Rajavartiolaitos 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rajavartiolaitos 2007"

Transkriptio

1 Rajavartiolaitos 2007 Gränsbevakningsväsendet 2007 The Border Guard 2007 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REPORT

2 Kansikuva: Turun vartiolentue Taitto: Johanna Mäkinen Paino: KS Paino Oy, Kajaani

3 Sisällysluettelo Innehåll Contents Rajavartiolaitos lyhyesti Gränsbevakningsväsendet i korthet The border guard in brief Rajavartiolaitos Lukuja vuonna päällikön katsaus chefens översikt Review by the chief rajavalvonta gränsövervakning border control Yhteistyö tehostuu yli rajojen... 4 Rajavalvonta toimii... 6 Rajavalvontaa uudistetaan painopisteittäin... 8 Rajavartiolaitoksen toiminta-alue... 9 rajatarkastukset gränskontroll border checks Rajaliikenteessä kasvua Schengen-alue laajeni Kansainväliset rajanylityspaikat merelliset toiminnot maritima verksamheter maritime operations Turvanasi merellä Öljypäästöhavainnot lisääntyneet Rikostorjunta brottsbekämpning crime prevention maanpuolustus militärt försvar national defence Rikostutkinta kansainvälistä ja haastavaa Erikoisrajajääkärit astuivat palvelukseen Varusmieskoulutus Kainuussa päättyi lentotoiminta flygverksamhet flight operations koulutus utbildning training sisäiset toiminnot inre funktioner internal operations kansainvälinen toiminta internationell verksamhet international activities tapahtumia vuonna 2007 evenemang i 2007 events in 2007 Rajavartiolaitos gränsbevakningsväsendet The border guard Pelastustehtävät lisääntyivät Koulutus kansainvälistyi voimakkaasti Henkilöstö on tärkein voimavara Kansainvälinen toiminta aktiivista Korkean tason vierailuja Rajavartiolaitoksen organisaatio Rajavartiolaitoksen yhteystiedot... 31

4 4 Rajavartiolaitos 2007 Gränsbevakningsväsendet 2007 The Finnish Border Guard 2007 Rajavartiolaitos lyhyesti Rajavartiolaitos on sisäasiainministeriön alaisuudessa toimiva nykyaikainen, yhteistyökykyinen ja kansainvälisestikin arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot ovat rajavalvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa, turvana kaikissa oloissa niin, että Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Gränsbevakningsväsendet är en inrikesministeriet underställd modern, samarbetskunnig och även internationellt uppskattad sakkunnig inom gränssäkerhet och sjöräddning. Gränsbevakningsväsendets kärnverksamheter är gränsövervakning, gränskontroller, brottsbekämpning, säkerhet på havsområdet, internationellt samarbete och militärt försvar. Gränsbevakningsväsendet fungerar till lands, till havs och i luften, tryggt i alla förhållanden så, att Finland har Europas säkraste gräns- och havsområden. An expert in border security and sea rescue operations, the Finnish Border Guard subordinated to the Ministry of the Interior is a modern government agency that has won international recognition for its capabilities. The main duties of the Border Guard include guarding the land borders, border controls, crime prevention, security of the territorial waters, international cooperation, and national defence. Operating on land, at sea and in the air, the Border Guard has successfully ensured security in all circumstances to the extent that today Finland can boast the safest frontiers and territorial waters in Europe.

5 rajavartiolaitoksen Vuosikertomus Lukuja vuonna 2007 Siffror från år 2007 Figures of 2007 Tilastotietoja Statistik Statistics Henkilöstö Personal Personnel Kansainvälisiä rajanylityspaikkoja Internationella gränsövergångsställen International Border Crossing Points 9 Tilapäisiä rajanylityspaikkoja Tillfälliga gränsövergångställen Temporary Border Crossing Points 16 Rajavartioasemia Gränsbevakningsstationer Border Guard Stations 35 Merivartioasemia Sjöbevakningsstationer Coast Guard Stations 26 Vartiolaivoja Bevakningsfartyg Patrol Ships 6 Helikoptereita Helikoptrar Helicopters 11 Lentokoneita Flygplan Aeroplanes 2 Rajakoiria Gränshundar Dogs 250 Keskeisiä toimintaa kuvaavia lukuja Centrala siffror inom funktionerna Main functional figures Partiointi (h) Patrullering (t) Patrolling (hrs) Kiinteä valvonta (h) Teknisk övervakning (t) Technical control (hrs) Rajavalvonnan yhteydessä suoritetut tarkastukset Utförda kontroller Checks Rajatarkastukset ulkorajalla (hlöä) Gränskontroller (personer) Border Checks (persons) Merialueella pelastetut (hlöä) Sjöräddning (personer) Sea rescue operations (persons) 3 100

6 6 päällikön katsaus Yhteistyö tehostuu yli rajojen Samarbetet över gränserna effektiveras Cross-border cooperation intensified Rajaturvallisuustilanne valtakunnan maasto- ja merirajoilla sekä Rajavartiolaitoksen valvomilla rajanylityspaikoilla säilyi kuluneena vuonna vakaana. Rajatarkastusten osalta keskeisin muutos oli Schengen-sisärajaliikenteen alkaminen Viron ja Suomen merirajoilla joulukuussa. Kokonaisuudessaan liikennemäärä merirajoilla laski edelliseen vuoteen nähden. Liikennemäärät maarajoilla ja lentoasemilla kasvoivat, mutta matkustajien keskimääräiset odotusajat kyettiin säilyttämään asetettujen tavoitteiden mukaisina. Sujuvan rajaliikenteen tavoite ei täysin toteutunut itärajalla, jossa vilkkaimmat rajanylityspaikat ruuhkautuivat ajoittain lähinnä raskaan liikenteen osalta. Suomessa jouduttiin monen hallinnonalan ja viranomaisten välisiin erityisjärjestelyihin liikenneturvallisuuden ja rajanylitysten turvaamiseksi. Uudistetun rajavartiolain vaikutukset näkyivät kuluneenakin vuonna kasvavana rikostorjuntaa kuvaavina tunnuslukuina. Rajavartiolaitoksen tutkittavaksi otettiin lähes puolitoistatuhatta rikosasiaa. Samalla tutkittavaksi otettujen rikosasioiden vaativuus on lisääntynyt. Erityisesti laittoman maahantulon järjestämis- ja ihmiskaupparikoksiin liittyvät kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden kytkennät asettavat uusia haasteita Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaorganisaatiolle. Rajavartiolaitoksen virkamiesten toimintaan kohdistuneista eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitetuista kanteluista vain yksi johti jatkotoimenpiteisiin. Tämä osoittaa, että toimintamme oikeusvarmuus on hyvällä tasolla ja ihmisten perusoikeudet on turvattu. Venäjän rajavartiopalvelun reformi on toteutunut suunnitellulla tavalla eikä sillä ole ollut negatiivisia vaikutuksia rajaturvallisuuteen. Tietoja rajatilanteesta ja rajatapahtumista vaihdettiin Suomen ja Venäjän rajaviranomaisten välillä kuluneenakin vuonna aktiivisesti. Yhteistoiminnan kehittämisen painopisteenä on ollut Suomen Rajavartiolaitoksen ja Venäjän rajavartiopalvelun päälliköiden edellisenä vuonna allekirjoitetun rikostorjuntayhteistyöpöytäkirjan toimeenpano. Rikostorjuntayhteistyön tiivistäminen on edennyt hyvin ja työtä jatketaan saatujen kokemusten perusteella. Suomi-Venäjä-Viro -kolmikantayhteistyö jatkui vuonna 2007 Suomen puheenjohtajakaudella. Näkyvin osa yhteistyössä on ollut meripelastuksella. Joka vuosi järjestetään kolmen maan yhteinen meripelastusharjoitus. Toinen uudempi aluevaltaus näiden kolmen maan rajaviranomaisten yhteistyössä on järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Suomi-Norja-Venäjä kolmikantayhteistyö juhlistaa vuonna 2008 kymmenvuotista toimintaansa. Tämän kolmikantaisen yhteistyön tavoitteena on lisätä tietojenvaihtoa pohjoisella alueella. Tällä hetkellä tietojenvaihtoa Norjan, Venäjän ja Suomen rajanylityspaikkojen välillä tapahtuu viikoittain. Vuoden kestänyt Suomen puheenjohtajakausi Itämeren alueen rajaturvallisuusyhteistyössä päättyi kesäkuussa 2007 Turussa pidettyyn kokoukseen. Suomen puheenjohtajuuskaudella yhteistyöorganisaation tehokkuutta parannettiin mm. nimeämällä pysyvät kansalliset asiantuntijat. Merelliset operaatiot keskitettiin kauppa-aluksiin ja risteilyaluksiin ja merelliset ympäristöasiat otettiin mukaan yhteistyöhön. Suomen puheenjohtajuuskaudella Itämeriyhteistyön puitteissa toteutettiin Frontexin johtama projekti, jossa keskityttiin laittoman maahantulon liikkeiden selvittämiseen. Näistä Itämeren alueen 11 maan rajaturvallisuusyhteistyön kokemuksista otetaan oppia eri puolilla maailmaa. Gränssäkerhetsläget vid riksgränserna i terrängen och till havs samt vid de av Gränsbevakningsväsendet övervakade gränsövergångsställena höll sig stabilt under det gångna året. I fråga om gränskontrollerna var den största förändringen att Schengentrafik vid den inre gränsen vidtog vid Estlands och Finlands havsgränser i december. Som helhet minskade trafikvolymen vid havsgränserna jämfört med året innan. Trafikvolymerna vid landgränserna och på flygstationerna ökade, men passagerarnas genomsnittliga väntetider kunde hållas på en nivå i enlighet med uppställda målsättningar. Verkningarna av den förnyade gränsbevakningslagen syntes också under det gångna året som en uppgång i de nyckeltal som beskriver brottsbekämpningen. Vid Gränsbevakningsväsendet togs nära ett och ett halvt tusen brottsärenden till undersökning. Samtidigt har de undersökta brottsärendenas svårighetsnivå stigit. I synnerhet den internationella organiserade kriminalitetens kopplingar till brott som gäller ordnande av olaglig inresa och människohandel uppställer nya utmaningar för Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpningsorganisation.

7 rajavartiolaitoksen Vuosikertomus Johanna Mäkinen Reformen av Rysslands gränsbevakningstjänst har genomförts på planerat sätt och den har inte haft negativa effekter på gränssäkerheten. Intensifieringen av samarbetet inom brottsbekämpning har förlöpt väl och arbetet fortsätter på grundval av erhållna erfarenheter. Trepartssamarbetet Finland-Ryssland-Estland fortsatte år 2007 under Finlands ordförandeskap. Trepartssamarbetet Finland-Norge-Ryssland firar år 2008 sin tioåriga verksamhet. Syftet med detta trepartssamarbete är att utöka informationsutbytet i den nordliga regionen. Finlands ettåriga period som ordförande för gränssäkerhetssamarbetet i Östersjöområdet avslutades med ett möte som hölls i Åbo i juni Under Finlands ordförandeperiod förbättrades samarbetsorganisationens effektivitet bl.a. genom att permanenta nationella experter utsågs. Runtom i världen tar man lärdom av erfarenheterna av detta gränssäkerhetssamarbete mellan 11 länder i Östersjöområdet. Security on the Finnish borders on land and sea and at the border crossing points controlled by the Border Guard remained steady during the past year. As far as border checks are concerned, a major change was the commencement of internal border traffic under the Schengen Agreement between Estonia and Finland. On the whole, the volume of traffic across sea borders declined relative to the previous year. While traffic volumes across land borders and at airports increased, the average passenger waiting times were successfully kept down to the foreseen levels. During the reporting year, the impact of the amended Border Guard Act was reflected in the indicators for crime prevention activities. Close to 1,500 criminal cases were investigated by the Border Guard in At the same time, the complexity of the cases has increased. In particular, new challenges to the Border Guard s crime prevention resources are posed by international organized crime and its links to illegal immigration and human trafficking. The reorganization of the Russian border security service was completed as planned without any negative implications for border security on the Finnish side. Efforts to intensify cooperation in crime prevention have proceeded smoothly and the work will be continued in response to the experiences gained. The tripartite cooperation between Finland, Russia and Estonia was continued in 2007 under Finnish presidency and will celebrate its 10th anniversary in The purpose of this tripartite cooperation is to promote the exchange of information in the northern region. Finland s year-long presidency of the Baltic Sea Region Border Cooperation ended at the conference held in Turku in June During the Finnish presidency, the efficiency of the cooperative organization was improved, for example, by appointing permanent national experts. The experiences gained in the course of this border cooperation involving a total of 11 Baltic Rim nations are being emulated worldwide. Jaakko Smolander Rajavartiolaitoksen päällikkö Chefen för Gränsbevakningsväsendet The Chief of the Border Guard vara-amiraali viceamiral vice-admiral

8 8 rajavalvonta Rajavalvonta toimii Gränsövervakningen fungerar Border controls work Venäjä Suomen ja Euroopan unionin merkittävänä ulkorajanaapurina on uudistanut rajavalvontajärjestelmänsä, mikä on merkinnyt henkilöstön ja toimipisteiden olennaista vähenemistä Suomen vastaisella rajalla. Suomen raja on rauhallinen eikä siellä tarvita entisenlaisia voimia tai menetelmiä. Laittomat rajanylitykset ja muut rajatapahtumat eivät ole lähteneet merkittävään kasvuun Venäjän muutosten toteuduttua. Suomen ja Venäjän rajaviranomaisten rajayhteistyö on jatkunut säännöllisin tapaamisin kaikilla tasoilla. Kuluneena vuonna keskityttiin entistä tiiviimpään ennaltaehkäisevään rikostorjuntayhteistyöhön. Rajavartiolaitoksen toiminta on painottumassa yhä enemmän eteläiseen Suomeen. Tehtävien hoitaminen Pohjois-Suomessa taataan muun muassa uuden rajavalvontamallin avulla. Tekniikka, liikkuvuus ja keskitettävien yksiköiden vahvuus takaavat rajaturvallisuuden säilymisen myös pohjoisen rajoilla. Partiointi Patrullering Patrollig h h h Kiinteä valvonta Teknisk övervakning Technical control h h h Luvattomat rajanylitykset Otillåtna gränsövergångar Illegal border crossings Sisältää rajajärjestyssopimuksen rikkomukset (henkilöt, ilma-alukset, alukset) Personer, flygplan, fartyger. Persons, aeroplanes, ships. Tarkastukset Utförda kontoller Checks Tilastointitapa on muuttunut, joten luvut poikkeavat edellisestä vuosikertomuksesta. Sättet för statistikföringen har ändrats, varför siffrorna avviker från föregående årsberättelse. Due to a new method of compiling statistics, the figures are not directly comparable to those presented in last year s annual report.

9 rajavartiolaitoksen Vuosikertomus Ryssland, som är en viktig yttergränsgranne till Finland och Europeiska unionen, har förnyat sitt gränsövervakningssystem, vilket har inneburit en väsentlig minskning av personalen och antalet verksamhetspunkter vid gränsen mot Finland. Den finska gränsen är lugn och där behövs inte styrkor eller metoder av tidigare slag. Antalet olagliga gränspasseringar och andra gränshändelser har inte börjat öka nämnvärt sedan Ryssland genomfört omläggningarna. De finländska och ryska gränsmyndigheternas gränssamarbete har fortsatt med regelbundna sammankomster på alla nivåer. Under det gångna året fokuserades på ett allt närmare förebyggande arbete inom brottsbekämpning. Tyngdpunkten i Gränsbevakningsväsendets verksamhet håller allt mera på att förskjutas till södra Finland. Att uppgifterna i norra Finland blir skötta säkerställs bl.a. med hjälp av en ny gränsövervakningsmodell. Teknik, rörlighet och de centraliserade enheternas styrka tryggar att gränssäkerheten bevaras också vid gränserna i norr. Russia, by far the most important nation on any external border of Finland and the European Union, has overhauled its border control system. This has resulted in substantial cutbacks in the number of personnel and stations on the Finnish border, which is peaceful and requires fewer resources and less rigorous control. No significant increase in illegal border crossings and other border incidents has taken place since the implementation of the changes. Cooperation between Finnish and Russian border authorities has continued in the form of regular meetings at all levels. During the past year, particular attention was paid to joint efforts to intensify crime prevention. As a result, the Border Guard s activities are increasingly focusing on southern Finland. Adequate performance of duties in northern Finland will be secured by the new border control system introduced recently. Advanced technology, mobility and the strength of the deployed units will ensure border security in the north as well. Pertti Turunen

10 10 rajavalvonta Rajavalvontaa uudistetaan painopisteittäin Gränsövervakningen förnyas enligt tyngdpunktsområden Modernisation of border control by priority Rajavartiolaitos uudistaa itärajan pohjoisten erämaa-alueiden rajavalvontaa. Valvonnallisesti Suomi jaetaan Venäjän rajalla kahteen erityyppistä ja eritasoista valvontaa tarvitsevaan alueeseen. Uutta valvontajärjestelmää kehitettäessä Rajavartiolaitoksessa ollaan koko ajan avoimia myös uusia valvontatekniikoita kohtaan. Luvaton toiminta rajalla ja sen läheisyydessä tukeutuu myös Suomen puolella pohjoisillakin alueilla metsäautotieverkkoon, siksi uudessa toimintamallissa partiointi painottuu aiempaa enemmän rajan läheiseen tiestöön. Perinteiset rajapartiot liikkuvat edelleenkin aika-ajoin rajavyöhykkeellä valvontapoluilla, mutta merkittävä osa jalkapartioinnista siirtyy pyörille. Näin ehditään samassa ajassa haravoida laajempia alueita ja havainnoida mahdollisia rajan pinnassa liikkuvia asiaankuulumattomia ajoneuvoja. Kun tähän partiointiin lisätään uuden teknologian keinot, siirrettävät elektroniset valvontalaitteet, liiketunnistimet ja kamerat, jotka välittävät reaaliaikaista kuvaa myös partioautoihin, valvontatehokkuus kasvaa. Gränsbevakningsväsendet förnyar övervakningen av östgränsen i de nordliga ödemarksområdena. I övervakningshänseende indelas Finland vid gränsen mot Ryssland i två områden som kräver övervakning av olika typ och på olika nivå. När det nya övervakningssystemet utvecklas är Gränsbevakningsväsendet hela tiden öppet också för nya övervakningstekniker. Den olagliga verksamheten vid gränsen och i dess närhet stöder sig också i de nordliga trakterna i Finland på nätverket av skogsbilvägar, varför i den nya verksamhetsmodellen patrulleringen i högre grad än tidigare inriktas på vägarna nära gränsen. De traditionella gränspatrullerna rör sig alltjämt tidvis på övervakningsstigarna i gränszonen, men en betydande del av patrulleringen till fots sätts på hjul. På så sätt hinner man inom samma tid genomsöka större områden och observera eventuella obehöriga fordon som rör sig intill gränsen. När denna patrullering kombineras med nya teknologiska metoder, mobil elektronisk övervakningsutrustning, rörelsesensorer och kameror som i realtid förmedlar bilder också till patrullbilarna, ökar effektiviteten i övervakningen. The Border Guard is in the process of overhauling border controls along the eastern border in the wilderness areas in the north. For control purposes, the Finnish-Russian border will be divided into two types of sections both requiring a different level of monitoring. When developing the new control system, the Border Guard is prepared to consider the introduction of new surveillance technologies. As illegal activities on the border and its vicinity frequently make use of the network of forestry access roads in northern Finland, patrolling will increasingly concentrate on the roads in these areas. Even though conventional border squads will continue to patrol along the surveillance paths, much foot patrolling will be replaced by vehicular patrols in the future. This makes it possible to cover more extensive areas and monitor any unauthorized vehicles in the vicinity of the border. When the potential offered by new technology such as portable electronic surveillance equipment, motion sensors and cameras transmitting online imagery to patrol vehicles are added to the new operating paradigm, efficiency will be improved. Rajavartiolaitoksen partioautoja tullaan näkemään rajan lähistön metsäautoteillä entistä useammin. Gränsbevakningsväsendets patrullbilar kommer allt oftare synas på skogsbilvägarna i närheten av gränsen. In future, the Border Guard s patrol vehicles will be a more common sight on the forestry access road roads near the border. TohRvA/jopa

11 rajavartiolaitoksen Vuosikertomus Rajavartiolaitoksen toiminta-alue Gränsbevakningsväsendets verksamhetsområde Border Guard s area of operation

12 12 rajatarkastukset Rajaliikenteessä kasvua Ökning av gränstrafiken Cross-border traffic increases Ulkorajaliikenne kasvoi kuluneena vuonna hieman edellisestä vuodesta. Ulkorajalla tarkastettiin 16,4 miljoonaa ihmistä. Lentoliikenne on kasvanut suhteellisesti eniten ja erityisesti Kaukoidän reitti- ja lomalentoliikenne on lisääntynyt voimakkaasti. Itärajalla kasvu keskittyi Kaakkois-Suomen kansainvälisille rajanylityspaikoille. Pohjoisempana erityisesti tilapäisillä puutavaran tuontiin tarkoitetuilla rajanylityspaikoilla liikennemäärät pienenivät. Helsingin satamissa ulkorajaliikenne väheni jo kolmantena vuonna peräkkäin. Viron liittyminen Schengen-alueeseen joulukuun lopulla käytännössä lopetti säännöllisen ulkorajamatkustajaliikenteen merialueella. Matkustajien keskimääräiset odotusajat kyettiin säilyttämään tavoiteaikojen mukaisina liikennemäärien kasvusta huolimatta. Rajanylitysliikenteen osalta itärajalla ei saavutettu parasta mahdollista sujuvuutta. Itärajan vilkkaimmat rajanylityspaikat ruuhkautuivat ajoittain lähinnä raskaan liikenteen osalta, pisimmillään rekkajonot olivat Vaalimaalla yli 60 kilometriä. Suurin syy ruuhkiin on edelleen Venäjän rajaasemien läpäisykyky. Henkilöiden rajatarkastukset aiheuttivat ruuhkia vain satunnaisesti sesonkiaikoihin liittyen. Viranomaisten yhteistyönä pyritään luomaan liikenteenohjausjärjestelmä, jolla jo vuoden 2008 syksyllä odotettavissa oleviin entistä pahempiin ruuhkiin voitaisiin saada helpotusta. Trafiken vid den yttre gränsen ökade under det gångna året något från föregående år. Vid den yttre gränsen kontrollerades 16,4 miljoner personer. Flygtrafiken har vuxit relativt sett mest, och särskilt rutt- och semesterflygtrafiken till Fjärran Östern har ökat kraftigt. Vid östgränsen koncentrerades ökningen till de internationella gränsövergångsställena i sydöstra Finland. Norröver minskade trafikvolymerna särskilt vid de tillfälliga för virkesimport avsedda gränsövergångsställena. I Helsingfors hamnar minskade yttergränstrafiken redan för tredje året i rad. Estlands anslutning till Schengen-området i slutet av december avslutade i praktiken den reguljära passagerartrafiken vid den yttre gränsen på havsområdet. Passagerarnas genomsnittliga väntetider kunde hållas på en nivå i enlighet med uppställda målsättningar trots de ökade trafikvolymerna. I fråga om den gränsöverskridande trafiken uppnåddes vid östgränsen inte den bästa möjliga smidigheten. De livligaste gränsövergångsställena stockades tidvis närmast vad gäller den tunga trafiken. Som mest var långtradarköerna vid Vaalimaa över 60 km långa. Den största anledningen till stockningarna är alltjämt de ryska gränsstationernas genomsläppningsförmåga. Gränskontrollerna av personer orsakade köer endast tillfälligt under säsongperioder. Med samarbete mellan myndigheterna försöker man åstadkomma ett trafikledningssystem, som skulle medföra en lindring av de allt svårare stockningar som kan förutses redan på hösten Ulkorajaliikenne itärajalla Trafiken vid gränsen mellan Finland och Ryssland Schengen external traffic on Finnish-Russian border , 5 milj. 6,8 milj. 7,2 milj Ulkorajaliikenne merirajalla Trafiken vid den EU yttre gränsen, havsgränsen Schengen external traffic on sea border ,7 milj. 5,6 milj. 5,0 milj Ulkorajaliikenne lentoasemilla Trafiken vid den EU yttre gränsen, flygtrafiken Schengen external traffic at airports ,3 milj. 3,7 milj. 4,2 milj

13 rajavartiolaitoksen Vuosikertomus Johanna Mäkinen In 2007, the volume of traffic across external borders grew slightly on a year-on-year basis with a total of 16.4 million people checked at crossing points. The greatest relative growth was witnessed in air travel. In particular, regular and holiday services to the Far East increased sharply. On the eastern border, the biggest increase was recorded at the international border-crossing points in south-east Finland. Further north, the volumes of traffic at the temporary border-crossing points intended primarily for timber haulage declined. At the same time, the ports in Helsinki recorded a falling volume of external border traffic for a third year running. Estonia s accession to the Schengen Agreement at the end of December ended regular external border passenger traffic for all practical purposes. Despite the increase in volume, the target waiting times for passenger could be maintained. The flow of traffic across the eastern border was not as smooth as it could have been. From time to time, the heavy-goods lanes at the busiest border-crossing points were badly congested with the longest lines of trucks waiting to cross extending up to a distance of over 60 km from Vaalimaa. As in the past, the main cause of the congestion is the limited throughput capacity of the Russian check-points. By contrast, border checks of persons caused congestion only occasionally in peak seasons. Various government agencies are working together to create a traffic control system to alleviate the increasingly worsening congestions expected in the autumn of Käännytykset ja turvapaikka-anomukset Avvisningar och asylansökningar Refusals of entry and asylum applications Rajalta käännytetyt Avvisningar Refusals of entry Vastaanotetut turvapaikka-anomukset Asylansökningar Asylum applications

14 14 Schengen-alue laajeni Schengen-området utvidgades Schengen area extended rajatarkastukset Schengen-säännöstöä soveltava alue laajeni sisältämään Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Unkarin, Tšekin, Slovakian, Slovenian ja Maltan Tämä merkitsi sitä, että rajatarkastukset lakkasivat vanhojen ja uusien Schengen-maiden välisessä liikenteessä maa- ja merirajoilla Ilmarajoilla tarkastuksista luovutaan Suomalaisille muutos näkyy selvimmin laivaliikenteessä Viroon. Passintarkastukset poistuivat sekä lähtö- että tulosatamista, joten matkustaminen on sujuvampaa ja nopeampaa passintarkastusjonojen siirtyessä historiaan. Sisärajojen rajatarkastusten poistamisen lisäksi Schengen-säännöstöllä annetaan yhteiset ulkorajojen valvontasäännöt, säädetään yhteisestä viisumipolitiikasta sekä lisätoimista, joiden ansiosta sisäisistä rajatarkastuksista voidaan luopua. Det område som tillämpar Schengen-regelverket utvidgades till att omfatta Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien och Malta. Detta innebar, att gränskontrollerna upphörde vid land- och havsgränserna i trafiken mellan de gamla och nya Schengen-länderna Vid luftgränserna slopas kontrollerna Finländarna märker förändringen tydligast i båttrafiken till Estland. Passkontrollerna upphörde både i avreseoch inresehamnarna, varför resandet går smidigare och snabbare när köerna till passkontrollen förpassades till historien. Förutom att gränskontrollerna vid de inre gränserna slopas ges med Schengen-regelverket gemensamma regler för övervakningen av den yttre gränsen, föreskrivs om en gemensam visumpolitik samt om ytterligare åtgärder, tack vare vilka kontrollerna vid de inre gränserna kan avvecklas. Johanna Mäkinen On 21 December 2007, the area of countries applying the Schengen acquis was extended to include Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, and Malta. In reality, this meant that checks on land and sea borders between the old and new Schengen countries were discontinued from the said date. At airports border checks will end on 30 March Finns will feel the impact of this change most tangibly in the ferry services to Estonia. Passport checks on departure and arrival ended thus making travelling easier and faster as the check-in lines faded into history. As well as eliminating internal border checks, the Schengen acquis provides uniform control regulations for external borders, determines a joint visa policy and specifies the required additional measures making it possible to phase out border checks. Suomenlahden merivartioston edustajat kukittivat Länsisataman ensimmäisen ilman rajatarkastuksia maahan tulleen matkustajan Virolainen rouva pääsi samalla suomalaisen median pyöritykseen. Representanter för Finska vikens sjöbevakningssektion uppvaktade med blommor den första passageraren som anlände till Västra hamnen utan passkontroll. Den estniska damen blev därefter föremål för livlig uppmärksamhet från finländska medias sida. Officials from the Gulf of Finland Border Guard District presented flowers to the first passenger to enter Finland free of any border checks at the Länsisatama Port on 21 December The Estonian lady was whisked away to be interviewed by the media.

15 rajavartiolaitoksen Vuosikertomus Kansainväliset rajanylityspaikat Internationella gränsövergångsställen International border crossing points

16 16 merelliset TOIMINNOT Turvanasi merellä För din säkerhet till sjöss For your safety at sea Rajavartiolaitos on merellisenä monitoimiviranomaisena turvana kaikissa oloissa. Keskeisiin merellisiin tehtäviin kuuluu vastuu meripelastuksesta, osallistuminen merelliseen ympäristönsuojeluun sekä sisäisen turvallisuuden ylläpitäminen rannikolla ja merialueella. Rajavartiolaitos ylläpitää merellistä tilannekuvaa yhteistyössä merellisten viranomaisten kanssa ja tukee muita viranomaisia niiden tarvitessa merellistä asiantuntemusta. Meripelastuksen suoritusvalmius Suomessa on kansainvälisesti tarkasteltuna korkeatasoista, joten kaikkiin hätätilanteisiin on pystytty osoittamaan apua. Merialueella tapahtuneita onnettomuuksia on tarkkaan arvioitu, jotta meripelastustoimen palvelutaso vastaisi jatkossakin toimintaympäristön vaatimuksia. Viranomaisyhteistyötä ja varautumista on lisäksi kehitetty laaja-alaisia monialaonnettomuuksia silmällä pitäen, mitkä edellyttävät samanaikaisesti ihmishenkien pelastamista, ympäristötuhojen torjuntaa ja omaisuuden pelastamista. Meripelastustapahtumien kokonaismäärässä ja avuntarpeen syissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta aiempiin vuosiin verrattuna. Tyypillisimmin meripelastuksen apua tarvitsi vapaa-ajan käytössä ollut moottorivene teknisten ongelmien vuoksi. Rajavartiolaitoksen seurannan mukaan pääosa teknisistä vioista kohdentui aivan uusiin ja yli 10 vuotta vanhoihin katettuihin retkiveneisiin. Valtaosa avuntarpeessa olleista veneistä oli huollettu purjehduskauden aikana, joista puolet ammattiliikkeessä. Pelastus- ja avustustoiminnan kohteena olleet henkilöt Personer som föremål för sjoräddningsuppdrag People as objects of SAR-missions Avustus- ja pelastustoimien kohteet Föremål för sjoräddningsuppdrag Objects of SAR-missions Menehtyneet, 21 Pelastettu todennäköiseltä menehtymiseltä, 303 Avuntarpeessa olleet, Itse ilmoittautuneet, 19 Matkustaja-alus, 36 Lastialus, 63 Purjevene, 241 Moottorivene, 990 Muut veneet, 128 Kalastusalus, 15 Muu (sis. ulkoilijat), 196 Meripelastusyksiköiden toiminta-aika Sjöräddningsenheternas aktionstid Operating times of organizations taking part in SAR-missions Rajavartiolaitos, h (sisältää h meripelastuksen johtamista) Vapaaehtoiset meripelastajat, 626 h Pelastuslaitokset, 119 h Poliisi, 80 h Puolustusvoimat, 1 h Muut, 244 h

17 rajavartiolaitoksen Vuosikertomus Gränsbevakningsväsendet innebär som mångprofessionell maritim myndighet säkerhet i alla förhållanden. Till de centrala maritima uppgifterna hör ansvaret för sjöräddningen, medverkan i det maritima miljöskyddet samt upprätthållandet av den inre säkerheten vid kusten och på havsområdet. Gränsbevakningsväsendet upprätthåller lägesbilden till havs i samarbete med de maritima myndigheterna och stöder övriga myndigheter när de behöver maritim expertis. Sjöräddningens prestationsberedskap är i Finland på internationellt sett hög nivå, varför hjälp har kunnat ges i alla nödsituationer. De olyckor som har inträffat till sjöss har utvärderats noga, så att sjöräddningstjänstens servicenivå också framdeles skall svara på de krav verksamhetsomgivningen ställer. Myndighetssamarbetet och beredskapen har dessutom utvecklats med tanke på omfattande flertypsolyckor, vilka samtidigt kräver att människoliv räddas, miljöskador bekämpas och egendom räddas. I det totala antalet sjöräddningshändelser och orsakerna till hjälpbehovet har inte skett någon betydande förändring jämfört med tidigare år. Det typiska var att en motorbåt i fritidsbruk behövde assistans på grund av tekniska problem. Enligt Gränsbevakningsväsendets uppföljning hänförde sig merparten av de tekniska problemen till helt nya och över 10 år gamla täckta utfärdsbåtar. Merparten av de båtar som behövde hjälp hade genomgått service under seglationssäsongen, hälften av dem hos en professionell verkstad. As an agency with multiple tasks, the Finnish Border Guard ensures security in all conditions. Its main maritime duties include search and rescue, participation in protection of the maritime environment and maintenance of internal security in the coastal and territorial waters. The Border Guard maintains maritime situation awareness in collaboration with maritime agencies and assists other authorities when maritime expertise is called for. Finland s search and rescue capabilities are of a high international standard, which has made it possible to respond to all emergencies by providing adequate assistance. Accidents in the territorial waters have been thoroughly analyzed in order to ensure that the standard of SAR service will be up to the requirements imposed by the operating environment. Additionally, cooperation between government agencies and readiness have been improved with a view to extensive accidents that will simultaneously involve life-saving operations, the prevention of environmental damage and salvaging property. No major change has taken place in the total number of sea rescue missions or the causes of need for assistance compared with the preceding years. A typical vessel requiring assistance was a pleasure motor boat with technical problems. According to the Border Guard s statistics, mainly new or over 10-year-old cabin cruisers had most technical problems. Most of the craft had been serviced at the beginning of the season - half at regular repair shops. SLMV

18 18 merelliset toiminnot Öljypäästöhavainnot lisääntyneet Observationerna av oljeutsläpp har ökat Number of detected oil spills increases Valvonta vähentänyt päästöjen kokoa Suomessa otettiin käyttöön alusjätelain muutoksen myötä öljypäästömaksu, joka voidaan määrätä Suomen sisäisillä aluevesillä, aluemerellä tai talousvyöhykkeellä öljypäästöön syyllistyneen aluksen omistajalle tai laivaisännälle. Maksun määrää Rajavartiolaitos. Öljypäästömaksun avulla voidaan normaalia rikosprosessia nopeammin kohdistaa hallinnollinen seuraamus öljypitoisen seoksen mereen päästämisestä. Vuoden 2007 aikana Rajavartiolaitokselle ilmoitettiin 140 päästöstä Suomen merialueilla, joista 106 varmistettiin öljypitoiseksi päästöksi. Öljypäästöhavaintoja tehtiin vuonna 2007 kaksi kertaa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvun arvioidaan johtuvan valvonnan ajallisesta kohdentamisesta, ei päästöjen määrän lisääntymisestä. Pääosa havainnoista on tehty Suomenlahden talousvyöhykkeellä keskiviivan tuntumassa. Tietoisuus valvonnasta ja öljypäästömaksusta on ilmeisimmin ollut ennaltaehkäisevää, sillä yksittäiset päästöt ovat olleet pienempiä aiempaan verrattuna. Sama suuntaus yksittäisten päästöjen koon suhteen on ollut havaittavissa myös muualla Itämeren alueella. Övervakningen har minskat utsläppens storlek Finland togs med en ändring av fartygsavfallslagen i bruk I en oljeutsläppsavgift, som kan påföras ägaren eller redaren när ett fartyg har gjort sig skyldigt till oljeutsläpp på Finlands inre territorialvatten, territorialhavet eller i den ekonomiska zonen. Avgiften påförs av Gränsbevakningsväsendet. Med hjälp av oljeutsläppsavgiften kan man snabbare än med en normal kriminalprocess påföra en administrativ påföljd för utsläpp av oljehaltiga blandningar i havet. Under år 2007 anmäldes åt Gränsbevakningsväsendet 140 utsläpp på Finlands havsområden, av vilka 106 bekräftades vara oljehaltiga utsläpp. Lentovalvonnalla havaitut öljypäästöt Med flygövervakning observerade oljeutsläpp Oil discharges detected from air Suomen ympäristökeskus År 2007 gjordes dubbelt flera observationer av oljeutsläpp jämfört med året innan. Ökningen antas bero på övervakningens tidsmässiga inriktning, inte på att antalet utsläpp hade ökat. Merparten av observationerna har gjorts i den ekonomiska zonen i Finska viken, i närheten av mittlinjen. Vetskapen om övervakningen och påföljdsavgiften har uppenbart haft en preventiv effekt, för de enskilda utsläppen har varit mindre jämfört med tidigare. Samma trend i fråga om de enskilda utsläppens storlek har kunnat noteras också på annat håll i Östersjöområdet.

19 rajavartiolaitoksen Vuosikertomus Controls diminish average size of discharges On 1 April 2006 as part of the amendment to the Act on the Prevention of Pollution from Ships, the Border Guard was authorized to issue an administrative fine for oil discharges in Finland s coastal waters, territorial sea or exclusive economic zone. The fine is imposed by the Border Guard. Unlike regular criminal proceedings, the administrative fine for oil spills provides a quick way of imposing administrative sanctions for discharging oil-containing mixtures into the sea. During 2007, a total of 140 discharges in Finland s territorial waters were reported to the Border Guard, of which 106 were determined to contain oil. Consequently, the number of detected incidents more than doubled from The increase is assumed to be due to more timely supervision rather than a rise in the number of actual discharges. Most of the releases were detected in the Gulf of Finland economic zone near the mid-line. Most likely, awareness of the surveillance and spillage fines has had a preemptive effect because the individual discharges have been smaller than earlier. A similar trend towards lower amounts has been discernible in other areas in the Baltic Sea. Vuoden 2007 öljypäästötapaukset Oljeutsläpp i 2007 Oil spillage in 2007 Havaittu/saatu ilmoitus epäillystä päästöstä Observerat/fåtts anmälan om misstänkt utsläpp Suspected incidents observed/reported 140 Vahvistettu öljypäästöksi Bekräftade som oljeutsläpp Confirmed oil discharges 106 Tutkinta aloitettu Undersökning påbörjad Investigations launched 13 Tutkinta saatu loppuun Undersökning slutförd Investigations completed 12 Maksumääräys Avgift påförd Occasions fee imposed 4 Ei maksua Ingen avgift Occasions no fee imposed 8 Valitettu Ändring söktes Appeals 2 Maksumääräys jäi voimaan Avgiften förblev gällande Occasions fee remained in force 1 Menestyksellistä yhteistyötä Merellisten viranomaisten (Rajavartiolaitos, Merivoimat, Merenkulkulaitos) yhteistyötoiminta METO palkittiin Sea Sunday -turvallisuuspalkinnolla vuonna METO- yhteistyö on nykyisenkaltaisena tehokkaana verkostona toiminut noin 10 vuotta. METO on saanut aikaan merkittävää parannusta merellisen toiminnan tehokkuudessa ja taloudellisuudessa sekä merenkulun turvallisuudessa. Tämän päivän yhteistyötä voi kuvata rutiinitason yhteistyöksi, jossa haetaan yhteisiä, kaikkia osapuolia ja sen myötä yhteiskuntaa ja meriturvallisuutta hyödyttäviä ratkaisuja. Framgångsrik samarbete De maritima myndigheternas (Gränsbevakningsväsendet, Marinen, Sjöfartsverket) samarbete METO belönades med Sea Sunday säkerhetspriset år Samarbetet har som ett effektivt nätverk i dess nuvarande form funnits till i ca 10 år. METO har åstadkommit en betydande förbättring i den maritima verksamhetens effektivitet och ekonomi samt i sjöfartens säkerhet. I samarbetet tar man fram gemensamma lösningar som blir till nytta för alla parter och därigenom samhället och sjösäkerheten. Successful cooperation The METO cooperation between maritime agencies (the Border Guard, the Navy and the Finnish Maritime Agency) was awarded the Sea Sunday safety prize in This efficient network has operated in its current form for about 10 years. Major improvements have been achieved in the efficiency of maritime operations and safety at sea. Johanna Mäkinen

20 20 rikostorjunta Rikostutkinta kansainvälistä ja haastavaa Brottsundersökningen är internationell och utmanande Criminal investigations international and complex Pääosa vuonna 2007 Rajavartiolaitoksen tutkittavaksi tulleista rikosasioista todettiin rajanylityspaikoilla. Suurin osa rikoksista oli ratti- tai vesiliikennejuopumuksia, väärennöksiä tai valtionrajarikoksia. Laittoman maahantulon tilanne säilyi verrattain vakaana. Ei Venäjän eikä Viron suunnasta todettu laittoman maahantulon paineen merkittävää kasvua. Toisaalta Kaukoidän lentoliikenteen voimakas lisääntyminen näkyi myös laittoman maahantulon ja laittoman maahantulon järjestämisen yritysten kasvuna ko. maiden suunnalta. Venäjän rajavartiopalvelun kanssa käynnistettiin operatiivinen rikostorjuntayhteistyö pysyvän työryhmän, operatiivisen alatyöryhmän ja rajavaltuutettujen toimenpitein. Viron rajavartiolaitoksen kanssa toteutettiin yhteinen rikostorjunnallinen valmistautuminen Viron Schengen-jäsenyyteen liittyen. Kuluneena vuonna saatiin päätökseen Rajavartiolaitoksen historian tähän saakka laajin ja kansainvälistä yhteistoimintaa vaatinut laittomaan maahantuloon liittynyt rikostutkinta. Tähän tapaukseen liittyi kansainvälinen ja järjestäytynyt rikollisryhmä. Tämän ryhmän osoitettiin toimineen Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Venäjällä, Italiassa ja Intiassa. Merparten av de brottsärenden som år 2007 togs till undersökning vid Gränsbevakningsväsendet konstaterades vid gränsövergångsställena. Största delen av brotten var rattfylleri eller fylleri i sjötrafiken, förfalskningar eller riksgränsbrott. Läget beträffande olaglig inresa höll sig tämligen stabilt. Varken i fråga om Ryssland eller Estland konstaterades någon väsentlig ökning av ansatserna till olaglig inresa. Å andra sidan kom den kraftiga tillväxten i flygtrafiken på Fjärran Östern till synes också som en ökning av antalet försök till olaglig inresa och ordnande av olaglig inresa från dessa länder. Tillsammans med Rysslands gränsbevakningstjänst inleddes ett operativt samarbete inom brottsbekämpning med åtgärder av en permanent arbetsgrupp, en operativ underarbetsgrupp och gränsdelegerade. Tillsammans med Estlands gränsbevakningsväsendet verkställdes en samfälld beredskap inom brottsbekämpning i anknytning till Estlands Schengen-medlemskap. Under det gångna året slutfördes Gränsbevakningsväsendets hittills största brottsundersökning i anknytning till olaglig inresa, vilket också krävde internationellt samarbete. I fallet var inblandad en internationell och organiserad kriminell grupp. Det påvisades att gruppen hade verkat förutom i Finland också i Sverige, Norge, Danmark, Ryssland, Italien och Indien. Esitutkintaan tulleet tapaukset Fall som tagits till förundersökning Pre-trial investigations Väärennysrikokset Förfalskningsbrott Forgeries Laittoman maahantulon järjestäminen Ordnande av olaglig inresa Organization of illegal entry Rattijuopumus Rattfylleri Drunken driving Vesiliikennejuopumus Fylleri i sjötrafik Operating a boat under the influence of alcohol Ihmiskauppa Människohandel Human trafficking 1 2 Alueloukkaus Territorialkränkning Border violations 3 8 Valtionrajarikokset Riksgränsbrott National border violations Ympäristö- ja luonnonvararikokset Miljö- och naturresursbrott Environmental and natural resources offences Muut Övriga Other Yhteensä Sammanlagt Total

21 rajavartiolaitoksen Vuosikertomus Most of the crimes investigated by the Border Guard in 2007 were detected at border crossing points. Usually, they involved drunken driving by car or boat, forgeries and violations of national borders. As far as illegal entry is concerned, the situation remained relatively stable. No significant increase in illegal entry was detected either from Russia or Estonia. At the same time, the steep growth in airline services to the Far East was reflected in the increase of organized illegal immigration or related attempts. Operative cooperation to combat crime was initiated with the Russian border service by appointing a permanent working party and operative sub-committee and launching new measures on the part of the Regional Border Delegates. Joint crime-prevention preparations were made together with Estonia s border agency in view of Estonia joining the Schengen Agreement. The most extensive criminal investigations on illegal immigration ever undertaken by the Border Guard were completed in 2007 in collaboration with foreign agencies. The perpetrators represented an organized international group of criminals, which was found to operate not only in Finland but also in Sweden, Norway, Denmark, Russia, Italy, and India. Johanna Mäkinen

22 22 maanpuolustus Erikoisrajajääkärit astuivat palvelukseen Specialgränsjägarna ryckte in Special Forces Border Guard conscripts entered service Mika Albertsson Rajavartiolaitoksen historian ensimmäinen erikoisjoukko, erikoisrajajääkärit, astui palvelukseen heinäkuussa Erikoisrajajääkärit kantavat ruskeaa barettia, jonka väri on peräisin Rajavartiolaitoksen tunnuksen, karhun, turkista. Kuvassa (yllä) Rajavartiolaitoksen päällikkö vara-amiraali Smolander tarkastamassa erikoisrajajääkäreitä yhdessä Puolustusvoimien komentajan, amiraali Kaskealan kanssa. Den första specialtruppen i Gränsbevakningsväsendets historia, specialgränsjägarna, ryckte in i juli Specialgränsjägarna bär en brun barett, vars färg härrör av färgen på pälsen hos Gränsbevakningsväsendets emblem, björnen. På bilden (ovan) inspekterar chefen för Gränsbevakningsväsendet viceamiral Smolander specialgränsjägarna tillsammans med Försvarsmaktens kommendör amiral Kaskeala. The first ever Special Forces Border Guard conscript troops entered into service in July The Special Forces guards wear a brown beret the colour representing the fur of the bear - the Border Guard s symbol. Pictured here (top) are Vice Admiral Smolander, Chief of the Border Guard, inspecting the Special Forces Border Guards conscripts together with Admiral Kaskeala, Commander of the Finnish Defence Forces. Koulutusvuorokaudet Utbildningsdygn Educational days ( ) Raja- ja merivartiokoulu, Lapin rajavartiosto, Kainuun rajavartiosto, Pohjois-Karjalan rajavartiosto,

23 rajavartiolaitoksen Vuosikertomus Varusmieskoulutus Kainuussa päättyi Beväringsutbildningen i Kajana upphörde Conscript training in Kainuu comes to an end Kajaanissa on koulutettu varusmiehiä jo vuonna Tasan 124 vuotta myöhemmin, , varusmieskoulutus lakkasi Kainuun rajavartiostossa ja viimeisen saapumiserän varusmiehet kotiutettiin. Varusmieskoulutuksen lakkauttaminen Kainuun rajavartiostossa perustuu sisäasianministeriön vuonna 2005 tekemään päätökseen Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutuksen keskittämisestä. Sisäasiainministeriön päätös perustui valtioneuvoston vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon, jossa linjattiin Rajavartiolaitoksen sodan ajan joukkojen ja samalla varusmieskoulutuspaikkojen merkittävä vähentäminen. Kainuun rajavartiostossa on koulutettu noin varusmiestä vuosien aikana. Kajana har utbildats beväringar redan år Exakt 124 år senare, I den , upphörde beväringsutbildningen vid Kajanalands gränsbevakningssektion och den sista kontingentens beväringar hemförlovades. Avvecklandet av beväringsutbildningen vid Kajanalands gränsbevakningssektion baserar sig på ett beslut av inrikesministeriet år 2005 om att koncentrera beväringsutbildningen vid Gränsbevakningsväsendet. Inrikesministeriets beslut grundade sig på statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse av år 2004, i vilken slogs fast en betydande nedskärning av Gränsbevakningsväsendets krigstida trupper och samtidigt antalet beväringsutbildningsplatser. Vid Kajanalands gränsbevakningssektion har utbildats ca beväringar under åren Conscripts have been trained in Kajaani since Exactly 124 years later, on 6 July 2007, conscript training came to an end in the Kainuu Border Guard District as the last intake of conscripts was discharged. The discontinuation of training in the Kainuu Border Guard District is based on the decision of the Ministry of the Interior in 2005 to centralize conscript training within the agency. The decision is based on the Government s 2004 security and defence policy report calling for significant cut-backs in the number of wartime troops and conscript training facilities. Approximately 15,000 conscripts received training in the Kainuu Border Guard District during Rajajääkäreiden viimeinen ohimarssi Ohimarssin vastaanottivat prikaatikenraali Mikko Kirjavainen ja eversti Ismo Kurki. Päivi Dahl Gränsjägarnas sista defilad togs emot av brigadgeneral Kirjavainen och överste Kurki. The last parade by the border guards held on 6 July 2007 was received by Brigadier General Kirjavainen and Colonel Kurki.

24 24 lentotoiminta Pelastustehtävät lisääntyivät Räddningsuppdragen ökade Number of SAR missions increased Rajavartiolaitoksen lentotoiminnan painopiste oli eteläisellä merialueella ja Kaakkois-Suomen alueella. Vartiolentueet Turussa, Helsingissä ja Rovaniemellä lensivät vuoden aikana yhteensä 4200 tuntia, josta 65 % käytettiin raja- ja ympäristövalvontaan. Pelastus- ja virka-apulentoja lennettiin 600 tuntia; lentotehtävien lukumäärä kasvoi, mutta lentojen suhteellinen osuus pysyi samana kuin edellisvuonna. Laivue osallistui useisiin kansainvälisiin harjoituksiin kuten meripelastusharjoitus Baltic SAREX 2007 Bornholmissa Ruotsissa, monialaonnettomuusharjoitus Bold Mercy Ahvenanmerellä sekä ympäristönvalvontaan liittyvät CEPCO-operaatiot Puolassa ja Belgiassa. Vuoden aikana käynnistettiin kaksi merkittävää hankintaprojektia: laivueen vanhin kalusto, kolme kevyttä Agusta Bell 206 -helikopteria on suunniteltu korvattaviksi uudella konetyypillä vuosien aikana. Dornier 228 -lentokoneen valvontalaitteisto uusitaan vuosien aikana yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Tyngdpunkten i Gränsbevakningsväsendets flygverksamhet låg vid det södra havsområdet och i sydöstra Finland. Flygbevakningsgrupperna i Åbo, Helsingfors och Rovaniemi flög under året totalt timmar, av vilka 65 % användes för gräns- och miljöövervakning. Räddnings- och handräckningsflyg genomfördes 600 timmar; antalet flyguppdrag ökade, men flygens relativa andel var den samma som året innan. Divisionen deltog i flera internationella övningar såsom sjöräddningsövningen Baltic SAREX 2007 i Bornholm i Sverige, övningen inför flertypsolyckor Bold Mercy i Ålands hav samt de till miljöövervakningen anknutna CEPCOoperationerna i Polen och Belgien. Under året påbörjades två betydande anskaffningsprojekt: divisionens äldsta materiel, tre lätta Agusta Bell 206 helikoptrar, har planerats att ersättas med en ny maskintyp under åren Dornier 228 planets övervakningsutrustning förnyas under åren i samarbete med Finlands miljöcentral. The flight operations of the Border Guard focused on the territorial waters south of Finland and south-eastern Finland. The Air Patrol Flights in Turku, Helsinki and Rovaniemi clocked a total of 4,200 hours of flight time, of which 65% was used for border patrolling and environmental monitoring. SAR and executive assistance flights amount to 600 hours. While the number of missions increased, the relative share of the flights remained at the same level as in the previous year. The Air Patrol Squadron participated in several international exercises, such as the Baltic SAREX 2007 in Bornholm, Sweden, as well as the Bold Mercy exercises on the Åland Sea and CEPCO operations in Poland and Belgium. Two major requisition projects were launched during the year: the oldest part of the fleet, three light Agusta Bell 206 helicopters, are to be replaced by a new type of aircraft during The surveillance equipment on the Dornier 228 airplane will be modernized during in collaboration with the Finnish Environment Centre. Vartiolentolaivueen lentotunnit 2007 (4 299 h) Bevakningsflygdivisionens flygtimmar i 2007 (4 299 t) Air Patrol Squadron s flight hours in 2007 (4 299 hrs) Rajavalvontalennot, h Pelastuslennot, 321 h Kuljetuslennot, 115 h Virka-apulennot, 286 h Lentokoulutus, 453 h Muut, 310 h

RAJAVARTIOLAITOS. Strategia 2022. Gränsbevakningsväsendets Strategi 2022 The Finnish Border Guard s Strategy 2022

RAJAVARTIOLAITOS. Strategia 2022. Gränsbevakningsväsendets Strategi 2022 The Finnish Border Guard s Strategy 2022 RAJAVARTIOLAITOS Strategia 2022 Gränsbevakningsväsendets Strategi 2022 The Finnish Border Guard s Strategy 2022 Rajavartiolaitoksen strategia on vahvistettu tämän julkaisun mukaisesti Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Valmiusjoukkotoiminta 20 vuotta 3 / 2012. 79. vuosikerta

Valmiusjoukkotoiminta 20 vuotta 3 / 2012. 79. vuosikerta Helsingin Vartiolentue: Minuutit ratkaisevat meripelastuksessa Turun Vartiolentue vartissa valmis hälytystehtäviin Rovaniemen Vartiolentue turvaa pohjoisen ihmisiä Valmiusjoukkotoiminta 20 vuotta 3 / 2012

Lisätiedot

Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report

Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report 2013 Pääesikunnan viestintäosasto 2013 Huvudstabens press- och informationsavdelning 2013 Defence Command

Lisätiedot

Försvarsmakten The Finnish Defence Forces. Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report

Försvarsmakten The Finnish Defence Forces. Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Försvarsmakten The Finnish Defence Forces Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Puolustusvoimien johtosuhteet 1.1.2015 lukien Försvarsmaktens organisation fr.o.m. 1.1.2015 Finnish Defence Forces

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2007 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

Alusliikennepalvelun kehittäminen

Alusliikennepalvelun kehittäminen 23/2008 Alusliikennepalvelun kehittäminen Selvitystyö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2008 Liikenne Alusliikennepalvelun kehittäminen Selvitystyö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

Toimintavuosi 2002. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department

Toimintavuosi 2002. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department SRV-Viitoset Oy Toimintavuosi 2002 Årsberättelse Annual report Helsingin kaupungin kiinteistövirasto

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS 2007. Arkivverket 2007

ARKISTOLAITOS 2007. Arkivverket 2007 ARKISTOLAITOS 2007 Arkivverket 2007 Toimittajat Redaktörer Editors Marie Mäkinen Kauko Rumpunen Toimituskunta Redaktionsråd Editional board Christina Forssell Elisa Orrman Jarno Linnolahti Rauno Selin

Lisätiedot

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Lisätiedot

Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report

Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

Suomen lentoliikennestrategia

Suomen lentoliikennestrategia Suomen lentoliikennestrategia Ohjelmia ja strategioita 3/2009 2 Suomen lentoliikennestrategia Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 3/2009 ISSN 1457-747X (painotuote) 1795-4037 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Uniportti, 2004 Lääkelaitos Vuosikertomus 2004

Uniportti, 2004 Lääkelaitos Vuosikertomus 2004 Uniportti, 2004 Graafinen suunnittelu Graphic design: Heikki Nuutinen Design. Valokuvat Photographs: Marco Melander, Luxmedia Oy. Teokset Paintings: Riikka Soininen Kuvasto. Käännökset Translations: English

Lisätiedot

1 / 2013 80. VUOSIKERTA RAJAVARTIOLAITOS VAATIVIEN HAASTEIDEN EDESSÄ UUSI ULKOVARTIOLAIVA ESITELTIIN VENEMESSUILLA RVL TORJUU NYKYAJAN ORJAKAUPPAA

1 / 2013 80. VUOSIKERTA RAJAVARTIOLAITOS VAATIVIEN HAASTEIDEN EDESSÄ UUSI ULKOVARTIOLAIVA ESITELTIIN VENEMESSUILLA RVL TORJUU NYKYAJAN ORJAKAUPPAA 1 / 2013 80. VUOSIKERTA RAJAVARTIOLAITOS VAATIVIEN HAASTEIDEN EDESSÄ UUSI ULKOVARTIOLAIVA ESITELTIIN VENEMESSUILLA RVL TORJUU NYKYAJAN ORJAKAUPPAA 32 22 Vene 2013 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa

Lisätiedot

Activity 3.5 www.midnordictc.net. Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i Österbotten

Activity 3.5 www.midnordictc.net. Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i Österbotten Activity 3.5 31-08-2012 Vastaanottaja: Pohjanmaan liitto - Österbottens förbund Mottagare: Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto Asiakirjatyyppi: Raportti Dokumenttyp: Rapport Päivämäärä: 31/08/2012

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

Sisältö Contents. pekka kokkonen, afghanistan, 2007

Sisältö Contents. pekka kokkonen, afghanistan, 2007 Vuosikertomus Annual Report III Vuosijuhla Third year anniversary ETUKANSI FRONT cover RISTO LUTTINEN, PAKISTAN, 2010 takakansi BACK cover pekka kokkonen, afghanistan, 2007 Kriisinhallintakeskus juhli

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT 2014

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT 2014 VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT 2014 2 SISÄLTÖ CONTENT 3 6 8 14 16 28 29 JOHTAJAN TERVEHDYS MESSAGE FROM THE DIRECTOR KOULUTUS TRAINING, EDUCATION AND EXERCISES SIVIILIKRIISINHALLINNAN JA KANSAINVÄLISEN PELASTUS-

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus tulevaisuuden menestystekijänä ja hyvinvointimme varmistajana. Sisäministeriön tulevaisuuskatsaus 2014

Sisäinen turvallisuus tulevaisuuden menestystekijänä ja hyvinvointimme varmistajana. Sisäministeriön tulevaisuuskatsaus 2014 Sisäinen turvallisuus tulevaisuuden menestystekijänä ja hyvinvointimme varmistajana Sisäministeriön tulevaisuuskatsaus 2014 Sisäinen turvallisuus tulevaisuuden menestystekijänä ja hyvinvointimme varmistajana

Lisätiedot

Sisällysluettelo Rehtorin katsaus toimintaan 5 Opetuksen kehittäminen 9 Tutkimus ja jatkokoulutus 12 Teatterikorkeakoulu lukuina 38

Sisällysluettelo Rehtorin katsaus toimintaan 5 Opetuksen kehittäminen 9 Tutkimus ja jatkokoulutus 12 Teatterikorkeakoulu lukuina 38 Vuosikertomus 2005 Årsberättelse Annual Report 2005 Sisällysluettelo Rehtorin katsaus toimintaan 5 Opetuksen kehittäminen 9 Tutkimus ja jatkokoulutus 12 Teatterikorkeakoulu lukuina 38 Innehållsförteckning

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Ohjelmia ja strategioita 2/2009 4 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Lisätiedot

Suomalainen televisiotarjonta 2013

Suomalainen televisiotarjonta 2013 Suomalainen televisiotarjonta 2013 Julkaisuja 19/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti.

Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti. Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti. Selvitys ESR-välittäjäorganisaatiotoiminnasta 2000-2006 Hannele Syrjä, Jari Karjalainen & Mikko Valtakari LTT-Tutkimus Oy Tutkimukset ja selvitykset 9/06 HYVIN MENI,

Lisätiedot

A 11/2007 Logistiikkakeskusten tie- ja ratayhteydet

A 11/2007 Logistiikkakeskusten tie- ja ratayhteydet A 11/2007 Logistiikkakeskusten tie- ja ratayhteydet Olli Haveri Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 11/2007 Logistiikkakeskusten tie- ja rautatieyhteydet Olli Haveri Helsinki 2008 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT 2009 VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT II VUOSIJUHLA SECOND YEAR ANNIVERSARY KRIISINHALLINTAKESKUS JUHLISTI TOISTA TOIMINTA- VUOTTAAN vuosijuhlalla maanantaina 2. helmikuuta 2009 Hotelli Atlaksen ravintolasalissa,

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys tasoristeysonnettomuuksista

Turvallisuusselvitys tasoristeysonnettomuuksista Tutkintaselostus S 1/2005 R Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

Suomen ja Viron meripelastusseurojen alushankintastrategia

Suomen ja Viron meripelastusseurojen alushankintastrategia Merenkulkulaitoksen julkaisuja 3/2003 Suomen ja Viron meripelastusseurojen alushankintastrategia Helsinki 2003 ISBN 951-49-0939-9 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 3/2003 Suomen ja Viron meripelastusseurojen

Lisätiedot