t (2) KUTSU 8.t2.20t0 INVATJDIUTTON JiSEIWHDISTYKSIIIE PuhccnJohfqf lcn JdrJcst6p6iv6t O.1.20ll

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "t (2) KUTSU 8.t2.20t0 INVATJDIUTTON JiSEIWHDISTYKSIIIE PuhccnJohfqf lcn JdrJcst6p6iv6t 29 --3O.1.20ll"

Transkriptio

1 gtl tnvat-tdl LIITIO KUTSU 8.t2.20t0 t (2) INVATJDIUTTON JiSEIWHDISTYKSIIIE PuhccnJohfqf lcn JdrJcst6p6iv6t O.1.20ll Invof idi li itto kutsuu yhdistyksennc wosih:s, 2Ol l volitun puheen- JohtoJon toi vor"oprhcc4lohtqfon Jdrjestdptiiville fkoolisten kylpyliiiin, Ikqolisiin l.a0tl. Oso ite Hiimyltintie 2, f koqlinen. f lmoiftoufuminentopohtuu poloutfomollo oheinen vohvistuslomoke Involldlliiton keskusfolmistoon I menncssdl66dr6ojon jdlkeen E[ voldo oftoo ilmoitloutunisio vostoon. Hotelli forvitsee mojoitusliston hyvissii ojoin. Polouttokoo lonoke poloutuskuoresso ny6's siind topouksesso, ettd yhdistyksenne edustqjo ei osollistu Jiirjesftipciiville. Ilmoiftoutuneet soovot vohvistuskirjeen jo tietoo kciyfiinnon jiirjestelyistti my6hemmin. Tyiipojot Osollistuminen jo nojoitus Avusfojct Sunnuntoioomun tydpcjon voi volito oncn kiinnostuksen mukoon. Osollistujon tulee ilmoitfoo vohvistuslomokkeesso koksi hiintti kiinnosfovoo tyitpojoo. Jokqinen sijoitetoan yhteen ryhmciiin. Osollistuninen on puheenjohtojille mcksutonto. Involidiliitto kustontoo ydpymisen yhdistyksen edustojolle kohden hengen huoneesso jo torjooo ohjelmosso moinitut oteriot. Olemme voronneet mojoituksen voin yhdistyksen puheenjohtojille toi hiinen ollessqon estynyt yhdistyksen voropuheenjohtojolle. Mikiili puheenjohtojo on nyais liittohollituksen jiisen, yhdistyksell<i on voin yksi poikkc, kuten muillokin. Volitettovosti emme voi mcjoittoo puolisoito jo rnuito ulkopuolisio. Jiirjestiimme poikolle riitttiviin miiiiriin yleisovustcjio ilmoitetun ovuntorpeen mukoon. Henkil6kohtoisistovustojisto tulee sopio erikseen. invalidiliitlo ry / Invalidforbundet rf / Finnish association of people with physical disabilities l\4annerhermintie 107 / Mannerheimvagen 107, Fl Helsinki / Helsingtors, Finland ouh. / tel , faksi / telefax , wwwinvalidiliitto f

2 2 (2\ Motkqkulut Osollistujienotkokulut korvotoqn edullisinto notkustustopoo kdyttiien piiiisdiintttisesti julkisten kulkuneuvojen toksojen mukoisesti. Onon outon kdyftii korvotoon mikdli sen kityttd on vommon vuoksi vdlttiimdttinttl Omon outon kiiytt{iille korvotoon 20 snt/km. Kyydisstt olevisto sco 5 snt/km. Lentiien voi motkustoo kiiyttaen erikoissiiiistdlentojo' Invotoksikulut korvotcon, nikiili invotoksin ktlyttdninen on osallistujon vommqn qihedtomon hoiton vuoksi vdlttiitttdtdntii. Lentomotkoisto jo invotoksin k(iyttilmisestd on sovittovo motkosuunnitcl- 'mio'tehttlessti toimistosihteeni Torjo Lu(onovin kcnssc, puh' (09) Oio vhieyltti noopurivhdistvksien ouheeniohtqjiin kimppolqfi ien itirjestilmiseksi. Naiin sdiisfdmme yhdessd vorojomme. Lisiitietojo Jiirjestiiptiivien kiiytiinntinitiriestelyistii (motkot, mojoitus) sqof toinisfosihteeri Torjo Lukjonovilto piiivien sisiiltttdn liittyviin kysymyksiin vostoo cllekirjoittonuf. Topoornisiin f kcolisissol INVALIDfLIITTO ry Auli Tynkkynein koulutussuunnittelijo ouf i O4O TI LIITTEET ohjelmo vohvisfuslomqke polautuskuori

3 PUHEENJoHTA.ITEN ran.resrdparvar MEnnqqn ta aa t?)vttorssq ',1- t NvAttDrItlrIo Aikojo poikko:?9.-30j20ll Ikoqlisten kylpylii,lilqininkisqli, fkaolinen Osoflistujot: vuosiksi 2oll-?01? volitut fnvolidiliiton jiisenyhdistysten puheenjohtqiot toi voropuheenjohtojot Tqvoite: Antoo evtiitii yhdistyken kehittaimiseen flmoittouiuminen: 3.1. mennessii vohvistuslomokkeellq Puheenjohtqjot: toimitusjohtojo Roimo Lindberg jo jtirjestiipiiiillikkii /l/torjo Pihnalo Louontoi flmoittoutuminen olkoo Lounos JARJESTOPftWEN AVAUS - puheenjohtcjo Pekko Tuominen, Involidiliitto ry AAIKSI KEHITTAA TOIAAINTAA? - jiirjestitpdiillikkii Morjo Pihnolo, Involidiliitto ry TULOKSIA YHDISTYSTOIAiINNAN KEHTTTAAISHANKKEE5TA - yhteis6pedogogi Jouni Hotfi, Humok jo koulutussuunnittelijo Auli Tynkkynen, f nvolidi liitto ry PONCCIi: KOKEAAUKSIA YHDISryKSEN KEHITTAA^ISEsTA Poneelin vetcijcind: Juhoni llerikollio, Kokemcien Seudun fnvolidit - pj. Jon Huopoinen. Riihimcien Seudun fnvolidit - pj. Irmo Huuskonen, Piekscimcien Seudun fnvolidit - pj. Esko Kondelin, Suomen Neurofibromqtoosiyhdistys - pj. Juhoni Kivipelto, Kurikqn Involidit - pj. Pirkko Kuuselo, ESPIN - Espoon Invclidit Kqhvitouko YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTAVAT JA VA5TUUT - KHT, Somuli Periilci, PricewoterhouseCoopers Oy KYSYMYKSIA JA VA5TAUKSIA

4 Ptiiviin lopetus Illollinen Sunnuntoi to.45 Aomioinen RyHilATyOSKENTELyA (volitse) 1. Involidiliitto tutuksi uusillc puheeqiohtojilb 2. Vinkkejd tiedotusvdlineiden konsso toimimiscen 3. Keinojovopooehfoisten honkkimiseen 4. Vinkkejd poikollisecn esfectt6m)rystydh6n 5. Kehitet66n hollitusty6skentely6 6. Vinkkcjd vqikutfonistoimintoqn 7. Sosiooliturvon lyhytoppim66rii 8. Utveclingsorbeteiif6reningen Touko TERVETSET RYHIAISTA ETTON NOPEAT Yhteis?y6 Lionsien konssq l(x)o kohtoomisto Uudistunut liifon jiisenrekisteri Ilmoito yhdistyksen topohtumisto- Kulttuuripdiv6t 2011 Huoneiden luovutus Lounos HWAA KOTIAAATKAAI

5 INVALIDILIITTO VA}MSTUS Pu heenjohtajlen JdrJestdp6lvlt lkaallsten kylpyld, lkaallnen llmoltm osalllstumlsesta Yhdistyksestamme osallistuu Jarjestdpaiville puheenjohtaja ( ), varapuheenjohtaja ( ) Yhdistyksemme edustaja ei osallistu Jdrjestdpdiville ( ) Osalllstuia Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin Sahkopostiosoite: Osallistumista koskevat tiedot Majoltus 2 hh Tarvitsen majoituksen ( ) En tarvitse majoilusta ( ) Majoilusta koskevia toivomuksia (allergiahuone tms.) (liitto ei kustanna yhden hengen huoneita. Majoitamme vain pdivien osallistujat) Matkasuunnltelmat Olen suunnitellui matkustavani koulutustilaisuuteen junalla tai linja-autolla ( ), omalla autolla ( ), toisen osanottajan kyydisse ( ), lentden'( ), invataksilla'( ) 'Sovitta\ etukateen toimistosihteeri Tarja Lukjanovin kanssa

6 INVALIDILIITTO VAHVISTUS Ruokavalio Noudatan erikoisruokavaliota' mita: Apwllineet Kaytan seuraavia apuvalineila sahkopyoratuolia ( ), pyoratuolia ( ), kyynatsauvoja ( ), muuta' mite Avun tarve Selviydyn itsenaisesti ( ) Tarvitsen toisen henkilon apua paikasta toiseen siirtymis ssa ( )' woteesta/vuote seen siirtymisesse ( ), woteessa keantymisessa - kertaa y6sse' peseytymisessa ( ), WGkaynneilla ( ), pukeutumisessa ( )' ruokailussa, mite apua tyoskentetyyn osallistumisessa esim' muistiinpanojen tekemisessa ( )' muut apua, mita Muuta huomioitavaa: W6PA.,AT Hatuan osallistua sunnuntaina tyiipajaa nro- (Tydpajojen teemat ldytyvat ohjelmasta) TAI nro LOMAKE PYYDETAAN PALAUTTAMMN OHEISELLA Kl RJEKUORELLA I NVALI DILIITON KESKUSTOIMISTOON 3.1'2011 MENNESSA. My6hemmin tulleita lomakkeita ei voida ottaa huomioon' Tiedustelut: Tarja Lukjanov tai Auli Tynkkynen' puh' (09)

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi SDFXFGXGDG Jäsenlehti OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY HUHTIKUU 1/2014 TÄSSÄ NUMEROSSA: Caritas on aidosti oululainen... sivu 7 Avustajakoirasta on paljon hyötyä... sivu 14 Osuuskaupassa omistetaan ja jaetaan

Lisätiedot

Luottamusmiesten määrä

Luottamusmiesten määrä Vaaliohjeet 20.2.2015 1(3) Luottamusmiesten määrä Kirkon luottamusmiessopimuksen (jäljempänä lmsopimus) mukaan Kirkon alat ry:llä on oikeus valita: yksi luottamusmies, jos seurakunnan palveluksessa on

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE!

AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE! HAEtut Uutiset 2015 1 AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE! Suomen HAE- yhdistys lähestyy teitä ajankohtaisilla uutisilla sekä kutsulla kevättapahtumaan. Kevättapahtuma SYDÄMELLISESTI TERVETULOA TAMPEREELLE (24.)

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE

OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE 1 / 10 OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE Alkuperäiset ohjeet Eila Uitto Päivitys Sari Mustajärvi 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kilpailujen hakeminen... 3 3. Järjestämismaksu...

Lisätiedot

Jäsentiedote 3 / Elokuu 2007

Jäsentiedote 3 / Elokuu 2007 Jäsentiedote 3 / Elokuu 2007 Aurinkoinen tervehdys kaikille! Tässä esittäytyy Tanja Takala, uusi omaisneuvoja Etelä- Pohjanmaan yhdistykseltä. Ammatiltani olen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöhön suuntautunut

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa yhdistysten vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Ryhmätyöt 1. Puheenjohtajan tärkein tehtäväon uuden puheenjohtajan löytäminen, jatkon varmistaminen,

Lisätiedot

Lunta tulvillaan, on raikas talvisää...

Lunta tulvillaan, on raikas talvisää... Jäsentiedote 4/ 2013 Pohjois-Savon Kylät ry:n 20 vuotisjuhlassa jaettiin ansiomerkkejä pitkään kylätoiminnassa mukana olleille toimijoille. Kuvassa vasemmalta Markku Pesonen, joka sai kultaisen ansiomerkin.

Lisätiedot

PARKINSON-TIEDOTE. Turun seudun Parkinson-yhdistys ry:n KEVÄTKOKOUS. keskiviikkona maaliskuun 26. päivänä 2014 alkaen klo 17.00

PARKINSON-TIEDOTE. Turun seudun Parkinson-yhdistys ry:n KEVÄTKOKOUS. keskiviikkona maaliskuun 26. päivänä 2014 alkaen klo 17.00 PARKINSON-TIEDOTE Turun seudun Parkinson-yhdistys ry 25 v. N:o 1/2014 Turun seudun Parkinsonyhdistyksen 25-vuotisjuhla kylpylähotelli Caribiassa 15.11. 2013. Vieraita vastaanottamassa puheenjohtaja Esko

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradutmätningsmän rf tiedotuslehti 2/2013

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradutmätningsmän rf tiedotuslehti 2/2013 Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradutmätningsmän rf tiedotuslehti 2/2013 Tässä numerossa: Pääkirjoitus s. 2 Kokouskutsu s. 4 Tuloksellisuudesta s. 5 Sopimusuutiset s. 8-9 ULOSOTOSSA

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto Tiedosta, tunnista, tunnusta Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma Invalidiliitto Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavalla. Euroopan harvinaisten

Lisätiedot

Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä.

Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä. Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä. JÄSENLUETTELON REKISTERISELOSTE JA JÄSENEN INFORMOINTI Tällä lomakkeella ovat

Lisätiedot

1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN

1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN 1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN Metsähistorian Seuran vuosikokous pidetään lauantaina 13.4.2002 kello 12.30 Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus Lustossa Punkaharjulla. Vuosikokousasiat:

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan KÄSIKIRJA. 8.8.2013 PAM/Järjestöyksikkö/TS

Ammattiosaston nuorisovastaavan KÄSIKIRJA. 8.8.2013 PAM/Järjestöyksikkö/TS Ammattiosaston nuorisovastaavan KÄSIKIRJA 8.8.2013 PAM/Järjestöyksikkö/TS Sisällysluettelo Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus..1 Osaston toimintaa sääntelevät lait, asetukset ja säännöt...2 Ammattiosaston

Lisätiedot

Club Show/ Open show säännöt

Club Show/ Open show säännöt Club Show/ Open show säännöt 1. YLEISTÄ Näitä sääntöjä noudatetaan Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n (jäljempänä yhdistys) epävirallisissa näyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää tämä hakemuslomake huolelli sesti ja vastatkaa jokaiseen kohtaan. Hakemuksessa tulee selvittää minkälaisia jokapäi väiseen

Lisätiedot