ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/ / 13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/ / 13 Ympäristölautakunta Aika klo 14:00-15:30 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 33 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 34 Antti Rahijärven ylimääräinen muutoksenhaku ja toimenpidevaatimus merikonttien poistamiseksi Huoltolan tilalta 35 Vastaus selvityspyyntöön koskien Tarja-Liisa Laaksosen hallintokantelua Hämeen ELY-keskukselle Viranhaltijapäätökset 9 37 Tiedoksiantoasiat Muut asiat 11

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/ / 13 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahto Heikki puheenjohtaja, khall. edustaja Lyyrylä Kari varapuheenjohtaja Lagom Heikki jäsen Murto Liisa jäsen Uusi-Uitto Maija-Liisa jäsen Juva Arto varajäsen Siltala Heli varajäsen Poissa Rinkinen Raimo jäsen Wikström Tuula jäsen Muut läsnä Tornio Tarja khall. puheenjohtaja Tonteri Tapio rakennustarkastaja, esittelijä Talvi Tiina vs. palvelusihteeri, sihteeri Allekirjoitukset Heikki Vahto Puheenjohtaja Tiina Talvi Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm _12_/_5_ 2015 Tarkastuspvm _12_/_5_ 2015 Liisa Murto Arto Juva Pöytäkirjan yleisesti nähtävillä Asikkalan teknisen toimen toimisto _18_/_5_ 2015 Virka-asema ja allekirjoitus vs. palvelusihteeri Tiina Talvi Lisätietoja antavat rakennustarkastaja Tapio Tonteri, puh , sähköposti: ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita, puh , sähköposti: vs. palvelusihteeri Tiina Talvi, puh , sähköposti:

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/ / 13 Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPLTK Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäse nille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään viittä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu jäsenille. Kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenille, kun nanhal li tuk sen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kun nanjoh ta jalle, toimialajohtajalle sekä nuorisovaltuutetulle kunnan hallinto säännön mu kai ses ti, jo ten ko kous todetaan asianmukaisesti koolle kutsutuksi ja mi käli enem män kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myös pää tös valtai seksi.

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/ / 13 Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPLTK Hallintosäännön 66 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana perjantaina kunnanviraston aukioloajan. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pidetään pöytäkirjan nähtävänä seuraavana työpäivänä. Ympäristölautakunnan tekemän päätöksen mukaan ko kous pöy täkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa kak si pöytäkirjan tarkastajaa ja kokouspöytäkirja tarkastetaan viimeis tään kolmantena työpäivänä kokouksesta. Ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenen Liisa Murron ja varajäsenen Arto Juvan.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/ / 13 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Antti Rahijärven ylimääräinen muutoksenhaku ja toimenpidevaatimus merikonttien poistamiseksi Huoltolan tilalta 411/10.03/2012 YMPLTK Ki Oy Asikkalantie 2 Vääksy c/o Win Win Isännöinti Oy/ Antti Ra hijär vi on tehnyt hallintolainkäyttölain 59.n mukaisen kantelu- ja muu tok sen haun jonka johdosta Hämeenlinan hallinto-oikeus pyytää an ta maan lausunnon ja liittämään mukaan päätöksen perusteena ole vat asiakirjat. Vaatimus on alun perin toimitettu Asikkalan kunnalle, josta ne on hal lin to lain käyt tö lain 60 ja hallintolain 21 :n perusteella siirretty Hä meen lin nan hallinto-oikeuteen, johon asian käsittely kuuluu. Kirjeessä vaaditaan poistettavaksi toimenpideilmoitus, joka koskee 2 kpl varastokontteja ja yhtä rengaskierrätyslavaa. Samalla vaaditaan vii py mät tä poistamaan ne varastokontit, jotka on tuotu Huoltolan kiin teis töl le poistettavan luvan perusteella. Valittaja on saanut tiedon vä lil li ses ti Kouvolan hallinto-oikeuden vastaselityspyynnöllä ja häntä ei ole kuultu asian käsittelyn yhteydessä ja asia loukkaa hänen oikeut taan. Kirjeen mukaan valittajaa on loukattu seuraavilta osin: Lupa on myönnetty vaillinaisen ja epäselvän ilmoituksen perusteella vir heel li sin perustein, MRL:n ja rakennusjärjestyksen vastaisesti. Raken nus tar kas ta ja on ylittänyt toimivaltansa ja syyllistynyt mah dol lises ti virkavirheeseen. Sijoitusilmoituksen ja lupapäätöksen sa laa minen naapurikiinteistöltä voidaan katsoa tahalliseksi virkavirheeksi. Varastokontit ovat kaavanmukaisen rakennusalan ulkopuolella ja ovat silloin sijoitettu asemakaavamääräysten vastaisesti. Renkaiden varastointia on pidettävä palovaarallisena varastointina, jos ta aiheutuu haittaa ja vaaraa naapurin turvallisuudelle ja ter veydel le. Suojaetäisyydet naapurin rajaan on määritelty MRL:ssa ja naa pu ruus suh de lais sa. Varastokontit ovat sijoitettu liian lähelle rajaa ja Huoltolan tontilla olevaa rakennusta ja toisiaan. Varastokontit ovat sijoitettu suoraan naapurirakennuksen asuntojen ik ku noi den alle, jossa ne rumentavat maisemaa. Toisen kerroksen ik ku naan näkyy myös avolava sisältöineen. Varastokonttien ulkoasu on epäsiisti ja renkaita on jatkuvasti myös konttien vierellä.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/ / 13 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Valmistelija/lisätietoja rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: etu ni Pidetään vaatimusta aiheettomana. Kysymyksessä ei ole myönnetty lupa vaan MRA 63 :n mukainen toi men pi de il moi tus. Asikkalan rakennusjärjestys 23 :ssä on mää rätty, että 5-15 m2:n talousrakennusten osalta on toimenpideilmoitus teh tä vä. Mitään lupaa konteille ei ole myönnetty. Toi men pi de il moituk ses ta ei tarvitse naapureita kuulla, eikä näin ol len mitään ole salat tu. Kaksi varastokonttia ovat jo vuosia olleet paikallaan, eikä niiden osal ta rakennustarkastajan käsityksen mukaan ole tehty huo mau tusta välittömästi niiden paikalle tuomisen jälkeen. Yhden merikontin osal ta kysymys on ollut siitä, että naapuria on häirinnyt ja ja huolta ai heut ta nut niiden paloturvallisuus. Renkaiden sijoittaminen me rikont tiin katsottiin ratkaisuksi sekä maisemallisesti, että pa lo tur val lisuu den kannalta. Huoltolan tila on asemakaavassa merkitty huoltoaseman kort te li alueek si LH. Renkaiden vaihto ja niiden välivarastointi on täysin kaavan mu kais ta toimintaa. Valituksessa väitettyä puutavaravarastoa ei Huol to lan tilalla ole. Kontit on sijoitettu yhtä etäälle rajasta kuin päärakennus. To det takoon, että Huoltola ja Linjala tilat ovat alun perin olleet samaa tilaa. Ne ovat erotettu sen jälkeen kun korjaamorakennus on rakennettu. Näin ollen on kohtuuton vaatimus, että rakennus pitäisi siirtää kauem mas rajasta. Rakennusten väli on noin 18 metriä, joten metallirakenteisessa kontis sa sijaitsevat renkaat eivät aiheuta palovaaraa Linjalan ra ken nuksil le. Muutoinkaan kontit eivät loukkaa millään tavalla valittajan oikeut ta. Valittaja on aiemmin valittanut kaikista Huoltolan tilan rakennuksista ja on halunnut niitä poistettavaksi. Perusteita valituksille ei ole löy tynyt ja tähän mennessä kaikki Rahijärven tekemät valitukset on hy lätty. Aiempia päätöksiä on lueteltu toisaalla tässä kokouksessa kä sitel lys sä valitusasiassa. Näin ollen katsotaan valitus täysin aiheettomaksi.

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/ / 13 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Heikki Lagom poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo Kolmanneksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kari Lyyrylä. YMPLTK Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään siirtänyt toi men pi de il moi tus asian Asikkalan ympäristölautakunnalle oi kai suvaa ti muk se na käsiteltäväksi. Päätös on esityslistan liitteenä. MRL 129 :n mukaan kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muu hun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toi menpi de lu paa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoi tuk sen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edel lyt tää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen. Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: etu ni Edellytetään rakennusluvan hakemista merikonteille mennes sä MRL 129 :n pe rus teel la. Katsotaan se tarpeelliseksi naa purin oikeusturvan kan nal ta.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/ / 13 Ympäristölautakunta Vastaus selvityspyyntöön koskien Tarja-Liisa Laaksosen hallintokantelua Hämeen ELY-keskukselle YMPLTK Hämeen Ely-keskus pyytää Asikkalan kunnan ym pä ris tö vi ran omaisel ta selvitystä Tarja-Liisa Laaksosen hallintokantelusta, joka koskee Elina Laakkosen Asikkalan kunnan Salonsaaren Eetunpohjassa si jait se van hevostallin toiminnan laillisuutta ja sen vaikutuksia Ee tunpoh jan tilaan sekä kunnan toimintaa em. hevostallin valvonnassa. Hal lin to kan te lua on täydennetty mm saapuneella kir jelmäl lä sekä useilla valokuvilla. Selvitystä pyydetään erityisesti kunnan ym pä ris tö vi ran omai sen hevostallin toimintaan kohdistuvista ympä ris tön suo je lu lain mukaisista valvontatoimista. Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: Ympäristöviranomainen on valvonut EMP-Invest Oy:n hevostallin toimin taa saatujen ilmoitusten perusteella. Mikäli puutteita on tar kastuk sil la havaittu, on tallin omistajaa kehoitettu toimenpiteisiin. Tallin omis ta ja on aina suhtautunut ympäristöviranomaisen ehdotuksiin myö tä mie li ses ti. Tarkempi erittely tarkastuksista ja valvontatoimista vuo des ta 2011 lähtien liitteenä 1.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/ / 13 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset YMPLTK Ympäristölautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen seuraavat viran hal ti ja pää tök set: Ympäristönsuojelusihteeri: YSL 118 mukainen päätös melua aiheuttavasta toi minnos ta / Vääksyn kanavarock. Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi (YSL 180 ) / Ura jär ven kartano. Maastoliikennelain 30 :n tarkoittama lupapäätös kil pai luihin ja harjoituksiin / Asikkalan Moottorikerho ry. Rakennustarkastaja: Rakennusvalvonnan julkipanolistat 50 ja 51/2015.

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/ / 13 Ympäristölautakunta Tiedoksiantoasiat YMPLTK Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: Valtioneuvoston asetus; ympäristönsuojelusta annetun val tio neu voston asetuksen 1 ja 2 :n muuttamisesta (Esityslistan liitteenä). Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen uudet jätehuoltomääräykset as tu vat voimaan (Esityslistan liitteenä). Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Dno 3675/1/14. Un to Polvisen ja Anne-Tuulia Kaukolan rakennusvalvontaa koskeva va li tus. Valitus hylätään (Esityslistan liitteenä).

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/ / 13 Ympäristölautakunta Muut asiat YMPLTK Hannu Sivén on jättänyt selvityspyynnön ympäristölautakunnalle. Pyyntö jaetaan kokouksessa. Selvityspyynnön kohde on luvannut hakea rakennusluvan kohteelle. Rakennustarkastaja valmistelee asiaa. Ympäristönsuojelusihteerin toimesta lähteneet siivouskehotukset mm. Ojanlantie 332:een sekä High Way Hill -kiinteistölle. High Way Hill -kiinteistölle on lähtenyt myös jätevesiselvityspyyntö. Seuraava kokous pidetään tiistaina klo

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/ / 13 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Ympäristölautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis vali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 32-33, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tos ta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika kai su vaa ti mus tehdään, osoite, postiosoite, sähköposti ja Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oi- fax. Asikkalan ympäristölautakunta osoite: Rusthollintie 2, VÄÄKSY postiosoite: PL 6, VÄÄKSY sähköposti: fax: (03) Pykälät Oikaisuvaatimus-kir jelmän sisältö ja toimit ta mi nen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Katso jäljempänä. Liitetään pöytäkirjaan.

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/ / 13 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei ote ta lukuun. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen Hallintovalitus 34 Hallintovalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, HÄMEENLINNA puh: fax: Valitusaika: 30 päivää Valitusviranomainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, HÄMEENLINNA puh: fax: Valitusaika: 30 päivää Valitusviranomainen Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43, PL VAASA puh: fax: Oikaisuvaatimus-/ va li tus kir jel män sisäl tö ja toi mit ta minen Valitusaika: 30 päivää Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan asiamiehen omakätisesti al le kir joi tetta va. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuskirjelmän / valituskirjelmän, siinä on mai nit ta va myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikai su vaa ti mus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen teki jä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asia mie hen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä sää detään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / va li tus vi ran omai selle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätty mis tä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, va punpäi vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle en sim mäi senä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omal la vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asia kir jat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päätty mis tä. Lisätietoja Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/13 Kehittämislautakunta Aika 06.03.2014 klo 16:30-19:04 Paikka Kunnanvirasto kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22 Ympäristölautakunta Aika 12.03.2013 klo 14:00-15:51 Paikka Teknisen toimen kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 / 26

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 / 26 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 / 26 Ympäristölautakunta Aika 28.01.2014 klo 14:00-15:42 Paikka Teknisen toimen kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 1/18. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 1/18. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 1/18 Tekninen lautakunta Aika 24.09.2013 klo 17:00-17:30 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 98 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/19

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/19 Kehittämislautakunta Aika 07.03.2013 klo 17:00-18:25 Paikka Kunnanviraston kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika 16.10.2014 klo 18:00-19:07 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 18:00-19:07

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot