TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU"

Transkriptio

1 TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan laajennus koskee seuraavia tiloja RN:ot: 0.863, 0:8632, 1:1, 1:30, 1:114, 1:118, 1:124, 1:130, 1:135, 1:140, 1:141, 1:142, 1:143, 1:146, 1:148, 1:149, 1:150, 2:15, 2:16, 2:22, 2:23, 2:24, 2:26, 2:28, 2:29, 2:33, 2:35, 2:44, 2:45, 2:51, 2:54, 124:0, 146:0 ja 878:1. Asemakaavan muutos koskee kortteleita sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalous-, liikenne-, katu-, vesi-, viher- ja erityisalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat korttelit ja sekä niihin liittyvät maa- ja metsätalous-, liikenne-, katu-, vesi-, viher- ja erityisalueet EHDOTUS TAIVALKOSKEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin Telefax Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.xx.2014 xxx Saanut lainvoiman kunnanhallituksen kuulutuksella xx.xx.2014 Työnumero

2 Tämä selostus liittyy päivättyyn asemakaavakarttaan. LIITTEET Asemakaavan seurantalomake Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( ) Ote voimassa olevasta asemakaavasta 1:2000 MUUT ASIAKIRJAT: Luontoselvitys ( ) Taivalkoski keskusta yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Valokuvat AIRIX Ympäristö Oy 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT Kaava-alueen sijainti ja tunnistetiedot TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Väestö ja työpaikat Tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Maisema Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Yhdyskuntatekniikka ja tiestö Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaava Rakennusjärjestys ja pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne ja lähtöajatus Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Liikennealueet, kadut, tekninen huolto ja energiahuolto Asemakaavamääräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Vaikutukset liikenteeseen Taloudelliset vaikutukset Ympäristön häiriötekijät ja mahdolliset riskitekijät Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

4 1 PERUSTIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti ja tunnistetiedot Kaava-alue sijoittuu heti Taivalkosken keskustaajaman luoteispuolelle. Lähes 230 hehtaarin laajuinen alue rajautuu etelässä Iijokeen, lännessä Kostonjokeen ja pohjoisessa Posiontiehen, joka on yleinen maantie. Itä- ja etelälaidoilta suunnittelualue liittyy Taivalkosken kirkonkylän asemakaava-alueeseen. Asemakaavan laajennus koskee seuraavia tiloja RN:ot: 0.863, 0:8632, 1:1, 1:30, 1:114, 1:118, 1:124, 1:130, 1:135, 1:140, 1:141, 1:142, 1:143, 1:146, 1:148, 1:149, 1:150, 2:15, 2:16, 2:22, 2:23, 2:24, 2:26, 2:28, 2:29, 2:33, 2:35, 2:44, 2:45, 2:51, 2:54, 124:0, 146:0, 878:1 Asemakaavan muutos koskee kortteleita sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalous-, liikenne-, katu-, vesi-, virkistys- ja erityisalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat korttelit ja sekä niihin liittyvät maa- ja metsätalous-, liikenne-, katu-, vesi-, virkistys- ja erityisalueet. Asemakaava-alueen likimääräinen rajaus v.2001 laadittu kaavaehdotus Kuva 1: Asemakaava-alueen likimääräinen sijainti opaskartalla ja kaavarunkomalleihin liittyvä tarkastelualue. 4

5 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vuonna 2001 on laadittu teollisuusaluetta koskeva asemakaavaehdotus, jota on jäänyt hyväksymättä. Suunnittelualueen rajaus koski lähinnä nykyistä teollisuusaluetta. Suunnitelma on sittemmin ohjannut alueen täydentymistä ja rakentumista, eikä toteutuneessa tilanteessa ole juuri ristiriitoja vuoden 2001 kaavaehdotukseen nähden. 10/2009 Asemanseudun kaavasuunnittelu käynnistyi 11/ /2010 nykyisen kaavan tarkentamista ja tavoitekeskusteluja maanomistajien kanssa, yleiskaavallinen tarkastelu (mahdolliset laajenemissuunnat) 6-8/2010 Luontoselvitys 3-5/2011 Kaavarunkotarkastelu alueen laajentamiseksi ja tavoitekeskusteluja Suunnittelijan maastokäynti 9/2011 Alustavat kaavaluonnokset VE1 ja VE Pohjakartan laajennus valmistui Tekninen lautakunta tutustui kaavaluonnokseen ja päätti lähettää sen kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten Tekninen lautakunta käsitteli tarkennetut kaavaluonnosasiakirjat ja OAS:n ja esitti, että kunnanhallitus a) ilmoittaisi kaavan vireille ja asettaisi kaavaluonnosasiakirjat sekä OAS:n nähtäville ja b) pyytäisi kaavaluonnoksesta lausunnot Kunnanhallitus käsitteli kaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman Kaavaluonnos ja OAS yleisesti nähtävillä 12/2012 vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin , ja työneuvotteluja / tilannekatsauksia kunnan ja konsultin kesken 10/ 2013 arkeologinen inventointi asemakaavoja ja yleiskaavaa varten Asemakaavaehdotus nähtävillä 1/2014 arkeologinen inventointiraportti Kaavoittajan vastineet ja niiden mukaiset täydennykset nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen xx kunnanvaltuusto hyväksyi täydennetyn, päivätyn kaavaehdotuksen. 2.2 Asemakaavan muutos ja laajennus Teollisuusalueen pinta-ala kasvaa noin 70 hehtaarista 226 hehtaariin. Rakennusoikeus kasvaa noin kerrosalaneliömetriä (ennen noin ) ja uutta infrastruktuuria rakennetaan noin 3 kilometriä. Puolet suunnittelualueen pinta-alasta jää viheralueeksi. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamisesta vastaavat maanomistajat ja toteutumisen seurannasta Taivalkosken kunta. Alue on herättänyt kiinnostusta, mutta toistaiseksi ei ole tarkempaa tietoa alueelle tulevista uusista toimijoista. Mustavaaran kaivoshankkeen käynnistymisen odotetaan lisäävän teollisuus- ja varastotonttien kysyntää erilaisille kaivoksen apu- ja huoltotoiminnoille. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Suunnittelualueena on Taivalkosken teollisuusalue kuntataajaman luoteislaidalla. Asemakaava-alueen pinta-ala on lähes 230 hehtaaria. Nykyinen teollisuusrakentaminen rajoittuu Posiontien eteläpuolelle. Alueella on tällä hetkellä mm. Ulea Oy:n saha, Telatekin konepaja sekä pienempiä rakentuneita teollisuustontteja. Alueen kaakkoiskulmalla on kunnan lämpövoimala. Lähellä Posiontietä on myös asuinrakentamista. Suunnittelualueen halki kulkee valtion rautatie joka päättyy suunnittelualueen laidalle. Alue on herättänyt 5

6 kiinnostusta, mutta teollisuustonttien tarjonta on ehtynyt. Toistaiseksi ei ole tietoa alueelle tulevista uusista toimijoista Väestö ja työpaikat Tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Suunnitelmaan liittyvät seuraavat aineistot ja tehtävät selvitykset: - Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, hyväksytty Ympäristöministeriössä Keskustaajaman osayleiskaava 1981 (tarkistus 1989) - Teollisuusalueen alustava epävirallinen kaavaluonnos Ajantasakaava 2009, (AIRIX Ympäristö) - Kunnan rakennusjärjestys Taivalkosken maisemasuunnitelma 1991 (Terttu Kurttila, Oulun Viatek) - Luontoselvitys Arkeologinen inventointi 2013 (Hannu Poutiainen ja Antti Bilund, Mikroliitti Oy) 6

7 3.1.4 Maisema Nykyinen teollisuusalue on kauttaaltaan käsiteltyä ympäristöä, jossa rakentamattomat alueet ovat enimmäkseen väliaikaisina varastoalueina. Teitä ja ratapihan aluetta pitkin avautuu todella pitkiä näkymiä. Tontteja ei ole juuri aidattu. Ajoyhteydet rakennuspaikoille ovat muodostuneet sinne alkujaan sinne, missä niitä on kulloinkin tarvittu. Osa halleista erityisesti sahan ja konepajan alueella ovat kooltaan valtavia. Posiontien suunnassa rakentamisen mittakaava pienenee eikä samanlaista vaikutelmaa synny kuin alueen sisällä. Posiontien läheisyydessä on myös näkymiltä suojaavaa viheraluetta, puustoa ja jopa asuinrakentamista. Istutuksia on lähinnä asutuilla tonteilla. Jokivarressa ja radan eteläpuolella on laajoja rakentamattomia alueita, lähinnä kangasmetsää ja kosteikkoalueita. Suurmaisemassa teollisuusalue on näkyvissä lähinnä Taivalvaaran laelta ja paljaaksi hakatuilta lasketteluväyliltä pohjoisrinteen puolelta. Näkymä Taivalvaaralta teollisuusalueen suuntaan noin 2 km etäisyydeltä. Sahan ja konepajan suuret hallit ja lämpövoimalaitos näkyvät selvästi nauhamaisena rakennusmassana puuston seassa. Jokilaaksoa ei pysty selvästi erottamaan. 7

8 3.1.5 Luonnonympäristö Alueen maaperä on enimmäkseen hiekkaa ja soraa, suoalueiden kohdalla on turvetta. Sahan alueella on tehty maaperätutkimuksia, eikä pilaantumista ole havaittu. Alueelle on tehty luontoselvitys vuonna Metsät ovat talouskäytössä ja suurimmaksi osaksi nuorta ja kuivahkoa mäntymetsää. Iijoen varressa on nuorta koivua kasvavaa metsää. Haaraniemen eteläosassa lähellä jokiuomaa on hakkuualueita. Haaraniemen hakkuualueelle johtava ajoura ja ympäröivää metsäaluetta. Kaava-alueen itäosan kosteikkoa ja kuivempaa rakentamiskelpoista maata hieman ylempänä selännettä. Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita. Suunnittelualueen länsilaidalla on Iijokeen virtaavia tärkeitä laskuojia. Haaraniemessä on luonnontilainen ojittamaton suurehko suoalue. Alueella on myös muita pienempialaisia suoalueita. Iijoen rannassa suunnittelualueen eteläosassa on avointa tulvaniittyä. Rantaa pitkin kulkee kalastajien käyttämä polku. ELY-keskuksen Hertta-tietokannassa ei ole tietoja uhanalaisista lajeista alueella. Myöskään biologin tekemällä maastokäynnillä ei havaittu uhanalaisia lajeja. Luonnon kannalta merkittävimmät kohteet ovat pienialainen lahopuustoinen metsikkö Kurjenkosken kohdalla, luonnontilainen avosuo Haaraniemessä, Haaraniemen rakkakivikko ja pieni tulvaniitty Iijoen rannassa Turvakon kohdalla. Merkittävää puustoa on Iijoen rannalla hakkuuaukean reunassa. Nämä alueet tulee ottaa suunnittelussa huomioon. 8

9 Kuivahkoa mäntykangasta ja Iijoen rantakoivikkoa Rakennettu ympäristö Alueelle tehtiin arkeologinen tarkistus lokakuussa Alueelta ei löytynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueen rakennuskanta on syntynyt viimeisten 40 vuoden aikana. Vanhinta kerrostumaa edustaa puinen asemarakennus 60-luvulta ja asemaan liittyneet varastorakennukset. Suuri osa rakennuksista on rakennettu ja lukujen aikana. Uusinta rakennuskantaa on sahan ja kunnan yhteinen 12 MW lämpövoimalaitos, joka on myöhemmin muuttumassa myös sähköä tuottavaksi yksiköksi. Rakentamisen mittakaavakin vaihtelee voimakkaasti kun Telatekin konepaja on kooltaan noin m 2 ja pienimmät autoilijoiden tallit vain 200 m 2. Alueella ei ole arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Asemarakennuksella ei ole rakennustaiteellisia arvoja ja se on nykyisin yksityisessä omistuksessa teollisuuskäytössä. Rautatie päättyy taajaman laidalle Telatekin konepajalle. Etualalla saha-aluetta. Myös vanhaa ratapihaa käytetään varastoalueena. Ilmakuva Vallas

10 Asuinrakentamista Veturitien varrella. Teollisuusrakentamista Kiskotien varrella. Osassa rakennuksia on myös teollisuuteen liittyvää myyntitoimintaa. Oikealla leipomo Kiskotien varrella. Vas. vastikään uusittu lämpövoimalaitos. Oik. näkymä sahan alueelle. 10

11 Vas. Konepajan lähettyvillä nyk. Haaraniementien päässä sijaitsee linja-autohalli. Oik. hallin takana sijaitsevaa asuinrakentamista. Molempiin rakennettuihin asuinpihoihin pääsee ajamaan suoraan Posiontieltä. Vas. Uutta teollisuushallia rakennetaan Haaraniementien nykyiseen länsipäähän. Oik. Haaraniementien varteen, ent. ratapihan alueelle rakennettuja varastoja. Alueen luoteisosassa sijaitsevan konepajan hallit ovat valtavan suuria. Hallikokonaisuuden pitempi sivu on noin 200 m pitkä. Sivussa kulkeva junarata on ollut pitkään käyttämättömänä. Oik. Konepajan alue idästä päin katsottuna Maanomistus Valtaosa suunnittelualueesta on kunnan omistuksessa. Kunta osti yli 90 hehtaarin suuruisen alueen metsämaata teollisuusalueen eteläpuolelta vuonna

12 Suunnittelualueen maanomistus. Kunnan maat punaisella värityksellä Yhdyskuntatekniikka ja tiestö Posiontie (tie nro 863) on seututie Taivalkosken ja Posion välillä. Teollisuusalueen kohdalla Posiontien liikennemäärä oli vuonna 2009 noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä 97 ajon./vrk (Liikenneviraston liikennemääräkartat 2009). Alueella on kunnan rakentama katuverkko, johon liittyy vesi- ja viemärilinjastot. Sähkölinja sivuaa aluetta sen länsilaidalla, Posiontien lähellä tien suunnassa sekä radan eteläpuolella radan suunnassa. Kunnan lämpövoimalaitos sijaitsee alueen kaakkoiskulmalla. Kunnan ja sahan yhteinen lämpökeskus on uusinut kattiloita ja muuttuu myöhemmin myös sähköä tuottavaksi yksiköksi. Nykyään rautatie loppuu taajaman laidalle Telatekin konepajalle. Osa haarautuvista raiteista on purettu ja jotkut osuudet jääneet vaille käyttöä ja kunnossapitoa. Tällä hetkellä raiteilla ei liikennöi junia, mutta ajatus radan avaamisesta nousee aika ajoin esille. Sahatieltä Kiskotielle on rakennettu vuoden 2001 kaavaehdotuksen mukainen uusi tieyhteys (Raamitie). Kaava-alue on vesihuollon ja viemäröinnin piirissä. 12

13 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta (Pohjois-Pohjanmaan liitto) Maakuntakaavassa kaavamuutosalue on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi. Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä omaavia, lähinnä perinteisen teollisuuden tuotanto- ja varastoalueita, jotka eivät sisälly taajamatoimintojen aluevaraukseen ja jotka halutaan turvata muulta maankäytöltä. Rautatie päättyy teollisuusalueelle. Jokirantaan on merkitty viheryhteystarve merkintä, jolla osoitetaan jokilaaksovyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia ulkoilun runkoreitistöjä viheralueineen. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia että kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym. reittejä. Taivalkoski kuuluu Iijokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealueeseen. Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Iijokilaakson yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon, vesistön veden laadun turvaamiseen ja ulkoilureitistöjen kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle Yleiskaavat Keskustaajaman osayleiskaava on vuodelta 1981 (tarkistus 1989). Kaava on vanhentunut eikä ohjaa tulevaa maankäyttöä Asemakaava Asemanseudun teollisuusalueen asemakaavan muutoksesta ja laajentamisesta on laadittu asemakaavaehdotus vuonna Kyseistä kaavaehdotusta ei ole hyväksytty. Voimassa olevat asemakaavat on laadittu pääasiassa 1980-luvulla ja niistä on olemassa vuonna 1997 laadittu asemakaavayhdistelmä. Nyt laadittava asemakaava laajentaa myös vuonna 2001 laadittua kaavaehdotusta. Taivalkosken kunnan digitaalinen ajantasaasemakaavayhdistelmä on valmistunut vuonna 2008, mutta sen tilanne ei ole teollisuusalueen osalta ajan tasalla. 13

14 Ote vanhasta keskustaajaman yleiskaavakartasta. Ote voimassa olevasta asemakaavasta (rakennuskaava). 14

15 Vuonna 2001 laadittu asemakaavaehdotus. Voimassa oleva kaava-alue rajautuu sahan teollisuustonttiin. Länsipuolella sijaitsevan konepajan alueella ei ole asemakaavaa. Pohjoisessa kaava-aluetta rajaa Posiontie, jonka pohjoispuolelle on osoitettu kapea kaistale maa- ja metsätalousaluetta Rakennusjärjestys ja pohjakartta Kunnassa on voimassa rakennusjärjestys vuodelta Asemakaavan pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen N:o 1284 mukainen digitaalinen pohjakartta. Uusi pohjakartta, joka kattaa koko keskustaajaman, valmistui vuonna ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Alueelle laaditun asemakaavaehdotuksen mukaiset teollisuustontit on myyty saha-alueen taakse sijoitettuja etelälaidan tontteja lukuun ottamatta. Kysynnän vuoksi alueelle tulisi saada lisää teollisuustontteja. Tarve olisi myös 1-2 suurelle, useamman hehtaarin suuruiselle teollisuustontille. Mustavaaran kaivoshanke voi osaltaan vaikuttaa kysyntään ja tulevaisuudessa mm. ratapihan käyttöön. Alueella toimiva lämpökeskus muuttuu myöhemmin ehkä myös sähköä tuottavaksi yksiköksi, joten senkin tila- ja liikennöintitarpeita on syytä tarkistaa. On syytä päivittää myös alueen maanomistajien nykyiset tavoitteet. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavoituksesta on päätetty kunnanhallituksessa

16 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. - Alueen maanomistajat ja yritykset - Kunnan asukkaat, yritykset ja yhteisöt - Kunnan hallintokunnat - Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristö) - Pohjois-Pohjanmaan liitto - Museovirasto - Pohjois-Pohjanmaan museo - Sähköyhtiö - Liikenneviraston rautatieosasto Vireilletulo Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat yhtä aikaa nähtävillä aikavälillä Kaavaehdotus oli nähtävillä aikavälillä Viranomaisyhteistyö Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 26 :n mukaista viranomaisneuvottelua ei ole pidetty, koska ELYn edustaja katsoi muutokset vähäisiksi. Viranomaisilta on pyydetty lausunnot kuulemisvaiheissa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kunnan kehittämistä on tutkittu mm. Elinkeinopoliittisessa ohjelmassa Siinä todetaan että Taivalkosken luonnonvarat ovat mittavat ja perusta tulevaisuuden hyvinvoinnille. Elinkeinopolitiikka lähtee luonnonvarojen monipuolisesta hyödyntämisestä, metsäraaka-aineiden ja maaperän rikkauksien hyödyntämisestä, prosessiteollisuuden ja alkutuotannosta muodostaen matkailun ohella menestyksen pohjan. Näitä tukee monipuolinen yksityinen ja julkinen palvelurakenne. Suunnittelun kohteena on Taivalkosken keskustaajaman teollisuusalue. Suunnittelun tavoitteena on tarkistaa vuonna 2001 laaditun kaavaehdotuksen muutostarpeet ja tarkastella kaavan ja teollisuusalueen laajeneminen. Työssä huomioidaan mm. Ulea Oy:n sahan maankäyttöön kohdistuvat tarpeet ja rata-alueen tilatarpeet. Mustavaaran kaivoshanke voi osaltaan vaikuttaa kysyntään ja tulevaisuudessa mm. ratapihan käyttöön. Yhtenä tavoitteena on luonnollisesti lähtökohta-aineiston perusteella (mm. luontoselvitys) todettujen arvojen säilyttäminen. 16

17 4.4.1 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Kunta on käynyt suunnittelun edetessä neuvotteluja maanomistajien ja eri toimijoiden tavoitteiden selvittämiseksi. Asukkaiden ja muiden osallisten tavoitteita selvitetään myös kuulemisten kautta kaavaprosessin eri vaiheissa. Työn aluksi tutkittiin käsivaraisten kaavarunkojen avulla teollisuusalueen laajenemismahdollisuuksia ilman kaavarajausta koko jokiuomien väliselle maa-alueelle. Myös Posiontien pohjoispuolisen alueen rakentamismahdollisuuksia tutkittiin. Kaavarunkovaiheessa pohdittin ja todettiin mm. seuraavia asioita: Mihin teollisuusaluetta olisi mahdollista laajentaa? Löytyykö sijaintivaihtoehtoja uusille suurille teollisuustonteille? Todettiin, että Posiontien pohjoispuolella ei ole maasto-olosuhteiden vuoksi kovin suuria yhtenäisiä rakennuskelpoisia alueita. Lisäksi alueen läpi kulkevalta metsätieltä on vain noin 200 m jokirantaan. Posiontien pohjoispuoli ei ole paras mahdollinen alue teollisuuden laajenemiselle. Todella suuria, 5-6 ha suuruisia teollisuustontteja on vaikea sijoittaa alueelle. Jos ei mennä aivan jokirantaan, niin radan eteläpuolella voisi olla mahdollisesti yksi näin suuri tontti. Jos esim. kaivoshankkeiden myötä viriää tarvetta enemmänkin suurille tonteille, voisivat ne sijaita jossain aivan muualta kuin nykyisen teollisuusalueen yhteydessä. Todettiin, että sahan eteläpuolelle voisi edelleen varata v.2001 kaavaehdotuksessakin esillä olleet alueet pienille ja keskisuurille tonteille. Sahan toiminta ei tarvinne näitä alueita laajennusalueeksi, etenkin jos osa ratapihan alueesta lisätään sahan tonttiin nykyisen käytön mukaisesti. Teollisuustonttien lisääminen etelälaidalle tukee myös kiertotie -ajatusta, mitä pidettiin hyvänä ratkaisuna rakennemalleissa. Teollisuusalueen laajenemisen myötä yksi ajoliittymä Posiontieltä ei riittäne, vaan tarvittaneen myös toinen, uusi yhteys. Tulisiko junarata katkaista jostain kohtaa ennen konepajan aluetta? Mikäli rata säilyy, tarvitaan toinen radan ylittävä tasoylitys. Alueella on paljon selkeitä kosteikkoja ja suoalueita, jotka rajoittavat suunnittelua. Alustavaa kaavarunkotarkastelua, VE1 17

18 Alustavaa kaavarunkotarkastelua, VE2 Alustavaa kaavarunkotarkastelua, VE3 Vertailun perusteella päätettiin seuraavia lähtökohtia kaavaluonnosta varten: Ratapihaa voidaan pienentää ja osoittaa rata-aluetta tonttimaaksi. Vaikka radan jatkaminen tai uudelleen avaaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä, rata-alue jätetään kaavaan tulevaisuuden mahdollisuuksia varten. Teollisuusaluetta ei ole järkevää laajentaa Posiontien pohjoispuolelle ainakaan tässä vaiheessa. Muu virkistykseen tai esim. asumiseen liittyvä maankäyttö sopisi alueelle paremmin. Kaavaluonnokseen lisätään uusi ajoliittymä Posiontieltä ja suorat tonttiliittymät poistetaan. Alueelle ei ole vielä tiedossa varmoja uusia toimijoita/tulijoita, mistä syystä aluevarauksista tehdään mahdollisimman joustavia ja tonttijaosta ohjeellinen. Alueelta tulee pystyä osoittamaan suurempia tontteja, mutta ne olisi hyvä voida tarvittaessa jakaa myös pienempiin osiin ja päinvastoin. Luonnoksessa esitetään kahta radan ylittävää tasoliittymää ja kiertotieyhteyttä sahan takaa. 18

19 Varsinainen asemakaava oli ensimmäisessä vaiheessa suunniteltu toteutettavan suppeammalle, silloisen pohjakartan rajaamalle alueelle. Pohjakartan laajennus valmistui syksyllä 2011, minkä vuoksi myös kaavarajausta pystyttiin laajentamaan ja ulottamaan se jokirantaan saakka. Kaavaluonnosta varten tehtyä vertailua katujen sijoittumisesta ja tonttijärjestelyistä. Luonnoksen suunnittelua ja maanomistajien kuulemisia jatkettiin alemman vaihtoehdon pohjalta. Heti radan eteläpuolella Konepajan tontin lähettyvillä on mäki, joka haluttiin jättää rakentamatta. Mäen rinteet ovat niin jyrkät raskaita ajoneuvoja ajatelleen, että uusi katuyhteys haluttiin muodostaa muuta 19

20 kautta. Kosteikkoalueet tarkentuivat kartalle uuden pohjakartan myötä (siniset rajaukset) ja ne määräsivät pitkälle, mihin uusia tonttialueita voidaan sijoittaa. Myös maastokäynti osoitti, että rakentamiskelpoista maata on enemmän kuin kaavarunkovaiheessa kuviteltiin. Veturitietä on mahdollista jatkaa ja sen päässä on rakentamiskelpoista maata ennen kuin maasto laskee ja muuttuu suoksi. Yllä luonnosvaiheen tarkastelua. Katua ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi yhdistää Kiskotiehen, kuten yllä on esitetty. Yksityinen maanomistaja ei halunnut alustavassa luonnoksessa esitettyjä teollisuustontteja maalleen. Kunta hankki omistukseensa noin 96 ha metsämaata Suunnittelualueen eteläosasta, minkä vuoksi kaava-aluetta päätettiin vielä laajentaa käsittämään koko Haaraniemen alue jokeen asti. Luoteiskulmaan hahmotellut tontit poistettiin yksityiseltä maa-alueelta. Nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja ja yksi muistutus, joiden perusteella kaavaehdotusta täydennettiin nähtävillä olon jälkeen seuraavasti: Posiontien meluvaikutukset selvitettiin, ja melualueeseen rajautuville asuintonteille lisättiin määräys asuinrakennusten ääneneristävyysvaatimuksista Korttelin 176 tonttia 5 laajennettiin sähkölinjan suojavyöhykkeeseen saakka Puistomuuntamoita koskevaa asemakaavamääräystä muutettiin Huomioitiin arkeologisen inventoinnin tulokset. Alueelta ei löytynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä. 20

21 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joiden tarkistus on tullut voimaan Valtakunnallisissa tavoitteissa esitetään mm. alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia sekä velvoitteita. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tässä kaavatyössä huomioidaan erityisesti seuraavat: Toimiva aluerakenne Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuva kokonaisuutena. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että työpaikkarakentamiseen (tässä tapauksessa teollisuus) on tarjolla riittävästi tonttimaata. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet (Iijoen ranta). Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. 21

22 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja lähtöajatus Asemakaavan lähtökohtana ovat olleet alueen toteutuneisuus, aiemmin laadittu asemakaavaehdotus, sen jälkeen esiin nousseet suunnittelutarpeet sekä kaava-alueen nykyinen ja kaavoituksen aikana muuttunut maanomistustilanne. Olemassa olevan teollisuusalueen sijaintitekijät hyödynnetään ja aluetta käsitellään kokonaisuutena, jonka on tärkeää pystyä tarpeen mukaan kehittymään ja kasvamaan. Alueen laajeneminen ja uuden rakentamisen sijoittuminen on haluttu sovittaa yhteen alueen nykytilanteen ja ympäristö- ja luontotekijöiden kanssa. Ristiriitojen välttämiseksi maanomistajien tavoitteita selvitettiin ja ne pyrittiin mahdollisuuksien mukaan huomioimaan kaavassa. Iijoen varsi teollisuusalueen puolella haluttiin säilyttää kauttaaltaan luonnonmukaisena virkistysvyöhykkeenä, jonne ei ole tulossa rantarakentamista. On mahdollista, että joen eteläpuolinen Hirsikankaan alue kehittyy jatkossa myös asumisen ja loma-asumisen alueina. 5.2 Mitoitus Suunnittelualueen pinta-ala on laajuudeltaan lähes 230 hehtaaria. Suuri osa esitetyistä tonteista on jo rakentunut, mutta uutta ennestään rakentumatonta tonttimaata on osoitettu yli 25 hehtaarin edestä. Tonttijako on ohjeellinen. Ehdotuksessa esitetyt tontit jakautuvat kooltaan seuraavasti: olevat/vapaat tontin pinta-ala aluetehokkuus > ka kerrosala / tontti AO-1 7/10 kpl 1900 m m 2 e=0.20 > 500 k-m 2 / tontti TY-1 11/6 kpl 4200 m m 2 e=0.35 > 1586 k-m 2 / tontti TY 4/29 kpl 5000 m m 2 e= > 2000 k-m 2 / tontti T 5 kpl 4700 m m 2 e=0.25 ja 0,35 > k-m 2 / tontti 2 kpl 28 ha e=0.25 ja 0,30 Pölkky +Telatek TV 3/2 kpl 3300 m 2 e=0.20 > 1387 k-m 2 / tontti 1 kpl 1,3 ha e=0.15 Lisäksi alueella on mm. lähivirkistysalueita (VL), retkeily- ja ulkoilualuetta (VR), maa- ja metsätalousaluetta (M ja M-p), katualuetta ja Posiontietä koskeva maantien alue (LT). 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet AO-1 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. Asuinrakennuksen lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa työ-, verstas-, autovaja- ja varastotiloja enintään 120 k-m2 tonttia kohti. Korttelialueille ei saa sijoittaa ympäristöhäiriötä tuottavia työtiloja. Kullekin tontille saa rakentaa noin 500 k-m 2, jolloin asuintiloille varastoineen jää 380 k-m 2. T TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. Merkinnällä on osoitettu raskaalle tai isolle teollisuustoiminnoille tarkoitetut alueet kuten Telatekin konepaja ja Pölkyn saha-alue. Viisi pienempää teollisuustonttia on Sahatien ja Konepajatien varressa. TV VARASTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. Merkinnällä on osoitettu radan varressa olevat 5 tonttia, joista 4 pienintä on aseman vieressä. TY TEOLLISUUSRAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ VAATIMUKSIA. Pääosa näistä teollisuustonteista sijaitsee lähellä Iijoen ranta-aluetta tai lähellä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää kosteikkoaluetta. 22

23 TY-1 TEOLLISUUSRAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ VAATIMUKSIA. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Korttelialueelle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja Nämä tontit sijaitsevat lähellä Posiontietä ja sopivat sijaintinsa puolesta myös myymälätoimintaan Muut alueet LÄHIVIRKISTYSALUE. Merkinnällä on osoitettu virkistys- ja ulkoilukäyttöön tarkoitetut, lähinnä taajamarakenteen sisäiset tai siihen välittömästi liittyvät alueet, joita ei ole tarkoitus rakentaa varsinaisiksi puistoiksi. RETKEILY- JA ULKOILUALUE. VR-alueiksi on osoitettu erityisesti Iijoen ja Kostonjoen ranta-alueet, jotka on tarkoitettu ulkoiluun ja kalastukseen. Alueelle voidaan sijoittaa ulkoilupolkuja ja teitä sekä alueen ulkoilukäyttöä ja kalastusta palvelevia yksittäisiä pieniä rakennelmia kuten keittokatoksia tai vajoja. SUOJAVIHERALUE. Merkinnällä on osoitettu Posiontien varsi teollisuusalueen kohdalla. Alueen maisemointi on tärkeää teollisuusalueen imagolle ja näkösuojana maantiellä liikkuville. MAA- JA METSÄTALOUSALUE. Merkinnällä on osoitettu rautatien pääte. Merkintä mahdollistaa esim. radan jatkamisen ja toisaalta suojaa rannan virkistysaluetta. Alueen käyttö voidaan suunnitella myöhemmin uudelleen, jos tarve vaatii. VESIALUE. Merkinnällä on osoitettu kostonjoen ja Iijoen vesialueet, jotka on suojeltu koskiensuojelulain nojalla. Joet ovat merkittäviä virkistyskalastusalueita Liikennealueet, kadut, tekninen huolto ja energiahuolto MAANTIEN ALUE. Merkintä koskee ainoastaan Posiontietä. Asemalle johtava Asematie (teollisuusalueen sisääntulotie) muutetaan katualueeksi. Konepajan kohdalla oleva ajoneuvoliittymä siirtyy idemmäksi uuden sisääntulotien kohdalle. Suorat tonttiliittymät Posiontieltä poistuvat ja tonteille ajo hoidetaan katuverkon kautta. RAUTATIEALUE. Suuri osa aiemmasta rautatiealueesta muutetaan teollisuuden tonttialueiksi. Ratapihalle säilytetään kuitenkin ajoyhteydet Haaraniementieltä. Konepajan lähettyville kaavan länsiosaan osoitetaan uusi tasoristeys. AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE Alue on varattu retkeily-, ulkoilu- ja kalastusaluetta palvelevaksi pysäköintialueeksi. YHDYSKUNTATEKNISTÄ HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUE. 23

24 Alueella sijaitsee kunnan ja sahan yhteinen suuri lämpökeskus, joka tuottaa myös sähköä Asemakaavamääräykset 5.4 Kaavan vaikutukset Teollisuusalue sijoittuu luontevasti taajaman kupeeseen, noin 2 km päähän keskustasta. Aluetta on laajennettu saman verran kuin nyt on rakennettu. Silti suuri osa kaava-alueesta, noin 50%, jätetään viheralueeksi johtuen maaston muodoista (kosteikkopainanteet) ja joen läheisyydestä. Mustavaaran kaivoshanke heijastaa toteutuessaan vaikutuksia kaikkeen maankäyttöön, mutta pelkästään teollisuusalueen laajentuminen lisää työpaikkoja ja voi lisätä asuintonttien ja palveluiden kysyntää Taivalkosken kunnan alueella Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kosteikkoalueet, rautatiealue, laaja sahan tontti ja maaston rinteet aiheuttivat rajoituksia uusien korttelialueiden sijoittamiseen. Niitä varten on rakennettava uutta katuverkkoa, vesi-, jätevesi ja kaukolämpöverkkoa noin 3 km. Uudet tontit sijaitsevat nykyisen teollisuusalueen takana tai irrallaan siitä omina ryhminään, joten olevan rakennuskannan tyyli ja mittakaava ei juurikaan rajoita niiden suunnittelua. Tontit on pyritty sijoittamaan mahdollisimman tasaisille maastokohdille, jolloin tuotanto- tai varastorakennukset voivat olla pihan kanssa samassa tasossa. Uudet rakennukset tulee suunnitella kortteleittain yhtenäisellä tavalla, kaavan sijoitteluperiaatteita noudattaen, jolloin rakennetusta ympäristöstä muodostuu miellyttävää työympäristöä. Rakennukset tulee sijoittaa kadun varteen ja huoltopihat pareittain tontin perälle tai korttelin keskelle - näin taajamakuva pysyy hallittuna ja siistinä ja aitaamistarve vähenee. Ulkovarastot on määrätty 24

25 sijoitettavaksi katoksiin tai aitauksiin. Rakennusten katot ja julkisivut tulee kattaa tummilla väreillä, sinisillä, harmailla ja vihreillä seinäelementeillä, jotta ne eivät näy kaukomaisemassa Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät kohteet on osoitettu kaavassa säilytettäviksi ja jokivarret jätetty kalastukseen ja muuhun virkistykseen sopiviksi retkeilyalueiksi, joilla ympäristö säilytetään. Iijoen ja Kostonjoen vesistöjen tila on arvioitu nykyisellään hyväksi. Ympäristön hoitoa ohjataan kaavamääräyksillä, jotka koskevat tonttien piha-alueita ja luonnonpuuston säilyttämistä. Kunta on hankkinut vastikään omistukseensa myös maa-alueen Iijoen eteläpuolelta Haaraniemen kohdalta. On mahdollista, että vastarannan Hirsikankaan alueelle suunnitellaan tulevaisuudessa virkistysalueita, mikä otetaan huomioon myös tämän teollisuusalueen rakentamisessa. Vaikka Hirsikangas soveltuu sijaintinsa, saavutettavuutensa ja muun yhdyskuntarakenteen vuoksi paremmin virkistyskäyttöön kuin Haaraniemen puoli, on Asemanseudun kaavassa haluttu mahdollistaa rantakalastus kaikilla Iijoen ja Kostonjoen rantaosuuksilla. VR-merkintä sallii myös pienimuotoisen rakentamisen. Taivalvaaran laelta ja sen pohjoisrinteiltä avautuu näkymä, jossa teollisuusalue erottuu selvänä rakennusryhmänä puuston keskellä. Kaavan laajentaminen ja sen mukainen uusi rakentaminen voivat vahvistaa alueen nauhamaista erottumista suurmaisemassa, mutta teollisuus sijaitsee sen verran etäällä, ettei kaukomaisemanäkymä teollisuusalueen suuntaan merkittävästi muutu Vaikutukset liikenteeseen Posiontien ajoliittymää on siirretty uuden kaavatien (alueen toinen sisääntulotie) kohdalle konepajan kohdalta. Konepajalle on osoitettu korvaava ajoyhteys tältä kaavatieltä. Rautatiealueen yli on osoitettu toinen tasoristeys uudelle laajennusalueelle Haaraniemeen. Tavoitteena laajennusalueella on kuitenkin läpiajettavuus ja liikenneverkon toivotaan toteutuvan Haaraniemeen saakka myös olevan tasoristeyksen ja toisen Posiontien liittymän kautta. Raskas ajoneuvoliikenne alueella ja Posiontiellä kasvavaa sitä mukaa, kun alueelle tulee uutta teollisuusrakentamista Taloudelliset vaikutukset Taivalkosken teollisuusalue on laaja jo nykyistenkin toimijoiden vuoksi. Ennakkoselvitykset Mustavaaran kaivostoiminnan ympärillä lienevät vaikuttaneet siihen, että pitkään hiljaiselossa ollut teollisuustonttikauppa vilkastui pari vuotta sitten ja tonttivaranto on ehtynyt. Asemakaavan toteutuminen lisäisi työpaikkoja Taivalkoskelle. Samalla kaava voi edistää olevien yritysten menestymistä sekä uusien palveluiden sijoittumista kunnassa. Teollisuusrakentamisen keskittymisen ja laajentamisen uskotaan aiheuttavan synergiaetuja nykyisille ja tulevilla toimijoille. Toteutuessaan laajennusalueet liittyvät luontevasti olevaan liikenneverkkoon, vaikkakin uutta rakennettavaa katupituutta on paljon, lähes 3 km. Uuteen katuverkkoon liittyvää tonttimaata on noin 25 hehtaaria Kunnalle aiheutuvat kustannukset syntyvät mm. alueen katujen rakentamisesta sekä vesihuollon järjestämisestä. Alueen sähköverkon riittävyys on tarkistettu yleiskaavatasolla, mutta sähkölinjojen mahdolliset siirtämiset, korotukset tai kaapeloinnit tuovat lisäkustannuksia. Katujen ja yhdyskuntateknisten verkostojen rakentamisen kustannukset ovat mittavat. Jos alue rakentuu kokonaisuudessaan suunnitellulla tavalla, syntyvien yhdyskuntataloudellisten kustannusten vastapainoksi saadaan uusia yrityksiä ja sitä kautta lisää verotuloja. Rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia on mahdollista jossain määrin jakaa pitemmälle aikavälille, toteuttamalla vesihuoltoverkostoa ja katuja osa-alueittain sitä mukaa kuin tarve vaatii. 5.5 Ympäristön häiriötekijät ja mahdolliset riskitekijät Teollisuudella ja liikenteellä voi olla lähiympäristöön kohdistuvia meluvaikutuksia. Posiontien varressa ja läheisyydessä sijaitsee joitain jo ennestään rakennettuja asuinkiinteistöjä, joihin on pyritty 25

26 mahdollisuuksien mukaan jättämään melulta suojaavaa suojavyöhykettä. Veturitien päähän keskustaajaman suuntaan on osoitettu myös uusia teollisuusalueelle sopivia asuintontteja. Posiontien 55dB:n teoreettinen päivämelualue nykyisillä liikennemäärillä on m tien keskilinjasta silloin, kun maasto on avoin ja tasainen. Maantien ja tonttien välissä oleva suojapuusto kaventaa teoreettista melualuetta. Kortteleiden 170 ja 172 AO-1 -tontit sijoittuvat noin 50 m etäisyydelle Posiontien keskilinjasta, jolloin asuinrakennukset ja asuinpihat toteutuisivat melualueen ulkopuolelle riittävän etäälle Posiontiestä. Lisäksi rakennukset voidaan sijoittaa siten, että ne suojaavat asuinpihoja liikennemelulta. Korttelin 170 tonteille 4 ja 6 on lisätty kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen määräys asuinrakennusten ulkoseinärakenteiden ääneneristävyydestä liikennemelua vastaan. Yleensä normaalit seinärakenteet täyttävät 35dB:n ääneneristävyysvaatimuksen. Melualueen on arvioitu ulottuvan noin 50 m etäisyydelle Posiontien keskilinjasta (violetti katkoviiva). 5.6 Nimistö Uusia kadunnimiä ovat Konepajantie, Turvakkotie ja Turvakkokuja. 26

27 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavamuutoksen toteutusta ohjaa alueesta laadittu kaavakartta ja siihen liittyvät asemakaavamääräykset. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaava toteutunee sitä mukaa, kun alueelle hakeutuu yrittäjiä. Tulevia toimijoita ei ole vielä tiedossa, mutta alue on osoittanut kiinnostusta. Kaavan tonttijako on ohjeellinen ja tontteja voi tarvittaessa yhdistää isommiksi alueiksi kysynnän mukaan. Tontteja voi luovuttaa myös alueittain siten, että koko katuverkkoa ja yhdyskuntatekniikkaa ei tarvitse toteuttaa kerralla. Tonttien luovutuksessa tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, että uusille yrityksille jätettäisiin mahdollista laajennusvaraa esimerkiksi jättämällä viereinen tontti alkuvaiheessa vapaaksi. 6.3 Toteutuksen seuranta Kunnan rakennusvalvonta valvoo kaavan toteutusta mm. rakennuslupien myöntämisen ja muun rakennusvalvonnan yhteydessä. Oulussa Elina Marjakangas Arkkitehti SAFA, YKS 519 Riitta Yrjänheikki Arkkitehti SAFA, YKS

28 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Liite: Asemakaavan seurantalomake Kunta Kaavan nimi Hyväksymispvm Hyväksyjä Hyväksymispykälä Generoitu kaavatunnus 832 Taivalkoski Täyttämispvm Taivalkoski Asemanseutu, asemakaavan muutos ja laajennus Ehdotuspvm Vireilletulosta ilm. pvm Kunnan kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 226,1844 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 152,6584 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rakennuspaikat [lkm] Rantaviivan pituus [km] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 73,5260 Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pintaala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 226, , ,09 152, A yhteensä 4,2592 1, ,20 1, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä 69, , ,28 42, V yhteensä 85, ,8 74,1033 R yhteensä L yhteensä 26, ,8 1,0006 E yhteensä 5,1323 2,3 4,4326 S yhteensä M yhteensä 26, ,5 20,3112 W yhteensä 9,6066 4,2 8,7172 Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä Rakennussuojelu Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 28

29 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pintaala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 226, , ,09 152, A yhteensä 4,2592 1, ,20 1, AO -1, AO-1 4, , ,20 2, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä 69, , ,28 42, T 34, , ,28 8, TV 2,7753 4, ,25 2, TY 23, , ,28 23, TY-1 7, , ,35 7, V yhteensä 85, ,8 74,1033 VP -11,3150 VL 16, ,8 16,9345 VR 68, ,2 68,4838 R yhteensä L yhteensä 26, ,8 1,0006 Kadut 11, ,8 6,5403 Kev.liik.kadut -0,0569 LT 4, ,5 0,3030 LR 9, ,0-5,9693 LPA 0,1835 0,7 0,1835 E yhteensä 5,1323 2,3 4,4326 ET 1, ,8 0,9347 EV 3, ,2 3,4979 S yhteensä M yhteensä 26, ,5 20,3112 M 26, ,0 20,3112 W yhteensä 9,6066 4,2 8,7172 W 9, ,0 8,

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 208, 209, 212, 213 JA 214

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 208, 209, 212, 213 JA 214 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy KÄRSÄMÄEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 208, 209, 212, 213 JA 214 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 208 TONTIT 1 JA 2. P26369

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Ilmajoki, Kaavaselostus

Ilmajoki, Kaavaselostus Ilmajoki, Kaavaselostus Kauppatien tiealue Asemakaavan muutos, laajennus ja kumoaminen Ilmajoen kunta, Kaavoitustoimi 2014 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit:

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 22.4.2013/LSa, VLe OAS 1 (10) JUANKOSKEN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Turunkankaan asemakaava

Turunkankaan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA Turunkankaan asemakaava Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo Kunnanhallitus Kaavan hyväksyminen Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot