Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013"

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sivistyslautakunta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Asianro 569/ /2014 Päätöshistoria Sivistyslautakunta "Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta Laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Lain sisältö tiivistettynä on seuraava: Laissa säädetään perusopetuslaissa (mukaan lukien esiopetus), lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetuissa laissa olevan opiskelijan oikeudesta opiskelijahuoltoon. Esiopetuksessa käytettävät käsitteistöt: Opiskelijahuolto = oppilashuolto Opiskelija = lapsi Oppilaitos = esiopetusyksikkö tai esiopetus Lain tarkoituksena on: 1) edistää opiskelijoiden ja lasten kasvua, kehitystä, oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä; 2) edistää esiopetusyksikön, oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä; 3) turvata varhainen tuki sitä tarvitseville; 4) turvata opiskelijoiden ja lasten tarvitsemien opiskelu- ja oppilashuoltopalveluiden yhdenvertainen saatavuus ja laatu; 5) vahvistaa opiskelu- ja oppilashuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä. Opiskelu- ja oppilashuollon kokonaisuus Opiskelu- ja oppilashuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskelu- ja oppilashuolto sekä opiskelu- ja oppilashuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluja opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Opiskelu- ja oppilashuoltoa toteutetaan varhaiskasvatuksen, opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisen suunnitelmallisena yhteistyönä

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) oppilaiden, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteisöllinen opiskeluhuolto Yhteisöllisellä opiskelu- ja oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko esiopetus- ja oppilaitosyhteisössä edistetään oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yksilökohtaisella opiskelu- ja oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle ja oppilaalle annettavia: 1) neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja; 2) opiskelu- ja oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja; 3) monialaista yksilökohtaista opiskelu- ja oppilashuoltoa. Järjestämisvastuu Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskelu- ja oppilashuoltosuunnitelma toteutuu. Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opiskelu- ja oppilashuolto yhteistyössä varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskelu- ja oppilashuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Esiopetusyksikön ja oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskelu- ja oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Esiopetusyksikön ja oppilaitoksen sijaintikunta vastaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti. Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskelu- ja oppilashuolto, jota opetukseen tai koulutukseen osallistuminen edellyttää. Oppilas- ja opiskeluterveydenhuolto on oppilaalle ja opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. Opiskelu- ja oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa Lastensuojelulaissa määriteltyyn lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattava: 1) opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet; 2) arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta;

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) 3) toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea; 4) tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista. Opiskelu- ja oppilashuoltosuunnitelma Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelu- ja oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan esiopetusyksikkö- ja oppilaitoskohtainen opiskelu- ja oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä esiopetusyksikön ja oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Opiskelu- ja oppilashuoltosuunnitelma voi olla myös kahden tai useamman esiopetusyksikön ja oppilaitoksen yhteinen. Suunnitelma on tarkistettava vuoden kuluessa siitä, kun 12 :ssä tarkoitettu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Opiskelu- ja oppilashuoltosuunnitelmaan on kirjattava: 1) arvio opiskelu- ja oppilashuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskelu- ja oppilashuoltopalveluista; 2) esiopetus- ja oppilaitosyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskelu- ja oppilashuollon edistämiseksi ja tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi; 3) yhteistyön järjestäminen oppilaiden, opiskelijoiden ja heidän perheidensä sekä esiopetusyksikössä ja oppilaitoksessa työskentelevien ja muiden oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia tukevien tahojen kanssa; 4) suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä; 5) toimenpiteet opiskelu- ja oppilashuoltosuunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi (omavalvonta). Opetushallitus on antanut opetussuunnitelman perusteissa määräykset opiskelu- ja oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta. Määräyksen mukaan opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen opiskelu- ja oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman yhteys lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sekä esiopetusyksikön ja koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laadintaa ohjaavat linjaukset. Oppilashuoltosuunnitelmien laadintaa ohjaaviin linjauksiin on tarkoituksenmukaista sisällyttää suunnitelmien perusrakenne ja osa suunnitelmiin sisältyvistä asioista, jolloin turvataan suunnitelmien riittävä yhdenmukaisuus kaikissa kouluissa. Opiskelu- ja oppilashuoltoryhmät Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskelu- ja oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskelu- ja oppilashuollon ohjausryhmä. Jos esiopetus järjestetään koulun yhteydessä, voi koulukohtainen oppilashuoltoryhmä toimia myös esiopetuksen oppilashuoltoryhmänä.

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Esiopetusyksikön ja oppilaitoksen opiskelu- ja oppilashuollonhuollon suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Oikeus saada opiskelu- ja oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja Oppilaalle ja opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskelu- ja oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas tai opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana päivänä. Opiskelu- ja oppilashuollon kertomukset Yksilökohtaisen opiskelu- ja oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot kirjataan opiskelu- ja oppilashuollon kertomuksiin. Opiskelu- ja oppilashuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi ja siihen kirjataan yksittäisen oppilaan tai opiskelijan: 1) nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot; 2) asian aihe ja vireille panija; 3) opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet; 4) tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelmat sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot; 5) toteutetut toimenpiteet; 6) kirjauksen päivämäärä sekä kirjausten tekijä ja hänen ammatti- ja virkaasemansa. Jos sivulliselle annetaan opiskelu- ja oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä, mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. Opiskelu- ja oppilashuollon rekisterit Opetuksen ja koulutuksen järjestäjä ylläpitää rekisterinpitäjänä monialaisen yksilökohtaisen opiskelu- ja oppilashuollon rekisteriä (opiskeluhuoltorekisteri). Rekisteriin tallennetaan oppilaitoksen toteuttamassa monialaisessa yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa laadittavat opiskeluhuoltokertomukset sekä muut siihen liittyvissä tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakirjat. Rekisterinpitäjän on nimettävä rekisterille vastuuhenkilö.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Opiskeluhuollon seuranta ja arviointi Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraavat yhteistyössä opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän on arvioitava opiskeluhuollon toteumista ja vaikuttavuutta yhteistyössä kunnan opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä osallistuttava ulkopuoliseen opiskelijahuoltoa koskevaan arviointiin. Arvioinnin keskeiset tulokset on julkistettava. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä esiopetusyksikön ja oppilaitoksen sijaintikunnan opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa opiskelu- ja oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnasta. Lain keskeiset muutokset kunnan kannalta Oleellisimmat muutokset koulutuksen järjestäjän kannalta uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa ovat järjestämisvastuu ja määräajat. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana päivänä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa ei ole määritelty kunnille mitään sanktioita, jos lain velvoitteita määräajoista ei pystytä toteuttamaan. Oikeusturvakeino on hallintokantelu aluehallintovirastoon. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuslakia on muutettu 1 elokuuta 2014 alkaen seuraavasti: Jos perusopetuslaissa, lukiolaissa tai ammatillisesta koulutuksesta annetuissa laissa tarkoitettujen opiskelijoiden kotikunta on muu kuin koulun tai oppilaitoksen sijaintikunta, oppilas- ja opiskelijahuoltolain perusteella opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista järjestämisvastuussa oleva kunta voi laskuttaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen käyttämisestä aiheutuneet oppilas- ja opiskelijakohtaiset henkilöstökustannukset oppilaan tai opiskelijan kotikunnalta. Lakimuutos tarkoittaa käytännössä sitä, että järjestäjäkunta voi laskuttaa koulupsykologi- ja kuraattoripalveluista oppilaiden ja opiskelijoiden kotikuntia.

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6) Rahoitus Lain perustelujen mukaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistuksen kokonaiskustannukset ovat vuonna ,9 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 5,45 miljoonaa euroa ja kuntien 5,45 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 psykologi- ja kuraattoripalvelujen kokonaiskustannukset ovat 26,2 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 13,1 miljoonaa euroa ja kuntien osuus 13,1 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan vuonna ,45 miljoonalla eurolla ja vuodesta 2015 eteenpäin 13,1 miljoonalla eurolla. Turun kaupungin toimialajohtaja Timo Jalosen selvityksen mukaan uudistuksen toteuttamiseksi valtionvarainministeriö korottaa peruspalvelujen vuotiaiden ikäryhmän perushintaa 4,27 euroa/7-64 -vuotias. Raisiossa on 7-64 vuotiaita noin Korotus on noin euroa. Valtionosuus uusille tehtäville 50 %, jolloin peruspalvelujen valtionosuus nousee noin euroa. Esityksen kustannuslaskelmissa käytetyn henkilöstön mitoitusperusteen mukaan opiskeluhuollon toteuttamiseksi tulisi olla yksi psykologi 1000:ta opiskelijaa kohti ja yksi koulukuraattori 780:tä opiskelijaa kohti. Nykytilan kuvaus Esiopetuksessa on kuntakohtainen oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu tarvittaessa. Ryhmää täydennetään tarvittaessa moniammatillisilla asiantuntijoilla. Päiväkotikohtaiset oppilashuoltoryhmät käsittelevät tehostetun tuen toimet. Raision kaikissa peruskouluissa ja lukiossa on toimivat oppilashuoltoryhmät, jotka tarvittaessa toimivat moniammatillisesti. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki muuttaa ryhmien toimintatapoja. Henkilöstöresurssit Perusopetus Koulukuraattori 1 1/2335 opp. Koulupsykologi 2 1/1150 opp. Lukio Ei koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluja Raseko opisk. Raisio % kur. Ammattiopisto % 1 Kauppaoppilaitos % 0,5 Yhteensä % 1,5 1/620 Timali % 0,5 1/200

7 Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (7) Raision seudun koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa kuraattoripalvelut on järjestetty yli oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämän vähimmäismäärän. Raision ammattiopistossa on yksi kokopäiväinen, Raision kauppaopistossa ja Mynämäen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa yksi yhteinen ja Naantalin ammattiopistossa osa-aikainen (70 %) sekä Timalissa osa-aikainen kuraattori (50 %), yhteensä 3,2 koulukuraattoria. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa mitoitusperusteena on käytetty yhtä koulukuraattoria 780:tä opiskelijaa kohti. Raision seudun koulutuskuntayhtymässä on opiskelijoita kaikkiaan Mitoitusperusteen perusteella laskettuna Rasekoon riittää 2,2 koulukuraattoria. Raision seudun koulutuskuntayhtymän kuraattoritoiminnan palkkakustannukset ovat tällä hetkellä noin euroa vuodessa. Laskutus muihin kuntiin/laskutus muista kunnista Raision peruskouluissa on tällä hetkellä 23 oppilasta, joiden kotikunta ei ole Raisio. Lukiossa on 122 opiskelijaa muista kunnista, noin 30 % opiskelijoista. Rasekon eri yksiköissä on opiskelijoita yhteensä 1709, joista raisiolaisia 449, noin 26 %. Rasekon Raision yksiköissä on opiskelijoita yhteensä 1033, joista raisiolaisia 375, noin 36 %. Turun lukioissa opiskelee 128 raisiolaista opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 173 opiskelijaa. Naantalin lukiossa opiskelee 11 raisiolaista opiskelijaa. Turun ja Naantalin eri toisen asteen oppilaitoksissa opiskelee yhteensä 312 raisiolaista opiskelijaa. Suoraan opiskelijamäärän perusteella laskettuna Raision kaupungin osuus Rasekon kuraattoripalveluista on noin euroa vuodessa, noin euroa vuonna Voi arvioida, että kaikista muista kunnista yhteensä tulee Raision kaupungille kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisestä vähintään yhtä suuri lasku vuodessa. Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on esittänyt jäsenkunnille kolme kysymystä: 1. pyytää jäsenkunnilta tiedot lastensuojelulain mukaisten hyvinvointisuunnitelmien tilanteesta sekä psykologipalvelujen saatavuudesta Naantalissa, Mynämäellä ja Raisiossa, 2. esittää jäsenkunnille, että Raision seudun koulutuskuntayhtymän palveluksessa olevat kuraattorit jatkavat kuntayhtymän palveluksessa, 3. kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntia sekä muita kuntia kuraattoripalveluista. Lounais-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen johtajan, lakimies Esko Lukkarisen mukaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain tulkinnasta on ollut epäselvyyttä; voiko kuntayhtymä itse järjestää kuraattoripalvelut. Nyt tulkinta näyttäisi olevan, että lain sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 4 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät hankkimalla

8 Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (8) palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Tulkinnan mukaan Raision kaupungin on mahdollista tehdä sopimus Raision seudun koulutuskuntayhtymän kanssa kuraattoripalvelujen järjestämisestä Rasekon Raision yksiköissä. Yhteenveto Raision kaupungissa ei ole oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämiä kuraattoripalveluja alakouluissa. Lukiossa ei ole kuraattori- eikä psykologipalveluja. Sama tilanne on esiopetuksessa. Lisäksi laki edellyttää, että Raision kaupunki järjestää Raision seudun koulutuskuntayhtymän psykologipalvelut. Tällä hetkellä Rasekossa ei ole psykologipalveluja. Raision lukiossa ja Rasekon Raision yksiköissä voisi olla yhteinen koulupsykologi. Koulukuraattorin palkkauskustannukset sivukuluineen vuodessa ovat noin euroa ja koulupsykologin noin euroa. Koulukuraattorin palkkauskustannukset jäävät kokonaan Raision kaupungin maksettavaksi. Raision lukiossa ja Rasekon Raision yksiköissä on opiskelijoita yhteensä 1470, joista muita kuin raisiolaisia on 973, noin 66 %. Oletettavasti noin 60 % koulupsykologin palkkauskustannuksista voidaan laskuttaa muilta kunnilta. Raision kaupungin osuudeksi jää tällöin noin euroa vuodessa. Yhteenvetona - oppilas- ja opiskelijahuoltolain säännökset huomioon ottaen - alakouluihin on perustettava koulukuraattorin virka sekä lukioon ja Raision seudun koulutuskuntayhtymän Raision yksiköihin yhteinen koulupsykologin virka. Raision kaupungin osuus koulupsykologin ja kuraattorin palkkakustannuksista on noin euroa vuodessa. Lisäksi Raision kaupunki joutuu maksamaan Rasekon kuraattoripalveluista ja muissa kunnissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien raisiolaisten opiskelijoiden kuraattori- ja psykologipalveluista arviolta noin euroa vuodessa. Kuraattoripalvelujen järjestämisestä Raision seudun koulutuskuntayhtymän Raision yksiköissä tehdään sopimus Rasekon kanssa. Päätösehdotus Sivistysjohtaja Matti Sivonen Sivistyslautakunta päättää 1. merkitä oppilas- ja opiskelijahuoltolakiuudistuksen tiedokseen, 2. lähettää oppilas- ja opiskelijalakiuudistus tiedoksi kaupunginhallitukselle, 3. pyytää kaupunginhallitukselta lupaa tehdä Raision seudun koulutuskuntayhtymän kanssa sopimus kuraattoripalvelujen järjestämisestä Raision seudun koulutuskuntayhtymän Raision yksiköissä. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

9 Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (9) Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti." Oheismateriaali 8 Oppilas ja opiskelijahuoltolaki pdf Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä oppilas- ja opiskelijahuoltolakiuudistuksen tiedokseen, 2. että oppilashuoltopalvelut korvataan lain minimimitoituksen mukaisesti 3. antaa luvan tehdä Raision seudun koulutuskuntayhtymän kanssa sopimus kuraattoripalvelujen järjestämisestä Raision seudun koulutuskuntayhtymän Raision yksiköissä edellä mainittua periaatetta noudattaen. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi tehdyn ehdotuksen yksimielisesti.

10 Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (10)

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Paasitorni 28.4.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1/3 Lait

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Oppilashuolto ja opetustoimen prosessit. Osaava, Lempäälä 15.4.2014

Oppilashuolto ja opetustoimen prosessit. Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Oppilashuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Oppilashuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (11) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Someron kaupungin Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Esiopetus, perusopetus ja lukio PPP Sisällysluettelo Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma... 1 1.Oppilashuolto... 3 1.1. Tavoitteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Lukioiden yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma Vantaan kaupunki Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Lukiokoulutus Opetuslautakunta 10.6.2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 1 Kerttulin lukio LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Johdanto Tämä esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esiopetuksen oppilashuolto 1 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa 1 1.1. Lapsen ja huoltajan

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Pieksämäen kaupunki Pieksämäen kaupunki Päivitetty: 24.9.2014 AJATUS YHTEISTYÖN ARJESTA Neljä tyyppiä JOKAINEN, JOKU, KUKA TAHANSA, EI KUKAAN ryhtyi tuumasta toimeen. JOKAISTA

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Esiopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

NAANTALIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2018

NAANTALIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2018 NAANTALIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2018 1 JOHDANTO... 3 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA... 4 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN TAVOITTEET... 5 3. LASTEN

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 21.8.2014 56 (2.painos) Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Käsikirjan käyttäjälle... 3 1.2 Mitä oppilashuolto on?... 3 1.3 Varhainen

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja (2.painos) Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta Sisältö 1 Johdanto... 1 1.1 Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2 Mitä oppilashuolto on?... 2 1.3 Varhainen avoin yhteistyö

Lisätiedot