TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU"

Transkriptio

1 TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan laajennus koskee seuraavia tiloja RN:ot: 0.863, 0:8632, 1:1, 1:30, 1:114, 1:118, 1:124, 1:130, 1:135, 1:140, 1:141, 1:142, 1:143, 1:146, 1:148, 1:149, 1:150, 2:15, 2:16, 2:22, 2:23, 2:24, 2:26, 2:28, 2:29, 2:33, 2:35, 2:44, 2:45, 2:51, 2:54, 124:0, 146:0 ja 878:1. Asemakaavan muutos koskee kortteleita sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalous-, liikenne-, katu-, vesi-, viher- ja erityisalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat korttelit ja sekä niihin liittyvät maa- ja metsätalous-, liikenne-, katu-, vesi-, viher- ja erityisalueet EHDOTUS TAIVALKOSKEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin Telefax Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.xx.2014 xxx Saanut lainvoiman kunnanhallituksen kuulutuksella xx.xx.2014 Työnumero

2 Tämä selostus liittyy päivättyyn asemakaavakarttaan. LIITTEET Asemakaavan seurantalomake Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( ) Ote voimassa olevasta asemakaavasta 1:2000 MUUT ASIAKIRJAT: Luontoselvitys ( ) Taivalkoski keskusta yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Valokuvat AIRIX Ympäristö Oy 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT Kaava-alueen sijainti ja tunnistetiedot TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Väestö ja työpaikat Tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Maisema Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Yhdyskuntatekniikka ja tiestö Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaava Rakennusjärjestys ja pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne ja lähtöajatus Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Liikennealueet, kadut, tekninen huolto ja energiahuolto Asemakaavamääräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Vaikutukset liikenteeseen Taloudelliset vaikutukset Ympäristön häiriötekijät ja mahdolliset riskitekijät Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

4 1 PERUSTIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti ja tunnistetiedot Kaava-alue sijoittuu heti Taivalkosken keskustaajaman luoteispuolelle. Lähes 230 hehtaarin laajuinen alue rajautuu etelässä Iijokeen, lännessä Kostonjokeen ja pohjoisessa Posiontiehen, joka on yleinen maantie. Itä- ja etelälaidoilta suunnittelualue liittyy Taivalkosken kirkonkylän asemakaava-alueeseen. Asemakaavan laajennus koskee seuraavia tiloja RN:ot: 0.863, 0:8632, 1:1, 1:30, 1:114, 1:118, 1:124, 1:130, 1:135, 1:140, 1:141, 1:142, 1:143, 1:146, 1:148, 1:149, 1:150, 2:15, 2:16, 2:22, 2:23, 2:24, 2:26, 2:28, 2:29, 2:33, 2:35, 2:44, 2:45, 2:51, 2:54, 124:0, 146:0, 878:1 Asemakaavan muutos koskee kortteleita sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalous-, liikenne-, katu-, vesi-, virkistys- ja erityisalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat korttelit ja sekä niihin liittyvät maa- ja metsätalous-, liikenne-, katu-, vesi-, virkistys- ja erityisalueet. Asemakaava-alueen likimääräinen rajaus v.2001 laadittu kaavaehdotus Kuva 1: Asemakaava-alueen likimääräinen sijainti opaskartalla ja kaavarunkomalleihin liittyvä tarkastelualue. 4

5 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vuonna 2001 on laadittu teollisuusaluetta koskeva asemakaavaehdotus, jota on jäänyt hyväksymättä. Suunnittelualueen rajaus koski lähinnä nykyistä teollisuusaluetta. Suunnitelma on sittemmin ohjannut alueen täydentymistä ja rakentumista, eikä toteutuneessa tilanteessa ole juuri ristiriitoja vuoden 2001 kaavaehdotukseen nähden. 10/2009 Asemanseudun kaavasuunnittelu käynnistyi 11/ /2010 nykyisen kaavan tarkentamista ja tavoitekeskusteluja maanomistajien kanssa, yleiskaavallinen tarkastelu (mahdolliset laajenemissuunnat) 6-8/2010 Luontoselvitys 3-5/2011 Kaavarunkotarkastelu alueen laajentamiseksi ja tavoitekeskusteluja Suunnittelijan maastokäynti 9/2011 Alustavat kaavaluonnokset VE1 ja VE Pohjakartan laajennus valmistui Tekninen lautakunta tutustui kaavaluonnokseen ja päätti lähettää sen kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten Tekninen lautakunta käsitteli tarkennetut kaavaluonnosasiakirjat ja OAS:n ja esitti, että kunnanhallitus a) ilmoittaisi kaavan vireille ja asettaisi kaavaluonnosasiakirjat sekä OAS:n nähtäville ja b) pyytäisi kaavaluonnoksesta lausunnot Kunnanhallitus käsitteli kaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman Kaavaluonnos ja OAS yleisesti nähtävillä 12/2012 vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin , ja työneuvotteluja / tilannekatsauksia kunnan ja konsultin kesken 10/ 2013 arkeologinen inventointi asemakaavoja ja yleiskaavaa varten Asemakaavaehdotus nähtävillä 1/2014 arkeologinen inventointiraportti Kaavoittajan vastineet ja niiden mukaiset täydennykset nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen xx kunnanvaltuusto hyväksyi täydennetyn, päivätyn kaavaehdotuksen. 2.2 Asemakaavan muutos ja laajennus Teollisuusalueen pinta-ala kasvaa noin 70 hehtaarista 226 hehtaariin. Rakennusoikeus kasvaa noin kerrosalaneliömetriä (ennen noin ) ja uutta infrastruktuuria rakennetaan noin 3 kilometriä. Puolet suunnittelualueen pinta-alasta jää viheralueeksi. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamisesta vastaavat maanomistajat ja toteutumisen seurannasta Taivalkosken kunta. Alue on herättänyt kiinnostusta, mutta toistaiseksi ei ole tarkempaa tietoa alueelle tulevista uusista toimijoista. Mustavaaran kaivoshankkeen käynnistymisen odotetaan lisäävän teollisuus- ja varastotonttien kysyntää erilaisille kaivoksen apu- ja huoltotoiminnoille. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Suunnittelualueena on Taivalkosken teollisuusalue kuntataajaman luoteislaidalla. Asemakaava-alueen pinta-ala on lähes 230 hehtaaria. Nykyinen teollisuusrakentaminen rajoittuu Posiontien eteläpuolelle. Alueella on tällä hetkellä mm. Ulea Oy:n saha, Telatekin konepaja sekä pienempiä rakentuneita teollisuustontteja. Alueen kaakkoiskulmalla on kunnan lämpövoimala. Lähellä Posiontietä on myös asuinrakentamista. Suunnittelualueen halki kulkee valtion rautatie joka päättyy suunnittelualueen laidalle. Alue on herättänyt 5

6 kiinnostusta, mutta teollisuustonttien tarjonta on ehtynyt. Toistaiseksi ei ole tietoa alueelle tulevista uusista toimijoista Väestö ja työpaikat Tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Suunnitelmaan liittyvät seuraavat aineistot ja tehtävät selvitykset: - Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, hyväksytty Ympäristöministeriössä Keskustaajaman osayleiskaava 1981 (tarkistus 1989) - Teollisuusalueen alustava epävirallinen kaavaluonnos Ajantasakaava 2009, (AIRIX Ympäristö) - Kunnan rakennusjärjestys Taivalkosken maisemasuunnitelma 1991 (Terttu Kurttila, Oulun Viatek) - Luontoselvitys Arkeologinen inventointi 2013 (Hannu Poutiainen ja Antti Bilund, Mikroliitti Oy) 6

7 3.1.4 Maisema Nykyinen teollisuusalue on kauttaaltaan käsiteltyä ympäristöä, jossa rakentamattomat alueet ovat enimmäkseen väliaikaisina varastoalueina. Teitä ja ratapihan aluetta pitkin avautuu todella pitkiä näkymiä. Tontteja ei ole juuri aidattu. Ajoyhteydet rakennuspaikoille ovat muodostuneet sinne alkujaan sinne, missä niitä on kulloinkin tarvittu. Osa halleista erityisesti sahan ja konepajan alueella ovat kooltaan valtavia. Posiontien suunnassa rakentamisen mittakaava pienenee eikä samanlaista vaikutelmaa synny kuin alueen sisällä. Posiontien läheisyydessä on myös näkymiltä suojaavaa viheraluetta, puustoa ja jopa asuinrakentamista. Istutuksia on lähinnä asutuilla tonteilla. Jokivarressa ja radan eteläpuolella on laajoja rakentamattomia alueita, lähinnä kangasmetsää ja kosteikkoalueita. Suurmaisemassa teollisuusalue on näkyvissä lähinnä Taivalvaaran laelta ja paljaaksi hakatuilta lasketteluväyliltä pohjoisrinteen puolelta. Näkymä Taivalvaaralta teollisuusalueen suuntaan noin 2 km etäisyydeltä. Sahan ja konepajan suuret hallit ja lämpövoimalaitos näkyvät selvästi nauhamaisena rakennusmassana puuston seassa. Jokilaaksoa ei pysty selvästi erottamaan. 7

8 3.1.5 Luonnonympäristö Alueen maaperä on enimmäkseen hiekkaa ja soraa, suoalueiden kohdalla on turvetta. Sahan alueella on tehty maaperätutkimuksia, eikä pilaantumista ole havaittu. Alueelle on tehty luontoselvitys vuonna Metsät ovat talouskäytössä ja suurimmaksi osaksi nuorta ja kuivahkoa mäntymetsää. Iijoen varressa on nuorta koivua kasvavaa metsää. Haaraniemen eteläosassa lähellä jokiuomaa on hakkuualueita. Haaraniemen hakkuualueelle johtava ajoura ja ympäröivää metsäaluetta. Kaava-alueen itäosan kosteikkoa ja kuivempaa rakentamiskelpoista maata hieman ylempänä selännettä. Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita. Suunnittelualueen länsilaidalla on Iijokeen virtaavia tärkeitä laskuojia. Haaraniemessä on luonnontilainen ojittamaton suurehko suoalue. Alueella on myös muita pienempialaisia suoalueita. Iijoen rannassa suunnittelualueen eteläosassa on avointa tulvaniittyä. Rantaa pitkin kulkee kalastajien käyttämä polku. ELY-keskuksen Hertta-tietokannassa ei ole tietoja uhanalaisista lajeista alueella. Myöskään biologin tekemällä maastokäynnillä ei havaittu uhanalaisia lajeja. Luonnon kannalta merkittävimmät kohteet ovat pienialainen lahopuustoinen metsikkö Kurjenkosken kohdalla, luonnontilainen avosuo Haaraniemessä, Haaraniemen rakkakivikko ja pieni tulvaniitty Iijoen rannassa Turvakon kohdalla. Merkittävää puustoa on Iijoen rannalla hakkuuaukean reunassa. Nämä alueet tulee ottaa suunnittelussa huomioon. 8

9 Kuivahkoa mäntykangasta ja Iijoen rantakoivikkoa Rakennettu ympäristö Alueelle tehtiin arkeologinen tarkistus lokakuussa Alueelta ei löytynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueen rakennuskanta on syntynyt viimeisten 40 vuoden aikana. Vanhinta kerrostumaa edustaa puinen asemarakennus 60-luvulta ja asemaan liittyneet varastorakennukset. Suuri osa rakennuksista on rakennettu ja lukujen aikana. Uusinta rakennuskantaa on sahan ja kunnan yhteinen 12 MW lämpövoimalaitos, joka on myöhemmin muuttumassa myös sähköä tuottavaksi yksiköksi. Rakentamisen mittakaavakin vaihtelee voimakkaasti kun Telatekin konepaja on kooltaan noin m 2 ja pienimmät autoilijoiden tallit vain 200 m 2. Alueella ei ole arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Asemarakennuksella ei ole rakennustaiteellisia arvoja ja se on nykyisin yksityisessä omistuksessa teollisuuskäytössä. Rautatie päättyy taajaman laidalle Telatekin konepajalle. Etualalla saha-aluetta. Myös vanhaa ratapihaa käytetään varastoalueena. Ilmakuva Vallas

10 Asuinrakentamista Veturitien varrella. Teollisuusrakentamista Kiskotien varrella. Osassa rakennuksia on myös teollisuuteen liittyvää myyntitoimintaa. Oikealla leipomo Kiskotien varrella. Vas. vastikään uusittu lämpövoimalaitos. Oik. näkymä sahan alueelle. 10

11 Vas. Konepajan lähettyvillä nyk. Haaraniementien päässä sijaitsee linja-autohalli. Oik. hallin takana sijaitsevaa asuinrakentamista. Molempiin rakennettuihin asuinpihoihin pääsee ajamaan suoraan Posiontieltä. Vas. Uutta teollisuushallia rakennetaan Haaraniementien nykyiseen länsipäähän. Oik. Haaraniementien varteen, ent. ratapihan alueelle rakennettuja varastoja. Alueen luoteisosassa sijaitsevan konepajan hallit ovat valtavan suuria. Hallikokonaisuuden pitempi sivu on noin 200 m pitkä. Sivussa kulkeva junarata on ollut pitkään käyttämättömänä. Oik. Konepajan alue idästä päin katsottuna Maanomistus Valtaosa suunnittelualueesta on kunnan omistuksessa. Kunta osti yli 90 hehtaarin suuruisen alueen metsämaata teollisuusalueen eteläpuolelta vuonna

12 Suunnittelualueen maanomistus. Kunnan maat punaisella värityksellä Yhdyskuntatekniikka ja tiestö Posiontie (tie nro 863) on seututie Taivalkosken ja Posion välillä. Teollisuusalueen kohdalla Posiontien liikennemäärä oli vuonna 2009 noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä 97 ajon./vrk (Liikenneviraston liikennemääräkartat 2009). Alueella on kunnan rakentama katuverkko, johon liittyy vesi- ja viemärilinjastot. Sähkölinja sivuaa aluetta sen länsilaidalla, Posiontien lähellä tien suunnassa sekä radan eteläpuolella radan suunnassa. Kunnan lämpövoimalaitos sijaitsee alueen kaakkoiskulmalla. Kunnan ja sahan yhteinen lämpökeskus on uusinut kattiloita ja muuttuu myöhemmin myös sähköä tuottavaksi yksiköksi. Nykyään rautatie loppuu taajaman laidalle Telatekin konepajalle. Osa haarautuvista raiteista on purettu ja jotkut osuudet jääneet vaille käyttöä ja kunnossapitoa. Tällä hetkellä raiteilla ei liikennöi junia, mutta ajatus radan avaamisesta nousee aika ajoin esille. Sahatieltä Kiskotielle on rakennettu vuoden 2001 kaavaehdotuksen mukainen uusi tieyhteys (Raamitie). Kaava-alue on vesihuollon ja viemäröinnin piirissä. 12

13 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta (Pohjois-Pohjanmaan liitto) Maakuntakaavassa kaavamuutosalue on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi. Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä omaavia, lähinnä perinteisen teollisuuden tuotanto- ja varastoalueita, jotka eivät sisälly taajamatoimintojen aluevaraukseen ja jotka halutaan turvata muulta maankäytöltä. Rautatie päättyy teollisuusalueelle. Jokirantaan on merkitty viheryhteystarve merkintä, jolla osoitetaan jokilaaksovyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia ulkoilun runkoreitistöjä viheralueineen. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia että kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym. reittejä. Taivalkoski kuuluu Iijokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealueeseen. Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Iijokilaakson yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon, vesistön veden laadun turvaamiseen ja ulkoilureitistöjen kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle Yleiskaavat Keskustaajaman osayleiskaava on vuodelta 1981 (tarkistus 1989). Kaava on vanhentunut eikä ohjaa tulevaa maankäyttöä Asemakaava Asemanseudun teollisuusalueen asemakaavan muutoksesta ja laajentamisesta on laadittu asemakaavaehdotus vuonna Kyseistä kaavaehdotusta ei ole hyväksytty. Voimassa olevat asemakaavat on laadittu pääasiassa 1980-luvulla ja niistä on olemassa vuonna 1997 laadittu asemakaavayhdistelmä. Nyt laadittava asemakaava laajentaa myös vuonna 2001 laadittua kaavaehdotusta. Taivalkosken kunnan digitaalinen ajantasaasemakaavayhdistelmä on valmistunut vuonna 2008, mutta sen tilanne ei ole teollisuusalueen osalta ajan tasalla. 13

14 Ote vanhasta keskustaajaman yleiskaavakartasta. Ote voimassa olevasta asemakaavasta (rakennuskaava). 14

15 Vuonna 2001 laadittu asemakaavaehdotus. Voimassa oleva kaava-alue rajautuu sahan teollisuustonttiin. Länsipuolella sijaitsevan konepajan alueella ei ole asemakaavaa. Pohjoisessa kaava-aluetta rajaa Posiontie, jonka pohjoispuolelle on osoitettu kapea kaistale maa- ja metsätalousaluetta Rakennusjärjestys ja pohjakartta Kunnassa on voimassa rakennusjärjestys vuodelta Asemakaavan pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen N:o 1284 mukainen digitaalinen pohjakartta. Uusi pohjakartta, joka kattaa koko keskustaajaman, valmistui vuonna ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Alueelle laaditun asemakaavaehdotuksen mukaiset teollisuustontit on myyty saha-alueen taakse sijoitettuja etelälaidan tontteja lukuun ottamatta. Kysynnän vuoksi alueelle tulisi saada lisää teollisuustontteja. Tarve olisi myös 1-2 suurelle, useamman hehtaarin suuruiselle teollisuustontille. Mustavaaran kaivoshanke voi osaltaan vaikuttaa kysyntään ja tulevaisuudessa mm. ratapihan käyttöön. Alueella toimiva lämpökeskus muuttuu myöhemmin ehkä myös sähköä tuottavaksi yksiköksi, joten senkin tila- ja liikennöintitarpeita on syytä tarkistaa. On syytä päivittää myös alueen maanomistajien nykyiset tavoitteet. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavoituksesta on päätetty kunnanhallituksessa

16 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. - Alueen maanomistajat ja yritykset - Kunnan asukkaat, yritykset ja yhteisöt - Kunnan hallintokunnat - Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristö) - Pohjois-Pohjanmaan liitto - Museovirasto - Pohjois-Pohjanmaan museo - Sähköyhtiö - Liikenneviraston rautatieosasto Vireilletulo Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat yhtä aikaa nähtävillä aikavälillä Kaavaehdotus oli nähtävillä aikavälillä Viranomaisyhteistyö Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 26 :n mukaista viranomaisneuvottelua ei ole pidetty, koska ELYn edustaja katsoi muutokset vähäisiksi. Viranomaisilta on pyydetty lausunnot kuulemisvaiheissa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kunnan kehittämistä on tutkittu mm. Elinkeinopoliittisessa ohjelmassa Siinä todetaan että Taivalkosken luonnonvarat ovat mittavat ja perusta tulevaisuuden hyvinvoinnille. Elinkeinopolitiikka lähtee luonnonvarojen monipuolisesta hyödyntämisestä, metsäraaka-aineiden ja maaperän rikkauksien hyödyntämisestä, prosessiteollisuuden ja alkutuotannosta muodostaen matkailun ohella menestyksen pohjan. Näitä tukee monipuolinen yksityinen ja julkinen palvelurakenne. Suunnittelun kohteena on Taivalkosken keskustaajaman teollisuusalue. Suunnittelun tavoitteena on tarkistaa vuonna 2001 laaditun kaavaehdotuksen muutostarpeet ja tarkastella kaavan ja teollisuusalueen laajeneminen. Työssä huomioidaan mm. Ulea Oy:n sahan maankäyttöön kohdistuvat tarpeet ja rata-alueen tilatarpeet. Mustavaaran kaivoshanke voi osaltaan vaikuttaa kysyntään ja tulevaisuudessa mm. ratapihan käyttöön. Yhtenä tavoitteena on luonnollisesti lähtökohta-aineiston perusteella (mm. luontoselvitys) todettujen arvojen säilyttäminen. 16

17 4.4.1 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Kunta on käynyt suunnittelun edetessä neuvotteluja maanomistajien ja eri toimijoiden tavoitteiden selvittämiseksi. Asukkaiden ja muiden osallisten tavoitteita selvitetään myös kuulemisten kautta kaavaprosessin eri vaiheissa. Työn aluksi tutkittiin käsivaraisten kaavarunkojen avulla teollisuusalueen laajenemismahdollisuuksia ilman kaavarajausta koko jokiuomien väliselle maa-alueelle. Myös Posiontien pohjoispuolisen alueen rakentamismahdollisuuksia tutkittiin. Kaavarunkovaiheessa pohdittin ja todettiin mm. seuraavia asioita: Mihin teollisuusaluetta olisi mahdollista laajentaa? Löytyykö sijaintivaihtoehtoja uusille suurille teollisuustonteille? Todettiin, että Posiontien pohjoispuolella ei ole maasto-olosuhteiden vuoksi kovin suuria yhtenäisiä rakennuskelpoisia alueita. Lisäksi alueen läpi kulkevalta metsätieltä on vain noin 200 m jokirantaan. Posiontien pohjoispuoli ei ole paras mahdollinen alue teollisuuden laajenemiselle. Todella suuria, 5-6 ha suuruisia teollisuustontteja on vaikea sijoittaa alueelle. Jos ei mennä aivan jokirantaan, niin radan eteläpuolella voisi olla mahdollisesti yksi näin suuri tontti. Jos esim. kaivoshankkeiden myötä viriää tarvetta enemmänkin suurille tonteille, voisivat ne sijaita jossain aivan muualta kuin nykyisen teollisuusalueen yhteydessä. Todettiin, että sahan eteläpuolelle voisi edelleen varata v.2001 kaavaehdotuksessakin esillä olleet alueet pienille ja keskisuurille tonteille. Sahan toiminta ei tarvinne näitä alueita laajennusalueeksi, etenkin jos osa ratapihan alueesta lisätään sahan tonttiin nykyisen käytön mukaisesti. Teollisuustonttien lisääminen etelälaidalle tukee myös kiertotie -ajatusta, mitä pidettiin hyvänä ratkaisuna rakennemalleissa. Teollisuusalueen laajenemisen myötä yksi ajoliittymä Posiontieltä ei riittäne, vaan tarvittaneen myös toinen, uusi yhteys. Tulisiko junarata katkaista jostain kohtaa ennen konepajan aluetta? Mikäli rata säilyy, tarvitaan toinen radan ylittävä tasoylitys. Alueella on paljon selkeitä kosteikkoja ja suoalueita, jotka rajoittavat suunnittelua. Alustavaa kaavarunkotarkastelua, VE1 17

18 Alustavaa kaavarunkotarkastelua, VE2 Alustavaa kaavarunkotarkastelua, VE3 Vertailun perusteella päätettiin seuraavia lähtökohtia kaavaluonnosta varten: Ratapihaa voidaan pienentää ja osoittaa rata-aluetta tonttimaaksi. Vaikka radan jatkaminen tai uudelleen avaaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä, rata-alue jätetään kaavaan tulevaisuuden mahdollisuuksia varten. Teollisuusaluetta ei ole järkevää laajentaa Posiontien pohjoispuolelle ainakaan tässä vaiheessa. Muu virkistykseen tai esim. asumiseen liittyvä maankäyttö sopisi alueelle paremmin. Kaavaluonnokseen lisätään uusi ajoliittymä Posiontieltä ja suorat tonttiliittymät poistetaan. Alueelle ei ole vielä tiedossa varmoja uusia toimijoita/tulijoita, mistä syystä aluevarauksista tehdään mahdollisimman joustavia ja tonttijaosta ohjeellinen. Alueelta tulee pystyä osoittamaan suurempia tontteja, mutta ne olisi hyvä voida tarvittaessa jakaa myös pienempiin osiin ja päinvastoin. Luonnoksessa esitetään kahta radan ylittävää tasoliittymää ja kiertotieyhteyttä sahan takaa. 18

19 Varsinainen asemakaava oli ensimmäisessä vaiheessa suunniteltu toteutettavan suppeammalle, silloisen pohjakartan rajaamalle alueelle. Pohjakartan laajennus valmistui syksyllä 2011, minkä vuoksi myös kaavarajausta pystyttiin laajentamaan ja ulottamaan se jokirantaan saakka. Kaavaluonnosta varten tehtyä vertailua katujen sijoittumisesta ja tonttijärjestelyistä. Luonnoksen suunnittelua ja maanomistajien kuulemisia jatkettiin alemman vaihtoehdon pohjalta. Heti radan eteläpuolella Konepajan tontin lähettyvillä on mäki, joka haluttiin jättää rakentamatta. Mäen rinteet ovat niin jyrkät raskaita ajoneuvoja ajatelleen, että uusi katuyhteys haluttiin muodostaa muuta 19

20 kautta. Kosteikkoalueet tarkentuivat kartalle uuden pohjakartan myötä (siniset rajaukset) ja ne määräsivät pitkälle, mihin uusia tonttialueita voidaan sijoittaa. Myös maastokäynti osoitti, että rakentamiskelpoista maata on enemmän kuin kaavarunkovaiheessa kuviteltiin. Veturitietä on mahdollista jatkaa ja sen päässä on rakentamiskelpoista maata ennen kuin maasto laskee ja muuttuu suoksi. Yllä luonnosvaiheen tarkastelua. Katua ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi yhdistää Kiskotiehen, kuten yllä on esitetty. Yksityinen maanomistaja ei halunnut alustavassa luonnoksessa esitettyjä teollisuustontteja maalleen. Kunta hankki omistukseensa noin 96 ha metsämaata Suunnittelualueen eteläosasta, minkä vuoksi kaava-aluetta päätettiin vielä laajentaa käsittämään koko Haaraniemen alue jokeen asti. Luoteiskulmaan hahmotellut tontit poistettiin yksityiseltä maa-alueelta. Nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja ja yksi muistutus, joiden perusteella kaavaehdotusta täydennettiin nähtävillä olon jälkeen seuraavasti: Posiontien meluvaikutukset selvitettiin, ja melualueeseen rajautuville asuintonteille lisättiin määräys asuinrakennusten ääneneristävyysvaatimuksista Korttelin 176 tonttia 5 laajennettiin sähkölinjan suojavyöhykkeeseen saakka Puistomuuntamoita koskevaa asemakaavamääräystä muutettiin Huomioitiin arkeologisen inventoinnin tulokset. Alueelta ei löytynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä. 20

21 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joiden tarkistus on tullut voimaan Valtakunnallisissa tavoitteissa esitetään mm. alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia sekä velvoitteita. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tässä kaavatyössä huomioidaan erityisesti seuraavat: Toimiva aluerakenne Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuva kokonaisuutena. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että työpaikkarakentamiseen (tässä tapauksessa teollisuus) on tarjolla riittävästi tonttimaata. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet (Iijoen ranta). Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. 21

22 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja lähtöajatus Asemakaavan lähtökohtana ovat olleet alueen toteutuneisuus, aiemmin laadittu asemakaavaehdotus, sen jälkeen esiin nousseet suunnittelutarpeet sekä kaava-alueen nykyinen ja kaavoituksen aikana muuttunut maanomistustilanne. Olemassa olevan teollisuusalueen sijaintitekijät hyödynnetään ja aluetta käsitellään kokonaisuutena, jonka on tärkeää pystyä tarpeen mukaan kehittymään ja kasvamaan. Alueen laajeneminen ja uuden rakentamisen sijoittuminen on haluttu sovittaa yhteen alueen nykytilanteen ja ympäristö- ja luontotekijöiden kanssa. Ristiriitojen välttämiseksi maanomistajien tavoitteita selvitettiin ja ne pyrittiin mahdollisuuksien mukaan huomioimaan kaavassa. Iijoen varsi teollisuusalueen puolella haluttiin säilyttää kauttaaltaan luonnonmukaisena virkistysvyöhykkeenä, jonne ei ole tulossa rantarakentamista. On mahdollista, että joen eteläpuolinen Hirsikankaan alue kehittyy jatkossa myös asumisen ja loma-asumisen alueina. 5.2 Mitoitus Suunnittelualueen pinta-ala on laajuudeltaan lähes 230 hehtaaria. Suuri osa esitetyistä tonteista on jo rakentunut, mutta uutta ennestään rakentumatonta tonttimaata on osoitettu yli 25 hehtaarin edestä. Tonttijako on ohjeellinen. Ehdotuksessa esitetyt tontit jakautuvat kooltaan seuraavasti: olevat/vapaat tontin pinta-ala aluetehokkuus > ka kerrosala / tontti AO-1 7/10 kpl 1900 m m 2 e=0.20 > 500 k-m 2 / tontti TY-1 11/6 kpl 4200 m m 2 e=0.35 > 1586 k-m 2 / tontti TY 4/29 kpl 5000 m m 2 e= > 2000 k-m 2 / tontti T 5 kpl 4700 m m 2 e=0.25 ja 0,35 > k-m 2 / tontti 2 kpl 28 ha e=0.25 ja 0,30 Pölkky +Telatek TV 3/2 kpl 3300 m 2 e=0.20 > 1387 k-m 2 / tontti 1 kpl 1,3 ha e=0.15 Lisäksi alueella on mm. lähivirkistysalueita (VL), retkeily- ja ulkoilualuetta (VR), maa- ja metsätalousaluetta (M ja M-p), katualuetta ja Posiontietä koskeva maantien alue (LT). 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet AO-1 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. Asuinrakennuksen lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa työ-, verstas-, autovaja- ja varastotiloja enintään 120 k-m2 tonttia kohti. Korttelialueille ei saa sijoittaa ympäristöhäiriötä tuottavia työtiloja. Kullekin tontille saa rakentaa noin 500 k-m 2, jolloin asuintiloille varastoineen jää 380 k-m 2. T TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. Merkinnällä on osoitettu raskaalle tai isolle teollisuustoiminnoille tarkoitetut alueet kuten Telatekin konepaja ja Pölkyn saha-alue. Viisi pienempää teollisuustonttia on Sahatien ja Konepajatien varressa. TV VARASTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. Merkinnällä on osoitettu radan varressa olevat 5 tonttia, joista 4 pienintä on aseman vieressä. TY TEOLLISUUSRAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ VAATIMUKSIA. Pääosa näistä teollisuustonteista sijaitsee lähellä Iijoen ranta-aluetta tai lähellä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää kosteikkoaluetta. 22

23 TY-1 TEOLLISUUSRAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ VAATIMUKSIA. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Korttelialueelle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja Nämä tontit sijaitsevat lähellä Posiontietä ja sopivat sijaintinsa puolesta myös myymälätoimintaan Muut alueet LÄHIVIRKISTYSALUE. Merkinnällä on osoitettu virkistys- ja ulkoilukäyttöön tarkoitetut, lähinnä taajamarakenteen sisäiset tai siihen välittömästi liittyvät alueet, joita ei ole tarkoitus rakentaa varsinaisiksi puistoiksi. RETKEILY- JA ULKOILUALUE. VR-alueiksi on osoitettu erityisesti Iijoen ja Kostonjoen ranta-alueet, jotka on tarkoitettu ulkoiluun ja kalastukseen. Alueelle voidaan sijoittaa ulkoilupolkuja ja teitä sekä alueen ulkoilukäyttöä ja kalastusta palvelevia yksittäisiä pieniä rakennelmia kuten keittokatoksia tai vajoja. SUOJAVIHERALUE. Merkinnällä on osoitettu Posiontien varsi teollisuusalueen kohdalla. Alueen maisemointi on tärkeää teollisuusalueen imagolle ja näkösuojana maantiellä liikkuville. MAA- JA METSÄTALOUSALUE. Merkinnällä on osoitettu rautatien pääte. Merkintä mahdollistaa esim. radan jatkamisen ja toisaalta suojaa rannan virkistysaluetta. Alueen käyttö voidaan suunnitella myöhemmin uudelleen, jos tarve vaatii. VESIALUE. Merkinnällä on osoitettu kostonjoen ja Iijoen vesialueet, jotka on suojeltu koskiensuojelulain nojalla. Joet ovat merkittäviä virkistyskalastusalueita Liikennealueet, kadut, tekninen huolto ja energiahuolto MAANTIEN ALUE. Merkintä koskee ainoastaan Posiontietä. Asemalle johtava Asematie (teollisuusalueen sisääntulotie) muutetaan katualueeksi. Konepajan kohdalla oleva ajoneuvoliittymä siirtyy idemmäksi uuden sisääntulotien kohdalle. Suorat tonttiliittymät Posiontieltä poistuvat ja tonteille ajo hoidetaan katuverkon kautta. RAUTATIEALUE. Suuri osa aiemmasta rautatiealueesta muutetaan teollisuuden tonttialueiksi. Ratapihalle säilytetään kuitenkin ajoyhteydet Haaraniementieltä. Konepajan lähettyville kaavan länsiosaan osoitetaan uusi tasoristeys. AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE Alue on varattu retkeily-, ulkoilu- ja kalastusaluetta palvelevaksi pysäköintialueeksi. YHDYSKUNTATEKNISTÄ HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUE. 23

24 Alueella sijaitsee kunnan ja sahan yhteinen suuri lämpökeskus, joka tuottaa myös sähköä Asemakaavamääräykset 5.4 Kaavan vaikutukset Teollisuusalue sijoittuu luontevasti taajaman kupeeseen, noin 2 km päähän keskustasta. Aluetta on laajennettu saman verran kuin nyt on rakennettu. Silti suuri osa kaava-alueesta, noin 50%, jätetään viheralueeksi johtuen maaston muodoista (kosteikkopainanteet) ja joen läheisyydestä. Mustavaaran kaivoshanke heijastaa toteutuessaan vaikutuksia kaikkeen maankäyttöön, mutta pelkästään teollisuusalueen laajentuminen lisää työpaikkoja ja voi lisätä asuintonttien ja palveluiden kysyntää Taivalkosken kunnan alueella Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kosteikkoalueet, rautatiealue, laaja sahan tontti ja maaston rinteet aiheuttivat rajoituksia uusien korttelialueiden sijoittamiseen. Niitä varten on rakennettava uutta katuverkkoa, vesi-, jätevesi ja kaukolämpöverkkoa noin 3 km. Uudet tontit sijaitsevat nykyisen teollisuusalueen takana tai irrallaan siitä omina ryhminään, joten olevan rakennuskannan tyyli ja mittakaava ei juurikaan rajoita niiden suunnittelua. Tontit on pyritty sijoittamaan mahdollisimman tasaisille maastokohdille, jolloin tuotanto- tai varastorakennukset voivat olla pihan kanssa samassa tasossa. Uudet rakennukset tulee suunnitella kortteleittain yhtenäisellä tavalla, kaavan sijoitteluperiaatteita noudattaen, jolloin rakennetusta ympäristöstä muodostuu miellyttävää työympäristöä. Rakennukset tulee sijoittaa kadun varteen ja huoltopihat pareittain tontin perälle tai korttelin keskelle - näin taajamakuva pysyy hallittuna ja siistinä ja aitaamistarve vähenee. Ulkovarastot on määrätty 24

25 sijoitettavaksi katoksiin tai aitauksiin. Rakennusten katot ja julkisivut tulee kattaa tummilla väreillä, sinisillä, harmailla ja vihreillä seinäelementeillä, jotta ne eivät näy kaukomaisemassa Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät kohteet on osoitettu kaavassa säilytettäviksi ja jokivarret jätetty kalastukseen ja muuhun virkistykseen sopiviksi retkeilyalueiksi, joilla ympäristö säilytetään. Iijoen ja Kostonjoen vesistöjen tila on arvioitu nykyisellään hyväksi. Ympäristön hoitoa ohjataan kaavamääräyksillä, jotka koskevat tonttien piha-alueita ja luonnonpuuston säilyttämistä. Kunta on hankkinut vastikään omistukseensa myös maa-alueen Iijoen eteläpuolelta Haaraniemen kohdalta. On mahdollista, että vastarannan Hirsikankaan alueelle suunnitellaan tulevaisuudessa virkistysalueita, mikä otetaan huomioon myös tämän teollisuusalueen rakentamisessa. Vaikka Hirsikangas soveltuu sijaintinsa, saavutettavuutensa ja muun yhdyskuntarakenteen vuoksi paremmin virkistyskäyttöön kuin Haaraniemen puoli, on Asemanseudun kaavassa haluttu mahdollistaa rantakalastus kaikilla Iijoen ja Kostonjoen rantaosuuksilla. VR-merkintä sallii myös pienimuotoisen rakentamisen. Taivalvaaran laelta ja sen pohjoisrinteiltä avautuu näkymä, jossa teollisuusalue erottuu selvänä rakennusryhmänä puuston keskellä. Kaavan laajentaminen ja sen mukainen uusi rakentaminen voivat vahvistaa alueen nauhamaista erottumista suurmaisemassa, mutta teollisuus sijaitsee sen verran etäällä, ettei kaukomaisemanäkymä teollisuusalueen suuntaan merkittävästi muutu Vaikutukset liikenteeseen Posiontien ajoliittymää on siirretty uuden kaavatien (alueen toinen sisääntulotie) kohdalle konepajan kohdalta. Konepajalle on osoitettu korvaava ajoyhteys tältä kaavatieltä. Rautatiealueen yli on osoitettu toinen tasoristeys uudelle laajennusalueelle Haaraniemeen. Tavoitteena laajennusalueella on kuitenkin läpiajettavuus ja liikenneverkon toivotaan toteutuvan Haaraniemeen saakka myös olevan tasoristeyksen ja toisen Posiontien liittymän kautta. Raskas ajoneuvoliikenne alueella ja Posiontiellä kasvavaa sitä mukaa, kun alueelle tulee uutta teollisuusrakentamista Taloudelliset vaikutukset Taivalkosken teollisuusalue on laaja jo nykyistenkin toimijoiden vuoksi. Ennakkoselvitykset Mustavaaran kaivostoiminnan ympärillä lienevät vaikuttaneet siihen, että pitkään hiljaiselossa ollut teollisuustonttikauppa vilkastui pari vuotta sitten ja tonttivaranto on ehtynyt. Asemakaavan toteutuminen lisäisi työpaikkoja Taivalkoskelle. Samalla kaava voi edistää olevien yritysten menestymistä sekä uusien palveluiden sijoittumista kunnassa. Teollisuusrakentamisen keskittymisen ja laajentamisen uskotaan aiheuttavan synergiaetuja nykyisille ja tulevilla toimijoille. Toteutuessaan laajennusalueet liittyvät luontevasti olevaan liikenneverkkoon, vaikkakin uutta rakennettavaa katupituutta on paljon, lähes 3 km. Uuteen katuverkkoon liittyvää tonttimaata on noin 25 hehtaaria Kunnalle aiheutuvat kustannukset syntyvät mm. alueen katujen rakentamisesta sekä vesihuollon järjestämisestä. Alueen sähköverkon riittävyys on tarkistettu yleiskaavatasolla, mutta sähkölinjojen mahdolliset siirtämiset, korotukset tai kaapeloinnit tuovat lisäkustannuksia. Katujen ja yhdyskuntateknisten verkostojen rakentamisen kustannukset ovat mittavat. Jos alue rakentuu kokonaisuudessaan suunnitellulla tavalla, syntyvien yhdyskuntataloudellisten kustannusten vastapainoksi saadaan uusia yrityksiä ja sitä kautta lisää verotuloja. Rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia on mahdollista jossain määrin jakaa pitemmälle aikavälille, toteuttamalla vesihuoltoverkostoa ja katuja osa-alueittain sitä mukaa kuin tarve vaatii. 5.5 Ympäristön häiriötekijät ja mahdolliset riskitekijät Teollisuudella ja liikenteellä voi olla lähiympäristöön kohdistuvia meluvaikutuksia. Posiontien varressa ja läheisyydessä sijaitsee joitain jo ennestään rakennettuja asuinkiinteistöjä, joihin on pyritty 25

26 mahdollisuuksien mukaan jättämään melulta suojaavaa suojavyöhykettä. Veturitien päähän keskustaajaman suuntaan on osoitettu myös uusia teollisuusalueelle sopivia asuintontteja. Posiontien 55dB:n teoreettinen päivämelualue nykyisillä liikennemäärillä on m tien keskilinjasta silloin, kun maasto on avoin ja tasainen. Maantien ja tonttien välissä oleva suojapuusto kaventaa teoreettista melualuetta. Kortteleiden 170 ja 172 AO-1 -tontit sijoittuvat noin 50 m etäisyydelle Posiontien keskilinjasta, jolloin asuinrakennukset ja asuinpihat toteutuisivat melualueen ulkopuolelle riittävän etäälle Posiontiestä. Lisäksi rakennukset voidaan sijoittaa siten, että ne suojaavat asuinpihoja liikennemelulta. Korttelin 170 tonteille 4 ja 6 on lisätty kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen määräys asuinrakennusten ulkoseinärakenteiden ääneneristävyydestä liikennemelua vastaan. Yleensä normaalit seinärakenteet täyttävät 35dB:n ääneneristävyysvaatimuksen. Melualueen on arvioitu ulottuvan noin 50 m etäisyydelle Posiontien keskilinjasta (violetti katkoviiva). 5.6 Nimistö Uusia kadunnimiä ovat Konepajantie, Turvakkotie ja Turvakkokuja. 26

27 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavamuutoksen toteutusta ohjaa alueesta laadittu kaavakartta ja siihen liittyvät asemakaavamääräykset. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaava toteutunee sitä mukaa, kun alueelle hakeutuu yrittäjiä. Tulevia toimijoita ei ole vielä tiedossa, mutta alue on osoittanut kiinnostusta. Kaavan tonttijako on ohjeellinen ja tontteja voi tarvittaessa yhdistää isommiksi alueiksi kysynnän mukaan. Tontteja voi luovuttaa myös alueittain siten, että koko katuverkkoa ja yhdyskuntatekniikkaa ei tarvitse toteuttaa kerralla. Tonttien luovutuksessa tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, että uusille yrityksille jätettäisiin mahdollista laajennusvaraa esimerkiksi jättämällä viereinen tontti alkuvaiheessa vapaaksi. 6.3 Toteutuksen seuranta Kunnan rakennusvalvonta valvoo kaavan toteutusta mm. rakennuslupien myöntämisen ja muun rakennusvalvonnan yhteydessä. Oulussa Elina Marjakangas Arkkitehti SAFA, YKS 519 Riitta Yrjänheikki Arkkitehti SAFA, YKS

28 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Liite: Asemakaavan seurantalomake Kunta Kaavan nimi Hyväksymispvm Hyväksyjä Hyväksymispykälä Generoitu kaavatunnus 832 Taivalkoski Täyttämispvm Taivalkoski Asemanseutu, asemakaavan muutos ja laajennus Ehdotuspvm Vireilletulosta ilm. pvm Kunnan kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 226,1844 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 152,6584 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rakennuspaikat [lkm] Rantaviivan pituus [km] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 73,5260 Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pintaala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 226, , ,09 152, A yhteensä 4,2592 1, ,20 1, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä 69, , ,28 42, V yhteensä 85, ,8 74,1033 R yhteensä L yhteensä 26, ,8 1,0006 E yhteensä 5,1323 2,3 4,4326 S yhteensä M yhteensä 26, ,5 20,3112 W yhteensä 9,6066 4,2 8,7172 Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä Rakennussuojelu Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 28

29 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pintaala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 226, , ,09 152, A yhteensä 4,2592 1, ,20 1, AO -1, AO-1 4, , ,20 2, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä 69, , ,28 42, T 34, , ,28 8, TV 2,7753 4, ,25 2, TY 23, , ,28 23, TY-1 7, , ,35 7, V yhteensä 85, ,8 74,1033 VP -11,3150 VL 16, ,8 16,9345 VR 68, ,2 68,4838 R yhteensä L yhteensä 26, ,8 1,0006 Kadut 11, ,8 6,5403 Kev.liik.kadut -0,0569 LT 4, ,5 0,3030 LR 9, ,0-5,9693 LPA 0,1835 0,7 0,1835 E yhteensä 5,1323 2,3 4,4326 ET 1, ,8 0,9347 EV 3, ,2 3,4979 S yhteensä M yhteensä 26, ,5 20,3112 M 26, ,0 20,3112 W yhteensä 9,6066 4,2 8,7172 W 9, ,0 8,

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta. Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta. Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Palkki Tyrnävä Asemakaava 20.11.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tyrnävän kunta Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi 1 1 Perustiedot 1.1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011. kuva alueelta

PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011. kuva alueelta PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011 kuva alueelta Vireilletulosta on ilmoitettu Hyväksytty kunnanhallituksessa..2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa..2011

Lisätiedot

TSOALMEVARRI ENONTEKIÖ 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE

TSOALMEVARRI ENONTEKIÖ 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE TSOALMEVARRI 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE selostus 19.1.2009 Sepänkatu 9A7 90100 OULU puh. 0102414600 riitta.yrjanheikki@airix.fi

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Sepänkangas LIMINKA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Sepänkangas LIMINKA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sepänkangas LIMINKA Asemakaavan muutos ja laajennus 15.1.2015 (selostusta on muutettu nähtävilläolon jälkeen lausuntojen johdosta 24.3.2015 sekä 2.4.2015 kunnanhallituksen kokouksen jälkeen sekä kaava-alueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 4.6.2014 / 15.1.2015 / 22.5.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KH 26.1.2015 17 KV 2.3.2015 4 KH 11.5.2015 138 / Kaavan osittainen voimaantulo VARISSAAREN

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan

TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA. Kaavoitus vireille 27.3.2008. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan TONKOPURO PUOLANKA, PALJAKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PUOLANGAN KUNTA Kaavoitus vireille 27.3.28 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 91 OULU Puhelin 1 241 46 Telefax 1 241 461 Etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUAN KAUPUNKI Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 08-8830 30

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1.8.2014 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ 5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 5 2.2. Asemakaava 5 2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot