Lahden Suunnistajat -37

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden Suunnistajat -37"

Transkriptio

1 Lahden Suunnistajat 37 Lahden Suunnistajat -37 ry Puhelin Sähköposti (03) päivitetty

2 Sisällysluettelo 1 Nimi, kotipaikka ja perustamisaika 3 2 Tarkoitus 3 3 Tarkoituksen toteuttaminen 3 4 Seuran jäsenet 3 5 Seuran jäsenyys 4 6 Seurasta eroaminen 4 7 Seurasta erottaminen 4 8 Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 4 9 Kevätkokousasiat 5 10 Syyskokousasiat 5 11 Pöytäkirjan pitäminen 5 12 Seuran päätöksentekojärjestys 6 13 Seuran tili- ja toimintavuosi 6 14 Seuran hallitus ja sen erovuoroisuus 6 15 Hallituksen päätösvaltaisuus 6 16 Hallituksen tehtävät 7 17 Seuran nimenkirjoittajat 7 18 Seuran varojen käyttö Seuran purkautuessa 7 19 Muuta 7 2 (7)

3 1 Nimi, kotipaikka ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Lahden Suunnistajat -37 ry ja kotipaikka Lahden kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu marraskuun 11. paivana 1937 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura. Seura voi kuulua jäsenenä valta- ja maakunnallisiin liikunta- ja urheilujärjestöihin. Seuran toiminta-alueena on Lahden kaupunki ja Hollolan kunta. 2 Tarkoitus Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa, erityisesti suunnistusta eri muodoissaan, ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Tarkoituksensa tukemiseksi Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Tarkoitustaan seura toteuttaa: 1) Tarjoamalla: 3 Tarkoituksen toteuttaminen - kilpailutoimintaa - harjoitus- ja valmennustoimintaa - kunto- ja terveysliikuntaa - ohjaustoiminta - liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille - muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia - tiedotus- ja suhdetoimintaa - koulutustoimintaa 2) Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. 3) Harjoittamalla julkaisutoimintaa 4) Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä 4 Seuran jäsenet Seuran varsinaisiksi jäseniksi voi Seuran hallitus hyväksyä henkilöitä, jotka sitoutuvat noudattamaan Seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä maksamaan jäsenmaksun, jonka suuruus vahvistetaan vuosittain syyskokouksessa. Kannatusjäseniksi voi Seuran hallitus ottaa henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat syyskokouksen vahvistaman kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenillä ei ole Seuran kokouksissa äänioikeutta. 3 (7)

4 Kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä Seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet ja tukeneet Seuran toimintaa. Arvot ovat elinikäiset eikä kunniajäsenilta peritä jäsenmaksua. 5 Seuran jäsenyys Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 6 Seurasta eroaminen Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä Seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 7 Seurasta erottaminen Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta, menettelyllään Seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa Seuraa tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto. Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. 8 Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun Seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen Seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon aikaisintaan kolme (3) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä Seuran internet-sivuilla tai kullekin jäsenelle kirjallisena ilmoituksena. 4 (7)

5 Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 9 Kevätkokousasiat 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Todetaan - läsnäolijat ja äänioikeutetut Seuran jäsenet 4. Todetaan kokouksen laillisuus 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. Esitetään Seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille 8. Käsitellään muut hallituksen tai Seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat 9. Kokouksen päättäminen Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 10 Syyskokousasiat 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Todetaan - läsnäolijat ja äänioikeutetut Seuran jäsenet 4. Todetaan kokouksen laillisuus 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. Vahvistetaan Seuran toimintasuunnitelma Seuraavaksi toimintavuodeksi 7. Vahvistetaan Seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarvio ja päätetään jäsenmaksujen suuruudet 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja Seuraavaksi toimintavuodeksi 9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä Seuraavaksi toimintavuodeksi 10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 11. Valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja/toiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa 12. Valitaan tarvittavat jaostot ja muut toimihenkilöt 13. Valitaan tarvittavat edustajat valta- ja maakunnallisten liikunta- ja urheilujärjestöjen kokouksiin 14. Käsitellään muut hallituksen tai Seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat Kokouksen päättäminen 11 Pöytäkirjan pitäminen Seuran, sen hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran varsinaisten ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava. 5 (7)

6 12 Seuran päätöksentekojärjestys Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi suljetuissa lippuäänestyksissä ja vaaleissa arpa. Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, Seuran purkamisesta tai Seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 13 Seuran tili- ja toimintavuosi Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajalle neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 14 Seuran hallitus ja sen erovuoroisuus Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä Seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, Seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan Seuran puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaa Seuran varapuheenjohtajaksi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaativat. Hallituksen ja jaostojen toimikausi kestää kalenterivuoden. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia Seuraavan toisen kevätkokouksen päättyessä. 15 Hallituksen päätösvaltaisuus Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. 6 (7)

7 Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 16 Hallituksen tehtävät 1. Toimia Seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että Seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Olla vastuussa Seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehittää Seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa Seuran toimintaa Seuran tarkoitusperien mukaisesti. 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. 5. Vastata Seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 6. Vastata valta- ja maakunnallisten järjestöjen, joihin Seura jäsenenä kuuluu, sääntöjen ja ohjeiden asettamista velvoitteista. 7. Vastata Seuran kokousten antamista velvoitteista. 8. Pitää jäsenluetteloa. 9. Hoitaa Seuran taloutta. 10. Hoitaa Seuran tiedotustoimintaa. 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet. 12. Valita ja erottaa Seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän työsuhde-ehdoistaan 13. Päättää Seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä. 14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita Seuran etu vaatii. 17 Seuran nimenkirjoittajat Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toinen hallituksen jäsen yhdessä tai puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 18 Seuran varojen käyttö Seuran purkautuessa Jos Seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin Seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi tarvittaville liikunta- ja urheilujärjestöille. 19 Muuta Muutoin noudatettakoon mitä laissa on yhdistyksistä säädetty. 7 (7)

4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Tanssiurheiluseura Fregolina ry 1 Tanssiurheiluseura Fregolina ry 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Tanssiurheiluseura Fregolina ry Yhdistyksen kotipaikka on Kaarinan kaupunki

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

Tappara ry säännöt (rekisterinumero 68.495) Yhdistys on perustettu marraskuun 24. päivänä 1955 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Tappara ry säännöt (rekisterinumero 68.495) Yhdistys on perustettu marraskuun 24. päivänä 1955 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Tappara ry säännöt (rekisterinumero 68.495) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Tappara ry Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistys on perustettu marraskuun 24.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tikkakubi Ratikka (RATIKKA) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä.

Yhdistyksen nimi on Tikkakubi Ratikka (RATIKKA) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä. Tikkaklubi RATIKKA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Tikkakubi Ratikka (RATIKKA) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

OULUN LUISTELUKERHO RY:n TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

OULUN LUISTELUKERHO RY:n TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli OULUN LUISTELUKERHO RY:n TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Luistelukerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on perustettu marraskuun

Lisätiedot

3. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

3. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. AKAGI RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT RekNro: 170861 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Akagi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Uudenmaan läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Lahden Tanssiurheiluseura Nick s Dance Sport ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli Yhdistyksen nimi on Lahden Tanssiurheiluseura Nick s Dance Sport ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Jigotai ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 2 Seuran tarkoitus. 3 Tarkoituksen toteuttaminen

Jigotai ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 2 Seuran tarkoitus. 3 Tarkoituksen toteuttaminen 1 Jigotai ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Jigotai ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu huhtikuun

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu elokuun 11 päivänä vuonna 2012 ja siitä käytetään näissä

Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu elokuun 11 päivänä vuonna 2012 ja siitä käytetään näissä Jaguars Spirit Athletes TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Jaguars Spirit Athletes. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:..

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:.. Seuran nimi SÄÄNNÖT 1 r.y. :n YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI Yhdistyksen nimi:... Kotipaikka:. Kaupunki/kunta:.läänissä. Yhdistys on perustettu..kuun..p:nä ja

Lisätiedot

Norolan Metsästysseura ry:n S Ä Ä N N Ö T

Norolan Metsästysseura ry:n S Ä Ä N N Ö T Norolan Metsästysseura ry:n S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen nimi on Norolan Metsästysseura ry. Yhdistys toimii Etelä-Savossa Mikkelin kaupungissa sekä Juvan kunnassa ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistys

Lisätiedot

Kesäpäivän Pursiseura ry

Kesäpäivän Pursiseura ry Kopio alkuperäisestä paperista joka löytyy Kommodorin mapista. Seuran nimi: KESÄPÄIVÄN PURSISEURA ry. TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Kesäpäivän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

TURUN SEUDUN AMPUJAT ry PL 136 20521 TURKU Puh. 02 231 5738 www.turunseudunampujat.fi s-posti tsary@pp.inet.fi

TURUN SEUDUN AMPUJAT ry PL 136 20521 TURKU Puh. 02 231 5738 www.turunseudunampujat.fi s-posti tsary@pp.inet.fi TURUN SEUDUN AMPUJAT ry PL 136 20521 TURKU Puh. 02 231 5738 www.turunseudunampujat.fi s-posti tsary@pp.inet.fi Hyväksytty TSA:n vuosikokouksessa 27.11.2003 TOIMINTASÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA

Lisätiedot

Seuran tarkoituksena ei ole voiton taikka muun taloudellisen ansion hankkiminen.

Seuran tarkoituksena ei ole voiton taikka muun taloudellisen ansion hankkiminen. ESPOO BASKET TEAM RY SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, kieli ja perustamisaika 2 Seuran tarkoitus Yhdistyksen nimi on Espoo Basket Team ry. Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue on Espoon kaupunki. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056.

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. sivu 1 / 5 Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 1 Yhdistyksen nimi on Helsinki Squash Rackets Club r.y. Nimen lyhenne on HSRC

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Namika Lahti Juniorit ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura.

1 Yhdistyksen nimi on Namika Lahti Juniorit ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura. Sivu 1 / 7 Namika Lahti Juniorit ry SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Namika Lahti Juniorit ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Seuran varsinainen jäsen suorittaa seuralle seuran syyskokouksen kutakin vuotta varten erikseen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun.

Seuran varsinainen jäsen suorittaa seuralle seuran syyskokouksen kutakin vuotta varten erikseen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun. 1/5 TURUN URHEILULIITTO RY SÄÄNNÖT Turussa 19.10.2009 TURUN URHEILULIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Turun Urheiluliitto ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistys

Lisätiedot

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Naantalin Purjehdusseura ry ja sen kotipaikka on Naantalin kaupunki. Näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

3. Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy seuran tarkoitusperät ja säännöt sekä sitoutuu noudattamaan niitä.

3. Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy seuran tarkoitusperät ja säännöt sekä sitoutuu noudattamaan niitä. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimenä on Helsingin Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja Urheiluseura TARMO ry, joka on perustettu 10.4.1931 ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Helsingin Jalkapalloklubi ry SÄÄNNÖT

Helsingin Jalkapalloklubi ry SÄÄNNÖT Helsingin Jalkapalloklubi ry SÄÄNNÖT Rekisterinumero 3.361 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Jalkapalloklubi ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt 1. Yhdistyksen virallinen nimi on Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Seuran epävirallinen

Lisätiedot