Alkoholiongelma ja sen käypä hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholiongelma ja sen käypä hoito"

Transkriptio

1 Alkoholiongelma ja sen käypä hoito Hannu Alho Professori, Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö, HY; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Päihdelääketieteen yhdistys,

2 2005: Alkoholiongelmaisen käypä hoito suositus ryhdittää hoitoa: -alkoholiongelmaisten hoidosta vankkaa näyttöä - alkoholiongelmat muodostavat suomalaisen yhteiskunnan merkittävimmän terveysuhan, jonka toteamisen, ehkäisyn ja hoidon tulee perustua tieteelliseen näyttöön - päivitys 2010

3 Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä hoito, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Puheenjohtaja Hannu Alho, professori, tutkimusprofessori; Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jäsenet Mauri Aalto, LT, dosentti, ylilääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kari Eskola, terveyskeskuslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri; Keuruun terveyskeskus Antti Holopainen, ylilääkäri; Järvenpään sosiaalisairaala Juhani Juntunen, ylilääkäri, professori, vakuutuslääketieteen ja neurotoksikologian dosentti, neurologian erikoislääkäri; Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Merimieseläkekassa Olli Kampman, LT, psykiatrian dosentti, kliininen opettaja; Tampereen yliopiston lääketieteen laitos ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimintaalue, (Käypä hoito -toimittaja) Rauno Mäkelä, LKT, sosiaalipsykiatrian dosentti Solja Niemelä, LT, psykiatrian erikoislääkäri, päihdehoidon kliininen opettaja; Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta (psykiatria) Kari Poikolainen, LKT, kansanterveystieteen dosentti, tutkimusjohtaja; Alkoholitutkimussäätiö Kaija Seppä, professori, ylilääkäri; Tampereen yliopiston lääketieteen laitos ja TAYS, psykiatria Helena Vorma, LT, apulaisylilääkäri; Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS, psykiatrian tulosyksikkö

4 2010: Tavoitteet ja rajaukset * Suosituksen tavoitteena on parantaa ja selkeyttää alkoholiongelman hoitoa, lisätä tietoa ja vaikuttaa asenteisiin * Tässä suosituksessa tarkastellaan päihteistä alkoholia ja korvikealkoholeja. Myös sekakäyttöä ja bentsodiatsepiineista riippuvaisten vieroitushoitoa käsitellään. Muita riippuvuutta aiheuttavia aineita (esimerkiksi nikotiinia) ja lääkkeiden väärinkäyttöä ei tässä käsitellä * Suositus ei käsittele alkoholiongelman primaaripreventiota aikuisilla, ei myöskään ongelman juridisia ulottuvuuksia. Sekundaaripreventiossa pääpaino on alkoholiongelmien ehkäisyssä * Huumeongelmaisen hoidosta on oma suosituksensa; ks. Käypä hoito - suositus Huumeongelmaisen hoito

5 Mitä uutta päivityksessä Nuorten ja ikääntyneiden alkoholinkäyttö Alkoholi ja työelämä Alkoholi ja mielenterveys -osiota laajennettu Lääkehoitojen uudet vaihtoehdot Psykososiaalisten hoitojen menetelmävaihtoehdot päivitetty

6 Tässä katsauksessa EI käsitellä KH:ssa mukana olevia: Hoito ja kuntoutusjärjestelmiä Alkoholin ongelmakäytön toteaminen Alkoholimyrkytys Alkoholin vieroitusoireet Alkoholi, raskaus ja imetys Alkoholi ja liikenne Alkoholi ja sekakäyttö Alkoholi ja työkyky Laadunarviointi

7 Suurkuluttajasta ongelmakäyttäjäksi: Käypä hoito uudistaa alkoholikäytön nimikkeistön Terveyttä ja hyvinvointia vaarantavan alkoholin ongelmakäyttö Riskikäyttö riskikäytön kriteerit ylittyvät ei vielä terveyshaittoja, ei riippuvuutta Haitallinen käyttö, F 10.1 joko fyysisiä tai ei riippuvuutta Riippuvuus, F 10.2 psyykkisiä haittoja riippuvuuden diagnostiset kriteerit täyttyvät

8 Alkoholin käyttötavat, koko väestö Raittiit Kohtuu Riski Riippuvuus Ongelmakäyttö Riski + haitallinen kulutus n. 20% miehistä ; n. 10% naisista J Halme et al, Alc Alc 2009 Alkoholiriippuvuus Alkoholismin (ICD-10) prevalenssi miehet n. 8 %, naiset 2 % (30-64 v.; Terveys 2000)

9 NÄYTÖN VARMUUSASTE Käypä hoito, Duodecim Koodi Näytön aste Selitys A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiet B C Kohtalainen tutkimusnäyttö Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia tutkimuksia Ainakin yksi kelvollinen tutkimus D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia

10 Alkoholinkulutuksen riskirajat Riskirajalla tarkoitetaan sitä määrää, joka jo todennäköisesti lisää merkittävästi terveyshaittoja. Riskirajaa voidaan käyttää ohjearvona alkoholinkäytön vähentämiseen tähtäävässä neuvonnassa Riskiraja ei ole turvaraja: humalajuominen saattaa aiheuttaa ongelmia, vaikka kokonaiskulutus jää sen alapuolelle

11 Miesten riskiraja näyttäisi olevan 40 g ja naisten 20 g (n. 3,3 / 1,4) annosta / pv alkoholia/pv Tai humalahakuinen juominen (vähintään viisi/seitsemän annosta) toistuu viikoittain Rajat sopivat useimmille aikuisille mutta eivät: raskaana oleville eivätkä potilaille, joiden sairaus pahenee tai lääkitys vaarantuu alkoholinkäytön johdosta Nuorille ja yli 65

12 Riskirajat, eli paljonko Viikossa, toistuvasti Naiset: enemmän kuin 1 mäyräkoiraa viikossa (140 g AA) Miehet: enemmän kuin kaksi mäyräkoiraa viikossa (280 g AA) Yhdellä käyttökerralla toistuvasti Naiset: 5 annosta (60 g AA) Miehet: 6-7 annosta (84 g AA)

13 Alkoholi ja nuoret Alkoholin käytön aloitusiän lykkääminen on keskeistä nuorten alkoholiongelmien ehkäisyssä Vanhemmuutta tukevat interventiot siirtävät nuorten alkoholinkäytön aloittamisikää ja vähentävät nuorten alkoholinkäyttöä.»a. Kieltäytymis- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu alakouluiässä saattaa vähentää nuorten myöhempää ongelmajuomista.»b. Lyhytinterventiot vähentävät nuorten alkoholinkäyttöä sekä alkoholin käyttöön liittyviä ongelmia.»a.

14 Alkoholi ja ikääntyneet Ikääntyneillä riskikäytön raja on matalampi kuin työikäisillä: kehon nestetilavuus on pienempi ja sairaudet ja lääkitys on yleisempiä. Yhdysvaltain geriatrien yhdistyksen suosituksen mukaanyli 65-v. on riskikäyttäjä, jos hän käyttää yli seitsemän alkoholiannosta viikossa «Clinical guidelines for alcohol use disorders in older adults (verkkodokumentti). The American Geriatrics Society. New York (päivitetty 11/2003) pers/alco»92.

15 Ikääntyneiden ongelmakäytön tunnistamiseen ja hoitoon soveltuvat samat menetelmät kuin nuoremmilla Aira M, Haarni I. Iäkkäiden suhtautuminen alkoholin käytöstä kysymiseen. Suom Lääkäril 2010;65:579-85»93 Tietoa/tutkimusta menetelmien toimivuudesta erityisesti ikääntyneillä ei juuri ole.

16 Riskikulutuksen hoito

17 Mini-intervention teho «Lyhytneuvonta on vaikuttava hoitomuoto alkoholin riskikulutuksessa ennen riippuvuuden kehittymistä.»a. «Ongelmakulutuksen hoitona lyhytneuvonta on yhtä tehokas kuin laajempi interventio.»a. «Lyhytneuvonta on ilmeisesti kustannustehokas hoitomuoto.»b. «Miehet ja naiset hyötyvät lyhytneuvonnasta ilmeisesti yhtä paljon.»b.

18 «Lyhytneuvonnan vaikutus kestänee kuukautta.»c. Jotta toiminta olisi kansanterveydellisesti merkittävää ja vaikuttavaa, sen tulee olla kattavaa

19 Alkoholiriippuvuuden hoito

20 Alkoholiriippuvuus ja aivot: aivosairaus GP NA VTA On monioireinen sairaus, jossa on kehittynyt psyykkinen ja fyysinen riippuvuus aineeseen, alkoholinsietokyky on lisääntynyt ja vieroitusoireita ilmaantuu juomisen loputtua; F10.2, Alkoholiriippuvuus, ICD-10 While each drug has a different mechanism of action, each drug increases the activity of the reward pathway by increasing (permanently??) dopamine transmission and thus they have the ability to be abused. Alcoholism is truly a disease of the brain,

21 Psykososiaalinen hoito ja kuntoutus Kaikissa psykososiaalisissa hoito- ja kuntoutusmuodoissa tärkeää on hoidon jatkuvuus, hyvä yhteistyö sekä potilaan motivoiminen ja sitouttaminen hoitoon Yleisin psykososiaalinen hoito on "tavallinen hoitosuhde/tavanomainen hoito": hoitava ja tukea antava vuorovaikutus, jossa on aineksia useista viitekehyksistä. Se on myös yleinen tutkimusten vertailuhoito. Potilaan mielipidettä on syytä kuulla hoitomuodon valinnassa. Usein avohoito riittää. Laitoshoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti.

22 Hoitosuhteen vaikutus hoitotuloksiin «Hoitavan henkilön vuorovaikutustaidot ja hyvä hoitosuhde vaikuttavat hoitotulokseen.»a. Terapeutin keskeinen tehtävä on luoda hyvä hoitosuhde ja välttää mahdollisuuksien mukaan vastakkainasettelua. Luottamuksen lisääntyessä potilas uskaltaa kertoa myös arkaluonteisia asioita. «Psykososiaalisen hoidon tulokset ilmeisesti vaihtelevat hoitavan henkilön mukaan.»b. «Hoitavan henkilön vuorovaikutustaidot ja hyvä hoitosuhde vaikuttavat hoitotulokseen.»a.

23 Hoitosuhteen vaikutus hoitotuloksiin «Psykososiaalinen hoito on tehokkaampaa kuin hoitamatta jättäminen.»a. «Motivoiva haastattelu lisää hoidon tuloksellisuutta.»a. «Motivoivaa haastattelua laajempi kognitiivinen käyttäytymisterapia ilmeisesti parantaa kohtalaisen tai vaikean alkoholiongelman hoitotulosta.»b. «Yhteisövahvistusohjelma on ilmeisesti parempi kuin hoitopaikan tavanomainen hoito.»b.

24 «Psykodynaamisten terapioiden hyöty alkoholiongelman hoidossa on todennäköisesti vähäinen.»c. «Kahdentoista askeleen ohjelma tuottaa ilmeisesti enemmän täysraittiutta, mutta muilta osin tulokset eivät ilmeisesti eroa oleellisesti tavanomaisten psykososiaalisten hoitojen tuloksista.»b.

25 Disulfiraami, Antabus ALDH (aldehydidehydrogenaasi) inhibiittori, asetaldehydin lisääntyminen Alkoholin ja lääkkeen epämiellyttävä yhteisvaikutus, takykardia, punoitus, yms. Käytetty 50-luvulta lähtien Annos mg päivittäin tai 400 mg kahdesti viikossa (2 tabl. x 2) Haittavaikutuksista vakavin maksatulehdus (ASAT, ALAT kontrolli 1-2kk)

26 abstinenssipäivät/kk Disufiraami (Antabus ) Kontrolloitu Antabushoito on tehokasta (A) 200 mg*/p tai 400mg x2/vko Kontrolloimaton Antabushoito on tehotonta (A) Antabuskapseli on tehoton (A) *Aloitusannos 800 mg tarpeeton abstinent days/month Ohlsen et al months kuukaudet kontrolloimaton noncontrolle käyttö kontrolloitu dcontrolled käyttö therapy terapia+kontrolloitu plus käyttö controlled

27 Opiaattiantagoniostit (OA), naltreksoni ja nalmefeeni Alkoholinkäyttö lisää endogeenisten opiaattien vapautumista, jotka välittävät alkoholin miellyttävää ja vahvistavaa vaikutusta Embellished from Gianoulakis 1998 OA:t estävät (endogeenisten) opiaattien vaikutusta vähentävät alkoholinhimoa ja vähentävät retkahdusvaaraa

28 % potilaista Lumelääkkeeseen verrattuna naltreksoni tai nalmefeeni (50mg päivässä) lisää merkitsevästi raittiiden päivien lukumäärää ja vähentää retkahduksia, hoitotuloksen tehoa parantaa merkittävästi lääkitykseen liitetty kognitiivinen käyttäytymis- tai motivoiva terapia/lähestymistapa. Näytön aste = A 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ei retkahduksia 8 kuukautueen naltreksoni ** p = lume Kogniitivinen terapia (Coping with drinking) * p = naltreksoni lume Tukiterapia (Support of abstinence) Heinälä P., J Clinical Psychpopharmacology, 21(3), , satunnaistettua tutkimusta, yli 3000 potilasta Parantaa pelkää psykososiaalista hoitotulosta n % NNT luku 4-10 (retkahdusten määrä) Kolme negatiivista tutkimusta

29 Kognitiivinen lähestymistapa käsitellään potilaan ydinuskomuksia pyritään muuttamaan hänen tunteitaan ja käyttäytymistään vahvistetaan itsesäätöisyyttä ja tietoista toimintaa juomapäiväkirja, harjoitustehtäviä

30 % potilaista 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ei retkahduksia Jatkuva lääkitys p = Kogniitivinen /Lume Viikko Kohdennettu lääkitys Kogniitivinen / Naltreksoni Tukiterapia /Lume Tukiterapia / Naltreksoni Naltreksoni (50 mg) otettuna retkahdusta uhkaavissa tilanteissa (tarvittaessa) ilmeisesti vähentää alkoholinkulutusta ja lisää merkitsevästi raittiiden päivien lukumäärää Kolme RCT tutkimusta, näytön aste = B

31 Nalmefeeni Nalmefeeni on naltreksonin kaltainen oraalinen opiaattiantagonisti Kaksi positiivista (Mason et al. 1999, Karhuvaara et al., 2007), ja yksi negatiivinen RCT (Anton et al., 2004), vähentää retkahduksia ja alkoholinkulutusta Nalmefeenenilla on pitempi vaikutusaika, sillä on vähemmän maksavaikutuksia ja haittavaikutuksia (päänsärky, huonovointisuus) EU:ssa alkamassa laaja MC tutkimus (n = 600)

32 Pitkävaikutteiset naltreksonipreparaatit Naltreksonista on kehitetty useita pitkävaikutteisia lääkemuotoja (extendedrelease naltrexone). Pisimmälle kehitetty, ja eniten tutkittu on naltreksonin injektiomuotoa, injektion terapeuttinen vaikutusaika n. 1 kk

33 Pitkävaikutteinen naltreksoni-injektio lisää ilmeisesti raittiiden päivien määrää ja vähentää juomista silloin hoitoon on yhdistetty motivoivaa tai kognitiivista terapiaa. B Naltreksoni-injektiomuodolla on tehty alkoholisteilla kolme randomisoitua kontrolloitua hoitotutkimusta, kaikissa tulos positiivinen Suurempi annos (380 mg) merkittävästi tehokkaampi kuin pienempi (190 mg) FDA hyväksytty alkoholismin hoitoon, saatavana EU:ssa potilaskohtaisella erikoisluvalla Hintava

34 Strategiaoita parantaa OA:n tehoa Kohdennettu käyttö Ennen alkoholinkäyttöä Yhdistettynä sopivaan (A/G) opiaattreseptorien polymorfiaan Muita ennustetekijöitä tutkitaan Predict study by Mann et al Defining subtypes of alcoholics and exploring their response to individualized pharmacotherapy Genotyping, fmri, PET, CBI in relapsers, health economics Pitkävaikutteiset naltreksonivalmisteet?

35 A mu opioid receptor gene polymorphism (A118G) and naltrexone treatment response in alcohol-dependent Korean* patients * % of Koreans have ALDH2 polymorphism Survival analysis for time to first relapse in subjects with G carrier genotype vs A/A genotype [HR (A/A vs G carrier) = , p = 0.014]. A/A A/A genotype, carrier A/G or G/G genotype, Kim et al Jan;201(4):611-8.

36 Ondansetroni Ondansetroni on serotoniinin 5-HT3-reseptorin salpaaja Alkoholi tehostaa 5-HT3-reseptorin välittämää ionivirtausta ja on siten yksi alkoholin vaikutuskohdista keskushermostossa Ondasnsetronin käyttöindikaatio on sädehoidon yhteydessä ilmenevät huonovointisuus, pahoinvointi ja suolistovaivat

37 Ondansetroni ilmeisesti vähentää alkoholinkäyttöä ja se näyttää tehoavan erityisesti nuorena alkoholisoituneden hoidossa. B Ondansetronin tehoa alkoholiriippuvuuden hoidossa on tutkittu kolmessa toisistaan riippumattomasta tutkimuksesta, joista kahdessa saatiin positiivinen tulos. Näissä potilasjoukko jaettiin kahtia sen perusteella, kuinka varhain alkoholiriippuvuus potilaissa ilmeni. Merkillepantavaa oli, että lääkkeen vaikutus (4 ja 16 mg/ pv) nähtiin ainoastaan varhain alkoholisoituneiden ryhmässä Ondansetronin käyttöä rajoittanee sen korkea hinta.(4 mg / 10 tabl 72 )

38 Baklofeeni Baklofeeni on GABA-B reseptorin agonisti, joka estää spinaalista refleksi-impulssin siirtoa todennäköisesti stimuloimalla GABA-B reseptoreja. Se ei vaikuta neuromuskulaariseen transmissioon. Baklofeeni on voimakas kouristuksia estävä aine. Baklofeenin käyttöindikaationa on luurankolihasten spastisuus multippeliskleroosissa. Balkofeenilla on sedatiivisia vaikutuksia, ja sillä on merkittävä sedatiivinen yhteisvaikutus alkoholin kanssa

39 Baklofeeni saattaa lisätä psykososiaalisella hoidolla saavutettua raittiina pysymistä kirroottisilla alkoholisteilla C Baklofeenilla on suoritettu kolme randomisoitua kontrolloitua tutkimusta alkoholiriippuvuuden hoidossa, joista kahdessa italiassa tehdyssä on saatu positiivinen tulos. Suurimmassa tutkimuksissa, jossa 84 alkoholiperäistä maksakirroosipotilasta baklofeeniryhmään (3x10 mg) ja verrokkiryhmään, baklofeeniryhmässä oli raittiina pysyneitä 42 % enemmän (OR 6.3) kuin verrokkiryhmässä Sen sijaan ei-kirroottisilla alkoholisteilla suoritetussa julkaisemattomassa randomisoidussa plasebokontrolloidussa tutkimuksessa ei ryhmien välillä tullut eroa (Anton et al, 2006, RSA abstract)

40 Ketiapiini Ketiapiini on uudemman polven antipsykootti, jota käytetään skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa Ketiapiinilla on tehty alkoholisoituneilla persoonallishäiriöisillä ja/tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla potilailla kolme tutkimusta, joista kaksi oli kontrolloitua

41 Ketiapiini saattaa vähentää nuorena alkoholisoituneiden bipolaaripotilaiden alkoholinkulutusta. C Suurimmassa 12 viikon tutkimuksessa 115 alkoholisoitunutta bipolaaripotilasta randomisoitiin ketiapiiniryhmään (600 mg / päivä) tai lumeryhmään. Ryhmien välillä ei ollut eroa alkoholinkulutuksessa, sen sijaan mielialahäiriöt vähenivät merkittävästi ketiapiiniryhmässä. Toisessa tutkimuksessa (ketiapiiniannos 400 mg /p, 12 viikkoa) ns. tyyppi B:n (II) alkoholistit (nuorena alkanut, persoonallisuushäiriöt yleisiä) vähensivät merkittävästi juomistaan, sen sijaan ns. tyyppi A:n(I) alkoholisteilla ryhmien välillä ei tullut eroa Ketiapiinin väärinkäyttöä on raportoitu erityisesti muiden päihteiden käyttäjillä.paparrigopoulos T, et al., Quetiapine: another drug with potential for misuse?, J Clin Psychiatry Jan;69(1):162-3)

42 Glutamaatti antagonisti, akamprosaatti (Campral ) Embellished from Spanagel & Zieglgansberger, 1997 Akamprosaatti on tauriinin kalsiumsuola. Vaikuttaa aivojen eksitatoriseen glutaminergiseen hermojärjestelmään(nmda antagonisti). Lisäksi toimii GABA-reseptorin agonistina. Oletetaan tukevan raittiutta, mutta vaikutuksen perusmekanismeja solutasolla ei vielä tunneta Lääkettä ei ole rekisteröity Suomessa, mutta se on käytettävissä erityisluvalla (EU rek.).

43 Akamprosaatti parantaa merkitsevästi pelkällä psykososiaalisella hoidolla saatua hoitotulosta lumelääkkeeseen verrattuna. Näytön aste = A From Whitworth et al satunnaistettua kliinistä tutkimusta, joissa yhteensä > 5300 potilasta Kaikki positiiviste tutkimukset euroopasta, kolme äskettäistä negatiivista tutkimusta (USA+Australia) Tulosmittarina raittius, parantaa psykososiaalista hoitotulosta % NNT 6-8 (raittiina pysyneet)

44 Akamprosaatti Kliinisesti huono komplianssi ongelmana, imeytyy huonosti, annos 333 mg x Ei ole hepatotoksinen, erittyy munuaisten kautta, vajaatoiminta huomioitava Tavallisin haittavaikutus erilaiset GI-vaivat (ripuli)

45 Topiramaatti (antiepilepti) saattaa parantaa psykososiaalisella hoidolla saavutettua hoitotulosta. Näytön aste = C Topiramaatilla (Topimax, Topiramate sulfamaatti monosakkaridi) Vaikutusmekanismia ei täysin tunneta dopamiinin/gaba:n ja glutamaattiantagonistina Vähentää alkoholinhimoa Kolme satunnaistettua kontrolloitu tutkimusta, NNT-luku 4-8 (retkahdusten määrä)

46 Topiramattti Kolme positiivista RCT, vähentää alkoholinkulutusta Kaksi samasta ryhmästä, kolmas pieni Tehokas annosikkuna kapea, tutkimuksissa ollut 300 mg / pv Vakavia haittavaikutuksia kuvattu isoilla ( > 150 mg) annoksilla At this time, data are insufficient to support using topiramate in conjunction with brief weekly compliance counseling as a first-line agent for alcohol dependence : Topiramate for alcohol dependence, Olmsted CL, Kockler DR Ann Pharmacother Oct;42(10):

47 Muita hoitoja, joiden tehosta ei näyttöä alkoholismin hoidossa «Akupunktuurilla ei voida tehostaa alkoholismin hoitoa.»a. Kliinisen kokemuksen mukaan se näyttäisi lisäävän hoitoon sitoutumista, mutta tutkimusnäyttö asiasta puuttuu

48 Alkoholi ja mielenterveyden häiriöt Alkoholiongelmaisen potilaan psyykkiset oireet on diagnosoitava ja hoidettava huolellisesti rinnan alkoholiongelman kanssa. Samanaikaisten mielenterveyden häiriöiden luotettava diagnosointi edellyttää yleensä joko neljän viikon raitista jaksoa tai oireilua raittiiden jaksojen aikana tai oireiden pitkäkestoisuutta Alkoholin aiheuttamiin häiriöihin (ohimenevät oireet poissuljettuina) voi liittyä lisääntynyt erillisten mielenterveydenhäiriöiden ilmaantumisen riski tai tavallista vaikeampi alkoholin aiheuttama päihtymys- tai vieroitustila

49 Alkoholi ja mielenterveyden häiriöt «Masennuksen lääkehoito ilmeisesti vähentää alkoholiongelmaisen masennusoireita niillä potilailla, joiden masennusoireet eivät ole ohimeneviä, alkoholinkäytöstä johtuvia oireita.»b. «Ahdistuneisuuden lääkehoito paroksetiinilla tai buspironilla ilmeisesti vähentää ahdistuneisuusoireita alkoholiongelmaisella potilaalla.»b. Unilääkkeiden hyöty on osoitettu vain lyhytaikaisessa käytössä (ks. Käypä hoito - suositus Unettomuuden hoito)

50 Yhteenveto Lääkehoidoilla voidaan tehostaa alkoholismin hoitoa, keskimäärin 15-25%, sinällään ne eivät ole ihmeitä tekeviä, mutta hyviä apukeinoja sairauden kokonaisvaltaisessa hoidossa Naltreksoni vähentää retkahduksia, kohdennettu naltreksonihoito vähentää juomista, akamprosaatti pitää paremmin raittiina, mielialalääkkeet vähentävät depressiota ja kontrolloitu antabus estää juomisen kokonaan Tulevaisuutta: oikean lääkehoidon kohdistaminen oikeille potilaille: oikea kohderyhmä, geenitestit Hoito on yksilöllistä, mitään yleistä hoitosuositusta ei voida antaa

51 Keskeinen sanoma Alkoholin kulutuksen ja alkoholihaittojen välillä on selvä yhteys: kulutuksen suureneminen lisää haittoja V alkoholi on kuolinsyytilastojen mukaan työikäisten miesten ja naisten ennenaikaisten kuolemien suurin aiheuttaja Suomessa kuoli v ihmistä (n. 6 % kaikista kuolemantapauksista) alkoholin käytön seurauksena (vrt. liikennekuolemat n. 400 / v.) Suomessa kuolee vuosittain noin 500 ihmistä akuutteihin alkoholimyrkytyksiin, ja näistä tapauksista yli 85 % aiheutuu etanolista Määrä on poikkeuksellisen suuri verrattuna muihin länsimaihin Alkoholiperäiset kuolemat ja alkoholimyrkytykset ovat viime vuosina jatkuvasti lisääntyneet, ja mukana on usein lääkemyrkytys

52 Keskeinen sanoma Päihteiden käytön aiheuttamista haitoista ja haittakustannuksista n. 80 % on alkoholin aiheuttamaa Alkoholiongelma on eräs yhteiskunnan merkittävistä terveysuhkista

53 Keskeinen sanoma * Alkoholiongelman ehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoidossa terveydenhuollolla on keskeinen asema. * Terveydenhuollon kaikissa hoitopaikoissa on tärkeää muistaa alkoholiongelman yleisyys ja etsiä ongelmaa aktiivisesti eri potilasryhmistä. Varhainen havaitseminen on tehokkaan hoidon edellytys.

54 Keskeinen sanoma * Tärkein alkoholiongelman diagnosointikeino on keskustelu potilaan kanssa, mutta apuna voidaan käyttää myös kyselylomakkeita ja laboratoriomittareita. * Lyhytneuvonta (mini-interventio) on tehokas tapa vaikuttaa alkoholinkäyttöön ja ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja. * Hyvä hoitosuhde ja psykososiaaliset hoidot ovat potilastyön perusta, mutta myös lääkkeillä on tehoa alkoholin ongelmakäytön ja alkoholiriippuvuuden hoidossa. * Alkoholiongelmaan kietoutuu potilaan koko elämänpiiri, joten hoidonkin on oltava kokonaisvaltaista.

55 Alkoholiriippuvuuskirja käsittelee tutkittuun tietoon perustuen alkoholiriippuvuuden tunnistamista, hoitomuotoja ja - järjestelmää sekä kuntoutumista. Teoksessa käsitellään myös alkoholin vaikutusta elimistöön ja alkoholin aiheuttamia sairauksia, perimän ja ympäristön vaikutusta riippuvuuden kehittymiseen, raskausajan alkoholin käyttöä, nuorten ja ikääntyneiden alkoholinkäyttöä, tapaturmariskiä ja hätätilanteita, lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksia sekä lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttöä.

56 Alkoholiriippuvuus-kirjan sisällysluettelo 1. Alkoholin ongelmakäyttö 2. Alkoholin vaikutusmekanismit, riippuvuuden syntyminen ja perinnöllisyys 3. Ongelmakäytön tunnistaminen ja lyhytneuvonta 4. Alkoholiriippuvuuden tunnusmerkit 5. Alkoholiongelmien hoito- ja kuntoutuspalvelut 6. Alkoholiriippuvuuden lääke- ja psykososiaaliset hoidot 7. Sosiaaliturva 8. Alkoholiongelmat ja perhe 9. Työelämä ja alkoholi 10. Ajokyky ja alkoholi 11. Nuorten alkoholinkäyttö 12. Iäkkäiden alkoholinkäyttö 13. Raskaus, imetys ja alkoholi 14. Alkoholimyrkytys ja muut hätätilanteet 15. Tapaturmariski ja tapaturmat 16. Alkoholi ja elimelliset sairaudet 17. Mielenterveys ja alkoholi 18. Lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukset 19. Sekakäyttö 20. Kirjallisuutta ja nettilinkkejä 21. Sanasto 22. Hakemisto

57 Alkoholiriippuvuus Kaija Seppä, Hannu Alho, Kalervo Kiianmaa (toim.) Kustannus Oy Duodecim 2010 Suositushinta 39 Saatavissa Duodecimin verkkokaupasta cim.fi Duodecimin myymälöistä Kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista kautta maan

58 Sidonnaisuudet LT, päihdelääketieteen erityispätevyys Päätoimi Professori, Helsingin yliopisto, Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö, Kliininen laitos Sivutoimet Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Ylilääkäri, HUS, alkoholisairauksien poliklinikka, gastroenterologia Luottamustoimet terveydenhuollon alalla Päihdelääketieteen yhdistys, puheenjohtaja Internatinal Society od Addicction Medicine, president elect Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa A-klinikkasäätiön valtuuskunta VAMP, valtakunnallinen mini-interventioprojekti, ohjaustyöryhmä Muut sidonnaisuudet Toistuvia luentoja eri lääkealan yritysten koulutuksissa (Schering- Plough, Oy Lundbeck Ab, MSD)

Alkoholi uhka vai mahdollisuus?

Alkoholi uhka vai mahdollisuus? JULKAISU 6/2010 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Alkoholi uhka vai mahdollisuus? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti yhdessä Yrjö Jahnssonin

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 21.4.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö -- alkoholiongelman käypä hoito: mitä uutta

Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö -- alkoholiongelman käypä hoito: mitä uutta Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö -- alkoholiongelman käypä hoito: mitä uutta Hannu Alho, Ph.D., M.D. Professor of Addiction Medicine, University of Helsinki Research Professor, National institute

Lisätiedot

Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito

Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito Katsaus Mauri Aalto ja Antti Holopainen Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito Alkoholin suurkulutus muodostaa jatkumon, josta voidaan erottaa kolme osaa: riskikulutus, haitallinen

Lisätiedot

PÄIHDEHUOLLON LAITOSKUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMINEN

PÄIHDEHUOLLON LAITOSKUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMINEN PÄIHDEHUOLLON LAITOSKUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMINEN Kokkolan sosiaali- ja terveysvirasto Pohjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus Sisällysluettelo Päihdepalveluiden järjestäminen... 3 Oikeus hoitoon

Lisätiedot

Hanna Huusko. ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla

Hanna Huusko. ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla Hanna Huusko ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen ja hoito

Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen ja hoito Tieteessä katsaus Sari Castrén FT, tutkija, psykologi, psykoterapiakoulutuksessa Helsingin yliopisto, päihdelääketieteen yksikkö THL, Terveysosasto, tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö sari.castren@thl.fi

Lisätiedot

Kansanterveys. Alkoholi ja terveys

Kansanterveys. Alkoholi ja terveys Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 3 / 2 0 0 7 Alkoholi ja terveys Nuorten päihdehäiriöt tunnistaminen ja hoito s. 8 Ikääntyminen ja alkoholi s. 17 Rokotusten haittavaikutukset uusi ilmoitusmenettely

Lisätiedot

AUDIT-TESTIN KÄYTTÖ HAARTMANIN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA

AUDIT-TESTIN KÄYTTÖ HAARTMANIN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA AUDIT-TESTIN KÄYTTÖ HAARTMANIN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA Sasu Nylund ja Tommi Siikanen Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) 2 TIIVISTELMÄ Nylund,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila Vierotushoitolääkkeitä 16.12.2011 Elina Jussila Oireenmukaisia lääkkeitä Vierotushoitolääkkeiden valikoima on aika suppea Takykardiaan ja vierotusoireista johtuvaan hypertensioon käytetään tavallisimmin

Lisätiedot

GLUTAMAATTIRESEPTORIT ALKOHOLISTIEN AIVOISSA

GLUTAMAATTIRESEPTORIT ALKOHOLISTIEN AIVOISSA GLUTAMAATTIRESEPTORIT ALKOHOLISTIEN AIVOISSA Eero Rantala Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Oikeuspsykiatrian klinikka Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 AUDIT-testi A L K O H O L I N K Ä Y T Ö N P U H E E K S I O T T O S O S I A A L I A L A L L A Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 A U D I T 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA IKÄÄNTYNEIDEN ALKOholinkäytön PUHEEKSIOTTO JA LYHYTneuvonta HYVIÄ TYÖVÄLINEITÄ JA ARJEN KÄYTÄNTÖJÄ TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIALAN AMMATTILAISILLE Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto 1 IKÄÄNTYNEIDEN ALKOHOLINKÄYTÖN

Lisätiedot

AIKUISVÄESTÖN ALKOHOLIN KÄYTÖN VARHAINEN TUNNISTAMINEN JA MINI-INTERVENTIO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ

AIKUISVÄESTÖN ALKOHOLIN KÄYTÖN VARHAINEN TUNNISTAMINEN JA MINI-INTERVENTIO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ AIKUISVÄESTÖN ALKOHOLIN KÄYTÖN VARHAINEN TUNNISTAMINEN JA MINI-INTERVENTIO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ Tuntuu, että paljon jää huomaamatta, ketkä tartteis apua. Opinnäytetyö Minna Jäntti

Lisätiedot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Päivitetty Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Julkaistu ensimmäisen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille PsM Tiia Pirkola LL Jaana Lepistö PsM Thea Strandholm Prof. Mauri Marttunen Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito Tietoa nuorten kanssa työskenteleville

Lisätiedot

Ikääntyneiden alkoholiongelmat

Ikääntyneiden alkoholiongelmat Ikääntyneiden alkoholiongelmat - Todellisuuden monet kasvot - Heikki Suhonen 2014 Sisällys 1 Johdanto..4 2 Ikääntyneiden alkoholiongelman terminologinen tausta...5 2.1 Ikääntyneiden alkoholiongelma julkisessa

Lisätiedot

ALKOholin käytön. työvälineenä audit

ALKOholin käytön. työvälineenä audit ALKOholin käytön Riskien arviointi, neuvonta ja hoitoonohjaus työvälineenä audit OPAS SOSIAALIALAN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE 1 TYÖVÄLINEENÄ AUDIT Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Leena Alho

Lisätiedot

HOIDON SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN TURUN KATKAISUHOITOASEMAN ALKOHOLIVIEROITUKSESSA OLEVILLE ASIAKKAILLE

HOIDON SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN TURUN KATKAISUHOITOASEMAN ALKOHOLIVIEROITUKSESSA OLEVILLE ASIAKKAILLE Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Päivi Kauppinen HOIDON SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN TURUN KATKAISUHOITOASEMAN ALKOHOLIVIEROITUKSESSA OLEVILLE ASIAKKAILLE OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK SISÄLLYS 1. TAUSTA... 2 2. TARKOITUS JA TAVOITE... 5 2.1 Tarkoitus... 5 2.2 Tavoite... 5 2.3 Kustannusvaikuttavuus ja

Lisätiedot

KATSAUS. Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito. Esa Korpi ja Timo Seppälä

KATSAUS. Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito. Esa Korpi ja Timo Seppälä KATSAUS Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito Esa Korpi ja Timo Seppälä Alkoholi on yhteiskunnan hyväksymänä riippuvuutta aiheuttavana nautintoaineena vahvasti mukana

Lisätiedot

ACTA ALKOHOLISTIN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ SAMANAIKAINEN TOIPUMINEN VAPAUTTAVANA OPPIMISPROSESSINA MINNESOTA-HOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS E 139

ACTA ALKOHOLISTIN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ SAMANAIKAINEN TOIPUMINEN VAPAUTTAVANA OPPIMISPROSESSINA MINNESOTA-HOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS E 139 ACTA Heikki Oinas-Kukkonen OULU 2013 E 139 UNIVERSITATIS OULUENSIS ALKOHOLISTIN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ SAMANAIKAINEN TOIPUMINEN VAPAUTTAVANA OPPIMISPROSESSINA MINNESOTA-HOIDOSSA E SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Heli Apo VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä Unettomuus DUODECIM 2008;124(15):1782 94 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot