Opiskelijavalintojen soveltuvuustutkimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijavalintojen soveltuvuustutkimukset"

Transkriptio

1 Opiskelijavalintojen soveltuvuustutkimukset Psykologitiimi Päämäärä Oy Minna Tapojärvi Toimitusjohtaja, PsM

2 Psykologitiimi Päämäärä Oy Perustettu 1994 Turussa Päätoimiala soveltuvuustutkimukset Valintakoeyhteistyötä 14 toisen asteen oppilaitoksen ja 5 ammattikorkeakoulun kanssa Opiskelijavalintoja eniten sosiaali- ja terveysalan opintoihin mm. lähihoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi Yli 8000 soveltuvuustutkimusta vuosittain Lisätietoja

3 Soveltuvuuden merkitys Soveltuvuus vahvaa hyvät edellytykset viihtyä, jaksaa ja menestyä monenlaisissa alan tehtävissä pitkään Soveltuvuus heikkoa korostunut uupumis- ja epäonnistumisriski useissa alan tavallisissa työhaasteissa ja toimintaympäristöissä

4 Soveltuvuuden merkitys Ihminen sopeutuu väliaikaisesti monenlaiseen, mutta jo muutaman vuoden päästä etenkin omien luonteen vahvuuksien ja työn vaatimusten yhteen sopimisen merkitys korostuu Yksilö ominaisuuksineen on pysyvämpi kuin toimenkuva, miksi tavoitteena olisi löytää työ, jonka kriittiset jaksamisen ja onnistumisen reunaehdot vastaavat riittävästi omia vahvuuksia Ihanteellista olisi päästä työskentelemään omien vahvuuksien varassa: silloin työssä jaksamis- ja menestymisennuste säilyy hyvänä pitkään.

5 Testitulosten muodostuminen Testeissä yksilön vastausten vertailua suoritetaan suomalaisen työikäisen väestön normaalijakaumaan kyseessä olevaan viiteryhmään

6 Tulosten tulkintaa Normaalijakauman keskitulokset ovat yleisimpiä mitä lähempänä jakauman reunoja tulos on, sitä harvinaisemmassa määrin ominaisuutta esiintyy populaatiossa Omassa ryhmässä on vaikea tiedostaa mikä koko väestössä on normaalia, sillä ihmiset usein hakeutuvat kaltaistensa seuraan ja läheiset ja sukulaisetkin muistuttavat luonnollisesti ominaisuuksiltaan toisiaan

7 Tulosten tulkintaa Koska eri ammatit ja toimialat eroavat toisistaan työn haasteiden ja vaatimusten osalta niin myös siellä työskentelevät ihmiset eroavat toisistaan Työnkuvat muotoutuvat usein ajan kuluessa alan henkilöstön vahvuuksien mukaan, minkä vuoksi ominaisuuksien yhteensopivuutta työnkuvan kanssa voidaan arvioida vertaamalla henkilön tuloksia alan vertailuaineistoon Valintakokeen hylkäämisprosentti on lähihoitajilla ollut 33 % Hyväksyttyä valintakoetulosta voi käyttää vuoden sisällä muihin saman ammatin valintakokeisiin Hylätyn tuloksen saaneen täytyy aina suorittaa tutkimus kokonaan uusiksi, mutta mitään minimiaikaa uusintayrityksen tekemiseen ei ole. Mielekästä on yrittää uusia tulos vasta, kun hylkäämisen syytä on kenties saatu vahvistettua.

8 Soveltuvuustutkimuksen osa-alueet II asteella Lähihoitajahakijoista hylätyksi tulleista 42 % hylkäämisen syitä on useammassa kuin yhdessä tutkimuksen kolmesta osa-alueesta Kykytestit päättelytaidot, kognitiivinen kapasiteetti, oppiminen ja omaksuminen, opiskelun teoriatiedon hallinta Hylkäävät yksistään 33 % hylätyistä Persoonallisuustestit luonteenominaisuudet, ajattelu- ja toimintatavat Hylkäävät yksistään 21 % hylätyistä Psykologin haastattelu Motivaation jäsentyneisyys ja realistisuus alalle, kontakti haastattelussa, hakijat valmistautuvat haastatteluun etukäteen Valmistavan tehtävän avulla Hylkäämisprosentti yksistään noin 4 % hylätyistä

9 Kykytestit Rajattu suoritusaika ja oikeat ja väärät vastaukset Vertailuryhmänä esim. toisen asteen hakijat Yleisimmin hylänneet testit ovat matematiikka, kuullun ymmärtäminen, ymmärtävä lukeminen ja looginen päättelykyky Arvioidaan asteikolla 1-5 Tulos 1 = suoriutuminen selvästi alle hakijoiden keskiarvon, tuntuvia vaikeuksia selvitä ko. vaativista tehtävistä (n. 6 % tutkituista) Tulos 2 = suoriutuminen jonkin verran alle keskiarvon, tarvitsee tukea ja enemmän työtä menestyäkseen (n. 24 % tutkituista) Tulos 3 = tavanomainen ja yleensä riittävä suoritustaso (n. 40 % tutkituista) Tulos 4 = keskimääräistä paremmin ja helpommin menestyvä (n. 24 % tutkituista) Tulos 5 = erityisen kyvykäs tällä osa-alueella (n. 6 % tutkituista)

10 Kykytestit lähihoitajien soveltuvuustutkimuksissa Kuullun ymmärtäminen, kuinka hyvin hakija kykenee pitämään kuulemaansa tietoa mielessä, keskittymiskyky, ohjeiden ymmärtäminen Ymmärtävä lukeminen, kuinka sujuvasti hakija kykenee tekemään päätelmiä lukemansa tekstin perusteella, opiskelun teoriahaasteet Silmän ja käden yhteistyökyky, kuinka paljon hakijalla on sorminäppäryyttä ja kuinka tarkkaa on hänen käsillä työskentelynsä Looginen päättelykyky, kuinka helposti hakija kykenee havaitsemaan asioiden yhteyksiä ja tekemään päätelmiä niiden perusteella Matemaattinen käsitys- ja päättelykyky, kuinka paljon hakijalla on kykyä laskutoimitusten suorittamiseen ja matemaattisten suhteiden ymmärtämiseen, lähihoitajilla ELINTÄRKEÄ TAITO!! Ideointikyky, kuinka paljon hakijalla on kykyä tarkastella asioita eri näkökulmista ja ajattelussa on joustavuutta Visuaalinen havainnointi ja päätöksenteko, kuinka paljon hakijalla on hahmotuskykyä sekä paljon nopeutta ja tarkkuutta löytyy työskentelyyn

11 Persoonallisuustestit KeyPersons O-P Selitysmallit sekä laaja persoonallisuusinventaari PP15 Yhteistuloksen pisteytys 1-5 Suurempi painoarvo PP15-testillä Molemmat testit Päämäärän omaa tuotekehitystä Hylkäävät yhteensä noin 21 % lähihoitajahakijoista Yleisimmät hylkäämisen syyt ovat riittämätön ihmiskiinnostus ts. korostunut varautuneisuus, riittämätön tunteiden tasapainoisuus ts. korostunut epätasapainoisuus, riittämätön sosiaalinen rohkeus ts. korostunut arkuus

12 Persoonallisuustestit; KeyPersons O-P Selitysmallit kehitystyössä käytetty Martin Seligmanin teoksia tutkii ajattelu- ja toimintatapoja sekä onnistumis- että epäonnistumistilanteissa ennustaa jaksamista, toimintakyvyn säilyttämistä ja onnistumista

13 Persoonallisuustestit; KeyPersons O-P Selitysmallit Toiveikkuus keskeisin ja merkityksellisin Tulos vahva (4-5): henkilö selittää epäonnistumiset hetkittäisinä ja erikoistapauksina, jolloin onnistumisen mahdollisuuksien näkeminen jatkossa helpompaa Tulos heikko (1-2): henkilö näkee epäonnistumisten syyt laajempina ja yleisempinä, mikä heikentää toimintakykyä ja onnistumisen mahdollisuuksien havaitsemista

14 Persoonallisuustestit; KeyPersons O-P Selitysmallit Optimistisuus epäonnistuessa: kuvaa kuinka tilannesidonnaisena ja yksityiskohtaisena henkilö näkee epäonnistumisen syyt sekä kuinka herkästi hän on taipuvainen ulkoistamaan epäonnistumiset Optimistisuus onnistuessa: kuvaa kuinka pysyvänä ja laajana henkilö näkee onnistumisen syyt sekä kuinka herkästi hän on taipuvainen henkilökohtaistamaan onnistumiset

15 Persoonallisuustestit; PP15 pohjautuu kansainvälisiin piirreteorioihin testi tutkii luonteenominaisuuksia, jotka ihmisellä varsin pysyviä (perinnöllisyyden osuus n %, aikuisilla tulosten pysyvyys n. 70 %) Kertoo mm. alasuuntautuneisuudesta ja psyykkisestä toimintakyvystä Pysyvimmät ja vallitsevimmat ominaisuudet säätelevät sopeutumiskykyämme eniten % suomalaisista sijoittuu ominaisuuksissa keskialueelle 4-7 Vain 2 % suomalaisista yltää ääripäihin 1 tai 10

16 PP15: lähihoitajien painotetut valintakriteerit: Tunteiden tasapainoisuus Tulos vahva (8-10): helppo säilyttää omat sisäiset tunteet vakaina, paineensiedon ydin, vahva psyykkinen kestävyys Tulos asteikon keskellä (4-7): välillä omat tunteet kuohahtavat, jolloin työssä pitää hillitä itseä ja ottaa aikalisiä työ jossa tätä pitää tehdä paljon, voi olla raskasta pitkällä tähtäimellä Tulos heikko (1-3): psyykkisesti kuormittavassa työssä suuri uhka väsymiseen ja hyvinvoinnin heikkenemiseen, paljon mielialojen ja mielihalujen vaihtelua, käyttäytyminen arvaamatonta ja myös minäkäsitys vaihtelee, mikä vaikeuttaa tuntuvasti urasuunnittelua ja ylipäänsäkin tavoitteellista toimintaa Alan ammattilaisten keskiarvo n. 7,5 ja tulos 5-10 on hyväksyttävä

17 PP15: lähihoitajien painotetut valintakriteerit: Ihmiskiinnostus Tulos vahva (8-10): työn painotus tulisi olla selvästi vuorovaikutuksessa esim. suhteessa yksityöskentelyyn nähden, sillä henkilö kärsii yksinäisyydestä helposti Tulos asteikon keskellä (4-7): työn tulisi jakautua tasapainoisemmin yksintyöskentelyn ja vuorovaikutuksellisen työn välille esim. suhteessa Tulos heikko (1-3): työ tulisi painottua yksin tehtävään työhön esim. suhteessa vuorovaikutustyöhön verrattaessa, sillä sosiaalinen kuormitus heikentää jaksamista ja työn mielekkyyttä ja henkilö joutuu kompensoimaan ylittynyttä ihmiskiintiötään vapaa-ajan kontakteja vähentämällä Alan ammattilaisten keskiarvo n. 7,5 ja hyväksyttävä tulos 5-10

18 PP15: lähihoitajien painotetut valintakriteerit: Sosiaalinen rohkeus Tulos vahva (8-10): helppo ottaa kontaktia kaikenlaisiin ihmisiin, pistää itseä likoon ja osoittaa aloitteellisuutta sosiaalisissa tilanteissa Tulos asteikon keskellä (4-7): uusien ihmisten keskellä ja suurissa ryhmissä aloitteellisuus vaikeampaa ja aktiivisuus vaihtelee Tulos heikko (1-3): taipumusta jättäytyä sosiaalisissa tilanteissa taka-alalle, kuuntelijan rooliin, aloitteen tekeminen ja esillä oleminen vaikeaa. selvää uupumisriskiä työssä, jossa vaaditaan aktiivista ja ulospäin suuntautuvaa otetta Alan ammattilaisten keskiarvo n. 7 ja hyväksytty tulos 3-10

19 PP15: lähihoitajien painotetut valintakriteerit: Sääntöihin sitoutuminen Tulos vahva (8-10): hyvin tunnollinen sääntöjen noudattaminen ja vahva sitoutuminen ulkoisiin puitteisiin tyypillistä, työympäristön tulisi olla hyvin strukturoitu, kaipaa usein parempaa perehdytystä Tulos asteikon keskellä (4-7): yhteisiä toimintamalleja tulisi työympäristössä olla jonkin verran, mutta tilaa olisi hyvä olla myös omalle harkinnalle, kohtuullisen joustava suhtautuminen sääntöihin Tulos heikko (1-3): tilanteissa joustaminen ja tilannekohtaisen harkinnan käyttäminen tyypillistä, työympäristön tulisi olla paljon vapausasteita tarjoava, valikoi aktiivisesti oman ajattelunsa mukaan mitä sääntöjä ja ohjeita noudattaa, hyvin joustava ja jopa laiska Alan ammattilaisten keskiarvo n. 7,5 ja hyväksytty tulos 4-10

20 PP15: lähihoitajien painotetut valintakriteerit: Tunnevaltaisuus Tulos vahva (8-10): paljon tunneherkkyyttä, vahva eläytyminen ja empaattisuus tyypillistä, voimakas tunneherkkyys lisää subjektiivisuusriskiä, mikäli tunteiden tasapainoisuus ei ole vähintään yhtä vahva Tulos asteikon keskellä (4-7): tunneviestien havainnointi vaatii enemmän panostusta Tulos heikko (1-3): huomio kiinnittyy enimmäkseen asioihin ja faktoihin, tunnelmien tulkinta vaikeaa, heikentää empatiakyvyn oppimista Alan ammattilaisten keskiarvo n. 7, hyväksytty tulos 3-10

21 Psykologin haastattelu Tutkimuskohteena motivaation jäsentyneisyys ja realistisuus alalle sekä kontakti haastattelussa Hakijat saavat valintakoekutsun yhteydessä ns. Valmistavan tehtävän, jossa on aiheeseen perehtyviä kysymyksiä Haastattelu kestää n. 10 minuuttia, kestossa on yksilöllistä vaihtelua esille nousseiden sisältöjen perusteella Haastattelun pisteytys 1-5, tulos 1 on aina hylätty ja lähihoitajilla yleisimpiä hylkäämisen syitä ovat Terveys ei täytä alan vaatimuksia esim. psyykkiset sairaudet, jotka muodostavat potilasturvallisuusriskin Toistuvat erilaiset elämänhallinnan vaikeudet Estyneisyys tai muuten epärelevantti käytös haastattelutilanteessa Pakkohaku, joka liittyy usein työvoimapoliittisiin syihin

22 Psykologin haastattelu motivaation jäsentyneisyys - kuinka vahvaa on henkilökohtainen kiinnostus opintojen sisältöihin ja sen jälkeisiin työtehtäviin - edellyttää itsetuntemusta sekä riittävää tietoisuutta koulutuksen ja työn haasteista - näkyy usein jo erilaisina alan harrastuksina hyvin nuoresta lähtien motivaation realistisuus - onko hakija miettinyt miten opiskelun käytännön järjestelyjä riittävästi mm. aikuisilla harjoittelun vaatiman alalla työskentelyn - mahdollisten rajoitteiden huomioiminen esim. psyykkiset ja fyysiset sairaudet, erilaiset toistuvat elämän hallinnan vaikeudet, päihdeongelmat, jotka heikentävät kykyä kantaa vastuuta toisen ihmisen elämästä

23 Soveltuvuuskokeen lopputulos Soveltuvuuskokeen lopputulos, joka on muodostettu kaikista kolmesta em. osa-alueesta ilmoitetaan asteikolla 1-10 Tulos 1 =Hylätty = Suoriutuminen oli selvästi alle hakijoiden keskitason. Esille nousi selviä alalla ja opinnoissa jaksamisen ja menestymisen riskejä. Hakijan tulee ennen alan opintoihin hakeutumista yrittää kehittää esille nousseita kehitystehtäviä. Tulos 2-4 = Suoriutuminen oli alle hakijoiden keskitason. Hakija tarvitsee tukea ja enemmän työtä pärjätäkseen alan opinnoissa. Hänellä on joitakin heikkouksia, jotka voivat rajoittaa alan eri tehtävissä onnistumista. Tulos 5-6 = Tavanomainen, keskitason tulos, joka tukee menestymistä riittävästi alan opinnoissa. Hakijalla on paljon vahvuuksia alalle, mutta myös joitakin kehitystehtäviä tai heikkouksia Tulos 7-8: Suoriutuminen oli jonkin verran keskitasoa parempi. Tulos tukee hakijan onnistumista opinnoissa hyvin. Hänellä on myös hyvät edellytykset jaksaa ja menestyä alan erilaisissa haasteissa. Tulos 9-10: Hakijalla on erityistä kyvykkyyttä ja menestymisennuste on hyvin vahva. Hakijalla on paljon vahvuuksia alalle ja hänen edellytyksensä jaksaa ja onnistua niin opinnoissa kuin myöhemmin työelämässä ovat erittäin hyvät.

24 Ilmainen palaute

25 Syventävä palaute maksullinen

26 ONNISTUNEITA URAOHJAUKSIA JA OIKEIN MUKAVAA RISTEILYÄ! KIITOS! Lisätietoja

mielessä Päämäärät Psykologitiimi Päämäärä OY:n sidosryhmälehti 4/2010 Päämäärä

mielessä Päämäärät Psykologitiimi Päämäärä OY:n sidosryhmälehti 4/2010 Päämäärä Psykologitiimi Päämäärä OY:n sidosryhmälehti 4/2010 Päämäärät mielessä Monesti tuntuu, että elämä etenee päämäärästä toiseen. Tavoitteellisuus liittyy hyvinvointiin ja onnistumiseen kaikissa elämämme tapahtumissa.

Lisätiedot

Oma oppimisvalmentaja. Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen

Oma oppimisvalmentaja. Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Oma oppimisvalmentaja Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Oma oppimisvalmentaja Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Työryhmä Seija Haapasalo Johanna Korkeamäki Heidi Laurila

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA.

Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA. Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA Jonna Korhonen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Aiheen valinta ja tutkimuksen

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa T yö pa i k k a - kouluttajan rooli Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa koulutusta koskevissa asioissa. Työsi painottuu erityisesti työssä oppimisen ohjaukseen. Parhaimmat

Lisätiedot

SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO

SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Kaisa Hyvärinen

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman avulla Tukipiste Akussa Forsman, Linda 2011 Hyvinkää 1 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN, TESTAUS JA KUNTOUTUS

OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN, TESTAUS JA KUNTOUTUS OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN, TESTAUS JA KUNTOUTUS opinpesa_sininen_03.indd 1 SISÄLTÖ 1 OPPIMISVAIKEUDEN TUNNISTAMINEN sivut 1 5 1.1 Milloin voi epäillä oppimisvaikeuksia? sivu 1 1.2 Tunnistaminen

Lisätiedot

Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen

Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Opi oppimaan hanke Kuntoutussäätiö Oma oppimisvalmentaja Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Työryhmä: Seija

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Haluan luokanopettajaksi Syitä luokanopettajakoulutukseen hakeutumiselle, käsityksiä hyvän opettajan ominaisuuksista ja Vakava-kokeesta Tampereen yliopistossa vuonna

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

RATKAISUKESKEISYYS, TYÖN ILO JA IMU

RATKAISUKESKEISYYS, TYÖN ILO JA IMU RATKAISUKESKEISYYS, TYÖN ILO JA IMU Katja Kokko Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op Helsingin Psykoterapiainstituutti Syyskuu 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Työn ilo 2.1. Miksi (työn ilosta

Lisätiedot

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan Toimittanut Lenita Pihlaja HRAKKautta Duuniin Sisällysluettelo Lukijalle 7 Lenita Pihlaja Duuniin-projekti 9

Lisätiedot

OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot AC30A8000 Kandidaatin tutkielma OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA The work of head nurse as

Lisätiedot

MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä

MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä Vesa Sarajärvi Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kaupan ja hallinnon yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 03.04.2002 Sarajärvi, Vesa.

Lisätiedot

Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma

Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma Kuntoutustiede 2015 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA 22 Päivi Paavola RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 33 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS

HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS Jenni Erkkilä ja Ringa Tuomikoski Opinnäytetyö, kevät 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki11 Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

Lisätiedot