, , ,308 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2018 ja 2019 19.10.2017 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2010 rakennerahasto-ohjelma Ohjaamoa tukevien valtakunnallisten ja alueellisten hakujen hakuajat Pia Pirskanen 4.11.2014 Valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus: Nuorisotakuu

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tukeminen ESR-rahoituksella

Hyvinvoinnin tukeminen ESR-rahoituksella Hyvinvoinnin tukeminen ESR-rahoituksella 2014-2020 Timo Ollila ELY-keskus timo.ollila@ely-keskus.fi 13.5.2014 Rakennerahastojen Investointistrategia Haasteita, joihin investointistrategian mukaisilla toimilla

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

6Aika-strategian esittely

6Aika-strategian esittely 6Aika-strategian esittely Toukokuu 2014 Suurimpien kaupunkien kestävän kehittämisen strategia Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden 2014 2020 yhtenä painopisteenä kestävä kaupunkikehittäminen. Toteutus

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Ajankohtaista ESR-rahoituksessa. Verna Mustonen , Kajaani

Ajankohtaista ESR-rahoituksessa. Verna Mustonen , Kajaani Ajankohtaista ESR-rahoituksessa Verna Mustonen 29.8.2017, Kajaani ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (47 %) ET 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 RAHOITUSINFO

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 RAHOITUSINFO Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 RAHOITUSINFO EU-rahoituspäällikkö 5.6.2014 1. ESR:N VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 2. ESR TOIMINTALINJAT 3. RAHOITUS (JA HAKEMINEN)

Lisätiedot