SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE"

Transkriptio

1 Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2007 B120 SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen, Marjatta Huuhtanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu Maanmittausosasto Kiinteistöopin laboratorio Helsinki University of Technology Department of Surveying Institute of Real Estate Studies

2 Teknillinen korkeakoulu Kiinteistöopin laboratorio PL TKK Puh. (09) Telefax (09) uudistettu painos ISBN ISSN Espoo 2007

3 Suomi-englanti kiinteistösanasto - Finnish-English Dictionary of Real Estate Esipuhe uudistettuun 2. painokseen Kiinteistöopin laboratorion vuonna 2003 verkkosivuillaan julkaisemat Suomi-englanti kiinteistösanasto ja Englanti-suomi kiinteistösanasto ovat osoittautuneet hyvin tarpeellisiksi. Kommentteja ja ehdotuksia sanaston käännösten korjaamiseksi tai laajentamiseksi ei ole tullut kuin pari kappaletta, mutta erittäin paljon on tullut pyyntöjä saada sanasto kirjallisessa muodossa. Pyyntöjen takia sanaston julkaiseminen kirjana päätettiin toteuttaa. Sen lisäksi se julkaistaan kaksiosaisena kiinteistöopin laboratorion verkkosivuilla. Vaikka korjausehdotuksia ei tullut, haluttiin sanastoa kuitenkin täydentää ja tarkentaa, erityisesti nyt englanninkielisten termien osalta, sillä ensimmäisessä vaiheessa pääpaino oli ollut suomalaisten sanojen kääntämisessä. Täydennystyön ensimmäisen vaiheen suorittivat DI Heidi Falkenbach ja DI Rauli Oikarinen, minkä jälkeen sanaston täydentämistä ja tarkistamista jatkoivat FM Marjatta Huuhtanen ja prof. Kauko Viitanen. Apua antoivat myös prof. Kari I. Leväinen kiinteistöjohtamisen ja tekn. yo. Vesa Kiviluoto tuottoterminologian osalta. Täydennyksenä ensimmäisen version esipuheeseen haluan kertoa muutamasta sanastoon liittyvästä ratkaisusta. Englanninkielisille termeille on pyritty löytämään kuvaava ja mahdollisimman oikeaan johtava vastine välillä jopa lyhyesti selittäen. Aina suomalaista sanaa ei kuitenkaan ole edes olemassa, joten muutama uusikin sana on otettu käyttöön. Esimerkkinä tällaisesta on huoneistokiinteistö, joka kuvaa kiinteän omaisuuden muodossa omistettua huoneistoa. Suomessa huoneistojen muodostaminen kiinteistöiksi päällekkäin ei ole mahdollista. Sen sijalla Suomessa on asuntoosakeyhtiöjärjestelmä, joka puolestaan on lähellä amerikkalaista housing corporation käsitettä. Tämän huoneistokiinteistön kääntäminen asunto-osakeyhtiöksi ei kiinteistöteknisesti olisi selkeää, vaan jopa virheellistä. Siksi uusi sana. Aika näyttää, vakiintuvatko tehdyt uudet sanat suomenkieleen. Toinen asia liittyy englanninkielen monimuotoisuuteen. Eri maissa käytetään hyvinkin erilaisia termejä varsin samanlaisista asioista kuten esimerkiksi em. huoneistokiinteistön kohdalla, mutta joitain termejä käytetään myös hyvin vaihtelevissa merkityksissä. Tämä tuli voimakkaasti ilmi tuottotermien kohdalla. Monilla tuottosanoilla tuntuu olevan hyvin erilaisia merkityksiä ja toisaalta hyvin erilaisilla sanoilla samanlaisia merkityksiä. Erot eivät ole pelkästään maakohtaisia vaan pitkälti myös käyttäjäkohtaisia, mihin osin lienevät vaikuttaneet mm. kirjoittajien erilaiset koulutustaustat. Niin tai näin, mutta tulos on, että tuottosanojen käytössä ja kääntämisessä on syytä olla erittäin varovainen. Saimme jopa kommentteja, ettei tuottosanoja kannattaisi käytännössä käyttää ollenkaan, vaan puhua aina rahasummista, jotka ovat konkreettisia. Vesa Kiviluoto ehdottikin, että sanastossa tulisi ottaa käyttöön sienikirjojen myrkkymerkintää vastaava varoitusmerkki niiden sanojen kohdalla, joiden käyttöön liittyy suurta hajontaa. Idea on hieno, mutta valitettavasti tässä yhteydessä voimavarat eivät riittäneet siihen. Suomesta englantiin käännettäessä on pyritty mahdollisuuksien mukaan käyttämään suositelluimpia sanoja suositeltavuusjärjestyksessä. Kaikissa kohdissa tämä ei tietenkään ole toteutunut, koska jo eri alueilla on käytössä eri sanoja, joten riippuen tekstin kohdealueesta sanojen olisi syytä olla toisia, jotta ymmärretyksi tuleminen olisi mahdollisimman hyvää. I

4 Suomi-englanti kiinteistösanasto - Finnish-English Dictionary of Real Estate Sanasto on siis monilta osin puutteellinen, kuten ensimmäisen version esipuheessa on todettu, mutta todennäköisesti siitä kuitenkin on monelle apua perehdyttäessä vieraskielisiin teksteihin ja käytettäessä vierasta kieltä oman asian ilmaisemiseen. Ainakin tämän apuvälineen tekemiseen on käytetty erittäin paljon aikaa. Tällä toisella kierroksella on käytetty paljon uusiakin lähteitä ja erityisesti internetillä on ollut suuri merkitys tarkistettaessa, kuinka sanoja käytetään ja millaisissa merkityksissä ja yhteyksissä. Lähdeluettelon ylläpitoa ei kuitenkaan ole ollut mahdollista jatkaa. Lopuksi haluan kiittää kaikkia käännöstyöhön sen eri vaiheissa osallistuneita henkilöitä ja heistä erityisesti edellä mainitsemiani sekä niitä, jotka ovat keskustelleet kanssani joistakin termeistä, joskus väsymiseen saakka sekä kotimaassa että ulkomailla. Heistä erikseen haluan vielä mainita M.Sc. Steven Nystromin Yhdysvalloista, joka on myös jaksanut vastata pitkiin ja hankaliin sähköpostikysymyksiini, ja yli-insinööri Hannu Aarnion, joka on huolehtinut teknisestä avusta. Otaniemessä, tammikuussa 2007 Kauko Viitanen kiinteistöopin professori, TkD II

5 Suomi-englanti kiinteistösanasto - Finnish-English Dictionary of Real Estate Esipuhe (1. painos) Euroopan yhdentymisen ja maapalloistumisen jatkuessa voimakkaana myös kiinteistöalalla tarve sanojen ja termien kääntämiseen on lisääntynyt valtavasti. Kiinteistöala on perinteisesti hyvin kansallisesti säänneltyä, mutta sen takia yhteisen terminologian tarve on jopa monia muita aloja suurempi. Suurista kansallisista eroista johtuen termien kääntäminen on ongelmallista. Tämä on mm. havaittavissa olemassa olevien yleissanakirjojen usein puuttuvissa tai jopa virheellisen käsityksen antavissa alan termien käännöksissä. Toisaalta vastaavasta syystä tässäkään työssä ei monissakaan kohdissa ole voitu päästä tavoiteltuihin yksiselitteisiin ja tarkkoihin käännöksiin. Monille suomalaisille sanoille ei yksinkertaisesti näytä olevan olemassa kunnon vastineita ja sen takia joudutaan käyttämään vaihtoehtoisia ja usein vain osittain termin kattavia käännöksiä. Ongelma koskee tosin myös englanninkielistä maailmaa. Kiinteistöalan termit ovat usein erittäin vanhoja, joten samoillekin asioille on kehittynyt eripuolilla maailmaa erilaisia termejä. Tämän kirjan pohjana ovat olleet kiinteistöopin laboratoriossa useiden vuosien, jopa vuosikymmenten aikana syntyneet julkaisemattomat sanalistat. Niitä on täydennetty käymällä läpi paitsi kiinteistöalan mm. taloustieteellisiä ja oikeustieteellisiä sanastoja myös yleissanakirjoja ja alan kirjallisuutta. Keskeisimmin tarkastellut julkaistut lähteet on mainittu lähdeluettelossa sanaston lopussa. Tämän maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan projektiin sivuaiheena kuuluneen työn alkuvaiheesta vastasi TkL Mika Törhönen. Sen jälkeen työtä jatkettiin lähinnä projektin johtajan, professori Kauko Viitasen ja FM Marjatta Huuhtasen toimesta. Tässä vaiheessa hanke liitettiin myös EU:n rahoittamiin COST G9 Modeling Real Property Transactions ja maanmittauslaitosten yhteydessä käynnissä olevaan EULIS projekteihin, koska niissä molemmissa laaditaan yhteisiä käsitteistöjä keskeisille kiinteistöalan lohkoille. Näin laadittu sanasto lähetettiin vielä kommentoitavaksi maanmittausosaston kiinteistötalouden koulutusohjelman henkilökunnalle ja tutkijoille sekä useille osaston ulkopuolisille tahoille. Sanastoon saatiinkin varsin paljon kommentteja ja lisäysehdotuksia, joista erityiset kiitokset haluan esittää TY Heidi Falkenbachille, DI Marko Hannoselle, TkL Tuomo Heinoselle, OTL Erja Hakkaraiselle, prof. (em.) Olavi Myhrbergille, TY Katri Nuujalle ja TkT Aulis Tenkaselle. Sanaston lopputyöstön tekivät prof. Kauko Viitanen ja FM Marjatta Huuhtanen. Sanaston teknisestä toteuttamisesta vastasi yli-insinööri Hannu Aarnio. Sanasto julkaistaan kiinteistöopin laboratorion julkaisusarjassa elektronisena julkaisuna, jotta kiinteistöalan asiantuntijat, tutkijat, opiskelijat ja muut tiedon tarvitsijat saisivat sen vaivattomasti käyttöönsä ja sanastosta saataisiin myös mahdollisimman suuri hyöty. Koska sanastoa tehtäessä on jouduttu tekemään valintoja, jotka eivät aina johda samoihin tuloksiin kuin joissain yhteyksissä mahdollisesti on tarkoitettu, on sanastoa kuitenkin käytettävä varovasti. Tekijät eivät myöskään takaa käännösten oikeellisuutta tai ota vastuuta sen mukaan tehdyistä virheistä. Jotta sanasto kuitenkin saataisiin tulevaisuudessa kehittymään entistä paremmaksi ja täydellisemmäksi, jokaiselle sivulle on lisätty suora linkki, jolla kiinteistöopin laboratoriolle toivotaan ilmoitettavan havaituista puutteista tai virheellisyyksistä. Samalla toivotaan esitettävän perustelut ja/tai mahdolliset lähteet asian korjaamisen helpottamiseksi. Kiinteistöopin laboratorio tulee ylläpitämään sanastoa ja julkaisemaan alustavan suunnitelman mukaan vuosittain uuden, täydennetyn version ainakin lähivuosien aikana. III

6 Suomi-englanti kiinteistösanasto - Finnish-English Dictionary of Real Estate Sanasto on varsinaisesti laadittu suomalaisten termien englanninkielisten vastineiden löytämiseksi. Työn edistyessä todettiin kuitenkin, että englanti-suomi-sanastokin on hyvin tarpeellinen, ja sen takia suomi-englanti-sanasto käännettiin toisinpäin. Englanti-suomi-sanastoa käytettäessä on kuitenkin huomattava, että sen lähtökohtana on ollut suomalainen terminologia eikä se näin ollen ole yhtä kattava sisällöltään. Kiinteistöopin laboratorion puolesta esitän työhön osallistuneille ja tutkimuksen rahoittajille parhaimmat kiitokset. Otaniemessä, maaliskuussa 2003 Kauko Viitanen kiinteistöopin professori IV

7 Suomi-englanti kiinteistösanasto - Finnish-English Dictionary of Real Estate Sanaston lähteitä (1. painos) Sanaston pohja on kiinteistöopin laboratorion vuosien varrella tehdyissä julkaisemattomissa sanastolistoissa. Niitä on täydennetty projektin yhteydessä ensinnäkin TkL Mika Törhösen toimesta alan ammattikirjallisuuden perusteella ja hänen itsensä laatimien aiempien listojen avulla. Myös Maanmittauslaitoksesta saatiin sanastolistoja käyttöön. Sanastotyön yhteydessä on käytetty hyväksi myös vireillä olleita EU-projekteja COST G9 ja EULIS, internetiä ja lukuisia yleis- ja erikoissanastoja sekä alan kirjallisuutta, joista tässä luettelossa mainitaan tärkeimmät. Adam, J.H. (1982) Longman Dictionary of Business English. Glasgow. The antiquities act (1996) julkaisussa Archaeological Heritage Management in Finland. National Board of Antiquities. Helsinki. Black s Law Dictionary (1999). 7 th ed. USA. Brzeski, W.J. (1984) Engelsk-Svensk Fastighetsekonomisk Ordbok. Meddelande 5:18. Tekniska högskolan i Stockholm, Inst. Fastighetsekonomi, Sekt. Lantmäteri. Stockholm. Denyer-Green, B. (1998) Compulsory Purchase and Compensation. 5 th ed. Estates Gazette. Malta. The Dictionary of Real Estate Appraisal (1984) American Institute of Real Estate Appraisers. USA. English-Chinese Glossary of Terms in Housing, Urban Planning and Construction Management (1987) United States of America, Department of Housing and Urban Development (HUD), People s Republic of China, Ministry of Urban and Rural Construction and Environmental Protection (MURCEP). Washington, D.C. Beijing. Environmental Impact Assessment: for Better Planning in Finland (1996) Ympäristöministeriö. Helsinki. Eriksson, J. (1995) Suomi-englanti-suomi: lakikielen perussanakirja. Helsinki. European Valuation Standards 2000 (2000) The European Group of Valuer s Associations (TE- GoVA), the Estates Gazette. Glasgow. Fachwörterbuch Benennungen und Definitionen im deutschen Vermessungswesen mit englishen und französischen Äquivalenten, Band 4: Katastervermessung und Liegenschaftskataster. (1995) Verlag des Instituts für angewandte Geodäsie. Frankfurt am Main. Freeman, D.J. (1994) The Language of Property Finance. London. Friedman, J.P., Harris, J.C., Lindeman, J.B. (1993) Dictionary of Real Estate Terms. 3rd ed. USA. Heinonen, S., Kolm, A. (1984) Yhdyskuntasuunnittelun sanasto. RT sanakirja. Rakennuskirja Oy. Helsinki. V

8 Suomi-englanti kiinteistösanasto - Finnish-English Dictionary of Real Estate Hurme, R., Malin R-L., Syväoja, O. (1993) Uusi suomi-englanti suursanakirja. 6. p. Juva. Hurme, R., Pesonen, M., Syväoja, O. (1996) Englanti-suomi suursanakirja. 8. p. Juva. IAS standardit 2001 (2001) KTH media. Internatiol Accounting Standards Board. Jyväskylä. International Valuation Standards 2001 (2001) International Valuation Standards Committee, IVSC. London. Joutsen, M. (2000) Lakikielen sanakirja: suomi-englanti. Helsinki. Joutsen, M. (2000) Lakikielen sanakirja englanti-suomi. Helsinki. Kiinteistöarviointisanasto (1986) Suomen kiinteistöarviointiyhdistys ry. Mänttä. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto (2001) RAKLI. Kiinteistösanasto (1984) Tekniikan Sanastokeskus. Helsinki. Kiinteistötalouden ja kiinteistöjohtamisen keskeiset käsitteet (2001) KTI Kiinteistötalouden instituutti ry. Helsinki. Kuusiniemi, K. (1999): Fundamental rights and the protection of nature. Turku Law Journal 1/1999 p Lainsäädäntösanasto (2002). Modeen, T. (1999) Finnish Court system. MOT Englanti 4.0 Suomi-englanti-suomi-suursanakirja. Nordisk lantmäteriordlista (1979) Sveriges lantmätareförening. Redigerad av de nordiska lantmätareföreningarnas ombudsmannaråd. Stockholm. Schilling, J.D. (2002) Real Estate. 13 th ed. USA. Shim, J.K., Siegel, J.G., Hartman, S.W. (1996) Dictionary of Real Estate. Business Dictionary Series. USA. Swedish Land and Cadastral Legislation (1998) Kungl. Tekniska Högskolan, Lantmäteriverket. Stockholm. Tuomioistuinsanasto (2001) Edita Oyj. Vihervuori, P. (2000) Public environmental law in Finland. Teoksessa Public Environmental Law in the European Union and the United States, p Vihervuori, P. (1996) Legal aspects of Emission control in Finland. Teoksessa A World survey of Environmental Law, p Viitanen, K. (2000) Finsk reglering av byggnadsmark i ett internationellt perspektiv. Meddelande VI

9 Suomi-englanti kiinteistösanasto - Finnish-English Dictionary of Real Estate 4:84. Avd. Fastighetsvetenskap, Inst. Fastigheter och byggande, Kungl. Tekniska Högskolan. Stockholm. Viitanen, K., Vuorio, K., Ylilaurila, M., Anttila, K. (1997) Urban Property Market and Land Law in Finland. Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja B80. Teknillinen korkeakoulu, maanmittausosasto, kiinteistöopin laboratorio. Espoo. Virtanen, P.V., Leskinen, L. (1987) Englantilais-suomalais-ruotsalainen kiinteistöarvioinnin sanasto. Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja C48. Teknillinen korkeakoulu, maanmittausosasto, kiinteistöopin laboratorio. Otaniemi. Webster s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (1989). USA. Weis, E., Haberfellner, E., Nikkilä, L. (toim.) (1978) Kaupan ja liike-elämän perussanakirja englanti-suomi. Porvoo. Ympäristösanasto (1998) Tekniikan Sanastokeskus. Jyväskylä. Verkkolähteet (tammikuussa 2003) Environmental Legislation.http://www.vyh.fi/eng/environ/legis/index.htm. Everyman s rights in Finland. Mining act. Säädöskäännökset. VII

10 A absoluuttinen oikeus aika-arvo aikakorjaus (arv.) aikasarja aikasarja-aineisto aikataulu aineellinen aineellinen käyttöomaisuus (kirjanp.) aineellinen käyttöomaisuushyödyke (kirjanp.) aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (kirjanp.) aineeton aineeton arvo aineeton hyödyke aineeton käyttöomaisuus (kirjanp.) aineeton omaisuus ainesosa aitaaminen ajallinen etäisyys ajankohtainen ajantasaistus ajorata AKA (auktorisoitu kiinteistöarvioija) AKA (r.y.) akkreditointi aktiiviväestö alanlasku alava maa alenevan rajahyödyn periaate alennettu arvo (kirjanp.) aliarvostettu alias alihankinta alihankkija alihintainen kauppa alijäämä alikehittynyt alikulku alikäytävä alimerkintä (osakeannin) alioikeus alioikeusmenettely alistaa alisteinen oikeus aliurakka aliurakoitsija alivakuutus alivuokra Palaute sanakirjasta absolute right time value time adjustment time series time series data schedule material, tangible tangible assets item of property, plant and equipment property, plant and equipment intangible, immaterial intangible value intangible assets intangible assets intangible property component, constituent part fencing, enclosing; enclosure (UK hist.) time-distance current, topical update, updating carriageway, roadway authorized property valuer Authorized Real Estate Valuers accreditation active population area calculation bottomland, low-lying (piece of land, parcel etc.) decreasing marginal utility of wealth written-down value undervalued aka (also known as) [see also AKA (FIN)] contracting-out, out-tasking, outsourcing subcontractor sale below current price deficit underdeveloped underpass underpass undersubscription court of first instance procedure in the court of first instance refer (to), submit inferior right subcontract subcontractor under-insurance underrent, deficit rent 1

11 alivuokralainen alivuokraoikeus alivuokrasopimus alivuokraus alkuinvestointi alkukäsittely alkuperäinen hankintameno (kirjanp.) alkutuotanto alkutuottovaatimus allekirjoittaa allekirjoituspäivä allokaatio aloite aloiteoikeus aloittamisoikeus alue alueellinen kehittämisohjelma (maakunnan) alueellinen kysyntä alueellinen tarjonta alueen siirtäminen aluehallinto aluejako aluekeskus alueliitos aluelämmitys aluepolitiikka aluerakenne aluerakentaminen (hist.) aluesuunnittelu aluevaraus aluste (rekisterissä) ALV ammattieettiset säännöt ammattikorkeakoulu ammattimainen kiinteistöarvioija ammattipätevyys ankkurivuokralainen annuiteetti annuiteettilaina annuiteettipoistomenetelmä annuiteettitekijä ansioton arvonnousu antaa tiedoksi apportti apuhenkilö (maastotöissä) apulainen aputilat sublessee, subtenant subleasehold sublease, subtenancy contract sublease initial investment preliminary proceedings historical cost primary activity initial yield underwrite signing date allocation initiative right of initiative right to commence area, district, region, domain Regional Development Programme regional demand regional supply transfer of an area from a real property unit to another regional administration territorial division regional centre, neighbourhood centre, community centre annexation, incorporation block heating, collective heating regional policy regional structure areal development based on land use agreement areal planning area reservation numbered folio (in a register volume) VAT professional code of conduct polytechnic professional property valuer professional competence anchor tenant annuity annuity loan annuity method of depreciation annuity capitalization rate unearned increment notify capital contribution field assistant assistant ancillary accommodation 2

12 ARA (Valtion asuntorahasto) aravalaki arbitraasi arkisto arkistonumero arkistotunnus arkkitehti arkkitehtuuri arvio arvioida arvioija arvioija (verotus) arvioijan riippumattomuus arvioimisperuste arviointi (arvonmääritys) arviointi (laskelma, arvio) arviointi (selvittäminen) arviointi (verotus) arviointi (vertaaminen) arviointilausunto arviointimenetelmä arviointiongelma arviointiperiaate arviointiperuste arviointiprosessi arviointistandardit arviointitehtävä (toimeksianto) arviointitehtävän määrittely arviointitoiminta (ammattina) arviointitoimitus arvioitu arvo arviokirja (ks. arviointilausunto) arvion tarkastus arvo arvo omistajalle arvo vuokrattuna arvohetki arvojärjestelmä arvoketju arvolaji arvon jakautuminen arvonalennuksen korvaaminen arvonalennus arvonalentuminen (kirjanp.) arvonalentumistappio (kirjanp.) Housing Fund of Finland Act on State-subsidized Housing Loans (ARAVA Loans) arbitrage archive archive number, dossier number archive reference architect architecture assessment, estimate, evaluation, valuation, appraisal (US) value, estimate, evaluate valuer, appraiser (US) assessor independence of the valuer basis of valuation/appraisal valuation, appraisal (US) estimation evaluation assessment rating, benchmarking valuation report, appraisal report (US) valuation/appraisal approach, valuation method valuation problem valuation principle valuation basis valuation process valuation standards valuation assignment specifications for the valuation assignment, valuation brief valuation practice valuation proceedings estimated value valuation report, appraisal report (US) valuation review value, worth value to the owner sitting tenant value date of valuation, valuation date, value date, appraisal date (US) value system value chain type of value allocation of value compensation for depreciation depreciation, decrease in value, write-down (kirjanp.) impairment impairment loss 3

13 arvonjäätyminen arvonkorotus (kirjanp.) arvonkorotusrahasto arvonleikkaus pakkolunastuksessa arvonlisävero arvonmenetys arvonmuodostus arvonmuutos arvonmuutostuotto arvonmääritys arvonnousu arvonnousu (edellisestä arvioinnista) arvonnousu (kiinteistön) (julkisen vallan tm. toimenpiteen vuoksi) arvonoikaisu arvontuottokyky arvonvähennys arvo-osuus arvo-osuusrekisteri arvopapereiden takaisinosto arvopaperi arvopaperimarkkinalaki arvopaperimarkkinat arvopaperistaminen arvopaperit arvoperuste arvoperusteinen arvostus (kirjanp.) arvostusperiaate arvostusperuste arvotekijä arvoton arvovaikutus (ulkoisten arvostustekijöiden) asemakaava asemakaava-alue asemakaavaehdotus asemakaavakartta asemakaavaluonnos asemakaavamääräys asemapiirros (rakennuspaikan) asettaa nähtäville (esim. kaavaluonnos) asetus asetus (EU) asiakas asiakasriski asiakirja asiakirjajulkisuus asiakirjan numero asiakirjat asiakkuuden hallinta freezing of value increase in value through revaluation revaluation reserve cutting/omitting part of value in expropriation value added tax loss in value value formation change in value capital growth/return, appreciation return valuation, appraisal (US), assessment (verotus) appreciation, increase in/of value appreciation surplus betterment value adjustment service potential decrease in value, deduction off the value book-entry security National Interest Register for Stock Market buyback bond, security Securities Market Act security/securities market, stock market securitation, securitisation security value basis value-based valuation, measurement valuation principle valuation basis element of value of no value, worthless amenity value (local) detailed plan, city plan area covered by a detailed plan proposal for a (local) detailed plan town planning map draft for a (local) detailed plan detailed plan provision plot plan display (a plan proposal for public inspection) decree regulation customer, client client risk, customer risk document, deed, instrument publicity of documents dossier number dossier, proceedings customer relationship management (CRM) 4

14 advocate party expert, specialist professional services assistant live, dwell, reside, inhabit squat residential area apartment, flat, dwelling unit residential rent agreement (GB), residential residential rent/lease block of flats, apartment building/house, multi- residential real estate residential lease district/municipality of residence dwelling house, residential building residential plot leasehold inhabitant, resident occupant community association uninhabited unoccupied, vacant housing subsidies residential use housing mobility right-of-occupancy right-of-occupancy dwelling right-of-occupancy payment right-of-occupancy contract right-of-occupancy association housing allowance homebuyer squatter home ownership procurement of housing, housing service brokerage dwelling residential area residential cycle residential segregation residential ground lease housing stock housing transaction, home sale, residential sale housing trade Housing Transactions Act residential property housing demand housing loan, home loan asianajaja asianosainen asiantuntija asiantuntijapalvelut assistentti asua asua luvatta asuinalue asuinhuoneisto asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimus lease/tenancy agreement (US) asuinhuoneiston vuokra asuinkerrostalo storey residential building asuinkiinteistö asuinkiinteistön vuokra(sopimus) asuinkunta asuinrakennus asuintontin vuokraoikeus asukas asukas (huoneistossa) asukasyhdistys asumaton (alue) asumaton (talo) asumisavustukset asumiskäyttö asumisliikkuvuus asumisoikeus asumisoikeusasunto asumisoikeusmaksu asumisoikeussopimus asumisoikeusyhdistys asumistuki asunnon ostaja asunnon valtaaja asunnonomistus asunnonvälitys (erityisesti sosiaalinen, vuokraus) asunnonvälitys (kiinteistönvälitys) asunto asuntoalue asuntoalueen elinkaari asuntoalueen segregaatio asuntoalueen vuokra asuntokanta asuntokauppa asuntokauppa (elinkeinona) asuntokauppalaki asuntokiinteistö asuntokysyntä asuntolaina 5

15 Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry asuntomarkkinat asunto-oikeus asunto-osakeyhtiö (Suomi) asunto-osuuskunta asuntopolitiikka asuntopula asuntorahoitus asuntosäästöpalkkiolaina asuntotakuu (lunastuksessa) asuntotarjonta asuntotila (hist.) asuntotontti asuntotuotanto asuntovaranto asuntovaunualue asuttavuustakuu (asunnon) asutusalue asutussuunnitelma Auktorisoidut Kiinteistöarvioijat r.y. (AKA ry) auktorisointi auktorisoitu kiinteistöarvioija autio autopaikka autotalli avaimet käteen -projekti avioehto avio-oikeuden ulkopuolinen omaisuus avio-oikeus avio-osa avoimuus avoin kilpailumenettely avoin maisema avoin sijoitusrahasto avoin yhtiö avustaja RAKLI The Finnish Association of Building Owners and Construction Clients housing market Housing Court apartment house company (FIN), limited liability housing company (FIN), housing cooperative housing co-operative housing policy housing deficiency/shortage housing finance state-subsidised housing loan (FIN) guarantee due to home-loss housing supply small holding residential plot housing production housing stock mobile home park, trailer park warranty of habitability settled area, settlement settlement plan Authorized Real Estate Valuers authorisation, certification authorised property valuer unoccupied, empty parking space garage turnkey project marriage settlement non-marital property marital/matrimonial right marital share in property transparency open competition open landscape open-end fund general partnership assistant B beetakerroin benchmarkkaus BKT boniteetti (biol.) bruttoala bruttoarvo Palaute sanakirjasta beta coefficient benchmarking GNP grade of soil fertility, fertility, quality of the soil gross area, gross building area gross value 6

16 bruttojälleenhankinta-arvo bruttokansantuote bruttokerrosala bruttokäyttöönotto bruttotuotto bruttotuottokerroin bruttovoitto bruttovuokra bruttovuokrasopimus bruttovuokratuotto bullet-laina gross replacement cost gross domestic/national product gross external area, gross floor area take-up gross income gross income multiplier gross profit gross rent gross lease gross rental income bullet loan D debentuuri degressiivinen poisto delegoida detaljikaava diplomi-insinööri diplomi-insinööri (maanmittaus) direktiivi diskonttaus diskonttauskorko diskonttaustekijä duraatio Palaute sanakirjasta debenture accelerated depreciation delegate detailed plan Master of Science (Tech.), M.Sc. (Tech.) M.Sc. (Surveying) directive discounting discount rate, yield rate discount factor duration E edelleenvuokraus edellytykset (kiinteistötoimituksen) edullinen (asunto) edullisuusvertailu edunhaltija edunloukkaus edunmenettäjä edunsaaja eduntasoitus (kompensaatio) edunvalvoja edunvalvontakulut edunvertailu edustaja edustajan (luottamusmiehen) velvollisuudet edustava otos eekkeri (40,47 aaria eli 4047 m2) efektiivinen efektiivinen bruttotuotto efektiivinen kerrosala Palaute sanakirjasta subleasing, subletting preconditions for cadastral survey proceedings affordable (housing) feasibility comparison interested party, party interested, party concerned violation of interest party losing a benefit covenantee, beneficiary profit equalisation procedure, setoff guardian legal costs and other fees comparison of interests agent, representative fiduciary responsibilities adequate sample acre effective effective gross income effective floor area 7

17 efektiivinen korko efektiivinen tuotto ehdollinen kauppa ehto ei muutoksenhakuoikeutta ei-markkina-arvoperusteinen arviointi ei-markkinaperusteinen arviointimenetelmä ei-markkinaperusteinen arvo ei-purettavissa oleva vuokrasopimus ei-taloudellinen arvo ekonometria eksogeeninen elin elinaikainen elinaikainen käyttöoikeus elinkaari elinkaarikustannukset elinkaaripalvelu elinkaaripalveluyhtiö elinkaaritalous elinkaariyhtiö elinkeino elinkeinoelämä elinkeinotoiminta elinkelpoinen elinkelvoton elinkustannusindeksi elintaso elintila elinympäristö eläkeläisasunto eläkerahasto eläkesopimus eläkesäätiö elämänlaatu elämäntyyli emissio emissiovoitto emoyhtiö emäkiinteistö endogeeninen enemmistöosakkuus enemmistöpäätös energiatehokkuus enimmäiskorkosopimus enimmäiskorvaus enimmäispääoma enklaavi ennakkohaltuunotto effective interest, internal interest effective yield conditional purchase condition, provision, term, stipulation (in a contract) no appeal non-market based valuation non-market value method non-market bases of value non-cancellable lease non-economic value econometrics exogenous body, organ lifelong, life-time life interest/tenancy, life usufruct life cycle life cycle costs (LCC) life cycle service life cycle company life cycle economy (LCE) life cycle company business, industry, trade economy, economy life economic activity profitable, self-supporting unprofitable, unproductive cost-of-living index standard of living life space habitat senior citizen housing pension fund, superannuation fund retirement settlement pension fund quality of life life style emission share premium account parent company original property unit endogenous majority interest majority decision/vote energy efficiency interest rate cap maximum compensation maximum capital enclave advance possession 8

18 ennakkoilmoitus ennakkokorvaus (pakkolunastuksessa) ennakkoluulo ennakkomaksu ennakkomerkintä ennakkopäätös, -ratkaisu ennakkoratkaisu (EY) ennakolta maksetut kustannukset ennalta vuokrattu ennaltaehkäisevä ennuste ensiasunnon ostaja ensiharvennus ensikartoitus ensiluokkainen sijainti ensimarkkinat ensimmäinen osakeanti markkinoille ensirekisteröinti ensisijainen kiinnitys ensisijainen oikeus entinen tiealue entistäminen epäjohdonmukaisuus epäoikeudenmukainen epäpätevä epäselvyys kiinteistön saannossa tai rasituksissa epästationaarinen epäsuora sijoitus epäsymmetrinen informaatio epäsystemaattinen riski epätasapaino epäterveellinen epätäydellinen kilpailu epävakaat markkinat epävakaisuus epävarmuus epävirallinen epävirallinen talous epävirallinen tila epääminen erehdys erikoisalue erikoisarvo erikoishyödyke erikoiskiinteistö erikoisliikekiinteistö erikoislupa erikoistunut pääoma prior notice advance compensation prejudice, bias advance payment, prepayment, up-front payment provisional subscription precedent preliminary ruling prepaid expences pre-let pre-emptive forecast, prognosis first-time home buyer first thinning primary mapping prime location primary market initial public offering first registration primary mortgage superior right former road area restoration, conservation inconsistency unfair incompetent cloud on the title non-stationary indirect investment asymmetric information unsystematic risk disequilibrium unhealthy imperfect competition volatile market volatility uncertainty unofficial informal economy informal space refusal, rejection mistake special area special value specialised asset special/specialised property, special purpose property, specially designed property specialised trading property special permit nonsalvageable capital 9

19 erillinen alue erillinen tonttijako erillinen vesijättö erillisarvo erillisarvomenetelmä erillisen alueen tilaksi muodostaminen erillisen vesijätön tilaksi muodostaminen erilliskäsittely erillistalo eristys erityinen etuus erityinen oikeus erityinen syy erityisarvo erityisehto erityisen tärkeä elinympäristö erityisesti suojeltava laji erityiset oletukset erityisintressi erityisperusteinen erityisriski erityissäännös erityistuomioistuin erityisvuokraus eroosio erottaa (maata, lohkoa) erottamaton (lohkomaton) erottaminen (lohkominen) erottaminen (määräosa, halkominen) erottamisoikeus erotusarvomenetelmä erämaa eräpäivä erääntyä esikaupunkialue esineoikeus esisopimus esittelijä (oik.) esitutkimus esityslista esivalmistelu esteellisyys esteettömyys etsintä (malmin, öljyn) etu etukäteismaksu detached area separate plot division detached reliction component value, separate value valuation by object components formation of a detached area into a real property unit formation of a detached reliction into a real property unit separate proceedings detached house insulation special interest special right, usufruct special cause, special reason special value special condition, special terms habitat of special importance specie under strict protection special assumptions special interest resting on special grounds specific risk special provision special court specialty leasing erosion subdivide, parcel out non-subdivided subdivision partition right of subdivision before-and-after valuations, before-and-after method wilderness reserve due date fall due urban fringe, suburb, outskirts law of property precontract, preliminary agreement referendary preliminary study, pilot study, feasibility study agenda preliminary preparation disqualification absence of grounds for disqualification exploration advantage, benefit, interest advance payment, prepayment 10

20 etumaksu etuoikeus etuoikeutettu osake etuosake etuostoehto etuostomenettely etuosto-oikeus etuostosopimus etupainoinen poisto eturistiriita etusija etusija etuus EU direktiivi eurooppalainen (pinta-alan) mittausohjeisto (rak.) evaluoida evaluointi advance payment, prepayment, up-front payment privilege, priority preference share, preferred share (US) preferred share (US) pre-emption condition pre-emption procedure pre-emption, right of pre-emption, first refusal right pre-emption contract accelerated depreciation conflict of interest preference priority benefit, facility European directive European Code of Measuring Practice evaluate evaluation F fasadi fotogrammetria Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio (TKK) franchising-oikeuden haltija franchising-sopimus futuuri fuusio (yritysten) fuusiosopimus Palaute sanakirjasta facade photogrammetry Institute of Photogrammetry and Remote Sensing (TKK) franchisee franchise future merger merger agreement G geodeetti geodesia Geoinformaatio- ja paikannustekniikan laboratorio (TKK) geoinformaatiotekniikka Geomatiikan tutkinto-ohjelma (TKK) goodwill-arvo goodwill-arvon menetys Palaute sanakirjasta municipal surveyor geodesy Laboratory of Geoinformation and Positioning Technology (TKK) geoinformation technology Degree Programme of Geomatics (TKK) goodwill (value), value of goodwill loss of goodwill 11

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2003 B102 SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu Maanmittausosasto Kiinteistöopin

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Rakennettu ympäristö Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Kiinteistö on oikeuksien, rajoitusten ja velvollisuuksien muodostama alueellisesti rajattu kokonaisuus Reaalitalouden yksikkö Maankäytön yksikkö

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA

Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA Juha Vättö 05.11.2015 CONSTRUCTION IN RUSSIA AINO 13-storey comfort-plus class residential estate on Vasily Island The first stage was commissioned in Dec. 2013, the last three sections are planned to

Lisätiedot

Taxation - veronäkökohdat etabloitumiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen liittyen

Taxation - veronäkökohdat etabloitumiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen liittyen Taxation - veronäkökohdat etabloitumiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen liittyen 3 May 2017 Toomas Pikamäe Partner, Eversheds Sutherland Kirsi Hiltunen Attorney at Law, Specialist Counsel MBA, Eversheds

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

This notice in TED website:

This notice in TED website: 1 / 6 This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408042-2017:text:en:html -Vantaa: Health and social work services 2017/S 198-408042 Social and other specific services public contracts

Lisätiedot

IFRS standards roadmap

IFRS standards roadmap IFRS standards roadmap Updated: 13.5. Based on IASB work plan as of April 30, (EU endorsement status as at April 5, ) Taru Kettunen IASB Completed projects: Recently published, major projects MAJOR PROJECTS

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

ENGLANTI-SUOMI KIINTEISTÖSANASTO - ENGLISH-FINNISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

ENGLANTI-SUOMI KIINTEISTÖSANASTO - ENGLISH-FINNISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2007 B121 ENGLANTI-SUOMI KIINTEISTÖSANASTO - ENGLISH-FINNISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen, Marjatta Huuhtanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa

Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa Petri Castrén CFO, Kemira DIF Directors Institute of Finland Tietopankkiaamiainen 30.5.2016 Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa The first choice in chemistry

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Työryhmä päätti pyytää pysyvien edustajien komiteaa suosittamaan, että neuvosto esityslistansa A-kohtana

Työryhmä päätti pyytää pysyvien edustajien komiteaa suosittamaan, että neuvosto esityslistansa A-kohtana EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. lokakuuta 2009 (04.11) (OR. en) 15095/09 ACP 245 FIN 408 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: AKT-työryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Maatalouden

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen Tutkimuslääkkeiden GMP Fimea 17.1.2017 Pirjo Hänninen Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva EU:n asetus Regulation (EU) No 536/2014 Hyväksytty 16.4.2014 (voimaan 28.5. 2016) Kumoaa nykyisen lääketutkimusdirektiivin

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Business and environmental law

Business and environmental law (Business and environmental law) Ympäristölainsäädäntö ja liiketoiminta Ari Ekroos Professor Aalto University prof. Ekroos 1 Business and environmental law Environmental matters in business can lead to

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Geomatiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmien kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM) vuoden opetusohjelmaan

Geomatiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmien kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM) vuoden opetusohjelmaan Geomatiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmien kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM) vuoden 2012-2013 opetusohjelmaan Maa-6 Geodesia Kurssien lisäykset: Maa-6.3261 Maa-6.3288 Engineering

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Tulostiedotus 3/2002 Vantaa, 22.10.2002 Jyri Luomakoski, talousjohtaja Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Liikevaihto toimialoittain 1-9 Change 1-9 1-12 MEUR 2002 Y/Y

Lisätiedot

FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki

FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi 4.11.2014 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki Palvelujen tuleva standardisointi Painotus tuotteiden standardisoinnista palvelujen standardisointiin

Lisätiedot

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries.

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries. Teollisuustuotanto Industrial Production 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 27,1=1 27 28 29 21 Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet maat / Advanced countries Suomi/Finland Viimeinen

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Short run, long run and the

Short run, long run and the Short run, long run and the economic policy Director General Jukka Pekkarinen Economics Department Sustainable Business Superiority - Kestävää ylivoimaa liiketoimintaan 12 2 2009 Sustainable Business Superiority

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

TIUSJÄRJESTELYPROSESSI

TIUSJÄRJESTELYPROSESSI TIUSJÄRJESTELYPROSESSI Arvo Vitikainen 2015 A) Tavanomainen maankäytön kehittämishanke 1, 2 ja 4 B) Tilusjärjestely (3) Alkuperäinen omistaja (1) (2) (3) (4) Muutosprosessi Omistusrakenteen muutos Kiinteistörakenteen

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Contracts in Finnair. Ville Halonen 7.9.2015

Contracts in Finnair. Ville Halonen 7.9.2015 Contracts in Finnair Ville Halonen 7.9.2015 Content Who am I Contract Definition Scope of Contracts in Finnair Specialties in Airline Business Procurement Categories, Spend & Suppliers Objectives for Supplier

Lisätiedot

Scanfil Kannattavaa kasvua

Scanfil Kannattavaa kasvua Scanfil Kannattavaa kasvua CEO Petteri Jokitalo 30.11 2017 scanfil.com Missio Scanfil Scanfil auttaa asiakkaitaan menestymään tarjoamalla tehokkaita ja innovatiivisiä ratkaisuja tuotteen valmistamiseksi

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011

Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011 Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011 Tarjoukset 11.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Hankinnat 110322Johanna Virkanen Puh.

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Tarjoukset 11.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Construction work for buildings relating to health

Construction work for buildings relating to health Construction work for buildings relating to health Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/35432828.aspx External tender id 172168-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award

Lisätiedot

EU FP7 EURATOM vuoden 2011 työohjelman valmistelu, mitä tiedetää. ään n? Reaktoriturvallisuus

EU FP7 EURATOM vuoden 2011 työohjelman valmistelu, mitä tiedetää. ään n? Reaktoriturvallisuus EU FP7 EURATOM vuoden 2011 työohjelman valmistelu, mitä tiedetää ään n? Reaktoriturvallisuus Eija Karita Puska, VTT EURATOM in FP 7 (from FP7 factsheets www.ec.europa.eu/research) 2 Budget: 2.7 billion

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Taivalkosken kunta : Kausitarjous maanrakennuskoneista ja kiviainesten toimittamisesta kunnalle

Kansallinen hankintailmoitus: Taivalkosken kunta : Kausitarjous maanrakennuskoneista ja kiviainesten toimittamisesta kunnalle Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Taivalkosken kunta : Kausitarjous maanrakennuskoneista ja kiviainesten toimittamisesta kunnalle Tarjoukset 6.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Taivalkosken

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3)

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Tarjoukset 5.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: TARJOUS: Neuropsykiatrinen

Lisätiedot

CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo

CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo Greenfield Consulting Ltd PHONE: +358 40 502 8300 Reelinki 30, 01100 Itäsalmi, Finland FAX: +358 9 8683 6980 www.greenfieldconsulting.fi E-MAIL: herkko@greenfieldconsulting.fi

Lisätiedot

Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies

Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies Elina Koskentalo Finnish Information Society Development Centre, XBRL Finland SCM September 2013 Finland Meeting

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? 27.3.2009 Jussi Nykänen / GreenStream Network Oyj ClimBus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Tiede luo pohjan markkinoille...

Lisätiedot

Vastaa kysymyksiin ympyröimällä oikea vastausvaihtoehto.

Vastaa kysymyksiin ympyröimällä oikea vastausvaihtoehto. Oulun yliopisto, OyKKK Mirjam Lehenkari 724207A RAHOIUSPÄÄÖKSE entti 2 (1. uusinta) 4.4.2016 entti koostuu 15 monivalinta- tai oikein/väärin tehtävästä. Jokaiseen tehtävään on ainoastaan yksi oikea (tai

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 20, 2007 Series 14/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: RAUTARUUKKI OYJ The AGM of Rautaruukki Oyj has approved a dividend of EUR 2.00 per share which will be effective

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho NBS projektin tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho Mieleenpalautus siitä mitä ollaan tekemässä... N B S V I S I O N NOW Common principles since Jan 1 2009: 2 balances Imbalance power pricing

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektisykli SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektin ideointi Arviointi Tarvittavien toimenpiteiden nimeäminen Toteutus Projektisuunnitelman muotoilu Rahoitus Projektin ideointi

Lisätiedot

Finnish experiences in designing and funding the renewable energy projects

Finnish experiences in designing and funding the renewable energy projects International fair for energy, automation, lighting technology and communication systems Tallinn, Estonia in March 10. - 12. 2004 Finnish experiences in designing and funding the renewable energy projects

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset A Basware Presentation Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Hallittu siirtymä

Lisätiedot

"Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?"

Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen? E-mail: olli-pekka.hilmola@lut.fi "Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?" Prof. Olli-Pekka Hilmola Lappeenranta University of Technology, Kouvola Unit Prikaatintie

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A

Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma 6.4.2017 Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A Manni Hiilineutraali kaupunkialue 2040 mennessä Turun

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Oriveden kaupunki : Tehostettu palveluasuminen

Hankintailmoitus: Oriveden kaupunki : Tehostettu palveluasuminen Finland Tender Hankintailmoitus: Oriveden kaupunki : Tehostettu palveluasuminen Tarjoukset 16.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Oriveden kaupunki, hyvinvointi-ja terveyspalvelukeskus Keskustie 23

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY T304/A01/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address

Lisätiedot

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön.

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön. Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet

Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet Pilottimuseoiden tapaaminen Leena Furu 14.11.2013 Luetteloinnin kehittäminen Luettelointityöryhmä 16 museoammattilaista ympäri Suomen Päätavoite:

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot