Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen"

Transkriptio

1 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen Nuorille miehille suunnattu tukipalvelu ja sen vaikuttavuus Kaija Appelqvist-Schmidlechner Asevelvollisuuden tulevisuus seminaari

2 Esityksen sisältö 1. Taustoista: Lähtökohtana huoli nuorista miehistä 2. Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen toimintamalli ja tukipalvelu 3. Väitöskirjatutkimus Varusmies- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneet nuoret miehet oliko kohderyhmä oikea? Kuinka miehiä tavoitettiin / kuinka he kiinnittyivät tukipalveluun? Oliko tukipalvelu vaikuttava? 4. Toimintamallin nykytilanne

3 Lähtökohtana huoli suomalaisista nuorista miehistä

4 Pojilla ja nuorilla miehillä monet ongelmat tyttöjä ja nuoria naisia yleisempiä SOSIAALISET ONGELMAT Lapsuusajan ongelmat: huostaanotot (Gissler ym. 2006) oppimis- ja koulusopeutumisvaikeudet (Lavikainen ym. 2006) huonosti koulussa viihtyminen, koulukiusaus ja koulutuksen keskeyttäminen (Gissler ym. 2006) Pitkittynyt työttömyys ja toimeentulo-ongelmat (Gissler ym. 2006) Sosiaalisten ongelmien kasautuminen (Rönkä 1999) ja syrjäytyminen (Myrskylä 2012) TERVEYDELLISET ONGELMAT Psyykkisesti oireilevat nuoret miehet haluttomia hakeutumaan mielenterveyspalveluihin (Aalto-Setälä 2002, Sourander ym. 2004) Nuorten miesten terveystottumukset naisia heikommat: päivittäinen tupakoiminen (Rimpelä ym. 2007) alkoholin ongelmakäyttö (Kestilä & Salasuo 2007) huumeongelmat (Rimpelä ym. 2007) liikunnallinen passiivisuus (Koskinen ym. 2005) ylipaino-ongelmat (Helakorpi ym. 2007) Suomalaisten nuorten miesten kuolleisuus tapaturmiin ja väkivaltaan yli kolminkertainen verrattuna nuoriin naisiin (Kumpula ym. 2006, Gissler ym. 2006)

5 Miksi erityisenä kohderyhmänä varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneet?

6 Valtakunnallisessa itsemurhien ehkäisyprojektissa ( ) todettiin, että Varusmies- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jäävät nuoret miehet muodostavat riskiryhmän, tukitoimille on tarvetta, tuen järjestäminen ei ole minkään tahon vastuulla.

7 Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen hanke ( ) Stakes (THL), Puolustusvoimat, Työministeriö, Helsinki, Vantaa Tutkimus- ja kehittämishanke, jossa kehitetään psykososiaalisia tukitoimia nuorten miesten syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi, kehitetään toimintamalleja palvelun organisoimiseksi ja tutkitaan tukiohjelman vaikuttavuutta.

8 Interventio / tukipalvelu Kuntien, puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen välinen yhteistyömalli. Tukipalvelua tarjotaan kutsuntojen yhteydessä sekä varusmies- tai siviilipalveluksen keskeytyessä Nuorelle tarjotaan oma nimetty ohjaaja, joka tukee elämäntilanteen selvittelyssä, auttaa parhaiden ratkaisujen löytämisessä ja ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin Tavallista aktiivisempi ote miehiä tavoiteltaessa Ohjaajat tehtävään koulutettuja kuntien sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä ja tukipalvelu on osa heidän perustyötään Motiivi ei liity asevelvollisuuden suorittamiseen sinänsä

9 Aikalisä -toimintamalli Kunnan palvelut Puolustusvoimat Kutsunnat Varusmiespalvelus Työ- ja elinkeinoministeriö Siviilipalvelus Aikalisä -tukipalvelu Sosiaalitoimi Terveystoimi Opetustoimi Nuorisotoimi Muut palvelut Kolmas sektori Työvoimapalvelut

10 Intervention ydinpiirteet 1. Aktiivinen tuen tarjoaminen Matalakynnyksinen nimenomaan nuoret miehet muodostavat tavoitettavuuden suhteen haasteellisen ryhmän (Biddle ym. 2004, Tylee & Walters 2004, Rickwood ym. 2005, Sourander ym. 2004). Ei leimaava Asiakas aina oikeassa paikassa 2. Ohjaussuhde Asiakas-/tilannelähtöinen: Asiakkaan tarpeisiin räätälöity interventio (Hüsler ym. 2005) Nuoren kehitysvaiheen ja kehitysvaiheen tehtävien tukeminen (Hodgson ym. 1996) Kokonaisvaltainen: Kokonaisvaltaisuus ja laaja-alaisuus, lähtökohtana nuori kokonaisena ihmisenä: (Roth ym. 1998, Derzon ym. 1999, Catalano ym ja 2004, Flay 2002) Voimavarakeskeinen: Promotiivisten ja preventiivisten strategioiden yhdistäminen (ongelmien ehkäisy + hyvinvoinnin edistäminen) (Durlak & Wells 1997, Weissberg ym. 2003) Ratkaisuhakuinen Palveluohjauksellinen työote

11 Miksi kannattaa tarttua juuri tässä? Hyödynnetään kutsuntojen tarjoamaa mahdollisuutta tavoittaa miesten koko ikäluokka. Mahdollisuus tavoittaa erityisesti palveluksen keskeyttäneiden miesten "riskiryhmä". Kyseessä on tärkeä vaihe nuoruudessa. Luonteva tilaisuus tarkastella omaa nuoren terveyttä, elämäntilannetta ja tulevaisuutta Palvelun keskeytys nuoren suunnitelmat uusiksi

12 Väitöskirjatutkimus

13 Tutkimuskysymyksiä 1. Oliko kohderyhmä oikea? Onko palveluksen ulkopuolelle jääminen (palveluskelpoisuusluokka C, D tai E) osuva ja tarkoituksenmukainen kriteeri tukiohjelmaan ohjaamiselle? 2. Ketkä tavoitettiin, kuka kiinnittyi? 3. Oliko interventio vaikuttava? Missä määrin ja missä asioissa tukiohjelma vaikutti miesten elämäntilanteeseen? Tulosmuuttujat: psyykkinen kuormittuneisuus (GHQ-12), päihteiden ongelmakäyttö (CAGE), elämänlaatu, ongelmien kasautuminen, itseluottamus, itsetyytyväisyys

14 Tutkimusasetelma Satunnaistettu vertailuasetelma: Palveluksen ulkopuolelle jääneet (CDE-miehet) satunnaistettiin interventio- ja vertailuryhmiin. Toisena vertailuryhmänä kutsunnoissa palvelukseen määrätyt miehet (AB-miehet) Alkukysely + yhden vuoden seuranta Aineisto: tiedot yht. 796 miehestä, joista 356 palveluksen ulkopuolelle jääneitä (182 interventioryhmässä ja 174 vertailuryhmässä) ja 440 palvelukseen määrättyjä (vertailuryhmä II) Prosessiarviointi: Ohjaajat: yhteydenpitolomake, lomakekysely ohjaussuhteen eri vaiheissa, loppuarviointi Asiakkaat: puhelinhaastattelu tukisuhteen päätyttyä

15 Vaikuttavuustutkimuksen tulosmuuttujat Psyykkinen kuormittuneisuus (GHQ-12), Alkoholin ongelmakäyttö (CAGE), Itseluottamus, tyytyväisyys itseen Elämänlaatu, Ongelmien kasautuminen (GHQ-12>3, CAGE>1, työttömyys, toimeentulotuki, asunnottomuus ja sosiaalisen tuen puute) Lisäksi kysymyksiä elämän eri alueilta: mm. alkoholi, huumeet, itsetuho, ajankäyttö, lapsuusajan vaikeudet

16 Men exempted from service at call-up n=356 Men who interrupted military or civil service n=431 Men invited to the study n=260 Men invited to the study n=256 Refused to participate n=75 (29%) Men participating in the study n=356 Refused to participate n=85 (33%) Randomised Intervention group n=182 Control group n=174 Baseline Follow-up n=99 Lost to follow up n=83 (46 %) Follow-up n=80 Lost to follow up n=94 (54 %) One-year follow-up

17 Palveluksen ulkopuolelle määrättyjen miesten päädiagnoosi kutsunnoissa ja palveluksen keskeytyessä Mielenterveydellisin syin palveluksen ulkopuolelle määrättyjä (C, D, E-luokat) yhteensä 55 % 41 % kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle jääneistä ja 69 % palveluksen keskeyttäneistä. Näistä 54 % neuroottisiin tai stressiin liittyvän häiriön takia (F4) ja 25 % mielialahäiriön (F3) takia Kutsunnoissa C-, D- ja E-luokkiin määrättyjen miesten päädiagnoosi Palveluksen keskeyttäneiden miesten päädiagnoosi F Mielenterveys E Umpieritys, ravitsemus, aineenvaihdunta G Hermosto M Tuki- ja liikuntaelimet K Ruuansulatuselimet Q Epämuodostumat, kromosomipoikkeavuudet Muut F Mielenterveys M Tuki- ja liikuntaelimet S-T Vammat, myrkytykset, ulkoiset syyt J Hengityselimet G Hermosto Muut

18 Oliko kohderyhmä oikea?

19 Palveluksen ulkopuolelle jäävillä on enemmän erilaisia psykososiaalisia ongelmia palvelukseen määrättyihin miehiin verrattuna Enemmän tyytymättömyyttä nykyiseen elämäntilanteeseen, psyykkistä oireilua, päihteiden ongelmakäyttöä, sosiaalisia ongelmia, lapsuusajan ongelmia Vähemmän ns. suojaavia tekijöitä (toimiva sosiaalinen tukiverkosto, hyvä koulumenestys, harrastukset, liikunta, itseluottamus, toivorikkaus tulevaisuuden suhteen) Siviilipalvelun keskeyttäjillä erilaiset psykososiaaliset ongelmat kaikista yleisimpiä

20 Lapsuusajan ongelmien esiintyvyys AB- ja CDE-miehillä (p< ) % taloud. vaikeudet 8 28 työttömyys 9 19 vanhempien sairaus 9 19 isän alkoholiongelmat äidin alkoholiongelmat isän mt-ongelmat äidin mt-ongelmat AB CDE vakavat ristiriidat vanhempien ero itse vakavasti sairas 3 18 kiusattu koulussa 11 34

21 Psyykkinen oireilu % Unihäiriöitä Usein masentunut Psyykkisesti kuormittunut Harkinnut vakavasti itsemurhaa AB-miehet Varusmiespalveluksen keskeyttäneet Siviilipalvelun keskeyttäneet

22 Vakavien itsemurhaharkintojen yleisyys palvelun ulkopuolelle määrätyillä miehillä (kutsunnat + keskeyttäjät) Harkinnut itsemurhaa (CDE) Ei: 240 (68 %) Kyllä: 111 (32 %) Ei yrityksiä: 78 (70 %) Yrityksiä: 33 (30 %) Kerran: 26 (79 %) Useammin: 7 (21 %)

23 Itsemurhaharkinnat yhteydessä moniin eri lapsuusajan epäkohtaan tai ajankohtaiseen ongelmaan Äidin alkoholiongelmat lapsuudessa (OR 3.32) Isän mielenterveysongelmat lapsuudessa (OR 3.51) Vakavat ristiriidat perheessä lapsuudessa (OR 3.17) Riitoja esimiehen kanssa töissä viimeisen 12 kk:n aikana (OR 4,85) Ristiriidat perheessä viimeisen 12 kk:n aikana (OR 3.08) Asunnottomuus (OR 4.33) Unihäiriöt (OR 4.60) F-diagnoosi (OR 5.81) Muista muuttujista riippumaton yhteys löytyi seuraavista muuttujista: Äidin alkoholiongelmat lapsuudessa Muutokset perheessä viimeisen 12 kk:n aikana Sosiaalisen tuen puute Riitoja esimiehen kanssa töissä viimeisen 12 kk:n aikana

24 Terveyskäyttäytyminen Tupakointi Alkoholia väh.1 x vko Krapula väh. 1 x kk Alkoholin ongelmakäyttö Kokeillut huumeita AB-miehet Varusmiespalv. keskeytt. Siviilipalv. keskeytt.

25 Ketkä tavoitettiin? Kuka kiinnittyi?

26 Tukisuhteet Ohjaajat tavoittivat 121 interventioryhmään kuuluvaa nuorta miestä (66 %) Ohjaajat tapasivat 85 miestä (47 %) 52 asiakasta (29 %) interventioryhmään kuuluvista kiinnittyi tukiohjelmaan Tukiohjelmaan kiinnittyneet vuotiaita (keski-ikä 20 vuotta) Onnistuneita kontakteja tukisuhteissa 3 40, keskimäärin 11 Tapaamisia 0 15, yleisimmin 2 Tukisuhteen kesto 1 vko 14 kk, keskimäärin 6 kk.

27 Tukiohjelmaan kiinnittyneille miehille ominaista Psyykkinen oireilu: psyykkinen kuormittuneisuus unihäiriöt itsemurhaharkinnat tyytymättömyys itseen Ajankohtaisten ongelmien kasautuminen Lapsuusajan ongelmien kasautuminen Koulukiusatun rooli

28 Olivatko tukisuhteeseen kiinnittyneet niitä kaikkein eniten tukea tarvitsevia?

29 Ongelmien kasautumisen summamuuttujan keskiarvo ka 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 Tukipalvelusta kieltäytyneet (n=26) 0,81 Ei tavoitettu (n=20) 1,8 Tavoitettu, mutta ei tavattu (n=32) 1,22 Tavattu kerran (n=30) 1,03 Tukisuhteeseen kiinnittyneet (n=47) 1,72

30 Oliko interventio vaikuttava?

31 ka Tukiohjelmalla on positiivinen vaikutus miesten psyykkiseen hyvinvointiin Psyykkinen kuormittuneisuus (GHQ-12) interventio- ja vertailuryhmällä alku- ja loppumittauksessa (p<.05) Interventioryhmä Vertailuryhmä 0 I mittauskerta II Toistomittaus varianssianalyysi p=.0479 (F=3.96, df=215)

32 Tukiohjelman vaikuttavuus Tukiohjelmalla vaikutusta psyykkisen kuormittuneisuuden (GHQ-12) vähenemiseen Tukiohjelmalla ei vaikutusta Päihteiden ongelmakäyttöön (CAGE) Elämänlaatuun Ongelmien kasautumiseen Itseluottamukseen Itsetyytyväisyyteen Tukisuhteen pituudella tai kontaktien / tapaamisten lukumäärällä ei ollut yhteyttä vaikuttavuuteen

33 Tukiohjelman anti asiakkaan arvioimana TILANTEEN SELVITTELY: keskustelu, oman elämäntilanteen selvittely ja jäsentäminen sekä tulevaisuuden suunnittelu ulkopuolisen kanssa Se oli hyvää että käytiin läpi tän hetkinen elämäntilanne ja sai kertoa henkilökohtaisiakin juttuja (00198) Ne oli tukevia tapaamisia, niissä sai ideoita ja ajatukisia siitä, mitä elämällään tekis, ja suuntaa, ainakin joistain ajatuksista kiinni ja pääsi alkuun. (00314) NEUVONTA Apua ja vinkkejä työnhaussa, byrokratia- ja sossuasioissa. Parasta oli, että ne vinkit ihan oikeesti toimi. (00202) KOKONAISVALTAINEN ASIOIDEN AJAMINEN: kokonaisvaltainen huolehtiminen ja peräänkatsominen asiakkaan asioissa Hyvä asia oli, että asiallinen henkilö ajaa asioitani (00341) Sain apua virastohommiin ja vinkkiä ja ohjaaja katto päälle että ne tuli hoidettua (00323)

34 Tukiohjelman anti asiakkaan arvioimana AKTIVOINTI: asiakkaan oman aktiivisuuden herättäminen Sain tarvittavaa potkua asioiden hoitamiseen (00010) Keskustelu pani oma-aloitteisesti miettimään asioita (00358) KANNUSTAMINEN JA TUKI: tukea ja varmuutta omille ajatuksille ja suunnitelmille Sain varmuutta omille jo aikaisemmin viitoittamilleni asioille (00354) VÄLITTÄMINEN: tunne, että joku oikeasti välittää...ja se, että joku edes kysyi kuulumisia ja välitti asioistani oli parasta ohjelmassa. (00025) KONKREETTINEN HYÖTY: työpaikka, asunto jne. Ohjelman avulla sain itselleni työtä kesäksi. (00237)

35 Esimerkki I JANI Armeijan keskeyttänyt mies, joka kokenut armeijassaoloajan traumaattiseksi. Elämä päällisin puolin kunnossa, sosiaaliset suhteet hyvät. Ei lapsuusajan ongelmia. Toiveissa työpaikka, itsenäistyminen ja oma asunto. Asiakkaalla selkeä tarve keskustella ulkopuolisen kanssa elämäntilanteestaan. Ohjaaja tavannut asiakasta 3 kertaa, yhdessä tapaamisessa mukana myös äiti. Keskusteltu arkielämän sujumisesta, itsenäistymispyrkimyksistä sekä veloista pääsemisestä. Ohjattu työvoimaohjaajalle ja tuettu oman asunnon etsimisessä. Ohjaajan loppuarvio: Asiakkaan aktiivisuus ja omatoimisuus ja aloitteellisuus lisääntyivät esim. työnhaun ja muun asiallisen tekemisen löytämiseksi selvästi. Itseluottamuksen ja itsetunnon alueella tapahtui eniten muutosta ja myös jonkin verran oma-aloitteisuus lisääntyi.

36 Esimerkki II MIKKO Saanut lykkäystä sydänvian ja masennuksen takia. Kotiolot kunnossa, asuu vielä perheensä kanssa. Koulunkäynti ei suju, ei ystäviä, ei tulevaisuuden suunnitelmia. Mikään ei innosta eikä mitään saa aikaiseksi. Asiakas erittäin motivoitunut osallistumaan tukiohjelmaan. Toiveena työpaikka, itsenäistyminen, sosiaaliset kontaktit. Ohjaaja tavannut asiakasta 4 kertaa. Täytetty yhdessä työhakemuslomakkeita, tuettu opiskelupaikan haussa ja normaalissa elämänrytmissä pysymisessä, otettu yhteyttä nuorison neuvonta-asemalle ryhmätoimintaan osallistumiseksi. Asiakkaalle järjestynyt psykoterapia. Ohjaajan loppuarvio: Asiakaan mieliala kohentui huomattavasti, itseluottamus lisääntyi. Asiakas sai asioitaan järjestettyä ja onnistumisen kokemuksia kertyi. Näköalattomasta kotiin jumittuneesta nuoresta miehestä tuli sosiaalisia taitoja harjoitteleva varmempi opiskelija.

37 Johtopäätöksiä ja suosituksia Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen tukipalvelulla voidaan vaikuttaa positiivisesti nuoren miehen hyvinvointiin. Nuoret voivat tarvita tukea elämänsä nivelkohdissa, vaikka heillä ei olisi silmiinpistäviä ongelmia. Varusmies- ja siviilipalvelus osuvat yhteen tällaiseen nivelkohtaan. Kutsunnat tarjoaa luontevan mahdollisuuden tavoittaa nuoret miehet kokonaisena ikäluokkana + tarjota tukea sitä tarvitseville. Tätä mahdollisuutta tulisi enenevässä määrin käyttää nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja ongelmien/syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä Sektorit ylittävää, poikkihallinnollista toimintaa nuorten tukemiseksi tulisi edelleen kehittää.

38 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - toimintamallin nykytilanne Toimintamalli on käytössä noin 200 kunnassa aina pääkaupunkiseudulta pohjoisimpaan Lappiin asti. Syksyn 2011 kutsunnoissa tukiohjelmaa tarjotaan lähes nuorelle miehelle (n. 70 % ikäluokasta). Koulutettuja Aikalisä ohjaajia on noin 400, alueellisia/paikallisia perehdyttäjiä ja/tai kouluttajia 25.

39 Kiitos mielenkiinnosta! Kysymyksiä? Lisätietoja:

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen! toiminta Lapissa

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen! toiminta Lapissa Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen! toiminta Lapissa Kemijärven ammattioppilaitos 10.10.2008 Nuorten Time Out! Aikalisä-toiminta Sirkku Valve, Hanketyöntekijä, Time Out! Aikalisä! Elämäraiteilleen -

Lisätiedot

Syrjäytyminen on ehkäistävissä elämä raiteilleen

Syrjäytyminen on ehkäistävissä elämä raiteilleen Syrjäytyminen on ehkäistävissä elämä raiteilleen Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 23.9.2014 Esa Nordling, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lasten ja nuorten tapaturmien

Lisätiedot

Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL

Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL Nuorten miesten hyvinvoinnin edistäminen on ajankohtainen haaste Huoli suomalaisten

Lisätiedot

Aikalisä - toimintamalli nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Aikalisä - toimintamalli nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Aikalisä - toimintamalli nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (Päivitetty: 12.4.2010 15:12) Aihealue: kuntoutus ja työllistyminen lapset, nuoret, perheet mielenterveys päihteet terveys muu: Sosiaalityö

Lisätiedot

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen! (2004-2009) Psykososiaalinen interventio nuorten miesten syrjäytymiskehityksen

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen! (2004-2009) Psykososiaalinen interventio nuorten miesten syrjäytymiskehityksen Tiedosta hyvinvointia Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen! (2004-2009) Psykososiaalinen interventio nuorten miesten syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi Kaija tutkija, Stakes/Sotilaslääketieteen Keskus

Lisätiedot

Mielenterveysinterventiot. Eija Stengård

Mielenterveysinterventiot. Eija Stengård Mielenterveysinterventiot Eija Stengård Pirkanmaan mielenterveystyön kehittämisyksikkö (PMT) Osa TAYS:n psykiatrian toimialueen palveluja Pirkanmaan shp:ssä Tukee ja koordinoi mielenterveys- ja päihdetyön

Lisätiedot

MOPO-hankkeen tutkijat ja käytännön toimijat yhteistyössä nuorten miesten hyvinvointia edistämässä

MOPO-hankkeen tutkijat ja käytännön toimijat yhteistyössä nuorten miesten hyvinvointia edistämässä MOPO-hankkeen tutkijat ja käytännön toimijat yhteistyössä nuorten miesten hyvinvointia edistämässä Riitta Pyky, Oulun Diakonissalaitos, Liikuntaklinikka Tiina Pekkala, Oulun kaupungin liikuntapalvelut

Lisätiedot

TIME OUT! AIKALISÄ! ELÄMÄ RAITEILLEEN -toiminnan nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät. Aikalisä seminaari Oulussa 19.11.2011 Minna Savolainen, THL

TIME OUT! AIKALISÄ! ELÄMÄ RAITEILLEEN -toiminnan nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät. Aikalisä seminaari Oulussa 19.11.2011 Minna Savolainen, THL TIME OUT! AIKALISÄ! ELÄMÄ RAITEILLEEN -toiminnan nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Aikalisä seminaari Oulussa 19.11.2011 Minna Savolainen, THL Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen hanke 2004-2009 -

Lisätiedot

Nuoret Pohjoisessa - nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja viranomaisyhteistyön kehittäminen

Nuoret Pohjoisessa - nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja viranomaisyhteistyön kehittäminen Nuoret Pohjoisessa - nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja viranomaisyhteistyön kehittäminen Terveystieteiden laitos, Oulun yliopisto Puolustusvoimat Hankkeelle myönnetty

Lisätiedot

Nuoren miehen taakka

Nuoren miehen taakka Nuoren miehen taakka Suomen työttömyysaste t lokakuussa k 2011 86 8,6 % 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste yysaste lokakuussa 2011 17,1 % Miesten riski joutua työttömäksi oli kaikissa ikäryhmissä

Lisätiedot

Mielenterveys 9.2.10 Lahden varuskunta Tanja Laukkala Psykiatrian ylilääkäri PTHY/ Sotilaslääketieteen Keskus

Mielenterveys 9.2.10 Lahden varuskunta Tanja Laukkala Psykiatrian ylilääkäri PTHY/ Sotilaslääketieteen Keskus Mielenterveys 9.2.10 Lahden varuskunta Tanja Laukkala Psykiatrian ylilääkäri PTHY/ Sotilaslääketieteen Keskus Asevelvollisuuslaista Asevelvollisuuslaki (1438/2007)96 www.finlex.fi Asevelvollisen terveydentilaa

Lisätiedot

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä 30.3.2009 Itä-Lapin Ammattioppilaitos 30.3.2009 Sirkku Valve, Mt ja Päihdehanke ja Erkki Vartiainen, LaPsyKe-hanke Kuva: Sirkku Valve Sirkku Valve ja Erkki Vartiainen

Lisätiedot

Suomalaisten mielenterveys

Suomalaisten mielenterveys Suomalaisten mielenterveys LT, dosentti Jaana Suvisaari Yksikön päällikkö, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut -yksikkö 18.2.2013 Suomalaisten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Suomalaisten mielenterveys

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen Eija Stengård, Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Maila Upanne, Tanja Haarakangas, Kai Parkkola, Markus Henriksson Nuorten miesten psykososiaalisen tukiohjelman vaikuttavuus ja hyöty Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Vanhempien tuen tarpeet ja ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Lapset, nuoret ja perheet -osasto

Vanhempien tuen tarpeet ja ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Lapset, nuoret ja perheet -osasto Vanhempien tuen tarpeet ja ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Lapset, nuoret ja perheet -osasto 1 Geenit + Ympäristö = Myöhempi terveys ja hyvinvointi Geenit Koulutus

Lisätiedot

tutkimusprofessori, yksikön päällikkö, THL, Mielenterveysyksikkö Nuorten mielenterveys / Jaana Suvisaari

tutkimusprofessori, yksikön päällikkö, THL, Mielenterveysyksikkö Nuorten mielenterveys / Jaana Suvisaari Nuorten mielenterveys Jaana Suvisaari tutkimusprofessori, yksikön päällikkö, THL, Mielenterveysyksikkö 28.2.2017 Nuorten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Nuoruusikä: 13 22 -vuotiaat 28.2.2017 Nuorten

Lisätiedot

Äijäpajassa on meininkiä - miestyö työpajalla

Äijäpajassa on meininkiä - miestyö työpajalla 20.4.2011 Äijäpajassa on meininkiä - miestyö työpajalla Peter Peitsalo kehittämispäällikkö, työnohjaaja (STOry) Miessakit ry Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi

Lisätiedot

Kaupunkikehitys ja sosiaalinen tasa-arvo. Aulikki Kananoja 25.5.2007 Perjantaiyliopisto

Kaupunkikehitys ja sosiaalinen tasa-arvo. Aulikki Kananoja 25.5.2007 Perjantaiyliopisto Kaupunkikehitys ja sosiaalinen tasa-arvo Aulikki Kananoja 25.5.2007 Perjantaiyliopisto Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö Rikotun katulampun vaikutus ( Ann Power) Helsingissä vertailtiin kahta eri tavoin

Lisätiedot

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon, Liite B 5 Kokkolan työvoiman palvelukeskus, Pietarsaaren toimipiste INTRO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Toiminta Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Lisätiedot

ICEHEARTS - JOUKKUE, JOSSA KAIKKI PELAA

ICEHEARTS - JOUKKUE, JOSSA KAIKKI PELAA ICEHEARTS - JOUKKUE, JOSSA KAIKKI PELAA Yleistä Icehearts perustettiin vuonna 1995 Vantaalla, Ilkka ja Ville Turkan toimesta. Toimintamalli, joka on kehitetty ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

Lapsen puheeksi ottaminen

Lapsen puheeksi ottaminen Lapsen puheeksi ottaminen Mika Niemelä Oulun yliopistollinen sairaala, Psykiatria Oulun Yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö Terveydenhuoltolaki 70 Lapsen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Kemi 22.3.2010 1.Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko: Kaupunkistrategia jäsentää myös terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Strategisista päämääristä

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015. kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen

Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015. kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015 kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen Jämsänkatu 2, Vallila FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS Sinikka Bots 07 02 2017 HUS HyTe _SB ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS 07 02 2017 HUS HyTe _SB HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

WHO yhteistyökeskuksen toiminta Vaasan alueyksikössä

WHO yhteistyökeskuksen toiminta Vaasan alueyksikössä Tiedosta hyvinvointia Vaasan alueyksikkö 1 WHO yhteistyökeskuksen toiminta Vaasan alueyksikössä Mielenterveystyön yhteistyökokous Vaasa 19.4.2007 pvm/nn Tiedosta hyvinvointia Vaasan alueyksikkö 2 Taustaa

Lisätiedot

Nuorten kokemuksia elinympäristöstä ja turvallisuudesta. Painoalapäällikkö Valdemar Kallunki 26.11.2013

Nuorten kokemuksia elinympäristöstä ja turvallisuudesta. Painoalapäällikkö Valdemar Kallunki 26.11.2013 Nuorten kokemuksia elinympäristöstä ja turvallisuudesta Painoalapäällikkö Valdemar Kallunki 26.11.2013 Sisältö 1. Nuoret ja kapea turvallisuus Yleinen asevelvollisuus 2. Nuoret ja laajaa turvallisuus Huolenaiheet

Lisätiedot

Osallisuutta edistämällä nuorten arkeen pitävä turvaverkko

Osallisuutta edistämällä nuorten arkeen pitävä turvaverkko Osallisuutta edistämällä nuorten arkeen pitävä turvaverkko Reija Paananen, FT, tutkija Sokra/Pohjois-Suomi Diakonia-ammattikorkeakoulu 11.11.2015 Jos jonkun säikäyttää liian monta kertaa, hän muuttuu näkymättömäksi.

Lisätiedot

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Asko Keski-Nisula Hyvä mehtäkaveri työryhmän jäsen Kainuun alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja 22.1.2015 A s k o K e

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Mitä riskejä otamme, jos emme kehitä palveluita?

Mitä riskejä otamme, jos emme kehitä palveluita? Mitä riskejä otamme, jos emme kehitä palveluita? Katsaus lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan Reija Paananen, FT, Erikoistutkija, THL 3.10.2014 1 Yksilö kasvaa osana yhteisöjä, syrjäytymisen tai pärjäämisen

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö Ohjausryhmä 13.12.2016 ETSIVÄN TYÖN TIIMI ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Minna Jäkkilä Harry Kiianen OHJAAMO NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Jonna Huttunen Saila Melto Tukee niitä

Lisätiedot

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa.

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ykkösklubi 2015 Ykkösklubi Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut kummit. Ykkösklubitoiminta on yhteistyötä terveydenhuollon,

Lisätiedot

TERVETULOA SIVIILIPALVELUSPÄIVÄÄN OULU 17.11.2014. Siviilipalveluskeskuksen johtaja Mikko Reijonen P: 0295 029 382 mikko.reijonen@ely-keskus.

TERVETULOA SIVIILIPALVELUSPÄIVÄÄN OULU 17.11.2014. Siviilipalveluskeskuksen johtaja Mikko Reijonen P: 0295 029 382 mikko.reijonen@ely-keskus. TERVETULOA SIVIILIPALVELUSPÄIVÄÄN OULU 17.11.2014 Siviilipalveluskeskuksen johtaja Mikko Reijonen P: 0295 029 382 mikko.reijonen@ely-keskus.fi Maanpuolustus Suomessa kuuluu koko kansalle ja sen ydin on

Lisätiedot

Hyvinvointia Maakuntaan VIII 21.1.2015. Alkoholinkäyttö puheeksi hyvinvoinnin edistämiseksi Heli Heimala

Hyvinvointia Maakuntaan VIII 21.1.2015. Alkoholinkäyttö puheeksi hyvinvoinnin edistämiseksi Heli Heimala Hyvinvointia Maakuntaan VIII 21.1.2015 Alkoholinkäyttö puheeksi hyvinvoinnin edistämiseksi Heli Heimala Taustaa Hyvinvointiaatteen peruskivi on uskomus, että kun ihmisen perustarpeet tyydytetään ja hänelle

Lisätiedot

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta?

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Lappeenranta Linnoitus Rotaryklubi 3.2.2011 Tarja Myllärinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Väestörakenne

Lisätiedot

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET Jenni Weck-Näse LSL 25 C Ennen lapsen syntymää 25 :n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus,

Lisätiedot

Psykososiaaliset ja fyysiset poikkeamat kasvun haasteet

Psykososiaaliset ja fyysiset poikkeamat kasvun haasteet Psykososiaaliset ja fyysiset poikkeamat kasvun haasteet Snellman symposiumi 8.9.2011 Hanna Ebeling Lastenpsykiatrian professori, Oulun yliopisto Lastenpsykiatrian klinikka, OYS Lapsen kehitykselle erityisiä

Lisätiedot

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa 3,2 M vuosibudjetti amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa hdessä koulutustakuuseen seminaari 22.4.2015 65 työntekijää 5 yksikköä Nuoriso- ja koulutustakuu ovat hyviä asioita, mutta monen opiskelun ja

Lisätiedot

TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ

TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ Terveydenhoitaja Reetta Koskeli ja sairaanhoitaja Noora Kapanen 27.9.2011 OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaajat Hailuoto: vapaa-aikasihteeri Satu Rahkola Haukipudas:

Lisätiedot

LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013. Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013

LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013. Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013 LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013 Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013 Kehitetään ja toteutetaan terveysliikuntaryhmiä Mielenterveyskuntoutujille ja syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Terveydenhoitajapäivät 2015 Kuntoutussuunnittelija, sh (AMK), TtM Kaisa Parviainen, Projektipäällikkö, th, psykoterapeutti Kaisa Humaljoki 10.2.2015 ADHD-liitto ry

Lisätiedot

Verkkoavusteinen päihdekuntoutusohjelma - Pilotin arviointia Päihdetiedotusseminaari 6.6.2015 Sanna Ranta & Jouni Tourunen 8.6.

Verkkoavusteinen päihdekuntoutusohjelma - Pilotin arviointia Päihdetiedotusseminaari 6.6.2015 Sanna Ranta & Jouni Tourunen 8.6. Verkkoavusteinen päihdekuntoutusohjelma - Pilotin arviointia Päihdetiedotusseminaari 6.6.2015 Sanna Ranta & Jouni Tourunen 8.6.2015 1 Verkkopalvelut/-auttaminen Perusteluja/taustaa Tietotekniikan kehittyminen

Lisätiedot

Opiskelijatuutorikoulutus 24.03.2015 & 10.4.2015

Opiskelijatuutorikoulutus 24.03.2015 & 10.4.2015 Opiskelijatuutorikoulutus 24.03.2015 & 10.4.2015 Opintopsykologitoiminta ja opiskeluprosessin tukeminen Opiskelijatuutorikoulutus Opintopsykologi Jane Paakkolanvaara (slaidit: opintopsykologit Sara Miihkinen

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus. 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö

Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus. 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö Yleisyydestä WHO 2014: itsemurha on nuoruusikäisten kolmanneksi yleisin kuolinsyy (1. liikenneonnettomuudet, 2.

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Helsinkiläisten terveyseroista (1) Helsinkiläisten miesten

Lisätiedot

Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla

Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla Liisa Törmäkangas, FT, Tutkija Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Marko Merikukka, FM, Tilastotutkija Mika Gissler, Tutkimusprofessori

Lisätiedot

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä TULOHAASTATTELU Nimi Nuoren nro Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä Tulohaastattelun tarkoituksena on nuoren mielipiteiden kuuleminen ja nuoren tilanteen laajempi

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

YTHS:n Suunta-hanke 2008-09

YTHS:n Suunta-hanke 2008-09 YTHS:n Suunta-hanke 2008-09 Pauli Tossavainen 4.6.2014 OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ 60 VUOTTA Syrjäytymisvaarassa olevien ja paljon terveyspalveluita käyttävien opiskelijoiden tilanteen tehostettu selvittäminen:

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA pe 28.10 - nauhoite d Pekka Matilainen ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-osan aihepiirit Erityiskasvatus varhaislapsuudessa Erityisopetus perusopetuksessa Erityiskasvatus

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa. (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa. (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck Tavoitteet Siirrytään nuorten julkisen sektorin palvelujärjestelmässä varhaisemman tuen toteuttamiseen

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys. Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011

Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys. Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011 Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011 Kouluterveyskyselyn tuloksia 2010 Fyysisissä työoloissa koetaan puutteita Opiskelua haittaa huono ilmanvaihto

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

KeVa perhehoidon ennakkovalmennus. KeVa -perhehoito - ennakkovalmennus

KeVa perhehoidon ennakkovalmennus. KeVa -perhehoito - ennakkovalmennus KeVa perhehoidon ennakkovalmennus 1. TAPAAMINEN MITÄ ENNAKKOVALMENNUS ON? Ennakkovalmennuksen tarkoitus Ennakkovalmennuksen tavoitteita Perhehoitajan valmiudet suhteessa lapsen, nuoren ja aikuisen tarpeisiin

Lisätiedot

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen Toimintamallin ja tukipalvelun implementoinnin arviointi

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen Toimintamallin ja tukipalvelun implementoinnin arviointi Kaija Appelqvist-Schmidlechner Minna Savolainen Esa Nordling Eija Stengård Time out! Aikalisä! Toimintamallin ja tukipalvelun implementoinnin arviointi RAPORTTI 34 2011 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 8 / 2 0 0 8 eija stengård, kaija appelqvist-schmidlechner, maila upanne, kai parkkola, markus henriksson Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen Varusmies- ja siviilipalveluksen

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta?

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Katja Björklund Johtava psykologi Psykososiaaliset palvelut 27.4.12

Lisätiedot

Häätöjen ennaltaehkäisy ja

Häätöjen ennaltaehkäisy ja Häätöjen ennaltaehkäisy ja asumisen sosiaaliohjaus Vantaalla 25.9.2015 Dimitri Hedman, Sari Heiskanen, Sara Juntunen, Tanja Turunen Asumisen sosiaaliohjaus on aloitettu Vantaalla syyskuussa 2009 osana

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta

Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta Pirjo Kotkamo psyk.esh., psykoterapeutti, TtM-opiskelija Esityksen sisältö I Isä-hankkeen

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Mielenterveyden edistäminen opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta

Mielenterveyden edistäminen opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta Mielenterveyden edistäminen opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta Voiko opiskelija syrjäytyä entä sitten? 4.6.2014 5.6.2014 Eija Stengård, johtava psykologi Hyvän mielenterveyden tunnusmerkkejä

Lisätiedot

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA)

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 22.9.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä

Lisätiedot

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA Nuoren itsetuhoisuusomaisen kokemuksia Pirkko Haikola Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry Kokemusasiantuntijuus Omaisena vuodesta 1998. Kaksi lasta sairastunut psyykkisesti

Lisätiedot

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan?

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? Erilaisia maahanmuuttajia Työperäinen maahanmuutto sekundäärimaahanmuuttajat Pakolaiset Turvapaikanhakijat

Lisätiedot

VOIMAPERHEET - HAASTEELLISEN LAPSEN VANHEMPIEN TUKEMINEN ARJESSA. erikoistutkija, TtT Marjo Kurki TY Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

VOIMAPERHEET - HAASTEELLISEN LAPSEN VANHEMPIEN TUKEMINEN ARJESSA. erikoistutkija, TtT Marjo Kurki TY Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus VOIMAPERHEET - HAASTEELLISEN LAPSEN VANHEMPIEN TUKEMINEN ARJESSA erikoistutkija, TtT Marjo Kurki TY Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus TARVE AIKAISELLE INTERVENTIOLLE LAPSUUDEN MIELENTERVEYS- ONGELMAT YHTEYDESSÄ

Lisätiedot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö Kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio, p. 040 142 6919 Sähköposti: etunimi.sukunimi@lpshp.fi 3.6.2015 1 Alueellisen Hyte-työn painotukset

Lisätiedot

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista Tutkimusraportti Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen tilaajina ovat Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio

Lisätiedot

Luonto liikuttamaan -hanke

Luonto liikuttamaan -hanke Luonto liikuttamaan -hanke Luontoliikunta osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä Itä-Suomessa Liikettä ja hyvinvointia Luonnosta, Oulu 19.3.2014 Kati Vähäsarja, projektipäällikkö, Metsähallitus Terveyttä

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA Tie selväksi toimintamallin tausta Neljän ministeriön (LVM, OM, SM ja STM) liikenneturvallisuuspaketti vuonna 2007: Järjestetään kokeilu, jossa pyritään puuttumaan välittömästi

Lisätiedot

Pohjanmaa-hanke 2005-2014

Pohjanmaa-hanke 2005-2014 Kohti pohjalaista hyvinvointia Pohjanmaa-hanke 2005-2014 osana Välittäjä 2009 ja Tervein mielin Pohjois- Suomessa hanketta tällä hetkellä Vaasa 3.2.2011 Antero Lassila ylilääkäri, Pohjanmaa-hanke, Epshp

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

Sosiaalinen vuokraasuttaminen

Sosiaalinen vuokraasuttaminen Sosiaalinen vuokraasuttaminen Tampereella Sosiaalityöntekijä Leena Helenius Päihde- ja mielenterveyspalveluiden Asiakasohjausyksikkö Loisto 1 TAVOITE Jokaisella on oikeus omaan kotiin ja asumista turvataan

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100693 (HE 1/2010 vp) http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100001 Tuula

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa

Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa Sosiaali- ja terveysalan opettaja Jaana Kivipelto-Karjalainen Projektisuunnittelija Elina Korhonen Kehityspäällikkö Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti

Lisätiedot

Hyvinvointimittaukset Oulun kutsunnoissa v.2009-2013. Jaakko Tornberg LitM, Tutkimuskoordinaattori ODL Liikuntaklinikka

Hyvinvointimittaukset Oulun kutsunnoissa v.2009-2013. Jaakko Tornberg LitM, Tutkimuskoordinaattori ODL Liikuntaklinikka Hyvinvointimittaukset Oulun kutsunnoissa v.2009-2013 Jaakko Tornberg LitM, Tutkimuskoordinaattori ODL Liikuntaklinikka Taustaa - MOPO hankkeen tavoitteena on edistää nuorten miesten hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet eli Tuhansien iskujen maa Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä

Lisätiedot