Alkoholiongelma ja sen käypä hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholiongelma ja sen käypä hoito"

Transkriptio

1 Alkoholiongelma ja sen käypä hoito Hannu Alho Professori, Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö, HY; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Päihdelääketieteen yhdistys,

2 2005: Alkoholiongelmaisen käypä hoito suositus ryhdittää hoitoa: -alkoholiongelmaisten hoidosta vankkaa näyttöä - alkoholiongelmat muodostavat suomalaisen yhteiskunnan merkittävimmän terveysuhan, jonka toteamisen, ehkäisyn ja hoidon tulee perustua tieteelliseen näyttöön - päivitys 2010

3 Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä hoito, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Puheenjohtaja Hannu Alho, professori, tutkimusprofessori; Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jäsenet Mauri Aalto, LT, dosentti, ylilääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kari Eskola, terveyskeskuslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri; Keuruun terveyskeskus Antti Holopainen, ylilääkäri; Järvenpään sosiaalisairaala Juhani Juntunen, ylilääkäri, professori, vakuutuslääketieteen ja neurotoksikologian dosentti, neurologian erikoislääkäri; Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Merimieseläkekassa Olli Kampman, LT, psykiatrian dosentti, kliininen opettaja; Tampereen yliopiston lääketieteen laitos ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimintaalue, (Käypä hoito -toimittaja) Rauno Mäkelä, LKT, sosiaalipsykiatrian dosentti Solja Niemelä, LT, psykiatrian erikoislääkäri, päihdehoidon kliininen opettaja; Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta (psykiatria) Kari Poikolainen, LKT, kansanterveystieteen dosentti, tutkimusjohtaja; Alkoholitutkimussäätiö Kaija Seppä, professori, ylilääkäri; Tampereen yliopiston lääketieteen laitos ja TAYS, psykiatria Helena Vorma, LT, apulaisylilääkäri; Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS, psykiatrian tulosyksikkö

4 2010: Tavoitteet ja rajaukset * Suosituksen tavoitteena on parantaa ja selkeyttää alkoholiongelman hoitoa, lisätä tietoa ja vaikuttaa asenteisiin * Tässä suosituksessa tarkastellaan päihteistä alkoholia ja korvikealkoholeja. Myös sekakäyttöä ja bentsodiatsepiineista riippuvaisten vieroitushoitoa käsitellään. Muita riippuvuutta aiheuttavia aineita (esimerkiksi nikotiinia) ja lääkkeiden väärinkäyttöä ei tässä käsitellä * Suositus ei käsittele alkoholiongelman primaaripreventiota aikuisilla, ei myöskään ongelman juridisia ulottuvuuksia. Sekundaaripreventiossa pääpaino on alkoholiongelmien ehkäisyssä * Huumeongelmaisen hoidosta on oma suosituksensa; ks. Käypä hoito - suositus Huumeongelmaisen hoito

5 Mitä uutta päivityksessä Nuorten ja ikääntyneiden alkoholinkäyttö Alkoholi ja työelämä Alkoholi ja mielenterveys -osiota laajennettu Lääkehoitojen uudet vaihtoehdot Psykososiaalisten hoitojen menetelmävaihtoehdot päivitetty

6 Tässä katsauksessa EI käsitellä KH:ssa mukana olevia: Hoito ja kuntoutusjärjestelmiä Alkoholin ongelmakäytön toteaminen Alkoholimyrkytys Alkoholin vieroitusoireet Alkoholi, raskaus ja imetys Alkoholi ja liikenne Alkoholi ja sekakäyttö Alkoholi ja työkyky Laadunarviointi

7 Suurkuluttajasta ongelmakäyttäjäksi: Käypä hoito uudistaa alkoholikäytön nimikkeistön Terveyttä ja hyvinvointia vaarantavan alkoholin ongelmakäyttö Riskikäyttö riskikäytön kriteerit ylittyvät ei vielä terveyshaittoja, ei riippuvuutta Haitallinen käyttö, F 10.1 joko fyysisiä tai ei riippuvuutta Riippuvuus, F 10.2 psyykkisiä haittoja riippuvuuden diagnostiset kriteerit täyttyvät

8 Alkoholin käyttötavat, koko väestö Raittiit Kohtuu Riski Riippuvuus Ongelmakäyttö Riski + haitallinen kulutus n. 20% miehistä ; n. 10% naisista J Halme et al, Alc Alc 2009 Alkoholiriippuvuus Alkoholismin (ICD-10) prevalenssi miehet n. 8 %, naiset 2 % (30-64 v.; Terveys 2000)

9 NÄYTÖN VARMUUSASTE Käypä hoito, Duodecim Koodi Näytön aste Selitys A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiet B C Kohtalainen tutkimusnäyttö Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia tutkimuksia Ainakin yksi kelvollinen tutkimus D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia

10 Alkoholinkulutuksen riskirajat Riskirajalla tarkoitetaan sitä määrää, joka jo todennäköisesti lisää merkittävästi terveyshaittoja. Riskirajaa voidaan käyttää ohjearvona alkoholinkäytön vähentämiseen tähtäävässä neuvonnassa Riskiraja ei ole turvaraja: humalajuominen saattaa aiheuttaa ongelmia, vaikka kokonaiskulutus jää sen alapuolelle

11 Miesten riskiraja näyttäisi olevan 40 g ja naisten 20 g (n. 3,3 / 1,4) annosta / pv alkoholia/pv Tai humalahakuinen juominen (vähintään viisi/seitsemän annosta) toistuu viikoittain Rajat sopivat useimmille aikuisille mutta eivät: raskaana oleville eivätkä potilaille, joiden sairaus pahenee tai lääkitys vaarantuu alkoholinkäytön johdosta Nuorille ja yli 65

12 Riskirajat, eli paljonko Viikossa, toistuvasti Naiset: enemmän kuin 1 mäyräkoiraa viikossa (140 g AA) Miehet: enemmän kuin kaksi mäyräkoiraa viikossa (280 g AA) Yhdellä käyttökerralla toistuvasti Naiset: 5 annosta (60 g AA) Miehet: 6-7 annosta (84 g AA)

13 Alkoholi ja nuoret Alkoholin käytön aloitusiän lykkääminen on keskeistä nuorten alkoholiongelmien ehkäisyssä Vanhemmuutta tukevat interventiot siirtävät nuorten alkoholinkäytön aloittamisikää ja vähentävät nuorten alkoholinkäyttöä.»a. Kieltäytymis- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu alakouluiässä saattaa vähentää nuorten myöhempää ongelmajuomista.»b. Lyhytinterventiot vähentävät nuorten alkoholinkäyttöä sekä alkoholin käyttöön liittyviä ongelmia.»a.

14 Alkoholi ja ikääntyneet Ikääntyneillä riskikäytön raja on matalampi kuin työikäisillä: kehon nestetilavuus on pienempi ja sairaudet ja lääkitys on yleisempiä. Yhdysvaltain geriatrien yhdistyksen suosituksen mukaanyli 65-v. on riskikäyttäjä, jos hän käyttää yli seitsemän alkoholiannosta viikossa «Clinical guidelines for alcohol use disorders in older adults (verkkodokumentti). The American Geriatrics Society. New York (päivitetty 11/2003) pers/alco»92.

15 Ikääntyneiden ongelmakäytön tunnistamiseen ja hoitoon soveltuvat samat menetelmät kuin nuoremmilla Aira M, Haarni I. Iäkkäiden suhtautuminen alkoholin käytöstä kysymiseen. Suom Lääkäril 2010;65:579-85»93 Tietoa/tutkimusta menetelmien toimivuudesta erityisesti ikääntyneillä ei juuri ole.

16 Riskikulutuksen hoito

17 Mini-intervention teho «Lyhytneuvonta on vaikuttava hoitomuoto alkoholin riskikulutuksessa ennen riippuvuuden kehittymistä.»a. «Ongelmakulutuksen hoitona lyhytneuvonta on yhtä tehokas kuin laajempi interventio.»a. «Lyhytneuvonta on ilmeisesti kustannustehokas hoitomuoto.»b. «Miehet ja naiset hyötyvät lyhytneuvonnasta ilmeisesti yhtä paljon.»b.

18 «Lyhytneuvonnan vaikutus kestänee kuukautta.»c. Jotta toiminta olisi kansanterveydellisesti merkittävää ja vaikuttavaa, sen tulee olla kattavaa

19 Alkoholiriippuvuuden hoito

20 Alkoholiriippuvuus ja aivot: aivosairaus GP NA VTA On monioireinen sairaus, jossa on kehittynyt psyykkinen ja fyysinen riippuvuus aineeseen, alkoholinsietokyky on lisääntynyt ja vieroitusoireita ilmaantuu juomisen loputtua; F10.2, Alkoholiriippuvuus, ICD-10 While each drug has a different mechanism of action, each drug increases the activity of the reward pathway by increasing (permanently??) dopamine transmission and thus they have the ability to be abused. Alcoholism is truly a disease of the brain,

21 Psykososiaalinen hoito ja kuntoutus Kaikissa psykososiaalisissa hoito- ja kuntoutusmuodoissa tärkeää on hoidon jatkuvuus, hyvä yhteistyö sekä potilaan motivoiminen ja sitouttaminen hoitoon Yleisin psykososiaalinen hoito on "tavallinen hoitosuhde/tavanomainen hoito": hoitava ja tukea antava vuorovaikutus, jossa on aineksia useista viitekehyksistä. Se on myös yleinen tutkimusten vertailuhoito. Potilaan mielipidettä on syytä kuulla hoitomuodon valinnassa. Usein avohoito riittää. Laitoshoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti.

22 Hoitosuhteen vaikutus hoitotuloksiin «Hoitavan henkilön vuorovaikutustaidot ja hyvä hoitosuhde vaikuttavat hoitotulokseen.»a. Terapeutin keskeinen tehtävä on luoda hyvä hoitosuhde ja välttää mahdollisuuksien mukaan vastakkainasettelua. Luottamuksen lisääntyessä potilas uskaltaa kertoa myös arkaluonteisia asioita. «Psykososiaalisen hoidon tulokset ilmeisesti vaihtelevat hoitavan henkilön mukaan.»b. «Hoitavan henkilön vuorovaikutustaidot ja hyvä hoitosuhde vaikuttavat hoitotulokseen.»a.

23 Hoitosuhteen vaikutus hoitotuloksiin «Psykososiaalinen hoito on tehokkaampaa kuin hoitamatta jättäminen.»a. «Motivoiva haastattelu lisää hoidon tuloksellisuutta.»a. «Motivoivaa haastattelua laajempi kognitiivinen käyttäytymisterapia ilmeisesti parantaa kohtalaisen tai vaikean alkoholiongelman hoitotulosta.»b. «Yhteisövahvistusohjelma on ilmeisesti parempi kuin hoitopaikan tavanomainen hoito.»b.

24 «Psykodynaamisten terapioiden hyöty alkoholiongelman hoidossa on todennäköisesti vähäinen.»c. «Kahdentoista askeleen ohjelma tuottaa ilmeisesti enemmän täysraittiutta, mutta muilta osin tulokset eivät ilmeisesti eroa oleellisesti tavanomaisten psykososiaalisten hoitojen tuloksista.»b.

25 Disulfiraami, Antabus ALDH (aldehydidehydrogenaasi) inhibiittori, asetaldehydin lisääntyminen Alkoholin ja lääkkeen epämiellyttävä yhteisvaikutus, takykardia, punoitus, yms. Käytetty 50-luvulta lähtien Annos mg päivittäin tai 400 mg kahdesti viikossa (2 tabl. x 2) Haittavaikutuksista vakavin maksatulehdus (ASAT, ALAT kontrolli 1-2kk)

26 abstinenssipäivät/kk Disufiraami (Antabus ) Kontrolloitu Antabushoito on tehokasta (A) 200 mg*/p tai 400mg x2/vko Kontrolloimaton Antabushoito on tehotonta (A) Antabuskapseli on tehoton (A) *Aloitusannos 800 mg tarpeeton abstinent days/month Ohlsen et al months kuukaudet kontrolloimaton noncontrolle käyttö kontrolloitu dcontrolled käyttö therapy terapia+kontrolloitu plus käyttö controlled

27 Opiaattiantagoniostit (OA), naltreksoni ja nalmefeeni Alkoholinkäyttö lisää endogeenisten opiaattien vapautumista, jotka välittävät alkoholin miellyttävää ja vahvistavaa vaikutusta Embellished from Gianoulakis 1998 OA:t estävät (endogeenisten) opiaattien vaikutusta vähentävät alkoholinhimoa ja vähentävät retkahdusvaaraa

28 % potilaista Lumelääkkeeseen verrattuna naltreksoni tai nalmefeeni (50mg päivässä) lisää merkitsevästi raittiiden päivien lukumäärää ja vähentää retkahduksia, hoitotuloksen tehoa parantaa merkittävästi lääkitykseen liitetty kognitiivinen käyttäytymis- tai motivoiva terapia/lähestymistapa. Näytön aste = A 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ei retkahduksia 8 kuukautueen naltreksoni ** p = lume Kogniitivinen terapia (Coping with drinking) * p = naltreksoni lume Tukiterapia (Support of abstinence) Heinälä P., J Clinical Psychpopharmacology, 21(3), , satunnaistettua tutkimusta, yli 3000 potilasta Parantaa pelkää psykososiaalista hoitotulosta n % NNT luku 4-10 (retkahdusten määrä) Kolme negatiivista tutkimusta

29 Kognitiivinen lähestymistapa käsitellään potilaan ydinuskomuksia pyritään muuttamaan hänen tunteitaan ja käyttäytymistään vahvistetaan itsesäätöisyyttä ja tietoista toimintaa juomapäiväkirja, harjoitustehtäviä

30 % potilaista 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ei retkahduksia Jatkuva lääkitys p = Kogniitivinen /Lume Viikko Kohdennettu lääkitys Kogniitivinen / Naltreksoni Tukiterapia /Lume Tukiterapia / Naltreksoni Naltreksoni (50 mg) otettuna retkahdusta uhkaavissa tilanteissa (tarvittaessa) ilmeisesti vähentää alkoholinkulutusta ja lisää merkitsevästi raittiiden päivien lukumäärää Kolme RCT tutkimusta, näytön aste = B

31 Nalmefeeni Nalmefeeni on naltreksonin kaltainen oraalinen opiaattiantagonisti Kaksi positiivista (Mason et al. 1999, Karhuvaara et al., 2007), ja yksi negatiivinen RCT (Anton et al., 2004), vähentää retkahduksia ja alkoholinkulutusta Nalmefeenenilla on pitempi vaikutusaika, sillä on vähemmän maksavaikutuksia ja haittavaikutuksia (päänsärky, huonovointisuus) EU:ssa alkamassa laaja MC tutkimus (n = 600)

32 Pitkävaikutteiset naltreksonipreparaatit Naltreksonista on kehitetty useita pitkävaikutteisia lääkemuotoja (extendedrelease naltrexone). Pisimmälle kehitetty, ja eniten tutkittu on naltreksonin injektiomuotoa, injektion terapeuttinen vaikutusaika n. 1 kk

33 Pitkävaikutteinen naltreksoni-injektio lisää ilmeisesti raittiiden päivien määrää ja vähentää juomista silloin hoitoon on yhdistetty motivoivaa tai kognitiivista terapiaa. B Naltreksoni-injektiomuodolla on tehty alkoholisteilla kolme randomisoitua kontrolloitua hoitotutkimusta, kaikissa tulos positiivinen Suurempi annos (380 mg) merkittävästi tehokkaampi kuin pienempi (190 mg) FDA hyväksytty alkoholismin hoitoon, saatavana EU:ssa potilaskohtaisella erikoisluvalla Hintava

34 Strategiaoita parantaa OA:n tehoa Kohdennettu käyttö Ennen alkoholinkäyttöä Yhdistettynä sopivaan (A/G) opiaattreseptorien polymorfiaan Muita ennustetekijöitä tutkitaan Predict study by Mann et al Defining subtypes of alcoholics and exploring their response to individualized pharmacotherapy Genotyping, fmri, PET, CBI in relapsers, health economics Pitkävaikutteiset naltreksonivalmisteet?

35 A mu opioid receptor gene polymorphism (A118G) and naltrexone treatment response in alcohol-dependent Korean* patients * % of Koreans have ALDH2 polymorphism Survival analysis for time to first relapse in subjects with G carrier genotype vs A/A genotype [HR (A/A vs G carrier) = , p = 0.014]. A/A A/A genotype, carrier A/G or G/G genotype, Kim et al Jan;201(4):611-8.

36 Ondansetroni Ondansetroni on serotoniinin 5-HT3-reseptorin salpaaja Alkoholi tehostaa 5-HT3-reseptorin välittämää ionivirtausta ja on siten yksi alkoholin vaikutuskohdista keskushermostossa Ondasnsetronin käyttöindikaatio on sädehoidon yhteydessä ilmenevät huonovointisuus, pahoinvointi ja suolistovaivat

37 Ondansetroni ilmeisesti vähentää alkoholinkäyttöä ja se näyttää tehoavan erityisesti nuorena alkoholisoituneden hoidossa. B Ondansetronin tehoa alkoholiriippuvuuden hoidossa on tutkittu kolmessa toisistaan riippumattomasta tutkimuksesta, joista kahdessa saatiin positiivinen tulos. Näissä potilasjoukko jaettiin kahtia sen perusteella, kuinka varhain alkoholiriippuvuus potilaissa ilmeni. Merkillepantavaa oli, että lääkkeen vaikutus (4 ja 16 mg/ pv) nähtiin ainoastaan varhain alkoholisoituneiden ryhmässä Ondansetronin käyttöä rajoittanee sen korkea hinta.(4 mg / 10 tabl 72 )

38 Baklofeeni Baklofeeni on GABA-B reseptorin agonisti, joka estää spinaalista refleksi-impulssin siirtoa todennäköisesti stimuloimalla GABA-B reseptoreja. Se ei vaikuta neuromuskulaariseen transmissioon. Baklofeeni on voimakas kouristuksia estävä aine. Baklofeenin käyttöindikaationa on luurankolihasten spastisuus multippeliskleroosissa. Balkofeenilla on sedatiivisia vaikutuksia, ja sillä on merkittävä sedatiivinen yhteisvaikutus alkoholin kanssa

39 Baklofeeni saattaa lisätä psykososiaalisella hoidolla saavutettua raittiina pysymistä kirroottisilla alkoholisteilla C Baklofeenilla on suoritettu kolme randomisoitua kontrolloitua tutkimusta alkoholiriippuvuuden hoidossa, joista kahdessa italiassa tehdyssä on saatu positiivinen tulos. Suurimmassa tutkimuksissa, jossa 84 alkoholiperäistä maksakirroosipotilasta baklofeeniryhmään (3x10 mg) ja verrokkiryhmään, baklofeeniryhmässä oli raittiina pysyneitä 42 % enemmän (OR 6.3) kuin verrokkiryhmässä Sen sijaan ei-kirroottisilla alkoholisteilla suoritetussa julkaisemattomassa randomisoidussa plasebokontrolloidussa tutkimuksessa ei ryhmien välillä tullut eroa (Anton et al, 2006, RSA abstract)

40 Ketiapiini Ketiapiini on uudemman polven antipsykootti, jota käytetään skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa Ketiapiinilla on tehty alkoholisoituneilla persoonallishäiriöisillä ja/tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla potilailla kolme tutkimusta, joista kaksi oli kontrolloitua

41 Ketiapiini saattaa vähentää nuorena alkoholisoituneiden bipolaaripotilaiden alkoholinkulutusta. C Suurimmassa 12 viikon tutkimuksessa 115 alkoholisoitunutta bipolaaripotilasta randomisoitiin ketiapiiniryhmään (600 mg / päivä) tai lumeryhmään. Ryhmien välillä ei ollut eroa alkoholinkulutuksessa, sen sijaan mielialahäiriöt vähenivät merkittävästi ketiapiiniryhmässä. Toisessa tutkimuksessa (ketiapiiniannos 400 mg /p, 12 viikkoa) ns. tyyppi B:n (II) alkoholistit (nuorena alkanut, persoonallisuushäiriöt yleisiä) vähensivät merkittävästi juomistaan, sen sijaan ns. tyyppi A:n(I) alkoholisteilla ryhmien välillä ei tullut eroa Ketiapiinin väärinkäyttöä on raportoitu erityisesti muiden päihteiden käyttäjillä.paparrigopoulos T, et al., Quetiapine: another drug with potential for misuse?, J Clin Psychiatry Jan;69(1):162-3)

42 Glutamaatti antagonisti, akamprosaatti (Campral ) Embellished from Spanagel & Zieglgansberger, 1997 Akamprosaatti on tauriinin kalsiumsuola. Vaikuttaa aivojen eksitatoriseen glutaminergiseen hermojärjestelmään(nmda antagonisti). Lisäksi toimii GABA-reseptorin agonistina. Oletetaan tukevan raittiutta, mutta vaikutuksen perusmekanismeja solutasolla ei vielä tunneta Lääkettä ei ole rekisteröity Suomessa, mutta se on käytettävissä erityisluvalla (EU rek.).

43 Akamprosaatti parantaa merkitsevästi pelkällä psykososiaalisella hoidolla saatua hoitotulosta lumelääkkeeseen verrattuna. Näytön aste = A From Whitworth et al satunnaistettua kliinistä tutkimusta, joissa yhteensä > 5300 potilasta Kaikki positiiviste tutkimukset euroopasta, kolme äskettäistä negatiivista tutkimusta (USA+Australia) Tulosmittarina raittius, parantaa psykososiaalista hoitotulosta % NNT 6-8 (raittiina pysyneet)

44 Akamprosaatti Kliinisesti huono komplianssi ongelmana, imeytyy huonosti, annos 333 mg x Ei ole hepatotoksinen, erittyy munuaisten kautta, vajaatoiminta huomioitava Tavallisin haittavaikutus erilaiset GI-vaivat (ripuli)

45 Topiramaatti (antiepilepti) saattaa parantaa psykososiaalisella hoidolla saavutettua hoitotulosta. Näytön aste = C Topiramaatilla (Topimax, Topiramate sulfamaatti monosakkaridi) Vaikutusmekanismia ei täysin tunneta dopamiinin/gaba:n ja glutamaattiantagonistina Vähentää alkoholinhimoa Kolme satunnaistettua kontrolloitu tutkimusta, NNT-luku 4-8 (retkahdusten määrä)

46 Topiramattti Kolme positiivista RCT, vähentää alkoholinkulutusta Kaksi samasta ryhmästä, kolmas pieni Tehokas annosikkuna kapea, tutkimuksissa ollut 300 mg / pv Vakavia haittavaikutuksia kuvattu isoilla ( > 150 mg) annoksilla At this time, data are insufficient to support using topiramate in conjunction with brief weekly compliance counseling as a first-line agent for alcohol dependence : Topiramate for alcohol dependence, Olmsted CL, Kockler DR Ann Pharmacother Oct;42(10):

47 Muita hoitoja, joiden tehosta ei näyttöä alkoholismin hoidossa «Akupunktuurilla ei voida tehostaa alkoholismin hoitoa.»a. Kliinisen kokemuksen mukaan se näyttäisi lisäävän hoitoon sitoutumista, mutta tutkimusnäyttö asiasta puuttuu

48 Alkoholi ja mielenterveyden häiriöt Alkoholiongelmaisen potilaan psyykkiset oireet on diagnosoitava ja hoidettava huolellisesti rinnan alkoholiongelman kanssa. Samanaikaisten mielenterveyden häiriöiden luotettava diagnosointi edellyttää yleensä joko neljän viikon raitista jaksoa tai oireilua raittiiden jaksojen aikana tai oireiden pitkäkestoisuutta Alkoholin aiheuttamiin häiriöihin (ohimenevät oireet poissuljettuina) voi liittyä lisääntynyt erillisten mielenterveydenhäiriöiden ilmaantumisen riski tai tavallista vaikeampi alkoholin aiheuttama päihtymys- tai vieroitustila

49 Alkoholi ja mielenterveyden häiriöt «Masennuksen lääkehoito ilmeisesti vähentää alkoholiongelmaisen masennusoireita niillä potilailla, joiden masennusoireet eivät ole ohimeneviä, alkoholinkäytöstä johtuvia oireita.»b. «Ahdistuneisuuden lääkehoito paroksetiinilla tai buspironilla ilmeisesti vähentää ahdistuneisuusoireita alkoholiongelmaisella potilaalla.»b. Unilääkkeiden hyöty on osoitettu vain lyhytaikaisessa käytössä (ks. Käypä hoito - suositus Unettomuuden hoito)

50 Yhteenveto Lääkehoidoilla voidaan tehostaa alkoholismin hoitoa, keskimäärin 15-25%, sinällään ne eivät ole ihmeitä tekeviä, mutta hyviä apukeinoja sairauden kokonaisvaltaisessa hoidossa Naltreksoni vähentää retkahduksia, kohdennettu naltreksonihoito vähentää juomista, akamprosaatti pitää paremmin raittiina, mielialalääkkeet vähentävät depressiota ja kontrolloitu antabus estää juomisen kokonaan Tulevaisuutta: oikean lääkehoidon kohdistaminen oikeille potilaille: oikea kohderyhmä, geenitestit Hoito on yksilöllistä, mitään yleistä hoitosuositusta ei voida antaa

51 Keskeinen sanoma Alkoholin kulutuksen ja alkoholihaittojen välillä on selvä yhteys: kulutuksen suureneminen lisää haittoja V alkoholi on kuolinsyytilastojen mukaan työikäisten miesten ja naisten ennenaikaisten kuolemien suurin aiheuttaja Suomessa kuoli v ihmistä (n. 6 % kaikista kuolemantapauksista) alkoholin käytön seurauksena (vrt. liikennekuolemat n. 400 / v.) Suomessa kuolee vuosittain noin 500 ihmistä akuutteihin alkoholimyrkytyksiin, ja näistä tapauksista yli 85 % aiheutuu etanolista Määrä on poikkeuksellisen suuri verrattuna muihin länsimaihin Alkoholiperäiset kuolemat ja alkoholimyrkytykset ovat viime vuosina jatkuvasti lisääntyneet, ja mukana on usein lääkemyrkytys

52 Keskeinen sanoma Päihteiden käytön aiheuttamista haitoista ja haittakustannuksista n. 80 % on alkoholin aiheuttamaa Alkoholiongelma on eräs yhteiskunnan merkittävistä terveysuhkista

53 Keskeinen sanoma * Alkoholiongelman ehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoidossa terveydenhuollolla on keskeinen asema. * Terveydenhuollon kaikissa hoitopaikoissa on tärkeää muistaa alkoholiongelman yleisyys ja etsiä ongelmaa aktiivisesti eri potilasryhmistä. Varhainen havaitseminen on tehokkaan hoidon edellytys.

54 Keskeinen sanoma * Tärkein alkoholiongelman diagnosointikeino on keskustelu potilaan kanssa, mutta apuna voidaan käyttää myös kyselylomakkeita ja laboratoriomittareita. * Lyhytneuvonta (mini-interventio) on tehokas tapa vaikuttaa alkoholinkäyttöön ja ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja. * Hyvä hoitosuhde ja psykososiaaliset hoidot ovat potilastyön perusta, mutta myös lääkkeillä on tehoa alkoholin ongelmakäytön ja alkoholiriippuvuuden hoidossa. * Alkoholiongelmaan kietoutuu potilaan koko elämänpiiri, joten hoidonkin on oltava kokonaisvaltaista.

55 Alkoholiriippuvuuskirja käsittelee tutkittuun tietoon perustuen alkoholiriippuvuuden tunnistamista, hoitomuotoja ja - järjestelmää sekä kuntoutumista. Teoksessa käsitellään myös alkoholin vaikutusta elimistöön ja alkoholin aiheuttamia sairauksia, perimän ja ympäristön vaikutusta riippuvuuden kehittymiseen, raskausajan alkoholin käyttöä, nuorten ja ikääntyneiden alkoholinkäyttöä, tapaturmariskiä ja hätätilanteita, lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksia sekä lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttöä.

56 Alkoholiriippuvuus-kirjan sisällysluettelo 1. Alkoholin ongelmakäyttö 2. Alkoholin vaikutusmekanismit, riippuvuuden syntyminen ja perinnöllisyys 3. Ongelmakäytön tunnistaminen ja lyhytneuvonta 4. Alkoholiriippuvuuden tunnusmerkit 5. Alkoholiongelmien hoito- ja kuntoutuspalvelut 6. Alkoholiriippuvuuden lääke- ja psykososiaaliset hoidot 7. Sosiaaliturva 8. Alkoholiongelmat ja perhe 9. Työelämä ja alkoholi 10. Ajokyky ja alkoholi 11. Nuorten alkoholinkäyttö 12. Iäkkäiden alkoholinkäyttö 13. Raskaus, imetys ja alkoholi 14. Alkoholimyrkytys ja muut hätätilanteet 15. Tapaturmariski ja tapaturmat 16. Alkoholi ja elimelliset sairaudet 17. Mielenterveys ja alkoholi 18. Lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukset 19. Sekakäyttö 20. Kirjallisuutta ja nettilinkkejä 21. Sanasto 22. Hakemisto

57 Alkoholiriippuvuus Kaija Seppä, Hannu Alho, Kalervo Kiianmaa (toim.) Kustannus Oy Duodecim 2010 Suositushinta 39 Saatavissa Duodecimin verkkokaupasta cim.fi Duodecimin myymälöistä Kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista kautta maan

58 Sidonnaisuudet LT, päihdelääketieteen erityispätevyys Päätoimi Professori, Helsingin yliopisto, Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö, Kliininen laitos Sivutoimet Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Ylilääkäri, HUS, alkoholisairauksien poliklinikka, gastroenterologia Luottamustoimet terveydenhuollon alalla Päihdelääketieteen yhdistys, puheenjohtaja Internatinal Society od Addicction Medicine, president elect Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa A-klinikkasäätiön valtuuskunta VAMP, valtakunnallinen mini-interventioprojekti, ohjaustyöryhmä Muut sidonnaisuudet Toistuvia luentoja eri lääkealan yritysten koulutuksissa (Schering- Plough, Oy Lundbeck Ab, MSD)

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11.

G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11. G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11.2008 Vaasa 1 Nuoret aikuiset ja päihteet päihteiden käyttö runsaimmillaan 20

Lisätiedot

Taustaa. Alkoholiongelman näyttöön perustuva hoito. Alkoholiongelma terveydenhuollossa

Taustaa. Alkoholiongelman näyttöön perustuva hoito. Alkoholiongelma terveydenhuollossa Alkoholiongelman näyttöön perustuva hoito Hannu Alho Ylilääkäri, Kansanterveyslaitos, KTL, mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto, MAO; Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö, HUS Seinäjoki 17.10.06

Lisätiedot

Keskeiset kansantaudit työikäisillä Millä työkaluilla niihin voi vaikuttaa? Biomedicum 21.10.2011. Kaija Seppä

Keskeiset kansantaudit työikäisillä Millä työkaluilla niihin voi vaikuttaa? Biomedicum 21.10.2011. Kaija Seppä Keskeiset kansantaudit työikäisillä Millä työkaluilla niihin voi vaikuttaa? Biomedicum 21.10.2011 Kaija Seppä LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys, alkoholisairauksien

Lisätiedot

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan?

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mauri Aalto Dosentti, ylilääkäri Kansanterveyslaitos Miksi kysymys esitetään? On olemassa alkoholin käyttöä, johon ei liity riskiä tai riski on vähäinen Mini-intervention

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä. Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto

Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä. Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Alkoholismin lääkehoito Alkoholiriippuvuus on krooninen sairaus Psykososiaalisilla hoidoilla

Lisätiedot

Yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääkäri Esti Laaksonen. Turun yliopisto Turun A-klinikka

Yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääkäri Esti Laaksonen. Turun yliopisto Turun A-klinikka NÄYTTÖÖN PERUSTUVIEN, ALKOHOLIRIIPPUVUUTTA KOSKEVIEN HOITOMUOTOJEN SATUNNAISTETTU, VERTAILEVA TUTKIMUS: DISULFIRAAMI, NALTREKSONI JA AKAMPROSAATTI ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN HOIDOSSA Yleislääketieteen erikoislääkäri,

Lisätiedot

Päihderiippuvaisen työkyvyn arvioinnin suositukset ja. käytännön sudenkuopat. Raija Kerätär 17.11.2015

Päihderiippuvaisen työkyvyn arvioinnin suositukset ja. käytännön sudenkuopat. Raija Kerätär 17.11.2015 Päihderiippuvaisen työkyvyn arvioinnin suositukset ja käytännön sudenkuopat Raija Kerätär 17.11.2015 www.oorninki.fi Alkoholiriippuvuuden esiintyvyys Alkoholiriippuvuus ja haitallinen käyttö 5,4% Suomessa

Lisätiedot

Alkoholiriippuvuuden lääkehoito kriittinen tarkastelu. Mikko Salaspuro

Alkoholiriippuvuuden lääkehoito kriittinen tarkastelu. Mikko Salaspuro Alkoholihaitat Alkoholiriippuvuuden lääkehoito kriittinen tarkastelu Mikko Salaspuro Lääkkeiden tehoa alkoholiriippuvuuden hoidossa on tutkittu kymmenissä hyvin tehdyissä satunnaistetuissa tutkimuksissa.

Lisätiedot

Suurkuluttaja. havaita alkoholin riskikäyttö varhain, ennen siitä aiheutuvia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja.

Suurkuluttaja. havaita alkoholin riskikäyttö varhain, ennen siitä aiheutuvia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja. Luennon sisältö Milloin alkoholinkulutus on ongelma Alkoholin käytön epidemiologiaa Alkoholin riskikäyttö Mini-interventio Suomalainen juomiskulttuuri Alkoholiriippuvuuden diagnostiikka Solja Niemelä Päihdelääketieteen

Lisätiedot

Alkoholia, terveydeksi?

Alkoholia, terveydeksi? Alkoholia, terveydeksi? Hannu Alho, Ph.D., M.D. Professor of Addiction Medicine, University of Helsinki Research Professor, National institute of Public Health* Chief Physician, Unit of Substance Abuse,

Lisätiedot

Alkoholiolojen kehitys Vuonna 2010 alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Alkoholiolojen kehitys Vuonna 2010 alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Alkoholiolojen kehitys Vuonna 2010 alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. - 3:na vuotena peräkkäin suotuisa kehitys ( 2009-2011) Alkoholia kulutettiin

Lisätiedot

Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys. Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP

Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys. Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP Lähteet Mueser et al. 2003. Integrated treatment for dual disorders: a guide to effective practice. Guilford

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä?

Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä? Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa sitä? Saija Turtiainen Psykiatrian erikoislääkäri, HYKS Päihdepsykiatrian klinikka Asiantuntijalääkäri, Keva Asiantuntijalääkäri, Valvira 7.3.2014 Lopettaa vai

Lisätiedot

Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana

Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana Ehkäisevä päihdetyö työterveyshuollossa Alkoholihaittojen ehkäisy edellyttää

Lisätiedot

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Markus Färkkilä, LKT, professori Jäsenet: Hannele

Lisätiedot

Orientaatio harjoitteluun miksi?

Orientaatio harjoitteluun miksi? Orientaatio harjoitteluun miksi? Merkittävä kansanterveydellinen teko on ottaa puheeksi päihde- ja mielenterveysasiat. Tavoite: Päihde- ja mielenterveysasiat tulevat osaksi kokonaisvaltaista toimintakyvyn

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö -- alkoholiongelman käypä hoito: mitä uutta

Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö -- alkoholiongelman käypä hoito: mitä uutta Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö -- alkoholiongelman käypä hoito: mitä uutta Hannu Alho, Ph.D., M.D. Professor of Addiction Medicine, University of Helsinki Research Professor, National institute

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen työkyky. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012

Päihdeongelmaisen työkyky. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012 Päihdeongelmaisen työkyky Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012 Työkyvyn arvio Työkyvyttömyys Juridinen käsite, johon aina liittyy lääketieteellinen arvio Sairaus-kudosvaurio-toimintakyvyn

Lisätiedot

Luentomateriaali Alkoholiongelmaisen hoito. Julkaistu 4.11.2015 Perustuu 4.11.2015 päivite6yyn Käypä hoito -suositukseen

Luentomateriaali Alkoholiongelmaisen hoito. Julkaistu 4.11.2015 Perustuu 4.11.2015 päivite6yyn Käypä hoito -suositukseen Luentomateriaali Alkoholiongelmaisen hoito Julkaistu 4.11.2015 Perustuu 4.11.2015 päivite6yyn Käypä hoito -suositukseen Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste Selitys A B C D Vahva

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 21.4.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Alkoholiohjelma ja mini-interventio

Alkoholiohjelma ja mini-interventio Alkoholiohjelma ja mini-interventio PUHU JA PUUTU Mini-interventio alkoholin riskikäytön ennaltaehkäisyssä Oulu 21.10.2011 24.10.2011 1 Alkoholiohjelman tavoitteet Alkoholin aiheuttamia haittoja lasten

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Mini-intervention hyvä käytäntö työterveyshuollossa Leena Hirvonen, erityisasiantuntija XVIII Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät, Tampere 12.10.11 Alkoholihaittojen hallinta

Lisätiedot

ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI

ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI apulaisylilääkäri Sari Leinonen P-KSSK, riippuvuuspoliklinikka 25.4.2013 1 Alkoholi ja mielialan säätely yleisesti käytössä iloisen mielialan saavuttaminen harmituksen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito Tervey&ä Lapista 2015 Solja Niemelä Psykiatrian professori, ylilääkäri Oulun yliopisto Lapin sairaanhoitopiiri Kaksoisdiagnoosi? Määritelmä Esiintyvyys Kliininen

Lisätiedot

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ Helena Haimakainen; sairaanhoitaja 30.01.2013 PÄIHDETYÖ PERUSPALVELUISSA TAVOITEENA Ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä Sosiaalisten ja terveydellisten haittojen

Lisätiedot

PÄIHDEHÄIRIÖIDEN KÄYPÄ HOITO

PÄIHDEHÄIRIÖIDEN KÄYPÄ HOITO PÄIHDEHÄIRIÖIDEN KÄYPÄ HOITO TOP 30 Halko-koulutus 27.4.2006 Antti Mikkonen, LL vs osastonlääkäri, Turun psykiatria tutkija, TYKS Psykiatrian klinikka 27.4.2006 Turku antti.mikkonen@turku.fi 1/40 ngelmat

Lisätiedot

KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO

KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO ESITYKSEN SISÄLTÖ Kaksoisdiagnoosi? Muna vai kana? Integroitu hoito? TERVEYTTÄ LAPISTA 2013 5.9.2013 Solja Niemelä Psykiatrian professori (ma.), ylilääkäri

Lisätiedot

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Iäkkäiden mielenterveysoireiden ilmenemiseen vaikuttavia tekijöitä Keskushermoston rappeutuminen Muut

Lisätiedot

Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test)

Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test) Alkoholin puheeksi ottaminen Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test) Yksilönvapauden ihanne, joka on liberaalin länsimaisen yhteiskunnanperusta, edellyttää toteutuakseen tietoa yksilön

Lisätiedot

Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito

Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito Katsaus Mauri Aalto ja Antti Holopainen Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito Alkoholin suurkulutus muodostaa jatkumon, josta voidaan erottaa kolme osaa: riskikulutus, haitallinen

Lisätiedot

ALKOholin käytön. työvälineenä audit

ALKOholin käytön. työvälineenä audit ALKOholin käytön Riskien arviointi, neuvonta ja hoitoonohjaus työvälineenä audit OPAS SOSIAALIALAN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE 1 TYÖVÄLINEENÄ AUDIT Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Leena Alho

Lisätiedot

Opiaattikorvaushoito

Opiaattikorvaushoito Opiaattikorvaushoito Lainsäädäntö Hoito perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (33/2008) Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Karjalan Lääketiedepäivät Petroskoi 13.-14.6.2012 5.9.2012 Pekka Puska, pääjohtaja

Lisätiedot

Päihderiippuvuuden hoidon vaikuttavuus. Antti Mikkonen Psykiatrian erikoislääkäri Päihdelääketieteen erityispätevyys

Päihderiippuvuuden hoidon vaikuttavuus. Antti Mikkonen Psykiatrian erikoislääkäri Päihdelääketieteen erityispätevyys Päihderiippuvuuden hoidon vaikuttavuus Antti Mikkonen Psykiatrian erikoislääkäri Päihdelääketieteen erityispätevyys Oletko päihdealaan perehtynyt lääkäri? psykiatrian, yleislääketieteen tai työterveyshuollon

Lisätiedot

Kati Myllymäki. 04.10.2009 Kati Myllymäki

Kati Myllymäki. 04.10.2009 Kati Myllymäki Kati Myllymäki Kati Myllymäki 3.11.2008 1 Selvä pää kirkas mieli Viinan kirot! Kuusankoski 7.11.2009 Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki 2 MIESTEN KUOLLEISUUS LÄNNESSÄ PIENI, IDÄSSÄ JA POHJOISESSA

Lisätiedot

Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa

Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa Julkaistu 11.12.2014 Jaana Suokas LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri oyl, HUS/HYKS Syömishäiriöklinikka erikoistutkija, THL 20.1.2015 Sidonnaisuudet Asiantuntijapalkkiot:

Lisätiedot

Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa. Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL

Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa. Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) THL 2010 Perusteos alan

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

Alkoholi ja työelämä. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 16.9.2009

Alkoholi ja työelämä. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 16.9.2009 Alkoholi ja työelämä Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 16.9.2009 Työikäisten yleisimmät kuolemansyyt 2007 Miehet Kuolleiden määrä % Sija Kuolemansyy 1. Alkoholisyyt 1425 18,7 2. Sepelvaltimotauti

Lisätiedot

MITÄ HYÖTYÄ MINI-INTERVENTIOSTA INTERVENTIOSTA ON TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Juha Teirilä Tampere 07.03.2008

MITÄ HYÖTYÄ MINI-INTERVENTIOSTA INTERVENTIOSTA ON TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Juha Teirilä Tampere 07.03.2008 MITÄ HYÖTYÄ MINI-INTERVENTIOSTA INTERVENTIOSTA ON TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Juha Teirilä Tampere 07.03.2008 Stakes Stakes Työikäisten miesten yleisimmät kuolemansyyt 2006 Kuolemansyy 1. Alkoholisyyt 2. Sepelvaltimotauti

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

Päihteet ja vanhuspsykiatria. SPGY 23.4.2015 Silja Runsten

Päihteet ja vanhuspsykiatria. SPGY 23.4.2015 Silja Runsten Päihteet ja vanhuspsykiatria SPGY 23.4.2015 Silja Runsten ikääntyneiden päihteiden käytöstä päihdeongelman tunnistamisesta ja hoidosta kaksoisdiagnoosi Päihteiden käyttö Riskikulutus Haitallinen käyttö

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄILLÄ VÄLTETTÄVÄ LÄÄKEAINE 1. Haittavaikutusriski suurempi kuin kliininen hyöty 2. Liian suuri annos 3. Liian pitkä käyttöaika

Lisätiedot

Aivosairaudet kalleimmat kansantautimme

Aivosairaudet kalleimmat kansantautimme Aivosairaudet kalleimmat kansantautimme Jyrki Korkeila Psykiatrian professori Turun Yliopisto Puheenjohtaja Suomen Aivot ry. http://www.suomenaivot.fi/ 1 Suomen Aivot ry. Finska Hjärnan rf, Finnish Brain

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Alkoholiriippvuuden hoidon ennustetekijät

Alkoholiriippvuuden hoidon ennustetekijät Alkoholiriippvuuden hoidon ennustetekijät Salla Vuoristo-Myllys tutkija, HY & THL PsL, VTK psykoterapian erikoispsykologi, työterveyspsykologi 1.10.2013 1 Miksi on tärkeää tutkia hoidon ennustavia tekijöitä?

Lisätiedot

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007 Mielenterveyden ensiapu Päihteet ja päihderiippuvuudet Lasse Rantala 25.9.2007 Päihteet ja päihderiippuvuudet laiton huumekauppa n. 1 000 miljardia arvo suurempi kuin öljykaupan, mutta pienempi kuin asekaupan

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP Savuton sairaala auditointitulokset 2012 Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? Tupakkateollisuus on hämmentänyt ihmisten

Lisätiedot

Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito. Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja

Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito. Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja Historia Toiminta aloitettiin vuonna 2010 TAYS ketjulähetti koulutus Arviot TAYS:n Päihdepsykiatrian

Lisätiedot

Hakusessa-hanke 4.2.2014

Hakusessa-hanke 4.2.2014 MITÄ ON RIIPPUVUUS? PSYKIATRIAN PROFESSORI SOLJA NIEMELÄ PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS OULUN YLIOPISTO, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Hyvinvointi hakusessa hankkeen luentosarja 4.2.2014 Mitä on riippuvuus

Lisätiedot

KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI

KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI MIELENTERVEYSTALO.FI Aikuisten mielenterveystalossa voit mm. AIKUISET lukea ajantasaista

Lisätiedot

MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO

MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO Tietopaketti sairaalahoidossa olevien potilaiden omaisille Potilaan oikeudet Omaisen oikeudet Potilaan hoitoon liittyvä yhteistyö Valmistuu kevään 2015 aikana 13.11.2014 1

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden neurobiologia

Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry 7 s Nikotiinin valtimo- ja laskimoveripitoisuudet

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 1 Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 2 Ihminen on sosiaalisen verkostoon uppoutunut psykobiologinen

Lisätiedot

Masentaa ja ahdistaa: terapia, korkki kiinni vai eläke?

Masentaa ja ahdistaa: terapia, korkki kiinni vai eläke? Masentaa ja ahdistaa: terapia, korkki kiinni vai eläke? Professori Jyrki Korkeila TY Ylilääkäri Harjavallan sairaala Psykoterapeutti psykodynaaminen & kognitiivinen terapia & lyhytterapia Salminen JK 2003;58:21-1.

Lisätiedot

Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu. Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007

Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu. Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007 Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007 Pohjanmaa hankkeen toiminta alue Vaasan sairaanhoitopiiri väestömäärä n. 174 300 pinta ala 7930 km 2 Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkehoidon haasteet - väestön ikääntyminen - (lääke)hoidon mahdollisuuksien laajeneminen uusiin sairauksiin

Lisätiedot

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Positiivisten asioiden korostaminen Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Krooninen sairaus - Pitkäaikainen sairaus = muuttunut terveydentila, mikä ei korjaannu yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun kaupungin päihdeklinikka Kiviharjuntie 5 90230 Oulu METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Niskasaari Anne Näppä Marja Olet vapaa, jos elät niin kuin

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

1. Lentäjien ja matkustamomiehistön lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset. Liikennelääketiedeyksikkö Liikenteen turvallisuusvirasto 21.3.

1. Lentäjien ja matkustamomiehistön lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset. Liikennelääketiedeyksikkö Liikenteen turvallisuusvirasto 21.3. PÄIHTEET JA ILMAILU JARMO KANTONEN, LT Specialist Consultant in Alcohol Disorders Finnair AeMC Yleislääketieteen ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri Päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys 1.

Lisätiedot

Päihteiden käytön katkaiseminen on taitolaji

Päihteiden käytön katkaiseminen on taitolaji Päihteiden käytön katkaiseminen on taitolaji Pienet pohjalaiset Päihdepäivät Seinäjoki 17.11.2008 Antti Holopainen Ylilääkäri Järvenpään sosiaalisairaala Sisältöä Miten syntyy katkaisemisen tarve? Mitä

Lisätiedot

Alkoholi uhka vai mahdollisuus?

Alkoholi uhka vai mahdollisuus? JULKAISU 6/2010 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Alkoholi uhka vai mahdollisuus? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti yhdessä Yrjö Jahnssonin

Lisätiedot

TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013

TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013 TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013 Ei kuulu sulle?! Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö ikäihmisten parissa Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaattori Ei

Lisätiedot

Alkoholiriippuvuus ja Antabus (=A), eettinen näkökulma

Alkoholiriippuvuus ja Antabus (=A), eettinen näkökulma Alkoholiriippuvuus ja Antabus (=A), eettinen näkökulma Rauno Mäkelä Dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys, filosofian opiskelija 1 Lähdeviitteet Lindgrén, Oki (2012),

Lisätiedot

Psykiatripäivät 17.-18.3.2016

Psykiatripäivät 17.-18.3.2016 Alustava ohjelma 15.12.2015 Psykiatripäivät 17.-18.3.2016 Torstai 17.3.2016 09.00 09.15 Psykiatripäivien avaus, yhdistyksen puheenjohtaja Sami Pirkola Plenaari AHDISTAAKO? 09.15-10.00 Ahdistus: peritty

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu

Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu Helena Isoniemi ylilääkäri, professori Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikka Martti Färkkilä ylilääkäri, professori Gastroenterologia HYKS 13.3.2014 Alkoholi

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 24.5.2011 Silja Runsten psyk el

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 24.5.2011 Silja Runsten psyk el Päihteiden käyttö ikääntyneillä 24.5.2011 Silja Runsten psyk el Riskikulutus Haitallinen käyttö käyttötapa joka on aiheuttanut fyysisen tai psyykkisen terveyshaitan Päihderiippuvuus aine muodostuu tärkeämmäksi

Lisätiedot

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Vanhukset ja psyykenlääkehoito Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Medivir, Professio, Pfizer Advisory board: Servier, Takeda Palkkaa/palkkioita: Fimea, Valvira, Kustannus

Lisätiedot

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiniriippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiini On keskushermoston reseptoreita stimuloiva ja sen välittäjäaineita (asetylkoliini,

Lisätiedot

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä LT Marja Aira Helsinki 19.9.2013 Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä reseptilääkettä Vuonna 2011 65 84-vuotiaista

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Solja Niemelä Psykiatrian professori (ma.), ylilääkäri Sanna Blanco-Sequeiros, tulosaluejohtaja Esityksen sisältö Solja: Psykiatristen häiriöiden aiheuttama

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

21.5.2015 Varsinais-Suomen XI Yleislääkäripäivät. Päihdepotilas terveyskeskuksessa Sari Jonsson Yleislääketieteen erikoislääkäri

21.5.2015 Varsinais-Suomen XI Yleislääkäripäivät. Päihdepotilas terveyskeskuksessa Sari Jonsson Yleislääketieteen erikoislääkäri 21.5.2015 Varsinais-Suomen XI Yleislääkäripäivät Päihdepotilas terveyskeskuksessa Sari Jonsson Yleislääketieteen erikoislääkäri SISÄLTÖ Alkoholin ongelmakäyttäjät Lääkkeiden ja huumeiden väärinkäyttäjät

Lisätiedot

Skitsofrenian Käypä hoitosuositus

Skitsofrenian Käypä hoitosuositus Skitsofrenian Käypä hoitosuositus Kristian Wahlbeck Tutkimusprofessori, Stakes Professori, Helsingin yliopisto 8.5.2007 Suomen Psykiatriyhdistyksen asettama työryhmä Raimo Salokangas, pj, TY Tuula Arvonen,

Lisätiedot

Yleistä addiktioista

Yleistä addiktioista Yleistä addiktioista Addictio (lat.) = jättäminen/jättäytyminen jonkun valtaan Pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea tietynlainen tunnetila eli ei enää oma valinta riippuvuus Sana kärsinyt

Lisätiedot

Päihdehaittojen ehkäisyn strategiset tavoitteet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuoteen 2020

Päihdehaittojen ehkäisyn strategiset tavoitteet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuoteen 2020 Päihdehaittojen ehkäisyn strategiset tavoitteet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuoteen 2020 Mervi Ropponen Projektikoordinaattori Välittäjä 2013 -hanke Pohjanmaa-hanke Mauri Aalto Ylilääkäri

Lisätiedot

MITÄ UUTTA ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN HOIDOSSA? Onko naltreksonilla ja nalmefeenilla jotain eroa?

MITÄ UUTTA ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN HOIDOSSA? Onko naltreksonilla ja nalmefeenilla jotain eroa? MITÄ UUTTA ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN HOIDOSSA? Onko naltreksonilla ja nalmefeenilla jotain eroa? Hannu Alho, Ph.D., M.D. Professor of Addiction Medicine, University of Helsinki Research Professor, National

Lisätiedot

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008 Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) Perusteos

Lisätiedot

Lääkkeiden väärinkäyttö ja lääkkeellistyminen yhteiskuntatieteellinen näkökulma

Lääkkeiden väärinkäyttö ja lääkkeellistyminen yhteiskuntatieteellinen näkökulma Lääkkeiden väärinkäyttö ja lääkkeellistyminen yhteiskuntatieteellinen näkökulma Riikka Perälä, tutkijatohtori, HY, sosiaalitieteiden laitos Alkoholi- ja huumetutkijain seminaari 6.3.2013 Tieteiden talo

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Sinikka Luutonen Psykiatrian dosentti, geriatrian erikoislääkäri Turun yliopisto ja VSSHP/Psykiatrian tulosalue Sidonnaisuudet toiminut luennoitsijana terveydenhuollon

Lisätiedot

Alkoholi maksansiirron aiheena

Alkoholi maksansiirron aiheena Alkoholi maksansiirron aiheena Elintavat elimen vaurion syynä Hannu Alho, Ph.D., M.D., Professor of Addiction Medicine Professor of Addiction Medicine, University of Helsinki Research Professor, National

Lisätiedot

Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito

Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito Päihteet, terveys ja erityispalvelut -ajankohtaispäivät Juvenes, Tampere Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito Pekka Heinälä 29.1.2010 ALKOHOLINKULUTUS SATAPROSENTTISENA ALKOHOLINA HS 151209 1 Käypä

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Muistisairauksista Muistisairauksien lääkehoidon periaatteet Muistisairauden hoidon kokonaisuus Lääkkeettömät hoidot Etenevät muistisairaudet ovat

Lisätiedot

Suomalaisten mielenterveys

Suomalaisten mielenterveys Suomalaisten mielenterveys LT, dosentti Jaana Suvisaari Yksikön päällikkö, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut -yksikkö 18.2.2013 Suomalaisten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Suomalaisten mielenterveys

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot