BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013"

Transkriptio

1 VÄLIRAPORTTI

2 Väliraportti 2 (23) BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE Väliraportti hankkeeseen osallistuville kunnille Raportointikausi Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja Hankkeen nimi ja hanketunnus Yhteenveto hankkeesta Raportti Hankkeen tavoitteet Toteutus... 5 Toimenpiteet... 5 Toteutuksen organisaatio... 5 Resurssit... 6 Aikataulu... 6 Kustannukset ja rahoitus... 7 Raportointi ja seuranta... 8 Toteutusoletukset ja riskit Yhteistyökumppanit Tulokset ja vaikutukset... 9 Tiedonvälitys mediassa... 9 Tiedonvälitystilaisuudet Kohdekartoitukset Hankkeen ostopalvelut ja kilpailutus Internetsivut Muu toiminta Esitykset jatkotoimenpiteiksi Allekirjoittajat ja päiväys... 23

3 Väliraportti 3 (23) 1. Hankkeen toteuttaja Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pohjois-Karjala 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus BIOMAS bioenergiaa maaseudulle 2 -tiedonvälityshanke, hanketunnus (hankkeen numero) on Yhteenveto hankkeesta EU on panostamassa voimakkaasti ilmastomuutoksen hillintään ja on tämän edistämiseksi asettanut erittäin haastavat tavoitteet. Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään yksipuolisella sitoumuksella vuodesta 1990 vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien energialähteiden osuus nostetaan 8,5 prosentista energian loppukulutuksesta vuonna 2005 vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttiin. Vähennystavoite nousee 30 prosenttiin, jos saadaan aikaan kansainvälinen sopimus, jossa muut kehittyneet maat sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin. Suomen velvoite on nostaa uusiutuvan energian osuus 28,5 prosentista 38 prosenttiin. Myös energian säästön ja -tehokkuuden parantaminen on kohonnut tärkeään asemaan. Alustavasti on arvioitu, että energian säästötarve vuoteen 2020 mennessä olisi jopa yli 50 twh vuodessa. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja osuutta kokonaisenergian kulutuksesta. Keskeisinä työmuotoina ovat uusiutuvan energian tuotannon edistäminen sekä energian säästö. Uusiutuvaa energiaa ovat puu, peltobiomassat, biokaasut, kierrätyspolttoaineiden biohajoavat osat, aurinko, tuuli, vesi, maa- ja ilmalämpö sekä aalto- ja vuoroveden liike-energia. Bioenergia-ala on nyt voimakkaassa kehitysvaiheessa ja siksi uusia innovaatioita ja tuoretta tutkimustietoa syntyy yhä kiihtyvällä vauhdilla. Bioenergiaa maaseudulle 2-tiedonvälityshankkeen perusajatuksena on helpottaa hankkeen kohderyhmien tiedonsaantia bioenergiasta sekä bioenergiainvestointien mahdollisuuksista. Tärkeimpänä keinona on ajantasaisen ja monipuolisen tiedon välittäminen tiedotustilaisuuksien, internetin, julkaisujen ja mediaviestimien avulla. Myös kahdensuuntainen tiedonvälitys toteutetaan ja turvataan organisoimalla verkostojen syntyminen mm. internetin välityksellä. Saamansa perustiedon avulla asianosaiset voivat edelleen käynnistää kohteidensa bioenergiaselvityksiä, investointeja ja muita konkreettisia toimia. Maatilojen energiasuunnittelun edistäminen ja potentiaalisten biolämmityskiinteistöjen paikannus ovat myös merkittäviä käytännön toimintamuotoja.

4 Väliraportti 4 (23) Lisäksi tavoitteena on tiedonvälitystoiminnan suunnittelu ja kokeilutyö, jolla turvataan BIOMAS-hankkeen toimintatavan ja sen nettisivujen ylläpidon jatkuminen vakiintuneena palveluna projektin päättymisen jälkeen. Kaiken tämän seurauksena maakunnan bioenergian käyttö ja samalla energiaomavaraisuus kehittyvät myönteisesti. BIOMAS -tiedonvälityshankkeen tiedonvälitystoiminnan kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat peltobiomassojen osalta maatilat ja maatilojen muodostamat energiarenkaat ja yhteenliittymät. Metsäbiomassojen osalta hankkeen kohderyhminä ovat metsäenergian hankinta- ja käyttöinvestointeja suunnittelevat maaseudun yritykset ja yhteenliittymät. Tällaisia ovat mm. maa- ja metsätilat, metsäpalveluyrittäjät, hakeyrittäjät, metsäkoneyrittäjät, lämpöyrittäjät ja pilkeyrittäjät. Kohteina voivat olla myös muut energiaratkaisuja pohtivat yritykset, asunto-osakeyhtiöt ja kunnat, joiden bioenergiainvestointien avulla tuetaan paikallista bioenergiayrittäjyyttä. Hankkeen hallinnoijana ja johtajana toimii Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pohjois-Karjala. Toteutuksesta vastaavat bioenergianeuvojakoulutuksen saaneet henkilöt: Urpo Hassinen (projektipäällikkö), Esa Kinnunen (bioenergia-asiantuntija) ja Juha Tuononen (bioenergianeuvoja). Tarvittava erityisosaaminen mm. tiedonvälitysjärjestelmien suunnittelu ja toteutus hoidetaan ostopalveluina. Peltobiomassojen käytön edistämisen osalta tehdään tiivistä yhteistyötä mm. ProAgria Pohjois-Karjalan kanssa. Hankkeen toteutusaika on Hankkeen nelivuotisen toiminta-ajan perusteluna on bioenergia-alan nopea kehitys sekä tarve toiminnan jatkuvuuteen (toimintatavan ja toimijoiden tunnettavuus ja luotettavuus). Kustannusarvio on yhteensä euroa, josta EU-osuus euroa, Suomen valtion osuus euroa, kuntarahoitus euroa ja yksityinen rahoitus euroa. 4. Raportti 4.1 Hankkeen tavoitteet BIOMAS -tiedonvälityshankkeen tavoitteena on saada tiedonvälityksen avulla aikaan bioenergiainvestointipäätöksiä maakunnan maatiloilla ja muissa yrityksissä sekä käynnistää yritysinvestointihankkeita. Maakuntamme metsäenergiapotentiaali on huomattavasti nykyistä käyttöä suurempi. Uusien bioenergian käyttökohteiden kartoittaminen ja löytäminen sekä tiedon välittäminen niistä alan yrittäjille ja investoijille on konkreettinen keino edistää energiapuun käyttöä. Lisäksi tarvitaan myös metsänomistajien, metsätoimihenkilöiden ja metsäyrittäjien aktivointia. Hanke toimii siten mahdollisuuksien luojana.

5 Väliraportti 5 (23) 4.2 Toteutus Tavoitteisiin päästään verkostoitumalla internetin välityksellä investointeja suunnittelevien yrittäjien, investointituotteita myyvien yrittäjien, bioenergiatuotteita tuottavien yritysten, opetus- ja tutkimuslaitosten ja muiden konsulttiyritysten kesken. Lisäksi välitetään tietoa maatilojen energiasuunnitelma- ja katselmustoiminnasta sekä asiantuntijapalveluista (MENO-ohjelma). Lisäksi tavoitteena on tiedonvälitystoiminnan vakiinnuttamisen niin, että se jatkuu hankkeen jälkeen hankkeen aikana vakiinnutettavalla toimintamallilla. Tuolloin toimenpiteinä on siihen tähtääviä toimia mm. nettisivujen kehittämisen ja tiedonvälitystoimenpiteiden testaamisen muodossa. Näin parannetaan metsä- ja maatalouden menestymisedellytyksiä ja yrittäjien mahdollisuutta saada viimeisintä tietoa uusiutuvista energioista yhdestä paikasta. Investointihankkeet (esim. uusi hakelämpölaitos) lisäävät kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä pitkälle tulevaisuuteen ja tukevat siten suoraan ja konkreettisesti EU:n, Suomen ja Pohjois-Karjalan energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita. Toimenpiteet Metsäkeskuksen hakemus hanketuesta toimitettiin Pohjois-Karjalan ELYkeskukseen elokuussa Myönteinen päätös saapui metsäkeskukseen Hanketta käynnisteltiin kuitenkin jo ennen virallista päätöstä vuoden 2010 alkupuolella. Erityisesti on panostettu tiedonvälitystilaisuuksiin ja mediatiedottamiseen. Vuoden 2010 erityistiedotusteemana on ollut maatilojen energiaohjelma. Kevättalvella teetettiin kohdekartoituksen kehittämistarpeista selvitys yliopiston opinnäytetyönä. Kohdekartoituksen maastotyöt jätettiin alkuvuodesta vähemmälle, koska uusi paranneltu internetpohja on valmisteilla. Kehittämisessä käytetään hyväksi mm. opinnäytetyössä saatuja palautteita. Loppuvuodesta 2010 toimintaa jatkettiin suunnitelman mukaan ja mm. maatilojen energiaselvitysten laadinnan markkinointi alkoi näkyä käytännön tilauksina eri organisaatioille. Alkuvuodesta 2011 kohdekartoitusta on tehty pääasiassa Lieksan alueella. Valmistuneille kartoitusalueille erityisteemoista järjestetyt pienryhmätilaisuudet olivat uutena työmuotona. Tiedonvälitys suuntautui myös mm. tuulivoiman edistämiseen ja energiapuun korjuun laadun parantamiseen. Yhteistyötä tehtiin edelleen esim. maakuntaliiton ja Wenet-hankkeen kanssa. Etelä-Suomen toimittajaretkeily järjestettiin tammikuussa ja Lämpöä metsästä-dvd filmi julkaistiin helmikuussa Loppuvuodesta 2011 toteutettiin mm. ulkoinen väliarviointi, josta saadut kehittämisehdotukset otetaan huomioon hankkeen jatkotoimenpiteissä. Vuoden 2012 teemaksi valittu lämpöyrittäjyyden edistäminen aloitettiin Pielisen Karjalan suunnalta erityisten te tojen merkeissä. Saman painopistealueen ympärille julkaistiin toukokuussa 2012 BIOMAS-tabloidlehti.

6 Väliraportti 6 (23) Hanke oli myös vahvasti mukana valtakunnallisten lämpöyrittäjäpäivien järjestelyissä kesäkuun alussa Joensuussa. Toteutuksen organisaatio Projektipäällikkönä on toiminut Urpo Hassinen, bioenergia-asiantuntijana Esa Kinnunen ja bioenergianeuvojana Juha Tuononen. Hankesihteerinä on työskennellyt Marja Heikkinen. Myös taloushallinnon toimistosihteerit ovat osallistuneet toteutukseen. Erityisosaamista vaativissa asioissa yksittäisiä tunteja hankkeelle ovat kirjanneet myös muutamat muut metsäkeskuksen toimihenkilöt. Hankkeen ohjausryhmään on nimetty seuraavat organisaatiot ja henkilöt: 1. ELY-keskus: Terho Sirviö 2. ELY-keskus: Tuomo Hämäläinen 3. Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pohjois-Karjala: Heikki Karppinen 4. Pikes Oy: Jukka Nevalainen 5. Itä-Suomen Yliopisto: Lauri Sikanen 6. Kiteen kaupunki: Katja Turtiainen 7. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Pasi Pitkänen 8. Josek Oy ja Wenet-verkosto: Jouko Parviainen 9. MTK: Jouni Mäkisalo 10. METO Metsäalan Yrittäjät ry: Tuomo Turunen Resurssit Hankkeen projektipäällikön tehtävänä on huolehtia hankkeen aloitustoimenpiteistä, johtamisesta, hankkeen koordinoinnista sekä hallinnollisesta kokonaisuudesta. Lisäksi toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, tiedotus sekä markkinointi yhteistyössä muun hankehenkilöstön kanssa ovat hänen työmuotojaan. Bioenergia-asiantuntijan ja bioenergianeuvojan tehtävänä on tiedonvälityksen käytännön toteutus mm. tiedonvälitystilaisuuksien, julkaisujen, retkeilyjen ja erilaisten mediavälineiden avulla. Kohdekartoitus ja omien internetsivujen kehittäminen ovat heidän työssään keskeisessä osassa. Hankesihteeri hoitaa tarvittavia toimisto- ja sihteeripalveluja sekä taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyviä tehtäviä yhteistyössä metsäkeskuksen muun taloushenkilöstön ja ulkoistetun palveluntuottajan (Silta Oy) kanssa. Hankkeessa tavoitellaan vuosittain yhteensä 1,7 htv.n työsuoritusta eli keskimäärin n työtuntia vuodessa. Vuoden 2013 alkupuoliskolla BIOMAS - tuntikirjauksia on tehty yhteensä 1 681,5 h, mikä on lähellä puolivuotistavoitetta.

7 Väliraportti 7 (23) Aikataulu Toimenpiteet on suunniteltu toteutettavaksi vuotuisen toimintasuunnitelmaaikataulun mukaisesti. Käytännössä esim. tiedonvälitystilaisuuksia on tullut pyynnöistä ja yhteistyön ansiosta muinakin aikoina ja huomattavasti suunniteltua enemmän. Toimintasuunnitelman mukainen aikataulu vuodelle 2013 on ollut seuraavanlainen: BIOMAS Toimintasuunnitelma 2013 tam hel maa huh tou kes hei elo syys loka mar jou Vastuu Avustus Toimintasuunnitelma Urpo Internetsivut Esa Juha, Urpo Kohdekartoitus Juha Esa Tiedonvälitystilaisuudet WES2013 Pohjois- Maakunnallinen Tiedonvä Bioenergiate Puu- ja Tiedonväli Kohdekarto Koli Pohjanmaa lämpöyrittäjäpäi litystilais knologiapäiv bioenergia tystilaisuu itus ja retkeily mm. vä uudet ja ä Juuassa det ja lämmitysjär Kempeleen Tuupovaarassa pienryhm ja Silva messut pienryhm jestlmien ekokorteeliin äretket Joensuussa retkeily äretket muutokset Jyväskylään kaikki Hankehenkilöstön koulutus kaikki Messut kaikki Tiedottaminen Urpo Esa, Juha Markkinointi Esa Urpo Ohjausryhmän kokoukset Urpo Kustannukset ja rahoitus Vuodelle 2013 alun perin hyväksytty budjetti oli euroa ja aiempien hankevuosien säästöillä täydennettynä vuoden budjetti on euroa. Alkuvuonna 2013 käytettiin euroa. Koko hankkeen aikana on käytetty euroa eli 87 % euron budjetista. Myönnettyä rahoitusta on vielä käyttämättä euroa. Kuntarahoista on toukokuussa 2013 laskutettu loput euroa ja hankkeen perimä kokonaismäärä on nyt tavoitteen mukaan 10 % budjetista eli euroa. Yksityistä rahaa on laskutettu 2013 alkuvuodesta euroa ja hankkeen aikana yhteensä euroa. Yksityistä rahaa on tavoite kerätä yhteensä euroa. Kustannusten seurantataulukko vuodelta 2013: v v hyväksyttävät toteutuneet + / - kustannukset kustannukset Palkkauskulut ja palkkiot , , ,24 Ostopalvelut , , ,30 Vuokrat , , ,02 Kotimaan matkakulut , , ,96 Muut kustannukset 7 767, , ,30 Kokonaiskustannukset , , ,22

8 Väliraportti 8 (23) Kustannusten seurantataulukko koko hankkeen ajalta: v v v v hankkeen hankkeen v toteutuneet toteutuneet toteutuneet toteutuneet hyväksyttävät toteutuneet + / - kustannukset kustannukset kustannukset kustannukset kustannukset kustannukset yht. Palkkauskulut ja palkkiot , , , , , , ,24 - palkalliset poissaolot , , , , ,40 - palkkakustannukset , , , , ,36 Ostopalvelut , , , , , , ,30 Vuokrat 2 478, , , , , , ,02 Kotimaan matkakulut 8 980, , , , , , ,96 Muut kustannukset 4 804, , , , , , ,30 Kokonaiskustannukset , , , , , , ,22 Raportointi ja seuranta Toteutuksen seurantakirjaukset tehdään heti toimenpiteiden jälkeen hankkeen indikaattorilomakkeelle. Sisäisen arvioinnin lähtökohtana ovat hankkeen sisäinen arviointijärjestelmä ja väliraportit, jotka käsitellään hankkeen ohjausryhmässä ja muun hanketta koskevan ohjeistuksen mukaan. Lisäksi sisäistä arviointia tehdään hankkeen henkilöstön toimesta mm. asiakastyytyväisyysmittauksin mahdollisuuksien mukaan vuosittain eri asiakasryhmissä. Hankkeen ulkopuolinen arviointi tehdään toimintasuunnitelman ja ohjausryhmän päätösten mukaisesti. Toteutusoletukset ja riskit Itse hankkeen toteuttamiseen ei liity merkittäviä riskejä vaan riskit sisältyvät lähinnä kohderyhmien ja muiden yhteistyöryhmien motivaatioon ja mahdollisuuteen hyödyntää hankkeen välittämää tietoa. Näin ollen merkittävin hankkeen riski sisältyy tiedonvälitysjärjestelmien toimivuuteen, kohderyhmien saavuttamiseen ja kulloisenkin viestintäsanoman ymmärtämiseen ja perille menoon. Kuitenkin hanke on tarvelähtöinen ja siten kysyntää hankkeen toimintamalleille on olemassa. Hankkeen keskeinen teema bioenergiainvestointien edistäminen ja käytön lisääminen on mainittu lähes kaikissa maakunnallisissa ja kansallisissa ohjelma-asiakirjoissa. Bioenergian käytön edistämiselle on maailmanlaajuinen, EU-tasoinen, valtakunnallinen ja maakunnallinen tilaus. Hanke toteuttaa erinomaisesti ajatusmallia: ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti. Yksi riski hankkeen onnistumiselle tulee poliittisen päätöksenteon kautta. Toimintaa ohjaavat päätökset, lait, asetukset ja sitä kautta kanavoituva investointi- ja hankerahoitus, metsätalouden tuet sekä niiden tulkinnat eivät ole hanketoimijoiden päätettävissä. Hankkeen ja tiedotettavan asiasisällön markkinoinnin ja viestinnän onnistuminen on myös selvä riski. Tästä syystä markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa käytetään ammattiosaamista.

9 Väliraportti 9 (23) 4.3 Yhteistyökumppanit BIOMAS -tiedonvälityshankkeessa yhteistyötä tehdään mm. alueellisten kehittämisyhtiöiden eli Josek Oy, Pikes Oy ja Keti Oy:n kanssa. Yhteistyössä ovat olleet mukana myös P-K:n Ammattikorkeakoulu, P-K.n maakuntaliitto, Metla, Itä-Suomen Yliopisto, ProAgria Pohjois-Karjala, Metsäpalvelu Turunen Oy, Enon Energia Osuuskunta, Tuupovaaran Energiaosuuskunta, Osuuskunta Metsäliitto, Stora Enso Oyj, L&T Biowatti, Motiva ja Metsäkeskuksen viranomaispalvelut. Lisäksi maakunnallista ja ylimaakunnallista yhteistyötä on tehty Wenet verkoston ja muiden bioenergiahankkeiden kanssa. Toiminnan tarkoituksena on muodostaa edistäjä- tutkimus- ja opetusorganisaatioiden sekä yrittäjien välisiä tiedonvälitysverkostoja, jotta hyvät ideat ja käytänteet leviäisivät mahdollisimman tehokkaasti käytännön toiminnaksi koko hankkeen toiminta-alueella. Yhteistyö rahoittajaorganisaatioiden kanssa toteutuu mm. ohjausryhmän ja kenttätoiminnan kautta. Yhteistyöverkostoja luodaan myös muualle Suomeen ja tarvittaessa EU- alueelle. 4.4 Tulokset ja vaikutukset Tiedonvälitys mediassa Tiedon välittämistä median avulla on toteutettu maakunnallisissa ja valtakunnallisissa välineissä. Hankkeen kokonaistavoitteeksi on asetettu 55 mediatiedotteen julkaiseminen ja kolmen julkaisun laadinta. Vuoden 2013 alkupuoliskolla syntyi 11 mediatiedotetta. Hankkeen aikana tiedotteita on julkaistu yhteensä 79 ja julkaisuja on tehty kolme. Loppuvuodesta 2010 käynnistettiin yhdessä Wenet-hankkeen kanssa lämpöyrittäjyyttä ja hakeketjua kuvaavan dvd-filmin kuvausvalmistelut. Lämpöä metsästä dvd kuvaa hakelämpöenergian tuotantoketjun metsästä kiinteistön lämmöksi asti. Filmi julkaistiin helmikuussa 2011 ja sitä on esitetty alkuvuoden tiedonvälitystilaisuuksissa. Biomas-hanke kokosi Pohjois-Karjalan tilastot vuodelta 2010 Itä-Suomen energiatilastointia varten. Energiatilastointi kuuluu osana Itä-Suomen bioenergiaohjelmaan. Taulukko tiedonvälitystoiminnasta mediassa on seuraava:

10 Väliraportti 10 (23) Tiedonvälitystoiminta mediassa ja julkaisut Pvm Aihe Väline Lisätieto Kulttuuriväki kutsuu pohtimaan sähkölaskua Pohjois-Karjanlan Radio Uusiutuva energia esillä Kontiolahdella Pielisjokiseutu Energiapuun kysyntä kasvaa Lieksan Lehti Maatiloille laaditaan energiasuunnitelmia Karjalan Maa Energiatehokkaampi maatila Karjalainen Metsäenergiasta vientituote Karjalainen Biomas kertoo itsestään messuilla Koti-Karjala Hyönteistuholaki koskee myös energiapuukasoja Biomas.fi - internetsivut Ennakkotietoa tulevasta tapahtumasta - Omakotiasujan puulämmityspäivä Biomas.fi - internetsivut Sähköntuotannon uusien tukijärjestelmien valmistelu etenee Sähköpostijakelu + Biomas-kotisivut Kutsu Omakotiasujan puulämmityspäivään Postitus sekä Biomas.fi - internetsivut Kutsu FinnMETKO näyttelyyn Postitus sekä Biomas.fi - internetsivut Uusiutuvaa lähienergiaa, Biomas -bioenergiaa maaseudulle Hanke-esite julkaisu, painos 100 kpl Uusiutuva energia entistä edullisemmaksi Karjalainen Metsäenergian tuotanto tukien varassa Karjalan Maa Bioenergia myötätuulessa Pogostan Sanomat Riittävästi myytävää Karjalainen Talvella luvassa hyvää klapia Karjalan Maa Metsäalaa viedään koulujen pihoihin Karjalainen Metsäala esittäytyy kouluille TV:n K5 kanava Metsähakkeen kysyntä kasvaa Karjalan Maa Energiapuulle tulossa oma tukijärjestelmä Sähköpostijakelu + Biomas-kotisivut Energiapuun hakkuu vaatii ammattitaitoa Karjalan Maa Laadukasta energiapuun korjuuta Savotta Energiayhteistyö vireillä Pogostan Sanomat Bioenergialla säästöjä Lieksan Lehti Klapi tuo työtä metsähakkeen verran MetsäTalous,metsäalan ammattilehti Energiaosuuskunnat kaavailevat yhteistyötä Pielisjokiseutu Klapit loppumaisillaan Karjalainen Klapit loppumaisillaan YLE TV1 aamulähetys Lämpöyrittäjyys toimii Karjalainen Pohjois-Karjala auttaa omiaan siirtymään bioenergiaan Maaseudun Tulevaisuus Puupohjainen ratkaisu on puolta halvempi Uutisalasin Joka kolmas miettii lämmitysjärjestelmänsä uusimista Koti-Karjala yritystä uusii lämmitysjärjestelmänsa Karjalainen Lämpöä metsästä DVD -filmi julkaisu, 100 kpl+internet Tuulivoima myötätuulessa Pohjois-Karjalassa yle.fi -nettisivut Juuka ja Eno myötätuulessa Karjalainen Kutsu lämpöyrittäjäpäivään Postitus ja Biomas-nettisivu 215 kirjettä Uusiutuvan energian syöttötariffi voimaan Biomas-nettisivu ja sidosryhmäpostitus Energia-avustusten haku päättymässä tältä vuodelta Biomas-nettisivu ja sidosryhmäpostitus Energiapuun korjuu on epävarmaa Karjalainen Lähes kilometri uutta lämpöputkea Pielisjokiseutu Metsähakesähköllä kaksi eri syöttötariffia MetsäTalous Tiedote hyönteis- ja sienituholain valvonnasta Sähköpostijakelu + Biomas-kotisivut Pientuulivoiman tilanne Pohjois-Karjalassa P-Karjalan radion maakuntauutiset Puu tarkemmin hyödyksi Karjalainen Lämpöä metsästä videon nettijulkistus Biomas-nettisivu ja sidosryhmäs-postitus Hakkeella huokeasti Karjalainen Maalämpö ja hake kiinnostavat Lieksan lehti Öljyn hinta yli kipukynnyksen Karjalainen Kone jyrää juuria Iskelmä Rex / alueuutiset Öljyn tilalle uusiutuvaa Ylä-Karjala Laadukas työ on tärkeää Pogostan Sanomat Energiapuun korjuun laatua parannettava Silmu Bioenergianeuvonta alkaa Pohjois-Karjalassa Radio Rex Lämpöä Hakkeesta Maakaista.fi Käypä vaihtoehto öljylle, puupohjainen lämmitys sopii maatiloille Ylä-Karjala Biomas-hanketiedote enolaisille maaseutuyrittäjille Enon maaseutusihteerin sähköpostijakelu Biomas-hanketiedote Juuan, Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran maaseutuyrittäjille Sähköpostijakelu / kirjepostitus Rivi- ja kerrostalon lämmitysvaihtoehdot P-Karjalan radion maakuntauutiset Sähkölämmitys murheena Karjalainen Kutsu Motivan lämpöyrittäjäpäivään sekä Itä-Suomen bioenergiaseminaariin Postitus 221 kirjettä Pohjois-Karjalassa tarjolla bioenergianeuvoja Metsälehti, nettiuutiset Energianeuvontaa keskitetysti Karjalainen Laadukas lämpöyrittäjätoiminta Tabloidi julkaisu, painos 2000 kpl Vaihtoehtoista voimaa Karjalainen plus, messuliite Kutsu FinnMetko 2012 retkelle Postitus+sähköposti 215 kirjettä+90 sähköp Laatupuuta ja paljon Karjalainen Biomas-hanke yhdistää asiakkaita ja palveluntarjoajia Bioenergiatieto.fi -uutiskirje Omaa sähköä tilalle puuhakkeella Karjalainen Lämmitysjärjestelmän muutoksesta kiinnostuneiden asiakkaiden yhetystietoja Sähköposti energia-alan netissä toimijoille 27 kpl Muistutus lämmitysjärjestelmän muutoksesta kiinnostuneista asiakkaista Sähköposti Biomas sivujen toimijoille 28 kpl Kutsu Oulun seudun bioenergiaretkelle Kirje + sähköposti 222 kirjettä + 65 kpl Lämpöyrittäjyyttä Juukaankin Karjalainen Kutsu Tuupovaaran lämpöyrittäjäpäivään Kirje + sähköposti 222 kirjettä + 65 kpl Tulisijan oikealla käytöllä palaminen tehokkaaksi Vaarojen Sanomat Pakkanen vamisti menekin / Puuta koneeseen ja klapia kuivumaankarjalainen Hakkeesta lämpöä Pogostan Sanomat Takkaan kuivaa ja puhdasta puuta Silva Bioenergia tuo ulkomaalaisia Enoon Pielisjokiseutu Silva-messut menestys -Juuassa vaisumpaa Vaarojen Sanomat

11 Väliraportti 11 (23) Tiedonvälitystilaisuudet Tiedonvälitystilaisuuksia on toteutettu pääasiassa hankesuunnitelman mukaisesti mutta myös entisten yhteistyökuvioiden pohjalta. Toteutustapana ovat olleet luennot, retkeilyt ja messuesittelyt. Asiakastyytyväisyyttä on tutkittu palautelomakkeiden avulla. Keskiarvo on ollut tavoitteen mukainen eli >4 kun arvosteluasteikko on 1-5. Yhtenä uutena ja mielenkiintoisena tiedostusaiheena on ollut sähkön tuotanto uusiutuvilla energiaraaka-aineilla. Viime aikoina yrittäjien kiinnostus tähän monelle vielä niin tuntemattomaan mahdollisuuteen on lisääntynyt. Samalla esim. piensähköntuotantolaitteistojen tekninen kehittyminen ja syöttötariffikeskustelu ovat osaltaan vauhdittaneet asiaa. Tältä pohjalta hanke järjesti Piensähköntuotannon mahdollisuudet retkeilyn Pohjanmaalle Matkan aikana tutustuttiin mm. lämmön ja sähkön yhteistuotantoon hakkeella, biokaasupohjaiseen sähköntuotantoon maatilalla sekä hakkeen kuivaukseen ja pienkokoluokan turvetuotantoon. Lisäksi Kuopiosta mukaan osallistuneilta Savonia -ammattikorkeakoulun sähkövoimalaboratorion projekti-insinööreiltä saimme kuulla asiantuntijanäkemystä piensähköntuotantoon liittyen. Valtaosin Pohjois-Karjalan metsä- ja energia-alan yrittäjistä koostuneet 35 osallistujaa pitivät retkeilyä onnistuneena kokonaisuutena. Polttopuun pienkäyttö on kasvanut vuosi vuodelta ja vuonna 2009 klapia poltettiin valtakunnassa yhteensä 6,7 miljoonaa kiintokuutiometriä. Polttopuun käytöllä omakotiasujan on mahdollista säästää sähkölaskussa ja jatkuvasti kohoava sähkön hinta kannustaa monia hyödyntämään lämmityksessä polttopuusta saatavaa energiaa. Polttopuun ostaminen valmiina pihaan toimitettuna on varsinkin kaupunkiympäristössä eräs helppo puunhankinnan muoto. Vaihtoehtoisesti voi korjata ja valmistaa polttopuut itse metsästä omaan käyttöön tai jopa myyntiartikkeliksi. Pienpuun korjuussa, pilkkeiden valmistuksessa sekä biolämmityskattiloissa on tapahtunut viime aikoina kehitystä sekä aivan uusia innovaatioita. Näitä metsänhoitoon, energianpuun hankintaan sekä valmistukseen liittyviä koneita ja laitteita tuotiin yleisön nähtäville Ilomantsin Mustikkamäessä BIOMAS -hankkeen sekä Itä-Suomen Yliopiston ja Metsäntutkimuslaitoksen toteuttaman Metsäenergia-hankkeen elokuussa järjestämässä Omakotiasujan puulämmityspäivässä. Omakotiasujille, mökkiläisille, metsänomistajille ja puuenergiayrittäjille suunnatussa tapahtumassa oli paikan päällä uusista innovaatioista erityisesti Ilomantsilainen, Hassisen Veljekset Oy:n valmistama koko pilkontaketjun käsin koskematta suoraan pystypuustosta tekevä kone, sekä Karjalan Bioenergia Oy:n uusi teollinen polttopuutuote. Lisäksi ohjelmassa oli työnäytöksiä sekä Biomas-hankeen puulämmitysaiheinen luento ja Metsäenergia-hankkeen pellettiaiheinen luento.

12 Väliraportti 12 (23) Kosteasta kelistä huolimatta tapahtuma keräsi mukavasti yleisöä. Tilaisuuteen osallistuneet yritykset olivat: Agromaster Oy, Hassinen Veljekset Oy, HT- Enerco Oy, Japa-Laitilan Rautarakenne Oy, Jokikone Oy, JPK-Tuote, Karjalan Bioenergia Oy, Korsu Oy, LVI-Myller Oy, Maaselän Kone Oy, Mantsin Rauta- Sport Laatikainen, Metallitekniikka Hannu Laajala, Mottimaja, Palax-Ylistaron Terästakomo Oy, Vahva Jussi sekä Vapo Oy. Hanke järjesti syyskuussa 2010 perinteisen tiedotusretken Metko näyttelyyn Jämsänkoskelle. Elokuun lopussa 2012 järjestettiin jälleen linjaautoretki (20 henkilöä) Finnmetko 2012 näyttelyyn. Matkan varrella (edellisenä päivänä) tutustuttiin etelä-savolaisiin energiapuu ja pilkeyrittäjä kohteisiin sekä biokaasulla toimivaan chp-laitokseen. Keväällä 2010 julkaistiin metsäenergian koneellisen korjuun tarkastustuloksia, jotka osoittivat merkittäviä poikkeamia hyvään korjuujälkeen verrattuna. BIO- MAS -hanke yhdessä metsäkeskuksen viranomaistoiminnon kanssa järjesti ensimmäisen Laadukas energiapuun korjuu -koulutus ja tiedotustapahtuman metsäkoneyrittäjille Pyhäselässä lokakuussa Toukokuussa 2011 järjestettiin toinen vastaavanlainen teemapäivä energiapuun korjuuyrittäjille Alavin kylätalolla. Heidän antamansa palaute oli erittäin hyvä ja lokakuussa 2011 pidettiin Kiihtelysvaarassa kolmas koulutuspäivä tästä aiheesta. Syksystä 2010 alkaen valmisteltiin etelän lehtitoimittajien vuoden 2011 retkeilyä Pohjois-Karjalaan tutustumaan meidän bioenergiantuotantomalleihimme ja alan tuotteisiimme. Toimittajien retkeily toteutui ja mukana oli edustajia mm. Helsingin Sanomista, Maaseudun Tulevaisuudesta, Suomen Luonnosta ja Metsälehdestä. Retkiaiheista julkaistiin useita artikkeleja. Hanke järjesti tiedonhakuretken Puu ja Bioenergiamessuille Jyväskylään syyskuussa Hanketoiminnan aikana on ilmennyt, että osassa Pohjois-Karjalaa on alueita, joissa lämpöyrittäjän tarjoamille palveluille olisi enemmän kysyntää, kuin mitä on tarjontaa. Erityisesti Ylä-Karjalasta on kohdekartoituksen myötä noussut esiin useita lämpöhuollon uudistamisesta sekä lämpöyrittäjän palveluista kiinnostuneita kiinteistönomistajia, mutta lämpöhuollon palveluiden tarjonnan puute sekä tietämättömyys saavat monet pohtimaan maalämpöratkaisuja sinänsä myönteisenä näkemänsä bioenergiaratkaisujen sijasta. BIOMAS-hanke pyrki yhdessä yhteistyötahojen kanssa aktivoimaan lämpöyrittäjyyttä Pielisen Karjassa helmikuun alussa pidettyjen te tojen sekä retkeilyn avulla. Tilaisuuteen kutsuttiin lämpöyrittäjyydestä kiinnostuneita paikallisia yrittäjiä, joiden kanssa käytiin läpi lämpöyrittäjyyden perusteita sekä esiteltiin olemassa olevia sekä potentiaalisia lämpöyrittäjäkohteita. Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen hallinnoiman Metsäala ammatiksi hankkeen, sekä Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen TäsmäProtohankkeen ja Pielisen Karjalan kehittämisyhtiö Oy:n hallinnoiman Pielisen Kar-

13 Väliraportti 13 (23) jalan bioenergiaverkostot ja virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta(pkbev) hankkeen kanssa. Syksyllä 2012 lämpöyrittäjyyden tarjoamia lisäansiomahdollisuuksia esiteltiin kolmessa eri Metsäyrittäjyydellä töitä ja palveluja maaseudulle hankkeen pitämässä tilaisuudessa. Tilaisuuteen osallistujat olivat kiinnostuneita metsäpalveluyrittäjyydestä, johon lämpöyrittäjyys sopii hyvin yhdeksi lisätoimentulon muodoksi. Kesäkuun alussa Motivan ja maakuntaliiton kanssa yhteistyössä järjestetyistä Itä-Suomen bioenergiapäivistä ja valtakunnallisesta lämpöyrittäjäpäivästä retkeilyineen vastasi suurelta osin BIOMAS-hanke. Tapahtuma keräsi Joensuuhun yhteensä 83 asiantuntijaa ympäri Suomen. BIOMAS-hanke välitti bioenergiatietoa suurelle yleisölle vuoden 2012 alkupuoliskolla olemalla mukana Aurinkokunnan kevätmessuilla Kesälahdella sekä Karjalan Messuilla Joensuussa. Syksyllä 2012 BIOMAS-hanke osallistui Liperin leipäpäiville yhdessä Metsä- ja metsäenergia-ala ammatiksi hankkeen kanssa. Marraskuussa 2012 hanke järjesti Kesälahdella uusiutuvaa lämpöä - teemapäivän, missä aihealueina olivat sekä kotitalouksien lämmitysratkaisut että lämpöyrittäjyys. Viljan kuivaus hakkeella sekä pienemmän kokoluokan yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto olivat toivottuja retkeilyaiheita talvella Maaliskuun lopussa hanke järjesti bussiretken (27 osallistujaa) Oulun seudulle, missä tutustuttiin kuivuriratkaisuihin, bioöljyn tuotantoon, tuulivoimaan sekä energiaomavaraiseen pientaloalueeseen. Joensuun keskustassa pidetty Silva metsänäyttely kokosi sankoin joukoin yleisöä. BIOMAS-hanke välitti bioenergiatietoa Silvassa yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi Silva metsänäyttely sisälsi Silvanalusviikolla pidettyjä tapahtumia, joista BIOMAS-hanke oli mukana Nunnanlahdessa pidetyssä Juuan teknologiatapahtumassa. Teknologiatapahtuma koostui seminaarista sekä työnäytöksistä ja tapahtuman yhteistyökumppaneita olivat Juuan kunta, Tulikivi Oyj, sekä Grow Green Nurmes-hanke. Hankkeen tavoitteena on järjestää yhteensä 45 tiedonvälitystilaisuutta. Alkuvuonna 2013 järjestettiin tai oltiin mukana ja esillä 12 tilaisuudessa, joihin osallistui 469 henkilöä. Tiedonvälitystilaisuuksia on toteutettu hankkeen aikana yhteensä 84, joissa osallistujia on ollut henkilöä. Lähes kaikki tapahtumat on järjestetty yhteistyössä muiden organisaatioiden tai hankkeiden kanssa. Näin toiminnalle on saatu paremmin vaikuttavuutta.

14 Väliraportti 14 (23) Tiedonvälitystilaisuuksien seurantataulukko: Tiedonvälitystilaisuudet Yht Pvm Nimi Paikka Yhteistyökumppanit Kpl hlö ISBEO 2015 Ohjausryhmän ja asiantuntijoiden työkokous Varkaus ISBEO Ohjausryhmä Kiteeläiset kyläyhdistysten edustajat Eno ja Kontiolahti Kiteen kaupunki 1 8 on Enerzii - Kansalaisen energialauantai Kontiolahti Kontiolahden kunta ja Rospuutto ryhmä ry 1 36 on Bioenergiailta metsänomistajille Joensuu 1 37 on 4, Lämpöyrittäjäpäivä Lieksa Lieksan kristillinen opisto ja Lieksan lämpöyrittäjät 1 42 on 4, Maatilan energiasuunnitelma Joensuu ProAgria Pohjois-Karjala Energiatehokkuuspäivä Joensuussa Joensuu Motiva 1 19 on Suomikiertue-Metsänomistajatapahtuma Joensuu Osuuskunta Metsäliitto Kevätretki Joensuun ympäristössä Joensuu Joensuun seudun metsänomistajat ry on Lämmön ja sähkön yhteistuotanto Nurmes Pikes 1 10 on Pilkkeen tuotannon ja viennin suunnittelu Kitee Keti Aurinkokunnan Kevätmessut Kesälahti Kesälahden kunta KAUPSUULK kokous, Biomas ja bioenergian mahdollisuudet Joensuu Joensuun kaupunki 1 17 on Pogostan messut Ilomantsi Josek Piensähköntuotannon mahdollisuudet -retkeily Pohjanmaa Vaasan kuljetuskanavat Oy, Savonia AMK ja Metsäpalvelu Turunen Oy 1 35 on 4, Omakotiasujan puulämmityspäivä Ilomantsi Metsäenergia -hanke on Yrittäjäretki FinnMetkoon Jämsään Jämsä Josekin Wenet-hanke 1 18 on 4, Metsä ja logistiikka Roadshow (Metsäenergia ja ilmasto) Lieksa Työvoimaa metsäalalle-hanke Energiaosuuskuntien yhteistyön lisäämismahdollisuudet Kontiolahti P-K:n AMK:n Biostuli-hanke Metsä ja logistiikka Roadshow (Metsäenergia ja ilmasto) Joensuu Työvoimaa metsäalalle-hanke Metsä ja logistiikka Roadshow (Metsäenergia ja ilmasto) Kitee Työvoimaa metsäalalle-hanke Energiapuun laadukas korjuu Suhmura Metsäkeskuksen viranomaistoiminnot 1 31 on 4, Energiapuun käytön perusteet Eno Enon yläaste 1 5 on Bioenergia ja lämpöyrittäjyys ulkomaalaisille Joensuu P-K:n AMK:n hankkeet 1 19 on Energiaosuuskuntien naapurioppiminen Tuupovaara P-K:n AMK:n Monni-hanke 1 14 on Etelä-Suomen toimittajien retkeily Pohjois-Karjalaan Eno Wenet, yliopisto 1 12 on Agrimarketin tapahtumapäivä Joensuu Agrimarket Tohmajärven kohdekartoituksen lehdistötilaisuus Tohmajärvi Rajaforest Oy 1 10 on Uusiutuvat lämmitysvaihtoehdot puntarissa, iltatilaisuus Lieksa Vuonislahden kyläseura ry 1 16 on Pohjois-Karjalan tuulivoimaseminaari Joensuu P-K:n maakuntaliitto 1 91 on 4, Bioenergia ja lämpöyrittäjyys Joensuu P-K AMK 1 36 on Projektiosaaminen ja hanke-esittely Joensuu Aikuiskoulutuskeskus Lämpöyrittäjäpäivä Kesälahti Biowatti, Metla ym on 4, Tuupovaaran energiaosuuskunnan osuuskuntakokous Tuupovaara Tuupovaaran energia OSK 1 8 on Tutustumisretkeily maalämpö- ja hakekohteisiin Tohmajärvi ja Kitee Hoitokoti Eerika 1 5 on Bioenergiatoiminnan esittely metsäkeskusten johtajille ja puheenjohtajille Joensuu-Juuka Energiapuun laadukas korjuu Kiihtelysvaara Metsäkeskuksen viranomaistoiminnot 1 12 on 4, Tuulivoiman jatkoseminaari Joensuu Maakuntaliitto 1 12 on 4, Osuuskuntien yhteistyöpäivä Kontiolahti Metsä- ja metsäenergia-ala ammatiksi -hanke 1 14 on Renewable Energies Joensuu Maakuntaliitto Metsäpäivä -tapahtuma Möhkössä Ilomantsi Metsäkeskuksen Metsäpalvelut Pielisen messut Bomballa Nurmes Metsä- ja metsäenergia-ala ammatiksi -hanke Bioenergiaan pohjautuvien lämmitysjärjestelmien esittelyä Opkk:n isännöitsijöille Lieksa Puu-ja bioenergiamessuretkeily Jyväskylä 1 21 on 4, Kohdekartoitustulosten tiedotustilaisuus sekä tutustumisretkeily Lieksa LVI-Palvelu Kurkinen Oy 1 12 on Energiapuun laadukas korjuu Kiihtelysvaara MK:n viranomaistoiminnot ja Metsä- ja metsäenergia-ala ammatiksi hanke 1 17 on 4, Energiaosuuskuntien yhteistyöpäivä Eno Metsäpalvelu Turunen Oy ja Enon Energia Osuuskunta 1 11 on Lämpöyrittäjyyden paikallinen yhteistyö Tuupovaara Tuupovaaran energiaosuuskunta Lämpöyrittäjyyden perusteet -te lat ja retkeily Nurmes, Lieksa KME Oy, PKBEV-hanke, TäsmäProto-hanke, Metsäala ammatiksi-hanke 3 16 on 4, Osuuskuntien yhteistyöpäivä Kiihtelysvaara Kiihtelysvaaran energiaosk, Ely, Järvi-Suomen Energiasuunnittelu Oy 1 14 on Rivi- ja kerrostalon lämmitysvaihtoehdot Joensuu Tiedepuisto, Josek, maakuntaliitto 1 30 on Bioenergy promotion 2 -Käynnistystyöpaja Joensuu Tapio, maakuntaliitto 1 10 on Pohjois-Karjalan metsä- ja energiahankkeiden teemafoorumi Joensuu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aurinkokunnan kevätmessut Kesälahti Energiapuun koneellisen korjuun laatu teemapäivä Savonlinna 1 6 on Bioenergianeuvonnan käynnistäminen ja maakunnan metsäenergiatilanne Joensuuu P-K:n Ely, P-K.n maakuntaliitto ja P-K:n koulutuskuntayhtymä Valtakunnallisen lämpöyrittäjäpäivän seminaari Joensuu Motiva, P-K:n AMK Lämpöyrittäjäpäivien retkeily Kontiolahti ja Eno Kontio-energiaosk, Enon Energia osk, BioinnoPaTu Oy ja Kit-Sell Oy Karjalan Messut Joensuu P-K:n Maakuntaliitto, P-K:n Ely Hanketoimijoiden päivä, hanke-esittely Mikkeli Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kaakkois-Suomen SMK:n edustajat Maastoretkeily energiapuukorjuukohteille Eno-Uimaharju Etelä-Savon bioenergiakohteita ja FinnMetko 2012-näyttelyretki Kerimäki,Juva,Jämsä 1 20 on Liperin leipäpäivä Liperi Metsä- ja metsäenergia-ala ammatiksi -hanke Metsäyrittäjyydellä töitä ja palveluja maaseudulle Kitee Metsäyrittäjyydellä töitä ja palveluja maaseudulle -hanke Uusiutuvan energian hanketoiminta & Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Joensuu Pohjois-karjalan maakuntaliitto Metsäyrittäjyydellä töitä ja palveluja maaseudulle Polvijärvi Metsäyrittäjyydellä töitä ja palveluja maaseudulle -hanke Uusiutuvaa lämpöä -päivä Kesälahti Keski-Karjalan Jetina ry., LVI-Bioneerit Oy 1 14 on Rakentajien energiailta Joensuu Maakuntaliitto, Joensuun kaupunki 1 61 on Metsäyrittäjyydellä töitä ja palveluja maaseudulle Joensuu Metsäyrittäjyydellä töitä ja palveluja maaseudulle -hanke 1 11 on Bioenergiahankkeet Pohjois-Karjalassa -seminaari Joensuu PKKY 1 41 on Metsäyrittäjyydellä töitä ja palveluja maaseudulle Juuka Metsäyrittäjyydellä töitä ja palveluja maaseudulle -hanke PKAMK:n ympäristöteknologian opiskelijat Eno Enon Energia Osuuskunta Suomen lämpöyrittäjävaliokunta Eno Metsäpalvelu Turunen Oy ja Enon Energia Osuuskunta Kolin WES2013 -Forest Energy&bioeconomy seminaari Lieksa Wenet, Pikes, Josek, AMK, maakuntaliitto ym on Pohjois-Pohjanmaan bioenergiaretkeily Kempele ym. Volter Oy, Tanja Lepistö ym on 4, Maakunnallinen lämpöyrittäjäpäivä Tuupovaara Metla, Karjalan Metsä ja Energia Oy, Tuupovaaran Energia OSK 1 36 on 4, Promotion to regional bioenergy initiatives-promobio Kontiolahti Metla Nunnanlahden teknologiapäivä Juuka Juuan kunta, Metsäpalvelu Turunen Oy, Tulikivi Oyj, Grow Green Nurmes 1 45 on Suurlähettiläiden bioenergiatiedotus Joensuu EFI Polttopuutiedotus Joensuu P-K:n Martat Silva metsänäyttelyosaston energiatiedotus Joensuu P-K:n Maakuntaliitto, P-K:n Ely, Täsmä-Proto -hanke Polttopuutiedotus Joensuu P-K:n Martat 1 3 Osa nott aja- Palautekyselyn keskiar

15 Väliraportti 15 (23) Kohdekartoitukset BIOMAS bioenergiaa maaseudulle 2 tiedonvälityshankkeen eräs keskeinen toimintamuoto on uusien bioenergian käyttökohteiden kartoittaminen ja löytäminen sekä kaksisuuntainen tiedon välittäminen niistä internetin välityksellä alan yrittäjille ja investoijille. Hankkeen tavoitteena on löytää internetsivuille vähintään 150 kpl kahdensuuntaisia tiedonvälityskohteita maakunnan alueelta. Tavoitteen kerääminen aloitettiin alkuvuodesta 2010 lisäämällä internetiin lämpöenergia-alan toimijoiden nähtäville lämmitysratkaisun muutoksesta kiinnostuneita lämpöasiakkaita pääasiassa Keski-Karjalan ja Kontiolahden alueilta. Samalla kunnittain etenevää uusien biolämmityskohteiden kohdekartoitusta alettiin valmistella Ylä- Karjalan alueelle. Valmistelutyö alkoi asiakasrekisterien keräämisellä Lieksan ja Nurmeksen alueelta, joihin liittyivät maatilojen yhteystietojen kerääminen maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maatilarekisteristä sekä yritysten yhteystietojen kerääminen Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n ylläpitämästä yritysrekisteristä. Kohdekartoituksen toteutuksesta sekä laajuudesta sovittiin Lieksan ja Nurmeksen yhteisen teknisen viraston sekä Lieksan maataloustoimiston kanssa. Kunnan paikallistuntemuksen avustuksella saatiin maatilarekisterin asiakaslistaa rajatummaksi sekä tietoa muista potentiaalisista bioenergiainvestointikohteista. Vastaava BIOMAS -hankkeen ja kohdekartoitustoiminnan esittely sekä kohdealueen rajaaminen potentiaalisiin kohteisiin toteutettiin myös Nurmeksen maataloustoimiston sekä Valtimon teknisen viraston ja maaseututoimen kanssa. Lisäksi Nurmeksen ja Lieksan yrityslistojen rajaamisessa hyödynnettiin Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy:n (PIKES) paikallistuntemusta. BIOMAS -sivujen uudistuksen ollessa loppusuoralla aloitettiin lämmitysratkaisun muutoksesta kiinnostuneiden kohdekartoitus Lieksan suunnalta henkilökohtaisin yhteydenotoin alkuvuodesta Valtaosa Lieksan maatiloille, yrityksiin sekä rivitaloyhtiöihin suunnatuista kohdekartoitusyhteydenotoista toteutettiinkin vuoden 2011 alkupuoliskolla. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kohdekartoitus suunnattiin puolestaan Nurmeksen kiinteistönomistajiin. Kohdekartoituksen käynnistymisestä kullakin alueella tiedotettiin suurelle yleisölle paikallislehdissä lehtijuttujen muodossa. Kartoitus eteni vuonna 2011 kaiken kaikkiaan reippaasti: Osittain sähkön ja öljyn hinnan nousun siivittämänä yhä useampi kiinteistönomistaja harkitsi entistä vakavammin siirtymistä fossiilisista ratkaisuista uusiutuvaan energiaan pohjautuvaan lämmitysjärjestelmään. Lämmitysjärjestelmäänsä muutoksesta lähivuosina kiinnostuneiden, sekä sitä kautta ilmoituksen BIOMAS-sivustolle jät-

16 Väliraportti 16 (23) täneiden osuus kaikista tavoitetuista edustaa läpikäydyillä alueilla edelleen 27 %:n suuruusluokkaa. Ylä-Karjalan suunnan lämpöhuollon muutoskohteiden erityistoiveeksi voidaan todeta kiinnostus lämpöyrittäjien lämmöntoimituksia kohtaan. Sekä Ylä-Karjalassa, että Kolilla lämpöyrittäjyydelle sekä aluelämpöratkaisulle olisi siis tilausta. Kartoituksen yhteydessä on päivitetty edellisessä Biomas.fi alustassa esillä olleita lämpöasiakkaita uuteen järjestelmään. Samalla on saatu tuoreita kokemuksia asiakkaiden kertomana. Myönteistä oli kuulla, että lähes kaikki sivustolle ilmoituksensa jättäneet olivat saaneet yhteydenottoja toimijoilta päin. Noin neljäsosa heistä oli käynnistänyt toimenpiteitä lämmitysjärjestelmän uusimiseksi. Lieksan kohdekartoituksen edetessä saatiin Tohmajärven suunnalla toteutettu kohdekartoitus päätökseen. Saadut tulokset käytiin läpi Tohmajärven kunnan valtuustosalissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa helmikuussa Tilaisuudessa oli mukana myös paikallista lämpöyrittäjyyttä edustava Rajaforest Oy, jonka ylläpitämissä hakelämpökohteissa lopuksi vierailtiin. Uutena tiedonvälitysmuotona hankkeessa nousi esiin ajatus pienryhmätyyppisistä tiedonvälitystilaisuuksista, joissa kohdistetulle ryhmälle välitetään tietoa juuri heitä kiinnostavista aiheista. Täten tilaisuudet voidaan toteuttaa asiakaslähtöisemmin, kuin suurelle ryhmälle toteutetut tiedonvälitystilaisuudet. Tällaista pienryhmätyyppistä tiedonvälitystä päästiin testaamaan huhtikuussa 2011 Tohmajärven suunnalta ilmoituksen BIOMAS -sivustolle jättäneiden kesken. Kohdekartoituksen yhteydessä asiakkailta tiedusteltiin, mistä lämmitysjärjestelmästä he haluaisivat lisätietoja. Vastausten perusteella kiinnostavimmiksi lämmitysjärjestelmiksi nousivat maalämpö- ja hakeratkaisut. Tällä perusteella BIOMAS -sivustolle ilmoituksen jättäneille ja maalämpö- tai hakeratkaisuista kiinnostuneille tarjottiin mahdollisuutta osallistua tutustumisretkeilylle paikallisiin maalämpö- ja hakekohteisiin. Kutsutuista noin neljäsosa (5 kpl) osallistuikin retkeilylle ja saatujen kokemusten perusteella asiakkailla oli suurta ryhmää matalampi kynnys keskustella ja esittää kysymyksiä esittelijöille. Hyväksi havaittua pienryhmäkoulutustyyppistä tiedonvälitystä on tarkoitus jatkaa myös tulevissa kohdekartoituskunnissa. Lieksan kohdekartoituksen valmistuessa pidettiin lokakuussa 2011 Tohmajärven myönteisten kokemusten siivittämänä myös Lieksan alueella lämmitysjärjestelmän muutoksesta kiinnostuneille suunnattu pienryhmäkoulutus sekä tutustumisretkeily. Tiedotustilaisuudessa käytiin läpi kohdekartoituksen tuloksia, sekä eniten kiinnostusta herättäneitä asioita. Tällaisia olivat mm. erilaiset bioenergiaratkaisut sekä maalämmön toimintaperiaatteet ja kustannusrakenteet. Lopuksi tilaisuuteen osallistuneiden (12 kpl) kanssa käytiin tutustumassa Lieksan olemassa oleviin maalämpö- ja hakeratkaisuihin. Tiedotustilaisuus järjestettiin yhdessä LVI-Palvelu Kurkinen Oy:n kanssa ja tilaisuuden yhteydessä syntyneen lehtijutun myötä niin BIOMAS-hanke, kuin sen kohdekartoitustoimintakin saivat näkyvyyttä maakuntalehdessämme.

17 Väliraportti 17 (23) Kevätkaudella 2012 kohdekartoitustoiminta jatkui Valtimon ja Nurmeksen alueilla, joilta nousikin esiin useita lämpöhuollon uudistamisesta ja lämpöyrittäjän palveluista kiinnostuneita öljylämmitteisiä kohteita. Lämpöyrittäjien tarjoamista palveluista on kyseisillä aluilla kuitenkin puutetta, johon ongelmaan BIOMAShanke reagoi yhteistyötahojen kanssa toteutettujen tiedotustilaisuuksien ja retkeilyn avulla. Lämpöyrittäjyyden edistämisessä on saatujen kokemusten valossa edelleen tarvetta. Valtimon ja Nurmeksen kohdekartoitustoiminnan ollessa loppusuoralla aloitettiin kartoitustoiminnan valmistelutoimet uusilla alueilla. Juuan sekä Joensuun alueen maaseutusihteerien kanssa rajattiin maatilarekistereistä potentiaalisimpia lämmitysjärjestelmän muutoksesta mahdollisesti kiinnostuneita. Rajauksessa pyrittiin keskittymään suurimpiin kohteisiin, joissa tiedonvälityksen keinoin saataisiin täten eniten korvattua uusiutumatonta energiaa uusiutuvalla energialla. Samalla hyödynnettiin maaseutusihteerien paikallistuntemusta ja tiedusteltiin muita potentiaalisia lämpöhuollon uudistamiskohteita. Juuan maaseutusihteereiltä tulleen vinkin myötä kartoitetaan Juuan alueelta entisissä kyläkouluissa toimivien kyläyhdistysten halukkuudet lämpöhuollon uudistamiseen. Juuan ja Joensuun maatiloista maaseutusihteerien kanssa rajatulle massalle sekä muille potentiaalisille kiinteistönomistajille lähetettiin BIOMAS-hankkeen toiminnasta kertova tiedote sähkö- ja kirjepostein. Syyskaudella 2012 Joensuun kohdekartoituksen käynnistyessä saatiin tämä työ päätökseen Ylä-Karjalan sekä Juuan osalta. Juuka edusti tyypillistä kohdekartoituskuntaa ilman suurempia poikkeavuuksia: Noin joka kolmannen yhteydenoton kohdalla lämmitysjärjestelmän muutos oli ajankohtainen. Lämmitysmuotona maatiloista suurimalla osalla oli puukeskuslämmitys ja yrityksillä puolestaan öljy. Kiinnostavimmat lämmitysvaihtoehdot olivat hake ja maalämpö, eikä lämpöyrittäjän tarjoamaa lämmön toimitusta juurikaan tunnettu. Uusia lämpöyrittäjille potentiaalisia kohteita löytyikin kartoituksen myötä ja neuvotteluja kohteiden siirtymisestä yrittäjien hoitoon on jo käyty. Kevätkaudella 2013 kartoitustyötä jatkettiin Joensuun seudulla, jossa kartoitusta suunnattiin aluksi alueen puutarhoihin. Niistä löytyikin potentiaalisia uusia bioenergiakohteita, joista osassa on jo tiedonvälityksen keinoin saatu lämmitysjärjestelmän muutos öljystä hakkeelle etenemään. Lisäksi maatilaluettelon seulontaa jatkettiin, tällä kertaa Pyhäselän maaseutusihteerin kanssa. Asunto-osakeyhtiöiden osalta on yhteyksiä luotu lukuisiin isännöitsijöihin, joista valtaosalla on ollut kiinnostusta lämmitysjärjestelmän muutokseen, mutta asioiden eteneminen on osoittautunut aikataulullisesti hankalaksi alkuvuonna kartoituksessa nousi esiin kohteita, joissa edellytettäisiin bioenergiakattilalta 1 MW tehoa. Nämä kohteet ovat erityisen merkittäviä uusiutuvan energian käyttöä lisättäessä.

18 Väliraportti 18 (23) BIOMAS-sivuistolle lisättyjen lämmitysjärjestelmän muutoksesta kiinnostuneiden asiakkaiden ilmoitusten määrä oli mennessä 156, joista 15 on kartoitettu alkuvuonna Kohteita on selvitetty seuraavasti:

19 Väliraportti 19 (23) Kohdekartoitukset Osoite Pvm Nimi (Suku-/Etunimi) Kohteen nimi Postitoimipaikka Ruuska Kauko TOHMAJÄRVI Hirvonen Esa EH-Metsäpalvelut ORAVISALO Vepsäläinen Keijo Veljekset Vepsäläinen TOHMAJÄRVI Väkeväinen Onni HUMMOVAARA Karjalainen Asko KESÄLAHTI Räsänen Jorma JAKOKOSKI Niemeläinen Jouko KULHO Huovinen Vesa KULHO Kovalainen Pekka KONTIOLAHTI Saatsi Esko NURMES Hoitokoti Kotitanhua KONTIOLAHTI Kuivalainen Pekka Isäntärenki VUONISJÄRVI Leinonen Jarmo Pikkukili KELVÄ Tukiainen Esa KELVÄ Horttanainen Kari-Pekka KP-Kiinteistöt Oy LIEKSA Pitkänen Pauli VUONISLAHTI Ryynänen Timo LIEKSA Kettunen Reino LIEKSA Näivö Esa LIEKSA Vaakanainen Seppo LIEKSA Ryynänen Harri LIEKSA Stranden Niilo OUTOKUMPU Koivula Ilkka JAMALI Kuha Juha LIEKSA Mustonen Jorma LIEKSA Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalot Vuonislahti VUONISLAHTI Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalot Sahatie LIEKSA Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalot Nurmijärven kylätalo JONGUNJOKI Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalot Kaislaportti LIEKSA Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalot Peltolankatu LIEKSA Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalot Viekin rivitalo VIEKIJÄRVI Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalot Kylä-Koli 1 KOLI Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalot Pankakoskentie PANKAKOSKI Hirvonen Timo LIPERI Myllynen Erkki VIEKIJÄRVI Pesonen Mauri Hoitokoti Hopeapaju Oy LIEKSA Kiiskinen Hannu LIEKSA Pölönen Tuomo MÄTÄSVAARA Tuovinen Pertti VIEKIJÄRVI Piironen Mauri Koivurinteen Erä r.y. MÄTÄSVAARA Valtimon kunta Pajukosken koulu PAJUKOSKI Valtimon kunta Ylä-Valtimon koulu VALTIMO Valtimon kunta Teollisuushalli VALTIMO Valtimon kunta Teollisuushalli VALTIMO Eskelinen Pertti JAMALI Kärkkäinen Juha VIEKIJÄRVI Ikonen Olavi LIEKSA Kärkkäinen Pauli JAMALI Salmi Reino JAMALI Kettunen Esko ESKE -Tuote POLVIJÄRVI Oinonen Pekka KYLÄNLAHTI Piiroinen Kari VÄRTSILÄ Kortelainen Eero LIEKSA Räsänen Arto Erästely Canoe & Outdoors OyJONGUNJOKI Heikkinen Kimmo JONGUNJOKI Ruokolainen Jorma Jorman Kone Oy LIEKSA Silvennoinen Ritva Kylätalo Leinola PUHOS Rönkkönen Pekka Rasivaaran koulu RASIVAARA Härkönen Martti Konepalvelu M.Härkönen Oy KOLI Pellikka Heikki Maatilakonekorjaamo Heikki Pellikka KYLÄNLAHTI Heikkinen Osmo Merilänrannan rantamajat KOLI Martikainen Lasse KOLI Tommila Jukka Koy Kolin Kulmakivi Oy KOLI Turunen Aino ja Pentti LIEKSA Rantonen Markku NURMES Järviharju Matti Huolto Oy Nurmeksen Hovila KOSKENKORVA Levy Marja-Liisa Palvelukoti Kukkaniitty NURMES Doudgo Sergei Taiga Maja HATTUVAARA Reinikainen Hemmo Betonivalmiste H.Reinikainen OyNURMES Kettunen Teuvo Teuvo Kettunen Ky LIEKSA Soininen Heikki JOENSUU Nuutinen Pekka LIEKSA Ruokolainen Pekka Hunajapatruuna SARAMO Nevalainen Matti NURMES Oinonen Pauli NURMES Pajunen Sirke Äksyt ämmät Oy NURMES Partanen Lauri NURMES Rytkönen Marko Lipinranta Oy NURMES Koivisto Tuula NURMES Tolvanen Toivo NURMES Korhonen Esa SAVIKYLÄ Mtu Komulainen Pekka ja Timo NURMES Gröhn Hannu NURMES Lipponen Antti KOHTAVAARA Parkkinen Harri ONTTOLA Jääskeläinen Jere HÖLJÄKKÄ Peltonen Unto NURMES Korhonen Jouni SAVIKYLÄ Ruokolainen Antti SAVIKYLÄ Kokkonen Pekka JUUKA

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 VÄLIRAPORTTI 1.7. 31.12.2011 Väliraportti 2 (18) BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 Väliraportti hankkeeseen osallistuville kunnille Raportointikausi 1.7. 31.12.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 VÄLIRAPORTTI 1.1. 30.6.2012 Väliraportti 2 (22) BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 Väliraportti hankkeeseen osallistuville kunnille Raportointikausi 1.1. 30.6.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010-2013

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010-2013 1.7.-31.12.2010 BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010-2013 Väliraportti hankkeeseen osallistuville kunnille Raportointikausi 1.7.-31.12.2010 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja...

Lisätiedot

BIOMAS bioenergiaa maaseudulle -tiedonvälityshankkeen projektisuunnitelma 23.6.2008 Heikki Karppinen, Urpo Hassinen

BIOMAS bioenergiaa maaseudulle -tiedonvälityshankkeen projektisuunnitelma 23.6.2008 Heikki Karppinen, Urpo Hassinen 2 BIOMAS bioenergiaa maaseudulle -tiedonvälityshankkeen projektisuunnitelma 23.6.2008 Heikki Karppinen, Urpo Hassinen Sisällys: 1. Taustaa...3 2. Kohderyhmä ja hyödyn saajat...5 3. Hankeorganisaation rooli

Lisätiedot

metsäenergia-ala ammatiksi

metsäenergia-ala ammatiksi Metsäja metsäenergia-ala LOPPURAPORTTI 1.5.2011-28.2.2014 METSÄ- JA METSÄENERGIA-ALA AMMATIKSI -HANKE Raportointikausi 1.5.2011-28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

ULKOINEN ARVIOINTI BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 - HANKE. Anssi Kokkonen. AvainEnergia Oy 1.10.2013

ULKOINEN ARVIOINTI BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 - HANKE. Anssi Kokkonen. AvainEnergia Oy 1.10.2013 ULKOINEN ARVIOINTI BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 - HANKE Anssi Kokkonen AvainEnergia Oy 1.10.2013 AvainEnergia Oy Länsikatu 15 80110 Joensuu Puh. 050 408 0542 anssi.kokkonen@avainenergia.fi www.avainenergia.fi

Lisätiedot

Loppuraportti 2015. Liikennebiokaasua energiatiloilta. Hankkeen toteuttaja ProAgria Pohjois-Karjala ry Hankenumero 12519

Loppuraportti 2015. Liikennebiokaasua energiatiloilta. Hankkeen toteuttaja ProAgria Pohjois-Karjala ry Hankenumero 12519 Loppuraportti 2015 Liikennebiokaasua energiatiloilta Hankkeen toteuttaja ProAgria Pohjois-Karjala ry Hankenumero 12519 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Loppuraportti... 3 2.1 Hankkeen

Lisätiedot

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 tiina toivonen (toim.) Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 JYväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kainuuseen uusi bioenergiayritys. lämpölaitosten käyttö- ja huoltopalvelut ja hakelämpölaitosten valmistus- ja myyntipalvelut. Autotalo hakkeelle

Kainuuseen uusi bioenergiayritys. lämpölaitosten käyttö- ja huoltopalvelut ja hakelämpölaitosten valmistus- ja myyntipalvelut. Autotalo hakkeelle Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 31.3.2011 nro 7 Kainuuseen uusi bioenergiayritys Pekka Moilanen Bioenergia-asiantuntija Metsäkeskus Kainuu Kainuun Lämpöhuolto Oy on kajaanilainen

Lisätiedot

ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE

ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE Loppuraportti Raportin laatija: Energiaomavaraiset kylät-hankkeen projektipäällikkö Seppo Kiljo Sisällys Hankkeen toteuttaja... 3 Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 Yhteenveto

Lisätiedot

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa Kuluttajien energianeuvonta Seuranta ja vaikutukset eneuvonta.fi Viestintä ja markkinointi Energiatyöohjelma, B-osa Loppuraportti, 1.1. 31.12.2014 Kesäkuu, 2015 Energiatyöohjelma 2014: Osa B 10.6.2015

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

MAASEUDUN TULEVAISUUSRIIHI KOULUTUSHANKE

MAASEUDUN TULEVAISUUSRIIHI KOULUTUSHANKE 1 MAASEUDUN TULEVAISUUSRIIHI KOULUTUSHANKE 1.6.2010-31.12.2012 L0PPURAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1 TOTEUTTAJA... 3 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3 YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 4 RAPORTTI... 4 4.1 Hankkeen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma BIOENERGIALIIKETOIMINTA JA SEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOISKARJALAISISSA PK-YRITYKSISSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma BIOENERGIALIIKETOIMINTA JA SEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOISKARJALAISISSA PK-YRITYKSISSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Heidi-Katriina Pursiainen BIOENERGIALIIKETOIMINTA JA SEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOISKARJALAISISSA PK-YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö Helmikuu 2010

Lisätiedot

Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke, nro 15397 Loppuraportti ajalta 1.1.2012 31.12.2014

Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke, nro 15397 Loppuraportti ajalta 1.1.2012 31.12.2014 1 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Keski-Suomi Kauppakatu 19 B 40100 Jyväskylä Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke, nro 15397 Loppuraportti ajalta 1.1.2012 31.12.2014 Käsitelty ohjausryhmän

Lisätiedot

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Loppuraportti Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Sisällysluettelo 1. Toteuttaja:... 1 2. Hankkeen nimi ja tunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 1 4. Raportti...

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT LOPPURAPORTTI 1.11.2007-31.12.2011 MARJAMARKKINAT Hankenumero 2362 Hankkeen toimiala: Maaseudun elinkeinojen kehittäminen Ohjelman toimintalinja: Toimintalinja 1 Ohjelman toimenpide: 111 ProAgria Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Lämpöyrittäjyys. Bioenergia Lämmöntuotanto. Uusiutuva energia

Lämpöyrittäjyys. Bioenergia Lämmöntuotanto. Uusiutuva energia Lämpöyrittäjyys Bioenergia Lämmöntuotanto Uusiutuva energia Lämpöyrittäjyyden esteet 12/2010 Sisällysluettelo Esipuhe 1 Taustaa 3 1.1 Selvityksen tarkoitus... 3 1.2 Tutkimusaineisto... 3 1.3 Lämpöyrittäjyyden

Lisätiedot

Loppuraportti, hanke 2317

Loppuraportti, hanke 2317 2008 2012 Loppuraportti, hanke 2317 4/3560/2008 Loppuraportti, hanke 2317 MTK Keski-Suomi Keski-Suomen Ely-keskus, Y-vastuualue 31.12.2012 1 Sisällysluettelo 1 Toteuttajan tiedot... 2 2 Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

TAITOBUSSI -kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle Loppuraportti 1.4.2010 31.12.2013. Taito Pohjois-Karjala ry

TAITOBUSSI -kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle Loppuraportti 1.4.2010 31.12.2013. Taito Pohjois-Karjala ry TAITOBUSSI -kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle Loppuraportti 1.4.2010 31.12.2013 Taito Pohjois-Karjala ry 2 3 Sisältö 1. Hankkeen toteuttajan nimi... 5 2. hankekokonaisuuden

Lisätiedot

Neuvonnasta kuutioiksi ja euroiksi

Neuvonnasta kuutioiksi ja euroiksi Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 16.3.2010 nro 5 Metsähallitus panostaa puuenergian tuotantoon Sivu 2 Jari Kemppainen bioenergianeuvoja Kainuun metsäkeskus Kuolinpesän osakas

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010

Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010 Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010 Helmikuu 2013 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1 WWW-portaali, puhelin- ja sähköpostineuvonta...

Lisätiedot

Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hanke 17.9.2010 31.12.2014

Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hanke 17.9.2010 31.12.2014 Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hanke 17.9.2010 31.12.2014 Loppuraportti ProAgria Etelä-Savo ry Etelä-Savon Koulutus Oy SISÄLTÖ 1. Toteuttajan nimi... 3 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Julkaisu 105 2007 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Painosmäärä 500 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI

KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI 2014 KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI Rita Porkka Oulun kaupunki 10.4.2014 Sisältö 1. Hankkeen toteuttaja... 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 2 4. Raporttiosio...

Lisätiedot