PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17. Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:30-19:07 PAIKKA Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta , lastensuojelutyöntekijä Minna Hänninen 16 Pesulatarjouksen hyväksyminen ajalle Perusturvalautakunnan toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunnan vuoden 2015 talouden käyttösuunnitelma 19 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta lukien, Metodi-Psykologi- ja sosiaalialan osaamiskeskus OSK 20 Hälytysrahan käyttö Viranhaltijapäätökset ajalta Muut asiat Valtiokonttorin ilmoitus rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen määrärahan suuruudesta

2 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA klo 17:30-19:07 PAIKKA Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski OSALLISTUJAT LÄSNÄ Tuuppa Tauno Puheenjohtaja Flemmich Dieter Jäsen Hutko Sinikka Jäsen Keloniemi Katri Jäsen Ketola Hannu Jäsen Kulmala Hellevi Jäsen Lehtonen Teija Jäsen Lehtovuori Rauno Vpj. Raille Anne Jäsen Lindgren Hilkka Khall:n edustaja Kallinen Riitta Asiantuntija Pöyhönen Eeva-Sirkku Esittelijä/Pk:n pitäjä POISSA Siimar Mari Jäsen Wärri Pentti Khall:n puh.joht. Jokela Kari Kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tauno Tuuppa Eeva-Sirkku Pöyhönen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytyällä Sinikka Hutko Anne Raille PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Nähtävillä kello 09:00-15:00

3 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ptltk Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ptltk Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Raille Anne ja Siimar Mari Pöytäkirjan tarkastusaika on perjantaina kello alkaen Riihikosken toimipis teessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Anne Raille ja Sinikka Hutko. Pöytäkirjan tarkastusaika on perjantaina kello alkaen Riihikosken toimipis teessä.

5 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta , lastensuojelutyöntekijä Minna Hänninen 12/05.99/2014 Ptltk Yksityistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 :n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen se aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 :n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta. Lastensuojelutyöntekijä Minna Hänninen on tehnyt kuntaan ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta lukien. Ilmoituksen mukaan yritys (toiminimi) tarjoaa lapsiperheille sosiaalityöntekijän palveluita, avomuotoista perhekuntoutusta, perhetyötä, muuta sosiaalihuollin asiantuntijatoimintaa sekä lastensuojelun jälkihoito. Yrityksessä on yksi työntekijä. Lastensuojelutyöntekijä Minna Hänninen toimii myös Profiam Oy:n alihankkijana. Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 :n vaatimukset. Valmistelija: Perusturvajohtaja Merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Pesulatarjouksen hyväksyminen ajalle /05.99/2012 Ptltk Vanhusten ja kehitysvammaisten palveluiden voimassa oleva sopimus pesulapalveluista päättyy Pesulapalveluita käytetään asumispalveluyksiköiden liinavaatteiden ja henkilökunnan työvaatteiden pesuun. Pesulapalvelut kilpailutettiin ajalle siten, että tarjousten viimeinen jättöaika oli kello Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä. Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä kolme tarjoajaa: Auranmaan Pesula Oy Pantex-Pesu Oy ja Turun Tekstiilihuolto Oy. Turun Tekstiilihuolto Oy täytti tarjoajalle esitetyt kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko on esityslistan liitteenä. Valmistelija: Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Turun Tekstiilihuolto Oy.n tarjouksen pesulapalvelujen tuottamisesta ajalle Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Tarjouspyyntö Perusturvan pesulapalveluista aj Tarjousten avauspöytäkirja nro 26037, Pesulapalvelut 3 Pesulatarjousten vertailutaulukko, pesulapalvleut

7 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen /02.02/2013 Ptltk Toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2014 ohjeen mu kaan lautakuntien tulee antaa kunnanhallitukselle toimintakertomuksensa sii nä tasos sa, kun se lau ta kunnan mie lestä tu lee val tuus tolle esit tää. Toi min ta kerto muk sen teh tävä nä on selvit tää val tuus ton ta lousar viossa hyväk sy mien toi min nallis ten ja ta lou dellisten tavoit tei den to teutu mista. Toi minta kertomuk sessa ar vioi daan kun nan ja kunta kon sernin toi min nan laa juuteen ja raken tee seen näh den tasa puoli sesti ja kat tavasti merkit tävimpiä riskejä ja epä var muus teki jöitä sekä muita toimin nan kehitty mi seen vaikut tavia seikkoja. Vuoden 2014 tilinpäätös -ohjeen mukaan tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tulee valmistella omalta vastuualueeltaan selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuudesta. Valtuusto myönsi kokouksessaan euron lisämäärärahan terveyspalveluihin ja euron lisämäärärahan sosiaalityön osa-alueelle. Toimintakertomus sekä sisäisen valvonnan raportti ovat esityslistan liitteenä. Valmistelija: Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 4 Perusturvalautakunnan toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen Sisäisen valvonnan järjestäminen 2014

8 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan vuoden 2015 talouden käyttösuunnitelma 179/02.02/2014 Ptltk Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden vuodelle 2015 mukaan toimielimet päättävät käyttösuunnitelmista omilla toimialueillaan. Käyttösuunnitelmalla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot toimielintasoisille osatehtäville sekä asettavat sa malla näille osatehtäville valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yh teensopivat, tarkennetut tavoitteet. Toimielimet voivat asettaa muitakin ta voitteita, jotka eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa valtuuston asetta mien tavoitteiden kanssa. Lautakuntien käyttösuunnitelman hyväksymistä kos kevat päätökset tarkennettuine tavoitteineen tulee tehdä helmikuun 2015 loppuun mennessä ja an taa kunnanhallitukselle tiedoksi. Valmistelija: Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2015 käyttösuunnitelman ja antaa sen eteenpäin tiedoksi kunnanhallitukselle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 6 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2015

9 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta lukien, Metodi-Psykologi- ja sosiaalialan osaamiskeskus OSK 12/05.99/2014 Ptltk Yksityistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 :n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen se aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 :n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta. Metodi - Psykologi- ja sosiaalialan osaamiskeskus OSK on tehnyt kuntaan ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta lukien. Metodi - Psykologi- ja sosiaalialan osaamiskeskus OSK tuottaa lastensuojelun jälkihoitoa, tukihenkilötoimintaa sekä neuropsykologista valmennusta lapsille ja nuorille. Yrityksessä on yksi työntekijä. Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 :n vaatimukset. Valmistelija: Perusturvajohtaja Merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Hälytysrahan käyttö /P03.00/2009 Ptltk Hälytysrahan käytöstä tulee raportoida kunnanhallituksen henkilöstöjaostolle puolivuosittain. Vuoden 2014 aikana hälytysrahaa on myönnetty 126 kertaa (116 vuonna 2013 ja 118 vuonna 2012), joista 62 hälytysrahaa ja 64 erityishälytysrahaa. Aikaisempiin vuosiin verrattuna erityishälytysrahan määrä on pysynyt samana. Hälytysrahan myön tä misen syynä on useimmin ollut työntekijän äkillinen sairastuminen, johon ei ole ollut mahdollista saada sijaista. Kaksi kertaa syynä on ollut työntekijän sairastuminen kesken työvuoron. Kotihoidossa syitä on ollut myös nostoapu (10 kertaa) sekä sairaanhoidolliset toimenpiteet, mukaan lukien saattohoito (7 kertaa). Hälytysrahan kustannukset oli vat yhteensä euroa (vuonna 2013 kustannukset olivat euroa). Hälytysrahan käyttö on jakaantunut eri toimintayksiköihin seuraavasti: Palvelutalo Kotikarpalo Riihikoti-palvelukeskus Kartanokoti Kotihoito ja Yläneen ryhmäkoti Kehitysvammaisten asuntolat Hälytysrahan käyttö on lisääntynyt selvimmin Kotihoidossa ja Yläneen ryhmäkodissa. Kartanokodissa hälytysrahan käyttö on vähentynyt. Viime vuonna poissaoloja (muut kuin vuosilomat) oli vanhusten ja kehitysvammaisten palveluissa yhteensä päi vää. Pois sa olot ovat ja kaantu neet ajal la seuraavasti: Sairauspoissaolot Perhe-, opintovapaat ja muut työlomat Valmistelija: Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ja antaa asian edelleen tiedoksi kunnanhallituksen henkilöstöjaostolle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Viranhaltijapäätökset ajalta /P01.00/2009 Ptltk Perusturvalautakunnalle esitetään seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta : Perusturvajohtaja: Henkilöstöpäätökset: 1 Tehtäväkohtaisen peruspalkan tarkistaminen lukien 2 Työajan muuttaminen lukien 3 Lähihoitajan sijaisen valinta ajalle Työsopimusten hyväksyminen ajalta Lyhytaikaisten työsopimusten hyväksyminen ajalta Sairaanhoitajan toimen täyttäminen (vakanssinumero 218) 7 Irtisanoutumisen hyväksyminen ja täyttöluvan pyytäminen lähihoitajan toimelle lukien (vakanssinumero 239) Muu päätös: 1 Perusturvapalvelujen ostolaskujen asiatarkastajien nimeäminen, Riihikoti-palvelukeskus sekä Yläneen ryhmäkoti 2 Salainen Valmistelija: Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Muut asiat Ptltk Saapuneet kirjelmät: - Aluehallintoviraston kirje , koskien Kuntoutuksen asiakasyhteistyötä - Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta lukien, Siivous- ja kotipalvelu Tähti Anitta Aaltonen - Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta alkaen, Puhetulkkipalvelut Sinikka Vuorinen - Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Trinitas Lääkäripalvelut Oy Merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen tiistaina kello perusturvapalvelujen keskuksessa.

13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Valtiokonttorin ilmoitus rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen määrärahan suuruudesta /05.05/2015 Ptltk Valtion vuoden 2015 talousarviossa on varattu määrärahaa rintamaveteraaneille ko tiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin. Pöytyän kunnan osuus mää rä ra has ta on ,01 euroa. Kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun rin ta ma ve te raa nin tulee olla Suomessa asuva vuosien sotiin osal lis tu nut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatun nuksen omaava rintamaveteraani. Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukai nen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, ei voi da antaa tämän määrärahan perusteella rintamaveteraaneille tar koitettuja kunnalli sia avo palveluja. Rintamaveteraanien kunnallisiin avopalveluihin osoitettu määräraha on jaet tu kunnassa asuvien rintamaveteraanien lukumäärän suhteessa. Määrärahaa voi daan käyt tää so si aali huol to lain mu kai sen ko ti pal ve lun an tamiseen sen tar pees sa oleville ve te raa neille. Kotiin vietävinä palveluina voivat tul la kyseeseen esim. kodinhoitajan apu, ateriapalvelu, pyykkipalvelu, siivousapu sekä kuljetuspalvelut. Määrärahan käyt töön so vel le taan so siaalihuolto lain mukaista tar veharkin taa si ten, että pal velun tarve on ratkai seva. Ta voit tee na on tukea monipuolisesti veteraanin kotona selviytymistä. Mi käli mää rära haa jää kunnilta käyttämät tä, on se pa lautettava Valtiokonttorille. Vuonna 2014 määrärahaa käytettiin turvapuhelinpalvelun sekä kotiin kuljetettujen aterioiden kustannuksiin. Määrärahalla korvattiin 29 hen kilön palveluita, yhteensä ,00 eurolla. Valtiokonttorin avustus vuodelle 2014 oli ,89 euroa. Valmistelija: Perusturvajohtaja Viiteaineisto: Valtiokonttorin ilmoitus rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen määrärahan suuruudesta vuonna Perusturvalautakunta päättää, että Pöytyän kunnan määrärahalla va pau tetaan ko. palvelua käyttävät rintamaveteraanit turvapuhelinpalvelun kuu kausi mak sus ta ajalla Lopulla määrärahalla vapautetaan pal ve lua käyttävät rintamaveteraanit ateriapalvelumaksusta niin kauan kuin määrärahaa riittää syyskuusta 2015 alkaen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 7 Valtiokonttorin ilmoitus rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen määrärahan suuruudesta 2015

14 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUS OSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät ja Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa timusviranomai nen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pöytyän perusturvalautakunta Turuntie RIIHIKOSKI sähköposti: Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaa timuksen si sältö ja toi mittamnen Ks. Jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

15 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja joh dosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen vali tus aika nyt oi kaisuvaatimuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Turun hallinto-oikeus PL 32, TURKU sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh fax sähköposti: Pykälät 16 Valitusaika 30 päivää sisältö ja Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmän toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu kuun. - Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan teh täväksi - muutosvaatimuksen perusteet - Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen te ki jän/valit tajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijä/valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailli nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/vali tuksen laatija on joku muu henkilö, oikaisuvaa timuskirjel mässä/valituksessa on ilmoi tettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu mero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset oikaisu vaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimit taa. - Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. - Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, al kupe räise nä tai jäl jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie doksi tai muu selvi tys oi kaisuvaati mus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. - Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati muk sen tekijä/va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu viran omai selle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. - Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvi ranomai selle viimeistään oikaisuvaatimus/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päätty mistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäi vä, vapun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaisel le en simmäi senä sen jälkeisenä ar kipäi vänä. Asiakir jat toimitetaan viranomaisen asiointi osoit tee seen lähet täjän omalla vastuulla. Tämä voi daan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähe tin vä lityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oi kaisuvaati mus-/valitus ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak suista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimak sua hallinto-oi keudessa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaottee seen. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

16 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuk sen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si ten, että viestiä voidaan käsitel lä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotetta vaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen vies ti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päi vänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näy tetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantota paa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Pöytyän perusturvalautakunta Turuntie Riihikoski Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lu pa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoa ja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksi neen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti

17 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ puut teellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si ten, että viestiä voidaan käsitel lä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotetta vaa selvitystä tie toliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen vies ti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päi vänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näy tetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksianto ta paa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie hensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoi tettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä pää tös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valit taja ve toaa vaatimuk sensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimit taa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markki na-oikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koske va valitus toi mitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh fax sähköposti: 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat -ja palvelut terveydenhoito -ja sosiaalipalvelut rakennus -ja käyttöoikeusurakat

18 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot