Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.11.2014"

Transkriptio

1 Ymp.ltk Liite 1 Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS LUJABETONI OY:N KIINTEÄLLE BETONIASEMALLE JA BETONIELEMENTTITEHTAALLE SEKÄ YLIJÄÄMÄBETONIN HYÖDYNTÄMISELLE VARASTOINTIALUEEN MAARAKENTEISSA KÄRSÄMÄEN ASEMAKAAVA-ALUEELLA Hakija Lujabetoni Oy Harjamäentie SIILINJÄRVI Liike- ja yhteisötunnus: Laitos ja sen sijainti Lujabetoni Oy, Kärsämäen tehdas Kajaanintie KÄRSÄMÄKI Toimiala: Betoniteollisuus Toimialatunnus: Yhteyshenkilö: Juha Kinnunen puh: , Toiminta Lujabetoni Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa betoniasemalle ja betonielementtitehtaalle. Tehtaalla valmistetaan betonielementtejä rakennusteollisuudelle ja yksityisille rakentajille. Elementtituotannossa varaudutaan myös tuulivoimaloiden betonielementtien tuotantoon. Tämä tuotanto ei sinällään poikkea perusteiltaan ja ympäristöluvan alaisesta toiminnaltaan muusta elementtituotannosta. Elementtien valmistus tapahtuu pääasiassa kiinteistöllä olevassa entisen huonekalutehtaan hallissa. Hallin sisälle rakennetaan toiminnan edellyttävät elementtien valu- ja siirtorakenteet. Elementit välivarastoidaan kiinteistön alueella, minne rakennetaan varastointikenttiä vaiheittain toiminnan edellyttämässä laajuudessa. Luvanhakemisen peruste Ympäristösuojelulain 28 1 momentin ja 2 momentin kohdan 3 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 momentin kohdan 8b. Lupaviranomaisen toimivalta Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 8a ja 2 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 8b tarkoitetun toiminnan ympäristölupa-asian. Kärsämäen kunnan alueella ympäristösuojeluviranomainen on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta. 1

2 Kiinteistöt ja sijainti Lujabetoni Oy tulevan betoniaseman ja betonielementtitehtaan sijainti on Kärsämäen kunnan asemakaava-alueella, osoitteessa Teollisuustie. Lujabetoni Oy on lunastanut kiinteistöt Kaarela , Arola , Leiviskälä , Koivisto II ja Lepola Suojelualueet, kaavoitus ja alueelle tehdyt selvitykset ja luvat Uudella toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Ppky Selänteen va. rakennustarkastaja on myöntänyt Lujabetoni Oy:lle toimenpideluvan olemassa olevaan halliin tehtäville nosturiradoille, nosto-oville sekä pesu-/saostusaltaille. Toiminta sijoittuu Kärsämäen kunnan asemakaava-alueelle, joka on merkitty kaavaan Teollisuudenja varastorakennusten korttelialueeksi (osoite: Kajaanintie 80, Kärsämäki). Lähin vakituinen asutus sijaitsee suunnitellulta betoniasemalta mitattuna noin 230 metrin etäisyydellä A-1 alueella etelässä maantien Kajaanintien nro 28 takana sekä noin 600 metrin etäisyydellä luoteessa. Kaava-alueen kortteleiden 208, 209, 212 ja 214 välissä on puistoaluekaistat, merkinnällä VL, lähivirkistysalue. Asemakaavan Kaaritie nimisen katualueen rajat poikkeavat jossain määrin vastaavista kiinteistörajoista. Kärsämäen kunnan hallitus on päätöksellään antanut luvan käyttää kyseisiä VL- alueita varastoalueina, siten että kyseisille alueille ei tehdä pysyviä rakenteita. Alueelle on sähkölinja ilmajohtona. Sähköyhtiö Elenia on tehnyt suunnitelman ja kustannusarvioin sähkölinjan siirtämisestä alueelta. Siirrosta sovitaan myöhemmin tarpeen mukaan. Alue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. Lähin I- luokan pohjaesialue on Kanaperä- Porkkala. Lähialueella ei ole suojelukohteita tai muita erityisen häiriintyviä kohteita. Toiminnanharjoittajalla on käytössä sertifioitu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä, joka auditoitu toukokuussa Lujabetoni Oy:n toiminnan vastuuvakuutus on Fennia Oy:ssa, vakuutuksen maksimikorvaus euroa. Kuullut naapurikiinteistöt RN:o 35:96 RN:o 35:70 RN:o 35:99 RN:o 35:74 RN:o 117:7 RN:o 10:22 RN:o 37:350 RN:o 35:52 RN:o 9901:2 Teollisuustie Kaukolämpö Sahala Saparo Suo Kuusikallio Teollisuuspuisto Linkki Kaaritie TM2 Toiminnan kuvaus, laitteistot Betoniaseman suunniteltu betonituotanto on ensivaiheessa enimmillään noin m 3 vuodessa ja toiminnanvakiinnuttua maksimissaan noin m 3 vuodessa. Polttoöljyä käytetään arviolta noin l/vuosi ja se varastoidaan lämmitinkontin sisään rakennetussa säiliössä tai viereisessä polttoöljykontissa. 2

3 Käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet sekä muut tuotannossa valmistuvat tuotteet Käytettävä raaka-aine/tuote Arvioitu vähimmäis- Arvioitu maksimituotanto/-kulutus tuotanto/-kulutus Elementti- ja betonituotteet m m 2 Betonituotanto m m 3 Päivittäinen betonimäärä m 3 Toiminta-alueella tuotava kiviaines Sementti Notkistin aine Huokostin aine Pakkasbetonin lisäaine tn/a tn/a 100 tn/a 2000 kg/a 15 tn/a Polttoöljy l/a l/a Teräs- ja muovikuidut 5-50 tn/a Vesi 5970 m 3 /a 7920 m 3 /a Energia (sähkö) 200 MWh/a 274 MWh/a Vedenhankinta ja prosessiveden kierrätys Nykyinen teollisuushalli on liitetty kunnalliseen vesijohtoon ja viemäriin. Betoniaseman vesi otetaan kunnallisesta vesijohtoverkosta. Autojen kuljetussäiliöiden ja betonimyllyn pesuvedet käsitellään suljetuissa kierrätysjärjestelmässä, jota varten rakennetaan 4 osainen altaikko teollisuushallin sisälle. Altaikon selkeytetty vesi kierrätetään pesujärjestelmässä ja prosessissa. Tavoitteena on suljettu kierto. Nopeasti laskeutuva runkoaines nostetaan luiskatusta 1- altaasta kauhakuormaajalla betonilaatalle kuivumaan. Altaiden 2, 3 ja 4 pohjalle laskeutuva hienojakoinen kiviaines ka sementtiliete kuivatetaan ja kierrätetään maanrakennuskäyttöön siltä osin, kun se kovettuu kiviainesta vastaavaksi. Ylijäänyt liete kuljetetaan asianmukaiselle vastaanottopaikalle. Mahdollinen altaikon selkeytynyt ylivuotovesi neutraloidaan ja toimitetaan kunnallisen viemäriverkostoon. Vastaavan tyyppisen altaikossa selkeytetyn veden laadusta on tehty tutkimus Lujabetonin Kuopion tehtaalla, jossa raportti liitteenä 1. Kuopion tehtaalla ei ole neutralointiyksikköä. Veden laadun merkittävin ominaisuus on korkea ph luku, minkä vuoksi neutralointiyksikkö tarvitaan. Puhtaat pintavedet ohjataan tontin pintakallistuksin ympäröiviin ojiin ja edelleen pääasiassa pohjoisen suunnassa oleviin kokoojaojiin. Vieriverkkoon lasketaan sosiaalitilojen jätevedet nykyisistä viemäröintipisteitä nykyisiä viemärireittejä pitkin. Vesimääräksi on arvioitu noin 20 työntekijän viemärivedet 2 m3 vuorokaudessa. Laitoksen toiminta-aika Tehtaan pääsääntöinen toiminta-aika on arkisin kello , poikkeuksellisesti toimintaa voi olla ympärivuorokauden. Viikonloppuisin ja ympärivuorokauden tapahtuva toiminta on silloin, kun asiakkailla on kohteita ja betonointeja, jotka on tehtävä keskeytymättömässä työjaksossa. 3

4 Tiedot liikenteestä Liittymät tontilla Kaarela säilyvät nykyisellään, kaksi liittymää teollisuushallin itäpuolelta Teollisuustielle ja yksi liittymä alueen länsiosasta teollisuustielle. Näiden kahden liittymän osalta liikenteen on arvioitu jakautuvan 65 % Kajaanintien kautta eli kiinteistön itäpäässä olevan liittymän kautta. Tätä liittymää käyttävät kiviaineksia tuovat ajoneuvot (kun betoniasema käytössä) ja osa betoni ja elementtejä kuljettavista autoista. Kiinteistön luoteiskulmassa olevan liittymän liikenteeksi on arvioitu 35 % kokonaisliikenteestä, joka muodostuu lopuista betonia ja elementtejä kuljettavista autoista. Henkilökunnan henkilöautoja ei ole huomioitu em. prosenttiluvuissa. Alue on aidattu ja liittymien kohdalla on portit. Kaaritien sisäpuolelle suunnitellulle varastoalueelle rakennetaan liittymä itäpään puolelta. Tontin liikennejärjestelyt toteutetaan niin, että turha kaluston siirtäminen tontilla minimoituu. Tontin riittävä koko mahdollistaa tämän hyvin. tehtaan normaalin toiminnan aiheuttama betoniautojen ja kiviainesten tuovien autojen liikennemäärä on pääosin ajoneuvokäyntiä vuorokaudessa ja elementtikuljetusten osalta ajoneuvokäyntiä. Lisäksi liikennettä syntyy henkilökunnan autoista, joita varten on paikoitusalue teollisuushallin eteläpuolella. Tiedot varastointialueesta Lupahakemuksen täydennyksen liitteessä kolme on esitetty varastoalueen alusta maarakenne, jollaista on käytetty Lujabetonin Oulun tehtaalla. Vastaavaa rakennetta on käytetty muillakin Lujabetonin tehtailla varastokenttien rakenteena. Päällysteenä asfaltin sijaan voi olla murske. Päällysteenä voi olla asfaltin sijaista murske. Koska Kärsämäellä ei ole vielä tehty maaperätutkimuksia suunniteltujen kenttien alueella, voi rakenne joissain määrin muuttua tarkemman suunnittelun kuluessa. Tiedot toiminnan päästöistä Melu ja tärinä Hakemuksessa on arvioitu että tehtaan ja sen oheistoimintojen kuten kiviainestenkuljetuksen aiheuttama ympäristömelu on teollisuusalueelle tavanomainen ja melutasojen arvioidaan alittavan yleiset ohjearvot. Betoniaseman sideainesiilojen täytössä syntyy pölyä, jonka syntyä on tarkoitus ehkäistä tekstiilisuodattimilla. Betonisekoitin ja kuljettimet aiheuttavat ääntä ja tärinää, joka yleisen kokemuksen mukaan on niin vähäistä, ettei melua voida mittauksin havaita taustamelusta. Elementtien valut suoritetaan pääasiassa itsetiivistyvillä massoilla, minkä vuoksi tärinää ei valuissa synny. Vähäistä ja hetkellistä melua syntyy kiviaineksen ja sementin siirtymisen tehostamisessa käytettyjen täryjen, eli vibrojen käynnistä. Lisäksi joissain tuotteissa tilanteissa käytetään perinteistä betonia, jolloin sen tiivistämisestä täryttämällä eli vibraamalla voi syntyä vähäistä melua. Kiviainekuljetusten purkuvaiheessa vastaanottotaskuun syntyy hetkellisesti kovempaa melua, joka kantautuu hieman muuta melua kauemmaksi ympäristöön. Päästöt ilmaan Betoniaseman sideainesiilojen täytössä syntyy pölyä, jonka syntyä on tarkoitus ehkäistä tekstiilisuodattimilla. Suodattimet tarkistetaan käyttöohjeen mukaisesti ja tarkastusmerkintä dokumentoidaan käyttö- ja huoltojärjestelmään. Kaaritein sisäpuolisia varastoalueita ei asfaltoida vaan murskepintaisia. pölyämistä ehkäistään tarpeen mukaan kastelemalle. 4

5 Toiminnan öljyn käytöstä aiheutuvat päästöt on arvioitu vuoden 2015 perusteella; hiilidioksidia 29,79 t, rikkidioksidia 0,0188 t, typen oksideja 0,0254 t ja hiukkasia 0,007 t. Syntyvät jätteet Altaikosta syntyy ylijäämäbetonin kiviainesta noin 2000 m 3 vuodessa ja toiminnassa syntyy ylijäämäbetonikappaleita noin 2000 m 3 vuodessa. Ylijäämäbetonikappaleet varastoidaan varastokentille ja murskataan 1 2 kertaa vuodessa. Kiviainesten ja betonimurske käytetään omien varastointikenttien rakennekerroksissa. Muilla Lujabetonin tehtailla tehtyjen ylijäämäkiviaineksien ja betonimurskeen laatututkimusten, eivät haitta-ainepitoisuudet ylitä valtioneuvoston asetuksen 403/2009 raja-arvoja, eikä materiaalien käyttämisellä maarakentamisessa ole siten ollut estettä. Täydennyksen liitteessä 4 on esitetty betonimurskeen laadunvalvontaraportti Lujabetonin Siilinjärven ja Kuopion Tehtailta. Betonielementtien valmistuksessa käytetään vaneria ja normaalia puutavaraa elementtien laitamuottien rakentamisessa. Nämä käytetään mahdollisimman monta kerta uudestaan, jonka jälkeen ne varastoidaan tehtaan varastoalueelle erilliseen kasaan. Kasa murskataan ja haketetaan noin 1-2 vuoden välein, syntyvä jäte myydään polttoaineeksi tai käytetään itse tontille tulevassa hakevoimalassa. Sekajäte sosiaalitiloissa arvioidusti noin 7 m 3 /vuosi, toimitetaan yleiseen jätteen kierrätykseen taikka hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi muuten. Loisteputket, jäteöljyt ja muuten mahdolliset ongelmajätteet varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan erityisjätteenkäsittelyyn. Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön Kärsämäen betonitehtaan meluarviointia varten on käytössä ollut Lujabetoni Oy:n Turveradantien betoniaseman mittausraportti 2009 ja 2010 (Rambol Finland Oy). Tehdyn arvion perusteella betoniaseman aiheuttamalle meluvyöhykkeelle ei sijoitu häiriintyviä kohteita. Lähimmät asuinkohteet sijoittuvat tehtaan eteläpuolella noin 230 metrin etäisyydellä, jossa äänentaso voi siis olla 45 db. Todelliset melutasot ovat todennäköisesti vielä pienemmät johtuen muista vaimennustekijöistä, kuten maaperä, topografia ja peitteisyys. Aseman tuottama raskaan aiheuttama liikennemelu vaihtelee yleisesti autoa päivässä ( ajoa kun edestakainen liikenne huomioidaan). Liikennereitin varrella ei ole häiriintyviä kohteita. Hakijan käsityksen mukaan teollisuuslaitoksena ja teollisuuskaava- alueella sijaitsevana laitoksena laitoksen tehtaan melutaso on kokonaisuutena vähäinen ja alittaa yleiset ohjearvot. Toiminnasta ei tule päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Sadeveden huuhtomista varastoiduista betonielementeistä ei pääse haitallisia aineita maaperään. Arvio toiminnasta toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä Valmisbetonituotannon ympäristöriskit ovat vähäiset. Tehtaalla ei käytetä myrkyllisiä aineita. Käytettävät kemikaalit säilytetään suojatuissa tiloissa. Tulevan betoniaseman lämmitysprosessit käyttävät polttoöljyä. Öljysäiliöt rakennetaan betonitehtaissa energiakonttien sisällä, joten niiden vaurioriskit ovat vähäiset. Tehtaalle laaditaan kattava ohjeistus hätätilanteisiin reagoinnista Lujabetonin ympäristö- ja toimintajärjestelmän mukaisesti. Tehtaan tehdaspäällikkö toimii vastuuhenkilönä toiminta-, kunnossapito-, ja turvallisuusjärjestelmien noudattamisessa sekä toimeenpanijana. 5

6 Tiedot toiminnan tarkkailusta Betoniaseman tarkkailu järjestetään Lujabetonin toiminta- ja laatujärjestelmän mukaisesti. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä Betoniaseman tekninen ratkaisu vastaa betoniteollisuuden uusinta tekniikkaa. Betonitehtaat eivät ole ns. IPPC- laitoksia, eikä niillä ole laadittu BREF- dokumentteja. Hakemuksen käsittely Vireille tulo Hakemus on laitettu vireille Kärsämäen kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle, jona toimii Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta. Hakemuksen täydennys Ympäristötarkastaja on pyytänyt Lujabetonin Oy:n ympäristölupahakemukseen täydennystä päivätyllä täydennyskehotuksella. Lujabetoni Oy on toimittanut täydennyksen ympäristölupahakemukseen Lujabetoni Oy on toimittanut 5000 pankkitakauksen vakuudeksi ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Nähtävilläolo ja kuuleminen Hakemuksesta on kuulutettu Kärsämäen kunnan PpKy Selänteen ilmoitustaululla , jolloin asiakirjat on pidetty nähtävillä Kärsämäen kunnan teknisentoimiston käytävä pöydällä. Kuuleminen julkaistu Selänne lehdessä Lähinaapureille sekä lähimmille häiriintyville kohteille on lähetetty erikseen tieto hakemuksesta. Muistutukset Teollisuustien 2, 6 ja 8 asukkaat Juha Vierimaa, Vuokko Vierimaa, Timo Huovila, Tuula Huovila, Kauko Ojalehto ja Maija Ojalehto ovat allekirjoittaneet ja jättäneet muistutuksen Lujabetoni Oy:n ympäristölupahakemuksesta: Tehtaan kiviainekuljetus sekä valmiiden tuotteiden kuljetus ohjattaisiin tehtaalle Kokkola- Kajaanitien tien liittymän kautta kuljetusten aiheuttaman ympäristömelun ja kasvavan liikennemäärän vuoksi. Omakotiasutuksemme sijaitsee Teollisuustien alkupäässä ja kärsii jo nyt kasvaneesta teollisuusalueen liikenteestä ja liikenteen melusta varsinkin talviaikaan puutteellisen aurauksen vuoksi. Lausunnot Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Kärsämäen Vesihuolto Oy:ta, Ppky Selänteen ympäristöterveysvalvonnalta ja Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta sillä suunniteltu toiminta sijoittuu asemakaava-alueelle. Ppky Selänteen ympäristöterveysvalvonnan lausunto Lujabetoni Oy:n ympäristölupahakemukseen ( ): Ramboll Finland Oy on tehnyt meluarvioinnin Kärsämäen betonitehtaalle, käyttäen Lujabetoni Oy:n Espoon Turveradantien betoniaseman mittausraportteja. Meluarvioinnissa on arvioitu betoniaseman keskiäänitason olevan 45 db lähimmällä 6

7 vakituisesti asutulla kiinteistöllä, joka alittaa VnP 993/1992 mukaisen päiväohjearvon (klo 7-22) 55 db, samoin yöohjearvon (klo 22-7) 50 db. Tehdystä meluarvioinnista ei käy ilmi onko Espoon betoniaseman toiminta verrattavissa Kärsämäen betonitehtaaseen / betoniasemaan. Näin ollen ko. meluarvioinnin todistusarvo jää epäselväksi. Lupahakemuksessa ilmoitetaan kiviaineskuljetusten purkuvaiheessa syntyvän hetkellistä kovempaa melua, joten kiviaineskuljetusten purkua ei tulisi ajoittaa yöaikaan (klo 22-7), koska tällöin VnP 993/ huomioiden yöohjearvo saattaa ylittyä lähimmällä asumiseen käytetyllä alueella. Perusteet: Terveydensuojelulain 2 :n mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Kärsämäen Vesihuolto Oy:n lausunto Lujabetoni Oy:n ympäristölupahakemuksesta ( ): Kiinteistön, johon betonitehdas sijoittuu, tonttivesijohdot on rakennettu putkella M75(säiliöön menevä vesijohto) ja M63. Betoniaseman talousveden hetkellinen vedenotto ei saa olla niin suuri, että se aiheuttaa vesijohtoverkostossa painevaihteluita. Lujabetoni Oy:n ilmoittama maksimivirtaama 10 l/s on niin suuri, ettei ko. vesimäärää ole mahdollista ottaa suoraan vesijohtoverkostosta. Betoniasemalle vesi tulee ottaa kulutusta tasaavan säiliön kautta. Kärsämäen Vesihuolto Oy:n verkostopaine ei ole riittävä betoniasemalle (painevaatimus 5 bar). Betoniaseman tulee järjestää talousvedelle paineenkorotus. Maksimivirtaama, mikä vesijohtoverkostosta on mahdollista ottaa, tullaan esittämään teollisuusvesisopimuksessa. Ympäristölupahakemuksessa ei ole esitetty viemäriverkostoon johdettavan jätevesimäärän osalta maksimivirtaamaa. Jätevesien johtaminen ei saa aiheuttaa haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Pesuvedet, jotka johdetaan viemäriin, tulee johtaa selkeytyksen, neutraloinnin sekä öljyn- ja hiekanerottimien kautta viemäriverkostoon. Erottimien mitoitukset tulee suorittaa suurimman mahdollisen läpivirtaavan vesimäärän mukaan huomioiden öljypitoisten ainesten tiheys ja erottimen viipymäaika. Öljynerottimen etupuolelle on asennettava hiekan- ja lietteenerotin ja öljynerottimen jälkeen sulku/-näytteenottokaivo. Vesi- ja viemäröintijärjestelmästä tulee toimittaa suunnitelmat Kärsämäen Vesihuolto Oy:lle etukäteen hyväksyttäväksi. Kärsämäen Vesihuolto Oy tulee tekemään toimijan kanssa ennen jätevesien johtamista teollisuusjätevesisopimuksen, jossa määritetään vastaanotettavan jäteveden määrälle ja laadulle raja-arvot, kielletyt aineet sekä esitetään tarkkailuohjelma. Betonitehtaalta jätevesiviemäriin toimitettavan jäteveden on täytettävä vesilaitosyhdistyksen teollisuusjätevesioppaan mukaiset vaatimukset. Vahingoista ja muista poikkeavista tilanteista, joilla voi olla vaikutusta vesijohtoverkoston, jätevedenpuhdistamon tai viemäriverkoston toimintaan on ilmoitettava välittömästi Kärsämäen Vesihuolto Oy:lle. 7

8 Hakijan vastine Kärsämäen Kunnanhallituksen kannanotto Lujabetoni Oy:n ympäristölupahakemuksesta Lujabetonin ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminta vaikuttaa asianmukaiselta ja ympäristölupaehdot täyttävältä. Tuotantotoiminnan käynnistämisen kannalta on tärkeää, että Lujabetoni Oy saa tuotannon aloittamisluvan ennen kuin ympäristölupaa koskevan päätös on saanut lainvoiman. Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Lujabetoni Oy:n ympäristölupahakemuksesta rakentaa betoniasema ja elementtitehdas lupahakemuksessa esitetylle alueelle Kärsämäen teollisuusalueelle. Lujabetoni Oy jätti vastineen muistutuksiin ja lausuntoihin sähköpostilla. Vastine Kmk:n Vesihuolto Oy:n lausuntoon vesijohtoveden kulutuksen tasaus ja paine Lujabetonin mahdollisessa betoniaseman suunnittelussa otetaan huomioon sen tarvitsemat vesimäärät ja niiden kulutushuiput. Betoniaseman yhteyteen suunnitellaan kulutusta tasaava säiliö ja tarpeen vaatiessa myös paineenkorotus. Jätevesien määrä Mahdolliselta betoniasemalta ja elementtien pesupaikalta ei ole nyt suunniteltu olevan kunnalliseen viemäriin johdettavia jätevesiä lainkaan vaan kyseiset pesuvedet on tarkoitus käyttää prosessivetenä betonin valmistuksessa. (Tällä hetkellä Hpj: n betoniaseman tarvitseman veden määrästä tulee noin % pesuvesistä, joiden osuus voisi olla monikertainen). Jos jostain syystä pesuvesistä jouduttaisiin johtamaan kunnan viemäriverkostoon, johdettaisiin ne selkeytysaltaiden ja neutralointiyksiköinen kautta eikä ne sisällä öljyä eikä hiekka. Nyt suunnitellut jätevedet ovat sos. tilojen normaaleja jätevesiä. Vastine Teollisuustien 2, 6 ja 8 asukkaiden muistutuksiin Tavaraliikenne Lujabetonin Kmk. :n tehtaalle Tehtaan tarvitsemat kiviaineskuljetukset on suunniteltu kuljetettavaksi pääosin Kajaanintien kautta. Valmiiden tuotteiden kuljetus olisi osittain Teollisuustieltä 4- tielle, mutta tältä osin materiaalivirrat ovat pienemmät kuin Incabin aikana. Julkiset opasteet asennetaan siten, että sekä henkilö-, että tavaraliikenteen opasteet ovat Kokkola- Kajaanitiellä. Tarkastus Ympäristötarkastaja Heikki Estola kävi Kärsämäen teollisuusalueella Asian ratkaisu Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta myöntää Lujabetoni Oy:lle ympäristöluvan kiinteälle betoniasemalle ja betonielementtitehtaalle sekä ylijäämäbetonin hyödyntämiselle varastointialueelle Kärsämäen kunnan asemakaava-alueelle, hakemuksessa osoitetuille kiinteistöille. Toiminnassa on noudatettava lupaehtoja. Lupa toiminnan aloittamiseen ennen tämän lupapäätöksen lainvoimaisuutta myönnetään. Hakija on asettanut hyväksyttävän 5000 vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. 8

9 Perustelut Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. Lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä täytäntöönpanon lupapäätöstä suppeammaksi sekä määrätä täytäntöönpanon aloitusajankohdasta. Lisäksi ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta sijoitetaan olemassa olevaan tuotantotilaan, jonka vuoksi toiminasta ei aiheudu sellaisia muutoksia ympäristöön, joita ei voitaisi palauttaa ennalleen. Lupa voidaan myöntää lupahakemuksen mukaisesti tässä luvassa annetuin määräyksin. Ympäristölupapäätöstä harkittaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 42 :ssä tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset, Kärsämäen Vesihuolto Oy:n, Ppky Selänteen ympäristöterveysvalvonnan, ja Kärsämäen kunnan hallituksen kannanotto sekä lupahakemuksesta jätetty muistutus. Lupamääräyksillä vähennetään toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kun otetaan huomioon alueen nykyinen käyttö, laitoksen toiminnan laatu ja kesto sekä sijaintipaikka, siitä saadut selvitykset sekä annetut lupamääräykset, voidaan katsoa, että toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, eikä toiminnasta aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Vastaukset yksilöityihin vastauksiin ja lausuntoihin Ympäristölupahakemuksesta jätettiin yksi muistutus Teollisuustien asukkailta. Muistutuksessa esitetään että Lujabetoni Oy:n kiviainekuljetukset sekä valmiiden tuotteiden kuljetus ohjailtaisiin tehtaalle Kokkola- Kajaanintien tien liittymän kautta. Kärsämäen kunnan asemakaavassa teollisuuden- ja varastorakennusten korttelialueeksi merkitylle alueelle johtaa kaksi liittymää valtatie neljän liittymä teollisuustielle ja Kokkola- Kajaanintien liittymä. Teollisuustie on Kärsämäen kunnan hallinnoima teollisuusalueelle johtava yleinen tie, jonka käyttöä ei voida ympäristösuojelulain nojalla antamilla määräyksillä rajata tai estää. Hakija on vastineessaan ilmoittanut että kiviainestenkuljetukset on suunniteltu kuljetettavaksi pääosin Kajaanintien kautta. Ppky Selänteen ympäristöterveysvalvonnan lausunnossa on kyseenalaistettu Lujabetoni Oy:n esittämän meluarvioinnin soveltuvuus Kärsämäen kunnan asemakaava-alueelle sijoittuvan toiminnan meluarviointiin. Meluarviointi perustuu Lujabetoni Oy:n Espoon Turveradantien betoniaseman melumittausraportteihin vuodelta 2009 ja Turveradantien Betoniaseman lähin häiriintyvä asutus sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä (lähde: Espoon kaupungin ympäristölautakunnan pöytäkirja 4, ), kun vastaavasti Kärsämäen suunnitellun betoniaseman lähin häiriintyvä kohde sijaitsee 230 metrin etäisyydellä. Molemmissa ympäristöluvallisissa toiminnoissa toiminta sijoittuu teollisuusalueelle, johon liikennöi arvion mukaan autoa päivässä. Kärsämäen tulevan tehtaan ja lähimmän häiriintyvän asutuksen välissä menee valtatie Kokkola- Kajaani, joten liikenteen aiheuttama melu ei ole alueelle poikkeuksellista eikä myöskään tehtaantoiminnanyhteisvaikutuksesta arvioida syntyvän naapurussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta. Lausunto on otettu huomioon lupamääräyksissä 1, 2, 3 4, 5 ja 6. Kärsämäen Vesihuolto Oy:n lausuntoon hakija on antanut vastineen, jossa esitetään toimenpiteet, joilla estetään haitalliset vaikutukset kunnallisen vesi- ja viemärilaitoksen toimintaan. Kärsämäen Vesihuolto Oy:n lausunto on otettu huomioon lupamääräyksillä 14 ja 16. 9

10 TOIMINNASSA ON NOUDATETTAVA SEURAAVIA LUPAEHTOJA: Toiminta-aika 1. Betoniasema ja elementtitehtaan toiminta on toteutettava hakemuksessa esitetyllä tavalla ja niin, ettei toiminnasta aiheudu haittaa ympäristölle eikä terveydelle. 2. Laitos saa toimia arkisin (ma - pe) klo välillä. Poikkeustapauksissa toimintaa voi olla tämän toiminta-ajan ulkopuolella ja siitä on ilmoitettava etukäteen Ppky Selänteen ympäristönsuojeluviranomaiselle. Normaalin toiminta-ajan ylittävää toimintaa saa olla enintään 20 kertaa vuodessa. Melu 3. Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. 4. Laitoksen laitteiden ja varusteiden kuntoa ja toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti. Laitokselle on nimettävä vastuuhenkilö, joka huolehtii/määrää tarvittavien huoltojen ja korjauksien suorittamisesta ja päästöihin vaikuttavien poikkeuksellisten tilanteiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. 5. Betoniaseman toiminnan ja tuotantoon liittyvän liikenteen aiheuttama melutaso tulee mitata lähimmissä häiriintyvissä kohteissa valvontaviranomaisen määräyksestä, mikäli toiminnasta aiheutuvasta melusta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 Ympäristömelun mittaaminen mukaisesti murskauslaitoksen ollessa normaalissa toiminnassa. 6. Melumittausraporttiin on merkittävä, mitkä työvaiheet olivat käynnissä mittausajanjaksolla. Lisäksi raporttiin on liitettävä kartta, josta käyvät ilmi mittauspisteet. Mittaustulokset ja -raportti on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta. Mikäli melutasojen ohjearvot ylittyvät, on toiminnanharjoittajan ilmoitettava asiasta välittömästi ympäristöviranomaiselle ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi laitosalueen rakenteellisia suojauksia lisäämällä. Tehdyn mittauksen perusteella voidaan antaa lisämääräyksiä melun vähentämistoimista ja uusintamittauksista. Päästöt ilmaan 7. Betoniaseman tekstiilisuodattimien toimivuutta on tarkkailtava aina siilojen täytön yhteydessä. Suodattimia on huollettava ja vaihdettava säännöllisesti. Häiriötilanteessa pölyämistä aiheuttava toiminta on keskeytettävä kunnes toimintahäiriö on korjattu. Suodattimien suodatustehokkuus on tarvittaessa tarkistettava mittauksin. 8. Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa ylittää ilman laatua koskevan valtioneuvoston päätöksen (480/96) mukaisia ohjearvoja. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä valitetaan ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä. 9. Pölyn joutumista ympäristöön on tarvittaessa estettävä kastelemalla taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista on estettävä. 10

11 10. Pölyävät aineet on varastoitava ja niitä on säilytettävä siten, että ne eivät pölyä eikä pölyä joudu ympäristöön. Kuljetukset, lastaaminen ja lastin purkaminen sekä alueiden kunnossapito on toteutettava siten, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää. Päästöt maaperään ja vesiin 11. Polttonesteet on säilytettävä tehdasvalmisteisissa lämpökonteissa, joiden on oltava nestetiiviitä, lukollisia ja paloviranomaisen hyväksymiä. Kontteihin sijoitettavat säiliöt on varustettava ylitäytönestimin. Voiteluöljyt ja muut kemikaalit on varastoitava lukittavissa, tiivispohjaisissa tiloissa. 12. Laitoksella on oltava saatavilla soveltuvaa imeytysainetta, esimerkiksi turvetta tai imeytysmattoja. Tämän yhteydessä on huomattava, että käytetty imeytysaine on vaarallista jätettä, joka on toimitettava luvan omaavalle vastaanottajalle. Mahdolliset maahan joutuneet öljy- tai voiteluainepäästöt on puhdistettava viivytyksettä. Mahdollisesta öljyonnettomuudesta on ilmoitettava Jokilaaksojen pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. 13. Tehdasalueen ja varastointialueen valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti siten, etteivät ne aiheuta pintavesien pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella. Toiminnasta ei saa päästä vesistöön jätevesiä, jotka aiheuttavat vesistön pilaantumista tai roskaantumista. Jätteiden ja jätevesien käsittely 14. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa betonin pesuvesien käsittelystä tarkempia määräyksiä, mikäli nykyjärjestelmästä aiheutuu haittaa kunnallisen viemärilaitoksen toiminnalle tai havaitaan pohjaveden tai maaperän pilaantumisesta. 15. Toiminnassa muodostuvat jätteet on varastoitava kullekin jätteelle soveltuvissa asianmukaisissa keräysastioissa ja toimitettava säännöllisesti ympäristöluvan omaavalle vastaanottajalle. 16. Viemäröintijärjestelmästä tulee toimittaa suunnitelmat etukäteen viranomaisille ja Kärsämäen Vesihuolto Oy:lle. Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 17. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet ja mahdolliset jätteet on varastoitava ja käsiteltävä kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai naapureille. 18. Laitoksen tuotannossa syntyvää betonijätettä voidaan varastoida ja murskata lupahakemuksen liitteessä 2 esitetyillä paikoilla. Murskausta voidaan suorittaa neljä kertaa vuodessa toiminta-ajoilla maanantaista perjantaihin :00 aikana. 19. Laitoksen tuotannossa syntyvää betonijätettä voidaan hyödyntää varastointialueiden rakenteissa kantavana kerroksena. Varastointialueiden rakentaminen tulee edetä järjestelmällisesti, niin ettei ympäristölle ja lähiasutukselle aiheudu kohtuutonta haittaa. Betonijätteen laadun tulee olla valtioneuvoston asetuksen 403/2009 mukainen, jotta betoni voidaan sijoittaa rakenteeseen. Tarvittaessa betonin laatu tulee varmistaa asetuksessa määrätyin laadunvalvontamenetelmin. Varastointialueet tulee peittää tai päällystää mahdollisimman pian betonijätteen sijoittamisen jälkeen. 20. Varastointialueiden maaperätutkimusten valmistuttua tulee lopullinen selvitys rakenteista toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle. 11

12 21. Varastointi alueen ympäristön siisteydestä on huolehdittava, eikä aluetta saa käyttää siten että lähinaapurit kärsivät haittaa roskaantumisesta tai pölyyntymisestä. Kirjanpito ja raportointi 22. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta on toimitettava lupaa valvovalle ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpidon tulee sisältää: - toiminta-ajat (myös betonin murskausajat) - käytettävät raaka-aine määrät - valmis betonin- ja tuotteiden määrät - varastointialueiden rakenteissa hyödynnettävän ylijäämäbetonin vuotuinen määrä - vuoden aikana toiminnasta syntyvät jätteet, niiden määrä, laatu ja toimituspaikka - käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot - kunnalliseen viemäriverkostoon laskettujen jätevesien määrä ja laatu - tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet - tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toimenpiteistä Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. 23. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välittömästi ympäristö- ja rakennusvalvontaan Sekä Kärsämäen Vesihuolto Oy:lle ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. 24. Hakijan tulee järjestää valvontaviranomaisen kanssa katselmus alueella lopetuksen yhteydessä. Toimintaan liittyvä kalusto ja polttoainekontit tulee poistaa alueelta välittömästi toiminnan päätyttyä. 25. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 26. Luvansaajan on nimettävä betoniaseman ja betonielementtitehtaan ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lupaehtojen perustelut Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun torjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon mm. toiminnan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyväistä rasitusta esimerkiksi melun tai pölyn muodossa. Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Toiminta-ajoissa on huomioitu 12

13 hakijan esittämät toiminta-ajat. Melun leviämisen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä toiminnan ja varastokasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä meluntorjuntatoimenpiteistä. Lupaharkinnassa on otettu huomioon lupahakemuksen liitteen 7 meluarviointi, joka perustuu Lujabetoni Oy:n Espoon Turveradantien betoniaseman melumittausraportteihin vuodelta 2009 ja Normaalin toiminta-ajan ylityksiä sallitaan 20 kertaa vuodessa. Hakija on perustellut poikkeamia toiminta-ajoissa asiakkaiden vaatimien betonikuljetusten ja haastavien työkohteiden vuoksi. Ylitysten määrä on rajoitettu lähiasukkaille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen välttämiseksi. Lähin tällainen kohden on yli 200 metrin päässä tulevasta betoniasemasta. (lupamääräykset 1, 3, 4, 5,18 ja 21) Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suojaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/92). (lupamääräys 3) Määräys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi, jos se luvan ehtojen valvomisen ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamisen kannalta on tarpeen. (lupamääräykset 5 ja 6) Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että kiviainesten käsittelystä, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumisesta. Pölylle on asetettu raja-arvo ilman laatua koskevan valtioneuvoston päätöksen (480/96) mukaisesti. Pölyä ja sen leviämistä voidaan vähentää erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvassa tarpeelliset määräykset. Mittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimiseksi, mikäli siihen ilmenee erityistä tarvetta. (lupamääräykset 7-10) Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määräyksiä alueella varastoitavista polttoaineista, niiden käsittelystä ja huollosta, valumavesien johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumisesta. (lupamääräykset 11-13) Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Raportointia koskevalla lupamääräyksellä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 22) Toiminnan poikkeustilanteista on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaisille, jotta ne voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Häiriö- ja poikkeustilanteita voivat olla mm. vahinko- ja onnettomuustilanteet, esim. tulipalot tai tuotantohäiriöt, joista syntyy laadultaan tai määrältään epätavallisia päästöjä tai jätteitä. Näistä tilanteista tiedottaminen edesauttaa viranomaisia arvioimaan mahdollisia ympäristövaikutuksia ja toimenpiteitä. Häiriötilanteet, niiden syyt ja vaikutukset tulee kirjata muistiin myös raportointia ajatellen. (lupamääräys 23) Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esitettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 24) Ympäristönsuojelulain 4 :n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan ja ympäristön kannalta 13

14 paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toiminnanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 25) Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitoksen asianmukainen hoito ja kunnossapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta koskeva ympäristölainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (lupamääräys 26) Päätöksen voimassaolo Tämä päätös myönnetään voimassa toistaiseksi. Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä uusi hakemus kunnan ympäristölupaviranomaiselle mennessä. Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaa, jos toiminta muuttuu tai on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut määräykset eivät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista tai vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden merkittävää vähentymistä tai muuta näihin verrattavaa edun loukkausta, tai jos se on tarpeen toiminnan tarkkailemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huomataan että vahingolliset ympäristövaikutukset saadaan estettyä väljemminkin ehdoin (YSL 4,42,43,46,55,58 ) Luvan voimassaolon ja tarkistamisen perustelut Lupaehtojen tarkistamismahdollisuus on tarpeen, koska lupapäätöksessä ei voida ennakoida kaikkia toimintaan liittyviä tapahtumia, eikä siten voida kattavasti asettaa ehtoja toiminnalle. Lupamääräystä tarkistamista koskevan määräyksen perusteella lupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana ilman että on tarpeen määrätä tiettyä aikaa, johon mennessä on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi, jos sitä pidetään ilmeisen tarpeettomana. (YSL 55 ) Asetuksen noudattaminen Ympäristönsuojelulain 56 mukaisesti toiminnanharjoittajan tulee noudattaa mahdollisella asetuksella myöhemmin annettavia, tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä. Päätöksen täytäntöönpano Lupa aloittaa toiminta annetaan ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Antopäivä on Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-5, 7-8, 28, 31, 35-38, 41-43, 46-47, 52-58, 62, 76, 81, 86, 96-97, 100, 101 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16-19, 23, 30 ja 37 Jätelaki (646/2011) 5-6, 8, 13, 15-17, 20, 29 ja Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 10 ja 20 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 2 Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista (VNp 480/1996) 2 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallituksen hyväksymä ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa Vesilaki (587/2011) 5 luku 7 14

15 Päätöksestä tiedottaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on Päätöksen katsotaan tulevan asianomaisten tietoon antamispäivänä. Päätös lähetetään hakijalle, Kärsämäen Vesihuolto Oy:lle, Kärsämäen kunnan tekniselle toimelle, Jokilaaksojen pelastuslaitokselle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskukselle. Tiedoksianto julkaistaan Selänne lehdessä. Hakemusvaiheessa kuulluille lähetään päätöksen antamisesta tiedoksiannot. Maksu Tämän päätöksen käsittelystä peritään Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 2014 mukaisesti Maksun erittely: Taksan kohdan 3 mukainen käsittelymaksu 2750 Taksan kohdan 4 mukainen lehti- ilmoituksista johtuvat lisämaksut 240 Yhteensä: 2990 Muutoksenhaku Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeuden ja muutoksenhaun osalta noudatetaan, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitusoikeus on sillä, jonka etua ja oikeutta lupa koskee sekä ELY- keskukselle ja hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. Valitusosoitus on päätöksen lopussa. Luvan valmistelija ja esittelijä Ympäristötarkastaja Heikki Estola 15

16 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Valituksen toimittaminen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölupaviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs postiosoite: PL 204, Vaasa puhelin: faksi: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 16

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 Ympäristötarkastaja Haapajärven toimipiste

Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 Ympäristötarkastaja Haapajärven toimipiste Ymp.ltk. 20.5.2014 Liite 1 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 Ympäristötarkastaja Haapajärven toimipiste ASIA Ympäristölupa jätteiden välivarastointiin ja käsittelyyn eläinsuojan biokaasulaitoksessa

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012.

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Antopäivä 53100 LAPPEENRANTA 19.12.2012 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija: Parma Oy PL 76 03101

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 134/2011/1 Dnro ESAVI/128/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2011 ASIA Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Dnro ISAVI/150/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristölupa, Savonlinna Autoliike Itäosa Oy TOIMINTA JA SIJAINTI Yritys ottaa vastaan

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012

Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 ASIA Valio Oy:n Tampereen meijerin yhteydessä olevan kylmä- ja lämpölaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot