Viestintäsuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäsuunnitelma"

Transkriptio

1 Viestintäsuunnitelma

2 Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma Sisällys Johdanto Tiedotustoiminnan perusta on avoimessa vuorovaikutuksessa Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan puitteet Selkeä vastuiden jakaminen tehostaa tiedotustoiminnan käytännön toteutusta Toimiva sisäinen vuorovaikutus luo pohjan kaikelle viestinnälle Visuaalinen yhdenmukaisuus tukee viestien perillemenoa Tiedottamisen välineet ja keinot valitaan tarpeiden mukaan Maine ja imago nojautuvat johtamiskulttuuriin ja henkilöstöpolitiikkaan Kriiseihin ja erityistilanteisiin varaudutaan etukäteen Suhdetoiminta, sponsorointi ja kansainvälinen viestintä...15 pohjautuvat kaupungin arvoihin ja strategiaan 10. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa aktiivista...15 Aiheeseen läheisesti liittyvää aineistoa...15 Mikkelin kaupungin julkaisuja 1/2005 ISBN: ISSN: Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma

3 Mikkelin kaupunki on rakentavan vuorovaikutuksen yhteisö Tässä viestintäsuunnitelmassa määritellään kaupungin viestinnän ja tiedotustoiminnan periaatteet, tavoitteet ja käytännöt. Suunnitelmaa ja sen henkeä sovelletaan koko organisaatiossa. Kaupunki suosii ja ylläpitää sekä työyhteisönä että suhteessa asukkaisiin rakentavan vuorovaikutuksen toimintatapoja. Rakentavalla vuorovaikutuksella tarkoitetaan tasavertaisten ihmisten ja toimijoiden välillä syntyvää kanssakäymistä, johon sisältyy halu ymmärtää tilanne myös toisen näkökulmasta. Palautteen antaminen ja saaminen on osa rakentavaa vuorovaikutusta. Viestinnän käytäntöjä varten on olemassa myös tätä suunnitelmaa yksityiskohtaisempaa säännöstöä ja ohjeistoa. Tällaisesta aineistosta on lista suunnitelman lopussa. Tiedotustoiminnalle asetetaan vuosittain sekä määrällisiä että laadullisia tavoitteita. Toimintaa seurataan, arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Tässä suunnitelmassa ei keskitytä kaupungin markkinointiin, vaan markkinointiperiaatteet määritellään erikseen. Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma 3

4 Hyvän vuorovaikutuksen tunnistaa avoimuudesta ja erilaisten näkökulmien tasavertaisesta kunnioittamisesta. 1. Tiedotustoiminnan perusta on avoimessa vuorovaikutuksessa Sanoilla kunta (ruots. kommun) ja viestintä (kommunikation) on sama alkuperä. Molemmat liittyvät yhteisiin asioihin, yhteisyyteen, asioiden jakamiseen ja osallisuuteen. Sanojen tausta on hyvä tiedostaa, koska yhteisyydessä ja yhteisöllisyydessä on kaiken kunnallisen toiminnan ja myös viestinnän ja tiedotuksen ydin. Kunta on olemassa kuntalaisia varten. Kuntalaiset ovat kunta. Kuntien tehtävänä on hoitaa kuntalaisia koskevia eli yhteisiä asioita. Vuorovaikutus on oleellinen osa yhdessä olemista ja yhteisöllisyyttä. Vuorovaikutus on myös yksi inhimillisistä perusominaisuuksista ja tarpeista. Kunnat ovat vuorovaikutuksen yhteisöjä. Niiden on oltava aktiivisessa ja avoimessa vuorovaikutuksessa asukkaidensa, toimintaympäristönsä ja kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Kunta on myös hallinnollisena organisaationa vuorovaikutuksen yhteisö. Henkilöstön kaikki toiminta perustuu vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus on sekä kunnan sisäisen että ulkoisen tiedotustoiminnan perusta. Vuorovaikutuksen lainalaisuudet pätevät kunnan, kunnan työntekijöiden ja kuntalaisten kaikkeen toimintaan. Johtaminen, henkilöstöpolitiikka, palvelutuotanto ja kaikki muukin toiminta on vuorovaikutusta. Hyvän vuorovaikutuksen tunnistaa avoimuudesta ja erilaisten näkökulmien tasavertaisesta kunnioittamisesta. 2. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan puitteet Viestinnästä ja vuorovaikutuksesta on säädöksiä myös eri laeissa. Vuorovaikutus ei kuitenkaan perustu lainsäädäntöön, vaan ymmärrykseen siitä, että sitä tarvitaan ja että se on välttämätöntä. Lakia ei voi pitää viestinnän lähtökohtana tai sen tarpeen sanelijana. Lainsäädännön tehtävänä on vain turvata se, että vähimmäisvaatimukset ja kohtuus toteutuvat. Lainsäädäntö antaa myös sopivia suuntaviivoja sille, missä asioissa kunnan tulee erityisesti olla avoin ja aktiivinen viestijä. Säädöksiä löytyy Kuntalaista, Hallintolaista, Julkisuuslaista ja Laista viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Kuntalain (29 ) mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan on lisäksi laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluita, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös kerrottava siitä, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Hallintolaki (41 ) edellyttää, että myös tärkeiden asioiden vireilläolosta ilmoitetaan julkisesti. 4 Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma

5 Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta korostaa puolestaan sitä, että hallinnon ja asioiden valmistelun on oltava julkista, läpinäkyvää ja luotettavaa. Viestintään liittyy myös erilaisia suosituksia. Muun muassa Kuntaliitto on tehnyt kunnallista viestintää koskevan ohjeiston. Tieto on osallistumisen perusedellytys. Tieto auttaa kuntalaisia käyttämään palveluita, vaikutusmahdollisuuksia ja valitusoikeutta. Tiedottaminen - lisää kuntalaisten tietoa - herättää kiinnostusta ja osallistumishalukkuutta - vahvistaa ja kehittää kansanvaltaa - edistää palautteen saamista - ohjaa asukkaita käyttämään oikeuksiaan ja täyttämään velvollisuutensa - luo avoimen ja tiedotusystävällisen ilmapiirin - poistaa epävarmuutta ja luo turvallisuutta 3. Selkeä vastuiden jakaminen tehostaa tiedotustoiminnan käytännön toteutusta Kaupungin viestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. Käytännössä viestinnästä vastaa kaupunginjohtaja. Viestintä on organisoitu niin, että kaupungin johdon alaisuudessa työskentelee tiedotuspäällikkö, joka vastaa tiedotustoiminnasta ja sen kehittämisestä koko organisaation tasolla. Tulosalueiden ja yksiköiden esimiehet vastaavat kukin omien alojensa tiedotustoiminnan käytännön järjestelyistä. Viestinnästä vastaavat yksiköiden esimiehet, mutta vastuut on jaettava niin, että viestintä ei vaarannu eikä heikkene, vaikka esimies ei olisi tavoitettavissa. Lähtökohtaisesti tiedotusta hoitavat ne, jotka asioista tietävät. Jokainen viranhaltija on velvollinen antamaan tietoa asioista, joista tietää. Kaupungin sisäisen tiedotuksen tarpeisiin on koottu vastuuhenkilöt tulosalueittain niin, että henkilöstön tiedonsaanti on turvattu sekä tulosalueiden sisällä että koko organisaation tasolla. Sisäisen tiedotuksen tarpeisiin on rakennettu selainpohjainen intranet-järjestelmä, mutta sen lisäksi tietojen perillemeno koko henkilöstölle turvataan tarpeen vaatiessa myös muilla keinoilla. Sisäisen tiedotuksen vastuuhenkilöt toimivat myös kaupungin internet-sivujen sisällöntuottajina ja päivittäjinä. Kaupunki tiedottaa toiminnastaan, palveluistaan, päätöksenteostaan ja valmisteilla olevista asioistaan mahdollisimman aktiivisesti ja monipuolisesti. Kaupunki paitsi jakaa tietoa pyrkii myös synnyttämään vilkasta vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa, jotta kaupunkilaisten näkemykset ja toiveet voitaisiin ottaa päätöksenteossa ja palvelutuotannossa mahdollisimman tehokkaasti huomioon. Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma 5

6 Esimiesten ja henkilöstön välillä pitää olla avoin, rakentava ja luottamuksellinen keskusteluyhteys. 4. Toimiva sisäinen vuorovaikutus luo pohjan kaikelle viestinnälle Toimiva sisäinen viestintä luo pohjan myös hyvälle ulkoiselle tiedotukselle. Yksiköiden toiminta perustuu avoimeen sisäiseen vuorovaikutukseen, joka antaa henkilöstölle mahdollisuuden ja motivaation olla mukana toiminnan kehittämisessä. Arjen tasolla toimiva hedelmällinen vuorovaikutus takaa sen, että erilaisista sisäisen viestinnän järjestelmistä saadaan kaikki hyöty irti. Sisäisellä tiedotuksella on muitakin tehtäviä kuin informaation jakaminen. Jo kaupungin YT-sopimuksen lähtökohtana on, että Asiakaslähtöiset ja laadukkaat palvelut saavutetaan työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistyöllä. Hyvän lopputuloksen saavuttaminen edellyttää työnantajan ja henkilöstön välistä joustavuutta, yhteistoimintaa, sopeutumiskykyä ja sitoutumista asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelujen tuottamisessa osaava, motivoitunut ja tasa-arvoinen henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara. Henkilöstön kanssa tehdään yhteistyötä jo asioiden valmisteluvaiheessa. Luottamuksellinen ilmapiiri ja yhteistoiminnalliseen toimintatapaan perustuva organisaatio lisäävät muutoshalukkuutta ja rohkeutta oppia uutta. Henkilöstö tarvitsee myös kohtaamisia. Esimiesten ja henkilöstön välillä pitää olla avoin, rakentava ja luottamuksellinen keskusteluyhteys. Hyvä viestintäympäristö - motivoi työntekijöitä ja - edistää henkilöstön sitoutumista omaan työhönsä Hyvään viestintäympäristöön liittyy monia käytännön toimia - työyksikkö- ja tiimikohtaisia tapaamisia ja palavereja järjestetään riittävästi ja niille varataan säännöllisesti aikaa - henkilöstö pidetään ajan tasalla kaupungin organisaatiota koskevissa kysymyksissä - henkilöstölle kerrotaan kaikista merkittävistä työhön ja toimintaan liittyvistä uudistuksista ja muutoksista mahdollisimman varhain - henkilöstö otetaan tiiviisti mukaan uudistusten valmisteluun Yhteiset käytännöt tehostavat toimintaa Kaupungin organisaatiossa syntyy valtava määrä tietoa, joka on syytä saada mahdollisimman yksinkertaisella menettelyllä ja mahdollisimman tehokkaasti laajaan käyttöön. Tehokasta tiedonjakoa varten luodaan yhteisiä käytäntöjä ja suosituksia tiedostojen tallennusmuodoista ja paikoista ja jakelusta. Yhteisiksi sovittujen käytäntöjen noudattaminen on hyvin tärkeää kokonaisuuden näkökulmasta, vaikka asialla ei jollekin yksikölle tai työntekijälle itselleen olisi suurta merkitystä. 6 Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma

7 Intranet toimii yhteisenä tietovarantona Kaupungilla on selainpohjainen intranet, jonne tuotetaan aktiivisesti tietoa koko henkilöstöä varten. Samalla intranet tarjoaa yksiköille mahdollisuuden omien sisäisten tiedotusfoorumien ylläpitämiseen. Intranetin sisällöntuotantovastuu on hajautettu tulosalueille niin, että kaupungin www-sivujen päivittäjät toimivat myös intranetin sisällöntuottajina. Keskeinen osa intranetia on yhteinen tiedostoalue, jonne kootaan kaikki yhteiseksi hyödyksi tarkoitettu tietovaranto (ohjeet, julkaisut, lomakkeet, kuva-arkisto jne). Henkilöstölehti antaa asioille taustoja Kaupungin henkilöstölehti Helmi ilmestyy 2-4 kertaa vuodessa. Kun intranet toimii jatkuvan ja ajankohtaisen tietovirran foorumina, Helmi taustoittaa laajempia kaupungin toimintaan liittyviä asioita, tutustuttaa organisaation eri toimintoihin ja henkilöstöön ja välittää tietoa myös henkilöstön muista kuin työtehtäviin liittyvistä aktiviteeteista. Helmi-lehden ideoinnista ja kehittämisestä huolehtii lehdelle erikseen nimetty toimituskunta. Sähköpostia käytetään harkiten ja kohdennetusti Kaupungin henkilöstöstä noin kaksi kolmasosaa on henkilökohtaisen sähköpostin piirissä. Sähköposti on jakelukanavana nopea ja tehokas, mutta sitä on käytettävä harkiten ja mahdollisimman kohdennetusti, että postikuormitus pysyy mahdollisimman vähäisenä. Ihannetilanteessa jokaiselle lähetetään vain sellaista postia, jota hän tarvitsee. Kaupungilla on oma erillinen ohjeistus hyvän sähköpostikulttuurin ylläpitämistä varten. Tiedotustilaisuuksien ja kyselytunnin kautta tietoa henkilöstölle Henkilöstölle järjestetään tarvittaessa myös tiedotustilaisuuksia, joissa käsiteltävänä olevia asioita on mahdollista käydä läpi mahdollisimman seikkaperäisesti ja joissa työntekijät voivat esittää kysymyksiä. Henkilöstölle järjestetään vähintään kerran vuodessa tulosalue- tai päätehtäväaluekohtainen kyselytunti, jossa työntekijät voivat esittää kysymyksiä eri asioista. Mini-info ja sähköinen kalenteri helpottavat yhteisten asioiden hoitoa Puhelinjärjestelmään kytketyn mini-infon avulla välitetään muulle organisaatiolle tieto siitä, missä työntekijä milloinkin on. Näin myös puhelinvaihde pysyy ajan tasalla. Myös sähköisen kalenterin ylläpito helpottaa yhteisten asioiden hoitoa. Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma 7

8 Yhdenmukaisuus lisää viestinnän uskottavuutta ja tehostaa viestien perillemenoa. Uudet työntekijät perehdytetään työhön ja organisaatioon Uudet työntekijät perehdytetään mahdollisimman hyvin työhönsä, työyksikköönsä ja koko kaupungin organisaatioon. Perehdyttämisestä vastaa työntekijän lähin esimies. 5. Visuaalinen yhdenmukaisuus tukee viestien perillemenoa Kaupungin viestinnässä käytetään yhdenmukaista visuaalista ilmettä. Kaupungilla on graafinen ohjeisto, joka antaa pohjan kaikelle visuaaliselle näkymiselle. Ohjeisto on toimitettu kaikille paikallisille mainostoimistoille, jotka ottavat sen kaupungille tekemissään töissä soveltuvin osin huomioon. Graafista ohjeistoa noudatetaan paitsi graafisessa näkymisessä myös kaupungin internet-sivuilla. Yhdenmukaisuus lisää viestinnän uskottavuutta ja tehostaa viestien perillemenoa. 6. Tiedottamisen välineet ja keinot valitaan tarpeiden mukaan Kaupunki on kaikessa tiedottamisessaan aktiivinen, avoin ja oma-aloitteinen. Tieto päätöksistä, niiden vaikutuksista ja asioiden valmistelusta välitetään julkisuuteen mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti. Tarkoituksenmukainen tiedottamisen tapa valitaan tiedotettavan asian, kohderyhmän ja tilanteen mukaan. Koska viestien ja asioiden perille meneminen on tärkeää, tiedotetaan eri asioista useiden välineiden avulla. Kaupungin ulkoisessa tiedottamisessa keskeisiä kohderyhmiä ovat - kaupunkilaiset - tiedotusvälineet - sidosryhmät ja yhteistyökumppanit - opiskelijat - luottamushenkilöt - kaupunkiin muuttavat tai muuttoa suunnittelevat - kesäasukkaat - matkailijat Palveluperiaate ja hyvä hallintotapa edellyttävät asiakkaiden ja asukkaiden - palvelemista - kuuntelemista sekä asioiden - tiedoksi antamista ja - vireilläolosta ilmoittamista Erityisen tärkeää on ennakolta ja hyvissä ajoin tiedottaminen. 8 Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma

9 Kattavuus ja oikea kohdentaminen tärkeitä Kaupunkilaisille monet asiat välittyvät nopeimmin, tehokkaimmin ja kattavimmin tiedotusvälineiden kautta. Kun tarve vaatii, järjestetään myös tietylle kohderyhmälle tai kaikille kaupunkilaisille tarkoitettuja tiedotus- tai kuulemistilaisuuksia. Tiedottamisella pyritään paitsi informaation levittämiseen myös vuorovaikutuksen synnyttämiseen kaupungin ja kaupunkilaisten ja tärkeiden sidosryhmien välille. Kaupunkilaisten yhteydenotot ja aloitteet ohjataan hallinnossa viipymättä oikeaan osoitteeseen. Aloitteen tekijää pidetään ajan tasalla siitä, miten hänen asiansa etenee ja missä vaiheessa sen käsittely milloinkin on. Joissakin tilanteissa on tärkeää, että saadaan suora kontakti niihin asukkaisiin, joita joku asia koskee. Tällaisissa tapauksissa käytetään lehti-ilmoituksia, asukaskirjeitä, asukaskokouksia, vanhempainiltoja ja muita tiedotuksen tehoa ja vuorovaikutteisuutta lisääviä keinoja. Asukastiedottamisessa on hyvin tärkeää, että tieto välitetään hyvissä ajoin etukäteen. Tiedottaminen toteutetaan siten, että erilaisten erityisryhmien kuten vammaisten ja kielellisten vähemmistöjen tarpeet otetaan huomioon. Tiedottamisella tuetaan myös kuntalaisten osallistumista ja osallisuutta. Tiedottamisen avulla vahvistetaan kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia. Vuorovaikutus kansalaisjärjestöjen kanssa on avointa ja tiivistä. Erilaisten mielipidekyselyiden tekeminen kaupunkilaisilta ja kaupungin palveluiden käyttäjiltä on osa kaupungin toimintaa ja sen kehittämistä. Tiedotusvälineitä palvellaan aktiivisesti, oma-aloitteisesti ja tasapuolisesti Tiedotusvälineitä kohdellaan tasapuolisesti ja ne pidetään ajan tasalla päätöksistä, niiden valmistelusta ja erilaisista suunnitelmista. Hallintokunnat vastaavat omasta tiedottamisestaan, mutta suurista asioista tiedotetaan keskitetysti. Aloitteellisuus on tärkeää suhteessa tiedotusvälineisiin. Kaupunki tarjoaa aktiivisesti aiheita tiedotusvälineiden käyttöön myös rutiininomaisen päätöksentekoprosessin ulkopuolella. Kaupunki tekee monia myönteisiä asioita ja niistä tiedottaminen vahvistaa kaupunkikuvaa. Myös kielteisistä asioista on tiedotettava avoimesti ja nopeasti. Lehdistön tasapuolinen kohtelu tarkoittaa sitä, että tiedot annetaan samanaikaisesti ja samansisältöisinä kaikille tiedotusvälineille. Etuoikeus uutisen käyttöön on kuitenkin sillä tiedotusvälineellä, joka on itse havainnut uutisaiheen. Useamman tiedotusvälineen oma-aloitteisiin kyselyihin samasta asiasta on kuitenkin vastattava. Tiedottamisessa pyritään aktiivisesti myös siihen, että kaupungin asiat olisivat esillä myös valtakunnallisissa tiedotusvälineissä. Ulkoisessa tiedottamisessa tehdään yhteistyötä muiden paikkakunnalla toimivien organisaatioiden kanssa. Esimerkiksi kampanjoissa ja tapahtumissa voidaan näkyä yhteisin resurssein. Käytännön välineinä ovat lähinnä tiedotteet ja tiedotustilaisuudet. Tiedotustilaisuuksia kannattaa järjestää silloin, jos aiheet ovat laajoja ja monisäikeisiä tai poikkeuksellisia ja jos niiden avulla voidaan keskitetysti saada useampi asiantuntija tiedotusvälineiden Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma 9

10 WWW-sivusto muodostaa eräänlaisen kuntalaisen käsikirjan, jossa eri hallinnonalat käsitellään mahdollisimman kattavasti. haastateltavaksi. Tiedotustilaisuus voi olla myös suhdetoimintaa henkilöihin tutustumista ja taustojen kertomista. Tiedotustilaisuuskutsut lähetetään lehdistölle hyvissä ajoin etukäteen, mielellään jo viikkoa ennen tilaisuutta. Tiedotusvälineille järjestetään tarvittaessa myös laajoja asiakokonaisuuksia käsitteleviä seminaariluontoisia tapahtumia. WWW-sivut toimivat kansalaisen käsikirjana ja laajana tietovarantona Perustietoa sekä tietoa palveluista, päätöksenteosta ja ajankohtaisista asioista välitetään aktiivisesti myös kaupungin internet-sivujen kautta. Päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tuetaan sillä, että esimerkiksi luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat laitetaan viipymättä internetiin niiden valmistumisen jälkeen. Internet-sivuille luodaan laaja tietovaranto niin, että sivusto muodostaa eräänlaisen kuntalaisen käsikirjan, jossa eri hallinnonalat käsitellään mahdollisimman kattavasti. Sivujen ylläpito tehostaa palvelua, koska rutiininomaisiin asioihin ei enää tarvitse vastata puhelimitse tai kirjeitse. Kuntalaisille rakennetaan myös internetin kautta toimivia sähköisiä palveluita. WWW-sivustoa ylläpitää laaja tiedontuottajien ja sivujen päivittäjien joukko, jolla on vastuullaan myös sisäisen tiedon tuottaminen kaupungin intranet-järjestelmään. Luottamushenkilöille tietoa monen kanavan kautta Luottamushenkilöille välitetään tietoa mahdollisimman tehokkaasti. Tieto sitouttaa ja motivoi toimimaan yhteisten tavoitteiden puolesta. Tämä pätee sekä henkilöstöön että luottamushenkilöihin. Kaupungin lehdistötiedotteet ja muu sähköisessä muodossa oleva tietoaineisto välitetään kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenille sähköpostitse. Lautakuntien jäsenille lähetetään vastaavasti kaikki keskeinen tulosalueilla ja päätehtäväalueilla syntyvä taustamateriaali. Luottamushenkilöille pidetään tarpeen mukaan myös aihepiirikohtaisia seminaareja, joissa laajoja asiakokonaisuuksia voidaan käsitellä kattavasti ja syvällisesti. Kaupunginvaltuustolle järjestetään vähintään kerran vuodessa kyselytunti, jossa valtuutetut voivat esittää kysymyksiä virkakunnalle. Kyselytunti järjestetään jonkun valtuustokokouksen tai seminaarin yhteydessä ja siellä esille nostettavat kysymykset toimitetaan etukäteen ao. viranhaltijalle. Kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenillä on pääsy kaupungin selainpohjaiseen intranet-järjestelmään. 10 Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma

11 Muuttajille oma tietomateriaali Kaupunkiin muuttaville tai muuttoa suunnitteleville ylläpidetään ja päivitetään tietomateriaalia kaupungin www-sivuilla. Lisäksi kaupunki toimittaa muuttajille tietoa myös muilla keinoilla, esimerkiksi lähettämällä jonkin tietopaketin suoraan kaupunkiin muuttavan henkilön kotiin. Kesäasukkaille ja matkailijoille omat www-sivut Kesäasukkaille ja matkailijoille on kaupungin internet-sivuilla oma osionsa, jossa kerrotaan kaupungista ja sen palveluista. Kesäasukkaita varten ylläpidetään myös erilaisia sähköisiä palveluita yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Kaupungin markkinointi on ensisijaisesti Mikkelin seudun matkailupalvelun ja Mikkelin elinkeinopalveluiden vastuulla. Kesäasukkaille lähetetään tarvittaessa myös kohdennettuja tiedotteita. Kaupungin esitteistö pidetään ajantasaisena ja edustavana. Yleisönosastokirjoituksiin pyritään lähtökohtaisesti vastaamaan Kaupunkia kriittisesti käsitteleviin yleisönosastokirjoituksiin vastataan lähtökohtaisesti aina. Sama pätee yleisönosastokirjoituksiin, joissa esitetään kaupungille joku selvä kysymys. Vastaajana on se hallinnonala, jota kulloinenkin kirjoitus koskee. Vastausten laatimisessa käytetään konsulttina tiedotuspäällikköä. Suuremmissa kysymyksissä vastaus laaditaan keskushallinnossa. Yleisönosastovastauksista tehdään selkeitä ja lyhyitä ja niissä ei pyritä kyseenalaistamaan alkuperäisen kirjoituksen motiiveja tai sisältöä. Vastausten tarkoituksena on ennen kaikkea valottaa asioiden tilaa lehden koko lukijakunnalle eikä vain kysymyksen tai kritiikin esittäjälle. Oikaisut ja kannanotot harkinnan mukaan Painovapauslain mukaan julkinen viranomainen tai yksityinen henkilö, joka pitää itseään aikakautisessa painokirjoituksessa loukattuna tai tahtoo oikaista jonkin hänestä siinä julkaistun tiedonannon, on oikeutettu vastineeseen. Vastineen vaatijalla pitää olla oikeutettu intressi saada vastineensa julkaistuksi. Vastinetta ei voi vaatia julkaistavaksi, jollei tiedonanto koske vaatijaa. Journalistin ohjeiden eli ns. hyvän lehtimiestavan mukaan tiedotusvälineiden on oikaistava olennainen virhe viipymättä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaupunkia koskevassa uutisoinnissa esitetyistä virheistä voi ilmoittaa kyseiselle tiedotusvälineelle, jolloin sen olisi oikaistava virhe. Erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuneelle on puolestaan myönnettävä oikeus omaan kannanottoon lehdessä. Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä. Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon. Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma 11

12 Aktiivinen tiedottaminen on hyvää palvelua ja luo mielikuvaa kaupungin organisaatiosta. Kannanoton tarkoituksena ei ole ryhtyä julkiseen väittelyyn, vaan esittää asiat mahdollisimman tiiviisti sellaisina kuin ne ovat. Myös kannanotot laaditaan yhteistyössä tiedotuspäällikön kanssa. Jos tiedotusvälineiden kanssa syntyy erimielisyyttä, keskustellaan menettelytavoista laajemmin omassa työyksikössä ja esimiesten kanssa. Tähänkin pätee se, että kaupunki ja kaupungin työntekijät ovat olemassa kaupunkilaisia varten. Lehti-ilmoittelusta oma ohjeistus Lehti-ilmoittelusta on olemassa erillinen ohjeistus. Myös kaupungin logon ja vaakunan käytöstä ilmoitusten yhteydessä on oma ohje. Julkaisusarjalla ja muilla julkaisuilla yhteinen visuaalinen ilme Kaupungilla on oma ISBN-numeroitu julkaisusarja, jossa voidaan julkaista muun muassa erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia. Julkaisujen kannet toteutetaan tarkoitusta varten tehdyn kansimallin mukaisina. Julkaisusarjan osat laitetaan näkyviin myös www-sivuille. Talousarviosta, tilinpäätöksestä sekä muista keskeisistä asioista tiedotetaan niin ikään kattavasti myös www-sivuilla. Myös julkiset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan internetissä. Kaikki kaupungin julkaisema painomateriaali tehdään graafisiin ohjeisiin perustuvan yhtenäisen visuaalisen ilmeen pohjalta. Yksiköt voivat poiketa yhteisestä ilmeestä vain perustellusta syystä. Jotkut yksiköt käyttävät omaa logoa ja ne voivat suunnitella myös graafisen näkymisensä yleisestä linjasta poikkeavalla tavalla. Yhteispalvelupisteet jakavat tietoa koostetusti Yhteispalvelupisteistä saa koostetusti tietoa kaupungin toiminnasta ja palveluista. On tärkeää, että kaikki päätöksiä ja palveluita koskeva tieto on yhteispalvelupisteissä ajan tasalla. Yhteispalvelupisteiden roolia tiedonjakajina ja vuorovaikutuksen kanavina kehitetään koko ajan. Ilmoitustaulu myös sähköisessä muodossa Kaikki julkiset kuulutukset ja ilmoitukset laitetaan kaupungin ilmoitustaululle sen mukaan kuin niistä on erikseen säädetty. Sama aineisto julkaistaan myös sähköisellä eli www-sivuilla ylläpidettävällä ilmoitustaululla. Sähköiselle ilmoitustaululle kootaan myös muuta tiedottavaa aineistoa. 12 Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma

13 Kuntalaisaloitteisiin vastaaminen osa aktiivista tiedottamista Kuntalaisaloitteiden tekijöille välitetään tieto aloitteen valmisteluun lähtemisestä heti, kun aloite ohjataan hallinnossa eteenpäin. Samalla tekijälle kerrotaan, mistä hän voi vastedes kysyä tietoja aloitteen etenemisestä. Hyvään hallintoon kuuluu myös se, että valmistelun mahdollisesti pitkittyessä aloitteen tekijää pidetään oma-aloitteisesti ajan tasalla. Aktiivinen tiedottaminen on myös aloitteiden kohdalla osa kaupunkilaisten hyvää palvelua ja luo mielikuvaa kaupungin organisaatiosta. Niukkakin tiedote asian vaiheista on parempi kuin pitkä hiljaisuus. 7. Maine ja imago nojautuvat johtamiskulttuuriin ja henkilöstöpolitiikkaan Näkemys jostakin organisaatiosta perustuu vahvimmin ihmisen omakohtaiseen kokemukseen. Kuntalainen on paitsi asukas, myös asiakas. Kunnan työntekijä on asiakaspalvelija. Kaikki toiminta synnyttää mielikuvia ja vaikuttaa kaupunkikuvaan. Siksi jokainen kohtaaminen asiakkaan kanssa on tärkeä, onpa asiakkaana kuntalainen, matkailija tai kuka tahansa. Tärkeintä kunnan maineen ja imagon kannalta on todellisuus, jossa kuntalaiset elävät. Maine ansaitaan ja se syntyy teoista. Imagolla täytyy olla katetta. Suomalaisten mielipiteistä koottujen maineulottuvuuksien mukaan hyvämaineista kuntaa johdetaan ammattitaitoisesti ja yhteistyökykyisesti, sen toiminta on vastuullista ja palvelut kunnossa. Kunta huolehtii työntekijöistään ja se haluaa myös muuttua ja kehittyä. Kuntamaineen keskeisiä osatekijöitä tärkeysjärjestyksessä ovat - johtamiskulttuuri - palvelut - henkilöstöpolitiikka - muutosherkkyys - kuntakuva - kestävä kehitys Johtamiskulttuuriin liittyvät johdon vastuullisuus, ammattitaito, asiantuntijuus ja rehellisyys sekä johtoa kohtaan tunnettu luottamus. Myös virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyökyky on tärkeä asia. Palveluissa tärkeää on niiden laatu, saatavuus, kattavuus ja hinta-laatu suhde sekä yksityisten palveluiden riittävyys. Henkilöstöpolitiikassa keskeistä on työntekijöiden arvostus, ylpeys omasta työstä, sitoutuminen ja tyytyväisyys, koulutus ja tasa-arvon toteutuminen työntekijöiden keskuudessa. Muutosherkkyyteen liittyvät kunnan muutoskyky, rohkeus ja kehityksen jatkuvuus sekä uusien yritysten tukeminen ja elinkeinoelämän tarpeiden huomioon ottaminen. Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma 13

14 Kuntaa markkinoidaan parhaiten sillä, että sen perustoiminnot ovat kunnossa ja että sen päätöksenteko on uskottavaa. Kuntakuvaan kuuluvat yleinen tunnettuus, arvostus, julkisuuskuva ja näkyminen julkisuudessa. Kestävän kehityksen kohdalla oleellista on toiminnan ympäristöystävällisyys, kestävien arvojen ja omaehtoisen toiminnan tukeminen, toiminnan eettisyys ja lähiseudun kehittäminen. Johtamiskulttuuri ja päätöksentekojärjestelmä yhdessä koko organisaatiossa vallitsevan avoimen vuorovaikutuksen kanssa määrittävät pitkälti sen, millaisena kunta koetaan. Todellisuus syntyy kohtaamisista ja sen takia henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus määrää sen, millaisia vuorovaikutus ja kohtaamiset asiakkaiden, matkailijoiden ja sidosryhmien suuntaan ovat. Myös tieto ja tiedottamisen avoimuus ovat osa johtamista ja vuorovaikutusta ja siksi niillä on merkittävä osuus kunnan maineen ja imagon rakennusaineina ja ylläpitäjinä. Kuntaa markkinoidaan parhaiten sillä, että sen perustoiminnot ovat kunnossa ja että sen päätöksenteko on uskottavaa. Mikkelillä on kokonsa, sijaintinsa, palvelutasonsa ja ympäristönsä perusteella mahdollisuudet toimia täyden palvelun kaupunkina, joka tarjoaa monipuolisia elämisen ja yrittämisen mahdollisuuksia. Tämä edellyttää sitä, että kaikkiin mainetekijöihin johtamiskulttuuriin, palveluihin, henkilöstöpolitiikkaan, muutosherkkyyteen, kuntakuvaan ja kestävään kehitykseen liittyvät käytännöt hoidetaan mahdollisimman hyvin. 8. Kriiseihin ja erityistilanteisiin varaudutaan etukäteen Kaupungin on pystyttävä toimimaan myös poikkeusoloissa. Kriisi-, poikkeus- ja erityistilanteissa asukkaiden tiedonsaannin tarve kasvaa. Avoin ja nopea tiedotus ovat asukkaiden kannalta avainasemassa ja lisäävät kansalaisten luottamusta viranomaisten toimintavalmiuteen ja mahdollisuuksiin. Erityistilanteilla tarkoitetaan häiriöitä, joita viranomaiset pystyvät hallitsemaan tavanomaisilla toimintavaltuuksilla. Poikkeusoloilla tarkoitetaan puolestaan valmiuslain mukaisia oloja, jotka aiheutuvat suuronnettomuudesta, taloudellisesta kriisistä, vieraiden valtioiden välisestä sodasta tai sodan uhasta tai vastaavasta. Normaaliajan erityistilanteita voivat olla onnettomuudet tai häiriöt veden-, sähkön- tai lämmönjakelussa. Myös saastuneiden maa-alueiden löytyminen asuinalueelta vaatii yleensä erityisiä tiedotustoimia. Kriiseihin ja muihin erityistilanteisiin on varauduttava etukäteen. Tiedotusvastuiden ja käytäntöjen etukäteissuunnittelu on hyvin tärkeää. Erityistilanteissa tarvitaan totuudenmukaista ja nopeaa tiedottamista, jonka avulla voidaan torjua huhuja ja rauhoittaa asukkaita. Ihmiset toimivat poikkeusoloissa poikkeuksellisesti ja siksi erityistilanteissa on tiedotettava mahdollisimman kattavasti, nopeasti ja tehokkaasti kaikista tärkeistä asioista. Poikkeusolojen virallisena tiedotuskanavana toimii Yleisradio. 14 Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma

15 9. Suhdetoiminta, sponsorointi ja kansainvälinen viestintä pohjautuvat kaupungin arvoihin ja strategiaan Suhdetoiminnasta vastaavat kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöjohto. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki kaupungin toiminta on suhdetoimintaa ja jokainen henkilöstöön kuuluva edustaa työssään Mikkelin kaupunkia. Sponsoroinnista kaupunki päättää kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Sponsoroinnilla tuetaan kaupungin perustehtävän hoitamista eikä sponsorointi voi olla ristiriidassa kaupungin arvojen ja strategisten linjausten kanssa. Kansainvälisessä viestinnässä noudatetaan samoja periaatteita kuin viestinnässä muutenkin. Kaupungilla ei ole erityistä tarvetta näkyä kansainvälisesti. Kansainvälinen viestintä koskee lähinnä erilaisia kansainvälisten kumppaneiden kanssa harjoitettavaa vuorovaikutusta. 10. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa aktiivista Kaupunki toimii tiedotustoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseksi yhteistyössä alueen ja seudun muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyöhön kuuluu tiivis yhteydenpito elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien edustajiin. Tiedotustoiminnassa pidetään esillä myös seutunäkökulmaa silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Aiheeseen läheisesti liittyvää aineistoa - Kuntalaki 27 ja 29 - Hallintolaki 41 - Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, luku 5 ( 20) - Kuntaliiton suositukset - Kaupungin henkilöstökyselyn SWOT-analyysi - Kaupungin sidosryhmäkyselyn SWOT-analyysi - Kunta-alan yleissopimus yhteistoimintamenettelystä - Mikkelin kaupungin YT-sopimus - Lista kaupungin tiedotusvastaavista - Kaupungin päätös ilmoituslehdistä - Kaupungin logon ja vaakunan käyttöohje - Kaupungin ohjeet lehti-ilmoituksista - Kaupungin graafiset ohjeet - Netiketti eli kaupungin omat ohjeet sähköpostin käyttöön Mikkelin kaupungin viestintäsuunnitelma 15

16 Kaikki kaupungin toiminta on suhdetoimintaa ja jokainen henkilöstöön kuuluva edustaa työssään Mikkelin kaupunkia.

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET ESPOCNJ,,NVIKMT SE0.2x,v ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Kaupunginhallituksen 21.6.1983

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 9.2.2015 Yhteistyötoimikunta15.4.2015, Kaupunginhallitus xx.xx.15, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Khall. 22.11.2010 424 Liite D SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE 22.11.2010 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille... 3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet... 3 3. Kaupungin viestintäorganisaatio...

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 106 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusviraston viestintäsuunnitelma

Helsingin kaupungin rakennusviraston viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin rakennusviraston viestintäsuunnitelma 1 Sisällys Johdanto: Rakentavaa viestintää 1. Viestinnän perusta on avoimessa vuorovaikutuksessa 2. Viestinnän keinoin kaupungin ja sen asukkaiden

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia Iisalmen kaupungin viestintästrategia Hyväksytty: Kaupunginhallitus 6.6.2011 263 Viestintästrategia 2 (10) Id 66651 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Iisalmen kaupungin viestintästrategia... 4 2.1 Viestinnän

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014 Kaupunginhallitus 29.4.2014 liite nro 1 (1/8) Viestinnän toimintaohjeiston kanavoituminen toimintatavaksi edellyttää prosessinomaista työtapaa, yhdessä työstämistä sekä kaupunginhallituksen sisällä että

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VIESTINNÄN TAVOITTEET 2 3 KOHDERYHMÄT 3 4 VIESTINTÄTAVAT JA -VÄLINEET 3 5 PALAUTEJÄRJESTELMÄ 4 6 VIESTINNÄN

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

TIEDOTUSPOLIITTINEN OHJELMA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGILLE

TIEDOTUSPOLIITTINEN OHJELMA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGILLE TIEDOTUSPOLIITTINEN OHJELMA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGILLE Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.3.2005 1. JOHDANTO 2. PERIAATTEET JA TAVOITTEET 2.1 Avoimuus 2.2 Sisältö ja kohderyhmät 3. ORGANISAATIO 3.1 Virkamies

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin viestinnän prosessi

Rovaniemen kaupungin viestinnän prosessi Rovaniemen kaupungin viestinnän prosessi + -? Viestinnän johtaminen Viestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. Käytännön tasolla siitä vastaavat kaupunginjohtaja ja viestintäpäällikkö. Poliittinen

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN VIESTINTÄOHJEET

KEMINMAAN KUNNAN VIESTINTÄOHJEET KEMINMAAN KUNNAN VIESTINTÄOHJEET 2005 Työryhmä: Merja Michelsson, Sirkka Lääkkö, Raija Vuolo ja Anne Puotiniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. KEMINMAAN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET 3 1.1 Strategia pohjana 3 1.2

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Johtaminen tänään. Viestintä ja tietopalvelu tullikuvan muovaajina. Miten minä tiiminvetäjänä ja esimiehenä edistän tietovälineiden aktiivista

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄOHJE Sairaanhoitopiirin johtaja tarkistanut 9.5.2011, 40/2011 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET 2 KOHDERYHMÄT Tieto sairaanhoitopiirin asioista

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 1 Lempäälän viestinnän yleiset periaatteet Tuemme viestinnän keinoin kuntastrategian tavoitteiden ja pitkän aikavälin vision

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 2.9.13 Yhteistyötoimikunta 20.9.13, 39 Kaupunginhallitus 2.12.13, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

VIESTINNÄN TAVOITTEET, VASTUUT JA ORGANISOINTI

VIESTINNÄN TAVOITTEET, VASTUUT JA ORGANISOINTI VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ Viestinnän tavoitteet, vastuut ja organisointi... 3 Miksi viestitään?... 4 Viestintävastuut... 5 Viestijän on tunnettava julkisuuslaki... 5 Kohde- ja sidosryhmät Kenelle ja kenen

Lisätiedot

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen Viestintäsuunnitelma alkaen 17.2.2017 12.1.2017 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 1 TAVOITTEET... 3 2 PERIAATTEET... 3 3 SISÄINEN VIESTINTÄ... 3 3.1 Kanavat... 4 3.2 Työnjako... 4 4 ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄ...

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA 2017-2018 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. EURAN KUNTASTRATEGIA 2020... 2 2.1 Visio... 2 2.2 Arvot viestinnän toimintatapana... 2 2.3 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja asiakirjat...

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin Viestinnän linjaukset käsitellään kaupunginhallituksessa valtuustokauden alussa Viestinnän

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Yhtymähallitus 13.12.2013 Liite 156

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot