Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Neljäs kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta KOM(2007) 273 lopullinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Neljäs kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta KOM(2007) 273 lopullinen"

Transkriptio

1 C 120/73 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Neljäs kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta KOM(2007) 273 lopullinen (2008/C 120/17) Euroopan komissio päätti 30. toukokuuta 2007 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta Neljäs kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. Asian valmistelusta vastannut talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus -erityisjaosto antoi lausuntonsa 8. marraskuuta Esittelijä oli Olivier Derruine. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi joulukuuta 2007 pitämässään 440. täysistunnossa (joulukuun 13 päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 88 ääntä puolesta ja kenenkään äänestämättä vastaan tai pidättymästä äänestämästä. 1. Johdanto 1.1 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 159 artiklan nojalla komissio on velvollinen julkaisemaan kolmen vuoden välein kertomuksen taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tilasta Euroopassa. 1.2 Koska kertomuksen julkaiseminen ajoittuu Lissabonin strategian yhdennettyjen suuntaviivojen ajantasaistamista edeltävään vuoteen, ETSK toivoo esittämänsä pyynnön mukaisesti, että sen pohdinnat otetaan huomioon sekä aluepolitiikan seuraavassa sukupolvessa että näiden uusien yhdennettyjen suuntaviivojen laatimisessa ( 1 ). 1.3 Uudistussopimuksen uutuuksiin kuuluu alueellisen yhteenkuuluvuuden sisällyttäminen EU:n yleisiin tavoitteisiin (3 artikla). Alueellinen yhteenkuuluvuus puuttui tavoitteiden joukosta, kunnes Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta lisäsi ja vuoden 2007 hallitustenvälinen konferenssi (HVK) vahvisti sen tavoitteeksi. 2. Yleistä 2.1 Kertomukseen liitetyllä tiedonannolla käynnistetään rakennepolitiikan tulevaisuutta koskeva keskustelu sarjalla kysymyksiä. ETSK katsoo, että kaksi erittäin tärkeää kysymystä, joihin pitäisi saada konkreettinen vastaus, on jätetty pois: Vaikuttaa turhalta pohtia koheesiopolitiikkaa, joka edustaa lähes kolmasosaa EU:n talousarviosta, ellei samanaikaisesti keskustella varoista sen toteuttamiseen. ETSK haluaa muistuttaa, että EU:n talousarvio, sellaisena kuin siitä sovittiin rahoitusnäkymistä tehdyssä sopimuksessa, on riittämätön vastaamaan unionille asetettuihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Nimenomaan rakennepolitiikkaa tarkasteltaessa havainto on sama: 0,36 prosenttia BKT:sta ei riitä takaamaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta unionissa ( 2 ). ( 1 ) Katso ETSK:n lausunto aiheesta Rakennepolitiikkojen vaikutukset ja seuraukset Euroopan unionin koheesion kannalta EUVL C 93, , s. 6, kohta 1.4. ( 2 ) Ennakoimatta aihetta koskevaa ETSK:n oma-aloitteista lausuntoa jäljempänä käsitellään joitakin jo muotoiltuja ehdotuksia. Mitä tulee työmarkkinaosapuolten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan asemaan, useissa kysymyksissä käsitellään kyllä hallintoa, mutta rajoitutaan yksinomaan sen poliittiseen ulottuvuuteen. Kertomuksessa ei kuitenkaan valitettavasti ole huomioitu työmarkkinaosapuolten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan roolia, vaikka ne ovat välttämättömiä tekijöitä sen varmistamisessa, että hankkeet mukautetaan paikallisiin oloihin ja että ne saavat laajan yleisen kannatuksen, ja vaikka mainitut tahot edistävät avoimuutta resurssien käytössä. 2.2 Tarkkaavainen lukija saattaa hämääntyä kertomuksen luvuista, koska aina ei ole selvää, koskevatko ne 15, 25 vai 27 jäsenvaltion EU:ta. Myös kehityskulkuja käsiteltäessä ajankohtia koskevat viittaukset saattavat jäädä epäselviksi. Kertomuksessa käsitellään usein yhteenkuuluvuutta 27 jäsenvaltion EU:ssa käyttämällä viiteajankohtana vuotta 1996, jolloin jäsenvaltioiden määrä oli juuri noussut 15 valtioon. Tästä seuraa, että hahmotellut suuntaukset eivät koske ainoastaan EU:ta vaan ne koskevat myös valtioita, joihin (ottaen huomioon kyseisten valtioiden kauppasuhteiden suuntautuminen) EU:n alakohtaiset politiikat (sisämarkkinat, kilpailu, aluepolitiikka) eivät olleet vaikuttaneet tai olivat vaikuttaneet vain vähän. Toisin sanoen tämä kaikki hämärtää johtopäätöksiä, joita voidaan tehdä rakennepolitiikkojen erityisestä panoksesta yhteenkuuluvuuden lisäämiseen, vaikka panos on kiistämätön ( 3 ). 2.3 Peruste, jonka mukaan jälkeenjääneiksi alueiksi katsotaan sellaiset alueet, joiden asukaskohtainen BKT on alhaisempi kuin 75 prosenttia EU:n keskiarvosta, on hämärtynyt useiden edellisiä jäsenvaltioita köyhempien valtioiden liityttyä unioniin (tilastovaikutus). Tämä pätee myös Bulgarian ja Romanian liittymiseen. Näin ollen ennen vuotta 2004 vallinnutta yhteenkuuluvuuden tilannetta ei voida suoraan verrata nykyiseen tilanteeseen. Rajaarvon yli hivuttautuneiden 12 valtion suoriutumista on suhteutettava, koska mikään ei takaa, etteikö niiden suoriutumiskyky selittyisi tilastovaikutuksella. ( 3 ) ETSK:n lausunto aiheesta Rakennepolitiikkojen vaikutukset ja seuraukset Euroopan unionin koheesion kannalta, EUVL C 93, , s. 6.

2 C 120/74 FI Kertomuksessa ilmoitetaan, että seuraavan ohjelmakauden alussa yhdeksän EU:n 12:sta vuosina 2004 ja 2007 liittyneestä jäsenvaltiosta on ylittänyt kynnysarvon, joka on 75 prosenttia asukaskohtaisen bruttokansantuotteen keskiarvosta. Näin ollen tämä viitearvo ei ole enää olennainen. Tätä kysymystä olisi syytä miettiä jo nyt. 2.7 ETSK katsoo, että on syvennettävä ja tarkasteltava useita taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden ulottuvuuksia, kuten yhdenvertaisia mahdollisuuksia työmarkkinoilla. 2.8 Vaikka EU:n koheesiopolitiikan hyödyllisyydestä on vielä esitettävä näyttöä, kertomuksessa tuodaan esiin uusia tekijöitä: 2.5 Vaikka kertomuksessa annetaan runsaasti tietoja, on harmillista, ettei niitä aina vertailla ristiin. Esimerkiksi liitteen I kohtien 2.1.3, 3.2, (erityisesti grafiikan osalta) ja samanaikaisesta tarkastelusta käyvät ilmi vaikeudet yhdistää talouskasvu ja tasapainoinen kehitys (tässä tapauksessa kaikkia alueita hyödyttävään työpaikkojen luomiseen). Kyse on todellisesta haasteesta erityisesti tietyille uusille jäsenvaltioille (Puolalle, Unkarille, Romanialle, Bulgarialle ja Tšekin tasavallalle). Vaikka onkin totta, että entiset koheesiomaat Irlanti, Kreikka ja Espanja ovat päässeet eroon jälkeenjääneisyydestään kokonaan tai osittain, miten on niiden kasvun kestävyyden laita? Kuinka tulevaan kehitykseen voi suhtautua myönteisesti, kun tuntikohtainen tuottavuus on kymmenen vuoden ajan laskenut suhteessa eurooppalaiseen keskiarvoon tai kun kasvu perustuu suureksi osaksi kiinteistöalaan (kuten Espanjassa)? Miten on selitettävissä, että huolimatta Irlannin voimakkaasta kasvusta, joka on nostanut sen toiselle sijalle reaalisen asukaskohtaisen BKT:n osalta ja on mahdollistanut täystyöllisyyden palauttamisen, melkein yksi henkilö viidestä elää köyhyysuhan alaisena? Markkinavoimat suosivat pääkaupunkeja; työntekijävirrat ja työttömät hakeutuvat usein niitä kohti, vaikka ne eivät olisikaan sellaisia onneloita kuin annetaan ymmärtää. Tätä tekijää ei pidä aliarvioida keskusteluissa, joissa pyritään ratkaisemaan työttömyys edistämällä liikkuvuutta. Pääkaupungit ovat usein ainoita kasvua vetäviä alueita. Toissijaisia kehityskeskuksia, joilla on kansainvälistä merkitystä ja jotka ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla, on vain kolmessa maassa. Tämä selittää keskimääräisen kasvuasteen alueellisen tason vaihtelun 0 prosentin ja 8,6 prosentin välillä ( ). Mikäli jokin valtio kokonaisuudessaan saavuttaakin pääkaupunkinsa ansiosta kriittisen 75 prosentin raja-arvon, monet alueet tarvitsevat paljon enemmän aikaa sen saavuttamiseen. Alueellinen yhteenkuuluvuus näyttää yhä enemmän vahvistuvan taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden perustaksi. Se olisi siten kiireellisesti tunnustettava täysimääräisesti EU:n yleiseksi tavoitteeksi. On merkillepantavaa, että Lissabonin strategiassa vuonna 2000 keskeiseksi tavoitteeksi tunnustettua työllisyyden laadun ulottuvuutta ei käsitellä tässä laajassa kertomuksessa lainkaan ( 4 ). Komitea katsoo, että jokaisen jäsenvaltion on arvioitava tarkkaan, ovatko rakennerahastojen tukemat tai niiden ansiosta luodut työpaikat sellaisia, että ne ovat mahdollistaneet ihmisille työmarkkinoille pääsyn, kohtuulliset elinolot ja riittävän palkan. 2.6 ETSK kiinnittää huomiota myös siihen, ettei kertomuksessa viitata osuus- ja yhteisötalouteen, joka koskee 10 prosenttia Euroopan yrityksistä, eikä sen asemaan yhteenkuuluvuudessa (erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville henkilöille annettava tuki työmarkkinoilla). Tämä ala tuottaa laadukkaita työpaikkoja ja edistää osaltaan kestävää kehitystä vakiinnuttamalla alueellista työllisyyttä, elvyttämällä maaseutualueita, luomalla sosiaalista pääomaa ja ennakoimalla ala- ja aluekohtaisia rakenneuudistusprosesseja. Olisikin toivottavaa esittää määrällisesti ja laadullisesti vertailukelpoisia, jäsenvaltiokohtaisia tilastotietoja alan tuntemuksen parantamiseksi. ( 4 ) Asia mainitaan, mutta ainoat annetut tiedot viittavaat koulutuksen tasoon, kun taas asiakirjassa KOM(2003) 728 määritetään työn laadun kymmenen ulottuvuutta, joita analysoidaan useiden indikaattorien avulla. 2.9 ETSK suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan yhteenkuuluvuutta havainnollistetaan vertaamalla EU:ta sen maailmanlaajuisiin kilpakumppaneihin sekä korostamalla pääkaupunkien asemaa, kestävään kehitykseen kohdistuvia vaikutuksia (erityisesti epätasapainoista kehitystä ja ympäristöpaineita) ja ilmastonmuutoksen alueellisia vaikutuksia ETSK tukee Euroopan unionin tavoitetta saavuttaa johtoasema ilmastonmuutoksen torjunnassa. Jos muut maat eivät kuitenkaan seuraa EU:n esimerkkiä, kilpailukyky joutuu vaaraan, ja tämä vaikuttaa unionin koheesiopolitiikkaan. Kilpailun vääristyminen edistäisi yritysten siirtymistä maihin, jotka eivät osallistu ilmastonmuutospolitiikkaan ETSK suhtautuu myönteisesti myös siihen, että kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota yhteenkuuluvuuden alueelliseen ulottuvuuteen, joka on Euroopan aluekehityssuunnitelman (ESDP) (1999) hyväksymisestä huolimatta jäänyt toistaiseksi sivurooli. Kaupunkikehityksen strategiassa, alueellisessa toimintasuunnitelmassa ja Leipzigin peruskirjassa luetellaan kaupunkikehityksen olennaisia periaatteita, ja ETSK puolestaan on korostanut teollisuus- ja innovaatiopolitiikan yhteydessä klustereina toimivien suurkaupunkialueiden asemaa.

3 C 120/ Yhteisön politiikkojen ja yhteenkuuluvuuden yhteyksiä esittelevä viimeinen luku on vähiten vakuuttava: siinä luetellaan Lissabonin strategian yhteydessä toteutetut toimet tarjoamatta uskottavia todisteita niiden konkreettisista vaikutuksista yhteenkuuluvuuteen. 3. Suositukset 3.1 Ennakoimatta tulevaa oma-aloitteista lausuntoaan, jonka ETSK esittää vastauksena komission järjestämän julkisen kuulemiseen tulevasta EU:n talousarviosta, ETSK palauttaa mieliin joitakin aiemmista suosituksistaan Rakennerahastot rajoittuvat nykyisin pääasiassa tukien myöntämiseen. Aikaisemmassa lausunnossaan ( 5 ) ETSK ehdotti rakennerahastojen rahoitusmuotojen määrittelemistä uudelleen, jotta niiden vaikutukset moninkertaistettaisiin Euroopan investointirahaston ja Euroopan investointipankin osallisuuden avulla. Siinä ehdotettiin tukien muuttamista rahoitustuotteiksi vipuvaikutuksen luomiseksi: esimerkiksi yhden euron varaaminen riskipääomalainan takaamiseen mahdollistaisi pk-yrityksen 5 10 euron suuruisen investoinnin rahoittamisen. JEREMIE-ohjelman mallia on laajennettava ( 6 ) Lisäksi voitaisiin vapauttaa varoja korottamatta kuitenkaan jäsenvaltioiden maksuosuutta, ja ne voitaisiin ohjata eurooppalaista lisäarvoa tuoviin hankkeisiin (erityisesti Euroopan laajuisten verkkojen (TEN) puuttuviin yhteyksiin ja Euroopan globalisaatiorahastoon) ETSK on moneen otteeseen arvostellut EU:n talousarvioon sisältyvää ALV-järjestelmää, koska verojen keräämisen, hallinnan ja valvomisen kulut ovat ylettömän suuria ( 7 ). Kyseisiä kustannuksia tulee vähentää, mikä vapauttaisi varoja yhteisiin hankkeisiin Olisi lakkautettava vakiintunut käytäntö, jonka mukaan käyttämättä jätetyt määrärahat palautetaan EU:n jo ennestään niukasta talousarviosta jäsenvaltioille. Kyseiset määrärahat edustavat vain pientä osaa vuosittaisesta talousarviosta. Kuitenkin kaudella kertyneet varat olivat lähes 45 miljardia euroa, jotka olisi voitu käyttää hyödyllisesti ( 8 ) Kun otetaan huomioon kaikkia jäsenvaltioita uhkaava väestön vanheneminen, jonka myötä sosiaalikulut kasvavat, sekä vakaussopimuksesta jäsenvaltioille koituvat budjettirajoitukset, yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus saattaisi olla yksi vaihtoehto. Tällaiset kumppanuudet ovat riippuvaisia (erityisesti valtion sisällä) hallintoviranomaisten kyvystä neuvotella tasapainoisia sopimuksia yksityisen sektorin kanssa, mikä edellyttää hallinnollisten valmiuksien vahvistamista. 3.2 Aluepolitiikan ohjaamiseksi laaditut strategiset suuntaviivat on yhdenmukaistettu Lissabonin strategian kanssa. ETSK ehdottaa, että aluepolitiikassa otetaan tasapainoisemmin huomioon kestävän kehityksen strategia, joka koskee kaikkia yhteenkuuluvuuden ulottuvuuksia, sillä sitä täydentävässä Lissabonin strategiassa keskitytään kilpailukykyyn ( 9 ). LISSABON KESTÄVÄ KEHITYS Aikaperspektiivi 2010 Ei määräaikaa; pitkä aikaväli Toiminta-alue Euroopan unioni Ulkoisen ulottuvuutensa myötä EU:n rajat ylittävä Painopistealueet ( 1 ) Kasvun ja työllisyyden parantaminen; dynaamisen ja toimivan euroalueen varmistaminen; Euroopasta houkuttelevampi paikka investoijille ja työntekijöille; kasvua osaamisella ja innovaatiolla; useampien ihmisten houkutteleminen työelämään ja pitäminen työelämässä sekä sosiaaliturvajärjestelmien nykyaikaistaminen; työntekijöiden ja yritysten mukautumiskyvyn kehittäminen sekä työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen; lisäsijoittaminen inhimilliseen pääomaan parantamalla koulutusta ja taitoja Ilmastonmuutokseen vastaaminen; laadukkaan terveydenhuollon edistäminen julkinen terveydenhuolto; sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen ja väestörakenteen muutokseen puuttuminen; luonnonvarojen parempi hallinta; liikenteen muuttaminen kestävämmäksi; maailmanlaajuisen köyhyyden torjuminen; kehityksen edistäminen ( 1 ) KOM(2005) 141 lopullinen Kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat ( ) ; KOM(2005) 658 lopullinen Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille kestävän kehityksen strategian uudelleentarkastelusta: Toimintaohjelma. ( 5 ) ETSK:n lausunto aiheesta Komission tiedonanto kasvua ja työllisyyttä vuosiksi , EUVL C 185, ( 6 ) ETSK:n lausunto aiheesta Komission tiedonanto kasvua ja työllisyyttä vuosiksi , EUVL C 185, , s. 52 ( 7 ) ETSK:n lausunto aiheesta Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä, EUVL C 267, , s. 57. ( 8 ) ETSK:n lausunto aiheesta Rakennepolitiikkojen vaikutukset ja seuraukset Euroopan unionin koheesion kannalta, EUVL C 93, , s. 6. ( 9 ) Lissabonin strategian elvyttämisen yhteydessä maaliskuussa 2005 Eurooppa-neuvosto täsmensi, että strategia sijoittuu laajempaan yhteyteen, jota ohjaa kestävän kehityksen vaatimus. Kestävä kehitys edellyttää, että nykyisiin tarpeisiin vastataan vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia vastata omiinsa. Eurooppa-neuvosto toistaa sitoutuneensa kestävään kehitykseen, joka on kaikkia unionin politiikkoja ja toimia ohjaava keskeinen periaate. Eurooppa-neuvoston päätelmät kesäkuulta 2005.

4 C 120/76 FI Seuraavissa Euroopan aluesuunnittelun seurantakeskuksen (European Spatial Planning Observation Network, ESPON) laatimissa kartoissa havainnollistetaan vuoteen 2030 mennessä tapahtuvaa yhä suurempaa keskittymistä ja suurkaupungistumista, joihin Lissabonin strategian syventäminen nykyisten suuntaviivojen perusteella johtaisi. Yhteenkuuluvuuteen painottuvalla visiolla voitaisiin laajentaa taloudellista keskusta ja ennen kaikkea nostaa esiin muita kehityskeskuksia (Itämeren alueet, Wienin, Berliinin, Varsovan ja Budapestin rajaama neliönmuotoinen alue idässä sekä Etelä-Ranska ja Katalonia) Tässä yhteydessä ETSK muistuttaa ( 10 ), että on tärkeää kehittää ja toteuttaa monikeskuksisuutta kahdella tasolla tasapainoisen kehityksen yhteydessä, jotta vältytään keskittymisen haitallisilta vaikutuksilta ( 11 ). Ensimmäisellä tasolla helpotetaan ympäri Eurooppaa sijaitsevien kehityskeskusten muodostamista levittämään kasvua ja työllisyyttä talouskeskuksen (viisikulmion) ulkopuolelle. Toisella tasolla lujitetaan suurten kaupunkikeskittymien ja (syrjäisten) maaseutualueiden synergiaa erityisesti yhteisen tilastollisen alueyksiköiden nimikkeistön (NUTS) sisäisen alueellisen jakautumisen välttämiseksi. 3.3 Kun otetaan huomioon, että pääkaupungeilla on yhä keskeisempi asema vaurauden, toiminnan ja työpaikkojen luomisessa erityisesti tietyissä uusissa jäsenvaltioissa ( 12 ), sekä se, että BKT:n kasvuasteen ja inflaation välillä on voimakas vastaavuus, euroalueeseen liittyvien maiden hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten yhtenäisvaluuttaan siirtyminen vaikuttaa maiden sisäiseen koheesioon. Sisäiseen koheesioon saattaa kohdistua paineita, kun saman maan eri alueiden dynamiikat ovat erilaisia. Unohtamatta euron tuomia etuja ( 13 ) voidaan todeta, että yhteisen korkotason politiikalla ei välttämättä pystytä vastaamaan näiden maiden talouksien erityisiin tarpeisiin ja että lisäksi kyseisen politiikan vaikutukset koetaan eri tavoin suurissa toiminnan keskuksissa (mukaan lukien pääkaupunki) ja muilla alueilla. Täydentävänä toimena on vahvistettava jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen koordinointia ilmiön lieventämiseksi ( 14 ). 3.4 Kertomuksessa korostetaan uudelleen yleishyödyllisten palvelujen merkitystä. Vuoden 2007 HVK:n määrittelemää uutta yleishyödyllisiä palveluja koskevaa pöytäkirjaa ajatellen ETSK toistaa pyyntönsä, jonka mukaan yhteisön tasolle on näin ollen määriteltävä yleishyödyllisiä palveluja varten yhteinen viitekehys ja yhteiset säännöt, jotka pätevät kaikkiin (taloudellisiin ja muihin kuin taloudellisiin) yleishyödyllisiin palveluihin, myös ( 10 ) Katso ETSK:n lausunnot aiheista Suurkaupunkialueiden yhteiskunnallis-taloudelliset vaikutukset Euroopan tulevaisuuteen, EUVL C 168, , s.10; Rakennepolitiikkojen vaikutukset ja seuraukset Euroopan unionin koheesion kannalta, EUVL C 93, , s. 6; Alueellinen toimintasuunnitelma, EUVL C 168, , s. 16. ( 11 ) Katso aihetta koskeva Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan teettämä tutkimus Regional disparities and cohesion: what strategies for the future?, toukokuu 2007 ( 12 ) EMUn vuonna 2008 vietettävään kymmenvuotisjuhlaan liittyvässä piakkoin annettavassa lausunnossa käsitellään tätä kysymystä. ( 13 ) EMUn vuonna 2008 vietettävään kymmenvuotisjuhlaan liittyvässä piakkoin annettavassa lausunnossa käsitellään tätä kysymystä. ( 14 ) Lissabonin strategian elvyttämisen yhteydessä maaliskuussa 2005 Eurooppa-neuvosto täsmensi, että strategia sijoittuu laajempaan yhteyteen, jota ohjaa kestävän kehityksen vaatimus. Kestävä kehitys edellyttää, että nykyisiin tarpeisiin vastataan vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia vastata omiinsa. Eurooppa-neuvosto toistaa sitoutuneensa kestävään kehitykseen, joka on kaikkia unionin politiikkoja ja toimia ohjaava keskeinen periaate. Eurooppa-neuvoston päätelmät kesäkuulta yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin. Ne tulee koota puitedirektiiviin, joka hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä ja jonka avulla voidaan luoda palvelujen erityispiirteisiin mukautettu yhteisön kehys ( 15 ). 3.5 ETSK:n (jonka kannan Euroopan parlamentti on toistanut tuoreissa mietinnöissään) mukaan yhteenkuuluvuutta ei voida tarkastella yksinomaan BKT-pohjaisten indikaattoreiden avulla. Komitea toivoo, että luotaisiin entistä objektiivisempi yhteenkuuluvuutta mittaava indikaattori, jonka tulisi BKT:n lisäksi sisältää myös esimerkiksi työllisyys- ja työttömyysastetta, sosiaalisen suojelun laajuutta ja yleishyödyllisten palveluiden saatavuutta koskevia parametreja ( 16 ). Kyseisiä indikaattoreita olisi lisäksi täydennettävä tuloeroihin (Gini-kerroin tai tuloviidenneksien tulo-osuuksien suhdetta tarkasteleva raportti) sekä hiilidioksidipäästöihin (asukaskohtaiset päästöt tai vuoden 1990 jälkeinen kehitys) liittyvillä indikaattoreilla. Yleisesti ottaen on tärkeää vahvistaa EU:n tilastovälineitä erityisesti NUTS-tasolla ja lujittaa Eurostatin ja kansallisten tilastokeskusten välisiä yhteyksiä, jotta päästäisiin mahdollisimman nopeasti käsiksi mahdollisimman täydellisiin ja täsmällisiin tietoihin ( 17 ). 3.6 ETSK ehdottaa pohdittavaksi, olisiko asianmukaisempaa käyttää seuraavassa rakennerahastovarojen jakovaiheessa indikaattorina ennemminkin bruttokansantuloa (BKTL) kuin BKT:ta, kuten tehdään jo koheesiorahastossa. Näin voitaisiin ottaa huomioon muualla asuvat työntekijät, joiden aiheuttamat talousvaikutukset auttavat erojen umpeen kuromisessa, kuten kertomuksen yhdessä osassa korostetaan, kun liikkuvuutta kannustetaan kaikilla tasoilla. Samoin voitaisiin ottaa huomioon suorien ulkomaisten investointien virrat, joissa osa tuloista palaa alkuperämaahan. BKTL:ssä siis otetaan huomioon sekä sisälle tulevat että ulospäin suuntautuvat virrat, toisin kuin BKT:ssa. Tämä ero voi olla merkittävä tietyissä maissa (Luxemburgissa, Irlannissa, Tšekin tasavallassa, Virossa, Kyproksessa, Unkarissa ja vähäisemmässä määrin Puolassa ja Romaniassa), mikä voi johtaa ihanteellisen määrän alittavaan rakennerahastojen varojen jakamiseen. On myös huomattava, että nämä tiedot eivät ole saatavilla NUTS-tasolla. Tämä puute on mahdollisuuksien mukaan korjattava. 4. Vastaukset kuulemisen eräisiin kysymyksiin 4.1 Kuinka alueet voivat vastata vähän tai keskinkertaisesti teknistyneillä aloilla dynaamisesti toimivien kilpailijoiden aiheuttamiin rakennemuutospaineisiin? Mitä tulee eurooppalaisten yritysten laadun parantamiseen, on selvää, että seitsemännessä tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmassa sekä korkeakoulujen välisessä yhteistyöohjelmassa (KVY), joilla pyritään kannustamaan pk-yrityksiä ja alueiden osaamista, käytettävä lähestymistapa suuntautuu liiaksi ylhäältä alaspäin. On syytä edistää yhteyksiä teknologisen ja tieteellisen huippuosaamisen verkostoon, teollisuuspuistoja sekä järjestelmällisiä yhteyksiä korkeakoulujen, teollisuuden ja hallituksen välillä. On kuitenkin pidettävä ( 15 ) Katso ETSK:n lausunto aiheesta Komission tiedonanto Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: Yleishyödylliset sosiaalipalvelut Euroopan unionissa, EUVL C 161, , s. 80. ( 16 ) Katso ETSK:n lausunto aiheesta Rakennepolitiikkojen vaikutukset ja seuraukset Euroopan unionin koheesion kannalta, EUVL C 93, , s. 6, kohta 1.3. ( 17 ) Lissabonin strategian elvyttämisen yhteydessä maaliskuussa 2005 Eurooppa-neuvosto täsmensi, että strategia sijoittuu laajempaan yhteyteen, jota ohjaa kestävän kehityksen vaatimus. Kestävä kehitys edellyttää, että nykyisiin tarpeisiin vastataan vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia vastata omiinsa. Eurooppa-neuvosto toistaa sitoutuneensa kestävään kehitykseen, joka on kaikkia unionin politiikkoja ja toimia ohjaava keskeinen periaate. Eurooppa-neuvoston päätelmät kesäkuulta 2005.

5 C 120/77 mielessä, että innovaation vaatimus sisältää pirstoutumisen riskin, mikäli ei muotoilla uusia vastuualueita kansalaisten ohjaamiseksi muutosten keskellä ( 18 ). Tämä merkitsee, että työllisyyden laadun ulottuvuutta on tarkasteltava vakavammin, koska sen lisäksi, että on lisättävä tutkimus- ja kehittämistoimintaan tehtäviä investointeja, investointeja yleensä sekä osaamis- ja tietoyhteiskunnan edellyttämään perus- ja jatkokoulutukseen tehtäviä investointeja, on myös parannettava työelämän laatua tuottavuuden kasvun ja yritysten innovointikyvyn edistämiseksi. Tämä ilmenee tieteellisistä tutkimuksista, joissa tarkastellaan työelämän laadun ja tuottavuuden yhteyttä sekä kunnollisen työn merkitystä työntekijän työmotivaatiolle ja työhalukkuudelle ( 19 ) Teollisuuspolitiikan osalta yhteisvaikutusten yksilöimisellä ja kaikkien asianomaisten osallistumisella teollisuuden muutoksia voitaneen hallita yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tavalla, mikäli taataan työmarkkinaosapuolten järjestelmällinen osallistuminen muutosten ennakointiin ja hallintaan ja pyritään johdonmukaisesti saavuttamaan sekä yritysten kilpailukyvyn parantamista että kielteisten sosiaalisten vaikutusten minimointia koskeva tavoite ( 20 ) Rajaseutualueilla teollisuuden muutoksia voidaan helpottaa konkretisoimalla työmarkkinaneuvottelujen parhaat mahdolliset kansainväliset puitteet, kuten vuosiksi laaditussa sosiaalipoliittisessa ohjelmassa todetaan ( 21 ) Komitea kannattaa Euroopan parlamentin esittämää pyyntöä, että arvioidaan toiminnan siirtoja ja seurataan niiden vaikutuksia aluetasolla (luotujen ja menetettyjen työpaikkojen määrä, työpaikkatyypit, vaikutukset taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja alueelliseen koheesioon) sekä tehdään konkreettisia ehdotuksia säännöllisin väliajoin laadittavien kertomusten muodossa ( 22 ) Osaa käyttämättä jääneistä määrärahoista voitaisiin käyttää Euroopan globalisaatiorahastoon (EGR). Kyseessä on uusi väline, jolla tuetaan väliaikaisesti ja nopeasti globalisaation uhreina irtisanottuja työntekijöitä. Olisi myös syytä tarkistaa tukikelpoisuusrajaa laskemalla rahaston tukitoimien käynnistämiseksi tarvittavaa irtisanottujen työntekijöiden määrää ottaen huomioon, että yrityksistä 99,8 prosenttia on pk-yrityksiä (mikroyrityksiä 91,5 prosenttia), ja niissä työskentelee 67,1 prosenttia kaikista työntekijöistä Rakennerahastoa koskevien yleisten säännösten mukainen seitsemän vuoden määräaika, jonka ajan tukea saaneen yrityksen on sitouduttava säilyttämään investointinsa asianomaisella alueella, on säilytettävä Alustavan arvion mukaan näyttää siltä, että JEREMIEaloite keskittyy liiaksi huippualoille, eikä siitä ole riittävästi hyötyä pk-yrityksille, jotka eivät toimi kyseisillä aloilla. ( 18 ) ETSK:n lausunto aiheesta Teollisuuden muutosten alueellinen hallinta: työmarkkinaosapuolten rooli ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman panos, EUVL C 318, , s. 12. ( 19 ) ETSK:n lausunto aiheesta Työelämän laatu, tuottavuus ja työllisyys globalisaation ja väestökehityksen näkökulmasta, EUVL C 318, , s ( 20 ) ETSK:n oma-aloitteinen lausunto aiheesta Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työntekijöiden osallistuminen avaintekijät teollisuuden muutosten ennakoinnissa ja hallinnassa, EUVL C 24, , s. 90. ( 21 ) ETSK:n lausunto aiheesta Komission tiedonanto Kasvua ja työllisyyttä vuosiksi , EUVL C 185, , s.52. ( 22 ) Mietintö aiheesta Toiminnan siirrot aluekehityksen puitteissa (esittelijä: Alain Hutchinson, 30. tammikuuta 2006) Kaikki Euroopan alueet eivät pysty olemaan tietoon perustuvan talouden huipulla infrastruktuurien tai henkilöresurssien puutteen takia, tai koska niiden koko ei mahdollista mittakaavaetuja. Kyseisten alueiden on kytkettävä itsensä lähellä sijaitseviin suurkaupunkialueisiin kehittämällä asumistaloutta tai keskittymällä aloihin, joilla asutuskeskusten vaikutukset eivät ole niin merkittäviä tai joilla tarvittava kriittinen massa on vähäisempi. ETSK vastustaa maaseutualueiden vaihtoehdotonta samastamista maatalousalueisiin Yhtenä mahdollisena vaihtoehtona ovat matkailuala ja sen johdannaiset. Tämä tarkoittaa, että maaseudulle voidaan luoda uusia työpaikkoja esimerkiksi seuraavilla aloilla: paikallistuotteisiin erikoistunut kauppa; käsityönä valmistetut perinnetuotteet ja perinteiset elintarvikkeet; ympäristölähtöiset liikuntaja vapaa-ajanpalvelut; audiovisuaaliset ja virtuaalikampukset; kulttuurin tunnetuksi tekeminen; lastentarhat, leirit ja retkeilymajat; luonnonmukainen lääketiede; terveyskylpylät; perinteinen rakennustyyli ja perinneammattien elvyttäminen; Internetkahvilat ja muut vastaavanlaiset julkiset tilat; paikallinen kiinteistövälitys; uusiin ammatteihin keskittynyt elinkeinoneuvonta; majoitusliikkeissä tavanomaisesti kulutettavat tavarat ja palvelut; ikääntyneiden ihmisten tarvitsemat erityispalvelut ( 23 ). Luonnonmukaiseen toimintatapaan perustuvaan ekomatkailuun tulee kohdentaa mahdollisimman paljon huomiota ja tukea. Ekomatkailun tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta ympäristömyönteisestä kestävästä kehityksestä, joka ei horjuta luonnon tasapainoa. Tässä yhteydessä Euroopan sosiaalirahastolla ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolla on panoksensa annettavana Kulttuurimatkailu voi tarjota kiinnostavia vaihtoehtoja monille alueille. Tässä yhteydessä Euroopan unioni voisi edistää parhaita toimintatapoja kulttuurimatkailuun liittyvien palveluiden hallinnassa hyödyntämällä palkintoja ja kannustimia omissa ohjelmissaan kuten Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumassa ja tulevassa Euroopan huippukohteet -ohjelmassa. EU voisi myös tarjota neuvontaa kaupungeille ja alueille, jotka päättävät asettua ehdolle näissä kahdessa ohjelmassa, lisätä niille myönnettävää rahoitusta nykyisestä ja mahdollisesti myös suosia niitä rakennerahastoista myönnettävistä varoista päätettäessä ( 24 ). 4.2 Missä määrin ilmastonmuutos merkitsee haastetta yhteenkuuluvuuspolitiikalle? ETSK jakaa ESPONin ( 25 ) kannan, jonka mukaan ilmastonmuutoksen seuraukset vaihtelevat alueittain, ja niihin on vastattava eriytetysti. Taloudellisessa keskuksessa tavoitteena on ylläpitää taloudellista tuottavuutta vähentämällä toimintojen keskittymisestä syntyvien hyötyjen sivutuotteena koituvia haittavaikutuksia, kuten ilman pilaantumista ja hiilidioksidipäästöjä, siirtymällä tehokkaaseen ja innovatiiviseen joukkoliikenteeseen ( 23 ) ETSK:n lausunto aiheesta Matkailun rooli taantuvien alueiden taloudellisessa ja sosiaalisessa elvyttämisessä, EUVL C 24, , s. 1. ( 24 ) ETSK:n lausunto aiheesta Matkailu ja kulttuuri: kaksi kasvun vauhdittajaa, EUVL C 110, , s. 1. ( 25 ) ESPONin asiakirja Scenarios on the territorial future of Europe, toukokuu 2007.

6 C 120/78 FI ja parempaan maankäyttöön. Etelä-Euroopan alueilla mutta myös vuoristoalueilla pääasiallisen haasteen muodostaa kaoottisen maankäytön ja rakentamisen rajoittaminen. Syrjäisillä alueilla tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja näille alueille pääsyn parantamiseksi toimilla, joilla ei ole kielteisiä vaikutuksia pitkällä aikavälillä ETSK ehdottaa, että luonnonkatastrofin sattuessa kiireelliseen apuun nykyisin käytettävää solidaarisuusrahaston budjettia vahvistetaan ja täydennetään. Jotta EU:n huoli pitkän aikavälin toimenpiteitä edellyttävästä ilmastonmuutoksesta saisi lisää huomiota, ETSK ehdottaa, että vastaisuudessa solidaarisuusrahasto osallistuisi myös ennaltaehkäisevien riskienhallintahankkeiden rahoitukseen. huomioon toiminnassaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöulottuvuuden sekä väestön ikääntymisen sosiaalis-taloudelliset vaikutukset. Tässä yhteydessä on ehdottomasti tuettava ja ylläpidettävä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistumista tulevaisuuden suunnan määrittelemiseen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen kuudennen puiteohjelman suositusten mukaisesti. Tutkimuksen ja kehittämisen seitsemäs puiteohjelma sisältää ihmisen kehitystä ja vanhenemista koskevia erityisiä toimia ( 30 ) Kun otetaan huomioon, että työpaikkoja ja toimintaa luovat alueet voivat ylittää valtiolliset rajat, Interreg-aloitteelle olisi osoitettava enemmän varoja rajatylittävän yhteistyön tukemiseen ( 31 ) Eri budjettikohdista ja ohjelmista rahoitettavien hankkeiden valintakriteereiden tulee olla selkeät ja avoimet. Niihin tulee sisältyä kestävyyttä koskevia kriteereitä, kuten hankkeen vaikutus ympäristöön, terveyteen, työllisyyteen ja EU:n kilpailukykyyn ( 26 ). 4.3 Kuinka yhteenkuuluvuuspolitiikalla voidaan edistää yhdenmukaista, tasapainoista ja kestävää kehitystä, kun otetaan huomioon EU:n aluerakenteen monimuotoisuus, toisaalta epäsuotuisassa asemassa olevat alueet, saaret, maaseutu- ja rannikkoalueet, toisaalta myös kaupungit, taantuvat teollisuusalueet ja muut maantieteellisiltä ominaisuuksiltaan erityiset alueet? 4.4 ETSK on moneen otteeseen ilmaissut kannattavansa monikeskuksisuuden toteuttamista EU:n alueella. Neljännessä kertomuksessa korostetaan taloudellisen keskuksen (viisikulmio) valta-asemaa ja pääkaupunkien merkityksen kasvamista sekä tästä koituvia sosiaali- ja ympäristökuluja. ETSK korostaa myös toissijaisten kehityskeskusten ja suurkaupunkialueiden kehittämistä sekä synergian ja täydentävyyden lujittamista kaupunkikeskusten ja syrjäisten alueiden välillä. Suurkaupunkialueiden sosiaalis-taloudellisesta tilanteesta voitaisiin säännöllisesti julkaista raportti, mihin tarvittaisiin tilastollista seurantatyökalua ( 27 ). ETSK katsoo lisäksi, että tässä yhteydessä globalisaatioon liittyvät alueelliset kehityssopimukset voisivat osoittautua hyödyllisiksi erityisesti silloin, kun ne ovat osana tulevaisuuteen suuntautuvaa lähestymistapaa kaikkia osallistavan yhteiskunnan kulttuurisen kehityksen edistämiseksi ( 28 ) ETSK katsoo, että erityisesti kaupunkiympäristön kehittämiseen olisi käytettävä sosiaalisesti vastuullisen alueen mallia. Kyse on alueista, jotka joulukuussa 2005 tehdyn Bristolin sopimuksen ( 29 ) mukaisesti pyrkivät kestävään kehitykseen, ja ottavat ( 26 ) ETSK:n lausunto aiheesta Kestävän kehityksen asema seuraavissa rahoitusnäkymissä, EUVL C 267, , s. 22. ( 27 ) ETSK:n kaksi lausuntoa aiheesta Suurkaupunkialueiden yhteiskunnallis-taloudelliset vaikutukset Euroopan tulevaisuuteen EUVL C 302, s. 101 ja EUVL C 168, , s. 10. ( 28 ) ETSK:n lausunto aiheesta Teollisuuden muutosten alueellinen hallinta: työmarkkinaosapuolten rooli ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman panos, EUVL C 318, , s. 12. ( 29 ) Syrjäisimpien alueiden osalta ETSK suhtautuu myönteisesti komission aikeeseen luoda lähentymistavoitteen puitteissa erityismekanismi, jolla myönnetään korvauksia kaikista ulkoalueilla kärsittävistä haitoista sekä alueiden pysyvistä rakenteellisista haitoista ( 32 ). ETSK toteaa, että 50 prosenttia tutkimukseen ja kehitykseen osoitetuista varoista on suunnattu muutamille alueille ja kehottaa lisäämään kannustimia teknologian siirtämiseksi alueelta toiselle. ETSK katsoo, että pysyvistä haitoista kärsiville alueille suunnatun unionin politiikan on perustuttava kolmeen keskeiseen periaatteeseen, jotka ovat 1) pysyvyys ( kiinni kuromisen käsite on näiden alueiden kannalta merkityksetön), 2) positiivinen erityiskohtelu todellisen tasa-arvon luomiseksi ja 3) suhteellisuusperiaate alueiden maantieteellisten, demografisten ja ympäristöön liittyvien ominaispiirteiden sekä alueille aiheutuvien haittatekijöiden moninaisuuden huomioon ottamiseksi. Epätasa-arvon poistamiseksi voidaan suunnitella sosiaalisia tukitoimenpiteitä, kuten suora tuki tietyille kaupan aloille tai palveluiden tarjoajille, meri- ja lentokuljetuksissa asukkaille myönnettävät erikoishinnat ja laadukkaiden julkisten palveluiden tarjoaminen ( 33 ) yms Komissio on oikeassa todetessaan, että saarten saavutettavuus-ongelmista on osoituksena se tosiseikka, että matkustusaika autolla tai junalla kasvaa merimatkan vuoksi. Saavutettavuus on erityisongelma, jonka kanssa saarten on tultava toimeen. Komissio on myös oikeassa korostaessaan saarten pienen väestömäärän aiheuttamaa ongelmaa. Tosiasiassa useimmat saaret eivät voi toimia ainoastaan omien kotimarkkinoidensa varassa. On kuitenkin myös muita ongelmia, jotka määräävät niiden pitkän aikavälin kehitysnäkymiä : esimerkiksi rajalliset resurssit, luonnonvahinkojen riskit sekä herkkä ympäristö. ( 30 ) ETSK:n lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Kaupunkiympäristöä koskeva teemakohtainen strategia, EUVL C 318, , s. 86. ( 31 ) ETSK:n lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY), EUVL C 255, , s. 76, kohta 3.4. ( 32 ) ETSK:n lausunto aiheesta Kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kertomus Uudenlainen kumppanuuteen perustuva koheesiopolitiikka: lähentyminen, kilpailukyky ja yhteistyö, EUVL C 302, , s. 60. ( 33 ) ETSK:n lausunto aiheesta Miten varmistaa luonnonhaitoista ja pysyvistä rakenteellisista haitoista kärsivien alueiden nykyistä parempi integraatio?, EUVL C 221, , s. 141.

7 C 120/ Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 16 artiklan mukaan jäsenvaltiot huolehtivat kukin toimivaltansa mukaisesti ja tämän sopimuksen soveltamisalalla siitä, että [yleistä taloudellista etua koskevat] palvelut toimivat sellaisin perustein ja edellytyksin, että ne voivat täyttää tehtävänsä Yhtenä esimerkkinä välineistä voidaan mainita julkispalvelualan yhtenäistetty yleispalvelumalli, jonka toteuttamisesta kyseisillä aloilla säädetään EU:n poliittisissa asiakirjoissa ja säädöksissä. Tätä välinettä korostetaan yleishyödyllisiä palveluja koskevassa vihreässä kirjassa ( 34 ) ETSK muistuttaa, että on tärkeää rangaista EU:n tukea saavia yrityksiä, jotka siirtävät toimintansa seitsemän vuoden sisällä. Julkisia varoja ei voida tuhlata siihen, että rahoitetaan työpaikkojen vähentämistä. 4.5 Mitä vaikutuksia tässä kertomuksessa kartoitetuilla haasteilla on sellaisiin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden keskeisiin tekijöihin kuin osallisuus, yhteiskuntaan sopeutuminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille? Mitä uusia panostuksia tarvitaan kyseisiin vaikutuksiin varautumiseksi? Kun otetaan huomioon syntyvyydessä ja kuolleisuudessa ja alueellisissa muuttoliikkeissä vallitsevat suuret erot, miten yhteenkuuluvuuspolitiikalla voidaan vastata väestörakenteen muutoksiin? määrän kasvusta aiheutuvat kulut syövät nämä määrärahat kokonaisuudessaan, sillä vaarana on, että vanheneva äänestäjäkunta asettaa kyseiset kulut etusijalle ( 36 ). Tässä yhteydessä kannattaisi harkita demografisen rahaston perustamista. Sen tavoitteena olisi tukea kansallisia ponnistuksia syntyvyyden ja naisten työmarkkinoille osallistumisen edistämiseksi osoittamalla enemmän EU:n rahoitusta lastenhoito- ja vanhustenhoitopalveluihin tehtäviin investointeihin sekä koulujen kunnostamiseen ja nykyaikaistamiseen varsinkin maaseutualueilla Samanaikaisesti kuin demografista kehitystä tuetaan, on turvattava lasten terveys ja turvallisuus ja parannettava niitä, annettava kaikille laadukasta koulutusta sekä tarjottava vanhemmille erilaisia apu- ja tukijärjestelmiä näiden tarpeisiin vastaamiseksi ja vaikeuksissa auttamiseksi. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä perheisiin ja lapsiin, jotka elävät erittäin köyhissä oloissa, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja joilla on maahanmuuttajatausta. ETSK toteaa, että Euroopan väestö ikääntyy, ja katsoo, että sukupolvien uusiutuminen on välttämätöntä Euroopan selviytymiselle, mutta muistuttaa, että suurtyöttömyyden poistumisen, vuotiaiden pääsyn vakituiseen työhön ja yleisesti urakehityksen asianmukaisen turvaamisen tulisi mahdollistaa eläkeajan rahoittamisen sen aktiivisuudesta riippumatta ( 37 ). Euroopan sosiaalirahastosta on osoitettava huomattavasti määrärahoja näihin pyrkimyksiin ETSK katsoo myös, että EU:n tasolla olisi laadittava ehdotus asuntojen saatavuutta koskeviksi yhteisiksi tavoitteiksi ja olisi asetettava asuntojen laadulle vähimmäisstandardit, joissa määriteltäisiin asianmukaisen asunnon käsite ( 38 ) Naisten ja miesten tasa-arvo mainitaan nimenomaisesti rakennerahastoista annetuissa asetuksissa kaikki alat läpäisevänä ulottuvuutena. Näyttää kuitenkin siltä, että tähän periaatteeseen on kiinnitetty huomiota lähes yksinomaan työmarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä. Jäsenvaltioita on kannustettava omaksumaan kokonaisvaltainen lähestymistapa (mahdollisesti Lissabonin strategian yhdennettyjen suuntaviivojen avulla ja tarvittaessa yksittäisin suosituksin). Toimintaohjelmien arvioimiseksi tarvitaan sukupuolen perusteella eriteltyjä tietoja Jotta pariskunnat voisivat hankkia niin monta lasta kuin he toivovat, jäsenvaltioiden olisi toteutettava erilaisia toimia, jotka ilmenevät välittöminä taloudellisina suorituksina, vero-oikeudellisina mukautuksina sekä julkisten ja yksityisten järjestelyjen (esim. erilaiset päiväkodit, mukaan lukien yritysten tai useampien yritysten yhteiset päiväkodit), kokopäiväkoulujen ja tuettujen palvelujen tarjontana. Tärkeää ei siis ole vain järjestelyjen määrä vaan myös niiden laatu. ( 35 ) ETSK muistuttaa lisäksi, että Barcelonassa (kesäkuussa 2002) pidetyssä Eurooppaneuvoston kokouksessa jäsenvaltiot sopivat, että ne pyrkivät tarjoamaan lastenhoitopalveluja vuoteen 2010 mennessä vähintään 90 prosentille kolmevuotiaista ja sitä vanhemmista alle kouluikäisistä lapsista ja vähintään 33 prosentille alle kolmevuotiaista lapsista. Olisi lisäksi syytä asettaa minimimäärä lapsille ja perheille tarkoitetuille budjeteille ja näin ollen investoimiselle tulevaisuuteen, jotta voidaan välttää se, että ikääntyneiden ( 34 ) KOM(2003) 270 lopullinen. ( 35 ) ETSK:n lausunto aiheesta Perhe ja väestökehitys, EUVL C 161, , s Eurooppalaisten rahoituslaitosten olisi voitava myöntää hyvin edullisia lainoja yhdennettyihin rakennusohjelmiin, jotka on tarkoitettu asuntojen rakentamiseksi nuorille, lapsiperheille, maahanmuuttajille, iäkkäille ja vammaisille, sosiaalisiin riskiryhmiin kuuluville yms. Näin voitaisiin edistää työntekijöiden liikkuvuutta sekä varmistaa, että alueiden asukasrakenne koostuu eri sosiaaliluokkiin kuuluvista ihmisistä ja kustannukset eivät ole liian korkeita asukkaiden maksettaviksi. ETSK huomauttaa, että Jessica-rahoitusvälineen käyttäminen tarjoaisi tarvittavat elementit takuurahaston luomiseen mittavia sosiaaliasuntohankkeita varten. Komitea pyytää, että kysymystä tarkasteltaisiin rakennerahastojen väliarvioinnissa ( 39 ). 4.6 Mitkä ovat tulevaisuudessa olennaiset ammattitaidot, jotka kansalaisilla on oltava, jotta he voivat vastata uusiin haasteisiin? Alueelliset kehityssopimukset, joihin viitattiin vastauksessa kysymykseen 2.1, tarjoavat kiinnostavan lähestymistavan tähän kysymykseen siltä osin, että erilaisten tilanteiden ja konkreettisten haasteiden moninaisuus edellyttää erilaisia välineitä ja taitoja (katso kohta 1.1.). Työmarkkinaosapuolet, jotka ovat vuodesta 2002 lähtien esittäneet kevään Eurooppa-neuvostolle raportin osallisuudestaan elinikäistä oppimista koskevaan aloitteeseen, on otettava aktiivisesti mukaan toimintaan. ( 36 ) Katso edellä. ( 37 ) Katso edellä. ( 38 ) ETSK:n lausunto aiheesta Asuminen ja aluepolitiikka, EUVL C 161, , s. 17. ( 39 ) Katso edellä.

8 C 120/80 FI ETSK muistuttaa, että perusedellytys sille, että TVT:tä voidaan hyödyntää elinikäisessä oppimisessa etenkin unionin maaseutualueilla ja pienissä kaupungeissa on, että EU ja jäsenvaltioiden julkinen valta tukevat Internetin laajakaistayhteyksien ( 40 ) asentamista pääsyn tarjoamiseksi sähköisen oppimisen järjestelmiin ETSK kehottaa tässä yhteydessä komissiota ottamaan laajakaistayhteyksien käyttömahdollisuuden osaksi laajempaa strategiaa, jonka tavoitteena on varmistaa, että sähköisten yhteyksien käyttömahdollisuus katsotaan kuuluvaksi yleishyödyllisiin palveluihin. [A]lalla tulee ottaa huomioon etenkin sukupolvien välisen kuilun vaara ( 41 ). ottaa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset. (EU:n toimintaa koskevan sopimuksen uusi 9 artikla) pyrkii torjumaan kaiken sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän. (EU:n toimintaa koskevan sopimuksen uusi 10 artikla) 4.7 Kun otetaan huomioon yhteenkuuluvuuspoliittisten ohjelmien hallinnon tehokkuusvaatimus, mikä on paras vastuunjako yhteisön, kansallisen ja aluetason välillä monitasoisessa hallintojärjestelmässä? ottaa huomioon ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 6 artikla, joka on sisällytetty uuteen perussopimukseen) ETSK toistaa painokkaasti vastustavansa yrityksiä uudelleenkansallistaa koheesiopolitiikkaa, koska kyseisellä politiikalla tuodaan kiistatta eurooppalaista lisäarvoa solidaarisuuden, kasvun ja työllisyyden osalta, ja sen konkreettiset ilmentymät ovat Euroopan kansalaisten nähtävillä ETSK muistuttaa, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (2, 158 ja 159 artikla) mukaan kaiken politiikan yhteisön, kansallisen, monialaisen ja alakohtaisen politiikan on johdettava koheesiotavoitteeseen. Näin ollen yhdennetyissä suuntaviivoissa ja vaikutustenarvioinneissa on tärkeää ottaa huomioon koheesiopolitiikka erityisesti alueellisessa ulottuvuudessaan ( 42 ) ETSK suhtautuu myönteisesti siihen, että HVK on lisännyt alueellisen yhteenkuuluvuuden EU:n tavoitteisiin sekä siihen, että komissio on aikeissa perustaa aluepolitiikan pääosaston yhteyteen uuden alueellisesta yhteenkuuluvuudesta vastaavan yksikön. Sen on tarkoitus valvoa, että alakohtaiset politiikanlohkot suunnataan kohti yhteenkuuluvuuden tavoitetta. Erityisesti silloin, kun kansallisten viranomaisten on yhteisrahoitettava EU:n avustuksille tukikelpoisia hankkeita, on syytä pohtia vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyviä talousarvioperusteita ja niiden seurauksia Euroopan laajuisten verkkojen ja erityisesti näiden verkkojen puuttuvien osien rahoittamiselle. On palautettava mieliin tietyt yleissuuntaukset. Osa niistä on jo perussopimuksissa ja osa on liitetty mukaan vuoden 2007 hallitustenvälisen konferenssin myötä. Niiden mukaan politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa unioni ( 40 ) Laajakaistayhteys Internetiin suuren siirtokapasiteetin tietoliikennelinja, joka takaa helpon ja nopean yhteyden e-learning- ja muihin tietojärjestelmiin (lähde: ( 41 ) ETSK:n lausunto aiheesta Tietotekniikka-avusteisen elinikäisen oppimisen panos Euroopan kilpailukykyyn, teollisuuden muutoksiin ja sosiaalisen pääoman kehitykseen, EUVL C 318, , s. 20. ( 42 ) ETSK:n lausunto aiheesta Rakennepolitiikkojen vaikutukset ja seuraukset Euroopan unionin koheesion kannalta, EUVL C , s. 6. Perussoikeuskirjan määräykset, jotka on tunnustettu sopimuksessa Euroopan unionista (6 artikla), on myös otettava huomioon rakennepolitiikkojen määrittelyssä ja toteuttamisessa ETSK pahoittelee syvästi, ettei tässä kuulemisessa käsitellä työmarkkinaosapuolten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan asemaa rakennerahastojen suunnittelussa, laatimisessa ja toteuttamisessa. Niiden osallisuus on välttämätöntä yhteisrahoitettujen hankkeiden mukauttamiseksi paikallisiin oloihin ja tarpeisiin siltä osin, kuin ne ovat yhdenmukaisia strategisten suuntaviivojen kanssa. Komitea toivoo, että tulevaisuudessa laaditaan indikaattorit jäsenvaltioissa laadittavia strategia- ja ohjelma-asiakirjoja koskevia kuulemisprosesseja varten. Komitea katsoo, että jäsenvaltioiden tulisi selittää, miten ne välittävät seurantakomiteoille tiedon siitä, miten kumppanuusperiaatetta sovelletaan. Jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden potentiaalia ja ottaa ne mukaan edistämissuunnitelmien laatimiseen. Niiden tulisi myös tukea ruohonjuuritasolta tulevia aloitteita ja antaa tarkoitusta varten asianmukaiset varat, joita voitaisiin käyttää rakennerahastojen tunnetuksi tekemiseen ja niistä tiedottaviin toimiin. Olisi myös aiheellista järjestää rajat ylittävistä tai alueiden välisistä ohjelmista yhteisiä kuulemistilaisuuksia sekä edistää yhteiskunnallis-ammatillisia kumppanuuksia myös rajojen yli ja alueiden välillä ( 43 ) Open Days -tapahtuman ja Alueet talouden muutosten edistäjinä -aloitteen myötä ETSK kannattaa ponnekkaasti seuraavia toimia: Perustetaan Euroopan matkailuvirasto toimimaan matkailualan seurantakeskuksena unionissa. Tarkoituksena olisi tarjota yhteisölle ja jäsenvaltioille luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa matkailusta ( 44 ). ( 43 ) ETSK:n lausunnot aiheista Komission tiedonanto Kasvua ja työllisyyttä vuosiksi , EUVL C 185, , s. 52 ja Rakennepolitiikkojen vaikutukset ja seuraukset Euroopan unionin koheesion kannalta, EUVL C 93, , s. 6. ( 44 ) ETSK:n lausunto aiheesta Matkailu ja kulttuuri: kaksi kasvun vauhdittajaa, EUVL C 110, , s. 1.

9 C 120/81 Luodaan vihreälle kaupungille jaettava palkinto, jotta paikallisyhteisöjen ja niiden rakenteeseen kuuluvia julkisia ja yksityisiä toimijoita kannustetaan ponnistelemaan ja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ( 45 ). Otetaan käyttöön teknisen avun aloite asumishankkeita varten yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten edustajien ja verkostojen kanssa sekä komission ja jäsenvaltioiden tuella (hankkeiden ja menetelmien kehittäminen asumista koskevien hankkeiden integroimiseksi paremmin kaupunkialueiden elvyttämistä koskeviin ohjelmiin) ( 46 ). Ensisijaisesti olisi painotettava kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamista. 4.8 Mitä uusia yhteistyömahdollisuuksia on alueiden kesken sekä EU:n sisäisesti että ulkoisesti? ETSK katsoo, että suurkaupunkialueiden ja komission yhteisellä foorumilla voitaisiin edistää monikeskuksisuutta ja parantaa kyseisten alueiden tuntemusta. Parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi ja levittämiseksi voitaisiin perustaa työryhmä ( 47 ) Sekä eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän että muiden, rakennerahastojen puitteissa perustettujen oikeushenkilöiden tulee olla vastuussa sellaisten rahoitusvirtojen koordinoimisesta, joilla huolehditaan rahastoista tuettujen, alueen teollisuuspolitiikkaa vahvistavien hankkeiden valmistelusta ja toteuttamisesta. Näiden varojen tulee olla alueen eri sidosryhmien edustajien saatavilla. Tällaisten oikeushenkilöiden perustaminen lisäisi motivaatiota rajatylittävään yhteistyöhön sekä parantaisi näiden alueiden käsitystä itsestään omaehtoisina toimijoina ja kannustaisi niitä yhtenäistämään lainsäädäntöä ( 48 ) Tässä yhteydessä on syytä edistää alueiden ja valtioiden rajat ylittäviä yhteisiä kuulemisia ja yhteiskunnallis-ammatillisia kumppanuuksia sekä kannustaa käymään näillä tasoilla sosiaalidialogia erityisesti perustamalla työmarkkinaneuvotteluille valinnaiset kansainväliset puitteet, kuten vuosiksi laaditussa sosiaalipoliittisessa ohjelmassa todetaan ( 49 ) Alueet voisivat edistää yhteenkuuluvuutta tekemällä yhteistyötä myös energia-alalla, koska se vaikuttaisi tuotantokustannuksiin, perheisiin ja talouskehitykseen. Yhteistyötä voitaisiin tehdä vaihtamalla energiaa alueiden, joilla sitä on saatavana muita enemmän ja edullisemmin, ja niitä köyhempien alueiden kesken. Nykyisin tämä on mahdollista säännellyn, mutta entistä avoimemman verkkojärjestelmän ansiosta sekä ottamalla käyttöön sähköpörssi. Bryssel 13. joulukuuta 2007 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja Dimitris DIMITRIADIS ( 45 ) ETSK:n lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Kaupunkiympäristöä koskeva teemakohtainen strategia, EUVL C 318, , s. 86. ( 46 ) ETSK:n lausunto aiheesta Asuminen ja aluepolitiikka, EUVL C 161, , s. 17. ( 47 ) ETSK:n kaksi lausuntoa aiheesta Suurkaupunkialueiden yhteiskunnallis-taloudelliset vaikutukset Euroopan tulevaisuuteen, EUVL C 302, , s. 101 ja EUVL C 168, , s. 10. ( 48 ) ETSK:n lausunto aiheesta Teollisuuden muutosten hallinta rajaseuduilla Euroopan unionin laajentumisen jälkeen, EUVL C 185, , s. 24. ( 49 ) ETSK:n lausunto aiheesta Komission tiedonanto Kasvua ja työllisyyttä vuosiksi , EUVL C 185, , s. 52.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 ILMOITUS Lähettäjä: Sosiaalityöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 YHDENNETTY ALUEELLINEN INVESTOINTI KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan alalla uudet säännöt ja lainsäädännön seuraavaa

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2.10.2012 2011/0440(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestön demografisia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. maaliskuuta /1/11 REV 1 (fi) SOC 162 ILMOITUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. maaliskuuta /1/11 REV 1 (fi) SOC 162 ILMOITUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. maaliskuuta 2011 6917/1/11 REV 1 (fi) SOC 162 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalityöryhmä Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto (työllisyys,

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 25.2.2011 2010/2211(INI) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus. Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus. Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Ehdotus Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2320(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE580.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2320(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE580. Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/2320(INI) 28.4.2016 TARKISTUKSET 1-33 Liadh Ní Riada (PE580.580v01-00) parhaasta tavasta hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS seitivarojen säilyttämisestä ja hallinnoinnista keskisellä Beringinmerellä tehdyn yleissopimuksen osapuolten

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2011/0399(COD) 3.7.2012 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2008 (04.03) (OR. en) 6922/08 COMPET 81 MI 78 SOC 131 CONSOM 26 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n ehd. nro: 15651/07

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 1.10.2014 2014/2064(BUD) TARKISTUKSET 1-13 Mietintöluonnos Patricija Šulin (PE537.331v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

14129/15 msu/mmy/vl 1 DG B 3A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 20. marraskuuta 2015 (OR. en) 14129/15 SOC 668 EMPL 438 ECOFIN 853 POLGEN 166

14129/15 msu/mmy/vl 1 DG B 3A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 20. marraskuuta 2015 (OR. en) 14129/15 SOC 668 EMPL 438 ECOFIN 853 POLGEN 166 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2015 (OR. en) 14129/15 SOC 668 EMPL 438 ECON 853 POLGEN 166 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2008 (24.11) (OR. fr, en) 14679/08 COMPET 411 IND 149 MAP 54 MI 392 RECH 315

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2008 (24.11) (OR. fr, en) 14679/08 COMPET 411 IND 149 MAP 54 MI 392 RECH 315 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2008 (24.11) (OR. fr, en) 14679/08 COMPET 411 IND 149 MAP 54 MI 392 RECH 315 SAATE Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0276(COD) 20.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS aluekehitysvaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 137 final 2014/0073 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0045 (NLE) 6715/16 ASIM 22 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Italian ja Kreikan

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot