/060/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7.2.2012 419/060/2012"

Transkriptio

1

2 RAUTATIETURVALAITTEIDEN YLEISET KUNNOSSAPITO-OHJEET SEKÄ TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET 2 (9) /060/2012 Sisällys 1. Yleisten ohjeiden tarkoituksesta Määritelmiä Kunnossapito Yleistä Kunnossapitoluokat M, T ja V Määräaikaishuoltovälit ja niiden muuttaminen Määräaikais ja -huolto Tarkastus- ja huoltotoimenpiteiden kirjaaminen Lisätarkastukset Tarvittavien huoltotoimenpiteiden suorittaminen Viankorjaus Viankorjausvalmius Vikojen ilmoittaminen ja vastaanotto Viankorjauskiireellisyys Tilapäiset korjaustoimenpiteet Korjaustoimenpiteiden kirjaaminen, dokumentointi ja jäljitettävyys Kunnossapitourakoitsijan huolto- ja korjaustoiminta Kunnossapitourakoitsijan henkilökunnan pätevyysvaatimukset Uusien laitteiden kunnossapitoon otto Turvalaitekunnossapidon johtaminen Rataisännöitsijä ja muu valvonta Turvalaitekunnossapidon jatkuva parantaminen Laite- tai palveluntoimittajien kanssa solmituista sopimuksista... 9

3 RAUTATIETURVALAITTEIDEN YLEISET KUNNOSSAPITO-OHJEET SEKÄ TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET 3 (9) /060/ Yleisten ohjeiden tarkoituksesta 2. Määritelmiä Rautatieturvalaitteiden yleisten kunnossapito-ohjeiden tarkoituksena on lyhyesti ohjeistaa turvalaitekunnossapitäjän työtä. Tämän ohjeen tarkoituksena ei ole olla tyhjentävä kooste tai luettelo viittauksista muihin voimassa oleviin Liikenneviraston määräyksiin, ohjeisiin tai menettelytapoihin. 3. Kunnossapito Kunnossapito. Kaikki tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet, mukaan lukien valvontatoimenpiteet, joiden tavoitteena on pitää kohde toimivana tai palauttaa kohde tilaan, jossa se toimii sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Turvalaitteiden kunto. Turvalaitteiden kunnossapitotasoon vaikuttavat junaturvallisuuden vaatimukset, radan ja liikenteen taso sekä ohjeet ja määräykset. Arvioitaessa turvalaitteiden kuntoa tarkoitetaan käsitteellä nykytaso hetkellä vallitsevaa kunnossapitotasoa ja käsitteellä tavoitetaso laitteilta toiminnan kannalta tavoiteltavaa kunnossapitotasoa. Turvalaitoksen rakentamisella tarkoitetaan uuden turvalaitoksen rakentamista tai vanhan turvalaitoksen korvaamista uudella. Turvalaitoksen muuttamisella tarkoitetaan sen laajentamista, täydentämistä tai supistamista. Turvalaitoksen käytöstä poistamisella tarkoitetaan sen irrottamista liikennöintiä turvaavasta toiminnasta. Kunnossapitoon otolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla on varmistettu turvalaitoksen teknisten ja toiminnallisten vaatimustenmukaisuuksien täyttyminen vaadittavine dokumentaatioineen sekä tarpeellinen perehdyttäminen. 3.1 Yleistä Kunnossapitäjän tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa Liikenneviraston antamia ohjeita, ja eritoten arvioida työsuorite- tai työtyyppikohtaisesti tarve työn toteuttamisesta ETJ-menettelyn mukaisesti. 3.2 Kunnossapitoluokat M, T ja V Turvalaitteiden kunnossapitoon kuuluu: toimenpiteet nykytason selvittämiseksi ja tarvittavien huoltotoimenpiteiden määrittelemiseksi huoltotoimenpiteet tavoitetason ylläpitämiseksi tai sen saavuttamiseksi viankorjaustoimenpiteet vioittuneiden laitteiden palauttamiseksi toimintakuntoon ja häiriöiden selvitys vikatapahtuman rekisteröinti tilastointi ja tilastojen tulkinta silmälläpitäen tulevia korjaus- ja uusimistarpeita Turvalaitteiden kunnossapidon tärkein tehtävä on varmistaa laitteiden turvallinen ja oikea toiminta junaturvallisuuden kannalta riittävän korkeaa käytettävyyttä yl-

4 RAUTATIETURVALAITTEIDEN YLEISET KUNNOSSAPITO-OHJEET SEKÄ TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET 4 (9) /060/ Määräaikaishuoltovälit ja niiden muuttaminen 3.4 Määräaikais ja -huolto läpitäen. Tähän pyritään riittävien määräaikaishuoltojen ja määräaikaisten avulla kohdistamalla kunnossapitoresurssit junaturvallisuuden ja liikenteenhoidon kannalta tärkeisiin huoltokohteisiin. Tätä tarkoitusta varten huoltokohteet on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokka M: Laitteet tai niiden osat, joita on huollettava säännöllisin väliajoin tai joille on suoritettava junaturvallisuuteen liittyviä määräaikaistarkastuksia. Luokkaan M kuuluvat laitteet tai niiden osat on ehdottomasti huollettava niitä koskevien huolto-ohjeiden, määräaikaishuoltovälien ja sallittujen vaihtelurajojen mukaan. Kunnossapitoluokka T: Laitteet, joita on tarkastettava säännöllisin väliajoin tarvittavien huoltotoimenpiteiden määrittelemiseksi. Luokkaan T kuuluvat laitteet tarkastetaan säännöllisesti noudattaen laitteille määriteltyjä keskimääräisiä määräaikaishuoltovälejä ja sallittuja vaihtelurajoja. Näiden ten ja niihin perustuvien huoltotoimenpiteiden määrää säätelemällä säilytetään haluttu kunnossapidon tavoitetaso. Kunnossapitoluokka V: Laitteet, jotka edellyttävät ainoastaan viankorjausta. Siirto kunnossapitoluokasta toiseen on mahdollista kun tavoitetasoa ei saavuteta tai kunnossapitotaso on liian korkea. Kunnossapitourakoitsija voi omalla päätöksellään siirtää laitteen tai sen osan luokasta V luokkaan T. Muista siirroista on sovittava kirjallisesti Liikenneviraston kanssa. Määräaikaishuoltovälit ja sallitut vaihtelurajat on esitetty laitekohtaisissa - ja huolto-ohjeissa. Liikennevirasto voi hyväksyä kunnossapitäjän kirjallisesta etukäteisesityksestä poikkeuksia määräaikaishuoltoväliaikoihin. Kunnossapitäjän tulee määräysvälien harventamiseksi tai tihentämiseksi laatia ennakolta kirjallinen muutosesitys, joka perustuu kustannusperustaiseen luokitukseen (Ranking Index for Maintenance Expenditures, RIME) tai muuhun toimenpiteiden tarveperustaiseen luokitteluun. Esityksestä tulee ilmetä toteutuneen vikahistorian avulla miksi muutos on perusteltu ja lisäksi edellytetään YTMasetuksen (yhteinen turvallisuusmenetelmä) mukaisesti rautatiejärjestelmän turvallisuuteen liittyvien riskien arviointia ja hallintaa rautatiejärjestelmään tehtävien merkittävien muutosten yhteydessä. Määräaikaisten tavoitteena on selvittää ne huoltotoimenpiteet, joihin on ryhdyttävä määräaikaishuollon lisäksi tavoitetason ylläpitämiseksi. Määräaikaishuollon tavoitteena on taata turvalaitteille riittävä kunnossapitotaso kohdistamalla huoltotoimenpiteet junaturvallisuuden ja liikenteenhoidon kannalta tärkeisiin ja häiriöalttiisiin laitteisiin.

5 RAUTATIETURVALAITTEIDEN YLEISET KUNNOSSAPITO-OHJEET SEKÄ TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET 5 (9) /060/2012 Kunnossapitäjän täytyy ilmoittaa syy ja aika kirjallisesti (kunnossapitokokouksessa) jos huoltojen samansuuntainen liukuma otetaan toistuvasti käyttöön jonkin toimenpiteen osalta. 3.5 Tarkastus- ja huoltotoimenpiteiden kirjaaminen Tarkastus- ja huoltotoimenpiteistä saatavilla tiedoilla ohjataan ja kehitetään huoltotoimintaa. Kaikista kunnossapitourakoitsijan yksittäisistä - ja huoltotoimenpiteistä tulee tuottaa Liikenneviraston osoittamiin rekistereihin sähköinen dokumentti, josta käy ilmi ainakin kohde, toimenpide, ajankohta ja tekijä. Mikäli Liikennevirastolla ei ole osoittaa tällaista hallitsemaansa rekisteriä, johon toimenpiteet kirjataan, tulee kunnossapitäjän sopia kirjaustavasta sen itsensä hallitsemaan rekisteriin, josta tehtyjen toimenpiteiden toteuma voidaan jälkikäteen osoittaa Liikennevirastolle. Määräaikaistarkastuksesta ja huollosta täytetään huoltopöytäkirja, johon kirjataan tarkastuksessa todetut puutteet ja huoltotoimenpiteet. Mittaustulokset kirjataan mittauspöytäkirjoihin. Lisäksi tehdään yksilöivä merkintä määräaikaistarkastuksen sekä huollon suorittamisesta ja myös muista turvalaitokseen liittyvistä toimenpiteistä ja havainnoista "Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirjaan" (Edita, Livi ). 3.6 Lisätarkastukset Määräaikaisten lisäksi on tehtävä lisätarkastuksia mm. seuraavissa tapauksissa: juna- ja vaihtotyövaurion jälkeen epäiltäessä varmuusvikaa toistuvissa vioissa kun tavoitetasoa ei saavuteta em. ten ja huoltotoimenpiteiden perusteella (esim. elinkaarensa loppupäässä olevat laitokset). 3.7 Tarvittavien huoltotoimenpiteiden suorittaminen Varmuusvioista on aina tehtävä ilmoitus Liikennevirastoon. Tarkastuksissa todettu huoltotarve suunnitellaan ja toteutetaan kuten määräaikaishuolto. Huolto- ja viankorjaustoimenpiteiden toteutuksen suunnittelu alkaa riskianalyysillä, jonka jälkeen päätetään ne riskienhallinnan toimenpiteet, joilla riski minimoidaan. Tarkastuksen yhteydessä voidaan suorittaa sellaisia huoltotoimenpiteitä, jotka erikseen tehtyinä aiheuttaisivat lisäkustannuksia tai jotka turvallisuussyistä on tehtävä välittömästi. 3.8 Viankorjaus Viankorjauksen tavoitteena on saattaa vioittunut laite jälleen toimintakuntoon junaturvallisuuden ja liikenteen edellyttämässä ajassa. Toimintakuntoon saattamisella tarkoitetaan tällöin myös laitteen vaihtamista tai tilapäistä korjaamista.

6 RAUTATIETURVALAITTEIDEN YLEISET KUNNOSSAPITO-OHJEET SEKÄ TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET 6 (9) /060/ Viankorjausvalmius Turvalaitteiden viankorjaukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yleensä viankorjausvalmiutta ympäri vuorokauden Vikojen ilmoittaminen ja vastaanotto 3.11 Viankorjauskiireellisyys 3.12 Tilapäiset korjaustoimenpiteet Viankorjauksen määrittelyyn vaikuttavat mm. liikenteen ja junaturvallisuuden edellyttämä viankorjauskiireellisyys ja kunnossapitosopimuksissa sovitut vasteajat. Rakentamiseen ja muuhun kunnossapitoon liittyvät työt on pyrittävä suorittamaan siten, että niistä ei aiheudu vikoja turvalaitteille. Kunnossapitäjän on varauduttava myös näiden vikojen korjaamiseen. Turvalaiteviat tulee ilmoittaa välittömästi niiden ilmetessä. Viat ilmoittaa yleensä liikenteenhoitohenkilökunta. Muita vianilmoittajia ovat liikkuvan kaluston kuljettajat, poliisi ja yksityiset henkilöt (varoituslaitosten viat) sekä muu rautatiehenkilökunta. Viat ilmoitetaan käyttökeskuksiin tai erikseen sovittuihin vianvastaanottopisteisiin. Kunnossapitäjä huolehtii siitä, että käyttäjillä on tiedossa vian vastaanoton puhelinnumerot. Vian vastaanottaja rekisteröi vika- ja häiriöilmoitukset. Kunnossapitäjän on tunnistettava kunnossapitovastuunsa ilmoitetusta kohteesta. Yksittäisessä kunnossapitotapauksessa on pyrittävä huomioimaan ympäristössä vaikuttaneet edeltävät häiriöt todellisen aiheuttajan löytämiseksi ja lopullisen korjauksen valmistumiseksi. Viankorjauskiireellisyys määräytyy mm. seuraavien seikkojen perusteella: vian vaikutus junaturvallisuuteen (varmuusvika tai turvallisuuden heikkeneminen vajaatoimintaisen laitoksen takia) mahdollisuus vian vaikutuksen ohittamiseen teknisin tai liikenteenhoidollisin toimenpitein vian vaikutus liikenteenhoitoon ja junatäsmällisyyteen rataosan tai liikennepaikan liikennetiheys viankorjauksen viivästymisen mahdollinen vaikutus laitteeseen Ensi tilassa korjattavia vikoja ovat junaturvallisuutta tai junaliikenteen täsmällisyyttä oleellisesti heikentävät viat silloin kun vian vaikutusta ei muilla toimenpiteillä voida ohittaa. Kiireellisesti korjattavia vikoja ovat myös sellaiset, jotka aiheuttavat vesi- tai maantieliikenteelle suurta haittaa. Viankorjauksen siirtämistä seuraavaan työvuoroon ohjataan kunnossapitourakoitsijan kunnossapitosopimukseen perustuvilla viankorjauskiireellisyyttä koskevilla ohjeilla. Jos vikaa ei saada korjattua lopulliseen kuntoon, voidaan eräissä tapauksissa käyttää tilapäisratkaisuja. Tällaisia ovat mm.: irronneen kiskoyhdistys- tai -liitäntäjohdon korvaaminen ohitusjohdolla

7 RAUTATIETURVALAITTEIDEN YLEISET KUNNOSSAPITO-OHJEET SEKÄ TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET 7 (9) /060/2012 kaapelivian korjaaminen korjauskaapelilla vaihteen saattaminen sähköisesti valvontaan releitä tukemalla kun vaihteen kielet on ensin mekaanisesti lukittu vastaavaan asentoon ja kääntösulakkeet irrotettu Kiskon katkeaman ohittaminen ohitusjohdolla on sallittua, jos raidevirtapiiriä käytetään ainoastaan varoituslaitoksen ohjaamiseen. Raiteen oikosulkemiseen perustuvalla suojastetulla rataosalla on ohitusjohdon lisäksi ensin asennettava oikosulkujohdin varaamaan kyseinen raideosuus, kunnes tilapäinen nopeusrajoitus on asetettu tai kiskon katkeama on korjattu. Kun viankorjauksessa käytetään tilapäisratkaisuja, on tarkoin otettava huomioon niiden mahdolliset vaikutukset liikenne- ja työturvallisuuteen. Tilapäiset korjaukset on ensi tilassa korjattava lopulliseen kuntoon. Kunnossapitäjän on pidettävä luetteloa tilapäisistä korjauksista ja siitä milloin ne on lopullisesti korjattu Korjaustoimenpiteiden kirjaaminen, dokumentointi ja jäljitettävyys Viankorjauksista saatavilla tiedoilla ohjataan tulevaa viankorjaustoimintaa ja Liikenneviraston uusien laitteiden hankintaa. Muita tavoitteita ovat: toistuvien vikojen havaitseminen ilmiönä toistuvien vikojen syiden selvittäminen laitehankinnan ja -kehittelyn ohjaaminen tilastointi käyttöiän arvioimiseen ja lisäpanostuskohteiden määrittelemiseen Työstä vastaava henkilö tekee merkinnän korjaustoimenpiteistä "Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirjaan" ja luovuttaa järjestelmän liikenteelle. Korjaustoimenpiteet on myös rekisteröitävä tilaajan muihin järjestelmiin sekä informoitava tilanteesta omaa kunnossapito-organisaatiota. Turvalaitteisiin kohdistuvien kunnossapidon toimenpiteiden tulee olla luotettavasti jäljitettävissä ja siksi kunnossapitotapahtuman toteuttamiseen liittyy aina dokumentointi. Kunnossapito-ohjeiden mukaisten määrä tehtävien toimenpiteiden tulee aina olla jäljitettävissä, siten että jatkuvasti voidaan osoittaa missä ja milloin niitä on suoritettu. Turvalaitetiloissa, -kojuissa tms. tulee aina olla "Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirja" (Edita, Livi ), johon merkitään lyhyesti kaikki paikan päällä toteutetut toimenpiteet. Sen lisäksi toimenpiteiden seurantaan sovelletaan erilaisia kunnossapitourakoitsijan tai Liikenneviraston sähköisiä järjestelmiä Kunnossapitourakoitsijan huolto- ja korjaustoiminta Kunnossapitourakoitsijan huolto- ja korjaustoimintaan kuuluvat kaikki ne työt, joiden päämääränä on irrotetun tai uudestaan käyttöönotettavan laiteosan palauttaminen tavoitetason edellyttämään kuntoon. Tämä korjaus tapahtuu kunnossapitourakoitsijan tai laitetoimittajan toimesta. Se tulee kysymykseen silloin, kun viallisen laiteosan korjaaminen paikan päällä ei ole tarkoituksenmukaista tai ei täytä junaturvallisuuden asettamia vaatimuksia. Laitetoimittajan toimesta tapahtuva korjaamotoiminta on tarkoituksenmukaista silloin, kun se edellyttää erityistä asiantuntemusta, koulutusta, suurehkoja laiteinvestointeja, erityismittalaitteita tai kun se on kunnossapitourakoitsijan ja Lii-

8 RAUTATIETURVALAITTEIDEN YLEISET KUNNOSSAPITO-OHJEET SEKÄ TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET 8 (9) /060/2012 kenneviraston edun mukaista hoitaa ulkoisesti. Samoilla perusteilla voidaan suorittaa myös keskitettyä huoltotoimintaa Kunnossapitourakoitsijan henkilökunnan pätevyysvaatimukset 3.16 Uusien laitteiden kunnossapitoon otto 3.17 Turvalaitekunnossapidon johtaminen 4. Rataisännöitsijä ja muu valvonta 5. Turvalaitekunnossapidon jatkuva parantaminen Liikennevirasto määrittelee ratatyöntekijöiden pätevyysvaatimukset Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) -julkaisussa. Kunnossapitourakoitsijan ja Liikenneviraston tulee yhdessä sopia uusien tai muutettavien laitteiden kunnossapitoon otosta. Edellytykset kunnossapitoon otolle tulee olla yhteisesti todennettuja ennen käyttöönottoa. Kunnossapitourakoitsijan organisaatiorakenteessa on varmistettava menettelyt ja keinot, joiden avulla kunnossapidon johdolla on käytettävissään aina reaaliaikaiset tiedot kunnossapitotapahtumista. Ohjaus- ja turvalaitejärjestelmien vika- ja häiriötapausten todellisia perussyitä on pyrittävä todentamaan analysoimalla vika- ja häiriölistoja sekä turvalaitosten käyttö- ja häiriöpäiväkirjoja. Järjestelmätoimittajalta sekä kunnossapidon- ja liikenteenhoitohenkilöstöltä saatu palaute on myös huomioitava. Analysoinnin tuloksena on tuotettava kunnossapito-organisaatiolle ja Liikennevirastolle yhteenveto vaadittavista lähi- ja pidemmän ajan korjaustoimenpiteistä, joilla varmistetaan turvallisuus, käytettävyys ja hallitaan elinkaaren loppuvaihe. Kunnossapitourakoitsijan tulee toimia yhteistoiminnassa Liikenneviraston rataisännöitsijän kanssa ja edesauttaa sen valvontatehtävien toteuttamista alueellaan. Kunnossapitourakoitsijan tulee jatkuvasti kirjata suorittamansa toimenpiteet niin, että Liikenneviraston tai muun viraston virkamies tai näiden nimeämä valvoja voi suorittaa pistokoeluontoisia tarkastuksia yksittäisiin tapauksiin liittyen tai muita ennalta sovittuja toimintatapa-auditointeja kunnossapitourakoitsijan tiloissa. Turvalaitekunnossapidon tulee seurata laitetekniikassa ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia niin, että kunnossapito pystyy riittävästi vastaamaan alueen liikenteen turvallisuus- ja käytettävyysvaatimuksiin. Kunnossapitourakoitsijan tulee aktiivisesti esittää Liikennevirastolle erilaisia yhdessä toteutettaviksi aiottuja turvalaitekunnossapidon kehittämisohjelmia, joiden tarkoitus on jatkuva toiminnan järkeistäminen. Kunnossapitourakoitsijan tulee myös informoida Liikennevirastoa itsenäisesti ylläpitämistään kehittämisohjelmista. Kunnossapidon jatkuvan parantamisen lähtökohtina ovat mm.: pyrkimys tarveperustaiseen kunnossapitoon pyrkimys taloudellisiin ja tehokkaisiin kunnossapitotapoihin ja menetelmiin pyrkimys etädiagnostiikkaan ja mittausperusteiseen kunnossapitotarpeen määrittelyyn

9 RAUTATIETURVALAITTEIDEN YLEISET KUNNOSSAPITO-OHJEET SEKÄ TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET 9 (9) /060/2012 pyrkimys hyödyntää rautatiemaailman ulkopuolella synnytettyä kunnossapitoteoriaa käytäntöön rautateillä 6. Laite- tai palveluntoimittajien kanssa solmituista sopimuksista Liikennevirasto voi laitteiden elinkaaren kunnossapidettävyyden varmistamiseksi solmia erilaisia kunnossapidon tukipalvelusopimuksia tms. sopimuksia, joiden tarkoituksena on edesauttaa varsinaisen kunnossapitotyön toteuttamista. Liikennevirasto antaa tällaisista solmimistaan voimassa olevista sopimuksista riittävän tiedon kunnossapitourakoitsijalle, jotta tämä voi hyödyntää sopimusta sovituin ehdoin ja vastuin. Päävastuullisella kunnossapitourakoitsijalla on aina ensisijainen vastuu turvalaitekunnossapidosta alueellaan, vaikka se voikin erilaisten Liikenneviraston tai sen itsensä solmimien sopimusten perusteella saada eriasteista apua ja tukea laitetoimittajalta. Laite- tai palvelutoimittajien sopimuksiin voi olla sisällytettynä vuosittaisia kunnossapitokatselmuksia, josta tuotetaan katselmusraportti. Katselmusraportissa on yleensä toimenpidesuosituksia, jolla varmistetaan turvallisuus- ja käytettävyystaso. Kunnossapitourakoitsija on velvollinen ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin siten, että katselmusraporttiin kirjatut toimenpidesuositukset toteutetaan.

10 Soveltamisohjeita Laitekohtaiset kunnossapito-ohjeet. 1. Kohde Määrittelee mitä järjestelmää/laitetta ko. ohje koskee. 2. Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Nro Toimenpide Toimenpiteen numero, joka yksilöi toimenpiteen Määrittelee - tai huoltotoimenpiteen ja mihin toimenpide kohdistuu Peruspalveluluokka Määrittelee toimenpiteiden välin kuukausina ja sallitut vaihtelurajat (palveluluokka 3) 2 1 Tark. väli Määrittelee toimenpiteiden välin kuukausina ja sallitut vaihtelurajat. a 2 käytetään esim. kasvaneen liikennetiheyden turvallisuus- ja käytettävyystason säilyttämiseksi Määrittelee toimenpiteiden välin kuukausina ja sallitut vaihtelurajat. a 1 käytetään esim. suuren liikennetiheyden turvallisuus- ja käytettävyystason säilyttämiseksi Määrittelee toimenpiteiden välin kuukausina ja sallitut vaihtelurajat. Yleisimmät välit peruspalveluluokassa ovat: 6 3 kk tehtävä 3-9 kk kuluessa edellisestä 12 6 kk tehtävä 6-18 kk kuluessa edellisestä 3-24 kk liittyy vaihteen päätarkastukseen (RATO 14) Toimenpiteiden, ten sekä lukumäärä lasketaan välien kantaluvun perusteella esim. 6 3 kk tarkoittaa sitä, että toimenpiteiden suoritusmäärä tulee olla viiden vuoden aikana 10 kertaa. Kp-lk Lisämäär. Huom.! Määrittelee toimenpiteen kunnossapitoluokan. Tärkeimmät toimenpiteet - kuten junaturvallisuuteen vaikuttavat - kuuluvat luokkaan M. Tarkastukset, joiden tavoitteena on vähentää käyttöhäiriöitä kuuluvat kunnossapitoluokkaan T. Vain viankorjausta edellyttävät laitteet kuuluvat luokkaan V. Merkintä tarkoittaa, että tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaus sisältyy kunnossapitourakkaan. Merkintä C tarkoittaa, että havaitut puutteet eivät sisälly kunnossapitourakkaan vaan ne tehdään kunnossapidon erillistyönä. Lisätieto toimenpiteisiin, väliin tai lisämäärityksiin. 3. Laitetoimittajan ohjeet Viittaus laitetoimittajan ohjeisiin. 4. Dokumentointi Määrittelee miten - ja huoltotoimenpiteet dokumentoidaan. 00_Soveltamisohjeita_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A

11 Sisällysluettelo Laitekohtaiset kunnossapito-ohjeet. Liite Järjestelmien ja laitteiden kunnossapito-ohjeet 1. KoH 01 Tietokoneasetinlaitteen Kunnossapito-ohje 2. KoH 02 Releasetinlaitteen Kunnossapito-ohje 3. KoH 03 Varmistuslukko- ja opastinturvalaitoksen Kunnossapito-ohje 4. KoH 04 Suojastuksen Kunnossapito-ohje 5. KoH 05 Kulunvalvonnan Kunnossapito-ohje 6. KoH 06 Kauko-ohjausjärjestelmän Kunnossapito-ohje 7. KoH 07 Varoituslaitoksen Kunnossapito-ohje 8. KoH 08 Laskumäkilaitteiden Kunnossapito-ohje 9. KoH 09 Valo-opastimen Kunnossapito-ohje 10. KoH 10 Opastinportaalin ja -sillan Kunnossapito-ohje 11. KoH 11 Raidevirtapiirin ja raidereleen Kunnossapito-ohje 12. KoH 12 Akselilaskentaosuuden Kunnossapito-ohje 13. KoH 13 Vaihteen Kunnossapito-ohje 14. KoH 14 Vaihteen sähkökääntölaitteen Kunnossapito-ohje 15. KoH 15 Vaihteen mekaniikan Kunnossapito-ohje 16. KoH 16 Vaihteenkoskettimen Kunnossapito-ohje 17. KoH 17 Paikallislupien ja avainsalpalaitteiden Kunnossapito-ohje 18. KoH 18 Virransyöttölaitteiden Kunnossapito-ohje 19. KoH 19 Turvalaitetilojen Kunnossapito-ohje 20. KoH 20 Johtoteiden, kaapeloinnin ja radan merkkien Kunnossapito-ohje 21. KoH 21 Varasähköjärjestelmien koestus Kunnossapito-ohje 0_Sisällysluettelo_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A

12 1. Tietokoneasetinlaitteen kunnossapito-ohje 1(2) 1.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa tietokoneasetinlaitteita. 1.2 Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Monitorien toimintakokeilu Huoltopäätteiden toimintakokeilu Järjestelmän tietokoneiden keskusyksiköiden puhdistus Erilliskäyttöpaikkojen käyttöliittymien (kiinteiden ja kannettavien tietokoneiden) ja toimintakokeilu Palvelimien ja työasemien ylläpitotehtävät Laitetilan kaappien puhdistus Kaappien tuulettimien ja suodattimien Silmukoiden jakautumisen ja A/B koneiden käännön huolto Tietoliikenneyhteyksien tehotasojen mittaus ja tarvittaessa säätö (metallija valokuitujohteiset) Piirikorttien paristojen STR- kontaktorien toiminnan Vika- ja häiriölistojen sekä Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirjan 2 1 Kp -lk Lisämäär M M M T Huom.! M Levytilan sekä tarpeettomien tiedostojen poisto. Lokitietojen tallentumisen varmistaminen M Palvelimet ja työasemat T M M T Laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti T T Jos järjestelmässä on etäkäyttömahdollisuus Vika- ja

13 Hankittava liikenteenohjaushenkilöstön palaute järjestelmän käytettävyydestä Tulostimien ja oheislaitteiden toimintakunnon Piirustusten, dokumenttien ja käyttöohjeiden T T Varaosien T 2(2) häiriölistojen ylläpitoon, niin Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirjan väli voidaan kaksin- tai kolminkertaistaa Varajärjestelmien ja yhteyksien toimintakokeet Varayhteyksien huoltomittaukset Varaosapiirikorttien ja releryhmien toimintakokeilu sekä tunnistetietojen hallinnointi Ilmaisujen ja ilmaisinlamppujen M M M T Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 1.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 1.4 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huolto- ja mittauspöytäkirjoihin ("Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirja", Livi ) Muuta KoH_01_Tietokoneasetinlaitteen_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04, Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Yhdistettynä HO1, HO2, HO3, HO4

14 2. Releasetinlaitteen kunnossapito-ohje 1(2) 2.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa releasetinlaitteita. 2.2 Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Silmämääräinen yleistar- 2 1 Kplk Lisämäär T kastus Releistöjen koskettimien puhtauden Releryhmien T Ohjaus- ja ilmaisintaulujen T ja toimintakokeilu Aikareleiden asetusten tarkastaminen T Relehidastusten T Tukireleiden voitelu M Ruuviliitosten kireyden T Piirustusten, dokumenttien T ja käyttöohjeiden Varaosien T Laitetilan ja laitetilan kaappien M (telinerivien) puhdis- tus Vika- ja häiriölistojen sekä Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirjan Hankittava liikenteenohjaushenkilöstön palaute järjestelmän käytettävyydestä Huom.! T Spurplan-astl tastatuurireleet 5 v T Jos järjestelmässä on etäkäyttömahdollisuus Vika- ja häiriölistojen ylläpitoon, niin Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirjan väli voidaan kaksin- tai kolminkertaistaa Releryhmien täyshuolto M Vähällä käytöllä olevat releryhmät täyshuolletaan maksimissaan 120 kk

15 2(2) Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 2.2 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 2.3 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huolto- ja mittauspöytäkirjoihin ("Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirja", Livi ). 2.4 Muuta - KoH_02_Releasetinlaitteen_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Yhdistettynä HO3, HO4

16 3. Varmistuslukko- ja opastinturvalaitoksen kunnossapito-ohje 1(1) 3.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa varmistuslukko- ja opastinturvalaitoksia. 3.2 Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Ohjaus- ja ilmaisintaulujen ja toimintakokeilu Releistöjen koskettimien puhtauden Vikareleiden toiminnan kokeilu Ruuviliitosten kireyden Piirustusten ja doku- 2 1 Kp-lk Lisämäär T T M T T Huom.! menttien Varaosien T Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 3.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 3.4 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huolto- ja mittauspöytäkirjoihin ("Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirja", Livi ). 3.5 Muuta - KoH_03_Varmistuslukko-_ja_opastinturvalaitoksen_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Päivitetty HO5

17 4. Suojastuksen kunnossapito-ohje 1(2) 4.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa rele- tai akselinlaskentajärjestelmällä toteutettuja itsetoimivia suojastusjärjestelmiä. 4.2 Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Suojastuksen syöttöjännitteen mittaus Suojastuksen ohjausjännitteen mittaus 2 1 Kplk Lisämäär M M Relehidastusten T Releryhmien kiinnityksen T Kojun vikailmaisun T Ruuviliitosten kireyden T Laskentaryhmän jännitteiden säätö Piirustusten T Varaosien T Kojujen ja kaappien puhdistus M Vika- ja häiriölistojen sekä Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirjan Hankittava liikenteenohjaushenkilöstön palaute järjestelmän käytettävyydestä Huom.! M Akselinlaskentasuojatus T Jos järjestelmässä on etäkäyttömahdollisuus Vika- ja häiriölistojen ylläpitoon, niin Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirjan väli voidaan kaksintai kolminkertaistaa Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 4.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/

18 2(2) 4.4 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huolto- ja mittauspöytäkirjoihin ("Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirja", Livi ). 4.5 Muuta Tietokoneasetinlaitteilla toteutetuissa suojastusjärjestelmissä noudatetaan asianomaisten järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjeita. KoH_04_Suojastuksen_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Päivitetty HO6

19 5. Kulunvalvonnan kunnossapito-ohje 1(2) 5.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa kulunvalvontajärjestelmiä sekä baliiseja. 5.2 Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet tus Silmukan puolenvaihtotesti toteutettuna eri huoltokerroilla silmukan eri kohdista Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Vikalokin huolto-pc:llä Silmukan eheyden tarkas- 2 1 Kplk Lisämäär T T Ebiloop T Ebiloop Käyttöjännitteiden T Ylijännitesuojien T Varistorien T KC/OC korttikehikoiden T Ebiloop piirikorttien Tietokoneiden ja sisäinen imurointi sekä teleyhteyksien signaalitasojen mittaus ja säätö T Ebiloop Ruuviliitosten kireyden T Koodainten ja teholähteiden T Varaosien T Dokumenttien T Baliisin kiinnityksen T Baliisikaapelin silmämääräinen T Kiskokotelon T Baliisin yleiskunnon T Sepelin poisto baliisin M alta ja pinnalta JKV- ohjelmointilaitteen kalibrointi Huom.! M Kalibrointiajat varmistettava laitetoimittajan oh-

20 2(2) Ohjelmoitujen, varastoitujen vakionopeusrajoitusbaliisien T jeista Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 5.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 5.4 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huolto- ja mittauspöytäkirjoihin ("Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirja", Livi ). 5.5 Muuta Tietokoneasetinlaitteissa ASES ja BIS koodainkorteilla toteutetuissa järjestelmissä noudatetaan asianomaisten järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjeita. KoH_05_Kulunvalvonnan_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Yhdistettynä: HO7, HO13

21 6. Kauko-ohjausjärjestelmän kunnossapito-ohje 1(2) 6.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa liikenteen kauko-ohjausjärjestelmiä. 6.2 Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet verkkokatkon aikana Kauko-ohjauksen käyttöjännitteen mittaus ja säätö Järjestelmän tietokoneiden keskusyksiköiden ja puhdistus Varajärjestelmien ja yhteyksien toimintakokeet Tulostimien ja oheislaitteiden toimintakunnon Monitorien toimintakokeilu Laitetilan kaappien puhdistus Palvelimien ja työasemien ylläpitotehtävät Jännitelähteiden mittaus ja säätö Ruuviliitosten kireyden Varaosien ja dokumentaation Vika- ja häiriölistojen sekä Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirjan Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Tietoliikenneyhteyksien tehotasojen mittaus ja tarvittaessa säätö (metalli- ja valokuitujohteiset) Välityksen 2 1 Kplk Lisämäär M T M T Huom.! T Ericssonin JZAjärjestelmäkomentojen toimintakokeilu T M M Palvelimet ja työasemat ½ M Levytilan sekä tarpeettomien tiedostojen poisto. Lokitietojen tallentumisen varmistaminen M T T T Jos järjestelmässä on etäkäyttömahdollisuus Vika- ja häiriölistojen ylläpitoon, niin Turva-

22 2(2) Hankittava liikenteenohjaushenkilöstön palaute järjestelmän käytettävyydestä laitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirjan väli voidaan kaksin- tai kolminkertaistaa Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 6.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 6.4 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huolto- ja mittauspöytäkirjoihin ("Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirja", Livi ). 6.5 Muuta - KoH_06_Kauko-ohjausjärjestelmän_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Yhdistettynä HO8, HO28

23 7. Varoituslaitoksen kunnossapito-ohje 1(2) 7.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa varoituslaitoksia, joita ovat puomilaitokset, valo- ja äänivaroituslaitokset, varoitusvalolaitokset sekä laituripolun varoituslaitokset. 7.2 Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Kp -lk Lisämäär Aikareleiden asetusten Ilmaisujen T Poistojen T Vilkkulukujen T Laitoksen toimintakokeilu M Huom.! T Logiikkalaitoksessa arvot parametroitu Impulssitoimintojen toimintakokeilu M Logiikkalaitoksessa arvot parametroitu Käyttökytkimien T1/T2 ja M OK-kytkimen kokeilu Hämäräkytkimen toimintakokeilu M Ruuviliitosten kireyden T Piirustusten T Merkkien ja kilpien puhdistus M Virhelokin, teholähteiden ja T Logiikkalaitokset toimintakorttien Varaosien T Ohjelmiston revisiohallinta M Toimintajännitteiden T Varavoiman (akusto) T Tieopastimien soittokellojen T Kaukohälytyslaitteiston (etävalvonnan) toiminta (mikäli asennettu) T TARMO Koneistojen ja puomin vaakaja pystysuoruuden Kääntölaitteen kitkan Puomin vapaan pudotuksen T T T

24 Kääntölaitteen jousen kiinnityksen T Rajakatkaisijoiden T Puomilaitteen oven T Kääntölaitteen kotelon puhdistus M Avohammaspyörien T Hammasvaihdemoottorin T öljymäärän Puomin varren ja vilkkuvalojen T Puomin valvontasilmukan T toiminnan Magneettijarrun T Murtopulttien ja osoitekilpien T Johdotusten ja riviliittimien T Suojakaiteiden T Tieliikenne- ja radan merkkien T Informoidaan alueisännöitsijää puutteista Näkemien T Informoidaan alueisännöitsijää puutteista Vika- ja häiriölistojen sekä Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirjan ja liikenteenohjaushenkilöstön palaute järjestelmän käytettävyydestä T Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 7.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 7.4 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huolto- ja mittauspöytäkirjoihin ("Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirja", Livi ). 7.5 Muuta - KoH_07_Varoituslaitoksen_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Yhdistettynä HO9, HO23 2(2)

25 8. Laskumäkilaitteiden kunnossapito-ohje 1(5) 8.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa Kouvolan, Tampereen ja Riihimäen laskumäkilaitteita. 8.2 Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Nro Toimenpide Peruspalveluluokka 3 Tark.- väli Kouvolan laskumäki: Hydrauli- ja typpijärjestelmän Öljymäärän ja -lämpötilan Hydraulijärjestelmän ala- ja yläpaineiden Paine- ja paluusuodattimien indikaattorien Ensiöpumpun toiminnan vaihto Öljyn jäähdytysjärjestelmän silmämääräinen 2 Tark.- väli Kplk Lisämäär. Huom.! M Hydrauliikkakeskus M Hydrauliikkakeskus M Hydrauliikkakeskus M Hydrauliikkakeskus M Hydrauliikkakeskus M Hydrauliikkakeskus Typen paineiden M Hydrauliikkakeskus Hydraulijärjestelmän paine- ja paluusuodattimien M Hydrauliikkakeskus vaihto Hydraulijärjestelmän ilmansuodattimen M Hydrauliikkakeskus vaihto Hydraulijärjestelmän öljyn- ja öljyn M Hydrauliikkakeskus imusuodattimen vaihto Typpipullojen täys T Hydrauliikkakeskus Valoveräjän valo- ja vastaanottopään ja puhdistus kuukau- M Nopeustutkien ja puhdistus Piirustusten ja dokumenttien Vika- ja häiriölistojen sekä Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirjan dessa M T T

26 2(5) Voitelukohteiden ja liukupintojen rasvaus sekä voitelu Silmämääräinen jarrujen hydrauliikka- ja raidejarrulaitteiden Painonmittausanturin Jarrujen toiminnan kokeilu Jarrupalkkien leveyden Sisäpalkkien sijaintimittojen Jarrupalkkien välimittojen Jousipakettien mittojen ja kunnon Jarrupalkkien pitkittäisrajoittimien säädön M M M M M M M M Ulkopalauttimien säätöjen Jarrupalkkien tartuntakorkeusmittojen Jarrun vastakiskon välysmitan Kaikkien kiinnityslaitteiden ja pulttien Raidejarrun uudelleensäätö ohjeen M mukaan Jarrusylinterin ripustuspulttien purku, M puhdistus, voitelu ja asennus Jarrujen korkeapainepesu M Jarrujen reaktioaika mittaus M SAS- varmuuskopioiden M järjestely Jarruventtiilien sähköisten kytkentöjen M Painonmittausanturin kalibrointi / M Kiskokoskettimien M Tampereen laskumäki: Valoveräjän valo- ja vastaanotto- T M M M M M

27 3(5) pään ja puhdistus Voitelukohteiden ja liukupintojen voitelu Silmämääräinen pneumatiikka- ja jarrulaitteiden Pneumatiikkajärjestelmän vuotojen Pneumatiikkajärjestelmän ala- ja yläpaineiden Pneumatiikkajärjestelmän vedenerottimien kuukau- dessa Paluusuodattimien indikaattorien Ohjausventtiilien kunnon Spiraalijarrujen tiivisteiden Kiskokoskettimien Kytkentäpoteroiden ja puhdistus Kaikkien kiinnityslaitteiden ja pulttien M T T T T Suodattimien T T T T T M Jarrujärjestelmän paineentunnistimen kalibrointi Vika- ja häiriölistojen sekä Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirjan Piirustusten ja dokumenttien Riihimäen laskumäki: Jarrujen hydraulisten laitteiden liitosten ja vuotojen Jarrulaitteiden säätöjen, kiinnitysten ja suojien kunnon silmämääräinen Voitelukohteiden ja liukupintojen rasvaus ja voitelu M T T M M M

28 Palkkien palautusjousien toiminnan Aggregaattien jousipakettien lämpösauvojen toiminnan (syksy ja talvi) Jarrupalkkien leveysmittojen Sisäpalkkien sijaintimittojen M T Jarrupalkkien välimittojen Käyttötankojen säädön Aggregaattien jousipakettien kunnon Jarrupalkkien pitkittäisrajoittimien säädön Ulkopalkkien palauttimien toiminnan Jarrun vastakiskon välysmitan Jarrusylintereiden ripustuspulttien purku, puhdistus, voitelu ja asennus Jarrupalkkien kiinnityspulttien purku, puhdistus, voitelu ja asennus Jarrujen toiminnan kokeilu Tarvittavat putkistojen yms. laitteiden maalaushuollot Hydrauliikkaöljymäärän- ja lämpötilan Hydrauliikka-ja typpijärjestelmän vuotojen T T T T T T T T M M M Jokaisen huollon jälkeen T Raidejarru / hydrauliikkakeskus T Hydrauliikkakeskus T Hydrauliikkakeskus Typpikaasupaineiden M Hydrauliikkakeskus Ensiöpumpun käytön vaihto M Hydrauliikkakeskus Paluuöljysuodattimien vaihto M Hydrauliikkakeskus tai kun ilmaisin laukeaa Hydrauliöljyn vaihto M Hydrauliikkakeskus 4(5)

29 Tarvittaessa toiminta-aikojen säätö yhdessä sähköisen ohjauksen kanssa Paineakuston paineastioiden tarkistukset ja testaukset Hydraulijärjestelmän ilmansuodattimen vaihto Valoveräjän valo- ja vastaanottopään ja puhdistus Painonmittausantureiden ja suojien kunnon/kiinnitysten Nopeustutkan ja suojien kunnon ja kiinnitysten Vika- ja häiriölistojen sekä Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirjan Piirustusten ja dokumenttien M Hydrauliikkakeskus M Hydrauliikkakeskus Lakisääteinen M Hydrauliikkakeskus T T T T T Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 8.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 8.4 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huolto- ja mittauspöytäkirjoihin ("Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirja", Livi ). 5(5) 8.5 Muuta - KoH_08_Laskumäkilaitteiden_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Päivitetty HO10

30 9. Valo-opastimen kunnossapito-ohje 1(2) 9.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa turvalaitejärjestelmien valo-opastimia. 9.2 Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet silmämääräisesti) Opastimien tunnusten ja hengenvaaramerkkien Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Valoyksiköiden suuntauksen sekä Opastimien näkyvyyden ja kunnon (näkyvyysajossa tai 2 1 Kplk Lisämäär. Huom.! T Vuorokerroin pimeällä T Taustalevyjen T Opastinmaston maadoituksen T Maston suoruuden T Tikkaiden ja suojarautojen kunnon T Värilasien sekä linssien ja puhdistus Lampunpitimen kosketinpintojen ja puhdistus Riviliittimien kytkinpisteiden Perusasennon lamppujen vaihto Lamppujen vaihto kaikki Tieopastimien valoyksiköiden ulkopuolinen puhdistus T T Vain vaihdettavien lamppujen pitimet T M Ei koske LEDopastinvaloyksiköitä M Ei koske LEDopastinvaloyksiköitä M Tieopastimien näkyvyyden T Tieopastimien varalangan T kokeilu Opastinjännitteiden T (yö/päivä) Perusasennon LED M Muiden kuin perus-

31 opastinvaloyksiköiden vaihto asennon LEDopastinvaloyksiköiden vaihto vaihdetaan vain viankorjauksena Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 2(2) 9.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 9.4 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huolto- ja mittauspöytäkirjoihin ("Turvalaitoksen käyttö- ja häiriöpäiväkirja", Livi ). 9.5 Muuta - KoH_09_Valo-opastimen_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Päivitetty HO11

32 10. Opastinportaalin ja -sillan kunnossapito-ohje 1(1) 10.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa opastinportaaleja, opastinulokkeita sekä opastinsiltoja Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Kplk Lisämäär Perustusten T Perustuksen muttereiden kireyden T Jalkojen pystysuoruuden T Kiinnityselimien T Kaapeloinnin ja läpivientien T Tikkaiden T Kaiteiden T Hitsaussaumojen T Sinkityksen T Vinssien T Vinssin teräsköyden T Opastinkehän T Huom.! Varoituskilpien ja hengenvaaramerkkien T Maadoitusten T Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 10.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 10.4 Dokumentointi Tarkastukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huoltopöytäkirjoihin Muuta - KoH_10_Opastinportaalin_ja_-sillan_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Päivitetty HO12

33 11. Raidevirtapiirin ja raidereleen kunnossapito-ohje 1(2) 11.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa turvalaitejärjestelmien raidevirtapiirejä ja raidereleitä. Lisäksi raidevirtapiirejä sisältävillä rataosuuksilla tulee kohtaa noudattaa muidenkin suojaputkien sekä metallisten oikosulkumahdollisuuksia aiheuttavien rakenteiden (kuten välivahvistus vaihteessa, " raiteen leviämisenestorauta" tms.) kohdalla Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet jen ja johtimien Eristysjatkosten sekä lähialueen (10m) kiskojen puhdistus metallihiukkasista yms. Nro Toimenpide Peruspalveluluokka 3 Raidevirtapiiri: Kiskoyhdistysjohtojen, juoksutusten ja kiskoliityntöjen Turvalaitteiden suojamaadoitusjohtimien Kiskokotelon kytkinlisto- 2 1 Kplk Lisämäär T T T Huom.! T Myös vaihteen kaikki eristysosat tarkastettava Kiskopäiden T Pölkkyjen ja tuennan T Eristysjatk. kohdalla Kiskoliityntöjen ja muiden suojaputkien, eritoten eristyspalojen osalta T Raidevirtapiirin seurantamittaukset M Virtamittaukset M 2-kisk. eristetyt osuudet FTGSäänitaajuusraidevirtapiirien mittaukset M Ajoneuvotunnistimen mittaukset Ylijännitesuojien Raiderele: Raidereleen päästö/vetosuhteen määrittäminen Raidereleen koskettimien ja liityntöjen puhtauden M T M T Ebilock-astl

34 2(2) Raidereleen määräaikaisvaihto ja -huolto M Siemens moottorirele Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 11.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 11.4 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huolto- ja mittauspöytäkirjoihin Muuta - Raja-arvot päästö/veto-suhteille: Moottorirele Siemens 0,60 DrS tasavirtarele 0,65 Venäläinen levyrele 0,70 KoH_11_Raidevirtapiirin_ja_raidereleen_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Yhdistettynä HO14, HO27

35 12. Akselilaskentaosuuden kunnossapito-ohje 1(1) 12.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa turvalaitejärjestelmien akselinlaskentaosuuksia Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet puhtauden Akselinlaskenta-anturin kiinnitysten ja suojien Akselinlaskenta-anturin kaapeleiden ja suojaputkien Anturin liitäntäkotelon ja tunnistetiedon Akselilaskentapisteen mittaukset Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Akselinlaskenta-anturin ja liityntäkotelon ympäristön 2 1 Kplk Lisämäär T T T T Huom.! M Laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Laitetoimittajan ohjeista voidaan poiketa vain Tilaajan erillisluvalla. Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 12.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 12.4 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huolto- ja mittauspöytäkirjoihin Muuta - KoH_12_Akselilaskentaosuuden_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Päivitetty HO15

36 13. Vaihteen kunnossapito-ohje 1(2) 13.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa vaihteita. (Mekaaninen ) Tukikiskon kiinnityksen Tanko-, lumi- ja lämmityssuojien Lämpösauvojen kiinnityksen Kielen ja tukikiskon jäysteiden Asetinpölkkyjen sepelöinnin ja tuennan Tankojen niveltappien Vaihteen rullien toi Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Kplk Lisämäär. Huom.! T Ks. RATO T Ks. RATO T Ks. RATO T Ks. RATO 14.1 Kielen ja tukikiskon yhteensovittaminen tukitönkkiin ja liukualusiin tarkastetaan koko matkalta T Ks. RATO T Ks. RATO T minnan Vaihteen voitelu Kuukauden Vaihdealueen veden poiston Vaihteen kääntökokeilu kammella Paikallispainikkeiden ja painikekaappien Vaihteen opastimen ja numerokilven T M Ks. RATO T Ks. RATO T T Kääntökokeilu ErV T Ks. RATO 14.1 oikosuljettuna Kielirakojen T Ks. RATO Lumenohjaimen T Ks. RATO Vaihteen kiinnitysosien T

37 Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 2(2) 13.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 13.4 Dokumentointi Tarkastukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huoltopöytäkirjoihin Muuta RATO 14.1: Vaihteet, joissa suoralla raiteella suurin sallittu nopeus on yli 120 km/h, on tarkastettava neljä kertaa vuosittain. Muissa pääraiteissa ja niihin verrattavissa raiteissa vaihteet on tarkastettava kaksi kertaa vuodessa; keväällä ja syksyllä. Muissa raiteissa vaihteet on tarkastettava joka toinen vuosi. KoH_13_Vaihteen_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Päivitetty HO16

38 14. Vaihteen sähkökääntölaitteen kunnossapito-ohje 1(2) 14.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, korjattaessa ja huollettaessa turvalaitejärjestelmien vaihteen sähkökääntölaitteita ja sähkökääntölaitteella varustettuja raiteensulkuja Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet tus Kääntölaitteen kannen suojaläppien ja lukkojen voitelu Kääntölaitteen toiminnan kokeilu Kääntölaitteen kiinnitysten Tankojen, niveltappien, holkkien ja lukitussokkien ja voitelu Vaihteen käyttö- ja valvontatankojen säädön Kääntölaitteen voitelu ja rasvaus Kytkentäkotelon ja johdinliitosten Moottorin, kosketinsillan ja virtalukon kiinnityksen Asento- ja aukiajoilmaisun kokeilu Opastinlyhdyn tai levyn toiminnan Liitäntäkaapeleiden Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Kääntölaitteen valvontakoskettimien tarkas- 2 1 Kplk Lisämäär T T Huom.! T Ks. RATO T Ks. RATO T Ks. RATO T Ks. RATO M T T T Ks. RATO T Ks. RATO T

39 Kääntölaitteen täyshuolto M Seitsemän vuoden silloin, kun nopeus on yli 120 km/h tai vaihteen yli on aikataulunmukaista henkilöliikennettä. Muiden vaihteenkääntölaitteiden vaihtoväli on yhdeksän vuotta. Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 2(2) 14.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 14.4 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan mittaus- ja huoltopöytäkirjoihin Muuta RATO 14.1: Vaihteet, joissa suoralla raiteella suurin sallittu nopeus on yli 120 km/h, on tarkastettava neljä kertaa vuosittain. Muissa pääraiteissa ja niihin verrattavissa raiteissa vaihteet on tarkastettava kaksi kertaa vuodessa; keväällä ja syksyllä. Muissa raiteissa vaihteet on tarkastettava joka toinen vuosi. KoH_14_Vaihteen_sähkökääntölaitteen_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Päivitetty HO17

40 15. Vaihteen mekaniikan kunnossapito-ohje 1(3) 15.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa turvalaitejärjestelmien mekaanisia vaihteenkääntölaitteita, vaihteenkääntöavustimia, raiteensulkuja ja varmistuslukkoja Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Nro Toimenpide Peruspalveluluokka 3 Mekaaninen vaihteenkääntölaite: Kääntölaitteen kiinnityksen Kääntölaitteen käyttövipujen Tankojen, tappien, holkkien ja lukitussokkien Vaihteen kärkimitan ja kielen välyksen Paikalliskääntölaitteen Opastinlyhdyn/-levyn, jalustan ja käyttölaitteiden 2 1 Kplk Lisämäär. Huom.! T Ks. RATO T Ks. RATO T Ks. RATO T Ks. RATO T Ks. RATO T Ks. RATO Kääntölaitteen voitelu M Teräsköysien ja voitelu T Kiristyslaitteen T Astl-koneen kammen sisärummun T ja voitelu Kääntöliikkeen T Kääntölaitteen toiminnan kokeilu T Ks. RATO 14.1 Vaihteenkääntöavustin (ennen nimettynä; vaihteenlukitsin): Kääntöavustimen kiinnityksen T Ks. RATO Koteloiden ja suojien T Ks. RATO Numerokilven T Ks. RATO Käyttötangon niveltappien ja T Ks. RATO 14.1 kiinnityselimien Niveltappien, saksisokkien ja T Ks. RATO 14.1 tappien välyksien Tankojen eristysten T Ks. RATO Kääntöavustimen keskeisyyden T Ks. RATO 14.1 sekä säätöjen Kääntöavustimen Toimintakokeilu M Ks. RATO Kääntöavustimen rasvaus M Esim. Mollyb Alloy Arctic

41 Raiteensulku: Raiteensulun kiinnitysten T Koteloiden ja suojien T Vetotangon niveltappien ja T kiinnityselimien Varmuuslukituksien T Opastinlevyn T Asettimien ja asetinpölkyn kunnon Greace T Pölkyn kunnostustarpeesta ilmoitus rataalueelle Maalauksen kunnon T Toimintakokeilu M Keskitetty raiteensulku Ks. KoH 14 Vaihteen sähkökääntölaitteen Kunnossapitoohje Varmistuslukko: Varmistuslukon T Varmistuslukon puhdistus ja M voitelu Varmistuslukon toiminnan kokeilu Käyttöavaimien T Vara-avaintelineen T Lukituskaaren T Varmistuslukon suojakotelon kannen kuluneisuuden M Ks. RATO T Opastinlevyn T Suojakotelon ja vara-avainten T lyijytysten Varmistuslukkokosketin ja kosketinlaite: Koskettimen toiminnan kokeilu M Kosketinlaitteen kulkutiesalvan ja linjaalin ja rasvaus T Kulkutiekilpien T Kosketinlaitteen rajakatkaisijoiden T Varmistuslukkojen ja T voitelu Varmistuslukon toiminnan M kokeilu Varmistuslukkojen avaimenreikien ja avaimien kuluneisuuden T 2(3)

42 Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 15.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 3(3) 15.4 Dokumentointi Tarkastukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huoltopöytäkirjoihin Muuta - KoH_15_Vaihteen_mekaniikan_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Yhdistettynä HO18, HO20, HO21, HO25, HO26

43 16. Vaihteenkoskettimen kunnossapito-ohje 1(1) 16.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa turvalaitejärjestelmien vaihteenkoskettimia Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Vaihteenkoskettimen kiinnityksen Tankojen, tappien, holkkien ja lukitussokkien Vaihteenkoskettimen säädön Vaihteenkoskettimen toiminnan kokeilu Vaihteenkoskettimen LZ 15 rasvaus Vaihteenkoskettimen LZ 15 liukurullien akselien voitelu Johdinliitosten ja mekaanisen 2 1 Kp-lk Lisämäär. Huom.! T Ks. RATO T Ks. RATO T Ks. RATO M Ks. RATO M Ks. RATO 14.1 Voitelunipat M Ks. RATO T lukituksen Maadoituksen T Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 16.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 16.4 Dokumentointi Tarkastukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huoltopöytäkirjoihin Muuta RATO 14.1: Vaihteet, joissa suoralla raiteella suurin sallittu nopeus on yli 120 km/h, on tarkastettava neljä kertaa vuosittain. Muissa pääraiteissa ja niihin verrattavissa raiteissa vaihteet on tarkastettava kaksi kertaa vuodessa; keväällä ja syksyllä. Muissa raiteissa vaihteet on tarkastettava joka toinen vuosi. KoH_16_Vaihteenkoskettimen_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Päivitetty HO19

44 17. Paikallislupien ja avainsalpalaitteiden kunnossapito-ohjeet 1(1) 17.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa turvalaitejärjestelmien avainsalpalaitteita Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Kotelo, painonappien ja lukituksen kunnon Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Vara-avainten sijainnin ja sinetöinnin Tekninen ja toiminnallinen toimintakoe Peitelevyn kiinnityksen 2 1 Kplk Lisämäär. Huom.! T Informoidaan rataisännöitsijää M T T Avaimen reiän puhdistus M Avaimen kuluneisuuden, numeron ja tunnuksen tarkastaminen T Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 17.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 17.4 Dokumentointi Tarkastukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huoltopöytäkirjoihin Muuta - KoH_17_Paikallislupien_ja_avainsalpalaitteiden_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Päivitetty HO22

45 18. Virransyöttölaitteiden kunnossapito-ohje 1(3) 18.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, korjattaessa ja huollettaessa turvalaitejärjestelmien virransyöttölaitteita Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Tasasuuntaaja: Yleiskunnon ja asetusarvojen Nro Toimenpide Peruspalveluluokka 3 Virransyöttölaitteet: Jännitteiden ja taajuusvalvonnan Maavikailmaisimien toiminnan kokeilu Vikavirtasuojakytkimien toiminnan kokeilu Virransyöttökaappien puhdistus Hälytysten ja ilmaisujen Ruuviliitosten kireyden Toimintakokeilu verkkokatkoksella Varaosien ja dokumentaation Sähkölaitteiston määräaikais- 2 1 Kplk Lisämäär T M M M T T M T M T Sisäinen T Kestovarausjännitteen mittaus M Pikavarausjännitteen mittaus M Pikavarausautomatiikan T Vikailmaisujen kokeilu M Vaihtosuuntaaja: Yleiskunnon T Sisäinen T Jännitemittaus M Taajuusmittaus M Vikailmaisujen kokeilu M Huom.!

46 UPS-laitteet: Silmämääräinen ja asetusarvojen T Toiminnan kokeilu M Tuulettimien T Ruuviliitosten kireyden T Hälytysten T Lähtöjännitteiden mittaus M Tuulettimien vaihto M Laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Vaihtopäivämäärä merkattava Suodatinkondensaattorien M vaihto Sähkölaitteiston määräaikais M Akusto: Nestepinnan tason T sekä silmämääräinen ulkoinen tarkistus vuotojen, pullistelujen yms. varalta Napaliitosten puhtauden ja T kireyden Kennojännitteiden mittaus M Napajännitteen mittaus M Ilmanvaihdon T Purkauskoe >300 Ah:n (Avoimille akuille) lyijyakuille tai konduktanssimittaus Suljettujen akustojen uusiminen (hankintoineen) Jatkuvasti pyörivät muuttajat: Laakerien mittaus ja tulosten analysointi T Lisäksi takuuajan lopussa kaikille lyijyakuille (avoimille akuille) M Uusimisväli määräytyy purkauskokeiden perusteella M Liukurenkaiden T Hiilien T Hiilen pölyn puhdistus M Johtoliitosten T Kiinnityksen T Laakerien rasvaus M Pölyisyyden T Jännite- ja taajuusmittaus M Ajoittain pyörivät muuttajat: Laakerien rasvaus tarvittaessa M Pölyisyyden T Jännite- ja taajuusmittaus M 2(3)

47 Elektroninen taajuusmuuttaja: Yleiskunnon T Sisäänmenon jännite-, virta M ja taajuusmittaukset Ulostulon jännite-, virta- ja M taajuusmittaukset Johtavuus-, eristysvastus, M lämpötila- ja johdonsuojien mittaukset Varakoneiden toiminnankokeilu M Piirustusten ja dokumenttien T Vikailmaisujen T Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 18.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 3(3) 18.4 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan mittaus- ja huoltopöytäkirjoihin Muuta - KoH_18_Virransyöttölaitteiden_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Yhdistettynä HO29, HO30, HO31, HO32, HO33, HO34

48 19. Turvalaitetilojen kunnossapito-ohje 1(2) 19.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa ja huollettaessa turvalaitejärjestelmien turvalaitetiloja Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet järjestelmien Turvalaitetilan siisteyden ja siivous Turvalaitetilan ulkopuolisen alueen ja siivous Turvalaitetilan lukitusten ja hälytysten sekä lukkojen voitelu Turvalaitetilan lämmityslaitteiden, termostaattien ja lämpötilan Turvalaitetilan jäähdytysjärjestelmän ja/tai koneellisen ilmastoinnin tuulettimien ja suodattimien sekä asetusarvojen Turvalaitetilan valojen Turvalaitetilan kaapeliläpivientien tiiveyden Maadoitusten ja kiristys Piirustusten ja dokumenttien Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Turvalaitetilan sekä turvalaitejärjestelmiin liittyvien kojujen ja kaappien kunnon sekä kiinteistö- 2 1 Kplk Lisämäär T Huom.! T Liikenteenohjauskeskusten laitetiloissa 3 kuukauden T T Koskee myös ulkolaitekaappeja, joihin turvalaite järjestelmä on hajautettu T Koskee myös ulkolaitekaappeja, joihin turvalaite järjestelmä on hajautettu T Koskee myös ulkolaitekaappeja, joihin turvalaite järjestelmä on hajautettu T T Koskee myös ulkolaitekaappeja, joihin turvalaite järjestelmä on hajautettu T T Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus

49 2(2) 19.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 19.4 Dokumentointi Tarkastukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huoltopöytäkirjoihin Muuta - KoH_19_Turvalaitetilojen_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AkH MN RHK 1223/732/04 Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, Päivitys A Päivitys A: Yhdistettynä HO35, HO36, HO37

50 20. Johtoteiden, kaapeloinnin ja radan merkkien kunnossapito-ohje 1(2) 20.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa radan johtoteitä (kaapelireitit), kaapelointia (metalli- ja valojohteiset) sekä radan merkkejä Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Nro Toimenpide Peruspalveluluokka 3 Johtotiet: Johtoteiden (kanavat, kannet, alitukset, kaivot, merkit) rakenteiden ja tarvittavat korjaukset Kaapelikanavien, alitusten ja kaivojen puhdistus vieraista materiaaleista Kaapelointi: Näkyvän kaapeloinnin silmämääräinen Kaapeloinnin eristysvastusarvojen Kaapeloinnin vapaiden säikeiden kunnon Kaapeloinnin jatkosten silmämääräinen Suoja- ja maadoitusten Piirustusten ja dokumenttien Radan merkit: Radan merkkien rakenteiden ja tarvittavat korjaukset 2 1 Kplk Lisämäär T M T Huom.! T Vikaanalysoinnin tai maavikailmaisimien tulosten perusteella valitaan kohteet T T T T T Turvalaitejärjestelmiin kuuluvat radan merkit Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus

51 2(2) 20.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 20.4 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huolto- ja mittauspöytäkirjoihin Muuta - KoH_20_Johtoteiden,_kaapeloinnin_ja_radan_merkkien_kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, (Uusi)

52 21. Liikenteenohjauskeskuksien sähkönjakeluverkon varmistuksen toimivuuden koestuksen kunnossapito-ohje 1(1) 21.1 Kohde Tätä ohjetta noudatetaan tarkastettaessa, huollettaessa ja korjattaessa liikenteenohjaus- tai turvalaitejärjestelmien sähkönjakeluverkkoja 21.2 Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Liikenteenohjauskeskus: Varasähköjärjestelmien toimivuuden koestus poiskytkemällä sähkönjakeluverkon syöttöliittymä Asetinlaite: Varasähköjärjestelmien toimivuuden koestus poiskytkemällä sähkönjakeluverkon syöttöliittymä sekä kytkemällä sähkönjakeluverkon tilalle dieselaggregaatti Nro Toimenpide Peruspalveluluokka Kplk Lisämäär. Huom.! T Poiskytkentäajan pituus on vähintään puolet järjestelmän suunnitellusta varakäyntivaateesta T Poiskytkentäajan pituus on vähintään puolet järjestelmän suunnitellusta varakäyntivaateesta Selityksiä: Kp-lk= kunnossapitoluokka; Lisämäär.= lisämääritykset; M= määräaikaishuolto; T= määräaikais; C= ; K= havaittujen puutteiden korjaus 21.3 Laitetoimittajan ohjeet https://extranet.liikennevirasto.fi/ 21.4 Dokumentointi Tarkastukset, mittaukset ja huoltotoimenpiteet kirjataan huolto- ja mittauspöytäkirjoihin Muuta - KoH_21_Varasähköjärjestelmien_koestus_Kunnossapito-ohje_ docx Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Pvm/versio: Työryhmä AKa/AkH MN Livi 419/060/2012, (Uusi)

TURVALAITTEIDEN YLEISET KUNNOSSAPITO-OHJEET JA TURVALAITTEIDEN TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET

TURVALAITTEIDEN YLEISET KUNNOSSAPITO-OHJEET JA TURVALAITTEIDEN TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET RHK Kun/AkH RATAHALLINTO- HYVÄKSYNTÄ 2004-05-31 1223/732/04 TURVALAITTEIDEN YLEISET KUNNOSSAPITO-OHJEET JA TURVALAITTEIDEN TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt ohjeet otettaviksi

Lisätiedot

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Kunnossapitopalvelusopimus - Kunnossapitosopimus on yleissopimus, jonka mukaisin ehdoin toimittaja sitoutuu tilaajan

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN... 3 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin... 3 2.1.1 Vanhojen dokumenttien poistaminen...

Lisätiedot

Kouvolan laskumäen käyttöohje

Kouvolan laskumäen käyttöohje OHJE 1 (5) Korvaa/muuttaa Järjestelyopastimien käyttö laskumäessä Dnro 2338/741/2008 Kouvolan laskumäen käyttöohje 0400 109 E 111 LIVI/1685/06.04.01/2015 (soveltuvin osin) Kohdistuvuus Asiasanat Voimassa

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli?

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli? Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa Entäpä tietomalli? Projektitiedonhallinnan hallinta tiedonhallinnan tiedon hallinta Helppoa? Haastavaa? Mahdotonta? Mielenkiintoista? 4.6.2015

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Dnro 1181/1003/2012

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Dnro 1181/1003/2012 LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 VIAN ILMOITTAMINEN JA KIRJAAMINEN... 3 1.1 Vikojen kirjaus VTS keskuksissa... 3 1.2 Urakoitsijan väylänhoitoyksikön havaitseman vian ilmoittaminen

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa. Huolenpitosopimus

Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa. Huolenpitosopimus Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa Huolenpitosopimus Varmista varavoimakoneen luotettavuus huolenpitosopimuksella Luotettavuuden ylläpitämiseksi tulee varavoimakonetta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Ratakiskojen käsittely 1 (9) 4.7.1998 111/71/98 Ratahallintokeskuksen työmaat Työmaavastaavat Työpäälliköt Urakoitsijat Kunnossapitäjät RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Kiskot ovat hankalasti käsiteltävästä

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RAITEET JA VAIHTEET 1:1000 Yleiskaaviossa esitettävät vaihdesymbolit 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa varmuuslukitus

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

TILOJEN VAIKUTUS LAITTEIDEN TURVALLISUUTEEN JA KUNNONVALVONTA

TILOJEN VAIKUTUS LAITTEIDEN TURVALLISUUTEEN JA KUNNONVALVONTA TILOJEN VAIKUTUS LAITTEIDEN TURVALLISUUTEEN JA KUNNONVALVONTA SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tilojen vaikutus laitteiden

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ

Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ 1. Sopimusosapuolet Tilaaja: Kouvolan kaupunki / Yhdyskuntatekniset palvelut Tilaajan yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

Chiller Service Next - palvelut: Urakointi Huolto ja varaosat Vuositarkastukset ja kartoitukset Etävalvonta ja energiaoptimointi

Chiller Service Next - palvelut: Urakointi Huolto ja varaosat Vuositarkastukset ja kartoitukset Etävalvonta ja energiaoptimointi Chiller Service Next - palvelut: Urakointi Huolto ja varaosat Vuositarkastukset ja kartoitukset Etävalvonta ja energiaoptimointi HelpDesk - laitevalmistajan ammattitaidolla Jäähdytysalalla yy ominaista

Lisätiedot

Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille

Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut pitää katon käyttökuntoisena pidempään

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Jari Helander. Kunnossapidon kilpailutus ja kelpuutusmenettely

Jari Helander. Kunnossapidon kilpailutus ja kelpuutusmenettely 29.11.2017 Jari Helander Kunnossapidon kilpailutus ja kelpuutusmenettely Kunnonhallinnan strategiset valinnat Kunnossapitotöiden ulkoistaminen Kustannustehokkuus, resurssien parempi hyödyntäminen, joustavuus

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys 1 (6) TRAFI/ Antopäivä: xx.xx.2015 Voimaantulopäivä: 01.03.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (xx/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira 17.10.2014 1 Luennon sisältö Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Määräys 4/2010 Vaaratilanteet Ilmoitettavat tapahtumat Ilmoittamiseen

Lisätiedot

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Osana tarkastusta VESIKOURUISTA HUOLEHTIMINEN Katon ja välipohjan tarkastaminen Sekä vesikourujen puhdistaminen Osana proworks palvelu Oy.n

Lisätiedot

1/6. LIITE 7 Palvelutaso

1/6. LIITE 7 Palvelutaso 1/6 LIITE 7 Palvelutaso 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. NEUVONTA... 2 3. VIRHEIDEN KORJAAMINEN... 3 4. KIIREELLISYYSLUOKAT VASTEAIKA... 3 5. ALUSTAN YLLÄPITO... 4 6. ALUSTAN KEHITTÄMINEN... 4 7. PALVELUVASTEAIKOJEN

Lisätiedot

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Järjestelmän yleiskuvaus Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt Kari Ryyppö Tarkoitus: Keskitetyn raideliikenteen informaatiojärjestelmän ohjausjärjestelmän tekninen

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Terveydenhuollon laitteiden ja

Lisätiedot

KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS

KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS 25.10.2017 Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 24 Ammattimaista käyttöä koskevat yleiset vaatimukset Ammattimaisen käyttäjän on varmistuttava

Lisätiedot

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5) Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

LIVI/8880/ /2017 VT-065

LIVI/8880/ /2017 VT-065 LIVI/8880/04.02.01/2017 VT-065 LIIKENNEVIRASTON JA TAMPEREEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KOSKIEN SANTALAHDEN MELUSEINÄN SUUNNITTELUA, RAKENTAMISTA, OMISTAMISTA, KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOA SEKÄ MAANKÄYTTÖÄ

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1/7 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.9.2016 voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Sivu 1(5) Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu toisen vaiheen auditointiin (KÄP 2), joka tehdään (vuosi)seisokin suunnittelun alkuvaiheessa. Sopiva

Lisätiedot

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi Toyota Material Handling Työturvallisuus www.toyota-forklifts.fi Trukkien turvallisuus -Ei mikään pieni asia Yrityksen vastuu trukkien työturvallisuudesta: Suomessa on aktiivikäytössä noin 30 000 trukkia.

Lisätiedot

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 ISBN 951-803-725-X

Lisätiedot

SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA

SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISPÄIVÄ PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA 2.9.2009 TUKES Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos SAVUNPOISTOLAITTEET

Lisätiedot

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan Dnro 4308/0824/2014 LIIKENNEVIRASTON JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KAUNIAISTEN RAUTATIEASEMAN LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUEEN YLLÄPIDOSTA JA KULKUYHTEYKSIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 2 (5) Tämän

Lisätiedot

MACHINERY on laadunvarmistaja

MACHINERY on laadunvarmistaja MACHINERY on laadunvarmistaja Mitä tapahtuu huomenna? entä jos omaisuudelle tapahtuu jotain? entä jos kalustolle tapahtuu jotain? entä jos sinulle tapahtuu jotain? MACHINERY ennakoi, ennaltaehkäisee ja

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

NOPEUSMUUTOS Tyyppi Raiteen suurimman nopeuden alentaminen Raiteen suurimman nopeuden nostaminen Pysyvä Pysyvä nopeuden muutos tai suurimman nopeuden nosto Tapahtuu Liikenneviraston päätöksellä Liikenneviraston

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset UPM KOFF Kokonaiskunnossapito Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset Kenttähuolto ja Projektit Sähkö- ja automaatio kunnossapitopalvelut Mekaaninen kunnossapito, modernisoinnit, prosessimuutokset

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet 1 Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.7.2012 alkaen toistaiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO Laitepaikkatuotteet... 3 1. Yleistä... 3 2. Laitepaikkatuotteet... 3 2.1 Telinepaikka...

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA Sivu 1 / 8 NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA LAITOKSEN OMISTAJA / KÄYTTÄJÄ : YHTEYSHENKILÖ JA PUH. NRO: KOHTEEN NIMI JA OSOITE: KÄYTTÖÖNOTON PÄIVÄMÄÄRÄ: Takuun edelletys on Nilan laitteille, joissa ilmamäärä ylittää

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 1.1 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 2

Lisätiedot

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi Määräysluonnos 1 (9) Antopäivä: 01.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007

Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla:

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Anvia Telecom Oy Laitepaikkatuotteet Hinnasto

Anvia Telecom Oy Laitepaikkatuotteet Hinnasto Teleoperaattorihinnasto Anvia Telecom Oy Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.7.2012 alkaen toistaiseksi Anvia Telecom Oy Anvia Telecom Ab Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Cirkelvägen 6, 65100 Vasa Puhelin/Telefon

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot