Yhdistys on perustettu syyskuun 8. päivänä 1946 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistys on perustettu syyskuun 8. päivänä 1946 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura."

Transkriptio

1 Robin Hood ry - esitys sääntöjen muuttamiseksi Hoodin säännöissä on nykyisellään puutteita, eivätkä ne enää vastaa kaikilta osin tarpeisiin. Tavoitteena on korjata kerralla tunnetut epäkohdat ja samalla selkeyttää sääntöjä. Merkittävimmät muutokset: Lisätty jäsenluokat juniori- ja ulkojäsenille, sekä vaatimus että kansallisella tasolla kilpaillessaan varsinaiset jäsenet edustavat seuraa Kasvatettu hallituksen kokoa puheenjohtajaksi sekä 3-5 jäseneksi ja vaihdettu toimikausi yksivuotiseksi Määritetty uudestaan kokouskutsut (virallinen ilmoitustaulu ja internetsivut, joista päättää yhdistyksen kokous, sekä sähköposti) Määritetty nykylain mukainen mahdollisuus valita myös toiminnantarkastajat Muutettu omaisuudenjakoa yhdistyksen purkautuessa Lisätty maininta seuran jäsenyyksistä ja niiden aiheuttamista velvoitteista Yksinkertaistettu sääntöjä eroamisesta/erottamisesta Lisätty maininnat kunnia- ja arvomerkeistä. Alla on esitetyt uudet säännöt kokonaisuudessaan ja näiden alla löytyy kohta kohdalta vertailu vanhoihin sääntöihin sekä tehtyjen muutosten perusteluja. Hallituksen esittämät uudet säännöt: 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Robin Hood ry. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Yhdistys on perustettu syyskuun 8. päivänä 1946 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran virallinen kieli on suomi. 2 Seuran tarkoitus Seuran tarkoituksena on hyvän toveruuden merkeissä herättää ja ylläpitää harrastusta jousiammuntaan. 3 Tarkoituksen toteuttaminen Tarkoitustaan seura toteuttaa: tarjoamalla koulutus- ja valmennustoimintaa, harjoitus- ja kilpailutoimintaa, nuorisotoimintaa sekä tiedotus- ja suhdetoimintaa kiinnittämällä viranomaisten huomiota ehdotusten, anomusten ja aloitteiden avulla jousiammunnalle tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen Toimintansa tukemiseksi seura voi: ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta hankkia varoja järjestäen juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoittaen julkaisutoimintaa, välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita sekä toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. 1/17

2 Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan. 4 Seuran jäsenyys Seura noudattaa niiden urheilujärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 5 Seuran jäsenet Seuran muodostavat varsinaiset jäsenet, juniorijäsenet, ulkojäsenet, kunniajäsenet, kunniapuheenjohtajat ja kannattavat jäsenet. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyväksyy seuran tarkoituksen. Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyväksyy seuran tarkoituksen. Kun juniorijäsen täyttää 18 vuotta, siirtyy hän suostumuksellaan automaattisesti varsinaiseksi jäseneksi. Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen kansallisen lajiliiton, jonka jäsen seura on, toisen jäsenyhdistyksen jäsenenä oleva henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyväksyy seuran tarkoituksen. Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä seuran puheenjohtajana erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattajajäseneksi seura voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Seuran varsinaiset jäsenet ja juniorijäsenet sitoutuvat edustamaan seuraa kilpaillessaan niiden lajiliittojen alaisissa kilpailuissa, joiden jäsen seura on. 6 Seurasta eroaminen Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. 7 Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamispäätöksestä on hallituksen viivytyksettä ilmoitettava jäsenelle. Jäsen, joka ei tyydy erottamispäätökseen, on oikeutettu saattamaan sen seuran kokouksen tutkittavaksi, jos erottamisen perusteena ei ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Tällöin tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen ilmoittamisesta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 2/17

3 8 Liittymis- ja jäsenmaksut Varsinaisilta jäseniltä, juniorijäseniltä ja ulkojäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Seuran hallitukselta, kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä maksuja. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksusta, jos hän on perustellusta syystä kykenemätön osallistumaan seuran toimintaan toimikauden aikana. Asianomaisen on haettava vapautusta hallitukselta kirjallisesti. 9 Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä seuralle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 10 Seuran kokousten koollekutsuminen Kutsu varsinaiseen ja ylimääräisen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta seuran virallisella ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa seuralle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. 11 Kevät ja syyskokous Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: suoritetaan kokouksen avaus valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä esitetään tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat suoritetaan kokouksen päättäminen Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: suoritetaan kokouksen avaus valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kahdeksi seuraavaksi vuodeksi yleissuunnitelma 3/17

4 valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta muut hallituksen jäsenet valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia vahvistetaan liittymis- jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat suoritetaan kokouksen päättäminen Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. 12 Äänestys Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä erääntyneet jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, juniorijäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 13 Seuran hallinto Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen valitaan vuosittain puheenjohtaja ja vähintään kolme (3), mutta enintään viisi (5) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti toteuttaa seuran kokouksen päätökset johtaa ja kehittää seuran toimintaa valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat vastata seuran taloudesta pitää jäsenluetteloa tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten sekä yleissuunnitelma kahdelle seuraavalle toimintavuodelle hoitaa seuran tiedotustoimintaa hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta vastata mahdollisista jousiampujain keskusjärjestön tai sen piirin sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista 4/17

5 ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 14 Toiminta- ja tilivuosi Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on toimitettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille vähintään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien on toimitettava tilintarkastajien lausunto tai toiminnantarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta. 15 Nimenkirjoittajat Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä henkilö kukin erikseen. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 16 Alaosastot Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. 17 Jaostot Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet. 18 Virallinen ilmoitustaulu ja internetsivut Seuran virallisesta ilmoitustaulusta ja internetsivuista päättää seuran kokous. 19 Kunnia- ja arvomerkit Seuran kunnia- ja arvomerkeistä sekä niiden myöntämisestä määrätään erillisessä merkkiohjesäännössä. Tämän ohjesäännön hyväksyy seuran kokous. 20 Sääntöjen muuttaminen Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden välein pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 21 Seuran purkaminen Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden välein pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta. Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin jousiammuntaharrastusta edistävään ja yleishyödylliseen tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Kommentointi sääntömuutoksista: Nykyinen sääntö: I NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA JA -KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Robin Hood ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho. 5/17

6 Kerhon kotipaikka on Espoon kaupunki. Kerho on perustettu syyskuun 8. päivänä Kerhon virallinen kieli on suomi. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Robin Hood ry. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Yhdistys on perustettu syyskuun 8. päivänä 1946 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran virallinen kieli on suomi. Seura kuvaa kerhoa paremmin yhdistyksen luonnetta ja on liittojen käyttämä termi. II TARKOITUS 2 Kerhon tarkoituksena on hyvän toveruuden merkeissä herättää ja ylläpitää harrastusta jousiammuntaan. 2 Seuran tarkoitus Seuran tarkoituksena on hyvän toveruuden merkeissä herättää ja ylläpitää harrastusta jousiammuntaan. Muutokset: Muutetaan kerho seuraksi. III TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN Kerho toteuttaa tarkoitustaan: 3 tarjoamalla koulutus- ja valmennustoimintaa, harjoitus- ja kilpailutoimintaa, nuorisotoimintaa sekä tiedotus- ja suhdetoimintaa kiinnittämällä viranomaisten huomiota ehdotusten, anomusten ja aloitteiden avulla jousiammunnalle tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoittaen julkaisutoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja - asusteita. Tarvittaessa kerho hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan. 6/17

7 3 Tarkoituksen toteuttaminen Tarkoitustaan seura toteuttaa: tarjoamalla koulutus- ja valmennustoimintaa, harjoitus- ja kilpailutoimintaa, nuorisotoimintaa sekä tiedotus- ja suhdetoimintaa kiinnittämällä viranomaisten huomiota ehdotusten, anomusten ja aloitteiden avulla jousiammunnalle tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen Toimintansa tukemiseksi seura voi: ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta hankkia varoja järjestäen juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoittaen julkaisutoimintaa, välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita sekä toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan. Kohdasta on selvennetty kirjoitusasua. Lisäksi on lisätty PRH:n mallin mukaisesti avustukset, irtain omaisuus sekä rahankeräykset ja arpajaiset. Lisätty kohta: 4 Seuran jäsenyys Seura noudattaa niiden urheilujärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. Perustelut: Selvennetään seuran jäsenyyksien aiheuttamat velvollisuudet SLU:n mallin mukaisesti. IV JÄSENET 4 Kerhon muodostavat vuosijäsenet, kunniajäsenet, kunniapuheenjohtajat ja kannattavat jäsenet. Vuosijäseneksi kerhon hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja toimimaan kerhon tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäseneksi voidaan kerhon hallituksen esityksestä ja kerhon kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt kerhon toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kerhon kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä ja kerhon kokouksen päätöksellä kutsua kerhon puheenjohtajana erittäin ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kerhon hallitus voi hyväksyä kannattavaksi henkilöjäseneksi henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee kerhon toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Kerho pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 7/17

8 5 Seuran jäsenet Seuran muodostavat varsinaiset jäsenet, juniorijäsenet, ulkojäsenet, kunniajäsenet, kunniapuheenjohtajat ja kannattavat jäsenet. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyväksyy seuran tarkoituksen. Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyväksyy seuran tarkoituksen. Kun juniorijäsen täyttää 18 vuotta, siirtyy hän suostumuksellaan automaattisesti varsinaiseksi jäseneksi. Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen kansallisen lajiliiton, jonka jäsen seura on, toisen jäsenyhdistyksen jäsenenä oleva henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyväksyy seuran tarkoituksen. Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä seuran puheenjohtajana erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattajajäseneksi seura voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Seuran varsinaiset jäsenet ja juniorijäsenet sitoutuvat edustamaan seuraa kilpaillessaan niiden lajiliittojen alaisissa kilpailuissa, joiden jäsen seura on. Lisätään juniorijäsenten jäsenluokka, jotta juniorijäseniltä voidaan periä erisuuruista jäsenmaksua. Lisätään ulkojäsenten luokka niille, jotka haluavat osallistua seuran toimintaan, mutta edustavat jotain muuta seuraa lajiliiton suuntaan. Lisätään samalla ehto, että muut seuran jäsenet edustavat seuraa lajiliittojen alaisissa kilpailuissa. Muilla on mahdollisuus ulkojäsenyyteen. 5 Jäsenen, joka haluaa erota kerhosta, tulee tehdä siitä kirjallinen ilmoitus kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitus kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eron katsotaan tapahtuneen heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen kahtena peräkkäisenä kalenterivuonna, katsotaan eronneen kerhosta omasta tahdostaan. 6 Seurasta eroaminen Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 8/17

9 Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Muutettu tekstiä selkeämmäksi. Muutettu jäsenmaksun jättämisestä seurannut erottamismahdollisuus kuuteen kuukauteen jäsenmaksun erääntymisestä. Ei ole perusteita sallia jäsenen pysyä toiminnassa mukana kahta vuotta, maksamatta jäsenmaksuaan. Erottaminen ei ole automaattista, joten perustellusta syystä on mahdollista jättää jäsen erottamatta vaikka jäsenmaksua ei olisi maksettu. 6 Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii kerhon sääntöjen vastaisesti tai toimii kerhon tarkoitusperiä vahingoittavalla tavalla, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa kerhon jäsenyydestä. Erottamispäätöksestä on hallituksen viivytyksettä ilmoitettava kirjatulla kirjeellä jäsenelle. Jäsen, joka ei tyydy erottamispäätökseen, on oikeutettu saattamaan sen kerhon kokouksen tutkittavaksi. Tällöin tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksen postituksesta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suorittamiaan maksuja. 7 Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamispäätöksestä on hallituksen viivytyksettä ilmoitettava jäsenelle. Jäsen, joka ei tyydy erottamispäätökseen, on oikeutettu saattamaan sen seuran kokouksen tutkittavaksi, jos erottamisen perusteena ei ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Tällöin tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen ilmoittamisesta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Muutettu tekstiä selkeämmäksi. Poistettu vaatimus ilmoituksesta kirjatulla kirjeellä. Evätään valitusoikeus itsestään selvissä tapauksissa eli jäsenmaksun maksamatta jättämisessä. V LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT 7 Vuosijäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruuden päättää kerhon syyskokous vuosittain. Kerhon kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. 9/17

10 8 Liittymis- ja jäsenmaksut Varsinaisilta jäseniltä, juniorijäseniltä ja ulkojäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Seuran hallitukselta, kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä maksuja. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksusta, jos hän on perustellusta syystä kykenemätön osallistumaan seuran toimintaan toimikauden aikana. Asianomaisen on haettava vapautusta hallitukselta kirjallisesti. Lisätty uudet jäsenluokat. Lisätty vakiintunut käytäntö, että hallitus on vapautettu jäsenmaksusta. Lisätty mahdollisuus vapauttaa jäsenmaksusta, jos ei voi osallistua toimintaan. VI YHDISTYKSEN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 8 Kerho pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kerhon ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kerhon jäsenistä on jonkin määrätyn asian vuoksi tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden sisällä siitä kun jäsenet ovat tehneet kokouksesta edellä mainitulla tavalla esityksen. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kerhon kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella kerhon varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai kerhon viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Asioista, joita kerhon jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä kerhon hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. 9 Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä seuralle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 10 Seuran kokousten koollekutsuminen 10/17

11 Kutsu varsinaiseen ja ylimääräisen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta seuran virallisella ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa seuralle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Muutettu kokousten kutsuminen modernimmaksi, eli vaaditaan ilmoitus internet-sivuilla ja sähköpostitse ilmoitustaulun lisäksi. Poistettu maininnat ilmoituksesta lehdessä ja kirjeitse, jotka nykyään ovat olleet vaihtoehtoisia ilmoitustaululle. Siirretty maininta kevät- ja syyskokouksen asioista kevät- ja syyskokousten kohtaan. 9 Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: suoritetaan kokouksen avaus valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille käsitellään hallituksen tai jäsenten 8 kohdan mukaisesti vireille panemat muut asiat suoritetaan kokouksen päättäminen 10 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: suoritetaan kokouksen avaus valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kahdeksi seuraavaksi vuodeksi yleissuunnitelma valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös kerhon puheenjohtajaksi valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten keskuudesta hallitukseen jäsenet erovuorossa olevien tilalle valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat vahvistetaan vuosijäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattavien jäsenten vuosittaisten ja kertakaikkisten jäsenmaksujen suuruudet käsitellään hallituksen tai jäsenten 8 kohdan mukaisesti vireille panemat muut asiat suoritetaan kokouksen päättäminen 11/17

12 11 Kevät ja syyskokous Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: suoritetaan kokouksen avaus valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä esitetään tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat suoritetaan kokouksen päättäminen Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: suoritetaan kokouksen avaus valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kahdeksi seuraavaksi vuodeksi yleissuunnitelma valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta muut hallituksen jäsenet valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia vahvistetaan liittymis- jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat suoritetaan kokouksen päättäminen Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. Muutettu tilintarkastajien rinnalle mahdollisuus käyttää toiminnantarkastajia. Määritetty yhden tilin- /toiminnantarkastajan riittävyys. Muutettu pykäliä hallituksen valinnasta vastaamaan alla esitettyjä hallitusmuutoksia. 11 Kerhon varsinaisissa ja ylimääräisissä kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. 12/17

13 Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 12 Äänestys Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä erääntyneet jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, juniorijäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Vaihdettu asiakysymyksissä vaatimukseksi yli puolet annetuista äänistä. Tämä varmistaa, että enemmistön kannattama ehdotus tulee valituksi, vaikka voikin vaatia useamman äänestyksen. Vaihdettu Muutettu jäsenluokkien äänioikeus niin, ettei ulko- tai kannatusjäsenillä ole äänioikeutta. Määritetty jäsenmaksuperiaate erääntyneeseen jäsenmaksuun selvyyden vuoksi. VII KERHON HALLINTO 12 Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä kerhoa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kolme (3) jäsentä. Näistä kahdeksi toimintavuodeksi valituista jäsenistä vuorotellen joko yksi tai kaksi on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroajat valitaan arvan mukaan ja seuraavilla kerroilla vuoron perusteella. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee kerhon kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä heidän keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun kaksi hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen kaksi hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon hallituksen kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Hallituksen tehtävänä on erityisesti olla vastuussa kerhon toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti toimia kerhon toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että kerhon tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti suunnitella ja kehittää kerhon kokonaistoimintaa 13/17

14 vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan ja valita tarvittavat valiokunnat, jaostot, toimikunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä valita tarvittaessa sihteeri ja rahastonhoitaja hallituksen ulkopuolelta suorittamaan heille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä ja tarvittaessa suorittaa heidän erottamisensa valita ja erottaa tarvittaessa kerhon palkalliset toimihenkilöt ja sopia heidän eduistaan vastata kerhon ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta vastata mahdollisista jousiampujain keskusjärjestön tai sen piirin sääntöjen ja ohjeiden kerholle asettamista velvoitteista vastata kerhon kokousten antamista velvoitteista pitää jäsenluetteloa hoitaa kerhon taloutta hoitaa kerhon tiedotustoimintaa hyväksyä ja erottaa jäsenet päättää kerhon ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita kerhon etu vaatii luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta 13 Seuran hallinto Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen valitaan vuosittain puheenjohtaja ja vähintään kolme (3), mutta enintään viisi (5) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti toteuttaa seuran kokouksen päätökset johtaa ja kehittää seuran toimintaa valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat vastata seuran taloudesta pitää jäsenluetteloa tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten sekä yleissuunnitelma kahdelle seuraavalle toimintavuodelle hoitaa seuran tiedotustoimintaa hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta 14/17

15 vastata mahdollisista jousiampujain keskusjärjestön tai sen piirin sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii Muutettu hallituksen jäsenten toimikausi yksivuotiseksi. Muutettu hallituksen jäsenmäärä puheenjohtajasta ja kolmesta jäsenestä puheenjohtajaan ja 3-5 jäseneen. Tarkoituksena on pitää motivoitunut porukka seuran ohjaksissa ja mahdollistaa tarpeen vaatiessa suurempi hallitus, koska suurin osa seuran pyörittämisestä käytännön syistä tulee hallituksen jäsenten vastuulle. Lisäksi on muokattu hallituksen säännössä määritettyjä erityisiä tehtäviä selkeämmiksi SLU:n mallisääntöjen mukaisesti. 13 Kerhon toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 14 Toiminta- ja tilivuosi Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on toimitettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille vähintään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien on toimitettava tilintarkastajien lausunto tai toiminnantarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta. Lisätty maininnat tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon tai toiminnantarkastuskertomuksen toimituksesta. 14 Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä henkilö kukin erikseen. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 15 Nimenkirjoittajat Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä henkilö kukin erikseen. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. Muutettu vastamaan muuta pykälänumerointia. VIII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 15 Kerhon kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. 15/17

16 16 Alaosastot Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. Muutettu vastaamaan muuta pykälänumerointia. Lisätty kohdat: 17 Jaostot Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet. 18 Virallinen ilmoitustaulu ja internetsivut Seuran virallisesta ilmoitustaulusta ja internetsivuista päättää seuran kokous. 19 Kunnia- ja arvomerkit Seuran kunnia- ja arvomerkeistä sekä niiden myöntämisestä määrätään erillisessä merkkiohjesäännössä. Tämän ohjesäännön hyväksyy seuran kokous. Perustelut: Määritetty jaostojen asema selkeämmin ja mahdollistettu itsenäisesti toimivat jaostot. Määritetään säännöissä mainitut virallinen ilmoitustaulu ja internetsivut. Lisäksi määritetään kunniamerkeistä, koska edellisissä säännöissä oli maininta niiden myöntämisestä, mutta ei mainintoja niiden olemassaolosta muuten. 16 Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää kerhon kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa. 20 Sääntöjen muuttaminen Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden välein pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Numerointi ja muistutus lakisääteisestä maininnasta. 17 Kerhon purkamisesta päättää kerhon kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa /17

17 Siinä tapauksessa, että kerho lakkautetaan, joutuvat sen varat jaettaviksi ensisijassa Jousiammuntaliitolle, jos sellainen on silloin rekisteröity, jollekin toiselle jousiammuntaseuralle, jos sellaisia on, tai Tölikan Kundit r.y. nimiselle yhdistykselle. 21 Seuran purkaminen Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden välein pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta. Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin jousiammuntaharrastusta edistävään ja yleishyödylliseen tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistetty kohdat ja nykyaikaistettu varojen luovutus yhdistyksen purkautuessa. 17/17

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

Kesäpäivän Pursiseura ry

Kesäpäivän Pursiseura ry Kopio alkuperäisestä paperista joka löytyy Kommodorin mapista. Seuran nimi: KESÄPÄIVÄN PURSISEURA ry. TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Kesäpäivän

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Namika Lahti Juniorit ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura.

1 Yhdistyksen nimi on Namika Lahti Juniorit ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura. Sivu 1 / 7 Namika Lahti Juniorit ry SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Namika Lahti Juniorit ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056.

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. sivu 1 / 5 Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 1 Yhdistyksen nimi on Helsinki Squash Rackets Club r.y. Nimen lyhenne on HSRC

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tikkakubi Ratikka (RATIKKA) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä.

Yhdistyksen nimi on Tikkakubi Ratikka (RATIKKA) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä. Tikkaklubi RATIKKA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Tikkakubi Ratikka (RATIKKA) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Tanssiurheiluseura Fregolina ry 1 Tanssiurheiluseura Fregolina ry 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Tanssiurheiluseura Fregolina ry Yhdistyksen kotipaikka on Kaarinan kaupunki

Lisätiedot

3. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

3. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. AKAGI RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT RekNro: 170861 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Akagi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Uudenmaan läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Lahden Tanssiurheiluseura Nick s Dance Sport ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli Yhdistyksen nimi on Lahden Tanssiurheiluseura Nick s Dance Sport ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

OULUN LUISTELUKERHO RY:n TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

OULUN LUISTELUKERHO RY:n TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli OULUN LUISTELUKERHO RY:n TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Luistelukerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on perustettu marraskuun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN AMPUJAT ry PL 136 20521 TURKU Puh. 02 231 5738 www.turunseudunampujat.fi s-posti tsary@pp.inet.fi

TURUN SEUDUN AMPUJAT ry PL 136 20521 TURKU Puh. 02 231 5738 www.turunseudunampujat.fi s-posti tsary@pp.inet.fi TURUN SEUDUN AMPUJAT ry PL 136 20521 TURKU Puh. 02 231 5738 www.turunseudunampujat.fi s-posti tsary@pp.inet.fi Hyväksytty TSA:n vuosikokouksessa 27.11.2003 TOIMINTASÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA

Lisätiedot

Tappara ry säännöt (rekisterinumero 68.495) Yhdistys on perustettu marraskuun 24. päivänä 1955 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Tappara ry säännöt (rekisterinumero 68.495) Yhdistys on perustettu marraskuun 24. päivänä 1955 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Tappara ry säännöt (rekisterinumero 68.495) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Tappara ry Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistys on perustettu marraskuun 24.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Jigotai ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 2 Seuran tarkoitus. 3 Tarkoituksen toteuttaminen

Jigotai ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 2 Seuran tarkoitus. 3 Tarkoituksen toteuttaminen 1 Jigotai ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Jigotai ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu huhtikuun

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu elokuun 11 päivänä vuonna 2012 ja siitä käytetään näissä

Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu elokuun 11 päivänä vuonna 2012 ja siitä käytetään näissä Jaguars Spirit Athletes TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Jaguars Spirit Athletes. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Naantalin Purjehdusseura ry ja sen kotipaikka on Naantalin kaupunki. Näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt 1. Yhdistyksen virallinen nimi on Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Seuran epävirallinen

Lisätiedot

Seuran tarkoituksena ei ole voiton taikka muun taloudellisen ansion hankkiminen.

Seuran tarkoituksena ei ole voiton taikka muun taloudellisen ansion hankkiminen. ESPOO BASKET TEAM RY SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, kieli ja perustamisaika 2 Seuran tarkoitus Yhdistyksen nimi on Espoo Basket Team ry. Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue on Espoon kaupunki. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä. 1 SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Lisätiedot

Helsingin Jalkapalloklubi ry SÄÄNNÖT

Helsingin Jalkapalloklubi ry SÄÄNNÖT Helsingin Jalkapalloklubi ry SÄÄNNÖT Rekisterinumero 3.361 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Jalkapalloklubi ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:..

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:.. Seuran nimi SÄÄNNÖT 1 r.y. :n YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI Yhdistyksen nimi:... Kotipaikka:. Kaupunki/kunta:.läänissä. Yhdistys on perustettu..kuun..p:nä ja

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot