SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE"

Transkriptio

1 Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2007 B120 SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen, Marjatta Huuhtanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu Maanmittausosasto Kiinteistöopin laboratorio Helsinki University of Technology Department of Surveying Institute of Real Estate Studies

2 Teknillinen korkeakoulu Kiinteistöopin laboratorio PL TKK Puh. (09) Telefax (09) uudistettu painos ISBN ISSN Espoo 2007

3 Suomi-englanti kiinteistösanasto - Finnish-English Dictionary of Real Estate Esipuhe uudistettuun 2. painokseen Kiinteistöopin laboratorion vuonna 2003 verkkosivuillaan julkaisemat Suomi-englanti kiinteistösanasto ja Englanti-suomi kiinteistösanasto ovat osoittautuneet hyvin tarpeellisiksi. Kommentteja ja ehdotuksia sanaston käännösten korjaamiseksi tai laajentamiseksi ei ole tullut kuin pari kappaletta, mutta erittäin paljon on tullut pyyntöjä saada sanasto kirjallisessa muodossa. Pyyntöjen takia sanaston julkaiseminen kirjana päätettiin toteuttaa. Sen lisäksi se julkaistaan kaksiosaisena kiinteistöopin laboratorion verkkosivuilla. Vaikka korjausehdotuksia ei tullut, haluttiin sanastoa kuitenkin täydentää ja tarkentaa, erityisesti nyt englanninkielisten termien osalta, sillä ensimmäisessä vaiheessa pääpaino oli ollut suomalaisten sanojen kääntämisessä. Täydennystyön ensimmäisen vaiheen suorittivat DI Heidi Falkenbach ja DI Rauli Oikarinen, minkä jälkeen sanaston täydentämistä ja tarkistamista jatkoivat FM Marjatta Huuhtanen ja prof. Kauko Viitanen. Apua antoivat myös prof. Kari I. Leväinen kiinteistöjohtamisen ja tekn. yo. Vesa Kiviluoto tuottoterminologian osalta. Täydennyksenä ensimmäisen version esipuheeseen haluan kertoa muutamasta sanastoon liittyvästä ratkaisusta. Englanninkielisille termeille on pyritty löytämään kuvaava ja mahdollisimman oikeaan johtava vastine välillä jopa lyhyesti selittäen. Aina suomalaista sanaa ei kuitenkaan ole edes olemassa, joten muutama uusikin sana on otettu käyttöön. Esimerkkinä tällaisesta on huoneistokiinteistö, joka kuvaa kiinteän omaisuuden muodossa omistettua huoneistoa. Suomessa huoneistojen muodostaminen kiinteistöiksi päällekkäin ei ole mahdollista. Sen sijalla Suomessa on asuntoosakeyhtiöjärjestelmä, joka puolestaan on lähellä amerikkalaista housing corporation käsitettä. Tämän huoneistokiinteistön kääntäminen asunto-osakeyhtiöksi ei kiinteistöteknisesti olisi selkeää, vaan jopa virheellistä. Siksi uusi sana. Aika näyttää, vakiintuvatko tehdyt uudet sanat suomenkieleen. Toinen asia liittyy englanninkielen monimuotoisuuteen. Eri maissa käytetään hyvinkin erilaisia termejä varsin samanlaisista asioista kuten esimerkiksi em. huoneistokiinteistön kohdalla, mutta joitain termejä käytetään myös hyvin vaihtelevissa merkityksissä. Tämä tuli voimakkaasti ilmi tuottotermien kohdalla. Monilla tuottosanoilla tuntuu olevan hyvin erilaisia merkityksiä ja toisaalta hyvin erilaisilla sanoilla samanlaisia merkityksiä. Erot eivät ole pelkästään maakohtaisia vaan pitkälti myös käyttäjäkohtaisia, mihin osin lienevät vaikuttaneet mm. kirjoittajien erilaiset koulutustaustat. Niin tai näin, mutta tulos on, että tuottosanojen käytössä ja kääntämisessä on syytä olla erittäin varovainen. Saimme jopa kommentteja, ettei tuottosanoja kannattaisi käytännössä käyttää ollenkaan, vaan puhua aina rahasummista, jotka ovat konkreettisia. Vesa Kiviluoto ehdottikin, että sanastossa tulisi ottaa käyttöön sienikirjojen myrkkymerkintää vastaava varoitusmerkki niiden sanojen kohdalla, joiden käyttöön liittyy suurta hajontaa. Idea on hieno, mutta valitettavasti tässä yhteydessä voimavarat eivät riittäneet siihen. Suomesta englantiin käännettäessä on pyritty mahdollisuuksien mukaan käyttämään suositelluimpia sanoja suositeltavuusjärjestyksessä. Kaikissa kohdissa tämä ei tietenkään ole toteutunut, koska jo eri alueilla on käytössä eri sanoja, joten riippuen tekstin kohdealueesta sanojen olisi syytä olla toisia, jotta ymmärretyksi tuleminen olisi mahdollisimman hyvää. I

4 Suomi-englanti kiinteistösanasto - Finnish-English Dictionary of Real Estate Sanasto on siis monilta osin puutteellinen, kuten ensimmäisen version esipuheessa on todettu, mutta todennäköisesti siitä kuitenkin on monelle apua perehdyttäessä vieraskielisiin teksteihin ja käytettäessä vierasta kieltä oman asian ilmaisemiseen. Ainakin tämän apuvälineen tekemiseen on käytetty erittäin paljon aikaa. Tällä toisella kierroksella on käytetty paljon uusiakin lähteitä ja erityisesti internetillä on ollut suuri merkitys tarkistettaessa, kuinka sanoja käytetään ja millaisissa merkityksissä ja yhteyksissä. Lähdeluettelon ylläpitoa ei kuitenkaan ole ollut mahdollista jatkaa. Lopuksi haluan kiittää kaikkia käännöstyöhön sen eri vaiheissa osallistuneita henkilöitä ja heistä erityisesti edellä mainitsemiani sekä niitä, jotka ovat keskustelleet kanssani joistakin termeistä, joskus väsymiseen saakka sekä kotimaassa että ulkomailla. Heistä erikseen haluan vielä mainita M.Sc. Steven Nystromin Yhdysvalloista, joka on myös jaksanut vastata pitkiin ja hankaliin sähköpostikysymyksiini, ja yli-insinööri Hannu Aarnion, joka on huolehtinut teknisestä avusta. Otaniemessä, tammikuussa 2007 Kauko Viitanen kiinteistöopin professori, TkD II

5 Suomi-englanti kiinteistösanasto - Finnish-English Dictionary of Real Estate Esipuhe (1. painos) Euroopan yhdentymisen ja maapalloistumisen jatkuessa voimakkaana myös kiinteistöalalla tarve sanojen ja termien kääntämiseen on lisääntynyt valtavasti. Kiinteistöala on perinteisesti hyvin kansallisesti säänneltyä, mutta sen takia yhteisen terminologian tarve on jopa monia muita aloja suurempi. Suurista kansallisista eroista johtuen termien kääntäminen on ongelmallista. Tämä on mm. havaittavissa olemassa olevien yleissanakirjojen usein puuttuvissa tai jopa virheellisen käsityksen antavissa alan termien käännöksissä. Toisaalta vastaavasta syystä tässäkään työssä ei monissakaan kohdissa ole voitu päästä tavoiteltuihin yksiselitteisiin ja tarkkoihin käännöksiin. Monille suomalaisille sanoille ei yksinkertaisesti näytä olevan olemassa kunnon vastineita ja sen takia joudutaan käyttämään vaihtoehtoisia ja usein vain osittain termin kattavia käännöksiä. Ongelma koskee tosin myös englanninkielistä maailmaa. Kiinteistöalan termit ovat usein erittäin vanhoja, joten samoillekin asioille on kehittynyt eripuolilla maailmaa erilaisia termejä. Tämän kirjan pohjana ovat olleet kiinteistöopin laboratoriossa useiden vuosien, jopa vuosikymmenten aikana syntyneet julkaisemattomat sanalistat. Niitä on täydennetty käymällä läpi paitsi kiinteistöalan mm. taloustieteellisiä ja oikeustieteellisiä sanastoja myös yleissanakirjoja ja alan kirjallisuutta. Keskeisimmin tarkastellut julkaistut lähteet on mainittu lähdeluettelossa sanaston lopussa. Tämän maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan projektiin sivuaiheena kuuluneen työn alkuvaiheesta vastasi TkL Mika Törhönen. Sen jälkeen työtä jatkettiin lähinnä projektin johtajan, professori Kauko Viitasen ja FM Marjatta Huuhtasen toimesta. Tässä vaiheessa hanke liitettiin myös EU:n rahoittamiin COST G9 Modeling Real Property Transactions ja maanmittauslaitosten yhteydessä käynnissä olevaan EULIS projekteihin, koska niissä molemmissa laaditaan yhteisiä käsitteistöjä keskeisille kiinteistöalan lohkoille. Näin laadittu sanasto lähetettiin vielä kommentoitavaksi maanmittausosaston kiinteistötalouden koulutusohjelman henkilökunnalle ja tutkijoille sekä useille osaston ulkopuolisille tahoille. Sanastoon saatiinkin varsin paljon kommentteja ja lisäysehdotuksia, joista erityiset kiitokset haluan esittää TY Heidi Falkenbachille, DI Marko Hannoselle, TkL Tuomo Heinoselle, OTL Erja Hakkaraiselle, prof. (em.) Olavi Myhrbergille, TY Katri Nuujalle ja TkT Aulis Tenkaselle. Sanaston lopputyöstön tekivät prof. Kauko Viitanen ja FM Marjatta Huuhtanen. Sanaston teknisestä toteuttamisesta vastasi yli-insinööri Hannu Aarnio. Sanasto julkaistaan kiinteistöopin laboratorion julkaisusarjassa elektronisena julkaisuna, jotta kiinteistöalan asiantuntijat, tutkijat, opiskelijat ja muut tiedon tarvitsijat saisivat sen vaivattomasti käyttöönsä ja sanastosta saataisiin myös mahdollisimman suuri hyöty. Koska sanastoa tehtäessä on jouduttu tekemään valintoja, jotka eivät aina johda samoihin tuloksiin kuin joissain yhteyksissä mahdollisesti on tarkoitettu, on sanastoa kuitenkin käytettävä varovasti. Tekijät eivät myöskään takaa käännösten oikeellisuutta tai ota vastuuta sen mukaan tehdyistä virheistä. Jotta sanasto kuitenkin saataisiin tulevaisuudessa kehittymään entistä paremmaksi ja täydellisemmäksi, jokaiselle sivulle on lisätty suora linkki, jolla kiinteistöopin laboratoriolle toivotaan ilmoitettavan havaituista puutteista tai virheellisyyksistä. Samalla toivotaan esitettävän perustelut ja/tai mahdolliset lähteet asian korjaamisen helpottamiseksi. Kiinteistöopin laboratorio tulee ylläpitämään sanastoa ja julkaisemaan alustavan suunnitelman mukaan vuosittain uuden, täydennetyn version ainakin lähivuosien aikana. III

6 Suomi-englanti kiinteistösanasto - Finnish-English Dictionary of Real Estate Sanasto on varsinaisesti laadittu suomalaisten termien englanninkielisten vastineiden löytämiseksi. Työn edistyessä todettiin kuitenkin, että englanti-suomi-sanastokin on hyvin tarpeellinen, ja sen takia suomi-englanti-sanasto käännettiin toisinpäin. Englanti-suomi-sanastoa käytettäessä on kuitenkin huomattava, että sen lähtökohtana on ollut suomalainen terminologia eikä se näin ollen ole yhtä kattava sisällöltään. Kiinteistöopin laboratorion puolesta esitän työhön osallistuneille ja tutkimuksen rahoittajille parhaimmat kiitokset. Otaniemessä, maaliskuussa 2003 Kauko Viitanen kiinteistöopin professori IV

7 Suomi-englanti kiinteistösanasto - Finnish-English Dictionary of Real Estate Sanaston lähteitä (1. painos) Sanaston pohja on kiinteistöopin laboratorion vuosien varrella tehdyissä julkaisemattomissa sanastolistoissa. Niitä on täydennetty projektin yhteydessä ensinnäkin TkL Mika Törhösen toimesta alan ammattikirjallisuuden perusteella ja hänen itsensä laatimien aiempien listojen avulla. Myös Maanmittauslaitoksesta saatiin sanastolistoja käyttöön. Sanastotyön yhteydessä on käytetty hyväksi myös vireillä olleita EU-projekteja COST G9 ja EULIS, internetiä ja lukuisia yleis- ja erikoissanastoja sekä alan kirjallisuutta, joista tässä luettelossa mainitaan tärkeimmät. Adam, J.H. (1982) Longman Dictionary of Business English. Glasgow. The antiquities act (1996) julkaisussa Archaeological Heritage Management in Finland. National Board of Antiquities. Helsinki. Black s Law Dictionary (1999). 7 th ed. USA. Brzeski, W.J. (1984) Engelsk-Svensk Fastighetsekonomisk Ordbok. Meddelande 5:18. Tekniska högskolan i Stockholm, Inst. Fastighetsekonomi, Sekt. Lantmäteri. Stockholm. Denyer-Green, B. (1998) Compulsory Purchase and Compensation. 5 th ed. Estates Gazette. Malta. The Dictionary of Real Estate Appraisal (1984) American Institute of Real Estate Appraisers. USA. English-Chinese Glossary of Terms in Housing, Urban Planning and Construction Management (1987) United States of America, Department of Housing and Urban Development (HUD), People s Republic of China, Ministry of Urban and Rural Construction and Environmental Protection (MURCEP). Washington, D.C. Beijing. Environmental Impact Assessment: for Better Planning in Finland (1996) Ympäristöministeriö. Helsinki. Eriksson, J. (1995) Suomi-englanti-suomi: lakikielen perussanakirja. Helsinki. European Valuation Standards 2000 (2000) The European Group of Valuer s Associations (TE- GoVA), the Estates Gazette. Glasgow. Fachwörterbuch Benennungen und Definitionen im deutschen Vermessungswesen mit englishen und französischen Äquivalenten, Band 4: Katastervermessung und Liegenschaftskataster. (1995) Verlag des Instituts für angewandte Geodäsie. Frankfurt am Main. Freeman, D.J. (1994) The Language of Property Finance. London. Friedman, J.P., Harris, J.C., Lindeman, J.B. (1993) Dictionary of Real Estate Terms. 3rd ed. USA. Heinonen, S., Kolm, A. (1984) Yhdyskuntasuunnittelun sanasto. RT sanakirja. Rakennuskirja Oy. Helsinki. V

8 Suomi-englanti kiinteistösanasto - Finnish-English Dictionary of Real Estate Hurme, R., Malin R-L., Syväoja, O. (1993) Uusi suomi-englanti suursanakirja. 6. p. Juva. Hurme, R., Pesonen, M., Syväoja, O. (1996) Englanti-suomi suursanakirja. 8. p. Juva. IAS standardit 2001 (2001) KTH media. Internatiol Accounting Standards Board. Jyväskylä. International Valuation Standards 2001 (2001) International Valuation Standards Committee, IVSC. London. Joutsen, M. (2000) Lakikielen sanakirja: suomi-englanti. Helsinki. Joutsen, M. (2000) Lakikielen sanakirja englanti-suomi. Helsinki. Kiinteistöarviointisanasto (1986) Suomen kiinteistöarviointiyhdistys ry. Mänttä. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto (2001) RAKLI. Kiinteistösanasto (1984) Tekniikan Sanastokeskus. Helsinki. Kiinteistötalouden ja kiinteistöjohtamisen keskeiset käsitteet (2001) KTI Kiinteistötalouden instituutti ry. Helsinki. Kuusiniemi, K. (1999): Fundamental rights and the protection of nature. Turku Law Journal 1/1999 p Lainsäädäntösanasto (2002). Modeen, T. (1999) Finnish Court system. MOT Englanti 4.0 Suomi-englanti-suomi-suursanakirja. Nordisk lantmäteriordlista (1979) Sveriges lantmätareförening. Redigerad av de nordiska lantmätareföreningarnas ombudsmannaråd. Stockholm. Schilling, J.D. (2002) Real Estate. 13 th ed. USA. Shim, J.K., Siegel, J.G., Hartman, S.W. (1996) Dictionary of Real Estate. Business Dictionary Series. USA. Swedish Land and Cadastral Legislation (1998) Kungl. Tekniska Högskolan, Lantmäteriverket. Stockholm. Tuomioistuinsanasto (2001) Edita Oyj. Vihervuori, P. (2000) Public environmental law in Finland. Teoksessa Public Environmental Law in the European Union and the United States, p Vihervuori, P. (1996) Legal aspects of Emission control in Finland. Teoksessa A World survey of Environmental Law, p Viitanen, K. (2000) Finsk reglering av byggnadsmark i ett internationellt perspektiv. Meddelande VI

9 Suomi-englanti kiinteistösanasto - Finnish-English Dictionary of Real Estate 4:84. Avd. Fastighetsvetenskap, Inst. Fastigheter och byggande, Kungl. Tekniska Högskolan. Stockholm. Viitanen, K., Vuorio, K., Ylilaurila, M., Anttila, K. (1997) Urban Property Market and Land Law in Finland. Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja B80. Teknillinen korkeakoulu, maanmittausosasto, kiinteistöopin laboratorio. Espoo. Virtanen, P.V., Leskinen, L. (1987) Englantilais-suomalais-ruotsalainen kiinteistöarvioinnin sanasto. Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja C48. Teknillinen korkeakoulu, maanmittausosasto, kiinteistöopin laboratorio. Otaniemi. Webster s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (1989). USA. Weis, E., Haberfellner, E., Nikkilä, L. (toim.) (1978) Kaupan ja liike-elämän perussanakirja englanti-suomi. Porvoo. Ympäristösanasto (1998) Tekniikan Sanastokeskus. Jyväskylä. Verkkolähteet (tammikuussa 2003) Environmental Legislation.http://www.vyh.fi/eng/environ/legis/index.htm. Everyman s rights in Finland. Mining act. Säädöskäännökset. VII

10 A absoluuttinen oikeus aika-arvo aikakorjaus (arv.) aikasarja aikasarja-aineisto aikataulu aineellinen aineellinen käyttöomaisuus (kirjanp.) aineellinen käyttöomaisuushyödyke (kirjanp.) aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (kirjanp.) aineeton aineeton arvo aineeton hyödyke aineeton käyttöomaisuus (kirjanp.) aineeton omaisuus ainesosa aitaaminen ajallinen etäisyys ajankohtainen ajantasaistus ajorata AKA (auktorisoitu kiinteistöarvioija) AKA (r.y.) akkreditointi aktiiviväestö alanlasku alava maa alenevan rajahyödyn periaate alennettu arvo (kirjanp.) aliarvostettu alias alihankinta alihankkija alihintainen kauppa alijäämä alikehittynyt alikulku alikäytävä alimerkintä (osakeannin) alioikeus alioikeusmenettely alistaa alisteinen oikeus aliurakka aliurakoitsija alivakuutus alivuokra Palaute sanakirjasta absolute right time value time adjustment time series time series data schedule material, tangible tangible assets item of property, plant and equipment property, plant and equipment intangible, immaterial intangible value intangible assets intangible assets intangible property component, constituent part fencing, enclosing; enclosure (UK hist.) time-distance current, topical update, updating carriageway, roadway authorized property valuer Authorized Real Estate Valuers accreditation active population area calculation bottomland, low-lying (piece of land, parcel etc.) decreasing marginal utility of wealth written-down value undervalued aka (also known as) [see also AKA (FIN)] contracting-out, out-tasking, outsourcing subcontractor sale below current price deficit underdeveloped underpass underpass undersubscription court of first instance procedure in the court of first instance refer (to), submit inferior right subcontract subcontractor under-insurance underrent, deficit rent 1

11 alivuokralainen alivuokraoikeus alivuokrasopimus alivuokraus alkuinvestointi alkukäsittely alkuperäinen hankintameno (kirjanp.) alkutuotanto alkutuottovaatimus allekirjoittaa allekirjoituspäivä allokaatio aloite aloiteoikeus aloittamisoikeus alue alueellinen kehittämisohjelma (maakunnan) alueellinen kysyntä alueellinen tarjonta alueen siirtäminen aluehallinto aluejako aluekeskus alueliitos aluelämmitys aluepolitiikka aluerakenne aluerakentaminen (hist.) aluesuunnittelu aluevaraus aluste (rekisterissä) ALV ammattieettiset säännöt ammattikorkeakoulu ammattimainen kiinteistöarvioija ammattipätevyys ankkurivuokralainen annuiteetti annuiteettilaina annuiteettipoistomenetelmä annuiteettitekijä ansioton arvonnousu antaa tiedoksi apportti apuhenkilö (maastotöissä) apulainen aputilat sublessee, subtenant subleasehold sublease, subtenancy contract sublease initial investment preliminary proceedings historical cost primary activity initial yield underwrite signing date allocation initiative right of initiative right to commence area, district, region, domain Regional Development Programme regional demand regional supply transfer of an area from a real property unit to another regional administration territorial division regional centre, neighbourhood centre, community centre annexation, incorporation block heating, collective heating regional policy regional structure areal development based on land use agreement areal planning area reservation numbered folio (in a register volume) VAT professional code of conduct polytechnic professional property valuer professional competence anchor tenant annuity annuity loan annuity method of depreciation annuity capitalization rate unearned increment notify capital contribution field assistant assistant ancillary accommodation 2

12 ARA (Valtion asuntorahasto) aravalaki arbitraasi arkisto arkistonumero arkistotunnus arkkitehti arkkitehtuuri arvio arvioida arvioija arvioija (verotus) arvioijan riippumattomuus arvioimisperuste arviointi (arvonmääritys) arviointi (laskelma, arvio) arviointi (selvittäminen) arviointi (verotus) arviointi (vertaaminen) arviointilausunto arviointimenetelmä arviointiongelma arviointiperiaate arviointiperuste arviointiprosessi arviointistandardit arviointitehtävä (toimeksianto) arviointitehtävän määrittely arviointitoiminta (ammattina) arviointitoimitus arvioitu arvo arviokirja (ks. arviointilausunto) arvion tarkastus arvo arvo omistajalle arvo vuokrattuna arvohetki arvojärjestelmä arvoketju arvolaji arvon jakautuminen arvonalennuksen korvaaminen arvonalennus arvonalentuminen (kirjanp.) arvonalentumistappio (kirjanp.) Housing Fund of Finland Act on State-subsidized Housing Loans (ARAVA Loans) arbitrage archive archive number, dossier number archive reference architect architecture assessment, estimate, evaluation, valuation, appraisal (US) value, estimate, evaluate valuer, appraiser (US) assessor independence of the valuer basis of valuation/appraisal valuation, appraisal (US) estimation evaluation assessment rating, benchmarking valuation report, appraisal report (US) valuation/appraisal approach, valuation method valuation problem valuation principle valuation basis valuation process valuation standards valuation assignment specifications for the valuation assignment, valuation brief valuation practice valuation proceedings estimated value valuation report, appraisal report (US) valuation review value, worth value to the owner sitting tenant value date of valuation, valuation date, value date, appraisal date (US) value system value chain type of value allocation of value compensation for depreciation depreciation, decrease in value, write-down (kirjanp.) impairment impairment loss 3

13 arvonjäätyminen arvonkorotus (kirjanp.) arvonkorotusrahasto arvonleikkaus pakkolunastuksessa arvonlisävero arvonmenetys arvonmuodostus arvonmuutos arvonmuutostuotto arvonmääritys arvonnousu arvonnousu (edellisestä arvioinnista) arvonnousu (kiinteistön) (julkisen vallan tm. toimenpiteen vuoksi) arvonoikaisu arvontuottokyky arvonvähennys arvo-osuus arvo-osuusrekisteri arvopapereiden takaisinosto arvopaperi arvopaperimarkkinalaki arvopaperimarkkinat arvopaperistaminen arvopaperit arvoperuste arvoperusteinen arvostus (kirjanp.) arvostusperiaate arvostusperuste arvotekijä arvoton arvovaikutus (ulkoisten arvostustekijöiden) asemakaava asemakaava-alue asemakaavaehdotus asemakaavakartta asemakaavaluonnos asemakaavamääräys asemapiirros (rakennuspaikan) asettaa nähtäville (esim. kaavaluonnos) asetus asetus (EU) asiakas asiakasriski asiakirja asiakirjajulkisuus asiakirjan numero asiakirjat asiakkuuden hallinta freezing of value increase in value through revaluation revaluation reserve cutting/omitting part of value in expropriation value added tax loss in value value formation change in value capital growth/return, appreciation return valuation, appraisal (US), assessment (verotus) appreciation, increase in/of value appreciation surplus betterment value adjustment service potential decrease in value, deduction off the value book-entry security National Interest Register for Stock Market buyback bond, security Securities Market Act security/securities market, stock market securitation, securitisation security value basis value-based valuation, measurement valuation principle valuation basis element of value of no value, worthless amenity value (local) detailed plan, city plan area covered by a detailed plan proposal for a (local) detailed plan town planning map draft for a (local) detailed plan detailed plan provision plot plan display (a plan proposal for public inspection) decree regulation customer, client client risk, customer risk document, deed, instrument publicity of documents dossier number dossier, proceedings customer relationship management (CRM) 4

14 advocate party expert, specialist professional services assistant live, dwell, reside, inhabit squat residential area apartment, flat, dwelling unit residential rent agreement (GB), residential residential rent/lease block of flats, apartment building/house, multi- residential real estate residential lease district/municipality of residence dwelling house, residential building residential plot leasehold inhabitant, resident occupant community association uninhabited unoccupied, vacant housing subsidies residential use housing mobility right-of-occupancy right-of-occupancy dwelling right-of-occupancy payment right-of-occupancy contract right-of-occupancy association housing allowance homebuyer squatter home ownership procurement of housing, housing service brokerage dwelling residential area residential cycle residential segregation residential ground lease housing stock housing transaction, home sale, residential sale housing trade Housing Transactions Act residential property housing demand housing loan, home loan asianajaja asianosainen asiantuntija asiantuntijapalvelut assistentti asua asua luvatta asuinalue asuinhuoneisto asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimus lease/tenancy agreement (US) asuinhuoneiston vuokra asuinkerrostalo storey residential building asuinkiinteistö asuinkiinteistön vuokra(sopimus) asuinkunta asuinrakennus asuintontin vuokraoikeus asukas asukas (huoneistossa) asukasyhdistys asumaton (alue) asumaton (talo) asumisavustukset asumiskäyttö asumisliikkuvuus asumisoikeus asumisoikeusasunto asumisoikeusmaksu asumisoikeussopimus asumisoikeusyhdistys asumistuki asunnon ostaja asunnon valtaaja asunnonomistus asunnonvälitys (erityisesti sosiaalinen, vuokraus) asunnonvälitys (kiinteistönvälitys) asunto asuntoalue asuntoalueen elinkaari asuntoalueen segregaatio asuntoalueen vuokra asuntokanta asuntokauppa asuntokauppa (elinkeinona) asuntokauppalaki asuntokiinteistö asuntokysyntä asuntolaina 5

15 Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry asuntomarkkinat asunto-oikeus asunto-osakeyhtiö (Suomi) asunto-osuuskunta asuntopolitiikka asuntopula asuntorahoitus asuntosäästöpalkkiolaina asuntotakuu (lunastuksessa) asuntotarjonta asuntotila (hist.) asuntotontti asuntotuotanto asuntovaranto asuntovaunualue asuttavuustakuu (asunnon) asutusalue asutussuunnitelma Auktorisoidut Kiinteistöarvioijat r.y. (AKA ry) auktorisointi auktorisoitu kiinteistöarvioija autio autopaikka autotalli avaimet käteen -projekti avioehto avio-oikeuden ulkopuolinen omaisuus avio-oikeus avio-osa avoimuus avoin kilpailumenettely avoin maisema avoin sijoitusrahasto avoin yhtiö avustaja RAKLI The Finnish Association of Building Owners and Construction Clients housing market Housing Court apartment house company (FIN), limited liability housing company (FIN), housing cooperative housing co-operative housing policy housing deficiency/shortage housing finance state-subsidised housing loan (FIN) guarantee due to home-loss housing supply small holding residential plot housing production housing stock mobile home park, trailer park warranty of habitability settled area, settlement settlement plan Authorized Real Estate Valuers authorisation, certification authorised property valuer unoccupied, empty parking space garage turnkey project marriage settlement non-marital property marital/matrimonial right marital share in property transparency open competition open landscape open-end fund general partnership assistant B beetakerroin benchmarkkaus BKT boniteetti (biol.) bruttoala bruttoarvo Palaute sanakirjasta beta coefficient benchmarking GNP grade of soil fertility, fertility, quality of the soil gross area, gross building area gross value 6

16 bruttojälleenhankinta-arvo bruttokansantuote bruttokerrosala bruttokäyttöönotto bruttotuotto bruttotuottokerroin bruttovoitto bruttovuokra bruttovuokrasopimus bruttovuokratuotto bullet-laina gross replacement cost gross domestic/national product gross external area, gross floor area take-up gross income gross income multiplier gross profit gross rent gross lease gross rental income bullet loan D debentuuri degressiivinen poisto delegoida detaljikaava diplomi-insinööri diplomi-insinööri (maanmittaus) direktiivi diskonttaus diskonttauskorko diskonttaustekijä duraatio Palaute sanakirjasta debenture accelerated depreciation delegate detailed plan Master of Science (Tech.), M.Sc. (Tech.) M.Sc. (Surveying) directive discounting discount rate, yield rate discount factor duration E edelleenvuokraus edellytykset (kiinteistötoimituksen) edullinen (asunto) edullisuusvertailu edunhaltija edunloukkaus edunmenettäjä edunsaaja eduntasoitus (kompensaatio) edunvalvoja edunvalvontakulut edunvertailu edustaja edustajan (luottamusmiehen) velvollisuudet edustava otos eekkeri (40,47 aaria eli 4047 m2) efektiivinen efektiivinen bruttotuotto efektiivinen kerrosala Palaute sanakirjasta subleasing, subletting preconditions for cadastral survey proceedings affordable (housing) feasibility comparison interested party, party interested, party concerned violation of interest party losing a benefit covenantee, beneficiary profit equalisation procedure, setoff guardian legal costs and other fees comparison of interests agent, representative fiduciary responsibilities adequate sample acre effective effective gross income effective floor area 7

17 efektiivinen korko efektiivinen tuotto ehdollinen kauppa ehto ei muutoksenhakuoikeutta ei-markkina-arvoperusteinen arviointi ei-markkinaperusteinen arviointimenetelmä ei-markkinaperusteinen arvo ei-purettavissa oleva vuokrasopimus ei-taloudellinen arvo ekonometria eksogeeninen elin elinaikainen elinaikainen käyttöoikeus elinkaari elinkaarikustannukset elinkaaripalvelu elinkaaripalveluyhtiö elinkaaritalous elinkaariyhtiö elinkeino elinkeinoelämä elinkeinotoiminta elinkelpoinen elinkelvoton elinkustannusindeksi elintaso elintila elinympäristö eläkeläisasunto eläkerahasto eläkesopimus eläkesäätiö elämänlaatu elämäntyyli emissio emissiovoitto emoyhtiö emäkiinteistö endogeeninen enemmistöosakkuus enemmistöpäätös energiatehokkuus enimmäiskorkosopimus enimmäiskorvaus enimmäispääoma enklaavi ennakkohaltuunotto effective interest, internal interest effective yield conditional purchase condition, provision, term, stipulation (in a contract) no appeal non-market based valuation non-market value method non-market bases of value non-cancellable lease non-economic value econometrics exogenous body, organ lifelong, life-time life interest/tenancy, life usufruct life cycle life cycle costs (LCC) life cycle service life cycle company life cycle economy (LCE) life cycle company business, industry, trade economy, economy life economic activity profitable, self-supporting unprofitable, unproductive cost-of-living index standard of living life space habitat senior citizen housing pension fund, superannuation fund retirement settlement pension fund quality of life life style emission share premium account parent company original property unit endogenous majority interest majority decision/vote energy efficiency interest rate cap maximum compensation maximum capital enclave advance possession 8

18 ennakkoilmoitus ennakkokorvaus (pakkolunastuksessa) ennakkoluulo ennakkomaksu ennakkomerkintä ennakkopäätös, -ratkaisu ennakkoratkaisu (EY) ennakolta maksetut kustannukset ennalta vuokrattu ennaltaehkäisevä ennuste ensiasunnon ostaja ensiharvennus ensikartoitus ensiluokkainen sijainti ensimarkkinat ensimmäinen osakeanti markkinoille ensirekisteröinti ensisijainen kiinnitys ensisijainen oikeus entinen tiealue entistäminen epäjohdonmukaisuus epäoikeudenmukainen epäpätevä epäselvyys kiinteistön saannossa tai rasituksissa epästationaarinen epäsuora sijoitus epäsymmetrinen informaatio epäsystemaattinen riski epätasapaino epäterveellinen epätäydellinen kilpailu epävakaat markkinat epävakaisuus epävarmuus epävirallinen epävirallinen talous epävirallinen tila epääminen erehdys erikoisalue erikoisarvo erikoishyödyke erikoiskiinteistö erikoisliikekiinteistö erikoislupa erikoistunut pääoma prior notice advance compensation prejudice, bias advance payment, prepayment, up-front payment provisional subscription precedent preliminary ruling prepaid expences pre-let pre-emptive forecast, prognosis first-time home buyer first thinning primary mapping prime location primary market initial public offering first registration primary mortgage superior right former road area restoration, conservation inconsistency unfair incompetent cloud on the title non-stationary indirect investment asymmetric information unsystematic risk disequilibrium unhealthy imperfect competition volatile market volatility uncertainty unofficial informal economy informal space refusal, rejection mistake special area special value specialised asset special/specialised property, special purpose property, specially designed property specialised trading property special permit nonsalvageable capital 9

19 erillinen alue erillinen tonttijako erillinen vesijättö erillisarvo erillisarvomenetelmä erillisen alueen tilaksi muodostaminen erillisen vesijätön tilaksi muodostaminen erilliskäsittely erillistalo eristys erityinen etuus erityinen oikeus erityinen syy erityisarvo erityisehto erityisen tärkeä elinympäristö erityisesti suojeltava laji erityiset oletukset erityisintressi erityisperusteinen erityisriski erityissäännös erityistuomioistuin erityisvuokraus eroosio erottaa (maata, lohkoa) erottamaton (lohkomaton) erottaminen (lohkominen) erottaminen (määräosa, halkominen) erottamisoikeus erotusarvomenetelmä erämaa eräpäivä erääntyä esikaupunkialue esineoikeus esisopimus esittelijä (oik.) esitutkimus esityslista esivalmistelu esteellisyys esteettömyys etsintä (malmin, öljyn) etu etukäteismaksu detached area separate plot division detached reliction component value, separate value valuation by object components formation of a detached area into a real property unit formation of a detached reliction into a real property unit separate proceedings detached house insulation special interest special right, usufruct special cause, special reason special value special condition, special terms habitat of special importance specie under strict protection special assumptions special interest resting on special grounds specific risk special provision special court specialty leasing erosion subdivide, parcel out non-subdivided subdivision partition right of subdivision before-and-after valuations, before-and-after method wilderness reserve due date fall due urban fringe, suburb, outskirts law of property precontract, preliminary agreement referendary preliminary study, pilot study, feasibility study agenda preliminary preparation disqualification absence of grounds for disqualification exploration advantage, benefit, interest advance payment, prepayment 10

20 etumaksu etuoikeus etuoikeutettu osake etuosake etuostoehto etuostomenettely etuosto-oikeus etuostosopimus etupainoinen poisto eturistiriita etusija etusija etuus EU direktiivi eurooppalainen (pinta-alan) mittausohjeisto (rak.) evaluoida evaluointi advance payment, prepayment, up-front payment privilege, priority preference share, preferred share (US) preferred share (US) pre-emption condition pre-emption procedure pre-emption, right of pre-emption, first refusal right pre-emption contract accelerated depreciation conflict of interest preference priority benefit, facility European directive European Code of Measuring Practice evaluate evaluation F fasadi fotogrammetria Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio (TKK) franchising-oikeuden haltija franchising-sopimus futuuri fuusio (yritysten) fuusiosopimus Palaute sanakirjasta facade photogrammetry Institute of Photogrammetry and Remote Sensing (TKK) franchisee franchise future merger merger agreement G geodeetti geodesia Geoinformaatio- ja paikannustekniikan laboratorio (TKK) geoinformaatiotekniikka Geomatiikan tutkinto-ohjelma (TKK) goodwill-arvo goodwill-arvon menetys Palaute sanakirjasta municipal surveyor geodesy Laboratory of Geoinformation and Positioning Technology (TKK) geoinformation technology Degree Programme of Geomatics (TKK) goodwill (value), value of goodwill loss of goodwill 11

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2315 Täydentävä käyttö Rakentaminen Rakennussuunnittelu Kiinteistöpalvelut Käyttäjäpalvelut Pääkäyttäjätoiminnot Rahoitus, Omistus Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Summa-arvomenetelmä metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen Tekniikan tohtorin

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y.

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 1'1 SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. L YDINKAUKOLAMPOLAITOS ATS:N EKSKURS I O UNKARIIN JA ITALIAAN 30. 9... 9. 10. 1982 P. Holmstrom YDINENERGIAN TUTKIMUKSEN RAHOITUS

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun

Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Jere Viljanen Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun hankinta Diplomityö Otaniemessä 19. joulukuuta 2013 Valvoja:

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

Aihe hyväksytty osastoneuvostossa: 15.02.2005

Aihe hyväksytty osastoneuvostossa: 15.02.2005 Kauppatieteiden osasto Teknologiatutkimus HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN PÄÄSTÖOIKEUKSIEN MARKKINAT JA NIILLÄ TOIMIMINEN Aihe hyväksytty osastoneuvostossa: 15.02.2005 Työn tarkastajat: professori Kalevi Kyläheiko

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi

Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi MTT:n selvityksiä 57 Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi Maija Puurunen Mika Hirvijoki Harri Turunen Johan Åberg Talous MTT:n selvityksiä 57 106 s., 6 liitettä Etelä-Suomen kansallisten

Lisätiedot

Kirsi martink auppi (toim.)

Kirsi martink auppi (toim.) Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Helsinki 2010 Julkaisijat: ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes Kansi:

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

Y KSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA?

Y KSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA? Y KSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA? Jarmo J. Hukka Tapio S. Katko YKSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA? K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö YKSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA? Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

IAS 17 VUOKRASOPIMUKSET: STANDARDIMUUTOKSEN VAIKU- TUKSET VUOKRALLE OTTAJIEN NÄKÖKULMASTA

IAS 17 VUOKRASOPIMUKSET: STANDARDIMUUTOKSEN VAIKU- TUKSET VUOKRALLE OTTAJIEN NÄKÖKULMASTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Teemu Sormunen IAS 17 VUOKRASOPIMUKSET: STANDARDIMUUTOKSEN VAIKU- TUKSET VUOKRALLE OTTAJIEN NÄKÖKULMASTA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot