PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta AIKA kello 17:30-18:40 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistiekunnan lakkauttaminen ja jakaminen osiin sekä esitys Pälkäneen kunnalle näiden teiden tienpidosta huolehtimiseksi 3 2 Hallintosääntö Vastaselityksen antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle: valitukset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 10/2014/2 koskien Pengertien rakentamista Karhunsalon ja Orisalon saariin Mallasveden vesialueella 8 4 Maa-ainesten oton taksan tarkistaminen 9 5 Ilmoitusasiat 10 6 Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen vuodelle

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta AIKA kello 17:30-18:40 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ JÄSENET Norokorpi Otto puheenjohtaja Hallila Raija Keskinen Reijo Liitti Terhi Lintunen Elina Pohjanperä Perttu Nieminen Pertti MUUT Niukkanen Hannu esittelijä, pöytäkirjanpitäjä POISSA Laurila Otso varapuheenjohtaja Lindholm Pirjo Viitanen Outi kunnanhallituksen edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 1-6 LIITTEET 1-2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Otto Norokorpi puheenjohtaja Hannu Niukkanen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello Pöytäkirjanpitäjä Hannu Niukkanen

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistiekunnan lakkauttaminen ja jakaminen osiin sekä esitys Pälkäneen kunnalle näiden teiden tienpidosta huolehtimiseksi 54/ /2013 TEKLA Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityitiekunta on osoittanut Pälkäneen kunnan ympäristölautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle oheisen esityslistan tausta-aineistona olevan kirjelmän liitteineen. Kirjelmä koskee tiekunnan lakkauttamista ja jakamista osiin sekä teiden tienpidosta huolehtimisen siirtämistä kunnan vastuulle. Kuten em. kirjelmästä käy ilmi, tiekunta on ajautunut käytännön asioiden hoitamisessa varsin suuriin vaikeuksiin ja tiekunnan arvion mukaan ongelmille ei ole loppua näkyvissä. Tiekunnan hoitovastuulla oli v tehdyn kuntotarkastuksessa mitatun tiedon mukaan yhteensä metriä teitä. Kunnan hoitoon esitettyjen pääväylien yhteispituus on metriä eli n. puolet kokonaispituudesta. Vuonna 2011 varsinaisen toiminnan kulutovat olleet koko tiekunnan osalta yhteensä ,52 euroa. Samana vuonna Pälkäneen kunta on avustanut tiekuntaa eurolla. Tiekunnan arvion mukaan kunnan panostus tienpitoon ei siis merkittävästi muuttuisi sen ottaessa pääväylät hoitoonsa, kun toiminnan kuluista vähennetään puolet poisjäävän tiestön kunnossapidon kustannuksina. Pälkäneen kunnassa ympäristölautakunta päättää tielautakunnalle laissa tai asetuksissa säädetyistä tehtävistä. Yksityistielain mukaiset toimitukset suorittaa lautakunnasta nimetty kuusiinen tiejaosto. Päätöksen tekeminen Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistiekunnan lakkauttamisesta ja jakamisesta osiin kuuluu em. perusteella ympäristölautakunnalle. Ennen asian käsittelyä lautakunnalla tulisi olla tiedossa, miten kunta suhtautuu Seitsyentien, Perkiöntien ja Hirvontien ottamiseen kunnan hoidettavaksi. Rauno Haapanen, p va. tekninen johtaja: Mikäli lautakunnan kokouksessa käytävästä periaatteellisesta keskustelusta ei muuta johdu, päätetään, ottaen huomioon yksityistiekunnan kirjel mässä esille tuotu vaikea ja varsin poikkeuksellinen tilanne, teknisen lautakunnan osal ta suh tau tua myön tei ses ti esitettyjen teiden ottamiseen kunnan hoidettavaksi edellyttäen että: - ympäristölautakunta katsoo yksityistiekun nan lak kaut ta mi sen ja jakamisen osiin tar koi tuk sen mu kai seksi -yksityistiekunnan edus ta jien kans sa käy tä vissä yksi tyis koh taisissa neuvotte luisssa to de taan, et tä kun nalle ei ole tu lossa muita vastui ta kuin likimain nykyisen vuo tuisen avus tuksen suurui set vuo tuiset kustan nukset.

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Kokous keskeytettiin klo väliseksi ajaksi. Kokousta jatkettaessa Eija Tuominen poistui asianosaisena kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Käydyn keskustelun jälkeen va.tekninen johtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen: Päätetään teknisen lautakunnan osalta suhtautua myönteisesti Seitsyentien ottamiseen kunnan hoidettavksi edellyttäen, että ympäristölautakunta katsoo yksityistiekunnan lakkauttamisen ja jakamisen tarkoituksenmukaiseksi. Päätetään myös, että tekninen lautakunta yhdessä ympäristölautakunnan kanssa selvittää, mitä taloudellisia, oikeudellisia tai muita seuraamuksia (esim. yhdenvertaisuus-/tasapuolisuusperiaate) Seitsyentien kunnan hoidettavaksi ottamisesta aiheutuisi. Hyväksyttiin muutettu päätösesitys yksimielisesti. TEKLA Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistiekunta on lähestynyt uudelleen Pälkäneen kun nan teknistä lautakuntaa asialla, joka koski Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yk sityis tie kun taan kuuluvat Seitsyentien ottamista Pälkäneen kunnan hoi det tavak si.ko asiasta on neuvoteltu teknisen lautakunnan pitämän kokouk sen jälkeen Pälkäneen kunnan ja tiekunnan edustajien kesken useaan kertaan ja tiekunta on lähettänyt Pälkäneen kunnan tekniselle lau takun nal le lisämateriaalia koskien Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistietä. Ma te riaa lis sa on mukana mm. tiehoidon kustannukset ja tehdyt tietä kos ke vat työt vuosilta ja viimeisimpinä juuri valmistunut tien kan ta vuusmit taus sel vi tys / raportti. Kaikki Pälkäneen kunnan tekniselle lautakunnalle toimitettu materiaali, joka koskee Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistietä lähetetään lautakunnan jä senil le esityslistan mukana. Asiaa aiemmin käsiteltäessä ja siitä päätettäessä nousi esille mm. asian oi keu del li set ja taloudelliset seuraamukset, jos Pälkäneen kunta päättää ot taa hoidettavakseen Seitsyentien. Lisäksi päätöksessä mainittiin yh denver tai suus- / tasapuolisuusperiaate muita vastaavanlaisia yksityisteitä kohtaan, joka tietysti täytyy ottaa huomioon kun päätöstä asiasta tehdään. Päl kä neel lä, niin kuin monessa muussa kunnassa taloudelliset asiat ovat jat ku vas ti tapetilla kun talousarvioita laaditaan ja erityisesti talouden ta sapai no tus asiat vaativat jatkuvaa toimintaa ja miettimistä kun menoja koi tetaan leikata ja supistaa. Varsinkin menojen kasvu tulisi pysäyttää ja mitään uu sia menoeriä ei saisi ilman perusteltua ja selkeää syytä esittää. Matti Vesava, tekninen johtaja p ,

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Tekninen johtaja: Esitys kokouksessa. Eija Tuominen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Keskustelun aikana puhuttiin hyvin pitkään Pälkäneen kunnan yksityisteistä, niiden hoidosta ja hoitokunnista, avustuksista, tie-isännöinnistä ja erilaisista vaihtoehdoista, kun tiekuntia perustetaan ja muutetaan. Puheenvuoroissa puhuttiin myös ympäristölautakunnan roolista yksityisteiden asioiden hoidossa ja valvonnassa. Kokouksen aikana tekninen johtaja esitti, että: Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta selvittäisi, mitä vaihtoehtoja on olemassa, jos Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistie jaettaisiin eri yksityistieosiin. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Ailio, Lindfors, Koskelo, Saarikko, Pohjola, Soini, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti: 1) pyytää ympäristölautakuntaa selvittämään, mitä vaihtoehtoja on jakaa Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistie eri yksityisteihin. 2) pyytää ympäristölautakunta selvittämään, onko muita vaihtoehtoisia malleja, joilla ko yksityistieasia saataisiin ratkaistua. YMSLA 1 Hannu Niukkanen, ympäristönsuojelusihteeri p , Ympäristönsuojelusihteeri: Ympäristölautakunnan alainen tiejaosto toimii Pälkäneen kunnassa tie lauta kun ta na. Tielautakunta voi jakaa MSH-yksityistiekunnan osiin kuten se on hakenut. Tie voidaan jakaa kuten on esitetty tai muihin tarkoituksenmukaisiin osiin. Tielautakunnan on hyvin pian otettava asia käsittelyyn toimituksessa, koska hakemus on jätetty kuntaan jo Ympäristölautakunnan käsityksen mu kaan vaihtoehtoja on osan tiestön siirtyminen valtion tai kunnan hoi detta vak si tai pienempien tiekuntien hoidettaviksi. Lautakunta katsoo myös yhdeksi mahdollisuudeksi, että tiekunnan asioita voisi hoitaa tieisännöitsijä tms. esim. metsäkeskus.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ympäristölautakunta Hallintosääntö KH Kuntalain 16 :n mukaan kunnan hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväk syy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri vi ran omaisis ta sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Kuntalain 50 :n mukaan valtuusto hyväksyy kunnan hallintosäännön, jossa annetaan tar peel li set määräykset kunnan hallinnosta sekä päätöksenteko- ja kokous me net te lys tä. Voimassaoleva hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuuston ko kouk sessa ja se on tullut voimaan Hallintosääntöön on päivitetty kuntalain edellyttämät muutokset koskien kun nan ja kuntakonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Kuntalaki edel lyt tää, että hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hal linnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja ris kien hallin nas ta. Lisäksi hallintosäännössä on maa-aineslain mukaiset lupa- ja val von ta tehtä vät siirretty rakennuslautakunnalta ympäristölautakunnalle. Vireillä on laki esi tys, jossa ehdotetaan maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain samaa han ket ta koskevien erillisten lupamenettelyjen yhdistämistä siten, että yhteis kä sit te lys sä noudatettaisiin ympäristönsuojelulain me net te ly sään nöksiä. Menettelysäännösten yhdenmukaistamiseksi kunnan ym pä ris tön suo jelu vi ran omais ta ehdotetaan maa-aineslain mukaiseksi pääasialliseksi lu pavi ran omai sek si. Lisäksi on tehty vähäisempiä tarkennuksia koskien tehtäviä ja käytäntöjä se kä poistettu/muutettu epäselviä kohtia. Muutetun hallintosäännön on tarkoi tus tulla voimaan Oheismateriaalina on esitys hallintosäännön muuttamisesta. Poistettavaksi tar koi te tut kohdat on yliviivattu. Muutettu tai lisätty teksti on punaisella fontil la. Yhteistyötoimikunta käsittelee hallintosäännön muutosesitystä ko kouk sessaan ennen kunnanhallituksen kokousta. Mia Sorri, vs. hallintojohtaja p , Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättäisi hy väk syä esityksen hallintosäännöksi, joka tulisi voimaan

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ympäristölautakunta KV Oheismateriaali: Hallintosääntö (Poistettavaksi tarkoitetut kohdat on yliviivattu. Muutettu tai lisätty teksti on punaisella fontilla.) Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä hallintosäännön, joka tulee voimaan YMSLA 2 Hallintosääntöön on tullut sellainen muutos, että maa-ainesasiat on siirretty ympäristölautakunnan alaisuuteen. Asiasta tiedotetaan luvan haltijoita ja maa-ainesten ottoalueet pyritään kaikki valvomaan kuluvana vuonna. Hannu Niukkanen, ympäristönsuojelusihteeri p , Ympäristönsuojelusihteeri: Ympäristölautakunta merkitsee asian tiedoksi.

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Vastaselityksen antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle: valitukset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 10/2014/2 koskien Pengertien rakentamista Karhunsalon ja Orisalon saariin Mallasveden vesialueella 162/11.01/2012 YMSLA 3 Hannu Niukkanen, ympäristönsuojelusihteeri p , Ympäristönsuojelusihteeri: Ympäristölautakunta uudistaa aiemmin lausumansa. Vastineissa ei ole tuo tu mitään uutta esille. Luontoselvityksiä ei ole uudistettu.tällä hetkellä sel vi tyk set ovat jopa 15-vuotta vanhoja. Toteutuessaan hanke vaikuttaa mer kit tä väs ti maisemaan vahingoittavasti koska Karhunsalon pengertie vesis tös sä olisi noin 100m pitkä ja nousisi noin 2m vedenpinnan yläpuolelle. Hakija esittää, että veden vaihtumista voidaan tarvittaessa parantaa ruoppaa mal la salmia silta-aukkojen molemmin puolin. Tälläisiä ehdollisia esityksiä ei voida hyväksyä muutoin, kuin jo lu pa päätök ses sä niistä määräämällä ja/tai asettaa ko. töitä varten riittävä ta kuusum ma. Ruoppaus tulisi tehdä jo ennen kuin vesistöön ajetaan maa-aineksia ett ei löyhä lietemassa lähde liikkeelle ja samenna vesistöä. Puhtaalla hie kal la ei voida tässä tapauksessa suojata lietettä, koska se madaltaisi en ti ses tään vesitilavuutta matalassa vedessä. Myös kivien ja laiturirakenteiden poistaminen tulee tehdä joko lu pa ha kemuk ses sa tai lupapäätöksessä pakolliseksi. Hakijan tulee hallita kyseisiä aluei ta. Edelleen ympäristölautakunta katsoo, että esitetyt luontoselvitykset ovat riit tä mät tö miä ja vanhentuneita koska ne on tehty vain osittaisella hanke-alu eel la 1999 ja Ympäristölautakunta tulee tekemään myös kysei sel lä hanke-alueella Viitasammakkoseurantaa keväällä 2015 ja toi mittaa tiedot myös Vaasan hallinto-oikeudelle. Kunnanhallituksen kannalla ei ole asiassa merkitystä, koska se ei edusta vi ran omais ta eikä se valvo asiassa yleistä etua. Pelastuslaitoksen ja lääkintähelikopterin toimintaan todetaan vaan, että Suo mes sa on tuhansia saaria, myös asuttuja, eikä niihin johda teitä. Siitä huo li mat ta niissä voidaan edelleen asua turvallisesti niin vakituisesti (saaris tos sa) ja vapaa-ajalla. Ympäristölautakunta vaatii luvan kumoamista ja palauttamista alue hallintoviraston käsittelyyn. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Maa-ainesten oton taksan tarkistaminen YMSLA 4 Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä peritään käsittelymaksu taksan mukaisesti maa-aineslain (555/81) 23 :n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 :n nojalla. Hannu Niukkanen, ympäristönsuojelusihteeri p , Ympäristönsuojelusihteeri: Lautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan maa-ainestaksan.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat 22/11.04/2010, 15/11.01/2007 YMSLA 5 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: tiedoksi päätös koskien valimon ylijäämähiekan puh dis tamis ta kompostoimalla, Humuspehtoori Oy. Hakemus peruttu tiedoksi päätös koskien Roineen vesialueen ruoppausta, Vaa san hallinto-oikeuden palauttama asia Vaasan hallinto-oikeus: tiedoksi päätös koskien valitusta ym pä ris tö lu pa-asi as sa/roineen-mal las ve den-päl käneve den kalastusalue, Kantokylän osa kas kun ta, Äimälän-Ruotsilan osakaskunta ja Huhtioisten ve det-osa kas kun ta Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n kirjeet/tiedotteet: Pälkäneveden Jouttesselän kalataloudellinen tarkkailu vuosiyhteenveto Pälkäneen Aukeasuon suljetun kaa to paikan velvoitetarkkailusta vuodelta 2014 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: tiedoksi päätös koskien kalatalousmaksun käyt tö suun ni telmaa v /UPM-Kymmene Oyj Ely-keskuksen esitys, oikaisuvaatimukset 8.7. ja /Kannaksen avaaminen mantereen ja Kivikolun vä lil tä Hannu Niukkanen, ympäristönsuojelusihteeri p , Ympäristönsuojelusihteeri: Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen vuodelle / /2015 YMSLA 6 Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt vuosittain yk si tyisteil le kunnossapito- ja perusparannusavustuksia. Ilmoitus kuulutuksesta on jul kais tu kunnan ilmoitustaululla sekä Sydän-Hämeen lehdessä. Vuoden 2015 talousarviossa yksityistieavustuksiin sekä perusparannushankkeisiin on varattu euroa. Hannu Niukkanen, ympäristönsuojelusihteeri p , Ympäristönsuojelusihteeri: Ympäristölautakunta päättää julistaa yksityisteitä koskevat avustukset haet ta vak si mennessä liitteessä 2 mainituin ohjein. Edellisvuoden hakijoille lähetetään hakulomakkeet ja ohjeet postitse tai säh kö pos tit se. Ympäristölautakunta päättää myöntää hakemuksesta tie avustuk siin ja harkinnan mukaan perusparannushankkeisiin.vuonna 2014 perus pa ran nuk seen myönnettiin 20% avustus hyväksyttyihin hakemuksiin.

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ M U U T O K S E N H A K U M u u t o k s e n h a k u k i e l l o t Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 1, 2, 3, 5 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kir jallinen oikaisuvaati mus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät O i k a i s u v a a t i m u s o h j e e t Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Pykälät: 4,6 Viranomainen: Pälkäneen ympäristölautakunta Keskustie PÄLKÄNE p f Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Hankintaoikaisuviran-omainen ja -aika Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta: Pykälät: Hankintayksikkö: Pälkäneen kunta Keskustie PÄLKÄNE p f Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ V a l i t u s o h j e e t Valitusviranomainen ja -aika Asianomainen voi tehdä seuraaviin päätöksiin kirjallisen valituksen: Pykälät Viranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna p f Pykälät Viranomainen: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL Tampere Oikaisuvaatimuksen ja valituksen sisältö Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta ja valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hakemusosoitus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Pykälät Viranomainen: Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki p f Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivä kuluessa tiedoksisaannista. L i s ä t i e t o j a Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tämä pöytäkirja pidetään kuntalain 63 :n mukaisesti yleisesti nähtä vänä kello

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 Tekninen lautakunta 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 kello 17:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 128 Epaalan kunnallistekniikan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 04.02.2015 AIKA 04.02.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Tekninen lautakunta 21.10.2014 AIKA 21.10.2014 kello 17:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 102 Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Talousarviolainan nostaminen 2015

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kunnanhallitus 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen 3

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Rakennuslautakunta 03.12.2014 AIKA 03.12.2014 kello 18:00-19:30 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 84 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristölautakunta AIKA 28.01.2015 kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot