Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma"

Transkriptio

1 ETELÄ-POHJANMAAN TE-keskus Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma Länsi-Suomen suuralueosio - Versio 5 - esitys

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. MANNER-SUOMEN ESR -OHJELMAN YLEISKUVAUS ESR-ohjelman valmisteluprosessi YHTEISÖN POLITIIKAT JA SÄÄDÖSPOHJA KAUDEN KOKEMUKSET JA ARVIOINTITULOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT Länsi-Suomen ohjelma-alue ja toimintaympäristö Väestökehitys ja ikärakenne Talouskehitys Työmarkkinat ja työelämä Osaaminen ja innovaatiot Yrittäjyys ja yritystoiminta SWOT-ANALYYSI JA LÄNSI-SUOMEN VISIO Alueen heikkoudet ja vahvuudet, uhat ja mahdollisuudet Länsi-Suomen visio 2015 ja strategiset kehittämistavoitteet KANSALLINEN ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN VIITEKEHYS ASIAKIRJA TOIMEENPANON PERUSTEET TOIMINTALINJAT ALUEELLINEN OSIO Länsi-Suomi TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen TOIMINTALINJA 4 Jäsenvaltioiden ja alueiden yhteistyö ESR -toiminnassa Länsi-Suomen suuralueen yhteiset teemat RAHOITUSSUUNNITELMA Länsi-Suomen rahoituskehys HALLINTO JA TOIMEENPANO ESR:n toimeenpanon yhteensovitus- ja ohjausprosessi Tiedottaminen ja julkisuus Toimeenpano ja hallinnointi KOORDINAATIO MUIHIN EU-OHJELMIIN

4 4

5 JOHDANTO 1. MANNER-SUOMEN ESR -OHJELMAN YLEISKUVAUS 1.1. ESR-ohjelman valmisteluprosessi Länsi-Suomen alueosion suunnittelu Manner-Suomeen laaditaan yksi ESR -toimenpideohjelma, joka sisältää neljä suuralueosiota. Länsi- Suomen suuralueosio tulee perustumaan alueen toimintaympäristön analyysiin ja siitä johdettuihin kehittämistarpeisiin. Alueosion EU-rahoituksen osuus on noin 63 M. Suuralueosioiden suunnittelun aikataulu on erittäin tiukka. Ensimmäiset ohjelmaluonnokset tulee lähettää työministeriöön jo ja maakunnan yhteistyöryhmien ja maakunnan liittojen hyväksymät versiot ohjelmasta tulee lähettää työministeriöön mennessä. TE-keskusten johtajat päättivät kokouksessaan antaa Länsi-Suomen alueellisen ESR - toimenpideohjelmien valmisteluvastuun Etelä-Pohjanmaan TE -keskuksille. Länsi-Suomen NUTS II alueeseen kuuluvat Länsi-Suomen Allianssin (West Finland Alliance, WFA) -maakunnat; Etelä- Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta. Ohjelma on laadittu kumppanuusperiaatteella ottaen huomioon suunnitteluun osallistuvien alueellinen kattavuus ja sukupuolten tasa-arvo. Suunnittelussa on hyödynnetty mahdollisimman tehokkaasti nykyisen ohjelman kokemukset siten, että suunnitteluryhmien ydinjoukon ovat muodostaneet nykyisen ohjelman rahoituksesta vastaavat asiantuntijat. Sosiaalipartnerit ja yksittäisiä toteuttajatahojen edustajia on kutsuttu mukaan ohjelman sisällön täsmentyessä. Johtoryhmä Johtoryhmä organisoi ohjelman suunnittelutyön ja pitää yhteyttä eri alueisiin ja ESR -ministeriöihin. Ryhmä koostuu Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen rakennerahasto- ja maaseutuohjelman asiantuntijoista, ohjausryhmän puheenjohtajasta sekä ESR- ja EAKR -ohjelmien koordinaattoreista. Ohjausryhmä Ohjausryhmä käsittelee ohjelman suunnittelun keskeiset menetelmät ja ohjelmaluonnokset ennen maakunnan yhteistyöryhmien käsittelyä sekä tekee esityksen ohjelman rahoituksen painotuksista. Ohjausryhmässä on edustajat Länsi-Suomen Allianssin -alueen TE -keskuksista, maakuntien liitoista, Lääninhallituksen sivistys- sekä sosiaali- ja terveysosastolta. Kokouksiin osallistui asiantuntijoina myös Länsi-Suomen EAKR -ohjelman koordinaattori. Ohjelman sisältöjä haettiin työseminaareissa Ohjelman sisällön suunnittelemiseksi järjestettiin 5 työseminaaria, vuoroin Seinäjoella ja Tampereella. Seminaareissa toimintalinjakohtaiset työryhmät työstivät ohjelman sisältöä ja kuulivat samalla muiden työryhmien kommentteja. Seminaareihin osallistui tämän ohjelman ohjausryhmän jäseniä, maakuntien liittojen ESR-asiantuntijoita, maakuntien yhteistyöryhmien luottamushenkilöitä ja joidenkin oppilaitosten edustajia. Seminaareihin osallistui keskimäärin noin 30 henkilöä, joista yli puolet oli naisia. Suunnitteluprosessin avoimuus ja tiedon kulku Ohjelman suunnittelun kiireinen aikataulu ei sallinut erityisen laajaa valmistelua ja kaikkien osapuolten perusteellista kuulemista. Suunnittelussa pyrittiin kuitenkin noudattamaan madollisimman suurta avoimuutta seuraavasti: 5

6 - Ohjelman sisältö suunnittelu tapahtui workshop-työskentelynä. Tätä täydennettiin vielä perustamalla eri toimintalinjakohtaisilla työryhmillä, joiden vastuut oli hajautettu eri tahoille. - Ohjelmaluonnoksia esiteltiin mm. maakuntien yhteistyöryhmille, maakuntahallituksille, TEkeskusten neuvottelukunnille. - Maakuntien liitot käsittelivät ohjelman alueosion elo-syyskuussa. - Ohjelmaluonnokset ja tausta-aineistot ovat olleet nähtävillä Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen internetsivuilla (www.te-keskus.fi/etela-pohjanmaa EU-OHJELMAT JA HANKKEET) sekä Länsi-Suomen Allianssin internetsivuilla (www.wfa.fi). - Ohjelmaluonnoksiin on saatu eri tahoilta erittäin runsaasti palautetta. 6

7 OSA I. TAUSTA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. YHTEISÖN POLITIIKAT JA SÄÄDÖSPOHJA Valtakunnallisessa osiossa. 3. KAUDEN KOKEMUKSET JA ARVIOINTITULOKSET Kokemukset Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmasta Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelman alue ei täysin vastaa tämän toimenpideohjelman aluetta. Vielä 1990-luvun viimeisinä vuosina alueen bruttokansantuote kasvoi selvästi hitaammin kuin koko maassa keskimäärin. Vuosina BKT-kasvu oli jo maan keskitasoa nopeampaa. Ohjelma-alueen tuotanto kasvoi vuodesta 1999 vuoteen 2003 saman verran kuin Uudellamaalla eli 12 %. Koko maan kasvun oli tuolloin yhden prosenttiyksikön alhaisempaa. Väestökehitys on kuluvalla ohjelmakaudella kääntynyt Länsi-Suomessa positiiviseksi ja muuttotappio muuttovoitoksi. On kuitenkin huomattava, että ohjelma-alueen sisäiset erot ovat tässäkin suhteessa erittäin suuret. Kuluvalla rakennerahastokaudella on Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmassa käynnistynyt vuoden 2004 loppuun mennessä yli hanketta. Näistä yli puolet on ollut suoria yritystukia. Ohjelmalla on täydennetty myös osaamista ja teknologian kehittämistä. Näissä toimissa on saavutettu edistystä mm. yritysten kilpailukyvyn, osaamisen, verkostoitumisen ja teknologian siirron osalta. Lisäksi hanketoiminnalla on vaikutettu liike-elämän tarvitsemien palveluiden kysyntään, saatavuuteen ja laatuun. Huolimatta siitä, että korkeakoulut ovat isännöineet merkittävässä määrin erilaista teknologiakeskustyyppistä toimintaa, on niillä ollut vaikeuksia löytää aitoa yrityskytkentää hanketoimintaansa. Ammattikorkeakoulut ovat lisänneet hanketoimintaansa ja ovat olleet keskeisesti mukana ohjelman osaamistavoitteiden toteuttamisessa koko ohjelma-alueella. Ohjelma-alueen yrityskanta ja alueella sijaitsevien toimipaikkojen lukumäärä on kasvanut hitaammin kuin koko maassa keskimäärin. Toisaalta yritysten henkilöstön kasvu on ollut lähes samantasoista kuin maassa keskimäärin. Uusien työpaikkojen osalta jäätäneen selvästi tavoitteesta, joka oli uutta työpaikkaa. Vajausta on syntymässä erityisesti uusien naistyöpaikkojen luomisessa, koska yritystuet ovat perinteisesti kohdistuneet miesvaltaisille teollisuudenaloille. Tulokset yritysten toimintaedellytysten edistämisessä, uusien yritysten synnyttämisessä ja pkyritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa ovat jääneet arvioitua vaatimattomammiksi. Ohjelmassa on kuitenkin onnistuttu osaamisen, tutkimuksen, yritystoiminnan sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyön lisäämisessä. Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelman väliarvioinnissa on kiinnitetty huomiota tulevien rakennerahastoohjelmien toimeenpanoon. Arvioinnissa korostetaan erityisesti ESR- ja EAKR -rahoituksen strategista johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä. Kehittämishankkeiden suunnittelun tulisi perustua priorisoituihin ohjelmallisiin kokonaisuuksiin ja kytkeytyä entistä tiiviimmin maakuntien kehittämisstrategioihin. Arviossa korostetaan, että alueilla on edelleen tarvetta vahvistaa osaamis- ja innovaatiorakenteitaan sekä tarvelähtöisesti lisätä koulutustarjontaansa. 7

8 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 4.1. Länsi-Suomen ohjelma-alue ja toimintaympäristö Länsi-Suomen ESR-ohjelma-alueen yleispiirteet Länsi-Suomen alueen toimintaympäristöä on tarkasteltu aluetta-, väestöä-, taloutta-, työmarkkinoitaosaamista ja yrittäjyyttä kuvaavien muuttujien kokonaisuutena. Toimintaympäristöanalyysi perustuu väestön-, talouden-, työmarkkinoiden-, osaamisen sekä innovaatioiden ja yrittäjyystoiminnan totaalitilastoista sekä ennusteista koottuun tietoon, aihealueita käsittelevään kirjallisuuteen ja julkaisuihin. Länsi-Suomen suuralueen muodostavat viisi maakuntaa. Alueella on vuoden 2007 alusta lukein 124 kuntaa ja 25 seutukuntaa. Länsi-Suomen maakunnat ovat Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta. Maakunnat ovat muodostaneet jo 1995 yhteenliittymän nimeltä Länsi- Suomen Allianssi (West Finland Alliance, WFA). Maakuntien yhteenliittymällä on mm. yhteinen edunvalvontatoimisto Brysselissä. Länsi-Suomen pinta-ala on neliökilometriä. Suuralueen maakuntien työpaikkaomavaraisuusaste vuonna 2003 oli maan keskitasoa. Länsi-Suomen väestötiheys (asukasta/km 2) oli koko maan tasoa hieman korkeampi, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ollessa maan keskitasoa. Suuralueen taajama-aste oli vuonna 2000 maan keskitasoa, Etelä-Pohjanmaan ollessa noin 10 prosenttiyksikköä Länsi-Suomen keskiarvoa alempi. Ohjelma-alueen seutukunnista on kansallisessa päätöksenteossa määritelty haasteellisimmiksi alueiksi muut paitsi Tampereen, Vaasan, Pietarsaaren ja Seinäjoen seutukunnat. Erityisen haasteellinen on Saarijärvi-Viitasaaren seutukunta, jossa Kilpailukyky ja työllisyys - tavoitteenohjelmaa toteutetaan erillisen, tasoltaan Pohjois-Suomen rahoitusta vastaavan rahoituksen turvin. Tampereen ja Vaasan seutukunnat ovat haasteellisimpien alueiden ulkopuolisia suurina kaupunkiseutuina kehitettäviä alueita. Kaupunkiulottuvuus ohjelma-alueella Toimintaympäristöanalyysissä on pyritty nostamaan esille Länsi-Suomen viiden maakunnan maakuntakeskusten erityispiirteet. Keväällä2006 valmistuneessa suurten kaupunkiseutujen politiikkaohjelmassa Länsi-Suomesta tämän politiikan kohdealueiksi nostettiin Tampereen, Jyväskylän ja Vaasan kaupunkiseudut. Seinäjoella ja Porilla omien maakuntiensa keskuksina on kuitenkin myös edessään samantyyppisiä haasteita. Maakuntakeskuksilla on keskeinen rooli maakunnan taloudellisessa kehityksessä, kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamisessa sekä uuden osaamisen ja tiedon luomisessa ja välittämisessä. Innovatiivinen yritystoiminta on keskittynyt kaupunkiympäristöihin ja uusi korkean teknologian tuotanto pääasiallisesti yliopistojen ja osaamiskeskittymien ympärille. Maakuntakeskukset ovat maakunnan kansainvälistymisen vetureita, tarkasteltiinpa niitä sitten yritystoiminnan, investointien, tutkimustoiminnan tai ulkomaalaisten määrän suhteen. Länsi-Suomen maakuntakeskukset ovatkin avainasemassa tavoiteltaessa Lissabonin strategian kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevia päämääriä. 8

9 Samalla kun kaupunkiseuduille on keskittynyt merkittävä määrä osaamista ja työpaikkoja, on erityisesti suurten keskuskaupunkien työttömyysaste Länsi-Suomen keskiarvoa korkeampi ja sosiaaliset haasteet suurimpia. Maakunnan kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista maakuntakeskuksissa. Tässä työperäisen maahanmuuton edistämisellä on tärkeä rooli. Monikulttuurisuus ja alkuperästä riippumaton yhdenvertaisuus ovat tärkeitä kilpailu- ja houkuttelevuustekijöitä edistettäessä työperusteista maahanmuuttoa. Monikulttuurinen työyhteisö ja toimintaympäristö voivat olla myös merkittävä innovatiivisuuden kasvualusta. Suuret kaupunkiseudut tarjoavat riittävän vetovoimaisen ja monipuolisen elinympäristön ulkomaalaisille huippuosaajille. Kansainväliset huippuosaajat arvostavat kaupunkeja, jotka tarjoavat houkuttelevia asuin- ja elinympäristöjä sekä suvaitsevat erilaisuutta ja ovat avoimia uusille ajatuksille. Suurten kaupunkiseutujen samanaikainen työvoimapula ja korkea työttömyys muodostavat yhdessä todellisen uhan taloudelliselle kasvulle ja kilpailukyvylle. Tulevaisuudessa osaavan työvoiman saatavuus yritysten kilpailutekijänä ja myös julkisen sektorin toimintakyvyn mahdollistajana korostuvat entisestään Väestökehitys ja ikärakenne Länsi-Suomen alueella asui vuoden 2005 lopussa 1,33 miljoonaa henkilöä eli runsas neljännes (25,4 %) koko Suomen asukasluvusta. Naisten osuus väestöstä oli 50,8 %. Vastaava luku koko maassa oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi. Länsi-Suomen väestö kasvoi ajanjaksolla ainoastaan 0,3 %. Vastaava kasvu koko maassa oli 0,36 %. Väestökehitys on erilainen alueen eri maakunnissa. Maakuntien sisällä muuttovirta painottuu kasvukeskuksiin. Länsi-Suomen maakunnista Pirkanmaan oli vuonna valtakunnallisesti toiseksi vilkkainta maassamuuton aluetta ja on selvästi nettomuutoltaan suuralueen nopeimmin kasvava. Väestön kasvuennuste noudattelee maakuntien osalta jo edellä kuvattua kehitystä ja koko suuralueen väestö tulee kasvamaan Pirkanmaan voimakkaan kasvun vetämänä 1,4 % vuoteen 2015 mennessä. Väestön ikärakenne on varsin tasainen eri maakunnissa. Vuoden 2010 ennusteen mukaan Länsi- Suomessa yli 65-vuotiaiden osuus tulee nousemaan vuoden 2004 tasoon nähden 8,5 %. Satakunnassa tämä lisäys on jopa 9,2 %. Ulkomaalaisia Länsi-Suomen suuralueella asui yhteensä Tämä on 16,2 % koko maan ulkomaalaisista eli selvästi maakunnan koko väestöosuutta vähemmän. Naisia Länsi-Suomen suuralueen ulkomaalaisista oli 49,4 %, mikä on saman verran kuin maassa keskimäärin (49,3 %). Länsi-Suomen ulkomaalaisten osuus väestöstä kasvoi vuosina maakuntien väkilukuun suhteutettuna keskimäärin 0,13 %. Työttöminä ulkomaalaisista on kesällä 2006 ollut runsaat Talouskehitys Pidemmän aikavälin talouden kehitys suuralueella osoittaa, että kasvu on jatkunut suotuisana kaikilla päätoimialoilla. Tuoreimpien vuosien tietojen mukaan Länsi-Suomen suuralueen kokonaisliikevaihto kasvoi 4,8 %, kun koko maan kasvu oli 7,9 %. Liikevaihdon kehitys jäi kaikilla päätoimialoilla alle maan keskiarvon lukuun ottamatta rakentamista, jossa se ylitti maan 9

10 keskiarvon lähes 4 prosenttiyksiköllä. Vienti jäin myös alle maan keskiarvon. Rakentamisen ja teollisuuden liikevaihdon kehityksessä ajanjaksolla olivat erot eri alueiden välillä suurimmat. Samoin viennin kehitys poikkesi maakunnittain huomattavasti. Länsi-Suomen suuralueen absoluuttisen arvonlisäyksen per asukas kehitys oli ajanjaksolla muuta maata 1,8 % heikompi. Suhteellinen arvonlisäysindeksi jäi 1.12 yksikköä maan keskiarvoa alemmalle tasolle. Näin ollen tarkastelujaksolla Länsi-Suomen taloudellinen asema suhteessa muun maan kehitykseen heikkeni lievästi. Itse asiassa Pirkanmaa oli ainoa maakunta, jonka absoluuttinen arvonlisäys oli lähellä maan keskiarvon. Sen suhteellinen arvonlisäys jopa ylitti hienoisesti maan keskiarvon. Kuntatalouden kehitys on keskimäärin koko maata heikompaa arvioituna verotuloilla, lainakannalla ja ylijäämällä. Keskiarvon yläpuolelle päästiin tilikauden tuloksessa, omavaraisuusasteessa ja suhteellisessa velkaantuneisuudessa. Länsi-Suomen alueen elinkeinorakenne on varsin homogeeninen. Alkutuotannon osuus on suurin Etelä-Pohjanmaalla, jalostus on vahvinta Satakunnassa sekä Pirkanmaalla ja palvelut selvästi suurimpina Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Alueen työpaikat päätoimilohkoittain noudattavat elinkeinorakenteen mukaista jakoa Työmarkkinat ja työelämä Vuonna 2005 keskimääräiset työllisyysasteet vaihtelivat 61,5 %:n ja 69,8 %:n välillä. Alhaisin työllisyysaste oli Keski-Suomessa ja korkein Pohjanmaalla. Vain Pohjanmaan ja Pirkanmaan työllisyysasteet ylittivät maan keskiarvon 68 %. Keskimääräinen työllisyysaste Länsi-Suomessa oli 66,6 %. Työllisyys on vahvistunut yli 6 prosenttiyksiköllä alimmalta vuoden 1995 tasoltaan (60,3 %). Työllisten määrä on Länsi-Suomen alueella kasvanut 3 %:lla ajanjaksolla Vastaava muutos koko maassa oli 3,9 %. Naisten osuus vuonna 2005 oli työllisistä 46,9 %. Työttömyysaste on laskenut tasaisesti vuodesta 2000 lähtien, mutta lasku on hidasta ja tasoltaan hyvin maltillista. Työttömyysaste laski ajanjaksolla sekä Länsi-Suomen alueella noin 7,7 prosenttiyksikköä. Koko maassa lasku on ollut noin 7 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste on ohjelmaalueella saavuttanut koko maan keskimääräisen tason vuonna Alueen työttömyysaste oli kesällä 2006 noin 9,7 %. Naisten ja miesten osuudet työvoimataseessa ovat muuttuneet tarkastelujaksolla siten, että naisten osuus työttömistä on vähentynyt 3 %, mutta on edelleen vuonna 2005 suurempi kuin miesten. Sen sijaan työllisissä naisten määränsä on nousut 1,4 %. Koko maan tasolla tilanne on päinvastainen: miesten osuus työttömistä on suurempi kuin naisten. Länsi-Suomen työttömyyden rakenne on kehittynyt myönteiseen suuntaan viimeisten kahden vuoden aikana. Sekä nuorten että pitkäaikaistyöttömien määrät ovat lähteneet selvään laskuun. Samoin yli 50-vuotiaiden määrä on kehittynyt suotuisaan suuntaan. Maakuntien välisiä eroja työttömyyden rakenteessa on. Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä Länsi-Suomessa oli vuonna 2005 noin 25 %. Yli 50- vuotiaiden osuus työttömistä oli noin 37 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli runsaan prosenttiyksikön pienempi kuin koko maassa ja yli 50-vuotiaiden saman verran suurempi. Nuorten alle 25-vuotiaiden osuus, noin 12 %, on myös enemmän kuin maassa keskimäärin. Länsi-Suomen työttömyyden rakenne on kuitenkin selvästi parempi kuin maan kaikkein vaikeimmilla alueilla. 10

11 Kaupunkiseutu-ulottuvuus tulee selkeästi esille työmarkkinoiden toiminnassa. Suuralueiden työmarkkinoiden valtavolyymit keskittyvät keskuskaupunkiseuduille. Työttömyyden ongelma on tällöin haasteellinen jo pelkästään työttömyyden suhteellisen kasautumisen näkökulmasta. Kaupunkiseudun työttömyys on selvästi korkeampi kuin sen ympäristöalueen ja suuralueen vastaavat luvut. Tampereen työttömyysaste toukokuussa 2006 oli 11,0 %. Työttömyys keskittyy kasvukeskusten alueille ja työttömyyden rakenteelliset ongelmat näkyvät siellä myös voimakkaampina. Tampereen kaupunkiseudulla pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli noin 30 %. Tilastokeskuksen vuoden 2006 toisella neljänneksellä tehtyjen työnantajahaastattelujen mukaan työvoiman satavuusongelmat ovat Länsi-Suomessa yleistyneet. Rekrytointiongelmia koki 38 % työnantajista. Merkittävimmät rekrytointiongelmat olivat teollisuuden, liikenteen ja liike-elämän palvelujen aloilla. Rekrytointiongelmat olivat lisääntyneet kaikissa alueen maakunnissa paitsi Keski- Suomessa. Saman tutkimuksen perusteella 14 prosenttia yrityksistä on kokenut myös työvoimapulaa. Eninten työvoimapulaa kokivat Satakunnan ja Pohjanmaan työnantajat Osaaminen ja innovaatiot Maakunnallisten innovaatiorakenteiden ydin muodostuu oppilaitosinfrastruktuurin, koulutuksen ja yritysten tuotekehitystoiminnan pohjalle. Uusi osaamiskeskusohjelma tulee osaltaan määrittämään kehityssuunnat. Julkinen ja yksityinen tutkimus- ja kehittämisrahoituspanostus indikoi hyvin alueen osaamisinfrastruktuuria ja kuvaa alueellisen osaamisintensiteettiä. Länsi-Suomen alueella käytettiin tutkimus- ja kehittämistoimintaan 1,2 miljardia euroa. Tämä on noin 23 prosenttia koko maan tutkimus ja kehitysrahoituksesta. Tarkasteluajanjaksolla rahoituksen kasvu on ollut voimakasta: noin 300 erosta/asukas on noustu lähes 950 euroon/asukas. Länsi-Suomen rahoituksen kasvuvauhti on noudatellut maan keskimääräistä kasvuvauhtia. Yritysten t&k toimintaan käytettävät tuet jakautuvat epätasaisesti alueen maakuntiin. Vuonna 2004 asukaslukuun suhteutettuna vähiten tukea yritysten t&k-toimintaan sai Satakunnassa noin 300 /asukas ja eniten Pirkanmaa noin 1800 /asukas). Pirkanmaa ylittää reilusti valtakunnallisen keskitason, joka on n euro/asukas. Osaamisessa keskeinen tarkastelukohde on väestön koulutus. Länsi-Suomessa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus vuonna 2004 oli 23,1 %, mikä oli vajaat kaksi prosenttiyksikköä alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Pienin korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli Etelä- Pohjanmaalla (19,4 %) ja korkein Pirkanmaalla (25,2 %). Ainoastaan Pirkanmaalla korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä ylittää maan keskiarvon. Vuodesta 2000 vuoteen 2004 korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi Länsi-Suomessa 1,8 prosenttiyksiköllä kun koko maassa vastaavana ajanjaksona kasvua oli 1,7 prosenttiyksikköä Yrittäjyys ja yritystoiminta Länsi-Suomen ohjelma-alueella toimii noin yritystä, mikä on 25,3 % koko maan yrityskannasta. Alueen yritystiheys on samaa luokkaa kuin maassa keskimäärin, eli hieman yli 22 asukasta per yritys. Alueen yrityksissä on yli puoli miljoonaa työpaikkaa. Kolmannes työpaikoista on teollisilla aloilla ja lähes kaksi kolmannesta palvelusektorilla. Yritysten toimipaikkojen lukumäärä kasvoi noin 11 % ajanjaksolla

12 Yritystoiminnan aktiviteettia implikoi hyvin avointen työpaikkojen määrä. Länsi-Suomen alueella työvoiman kysyntä kasvoi erittäin voimakkaasti tarkasteluajanjaksona Työvoiman kysyntä kasvoi voimakkaimmin Pirkanmaalla, mutta kysynnän muutos on ollut kaikissa maakunnissa erittäin suotuisa. Alueen avointen työpaikkojen määrän kokonaiskasvu oli peräti yli 51 %:a. Kauppa- ja teollisuusministeriön vuoden 2006 yrittäjyyskatsauksessa Länsi-Suomen maakuntien yritystoiminnan aktiviteettia on kuvattu aloittaneita ja lopettaneita yrityksiä kuvaavien suhdelukujen avulla seuraavasti: Pohjanmaalla Yritystoiminta on tasaisesti laajenevaa = yritysten nettolisäys selvästi yli maan keskitason, mutta yrityskannan muutos pienempää kuin maassa keskimäärin. Keski-Suomi ja Satakunta Yritystoiminta on kasvuhakuista ja uudistuvaa = yritysten nettolisäys maan keskitasoa ja yrityskannan muutos suurempaa kuin maassa keskimäärin. Etelä-Pohjanmaa Yritystoiminta on vakiintuneessa tilassa = yritysten nettolisäys maan keskitasoa, mutta yrityskannan muutos pienempää kuin maassa keskimäärin. Pirkanmaa Yritystoiminnan rakennemuutos on käynnissä = yritysten nettolisäys selvästi alle maan keskitason ja yrityskannan muutos suurempaa kuin maassa keskimäärin. Kauppa- ja teollisuusministeriön yrittäjyyskatsauksen mukaan vuonna 2005 naisten osuus yrittäjistä Suomessa oli 33,2 %. Tässä suhteessa Suomen keskitason yläpuolella ovat Keski-Suomi (37,9 %) ja Pirkanmaa (36,8 %). Keskitason alapuolella ovat Satakunta (31,5 %), Etelä-Pohjanmaa (29,2 %) ja Pohjanmaa (28,2) %. 12

13 5. SWOT-ANALYYSI JA LÄNSI-SUOMEN VISIO 2015 Länsi-Suomen kehittämisstrategian lähtökohtana on alueen nykytila, jota osittain on kuvattu yllä alueanalyysissa. Kuvausta täydentää seuraavassa alueen vahvuuksien ja heikkouksien sekä uhkien ja mahdollisuuksien erittely. Alueen omista lähtökohdista on strategian perustaksi tehty arvio ohjelmakauden kokemuksista ja tuloksista. Suomen kansallinen alue- ja rakennepoliittinen strategia muodostaa valtakunnalliset tavoitteet, joihin alueellisella strategialla ja toimenpideohjelmalla vastataan. Kansallisessa strategiassa keskitytään erityisesti yritystoiminnan edistämiseen, tutkimukseen, innovointiin, saavutettavuuteen ja työpaikkojen luomiseen. Länsi-Suomen strategian taustalla on EU:n koheesiostrategia ja Lissabonin strategiassa esitetyt tavoitteet EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi, innovaatioiden, yrittäjyyden ja tietoon perustuvan talouden kehittämiseksi sekä uusien parempien työpaikkojen luomiseksi. Alueen strategia ilmenee vahvuuksien ja menestystekijöiden painottamisessa, heikkouksien poistamisessa ja uhkien torjumisessa. Perustana on usko omiin kykyihin, omiin henkisiin ja aineellisiin resursseihin, joita täydentävät EU:n kautta tulevat ja kansalliset lisäpanostukset. Strategian ydin on yritysten ja työpaikkojen lisääminen sekä toimivien yritystoiminnan kilpailuedellytysten parantaminen Alueen heikkoudet ja vahvuudet, uhat ja mahdollisuudet Vahvuudet Heikkoudet - Toimiva innovaatio-, tutkimus- ja koulutusjärjestelmä - Vähäiset julkiset satsaukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan - Vahva klusteroitunut perusteollisuus - Rakennetyöttömyys - Hyvät liikenteelliset edellytykset - Alueelliset erot väestökehityksessä ja ikärakenteessa - Monipuolinen kulttuuritarjonta ja -perinne - Teollisten pk-yritysten vähäisyys - Julkiset palvelujärjestelmät - Vahva riippuvuus muutamasta teollisesta suuryrityksestä Mahdollisuudet Uhat - Tutkimus- ja kehittämistoiminta, yrityslähtöiset - Osaavan työvoiman saanti uudet innovaatiot - Monipuolinen koulutustarjonta - Koulutuksen tarjonnan ja kysynnän epäsuhta - Yrittäjyyden edistäminen - Kuntatalouden heikkeneminen - Kansainvälistyminen - Asuinympäristön viihtyisyyden heikkeneminen - Vahvojen kansainvälisten klustereiden - Maaseudun väestön voimakas väheneminen ja kehittäminen väestön ikääntyminen - Työperusteinen maahanmuutto - Globaalit ympäristö- ja muut tekijät - Kulttuurin kehittäminen ja kulttuuriympäristöjen parantaminen 13

14 Länsi-Suomen innovaatio- ja koulutusjärjestelmässä korostuvat eri maakunnissa toimivat yliopistot sekä yliopisto- ja teknologiakeskukset. Niiden tutkimus- ja kehittämistulosten välittäjinä elinkeinoelämään toimii useita erilaisia organisaatioita, joiden määrä on sinänsä vahvuus, mutta voi olla myös heikkous, ellei niiden keskinäistä yhteistyötä ja työnjakoa saada koko alueella toimivaksi. Tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tapahtuu runsaasti myös yrityksissä, vaikkakin siinä suhteessa on alueen sisällä maakunnittain vaihtelua. Vahvaa osaamiskulttuuria tukevat toisen asteen ammatillinen peruskoulutus, ammattikorkeakoulut ja toimiva aikuiskoulutusjärjestelmä. Erityisesti metalli- ja teknologiateollisuuden, mekaanisen puunjalostuksen sekä metsä- ja elintarviketeollisuuden klusteroitunut toimintatapa on Länsi-Suomelle tyypillistä. Myös meriklusteri on alueella vahva. Näillä aloilla on myös muutamia vahvoja kansainvälisiä suuryrityksiä, vaikkakin niiden vähäisyys ja liian vahva riippuvuus niistä luo riskejä globalisoituvassa toimintaympäristössä. Monipuolinen energia-alan teollisuus ja energiatuotanto ovat alueen vahvuuksia. Globaalit ympäristö- ja muut tekijät muodostavat energian saatavuudessa oman uhkatekijän. Toisaalta Länsi- Suomessa on osaamista myös vaihtoehtoisessa energiatuotannossa ja alue on potentiaalista bioenergian tuotantoaluetta. Länsi-Suomen aluerakenne perustuu vahvoihin maakuntakeskuksiin ja niitä ympäröiviin maaseutualueisiin, joissa on omat alakeskukset. Yhdyskuntarakenteeltaan alue on liikenteellisesti selkeä maakuntakeskusten muodostaessa logistiset solmukohdat. Yhdyskuntarakenteessa on maaseutualueiden väestön vähetessä myös uhkatekijänä sen muodostuminen hajanaiseksi ja siten palvelutuotannon ongelmat. Alueen liikenteellistä vahvuutta tukevat meriyhteydet ja useat elinkeinoelämän kannalta merkittävät satamat, jotka palvelevat koko Suomea. Kehittyvissä kansainvälisissä lentoyhteyksissä on vielä puutteita. Tietoliikenteen perusyhteydet ovat koko alueella kunnossa, mutta niin julkisia kuin yksityisiäkin panostuksia tarvitaan yhteyksien nopeuden lisäämiseen. Työttömyys on alueella edelleenkin koko maan keskiarvoa korkeampaa ja koko alueen suurimpia heikkouksia. Länsi-Suomessa useissa seutukunnissa työttömyys on luonteeltaan rakenteellista, johon on vaikea pelkästään kehittämistoimin vaikuttaa. Länsi-Suomen menestyminen perustuu mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Yrittäjyyden edistäminen, valmiit vahvuusalat ja verkostomainen kehittämistoiminta yhdessä luovat perustan, jota täydentävät uuteen teknologiaan perustuvat kasvuhakuiset yritykset ja uusien toimialojen, erityisesti palveluyrittäjyys ja hyvinvointialat, työllistävyys. Palvelutuotannossa uusien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto sekä työelämän muiden innovaatioiden edistäminen luovat merkittäviä työllistämismahdollisuuksia. Alueen työttömyyden ollessa korkea ilmenee myös pulaa osaavasta työvoimasta. Tätä korjataan sekä koulutuksen kehittämisellä mm. oppimisympäristöjen osalta että toimimalla aktiivisesti työperäisen maahanmuuton edistämiseksi. Koulutus- ja työvoimapolitiikan tavoitteena on toimia alueen työikäisen väestön määrän turvaajana. Koko Suomessa väestön keskittyminen asutuskeskuksiin lisääntyy. Vaikka Länsi-Suomen kokonaisväestö onkin kasvanut ja ennusteiden mukaan kasvaa myös tulevaisuudessa. Uhkatekijänä on maaseudun väestön väheneminen ja väestön yleinen ikääntyminen. Tämä kehitys tulee aiheuttamaan ongelmia haja-asutusalueiden palvelujen tuotannossa ja tarjonnassa. 14

15 5.2. Länsi-Suomen visio 2015 ja strategiset kehittämistavoitteet Suomen kansallisessa strategiassa alue- ja rakennepolitiikan toteutuksen tärkeimpinä kilpailutekijöinä pidetään osaamista, alueiden erikoistumista ja verkostoitumista, yrittäjyyden edellytyksiä, työmarkkinoiden toimivuutta, liikenne- ja viestintäyhteyksiä, asumista ja ympäristöä sekä kulttuuri-, liikunta-, vapaa-aika- ja nuorisopalveluja. Alueen kilpailutekijänä pidetään myös väestömäärää, koska suuret väestökeskittymät tarjoavat vahvan kysyntäpohjan monipuoliselle elinkeinoelämälle ja muodostavat laajat työmarkkinat. Kansallisen strategian mukaan alueiden kilpailukykyisyys voi pohjautua vahvaan erityisosaamiseen, osaamisen keskittymiseen tuottavasti, alueen saavutettavuuteen, toiminta- ja elinympäristön laatuun ja toimivuuteen sekä sosiaaliseen pääomaan. Erityyppisten yritysten hyvä toimintaympäristö ja osaavan työvoiman hyvä elinympäristö ovat kilpailukyvyn tärkeä ulottuvuus. Länsi-Suomessa nämä Lissabonin strategian tavoitteet ja kansalliset strategian lähtökohdat on pääosin tunnistettu. Alueen vahvuuksiksi on mielletty mm. toimiva koulutusjärjestelmä, vahva perusteollisuus, hyvät liikenteelliset edellytykset ja monipuolinen energiahuolto. Länsi-Suomi on kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen vahvaan erityisosaamiseen ja innovatiivisuuteen pohjautuva Suomen johtava yrittäjyyden ja inhimillisen kasvun alue. Visiossa korostuvat alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tavoitteet osaamisessa, innovatiivisuudessa ja yrittäjyydessä. Yritystoiminnan ja tutkimuksen keskeisiä haasteita ovat tuotannollisen ja taloudellisen rakenteen dynaaminen uudistaminen, uusien kasvuyritysten synnyttäminen ja olemassa olevien klustereiden kehittäminen. Länsi-Suomessa haasteeseen vastataan erityisesti jo nykyisellään vahvoissa elintarvikkeen, metalli- ja teknologiateollisuuden, metsän, energian, mekaanisen puunjalostuksen sekä median ja ict:n klustereissa. Näiden kehittäminen edellyttää panostuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä erityisesti teknologia-alojen koulutusketjujen toimivuuteen. Erityisenä haasteena on hallita kokonaisuutta, jossa vaikuttavat uudistuva teknologia, kansainvälistyvät markkinat sekä osaavan työvoiman saatavuus. Erilaisten innovaatioiden kaupallistaminen, kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen, palveluliiketoimintaan panostaminen sekä järjestelmien ja ihmisten joustavuuden takaaminen mahdollistavat sekä uusien kasvuyritysten syntymistä että nykyisten yritysklustereiden säilyttämistä. Osaavan työvoiman saatavuutta voidaan parantaa kehittämällä koulutuksen ja työelämävastaavuutta, lisäämällä korkeakoulujen yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, varmistamalla koulutuksen tarvelähtöisyys ja kasvattamalla ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta. 15

16 OSA II. ESR-STRATEGIA 6. KANSALLINEN ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN VIITEKEHYS- ASIAKIRJA OSA III. MANNER-SUOMEN ESR -TOIMENPIDEOHJELMA 7. TOIMEENPANON PERUSTEET Valtakunnalliset perusteet. 8. TOIMINTALINJAT Valtakunnalliset toimintalinjat. 16

17 9. ALUEELLINEN OSIO 9.1. Länsi-Suomi TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Tavoitteet Toimintalinjan tavoitteena on parantaa työorganisaatioiden kilpailukykyä ja edellytyksiä työllistää kehittämällä sellaisia toimintamalleja, jotka vahvistavat yritysten liiketoiminnan strategista suunnittelua ja tukevat strategisten tavoitteiden saavuttamiselle välttämättömän osaamisen, työhyvinvoinnin ja työolosuhteiden kehittämistä. Edistetään niiden työntekijäryhmien pysymistä työelämässä, joiden työssä pysymistä työelämän muutos uhkaa kaikkein eniten. Tavoitteena on juurruttaa pk-yrityksiin toimintaympäristön muutoksia ennakoiva ja muutoksiin ennakoivasti reagoiva kehittämiskulttuuri. Edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä. Yritystoiminnan kasvua ja uusiutumista tuetaan. Tavoitteena on, että Länsi-Suomen kaikissa maakunnissa yritystoiminta laajenee tasaisesti. Kehittämistoimenpiteillä vahvistetaan alueen tärkeimpien klustereiden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä sekä tunnistetaan ja tuetaan kasvuun potentiaalisia nousevia klustereita. Naisten osuus yrittäjistä nostetaan Länsi-Suomen kaikissa maakunnissa vähintään maan keskitasolle. Vahvistetaan Länsi-Suomen edellytyksiä tarjota kotimaisille ja ulkomaisille yrityksille sekä niiden työntekijöille ylivertaisen kilpailukykyinen toimintaympäristö. Tämä edellyttää erityisesti yritysten näkökulmasta työvoiman saannin turvaamista ja riittävän monipuolisten työmarkkinoiden tarjoamista työntekijöille. Kehittämishankkeiden avulla synnytetään pk-yrityksiin ja kehittäjäorganisaatioihin pysyviä työorganisaatioiden kilpailukykyä ja työllistämisedellytyksiä tukevia toimintoja. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta Työorganisaatioiden kilpailukyvyn ja työllistämisedellytysten kehittäminen Käynnistetään hankkeita, joilla tuetaan pk-yrityksiä liiketoimintansa strategiseen kehittämiseen sekä linkitetään henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja työorganisaation kehittäminen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia tuetaan yritysten kilpailukyvyn, tuottavuuden ja työllistämisedellytysten kehittämiseksi. Kehittämistoiminnassa rakennetaan sellaisia yrityslähtöisiä toimintamalleja, jotka mahdollistavat myös pienten yritysten ja erilaisen kehittämistoiminnan ulkopuolella aiemmin olleiden työntekijäryhmien (pienten yritysten henkilöstö, ikääntyneet, heikosti koulutetut) osallistumisen kehittämishankkeisiin ottaen huomioon näiden ryhmien erityistarpeet. Työorganisaatioiden kehittämisessä rakennetaan sisällöiltään työyhteisökohtaisesti räätälöitäviä, erilaiset työntekijöiden ja työyhteisöjen kehittämistoimenpiteet ja koulutusmahdollisuudet joustavasti 17

18 yhdistäviä toimintamalleja. Vahvistetaan yritysten omaa roolia kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Käynnistetään sellaisia työssä olevien ja työyhteisöjen kehittämishankkeita, jotka avaavat työttöminä oleville mahdollisuuden työllistyä kehittämisen kohteina oleviin työyhteisöihin ja tukevat heidän työllistymistään niihin. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen työelämässä Käynnistetään hankkeita, joilla parannetaan työ- ja perhe-elämän yhteensovitusta työorganisaatioissa ja tuetaan tätä tukevien palvelujen syntymistä. Työelämän segregaatiota puretaan hankkeilla, joilla ohjataan naisia miesvaltaisille aloille ja miehiä naisvaltaisille aloille sekä hankkeita, joilla edistetään työorganisaatioiden valmiuksia työllistää aiemmin aliedustetun sukupuolen työntekijöitä. Hankkeita käynnistetään erityisesti niillä toimialoilla, jotka kärsivät vinoutuneesta sukupuolirakenteesta johtuvaa työvoimapulaa. Tuetaan uusien toimintatapojen kehittämistä, joiden avulla edistetään erityisesti naisyrittäjyyttä. Parannetaan naisille ja nuorille suunnattuja yritysneuvontapalveluja. Käynnistetään naisyrittäjyyshankkeita, joissa huomioidaan erityisesti naisten erilaiset mahdollisuudet ryhtyä yrittäjiksi. Yrityskannan kasvun ja uusiutumisen edistäminen Kehitetään alkaville yrittäjille räätälöityjä, erilaisista asiantuntija- ja rahoituspalveluista koottua yrittäjyyspolkutoimintaa. Tuetaan nuoria yrityksiä alkuun yrityshautomotoiminnalla. Varmistetaan omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten tarvitsemat asiantuntijapalvelut ja kehitetään toimintamalleja, joilla etsitään jatkajaa vailla oleville yrityksille jatkaja. Toteutetaan hankkeita, joilla tunnistetaan uuden kannattavan yritystoiminnan mahdollisuuksia erityisesti palvelutoiminnassa, luovilla aloilla sekä osaamisintensiivisessä yritystoiminnassa sekä tuetaan yritysideoiden jalostumista liiketoiminnaksi. Edistetään yrittäjyyskasvatusta kehittämällä koulutusta ja uusia menetelmiä aktivoida erityisesti nuoria ja naisia yrittäjiksi. Etsitään uusia keinoja yrittäjyysasenteen juurruttamiseksi yrityksen kaikille tasoille. Vahvistetaan palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon sijoittuvaa yrittäjyyttä sekä tavanomaisesta yritystoiminnasta poikkeavaa uutta yrittäjyyttä kuten sosiaalista yritystoimintaa, osuustoimintamuotoista yrittäjyyttä, etnistä yrittäjyyttä, verkostoyrittäjyyttä ja kulttuuriyrittäjyyttä. Tuetaan kasvuhaluisia ja kykyisiä yrityksiä kasvuun valtakunnallisen kasvuyrityspalvelukonseptin mukaisesti. Hyödyntämällä mm. ennakointijärjestelmissä olevaa tietoa tunnistetaan potentiaaliset kasvuklusterit ja vahvistetaan niiden kehittymistä aluksi miniklustereiksi ja myöhemmin mahdollisesti isommiksi klustereiksi. Klusterikehityksen vahvistamisessa erityinen painopiste on isojen veturiyritysten, niiden järjestelmätoimittajien ja järjestelmätoimittajien alihankkijoiden verkostojen rakentaminen. Kehittämistoiminnalla vahvistetaan erityisesti kaupunkiseutuja monikulttuurisina kansainvälisten yritysten ja niiden avainhenkilöiden sijoittumispaikkana. Kehitetään yritysten ja niiden avainhenkilöiden sijoittumispalveluja. 18

19 Kohderyhmät - Mikro- ja pk-yritysten johto ja koko henkilöstö - Yrittäjiksi aikovat ja ammatinharjoittajat - Oppilaitosten sekä korkeakoulujen opetushenkilöstö ja opiskelijat - Suuryritysten henkilöstö verkostoituneena pk-yritysten kanssa - Työnhakijat Indikaattorit Määritellään valtakunnallisessa osiossa. Rahoittajaviranomaiset ja -tahot Rahoittajatahot: TE-keskukset, Länsi-Suomen lääninhallitus, maakuntien liitot, kunnat sekä yksityiset. Yhteistyökumppanit: Yritysverkostot ja pk-yrityksiä lähellä olevat yksityiset tai julkiset tahot kuten yrittäjä- tai työmarkkinajärjestöt, yrityskehitysorganisaatiot, TE-keskukset, lääninhallitukset, työvoimatoimistot ja koulutusorganisaatiot. Yhteensovittaminen muihin ohjelmiin Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Länsi-Suomen toimenpideohjelmassa painotetaan Suomen kansallisen alue- ja rakennepoliittisen strategian mukaisesti yritystoiminnan edistämistä, innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistämistä, osaamisrakenteiden vahvistamista, alueen saavutettavuuden kehittämistä ja toimintaympäristön vetovoimaisuuden edistämistä. Tämä toimintalinja tukee näitä tavoitteita tukemalla yritysten kestävää kilpailukykyä kouluttamalla yritysten johtoa ja henkilökuntaa sekä uusia yrittäjiä, kehittämällä työyhteisöjä ja parantamalla alueen vetovoimaisuutta yritysten ja niiden työntekijöiden sijoittumispaikkana. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa ensisijaisia tavoitteita ovat maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen, maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen ja asukkaiden elämänlaadun parantaminen. Tällä toimintalinjalla tuetaan maaseutuohjelman maaseudun yritystoiminnan monipuolistamiseen ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseen liittyviä tavoitteita parantamalla työvoiman osaamista, valmentamalla uusia yrittäjiä sekä kehittämällä toimenpiteitä ja järjestelmiä edistämään pienyrittäjien jaksamista esimerkiksi kehittämällä mikroyrityksille toimiva lomitusjärjestelmä. 19

20 TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy Tavoitteet Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja purkaa rakenteellista työttömyyttä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Kun työmarkkinoilla on samanaikaisesti rakenteellista työttömyyttä ja ongelmia työvoiman saatavuudessa, helpotetaan avoimille työmarkkinoille työllistämiseen tähtäävillä yksilöllisillä ratkaisuilla rakenteellisen työttömyyden ohella samalla työvoimapulaa. Välityömarkkinoita kehittämällä tuetaan nuorten, rakenteelliseen työttömyyteen kuuluvien sekä maahanmuuttajien ja vajaakuntoisten työllistymistä. Poikkihallinnollista viranomaisyhteistyötä ja viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä edistetään. Nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja nuorten työllistyvyyden lisäämiseksi edistetään nuorten siirtymistä mahdollisimman kitkatta ns. nivelvaiheessa koulutuksesta työelämään. Tavoite on, että nuorten ikäryhmissä (15-24) kaikki siirtyvät joko työhön, jatkokoulutukseen tai myönteiseen aktiivitoimenpiteeseen nivelvaiheessa. Yhteisöllisyyttä vahvistaen ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä erityisesti suurimmilla kaupunkialueilla. Erilaisten osallistumiskanavien kautta tapahtuvalla hallinnon ja kuntalaisten välisellä vuorovaikutuksella täydennetään edustuksellista demokratiaa. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta Välityömarkkinoiden kehittäminen Käynnistetään kehittämistoimenpiteitä, joilla vahvistetaan erilaisista tuetuista työ- ja harjoittelupaikoista sekä työpajoista koostuvia välityömarkkinoita. Näille välityömarkkinoille sekä työvoiman palvelukeskukset että työvoimatoimistot voivat sijoittaa sellaisia asiakkaitaan, jotka tarvitsevat työllistyäkseen useasta palvelusta rakennettua yksilöllistä palvelukokonaisuutta. Välityömarkkinat on tarkoitettu erityisesti sellaisille työnhakijoille, joille kynnys työttömyydestä avoimille työmarkkinoille on liian korkea suoraan ylitettäväksi. Edistetään työnetsijäpalveluilla sijoittumista välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille. Työorganisaatiota tuetaan vastaanottamaan tavanomaista syvempää ohjausta tarvitsevia työnhakijoita mm. työvalmentajapalveluilla. Uudenlaisten yhteistyömallien, palvelujen ja työllisyyskumppanuuksien hyödyntäminen Poikkihallinnollista yhteistyötä tuetaan siten, että viranomaistyötä täydentäviä palvelukokonaisuuksia on tarjolla myös seuduilla, joilla ei ole työvoiman palvelukeskuksia. Kehitetään julkisen sektorin ja kolmannen sektorin työllisyyskumppanuuksia vaikeimmin työllistettävien työllistymisedellytysten vahvistamiseksi. Luodaan syrjäytymisuhan alla oleville osallistumis- ja vaikuttamiskanavia omaa arkeaan koskevaan päätöksentekoon. Työelämäläheisten koulutusmallien kehittämistä jatketaan lähtökohtana erityisesti työssä oppimisen mahdollisuuksien hyödyntäminen. Koulutettavan henkilökohtaiseen tukeen ja ohjaukseen sekä koulutuksen yrityskohtaiseen räätälöintiin panostetaan koulutuksen jälkeisen työllistymisen varmistamiseksi. 20

21 Nuorten työllistyvyyden edistäminen, koulutukseen sijoittumisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Ammatillisen koulutuksen päättäneiden rekrytointijärjestelmiä kehitetään työ- ja opetusviranomaisten sekä työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä. Tuetaan varhaisen puuttumisen malleja koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi luomalla eri rahoittajaviranomaisten yhteistyöllä vaihtoehtoisia ja yksilöllisiä koulutusväyliä. Tuetaan toimintamalleja, jotka ehkäisevät peruskoulun keskeyttämistä ja mahdollistavat toiminnallisen opetuksen sitä tarvitseville. Kokeillaan uudenlaisia toimenpiteitä ammattikouluttamattomien työttömien nuorten aktivoimiseksi koulutukseen tai työelämään. Kehitetään joustavia eri elämäntilanteisiin soveltuvia mahdollisuuksia täydentää ja laajentaa aiemmin suoritettuja opintoja. Työpajatoimintaa kehitetään kokonaisuudeksi, joka sisältää erilaisia oppimis- ja osaamisympäristöjä erityisesti kaupunkiseuduilla. Kohderyhmät - Vaikeasti työllistyvät työnhakijat, kuten vajaakuntoiset ja pitkäaikaistyöttömät - Nuoret, joilla on vaikeuksia kiinnittyä työmarkkinoille tai koulutukseen - Suomeen muuttaneet ulkomaan kansalaiset (maassa jo asuvat) - Heikosti koulutetut ja vailla ammatillista koulutusta olevat - Työyhteisöt (osana vaikeasti työllistettävien toimia) Indikaattorit Määritellään valtakunnallisessa osiossa. Rahoittajaviranomaiset ja -tahot TE-keskukset, työvoimatoimistot, Länsi-Suomen lääninhallitus, maakuntien liitot, kunnat, ja yksityinen sektori. Yhteensovittaminen muihin ohjelmiin Tämä toimintalinja tukee Länsi-Suomen EAKR -toimenpideohjelman yritystoiminnan edistämistavoitetta parantamalla työmarkkinoiden ulkopuolella olevien työnhakijoiden osaamista ja muita työllistymisedellytyksiä niin, että he mahdollisimman hyvin sijoittuisivat avoimille työmarkkinoille samalla ehkäisten työvoiman saatavuuden vaikeutumisesta alueen kilpailukyvylle syntyvää uhkaa. 21

22 TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tavoitteet Länsi-Suomen osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmiä kehitetään kysyntälähtöisesti vastaamaan entistä paremmin toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin. Tämä edellyttää alueellisen ennakointitoiminnan vakiinnuttamista osaksi kaikkien palvelujen tuottajien normaalia toimintaa. Koulutuksen ja työelämän yhteistyötä tiivistetään. Työelämälähtöisen oppimisen malleja kehitetään erityisesti pk-yritysten ja niiden henkilöstön tarpeista lähtien. Koulutuspalvelut ja niitä tukevat ohjaus- ja neuvontapalvelut rakennetaan siten, että ne huomioivat joustavasti opiskelijan kulloisenkin elämäntilanteen ja aikaisemmin hankitun osaamisen ja mahdollistavat osaamisen elinikäisen vahvistamisen. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista edistetään kehittämällä telematiikkaan ja virtuaalisuuteen perustuvia oppimisympäristöjä sekä oppimissisältöjä. Koulutusorganisaatioiden erityisesti pk- ja mikroyrityksille tarjoamia kehittämispalveluja vahvistetaan yksityistä palvelutarjontaa täydentävällä tavalla. Innovaatiotoimijoiden verkostoitumista niin kunkin maakunnan sisällä ja maakuntarajojen yli kuin kansainvälisestikin tuetaan. Tavoitteena on rakentaa Länsi-Suomen innovaatiotoimijoista sellainen verkosto, joka kykenee yritysten kanssa samaa kieltä puhuen siirtämään yritysten käyttöön niiden tarvitsemaan tietoa ja osaamista ja edistää osaamiseen perustuvan uuden yritystoiminnan syntymistä. Hankerahoituksella käynnistettyjen ja tuloksellisuutensa osoittaneiden innovaatiotoimijoiden toiminnan rahoitus tulee saada vakiinnutettua. Kehittämistoimenpiteet toteutetaan siten että niillä edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kestävää kehitystä, tuetaan ikääntyvien pysymistä työelämässä, mahdollistetaan ulkomaisen työvoiman integroituminen länsisuomalaisille työmarkkinoille. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta Ennakointi Ennakointitoiminta juurrutetaan kaikkien työelämän toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien pysyväksi toiminnaksi. Alueellisessa ennakoinnissa hyödynnetään valtakunnallisesti tuotettavaa ennakointitietoa. Omaa ennakointitietoa tuotetaan vain valtakunnallisen tiedon täydennykseksi. Länsi-Suomen omassa ennakointitoiminnassa keskitytään alueen merkittävimpien klustereiden ja potentiaalisten kasvuklustereiden ennakointiin. Toimintaympäristöä kuvaava tilastotieto jalostetaan ja tulkitaan ennakointitiedoksi ydinklustereiden johtavien yritysten, työmarkkinajärjestöjen, TE-keskusten, maakuntien liittojen, lääninhallituksen sekä koulutusorganisaatioiden yhteistyönä. Eri maakunnissa tapahtuvan ennakointitoiminnan yhteensovittamisesta huolehditaan. Ennakointitiedon hyödyntämistä tuetaan suuralueen yhteisellä koulutuksella ja kehittämistoiminnalla sekä osallistujatahojen omalla koulutustoiminnalla. Elinikäistä oppimista tukevien työelämälähtöisten ohjaus- ja neuvontapalvelujen sekä koulutusjärjestelmien kehittäminen 22

23 Koulutuksen työelämälähtöisyyttä vahvistetaan lisäämällä yritysten ja niitä lähellä olevien toimijoiden osuutta koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuspalvelujärjestelmiä kehitetään oppilaitosten, työnantajien, yritysten henkilöstön sekä elinkeino- ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä. Järjestelmiä kehitetään sekä henkilökohtaisten että sähköisten palvelujen tuottamiseen. Palvelujen kehittämisellä tuetaan tällä hetkellä koulutuksessa aliedustettujen ryhmien pk- ja mikroyritysten henkilöstö, ikääntyvät ja ikääntyneet, heikosti koulutetut ja maahanmuuttajat työllistymistä ja työssä pysymistä. Toiminnalla edistetään myös sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä. Pk- ja mikroyritysten henkilöstön osallistumista osaamisensa kehittämiseen tuetaan kehittämällä oppilaitosten ammatillisia henkilöstökoulutuspalveluita ja suuntaamalla yhteiskunnan tukemia yksityisiä palveluja tälle kohderyhmälle. Kehitetään oppilaitosten ohjaus- ja neuvontapalveluita entistä yksilöllisemmiksi. Koulutuksen toteuttamisessa lisätään koulutuksen räätälöintiä opiskelijan aikaisemman osaamisen, työhistorian ja henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan. Koulutuksen työelämävastaavuuden kehittämiseksi opetushenkilöstön omaa ammatillista osaamista sekä työelämätietämystä vahvistetaan kehittämällä uusia opettajien työelämään perehdyttämismenetelmiä ja kouluttamalla työpaikkaohjaajia. Edistetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen laatua, vetovoimaisuutta ja koulutuksen saavutettavuutta. Uutta teknologiaa hyödynnetään sellaisten oppimisympäristöjen sekä oppimissisältöjen luomiseksi, jotka mahdollistavat työn ja koulutuksen joustavan yhteensovittamisen. Rakennemuutokseen vastaamisen toimintamallin kehittäminen Rakennemuutokseen negatiivisiin vaikutuksiin vastataan keskittämällä kehittämistoimet niiden ennaltaehkäisyyn ja jälkihoitoon. Rakennemuutosten ennaltaehkäisemiseksi etsitään keinoja joiden avulla estetään sellaisten työvoiman saatavuuteen tai osaamiseen liittyvien pullonkaulojen syntyminen, jotka pakottavat yritykset vastoin niiden omaa halua supistamaan toimintaansa tai siirtämään sitä muualle. Tämä edellyttää ennakointimenetelmien kehittämistä, yrityslähtöisten proaktiivisten koulutusmallien tuotekehityshankkeiden käynnistämistä ja jo kehitettyjen mallien monistamista laajempaan käyttöön. Rakennemuutosten jälkihoitoon kehitetään eri elinkeino- ja koulutusviranomaisten, elinkeinoelämän järjestöjen sekä rahoituslaitosten ja verottajan yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla voidaan tehokkaasti palvella niin rakennemuutoksen kohteeksi joutuneita ihmisiä kuin käynnistämään uutta yritystoimintaa korvaavien työpaikkojen luomiseksi. Innovaatioympäristöjen ja innovaatiopalvelujen kehittäminen Länsi-Suomen innovaatioverkosto muodostuu alueen yliopistoista, ammattikorkeakouluista, ammatillisista oppilaitoksista sekä erilaisista teknologia- ja osaamiskeskuksista. Innovaatioverkosto kattaa varsin hyvin alueen pääklusterit ja edustaa joillakin kärkialoilla kaikilla mittareilla arvioituna huippuosaamista. Innovaatiotoimijoiden keskinäistä verkottumista vahvistetaan tukemalla asiantuntijavaihtoa eri toimijoiden välillä. Verkostossa toimijoiden osaamista vahvistetaan. Tuetaan tiedon ja osaamisen siirtymistä innovaatiotoimijoilta yrityksiin siten, että kehitetään sellaisia toimintamalleja, joilla yritykset pääsevät nykyistä vahvemmin vaikuttamaan innovaatiotoiminnan suuntaamiseen. 23

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 Täydennetty 9/2013 1 Sisältö YHTEENVETO...

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 1 Sisältö YHTEENVETO... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020 Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020 17.1.2013 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 1.1 Itä- ja Pohjois-Suomen maantieteellinen asema,

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Luonnos 5 23.9.2013 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA LUONNOS 5 23.9.2013 Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Savon liitto

Etelä-Savon maakuntaliitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Savon liitto EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON (EAKR) ITÄ-SUOMEN TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 Luonnos 29.8.2006. Etelä-Savon maakuntaliitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Savon liitto

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntaohjelman. seurantaraportti

Pirkanmaan maakuntaohjelman. seurantaraportti Pirkanmaan maakuntaohjelman 2007-2010 seurantaraportti 2 Pirkanmaan maakuntaohjelman 2007-2010 seurantaraportti Pirkanmaan liitto Julkaisu B 113 Pirkanmaan liitto Tampere 2010 Sarja B julkaisu nro 113

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26 Tulossuunnitelma 2008 4.11./ 1-26 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 1. TE-keskuksen toiminta-ajatus, visio ja arvot...2 2. Tavoitteiden toteutuminen vuonna...3 2.1 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen...3

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi 15.12.2009 Net Effect Oy Petri Uusikylä Sampo Ruoppila Kaisa Lähteenmäki-Smith Eeva Terävä Anna Kantola Sisällysluettelo 1. Johdanto... -

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010

TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010 TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010 Kehittämisohjelma 2009 2013 Julkaisu B 171 ISBN 978-951-594-363-7 ISBN 978-951-594-364-4 (sähköinen versio) ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 & MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017

MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 & MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 & MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 ETELÄ-POHJANMAAN TULEVAISUUDEN EVÄÄT. Maakuntasuunnitelma 2040, Maakuntaohjelma 2014 2017 Hyväksytty Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustossa 17.3.2014

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot