Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.11.2014"

Transkriptio

1 Ymp.ltk Liite 1 Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS LUJABETONI OY:N KIINTEÄLLE BETONIASEMALLE JA BETONIELEMENTTITEHTAALLE SEKÄ YLIJÄÄMÄBETONIN HYÖDYNTÄMISELLE VARASTOINTIALUEEN MAARAKENTEISSA KÄRSÄMÄEN ASEMAKAAVA-ALUEELLA Hakija Lujabetoni Oy Harjamäentie SIILINJÄRVI Liike- ja yhteisötunnus: Laitos ja sen sijainti Lujabetoni Oy, Kärsämäen tehdas Kajaanintie KÄRSÄMÄKI Toimiala: Betoniteollisuus Toimialatunnus: Yhteyshenkilö: Juha Kinnunen puh: , Toiminta Lujabetoni Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa betoniasemalle ja betonielementtitehtaalle. Tehtaalla valmistetaan betonielementtejä rakennusteollisuudelle ja yksityisille rakentajille. Elementtituotannossa varaudutaan myös tuulivoimaloiden betonielementtien tuotantoon. Tämä tuotanto ei sinällään poikkea perusteiltaan ja ympäristöluvan alaisesta toiminnaltaan muusta elementtituotannosta. Elementtien valmistus tapahtuu pääasiassa kiinteistöllä olevassa entisen huonekalutehtaan hallissa. Hallin sisälle rakennetaan toiminnan edellyttävät elementtien valu- ja siirtorakenteet. Elementit välivarastoidaan kiinteistön alueella, minne rakennetaan varastointikenttiä vaiheittain toiminnan edellyttämässä laajuudessa. Luvanhakemisen peruste Ympäristösuojelulain 28 1 momentin ja 2 momentin kohdan 3 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 momentin kohdan 8b. Lupaviranomaisen toimivalta Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 8a ja 2 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 8b tarkoitetun toiminnan ympäristölupa-asian. Kärsämäen kunnan alueella ympäristösuojeluviranomainen on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta. 1

2 Kiinteistöt ja sijainti Lujabetoni Oy tulevan betoniaseman ja betonielementtitehtaan sijainti on Kärsämäen kunnan asemakaava-alueella, osoitteessa Teollisuustie. Lujabetoni Oy on lunastanut kiinteistöt Kaarela , Arola , Leiviskälä , Koivisto II ja Lepola Suojelualueet, kaavoitus ja alueelle tehdyt selvitykset ja luvat Uudella toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Ppky Selänteen va. rakennustarkastaja on myöntänyt Lujabetoni Oy:lle toimenpideluvan olemassa olevaan halliin tehtäville nosturiradoille, nosto-oville sekä pesu-/saostusaltaille. Toiminta sijoittuu Kärsämäen kunnan asemakaava-alueelle, joka on merkitty kaavaan Teollisuudenja varastorakennusten korttelialueeksi (osoite: Kajaanintie 80, Kärsämäki). Lähin vakituinen asutus sijaitsee suunnitellulta betoniasemalta mitattuna noin 230 metrin etäisyydellä A-1 alueella etelässä maantien Kajaanintien nro 28 takana sekä noin 600 metrin etäisyydellä luoteessa. Kaava-alueen kortteleiden 208, 209, 212 ja 214 välissä on puistoaluekaistat, merkinnällä VL, lähivirkistysalue. Asemakaavan Kaaritie nimisen katualueen rajat poikkeavat jossain määrin vastaavista kiinteistörajoista. Kärsämäen kunnan hallitus on päätöksellään antanut luvan käyttää kyseisiä VL- alueita varastoalueina, siten että kyseisille alueille ei tehdä pysyviä rakenteita. Alueelle on sähkölinja ilmajohtona. Sähköyhtiö Elenia on tehnyt suunnitelman ja kustannusarvioin sähkölinjan siirtämisestä alueelta. Siirrosta sovitaan myöhemmin tarpeen mukaan. Alue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. Lähin I- luokan pohjaesialue on Kanaperä- Porkkala. Lähialueella ei ole suojelukohteita tai muita erityisen häiriintyviä kohteita. Toiminnanharjoittajalla on käytössä sertifioitu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä, joka auditoitu toukokuussa Lujabetoni Oy:n toiminnan vastuuvakuutus on Fennia Oy:ssa, vakuutuksen maksimikorvaus euroa. Kuullut naapurikiinteistöt RN:o 35:96 RN:o 35:70 RN:o 35:99 RN:o 35:74 RN:o 117:7 RN:o 10:22 RN:o 37:350 RN:o 35:52 RN:o 9901:2 Teollisuustie Kaukolämpö Sahala Saparo Suo Kuusikallio Teollisuuspuisto Linkki Kaaritie TM2 Toiminnan kuvaus, laitteistot Betoniaseman suunniteltu betonituotanto on ensivaiheessa enimmillään noin m 3 vuodessa ja toiminnanvakiinnuttua maksimissaan noin m 3 vuodessa. Polttoöljyä käytetään arviolta noin l/vuosi ja se varastoidaan lämmitinkontin sisään rakennetussa säiliössä tai viereisessä polttoöljykontissa. 2

3 Käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet sekä muut tuotannossa valmistuvat tuotteet Käytettävä raaka-aine/tuote Arvioitu vähimmäis- Arvioitu maksimituotanto/-kulutus tuotanto/-kulutus Elementti- ja betonituotteet m m 2 Betonituotanto m m 3 Päivittäinen betonimäärä m 3 Toiminta-alueella tuotava kiviaines Sementti Notkistin aine Huokostin aine Pakkasbetonin lisäaine tn/a tn/a 100 tn/a 2000 kg/a 15 tn/a Polttoöljy l/a l/a Teräs- ja muovikuidut 5-50 tn/a Vesi 5970 m 3 /a 7920 m 3 /a Energia (sähkö) 200 MWh/a 274 MWh/a Vedenhankinta ja prosessiveden kierrätys Nykyinen teollisuushalli on liitetty kunnalliseen vesijohtoon ja viemäriin. Betoniaseman vesi otetaan kunnallisesta vesijohtoverkosta. Autojen kuljetussäiliöiden ja betonimyllyn pesuvedet käsitellään suljetuissa kierrätysjärjestelmässä, jota varten rakennetaan 4 osainen altaikko teollisuushallin sisälle. Altaikon selkeytetty vesi kierrätetään pesujärjestelmässä ja prosessissa. Tavoitteena on suljettu kierto. Nopeasti laskeutuva runkoaines nostetaan luiskatusta 1- altaasta kauhakuormaajalla betonilaatalle kuivumaan. Altaiden 2, 3 ja 4 pohjalle laskeutuva hienojakoinen kiviaines ka sementtiliete kuivatetaan ja kierrätetään maanrakennuskäyttöön siltä osin, kun se kovettuu kiviainesta vastaavaksi. Ylijäänyt liete kuljetetaan asianmukaiselle vastaanottopaikalle. Mahdollinen altaikon selkeytynyt ylivuotovesi neutraloidaan ja toimitetaan kunnallisen viemäriverkostoon. Vastaavan tyyppisen altaikossa selkeytetyn veden laadusta on tehty tutkimus Lujabetonin Kuopion tehtaalla, jossa raportti liitteenä 1. Kuopion tehtaalla ei ole neutralointiyksikköä. Veden laadun merkittävin ominaisuus on korkea ph luku, minkä vuoksi neutralointiyksikkö tarvitaan. Puhtaat pintavedet ohjataan tontin pintakallistuksin ympäröiviin ojiin ja edelleen pääasiassa pohjoisen suunnassa oleviin kokoojaojiin. Vieriverkkoon lasketaan sosiaalitilojen jätevedet nykyisistä viemäröintipisteitä nykyisiä viemärireittejä pitkin. Vesimääräksi on arvioitu noin 20 työntekijän viemärivedet 2 m3 vuorokaudessa. Laitoksen toiminta-aika Tehtaan pääsääntöinen toiminta-aika on arkisin kello , poikkeuksellisesti toimintaa voi olla ympärivuorokauden. Viikonloppuisin ja ympärivuorokauden tapahtuva toiminta on silloin, kun asiakkailla on kohteita ja betonointeja, jotka on tehtävä keskeytymättömässä työjaksossa. 3

4 Tiedot liikenteestä Liittymät tontilla Kaarela säilyvät nykyisellään, kaksi liittymää teollisuushallin itäpuolelta Teollisuustielle ja yksi liittymä alueen länsiosasta teollisuustielle. Näiden kahden liittymän osalta liikenteen on arvioitu jakautuvan 65 % Kajaanintien kautta eli kiinteistön itäpäässä olevan liittymän kautta. Tätä liittymää käyttävät kiviaineksia tuovat ajoneuvot (kun betoniasema käytössä) ja osa betoni ja elementtejä kuljettavista autoista. Kiinteistön luoteiskulmassa olevan liittymän liikenteeksi on arvioitu 35 % kokonaisliikenteestä, joka muodostuu lopuista betonia ja elementtejä kuljettavista autoista. Henkilökunnan henkilöautoja ei ole huomioitu em. prosenttiluvuissa. Alue on aidattu ja liittymien kohdalla on portit. Kaaritien sisäpuolelle suunnitellulle varastoalueelle rakennetaan liittymä itäpään puolelta. Tontin liikennejärjestelyt toteutetaan niin, että turha kaluston siirtäminen tontilla minimoituu. Tontin riittävä koko mahdollistaa tämän hyvin. tehtaan normaalin toiminnan aiheuttama betoniautojen ja kiviainesten tuovien autojen liikennemäärä on pääosin ajoneuvokäyntiä vuorokaudessa ja elementtikuljetusten osalta ajoneuvokäyntiä. Lisäksi liikennettä syntyy henkilökunnan autoista, joita varten on paikoitusalue teollisuushallin eteläpuolella. Tiedot varastointialueesta Lupahakemuksen täydennyksen liitteessä kolme on esitetty varastoalueen alusta maarakenne, jollaista on käytetty Lujabetonin Oulun tehtaalla. Vastaavaa rakennetta on käytetty muillakin Lujabetonin tehtailla varastokenttien rakenteena. Päällysteenä asfaltin sijaan voi olla murske. Päällysteenä voi olla asfaltin sijaista murske. Koska Kärsämäellä ei ole vielä tehty maaperätutkimuksia suunniteltujen kenttien alueella, voi rakenne joissain määrin muuttua tarkemman suunnittelun kuluessa. Tiedot toiminnan päästöistä Melu ja tärinä Hakemuksessa on arvioitu että tehtaan ja sen oheistoimintojen kuten kiviainestenkuljetuksen aiheuttama ympäristömelu on teollisuusalueelle tavanomainen ja melutasojen arvioidaan alittavan yleiset ohjearvot. Betoniaseman sideainesiilojen täytössä syntyy pölyä, jonka syntyä on tarkoitus ehkäistä tekstiilisuodattimilla. Betonisekoitin ja kuljettimet aiheuttavat ääntä ja tärinää, joka yleisen kokemuksen mukaan on niin vähäistä, ettei melua voida mittauksin havaita taustamelusta. Elementtien valut suoritetaan pääasiassa itsetiivistyvillä massoilla, minkä vuoksi tärinää ei valuissa synny. Vähäistä ja hetkellistä melua syntyy kiviaineksen ja sementin siirtymisen tehostamisessa käytettyjen täryjen, eli vibrojen käynnistä. Lisäksi joissain tuotteissa tilanteissa käytetään perinteistä betonia, jolloin sen tiivistämisestä täryttämällä eli vibraamalla voi syntyä vähäistä melua. Kiviainekuljetusten purkuvaiheessa vastaanottotaskuun syntyy hetkellisesti kovempaa melua, joka kantautuu hieman muuta melua kauemmaksi ympäristöön. Päästöt ilmaan Betoniaseman sideainesiilojen täytössä syntyy pölyä, jonka syntyä on tarkoitus ehkäistä tekstiilisuodattimilla. Suodattimet tarkistetaan käyttöohjeen mukaisesti ja tarkastusmerkintä dokumentoidaan käyttö- ja huoltojärjestelmään. Kaaritein sisäpuolisia varastoalueita ei asfaltoida vaan murskepintaisia. pölyämistä ehkäistään tarpeen mukaan kastelemalle. 4

5 Toiminnan öljyn käytöstä aiheutuvat päästöt on arvioitu vuoden 2015 perusteella; hiilidioksidia 29,79 t, rikkidioksidia 0,0188 t, typen oksideja 0,0254 t ja hiukkasia 0,007 t. Syntyvät jätteet Altaikosta syntyy ylijäämäbetonin kiviainesta noin 2000 m 3 vuodessa ja toiminnassa syntyy ylijäämäbetonikappaleita noin 2000 m 3 vuodessa. Ylijäämäbetonikappaleet varastoidaan varastokentille ja murskataan 1 2 kertaa vuodessa. Kiviainesten ja betonimurske käytetään omien varastointikenttien rakennekerroksissa. Muilla Lujabetonin tehtailla tehtyjen ylijäämäkiviaineksien ja betonimurskeen laatututkimusten, eivät haitta-ainepitoisuudet ylitä valtioneuvoston asetuksen 403/2009 raja-arvoja, eikä materiaalien käyttämisellä maarakentamisessa ole siten ollut estettä. Täydennyksen liitteessä 4 on esitetty betonimurskeen laadunvalvontaraportti Lujabetonin Siilinjärven ja Kuopion Tehtailta. Betonielementtien valmistuksessa käytetään vaneria ja normaalia puutavaraa elementtien laitamuottien rakentamisessa. Nämä käytetään mahdollisimman monta kerta uudestaan, jonka jälkeen ne varastoidaan tehtaan varastoalueelle erilliseen kasaan. Kasa murskataan ja haketetaan noin 1-2 vuoden välein, syntyvä jäte myydään polttoaineeksi tai käytetään itse tontille tulevassa hakevoimalassa. Sekajäte sosiaalitiloissa arvioidusti noin 7 m 3 /vuosi, toimitetaan yleiseen jätteen kierrätykseen taikka hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi muuten. Loisteputket, jäteöljyt ja muuten mahdolliset ongelmajätteet varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan erityisjätteenkäsittelyyn. Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön Kärsämäen betonitehtaan meluarviointia varten on käytössä ollut Lujabetoni Oy:n Turveradantien betoniaseman mittausraportti 2009 ja 2010 (Rambol Finland Oy). Tehdyn arvion perusteella betoniaseman aiheuttamalle meluvyöhykkeelle ei sijoitu häiriintyviä kohteita. Lähimmät asuinkohteet sijoittuvat tehtaan eteläpuolella noin 230 metrin etäisyydellä, jossa äänentaso voi siis olla 45 db. Todelliset melutasot ovat todennäköisesti vielä pienemmät johtuen muista vaimennustekijöistä, kuten maaperä, topografia ja peitteisyys. Aseman tuottama raskaan aiheuttama liikennemelu vaihtelee yleisesti autoa päivässä ( ajoa kun edestakainen liikenne huomioidaan). Liikennereitin varrella ei ole häiriintyviä kohteita. Hakijan käsityksen mukaan teollisuuslaitoksena ja teollisuuskaava- alueella sijaitsevana laitoksena laitoksen tehtaan melutaso on kokonaisuutena vähäinen ja alittaa yleiset ohjearvot. Toiminnasta ei tule päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Sadeveden huuhtomista varastoiduista betonielementeistä ei pääse haitallisia aineita maaperään. Arvio toiminnasta toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä Valmisbetonituotannon ympäristöriskit ovat vähäiset. Tehtaalla ei käytetä myrkyllisiä aineita. Käytettävät kemikaalit säilytetään suojatuissa tiloissa. Tulevan betoniaseman lämmitysprosessit käyttävät polttoöljyä. Öljysäiliöt rakennetaan betonitehtaissa energiakonttien sisällä, joten niiden vaurioriskit ovat vähäiset. Tehtaalle laaditaan kattava ohjeistus hätätilanteisiin reagoinnista Lujabetonin ympäristö- ja toimintajärjestelmän mukaisesti. Tehtaan tehdaspäällikkö toimii vastuuhenkilönä toiminta-, kunnossapito-, ja turvallisuusjärjestelmien noudattamisessa sekä toimeenpanijana. 5

6 Tiedot toiminnan tarkkailusta Betoniaseman tarkkailu järjestetään Lujabetonin toiminta- ja laatujärjestelmän mukaisesti. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä Betoniaseman tekninen ratkaisu vastaa betoniteollisuuden uusinta tekniikkaa. Betonitehtaat eivät ole ns. IPPC- laitoksia, eikä niillä ole laadittu BREF- dokumentteja. Hakemuksen käsittely Vireille tulo Hakemus on laitettu vireille Kärsämäen kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle, jona toimii Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta. Hakemuksen täydennys Ympäristötarkastaja on pyytänyt Lujabetonin Oy:n ympäristölupahakemukseen täydennystä päivätyllä täydennyskehotuksella. Lujabetoni Oy on toimittanut täydennyksen ympäristölupahakemukseen Lujabetoni Oy on toimittanut 5000 pankkitakauksen vakuudeksi ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Nähtävilläolo ja kuuleminen Hakemuksesta on kuulutettu Kärsämäen kunnan PpKy Selänteen ilmoitustaululla , jolloin asiakirjat on pidetty nähtävillä Kärsämäen kunnan teknisentoimiston käytävä pöydällä. Kuuleminen julkaistu Selänne lehdessä Lähinaapureille sekä lähimmille häiriintyville kohteille on lähetetty erikseen tieto hakemuksesta. Muistutukset Teollisuustien 2, 6 ja 8 asukkaat Juha Vierimaa, Vuokko Vierimaa, Timo Huovila, Tuula Huovila, Kauko Ojalehto ja Maija Ojalehto ovat allekirjoittaneet ja jättäneet muistutuksen Lujabetoni Oy:n ympäristölupahakemuksesta: Tehtaan kiviainekuljetus sekä valmiiden tuotteiden kuljetus ohjattaisiin tehtaalle Kokkola- Kajaanitien tien liittymän kautta kuljetusten aiheuttaman ympäristömelun ja kasvavan liikennemäärän vuoksi. Omakotiasutuksemme sijaitsee Teollisuustien alkupäässä ja kärsii jo nyt kasvaneesta teollisuusalueen liikenteestä ja liikenteen melusta varsinkin talviaikaan puutteellisen aurauksen vuoksi. Lausunnot Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Kärsämäen Vesihuolto Oy:ta, Ppky Selänteen ympäristöterveysvalvonnalta ja Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta sillä suunniteltu toiminta sijoittuu asemakaava-alueelle. Ppky Selänteen ympäristöterveysvalvonnan lausunto Lujabetoni Oy:n ympäristölupahakemukseen ( ): Ramboll Finland Oy on tehnyt meluarvioinnin Kärsämäen betonitehtaalle, käyttäen Lujabetoni Oy:n Espoon Turveradantien betoniaseman mittausraportteja. Meluarvioinnissa on arvioitu betoniaseman keskiäänitason olevan 45 db lähimmällä 6

7 vakituisesti asutulla kiinteistöllä, joka alittaa VnP 993/1992 mukaisen päiväohjearvon (klo 7-22) 55 db, samoin yöohjearvon (klo 22-7) 50 db. Tehdystä meluarvioinnista ei käy ilmi onko Espoon betoniaseman toiminta verrattavissa Kärsämäen betonitehtaaseen / betoniasemaan. Näin ollen ko. meluarvioinnin todistusarvo jää epäselväksi. Lupahakemuksessa ilmoitetaan kiviaineskuljetusten purkuvaiheessa syntyvän hetkellistä kovempaa melua, joten kiviaineskuljetusten purkua ei tulisi ajoittaa yöaikaan (klo 22-7), koska tällöin VnP 993/ huomioiden yöohjearvo saattaa ylittyä lähimmällä asumiseen käytetyllä alueella. Perusteet: Terveydensuojelulain 2 :n mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Kärsämäen Vesihuolto Oy:n lausunto Lujabetoni Oy:n ympäristölupahakemuksesta ( ): Kiinteistön, johon betonitehdas sijoittuu, tonttivesijohdot on rakennettu putkella M75(säiliöön menevä vesijohto) ja M63. Betoniaseman talousveden hetkellinen vedenotto ei saa olla niin suuri, että se aiheuttaa vesijohtoverkostossa painevaihteluita. Lujabetoni Oy:n ilmoittama maksimivirtaama 10 l/s on niin suuri, ettei ko. vesimäärää ole mahdollista ottaa suoraan vesijohtoverkostosta. Betoniasemalle vesi tulee ottaa kulutusta tasaavan säiliön kautta. Kärsämäen Vesihuolto Oy:n verkostopaine ei ole riittävä betoniasemalle (painevaatimus 5 bar). Betoniaseman tulee järjestää talousvedelle paineenkorotus. Maksimivirtaama, mikä vesijohtoverkostosta on mahdollista ottaa, tullaan esittämään teollisuusvesisopimuksessa. Ympäristölupahakemuksessa ei ole esitetty viemäriverkostoon johdettavan jätevesimäärän osalta maksimivirtaamaa. Jätevesien johtaminen ei saa aiheuttaa haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Pesuvedet, jotka johdetaan viemäriin, tulee johtaa selkeytyksen, neutraloinnin sekä öljyn- ja hiekanerottimien kautta viemäriverkostoon. Erottimien mitoitukset tulee suorittaa suurimman mahdollisen läpivirtaavan vesimäärän mukaan huomioiden öljypitoisten ainesten tiheys ja erottimen viipymäaika. Öljynerottimen etupuolelle on asennettava hiekan- ja lietteenerotin ja öljynerottimen jälkeen sulku/-näytteenottokaivo. Vesi- ja viemäröintijärjestelmästä tulee toimittaa suunnitelmat Kärsämäen Vesihuolto Oy:lle etukäteen hyväksyttäväksi. Kärsämäen Vesihuolto Oy tulee tekemään toimijan kanssa ennen jätevesien johtamista teollisuusjätevesisopimuksen, jossa määritetään vastaanotettavan jäteveden määrälle ja laadulle raja-arvot, kielletyt aineet sekä esitetään tarkkailuohjelma. Betonitehtaalta jätevesiviemäriin toimitettavan jäteveden on täytettävä vesilaitosyhdistyksen teollisuusjätevesioppaan mukaiset vaatimukset. Vahingoista ja muista poikkeavista tilanteista, joilla voi olla vaikutusta vesijohtoverkoston, jätevedenpuhdistamon tai viemäriverkoston toimintaan on ilmoitettava välittömästi Kärsämäen Vesihuolto Oy:lle. 7

8 Hakijan vastine Kärsämäen Kunnanhallituksen kannanotto Lujabetoni Oy:n ympäristölupahakemuksesta Lujabetonin ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminta vaikuttaa asianmukaiselta ja ympäristölupaehdot täyttävältä. Tuotantotoiminnan käynnistämisen kannalta on tärkeää, että Lujabetoni Oy saa tuotannon aloittamisluvan ennen kuin ympäristölupaa koskevan päätös on saanut lainvoiman. Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Lujabetoni Oy:n ympäristölupahakemuksesta rakentaa betoniasema ja elementtitehdas lupahakemuksessa esitetylle alueelle Kärsämäen teollisuusalueelle. Lujabetoni Oy jätti vastineen muistutuksiin ja lausuntoihin sähköpostilla. Vastine Kmk:n Vesihuolto Oy:n lausuntoon vesijohtoveden kulutuksen tasaus ja paine Lujabetonin mahdollisessa betoniaseman suunnittelussa otetaan huomioon sen tarvitsemat vesimäärät ja niiden kulutushuiput. Betoniaseman yhteyteen suunnitellaan kulutusta tasaava säiliö ja tarpeen vaatiessa myös paineenkorotus. Jätevesien määrä Mahdolliselta betoniasemalta ja elementtien pesupaikalta ei ole nyt suunniteltu olevan kunnalliseen viemäriin johdettavia jätevesiä lainkaan vaan kyseiset pesuvedet on tarkoitus käyttää prosessivetenä betonin valmistuksessa. (Tällä hetkellä Hpj: n betoniaseman tarvitseman veden määrästä tulee noin % pesuvesistä, joiden osuus voisi olla monikertainen). Jos jostain syystä pesuvesistä jouduttaisiin johtamaan kunnan viemäriverkostoon, johdettaisiin ne selkeytysaltaiden ja neutralointiyksiköinen kautta eikä ne sisällä öljyä eikä hiekka. Nyt suunnitellut jätevedet ovat sos. tilojen normaaleja jätevesiä. Vastine Teollisuustien 2, 6 ja 8 asukkaiden muistutuksiin Tavaraliikenne Lujabetonin Kmk. :n tehtaalle Tehtaan tarvitsemat kiviaineskuljetukset on suunniteltu kuljetettavaksi pääosin Kajaanintien kautta. Valmiiden tuotteiden kuljetus olisi osittain Teollisuustieltä 4- tielle, mutta tältä osin materiaalivirrat ovat pienemmät kuin Incabin aikana. Julkiset opasteet asennetaan siten, että sekä henkilö-, että tavaraliikenteen opasteet ovat Kokkola- Kajaanitiellä. Tarkastus Ympäristötarkastaja Heikki Estola kävi Kärsämäen teollisuusalueella Asian ratkaisu Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta myöntää Lujabetoni Oy:lle ympäristöluvan kiinteälle betoniasemalle ja betonielementtitehtaalle sekä ylijäämäbetonin hyödyntämiselle varastointialueelle Kärsämäen kunnan asemakaava-alueelle, hakemuksessa osoitetuille kiinteistöille. Toiminnassa on noudatettava lupaehtoja. Lupa toiminnan aloittamiseen ennen tämän lupapäätöksen lainvoimaisuutta myönnetään. Hakija on asettanut hyväksyttävän 5000 vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. 8

9 Perustelut Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. Lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä täytäntöönpanon lupapäätöstä suppeammaksi sekä määrätä täytäntöönpanon aloitusajankohdasta. Lisäksi ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta sijoitetaan olemassa olevaan tuotantotilaan, jonka vuoksi toiminasta ei aiheudu sellaisia muutoksia ympäristöön, joita ei voitaisi palauttaa ennalleen. Lupa voidaan myöntää lupahakemuksen mukaisesti tässä luvassa annetuin määräyksin. Ympäristölupapäätöstä harkittaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 42 :ssä tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset, Kärsämäen Vesihuolto Oy:n, Ppky Selänteen ympäristöterveysvalvonnan, ja Kärsämäen kunnan hallituksen kannanotto sekä lupahakemuksesta jätetty muistutus. Lupamääräyksillä vähennetään toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kun otetaan huomioon alueen nykyinen käyttö, laitoksen toiminnan laatu ja kesto sekä sijaintipaikka, siitä saadut selvitykset sekä annetut lupamääräykset, voidaan katsoa, että toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, eikä toiminnasta aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Vastaukset yksilöityihin vastauksiin ja lausuntoihin Ympäristölupahakemuksesta jätettiin yksi muistutus Teollisuustien asukkailta. Muistutuksessa esitetään että Lujabetoni Oy:n kiviainekuljetukset sekä valmiiden tuotteiden kuljetus ohjailtaisiin tehtaalle Kokkola- Kajaanintien tien liittymän kautta. Kärsämäen kunnan asemakaavassa teollisuuden- ja varastorakennusten korttelialueeksi merkitylle alueelle johtaa kaksi liittymää valtatie neljän liittymä teollisuustielle ja Kokkola- Kajaanintien liittymä. Teollisuustie on Kärsämäen kunnan hallinnoima teollisuusalueelle johtava yleinen tie, jonka käyttöä ei voida ympäristösuojelulain nojalla antamilla määräyksillä rajata tai estää. Hakija on vastineessaan ilmoittanut että kiviainestenkuljetukset on suunniteltu kuljetettavaksi pääosin Kajaanintien kautta. Ppky Selänteen ympäristöterveysvalvonnan lausunnossa on kyseenalaistettu Lujabetoni Oy:n esittämän meluarvioinnin soveltuvuus Kärsämäen kunnan asemakaava-alueelle sijoittuvan toiminnan meluarviointiin. Meluarviointi perustuu Lujabetoni Oy:n Espoon Turveradantien betoniaseman melumittausraportteihin vuodelta 2009 ja Turveradantien Betoniaseman lähin häiriintyvä asutus sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä (lähde: Espoon kaupungin ympäristölautakunnan pöytäkirja 4, ), kun vastaavasti Kärsämäen suunnitellun betoniaseman lähin häiriintyvä kohde sijaitsee 230 metrin etäisyydellä. Molemmissa ympäristöluvallisissa toiminnoissa toiminta sijoittuu teollisuusalueelle, johon liikennöi arvion mukaan autoa päivässä. Kärsämäen tulevan tehtaan ja lähimmän häiriintyvän asutuksen välissä menee valtatie Kokkola- Kajaani, joten liikenteen aiheuttama melu ei ole alueelle poikkeuksellista eikä myöskään tehtaantoiminnanyhteisvaikutuksesta arvioida syntyvän naapurussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta. Lausunto on otettu huomioon lupamääräyksissä 1, 2, 3 4, 5 ja 6. Kärsämäen Vesihuolto Oy:n lausuntoon hakija on antanut vastineen, jossa esitetään toimenpiteet, joilla estetään haitalliset vaikutukset kunnallisen vesi- ja viemärilaitoksen toimintaan. Kärsämäen Vesihuolto Oy:n lausunto on otettu huomioon lupamääräyksillä 14 ja 16. 9

10 TOIMINNASSA ON NOUDATETTAVA SEURAAVIA LUPAEHTOJA: Toiminta-aika 1. Betoniasema ja elementtitehtaan toiminta on toteutettava hakemuksessa esitetyllä tavalla ja niin, ettei toiminnasta aiheudu haittaa ympäristölle eikä terveydelle. 2. Laitos saa toimia arkisin (ma - pe) klo välillä. Poikkeustapauksissa toimintaa voi olla tämän toiminta-ajan ulkopuolella ja siitä on ilmoitettava etukäteen Ppky Selänteen ympäristönsuojeluviranomaiselle. Normaalin toiminta-ajan ylittävää toimintaa saa olla enintään 20 kertaa vuodessa. Melu 3. Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. 4. Laitoksen laitteiden ja varusteiden kuntoa ja toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti. Laitokselle on nimettävä vastuuhenkilö, joka huolehtii/määrää tarvittavien huoltojen ja korjauksien suorittamisesta ja päästöihin vaikuttavien poikkeuksellisten tilanteiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. 5. Betoniaseman toiminnan ja tuotantoon liittyvän liikenteen aiheuttama melutaso tulee mitata lähimmissä häiriintyvissä kohteissa valvontaviranomaisen määräyksestä, mikäli toiminnasta aiheutuvasta melusta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 Ympäristömelun mittaaminen mukaisesti murskauslaitoksen ollessa normaalissa toiminnassa. 6. Melumittausraporttiin on merkittävä, mitkä työvaiheet olivat käynnissä mittausajanjaksolla. Lisäksi raporttiin on liitettävä kartta, josta käyvät ilmi mittauspisteet. Mittaustulokset ja -raportti on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta. Mikäli melutasojen ohjearvot ylittyvät, on toiminnanharjoittajan ilmoitettava asiasta välittömästi ympäristöviranomaiselle ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi laitosalueen rakenteellisia suojauksia lisäämällä. Tehdyn mittauksen perusteella voidaan antaa lisämääräyksiä melun vähentämistoimista ja uusintamittauksista. Päästöt ilmaan 7. Betoniaseman tekstiilisuodattimien toimivuutta on tarkkailtava aina siilojen täytön yhteydessä. Suodattimia on huollettava ja vaihdettava säännöllisesti. Häiriötilanteessa pölyämistä aiheuttava toiminta on keskeytettävä kunnes toimintahäiriö on korjattu. Suodattimien suodatustehokkuus on tarvittaessa tarkistettava mittauksin. 8. Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa ylittää ilman laatua koskevan valtioneuvoston päätöksen (480/96) mukaisia ohjearvoja. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä valitetaan ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä. 9. Pölyn joutumista ympäristöön on tarvittaessa estettävä kastelemalla taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista on estettävä. 10

11 10. Pölyävät aineet on varastoitava ja niitä on säilytettävä siten, että ne eivät pölyä eikä pölyä joudu ympäristöön. Kuljetukset, lastaaminen ja lastin purkaminen sekä alueiden kunnossapito on toteutettava siten, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää. Päästöt maaperään ja vesiin 11. Polttonesteet on säilytettävä tehdasvalmisteisissa lämpökonteissa, joiden on oltava nestetiiviitä, lukollisia ja paloviranomaisen hyväksymiä. Kontteihin sijoitettavat säiliöt on varustettava ylitäytönestimin. Voiteluöljyt ja muut kemikaalit on varastoitava lukittavissa, tiivispohjaisissa tiloissa. 12. Laitoksella on oltava saatavilla soveltuvaa imeytysainetta, esimerkiksi turvetta tai imeytysmattoja. Tämän yhteydessä on huomattava, että käytetty imeytysaine on vaarallista jätettä, joka on toimitettava luvan omaavalle vastaanottajalle. Mahdolliset maahan joutuneet öljy- tai voiteluainepäästöt on puhdistettava viivytyksettä. Mahdollisesta öljyonnettomuudesta on ilmoitettava Jokilaaksojen pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. 13. Tehdasalueen ja varastointialueen valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti siten, etteivät ne aiheuta pintavesien pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella. Toiminnasta ei saa päästä vesistöön jätevesiä, jotka aiheuttavat vesistön pilaantumista tai roskaantumista. Jätteiden ja jätevesien käsittely 14. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa betonin pesuvesien käsittelystä tarkempia määräyksiä, mikäli nykyjärjestelmästä aiheutuu haittaa kunnallisen viemärilaitoksen toiminnalle tai havaitaan pohjaveden tai maaperän pilaantumisesta. 15. Toiminnassa muodostuvat jätteet on varastoitava kullekin jätteelle soveltuvissa asianmukaisissa keräysastioissa ja toimitettava säännöllisesti ympäristöluvan omaavalle vastaanottajalle. 16. Viemäröintijärjestelmästä tulee toimittaa suunnitelmat etukäteen viranomaisille ja Kärsämäen Vesihuolto Oy:lle. Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 17. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet ja mahdolliset jätteet on varastoitava ja käsiteltävä kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai naapureille. 18. Laitoksen tuotannossa syntyvää betonijätettä voidaan varastoida ja murskata lupahakemuksen liitteessä 2 esitetyillä paikoilla. Murskausta voidaan suorittaa neljä kertaa vuodessa toiminta-ajoilla maanantaista perjantaihin :00 aikana. 19. Laitoksen tuotannossa syntyvää betonijätettä voidaan hyödyntää varastointialueiden rakenteissa kantavana kerroksena. Varastointialueiden rakentaminen tulee edetä järjestelmällisesti, niin ettei ympäristölle ja lähiasutukselle aiheudu kohtuutonta haittaa. Betonijätteen laadun tulee olla valtioneuvoston asetuksen 403/2009 mukainen, jotta betoni voidaan sijoittaa rakenteeseen. Tarvittaessa betonin laatu tulee varmistaa asetuksessa määrätyin laadunvalvontamenetelmin. Varastointialueet tulee peittää tai päällystää mahdollisimman pian betonijätteen sijoittamisen jälkeen. 20. Varastointialueiden maaperätutkimusten valmistuttua tulee lopullinen selvitys rakenteista toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle. 11

12 21. Varastointi alueen ympäristön siisteydestä on huolehdittava, eikä aluetta saa käyttää siten että lähinaapurit kärsivät haittaa roskaantumisesta tai pölyyntymisestä. Kirjanpito ja raportointi 22. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta on toimitettava lupaa valvovalle ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpidon tulee sisältää: - toiminta-ajat (myös betonin murskausajat) - käytettävät raaka-aine määrät - valmis betonin- ja tuotteiden määrät - varastointialueiden rakenteissa hyödynnettävän ylijäämäbetonin vuotuinen määrä - vuoden aikana toiminnasta syntyvät jätteet, niiden määrä, laatu ja toimituspaikka - käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot - kunnalliseen viemäriverkostoon laskettujen jätevesien määrä ja laatu - tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet - tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toimenpiteistä Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. 23. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välittömästi ympäristö- ja rakennusvalvontaan Sekä Kärsämäen Vesihuolto Oy:lle ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. 24. Hakijan tulee järjestää valvontaviranomaisen kanssa katselmus alueella lopetuksen yhteydessä. Toimintaan liittyvä kalusto ja polttoainekontit tulee poistaa alueelta välittömästi toiminnan päätyttyä. 25. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 26. Luvansaajan on nimettävä betoniaseman ja betonielementtitehtaan ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lupaehtojen perustelut Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun torjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon mm. toiminnan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyväistä rasitusta esimerkiksi melun tai pölyn muodossa. Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Toiminta-ajoissa on huomioitu 12

13 hakijan esittämät toiminta-ajat. Melun leviämisen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä toiminnan ja varastokasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä meluntorjuntatoimenpiteistä. Lupaharkinnassa on otettu huomioon lupahakemuksen liitteen 7 meluarviointi, joka perustuu Lujabetoni Oy:n Espoon Turveradantien betoniaseman melumittausraportteihin vuodelta 2009 ja Normaalin toiminta-ajan ylityksiä sallitaan 20 kertaa vuodessa. Hakija on perustellut poikkeamia toiminta-ajoissa asiakkaiden vaatimien betonikuljetusten ja haastavien työkohteiden vuoksi. Ylitysten määrä on rajoitettu lähiasukkaille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen välttämiseksi. Lähin tällainen kohden on yli 200 metrin päässä tulevasta betoniasemasta. (lupamääräykset 1, 3, 4, 5,18 ja 21) Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suojaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/92). (lupamääräys 3) Määräys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi, jos se luvan ehtojen valvomisen ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamisen kannalta on tarpeen. (lupamääräykset 5 ja 6) Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että kiviainesten käsittelystä, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumisesta. Pölylle on asetettu raja-arvo ilman laatua koskevan valtioneuvoston päätöksen (480/96) mukaisesti. Pölyä ja sen leviämistä voidaan vähentää erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvassa tarpeelliset määräykset. Mittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimiseksi, mikäli siihen ilmenee erityistä tarvetta. (lupamääräykset 7-10) Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määräyksiä alueella varastoitavista polttoaineista, niiden käsittelystä ja huollosta, valumavesien johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumisesta. (lupamääräykset 11-13) Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Raportointia koskevalla lupamääräyksellä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 22) Toiminnan poikkeustilanteista on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaisille, jotta ne voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Häiriö- ja poikkeustilanteita voivat olla mm. vahinko- ja onnettomuustilanteet, esim. tulipalot tai tuotantohäiriöt, joista syntyy laadultaan tai määrältään epätavallisia päästöjä tai jätteitä. Näistä tilanteista tiedottaminen edesauttaa viranomaisia arvioimaan mahdollisia ympäristövaikutuksia ja toimenpiteitä. Häiriötilanteet, niiden syyt ja vaikutukset tulee kirjata muistiin myös raportointia ajatellen. (lupamääräys 23) Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esitettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 24) Ympäristönsuojelulain 4 :n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan ja ympäristön kannalta 13

14 paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toiminnanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 25) Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitoksen asianmukainen hoito ja kunnossapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta koskeva ympäristölainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (lupamääräys 26) Päätöksen voimassaolo Tämä päätös myönnetään voimassa toistaiseksi. Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä uusi hakemus kunnan ympäristölupaviranomaiselle mennessä. Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaa, jos toiminta muuttuu tai on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut määräykset eivät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista tai vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden merkittävää vähentymistä tai muuta näihin verrattavaa edun loukkausta, tai jos se on tarpeen toiminnan tarkkailemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huomataan että vahingolliset ympäristövaikutukset saadaan estettyä väljemminkin ehdoin (YSL 4,42,43,46,55,58 ) Luvan voimassaolon ja tarkistamisen perustelut Lupaehtojen tarkistamismahdollisuus on tarpeen, koska lupapäätöksessä ei voida ennakoida kaikkia toimintaan liittyviä tapahtumia, eikä siten voida kattavasti asettaa ehtoja toiminnalle. Lupamääräystä tarkistamista koskevan määräyksen perusteella lupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana ilman että on tarpeen määrätä tiettyä aikaa, johon mennessä on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi, jos sitä pidetään ilmeisen tarpeettomana. (YSL 55 ) Asetuksen noudattaminen Ympäristönsuojelulain 56 mukaisesti toiminnanharjoittajan tulee noudattaa mahdollisella asetuksella myöhemmin annettavia, tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä. Päätöksen täytäntöönpano Lupa aloittaa toiminta annetaan ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Antopäivä on Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-5, 7-8, 28, 31, 35-38, 41-43, 46-47, 52-58, 62, 76, 81, 86, 96-97, 100, 101 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16-19, 23, 30 ja 37 Jätelaki (646/2011) 5-6, 8, 13, 15-17, 20, 29 ja Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 10 ja 20 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 2 Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista (VNp 480/1996) 2 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallituksen hyväksymä ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa Vesilaki (587/2011) 5 luku 7 14

15 Päätöksestä tiedottaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on Päätöksen katsotaan tulevan asianomaisten tietoon antamispäivänä. Päätös lähetetään hakijalle, Kärsämäen Vesihuolto Oy:lle, Kärsämäen kunnan tekniselle toimelle, Jokilaaksojen pelastuslaitokselle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskukselle. Tiedoksianto julkaistaan Selänne lehdessä. Hakemusvaiheessa kuulluille lähetään päätöksen antamisesta tiedoksiannot. Maksu Tämän päätöksen käsittelystä peritään Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 2014 mukaisesti Maksun erittely: Taksan kohdan 3 mukainen käsittelymaksu 2750 Taksan kohdan 4 mukainen lehti- ilmoituksista johtuvat lisämaksut 240 Yhteensä: 2990 Muutoksenhaku Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeuden ja muutoksenhaun osalta noudatetaan, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitusoikeus on sillä, jonka etua ja oikeutta lupa koskee sekä ELY- keskukselle ja hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. Valitusosoitus on päätöksen lopussa. Luvan valmistelija ja esittelijä Ympäristötarkastaja Heikki Estola 15

16 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Valituksen toimittaminen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölupaviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs postiosoite: PL 204, Vaasa puhelin: faksi: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 16

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. 1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 12/10/1 Dnro ISAVI/58/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 57/2011/1 Dnro ISAVI/4/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 ASIA Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 1 ASIA Kostonjärven säännöstelyn ylärajan väliaikainen ylittäminen, Taivalkoski LUVAN HAKIJA PVO-VESIVOIMA Oy Virkkulantie

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen.

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen. PÄÄTÖS Nro 25/05/1 Dnro ISY-2005-Y-5 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2005 HAKIJA Pärekoski Kaarteenmäki yksityisen tien tiekunta ASIA Vuorisjoen sillan rakentaminen, Vieremä. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 32/10/1 Dnro ISAVI/154/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2010 HAKIJA ASIA Metsäsairila Oy Porrassalmenkatu 1A 50100 Mikkeli Ympäristönsuojelulain 61

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot