KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus 21.3.2012"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus Aika Maanantai klo Huom! Tutustuminen Teuravuoman kiinteistöön alkaen klo 16.30, siirtyminen paikalle omilla autoilla. Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 87 Hallintokuntien pöytäkirjat 88 Ylläksen liikennesuunnitelman laatiminen 89 Tornio-Muoniojoen osayleiskaavaehdotus Kolarin kunnan lausunto Kunnallishallinnon rakenne - työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Asunto oy Kolarin Yllästähden korjaukset Lausunto Verohallinnon toim ipisteistä ja niiden aukioloajoista Kevään 2012 opiskelija-avustusten myöntäminen 94 Valtuuston päätösten täytäntöönpano Valtuutettujen ja kuntalaisten tekemien aloitteiden tiedoksi saattaminen Maanvuokrasopimus/HELUKKA 2 RN:o 92: Rakennustöiden suorittam inen vuoden 2012 investointiosasta Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan toim inta-alueen hyväksyminen Lapiokuusikon jäteaseman rakennusjätteen lajittelualueen suunnitelmat Kirkonkylän auditorion arkkitehtisuunnitelmat Graafisen ohjeiston hankinta Palkkauksen tarkistaminen

2 103 Teknisen johtajan viran hoito 104 Kolarin kunnan edustajat vuoden 2012 kutsuntoihin Kyläraha-anomukset Lappilaiset Kylät ry:n jäsenyys Reijo Purasen kirje 108 Lupa viran vakinaiseen täyttämiseen 109 Lupa puheterapeutin toim en täyttäm iseen sosiaali- ja terveystoimessa 110 Lupa sairaanhoitajan toim en täyttäm iseen sosiaali- ja terveystoimessa Kolarin kunnan lausunto Northland M ines Oy:n valtausoikeuden voimassaolon pidentämiseen Lausunto Pajalan kunnan yleiskaavan ranta-alueita koskevasta kaavaehdotuksesta Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laajennus, koskien Kesänkijoen aluetta Maanvuokraushakemus Kaavoituskatsaus Työterveyslääkärin palkkaus (ei julkinen) Ylläksen opastussuunnitelman laatiminen 118 Ilmoitusasiat 119 Muut esille tulevat asiat

3 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2012 Kolarin kunnanhallitus Sivu 91 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Jaakko Tiensuu puheenjohtaja jäsenet Hilde Pääkkölä varapuheenjohtaja Anna-Liisa Keskitalo jäsen Jarmo Kylmämaa varajäsen saapui klo Keijo Kumpula jäsen Pekka Möykkynen jäsen Reijo Puranen jäsen Poissa Pirjo Koberg jäsen Mikko Rundgren KV:n II vpj Muut saapuvilla Esa Nordberg KV:n pj olevat Pekka Vaattovaara KV:n I vpj Heikki Havanka kunnanjohtaja Antti Määttä hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat Jaakko Tiensuu puheenjohtaja Keijo Kumpula ja Pekka Möykkynen Antti Määttä pöytäkirjanpitäjä Tarkastusaika Allekirjoitukset Keijo Kumpula Pekka Möykkynen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kolarin kunnanvirastossa tiistaina klo ja Antti Määttä hallintojohtaja

4 Kunnanhallitus HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 87 Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavien hallintokuntien pöytäkirjat: Tekninen lautakunta 2/ Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeutta pöytäkirjassa olevissa otto-oikeuden alaisissa asioissa. ehdotus hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus YLLÄKSEN LIIKENNESUUNNITELMAN LAATIMINEN Mkins Ylläksen matkailukeskus on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä alueelle on suunnittelun alla useita suuria investointihankkeita sekä Äkäslom polon että Ylläsjärven puolelle, jotka lisäävät myös tulevaisuudessa Ylläksen m ajoituskapasiteettia huom attavasti. Alueelle on toteutettu sen kehittyessä runsaasti liikenneverkkoon, m aanteihin, katuihin sekä ulkoilun reittiverkostoihin liittyviä yksittäisiä toteuttamishankkeita sekä kunnan ja hiihtokeskusten että Lapin ELY-keskuksen toimesta. Ylläksen liikennesuunnitelm an tavoitteena on selvittää kokonaisuudessaan koko Ylläksen liikenneverkon nykytila ja sen ongelm a- kohdat, sekä esittää konkreettinen toimenpide- ja toteutusohjelma liikenneverkon khittäm iseksi siten, että se palvelee parhaalla m ahdollisella tavalla koko Ylläksen kehittämistä. Liikennesuunnitelm a palvelee m yös alueen m aankäytön kehittäm istä sekä yksittäisissä asem akaavahankkeissa kuin suurem m issakin hankekokonaisuuksissa. Liikennesuunnitelmassa määritetään alueen liikenneverkko kokonaisuutena sekä tarkistetaan Ylläksen yleiskaavassa esitetty liikenneverkko. Liikennesuunnitelmassa huom ioidaan m yös Hannukaisen kaivoksen ja sen synnyttäm än liikenteen vaikutukset liikenneverkkoon. Liikennesuunnitelmassa laaditaan lisäksi yksittäisten hankkeiden toteuttam isohjelm a, jossa esitetään hankkeet kiireellisyysjärjestyksessä, hankkeen alustava aikataulu,hankkeen toteuttajataho ja kustannusarvio. Toteuttam isohjelm a auttaa hankkeiden koordinoinnissa, aikatauluttam isessa, rahoituksen hankinnassa sekä yhteistyössä ja m ahdollistaa alueen kokonaisvaltaisen liikenneverkon rakentam isen yhteistyössä Kolarin kunnan, Lapin ELY- keskuksen sekä yksityisten toimijoiden kanssa. Lapin Ely-keskus on osaltaan lähdössä hankkeeseen puolittamalla liikennesuunnitelm an kulut Kolarin kunnan kanssa. Sito Oy:n Rovaniem en toim isto on tarjoutunut laatim aan Ylläksen alueen liikennesuunnitelman hintaan (alv 0 %). Lisäksi tulee KSE 5.3 ja 5.4 mukaisina kuluina arvioidusti (alv 0 %). Tarjous a työohjelma liitteenä,

6 Kunnanhallitus Khall 72 Hanke käsittää: liite nro Nykytilanteen kartoituksen - Koneellinen liikennelaskenta - Liikenneverkko Tarvittavien toim enpiteiden ja hankkeiden m äärittely liikenneverkolle - Yksityiskohtaisen toteuttamisohjelman laatiminen Liikennesuunnitelman laatimiseen tulee perustaa ohjausryhmä, jossa on edustajat Kolarin kunnasta, Lapin Ely-keskuksesta, Ylläksen alueen yrittäjistä, kaivosyhtiö Northland Mines Oy:stä sekä edustajat Äkäslompolon ja Ylläsjärven kylätoimikunnista, jotta m aastosta saadaan kattava käytännön tietous liikennesuunnitelm aan. Liikennesuunnitelm a on valm iina ja m aankäyttö- ja kaavoitustyössä hyödynnettävissä Esitän, että kunnanhallitus päättää hyväksyä om alta osaltaan osallistum isensa Ylläksen liikennesuunnitelm an laatim iseen osallistumalla puolella osuudella Sito Oy:n jättämään tarjoukseen ehdolla, että Lapin Ely-keskus sitoutuu osallistumaan hankkeeseen myös puolella osuudella. Edelleen kunnanhallitus päättää, että tarjouksessa esitettyjä kustannuksia ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta ja nim eää Kolarin kunnan edustajiksi ohjaustyhm ään m aankäyttöinsinööri Kullervo Laurin ja elinkeinojohtaja Tapio niittyrannan sekä pyytää Ylläksen alueen yrittäjiä, Northland Mines Oy:tä, Äkäslompolon kyläyhdistystä ja Ylläsjärven latupoolia nimeämään yhden edustajansa ohjausryhm ään. Hankkeen kustannukset Kolarin kunnan osuudelta katetaan kaavoitukseen varatuista m äärärahoista. Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä om alta osaltaan osallistum isensa Ylläksen liikennesuunnitelm an laatim iseen osallistum alla puolella osuudella Sito Oy:n jättäm ään tarjoukseen ehdolla, että Lapin Ely-keskus sitoutuu osallistumaan hankkeeseen myös puolella osuudella. Edelleen kunnanhallitus päättää, että 2. tarjouksessa esitettyjä kustannuksia ei ylitetä ilman tilaajan suostum usta ja nim eää Kolarin kunnan edustajiksi ohjausryhmään maankäyttöinsinööri Kullervo Laurin ja elinkeinojohtaja

7 Kunnanhallitus Khall 88 Tapio Niittyrannan sekä pyytää Ylläksen alueen yrittäjiä, Northland Mines Oy:tä, Äkäslompolon kyläyhdistystä ja Ylläsjärven latupoolia nimeämään yhden edustajansa ohjausryhmään. Hankkeen kustannukset Kolarin kunnan osuudelta katetaan kaavoitukseen varatuista määrärahoista. Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten. Selvityshanke on käynnistynyt hankkeessa osallisina olevien yhteisöjen yhteisestä tarpeesta. Hankintalain m ukaiset kynnysarvot alittuvat. Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä om alta osaltaan osallistum isensa Ylläksen liikennesuunnitelm an laatim iseen osallistum alla puolella osuudella Sito Oy:n jättäm ään tarjoukseen ehdolla, että Lapin Ely-keskus sitoutuu osallistumaan hankkeeseen myös puolella osuudella. Edelleen kunnanhallitus päättää, että 2. tarjouksessa esitettyjä kustannuksia ei ylitetä ilman tilaajan suostum usta ja nim eää Kolarin kunnan edustajiksi ohjausryhmään maankäyttöinsinööri Kullervo Laurin ja elinkeinojohtaja Tapio Niittyrannan sekä pyytää Ylläksen alueen yrittäjiä, Northland Mines Oy:tä, Äkäslompolon kyläyhdistystä ja Ylläsjärven latupoolia nimeämään yhden edustajansa ohjausryhmään. Hankkeen kustannukset Kolarin kunnan osuudelta katetaan kaavoitukseen varatuista määrärahoista. ehdotus hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TORNIO-MUONIOJOEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Mkins. Khall 74 Tornio-Muoniojoen osayleiskaavaehdotus on pidetty nähtävillä teknisellä osastolla ajalla MRL:n 65 :n ja MRA 29 :n mukaisesti. Kuulutus ja lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 48. Nähtävillä pidetyt kaavaluonnokset esitellään kokouksessa erittäin laajojen karttamateriaalitulosten vuoksi. Erillisiä kaavakarttalehtiä 7 kpl:tta. Määräaikaan mennessä ehdotuksesta on jätetty 79 mielipidettä ja 12 lausuntoa. Annettujen lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmä sekä kaavanlaatijan niihin antamat vastineet liitteenä, liite nro 49. Asiasta on pidetty työneuvottelu Lapin Ely-keskuksen ja eri viranomaisten kanssa , josta laadittu muistio liitteenä, liite nro 50. Kaavanlaatijan m ielipiteiden, lausuntojen ja niistä annetun kaavanlaatijan vastineen sekä viranom aisneuvotteluiden ja selvitysten perusteella laatim a Tornio-M uoniojoen osayleiskaavaehdotus esitellään kokouksessa. Esitän, että kunnanhallitus päättää antaa lausuntojen antajille ja m ielipiteen esittäjille vastineekseen kaavanlaatijan antam an vastineen sekä päättää asettaa Tornio-M uoniojoen osayleiskaavaehdotuksen MRL:n 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti uudelleen nähtäville kaavanlaatijan laatiman esityksen mukaisena sekä päättää pyytää kaavaehdotuksesta asianosaisten lausunnot. Kunnanhallitus päättää 1. antaa lausuntojen antajille ja m ielipiteen esittäjille vastineekseen kaavanlaatijan antaman vastineen,

9 Kunnanhallitus asettaa Tornio-Muoniojoen osayleiskaavaehdotuksen MRL:n 65 :n ja M RA 19 :n m ukaisesti uudelleen nähtäville kaavanlaatijan laatiman esityksen mukaisena ja 3. pyytää kaavaehdotuksesta asianosaisten lausunnot. Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten. Khall 89 Maankäyttöinsinööri Kullervo Lauri tulee selvittämään lausuntojen ja muistutusten sisältöä. Kunnanhallitus päättää 1. antaa lausuntojen antajille ja m ielipiteen esittäjille vastineekseen kaavanlaatijan antaman vastineen, 2. asettaa Tornio-Muoniojoen osayleiskaavaehdotuksen MRL:n 65 :n ja M RA 19 :n m ukaisesti uudelleen nähtäville kaavanlaatijan laatiman esityksen mukaisena, 3. pyytää kaavaehdotuksesta asianosaisten lausunnot, ja 4. kunnanhallitus päättää selvityttää ennen nähtäville panoa, onko kaavaehdotuksessa huom ioitu oikeudenm ukaisella tavalla kantatiloista lohkottujen lomarakennuspaikkojen rakennusoikeudet. ehdotus hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus KOLARIN KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE-TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Khall 90 Valtiovarainministeriö pyytää kaikkia Suomen kuntia antamaan lausuntonsa kahdesta asiakokonaisuudesta: I. Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvitys II. Muut kuntauudistukseen liittyvät uudistukset Lausunnonantajien suuren m äärän vuoksi lausuntokierros toteutetaan sähköisen lom akkeen avulla. Lausunnot m olem m ista asiakokonaisuuksista annetaan vastauslinkin kautta. Lausunnot tulee antaa viimeistään perjantaina klo mennessä. Lausuntopyyntö koskee kunnallishallinnon rakennetyöryhm än selvitystä sekä käynnistettäviä kuntalain ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksia sekä jo meneillään olevaa kuntien tehtävien arviointityötä. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän esitys sisältää seuraavaa: Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko m aan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitusohjelm an m ukaan vahva peruskunta m uodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaam aan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottam atta. Vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisja rahoitusvastuu säilytetään kunnilla. Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden varm istam iseksi ja rahoituksen turvaam iseksi tulee m uodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä vahvoja peruskuntia. Hallitusohjelm an m ukaan hallitus ohjaa kuntauudistuksen etenem istä ja käynnistää kokom aan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Selvityksen perusteella valm isteltava rakennelaki korvaa PARASpuitelain.

11 Kunnanhallitus Valtiovarainm inisteriö asetti virkam iehistä koostuvan Kunnallishallinnon rakennetyöryhm än selvittäm ään kuntalain kokonaisuudistuksen pohjaksi vaihtoehtoisia kunnallishallinnon rakennemalleja. Työryhm än tehtävänä oli laatia hallitusohjelm assa tarkoitettu selvitys kullekin alueelle tarkoituksenm ukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Työryhm än tuli laatia esitykset kuntauudistuksen kriteereistä ja toteuttam istavasta siten, että niiden pohjalta hallitus voi m ääritellä kuntauudistuksen tarkem m at kriteerit ja etenem isen sekä että niiden pohjalta voidaan valm istella hallituksen esitys. Kuntauudistusesitys oli laadittava myös karttamuotoisena. Työryhmä luovutti selvityksensä hallinto- ja kuntaministerille Selvitys koostuu kahdesta osasta. Raportin osassa I Selvitysosa työryhm ä kuvaa aikaisem pia uudistuksia, uudistuksen tarpeita ja tavoitteita, perustuslain asettam ia reunaehtoja, uudistuksen tarkastelunäkökulmia, toteuttamistapoja sekä muutostukea. Raportin osassa II Alueellinen tarkastelu- esitellään asetelm at alueittain. Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys löytyy sähköisenä valtiovarainministeriön sivuilta osoitteesta: w w.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_ku nnat/ elinvo/name.jsp Selvityksessä on lähes 600 sivua, joten selvitystä ei ole kopioitu esityslistan liitteeksi, vaan pyydäm m e tutustum aan edellä m ainittuun sähköiseen selvitykseen. Työryhm ä esittää m aakunnittain kunta- ja palvelurakennetta koskevat esitykset. Työryhmän selvitystä on esitelty 18 aluetilaisuudessa helmimaaliskuussa. Tilaisuudet ovat olleet osa kuntien kuulemista. Aluetilaisuuksissa ja tällä lausuntom enettelyllä tapahtuvien kuulem isten jälkeen hallitus tekee linjaukset kuntauudistuksen etenem istavoista, kriteereistä sekä uudesta kuntarakenteesta. Kuntauudistukseen liittyy kuntarakenneuudistuksen lisäksi kuntalain kokonaisuudistus, valtionosuusjärjestelm än uudistam inen sekä kuntien tehtävien arviointi. Kuntarakenneuudistus m uodostaa hallitusohjelm an m ukaan pohjan kuntalain kokonaisuudistukselle. Uudistuksessa tarkastellaan uusien rakenteiden näkökulm asta erityisesti kunnan talouden sisäistä ohjausta, kuntien johtam isjärjestelm iä, luottam ushenkilöiden asem aa, kuntalain ja erityislakien vä-

12 Kunnanhallitus listä suhdetta, kunnanosahallintoa sekä kuntien ja markkinoiden välistä suhdetta. Hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään sekä kannustavuutta parannetaan. Hallitus linjasi iltakoulussaan , että kuntalain kokonaisuudistus sekä valtionosuusjärjestelmää koskeva uudistus aloitetaan välittömästi tämän kuntien lausuntomenettelyn jälkeen. Osana kuntauudistusta arvioidaan lisäksi kuntien tehtäviä. Valtiovarainministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on osana kuntauudistusta m äärittää uusien kuntien tehtävät sekä arvioida m ahdollisuudet vähentää kuntien nykyisiä tehtäviä ja velvoitteita. Työryhm ä kartoittaa kuntien tehtävät kokonaisuutena ja niiden hoitoa koskevat velvoitteet. Kartoitus käynnistetään keväällä 2012 ja sen perusteella laaditaan analyysi vuoden 2012 loppuun m ennessä. Esityslistan liitteenä on: - työryhmän tekemä tarkastelu Lapin osalta - Antti Määtän tekemä muistio, missä on arvioitu selvitystä Kolarin kunnan näkökulmasta sekä - ehdotus kunnan lausunnoksi, liite nro 60. Kunnan lausunnossa keskeisiä näkökohtia ovat: 1. kunta haluaa säilyä itsenäisenä 2. kuntajakoselvitykseen ei ryhdytä 3. kunnan väestömäärä tulee kasvamaan kaivoksen toteutumisen myötä 4. kunnan työpaikkamäärä kasvaa 5. huoltosuhde ei heikkene selvityksessä esitetyllä tavalla 6. kunta hoitaa edelleen perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen kuntakohtaisesti itse 7. erikoissairaanhoito järjestetään maakunnallisesti 8. lukio-opetus säilytetään paikkakunnalla Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteen nro 60 mukaisen lausunnon antamista valtiovarainministeriölle.

13 Kunnanhallitus ehdotus hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ASUNTO OY KOLARIN YLLÄSTÄHDEN KORJAUKSET Khall 34 Kunnanhallitus on jo aiem m in kokouksissaan keskustellut otsikossa mainitun yhtiön korjauksista. Kunnanhallitus on muun muassa saanut yhden huoneiston omistajan asiamiehen kirjeen huoneiston korjaustarpeista. Kirjeessä vedottiin siihen, että kunta asunnon m yyjänä on vastuussa asunnon kunnosta ja puutteista. Taloyhtiössä on ilmennyt takuutarkastusten jälkeen kolmessa huoneistossa kylpyhuoneissa lattiakaivojen ym pärillä kohonneita kosteuspitoisuuksia. Samoissa huoneistoissa on myös yksittäisissä huoneissa ollut lattioissa epätasaisuuksia. Asiamiehen kirje on liitteenä, liite nro 19. Rakennuksen urakoinut rakennusliike on tehnyt vuonna 2011 konkurssin. Asunto Oy Kolarin Yllästähti- yhtiöllä on hallussaan urakoitsijan jättäm iä takuu- ja lisätyörahoja, m utta ne eivät riitä kokonaisuudessaan edellä mainittujen korjausten suorittamiseen. Taloyhtiö on lähettänyt kunnalle kirjeen, jossa esitellään nykytilanne ja vaatimus kunnalle osallistumisesta korjausten rahoitukseen siltä osin kuin takuurahat eivät riitä. Yhtiön kirje laskelmineen on liitteenä. liite nro 20. Vaatimusta on selvitetty lakimiehiltä ja todettu kunnalla olevan vastuu asunnon myyjänä. Kunnalle on palautettu kesällä 2011 erään toisen yhtiön rahoitusohjelm assa ollutta riskirahaa 4 986,92 euroa. Sillä ei ole ollut tarvetta siinä yhtiössä. Tämä raha on mahdollista käyttää Yllästähden korjauksiin. Usean toteutetun osaom istusyhtiön rakennushankkeen rahoitussuunnitelmaan on sisällytetty riskirahaosuus. Kun riski ei toteudu, raha palautuu kunnalle. Tästä käytännöstä on mm. Asunto Oy Kolarin Ylläsjärventievan isännöitsijä tehnyt selvityksen kirjeessään. Hänen m ukaansa sekä HTM -tilintarkastaja ja Kiinteistöliiton lakim ies ovat suullisesti kertoneet näkem yksensä. Kokouksen m ennessä saadaan tilintarkastajan kirjallinen kannanotto tästä.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää suositella asunto-osakeyhtiö Kolarin Yllästähden hallitusta toim im aan kunnan hankkim an lakim iehen antaman ohjeen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin. Khall 91 Asunto Oy Yllästähti -yhtiön puolesta isännöitsijä Airi Vikeväinen on tehnyt kunnanhallituksen päätökseen oikaisuvaatim uksen. Oikaisuvaatim us on tehty sähköpostitse. Oikaisuvaatim ukseen liittyen yhtiö on toim ittanut kunnalle asiam iehensä lausunnon, Kunt a- rak Oy:lle lähettämänsä kirjeen ja kirjeeseen saamansa vastauksen. Nämä ovat liitteenä, liite nro 61. Yhtiön edustajina hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä olivat kunnanhallituksen kokouksessa Kokouksessa yhtiön edustajat esittivät yhtiön näkem yksiä tilanteeseen. Neuvottelussa sovittiin hankittavaksi Kiinteistöliiton lausunto. Yhtiön isännöitsijä Airi Vikeväinen on selvittänyt lausunnonsaantimahdollisuutta. Hänen lähettämänsä viesti on liitteenä, liite nro 62. Kuten viestistä ilmenee, on lausunnon saaminen vaikeaa. Yhtiöllä on m yös kiire saada tehtyjen korjausten aiheuttam at laskut m aksettua. Osaomistuskohteiden kokonaisrahoitussuunnitelmassa on monen yhtiön osalta ollut riskirahaosuus. Riskiraha on kunnan rahaa. Täm ä osuus on tarkoitettu käytettäväksi, jos yhtiön hankkeen toteutuksessa tapahtuu jotakin yllättävää. Kuten pidetyn kokouksen tekstiosasta ilmenee, on kunnalle palautettu toteutuneesta yhdestä yhtiöstä kunnalle kuuluvaa riskirahaa 4 986,92 euroa. Siellä ei riskirahan käytölle ole ollut tarvetta. Samalla tavalla Asunto Oy Kolarin Ylläsjärventieva on palauttanut kunnalle kuuluvaa riskirahaa euroa. Siinäkään yhtiössä ei riskirahaa ole tarvinnut käyttää. Asunto Oy Kolarin Yllästähti -yhtiössä riskiraha on ollut tarpeen ja urakoitsijasta ja runsaista korjauksista johtuen se ei riitä. Nyt tulisi kunnalle palautuneella riskirahalla rahoittaa Yllästähden rahoitusta vailla olevat loput korjaukset.

16 Kunnanhallitus Esitys Kunnanhallitus päättää hyväksyä Asunto Oy Kolarin Yllästähti - yhtiön oikaisuvaatimuksen ja päättää, että kunta maksaa yhtiölle kunnalle palautuneista riskirahoista euroa yhtiön korjausten loppuun saattamiseen. Lisäksi kunta ryhtyy perintätoimiin kunnalle ja taloyhtiölle aiheutuneiden kustannusten perim iseen rakennuttajayhtiöltä tarvittaessa asianajaja-apua hyväksi käyttäen. Reijo Puranen esitti, että 1. Kunnanhallitus päättää hyväksyä As Oy Kolarin Yllästähtiyhtiön oikaisuvaatimuksen. Taloyhtiö korjauttaa asianmukaisesti asunnoissa ilmenneet virheet ja puutteet ja kunta korvaa asunto-osakeyhtiölle koituneet kustannukset. Kaikki suoritettavat korjaustoimenpiteet ja virheisiin mahdollisesti johtaneet syyt dokumentoidaan tarkasti. 2. Korjausten jälkeen selvitetään, onko rakennuttajakonsultti mahdollisesti laiminlyönyt tehtäviään siinä määrin, että kunta voi vaatia kustannusten korvausta. Kaikki urakointiin ja rakentamiseen liittyvät sopimukset, erityisesti Kolarin kunnan ja Kuntarakennuttajat Oy:n välinen sopimus, tuodaan luottamushenkilöiden nähtäväksi. Puheenjohtaja määräsi kokoustauon klo Puheenjohtaja jatkoi kokousta klo Puheenjohtaja totesi, että koska Reijo Purasen tekemää esitystä ei ole kannatettu, se raukeaa. Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Reijo Puranen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

17 Kunnanhallitus LAUSUNTO VEROHALLINNON TOIMIPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA Khall 92 Verohallinto pyytää kunnan lausuntoa Lapin verotoimiston Kittilän ja Muonion toimipisteiden sulkemisesta. Lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 63. Toim ipisteiden lakkauttam ista koskevan suunnitelm an m ukaan Kittilän ja Muonion toimipisteet suljettaisiin viimeistään vuoden 2013 aikana, ellei toimipisteistä muodosteta etätyöpistettä, jossa ei ole asiakaspalvelua. Perusteena toim ipisteiden sulkem iselle on Verohallinnon toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen ja palvelujen painottam inen verkko- ja puhelinpalveluihin. Verohallinto pyytää, että kuntien lausunnoissa otettaisiin huom ioon asiakkaiden asiointimatkat ja suunnat sekä paikalliset henkilökohtaisten palvelujen tarpeeseen vaikuttavat olosuhteet. Kunnanhallitus päättää esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa: Lapin verotoim iston Kittilän ja M uonion toim ipisteiden lakkautt a- m ista ei voida pitää hyväksyttävänä, koska se m erkitsisi Verohallinnon palvelujen saavutettavuuden m erkittävää heikkenem istä Kolarin kunnan asukkaiden näkökulm asta. Huolim atta verkko- ja puhelinpalvelujen parantamisesta kohtuullinen mahdollisuus myös henkilökohtaiseen asiointiin Lapin verotoimiston palvelupisteessä on säilytettävä. Palvelutason säilyttämiseksi edes tyydyttävällä tasolla Tunturi-Lapissa tulee säilyttää vähintään yksi Lapin verotoim iston palvelupiste. Verohallinnon palveluja tulee kehittää paremmin ikäihmiset huomioivaksi, selkokieliseksi ja esteettömäksi. ehdotus hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus KEVÄÄN 2012 OPISKELIJA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Khall 93 Kunnanvaltuuston kokouksessa hyväksyttiin otettavaksi käyttöön opiskelijalle m aksettava opiskelija-avustus. Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut tarkemmat ohjeet opiskelija-avustuksen hakemisesta ja aikarajoista. Samalla m äärättiin takaraja avustusten jättöpäiväm ääristä. Opiskelijaavustusten maksatusta on tarkennettu siten, että syyslukukaudesta 2004 lukien avustukseen ovat oikeutettuja vain 18 vuotta aikaisem m in ja kuluvana vuonna täyttävät m uualla opiskelevat kolarilaiset opiskelijat. Edelleen kunnanhallitus on tarkentanut ohjeita elokuussa Tarkennukset koskevat etä- ja m onim uotoopiskelijoita. Opiskelija-avustushakemukseen lisättiin kohta, jossa etä- ja monimuoto-opiskelijan tulee merkitä hakemukseen, onko koko lukukautena oikeutettu valtion maksamaan opintotukeen vai ei. Myönteisessä tapauksessa tulee liittää hakemukseen kopio opintotukipäätöksestä. Aikuisopintorahaa saavat eivät ole oikeutettuja tässä tarkoitettuun opiskelija-avustukseen, koska aikuisopintoraha on ansionmenetyskorvausta. Hakemuksia on jätetty mennessä kevätlukukaudelta 2012 yhteensä 150 kpl. Hyväksyttyjä hakem uksia on 146 kpl. Alle 18- vuotiaiden hakemuksia on 1 kpl ja kahden hakijan kotikunta ei ole Kolari sekä yksi avustus saapui m yöhästyneenä. Avustusten yhteissumma on euroa. Kunnanvaltuusto on varannut m äärärahan vuoden 2012 talousarvioon opiskelija-avustusten suorittamiseksi. Yhteenveto avustusta hakeneista on liitteenä, liite nro 64. Kunnanhallitus päättää myöntää kevään 2012 opiskelija-avustukset liitteenä nro 64 olevan luettelon mukaisesti. Jarmo Kylmämaa, Esa Nordberg ja Pekka Vaattovaara poistuivat kokouksesta esteellisenä asiakohdan käsittelyn ajaksi. ehdotus hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 94 Kuntalain 56 :n m ukaan kunnanhallituksen tulee tutkia ovatko valtuuston päätökset laillisia. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toim ivaltansa tai että päätös on m uuten lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöön panem atta. Asia on viipym ättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanvaltuuston kokouksen pykälästä 47 Luosujoen ranta-asemakaavaehdotus on tehty valitus hallinto-oikeudelle. tä asiasta ei ole vielä tullut. M uutoin kunnanvaltuuston kokouksissaan 4-11/2011 ja 1/2012 tekemistä päätöksistä ei ole tehty valituksia. Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset kokouksista 4-11/2011 ja 1/2012 ovat tulleet lainvoim aisiksi esittelytekstistä ilmenevää poikkeusta lukuun ottamatta ja päättää panna ne täytäntöön. ehdotus hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus VALTUUTETTUJEN JA KUNTALAISTEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Khall 95 Kuntalain 15 ja 55 :ssä on maininta valtuustoaloitteiden tekemisestä ja niiden käsittelystä. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n m u- kaan kunnanhallituksen on vuosittain tammikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekem istä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun m ennessä ole lopullisesti käsitellyt. Sam alla on ilm oitett a- va, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Luettelo aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä on liitteenä, liite nro 65. Kunnanhallitus päättää saattaa valtuutettujen ja kuntalaisten tekemät aloitteet kunnanvaltuuston tietoon mahdollisia toimenpiteitä varten. ehdotus hyväksyttiin.

21 Kunnanhallitus MAANVUOKRASOPIMUS/HELUKKA 2 RN:O 92:8 Khall 96 Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Kolarin kunnan Kurtakon kylässä sijaitsevan tilan HELUKKA 2 RN:o 92:8 n m²:n suuruisen määräalan (asuinom akotitalorakennuspaikka 1, kortteli 415 (AO I u ½) vuokraam isesta. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 8 m om m ukaan kunnanhallitus päättää kunnan tonttien ja maa-alueiden vuokraamisesta. Maanvuokrasopimus liitteenä, liite nro 66. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 66 olevan kauppakirjan. ehdotus hyväksyttiin.

22 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta RAKENNUSTÖIDEN SUORITTAMINEN VUODEN 2012 INVESTOINTIOSASTA Tekn ltk 19 Os.pääll. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen johtosäännön Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 10. kohdan mukaan Kunnanhallitus hyväksyy rakennustöiden suorittamista kunnan omana työnä tai antamista urakalla suoritettavaksi yli euron hankkeissa. Kunnanvaltuuston :ssä 89 hyväksym än Teknisen toim en johtosäännön 3 :n 1. kohdan m u- kaan tekninen lautakunta ratkaisee Rakennustöiden suorittamista kunnan omana työnä tai antamista urakalla suoritettavaksi euron rajaan saakka. Kustannusarvioltaan sitä suuremmissa töissä päätöksen asiasta tekee kunnanhallitus. Kolarin kunnan talousarvion investointiosa vuodelle 2012 liitteenä, Liite n:o 16. Tekninen lautakunta päättää, että tekninen toimi antaa urakalla suoritettavaksi vuoden 2012 investointiosasta seuraavat työt: - Tannan laajennuksen rakentaminen - Kotikonnun asuntojen rakentaminen - Sieppijärven ala-asteen purkamistyöt - Sieppijärven ala-asteen uudisrakennuksen laajennussuunittelu - Sieppijärven ala-asteen laajennuksen rakentamistyöt - Kolarin kirkonkylän ylä-asteen vesikaton korjaustyöt - Kirkonkylän Teollisuusalueen katujen ja vesihuollon rakentam i- nen - Hietakuruntien katujen ja vesihuollon rakentaminen - Kesänkijoen uuden kaava-alueen katujen rakentaminen - Rautuvuomantien rakentaminen - Sannanrannantien risteysalueen rakentaminen - Jänkäkujan rakentaminen - M aahisentien alueen, Reittitien loppuosan, Hakapolun, Riistapolku-Revonpolkun, Ruuttikatu-Ojapolun, Lukkarintien, Kaivajantien, Kuruntien ja osittaisen Särkikujan katujen päällystäm i- nen - Kirkonkylän alueen katuvalaistuksen rakentaminen - Tievan alueen katuvalaistuksen rakentaminen - Kunnan omistamine katuvalojen ohjausjärjestelmän uusiminen

23 Kunnanhallitus Kirkonkylän jäteveden siirtoviem ärilinjaston rakentam issuunni t- telu - Kirkonkylän Jätevesilinjojen sujuttaminen - Sieppijärven jätevedenpuhdistamon peruskorjaus Edelleen tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Tannan laajennuksen rakentamisen, Kotikonnun asuntojen rakentam isen, Sieppijärven koulun laajennuksen rakentam isen, Ylä-asteen vesikaton korjauksen, Kirkonkylän Teollisuusalueen katujen ja vesihuollon rakentam isen, kirkonkylän viem ärilinjaston sujutuksen, Sieppijärven jätevedenpuhdistam on peruskorjauksen ja Kesänkijoen uuden kaava-alueen katujen rakentamisen annettavaksi urakalla suoritettavaksi vuonna Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Khall 97 Kolarin kunnan talousarvion investointiosa vuodelle 2012 liitteenä, liite nro 67. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tannan laajennuksen rakentam i- sen, Kotikonnun asuntojen rakentam isen, Sieppijärven koulun laajennuksen rakentam isen, yläasteen vesikaton korjauksen, Kirkonkylän Teollisuusalueen katujen ja vesihuollon rakentam isen, kirkonkylän viem ärilinjaston sujutuksen, Sieppijärven jätevedenpuhdi s- tamon peruskorjauksen ja Kesänkijoen uuden kaava-alueen katujen rakentamisen annettavaksi urakalla suoritettavaksi vuonna ehdotus hyväksyttiin.

24 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta ÄKÄSJOENSUUN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN HYVÄKSYMINEN Tekn ltk 25 Os.pääll. Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan toiminta-alue ehdotus on pidetty nähtävillä teknisellä osastolla ajalla Tekninen osasto on pyytänyt toim inta-alueesta pyytänyt Lapin Elykeskuksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja rakennuslautakunnan lausuntoa päivätyllä lausuntopyynnöllä. Kuulutus ja lausuntopyyntö liitteenä, Liite n:o 27. Asiasta ovat antaneet lausuntonsa Kolarin rakennuslautakunta, Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta ja Lapin Ely-keskus. Lausunnot liitteenä, Liite n:o 28. Lausunnon antajat suosittelevat esitettyä aluetta Äkäsjokisuun vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan toiminta-alue ehdotus sijoittuu pääosiltaan alueelle Kalkkikangas rajoittuen m etsähallituksen/laatumaan tontteihin, Muoniontie/Kalkkikangas tienristeys, Muoniontie, Äkäsjoen eteläpuolella Muoniontien molemmin puolin aina Halingonojalle saakka, käsittäen Muoniontien lähellä olevan keskeisen rakennuskannan ja rajoittuen etelässä M uoniojoen rantaan. Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan toiminta-alue ehdotuskartta ja kirjelmä liitteenä, Liite n:o 29. Vesihuoltolain 7 ja 8 :n m ukaan: 7. Vesihuoltolaitosten toim inta-alueet. Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toim inta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. 8. Vesihuoltolaitoksen toim inta-alueen hyväksym inen. Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa m uuttaa hyväksyttyä toim inta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä

25 Kunnanhallitus ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai m uuttam ista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranom aiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen om istajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Toim inta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianm ukaisesti. Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen viem äriverkostojen piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen aikataulu toim inta-alueen eri osien saattam iselle verkostojen piiriin. Äkäsjoensuun vesiosuuskunta on perustettu ja sillä on nykyisellään jätevesien puhdistustoim intaa ja talousveden toim i t- tam ista useisiin kiinteistöihin sekä 1960-luvulla rakennettu jätevedenpuhdistam o, jota on saneerattu 1997 toim innaltaan biologiskem ialliseksi puhdistam oprosessiksi. Alueen asukkaille on järjestetty kysely, jonka perusteella 17 kiinteistöä on ilm oittanut liitt y- m ishalukkuutensa vesi- ja viem äriverkkoon ja nykyinen jätevedenpuhdistam on kapasiteetti riittää puhdistam aan koko esitetyn toiminta-alueen jätevedet. Toiminta-alueen sisällä on osittain taajaan rakennettua kiinteistökantaa. Jorma Haatajalta saatujen tietojen mukaan toiminta-alueen verkostojen rakentamistyöt on tavoitteena aloittaa lähiaikoina ja toim inta-alueen vesi- ja viem äriverkoston tavoiteaikatauluksí voitaneen asettaa lukien. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto hyväksyy yleisesti nähtävillä pidetyn Äkäsjokisuun vesiosuuskunnan toim inta-alueen ja päättää asettaa toim inta-alueen vesi- ja viem äriverkoston toim innan tavoiteaikatauluksi alkaen. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Khall 98 Kuulutus ja lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 68.

26 Kunnanhallitus Lausunnot liitteenä, liite nro 69. Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan toim inta-alue ehdotuskartta ja kirjelmä liitteenä, liite nro 70. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy yleisesti nähtävillä pidetyn Äkäsjokisuun vesiosuuskunnan toim inta-alueen ja päättää asettaa toim inta-alueen vesi- ja viem äriverkoston toim innan tavoiteaikatauluksi alkaen. ehdotus hyväksyttiin.

27 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta LAPIOKUUSIKON JÄTEASEMAN RAKENNUSJÄTTEEN LAJITTELUALUEEN SUUNNITELMAT Tekn ltk 27 Os.pääll. Lapiokuusikon jäteasem an rakennusjätteen lajittelualueen suunnitelmat ovat valmistuneet FCG Oy:n Rovaniemen toimiston suunnittelem ana. Rakennusjätteen lajittelualueen asem apiirros, kuivatussuunnitelma, tyyppipoikkileikkauskuva ja kustannusarvio liitteenä, Liite n:o 31. Rakennusjätteen lajittelualueen suunnitelm at esitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää m erkitä Lapiokuusikon jäteasem an rakennusjätteen lajittelualueen suunnitelm at tiedoksi ja päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi ne kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Khall 99 Rakennusjätteen lajittelualueen asem apiirros, kuivatussuunnitelma, tyyppipoikkileikkauskuva ja kustannusarvio liitteenä, liite nro 71. Kunnanhallitus päättää esittää Lapiokuusikon jäteasem an rakennusjätteen lajittelualueen suunnitelm at kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin.

28 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta KIRKONKYLÄN AUDITORION ARKKITEHTISUUNNITELMAT Tekn ltk 26 Os.pääll. Kirkonkylän auditorion arkkitehtisuunnitelm at ovat valm istuneet H- P Arkkitehdit Erkki Päiveröinen suunnittelem ana. Auditorion pohjapiirros, leikkauskuvat ja asemapiirros liitteenä, Liite n:o 30. Kolarin kunnanviraston yhteyteen suunnitellussa auditoriossa on 144 istum apaikkaa ja kunnanvaltuuston kokouksia varten on varattu 30 istum apaikkaa sam assa tasossa sekä lisäksi puheenjohtajistolle sekä sihteeristölle viisi paikkaa. Lisäksi suunnitelmissa on otettu huomioon aulan WC-tilojen uudelleen järjestelyt. Arkkitehtisuunnitelmat esitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää m erkitä Kirkonkylän auditorion arkkitehtisuunnitelm at tiedoksi ja päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi Kirkonkylän auditorion arkkitehtisuunnitelm at kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Khall 100 Auditorion pohjapiirros, leikkauskuvat ja asemapiirros liitteenä, liite nro 72. Kunnanhallitus päättää esittää Kirkonkylän auditorion arkkitehtisuunnitelmat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin.

29 Kunnanhallitus GRAAFISEN OHJEISTON HANKINTA Khall 101 Hallintojohtaja on pyytänyt Ajatus Oy:ltä, Focus Flow Oy:ltä ja M ainostoim isto Kiuas Oy:ltä tarjoukset graafisen ohjeiston laatim i- sesta Kolarin kunnalle. Tarjouspyynnön m ukaan graafisen ohjeiston tulisi sisältää muun muassa graafisten peruselementtien sekä lom ake- ja julkaisupohjien m äärittelyn. Yhteenveto saaduista tarjouksista ja tarjoukset liitteenä, liite nro 73. Graafisen ohjeiston laatim isen tarkoituksena on yhtenäistää Kolarin kunnan graafista ilmettä ja vahvistaa Kolarin kunnan ulkoista kuvaa. Tällä hetkellä kunnalla ei ole käytössään graafista ohjeistoa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä hinnaltaan edullisim pana M ainostoim isto Kiuas Oy:n tarjouksen graafisen ohjeiston laatim isesta. Tarkoitusta varten vuoden 2012 talousarvion investointiosaan kunnanhallitukselle tehdystä euron varauksesta siirretään graafisen ohjeiston hankintahintaa vastaava sum m a yleishallinnolle. ehdotus hyväksyttiin.

30 Kunnanhallitus PALKKAUKSEN TARKISTAMINEN Khall 102 Kunnanvaltuusto päätti teknisen osaston organisaation uudistam i- sesta kokouksessaan , 11. Toimenkuvien muuttuessa syntyy tarve tarkistaa asianomaisten työntekijöiden palkkausta. Valtuuston päätöksellä toteutettiin seuraavat muutokset: toinen rakennustarkastaja siirtyi kunnossapitomestarin virkaan, maankäyttöinsinöörin tehtäviin sisällytettiin kaavateiden rakennuttaminen ja kaavateiden rakentamisen suunnitelmien hankinta, kuljetusvastaavan tehtävät siirrettiin koulutussihteerin hoidettaviksi, isännöitsijä siirrettiin tekniselle osastolle ja kunnanrakennusmestarin virassa toiminut henkilö palkattiin osa-aikaisena (50 %) teknisen toimen erityistehtäviin. Palkkauksesta on käyty neuvotteluja niiden työntekijöiden kanssa, joiden tehtävät m uuttuvat lukien yllä m ainitulla tavalla. Lisäksi palkkauksen tarkistamisesta on neuvoteltu ATK-vastaavan kanssa. Käytyjen neuvottelujen johdosta tehty esitys palkkojen tarkistamisesta on liitteenä, liite nro 74. Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnossapitom estarin, m aankäyttöinsinöörin, rakennustarkastajan, koulutussihteerin, ja ATKvastaavan palkkauksen alkaen liitteen 74 mukaisesti. Esa Nordberg ja Pekka M öykkynen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi. ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asiakohdan osalta kokouksessa.

31 Kunnanhallitus TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN HOITO Khall 103 Kunnanvaltuusto päätti valita tekniseksi johtajaksi insinööri (AMK) Aimo Korven kokouksessaan Kunnanvaltuuston päätös saavuttaa lainvoiman , minkä jälkeen virkavaali voidaan vahvistaa, m ikäli päätöksestä ei sitä ennen valiteta. Koeaika on kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kuusi kuukautta. Aim o Korpi on toim ittanut hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan ja ilm oittanut ottavansa viran vastaan lukien. Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä väliaikaisen viranhoidon alkamisajankohdaksi ja vahvistaa Aimo Korven palkan liitteen nro 74 mukaisesti. 2. m äärätä Aim o Korven teknisen osaston osastopäälliköksi väliaikaisesti siihen saakka, kunnes virkavaali vahvistetaan. ehdotus hyväksyttiin.

32 Kunnanhallitus KOLARIN KUNNAN EDUSTAJAT VUODEN 2012 KUTSUNTOIHIN Khall 104 Jääkäriprikaatin Ylä-Lapin Aluetoim isto pyytää Kolarin kuntaa nimeämään edustajansa vuoden 2012 kutsuntoihin. Kunnan tulee nimetä kunnanvirastolla pidettävään kutsuntatilaisuuteen kunnan edustaja pitäm ään tervehdyspuheenvuoro tilaisuuteen, jäsen ja varajäsen kutsuntalautakuntaan sekä kutsuntalääkäri. Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan tervehdyspuheenvuoron pitäjäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Tiensuun, kutsuntalautakunnan jäseneksi nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja Eeva-Liisa Lompolojärven ja kutsuntalautakunnan varajäseneksi liikunnanohjaaja Tero Räisäsen ja kutsuntalääkäriksi terveyskeskuslääkäri Kai Konkin (johtava lääkäri nimeää tarvittaessa varahenkilön). ehdotus hyväksyttiin.

33 Kunnanhallitus KYLÄRAHA-ANOMUKSET Khall 105 Äkäslompolon kyläyhdistys ry anoo päivätyllä kirjeellään 2000 euron avustusta vuoden 2012 kyläm äärärahoista kyläyhdistyksen internetsivuston kehittämiseen, kulttuuriretken tekemiseen Rovaniemelle ja kirjanpito-ohjelman hankkimiseen. Nuottavaaran Kyläyhdistys ry anoo päivätyllä kirjeellään kylärahaa kyläyhdistyksen toim innan turvaam iseksi ja Nuottavaaran koulun ylläpitokustannusten kattam iseksi. Vuodelle 2012 hyväksytyssä kunnan talousarviossa kylämäärärahan kokonaismäärä on euroa. Tästä määrärahasta on aiemmalla päätöksellä varattu euron määräraha Ylläsjärven leikkipuiston valaistuksen ja sähköistyksen toteuttamiseen. Kyläyhdistysten kirjeet liitteenä, liite nro 75. Kunnanhallitus päättää m yöntää kylärahaa Nuottavaaran kyläyhdistys ry:lle euroa kyläyhdistyksen kirjeessä esitettyihin tarkoituksiin. ehdotus hyväksyttiin.

34 Kunnanhallitus LAPPILAISET KYLÄT RY:N JÄSENYYS Khall 106 Lappilaiset Kylät ry esittää, että Kolarin kunta liittyisi sen jäseneksi ja rahoittaisi sen toimintaa vuotuisella 1000 euron jäsenmaksulla. Yhdistyksen tehtävänä on lappilaisten kylien ja kylätoim innan kehittäm inen sekä kylien edunvalvonta ja yhteistyöelim enä toim im i- nen. Mikäli kaikki Lapin kunnat liittyisivät yhdistyksen jäseniksi, se pystyisi palkkaam aan kokoaikaisen kyläasiam iehen. Lappilaiset Kylät ry:n kirje liitteenä, liite nro 76. Kunnanhallitus päättää, että Kolarin kunta liittyy Lappilaiset Kylät ry:n jäseneksi. ehdotus hyväksyttiin.

35 Kunnanhallitus REIJO PURASEN KIRJE Khall 107 Kunnanhallituksen jäsen Reijo Puranen esittää päivätyllä kirjeellään, että kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto ryhtyisivät toim enpiteisiin Rovaniem en hallinto-oikeuden kum ottua Kolarin kunnanvaltuuston päätöksen Kum ottu kunnanvaltuuston päätös käsittelee Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten valintaa. Kirje liitteenä, liite nro 77. Kunnanhallitus merkitsee Reijo Purasen kirjeen tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin. Reijo Puranen poistui kokouksesta esteellisenä asiakohdan käsittelyn ajaksi.

36 Kunnanhallitus LUPA VIRAN VAKINAISEEN TÄYTTÄMISEEN Khall 108 Kolarin lukion matemaattisten aineiden lehtori on irtisanoutunut virastaan alkaen. Viran tarve on pysyvä. Johtava rehtori Ulla Vesala pyytää kirjeellään lupaa viran täyttämiseen alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Kunnanhallitus päättää m yöntää sivistyslautakunnalle luvan Kolarin lukion matemaattisten aineiden lehtorin viran täyttämiseen toistaiseksi voimassa olevana alkaen. ehdotus hyväksyttiin.

37 Kunnanhallitus LUPA PUHETERAPEUTIN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA Sos-terv. ltk 26 Puheterapeutti on irtisanoutunut. Johtavan lääkärin mukaan tarve toimen täyttämiseen on edelleen olemassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa sosiaali- ja terveystoim elle luvan täyttää vakinaisesti puheterapeutin toimen. ehdotus hyväksyttiin. Khall 109 Kunnanhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan täyttää vakinaisesti puheterapeutin toimen. ehdotus hyväksyttiin.

38 Kunnanhallitus LUPA SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA Sos-terv.ltk 27 V.osaston os.hoitaja Pyydän lupaa saada täyttää sairaanhoitajan toim i vakinaisesti Kolarin kuntaan. Perustelut toimen täyttämiselle ovat seuraavat: 1. Sairaanhoitaja toimii vuodeosastolla sairaanhoitajan tehtävässä ja vastaanotolla päivystävänä sairaanhoitajana. 2. Valitun sairaanhoitajan tehtävänä on viiden vuoden kokem uksen täyttyessä toimia myös aluesairaanhoitajan vastaanotolla. 3. Toimi on toiminnan kannalta tarpeellinen. 4. On hyvä kiinnittää hoitajia vakituiseen työsuhteeseen uhkaavan hoitajapulan vuoksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa sosiaali- ja terveystoim elle luvan täyttää vakinaisesti sairaanhoitajan toimen. ehdotus hyväksyttiin. Khall 110 Kunnanhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan täyttää vakinaisesti sairaanhoitajan toimen. ehdotus hyväksyttiin.

39 Kunnanhallitus KOLARIN KUNNAN LAUSUNTO NORTHLAND MINES OY:N VALTAUSOIKEUDEN VOIMASSAOLON PIDENTÄMISEEN Mkins. TUKES (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) pyytää Kolarin kunnan lausuntoa Northland M ines Oy:n hakem ukseen valtausajan pidentämiseen alueilla Taporova Valtaukselle haetaan kolmen (3) vuoden jatkoaikaa sen raukeam isesta lukien. Alkuperäinen valtauspäätös on myönnetty ja nykyinen valtausoikeus on määrätty olemaan voimassa saakka. Jatkoaikahakemus on saapunut ennen voimassaolon määräpäivää Valtausalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 1 134,00 ha Hakija otaksuu alueella olevan kultaa, kuparia ja rautaa. Lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 78. Valtausalueet sijoittuvat pääosiltaan Taporovan ja Suuvaaran välisellä alueella molemmin puolin Äkäsjokea. Valtausalueella sijaitsee m m. M uonion paliskunnan erityinen poronhoitoalue ja Tornio-M uoniojoen vesistön Natura-alue. Alkuperäisessä valtausoikeutta koskevassa päätöksenteossa on todettu, että haetulla alueella ei ole (vanhan) kaivoslain 6 :n m ukaisia valtauksen esteitä. Esitän, että kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, ettei se näe estettä Northland Mines Oy:n valtaushakemukseen Taporova 1-13 alueella valtausajan pidentämiseksi, kun otetaan huomioon alueella sijaitseva pysyvän asutuksen ja lom a-asutuksen rakennuskanta sekä osittain alueella sijaitseva sähkölinja uuden kaivoslain 7 :n mukaisesti Khall 111 Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, ettei se näe estettä Northland Mines Oy:n valtaushakemukseen Taporova 1-13 alueella valtausajan pidentäm iseksi, kun otetaan huom ioon alueella sijaitseva pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen rakennuskanta sekä osittain alueella sijaitseva sähkölinja uuden kaivoslain 7 :n m ukaisesti. ehdotus hyväksyttiin.

40 Kunnanhallitus LAUSUNTO PAJALAN KUNNAN YLEISKAAVAN RANTA-ALUEITA KOSKEVASTA KAAVAEHDOTUKSESTA Mkins. Ruotsin ym päristöviranom ainen ilm oittaa Pajalan yleiskaavan ranta-alueita koskevan kaavaehdotuksen valmistumisesta ja pyytää Kolarin kunnan lausuntoa Pajalan kunnan yleiskaavan ranta-alueita koskevasta kaavaehdotuksesta sekä sen vaikutusten selvittäm isestä niiltä osin, kuin vaikutukset kohdistuvat Suomeen. Lausuntopyyntö liitteenä, liite nro 79. Kyse on olemassa olevan yleiskaavan täydennyksestä ja se koskee rantojen suojelua ja m aaseudun kehittäm istä ranta-alueilla. Yleiskaavan täydennys koskee Kolarin kuntaa kohdalla lähinnä Kolarin saaren ja Kallioniemeä aluetta Ruotsin valtion puolella. Esitän, että kunnanhallitus päättää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Pajalan kunnan yleiskaavan täydennykseen Khall 112 Kunnanhallitus päättää ilmoittaa pyydettynä lausuntonaan, ettei sillä ole huom autettavaa Pajalan kunnan yleiskaavan täydennykseen. ehdotus hyväksyttiin.

41 Kunnanhallitus ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, KOSKIEN KESÄNKIJOEN ALUETTA Mkins Äkäslom polon asem akaavan m uutos ja laajennus, koskien Kesänkijoen aluetta on pidetty MRL:n 62 ja 63 :n ja MRA 30 ja 34 :n m u- kaisesti nähtävillä ajalla (vireilletulokuulutus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma). Kuulutus liitteenä, liite nro 80. Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitsee Kesänkijoen ja Röhköm ukanm aan välisellä alueella käsittäen m m. nykyisen Kesänkijoen ranta-asem akaava-alueen.asiasta on pidetty viranom aisneuvottelu Lapin Ely-keskuksessa, josta laadittu m uistio liitteenä, liite nro 81. Vireilletulo kuulutuksen määräaikaan mennessä asiasta on jätetty kolme mielipidettä Metsähallitus laatumaan puolesta Hannu Tilja, Alec Aalto, Kiinteistö Oy Äijin puolesta Olli-Pekka Siikavirta ja Kiinteistö oy:n Nilikaltion puolesta Veikko Mäläskä. Annetut mielipiteet ja kaavanlaatijan mielipiteisiin antama vastine liitteenä, liite nro 82. Esitän, että kunnanhallitus päättää asettaa Äkäslom polon asem a- kaavan muutoksen, koskien Kesänkijoen aluetta MRL 62 :n ja MRA 30 :n m ukaisesti nähtäville (valm isteluvaiheen kuulem inen) kaavanlaatijan vastineessaan esittäm illä asioilla huom ioiden ja päättää antaa m ielipiteen esittäjille vastineekseen esittelyosassa m ainitun selvityksen ja kaavanlaatijan antaman vastineen. Khall 113 Kunnanhallitus päättää asettaa Äkäslom polon asem akaavan m uutoksen, koskien Kesänkijoen aluetta MRL 62 :n ja MRA 30 :n m u- kaisesti nähtäville (valmisteluvaiheen kuuleminen) kaavanlaatijan vastineessaan esittäm illä asioilla huom ioiden ja päättää antaa m ielipiteen esittäjille vastineekseen esittelyosassa m ainitun selvityksen ja kaavanlaatijan antaman vastineen. ehdotus hyväksyttiin.

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 25, 26, 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 25 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012 20 (-63) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 11. huhtikuuta 2012 klo 19.00-21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja nro Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 13.1.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 13.1.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Tekninen lautakunta 23.8.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Tekninen lautakunta 23.8.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Tekninen lautakunta 23.8.2012 Aika Torstaina 30.8.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 64 Palvelukoti

Lisätiedot

Leskinen Seppo 16:00-16:25 jäsen. 16:00-16:25 II varapuheenjohtaja. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:25 jäsen

Leskinen Seppo 16:00-16:25 jäsen. 16:00-16:25 II varapuheenjohtaja. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:25 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Aika 02.04.2012 klo 16:00-16:25 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:25 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:25 jäsen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4 / 2012 ASIA LIITE

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 70 KH 71 KH 72 KH 73 KH 74 KH 75 KH 76 KH 77 KH 78 KH 79 KH 80 KH 81 KH 82 KH 83 KH 84 KH 85 KH 86 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Valtuuston kyselytunti klo 15.45

Valtuuston kyselytunti klo 15.45 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 26.9.2012 klo 16.00 Valtuuston kyselytunti klo 15.45 Merja Vanha pitää kokouksen alussa noin kymmenen minuutin alustuksen kunnan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2012

KUNNANVALTUUSTO 2/2012 KUNNANVALTUUSTO 2/2012 Aika Tiistai 10.4.2012 klo 19.00-19.44 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Kangas Kaija Kannisto Jari Laitila

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.2.2011 klo 15.00-17.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

191 Kunnanjohtajan info 3. 192 Kaavoituskatsaus 2008 4. 193 Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, pohjoisosan 4-tien liikennealue 5

191 Kunnanjohtajan info 3. 192 Kaavoituskatsaus 2008 4. 193 Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, pohjoisosan 4-tien liikennealue 5 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 12/2008 Kokousaika Tiistai 17.06.2008 klo 10.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Asialista sivu Asia no 190 Järjestäytymisasiat 2 191 Kunnanjohtajan info 3 192 Kaavoituskatsaus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Esityslista Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 18.05.2015 klo 18.30- Kokoushuone 1 (khall) Nro 6 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot