LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Aika klo 17:15-17:40

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Tekninen lautakunta / lupajaos 19.05.2015. Aika 19.05.2015 klo 17:15-17:40"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Aika klo 17:15-17:40 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t Kokousasian otsikko Sivu 34 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 35 Pöytäkirjantarkastajat 4 36 Maa-ainesten ottolupa Karpu-Trans Ky 5 37 Ympäristölupa Karpu-Trans Ky 6 38 Vapautushakemus vesiosuuskunnan jätevesiviemäriin 7 liittymisestä Kainulainen 39 Suunnittelutarveratkaisupäätös 5/2015 Matikainen Sinikka 9 40 Suunnittelutarveratkaisupäätös 6/2015 Karhu Teemu Poikkeamispäätös 4/2015 Nissinen Aimo Poikkeamispäätös 5/2015 Nykänen Hanna Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakaminen Tiedoksiantoasiat 17

2 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Piironen Kauko puheenjohtaja Nevalainen Susanna varapuheenjohtaja Kotkajuuri Kauko jäsen Saapui klo Nylund Pertti jäsen Riikonen Tarja jäsen Muut saapuvilla olleet Pitkänen Jorma khall pj Koppinen Kirsi khall edustaja Hirvonen Tommi tekninen johtaja Pitkänen Päivi osastosihteeri Poissa Mikkanen Hannele kunnanjohtaja Allekirjoitukset Kauko Piironen puheenjohtaja Päivi Pitkänen pöytäkirjanpitäjä Susanna Nevalainen puheenjohtaja 43 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika Kauko Kotkajuuri pöytäkirjantarkastaja Pertti Nylund pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Liperin kunnanvirastotalolla kokousta seuraavana arkipäivänä klo

3 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Laillisuus ja päätösvaltaisuus Lupajaos 34 Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Pöytäkirjantarkastajat Lupajaos 35 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Kauko Kotkajuuri ja Pertti Nylund. Valittiin Kauko Kotkajuuri ja Pertti Nylund.

5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Maa-ainesten ottolupa Karpu-Trans Ky 60/ /2015 Lupajaos 36 Karpu-Trans Ky hakee lupaa maa-ainesten ottoon tilan Marjala RN:o 14:62 alueel ta Liperin kunnan Leppälahden kylässä. Otettavan aineksen määrä on m 3 ja ottoaika 10 vuotta. Tila ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Valvontainsinööri: Esitän teknisen lautakunnan lupajaokselle, että se myöntää Karpu-Trans Ky:lle lu van maa-ainesten ottoon tilan Marjala RN:o 14:62 alueelta. Lupa myönnetään liit tee nä olevan lupapäätöksen mukaisena. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä lupajaoksen kokouksessa. Lupajaos hyväksyy valvontainsinöörin esityksen. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: hakija Tiedoksi: Pohjois-Karjalan ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Täytäntöönpano: Lisätietoja: valvontainsinööri, p Hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeus Liitteet 1 Maa-ainesten ottolupa Karpu-Trans Ky

6 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Ympäristölupa Karpu-Trans Ky 61/ /2015 Lupajaos 37 Karpu-Trans Ky hakee ympäristölupaa kiviaineksen murskaukseen tilan Marjala RN:o 14:62 alueella Liperin kunnan Leppälahden kylässä. Murskausta tehdään noin kaksi kertaa vuodessa 1-6 viikkoa kerrallaan ja vuodessa tuotetaan noin tonnia soramursketta. Murskaus tapahtuu siirrettävällä murskausasemalla. Lupaa on haettu kymmeneksi vuodeksi. Valvontainsinööri: Esitän teknisen lautakunnan lupajaokselle, että se myöntää Karpu-Trans Ky:lle ympäristöluvan kivenmurskaamon sijoittamiselle tilan Marjala RN:o 14:62 alueelle. Lupa myönnetään liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisena. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä lupajaoksen kokouksessa. Lupajaos hyväksyy valvontainsinöörin esityksen. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Tiedoksi: hakija Pohjois-Karjalan ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys/Outokummun toimipaikka Täytäntöönpano: Lisätietoja: valvontainsinööri, p Hallintovalitus Vaasan hallinto-oikeus Liitteet 2 Ympäristölupa Karpu-Trans Ky

7 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Vapautushakemus vesiosuuskunnan jätevesiviemäriin liittymisestä Kainulainen 43/ /2014 Lupajaos 38 Liperin tekninen lautakunta on hyväksynyt Liperin itäisen ve siosuus kun nan viemäriverkoston toiminta-alueen. Vesihuoltolain (119/2001) 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitok sen vesijohtoon ja viemäriin. Jarmo Kainulainen on toimittanut Liperin kuntaan hakemuksen, joka koskee kiinteis tön Holmirinne RN:o 16:22 vapauttamista Liperin itäisen vesiosuuskunnan jäte ve si vie mä riin liittämisestä. Kiinteistön WC-vedet johdetaan vuonna 2012 asennet tuun muoviseen, noin 5,5 m 3 :n kokoiseen umpisäiliöön. Muut jätevedet johde taan 3-osastoisen saostussäiliöstön kautta imey tys kent tään, jonka pinta-ala on noin 23 m 2. Maahanimeytysjärjestelmä on rakennettu kesällä Kiin teistön ta lous ve si tulee vesihuoltolaitoksen vesijohdosta. Hakemuksen vuoksi on pyydetty vesihuoltolain 11 :n edellyttämät lausunnot Lipe rin itäiseltä vesiosuuskunnalta ja Pohjois-Karjalan ympäristöterveydeltä. Ve siosuus kun ta ei lausunnossaan puolla eikä vastusta vapautuksen myöntämistä, vaan on jättänyt päätöksenteon täysin Liperin kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sel le. Ter vey den suo je lu vi ran omai sen lausunnon mukaan kiinteistö voidaan va paut taa liit ty mäs tä vesiosuuskunnan viemäriin, koska kiinteisöllä on varsin uusi jätevesien kä sit te ly jär jes tel mä ja sitä kautta jätevesistä terveydelle aiheutuva ris ki on pieni. Lausunnon mukaan vapautuspäätös voisi olla mää rä ai kai nen. Myö hem min viemäriin liittyminen saattaa tulla käytännöllisemmäksi kuin oman jär jes tel män ylläpito. Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä lupajaoksen kokouksessa. Valvontainsinööri: Vesihuoltolain 11 :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta, jos liit tä minen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset. Lisäksi va paut ta minen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista ve sihuol to lai tok sen toiminta-alueella. Hakija on rakentanut jätevesijärjestelmän maahanimeyttämön kesällä 2014, jolloin Liperin itäisen vesiosuuskunnan toiminta-alue oli jo vahvistettu. Hakijan kiinteis tö sijaitsee Liperin itäisen vesiosuuskunnan toiminta-alueella. Vesihuoltolain 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistön on liitettävä ve si huol to lai tok sen jätevesiviemäriin. Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a :n mukaan jätevesijärjestelmän ra ken ta miseen tarvitaan toimenpidelupa. Rakentaessaan jätevesijärjestelmää hakijalla ei lain vaatimaa lupaa ole ollut, vaan hän on toimittanut toi men pi de lu pa ha ke muk-

8 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos sen jälkikäteen vuo den 2014 joulukuussa. Esitän teknisen lautakunnan lupajaokselle, että se hylkää Jarmo Kainulaisen hake muk sen kiinteistön Holmirinne RN:o 16:22 vapauttamiseksi Liperin itäisen vesi osuus kun nan jätevesiviemäriin liittämisestä. Kiinteistön jätevesijärjestelmä on ra ken net tu loppuun vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistamisen jälkeen. Lisäk si sen rakentamiseksi ei hakijalla ole ollut lainvoimaista toimenpidelupaa. Lupajaos hyväksyy valvontainsinöörin esityksen sekä toteaa, että vesihuoltolain mu kai se na valvovana viranomaisena toimiva kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai nen voi vesihuoltolain 29 mukaan määrätä velvollisuuksien täyttämisestä se kä 30 mukaan tehostaa antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhal la, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Jarmo Kainulainen Tiedoksi: valvontainsinööri Täytäntöönpano: Lisätietoja: valvontainsinööri, p Hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeus

9 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Suunnittelutarveratkaisupäätös 5/2015 Matikainen Sinikka 193/ /2015 Lupajaos 39 Sinikka Matikainen hakee suunnittelutarveratkaisua asuinrakennuksen (kerrosala 200 m², kerrosluku 1) ja talousrakennuksen (kerrosala 100 m², kerrosluku 1) ra ken ta mi sel le Taimikko-tilalle RN:o 341:2 ( ) Liperin kunnan Li pe rin kylään. Rakennuspaikan pinta-ala on 2,168 ha. Rakennuspaikka liitetään vesiosuuskunnan vesi- ja viemärijohtoverkostoon. Rakennuspaikalle on järjestettävissä tieyhteys Kurenvaarantieltä. Hakija on kuullut naapurikiinteistöjen (6 kpl) omistajia ennakkoon eikä heillä ole huo mau tet ta vaa rakennushankkeesta. Rakentamisselostus/selostus poikkeuksista MRL:n 16.3 :n mukainen suunnittelutarvealue. Rakennuspaikka sijaitsee Li perin kunnan rakennusjärjestyksen mukaisella suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyy dyt tä mi sek si on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen tai vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakennustarkastaja: Esitän teknisen lautakunnan lupajaokselle, että hankkeelle myönnetään liitteen mu kai nen ehdollinen suunnittelutarveratkaisu siinä esitetyin perusteluin. Liitteenä suunnittelutarveratkaisupäätösluonnos 5/2015. Lupajaos hyväksyy rakennustarkastajan esityksen. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: hakija, rakennusvalvonta Tiedoksi: Pohjois-Karjalan ELY-keskus Täytäntöönpano: rakennusvalvonta Lisätietoja: rakennustarkastaja, puh Hallintovalitus: Itä-Suomen hallinto-oikeus Liitteet 3 Karttaliite suunnittelutarveratkaisuhakemukseen 5/2015 Matikainen Sinikka Taimikko (193/ /2015) 4 Suunnittelutarveratkaisupäätösluonnos 5/2015 Matikainen Sinikka Taimikko (193/ /2015)

10 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Suunnittelutarveratkaisupäätös 6/2015 Karhu Teemu 200/ /2015 Lupajaos 40 Teemu Karhu hakee suunnittelutarveratkaisua asuinrakennuksen (ker ros ala 371 m², kerrosluku 2) ra ken ta mi sel le Mesikämmen -tilalle RN:o 19:39 ( ) Liperin kunnan Li pe rin kylään. Rakennuspaikan pinta-ala on 7,454 ha. Rakennuspaikka liitetään vesiosuuskunnan vesi- ja viemärijohtoverkostoon. Rakennuspaikalle on järjestettävissä tieyhteys hakemuksen mukaisesti. Hakija on kuullut naapurikiinteistöjen (7 kpl) omistajia ennakkoon eikä heillä ole huo mau tet ta vaa rakennushankkeesta. Rakentamisselostus/selostus poikkeuksista MRL:n 16.3 :n mukainen suunnittelutarvealue. Rakennuspaikka sijaitsee Li perin kunnan rakennusjärjestyksen mukaisella suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyy dyt tä mi sek si on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen tai vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakennustarkastaja: Esitän teknisen lautakunnan lupajaokselle, että hankkeelle myönnetään liitteen mu kai nen suunnittelutarveratkaisu siinä esitetyin perusteluin. Liitteenä suunnittelutarveratkaisupäätösluonnos 6/2015. Lupajaos hyväksyy rakennustarkastajan esityksen. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: hakija, rakennusvalvonta Tiedoksi: Pohjois-Karjalan ELY-keskus Täytäntöönpano: rakennusvalvonta Lisätietoja: rakennustarkastaja, puh Hallintovalitus: Itä-Suomen hallinto-oikeus Liitteet 5 Karttaliite suunnittelutarveratkaisuhakemukseen 6/2015 Karhu Teemu Mesikämmen (200/ /2015) 6 Suunnittelutarveratkaisupäätösluonnos 6/2015 Karhu Teemu Mesikämmen (200/ /2015)

11 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Poikkeamispäätös 4/2015 Nissinen Aimo 199/ /2015 Lupajaos 41 Aimo Nissinen hakee poikkeamislupaa asuinrakennuksen (kerrosala 120 m², kerrosluku 1,5), talousrakennuksen (kerrosala 50 m², kerrosluku 1) ja saunarakennuksen (kerrosala 30 m², kerrosluku 1) ra ken ta mi sel le tilalle Vaahteramäki RN:o 151:40 Liperin kunnan Liperin kylään. Rakennuspaikan pinta-ala on 20,47 ha. Rakennuspaikalle on olemassa tieyhteys. Rakennuspaikka liitetään vesi- ja viemäriverkostoon. Hakija on kuullut rajanaapureita (5 kpl) ennakkoon eikä heillä ole huo mau tet tavaa rakennushankkeesta. Rakentamisrajoitus/selostus poikkeuksista: MRL 72 1mom.: Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle ran ta vyö hykkeel le ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oi keus vai kutteis ta yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyt tämi ses tä rakennusluvan myöntämisen perusteena. MRL 43 :n 1mom.: "Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, et tä vaikeutetaan kaavan toteutumista." Pyhäselän-Telmonselän rantaosayleiskaavassa kiinteistöllä si jait see loma-asunnon rakennuspaikka (RA-2). Rakennuspaikan rakennusoikeus on 120 m²:ä. Poikkeamista haetaan loma-asunnon rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutok sel le vakituiseen asuinkäyttöön ja rakennusoikeuden ylitykselle. Rakennustarkastaja: Esitän teknisen lautakunnan lupajaokselle, että hankkeelle myönnetään liitteen mu kai nen poikkeaminen. Liitteenä poikkeamispäätösluonnos 4/2015. Lupajaos hyväksyy rakennustarkastajan esityksen. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: rakennusvalvonta, hakija

12 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Tiedoksi: Pohjois-Karjalan ELY-keskus Täytäntöönpano: rakennusvalvonta Lisätietoja: rakennustarkastaja, p Hallintovalitus: Itä-Suomen hallinto-oikeus Liitteet 7 Karttaliite poikkeamishakemukseen 4/2015 Nissinen Aimo Vaahteramäki (199/ /2015) 8 Poikkeamispäätösluonnos 4/2015 Nissinen Aimo Vaahteramäki (199/ /2015)

13 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Poikkeamispäätös 5/2015 Nykänen Hanna 165/ /2015 Lupajaos 42 Hanna Nykänen hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan asuinrakennuksen (ker rosala 45 m² (kerrosluku 1)) käyttötarkoituksen muutokseen vakituiseen asuin käyttöön Liperin kunnan Liperin kylään tilalle Jaanala RN:o 84:92 ( ). Ra ken nus pai kan pinta-ala on 0,4040 ha. Rakennuspaikalla on vapaa-ajan asuinrakennuksen lisäksi kaksi ta lous ra kennus ta, saunarakennus ja grillikatos. Rakennuspaikalle on olemassa tieyhteys. Rakennuspaikka on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Hakija on kuullut rajanaapureita (3 kpl) ennakkoon, eikä heillä ole yhtä lu kuun otta mat ta huomautettavaa hankkeesta. Kiinteistön RN:o 84:71 lausuu, että "Ei ole huo mau tet ta vaa vakituisesta asumisesta, kun naapurit huolehtivat itse li sään tyvis tä tien hoito- ja aurauskustannuksista. Eikä vakituinen asuminen tuota haittaa va paa-ajan asujille tai vuokraajille." Rakentamisrajoitus/selostus poikkeuksista: MRL 72 1 mom. Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle ran ta vyö hykkeel le ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oi keus vai kutteis ta yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyt tämi ses tä rakennusluvan myöntämisen perusteena. MRL 43 :n 1 mom.: "Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, et tä vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista." Ylämyllyn osayleiskaavassa rakennuspaikka on merkitty loma-asunnon ra kennus pai kak si (RA) ja rakennuspaikan rakennusoikeus on 180 m²:ä. Poikkeamista haetaan loma-asunnon rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutok sel le vakituiseen asuinkäyttöön. Poikkeamisen osalta on toimivalta MRL 171 :n mukaisesti kunnalla. Rakennustarkastaja: Esitän teknisen lautakunnan lupajaokselle, että hankkeelle ei myönnetä poik keamis ta. Hakemuksesta tehdään liitteen mukainen hylkäävä poikkeamispäätös siinä esitetyin perusteluin. Liitteenä poikkeamispäätösluonnos 5/2015.

14 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Lupajaos hyväksyy rakennustarkastajan esityksen. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: rakennusvalvonta, hakija Tiedoksi: Pohjois-Karjalan ELY-keskus Täytäntöönpano: rakennusvalvonta Lisätietoja: rakennustarkastaja, p Hallintovalitus: Itä-Suomen hallinto-oikeus Liitteet 9 Karttaliite poikkeamishakemukseen 5/2015 Nykänen Hanna Jaanala (165/ /2015) 10 Poikkeamispäätösluonnos 5/2015 Nykänen Hanna Jaanala (165/ /2015)

15 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakaminen / /2015 Lupajaos 43 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan vahvistanut yksityisteiden kun nan avus tus ten jakoperusteet lukien. Vuoden 2015 laskennallisen kunnossapidon kilometrikustannus on 910,00 /km, jos ta avustusluokkakertoimella lasketaan kutakin avustusluokkaa vastaava lasken nal li nen kilometrikustannus. Avustettavan tien/tienosan avustus on 13,13% las ken nal li sis ta kustannuksista/avustuskelpoisen tien pituudesta. Tiekunnan avus tus- ja kustannuslaskentaan käytetyssä tiepituudessa ei ole mukana omavas tuu osuu te na vähennetty tien pituus 100 m/pysyvä talous, eikä metsä, pelto ja ke sä mök ki tie osat. Tiekunnille maksettava pienin avustusmäärä 50,00 (tekla , 25 ). Tiet on luokiteltu neljään luokkaan: - I luokka (tielaitoksen rekisterissä olevat valtionavustuskelpoiset tiet). Mikäli tie kuu luu tielaitoksen luokituksessa luokkaan I, tai on liikenteellisesti merkittävä, ei py sy vän asutuksen omavastuuosuutta 100 m/pysyvä talous ole vähennetty avus tet ta vaa tien pituutta määritettäessä. - II luokka (kunnanavustuskelpoiset tiekunnan tiet) - III luokka (ns. omat tiet) - IV luokka (tiet, jotka eivät ole hakeneet avustusta sekä sellaiset tiet, joilla ei ole ym pä ri vuo tis ta asuinliikennettä). Laskennallisen kilometrikustannuksen kerroin avustusluokittain: Avustusluokka Avustusluokkakerr oin Laskennallinen bud jet ti /km Avustus 13,13 % avustus /km I-luokka 1,00 910,00 119,52 II-luokka 0,70 637,00 83,66 III-luokka 0,30 273,00 35,85 IV-luokka 0,00 0,00 0,00 Jos tie ei ole saanut avustusta, vaikka kuuluisi luokkaan I, II tai III on syynä se, ett ei tielle ole jäänyt avustettavaa tiepituutta, kun omavastuu 100 m / pysyvä talous on vähennetty avustettavasta pysyvän asumisen käytössä olevasta tien pituu des ta tai avustussumma on jäänyt alle 50 euroa. Kunnan talousarviossa yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on vuonna 2015 va rat tu euron määräraha.

16 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Yksityisteiden hallintopalvelujen ostosopimukseen sisältyvänä toimeksiantona Isän nöin ti Tiet ja Talot Oy on valmistellut yksityisteiden kunnossapitoavustusten ja ko esi tyk sen vuodelle Avustukset maksetaan kesäkuun 2015 aikana. Liitteenä tieavustusten jakoesitys Lupajaos päättää jakaa vuoden 2015 tieavustukset liitteen mukaisesti. Kauko Piironen, Kirsi Koppinen ja Jorma Pitkänen poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varapuheenjohtaja Susanna Nevalainen toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn aikana. Hyväksyttiin päätösehdotus. Ote: Isännöinti Tiet ja Talot Oy Tiedoksi: Täytäntöönpano: Isännöinti Tiet ja Talot Oy Lisätietoja: Oikaisuvaatimusosoitus Liitteet 11 Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoesitys

17 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta / lupajaos Tiedoksiantoasiat Lupajaos 44 Lupajaoksen tietoon saatetaan seuraavat kirjeet ja asiakirjat. 1. Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen poikkeamispäätös , myönnetty poikkeaminen lomarakennuksen, varastorakennuksen ja saunan rakentamiseksi tilalle Lintula 19:28 Liperin kunnan Tutjunniemen kylä. 2. Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen poikkeamispäätös , myönnetty poikkeaminen vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentamiseksi tilalle Kuusikkoranta 1:43 Liperin kunnan Komperlon kylä. 3. Outokummun kaupungin jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun näytekerta Outokummun kaupungin Jokipohjan puhdistamon kuormitustarkkailun jaksoyhteenveto tammi-maaliskuulta Mondo Minerals B. V. Branch Finland, Vuonoksen tehtaan Lahenjokeen johdettavan veden kuormitustarkkailu tammi-maaliskuussa Valtontainsinöörin ympäristöpäätös 4/2015, , ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta tiloilla Sorala 28:5 ja Hukkapalsta 28: Rakennustarkastajan lupapäätökset / Kartoittajan päätös 1/2015, puiden poistaminen (Jyrinpolku 9). 9. Murskausaseman aloituskatselmus ja lopputarkastus tilalla Sorala 28:5 ja Hukkapalsta 28: Sysmäjärvi-Heposelän alueen yhteistarkkailu maaliskuu Outokummun kaupungin jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun näytekerta Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös , maa-ainesten ottamislupaa koskeva valitus. Hyväksyttiin päätösehdotus.

18 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 34, 35, 44 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (365/1995) 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 43 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: LIPERIN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA / LUPAJAOS Postiosoite: PL 20, LIPERI Käyntiosoite: Keskustie 10, LIPERI Telefaksi: Sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Liperin kunnan teknisen lautakunnan lupajaokselle, on ilmoitetta va - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

19 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, KUOPIO Puh Telekopio: Sähköposti: Asiakaspalvelu: arkisin 8:00-16:15 Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus Pykälä Hallintovalitus Pykälä 36, 38, 39, 40, 41, 42 Muu valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Pykälä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei ote ta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleises ti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimi tettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. VAASAN HALLINTO-OIKEUS Postiosoite: PL 204, VAASA Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 Telefaksi: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Hallintovalitus Pykälä 37

20 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintokäyttölain (586/1996) 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitus on toimitettu telefaksina tai sähköpostiviestinä, alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä valitusviranomaiselle. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät LISÄTIETOJA Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 Kunnanhallitus 14.09.2015 Aika 14.09.2015 klo 17:00-19:45 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 124-133 Kokousasian otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 22.04.2014 klo 17:00-17:33 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Kemijärven kaupungin teknisen osaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 B, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Sivu 31

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 8.12.2014 klo 22:20-22:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53 Sivistyslautakunta Aika 09.06.2015 klo 15:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros 23.6.2015 klo 12-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros 23.6.2015 klo 12-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 17.06.2015 klo 17:00-17:45 Paikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone Läsnäolleet Perälä Risto puheenjohtaja Sipilä Markku varapuheejohtaja

Lisätiedot