Maaperätutkimukset Afrikkalaisissa olosuhteissa. Case Kap Verde

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaperätutkimukset Afrikkalaisissa olosuhteissa. Case Kap Verde"

Transkriptio

1 Maaperätutkimukset Afrikkalaisissa olosuhteissa Case Kap Verde ANTTI HAUTANIEMI Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma Infrarakentaminen Tampereen ammattikorkeakoulu

2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Infrarakentaminen HAUTANIEMI, ANTTI: Maaperätutkimukset Afrikkalaisissa olosuhteissa Case Kap Verde Opinnäytetyö 48 s., liitteet 19 s. Toukokuu 2011 Tämän opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli esitellä elokuussa 2010 Kap Verdeen tehty työmatka ja siellä suoritetut maaperätutkimukset. Maaperätutkimukset sijoittuivat dieselvoimalan tontille, johon kaavailtiin laajennusta. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää maaperästä tietoja rakennussuunnitelmia varten. Tutkimusohjelma sisälsi seitsemän kairausreikää, maanäytteidenottoa, kallion varmistusta, kalliosydännäytteidenottoa, sekä vesimenekkimittauksia. Raportissa esitetään Kap Verdessä tehdyt kairaukset, poraukset, näytteenotot, mittaukset ja siellä esiintyneet kivi- ja maalajit. Lähdemateriaalina käytettiin geoteknistä kirjallisuutta ja internetjulkaisuja. Kap Verde -osuudessa oli lähdemateriaalina siellä työskennelleiden Simo Murron ja Kimmo Harjun haastattelut. Kap Verdeen lähtöä edelsi miehistön ja kaluston valmistelu. Kap Verdeen saavuttua purettiin kalusto ja tehtiin alustavat työt. Maaperästä otettiin aluksi häiriintynyt maanäyte pintamaan alapuolelta. Tämän jälkeen edettiin puristin-heijarikairauksella. Kun kairaus ei enää edennyt, vaihdettiin porakonekairaukseen ja otettiin halutuista syvyyksistä kalliosydännäytteet. Lopuksi tehtiin vesimenekkikoe haluttuihin reikiin. Maaperätutkimusten jälkeen valmistauduttiin poislähtöön. Maaperätutkimukset onnistuivat suunnitellun mukaisesti ja asetetut tavoitteet täyttyivät. Tämä opinnäytetyö oli selvitys Destia Oy:lle suoritetusta toimeksiannosta Kap Verdessä. Opinnäytetyöhön kerättyjä tietoja voidaan käyttää oppaana ja tarkistuslistana mahdollisesti tulevia ulkomailla sijaitsevia tutkimuskohteita varten. Avainsanat: pohjatutkimukset, maaperätutkimukset, Kap Verde ABSTRACT

3 Tamk University of Applied Sciences Construction Technology Civil Engineering HAUTANIEMI, ANTTI: Soil Studies in African conditions Case Cape Verde Bachelor s thesis 48 pages, appendices 19 pages May 2011 In this final project the goal was to present commute to Cape Verde islands in August There is presented bores, drills, sampling, measuring and occurred rock and soil types in Cape Verde. Before mentioned acknowledgments were science fiction and internet publications. Primary work acknowledgments were gathered from experiences of Simo Murto and Kimmo Harju whom worked in Cape Verde islands. Before flying to Cape Verde there were preparations to be made. After arriving to Cape Verde there was unloading of things and preparatory work. At first deranged samples were taken beneath the topsoil. After this the work continued with pressure breaker bore. When bore did not penetrate soil anymore the drill was adopted. Also bedrock samples were taken. Finally water consumption test were made in two boreholes. After ground survey the results were reported and prepares for leave were made. This final project is a survey from accomplished assignment is Cape Verde for Destia Ltd. Information gathered into this final project can be used as a guide or a checklist to future foreign jobs. Key words: ground survey, soil surveying, Cape Verde ALKUSANAT

4 Kiitän ohjaavaa opettajaani DI Hannele Kulmalaa neuvoista ja kommenteista, jotka edistivät työn valmistumista. Lisäksi haluan kiittää Destia Oy:n Simo Murtoa ja Kimmo Harjua antamistaan haastatteluista ja kuvista. Tampereella, toukokuussa 2011 Hautaniemi Antti

5 SISÄLLYS 1 Johdanto Työn taustaa Työn tilaaja Työn tavoitteet ja rajaukset Toimeksiannolla käytetyt tutkimusmenetelmät Heijarikairaus Puristinkairaus Puristin-heijarikairaus Porakonekairaus Maanäyteenotto Kalliosydännäytteenotto Vesimenekkimittaus Työkohteessa esiintyneet maa- ja kivilajit Moreeni Lateriitti Basaltti Matkaan valmistautuminen Miehistö Kalusto Saapuminen Kap Verdeen Työskentely kohteessa Alustavat työt Työskentelyolosuhteet Kairaukset Maanäytteet Puristin-heijarikairaukset Porakonekairaukset Kalliosydännäytteenotto Vesimenekkimittaus Lisätyöt Poislähtö Tulokset Kairaukset ja vesimenekkikoe Näytteet Johtopäätökset... 45

6 6 1 JOHDANTO 1.1 Työn taustaa Marraskuussa 2010 etsin opinnäytetyön aihetta ja otin yhteyttä entiseen työpaikkaani Destian Oy:n geotutkimuspuolelle. Destia Oy teettää vuodessa useita opinnäytetöitä ja yritys tarjosi minulle tehtäväksi opinnäytetyötä sen viimeisimmästä ulkomailla tehdystä maaperätutkimuksesta. Tutkimuksen tilaajana toimi Wärtsilä Finland Oy, joka on suomalainen laivalaitteistoja ja voimalaitoksia rakentava yritys. Wärtsilä Finland Oy toimii maailmanlaajuisesti ja se teettää useita maaperätutkimuksia ympäri maailman. (Kauppalehti 2011.) Maaperätutkimukset hoidetaan usein paikallisten yritysten toimesta, mutta vaativissa maaperätutkimuksissa Wärtsilä Finland Oy on jo useiden vuosien ajan turvautunut Destia Oy:n geotekniseen osaamiseen. Yhteistyö on sujunut ongelmitta ja toimeksiannot ulkomailla saivat jatkoa , kun Wärtsilä Finland Oy tarjosi maaperätutkimuksia Kap Verdestä Destia Oy:lle. Portugalinkielisen Kap Verden saariryhmä sijaitsee Atlantin valtamerellä, noin 450 kilometrin päässä Länsi-Afrikan rannikolta (kuva 1) (Hotellitlennotmatkat 2011). Tutkimuskohde sijaitsee Santiagon saarella, maan pääkaupungissa Praiassa, jossa suuri voimalaitos Palmarejo Generator tuottaa saarelle sähkön ja veden. Voimalan laajennustöiden takia tontille tarvittiin maaperätutkimuksia.

7 7 KUVA 1. Kap Verden saaret (Hotellitlennotmatkat 2011) Maaperätutkimukset suunnitteli Michael Mengelt Ramboll Oy:stä ja ne koostuivat maakairauksista, kallioporauksista, maanäytteenotoista, kallionäytteenotoista ja vesimenekkikokeista. Toimeksianto otettiin Destia Oy:llä vastaan ja matkaan lähtivät kokeneet kairaajat Simo Murto ja Kimmo Harju (Murto 2011; Harju 2011.) 1.2 Työn tilaaja Destia Oy on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä, sekä tuottaa liikenteen asiantuntijapalveluja. Destia Oy:n konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 540 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 2100.

8 8 Destia Oy on Suomen johtava liikenneväylien ja liikenneympäristöjen mittaus-, tutkimus-, ja laadunhallintapalveluiden tarjoaja. Destia Oy:llä on käytössään laadukkaat ja kustannuksia säästävät tutkimusmenetelmät, joita yhdistelemällä saadaan monipuolinen ja kattava tieto eri hankkeiden pohjaolosuhteista. Destian Oy:n Infratietopalvelujen tarjoamiin maaperätutkimuksiin kuuluvat: - Käytetyimmät geotekniset kairausmenetelmät (paino-, täry-, heijari-, porakone-, siipi-, puristinheijari- ja CPTU-kairaukset). - Näytteenotto (maaperä-, kalliosydän- ja tierakennenäytteet). - Pohjavesiputkien asennus, mittaus ja pumppaus. - Geofysikaaliset mittaukset ja asiantuntijapalvelut (maatutkaluotaus, päällystetutkaus, maavastusluotaus ja pohjavesimallinnus). - Vesimenekkimittaukset. - Huokosvesipaine- ja inklinometriputkien asennukset ja mittaukset. - Tonttien maaperätutkimukset. (Destia Oy 2011.)

9 9 1.3 Työn tavoitteet ja rajaukset Tämän työn tavoite on kuvata Destia Oy:n maaperätutkimuksia Kap Verdessä. Työssä kerrotaan matkaan valmistautumisesta ja Santiagon saaresta. Sen jälkeen kerrotaan toimeksiannolla tehdyistä kairauksista ja tuloksista. Lisäksi työssä esitellään saarella tehdyt maa- ja kallioperätutkimusmenetelmät ja näytteissä esiintyneet maa- ja kivilajit. Kuvausta käytetään oppaana ja tarkistuslistana tilaajayrityksen sisällä. Oppaasta on hyötyä tilaajayritykselle sen tehdessä tarjouksia tai valmistautuessa mahdolliselle uudelle tulevalle ulkomaankomennukselle. Työssä esitellään ensiksi työkohteessa tehdyt maaperätutkimukset. Sen jälkeen kerrotaan saarella otetuista näytteistä todetut maa- ja kivilajit. Maa- ja kivilajien tiedot, sekä maaperätutkimusten perusteet on koottu geoteknisestä kirjallisuudesta. Muuten työn lähdeaineisto on koottu pääosin toimeksiannolla olleiden Simo Murron ja Kimmo Harjun haastatteluista.

10 10 2 TOIMENKSIANNOLLA KÄYTETYT TUTKIMUSMENETELMÄT 2.1 Heijarikairaus Heijarikairausta käytetään tiiviiden maiden maakerrosrajojen tutkimiseen. Heijarikairauksella voidaan määrittää kovan pohjan syvyys. Normaalien lyöntipaalujen tunkeutumissyvyys vastaa hyvin pitkälle heijarikairan tunkeutumissyvyyttä, joten kairauksen avulla voidaan määritellä paaluperustusten arvioitu tavoitesyvyys. Heijarikairauksessa vakiopainoista punttia pudotetaan vapaasti vakiokorkeudelta kairan päähän. Syntyneestä voimasta kaira uppoaa maahan ja tätä kutsutaan lyönniksi. Lyöntien lukumäärä lasketaan kunnes kaira on uponnut 20 senttimetriä. Jos maaperä on niin pehmeää, että kairatangot uppoavat ilman lyöntejä, annetaan niiden upota niin syvälle kunnes lyöntejä taas tarvitaan. Kairaus lopetetaan tavoitesyvyyteen, tai jos kaira ei tunkeudu yhtä millimetriä per lyönti. Tällöin kaira on pysähtynyt joko kiveen tai kallioon. Heijarikairauksen tulos tallennetaan kenttätietokoneelle (kuva 2), josta saatavan tulostiedoston avulla piirretään tapahtumasta heijarikairausdiagrammi (kuva 3). Diagrammissa keskellä olevan kairauspylvään oikealle puolelle katkoviivalla tulee heijarikairauksen tulokset. KUVA 2. Kenttätietokone Rufco DL2 (Geomachine 2011)

11 11 KUVA 3. Heijarikairauksen diagrammi (Savonia 2010, 10) Kuvaajan etäisyys pylvään reunasta saadaan jakamalla lyöntien määrä vastaavien uppoamissenttimetrien määrällä. Jos esimerkiksi kuvaaja (katkoviiva) on piirretty tässä kuvassa 0,5 senttimetrin päähän keskellä olevan pylvään reunasta on 20 senttimetrin upotukseen käytetty 10 lyöntiä. Kun 20 senttimetrin upotukseen on käytetty yli 100 lyöntiä, kuvaaja jätetään päästä auki ja merkitään numeroin, montako lyöntiä 20 senttimetrin upotukseen on tarvittu. (Jääskeläinen 2009, ) Kuvan 3 diagrammissa on edetty ilman lyöntejä noin kuusi metriä maanpinnasta ja arvioitu maalaji on savi. Tämän jälkeen vastaan on tullut karkeampaa maalajia ja eteneminen on aloitettu lyönneillä. Tällöin maalajiksi on arvioitu hiekka. Lyöntien määrä on kasvanut lähes suoraviivaisesti ja lyöntien ylittäessä noin 30 lyöntiä per 20 senttimetriä on maalajiksi vaihtunut moreeniksi. Heijarikairaus on lopetettu 10,2 metrin syvyydestä maanpinnasta, kun kaira ei ole enää uponnut 400 lyönnin jälkeen.

12 Puristinkairaus Puristinkairauksessa eli CPT-kairauksessa (Cone Penetration Test) puristetaan vakiomallista kärkikappaletta vakionopeudella maahan samalla mitaten voimia, joita se tunkeutumiseen tarvitsee. Kairaus soveltuu kivettömille ja pehmeille maille. Kairauksen aikana mitataan samanaikaisesti kärkikappaleeseen kohdistuvaa vastusta, kairaussyvyyttä sekä kitkahylsyyn kohdistuvaa hankausvoimaa, eli vaippakitkaa. Kehittyneillä puristinkairauslaitteilla voidaan mitata myös huokosvedenpainetta. Tällöin kairaus on nimeltään CPTU-kairaus. (Jääskeläinen 2009, ) Lisäksi on olemassa CPTU-r optio, jossa mitataan edellisten lisäksi myös maaperän sähkönjohtavuutta. Tämä on erittäin hyvä menetelmä esimerkiksi teräsputkipaalujen korroosioriskin arvioinnissa. (Vaara 2006, ) Kairattaessa kärkeä painetaan maahan vakionopeudella 20 millimetriä/sekunnissa (mm/s). Kairauskalustoon kuuluva kenttätietokone mittaa parametrit niin tiheällä välillä, että piirrettävään diagrammiin saadaan jatkuva mittauskäyrä. Puristinkairauksen diagrammin (kuva 4) kairauspylvään vasemmalla puolella esitetään huokosvedenpaine ja oikealla puolella kuvataan kärkivastus sekä vaippavastus. KUVA 4. CPTU-kairauksen diagrammi (Jääskeläinen 2009, 262)

13 13 Kärkivastus saadaan jakamalla kärkeen kohdistunut voima kärkikappaleen pintaalalla. Yllä olevassa diagrammissa kärkivastuksen yksikkö on meganewtonia per neliömetri (MN/m²). Tässä diagrammissa kuvaajan 0,5 senttimetrin etäisyys keskellä olevasta pylväästä vastaa viittä MN/m². Vaippakitka saadaan jakamalla kitkahylsyyn kohdistunut hankausvoima kitkahylsyn vaippapinta-alalla. Yllä olevassa diagrammissa vaippakitkan yksikkö on kilonewtonia per neliömetri (kn/m²) ja kuvaajan 0,5 senttimetrin etäisyys keskellä olevasta pylväästä vastaa 50 kn/m². Huokosvedenpaineen yksikkö on myös kn/m2 ja sen kuvaajan 0,3 senttimetrin etäisyys keskellä olevasta pylväästä vastaa 96 kn/m². Sitä mukaa kun kärkivastus ja vaippakitka kasvavat, antaa se viitteitä maaperän muuttumisesta karkeammaksi, tiiviimmäksi ja ylikonsolidoituneemmaksi. Nämä kitkasuhteiden muutokset kertovat myös maalajien vaihtumisesta. Maan muuttuessa hienorakeisemmaksi, leikkauslujuuden- ja herkkyysasteen samalla kasvaessa, huokospaine kasvaa. Kuvan 4 diagrammin alaosassa huokosvesipaine kasvaa suoraviivaisesti tunkeuduttaessa syvemmälle. Samalla kärkivastus ja vaippakitka pysyvät vähäisinä ja muuttumattomina. Diagrammi viittaa savea karkeampaan maalajiin, mahdollisesti hiekkaan. (Jääskeläinen 2009, ) 2.3 Puristin-heijarikairaus Puristin-heijarikairauksessa yhdistetään nimen mukaisesti puristinkairaus ja heijarikairaus. Puristin-heijarikairaus toimii hyvin kaikille maille, koska puristinkairauksella saadaan tutkittua hienorakeisten maakerrosten ominaisuudet ja heijarikairauksella tiiviiden maakerrosten ominaisuudet. Puristin-heijarikairaus aloitetaan puristinkairauksella, jossa tankoja pyöritetään ja upotetaan maahan 20 mm/s. Kairausvaunussa olevalla kenttätietokoneella mitataan upottamiseen tarvittavia voimia kokoajan, josta saadaan piirrettyä diagrammi (kuva 5). Kun on saavutettu suurin käytettävä puristusvoima, siirrytään heijarikairaukseen. Heijarikairaus tehdään perinteiseen tapaan. Jos vastaan tulee edelleen löyhiä kerroksia, siirrytään takaisin edellä mainittuun puristinkairaukseen. Puristinheijarikairaus päätetään aina heijarikairaukseen.

14 14 KUVA 5. Puristin-heijarikairauksen diagrammi (SGY 2005) Kuvan 5 diagrammin vasemmalla puolella on näytetty kairauksen vääntömomentti. Vääntömomentin yksikkönä on Newton-metri (Nm) ja tässä diagrammissa 0,5 senttimetrin etäisyys keskellä olevasta palkista vastaa 100 Nm vääntömomenttia. Diagrammin oikealla puolella ylhäällä on esitettynä kärkivastus ja sen alapuolella on piirrettynä heijarikairaus. Puristin-heijarikairaus diagrammista tunnistetaan eri maalajeja vertaamalla kairauksen alussa kärkivastusarvoja vääntömomenttiin. Kairauksen loppupuolella verrataan heijarikairausta vääntömomenttiin. (Jääskeläinen 2009, ) Kuvan 5 diagrammin alkupäässä on silttikerrostumia. Niiden jälkeen on tasaista savi kerrostumaa. Heijarikairauksessa alkaa maalaji muuttua karkearakeisemmaksi syvemmälle mentäessä. 2.4 Porakonekairaus Porakonekairauksella selvitetään luotettavasti kalliopinnan sijainti. Yleisimmin porakonekairaus suoritetaan suojaputken läpi, jotta porauskalusto saadaan helpommin nostettua takaisin ylös maasta. Porakonekairauksessa edetään arvioituun kalliopintaan ja porataan noin 3 5 metrin varmistussyvyys. Tällä varmistetaan, että kyseessä on varmasti kallio eikä kivi tai lohkare.

15 15 Kalliota porattaessa kairaaja tekee havaintoja kallion rakoisuudesta ja kalliossa kulkevasta vedestä. Kenttätietokone mittaa aikaa joka kuluu 20 senttimetrin poraukseen, mitä kutsutaan kellotukseksi. Tuloksista saadaan tulostettua diagrammi, joka kertoo kallion laadusta ja rakoisuudesta (kuva 6). (Jääskeläinen 2009, ). KUVA 6. Porakonekairaus diagrammi (SGY 2005) Kuvan 6 diagrammin vasemmalla puolella kuvataan porausnopeutta. Porausnopeuden yksikkönä on sekuntia per 20 senttimetriä. Tässä diagrammissa 0,5 senttimetrin etäisyys keskellä olevasta palkista kertoo, että 20 senttimetrin poraukseen kului aikaa 20 sekuntia. Diagrammin oikealla puolella on poraajan tekemiä havaintoja. Kalliopinnan taso esitetään kalliosymbolilla ja varmistusporaus, joka on tehty sen alapuolelle, esitetään yhtenäisenä yksittäisenä viivana. 2.5 Maanäyteenotto Maanäytteistä selvitetään laboratoriossa esimerkiksi maalajit, lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet vesipitoisuus ja rakeisuus. Maanäytteet jaetaan häiriintymättömiin ja häiriintyneisiin näytteisiin. Ero syntyy tekniikasta, jolla näyte otetaan maasta.

16 16 Häiriintymätön näyte otetaan siten, että maahan kairataan ensin halutulle syvyydelle työputki, jonka läpi näyte otetaan joko avoimella ottimella tai mäntäottimella. Näyte suljetaan koskemattomana ilmatiiviiseen putkiloon, jota säilytetään viileässä paikassa. Näyte toimitetaan laboratorioon siten, että sen ominaisuudet ja rakenne säilyvät alkuperäisinä. Häiriintynyttä näytettä ei tarvitse käsitellä yhtä tarkasti kuin häiriintymätöntä näytettä. Häiriintynyt näyte voidaan ottaa maakerrosten pintaosista lapiolla, kaivinkoneella tai kierrekairalla. Syvemmistä kerroksista näyte otetaan mäntäkairalla, kannukairalla tai työputkella. Toisin kuin häiriintymättömän näytteen tapauksessa, häirityn näytteen rakenne on rikottu (kuva 7). (Jääskeläinen 2009, ) KUVA 7. Pussitettuja häiriintyneitä näytteitä (Kuva: Antti Hautaniemi 2009) 2.6 Kalliosydännäytteenotto Kalliosydännäytteenottoa kutsutaan timanttikairaukseksi, jossa kalliopintaan kairataan timanttikärjellä varustettu putki, eli niin sanottu vuorausputki. Usein timanttikairausta edeltää porakonekairaus ja iskuputkien upottaminen maahan ja niiden tyhjentäminen. Kun kalliopinta on saavutettu, aloitetaan näytteenotto. Kairan tunkeutuessa kallioon, sen sisälle, onttoon kaksoisteräputkeen työntyy kalliota. Kaksoisteräputkeen työntynyttä kalliota kutsutaan kalliosydännäytteeksi. Yhdellä ajokerralla saatavan näytteen pituus määräytyy kaksoisteräputken pituuden mukaan. Putkien pituudet metreissä ovat 1.5, 3.0, 4.5 ja 6.0. Sydännäytteet kerätään

17 17 usein puisiin laatikoihin ja kuljetetaan laboratorioon analysoitaviksi. Kallion kunnosta aiheutuen näytteet voivat olla yhtenäisiä tai palasina. Sydännäytteet kertovat yksityiskohtaisesti kallionrakenteesta ja eri mineraalien esiintymisestä kalliossa. Niiden tulkinnan avulla voidaan paikantaa myös halkeamat ja murrosvyöhykkeet (Kuva 8). (Rantamäki, Jääskeläinen & Tammirinne 2001, ) KUVA 8. Hyvälaatuisen kallion sydännäytteitä (Kuva: Thomas Gagnon 2007) 2.7 Vesimenekkimittaus Vesimenekkimittauksessa kallioon pumpataan vettä vakiopaineella. Kalliosta tutkittava kohta eristetään tiiviillä tulpilla, jolloin luodaan keinotekoinen painegradientti. Tutkittavaa kohtaa voidaan muuttaa vaihtamalla tulppien paikkaa. Vedenjohtavuus kalliossa arvioidaan Darcyn ja Missbachin lakien avulla kun mitataan

18 18 vesimäärää, joka pumpataan kallioon tietyssä ajassa. Jos kalliossa on halkeamia, vesi leviää paineesta johtuen kallioperään. Usein vesimenekkimittaus tehdään eri paineilla samaa kohtaa mitattaessa; ensin painetta asteittain nostetaan ja sitten lasketaan. Tavoitteena on saada käsitys vesimenekin ja painegradientin välisestä riippuvuudesta eli virtauksen luonteesta. Vesimenekkimittauksessa tutkitaan myös kalliorakojen käyttäytymistä paineenalaisena ja veden virtaamista niissä. Vesimenekkimittauksessa mittauspaine saadaan painemittarista, joka on asennettu vesipumpun yhteyteen. (Geologinen tutkimuslaitos 1983, )

19 19 3 TYÖKOHTEESSA ESIINTYNEET MAA- JA KIVILAJIT 3.1 Moreeni Moreeni on jäätikön synnyttämää maalajia, joka on valtaosin mannerjäätikön pohjassa kulkeutunutta maa- ja kiviainesta. Moreeni on niin kutsuttu lajittumaton maalaji, koska se sisältää useaa eri maalajia ja raekokoa, aina suurista kivenlohkareista hienoimpaan saveen asti. (Tieteen maailma 1991, 65.) Moreeni on suhteistunut maalaji eli se on tiivis ja johtaa huonosti vettä. Moreenissa oleva hienoaines (esimerkiksi savi) pyrkii täyttämään karkeamman runkoaineksen väliin jäävän tyhjän huokostilan. Moreenille voidaan antaa myös lisänimi, jos jotain lajitetta esiintyy siinä muita enemmän, esimerkiksi sora-, hiekka- ja silttimoreeni. Moreenimaastot ovat usein pinnaltaan lohkareisia tai kivisiä (kuva 9). (Rakennusgeologinen yhdistys 2007, 15.) KUVA 9. Moreenileikkaus Suomesta (Kielosto 2009)

20 Lateriitti Lateriitti on maailman yleisin maalaji. Lateriittia syntyy kun kallioperästä kuluu pois piitä, ja tilalle rikastuu runsaasti rautaa ja alumiinia. Lateriitti on trooppisessa ilmastossa syntynyttä jäännössedimenttiä eli rapautumistuotetta. Lateriitti saa punaisen värinsä rikastuneista rautaoksideista. Lateriitti syntyy rapautumisesta, jolloin alkuperäinen kiviaines heikkenee lujuudeltaan olennaisesti ja epätasaisesti. Tämän takia lateriitin kulutus- ja iskunkestävyys on huono ja se liettyy helposti. Savimaisia lateriitteja (bauksiitteja) käytetään paljon alumiinimalmeina. Soramaisia lateriitteja (goethiitteja ja limoniitteja) on käytetty aikoinaan rautamalmeina. Lateriitin käyttö on laajalti syynä trooppisten maiden huonoihin tieoloihin sen helpon liettymisen takia (kuva 10). (Rakennusgeologinen yhdistys 2007, 75.) KUVA 10. Lateriittikiviä (Magmaminerals 2010) 3.3 Basaltti Basaltti on yleisin kivilaji maapallolla. Basaltti syntyy magman purkautuessa tulivuorista merenpohjaan tai maanpinnalle. Basaltti on tumma, emäksinen ja usein se sisältää paljon huokosia. Basaltin päämineraaleja ovat plagioklaasi, pyrokseeni, oliviini, sarvivälke ja erilaiset rautaoksidit. (Geologian Tutkimuskeskus 2006.)

21 21 Basaltti on hyvin hienorakeista ja sitkeää kiveä ja se on yksi kovimmista olemassa olevista kivilajeista. Valtaosa basalttia muodostavasta magmasta purkautuu valtamerien keskiselänteillä, minkä vuoksi basaltti on muodostanut 70 prosenttia Maan pinnasta. (Jones 2006, 163; Busbey, Coenraads, Willis & Roots 1999, 143) (kuva 11). KUVA 11. Basalttikivi (7 Green Science 2011)

22 22 4 MATKAAN VALMISTAUTUMINEN 4.1 Miehistö Kairausmiehistön tärkeimpinä ominaisuuksina voidaan pitää vankkaa kairauskokemusta sekä koti- että ulkomailla ja erilaisten kairausongelmien ratkaisukykyä kun lähdetään ulkomaille tekemään kairauksia. Kap Verdeen lähetettiin aikaisemmilta ulkomaan toimeksiannoilta kokemusta keränneen kairausvastaavan Simo Murron. Toiseksi kairaajaksi valittiin Simon kollega Kimmo Harju, joka osaa sujuvasti englantia. Molemmat heistä ovat suorittaneet vuonna 2009 JAKK:in järjestämän pohjatutkijoiden pätevöitymiskoulutuksen. Destia Oy on tehnyt ulkomaille suuntautuneita toimeksiantoja Wärtsilä Finland Oy:n tilaamina. Tutkimukset ovat sijoittuneet kahdelle eri Karibian saarelle, kesällä 2006 Antiqualle ja toisen kerran helmikuussa 2008 Saint Maartenille. Nämä tutkimukset liittyivät dieselvoimaloiden laajennuksiin, kuten Kap Verdessä. Lisäksi muita ulkomaille suuntautuneita kairaustoimeksiantoja on tehty esimerkiksi Virossa, Norjassa ja Ruotsissa. (Murto 2011; Harju 2011.) Kap Verdeen matkustavien on otettava seuraavat rokotteet: keltakuume, kurkkumätä-jäykkäkouristus, MPR ja hepatiitti A. Suositeltavia rokotuksia ovat myös Hepatiitti B ja lavantauti. Näistä tulee huolehtia kuukausia ennen matkan ajankohtaa. (Terveyskirjasto 2010.)

23 23 Pankki- ja luottokortin lisäksi on matkalle huolehdittava käteistä rahaa, koska useissa eteläisissä maissa ei maksuvälineenä käy pankki- tai luottokortit. Muita mukaan pakattavia henkilökohtaisia tavaroita ovat: - Kannettava tietokone. - Matkapuhelin, sen laturi ja mahdollinen adapteri. - Kamera ja liitinkaapeli tiedonsiirtoa varten. - Sanakirjat suomi-portugali ja suomi-englanti. - Lääkkeitä esim. särkylääkkeet, antibiootit ja vatsalääkkeet. - Hellevaatteita. - Passi. (Murto 2011; Harju 2011.) 4.2 Kalusto Ulkomaan komennuksilla tulee kalusto varustaa siten, että mahdolliset yllättävät maaperäolosuhteet eivät ole esteenä laadukkaiden pohjatutkimusten suorittamiselle. Tutkimuskohteesta ei välttämättä ole tarkkoja pohjaolosuhdetietoja, jos ylipäänsä mitään. Kun kalustoa pakataan, on varauduttava tekemään tutkimuksia laajalla skaalalla. Tarjouspyynnössä mainittiin muun muassa seuraavat tutkimustavat: - puristinheijarikairaus - porakonekairaus - kalliosydännäytteenotto - häiriintyneiden maanäytteiden otto. Lisäksi Ramboll Oy:n geotekninen suunnittelija oli antanut Murrolle tutkimusmääräyksen myös kahdesta vesimenekkikokeesta. Kairauskalustoa pakattaessa varauduttiin 50 metrin syvyisiin kairauksiin. Kairausvaunuksi valittiin Geomachinen keskiraskas GM 100 (kuva 12), koska sillä pystyttiin suorittamaan kaikki tarvittavat kairaukset. Kairausvaunu huollatettiin ennen matkaa ja normaalin huollon lisäksi vaunun öljyt vaihdettiin kuumiin olosuhteisiin soveltuviksi. Näitä öljyjä piti ottaa myös reilusti mukaan matkalle. Kairausvaunu lastattiin kaluston mukana merikonttiin.

24 24 Kaikkien yllämainittujen tutkimuksien suorittamiseksi oli kerättävä kasaan suuri määrä erilaisia laitteita, osia ja osien varaosia. Työkohteessa ei oletettu olevan korjaamoa minkä vuoksi kaikkien yleistavaroiden varaosia varattiin mukaan kahdet, tai jopa kolmet. KUVA 12. GM 100 kairausvaunu (Geomachine 2011) Kaiken tämän tavaran hankkiminen on iso, mutta pakollinen sijoitus. Tällä kertaa ei kaikkia tavaroita tarvinnut ostaa uutena, vaan tavaroita oli jäänyt ylimääräiseksi edelliseltä ulkomaankomennukselta. Kairausvaunu ja kontti olivat erikseen vakuutettava matkaa varten. Aikaisemmasta kaluston pakkaamisesta opittuna kenttätietokonetta (kuva 2) ei saanut laittaa konttiin mukaan, koska se keräisi siellä kosteutta ja höyrystyisi, joten se oli kuljetettava käsimatkatavaroiden joukossa. Kaikista konttiin pakatuista tavaroista oli tehtävä lista, johon oli arvioitava tavaroiden painot. Tavarat pakattiin lavoille, jotka oli numeroitava. Konttiin pakattu kalusto on listattu liitteessä 1. Jokaista tavaraa ei yksinään punnittu, vaan painot olivat arvioituja. Satamassa punnittiin kontin lopullinen paino, joka oli noin kiloa.

25 25 Tavaroiden oli mahduttava yhteen 40 jalan (noin 12 metrin) merikonttiin ja kontin lastaamisessa oli syytä miettiä lastaamisjärjestystä. Viimeiseksi konttiin oli lastattava aggregaatti, käynnistysbuusteri ja käynnistyskaapelit siksi, että kairausvaunu saataisiin käynnistettyä ja ajettua kontista ulos vaikka sen akku olisi tyhjentynyt matkan aikana (kuva 13). KUVA 13. Pakattu kontti (Kuva: Simo Murto 2010) Kontti kuljetettiin sivusta lastattavalla kuorma-autolla Rauman satamaan, josta se meni rahtilaivalla meritse Praiaan. Aikaisemmalla Karibian työmatkalla kalusto kuljetettiin lentorahtina määränpäähän. Tällä kertaa merikuljetus oli parempi vaihtoehto, koska lentorahtina kairausvaunu olisi pitänyt tyhjentää kaikista nesteistä ja lentorahti olisi ollut huomattavasti kalliimpi. (Murto 2011; Harju 2011.)

26 26 5 SAAPUMINEN KAP VERDEEN Koska kontin saapumisajankohta Kap Verdeen oli epävarma, ei miehistöä lähetetty matkaan, ennen kuin tieto kontin saapumisesta kohteeseen tuli. Kontti oli matkalla viisi viikkoa ja keskiviikkona 11.8 se oli saapunut Praian satamaan. Tästä viikon päästä 18.8 Murto ja Harju lähtivät klo 14:35 lentäen Pirkkalasta Vantaalle, josta he lensivät Lissaboniin ja sieltä vasta Praiaan. Lennot lentokentillä odotteluineen kestivät noin 10,5 tuntia ja Praian Francisao Mendesin kentälle he saapuivat 19.8 klo 01:00 paikallista aikaa. Aikaero Suomen aikaan on -4 tuntia. Lentokentällä alkoi useiden eri kaavakkeiden täyttäminen ja viisumien hankinta. Viisumit maksoivat 25 euroa henkilöltä ja ne täytyi maksaa käteisellä. Lentokentältä matka jatkui taksilla Wärtsilä Finland Oy:n varaamaan Oasis Atlantico hotelliin. Murto ja Harju maksoivat hotellihuoneet itse ja saivat myöhemmin laskutettua hotellikustannukset Wärtsilä Finland Oy:ltä. Kap Verde on luokiteltu kehitysmaaksi ja se on taloudellisesti heikko ja kehityksellisesti jäljessä. Murto vertasikin Praian ihmisten elämää Suomen 50-lukuun, jolloin fyysiset työt tehtiin enimmäkseen käsitöinä ja yksinkertaisilla työvälineillä. Murron mukaan traktoreita ei saarella näkynyt kuin muutama ja vaikea niillä olisikin jyrkillä rinteillä toimia. Yleisimmät työkalut olivat kuokat ja harjat. Aamuisin kuorma-autojen lavat olivat täynnä työläisiä, joita vietiin viljelyksille ja taas illalla samat autot hakivat heidät pois. Naisten työnä oli harjata katuja ja maanteitä. Praian asukasluku on noin Kaupungin keskustassa oli selvästi uudempaa ja varakkaampaa aluetta, mutta keskustasta poispäin lähdettäessä alkoivat talot muuttua hyvin yksinkertaisiksi rähjäisiksi majoiksi. Praiassa olivat tiet huonossa kunnossa ja ne olivat pääosin mukulakiveä (kuva 14) paitsi pääväylät, jotka olivat asfaltoituja. Murron mielestä liikennesääntöjä ei tuntunut olevan lainkaan, poikkeuksena alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen ja turvavöiden käyttö, joita poliisit valvoivat tarkkaan. Praiassa olevaan automäärään nähden teillä ei näyttänyt olevan kovin pahoja ruuhkia.

27 27 KUVA 14. Huonokuntoinen mukulakivikatu Praiassa (Kuva Simo Murto 2010) Kap Verdessä puhutaan enimmäkseen portugalia ja espanjaa. Englantia osaa vain harva ja kommunikointi paikallisten kanssa oli välillä haastavaa. Paikalliset autovuokraamot eivät vaikuttaneet luotettavilta ja Murto ja Harju liikkuivat ensimmäiset kolme päivää takseilla, etsien hyvää auto-vuokraamoa. Lopulta Murto ja Harju päättivät vuokrata pienen maastoauton kansainvälisestä Hertz-autovuokraamosta, koska se oli luotettavin autovuokraamo ja siellä kävi maksuvälineenä Destia Oy:n mastercard. Taksimatkojen hinnat vaihtelivat kuljettajan mukaan ja niillä liikuttaessa oli aina varattava käteistä rahaa mukaan. Kap Verden valuutta on escudo. Taksimaksut ja huoltoasemilta ostettava polttoaine oli maksettava escudoilla, eikä Shellin huoltoasemille kelvannut Shellin suomalaiset maksukortit. Praian käteisautomaatit olivat suurimmaksi osaksi vanhoja, eivätkä ne lukeneet Harjun uutta visa-korttia. Murron vanha visa-kortti kuitenkin toimi kaikissa automaateissa. Pitkän etsinnän jälkeen Harjukin löysi kaupungista yhden automaatin, josta rahan nosto onnistui. Destia Oy:n mastercard kelpasi vain harvoin maksuväli-

28 28 neeksi Praiassa, mutta Murron ja Harjun visa-korteilla pystyi kyllä useimmiten maksamaan. Ennen töiden aloittamista Murto ja Harju tutkivat työkohteen ympäristön ja etsivät voimalaitosta lähinnä olevan huoltoaseman, josta saisi polttoainetta kairausvaunuun. Paikallinen diesel maksoi 106 escudoa litralta eli 0.97 euroa litralta. Murto ja Harju epäilivät aluksi dieselin sopivuutta kairausvaunuun, koska se muistutti lähinnä jäteöljyä. Diesel osoittautui kuitenkin kelvolliseksi ja vaunu kävi normaalisti. (Murto 2011; Harju 2011.)

29 29 6 TYÖSKENTELY KOHTEESSA 6.1 Alustavat työt Työkohteena oli Palmarejon voimalaitos, joka sijaitsi noin 10 kilometrin päässä Praian keskustasta, suuren aurinkokennopuiston vieressä. Murto ja Harju tulivat taksilla voimalaitokselle perjantaiaamuna Taksi oli jätettävä portille ja yksi porttivahti vei Murron ja Harjun toimistorakennukseen, jossa oli vastassa voimalaitoksen työmaapäällikkö Joan Paolo Bettencourt. Työmaapäällikkö puhui Murron ja Harjun onneksi hyvää englantia, ja kertoi oppineensa englanninkielen aikoinaan opiskellessaan Neuvostoliitossa. Työmaapäällikkö kierrätti Murtoa ja Harjua voimalaitoksen alueella ja kairauspisteet merkittiin alustavasti, ja selvitettiin kaapeleiden ja vesijohtojen sijainti. Kairauspisteiden etäisyys toisistaan oli suurimmillaan noin 400 metriä. Kairauspisteet 1-5 olivat L kirjaimen muotoisella alueella ja reiät 6 ja 7 olivat noin 200 metrin päässä reiästä 5. Pohjakuva alueesta on esitetty liitteessä 2. Kairaustyössä tarvittiin paineilmaa ja vettä. Paineilmaa saatiin kairan omasta kompressorista, mutta kairauspisteiden lähelle piti saada myös juoksevaa vettä. Työpäällikkö järjesti voimalan työntekijöitä kaivamaan uoman turvallisen vesilinjan vetämiselle kairauspisteiden keskelle, mistä kairaajat pystyivät jatkamaan vesilinjaa kontissa olevalla omalla letkukalustollaan. Murto ja Harju olettivat veden alkuperäksi meren. Kävi kuitenkin ilmi, että vesi tuli voimalasta jalostettuna makeana vetenä. Voimalaitoksen henkilökunnan mukaan oli tärkeää, ettei makeaa vettä käytetty yhtään enempää kuin oli pakko. Murto ja Harju pyrkivät minimoimaan veden kulutuksen kairaustyössä.

30 30 Murron ja Harjun lähtiessä Suomesta oli ilmoitettu, että kontti oli saapunut Praian satamaan. Murrolle oli annettu Praian satamapäällikkö Julio Cruzin puhelinnumero, josta kontin sijaintia sai tiedustella. Harjun soittaessa satamaan ei kuitenkaan selvinnyt missä kontti oli. Murron ja Harjun onneksi Palmarejon voimalaitoksen työpäällikkö oli vaikutusvaltainen mies ja hänen soittaessa satamaan kontti saapuikin samana päivänä klo työmaalle, 36 tuntia miehistön saapumisen jälkeen. (kuva 15) KUVA 15. Kontti tuotiin työmaalle paikallisella sivulastaajalla (Kuva: Kimmo Harju 2010) Kontti piti pitää aina lukittuna, jos sen läheisyydessä ei työskennelty, vaikka työmaa-alue oli aidattu ja vartioitu ympäri vuorokauden. Voimalaitoksen vartijat sanoivat, että muuten työkalut saattaisivat joutua vääriin käsiin. Kairauspisteiden paikannus oli sovittu tehtäväksi metrimitoin sitoen ne rakennuksiin Ramboll Oy:n lähettämään kaaviokuvaan (liite 2) nojaten. Kaikki muutkin kairauksiin tarvittavat tiedot oli jo etukäteen lähetetty sähköpostitse, joten työ päästiin aloittamaan. (Murto 2011; Harju 2011.)

31 Työskentelyolosuhteet Koska paluulennot oli varattu etukäteen tietylle päivälle, Murto ja Harju työskentelivät alussa erittäin tehokkaasti, siltä varalta että kairauksissa ilmenisi jotain ongelmia. Aikaa ei alussa ollut hukattavaksi mutta työt tuli silti suorittaa turvallisesti ja työaikalakeja noudattaen. Santiagon saari on vulkaanista alkuperää ja pääosin kuivaa tasankoa. Palmarejon alueella maakerrokset kallion päällä ovat tiivistä moreenia. Kallio on vulkaanista basalttia, jonka seassa on lateriittia. Praian keskilämpötila elokuisin on 28 astetta ja ilmankosteus todella suuri, jolloin auringonpaisteessa työskentely oli ainakin suomalaisten kairaajien mielestä epämukavaa. Kovan kuumuuden takia vettä piti juoda jatkuvasti, ja töihin lähdettäessä oli otettava mukaan useampi litra vettä. Laitoksen henkilökunnan mukaan oli poikkeuksellisen kuumaa ja heilläkin oli tuskallista työskennellä. Laitoksen henkilökunta ihmettelikin kairaajien sitkeyttä ja kestävyyttä näissä olosuhteissa. Kap Verden ilmastoon kuuluvat myös rajut vesisateet ja ukkosmyrskyt, jotka aiheuttavat tulvia ja sortumia. Sateiden jälkeen tulivat moskiitot, jotka levittivät dengue-kuumetta. Paikalliset asukkaat kehottivat Murtoa ja Harjua menemään välittömästi sairaalaan jos heille tulisi kuumeen oireita. (Murto 2011; Harju 2011.)

32 Kairaukset Kairaukset aloitettiin lauantaina 21.8 ja ne suoritettiin Rambollin tekemän tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tutkimusohjelma koostui seitsemästä kairausreiästä, jotka ulotettaisiin maakerrosten läpi kallioon. Jokainen kairaus tuli suorittaa taulukossa 1 määriteltyyn maksimisyvyyteen tai 2-5 metrin kallionvarmistusporaukseen. (Murto 2011; Harju 2011.) TAULUKKO 1. Vaatimukset kairaus- ja näytteenottojen syvyyksille (Ramboll 2010) Kairaus Nro. BH-1 (Borehole) BH-2 BH-3 BH-4 BH-5 BH-6 BH-7 Sijainti Vaadittu syvyys (metriä) Ei Kalliota 1 Kallio 2 Voimalaitos/Koneet (Powerhouse/Engines) 30m 5m kallioon Piippu (Stack) 30m 5m kallioon Jäähdytin (Radiator) 15m 2m kallioon Polttoaineen käsittely (Fuel Treatment) 15m 2m kallioon Säiliöt (Containers) 15m 2m kallioon Varastointitankki (Storage Tank) 30m 5m kallioon Purkuasema (Unloading Station) 15m 2m kallioon 1. "Ei Kalliota" tarkoittaa, että ainoastaan maa-ainesta tai täysin rapautunutta kalliota (lateriittia) on havaittu koko kairauksen syvyydessä. 2. "Kallio" tarkoittaa, että kallion pinta on havaittu. Kairauksen kokonaissyvyys tulee olla syvyys kallion pintaan ja lisäksi yllä mainittu syvyys kalliossa Maanäytteet Kairaukset aloitettiin ottamalla ensiksi maanäytteet, jottei maata sekoitettaisi puristin-heijarikairauksella. Tutkimussuunnitelman mukaan maanäytteet piti ottaa häiriintyneinä jokaisesta reiästä kolmen metrin välein. Koska maata oli syvimmillään

33 33 kolme metriä, ottivat Murto ja Harju jokaisesta reiästä yhden maanäytteen metrin väliseltä syvyydeltä. Maanäytteet otettiin työputkella, joka oli helake-putki halkaisijaltaan 90/68 millimetriä. Työputkena käytettynä helake-putken päässä käytettiin Terrateamin 105 millimetrin nastateräistä kruunua. Maanäytteiden ottoa edelsi pintamaiden poisto, eli niin sanottu alkukairaus joka ulottui 30 senttimetrin syvyyteen. BH-3:sta alkukairaus jouduttiin ulottamaan metrin syvyyteen, koska pintamaa oli niin kivistä ja väliaine kovin hienoa. Maanäytteet otettiin onttoa työputkea lyömällä ja pyörittämällä maahan, jolloin maa-aines työntyi putken sisään. Maanäytteet pussitettiin muovipusseihin, kuten kuvassa 6. Muovipussit suljettiin ilmatiiviiksi ja niitä säilytettiin viileässä paikassa suojassa auringolta. Näytteitä piti käsitellä varoen, koska ne olivat saatava Suomeen laboratorioon tutkittavassa kunnossa. Maanäytepussit varustettiin taulukossa 2 olevilla näytenumeroilla. (Murto 2011; Harju 2011.) TAULUKKO 2. Näytteiden numerot Kairausreikä Näytteen numero BH-1 43 BH BH-3 81 BH BH BH BH-7 920

34 Puristin-heijarikairaukset Maanäytteiden ottamisen jälkeen tehtiin puristin-heijarikairaukset. Puristinkairausta ei voitu suorittaa yhdessäkään reiässä, koska Voimalaitoksen maaperässä oleva moreeni oli niin tiivistä, ettei puristinkairaus soveltunut siihen. Heijarikairauksessa tangot upposivat 0.66 metristä 2.63 metriin, ennen kuin vastaan tuli kivi tai kallio. (Murto 2011; Harju 2011.) Porakonekairaukset Kun puristin-heijarikairalla saavutettiin kivi tai kallio, vaihdettiin porakonekairaukseen. Porakonekairauksessa käytettiin R38 MF-tankoja, jotka olivat pituudeltaan 6 jalkaa eli 1.83 metriä. Tankojen päässä käytettiin 64 millimetrin nastateräistä Robit Rocktoolsin valmistamaa porakruunua. Porakonekairauksilla todettiin kallio viidestä reiästä (BH-3 BH-7) (kuva 16). Rei istä BH-1 ja BH-2 otettiin yli 5 metrin kalliosydännäytteet. Kallionäyte otettiin myös reiästä BH-6, mikä toimi samalla kalliovarmennuksena. Murto ja Harju kuitenkin halusivat tehdä kellotuksen vielä sydännäytteen alapuolisesta kalliosta nähdäkseen muuttuuko kallion lujuus.

35 35 KUVA 16. Porakonekairaus Kap Verdessä (Kuva: Kimmo Harju 2010) Tiiviin moreenin alapuolella oleva vulkaaninen kallio oli yläosistaan pehmeää lateriittia ja muuttui syvemmälle mentäessä kovemmaksi basaltiksi. Porakonekairauksia suoritettaessa olikin vaikea arvioida, oliko vastassa kovaa maata vai lateriittia. Porakonekairaukset olivat Suomen oloihin verrattua helpompia tehdä, koska alueella ei ollut pohjavettä, jolloin vastassa ei ollut märkiä maalajeja. Märät maalajit, eli Suomessa usein märkä siltti tai märkä savi, tukkivat porakruunun paineilma- ja huuhtelukanavat, jonka seurauksena tangot usein jäävät maahan kiinni. Porakonekairauksia ja kallionäytteenottoa tehdessä joutuu käyttämään vettä, jotta kruunu tai terä uppoaa kiveen ja, että kivijauhe nousee paremmin ylös reiästä. Koska vesi oli koko saarella arvokasta, porattaessa pyrittiin käyttämään vettä hyvin säästeliäästi. (Murto 2011; Harju 2011.)

36 Kalliosydännäytteenotto Kalliosydännäytteet otettiin kolmesta reiästä (BH-1, BH-2 ja BH-6). Sydännäytteet otettiin T-56-kalustolla, jolla saatiin 42 millimetriä halkaisijaltaan olevia näytteitä. Tangot olivat 1.5 ja 3 metrin pituisia. Timanttikairausta edelsi 90/68 helake-putkien poraaminen kallioon. Tämän jälkeen huuhdeltuun työputkeen asennettiin vielä niin sanottu vuorausputki, jolla tehtiin varsinainen timanttikairaus. Näytteet otettiin kohtisuoraan ylhäältä - alas eli 90 asteen kulmassa. BH-1 ja BH-2 rei issä kallionäytteenotto aloitettiin 3.0 metrin syvyydestä maanpinnalta ja ulotettiin aina 9.3 metriin asti. BH-6 reiästä kallionäytteenotto aloitettiin 4.6 metrin syvyydestä ja jatkettiin 9.8 metrin syvyyteen (kuva 17).

37 37 KUVA 17. Kallionäytteenotto Kap Verdessä (Kuva: Kimmo Harju 2010) Kalliosydännäytteitä suljettiin puisiin näytteenottolaatikkoihin, joihin kirjoitettiin: - näytteenottopaikka - porareiän numero - porauksen kulma asteina - laatikon numero - näytteenottosyvyydet. Näytteenottolaatikoita piti käsitellä varoen, jotta kallionäytteet saataisiin Suomeen siinä kunnossa kun ne oli kalliosta otettu. Kuvat kallionäytteistä on esitetty liitteessä 3. (Murto 2011; Harju 2011.)

38 Vesimenekkimittaus Kahdessa reiässä (BH-2 ja BH-6) tehtiin vesimenekkimittaus. Vesimenekkikokeet suoritettiin yksitulppamenetelmällä ja kalustona oli Atlas Copco Bagger 50 metrin letkukelalla. Vesi pumpattiin kallioon kairausvaunun omalla pumpulla. Kallio oli reikäistä ja paikoin rikkonaista, jonka vuoksi vesimenekkikokeissa vettä huuhtoutui kallioon paljon, varsinkin reikien yläpäissä. (kuva 18) (Murto 2011; Harju 2011.) KUVA 18. Vesimenekkikoe Kap Verdessä (Kuva: Simo Murto 2010) 6.4 Lisätyöt Oli sovittu, että Murto ja Harju suorittaisivat paikan päällä lisätutkimuksia jos siihen olisi Ramboll Oy:n mielestä tarvetta. Murto lähetti kairaustuloksia kahden päivän välein sähköpostitse Ramboll Oy:lle. Kap Verden ja Suomen aikaeron takia puhelimella oli vaikea saada työaikana ihmisiä kiinni, joten sähköposti osoittautui toimivammaksi.

39 39 Projektin aikana ei tullut lisätutkimuksille tarvetta, eikä kairauksissa tullut mitään ongelmia. Yksi rikkoontuminen tapahtui kun kairausvaunussa oleva telinetukirauta irtosi, mutta se ei haitannut työskentelyä ja se hitsattiin kuntoon vasta Suomessa. (Murto 2011; Harju 2011.)

40 40 7 POISLÄHTÖ Kahden viikon ja yhdeksän työvuoron jälkeen oli poislähdön aika. Kairaukset saatiin päätökseen sunnuntaina 29.8 ja kontti saatiin pakattua lähtökuntoon maanantaina. Suurin osa konttiin pakatuista tavaroista jäi kokonaan käyttämättä ja purkamatta Praiassa. Nämä tavarat olivat kuitenkin kaikki välttämättömät varaosat, joita kairauksissa saatettiin tarvita. Kontin pakkaaminen sujuikin Praiassa nopeammin kuin Suomessa, koska suurin osa tavaroista oli jo kontissa pakattuina koko työskentelyn ajan. Satamaan kontti toimitettiin samalla sivustalastaavalla kuormaautolla kuin millä se oli sieltä tuotukin. Lennot menivät samalla tavoin kun tullessakin, paitsi että Murto ja Harju tulivat Helsinki-Vantaan lentokentältä bussilla takaisin Tampereelle. Praiasta kontin tulo takaisin Suomeen kesti yllättävän kauan. Kontti lähti Praian satamasta samana päivänä kun miehistö, mutta tuli Suomeen vasta Kontin saavuttua Suomeen, maa- ja kivinäytteet toimitettiin laboratorioihin tutkimuksiin. (Murto 2011; Harju 2011.)

41 41 8 TULOKSET 8.1 Kairaukset ja vesimenekkikoe Työkohteen maaperän tiiviyden vuoksi puristinkairauksia ei tehty ollenkaan. Heijarikairauksen tulokset olivat hyvin samanlaisia kuin Suomen olosuhteissa tehtyjen. Vaikka basaltti on kovempaa kiveä kuin kotimainen graniitti, saatiin porakonekairauksissa samanlaisia kellotusaikoja kuin Suomessa. Kellotusajat olivat samanlaisia, koska basaltti oli huokoista ja sen seassa oli heikkoa lateriittia, joka edesauttoi poran läpäisyä. Suurin poikkeus suomalaisiin oloihin oli se, että kaikki reiät olivat täysin kuivia. Syynä oli pohjaveden puuttuminen. Santiagon saarella pohjavettä muodostuu hyvin vähän, koska saari sijaitsee trooppisen sadevyöhykkeen reunamilla, missä sateet ovat vähäisiä ja epäsäännöllisiä. Lisäksi saarella ei ole pohjavettä sitovia maakerroksia. Taulukoissa 3 ja 4 on kairaustuloksia kairausrei istä. TAULUKKO 3. Kairaustuloksia Kairausreikä Heijarikairauksella edetty (m) Kallion varmistus poraus (m) BH 1 1,04 0,3 1,2 BH 2 0,66 0,3 1,0 BH 3 2,63 12,37 1,0 2,0 BH 4 1,28 6,92 0,3 1,0 BH 5 1,55 3,65 0,3 1,6 BH 6 0,71 12,09 0,3 1,0 BH 7 0,97 9,23 0,3 1,0 Maanäytteiden ottosyvyys (m)

42 42 TAULUKKO 4. Kallionäytteet Kairausreikä Kallionäytteiden ottosyvyys (m) Kallionäytteen pituus (m) BH 1 3,00 9,30 6,3 BH 2 3,00 9,30 6,3 BH 3 BH 4 BH 5 BH 6 4,60 9,80 5,2 BH 7 Vesimenekkikokeissa kallioon huuhtoutuvan veden määrä oli suurempi kuin suomalaisessa kalliossa keskimäärin. Tämän aiheuttaa basaltin huokoisuus, joka oli suurempaa kallion yläpäässä. (Murto 2011; Harju 2011.) Vesimenekkikokeessa tutkitaan lugeonin kaavalla injektointitarvetta. Lugeonin arvo lasketaan kaavalla 1. (1) jossa Q = vesimäärä (l) L = mittausväli (m) t = mittausaika (min) P = mittauspaine (Mpa) Taulukossa 5 ja 6 on vesimenekkikokeiden tulokset molemmista rei istä. TAULUKKO 5. Vesimenekkimittaukset reiästä BH-2 (Destia Oy 2010) Aloitussyvyys (m) Lopetussyvyys (m) Mittausväli (m) Mittauspaine (Mpa) Mittausaika (min) Vesimäärä (l) Vesimenekki (lugeon) 4,0 9,3 5, ,68 4,0 9,3 5, ,48 4,0 9,3 5, ,91

43 43 TAULUKKO 6. Vesimenekkimittaukset reiästä BH-6 (Destia Oy 2010) Aloitussyvyys (m) Lopetussyvyys (m) Mittausväli (m) Mittauspaine (Mpa) Mittausaika (min) Vesimäärä (l) Vesimenekki (lugeon) 4,6 9,8 5, ,75 4,6 9,8 5, ,34 4,6 9,8 5, , Näytteet Maaperä- ja kalliosydännäytteet tulivat Suomeen muun kaluston mukana kontissa. Maaperänäytteille tehtiin laboratoriotutkimukset Destia Oy:n keskuslaboratoriossa Espoossa. Kolmesta kalliosydännäytteestä kaksi lähetettiin tutkimuksiin Tampereen teknillisen yliopiston maa- ja pohjarakenteiden yksikön laboratorioon. Yhden kalliosydännäytteen Destia Oy säilytti itsellään. Taulukossa 7 on maanäytteiden laboratoriotuloksia. Laboratorioissa maanäytteistä selvitettiin seuraavat ominaisuudet: - Rakeisuuskäyrä jokaiselle määritetylle kerrostumalle, sisältäen hydrometrikokeen, Atterbergin rajat ja humuspitoisuuden. - Kestävyysominaisuudet, sisältäen suljetun puristuslujuustestin ja puristusominaisuudet käyttäen ödometrikoetta. - Karkearakeisten maa-ainesten lujuusominaisuudet, sisältäen suoran rasialeikkauskokeen. TAULUKKO 7. Maanäytteiden tuloksia (Destia Oy 2010) Kairausreikä Vesipitoisuus Humuspitoisuus Hienoaines (%) BH 1 5,74 3,44 25,2 BH 2 13,51 5,02 31,9 BH 3 10,26 6,51 45,9 BH 4 8,90 5,35 38,5 BH 5 7,70 6,08 36,9 BH 6 7,10 7,13 40,9 BH 7 7,15 4,28 38,6

44 44 Kalliosydännäytteistä haluttiin selvittää kivityyppi, kestävyys ja kalliomassan kokonaisvaltainen rikkonaisuus. Taulukossa 8 on kallionäytteiden laboratoriotuloksia. Maa- ja kallionäytteiden tulokset ovat liitteissä 4-6. Kallionäytteiden laboratoriotutkimukset sisälsivät: - Näytteen yksiaksiaalisen puristuslujuuden. - Silmämääräisen kalliotyypin määrityksen. - Kallion rikkonaisuuden määrityksen. (Ramboll Oy 2010.) TAULUKKO 8. Kallionäytteiden tuloksia (Destia Oy 2010) Näytteenotto reikä Näytteen pituus (m) Puristuslujuus (Mpa) Koekappaleen tiheys (kg/m³) BH 2 4, BH 2 5, BH 6 4, BH 6 5,

45 45 9 JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimusalueen maaperä oli erittäin tiivistä hiekkamoreenia. Tutkimusten mukaan vesipitoisuus oli keskimäärin 8.6 prosenttia näytteen painosta, humuspitoisuus keskimäärin 5.4 prosenttia näytteen painosta ja hienoainespitoisuus keskimäärin 36.8 prosenttia näytteen painosta. Kallio oli lujempaa kuin Suomessa, mutta myös reikäisempää. Kallionäytteiden puristuslujuus oli keskimäärin 199 megapascalia ja tiheys 2837 kilogrammaa per neliömetri. Tutkimusten mukaan vesimenekkikokeissa saadut lugeon arvot olivat keskimäärin Töitä nopeutti se, ettei puristinkairauksia suoritettu. Lisäksi pohjaveden puuttuminen teki kairaamisesta helpompaa, koska vastassa ei ollut märkiä maalajeja. Kairauspisteet olivat lähellä toisiaan ja maasto oli helppokulkuista kairausvaunulle. Toisaalta trooppinen ilmasto ja kuumuus tekivät työskentelyolosuhteista haasteellisempia. Lisäksi veden käyttöä oli rajoitettava ja valvottava. Kuka tahansa ei ulkomailla onnistu tekemään maaperätutkimuksia. Työhön pitää lähettää kairaajat, jotka saavat työn tehtyä, vaikka vastoinkäymisiä tulisikin. Vastoinkäymisiä helpottaa, jos mukana on paikallista kieltä tai englantia sujuvasti osaava henkilö. Ulkomaille kairauksiin lähtiessä on otettava mukaan reilusti kalustoa ja kaluston varaosia. On myös tarkkaa mietittävä kontin pakkaamisjärjestystä, ennakoiden myös kontin purkamista. Maaperätutkimukset onnistuivat täydellisesti Kap Verdessä, ja työn tilaajalta (Wärtsilä Finland Oy) ja tutkimusohjelman laatijalta (Ramboll Oy), tuli molemmilta kiitosta erittäin hyvin ja ammattitaitoisesti suoritetusta työstä. Wärtsilä Finland Oy tarjoaa todennäköisesti Destia Oy:lle myös jatkossa kairauksia haastavissa kohteissa ulkomailla. Murto ja Harju vaikuttivat tyytyväisiltä työhönsä kohteessa ja odottavat selvästi seuraavaa työmatkaa Suomen rajojen ulkopuolelle Praian Voimalaitoksen laajennustyöt olisi pitänyt alkaa jo marraskuussa Erinäisten syiden takia kuitenkin työn aloitus myöhästyi ja tämän hetkisen tiedon mukaan työt alkavat lähiaikoina. Päivämääriä ei kuitenkaan ole vielä lyöty lukkoon.

46 46 LÄHTEET 7 Green Science Pumice- igneous rock- extrusive. Luettu Brusila, J Kallioperän vedenläpäisyselvitykset. Luettu Busbey, A., Coebraads, R., Willis, P & Roots, D Ihmeellinen luonto. Kivet & fossiilit. Jyväskylä: Gummerus Destia Oy Luettu Gagnon, T Flickr profiili. Bedrock core samples from the SER project. Luettu Geologian Tutkimuskeskus Retkeilijän kiviopas. Luettu Geomachine Oy Luettu Harju, K. kairaaja. Haastateltu Haastattelijana Hautaniemi, A. Hotellitlennotmatkat Kap Verde. Luettu SGY Pohjatutkimusmerkinnät. Luettu Jones, A Kivet. Helsinki: Werner Söderström Oy Jääskeläinen, R Geotekniikan perusteet. Tampere: Tammertekniikka / Amk- Kustannus Oy Kauppalehti Wärtsilä Oyj Abp. Luettu Kielosto, S Tampereen seudun taajamageologinen kartoitus- ja kehittämishanke. Moreenileikkaus. Luettu Magma Minerals & Logistics Laterite stone. Luettu Mengelt, M. (projektin johtaja) Palmarejon voimalaitoksen maa- ja kallioperän geotekninen tutkimusohjelma. Ramboll.

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Petteri Ukonjärvi 12.1.2015 Sisällysluettelo Pohjatutkimukset Mielikuvat vs

Lisätiedot

KUSTAA RAITAMÄKI KATU- JA PIHARAKENTEIDEN PAINUMIEN OTTAMINEN HUO- MIOON ALUE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSSA. Diplomityö

KUSTAA RAITAMÄKI KATU- JA PIHARAKENTEIDEN PAINUMIEN OTTAMINEN HUO- MIOON ALUE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSSA. Diplomityö KUSTAA RAITAMÄKI KATU- JA PIHARAKENTEIDEN PAINUMIEN OTTAMINEN HUO- MIOON ALUE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Tim Länsivaara Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / Energia- ja ympäristötekniikka. Mika Pakarinen MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN MATALAPORAUKSELLA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / Energia- ja ympäristötekniikka. Mika Pakarinen MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN MATALAPORAUKSELLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / Energia- ja ympäristötekniikka Mika Pakarinen MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN MATALAPORAUKSELLA Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Uponor Suomi Oy Vertailu vesijohdon asentamisesta: No Dig ja perinteinen menetelmä, Niemenkatu, Lahti 18.08.2004 1 / 23 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1.

Lisätiedot

5 Kaivonpaikkatutkimukset

5 Kaivonpaikkatutkimukset 5 Kaivonpaikkatutkimukset 5.1 Yleistä Pohjavettä saadaan maaperästä tai kalliosta. Parhaat mahdollisuudet hyvälaatuisen pohjaveden saantiin on hiekka- ja soraesiintymissä. Moreenialueilta saadaan myös

Lisätiedot

LIMINGAN SYVÄPOHJAVESIEN KARTOITUS JA HYÖTYKÄYTTÖ. Tekijä: Pekka Rossi. Työn valvoja ja ohjaaja: Bjørn Kløve Professori

LIMINGAN SYVÄPOHJAVESIEN KARTOITUS JA HYÖTYKÄYTTÖ. Tekijä: Pekka Rossi. Työn valvoja ja ohjaaja: Bjørn Kløve Professori Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö LIMINGAN SYVÄPOHJAVESIEN KARTOITUS JA HYÖTYKÄYTTÖ Oulussa 15.8.2008 Tekijä: Pekka Rossi Työn valvoja ja ohjaaja:

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET Juha Karppinen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Rakennustekniikan

Lisätiedot

2/2008. Seepsulan järeä murskauslaitos. Päijännetunneli. Yhteisten etujen puolesta KTY. remontissa

2/2008. Seepsulan järeä murskauslaitos. Päijännetunneli. Yhteisten etujen puolesta KTY. remontissa 2/2008 Sandvik Mining and Construction Finland Oy:n asiakaslehti 10. vuosikerta Seepsulan järeä murskauslaitos Päijännetunneli remontissa Yhteisten etujen puolesta KTY Aija Lipponen Katse tulevaan Kansikuvassa

Lisätiedot

MUUTTO-OHJE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE

MUUTTO-OHJE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE MUUTTO-OHJE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE Teemu Teräväinen Tuomas Virsu Opinnäytetyö Huhtikuu 2010 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

TUOMAS HAAPANIEMI LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEE- RAUSKOHTEISSA.

TUOMAS HAAPANIEMI LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEE- RAUSKOHTEISSA. TUOMAS HAAPANIEMI LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEE- RAUSKOHTEISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pauli Kolisoja Tarkastaja ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

CPTU-kairauskokeen käyttäminen liikenneväylien pohjatutkimusmenetelmänä

CPTU-kairauskokeen käyttäminen liikenneväylien pohjatutkimusmenetelmänä 25 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA SELÄNPÄÄ CPTU-kairauskokeen käyttäminen liikenneväylien pohjatutkimusmenetelmänä ESISELVITYS Juha Selänpää CPTU-kairauskokeen käyttäminen liikenneväylien

Lisätiedot

Maksutavan vaikutus maksutapahtuman pituuteen Havaintotutkimus seitsemässä tutkimuskohteessa. 22.5.2010 Sami Heiskanen Metropolia AMK Tuotantotalous

Maksutavan vaikutus maksutapahtuman pituuteen Havaintotutkimus seitsemässä tutkimuskohteessa. 22.5.2010 Sami Heiskanen Metropolia AMK Tuotantotalous Maksutavan vaikutus maksutapahtuman pituuteen Havaintotutkimus seitsemässä tutkimuskohteessa 22.5.2010 Sami Heiskanen Metropolia AMK Tuotantotalous Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinöörityön tiivistelmä

Lisätiedot

Lajunen Markus. Radonmittaukset ja radonsuojaukset Esimerkkitapauksena Kontiolahden kunta

Lajunen Markus. Radonmittaukset ja radonsuojaukset Esimerkkitapauksena Kontiolahden kunta Lajunen Markus Radonmittaukset ja radonsuojaukset Esimerkkitapauksena Kontiolahden kunta Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Rakennustekniikan koulutusohjelma 2007 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2008. www.vuoriteknikot.fi

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2008. www.vuoriteknikot.fi VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA Vuoriteknikot ry:n jäsenlehti VUOSIJULKAISU 2008 www.vuoriteknikot.fi VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2008 2008 Julkaisija Vuoriteknikot ry

Lisätiedot

MAA- JA VIHERRAKENTAMISEN TULOSPALKKAUS SUOMESSA

MAA- JA VIHERRAKENTAMISEN TULOSPALKKAUS SUOMESSA MAA- JA VIHERRAKENTAMISEN TULOSPALKKAUS SUOMESSA Näkökulmia käyttöönottoa miettivälle yritykselle Hämeen ammattikorkeakoulu Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaa, kevät 5 Marja-Liisa Nenonen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA

AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA Mikko Ojala Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma

Lisätiedot

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma Laura Fomin PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennusalan työnjohto MESTARITYÖ PUMPPUTASOITTEET TOIMITILARAKENTAMISESSA

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennusalan työnjohto MESTARITYÖ PUMPPUTASOITTEET TOIMITILARAKENTAMISESSA TEKNIIKKA JA LIIKENNE Rakennusalan työnjohto MESTARITYÖ PUMPPUTASOITTEET TOIMITILARAKENTAMISESSA Työn tekijä: Matti Tiihonen Työn ohjaajat: Kimmo Kärkkäinen Niilo Kemppainen Työ hyväksytty:.. 2010 Niilo

Lisätiedot

Syväkairaus HH-KR4 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1997

Syväkairaus HH-KR4 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1997 Työraportti 9 7-52 Syväkairaus HH-KR4 Loviisan Hästholmenilla vuonna 1997 Risto Niinimäki Suomen Malmi Oy Joulukuu 1997 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin-(09) 2280 30 Fax (09) 2280

Lisätiedot

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI VUOSIJULKAISU 2006 1 www.vuoriteknikot.fi 2 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2006 2006 Julkaisija Vuoriteknikot

Lisätiedot

TAMPERE-SEINÄJOKI, NOPEUDEN NOSTO, KOERAKENNUSKOHDE N:O 90 (Km 320+400-320+700) LAADUNVALVONTA- JA ASIANTUNTIJATYÖN RAPORTTI

TAMPERE-SEINÄJOKI, NOPEUDEN NOSTO, KOERAKENNUSKOHDE N:O 90 (Km 320+400-320+700) LAADUNVALVONTA- JA ASIANTUNTIJATYÖN RAPORTTI 1( 34 ) Tilaaja: Pääurakoitsija: Rakennuttaja: Suunnittelu-, laadunvalvonta- ja asiantuntijatyöt: Junaturvallisuus- ja asiantuntijapalvelut: Asiantuntijatyön ohjaus: Ratahallintokeskus (RHK) Hyvinkään

Lisätiedot

KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ RAKENNUSTUOTANNOSSA

KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ RAKENNUSTUOTANNOSSA KUVAILULEHTI KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ RAKENNUSTUOTANNOSSA Jyväskylän Ratapihan opiskelija-asuntojen kylpyhuone-elementtirakentaminen Elmeri Sorsa Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Markus Nousiainen. Digitaalipainon ilmankosteus

Markus Nousiainen. Digitaalipainon ilmankosteus Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikka Markus Nousiainen Digitaalipainon ilmankosteus Insinöörityö 26.3.2009 Ohjaaja: kehitysvastaava Hannu Hyvönen Ohjaava opettaja: lehtori Merja Nieppola 2 Metropolia

Lisätiedot

VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2005

VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2005 VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI VUOSIJULKAISU 2005 VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2005 2005 Julkaisija Vuoriteknikot ry Päätoimittaja Jaakko Lindén Toimituskunta Aku Turunen Erkki Hinkkanen

Lisätiedot

COMPOSTA GOURMEESEEN. Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa. Mikko Moisio

COMPOSTA GOURMEESEEN. Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa. Mikko Moisio COMPOSTA GOURMEESEEN Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa Mikko Moisio Opinnäytetyö Huhtikuu 2004 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Hannu Villman. Korjaamotoiminnan kehittäminen

Hannu Villman. Korjaamotoiminnan kehittäminen Hannu Villman Korjaamotoiminnan kehittäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri Auto- ja kuljetustekniikka Opinnäytetyö 16.5.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Hannu Villman

Lisätiedot

Yritys Oy:n myyntilaskutusprosessin kehityssuunnitelma

Yritys Oy:n myyntilaskutusprosessin kehityssuunnitelma Yritys Oy:n myyntilaskutusprosessin kehityssuunnitelma Mäntylä, Jenni 2009 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Yritys Oy:n myyntilaskutusprosessin kehityssuunnitelma Jenni Mäntylä Liiketalouden

Lisätiedot

Ville Lauronen. Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys

Ville Lauronen. Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys Ville Lauronen Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri AMK Sähkötekniikka Insinöörityö 22.05.2012 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KAUPAN MAKSUTAVAT

KANSAINVÄLISEN KAUPAN MAKSUTAVAT KANSAINVÄLISEN KAUPAN MAKSUTAVAT LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2012 Suvi Virtanen Lahden ammattikorkeakoulu Kansainvälisen kaupan

Lisätiedot

INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE

INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikka Ohjelmistotekniikka Opinnäytetyö Kevät 2013 Mikko Uronen Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikka URONEN, MIKKO:

Lisätiedot