Varkauden kaupunki Tekninen virasto Maankäyttö / Kaavoitus. 5 KAUPUNGINOSA, KUOPPAKANGAS, KORTTELIT (Kalastajanpuisto) RAKENTAMISTAPAOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varkauden kaupunki Tekninen virasto Maankäyttö / Kaavoitus. 5 KAUPUNGINOSA, KUOPPAKANGAS, KORTTELIT 311 315 (Kalastajanpuisto) RAKENTAMISTAPAOHJE"

Transkriptio

1 1 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Maankäyttö / Kaavoitus 5 KAUPUNGINOSA, KUOPPAKANGAS, KORTTELIT (Kalastajanpuisto) RAKENTAMISTAPAOHJE

2 2 YLEISTÄ Yleissuunnitteluohje täydentää Varkauden kaupungin valtuuston hyväksymää Kalastajankadun asemakaavaa, kaavamääräyksiä sekä havainnekuvaa. Ohjeiden tarkoituksena on selventää asemakaavan tavoitteita. Ohjeet kohdistuvat tonttiin ja sillä olevien rakennusten suunnittelua koskeviin asioihin. Ohjeilla pyritään edistämään riittävän yhtenäistä hyvää, korkeatasoista asuinympäristöä sekä kaupunkikuvaa. HUOM! Tässä Rakentamistapaohjeessa on ehdottomasti noudatettavat määräykset tummennettu ja alleviivattu. Nämä ohjeet koskevat 5 kaupunginosan kortteleita / Liitteenä ote Varkauden opaskartasta, Liite 1. Ennen rakennushankeen suunnittelun aloittamista tulee huolellisesti tutustua alueen asemakaavaan sen määräyksiin ja havainnekuviin ja tähän alueen rakentamistapaohjeeseen sekä Varkauden kaupungin voimassa olevaan rakennusjärjestykseen. Asemakaava määräyksineen sekä havainnekuvat ovat liitteet nro 2 5. Rakennussuunnittelun käynnistyessä on tarpeellista hankkia käyttöönsä tonttia koskevat katu-, vesi- ja viemärisuunnitelmat, joissa on mm. tieto alimmasta viemäröitävissä olevasta lattiatason korkeudesta. Nämä tiedot saa Varkauden kaupungin Kunnallisteknisistä palveluista liittymissopimuksen yhteydessä. Alueelle on laadittu alustava rakennettavuusselvitys asemakaavan laadinnan yhteydessä. Selvityksen mukaan rakennuspaikoille on rannan läheisyydestä johtuen suoritettava aina rakennuspaikkakohtainen maaperän kantavuuden sekä rakennusten perustamisen selvitys ja suunnitelmat. Näistä lisätutkimuksista ja niiden suorittamisesta vastaa rakentaja itse. Erityisesti tonttien täyttöjä tehtäessä rakennusten perustuksien alueet tulee täyttää sellaisilla maa-aineksella, joka on pohjarakennusnormien mukaan rakennusten perustamiseen soveltuvaa sellaisenaan taikka soveltuu paalutettavaksi. KjP

3 3 RAKENNUSTEN SIJOITUS TONTILLA Rakennusten sijoittelussa ja pihojen suunnittelussa on erityisesti huomioitava kaupunkikuva, vesimaisema, rakennusten ja pihatilojen ilmansuunnat, auringonvalo, tuulisuus ja ympäristön näkymät. Mikäli rakentaja aikoo sijoittaa rakennuksen alimman viemäröitävissä olevan lattiapinnan tason alapuolelle eli jätevesiä ei voi johtaa suoraan viettoviemäriin, on rakentajan toteutettava viemäröinti itse omalla kiinteistökohtaisella taikka toisen naapurin kanssa yhdessä toteuttamalla pumppaamolla omilla kustannuksillaan, näin erityisesti rantasaunojen osalta. Lisäksi tulee ottaa kaavamääräyksen alin tulvien kannalta hyväksytty rakentamiskorkeus kortteleissa 313, 314 ja 315 Huruslahden rannalla joka on Alimmalla rakentamiskorkeudella tarkoitetaan sitä ylintä korkeutta, jolle vesi voi nousta kerran 50 vuodessa ilman, että se vahingoittaa rakenteita. Alueella rakennukset tulee sijoittaa kaikilla tontille siten, että: rakennukset muodostavat katutilaa rajaavaa yhtenäistä kaupunkikuvaa ja asuinrakennukset tulee toteuttaa kiinni kadunpuoleiseen rakennusalan rajaan otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa naapurirakennusten sijainti sekä rakennusten ja piha-alueiden korkeusasemat autosuojaan ajo ei tapahdu suoraan kadulta ja -suojan eteen jää tilaa paikoitusta varten. Kortteleiden 311 ja 312 autotallit tulisi toteuttaa, jos mahdollista, rakennuksen kellarikerrokseen maaston kaltevuuden vuoksi RAKENNUSTEN MASSOITTELU Rakennusten massoittelussa on otettava huomioon rakennuksen suhde katutilaan ja muihin rakennuksiin. Suurin sallittu kerrosluku on ilmoitettu asemakaavassa. Kattomuotona alueella tulee käyttää harja- tai pulpettikattoa tai näiden yhdistelmää. Harjakattoa voi myös porrastaa. Asuinrakennuksen päämassan kattokaltevuuden tulee olla vähintään 1:2,5. Asuinrakennukseen liittyvien katosten, kuistien ym. kevyiden rakennelmien sekä erillisten talousrakennusten kattokaltevuus voi olla päämassan kattokaltevuutta loivempi. Loiviin rinteisiin, jossa maaston korkeustaso muuttuu talon kohdalla alle 2 metriä, suositellaan talon osan tai lattiatason porrastamista maaston mukaisesti. Jyrkkiin rinteisiin (korkeustaso muuttuu yli 2 metriä) ei saa sijoittaa tasamaalle suunniteltua taloa vaan rakennukseen tulee toteuttaa asemakaavan sallima kellarikerros. KjP

4 4 JULKISIVUT, VESIKATOT JA SOKKELIT Materiaalit: Julkisivujen materiaaleja, muotokieltä ja väritystä valittaessa tulee ottaa huomioon nämä ohjeet, olemassa olevat naapurirakennukset sekä suunnitteilla oleva muu rakennuskanta. Julkisivun pääasiallisena materiaalina on oltava: Kortteleissa 311, 314 ja 315 muurattu tiili tiilen sävyisin saumoin puhtaaksi muurattuna taikka rapattuna. Kortteleissa 312 ja 313 pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla puu. Puuverhouksen tulee olla lautaa, paneelia tai höylähirttä lyhyillä ns. lukko- tai ristinurkilla (tasanurkilla), joissa hirrenpäät tulee peittää nurkkalaudoilla. Pyöröhirttä ja pitkiä ristinurkkia ei sallita. Puupinnat on peittomaalattava. Rantakorttelissa 313, 314 ja 315 rantasaunoissa ulkoseinät voivat olla myös vaakapaneelia tai höylähirttä lyhyillä ristinurkilla (tasanurkilla), joissa hirrenpäät tulee peittää nurkkalaudoilla. Pyöröhirttä ja pitkiä ristinurkkia ei sallita. Puupinnat on peittomaalattava. Täydentävissä rakennusosissa voidaan käyttää toista materiaalia. Vesikatteiden pääasiallisena materiaalina tulee olla kaikissa kortteleissa 311, 312, 313, 314 ja 315 tiilikate. Väritys: Ulkoseinissä voi käyttää useampaa kuin yhtä väriä. Suosituksena on, että valitaan yksi tai korkeintaan kaksi pääväriä. Päävärien tulee olla sävyltään lähellä toisiaan. Päävärin lisäksi voidaan täydentäviä rakennusosia kuten ikkunan puitteita yms. korostaa eri värillä. Ulkoseinien päävärien tulee olla vaaleita, valkoisella tai harmaalla taitettuja sävyjä. Julkisivutiilien ja peittomaalattavien seinien värien tulee olla sävyiltään vaaleita. Tummia ja kirkkaita sekä räikeitä värejä tulee välttää. Katteen ja sokkelin värien tulisi olla ulkoseinien väritystä tummempia murrettuja värejä ja niiden tulee sopia ulkoseinien väritykseen. Erillisen rantasaunan, autosuojan ja talousrakennuksen materiaalien, värisävyjen ja tyylin tulee olla yhteneväiset päärakennuksen kanssa. Eri rakennusosien värien tulee sopia toisiinsa. KjP

5 5 PIHA-ALUEET JA ISTUTUKSET AITAAMINEN Tontit tulee rajata katualueesta ja viereisistä tonteista pensasaidalla tai pensasryhmäistutuksilla yhtenäisen katukuvan ja alueen yleisilmeen luomiseksi. Tontilla olevaa kasvillisuutta erityisesti kookkaat puut tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää, koska niiden kasvu on hidasta. Tontin osia voi muokata ja raivata ja niille voi tehdä pengerryksiä, mikäli näistä toimenpiteistä ei ole haittaa naapureille taikka toimenpiteet eivät oleellisesti muuta maanpinnan tasoa. Tontin rannan osalle tulee tehdä täydennysistutuksia siten, että rantanäkymä ei ole täysin avoin. Lisää Rantaalueiden kasvillisuudesta ja rakentamisesta kohdassa RANTA-ALUEET. Täydennysistutuksia tulisi tehdä myös muille tontin osille mm. oleskelualueiden suojaistutuksiksi. Piha-alueen istutuksia suunniteltaessa tulee erityisesti ottaa huomioon viereisten tonttien pihasuunnitelmat (oletetut pihajärjestelyt tonteilla, joissa suunnittelua ei ole aloitettu), jotta istutuksilla ei haitata naapurien pihan käyttöä. Jäteastiat tulee sijoittaa katokseen tai aitaukseen tai ne tulee vähintään suojata istutuksilla. Jätekatoksen voi toteuttaa myös yhteisinä ratkaisuina vierekkäisten tonttien kesken. Perustusten kuivatusvedet, katoilta tulevat rännivedet sekä pintasadevedet on mahdollisuuksien mukaan johdettava sadevesiviemäriin. Mikäli vesien johtaminen sadevesiviemäriin ei ole mahdollista, voidaan nämä sadevedet yleisiin viheralueisiin rajoittuvilla tonteilla johtaa näille viheralueille. Sadevesin johtamiseen yleisille alueille on saatava Varkauden kaupungin kunnallisteknisten palveluiden lupa. Mikäli perustusten kuivatus-, sade ja rännivesiä ei voi johtaa rannanläheisyydessä mihinkään edellä mainittuihin paikkoihin ne tulee imeyttää. Sadevesiä ei saa johtaa suoraan järveen. Vesien johtaminen tai imeyttäminen ei saa myöskään aiheuttaa haittaa viereisten tonttien omistajille tai yleisille alueille. Tontin kadunpuoleisen rajan voi aidata pensasaidalla. Aitakasveina suositellaan käytettäväksi aroniaa, tuomipihlajaa tai norjanangervoa. Kadun puoleisessa aitaamisessa tulee kaikkien noudattaa samaa yhtenäistä ratkaisua muiden alueen tonttien kanssa. Naapurien väliset rajat saa aidata pensasaidalla tarpeen mukaan sopimalla naapurin kanssa. Viheralueisiin rajoittuvat tontin osat voi jättää aitaamatta pensasaidalla, mutta tontin osat tulee muuten istuttaa asemakaavan mukaisesti. KjP

6 6 RANTA-ALUEET TÄMÄ RANTA-ALUETTA KOSKEVA RAKENTAMISOHJE ON VOIMASSA KORTTELISSA 315 Huruslahti kuuluu Saimaan vesistöön. Saimaan vesipintaa pyritään säännöstelyllä pitämään tasolla On kuitenkin tavanomaista että vedenpinta laskee tasolle ja nousee tasolle + 76,80. Keskivedenpinta on + 75,80. Poikkeuksellisen tulvan on arvioitu nousevan tasolle + 77,60. Korttelin 315 vesistön puoleinen raja määräytyy keskiveden ja maanpinnan kohtaamispisteeseen. Keskiveden aikana vesipinta on tontinrajalla rantaluiskan alareunassa. Ylävesi on luiskan yläreunassa ja alavesi keskimäärin m päässä tontinrajasta. Siitinselän vedenpinnan vaihtelu on kaavassa otettu huomioon siten, että Huruslahden rannalle sijoittuvilla tonteilla tulee rakennuksien ja niiden lähiympäristön olla vähintään tasolla tai alueella on tehtävä tarvittavat täytöt. Tason vähintään on toteuduttava kadun suunnasta tultaessa asemakaavan määräysten mp-2 ja rvl-1 rajakohtaan asti, jossa laskeudutaan loivalla luiskalla tasolle 77,50 ja edelleen rvl-1 alueella rantaluiskan yläreunaan tasolle Sallituilla maanpinnan korkeuden muutoksilla ehkäistään mahdollisista tulvista aiheutuvat vahingot rakennuksille, rakenteille ja pääosalle rantakasvillisuusvyöhykettä. Huruslahden puoleisissa rantakortteleissa luodaan yhtenäinen maastoprofiili vesimaisemaan. Kaikki tontinrajan ulkopuoliset rakennustoimenpiteet rannassa ovat luvanvaraisia. Tarvittavista luvista tai ilmoitusvelvollisista toimenpiteistä saa tarkempia tietoja kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta ja ympäristönsuojelutoimistosta. Kaupunki tekee ranta-alueen esitäytön moreenilla ja vesirajaan tulevan louheverhoilun piirustusten K- 2777/1 ja 3-5 mukaisesti. Rantaluiska rakennetaan asemakaavamääräyksestä poiketen louheesta ja kaltevuuteen 1:3. Kaupunki varaa oikeuden louheluiskan rakentamiseen talvella , mikäli työt jäävät kesken keväällä Tontinomistajat vastaavat kaupungin tekemän esitäytön painumien korjauksista ja pinnan mahdollisista multauksista istutuksista ja rakenteista. Työt tulee suorittaa joko ennen tontille toteutettavien rakennusten töiden käynnistymistä taikka naapureiden kanssa yhdessä sopimalla ja työt sekä kuljetukset toteuttamalla siten, ettei maanrakennustöistä aiheudu haittaa muille osapuolille. Rantarakenteet KjP

7 7 eivät kestä tulevana keväänä 2005 penkereen sulamis- ja kuivumisaikana minkäänlaista liikennettä. Myöhemminkin työt on varauduttava tekemään tela - alustaisella kalustolla. Alue mp-2 sijoittuu paaluperustettavalle alueelle. Rakennusten perustaminen on aina ratkaistava erillisen suunnitelman mukaan. Rannalle istutettavaksi suositellaan sellaisia puu- ja pensaslajeja, jotka kestävät voimakkaankin tuulen vaikutukset. Puut ja pensaat tulisi yleensä istuttaa ryhmiin. Tällöin ne tarjoavat hyvän tuulen- ja näkösuojan, mutta eivät peitä kokonaan rantamaisemaa. Nurmikon ulottamista aivan rantaan asti tulee välttää. Rakennetun rannan tuntumaan ja veden rajaan voidaan istuttaa myös kasveja. Suositeltavia ovat luonnonkasvit, esimerkiksi alueen kasvityyppinä esiintyvät kosteikkokasvit, kuten kurjenmiekat, osmankäämit, kaislat ja ruokokasvit. Muita suositeltavia lajikkeita ovat lisäksi ranta- ja tarha-alpi, rantakukka, kullero ja rantatädyke. Pengerrysluiskan yläreunaan voi istuttaa taas esimerkiksi töyhtö- tai mesiangervoa. Ylitiheää kaislikkoa voi rantatonttien kohdalla tarvittaessa niittää. Maatunut kaislajäte on erinomaista maanparannusainetta etenkin savimaille, joita käytetään perunan tai juurikasvien kasvattamiseen. On hyvä kuitenkin ottaa huomioon, että kaislikolla on myös merkittävä, vettä puhdistava vaikutus, joten rantoja ei kannata niittää aivan aukeiksi. Rantakaislikko toimii myös aallonmurtajan kaltaisena suojana pengerretyille rantaluiskilie vähentäen veden aiheuttamaa huuhtoutumista ja eroosiota. Rannan täyttämistä koskevat suunnitelmat sekä rakennepoikkileikkaukset K-2777 / 1-5 liitetään tontinluovutusasiakirjoihin. Varkaudessa Kaupunginarkkitehti Eino Vanhatalo Kaavoitusinsinööri Kaj Pirinen Kaupungininsinööri Jouko Miikkulainen KjP

8 8 KORTTELEISSA 313 JA 314 Huruslahti kuuluu Saimaan vesistöön. Saimaan vesipintaa pyritään säännöstelyllä pitämään tasolla On kuitenkin tavanomaista että vedenpinta laskee tasolle ja nousee tasolle + 76,80. Keskivedenpinta on + 75,80. Poikkeuksellisen tulvan on arvioitu nousevan tasolle + 77,60. Kortteleiden 313 ja 314 vesistön puoleinen raja määräytyy keskiveden ja maanpinnan kohtaamispisteeseen. Keskiveden aikana vesipinta on tontinrajalla rantaluiskan alareunassa. Ylävesi on luiskan yläreunassa ja alavesi keskimäärin m päässä tontinrajasta. Siitinselän vedenpinnan vaihtelu on kaavassa otettu huomioon siten, että Huruslahden rannalle sijoittuvilla tonteilla tulee rakennuksien ja niiden lähiympäristön olla vähintään tasolla tai alueella on tehtävä tarvittavat täytöt. Korttelissa 314 tason vähintään on toteuduttava kadun suunnasta tultaessa asemakaavan määräysten mp-2 ja rvl-1 rajakohtaan asti, jossa laskeudutaan loivalla luiskalla tasolle 77,60 ja edelleen rvl-1 alueella rantaluiskan yläreunaan tasolle Korttelissa 313 tason vähintään on toteuduttava kadun suunnasta tultaessa asemakaavamääräysten rakennusalan ja rvl-1 rajakohtaan asti, josta laskeudutaan loivalla luiskalla rantaluiskan yläreunaan tasolle Sallituilla maanpinnan korkeuden muutoksilla ehkäistään mahdollisista tulvista aiheutuvat vahingot rakennuksille, rakenteille ja pääosalle rantakasvillisuusvyöhykettä. Huruslahden puoleisissa rantakortteleissa luodaan yhtenäinen maastoprofiili vesimaisemaan. Kaikki tontinrajan ulkopuoliset rakennustoimenpiteet rannassa ovat luvanvaraisia. Tarvittavista luvista tai ilmoitusvelvollisista toimenpiteistä saa tarkempia tietoja kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta ja ympäristönsuojelutoimistosta. Kaupunki on tehnyt ranta-alueen esitäytön moreenilla ja vesirajaan tulevan louheverhoilun piirustusten K- 2778/1A ja 2-5 mukaisesti. Rantaluiskan viimeistely jatkuu huhtikuun puoliväliin Rantaluiska rakennetaan asemakaavamääräyksestä poiketen louheesta ja kaltevuuteen 1:2.

9 9 Tontinomistajat vastaavat kaupungin tekemän esitäytön painumien korjauksista ja pinnan mahdollisista multauksista istutuksista ja rakenteista. Työt tulee suorittaa joko ennen tontille toteutettavien rakennusten töiden käynnistymistä taikka naapureiden kanssa yhdessä sopimalla ja työt sekä kuljetukset toteuttamalla siten, ettei maanrakennustöistä aiheudu haittaa muille osapuolille. Rantarakenteet eivät kestä tulevana keväänä 2006 penkereen sulamis- ja kuivumisaikana minkäänlaista liikennettä. Myöhemminkin työt on varauduttava tekemään tela-alustaisella kalustolla. Erityisesti varoitetaan kortteleiden 314 ja 313 välisen puistokaistan rantaviivalla olevasta työmaatiestä. Tie on tehty jäädyttämällä massojen kuljettamista varten eikä ole käytettävissä kulku-urana minkäänlaiselle ajoneuvolle sulan maan aikana. Puistokaistan kohdalla olevat kaapelit eivät kestä pohjamaan heikon kantavuuden takia minkäänlaista ylikulkua. Korttelin 314 tontille 1 jää rasitteeksi Savon Voiman 10 kv vesistökaapeli. Kaapelin sijainti ja käytön rajoitusalue on esitetty piirustuksessa K-2778/1A. Tontilla oleva varoitustaulu korvataan uudella tontin ulkopuolelle asennettavalla taululla. Kaapelin kohdalla rannan louhepenger korvataan hienorakeisella < 100 mm louheella tai soralla. Kaapelin kohdalla on pengertäyttöä madallettu cm. Tulevaa tontinomistajaa sitova Savon Voiman ohje on liitteenä 3. Rannalle istutettavaksi suositellaan sellaisia puu- ja pensaslajeja, jotka kestävät voimakkaankin tuulen vaikutukset. Puut ja pensaat tulisi yleensä istuttaa ryhmiin. Tällöin ne tarjoavat hyvän tuulen- ja näkösuojan, mutta eivät peitä kokonaan rantamaisemaa. Nurmikon ulottamista aivan rantaan asti tulee välttää. Rakennetun rannan tuntumaan ja veden rajaan voidaan istuttaa myös kasveja. Suositeltavia ovat luonnonkasvit, esimerkiksi alueen kasvityyppinä esiintyvät kosteikkokasvit, kuten kurjenmiekat, osmankäämit, kaislat ja ruokokasvit. Muita suositeltavia lajikkeita ovat lisäksi ranta- ja tarha-alpi, rantakukka, kullero ja rantatädyke. Pengerrysluiskan yläreunaan voi istuttaa taas esimerkiksi töyhtö- tai mesiangervoa. Ylitiheää kaislikkoa voi rantatonttien kohdalla tarvittaessa niittää. Maatunut kaislajäte on erinomaista maanparannusainetta etenkin savimaille, joita käytetään perunan tai juurikasvien kasvattamiseen. On hyvä kuitenkin ottaa huomioon, että kaislikolla on myös merkittävä, vettä puhdistava vaikutus, joten rantoja ei kannata niittää aivan aukeiksi. Rantakaislikko toimii myös aallonmurtajan kaltaisena suojana pengerretyille rantaluiskille vähentäen veden aiheuttamaa huuhtoutumista ja eroosiota. Rannan täyttämistä koskevat suunnitelmat, ohjeet sekä rakennepoikkileikkaukset K-2778 / 1A ja 2-5 liitetään tontinluovutusasiakirjoihin.

10 10 Tämä ranta-aluetta koskeva rakentamisohje perustuu seuraaviin Teknisen lautakunnan päätöksiin: Kortteleiden 313 ja 314 ranta-alueen rakentamisohje on Teknisen lautakunnan hyväksymän Kalastajanpuiston kortteleiden 313 ja 314 rantapenkereen rakennussuunnitelman K-2778/1-5 ja kustannusarvion sekä myöntämän työluvan mukainen. Kortteleiden 313 ja 314 ranta-aluetta koskeva rakentamisohje on täydennys teknisen lautakunnan hyväksymään Kalastajanpuiston tonttien rakentamistapaohjeen kohtaan ranta-alueet. Hyväksytyn rakentamistapaohjeen mukaan kortteleiden 313 ja 314 osalta ohjeet laaditaan myöhemmin. Varkaudessa Vs. kaupunginarkkitehti Virve Wright Kaupungininsinööri Jouko Miikkulainen

11

12

13

14

15 ALUELEIKKAUKSIA LIITE 5

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI KORTTELI 70 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. 38 MUOTO

Lisätiedot

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI 26 KORTTELI 66 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI MUOTO Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää.

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170 JA OSA KORTTELISTA 160 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.1.2013 - 1 - RAKENTAMISOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170

Lisätiedot

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni.

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Nämä rakentamistapaohjeet vahvistuvat Antinpuiston asemakaavamuutoksen mukana. Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Rakennusala,

Lisätiedot

IITTI Kirkonkylä RAKENTAMISTAPAOHJE SORRONNIEMI. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, Helsinki p ,

IITTI Kirkonkylä RAKENTAMISTAPAOHJE SORRONNIEMI. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, Helsinki p , IITTI Kirkonkylä SORRONNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJE 12.9.2011. K 35 korjattu 3.11.2011 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Sorronniemen

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KATAJARINNE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 5569,

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KATAJARINNE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 5569, 1 ROVANIEMI KATAJARINNE RAKENTAMISTAPAOHJEET 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 5569, 5574-5584 liittyy asemakaavaan kv *.*.2017 24.1.2017 Tekniset palvelut/kaavoitus 2 ROVANIEMI KAAVOITUS KATAJARINTEEN ALUEEN

Lisätiedot

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin tien ja/tai rinteen suuntaisesti.

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin tien ja/tai rinteen suuntaisesti. Laukaan kunta KATAANMÄEN ASEMAKAAVA-ALUE, korttelit 1148 1159 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1. Yleistä...1 2. Yleiset rakentamisohjeet...1 3. Julkisivut, värit, kattokaltevuudet ym...3 3.1 Julkisivut...3 3.2 Värit...3

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot

KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET. KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET. KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 RAKENTAMISTAPAOHJEET KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 KAARINA, SILVOLANRINTEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET 05.02.2007 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(7) KAARINA, SILVOLANRINTEEN

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 1. Tekninen lautakunta KAUPKIRJ: 39 /2011

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 1. Tekninen lautakunta KAUPKIRJ: 39 /2011 ROVANIEMI Tekninen lautakunta KAUPKIRJ: 39 /2011 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.01.2011 Sivu 1 16 Rakentamistapaohjeet, Pöykkölän asemakaavan laajennus Kaupunginarkkitehti 17.1.2011: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN:

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: ROVANIEMEN KAUPUNKI YLIKYLÄ-VENNIVAARA 04.05.20 11 RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: 10154, 10155, 10156, 10157, 10218, 10153, 10220, 10151, 10222,10219, 10152, 10221, 10150, 10147, 10148, 10224, 10140,

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET

MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET ÄÄNEKOSKI MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET Alue A Julkisivut tiili, rappaus tai lauta Alue B Julkisivut lauta Alue C Julkisivut höylähirsi tai lauta HYVÄKSYTTY ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA 5.2.2007 Äänekosken

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin kadun suuntaisesti.

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin kadun suuntaisesti. Laukaan kunta, Vihtavuori BRITTILÄNRANTA II ASEMAKAAVA-ALUE, korttelit 139-146 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1. Yleistä...1 2. Yleiset rakentamisohjeet...1 3. Julkisivut, värit, kattokaltevuudet ym...3 3.1 Julkisivut...3

Lisätiedot

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 56100 RUOKOLAHTI 19.12.2008 1(11) RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 1 YLEISTÄ Huuhkan alueet liittyvät Salosaaren jo rakennettuun taajama-alueeseen. Ne muodostavat Vaittilantien länsipuolelle uuden asuinaluekokonaisuuden

Lisätiedot

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET Kooste ohjeista TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET 1. ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on osoitettu kortteli-, virkistys- ja katualueet. Korttelialueilla on osoitettu rakennusalat, rakennusoikeudet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET LEMPÄÄLÄ SÄÄKSJÄRVI

RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET LEMPÄÄLÄ SÄÄKSJÄRVI RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET LEMPÄÄLÄ SÄÄKSJÄRVI * Rajapolku LEMPÄÄLÄN KUNTA Tekninen toimi, 2009 1 RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET MÄÄRÄYSTEN TARKOITUS SUUNNITTELU PERUSTIEDOT Näillä määräyksillä pyritään ohjaamaan

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KYTÖHALMEEN ASUNTOALUE. Nro Kaavatunnus 306 Ak3111

RAKENTAMISTAPAOHJEET KYTÖHALMEEN ASUNTOALUE. Nro Kaavatunnus 306 Ak3111 Nro 0230002 Kaavatunnus 306 Ak3111 KYTÖHALMEEN ASUNTOALUE RAKENTAMISTAPAOHJEET AO-39 KORTTELIT 409-412 JA 414-415 AO-40 KORTTELI 413 JA KORTTELIN 407 OSA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

ULVILA HORMISTO ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO P. 02-6774511

ULVILA HORMISTO ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO P. 02-6774511 ULVILA HORMISTO ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO P. 02-6774511 1 HORMISTON ASEMAKAAVAN OMAKOTIRAKENNUSTEN KORTTELEITA 701-708 JA OSAA KORTTELEITA 707, 710, 711 ja 714 KOSKEVAT RAKENTAMISOHJEET Rakentamisohjeet

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet - Rivitalo tai paritalo. - Kuvassa esitetty massoittelun perusratkaisu (valittu kerroskorkeus vaikuttaa massaan). - Ulokkeet ja sisäänvedot julkisivussa ovat

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET. LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224

RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET. LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224 RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224 LEMPÄÄLÄN KUNTA Tekninen toimi, 2008 RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET MÄÄRÄYSTEN TARKOITUS Näillä määräyksillä pyritään ohjaamaan

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.021 Lähivirkistysalue, jolla puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten,

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58.

KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58. KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58. 1 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET: AO-korttelialueen tonteilla talousrakennus saa olla enintään 50 m2. AP-korttelialueella

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

Rakennuksen päätilat ja piha- alueet tulee suunnata etelään tai länteen.

Rakennuksen päätilat ja piha- alueet tulee suunnata etelään tai länteen. YLEISTÄ Nämä rakentamistapaohjeet on laadittu täydentämään Kärjen asuntoalueen pohjoisosan asemakaavaa. Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on auttaa rakentajaa paitsi oman rakennuksensa suunnittelussa

Lisätiedot

Alueella on kaukolämpö. Asuinrakennuksessa on oltava vähintäänkin varaus tulisijalle.

Alueella on kaukolämpö. Asuinrakennuksessa on oltava vähintäänkin varaus tulisijalle. ILOLA / S A T U P U I S T O 2 ( R 00108 ) 14.2.2012 Rakentamistapaohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Runotiellä, Riimikujalla ja Säekujalla Satupuisto 2-rakentamisohjealue käsittää 33 omakotitonttia,

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

KALAJOKI LIITE 7 KOTIPUISTON ASUNTOALUE 1/13 RAKENNUSTAPAOHJE

KALAJOKI LIITE 7 KOTIPUISTON ASUNTOALUE 1/13 RAKENNUSTAPAOHJE KALAJOKI LIITE 7 KOTIPUISTON ASUNTOALUE 1/13 RAKENNUSTAPAOHJE YLEISET OHJEET Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Tarkoituksena on ohjata Kotipuiston

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

PAASKUNNAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2714-2727

PAASKUNNAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2714-2727 KAARINAN KAUPUNKI SUUNNITTELUKESKUS OY 1 KAARINAN KAUPUNKI PAASKUNNAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2714-2727 Rakennussuunnittelun alkuvaiheessa on hyvä neuvotella rakennustarkastajan kanssa rakentamisen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

HOLMANKOSKI. Tornion kaupunki Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAKENNUSTAPAOHJEET OMAKOTIRAKENTAJILLE

HOLMANKOSKI. Tornion kaupunki Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAKENNUSTAPAOHJEET OMAKOTIRAKENTAJILLE Tornion kaupunki Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAKENNUSTAPAOHJEEN TARKOITUS 2.5.2017 HOLMANKOSKI 21. PIRKKIÖN KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 176-181 RAKENNUSTAPAOHJEET OMAKOTIRAKENTAJILLE Rakennuksen

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET Nämä rakennustapaohjeet ohjaavat Hansas II asemakaavan aluetta Massbyn kylässä Etelä-Sipoossa. Rakennustapaohjeet koostuvat

Lisätiedot

1. PIHAJÄRJESTELYT JA RAKENNUSTEN SIJOITTAMINEN

1. PIHAJÄRJESTELYT JA RAKENNUSTEN SIJOITTAMINEN RUSKON KUNTA 1 / 5 Tekninen osasto PL 69 21291 RUSKO MUNITTULAN ASEMAKAAVA- ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET JOHDANTO Munittulan kaava-alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaaksi määritellyn Ruskon kirkonkylän

Lisätiedot

KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE

KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE Korttelisuunnitelman liite Rakentamistapaohjeet KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE 110. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 1-12. 5.10.2015 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3.

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 13.6.2013 NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELEILLE 1728, 1729, 1730 JA 1731 YLEISTÄ Asemakaavan ja sitä täydentävien rakentamisohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö

Lisätiedot

J A N A K K A L A R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T AO-KORTTELIT 2-12

J A N A K K A L A R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T AO-KORTTELIT 2-12 1 AO-KORTTELIT 2-12 2 Ohjeiden tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavaa ja sen määräyksiä sekä ovat ohjeena rakentajille, suunnittelijoille, rakennusvalvonnalle. Tavoite on yhtenäinen lähiympäristö,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET KH 4.11.2013

RAKENNUSTAPAOHJEET KH 4.11.2013 RAKENNUSTAPAOHJEET KH 4.11.2013 KARKKILAN KAUPUNKI AINOLANKATU,KORTTELI 32 asemakaavan muutos laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu Pertti Kyyhkynen, kaavoituspäällikkö,

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Nämä rakentamistapaohjeet liittyvät Sastamalan kaupungin Ranta-Kukkurin asemakaavaan A-041 (ehdotus 16.2.2015).

Nämä rakentamistapaohjeet liittyvät Sastamalan kaupungin Ranta-Kukkurin asemakaavaan A-041 (ehdotus 16.2.2015). SASTAMALAN KAUPUNKI 1/3 RANTA-KUKKURIN ASEMAKAAVA RAKENTAMISTAPAOHJE 16.2.2015 1. OHJEEN TARKOITUS Nämä rakentamistapaohjeet liittyvät Sastamalan kaupungin Ranta-Kukkurin asemakaavaan A-041 (ehdotus 16.2.2015).

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET Laivurintien ja Helkarannantien korttelit 501-506

RAKENTAMISTAPAOHJEET Laivurintien ja Helkarannantien korttelit 501-506 Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö 13.12.2012 Lasse Majuri vs. kaavoituspäällikkö RAKENTAMISTAPAOHJEET Laivurintien ja Helkarannantien korttelit 501-506 Rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE LIITE 5 1/5 Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi 9.6.2008 KALAJOKI SIIPOLANRINTEEN RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Nämä

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Jyri Sarkkinen Kaavoituspäällikkö 7.8.2013 RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe Rakentamistapaohjeet on laadittu täydentämään asemakaavan

Lisätiedot

Nro 0520004 Kaavatunnus 52/001. 1 Johdanto. 1.1 Ohjeiden tarkoitus

Nro 0520004 Kaavatunnus 52/001. 1 Johdanto. 1.1 Ohjeiden tarkoitus Nro 0520004 Kaavatunnus 52/001 Koria, Marttilan alue RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä ohje liittyy Korian Marttilan asemakaavaan (kv hyv. 29.9.2008). Ohje perustuu Airix-Ympäristön laatimaan ohjeluonnokseen vuodelta

Lisätiedot

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 PORVOO Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218 Ölstens, Uppstens 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 1 Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto YLEISTÄ Uppstensin

Lisätiedot

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti)

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti) UTRA Lasitehtaantie (vain myynti) 0-K/ 0-0 -0- - -0- : Lasikuja Lasitehtaantie 0 0 0 0 pp pp p p VL VL- VV 0 0 0 0 e=0. e=0. e=0. e=0. +.00 +.00 e=0. kt 0 0 0 0 0 0 Lasikuja Lasimest. Putelikuja Sahamyllynkatu

Lisätiedot

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA HÄMEENKOSKI VALKINRANTA RAKENTAMISTAPAOHJE Pertti Hartikainen Kellosilta 10, 00520 Helsinki p. 09-1481943 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Valkinrannan asemakaava on joustava toteuttamisen turvaamiseksi laadittu

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE HALLINTOKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 29.8.2006 MUUTOS 30.11.2006, 30.11.2009 Rakennusten sijainti tontilla - 3 - Rakennukset sijoitetaan asemakaavan mukaiselle rakennusalalle

Lisätiedot

PUURTILANNIEMENTIEN ALKUOSAN ASEMAKAAVA RAKENTAMISTAPAOHJE

PUURTILANNIEMENTIEN ALKUOSAN ASEMAKAAVA RAKENTAMISTAPAOHJE PUURTILANNIEMENTIEN ALKUOSAN ASEMAKAAVA RAKENTAMISTAPAOHJE VARKAUDEN KAUPUNKI 0-kaupunginosa korttelit 0 (osa), 0 (osa), 0, 0 (osa) ja 0 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Maankäyttö / Kaavoitus PL 0,

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE KORTTIONMÄKI, METSURINKADUN OMAKOTIALUE KORTTELIT 0941, 0942, 0943, 0945, 0946, 0952 OSAT KORTTELEISTA 0947 JA 0953

RAKENTAMISOHJE KORTTIONMÄKI, METSURINKADUN OMAKOTIALUE KORTTELIT 0941, 0942, 0943, 0945, 0946, 0952 OSAT KORTTELEISTA 0947 JA 0953 RAKENTAMISOHJE KORTTIONMÄKI, METSURINKADUN OMAKOTIALUE KORTTELIT 0941, 0942, 0943, 0945, 0946, 0952 OSAT KORTTELEISTA 0947 JA 0953 RIIHIMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT 17.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

16-kaupunginosa, Taipale Korttelit 9271 ja 9273-9279

16-kaupunginosa, Taipale Korttelit 9271 ja 9273-9279 6-kaupunginosa, Taipale Korttelit 97 ja 97-979 Rakentamistapaohje TEKNINEN VIRASTO Maankäyttö / Kaavoitus () Nämä rakentamistapaohjeet täydentävät Varkauden kaupungin Taipaleen leirintäalueen asemakaavaa,

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE

RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 11/2007 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Hyv. Ymp./rak.valv.ltk 9.10.2007 151 RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE (TUULIKALLIO KORTTELIT 59 61) TAVOITTEET

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-tonttien rakentamistapaohje (25.01.2007, täydennetty 12.6.2017) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-59 kortteleissa 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 14 AP-9 korttelissa 8 AKR-2 korttelissa 5 Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA Rakentamisohjeella tavoitellaan yhtenäistä, ilmeeltään omaleimaista aluekokonaisuutta. Tällaisen asukkaat voivat kokea omaksi paikakseen, jonka veto- ja elinvoima alkavat syntyä

Lisätiedot