KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus 21.3.2012"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus Aika Maanantai klo Huom! Tutustuminen Teuravuoman kiinteistöön alkaen klo 16.30, siirtyminen paikalle omilla autoilla. Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 87 Hallintokuntien pöytäkirjat 88 Ylläksen liikennesuunnitelman laatiminen 89 Tornio-Muoniojoen osayleiskaavaehdotus Kolarin kunnan lausunto Kunnallishallinnon rakenne - työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Asunto oy Kolarin Yllästähden korjaukset Lausunto Verohallinnon toim ipisteistä ja niiden aukioloajoista Kevään 2012 opiskelija-avustusten myöntäminen 94 Valtuuston päätösten täytäntöönpano Valtuutettujen ja kuntalaisten tekemien aloitteiden tiedoksi saattaminen Maanvuokrasopimus/HELUKKA 2 RN:o 92: Rakennustöiden suorittam inen vuoden 2012 investointiosasta Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan toim inta-alueen hyväksyminen Lapiokuusikon jäteaseman rakennusjätteen lajittelualueen suunnitelmat Kirkonkylän auditorion arkkitehtisuunnitelmat Graafisen ohjeiston hankinta Palkkauksen tarkistaminen

2 103 Teknisen johtajan viran hoito 104 Kolarin kunnan edustajat vuoden 2012 kutsuntoihin Kyläraha-anomukset Lappilaiset Kylät ry:n jäsenyys Reijo Purasen kirje 108 Lupa viran vakinaiseen täyttämiseen 109 Lupa puheterapeutin toim en täyttäm iseen sosiaali- ja terveystoimessa 110 Lupa sairaanhoitajan toim en täyttäm iseen sosiaali- ja terveystoimessa Kolarin kunnan lausunto Northland M ines Oy:n valtausoikeuden voimassaolon pidentämiseen Lausunto Pajalan kunnan yleiskaavan ranta-alueita koskevasta kaavaehdotuksesta Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laajennus, koskien Kesänkijoen aluetta Maanvuokraushakemus Kaavoituskatsaus Työterveyslääkärin palkkaus (ei julkinen) Ylläksen opastussuunnitelman laatiminen 118 Ilmoitusasiat 119 Muut esille tulevat asiat

3 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2012 Kolarin kunnanhallitus Sivu 91 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Jaakko Tiensuu puheenjohtaja jäsenet Hilde Pääkkölä varapuheenjohtaja Anna-Liisa Keskitalo jäsen Jarmo Kylmämaa varajäsen saapui klo Keijo Kumpula jäsen Pekka Möykkynen jäsen Reijo Puranen jäsen Poissa Pirjo Koberg jäsen Mikko Rundgren KV:n II vpj Muut saapuvilla Esa Nordberg KV:n pj olevat Pekka Vaattovaara KV:n I vpj Heikki Havanka kunnanjohtaja Antti Määttä hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat Jaakko Tiensuu puheenjohtaja Keijo Kumpula ja Pekka Möykkynen Antti Määttä pöytäkirjanpitäjä Tarkastusaika Allekirjoitukset Keijo Kumpula Pekka Möykkynen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kolarin kunnanvirastossa tiistaina klo ja Antti Määttä hallintojohtaja

4 Kunnanhallitus HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 87 Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavien hallintokuntien pöytäkirjat: Tekninen lautakunta 2/ Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeutta pöytäkirjassa olevissa otto-oikeuden alaisissa asioissa. ehdotus hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus YLLÄKSEN LIIKENNESUUNNITELMAN LAATIMINEN Mkins Ylläksen matkailukeskus on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä alueelle on suunnittelun alla useita suuria investointihankkeita sekä Äkäslom polon että Ylläsjärven puolelle, jotka lisäävät myös tulevaisuudessa Ylläksen m ajoituskapasiteettia huom attavasti. Alueelle on toteutettu sen kehittyessä runsaasti liikenneverkkoon, m aanteihin, katuihin sekä ulkoilun reittiverkostoihin liittyviä yksittäisiä toteuttamishankkeita sekä kunnan ja hiihtokeskusten että Lapin ELY-keskuksen toimesta. Ylläksen liikennesuunnitelm an tavoitteena on selvittää kokonaisuudessaan koko Ylläksen liikenneverkon nykytila ja sen ongelm a- kohdat, sekä esittää konkreettinen toimenpide- ja toteutusohjelma liikenneverkon khittäm iseksi siten, että se palvelee parhaalla m ahdollisella tavalla koko Ylläksen kehittämistä. Liikennesuunnitelm a palvelee m yös alueen m aankäytön kehittäm istä sekä yksittäisissä asem akaavahankkeissa kuin suurem m issakin hankekokonaisuuksissa. Liikennesuunnitelmassa määritetään alueen liikenneverkko kokonaisuutena sekä tarkistetaan Ylläksen yleiskaavassa esitetty liikenneverkko. Liikennesuunnitelmassa huom ioidaan m yös Hannukaisen kaivoksen ja sen synnyttäm än liikenteen vaikutukset liikenneverkkoon. Liikennesuunnitelmassa laaditaan lisäksi yksittäisten hankkeiden toteuttam isohjelm a, jossa esitetään hankkeet kiireellisyysjärjestyksessä, hankkeen alustava aikataulu,hankkeen toteuttajataho ja kustannusarvio. Toteuttam isohjelm a auttaa hankkeiden koordinoinnissa, aikatauluttam isessa, rahoituksen hankinnassa sekä yhteistyössä ja m ahdollistaa alueen kokonaisvaltaisen liikenneverkon rakentam isen yhteistyössä Kolarin kunnan, Lapin ELY- keskuksen sekä yksityisten toimijoiden kanssa. Lapin Ely-keskus on osaltaan lähdössä hankkeeseen puolittamalla liikennesuunnitelm an kulut Kolarin kunnan kanssa. Sito Oy:n Rovaniem en toim isto on tarjoutunut laatim aan Ylläksen alueen liikennesuunnitelman hintaan (alv 0 %). Lisäksi tulee KSE 5.3 ja 5.4 mukaisina kuluina arvioidusti (alv 0 %). Tarjous a työohjelma liitteenä,

6 Kunnanhallitus Khall 72 Hanke käsittää: liite nro Nykytilanteen kartoituksen - Koneellinen liikennelaskenta - Liikenneverkko Tarvittavien toim enpiteiden ja hankkeiden m äärittely liikenneverkolle - Yksityiskohtaisen toteuttamisohjelman laatiminen Liikennesuunnitelman laatimiseen tulee perustaa ohjausryhmä, jossa on edustajat Kolarin kunnasta, Lapin Ely-keskuksesta, Ylläksen alueen yrittäjistä, kaivosyhtiö Northland Mines Oy:stä sekä edustajat Äkäslompolon ja Ylläsjärven kylätoimikunnista, jotta m aastosta saadaan kattava käytännön tietous liikennesuunnitelm aan. Liikennesuunnitelm a on valm iina ja m aankäyttö- ja kaavoitustyössä hyödynnettävissä Esitän, että kunnanhallitus päättää hyväksyä om alta osaltaan osallistum isensa Ylläksen liikennesuunnitelm an laatim iseen osallistumalla puolella osuudella Sito Oy:n jättämään tarjoukseen ehdolla, että Lapin Ely-keskus sitoutuu osallistumaan hankkeeseen myös puolella osuudella. Edelleen kunnanhallitus päättää, että tarjouksessa esitettyjä kustannuksia ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta ja nim eää Kolarin kunnan edustajiksi ohjaustyhm ään m aankäyttöinsinööri Kullervo Laurin ja elinkeinojohtaja Tapio niittyrannan sekä pyytää Ylläksen alueen yrittäjiä, Northland Mines Oy:tä, Äkäslompolon kyläyhdistystä ja Ylläsjärven latupoolia nimeämään yhden edustajansa ohjausryhm ään. Hankkeen kustannukset Kolarin kunnan osuudelta katetaan kaavoitukseen varatuista m äärärahoista. Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä om alta osaltaan osallistum isensa Ylläksen liikennesuunnitelm an laatim iseen osallistum alla puolella osuudella Sito Oy:n jättäm ään tarjoukseen ehdolla, että Lapin Ely-keskus sitoutuu osallistumaan hankkeeseen myös puolella osuudella. Edelleen kunnanhallitus päättää, että 2. tarjouksessa esitettyjä kustannuksia ei ylitetä ilman tilaajan suostum usta ja nim eää Kolarin kunnan edustajiksi ohjausryhmään maankäyttöinsinööri Kullervo Laurin ja elinkeinojohtaja

7 Kunnanhallitus Khall 88 Tapio Niittyrannan sekä pyytää Ylläksen alueen yrittäjiä, Northland Mines Oy:tä, Äkäslompolon kyläyhdistystä ja Ylläsjärven latupoolia nimeämään yhden edustajansa ohjausryhmään. Hankkeen kustannukset Kolarin kunnan osuudelta katetaan kaavoitukseen varatuista määrärahoista. Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten. Selvityshanke on käynnistynyt hankkeessa osallisina olevien yhteisöjen yhteisestä tarpeesta. Hankintalain m ukaiset kynnysarvot alittuvat. Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä om alta osaltaan osallistum isensa Ylläksen liikennesuunnitelm an laatim iseen osallistum alla puolella osuudella Sito Oy:n jättäm ään tarjoukseen ehdolla, että Lapin Ely-keskus sitoutuu osallistumaan hankkeeseen myös puolella osuudella. Edelleen kunnanhallitus päättää, että 2. tarjouksessa esitettyjä kustannuksia ei ylitetä ilman tilaajan suostum usta ja nim eää Kolarin kunnan edustajiksi ohjausryhmään maankäyttöinsinööri Kullervo Laurin ja elinkeinojohtaja Tapio Niittyrannan sekä pyytää Ylläksen alueen yrittäjiä, Northland Mines Oy:tä, Äkäslompolon kyläyhdistystä ja Ylläsjärven latupoolia nimeämään yhden edustajansa ohjausryhmään. Hankkeen kustannukset Kolarin kunnan osuudelta katetaan kaavoitukseen varatuista määrärahoista. ehdotus hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TORNIO-MUONIOJOEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Mkins. Khall 74 Tornio-Muoniojoen osayleiskaavaehdotus on pidetty nähtävillä teknisellä osastolla ajalla MRL:n 65 :n ja MRA 29 :n mukaisesti. Kuulutus ja lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 48. Nähtävillä pidetyt kaavaluonnokset esitellään kokouksessa erittäin laajojen karttamateriaalitulosten vuoksi. Erillisiä kaavakarttalehtiä 7 kpl:tta. Määräaikaan mennessä ehdotuksesta on jätetty 79 mielipidettä ja 12 lausuntoa. Annettujen lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmä sekä kaavanlaatijan niihin antamat vastineet liitteenä, liite nro 49. Asiasta on pidetty työneuvottelu Lapin Ely-keskuksen ja eri viranomaisten kanssa , josta laadittu muistio liitteenä, liite nro 50. Kaavanlaatijan m ielipiteiden, lausuntojen ja niistä annetun kaavanlaatijan vastineen sekä viranom aisneuvotteluiden ja selvitysten perusteella laatim a Tornio-M uoniojoen osayleiskaavaehdotus esitellään kokouksessa. Esitän, että kunnanhallitus päättää antaa lausuntojen antajille ja m ielipiteen esittäjille vastineekseen kaavanlaatijan antam an vastineen sekä päättää asettaa Tornio-M uoniojoen osayleiskaavaehdotuksen MRL:n 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti uudelleen nähtäville kaavanlaatijan laatiman esityksen mukaisena sekä päättää pyytää kaavaehdotuksesta asianosaisten lausunnot. Kunnanhallitus päättää 1. antaa lausuntojen antajille ja m ielipiteen esittäjille vastineekseen kaavanlaatijan antaman vastineen,

9 Kunnanhallitus asettaa Tornio-Muoniojoen osayleiskaavaehdotuksen MRL:n 65 :n ja M RA 19 :n m ukaisesti uudelleen nähtäville kaavanlaatijan laatiman esityksen mukaisena ja 3. pyytää kaavaehdotuksesta asianosaisten lausunnot. Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten. Khall 89 Maankäyttöinsinööri Kullervo Lauri tulee selvittämään lausuntojen ja muistutusten sisältöä. Kunnanhallitus päättää 1. antaa lausuntojen antajille ja m ielipiteen esittäjille vastineekseen kaavanlaatijan antaman vastineen, 2. asettaa Tornio-Muoniojoen osayleiskaavaehdotuksen MRL:n 65 :n ja M RA 19 :n m ukaisesti uudelleen nähtäville kaavanlaatijan laatiman esityksen mukaisena, 3. pyytää kaavaehdotuksesta asianosaisten lausunnot, ja 4. kunnanhallitus päättää selvityttää ennen nähtäville panoa, onko kaavaehdotuksessa huom ioitu oikeudenm ukaisella tavalla kantatiloista lohkottujen lomarakennuspaikkojen rakennusoikeudet. ehdotus hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus KOLARIN KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE-TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Khall 90 Valtiovarainministeriö pyytää kaikkia Suomen kuntia antamaan lausuntonsa kahdesta asiakokonaisuudesta: I. Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvitys II. Muut kuntauudistukseen liittyvät uudistukset Lausunnonantajien suuren m äärän vuoksi lausuntokierros toteutetaan sähköisen lom akkeen avulla. Lausunnot m olem m ista asiakokonaisuuksista annetaan vastauslinkin kautta. Lausunnot tulee antaa viimeistään perjantaina klo mennessä. Lausuntopyyntö koskee kunnallishallinnon rakennetyöryhm än selvitystä sekä käynnistettäviä kuntalain ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksia sekä jo meneillään olevaa kuntien tehtävien arviointityötä. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän esitys sisältää seuraavaa: Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko m aan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitusohjelm an m ukaan vahva peruskunta m uodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaam aan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottam atta. Vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisja rahoitusvastuu säilytetään kunnilla. Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden varm istam iseksi ja rahoituksen turvaam iseksi tulee m uodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä vahvoja peruskuntia. Hallitusohjelm an m ukaan hallitus ohjaa kuntauudistuksen etenem istä ja käynnistää kokom aan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Selvityksen perusteella valm isteltava rakennelaki korvaa PARASpuitelain.

11 Kunnanhallitus Valtiovarainm inisteriö asetti virkam iehistä koostuvan Kunnallishallinnon rakennetyöryhm än selvittäm ään kuntalain kokonaisuudistuksen pohjaksi vaihtoehtoisia kunnallishallinnon rakennemalleja. Työryhm än tehtävänä oli laatia hallitusohjelm assa tarkoitettu selvitys kullekin alueelle tarkoituksenm ukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Työryhm än tuli laatia esitykset kuntauudistuksen kriteereistä ja toteuttam istavasta siten, että niiden pohjalta hallitus voi m ääritellä kuntauudistuksen tarkem m at kriteerit ja etenem isen sekä että niiden pohjalta voidaan valm istella hallituksen esitys. Kuntauudistusesitys oli laadittava myös karttamuotoisena. Työryhmä luovutti selvityksensä hallinto- ja kuntaministerille Selvitys koostuu kahdesta osasta. Raportin osassa I Selvitysosa työryhm ä kuvaa aikaisem pia uudistuksia, uudistuksen tarpeita ja tavoitteita, perustuslain asettam ia reunaehtoja, uudistuksen tarkastelunäkökulmia, toteuttamistapoja sekä muutostukea. Raportin osassa II Alueellinen tarkastelu- esitellään asetelm at alueittain. Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys löytyy sähköisenä valtiovarainministeriön sivuilta osoitteesta: w w.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_ku nnat/ elinvo/name.jsp Selvityksessä on lähes 600 sivua, joten selvitystä ei ole kopioitu esityslistan liitteeksi, vaan pyydäm m e tutustum aan edellä m ainittuun sähköiseen selvitykseen. Työryhm ä esittää m aakunnittain kunta- ja palvelurakennetta koskevat esitykset. Työryhmän selvitystä on esitelty 18 aluetilaisuudessa helmimaaliskuussa. Tilaisuudet ovat olleet osa kuntien kuulemista. Aluetilaisuuksissa ja tällä lausuntom enettelyllä tapahtuvien kuulem isten jälkeen hallitus tekee linjaukset kuntauudistuksen etenem istavoista, kriteereistä sekä uudesta kuntarakenteesta. Kuntauudistukseen liittyy kuntarakenneuudistuksen lisäksi kuntalain kokonaisuudistus, valtionosuusjärjestelm än uudistam inen sekä kuntien tehtävien arviointi. Kuntarakenneuudistus m uodostaa hallitusohjelm an m ukaan pohjan kuntalain kokonaisuudistukselle. Uudistuksessa tarkastellaan uusien rakenteiden näkökulm asta erityisesti kunnan talouden sisäistä ohjausta, kuntien johtam isjärjestelm iä, luottam ushenkilöiden asem aa, kuntalain ja erityislakien vä-

12 Kunnanhallitus listä suhdetta, kunnanosahallintoa sekä kuntien ja markkinoiden välistä suhdetta. Hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään sekä kannustavuutta parannetaan. Hallitus linjasi iltakoulussaan , että kuntalain kokonaisuudistus sekä valtionosuusjärjestelmää koskeva uudistus aloitetaan välittömästi tämän kuntien lausuntomenettelyn jälkeen. Osana kuntauudistusta arvioidaan lisäksi kuntien tehtäviä. Valtiovarainministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on osana kuntauudistusta m äärittää uusien kuntien tehtävät sekä arvioida m ahdollisuudet vähentää kuntien nykyisiä tehtäviä ja velvoitteita. Työryhm ä kartoittaa kuntien tehtävät kokonaisuutena ja niiden hoitoa koskevat velvoitteet. Kartoitus käynnistetään keväällä 2012 ja sen perusteella laaditaan analyysi vuoden 2012 loppuun m ennessä. Esityslistan liitteenä on: - työryhmän tekemä tarkastelu Lapin osalta - Antti Määtän tekemä muistio, missä on arvioitu selvitystä Kolarin kunnan näkökulmasta sekä - ehdotus kunnan lausunnoksi, liite nro 60. Kunnan lausunnossa keskeisiä näkökohtia ovat: 1. kunta haluaa säilyä itsenäisenä 2. kuntajakoselvitykseen ei ryhdytä 3. kunnan väestömäärä tulee kasvamaan kaivoksen toteutumisen myötä 4. kunnan työpaikkamäärä kasvaa 5. huoltosuhde ei heikkene selvityksessä esitetyllä tavalla 6. kunta hoitaa edelleen perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen kuntakohtaisesti itse 7. erikoissairaanhoito järjestetään maakunnallisesti 8. lukio-opetus säilytetään paikkakunnalla Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteen nro 60 mukaisen lausunnon antamista valtiovarainministeriölle.

13 Kunnanhallitus ehdotus hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ASUNTO OY KOLARIN YLLÄSTÄHDEN KORJAUKSET Khall 34 Kunnanhallitus on jo aiem m in kokouksissaan keskustellut otsikossa mainitun yhtiön korjauksista. Kunnanhallitus on muun muassa saanut yhden huoneiston omistajan asiamiehen kirjeen huoneiston korjaustarpeista. Kirjeessä vedottiin siihen, että kunta asunnon m yyjänä on vastuussa asunnon kunnosta ja puutteista. Taloyhtiössä on ilmennyt takuutarkastusten jälkeen kolmessa huoneistossa kylpyhuoneissa lattiakaivojen ym pärillä kohonneita kosteuspitoisuuksia. Samoissa huoneistoissa on myös yksittäisissä huoneissa ollut lattioissa epätasaisuuksia. Asiamiehen kirje on liitteenä, liite nro 19. Rakennuksen urakoinut rakennusliike on tehnyt vuonna 2011 konkurssin. Asunto Oy Kolarin Yllästähti- yhtiöllä on hallussaan urakoitsijan jättäm iä takuu- ja lisätyörahoja, m utta ne eivät riitä kokonaisuudessaan edellä mainittujen korjausten suorittamiseen. Taloyhtiö on lähettänyt kunnalle kirjeen, jossa esitellään nykytilanne ja vaatimus kunnalle osallistumisesta korjausten rahoitukseen siltä osin kuin takuurahat eivät riitä. Yhtiön kirje laskelmineen on liitteenä. liite nro 20. Vaatimusta on selvitetty lakimiehiltä ja todettu kunnalla olevan vastuu asunnon myyjänä. Kunnalle on palautettu kesällä 2011 erään toisen yhtiön rahoitusohjelm assa ollutta riskirahaa 4 986,92 euroa. Sillä ei ole ollut tarvetta siinä yhtiössä. Tämä raha on mahdollista käyttää Yllästähden korjauksiin. Usean toteutetun osaom istusyhtiön rakennushankkeen rahoitussuunnitelmaan on sisällytetty riskirahaosuus. Kun riski ei toteudu, raha palautuu kunnalle. Tästä käytännöstä on mm. Asunto Oy Kolarin Ylläsjärventievan isännöitsijä tehnyt selvityksen kirjeessään. Hänen m ukaansa sekä HTM -tilintarkastaja ja Kiinteistöliiton lakim ies ovat suullisesti kertoneet näkem yksensä. Kokouksen m ennessä saadaan tilintarkastajan kirjallinen kannanotto tästä.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää suositella asunto-osakeyhtiö Kolarin Yllästähden hallitusta toim im aan kunnan hankkim an lakim iehen antaman ohjeen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin. Khall 91 Asunto Oy Yllästähti -yhtiön puolesta isännöitsijä Airi Vikeväinen on tehnyt kunnanhallituksen päätökseen oikaisuvaatim uksen. Oikaisuvaatim us on tehty sähköpostitse. Oikaisuvaatim ukseen liittyen yhtiö on toim ittanut kunnalle asiam iehensä lausunnon, Kunt a- rak Oy:lle lähettämänsä kirjeen ja kirjeeseen saamansa vastauksen. Nämä ovat liitteenä, liite nro 61. Yhtiön edustajina hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä olivat kunnanhallituksen kokouksessa Kokouksessa yhtiön edustajat esittivät yhtiön näkem yksiä tilanteeseen. Neuvottelussa sovittiin hankittavaksi Kiinteistöliiton lausunto. Yhtiön isännöitsijä Airi Vikeväinen on selvittänyt lausunnonsaantimahdollisuutta. Hänen lähettämänsä viesti on liitteenä, liite nro 62. Kuten viestistä ilmenee, on lausunnon saaminen vaikeaa. Yhtiöllä on m yös kiire saada tehtyjen korjausten aiheuttam at laskut m aksettua. Osaomistuskohteiden kokonaisrahoitussuunnitelmassa on monen yhtiön osalta ollut riskirahaosuus. Riskiraha on kunnan rahaa. Täm ä osuus on tarkoitettu käytettäväksi, jos yhtiön hankkeen toteutuksessa tapahtuu jotakin yllättävää. Kuten pidetyn kokouksen tekstiosasta ilmenee, on kunnalle palautettu toteutuneesta yhdestä yhtiöstä kunnalle kuuluvaa riskirahaa 4 986,92 euroa. Siellä ei riskirahan käytölle ole ollut tarvetta. Samalla tavalla Asunto Oy Kolarin Ylläsjärventieva on palauttanut kunnalle kuuluvaa riskirahaa euroa. Siinäkään yhtiössä ei riskirahaa ole tarvinnut käyttää. Asunto Oy Kolarin Yllästähti -yhtiössä riskiraha on ollut tarpeen ja urakoitsijasta ja runsaista korjauksista johtuen se ei riitä. Nyt tulisi kunnalle palautuneella riskirahalla rahoittaa Yllästähden rahoitusta vailla olevat loput korjaukset.

16 Kunnanhallitus Esitys Kunnanhallitus päättää hyväksyä Asunto Oy Kolarin Yllästähti - yhtiön oikaisuvaatimuksen ja päättää, että kunta maksaa yhtiölle kunnalle palautuneista riskirahoista euroa yhtiön korjausten loppuun saattamiseen. Lisäksi kunta ryhtyy perintätoimiin kunnalle ja taloyhtiölle aiheutuneiden kustannusten perim iseen rakennuttajayhtiöltä tarvittaessa asianajaja-apua hyväksi käyttäen. Reijo Puranen esitti, että 1. Kunnanhallitus päättää hyväksyä As Oy Kolarin Yllästähtiyhtiön oikaisuvaatimuksen. Taloyhtiö korjauttaa asianmukaisesti asunnoissa ilmenneet virheet ja puutteet ja kunta korvaa asunto-osakeyhtiölle koituneet kustannukset. Kaikki suoritettavat korjaustoimenpiteet ja virheisiin mahdollisesti johtaneet syyt dokumentoidaan tarkasti. 2. Korjausten jälkeen selvitetään, onko rakennuttajakonsultti mahdollisesti laiminlyönyt tehtäviään siinä määrin, että kunta voi vaatia kustannusten korvausta. Kaikki urakointiin ja rakentamiseen liittyvät sopimukset, erityisesti Kolarin kunnan ja Kuntarakennuttajat Oy:n välinen sopimus, tuodaan luottamushenkilöiden nähtäväksi. Puheenjohtaja määräsi kokoustauon klo Puheenjohtaja jatkoi kokousta klo Puheenjohtaja totesi, että koska Reijo Purasen tekemää esitystä ei ole kannatettu, se raukeaa. Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Reijo Puranen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

17 Kunnanhallitus LAUSUNTO VEROHALLINNON TOIMIPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA Khall 92 Verohallinto pyytää kunnan lausuntoa Lapin verotoimiston Kittilän ja Muonion toimipisteiden sulkemisesta. Lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 63. Toim ipisteiden lakkauttam ista koskevan suunnitelm an m ukaan Kittilän ja Muonion toimipisteet suljettaisiin viimeistään vuoden 2013 aikana, ellei toimipisteistä muodosteta etätyöpistettä, jossa ei ole asiakaspalvelua. Perusteena toim ipisteiden sulkem iselle on Verohallinnon toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen ja palvelujen painottam inen verkko- ja puhelinpalveluihin. Verohallinto pyytää, että kuntien lausunnoissa otettaisiin huom ioon asiakkaiden asiointimatkat ja suunnat sekä paikalliset henkilökohtaisten palvelujen tarpeeseen vaikuttavat olosuhteet. Kunnanhallitus päättää esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa: Lapin verotoim iston Kittilän ja M uonion toim ipisteiden lakkautt a- m ista ei voida pitää hyväksyttävänä, koska se m erkitsisi Verohallinnon palvelujen saavutettavuuden m erkittävää heikkenem istä Kolarin kunnan asukkaiden näkökulm asta. Huolim atta verkko- ja puhelinpalvelujen parantamisesta kohtuullinen mahdollisuus myös henkilökohtaiseen asiointiin Lapin verotoimiston palvelupisteessä on säilytettävä. Palvelutason säilyttämiseksi edes tyydyttävällä tasolla Tunturi-Lapissa tulee säilyttää vähintään yksi Lapin verotoim iston palvelupiste. Verohallinnon palveluja tulee kehittää paremmin ikäihmiset huomioivaksi, selkokieliseksi ja esteettömäksi. ehdotus hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus KEVÄÄN 2012 OPISKELIJA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Khall 93 Kunnanvaltuuston kokouksessa hyväksyttiin otettavaksi käyttöön opiskelijalle m aksettava opiskelija-avustus. Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut tarkemmat ohjeet opiskelija-avustuksen hakemisesta ja aikarajoista. Samalla m äärättiin takaraja avustusten jättöpäiväm ääristä. Opiskelijaavustusten maksatusta on tarkennettu siten, että syyslukukaudesta 2004 lukien avustukseen ovat oikeutettuja vain 18 vuotta aikaisem m in ja kuluvana vuonna täyttävät m uualla opiskelevat kolarilaiset opiskelijat. Edelleen kunnanhallitus on tarkentanut ohjeita elokuussa Tarkennukset koskevat etä- ja m onim uotoopiskelijoita. Opiskelija-avustushakemukseen lisättiin kohta, jossa etä- ja monimuoto-opiskelijan tulee merkitä hakemukseen, onko koko lukukautena oikeutettu valtion maksamaan opintotukeen vai ei. Myönteisessä tapauksessa tulee liittää hakemukseen kopio opintotukipäätöksestä. Aikuisopintorahaa saavat eivät ole oikeutettuja tässä tarkoitettuun opiskelija-avustukseen, koska aikuisopintoraha on ansionmenetyskorvausta. Hakemuksia on jätetty mennessä kevätlukukaudelta 2012 yhteensä 150 kpl. Hyväksyttyjä hakem uksia on 146 kpl. Alle 18- vuotiaiden hakemuksia on 1 kpl ja kahden hakijan kotikunta ei ole Kolari sekä yksi avustus saapui m yöhästyneenä. Avustusten yhteissumma on euroa. Kunnanvaltuusto on varannut m äärärahan vuoden 2012 talousarvioon opiskelija-avustusten suorittamiseksi. Yhteenveto avustusta hakeneista on liitteenä, liite nro 64. Kunnanhallitus päättää myöntää kevään 2012 opiskelija-avustukset liitteenä nro 64 olevan luettelon mukaisesti. Jarmo Kylmämaa, Esa Nordberg ja Pekka Vaattovaara poistuivat kokouksesta esteellisenä asiakohdan käsittelyn ajaksi. ehdotus hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 94 Kuntalain 56 :n m ukaan kunnanhallituksen tulee tutkia ovatko valtuuston päätökset laillisia. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toim ivaltansa tai että päätös on m uuten lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöön panem atta. Asia on viipym ättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanvaltuuston kokouksen pykälästä 47 Luosujoen ranta-asemakaavaehdotus on tehty valitus hallinto-oikeudelle. tä asiasta ei ole vielä tullut. M uutoin kunnanvaltuuston kokouksissaan 4-11/2011 ja 1/2012 tekemistä päätöksistä ei ole tehty valituksia. Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset kokouksista 4-11/2011 ja 1/2012 ovat tulleet lainvoim aisiksi esittelytekstistä ilmenevää poikkeusta lukuun ottamatta ja päättää panna ne täytäntöön. ehdotus hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus VALTUUTETTUJEN JA KUNTALAISTEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Khall 95 Kuntalain 15 ja 55 :ssä on maininta valtuustoaloitteiden tekemisestä ja niiden käsittelystä. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n m u- kaan kunnanhallituksen on vuosittain tammikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekem istä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun m ennessä ole lopullisesti käsitellyt. Sam alla on ilm oitett a- va, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Luettelo aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä on liitteenä, liite nro 65. Kunnanhallitus päättää saattaa valtuutettujen ja kuntalaisten tekemät aloitteet kunnanvaltuuston tietoon mahdollisia toimenpiteitä varten. ehdotus hyväksyttiin.

21 Kunnanhallitus MAANVUOKRASOPIMUS/HELUKKA 2 RN:O 92:8 Khall 96 Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Kolarin kunnan Kurtakon kylässä sijaitsevan tilan HELUKKA 2 RN:o 92:8 n m²:n suuruisen määräalan (asuinom akotitalorakennuspaikka 1, kortteli 415 (AO I u ½) vuokraam isesta. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 8 m om m ukaan kunnanhallitus päättää kunnan tonttien ja maa-alueiden vuokraamisesta. Maanvuokrasopimus liitteenä, liite nro 66. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 66 olevan kauppakirjan. ehdotus hyväksyttiin.

22 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta RAKENNUSTÖIDEN SUORITTAMINEN VUODEN 2012 INVESTOINTIOSASTA Tekn ltk 19 Os.pääll. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen johtosäännön Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 10. kohdan mukaan Kunnanhallitus hyväksyy rakennustöiden suorittamista kunnan omana työnä tai antamista urakalla suoritettavaksi yli euron hankkeissa. Kunnanvaltuuston :ssä 89 hyväksym än Teknisen toim en johtosäännön 3 :n 1. kohdan m u- kaan tekninen lautakunta ratkaisee Rakennustöiden suorittamista kunnan omana työnä tai antamista urakalla suoritettavaksi euron rajaan saakka. Kustannusarvioltaan sitä suuremmissa töissä päätöksen asiasta tekee kunnanhallitus. Kolarin kunnan talousarvion investointiosa vuodelle 2012 liitteenä, Liite n:o 16. Tekninen lautakunta päättää, että tekninen toimi antaa urakalla suoritettavaksi vuoden 2012 investointiosasta seuraavat työt: - Tannan laajennuksen rakentaminen - Kotikonnun asuntojen rakentaminen - Sieppijärven ala-asteen purkamistyöt - Sieppijärven ala-asteen uudisrakennuksen laajennussuunittelu - Sieppijärven ala-asteen laajennuksen rakentamistyöt - Kolarin kirkonkylän ylä-asteen vesikaton korjaustyöt - Kirkonkylän Teollisuusalueen katujen ja vesihuollon rakentam i- nen - Hietakuruntien katujen ja vesihuollon rakentaminen - Kesänkijoen uuden kaava-alueen katujen rakentaminen - Rautuvuomantien rakentaminen - Sannanrannantien risteysalueen rakentaminen - Jänkäkujan rakentaminen - M aahisentien alueen, Reittitien loppuosan, Hakapolun, Riistapolku-Revonpolkun, Ruuttikatu-Ojapolun, Lukkarintien, Kaivajantien, Kuruntien ja osittaisen Särkikujan katujen päällystäm i- nen - Kirkonkylän alueen katuvalaistuksen rakentaminen - Tievan alueen katuvalaistuksen rakentaminen - Kunnan omistamine katuvalojen ohjausjärjestelmän uusiminen

23 Kunnanhallitus Kirkonkylän jäteveden siirtoviem ärilinjaston rakentam issuunni t- telu - Kirkonkylän Jätevesilinjojen sujuttaminen - Sieppijärven jätevedenpuhdistamon peruskorjaus Edelleen tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Tannan laajennuksen rakentamisen, Kotikonnun asuntojen rakentam isen, Sieppijärven koulun laajennuksen rakentam isen, Ylä-asteen vesikaton korjauksen, Kirkonkylän Teollisuusalueen katujen ja vesihuollon rakentam isen, kirkonkylän viem ärilinjaston sujutuksen, Sieppijärven jätevedenpuhdistam on peruskorjauksen ja Kesänkijoen uuden kaava-alueen katujen rakentamisen annettavaksi urakalla suoritettavaksi vuonna Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Khall 97 Kolarin kunnan talousarvion investointiosa vuodelle 2012 liitteenä, liite nro 67. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tannan laajennuksen rakentam i- sen, Kotikonnun asuntojen rakentam isen, Sieppijärven koulun laajennuksen rakentam isen, yläasteen vesikaton korjauksen, Kirkonkylän Teollisuusalueen katujen ja vesihuollon rakentam isen, kirkonkylän viem ärilinjaston sujutuksen, Sieppijärven jätevedenpuhdi s- tamon peruskorjauksen ja Kesänkijoen uuden kaava-alueen katujen rakentamisen annettavaksi urakalla suoritettavaksi vuonna ehdotus hyväksyttiin.

24 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta ÄKÄSJOENSUUN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN HYVÄKSYMINEN Tekn ltk 25 Os.pääll. Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan toiminta-alue ehdotus on pidetty nähtävillä teknisellä osastolla ajalla Tekninen osasto on pyytänyt toim inta-alueesta pyytänyt Lapin Elykeskuksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja rakennuslautakunnan lausuntoa päivätyllä lausuntopyynnöllä. Kuulutus ja lausuntopyyntö liitteenä, Liite n:o 27. Asiasta ovat antaneet lausuntonsa Kolarin rakennuslautakunta, Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta ja Lapin Ely-keskus. Lausunnot liitteenä, Liite n:o 28. Lausunnon antajat suosittelevat esitettyä aluetta Äkäsjokisuun vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan toiminta-alue ehdotus sijoittuu pääosiltaan alueelle Kalkkikangas rajoittuen m etsähallituksen/laatumaan tontteihin, Muoniontie/Kalkkikangas tienristeys, Muoniontie, Äkäsjoen eteläpuolella Muoniontien molemmin puolin aina Halingonojalle saakka, käsittäen Muoniontien lähellä olevan keskeisen rakennuskannan ja rajoittuen etelässä M uoniojoen rantaan. Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan toiminta-alue ehdotuskartta ja kirjelmä liitteenä, Liite n:o 29. Vesihuoltolain 7 ja 8 :n m ukaan: 7. Vesihuoltolaitosten toim inta-alueet. Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toim inta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. 8. Vesihuoltolaitoksen toim inta-alueen hyväksym inen. Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa m uuttaa hyväksyttyä toim inta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä

25 Kunnanhallitus ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai m uuttam ista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranom aiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen om istajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Toim inta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianm ukaisesti. Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen viem äriverkostojen piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen aikataulu toim inta-alueen eri osien saattam iselle verkostojen piiriin. Äkäsjoensuun vesiosuuskunta on perustettu ja sillä on nykyisellään jätevesien puhdistustoim intaa ja talousveden toim i t- tam ista useisiin kiinteistöihin sekä 1960-luvulla rakennettu jätevedenpuhdistam o, jota on saneerattu 1997 toim innaltaan biologiskem ialliseksi puhdistam oprosessiksi. Alueen asukkaille on järjestetty kysely, jonka perusteella 17 kiinteistöä on ilm oittanut liitt y- m ishalukkuutensa vesi- ja viem äriverkkoon ja nykyinen jätevedenpuhdistam on kapasiteetti riittää puhdistam aan koko esitetyn toiminta-alueen jätevedet. Toiminta-alueen sisällä on osittain taajaan rakennettua kiinteistökantaa. Jorma Haatajalta saatujen tietojen mukaan toiminta-alueen verkostojen rakentamistyöt on tavoitteena aloittaa lähiaikoina ja toim inta-alueen vesi- ja viem äriverkoston tavoiteaikatauluksí voitaneen asettaa lukien. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto hyväksyy yleisesti nähtävillä pidetyn Äkäsjokisuun vesiosuuskunnan toim inta-alueen ja päättää asettaa toim inta-alueen vesi- ja viem äriverkoston toim innan tavoiteaikatauluksi alkaen. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Khall 98 Kuulutus ja lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 68.

26 Kunnanhallitus Lausunnot liitteenä, liite nro 69. Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan toim inta-alue ehdotuskartta ja kirjelmä liitteenä, liite nro 70. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy yleisesti nähtävillä pidetyn Äkäsjokisuun vesiosuuskunnan toim inta-alueen ja päättää asettaa toim inta-alueen vesi- ja viem äriverkoston toim innan tavoiteaikatauluksi alkaen. ehdotus hyväksyttiin.

27 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta LAPIOKUUSIKON JÄTEASEMAN RAKENNUSJÄTTEEN LAJITTELUALUEEN SUUNNITELMAT Tekn ltk 27 Os.pääll. Lapiokuusikon jäteasem an rakennusjätteen lajittelualueen suunnitelmat ovat valmistuneet FCG Oy:n Rovaniemen toimiston suunnittelem ana. Rakennusjätteen lajittelualueen asem apiirros, kuivatussuunnitelma, tyyppipoikkileikkauskuva ja kustannusarvio liitteenä, Liite n:o 31. Rakennusjätteen lajittelualueen suunnitelm at esitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää m erkitä Lapiokuusikon jäteasem an rakennusjätteen lajittelualueen suunnitelm at tiedoksi ja päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi ne kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Khall 99 Rakennusjätteen lajittelualueen asem apiirros, kuivatussuunnitelma, tyyppipoikkileikkauskuva ja kustannusarvio liitteenä, liite nro 71. Kunnanhallitus päättää esittää Lapiokuusikon jäteasem an rakennusjätteen lajittelualueen suunnitelm at kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin.

28 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta KIRKONKYLÄN AUDITORION ARKKITEHTISUUNNITELMAT Tekn ltk 26 Os.pääll. Kirkonkylän auditorion arkkitehtisuunnitelm at ovat valm istuneet H- P Arkkitehdit Erkki Päiveröinen suunnittelem ana. Auditorion pohjapiirros, leikkauskuvat ja asemapiirros liitteenä, Liite n:o 30. Kolarin kunnanviraston yhteyteen suunnitellussa auditoriossa on 144 istum apaikkaa ja kunnanvaltuuston kokouksia varten on varattu 30 istum apaikkaa sam assa tasossa sekä lisäksi puheenjohtajistolle sekä sihteeristölle viisi paikkaa. Lisäksi suunnitelmissa on otettu huomioon aulan WC-tilojen uudelleen järjestelyt. Arkkitehtisuunnitelmat esitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää m erkitä Kirkonkylän auditorion arkkitehtisuunnitelm at tiedoksi ja päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi Kirkonkylän auditorion arkkitehtisuunnitelm at kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Khall 100 Auditorion pohjapiirros, leikkauskuvat ja asemapiirros liitteenä, liite nro 72. Kunnanhallitus päättää esittää Kirkonkylän auditorion arkkitehtisuunnitelmat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin.

29 Kunnanhallitus GRAAFISEN OHJEISTON HANKINTA Khall 101 Hallintojohtaja on pyytänyt Ajatus Oy:ltä, Focus Flow Oy:ltä ja M ainostoim isto Kiuas Oy:ltä tarjoukset graafisen ohjeiston laatim i- sesta Kolarin kunnalle. Tarjouspyynnön m ukaan graafisen ohjeiston tulisi sisältää muun muassa graafisten peruselementtien sekä lom ake- ja julkaisupohjien m äärittelyn. Yhteenveto saaduista tarjouksista ja tarjoukset liitteenä, liite nro 73. Graafisen ohjeiston laatim isen tarkoituksena on yhtenäistää Kolarin kunnan graafista ilmettä ja vahvistaa Kolarin kunnan ulkoista kuvaa. Tällä hetkellä kunnalla ei ole käytössään graafista ohjeistoa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä hinnaltaan edullisim pana M ainostoim isto Kiuas Oy:n tarjouksen graafisen ohjeiston laatim isesta. Tarkoitusta varten vuoden 2012 talousarvion investointiosaan kunnanhallitukselle tehdystä euron varauksesta siirretään graafisen ohjeiston hankintahintaa vastaava sum m a yleishallinnolle. ehdotus hyväksyttiin.

30 Kunnanhallitus PALKKAUKSEN TARKISTAMINEN Khall 102 Kunnanvaltuusto päätti teknisen osaston organisaation uudistam i- sesta kokouksessaan , 11. Toimenkuvien muuttuessa syntyy tarve tarkistaa asianomaisten työntekijöiden palkkausta. Valtuuston päätöksellä toteutettiin seuraavat muutokset: toinen rakennustarkastaja siirtyi kunnossapitomestarin virkaan, maankäyttöinsinöörin tehtäviin sisällytettiin kaavateiden rakennuttaminen ja kaavateiden rakentamisen suunnitelmien hankinta, kuljetusvastaavan tehtävät siirrettiin koulutussihteerin hoidettaviksi, isännöitsijä siirrettiin tekniselle osastolle ja kunnanrakennusmestarin virassa toiminut henkilö palkattiin osa-aikaisena (50 %) teknisen toimen erityistehtäviin. Palkkauksesta on käyty neuvotteluja niiden työntekijöiden kanssa, joiden tehtävät m uuttuvat lukien yllä m ainitulla tavalla. Lisäksi palkkauksen tarkistamisesta on neuvoteltu ATK-vastaavan kanssa. Käytyjen neuvottelujen johdosta tehty esitys palkkojen tarkistamisesta on liitteenä, liite nro 74. Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnossapitom estarin, m aankäyttöinsinöörin, rakennustarkastajan, koulutussihteerin, ja ATKvastaavan palkkauksen alkaen liitteen 74 mukaisesti. Esa Nordberg ja Pekka M öykkynen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi. ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asiakohdan osalta kokouksessa.

31 Kunnanhallitus TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN HOITO Khall 103 Kunnanvaltuusto päätti valita tekniseksi johtajaksi insinööri (AMK) Aimo Korven kokouksessaan Kunnanvaltuuston päätös saavuttaa lainvoiman , minkä jälkeen virkavaali voidaan vahvistaa, m ikäli päätöksestä ei sitä ennen valiteta. Koeaika on kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kuusi kuukautta. Aim o Korpi on toim ittanut hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan ja ilm oittanut ottavansa viran vastaan lukien. Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä väliaikaisen viranhoidon alkamisajankohdaksi ja vahvistaa Aimo Korven palkan liitteen nro 74 mukaisesti. 2. m äärätä Aim o Korven teknisen osaston osastopäälliköksi väliaikaisesti siihen saakka, kunnes virkavaali vahvistetaan. ehdotus hyväksyttiin.

32 Kunnanhallitus KOLARIN KUNNAN EDUSTAJAT VUODEN 2012 KUTSUNTOIHIN Khall 104 Jääkäriprikaatin Ylä-Lapin Aluetoim isto pyytää Kolarin kuntaa nimeämään edustajansa vuoden 2012 kutsuntoihin. Kunnan tulee nimetä kunnanvirastolla pidettävään kutsuntatilaisuuteen kunnan edustaja pitäm ään tervehdyspuheenvuoro tilaisuuteen, jäsen ja varajäsen kutsuntalautakuntaan sekä kutsuntalääkäri. Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan tervehdyspuheenvuoron pitäjäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Tiensuun, kutsuntalautakunnan jäseneksi nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja Eeva-Liisa Lompolojärven ja kutsuntalautakunnan varajäseneksi liikunnanohjaaja Tero Räisäsen ja kutsuntalääkäriksi terveyskeskuslääkäri Kai Konkin (johtava lääkäri nimeää tarvittaessa varahenkilön). ehdotus hyväksyttiin.

33 Kunnanhallitus KYLÄRAHA-ANOMUKSET Khall 105 Äkäslompolon kyläyhdistys ry anoo päivätyllä kirjeellään 2000 euron avustusta vuoden 2012 kyläm äärärahoista kyläyhdistyksen internetsivuston kehittämiseen, kulttuuriretken tekemiseen Rovaniemelle ja kirjanpito-ohjelman hankkimiseen. Nuottavaaran Kyläyhdistys ry anoo päivätyllä kirjeellään kylärahaa kyläyhdistyksen toim innan turvaam iseksi ja Nuottavaaran koulun ylläpitokustannusten kattam iseksi. Vuodelle 2012 hyväksytyssä kunnan talousarviossa kylämäärärahan kokonaismäärä on euroa. Tästä määrärahasta on aiemmalla päätöksellä varattu euron määräraha Ylläsjärven leikkipuiston valaistuksen ja sähköistyksen toteuttamiseen. Kyläyhdistysten kirjeet liitteenä, liite nro 75. Kunnanhallitus päättää m yöntää kylärahaa Nuottavaaran kyläyhdistys ry:lle euroa kyläyhdistyksen kirjeessä esitettyihin tarkoituksiin. ehdotus hyväksyttiin.

34 Kunnanhallitus LAPPILAISET KYLÄT RY:N JÄSENYYS Khall 106 Lappilaiset Kylät ry esittää, että Kolarin kunta liittyisi sen jäseneksi ja rahoittaisi sen toimintaa vuotuisella 1000 euron jäsenmaksulla. Yhdistyksen tehtävänä on lappilaisten kylien ja kylätoim innan kehittäm inen sekä kylien edunvalvonta ja yhteistyöelim enä toim im i- nen. Mikäli kaikki Lapin kunnat liittyisivät yhdistyksen jäseniksi, se pystyisi palkkaam aan kokoaikaisen kyläasiam iehen. Lappilaiset Kylät ry:n kirje liitteenä, liite nro 76. Kunnanhallitus päättää, että Kolarin kunta liittyy Lappilaiset Kylät ry:n jäseneksi. ehdotus hyväksyttiin.

35 Kunnanhallitus REIJO PURASEN KIRJE Khall 107 Kunnanhallituksen jäsen Reijo Puranen esittää päivätyllä kirjeellään, että kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto ryhtyisivät toim enpiteisiin Rovaniem en hallinto-oikeuden kum ottua Kolarin kunnanvaltuuston päätöksen Kum ottu kunnanvaltuuston päätös käsittelee Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten valintaa. Kirje liitteenä, liite nro 77. Kunnanhallitus merkitsee Reijo Purasen kirjeen tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin. Reijo Puranen poistui kokouksesta esteellisenä asiakohdan käsittelyn ajaksi.

36 Kunnanhallitus LUPA VIRAN VAKINAISEEN TÄYTTÄMISEEN Khall 108 Kolarin lukion matemaattisten aineiden lehtori on irtisanoutunut virastaan alkaen. Viran tarve on pysyvä. Johtava rehtori Ulla Vesala pyytää kirjeellään lupaa viran täyttämiseen alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Kunnanhallitus päättää m yöntää sivistyslautakunnalle luvan Kolarin lukion matemaattisten aineiden lehtorin viran täyttämiseen toistaiseksi voimassa olevana alkaen. ehdotus hyväksyttiin.

37 Kunnanhallitus LUPA PUHETERAPEUTIN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA Sos-terv. ltk 26 Puheterapeutti on irtisanoutunut. Johtavan lääkärin mukaan tarve toimen täyttämiseen on edelleen olemassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa sosiaali- ja terveystoim elle luvan täyttää vakinaisesti puheterapeutin toimen. ehdotus hyväksyttiin. Khall 109 Kunnanhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan täyttää vakinaisesti puheterapeutin toimen. ehdotus hyväksyttiin.

38 Kunnanhallitus LUPA SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA Sos-terv.ltk 27 V.osaston os.hoitaja Pyydän lupaa saada täyttää sairaanhoitajan toim i vakinaisesti Kolarin kuntaan. Perustelut toimen täyttämiselle ovat seuraavat: 1. Sairaanhoitaja toimii vuodeosastolla sairaanhoitajan tehtävässä ja vastaanotolla päivystävänä sairaanhoitajana. 2. Valitun sairaanhoitajan tehtävänä on viiden vuoden kokem uksen täyttyessä toimia myös aluesairaanhoitajan vastaanotolla. 3. Toimi on toiminnan kannalta tarpeellinen. 4. On hyvä kiinnittää hoitajia vakituiseen työsuhteeseen uhkaavan hoitajapulan vuoksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa sosiaali- ja terveystoim elle luvan täyttää vakinaisesti sairaanhoitajan toimen. ehdotus hyväksyttiin. Khall 110 Kunnanhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan täyttää vakinaisesti sairaanhoitajan toimen. ehdotus hyväksyttiin.

39 Kunnanhallitus KOLARIN KUNNAN LAUSUNTO NORTHLAND MINES OY:N VALTAUSOIKEUDEN VOIMASSAOLON PIDENTÄMISEEN Mkins. TUKES (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) pyytää Kolarin kunnan lausuntoa Northland M ines Oy:n hakem ukseen valtausajan pidentämiseen alueilla Taporova Valtaukselle haetaan kolmen (3) vuoden jatkoaikaa sen raukeam isesta lukien. Alkuperäinen valtauspäätös on myönnetty ja nykyinen valtausoikeus on määrätty olemaan voimassa saakka. Jatkoaikahakemus on saapunut ennen voimassaolon määräpäivää Valtausalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 1 134,00 ha Hakija otaksuu alueella olevan kultaa, kuparia ja rautaa. Lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 78. Valtausalueet sijoittuvat pääosiltaan Taporovan ja Suuvaaran välisellä alueella molemmin puolin Äkäsjokea. Valtausalueella sijaitsee m m. M uonion paliskunnan erityinen poronhoitoalue ja Tornio-M uoniojoen vesistön Natura-alue. Alkuperäisessä valtausoikeutta koskevassa päätöksenteossa on todettu, että haetulla alueella ei ole (vanhan) kaivoslain 6 :n m ukaisia valtauksen esteitä. Esitän, että kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, ettei se näe estettä Northland Mines Oy:n valtaushakemukseen Taporova 1-13 alueella valtausajan pidentämiseksi, kun otetaan huomioon alueella sijaitseva pysyvän asutuksen ja lom a-asutuksen rakennuskanta sekä osittain alueella sijaitseva sähkölinja uuden kaivoslain 7 :n mukaisesti Khall 111 Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, ettei se näe estettä Northland Mines Oy:n valtaushakemukseen Taporova 1-13 alueella valtausajan pidentäm iseksi, kun otetaan huom ioon alueella sijaitseva pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen rakennuskanta sekä osittain alueella sijaitseva sähkölinja uuden kaivoslain 7 :n m ukaisesti. ehdotus hyväksyttiin.

40 Kunnanhallitus LAUSUNTO PAJALAN KUNNAN YLEISKAAVAN RANTA-ALUEITA KOSKEVASTA KAAVAEHDOTUKSESTA Mkins. Ruotsin ym päristöviranom ainen ilm oittaa Pajalan yleiskaavan ranta-alueita koskevan kaavaehdotuksen valmistumisesta ja pyytää Kolarin kunnan lausuntoa Pajalan kunnan yleiskaavan ranta-alueita koskevasta kaavaehdotuksesta sekä sen vaikutusten selvittäm isestä niiltä osin, kuin vaikutukset kohdistuvat Suomeen. Lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 79. Kyse on olemassa olevan yleiskaavan täydennyksestä ja se koskee rantojen suojelua ja m aaseudun kehittäm istä ranta-alueilla. Yleiskaavan täydennys koskee Kolarin kuntaa kohdalla lähinnä Kolarin saaren ja Kallioniemeä aluetta Ruotsin valtion puolella. Esitän, että kunnanhallitus päättää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Pajalan kunnan yleiskaavan täydennykseen Khall 112 Kunnanhallitus päättää ilmoittaa pyydettynä lausuntonaan, ettei sillä ole huom autettavaa Pajalan kunnan yleiskaavan täydennykseen. ehdotus hyväksyttiin.

41 Kunnanhallitus ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, KOSKIEN KESÄNKIJOEN ALUETTA Mkins Äkäslom polon asem akaavan m uutos ja laajennus, koskien Kesänkijoen aluetta on pidetty MRL:n 62 ja 63 :n ja MRA 30 ja 34 :n m u- kaisesti nähtävillä ajalla (vireilletulokuulutus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma). Kuulutus liitteenä, liite nro 80. Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitsee Kesänkijoen ja Röhköm ukanm aan välisellä alueella käsittäen m m. nykyisen Kesänkijoen ranta-asem akaava-alueen.asiasta on pidetty viranom aisneuvottelu Lapin Ely-keskuksessa, josta laadittu m uistio liitteenä, liite nro 81. Vireilletulo kuulutuksen määräaikaan mennessä asiasta on jätetty kolme mielipidettä Metsähallitus laatumaan puolesta Hannu Tilja, Alec Aalto, Kiinteistö Oy Äijin puolesta Olli-Pekka Siikavirta ja Kiinteistö oy:n Nilikaltion puolesta Veikko Mäläskä. Annetut mielipiteet ja kaavanlaatijan mielipiteisiin antama vastine liitteenä, liite nro 82. Esitän, että kunnanhallitus päättää asettaa Äkäslom polon asem a- kaavan muutoksen, koskien Kesänkijoen aluetta MRL 62 :n ja MRA 30 :n m ukaisesti nähtäville (valm isteluvaiheen kuulem inen) kaavanlaatijan vastineessaan esittäm illä asioilla huom ioiden ja päättää antaa m ielipiteen esittäjille vastineekseen esittelyosassa m ainitun selvityksen ja kaavanlaatijan antaman vastineen. Khall 113 Kunnanhallitus päättää asettaa Äkäslom polon asem akaavan m uutoksen, koskien Kesänkijoen aluetta MRL 62 :n ja MRA 30 :n m u- kaisesti nähtäville (valmisteluvaiheen kuuleminen) kaavanlaatijan vastineessaan esittäm illä asioilla huom ioiden ja päättää antaa m ielipiteen esittäjille vastineekseen esittelyosassa m ainitun selvityksen ja kaavanlaatijan antaman vastineen. ehdotus hyväksyttiin.

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus 3.11.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus 3.11.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2011 Kunnanhallitus 3.11.2011 Aika Maanantai 7.11.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 362 Hallintokuntien pöytäkirjat 363

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 12.03.2012 131 Kunnanhallitus 26.03.2012 149 Kunnanvaltuusto 10.4.2012 15 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011 Aika Maanantai 24.1.2011 klo 15.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 36 37 38 39 40 41 13-14 15 16 17 18 Äkäslompolon

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Kunnanhallitus 23.03.2011 Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 15.30 - Paikka Kunnanhallituksen huone. Asiat nro Liite nro 108 51-52 Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus koskien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 11.4.2012 19

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 11.4.2012 19 Kunnanvaltuusto 11.4.2012 19 Kunnanvaltuusto 9, 10, 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 9 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika Tiistai klo Huom! Valtuustoseminaari kuntauudistuksesta klo Valtuuston kyselytunti klo 16.45

Kokousaika Tiistai klo Huom! Valtuustoseminaari kuntauudistuksesta klo Valtuuston kyselytunti klo 16.45 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 3.4.2012 klo 17.00 Huom! Valtuustoseminaari kuntauudistuksesta klo 15.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 Kokousaika 29.06.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 Kokousaika 14.12.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2010 Tekninen lautakunta sivu 107 Kokousaika 8.7.2010 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN KUNNALLISHALLINNON RAKENNE-TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN KUNNALLISHALLINNON RAKENNE-TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Kunnanhallitus 85 26.03.2012 Valtuusto 27 02.04.2012 LAUSUNNON ANTAMINEN KUNNALLISHALLINNON RAKENNE-TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA KHALL 26.03.2012 85 Valmistelija:

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 Kokousaika 27.4.2011 klo 15.00-16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Lisätiedot

Kaavaprosessi ja kaavojen käsittely Kolarin kunnassa

Kaavaprosessi ja kaavojen käsittely Kolarin kunnassa Kaavaprosessi ja kaavojen käsittely Kolarin kunnassa Maankäyttöinsinööri Kullervo Lauri Maankäyttö- ja rakennuslain tavoite Lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 5/2011 Tekninen lautakunta sivu 66

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 5/2011 Tekninen lautakunta sivu 66 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 5/2011 Tekninen lautakunta sivu 66 Kokousaika 26.5.2011 klo 15.00-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 02.04.2012 161 Kunnanhallitus 11.04.2012 179 Kunnanvaltuusto 11.04.2012 24

MERIKARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 02.04.2012 161 Kunnanhallitus 11.04.2012 179 Kunnanvaltuusto 11.04.2012 24 Kunnanhallitus 02.04.2012 161 Kunnanhallitus 11.04.2012 179 Kunnanvaltuusto 11.04.2012 24 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Kunnanvaltuusto. Kokousaika Torstai klo Valtuuston kyselytunti klo Käsiteltävät asiat

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Kunnanvaltuusto. Kokousaika Torstai klo Valtuuston kyselytunti klo Käsiteltävät asiat KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 10.11.2011 klo 16.15 Valtuuston kyselytunti klo 16.00 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 88 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Kunnanhallitus 69 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 14 11.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 17/10/101/2012 KH 69

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/2011 Tekninen lautakunta sivu 41

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/2011 Tekninen lautakunta sivu 41 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/2011 Tekninen lautakunta sivu 41 Kokousaika 24.03.2011 klo 15.00-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2011 Kunnanhallitus 01.07.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2011 Kunnanhallitus 01.07.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2011 Kunnanhallitus 01.07.2011 Aika Torstai 7.7.2011 klo 14.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 243 163-166 Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutos

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119 Kokousaika 14.12.2011 klo 13.00-13.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 11.01.2012 klo 15.00 16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 10/2011 Tekninen lautakunta sivu 115

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 10/2011 Tekninen lautakunta sivu 115 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 10/2011 Tekninen lautakunta sivu 115 Kokousaika 24.08.2011 klo 14.00-16.45 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2012 69 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2012 KOKOUSAIKA 03.04.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 50 51 52 53 17 54a 18 54

Lisätiedot

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi?

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi? Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi? Ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Laajala, valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto Kuntien ICT-muutostuen päätösseminaari, 25.11.2015

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 13/2011 Tekninen lautakunta Sivu 158

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 13/2011 Tekninen lautakunta Sivu 158 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 13/2011 Tekninen lautakunta Sivu 158 Kokousaika 12.10.2011 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Kunnanhallitus

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Kunnanhallitus KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Kunnanhallitus 29.2.2012 Aika Maanantai 5.3.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 71 Hallintokuntien pöytäkirjat 72 46 Ylläksen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA 16.4.2014 klo 17.00-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOLARI ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 57 RAKENNUSPAIKAT 1,2 JA 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 57 RAKENNUSPAIKAT 1,2 JA 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 57 RAKENNUSPAIKAT 1,2 JA 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.10.2010 Seitap Oy 2010 Seitap

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2012 Rakennuslautakunta sivu 51. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2012 Rakennuslautakunta sivu 51. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2012 Rakennuslautakunta sivu 51 Kokousaika 27.06.2012 klo 15.00 15.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Tekninen lautakunta 19.6.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Tekninen lautakunta 19.6.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Tekninen lautakunta 19.6.2012 Aika Tiistaina 26.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat Liite Asia 56 Viranhaltijoiden

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 17.03.2015 19 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2015 Kokousaika 17.03.2015 klo 15.00 16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 36 5/2011 Kokousaika Torstai 14.04.2011 klo 18.30 19.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2011 Kunnanhallitus 16.11.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2011 Kunnanhallitus 16.11.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2011 Kunnanhallitus 16.11.2011 Aika Maanantai 21.11.2011 klo 17.00 - Kokouksen aluksi elinkeinojohtaja ja yritysneuvoja esittelevät elinkeinotoimen ajankohtaisia asioita. Paikka

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 23. toukokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 75 Micael Sjöbergin kirje kunnanhallitukselle... 145 76 Eron myöntäminen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 35. Kunnanvaltuuston kokoushuone

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 35. Kunnanvaltuuston kokoushuone KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 35 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2011 klo 16.00 19.10 Kokouspaikka Kunnanvaltuuston kokoushuone Saapuvilla olleet Nimenhuutoluettelo,

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 21 20.05.2014 Kaavoitustoimikunta 28 08.09.2014 Kaavoitustoimikunta 22 11.05.2015 Kunnanhallitus 118 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 51 12.10.2015 Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 8/2010 82 Tekninen lautakunta Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot