LAIVANRAKENNUSTEOLLISUUDEN VALTIONTUKI. Yhteismarkkinoille soveltuvan tuen muodot, mahdollisuudet ja rajoitukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAIVANRAKENNUSTEOLLISUUDEN VALTIONTUKI. Yhteismarkkinoille soveltuvan tuen muodot, mahdollisuudet ja rajoitukset"

Transkriptio

1 LAIVANRAKENNUSTEOLLISUUDEN VALTIONTUKI. Yhteismarkkinoille soveltuvan tuen muodot, mahdollisuudet ja rajoitukset Kari Pääkkönen Kilpailuoikeuden ja -taloustieteen ryhmä Kauppaoikeus Turun yliopiston Oikeustieteellinen tiedekunta Tutkielma

2 TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Oikeustieteellinen tiedekunta PÄÄKKÖNEN, KARI: Laivanrakennusteollisuuden valtiontuki. Yhteismarkkinoille soveltuvan tuen muodot, mahdollisuudet ja rajoitukset Tutkielma, 104 s., 2 liites. Kilpailuoikeuden ja -taloustieteen ryhmä Kauppaoikeus Lokakuu Työ käsittelee laivarakennusteollisuuden valtiontukia Euroopan unionissa. EU:n laivanrakennukseen myönnettävään valtiontukeen on 1970-luvun alusta lähtien sovellettu alakohtaista yhteisön sääntelyjärjestelmää. Tutkimuksessa käydään ensin läpi yhteisön valtiontukipolitiikan perustelut, tausta, tavoitteet, komission rooli ja keskeiset säädökset. Sen jälkeen luodaan katsaus laivanrakennukseen toimialana, sen tukien taustaan yhteisössä ja Suomen tukipolitiikkaan. Tämän jälkeen arvioidaan komission laivanrakennuksen valtiontukea koskevaa puiteasiakirjaa, käsitellään eri maiden innovaatiotuen ohjelmat ja esitetään arvio tukikäytännöistä. Innovaatiotuen kasautuminen käsitellään omana kokonaisuutenaan. Tutkimuksessa arvioidaan, onko laivanrakennuksen puitepäätöksen innovaatiotuen soveltamisessa Suomessa ja Euroopan yhteisössä eroja ja onko valtiontukijärjestelmän rajoissa mahdollista harjoittaa kansallisesti uudenlaista laivanrakennuksen tukipolitiikkaa. Siinä sivutaan myös telakkateollisuuden kilpailukykyä. Koska laivanrakennusteollisuudella on EU:ssa oma erityinen innovaatiotukijärjestelmänsä, voi siihen keskittyvän tutkimuksen kautta ajatella saatavan tietoa, jolla on laajempikin merkitys kehitettäessä EU:n innovaatiopolitiikkaa. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: 1) tukijärjestelmän tehokkuus uusien tuotteiden markkinoille tulon kannalta, 2) sovelletaanko sääntöjä eri maissa eri kriteerein, 3) kohdentuuko tuki tasapuolisesti, 4) tukien protektionistiset piirteet, 5) tukien kumulaatio, 5) kytkennät EU:n kilpailukykypolitiikkoihin. Laivanrakennusteollisuuden valtiontuet vaatii tutkimusaiheena monitieteellistä lähestymistapaa. Muiden tieteiden tuottama aineisto ja sen hyödyntäminen luovat pohjan oikeudelliselle arvioinnille. Lähteinä on käytetty Euroopan unionin säädöksiä, Euroopan komission linjauksia ja päätöksiä, viranomaisten ja toimialajärjestöjen asiakirjoja eri jäsenvaltioista, oikeustieteellistä kirjallisuutta, tuomioistuinten ratkaisuja ja laivanrakennukseen liittyvää tutkimustietoa Suomesta ja kansainvälisesti. Tehtiin myös 19 tutkimushaastattelua. Menetelmällisesti haastattelut olivat teemahaastatteluja. Haastatteluaineisto on nauhoitettu ja tutkijan hallussa. Tiedeyhteisölle tutkimus tuotti uutta tietoa liittyen laivanrakennukseen, kilpailuoikeuteen, EU-oikeuteen ja valtiontukiin. Valtiontuet ovat siirtyneet entistä enemmän jäsenvaltioiden omalta politiikkalohkolta komission harjoittaman, yhteisön edun mukaisen politiikan tavoitteiden työvälineiksi. Tuet sallitaan huolimatta siitä, että ne ovat haitallisia kilpailulle eurooppalaisten telakoiden välillä. Sääntöinä telakkatuet ovat eri jäsenvaltioissa tasapuolisia, eikä voi väittää Suomen harjoittavan muita tiukempaa innovaatiotukien myöntämiskäytäntöä. Aihealuetta on Suomessa varsin vähän tutkittu. Työ kytkee Turun yliopiston telakkatutkimuksen traditioon oikeustieteellisen näkökulman, joka on aiemmin puuttunut siitä. Laivanrakennus - telakka - valtiontuki - innovaatio - kilpailukyky - eurooppaoikeus I

3 Sisällys Lähteet Kirjallisuus... Virallislähteet Suomi... Virallislähteet Euroopan unioni... Kansainväliset järjestöt... Internet lähteet... Muut lähteet... Euroopan komission valtiontukipäätöksiä... Euroopan yhteisön tuomioistuin... Unionin yleinen tuomioistuin... Unionin tuomioistuin... Muut tuomioistuimet... Haastattelut... Lyhenteet ja termit... IV VI VII IX IX IX XI XIII XIII XIV XV XVI XVII 1. Johdanto Tutkimuksen tausta Tutkimuksen rakenne ja kysymyksenasettelu Tutkimuksen metodi ja lähteet Euroopan unionin valtiontukipolitiikka Valtiontuet osana Euroopan unionin kilpailupolitiikkaa Lissabonin suunnanmuutos Komission tehtävistä Euroopan unionin valtiontukisääntely Valtiontuen määritelmä Hyväksytty tuki ja harkinnanvaraisesti yhteismarkkinoille soveltuva tuki Valtiontukien valvonta Tukien ilmoittaminen ja valvonta Laiton tuki on perittävä takaisin Laivanrakennuksen toimialan piirteitä Markkinat Meriteollisuus Suomessa Laivanrakennuskilpailun luonne ja telakoiden kilpailukyky Laivanrakennuskilpailusta Kilpailukyky Suomen telakkateollisuuden kriisiherkkyys Laivanrakennuksen tukipolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa Tavat tukea telakoita Telakkatukien perustelut Suomen tukipolitiikka Tukipolitiikan perusvire Erityspiirre - kitsaus Euroopan unionin laivanrakennuspolitiikka Telakkatukien kehittyminen yhteisössä Vuoden 1998 asetus Väliaikainen suojajärjestely Toimintatuki loppuu II

4 6. Laivanrakennusteollisuuden valtiontuen puitteet Säännöksen tausta Määritelmät ja soveltamisala Puitteiden valtiontukimääräykset Sulkemis- ja työllisyystuki Vientiluotot ja kehitysapuun myönnettävä tuki Alueellinen tuki Ilmoittaminen komissiolle - valvonta Innovaatiotuki Innovaatiotuen tausta Innovaatiotuen säännös Komission hyväksymien innovaatiotukipäätösten vertailu Tukityypit Uusi alustyyppi Innovatiivinen osa tai aluksen järjestelmä Prosessi-innovaatio Oppimiskäyräkustannukset ja hankinta kolmansilta osapuolilta Tukitaso Tuen hakeminen ja tukiharkinta Ulkopuolinen arviointi Hakeminen Tukiohjelmien valvonta Nordseewerken innovaatiotuen päätös Innovaatiotukien soveltaminen jäsenvaltioissa Suomi Yleistä Kvaerner Masa-Yards / LNG Tukitaso Innovaatioarviointi Hylätyt hakemukset Suomen innovaatiotukipäätösten arviointi Saksa Saksan tukikäytännöistä Saksan tukipolitiikan arviointi Italia Espanja Muut maat Tukien kasautuminen Tukipolitiikan ja sääntelyn arviointia Liite 1: Mailman laivanrakennuksen syklit vuosilta Liite 2: OECD:n sopimuksen kompensoidun bruttovetoisuuden alustyyppien mukainen laskentataulukko III

5 LÄHTEET Kirjallisuus Aalto-Setälä, Ilkka - Parikka, Julius: Valtiontuet. Teoksessa Aalto-Setälä, Ilkka - Aine, Antti - Lehto, Petri - Parikka, Julius - Petäjäniemi-Björklund, Anne - Stenborg, Markku - Virtanen, Pertti: Kilpailulait ja laki julkisista hankinnoista. Tallinna Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria. Juva Aine, Antti: Kilpailu ja sopimus. Helsinki Alkio, Mikko: Valtiontuet. Helsinki BMWi 2010: Stärkung der deutschen meerestechnischen Wirtschaft im internationalen Wettbewerb und Vorbereitung des Nationalen Masterplans Maritime Technologien. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie November 2010.http://www.bmwi.de vierailtu Ecorys: Study on Competitiveness of the European Shipbuilding Industry Within the Framework Contract of Sectoral Competitiveness Studies ENTR/06/054. Final report. Ecorys Research and Consulting. Client: Directorate-General Enterprise & Industry. Rotterdam, vierailtu Etlan raportti : Muistioita seuraavalle hallitukselle. Talouspolitiikan painopisteitä vierailtu Graig, Paul - De Búrca, Gráinne: EU LAW Text, Cases, and Materials. Oxford University Press, fourth edition ISBN Herranen, Timo: Valtion raha vauhditti. Suomen erityisrahoituksen historia. Finnvera, Edita Helsinki Huttunen, Riku ja Rihto-Kekkonen, Johanna: Uudistuva valtion tuen valvonta EU:ssa. Lakimies 1/2000 s Hyvärinen, Jari - Rautiainen, Anna-Maija: Innovaatiotoiminnalla kilpailukykyä ja kasvua. Tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikuttavuus yhteiskunnassa. Teknologiakatsaus 188/2006 Tekes. Uudistettu painos, Helsinki Hytönen, Tomi: Selvitys EU:n valtiontukisäännöt EY:n perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklat. Valtiontalouden tarkistusvirasto Helsinki. Kanninen, Heikki: Euroopan yhteisön oikeuden normihierarkia ja kansallinen lainsoveltaja s Teoksessa Heikki Kanninen, Hannu Koskinen, Allan Rosas, Maija Sakslin ja Kaarlo Tuori: Puhuri käy. Muuttuva suomalainen ja eurooppalainen valtiosääntömme. Helsinki Karvonen, Tapio - Holma, Elisa: Meriteollisuuden työllisyysvaikutukset ja näkymät Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman yrityksille suunnatun kyselyn raporttimoniste. Krawczyk, Olaf - Hardt, Ulrike - Jung, Hans Ulrich - Schasse, Ulrich - Skubowius, Alexander: Die regionalökonomische Bedeutung der Meyer Werft GmbH Papenburg für die Landkreise Emsland und Leer. Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforchung. Hannover, _Meyer_Werft_2010.pdf. vierailtu Kvaerner Masa-Yards vuosikertomus Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet. Helsinki Kuoppamäki, Petri: Markkinavoiman sääntely EY:n ja Suomen kilpailuoikeudessa. Jyväskylä IV

6 Käsikirja Yhteisön valtiontukisäännöt 2008: Euroopan komissio. Kilpailun pääosasto. Käsikirja Yhteisön valtiontukisäännöt 30. syyskuuta Kirja löytyy: http// ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports vierailtu Kääriäinen, Markku - Silaste, Tuomo - Sillberg, Olavi - Summa, Timo - Sääskilahti, Antti: Tutkimus Suomen laivanrakennusteollisuuden kansainvälisestä kilpailukyvystä. SIT- RA sarja A. Helsinki Kyrki, Tapani: Competitor analysis in the shipbuilding industry. Pro Gradu, Åbo Akademi,1997. Lagerspetz, Eerik: Oikeusajattelun vuosisata. Turku Ludwig, Thorsten - Tholen, Jochen: Shipbuilding in China and its impacts on European shipbuilding industry. November vierailtu Ludvig, Thorsten - Smets, Florian - Tholen, Jochen: Schiffbau in Europa. Panelstudie Studie im Auftrag von Otto Brenner Stiftung, Hans-Böckler-Stiftung und Community of European Shipyards` Associations (CESA). Frankfurt/Main Malinen, Pasi: Ostaa, myy, vaihtaa ja valmistaa - Tapaustutkimus telakkateollisuudesta, telakan ja telakkatoimittajan välisessä vaihdannassa. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja Sarja A-3:1998. Turku Malinen, Pasi - Toivonen, Jouko - Toivonen, Timo Einari: Telakoiden epäsuora tuki ja liiketoimintariskit. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja: Keskustelua ja raportteja 8:1999. Turku Merikoski, Mia: Valtion tuet. Tukien oikeudellinen valvonta Euroopan unionissa. Helsinki Merola, Massimo: Kilpailuoikeus Euroopan yhteisössä. Osa II b Valtion tukiin sovellettavien sääntöjen selitys. Tilanne joulukuussa Euroopan komissio Luxemburg, http//ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports, vierailtu Motta, Massimo: Competition Policy. Theory and Practice. First published th printing Cambridge University Press, New York, USA. Mylly, Tuomas: Sisältyykö EU-oikeuteen johdetun oikeuden hierarkia? Lakimies 4/2011 s Mäenpää, Olli: Eurooppalainen hallinto-oikeus. Kauppakaari Lakimiesliiton kustannus. Jyväskylä Mähönen, Jukka: Posnerista, pragmatismista, oikeuslähdeopista ja oikeustaloustieteestä - tuomari turhuuden turuilla? Teoksessa Oikeudenalojen rajat ja rajattomuus. Viljanen Veli-Pekka (toim.). Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Kokoomateosten sarja B:10. Uusikaupunki Määttä, Kalle: Oikeustaloustieteen perusteet. Helsinki Mäkilaine, Molla: Valtiontukien valvonta yritystoiminnassa tehostuu. Defensor Legis N:o 2/2004. s Nallikari, Matti- Yli-Kyyny, Tomi: Telakoiden kansainväliseen hintakilpailukykyyn vaikuttavat tekijät. Otaniemi 1988 M 90. Nallikari, Matti: Ulkomaisten telakoiden kilpailukykyanalyysi. Loppuraportti. Otaniemi 1990/M 95. Okko, Paavo - Malinen, Pasi - Toivonen, Jouko - Nygrén, Patrik: Telakkatuki ja tarjouskilpailut. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 3/1997. Edita. Parikka, Julius - Siikavirta, Kristian: EU:n valtiontukisäännöt. Edita Helsinki Pääkkönen, Kari: Pettääkö suomalaisen laivanrakennuksen älyllinen pohja, s Teoksessa (Toim.) Pääkkönen, Tuukka: Kertomus väylästä. Turku Raitio, Juha: Valtiontuen käsite sisämarkkinoilla, markkinataloussijoittaja -periaate ja SGEI-palvelut. Defensor Legis N:o 5 /2008 s V

7 Raitio, Juha: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. Helsinki Rissanen, Matti: Telakkatuesta Suomessa. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATTmuistioita 19. Helsinki Ristilehto, Seppo: Liiketoimintashokki. Tapaustutkimus laivanrakennus- ja autoteollisuusalan yritysten kriisiratkaisuista ja ohjaustoimenpiteistä. Raisio Segercrantz, Henrik: 'Quite Good' Years for Meyer Werft. Cruise Business Review 1/2011. s Siikavirta, Kristian: Valtiontuki oikeuden ja politiikan yhtymäkohdassa. Esimerkkinä ympäristönsuojelu. Helsinki Siltala, Raimo: Oikeudellinen tulkintateoria. Jyväskylä Spehar, Henri: State Aids to Shipbuilding. Private International Law and Comparative Law. University of Helsinki. Master Thesis. Helsinki Stopford, Martin: Maritime Economics. Third edition published by Routledge 2 park Square, Milton Park, Abingdon,Oxon OX14 4RN. Turkki, Kirsi: Kolumni, Kaksikymmentä mersua ja yksi anglia. Turun Sanomat Valtanen, Juha: Itämeren alueen laivanrakennus. Kuvaus Itämeren alueen laivanrakennusteollisuuden toimintaympäristöstä. Turun kauppakorkeakoulu. Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus. Sarja C 1/2006. Tampere. Veteläinen, Kaisa: Valtiontuet ja niiden valvonta Euroopan unionin alueella, esimerkkinä telakkatuki. Pro gradu Tampereen yliopisto Virtanen, Pertti: Määräävän markkina-aseman kontrollointi. Jyväskylä Virallislähteet Suomi HALL 75/2009: Varsinais-Suomen liiton telakkatyöryhmä. Pöytäkirja 1/2009. HE 174/2000 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta. Kauppa-aluslakityöryhmän loppuraportti: Työryhmä asetettu Ehdotus laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseksi. Liikenne ja viestintäministeriö. Julkaisuja 41/2007. Helsinki. KTM:n tiedote Valtioneuvoston viikko 43/2004. LVM/2392/08/2010: Liikenne- ja viestintäministeriö. Päätös Alusten ympäristönsuojelua parantaviin investointeihin myönnettävä valtionavustus (Viking Line Abp). LVM/2392/09/2010: Liikenne- ja viestintäministeriö. Päätös Alusten ympäristönsuojelua parantaviin investointeihin myönnettävä valtionavustus (Oy Gaiamare Ab). Merike: Meriteollisuustoimialan teknologiaohjelma Ohjelmaehdotus Meriteollisuustoimikunta 2002: mietintö. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 10/2002. Elinkeino-osasto. Meriteollisuustyöryhmä 2009 mietintö Työ- ja elinkeinoministeriö. Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelma Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelma Telakkateollisuustyöryhmä 2009 välimietintö Työ- ja elinkeinoministeriö. Telakkateollisuustyöryhmä 2009 mietintö Työ- ja elinkeinoministeriö. TEM4386/509/2008: Työ- ja elinkeinoministeriö Päätös Laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävä valtionavustus (Laffcomp Oy:n projekti). VI

8 TEM316/509/2009. Työ- ja elinkeinoministeriö Päätös Laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettvä avustus (Uudenkaupungin työvene Oy:n projekti). TEM päätös /S/2009. Laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävä avustus (STX Finland Cruise OY:n laivanuudisrakennusprojekti P-70150). TEM/3155/ /2010: Vastaus Euroopan komission kilpailun pääosastolle Komission avoin kuuleminen; Laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevien puitteiden uudelleentarkastelu. TEM/1359/ /2011: Päätös Laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävä valtionavustus (STX Finland Oy laivanrakennusprojekti P ) Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan päätös Valtiontalouden tarkastusvirasto 2001: Valtiontalouden tarkastusvirasto. Tarkastuskertomus DNRO. 317/54/ : Valtion tukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettava menettely Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklojen mukaan. Valtiontalouden tarkastusvirasto. Tarkastuskertomus DNRO. 317/54/ VARELY/1917/ /2010: Varsinais-Suomen ELY-keskus päätös Laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävä avustus. Uudenkaupungin työvene Oy. VARELY/2277/ /2010: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös STX Finland Oy:n laivauudisrakennusprojekti P Multipurpose deck cargo carrier. VARELY/2322/ /2010: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös Arctech Helsinki Shipyard Oy:n laivauudisrakennusprojekti P VARELY/2398/ /2010: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös STX Finland Oy:n laivauudisrakennusprojekti P Multidisciplinary Fisheries research Vessel to the Ministery of Fisheries and Marine Resources Namibia. VN Raha-asianvaliokunnan päätös VN Raha-asianvaliokunnan istunto, Päätös , ministeri Pekkarinen. VN Raha-asianvaliokunnan päätöksen Liite 1, muistio VN Raha-asianvaliokunnan päätöksen Liite 2, päätös (luonnos). Virallislähteet Euroopan unioni EYVL C 70, : Komission tiedonanto - Monialaiset puitteet alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 315). EUVL C 263, : Komission tiedonanto kaikkien laivanrakennusalan alueellisten investointitukiohjelmien yksittäisestä ilmoittamisesta ja EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisista aiheellisista toimenpiteistä tehdystä ehdotuksesta. EUVL C 13, : Komission tiedonanto C(2004) 43 Yhteisön suuntaviivat meriliikenteen valtiontuelle. EUVL C 244, : Komission tiedonanto Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi. EUVL L 312, : Komission päätös (2005/842/EY) EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen (tiedoksiannettu numerolla K(2005) EUVL C 54, : Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille EUVL C 260, : Komission tiedonanto laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevien puitteiden voimassaolon jatkamisesta. VII

9 EUVL C 323, : Komissio. Yhteisön puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle. EUVL C 272, : Komission tiedonanto: Sääntöjenvastaisen ja yhteismarkkinoille soveltumattoman valtiontuen takaisinperintää edellyttävien komission päätösten tehokas täytäntöönpano jäsenvaltioissa. EUVL C : Euroopan komissio: Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle (2008/C 82/01). EUVL C 173, : Komission tiedonanto laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevien puitteiden voimassaolon jatkamisesta. EUVL C 83: Komission tiedonanto - Tilapäiset yhteisön puitteet valtiontukitoimenpiteille rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi tämänhetkisessä finanssi- ja talouskriisissä. EUVL C 136, ,s. 3-12: Komission tiedonanto yksinkertaisesta menettelystä tietyntyyppisten valtiontukien käsittelemiseksi. EUVL C 136, , s : Valtiontuen tarkastusmenettelyissä sovellettavista käytännesäännöistä. EUVL C 18, : Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Nykyiseen kriisiin vastaaminen Euroopan telakkateollisuudessa. EUVL C 276, : Valtiontuki Espanja Valtiontuki SA (11/C) (ex NN/11, ex CP 137/06) Tiettyihin rahoitusleasingsopimuksiin sovellettava verojärjestelmä (Espanjan tax lease -järjestelmä) Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisesti EUVL C 276, KOM(2000) 730 lopull.: Komission kolmas kertomus neuvostolle maailman laivanrakennustilanteesta Bryssel, KOM(2002) 714 lopull.: Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Teollisuuspolitiikka laajentuneessa unionissa. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2005: Euroopan komissio. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Luxemburg, Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2007: Euroopan komissio. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Luxemburg, Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2008: Euroopan komissio. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Luxemburg, Euroopan unionin julkaisutoimisto Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2009: Komission kertomus. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Bryssel KOM (2010) 282 lopullinen. KOM(2003) 232 lopull.: Euroopan komissio. Seitsemäs Komission kertomus neuvostolle maailman laivanrakennustilanteesta Bryssel KOM(2003) 717 lopull.: Euroopan yhteisöjen komissio. Komission tiedonanto Neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. LeaderSHIP Euroopan laivanrakennus- ja laivankorjausteollisuuden tulevaisuus Huippuosaamiseen perustuva kilpailukyky. Bryssel KOM(2005) 107 lopull.: Euroopan yhteisöjen komissio. Valtiontuen toimintasuunnitelma. Valtiontukien vähentäminen ja tarkempi kohdentaminen: suunnitelma valtiontuen uudistamiseksi vuosina Bryssel KOM(2005) 436 lopull.: Neuvotteluasiakirja innovaatiotuesta. VIII

10 KOM(2010) 135 lopullinen VOL. II Liitteet: Euroopan komissio Bryssel Komission tiedonantoon Euroopan parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Komission työohjelma 2010 Tekojen aika. Kuulemisasiakirja 2010: Laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevien puitteiden uudelleentarkastelu.kuulemisasiakirja.http://ec.europa.eu/competition/consultations/201 0_shipbuilding_framework/index.html vierailtu Lissabon Puheenjohtajavaltion päätelmät: Eurooppa-neuvosto 23. ja 24. maaliskuuta 2000, Lissabon. Puheenjohtajavaltion päätelmät. Luonnos: laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevat puitteet. vierailtu Puitteet: Euroopan komissio (2003/C 317/06): Laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevat puitteet. EUVL C 317, SEK(2007) 517: Komission valmisteluasiakirja. Raportti LeaderSHIP strategian edistymisestä. SEC(2010) 1462 final: Commission staff working document facts and figures on state aid in the member states accompanying the report from the commission state aid scoreboard - autumn 2010 update. Brussels, Taloudellisen arvioinnin yhteiset periaatteet: valtiontuen yhteismarkkinoille soveltuvuus EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Komission työpaperi ja paperi on päiväämätön (tasapainotesti). vierailtu Kansainväliset järjestöt CESA 2008: CESA Community of European Shipyards Associations. Annual Report vierailtu CESA 2009: CESA Community of European Shipyards Associations. Annual Report vierailtu CESA 2010: CESA Community of European Shipyards Associations. Annual Report vierailtu ICES Cooperative Research Report No vierailtu OECD 2005: OECD: Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data Third edition OECD Saatavissa vierailtu OECD 2007: OECD Council Working Party on Shipbuilding (WP6) Report on ship financing. June 2007.http://www.oecd.org. Vierailtu OECD 2008: OECD Council Working Party on Shipbuilding (WP6) Sector Understanding on Export Credits for Ships (SSU). July Vierailtu Internet-lähteet vierailtu marraskuussa 2010 Tilastokeskus: (3011), laivojen ja kelluvien rakenteiden valmistaminen toimipaikkojen / henkilöstön lukumäärä vierailtu vierailtu Muut lähteet Antila, Jorma 2010: tilinpäätösanalyysi ja siihen liittyvät tilinpäätöstiedot vuosilta Metallityöväen Liitto ry/tutkimusosasto (julkaisematon lähde) IX

11 Alankomaat vastaus, kuuleminen 2010: Feedback on the application of the Shipbuilding Framework The Netherlands. Vierailtu viimeksi Assonaven vastaus, kuuleminen 2010: Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding Assonave response to the consultation paper. Questionnaire assonave. Livio Marchesini. Italy. _framework/index.html. Vierailtu viimeksi BAFA 2010: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze Erläuterungen zur Richtlinie vom Eschborn, den Espanjan vastaus, kuuleminen 2010: State aid. Review of the Framework on state aid to Shipbuilding. Questionnaire. Ministry Of Industry, Tourism And Trade. Timoteo de la Fuente. Vierailtu viimeksi Hartikainen, Sami 2009: Näkökohtia Valtiontukisääntöjen soveltumisesta telakkatukiin. Muistio /SH. (julkaisematon lähde). Helsingin Sanomat : Uutinen STX:n Rauman telakan tilauksesta. Helsingin Sanomat : Helsingin Sanomat STX:n Rauman telakan tilaus. Holland Shipbuilding Association vastaus, kuuleminen 2010: Review of the framework on state aid to shipbuilding. Holland Shipbuilding Association. Response to the consultation paper. Vierailtu viimeksi Italian vastaus, kuuleminen 2010: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Vanda Rebuffat. Vierailtu viimeksi Komission ja CESA:n neuvottelutulos: Draft aid scheme for the Granting of innovation aid to the shipbuilding according to Section of the Framework on State aid to Shipbuilding (Asiakirja on saatu haastattelun yhteydessä, ei löydy sähköisestä EU-tietokanasta). Kreikan vastaus, kuuleminen 2010: Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding Hellenic Republic Ministry of Economy, Competitiveness and Shipping. Athens, 21/12/2010 R.N.:14693/ Vierailtu viimeksi Liittopäiväedustajien kysymys : Deutscher Bundestag Drucksache 17/ Wahlperiode Kleine Anfrage der Abgeordneten Uwe Beckmeyer, uzw. Stärkung des Schiffbaustandortes Deutschland. Norjan vastaus, kuuleminen 2010: Consultation of the review of the Framework on State Aid to Shipbuilding. Royal Norwegian Ministry of Goverment Administration, Reform and Church Affairs Vierailtu viimeksi Paasivirta, Anssi TEM kalvot: Meriteollisuustoimialan tilannekuva ja kehittämistoimet Turku Pääkkönen Kari: Muistiinpanot Kvaerner Masa-Yards. Innovaatiotukihakemus Kauppaja teollisuusministeriölle. Uuden sukupolven nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljetuslaivan kehitys ja toteutus LNG marraskuuta, X

12 Ranskan vastaus, kuuleminen 2010: Questionnaire. Vastauksesta on julkaistu pelkkä lomake ilman tunnistetietoja.http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_shipbuilding_framework/index.html. Vierailtu viimeksi Saksan vastaus, kuuleminen 2010: Mitteilung der Bundesregierung an die Europäische Kommission, Berlin, den 06. Dezember Betr.: HT Überprüfung der Rahmenbestimmungen für staatliche Schiffbaubeihilfen Konsultationspapier. Vierailtu viimeksi Saksan vastaus kuuleminen 2010, liite: Mitteilung der Bundesregierung an die Europäische Kommission, Berlin, den 06. Dezember Betr.: HT Überprüfung der Rahmenbestimmungen für staatliche Schiffbaubeihilfen Konsultationspapier. Anlage:Konsultationsfragebogen. Vierailtu viimeksi STX Finland Oy, markkina-analyysi Ei julkinen lähde. STX Finland : World fleet development and medium term shipbuilding demand - including ro-pax and cruise outlook. STX Finland, Turku Shipyard kalvot Ei julkinen lähde. STX Finland Oy 08/09/2011: STX Finland Oy:n lehdistötiedote Taloussanomat Martin Saarikankaan haastattelu. Technip Offshore Finland Oy /KPS. Consultation on the Review of the Framework on State aid to Shipbuilding Subject: Innovation aid. viimeksi Turun Sanomat artikkeli: Viimeinen sinetti puuttuu Viking Linen laivatilaukselta. Turun telakan henkilöstön ehdotus : Ehdotus toimenpiteiksi laivanrakennusalan työllisyyskriisissä Eduskunta, telakkaseminaari. VN kanslian vastaus asiakirjapyyntöön : Leena Vanhanen, johtava tietoasiantuntija. Valtioneuvoston kanslia/ Tietopalvelu. Sähköpostiviesti. VSM vastaus, kuuleminen 2010: Überprüfung der Rahmenbestimmungen für staatliche Schiffbaubeihilfen Konsultationspapier VSM-Antworten, Stand: 06.Dezember Vierailtu viimeksi VSM vastaus, kuuleminen 2010, liitteet 3a-3g: Überprüfung der Rahmenbestimmungen für staatliche Schiffbaubeihilfen Konsultationspapier VSM-Antworten, Stand: 06.Dezember Anlage 3a-3g. Vierailtu viimeksi Euroopan komission valtiontukipäätöksiä Lomake A. Komission innovaatiotukipäätösten liite. Lomake B. Komission innovaatiotukipäätösten liite. 1999/274/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1998, MTW-Schiffswerftille ja Volkswerft Stralsundille myönnettyjen rakenneuudistustukien väärinkäytöstä entisessä Bremer Vulkan Verbundissa sekä 112,4 miljoonan Saksan markan investointilainan maksamisesta MTW-Schiffwerftille ilman hyväksyntää. N 531/2000 Suomi: Euroopan komissio: Valtiontuki - Suomi. Tuki N:o N 531/2000. Laivanrakennuksen sopimuskohtainen toimintatuki. Bryssel XI

13 N 612/01 Saksa: Staatliche Beihilfe N 612/01 - Deutchland. Schiffbau - Entwicklungshilfe zugunsten von Indonesien. Brüssel, den C(2001)3067fin. C 18/2002 Italia: Valtiontuki Italia. Tuki C 18/2002 (ex N 809/00) Telakoiden investointituet. Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti(2002/c 141/03). N 468/2002 Suomi: Euroopan komissio: Valtion Tuki N 468/ Suomi. Laivan kolmen vuoden toimitusajan jatkaminen Kvaerner Masa-Yards. Bryssel C(2002)3768fin. N 423/2004 Espanja: State aid No N 423/04 Spain Horizontal aid scheme to shipbuilding. Brussels, 16.III.2005 C(2005)539 fin. N 429/2004 Ranska: European commission. State aid No N 429/04 Innovation aid to shipbuilding France Brussels, 16.III.2005 C(2005)594 fin. N 452/2004 Saksa: Staatliche Beihilfe Nr. N 452/2004 Deutschland. Innovationsbeihilfen für den Schiffbau. Brüssel, den 16.II.2005 C(2005) 315. N 517/2004 Espanja: State aid No 517/2004 Spain. Shipbuilding, development aid to Bangladesh. Brussels, 16.III.2005 C(2005)538 fin. N 39/2005 Suomi: Valtiontuki N:o N 39/2005 Suomi. Laivanrakennusteollisuuden väliaikaiset suojajärjestelyt. Bryssel, 09.III C(2005)734. N185/2005 Alankomaat: State aid N185/2005 Netherlands. Shipbuilding, development aid to Vietnam. Brussels, 20.VII.2005 C(2005)2564 final. N 436/05 Espanja: State aid N 436/05 Spain. Development Aid to Mauritania (Shipbuilding). Brussels, 09.XI.2005 C(2005)4194 final. 2005/652/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä lokakuuta 2004, valtiontuesta C 38/03, jonka Espanja on toteuttanut (Espanjan valtion omistamille telakoille myönnettävä uusi rakenneuudistustuki) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 3918) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) Virallinen lehti nro L 240, 16/09/2005 s N 359/2006 Suomi: Euroopan komissio Bryssel, 20.XII.2006 K(2006) 6604 lopull. Valtiontuki N 359/2006 Suomi. Aluetukikartta N 459/2006 Saksa: Europäische Kommission Brüssel, den 08.XI.2006 C(2006)4958 endg. Betreff: Staatliche Beihilfe N 459/ Deutschland. Fördergebietskarte N 719/2006 Alankomaat: State aid No N 719/2006 The Netherlands Innovation aid scheme for shipbuilding. Brussels, 01.II.2007 C(2007) 373. N 752/2006 Italia: State aid No N 752/2006 Italy Innovation aid scheme for shipbuilding. Brussels, 30.IV.2007 C(2007)1998. N 159/2007 Espanja: State aid N 159/2007- Extension horizontal aid scheme for shipbuilding, Spain. No objections decision. Brussels, 08.VI.2007 C(2007) /255/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2006, valtiontuesta C 5/06 (ex N 230/05), jonka Saksa aikoo myöntää Rolandwerft-telakalle (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5854) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti ) EUVL L 112, , s N 342/2007 Saksa: Staatliche Beihilfe N 342/2007 Deutschland Innovationsbeihilfe für Nordseewerke 30.I.2008 C(2008) 297 final. N 416/2007 Kreikka: State aid No N 416/07 Horizontal aid scheme to shipbuilding Greece. Brussels, 19-III-2008 C (2008) N 28/2008 Suomi: Valtion tuki N:o N28/2008 Suomi. Suomen laivanrakennusteollisuuden innovaatiotukiohjelma. 2008/141/EY (Izar): Komission päätös, tehty 25 päivänä syyskuuta 2007, toimenpiteistä C 47/2003 (ex NN 49/2003), jotka Espanja on toteuttanut Izar-konsernin hyväksi (tie- XII

14 doksiannettu numerolla K(2007) 4298) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti Virallinen lehti nro L 044, 20/02/2008 s N 174/2008 Saksa: Staatliche Beihilfe Nr. N 174/ Deutschland. Verlängerung der Regelung für Innovationsbeihilfen an den Schiffbau. Brüssel, den 06.V.2008 K(2008)1835. N 392/2008 Espanja: State aid N 392/ Spain Prolongation of N 159/2007 Extension horizontal aid scheme for shipbuilding, Spain - Simplified procedure -Brussels, C(2008)4839. N 224/2009 Suomi: Euroopan komissio Bryssel C(2009)4443 Valtiontuki nro N 224/2009 Suomi. Suomen väliaikaisen euron tukiohjelman puitteet. N 277/2009 Saksa: Staatliche Beihilfe N 277/ Investitionsbeihilfe zugunsten der Volkswerft Stralsund GmbH in Stralsund, Mecklenburg Vorpommern, Deutschland. Brüssel, den K(2009) 5526 endgültig. N 116/2010 Saksa: Staatliche Beihilfe N 116/2010 Deutschland. Änderung der Regelung für Innovationsbeihilfen an den Schiffbau. Brüssel, den K(2010)3112. Euroopan yhteisön tuomioistuin Asia Italia v. kom. 173/73, 1974 ECR Asia 78/76 Firma Steinke und Weinlig v Bundesamt für Ernäherung und Forstwirtschaft. Verwaltungsgericht Frankfurtin esittämä ennakkoratkaisupyyntö, 1977 ECR 595. Asia 730/79. Philip Morris Holland BV v. kom ECR Asia 323/82 SA Intermills v. kom.1984 ECR Asia 52/84 kom. v. Belgia 1986 ECR 89. Asia 248/84 Saksa v. kom ECR Yhdistetyt asiat 67/85, 68/85 ja 70/85 Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV ym. v. kom, 1988 ECR (lyh. Gasunie). Asia 310/85 Deufil v. kom ECR 901. Yhdistetyt asiat 62 ja 72/87 Executif Regional Wallon ja Glaverbel SA v. kom ECR (lyh. Glaverbel) Asia 63/87 kom. v. Kreikka 1988 ECR Unionin yleinen tuomioistuin Asia T-106/95b Federation Francaise des Societes d'assurances (FFSA) v. kom ECR II 229. Asia T-149/95 Ducros v. kom ECR II Asia T-214/95 Het Vlaamse Gewest (Région flamande) v. kom ECR II Asia T - 14/96 Bretagne Angleterre Irlande (BAI) v. kom. ECR 1999 II Asiat T /96 Breda Fucine Meridionali (BFM) v. kom ECR II (lyh. BFM). Yhdistetyt asiat T-132/96 ja T-143/96 Freistaat Sachsen, Volkswagen AG ja Volkswagen Sachsen GmbH v. kom ECR II Asiat T-298, 312, 313, 315, /97, 1, 3-6 ja 23/98 Alzetta Mauro v. kom II ECR (lyh. T-298 ym./97-98 Alzetta Mauro v. kom.). Asia T-228 ja 233/99 Westdeutsche Landesbank Gironzentrale ja muut v. kom ECR II 435. Asia T-190/00 Regione Siciliana v. kom ECR II Asia T-198/01 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH v. kom ECR II Asia T-34/02 Le Levant ym. v. kom ECR II XIII

15 Asia T-171/02 Regione Autonoma della Sardegna v. kom ECR II Asia T-196/02 MTU Friedrichshafen v. kom ECR II Asia T-17/03 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH v. kom ECR II Asia T-349/03 Corsica Ferries France SAS v. kom. ECR 2005 II (lyh. Corsica Ferries). Asia T-196/04 Ryanair v. kom ECR II Yhdistetyt asiat T-239/04 ja T-323/04, Italia ja Brandt Italia v. kom ECR II Asia T-475/04 Bouygues SA ja Bouygues Télécom SA v. kom ECR II Asia T-68/05 Aker Warnow Werft ja Kvaerner v. kom ECR II Asia T-354/05 Télévision française 1 SA (TF1) v. kom ECR II 471. Asia T-177/07 Mediaset SpA v. Euroopan kom ECR Asia T-335/08 BNP Paribas ja Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) v. kom ECR Unionin tuomioistuin Asia C-142/87 Belgian kuningaskunta v. kom ECR I (lyh. Tubemeuse). Asia C-313/90 Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques ym. v. kom ECR I 1125 (lyh. CIRFS). Yhdistetty asia C-72/91 ja C-73/91. Sloman Neptun Schiffahrts AG vastaan Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG. - Arbeitsgericht Bremenin esittämät ennakkoratkaisupyynnöt ECR I (lyh. Sloman Neptun). Yhdistetyt asiat C /92, Espanja v. kom ECR I Asia C 387/92 Banco de Credito Industrial SA (Banco Exterior de Espana SA) v. Ayuntamiento de Valencia 1994 ECR I 877. Asia C-42/93 Espanja v. kom ECR I Asia C-311/94 Ijssel-Vliet Combinatie BV v. Minister van Economische Zaken 1996 ECR I Asia C-280/95 kom. v. Italia 1998 ECR I 259. Asia C-288/96 Saksa v. kom ECR I Asia C-75/97 Belgia v. kom ECR I Asia C-310/99 Italia v. kom ECR I Asia C-382/99 Alankomaat v. kom ECR I Asia C-482/99, Ranska v. kom ECR I Yhdistetyt asiat C -57 ja 61/00 Freistaat Sachsen ym. v. kom ECR I Asia C 114/00 Espanja v. kom ECR I Asia C - 277/00 Saksa v. kom ECR I Asia C - 278/00 Kreikka v. kom ECR I Asia C-280/00, Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, ja Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, 2003 ECR I (lyh. Altmark). Asia C-209/00 kom. v. Saksa 2002 ECR I Asia C-457/00 Belgia v. kom ECR I Asia C-126/01 Ministère de l'économie, des Finances et de l'industrie v. GEMO SA ECR I (lyh. GEMO). Asia C-66/02 Italian tasavalta v. kom ECR I Asia C-88/03 Portugali v. kom ECR I Asia C-237/04 Enirisorse SpA v. Sotacarbo SpA (Tribunale di Cagliarin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) 2006 ECR I Asia C-521/06 P Athinaïki Techniki AE v. kom ECR I XIV

16 Muut tuomioistuimet Helsingin hovioikeus päätös 2779/2010, antamispäivä Diaarinumero H 10/2039. XV

17 Haastattelut Sumentola Juha Rajamäki Ari Malinen Jorma Törmä Matti Kujala Pentti Mäkinen Eero Levander Kai Mälkiä Jussi Häkkinen Pentti Putro Harri Kordelin Tapio Lindqvist Esa Paermaa Risto Nallikari Matti Sundqvist Hans Miettinen Erkki Soininen Harri Salmi-Lindgren Merja Jokilehto Tero Asianajaja, Astrea Hallituksen jäsen, STX Finland Oy Hallituksen jäsen, STX Finland Oy Toimitusjohtaja, VG Shipping Oy Professori, Aalto-yliopisto Senior Vice President, Marketing STX Europe/ STX Finland Oy Professor, Dr. H.C, SeaKey Naval Architecture, aiemmin: Assosiated Professor at NTNU, SVP Naval Architecture at STX Finland Cruise President, Meriaura Group Professori, Aalto-yliopisto Toimitusjohtaja, Uudenkaupungin työvene Oy Toimitusjohtaja, Oy Shippax Ltd Yksikön päällikkö, Tekes Johtaja, työ- ja elinkeinoministeriö Ohjelmapäällikkö, FIMECC Oy Toimitusjohtaja, Turku Repair Yard Ltd Toimitusjohtaja, Suomenlinnan telakka Senior Advisor, D.Sc. (Tech.) VTT Toiminnanjohtaja, Meriteollisuusyhdistys / Teknologiateollisuus ry. Erityisasiantuntija, yksikön päällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö XVI

18 Lyhenteet ja termit ad hoc Tapauskohtainen Aker Norjalainen monialakonserni BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Talous- ja vientivalvontaviranomainen Saksassa. BKT bruttokansantuote BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Brt bruttorekisteritonni. Aluksen rungon tilavuus. 1 brt = 2,83 m³, 100 engl. kuutiojalkaa. CESA Community of European Shipyards`Associations CFI Court of First Instance cgt Compensated gross tonnage, kompensoitu bruttovetoisuustonni CIRR-korot Comercial Interest Reference Rates DAS konsepti (Double Acting Ship) Kaksitoiminen laiva (DAS) on jäänmurtoon suunniteltu alus, joka keula edellä avovedessä ja perä edellä jäissä. Tällaiset alukset voivat toimia itsenäisesti vaikeissa jääoloissa ilman jäänmurtajan apua, mutta säilyttävät paremmin avovedessä suorituskykynsä verrattuna perinteisiin jäänmurtajiin. DDR Deutsche Demokratische Republik, Saksan demokraattinen tasavalta DWT deadweight tonnage, aluksen kuollut paino eli kantavuus: aluksen vesivarastojen, tarvikkeiden, polttoaineen, lastin ja henkilöiden suurin yhteispaino. Viranomainen on hyväksynyt yhteispainon lastimerkin mukaisena. ECR Oikeustapauskokoelma, European Court reports EHTY Euroopan hiili- ja teräsyhteisö ELY Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus EMF Euroopan metallityöntekijöiden yhteisjärjestö, European Metalworkers' Federation ETA Euroopan talousalue ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETY Euroopan talousyhteisö EU Euroopan unioni EUVL Euroopan unionin virallinen lehti EY Euroopan yhteisö FIMECC Finnish Metals and Engineering Competence Cluster Fincantieri Italian valtion omistama telakkakonserni. Finnvera Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). GAP-analyysi On työkalu, joka auttaa yrityksiä vertaaman todelliseen suorituskykyä mahdolliseen suorituskykyyn. Sen ytimenä ovat kaksi kysymystä: Missä me olemme? ja Missä haluamme olla? Genesis Oasis of the Seas -aluksen rakennusaikainen työnimi. gt gross tonnage, aluksen kokonaisvetoisuus, bruttovetoisuus GT = ( ,02 * loggv) * GV. gv gross volume volyymi on aluksen tilavuus kuutiometreinä. HE Hallituksen esitys ICES The International Council for the Exploration of the Sea XVII

19 IMO Kansainvälinen merenkulkujärjestö International Maritime Organiza tion IPR Intellectual Property Rights KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau jälleenrakennuksen luottolaitos KOM Euroopan komissio, sisältävät: komission lainsäädäntöesitykset peruste luineen, komission vihreät kirjat ja valkoiset kirjat, komission tiedonannot, erilaisia raportteja ja suuntaviivoja. k.p. Kirjoittajan huomautus KT Kokonaistoimitus KTM Kauppa -ja teollisuusministeriö LNG Liquefied Natural Gas nesteytetty maakaasu LVM Liikenne- ja viestintäministeriö MDO Marine diesel oil METY Meriteollisuusyhdistys ry M Miljoonaa euroa NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen Ala-Saksin investointi- ja kehityspankki NT net tonnage nettovetoisuus, aluksen lastinkuljetuskyky eli lastitilojen tilavuus OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö offshore Merellä sijaitsevien öljy- ja kaasuesiintymien hyödyntämiseen liittyvä teollinen toiminta. passim. Viittaus lähteessä siellä täällä, paikoittain RCCL Royal Caribbean Cruise Line SEK-asiakirjat sisältävät komission pääsihteeristön laatimia tausta- ja valmistelu- SEC documents asiakirjoja, joista suurin osa on ei-julkisia ks. Euroopan komission asiakirjarekisteri. SEU Sopimus Euroopan unionista SEUT Sopimus Euroopan unionin toiminnasta SGEI SGEI-palvelut, services of general economic interest, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut STX Korealainen monialakonserni SWATH Small Waterplane Area Twin Hull, monirunkoinen puoliuppoalus Tax lease Tax lease -järjestelmällä tarkoitetaan järjestelyä, jossa rahoittaja hankkii laivan omistukseensa (taseeseen) telakkayhtiöltä, mutta solmii pitkäaikaisen leasingsopimuksen varustamoyhtiön kanssa, joka operoi liiketoiminnassaan vuokratulla aluksella. Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEM Työ- ja elinkeinoministeriö T&K Tutkimus ja kehitys T&K&I Tutkimus, kehitys ja innovaatio VARELY Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VNa Valtioneuvoston asetus VSM Verband für Schiffbau und Meerestechnik EV WTO Maailman kauppajärjestö, World Trade Organization VTT Valtion tekninen tutkimuskeskus XVIII

20 1. JOHDANTO 1.1. Tutkimuksen tausta Maailmaa vuoden 2008 jälkipuoliskolla kohdannut taantuma pysäytti täydellisesti laivakaupan. Silloin arvioitiin, että seuraavat normaalit risteilijäkaupat tehdään aikaisintaan kesällä 2010 tai vuodenvaihteessa 2010/ Normaalin laivakaupan tyrehtyminen aiheuttaisi laivanrakennusteollisuudelle kestämättömän pitkän, mahdollisesti lopullisen seisokin Suomessa. 2 Silloin arvioitiin risteilijöitä tilattavan maailmassa 6-12 kappaletta vuosittain vasta vuodesta 2011 lähtien. 3 Vuonna 2011 nähdään tämän pahimman riskiarvion toteutuneen. Risteilijäkysyntä on elpynyt, mutta suomalaiset telakat eivät ole saaneet riittävästi tilauksia. Turun telakalla on tilauskannassa vain kolme alusta. Edelleen on uhka koko suomalaisen laivanrakennusteollisuuden loppumisesta. Euroopan unionissa on mahdollista tukea telakoita kansallisin toimin. EU on kohdellut laivanrakennusta poikkeavana alana: "Laivanrakennukseen myönnettävään valtiontukeen on 1970-luvun alusta lähtien sovellettu useita erityisiä yhteisön sääntelyjärjestelmiä." 4 Nykyisessä telakkateollisuuden markkinahäiriössä voi olettaa, että jäsenvaltiot pyrkivät turvaamaan kansallisen teollisuutensa säilymisen kasvattamalla valtiontukia. Samalla epäterve kilpailu telakkateollisuudessa kasvaa yhteismarkkinoiden sisällä. Lisäksi voi nähdä telakkasubventioiden kasvavan maailmanlaajuisesti. 5 Telakkakriisin puhjettua työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti työryhmän pohtimaan alan ongelmia. 6 Samanaikaisesti teollisuus vaati valtiolta innovaatiotuen täysimääräistä käyttöä ja väitti, että tukisääntöjä tulkitaan Suomessa tiukemmin kuin muissa EU-maissa. 7 Työryhmä päätyi tarpeeseen selvittää innovaatiotuen hallinnoinnin toteuttamismallia ministeriössä. Se ehdotti, että Euroopassa käytettävien tax lease -mallin ja suorien rahoitus-, vero- ja muiden tukien käyttöä ja toimivuutta selvitetään, jotta laivanrakennusalan kilpailun läpinäkyvyys ja tasapuolisuus sisämarkkinoilla säilyy. Lisäksi työryhmä esitti, että meriteollisuusalan yrityksille varmistetaan kilpailukykyiset, julkisesti tuetut luotto- ja takuujärjestelyt myös tulevaisuudessa ja että Tekesin tukiprosentti nos- 1 Arvio perustuu STX Finland Oy:n markkina-analyysiin Ei julkinen lähde. 2 Meriteollisuustyöryhmä 2009, s. 6-7, Karvonen - Holma 2009, s Meriteollisuustyöryhmä 2009, s. 8, 11. Karvonen - Holma 2009, s Euroopan komissio (2003/C 317/06): Laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevat puitteet. EUVL C 317, , s. 1. Jatkossa käytän tästä asiakirjasta nimeä Puitteet. 5 Ecorys 2009, passim. 6 Työryhmä julkaisi kolme raporttia: Meriteollisuustyöryhmä 2009 mietintö, Telakkateollisuustyöryhmä 2009 välimietintö, Telakkateollisuustyöryhmä 2009 mietintö. 7 Tämä näkyi mm. Varsinais-Suomen liiton telakkatyöryhmässä. HALL 75/2009. Pöytäkirja 1/

21 tetaan väliaikaisesti meriteollisuusyrityksien kohdalla ja tonnistovero uudistetaan nopeasti. 8 Myöhemmin työryhmä ehdotti kiireellisesti selvitettävän mahdollisuudet suomalaisten varustamoiden ympäristöystävällisten alusinvestointien kertaluontoiseen tukemiseen "erityisesti ottaen huomioon Turun telakan vaikean tilanteen". 9 Näiden kansallisten valtion tukitoimien lisäksi työryhmä vaati Suomea toimimaan aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä markkinoiden toimivuuden ja tukien läpinäkyvyyden edistämiseksi. Tavoitteena oli varmistaa suomalaisen meriteollisuuden tasavertaiset kilpailuedellytykset. 10 Kesällä 2009 Varsinais-Suomen liitto asetti oman työryhmänsä telakoiden tilanteen parantamiseksi. Edustin työryhmässä Turun telakan henkilöstöä. Oma havaintoni työryhmän työtä koskien oli, että laivanrakennusalan vaikuttavuutta ja kehityspiirteitä seurataan ja tutkitaan säännöllisesti eri raportein, mutta lähes kymmeneen vuoteen Suomessa ei ole tehty yhtään tutkimusta laivanrakennusalan kansainvälisestä kilpailukyvystä 11 tai valtiontuista 12. Laivanrakennuksen valtiontuista ei ole myöskään tuoretta eurooppalaista selvitystä. 13 Tätä vaatisi jo suomalaisen EU-politiikan uskottavuus. FIMECC Oy on tuottanut tilaustutkimuksena selvityksen laivanrakennusalasta, mutta sitä ei ole julkaistu. EU:n merenkulun ja laivanrakennuksen valtiontuista on varsin niukasti suomalaista tutkimusta. Aiheeseen liittyvä aineisto on pääosin työ- ja elinkeinoministeriön (tai sen edeltäjän kauppa- ja teollisuusministeriön) ja liikenne- ja viestintäministeriön tuottamaa ja lainsäädännön uudistamiseen liittyviä työryhmämietintöjä. Niissä näkyy hyvin vahva järjestöjen ja eturyhmien vaikutus. Tutkimus tukien tarpeesta ja vaikutuksista voisi lisätä myös niiden hyväksyttävyyttä. 14 Laivanrakennusalan valtiontukikysymysten 8 Meriteollisuustyöryhmä 2009, s Telakkateollisuustyöryhmä 2009 mietintö, s Sama s Okko ym. 1997, Malinen ym. 1999, Meriteollisuustoimikunta Tämä selvitys on viimeisin joka aiheesta on tehty. Sen tekemiseen osallistui Turun kauppakorkeakoulun PK -instituutti. Itse tilaustutkimusta KTM ei halunnut julkaista. 12 Oikeustieteellisestä näkökulmasta löytyy telakkateollisuuden valtiontukia koskien kaksi pro gradu -työtä. Ensimmäinen, Spehar 1997, on lainopillinen tutkimus. Se esittelee lähinnä OECD:n ja EU:n selvitysten ja lehdistötiedotteiden pohjalta eri maiden tukijärjestelmiä. Lähteenä ei ole käytetty aiempaa suomalaista aineistoa. Tampereen yliopiston oikeustieteen laitoksella on tehty toinen gradu Veteläinen Veteläinen kertoo tutkimuksen olevan oikeusdogmaattinen. Itse asiasta hän lausuu: "Kilpailijoiden myöntämistä tuista on saatavilla vähän materiaalia -- kansallisiin tukitoimenpiteisiin ei voida tutustua ilman jäsenmaan apua." (s. 3). 13 EU:n komissio tuotti aiemmin neuvostolle selvityksiä alan tilanteesta, koska silloinen tukiasetus sitä edellytti. Viimeinen on vuodelta 2003 (KOM 2003, 232 lopullinen). Joitakin komission käyttämien konsulttien selvityksiä löytyy, mutta niissä on hyvin vähän tietoa tukikäytännöstä Euroopassa. 14 Siikavirta 2006, s , "jos tukien toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan väärin ymmärrettyjen ja kapeiden taloudellisten seikkojen valossa, saadaan niistä hyvin kielteinen kuva". 2

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/363 VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen aiempi numerointi I OSASTO - YHTEISET MÄÄRÄYKSET Euroopan

Lisätiedot

Mikko Alkio VALTIONTUET

Mikko Alkio VALTIONTUET Mikko Alkio VALTIONTUET TALENTUM Helsinki 2010 Copyright Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1452-7 Kariston Kirjapaino Oy

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki Liikenne ja viestintäministeriö EKIRJE LVM201200086 LMA Kallinen Mari(LVM) 10.05.2012 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne ja viestintävaliokunta Viite Asia Meriliikenteen valtiontukea koskevien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö E-KIRJELMÄ KTM ELO Hyrsky Kimmo EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA

Kauppa- ja teollisuusministeriö E-KIRJELMÄ KTM ELO Hyrsky Kimmo EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Kauppa ja teollisuusministeriö EKIRJELMÄ KTM200500084 ELO Hyrsky Kimmo 29.3.2005 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite KTM:n diaarinumero 5/011/2005 Asia EU; yrityspolitiikka; ehdotus monivuotista yritysohjelmaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

SISÄLLYS... JOHDANTO...

SISÄLLYS... JOHDANTO... SISÄLLYS SISÄLLYS... JOHDANTO... V XI 1 EUROOPAN UNIONIN INSTITUUTIOT... 1 1.1 Euroopan parlamentti... 2 1.2 Eurooppa-neuvosto... 5 1.3 Neuvosto... 6 1.4 Euroopan komissio... 8 1.5 Euroopan unionin tuomioistuin...

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO L 228/30 FI II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1998, yhteenliittämisestä vapautetuilla telemarkkinoilla 8 päivänä tammikuuta 1998 annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

5524/17 ADD 1 1 GIP 1B

5524/17 ADD 1 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5524/17 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 2 AGRI 29 PECHE 26 Euroopan unionin neuvoston 3514. istunto (maatalous ja kalastus), Bryssel,

Lisätiedot

10058/09 vpy/vpy/tia 1 DQPG

10058/09 vpy/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. toukokuuta 2009 (26.05) (OR. en) 10058/09 OJ CONS 30 COMPET 287 RECH 165 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2945. istunto (KILPAILUKYKY (SISÄMARKKINAT,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30)

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14509/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 61 COMPET 593 RECH 318 ESPACE 57 MI 725 IND 244 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3503. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot

Mikko Alkio VALTIONTUET

Mikko Alkio VALTIONTUET Mikko Alkio VALTIONTUET TALENTUM Helsinki 2010 Copyright Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1452-7 Kariston Kirjapaino Oy

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta Eduskunnan talousvaliokunta Meyer Turun esitys liittyen lakiesitykseen HE 243/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet III V XIV Johdanto 1 1 Teoksen kohde ja tarkoitus 1 2 Keskeisiä käsitteitä 3 2.1 Mitä tarkoitetaan EU-oikeudella? 3 2.2

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21017/17 LIMITE PUBLIC BXT 25 POLGEN 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS SEU 50 artiklan ad hoc -työryhmän,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) 15909/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.9.2014 COM(2014) 547 final 2014/0253 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11316/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131 Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00158 LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM 17.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

Vahtera Eeva JULKINEN

Vahtera Eeva JULKINEN Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM2009-00447 Vahtera Eeva 13.10.2009 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Eduskunnan suuren valiokunnan pöytäkirja 18.9.2009, 33/2009 vp Asia Ajankohtainen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot